You are on page 1of 2

I

kIusika: F. P Bontiveros S.T

(IMTPO - - - ) Pa - -pu-ri AaDiyos, pa - pu-ri sa Eyos, pe-

pu- ri s a Diyos s a ka- i - t a - a - san. At s a l u - p a l y ka-pa-p-pa-w,

a t sa l u - p a ' y ka-pa- ya-pa-m, sa m- ga t a - ong ki-na - l u - lug-dan

si-na- san-ba ka ne-pin, i- ri- nag- bu-bun-yi ka ca-pin.

I
Pi- ne-sa-sa- le - ra-i;arL ?.a ne. -- min de. - hi1 s a b-ki-la

mow ang-king ke- pu - ri' -- han .

Pe- ngi-no-org Myos, harri ng la-wit, Myos A- m e ~ g ma- ka- -

pang-ya-ri-han sa l a - het . Pa-ngi- no-ong He- s u - h i s - t o , bug-

t o r g na A - nakt Fa- ngi- no-ong Ciyos, Kor- de-ro ng Giyos, A-ca!s 9


s A-

Pa -- pu-ri sa Diycs, pa -. pu- r i s a Diyos, pa-

pu-ri s a E y o s s a ka- i - ta-a- s m .


T- kaw na nag-a- a - l i s ng m- &a ka-sal- a- nan

.ng s a n - l i - bu- t a n , Ma- a- wa ka, ma - a- wa k- s a a - - - - min. Y~-

kaw na nag-a- a - lis .rg m- ga ka-sal- a-fien ng sm- i i - b u - tan,

a-cing ka- hi-li-nga?. I - kaw na n a - l u - l a - l o k sa ka-nax' rg A - rca, m-

a- wa ka, ma- a- wa Lra s2 ' 2 - - cin.

-
Pe - - pu-ri s a Mjros, ...

Sa- pag-kat I-kaw la-marig eng ba-nel, a t m g Ka-ta-as- ta - a-san, I-

kar ls-mar,&, 0" He-su-his - t o , ang Pa-ngi-no - on. Ka - s a - ~ sng Es-

pi-ri-tu San-to sa ka-da- k i - la-a,~?ng Giyos A- ma, A - men. Ilg

Giyos A- m, A - - nen. Pa - FU-ri s e Myos, pe- pu-ri s a Myos, pa-

pu-rf s a Diyos s a ka- i - ta - - - s=.