You are on page 1of 24

294

EPISCOPI

JOANNES BAPTIST.A.. ~P. ARBEN. LIV.

loar-'$n~- . Ex Judlea familia, .in pr~misinter !raguptl <lurI'r1enfes honefta , & Iatis copiofa , Ab meunre ~i~~S ;~'~. lldoleCcentia clericalem habiturn fumpfit • NimUID, xus patrocinio Petri Cardinalis Ottoboni , cu-

jus clientele commendatus fuerat , Rome ad c_oJlegium de Propaganda Fide aditum fibi aperuit , in quo plures annes humaois divinifque difcjplinis addilcendis exegir • Confedo Itudio .. rum curr iculo , cum doctr inam Iuam publico certamini exp()fi~a'm Iapienribus viris ac judicibus egregie probaffc:t, PhiJo(oppic; parlrer ac Theologici magifierii laurea & infigllibus orniltt,ls Dod oris nomeq promeruit . Presbyrerat!j Iniriarus Canonicarurn obrinuit , a patruq fibi per 'ceflionem 'tradirum", qui Canonicus idem, & A rchipresbyter erar Eccldire Tragu-

~c deinde rienfis , Reverfus in patr4m, cum haud multo ~rl~~lt~~t poll ob momrri patrui, dignitas & Sedes ArTraguricri. chipresbyreralis vacaffet ; hailed conferenda fI1 '~~~:::I;r cu,r~vit Cardinalis 0[[P[,00U5 , qui Joannem , ,<, Baptift~m propter ejus more~ inregerrirnos , &

excellentern clochinam Iummopere amabar , Annos ~mplips triginta fummacum laude Arch!presbyreri nomengeflie , & officio fundus eft; cpi procj.lraeioanimarufl) annexa cum eflet } n!1I1is laboribus , & incornmodis pepercit , nt earum '{a1uti utilitatique Ierviret • Quo in munef~ tam mulra & pra:cl~r~ indufh'ie fure, do-

ARBENSES

-.... .

china: ) prudentire, char itatis documents de": die, ut fc dignum prabuer it , _cui Clemens XIII. EecleGam Arbenfern decerneret • Icaque ,annos naturn quinque ,& quinquaginra , non ,reUte , quam virtute' maturiorern , ill augu{WIimo Pa,. rrurn purpur~torum Senaru Epiicopum renunciavit annol765. XI. Kale,ndasMaji. Ornnino is unus fuit , qui effieere potuit , ut prreftantilIimi fui decefloris defideriurn apud Arbenfes relictu,m rolerabilius ferrdur. Regimen Ecclefie Arben,li~ fufcepit iogenti omnium' civium l~ti~ ria & gratulatione; & qlJam expeccat ionern pra:clara de fingulari ejus virtute opinio comrno-

vit , earn egregie fufiinuit. .

Anno 177 rv ex decrcto Clernenris XIV. Ar_Tran,sferrur

benfern cum Ecclefia Nonenfi commuravit , 'aNrlonllcclld~

en 'W~

30. MARIA ANTONIUS EP. ARB. LV.

Oriundus .e Dalmatia, cUI de OfHa cognomen, clarilIimo patre ordinurn milit ariurn duaore natus j qui paternoex:::mplo poHhabito , togam eccleiiafticam fago pra.tuht . Parcec iarn S. Andree dicecefis Tarvifio e , qua ad jus ditionemque Abbat is de Colle alto perriner " adepeus cum dfa, annos' aliquot ad curandum , excolendumquc dominicum gregem fib; con~ credirum ~qul:: ut!litcr, ac Iabor iofe irnpendic , proptereaque [e dlgnum pr~buit , quem Clemens XIV. altius proveherer, & Epifcopum Ecclef fP. Arbenf praficeret an. 1771.

EPISCOPI

{II eulll, , ",.a.-, I' l-{ receff,u .intim, 0 Sinus" F,',l.anati,ci , P, r, ope., 1Ia nomina. ab Iieroribus Japydire infula ell: , quam

Srrabo Cyraticam ""«'1'« '1';$ l"«?TO J'oe; pone - ~,' _ J apodas, Peolemaus f,:uriCiam, unde c«: riB" Pliqian~ , Aucror Tabule Pcutingerjanz Curicum, C~ffiodorus Curri{lanam Volfangq Latto inrerpreee , Conflanrinus Porphyrogenitus Bee/am sppellarune . Pal ladius ~ Sabellicus e" Andrea Dandulo lligili/lfJJ vocant , At Vigilia, non inlui. , led civitas , longe hinc abef] , e arnque Andreas pandulusnon procul ab :lfiuariis Veneris conftituit , Urerque errandi cauflam fumplitex ipfomet Dandulo , qui ad annum 830' rcripfie Obelerium principatu dejeftum , & patria' expulfum, riJ!.ilite apud Curic/um & obfeffum ~ captum fuifle ab [oanne Partidpatio Duce Venerorum , Putarunt e nirn Curiclum idem elfe , atque ~uricuni , qua: ci vitas eft , 'ur rradit Ptolerneus, infula: Curicte , Q1Io~ DanduIus Curiclum vocar , alter Chronologus Venerus .Al;uia/um nuncupar , cum virum forraffe , quem nunc OdQgum qicunt. Vigilia I:X Danduli" & alterius Chronologi defcriptione, haud longe ilberat a Metarnauco ~ eamC]ue neuter infulam , fed urbem uterque appellat. Cyraric", rurmot, & CurriBante vocabulis jarndiu vetuHate aboliris, hodie hane iofulam Vegi(l.m, &, Vegliam vulgo nomitlant; iifdemque promifcue nominibus civitas iofulre primaria nominatur. Pcolemzus Cllricra: duas omnioo civitates attribuit I FUlfinium , unde Fulfinates , & Curirum, und<: CurWaI , quos Plinius ad Conventum hcardonitanum adfcripfit . Vetus eft indjgena-

V E G LIE N S E SA

rum opinio principem rot ius infule crvrrarern conditam fui(fe; a Dynafta quodam, fell Regulo , cui nomen erat Cutico : inde urbem Curicum , inlula m CuriClam I incolas Curidas appeJlaros efle ,

Hac infula fita ~fr inter or~m J.1pydire ,Vegli:r poquam ab oriente & feprcnrrione , ague infu- !itio , d i-

I C b (' ( ., 1· me nfie , fe-

am rexam ; quam;} occa 1I re plett; 1I nc cundlt.a.

abell mill.ia pafluum circiter novem , ill inc an.

guna freto , quod Canalem Morlacchl16 vocanr ,

dir irnitur • Arb~ infula ei Iubefl a meridie ; utramqLJe mare non ita late interjeCl:um dis.

jungit • l\1illia paffuum fere centum circuiru comprehendic ; in longitudinem triginra milk

pa(fus prorenditur ; Iaritudo ejus varia, qua

maxirne patet , quindecirn milliaria non exce-

die. Ab omni parte ponus aperit :£que rutos I

& non irdlrni generis naviurn capaces. Uber-

nrnrs pafcuis ad greges armentorum oviumque

alendos abundae . Silvas creduas habet plurimas ,

& rnaximas , e quibus vis ingens materire li-

gnea! V cnetiasconvehitur. Vini , tritici, olei

affatim fuppeditat , nee aliis cujufque geneds fruetibus & frugibus caret ; denique rerum omnium) quas natur~ deliderat, varietate & co-

pia, nlllli earum infularum fecunda eft . Ne(!

fure jlJj deerdnt olim falinre ; fed eumnavigia

fale ontlHa furrim exportari , & quo non li~

(:ebac, inferri {o!erent, deJufis eufrodiis ac vi-

giliis , ne porcorium folvereeogereotur ; eas corrumpi ac delhui oportuit. Celc:brantllr an-

te omnia t & magno funt in honoee & pretio

equi Veg !ienfes , modico illi quide m brevi",

que

SUFFRAGANEI METROPOLIS JADERTINlE.

que corpore, fed mira fpiritus alacritare , & forma in primis elegant! i ea vera ungularum Iirrnitare ac duririe , ut ferr eis Ioleis non valde indigeant. Hac j nfula llt frugum ,fie horninum quondam fert ilis erat , & incoiarurn ~ndecim millia aluifle perhibetur ; nunc [ex millibus habitatam rerum • Sunt aurern Veglienfes Iuapre natura comes J benigni , hofpitales, mor ibus & ingcnio, viau cultuque Iralis , quam Dalrnaris propiores ) omnes vero

Iralice loqui perbene fciunr • .

Vegiia .ci- Princeps 'totius genris civitas eodem ; atque

VltaS pli._ fIb V [

[Il.Hia.in U a , voca u10 egia). eu Veglia nomina-

tur . Sica dl: io Iatere occidentali fere extrerna ad meridiem; quo in loco fui!fe arbirror Curicum verus , aut Fulfinium , civitates Pcolernaicz , huie in(ul~ atrribure , Mille pafluum arnbitu circu rnfcribitur ; & cives numerat. propernodurn mille & guingenros; cum olirn ad quatuor ,mill,a fuiffe dicantur , Mar] adjacer , fere ad Aullrum converfa , plano in loco & spr ico , Iiru peramreoo, adituque ad afpdl:um pra:claro • Porrus urbis adeo exiguus eft , vix ut decem rnediocris forma: navigia capiat , (;1- que & civirari ad prrefidium irnrninet ar x , colliprxalto irnpofira , diflic ili argue arduo alcenfu , lEdih':la tum publica, tum privata pro nurnero incolarum Iat is mulra Iunt , eaque ad utum accommodate, & eleganter defcr ipra , ill qui bus exce llit Curia ,& a:dcs pretoria , Tor a injda , prreferrim ad mare, frequentulime eolitur , & qua vic is , qua oppidulis habit atur . Vieos habet vigil1ti, & fere omnes rna-

Oopida In- ritimos , Oppida pr~cipua. Iune quinque, 'incoi~:1! prJ! larum r efertitlima , /?O!?"i1itil, Be/ca vetus , & Clpua. nova in larere occid:'ntali, Drobinium, &

Verbeni'Zll. contra oram J;lpydia! in alrcro latere ad Orienrern converfo • His adde callrum Mu[cium in extrema infule ad Septentrionern angulo, natura loci egregic munirurn $ quippe quod ex ediro monte arque undique pr;erupto e minet ; an hoc fit Fulfinium civitas alrera , quam Prolerneus Curid~ attribuie,. mihi non dl cornperturn . Suus cuique oppido ponus fubjacet ; qui calha Mufclo Iubell , in primis ceIebramr , omnium totius infula; arnplifiimus , & rnulrorum navium capax~ Veglia: ad meridiem proximus eft Icopulus , quem Pnevichiurn vocane , non alia re magis , quam cuniculorurn copia memorabilis, qui mirum in modum ibidem fa:tinc3nr.

Veg'jenr!~ . Hrec ·jnfula ante conditam monarchiam Ro~

variis d()- ., d ., .. , .. fd f .

. minis fait. rnanam varus omHllS, ix 11 em ere) qlll-

jcl.ti. bus propinquiores DalmJtire civitates> (ubjetta fuie. PoO:ea primum Romanis ) deinde Gra::cis Imperatoribus paruit, S:l'culo nono Bafilius Imrerator ) cum Dalm~tas maritimos ab injurii~ Chrobatorum, & Serblorum tueri non poflct, auCtor illis fuit, ur pacem quietemque ab hoHibus, fuo & imperii detrimento redimcrent ; permifit fiquidem, ut a\1nuum tributum) quod fibi & imperio debeba\1t , Siavis pcrfolverent; ipfc veroc:"iguum fibi veatg-al retinuit , quo (uam palmat;£ fidem erga Imperatores Oriel1- tis, obfervalldamque profi[Cremuf. Eadem.ceotum llllmiknatumpenfio Slavis folvenda , Vcglire impolita fuit , qux aliis duabus infulis Sinus Flanatid , Ab(oro , & Arb~; tit docet porphyrogcllitus: Atque eX if:'o. tempore omnes 1J1..:t lIrbes Sclavorum uibutari~, paEla ipfis [01- vunt, A/palatus quidem urbs numi/mata ducenta •••• Op[ora centum} ,Arbe centum I Becl'1

centum, S<'cuio undec irno ineunte , Petrus U. Urfeolus Dux Venetorum , ut xet eros Dalmatas ) fie et iarn Veg lienfes , Slavorum injuriis, & pentiooe annui tr ibut i exernptos , in fuarn fidem & clientelam recepir ; fed anna ejufdern Ia:culi .circit er triceIimo ad imperium Orienris r edierunt , anna autern fcptuagefimo quarro Dominicus Silva Dux Venerorum , pofl Northmannos Dalmatis infeftos toto mad Adriatico expulios , cum populis illis fal!ltem~tranqujIIitarem relhtuiflet , adeo Iibi Illornm animos conciliavit , ut in Venerorurn fidem ac poteItare m Ie rurfus contuler int , eo promprius ec Iibenrius , quod .CUO'l expofiri eflent Northrnannorum excurfionibus , nihil pra:fidii ab Irnperaroribus Orientis Iperare poterant. Deinde Veglienfes cum ceteris Dalmaris , modo Venetorum, modo Hungarorum dominatum Iubiere ,

Saculo decirno rerrio Dux & Serratus Venetus Hzc infu la urbem atque infulam V'glia: t ribus nobiliflirnis tr ibus fraFratribus [oanni , cuidoni , & Emerico, ~orom, gt~p'baus~.r~n.

. ;p • OIl,IU-

filiis & hzredibus , Iiduc iar iarn dederunt • S'I.J re fi d uci a-

Bartholomeus (X Fr idericus filii Guidonis, cur» rro tr,d',a" Bela: IV. regi Hungarie ,quiob Tartaricam

c alarnirarem in Dal matia rn , & Traguriurn con-

fugerat anna r 342, ingentem pecuniam fubfi-

dro mHiffent , ab eoque rernunerat ionis ergo

urbis Senia pr incipatu donati Iuiflenr ; apud

Veneros in Iufpicionern !ltnerunt inire cum re-

ge focieraris , ad quem, pon difcdfum Tarta~

rorum, eodern anna [adrenfes , Prretare Vene-

t o expulfo, defecerant , Dandulus palam ~per ..

t c a Veneris e os ad regem Hungar+e defcivifle

aflirmat : B.zrtholomtelU Comes Yegl£ cum [uis cOYlfortibus, qui furamcnto fidelitatis Comit atum

a t/eneti» recogno[ceb,tnt ; recepto fcudo a reg!!

Hung srie , ei totaliter f'dhtefcrunt . Iraque pol-

fdIione illius infule mulctati ) meriras defe-

~1:ioois prenas luerunt • Aliquot annis poll Ja-

deram recepram , & pacem cum Bela redinte-

gratam 1 £1lii Guidonis & Bartholornai Corni-

tum Veglire ) veniarn pe~en~es Raynerius Ze-

nus Dux Venerorurn in gratiam recepir , ~t-

que in antiquurn urbis & infule Veglienfis prin-

c iparurn rell iruit , ut docet Da ndulus : ceterum

scbinel!« , & nati quondam cuidoni» Peg/.e ,

qui regi Ungari£ adb4erunt, a DUfC de Comi«

t at« privati, nunc P'enetorum gratiam imploran ..

us, funt re{lituti benig'l1~ in Comitatu & Calte· risbeneficentiis , E"cat diploma Raynerii Du-

cis datum anno 1260, Cum hi Dynafiz in duas

familias divifi dlen, , inCula quoque bipartita

fuit ; pars altera Schiodlre 61io Comitis Bar ..

tholomrei ~ ejufque (lliis petro, Schinella;: & Bar ..

tholom:eo obtigic; altera Friderico, Bartholo-

m~o, & Guidoni , filiis Comitis Guidonis ob ..

veoic: DiClus. Dominus Schinella Cornel ( ut ell:

in diplomate) & filii ejus (iddl Pe~rus, Schi-

nella, Batholomzu~ ibidem fupra nominari ) J

& eorum hteredes medietatem totius ditli Comi-

tMus; & prtediCli Federicus, Bartholomteus, Gui.

do ( qui fupra dicuntur filii Comitis Guidoni$

de Vegla) ac eorum hdlredcs alteram medietatem

habeant. Borum pofteri deiode Frangipanii in

tabu lis aaifgue publicis nominari. creperunt ~

vetuilo avito cognomine refumpto ; iIlorum quip-

pe majores ex antiquis Romanis Fraog.ipaniis

oriuodos, & in bane infulam profettos ferunt.

Cum Senia urbe maritima, Modrulfam , Ter ...

faCtum aliaque Clu:obatiz caficlla, five ol'pida

ab regibus Hungariz jllre ac nomine fiduc,ia.

do ) & bonores amp!it1lmos Qbtinul::rc. HUJlls

vcro

EPfSCQl?1

ve~o ,jnful~ princjpatu~ ufque ad (a:culum de-

'e'~lIe. dmum quintum- :reiinuerunt ; t cum J cannes llr:sn~:ftr:. Frangipa'nius p6Qrc:mus'Veg!ia:' Comes ac Oy'mu.infulz nafia' metuens Hibi a VegHtI1Gbu~) qUI bus db :~:!~:V:. fl1pt"rbum '3cfne i yra'nnicurn dorninarum odid Jlt;u,rdii. h'n ,. ac ver itus: ne Tnlula tin pereltatem Huntuir , , gen'orum venirer, ejufdem plenarn integramqu'e

IJoffduonem 'Venetis, reftituir , Exirrde ' yeglieri. ies , Ierlirfo quolibet alio intermedin " & fiduciar-io'd,)lriios[U", (ub rhitifIirno Venerorurn irnp-r io " eadem at que cerere civirares ' &itlfu(;e D.llmati:;;:,' propiria 'fdreun~ & conditione ~ ill~ Gtmlegibus) &' €ode-mjure litdntur.' ,

f1Nobili- E Pacric iis Vt:n~tis tertio quoque aqno mit~i ("t<~~n~.ta Colee ; qui cum' comitis (1 veiprzror is nomine :1';:; ~:~;, acr munere juri dicundo , 6f urbis actotius inp_~~p()lilUi. It!la: regiminipr:dil;fJufque imperium fpatio : "j' . llienniii '& fe~ pr:r.rerea menflurn definirur •

}:\lter ex endern familiHum'Venefarum ordine arci ·p(.epo(JIIJs'dl: ,q'oi" fimut queflor is officis & rnunera exequirur . His accedunt , '& fubfunt" varii magHlrlltlls, quorurri detcript ione, ornnis rerum cemmuniurn", & publicarurn moderatio cont inetur , Summum Confilium , quod in redes pr~todas' convocar'i folet " cuique ~omesfive [\c:rear, 'I'ra:fd!:us ar cts , [eu' quadlot pra?func, t'ooCl;ac e p'atriciis Vegl~en(ibtls ,quO'S ramen~n~e vice6mllm' ret'atis 'annum ad hunc ordinern

"orTi rna, -tggregari non licet • Ex i}is d,uq"non' zt:lce ,; grHC'fdius II- ill-a'm ifapinltia maturioresfi"ngulis annis delit:~,~~.'.tura suntur ~ ~ui Judices appellantur, & infra pre-

rQrem, ac pra:fettum,' principern dJgl'litatis' Sf ;lutl:ol'itatis locum tHl.ent .S,t.-<ptem funt Tribuniplebis ,. qui popblt' jura defe'Odunr; Ieprern jdde~ przffcH nautarum , 8£ navigi~rum ;t'rd procurarores=Ecclefisrum , &'pi6rum lororum , & prererea duo advocari ; unus fyndJeus , itemf)ue unus-fingularis 'procuratO't ,qui '':Edi~ cal hedralis jur-i bus confervandis ,:1' fa rio cufiodienib,'~: [art'is ·teetis tuendis ,'lie rdicietldis prre;' Iunt • HiS""adde ·ctuat,bor~d,vont6s ~ duos ecollegib nobiiium', d.ubs·e~ ordine pl.ebejo_; duos' {yndicos,. unurne v'iris patddis;' atterum deplebe; unurn iti;d.e"m de _populo 'curarorema?oon~ reique frurt)ent:arj~ =,' his vero ,' &alJiscert,um, ~' fuurn' cuique munu~ defcr iprurn : Plures et.' iarn {tint conllirut i , ad, qUds pertin~t' tUIll'in'~lt1jfirio ac delatjo furtorurn", ~ua: in ufbe ae: territorio' hunt , turn allimario'damni lllni , &atHitrium "cbmpenrati'onis perfcribende;' .

P,im()rdio t")ldmcird,ia E{~I~fiz Vegllenfis tam ar:lfiqu:. r!1igf(Jnlt' ,runt ,quilin, ipfa' Chrifhaqa a.etigio. B. Do-' :::hB'd1:D'd' mMus,' difcipulus ,Pr"incipis ApollploTum , idem.' mnio. 0 'que ,,'fitnus' A i1ti~es Salpnx,·ur ceUra~Ecclc,. """" Gas' D~lnratire', 'fie, diam Veglien(emvel, per'

feipfc:" ,'vel 'per 'if,umnos fil~ 'difdplinz", '& pr:£C"ooes c:ungelic6'S"fundavir. S~d ut a Jlor'u m. (ere omnium' Oal'm'atj~, fie Veglie'n{is Epifco-' patus initiz "funt Mbis' ign'ota; nullufil'habeo EpifcopuJtl', quem: f:tCU!b "lindecimo antiquiotern proftrre queam : fed mulcls ann: annis &{ fortafTe' e-tiam '{~c,ulis S'edem Epj(copaleOl in d.' vitllte' ar'qu'e infula' Veglire' C"onfbwtam fuiffe riUtl1l5 dobiro; quamvis veto{la~, ut plures alios fupef'iorum "a;tatum' AmilHth palmati:e , fie, niam 'Epi(copos' Vcglia? obhvione obJ'uerir .'

. I?ierce.'i" Dicecc(i,s,Veglienfi.s"ante corrdimm', vel, rdH~~~' t:~~~J;mm' Epi(,opafurn Senilenfem.", 'rnagnam Japibtevl():ib~" 3/,:e piartrm ~omple8ebarllr, qu:r vel1'wdem' fz-

'''rlDln~. cJr'illul1l1decirtlo veI 'proxin'lO ab Epifeopi'

~umfcrlpta, .' • '. .' • ! ' ' . '

"" Vq'!,l1en(j~ JUflfdu9:!one ;'Vulra' fUl~ , &: Senlenfi

. irt dbui'~' • ''!Jr, dO,ttt A,rcbiqiaconus c.ap'- xv.'

Hil]. Salonir. Peglien/iI obtinebat major.cmpar~ tem p arochiarum>; quas nunc habet Segnienfi~ Ei;defia , que non nat tunc Epifcopalis Seges:' nunc vern hz c 'direcdis ffTe 'hldem , qui bus inlula, rerrninis 'definitur ; quoldam ramen habet circa infulam Icopulos vel defertos ,vel aliquot focishabitaros , 1Ede~ .caehedralis Deipara: Virginfstitu.1o ae patrociniofubefl ; pro,: xirft'e abetl: Epifcopium , five Palatium Epifco-

pale fads amplum- .& ornaturn • 'CapitqluQl e Capituduodecirn Canoniciscontlar i inter quos aucto. lum, monl~ r !(~(e ac d'ignitate excellunt Archidiaco'tius ,~~~li~':P~ Archipresbyter ~ ~n quemuniverfa ;animarum procuratio xum in civit are ,'tum' in fuburbio incurnbit , & Pr irnicer ius . Duo funt collegia

(acr arum Virgiot,lm ,- alrerurn S. Clare , ~Iterunl S.Benedieti ; unum 'ccenobium Parrum S. Fran.

c i ic i , quos Convenruales vocant ; una itiderri

d001US hofpiraiis :rgrotis curandis ", pauperibus

alerid is,' peregrinls excipiendls ) & 'provenribus

ad, ididanejs' in,~rucb., SocUIi(ia vero piorum liorninum o'11n.ino ad quatucrdectm , Extra ur~

bcm duo habent dornicilia Prarres 'tertii ordi-

nis Franeifcani, unum vere Pratres Minores it;-

dcrn 'Francifcani leveri9d~ dlfciplina: • In tota

dicecdi parredre filnt non amplfusfeptem; pri-'

rna' acpt~dplla dlcafhi Mulcli, ubi tClmptt:Jtn' prtmariu in titutoDcipara?incadum a{fuOlptz' cbnrecra~um'efl ; & inGgne ibidem collegium Presbyterorurn & cler icorum , qui ad pfatrne-

disrn &' Hturgiam Siavoniclim"adfnpent rei-mo';'

rl'en1. S:eeund;a ell S. Stepbani Dobrinii ) ~er-

ria'S. Maria: Verbenizzre, 'quafta S. Joannis

B,aptifla: Befce , quinta S." ApolJjnarls Dubaf .. '

nicz , Iexta S.,Andrea: spud Pund:arn ; f"ptimi' S;rnt~orul1"l~o(m~ & Damiani Poglize In his

Ieptern paflores gregis dominici ,'fuus cujuf-'

qu.e ,qui ceteris hujus infulzpopulis ,invil~

las circieer: yicenas diflriburis , Ghrifl:ianam cu .. '

r'3~, ~peraniqtle pafiora)erri im'pendllnt; iisquH.;

que videljcet "qui funt cuique propinquiores ,

Nunc vero EpHcoporu'm Ierles {ubjidendieO:; Snle"pi\qure neque altius " quam ab' (a:culo undtcimofcOpOTU~,'

ordiri poffumus, neque integram conrinuaram; .,

que ad.no(harn ,~ta[em petdLfcere,' "

t.(, ;"" '

1. Vitalis an, lOCO:!

II. Gregorius' an. J050, c,irt:~ Ill. Petrus an. ,069~

IV. Dominicus an. 1100. eire. V. Dabro an. I 170. cir~.

, Lacuna centumannortlm; VL Maririus an~ 1270: eire. VU~ Lambertus an. '1290. VUI. Matthreus an. r i97. IX. Thoma,S an: 130t.

X. Jacobus, "an. 13 ro,'circ.

Altera Lacuna' ee'ntum 'annorum: 4.1. Nicolaus an. 14.21."'" XII. ~ngelus an. 14;6.

XIlI. Ftancifcus an." 1440. drct XIV. Nico'laus 11. an. I.~60. drc~' XV. N,ataHs' an.' J 5.00. eire.

XVI. Eufebius an. 1 p.8~

XVII. Joann~s' an. IBI.;

XVUI. Albcnos an. 155,0 •

XIX.' Petrus an: 1564.'

XX. JoanheS n. aO.1589. ~XI. A,Ioyfius an, I623'.

XXU. <;onft.antius an: 164o~ XXIlI. Georgius an. I6S3 • XXIV, Fra.ncj(cus IJ. an. 1660,

xxv.

SUFFRA GANEI METROPOLIS J AO';RTINJE.

').97

colai 1I. )e:t [oannis dece/loriS' Laurentiifupradiftia /)ominrJ M.ayn4Ydo quondam 'Pomp~ .. Jiano 4bba&e , f!)!' p{)l/ea Epikopo Cardinilli', qU<f!dam syrtodus omnium 1'r"lalorum /JJ/t1Iatilt cr ~rtJatt~ , tiI.!I/II1,rn [olemniter celebrat a , itl quarnulta fuet"nt ton/triptll Cllpit!l/a; inter qU4 fiquidem poc prmatllrn eft, &' {latutum, tit n14l~ Ius de t:,ttt~rQin lltJgl'a $/4poni~4 pr4umertt ~i" »in« m,lieria celebrsre , nifi tanWIl1 i~ JiflguIIJ [..atina; nee 4Iiq~i~ eju/dem tingu£ prorno.,eretu, Vitalil Ep. Notus ex Chronico Andre~ Danduli , qui 4d {acrf)s !)tdines • In~crdiCj:io lingu~ SlaveniVe£li,cnfis ejus Pontificatum cum annis prtoribus f~culi ce , pI ingenti, uifiiria Sl~vos affecit , fie ne-

Petro & Ot- d .. . , H r J' P f. iutd r h f .Q.

toni Vene- un ecrrm conjunxrc , " oc l~!=U 0 ~o~lln~c ,e.. arire cUJp,1 iJ!J1 Ie. i marice ~otrionis , aUy'or~

t?r~m D~- crus II. Urfeolus Dux Ven~torum , ad quem Ulfo "r~sbytero, j:opfla-nd:J: j;~u{fam prebuir , ~~~:ta!tfi~I:,~'>ratores Dalrnararum veneranr , dedirionern to- Hie flqgidem de rdlitLJenda J..iturgia Slavonica It n iburuu, r ius genus polliciri , modo populos illo~ ab Romam miflus ad ,f\lexandrul11 H. cum nihil {pOOl,tee ~ iQjuriis & rp~leficij$ Slavorum defenderenr , in~ .mp~~rarrct, ~broba~is time" alia, atque ppn,

gentl cl~ffe Ilhiam circ4rnye¢1us J~dcr~m ap", tifex dederar , & prorfus conrrar ia refponfa rep~lit i . qua: '0 urbe Epifcopus Vegljenfis cum tulit i rcilint l\1aynardinum interdi~UIn abroprimorlbus civi~atjs, Iuarn &: popularium fuo- gatum eOe ; (:hrpbatis ufum Liturgi~ Sluofum fidem , faq~merHi rdigipn~ ifJt~rpQfJta ~ nica: permitt i ; poreflarem ill is fieri e gent~ puci Venetorum oQflrio;it ~ Ut eO: 'Jpuq eurn- r",a, quem vellenr , Epifcopi c:l1gcodi ~ mirten .. dem Dandulum : Ibi ( idef] Jader:J! ) illius re,. diqqc" in urbern , ue ab ip(o PL)~tific~ Ma'x;. gionis majore~ fotlfiuen,es, eiuJdcm prillcipis d(). IlIO confecrarionem , & inGgnia epilcopalia fuminationi f~bef1r:fJr~op(abant', inter qNOS fe- fciperet . His nunciis mirifice leri Ienem.querny)enfis , (9' vtrbenfis f,pif~opi cum eorsm civi- da m, cui nomen erat Cededse , hominem bar. ! atum 1'rioribus ad[ueru'lt, & P4ri "'0(0 /MP"'" dum & Ilupidum ,"nais (uffragiis Epikopum i.1CTa f.~angeli{iarui?J ditl« jur(lrl'lnt , quod II/X- ddjgnaot, c:urnql!e (:UI11 Qlfo rot ius falhd.

l II, illorum [eire & pone ~einfep$ Dort}ini 'Petri . archiredn ROPlaQl adire iuben~ • Pontife" u- Cdeda ill Ducis fidem. ob[er"'Jr~ 4~buiD'elit. Hie Dandulus trumque J & poflulara Chrobarorum irernm re- trufus :1<·7 nomen urriufque Epifcopi ~at~(UI1l pra:teriie; jede. Qj.lid tum Ulfus ?- veteraror calHdos& (?LD"!e~ti. ,- d d d (l. '(j I V I· r E· f i daci daci , . nus Eplfe.

If ill me 11m eu vtfl1lTli e eg ientem pi co- vcrrutus men aCla men aC11$ curnu at i p'rtm8m SllIvorutn

pum fuiffc ilium ipfum, quetnpotlea V.talern perfuader Ce~cda: hornini faruo , lX latfni fier- expulfo nominae • A 1100 fiquid~ql 1918. Qtto Urfeo- monis e~per~i. a~ proinde quid Ponrifex dixH- ~~t!~r~c_ [us , pofiquaql Ceefimirum regem Chrobaro- fet , autfecJrre~ fgnaro, eurn ab A,ltxandro fa~ glienfem rum, inlulis , ~ ~ivit~libu~ madrilTli~ Vc:oet~ aum elk Epilcopurn r deinde perrOQatl,l~ 'Epi~ occupaV!t d.itionis iofeflum domu.flee ) Ven~tiaS, regre~ [copum preduxit , ~ C~robatis ob,trufic ) qui

diens ,a ritali Epi[copo feglienfi, ur fcripfir magna ilIuql gratulation~ plaufuque exceperuat , Dandulus , ¢ M:qjo_ f.piJfopo ..,(rbenfl, C' Mar« Itle per fummam impuden~i~rna~ teQ'lcdtatem,

fino. 'Epilcopo v(u~crenfi·, & ak uni1?erfo ctero \ fumpeis infigniQ.u~ arque ornamentis PontiAea ..

o- 'poptJ/o ditlaruminfularum • de tributg fibi, libus fe gcrerepro, Epifcopo c~pir. Cum '110ft

'V fuccefforibus [ui» anrJua~im i,! perpetuum fol·· haberet ubi c,:onfi.Il~~et , Iedemque cpjkopdet'ft,

venao lponfione"!! fufcepit, Anno. cricefimo hu- collocaret i iogenti f_rellitum manu ijipaflls

jllS freculi ~ ~ quidem ad hoc~emp-0fi~ vitam Ycgl.iam trajecit , ~ Gregorio epHcopo per

perdl,\xit J GoncHio. p,ro~inci~li Sp~la~eo{i Iub vim expulfo , Ecclefiarn illarn '. Iedemque p()ft.

Dabr ali M,etropo,liu ioterfuit, de quo Thomas, rificiam occupavir J jbJqu~. o.m,nia J qya: (tUle Archidiaconus cap. "1(. Hif], Salonit, FatJum au- Epifcopi olfl,cia & muoia p,~ra~cr~ in,f\itlJic ~

{em, ut iJli~ diebus_ conl?OCaI'e11tu~ omnes S.ufTra. E& tt,!!i4 1'JOn 'fallor "Pc,us era' , inqu;it Arcld-

ganei Dalmati~ at( 'Prol?inci~/ctn Synodum,. > qu~ diaca.pus, red {upus ,apax rub 011;n4 ptl(~ 14te-.

~~~ebranda erat in Ecclefi~ Spalaten. '.. hat , nimirum. a luis, {"u(libiu erat cogn./cttl-

GREGORlt)S EP., VEGLIE,~NSIS,. II. dus; etenim primo impelu fegl,ien{em Epif~opum

. cum omni celer:ita.t~ d~ f~~ /ed.e. fuga...,it ; eam-

fi~{(!~~ir\l.' Tellis nO.rninatus efl. in quadal1:l f~nt~ntia '. que Rbi quafi au[ioritate apoJtioMc~ u/urpa"pit. gius Epifc. ii\l,a,m Legams Apofl;ollcus a,nno 1059. fec un- Tunc, proh purior!, pha,l1ttlJtiCtU 1!on,i[ex. cf8pit; Vegli,en.ad fum, Abbavm Jaderdnum S. Chryfogoni tulit., in cQnj(!qran(iis. Eccle/iix, in. ol'din.andis.' (lericil,

ConcIllum LJ V I . 'p A h'd' J d :r lb '/2' • d'

provinciale [Junc .a ertu~ a ,>ore .rc.J ta~oous,a. ren- f!r aliis epi)co/la i If,$_ mimJ~er.ils. ex.er(~'ldlS 1-

Spal~leofe lis ~eorgium vocat i, f~pe ace{die. ut in, tabu... "1?ina. offi,cia. profanare. Hioe , ut id.efll Al'chi .. ~~o,feiCtus lis. &. ca,ta\pgis. Ant~Hitum D.almatia:, ideq) Epi_ dia.conus tradic , qu~cl4t1f. execrandi /cbi[rnatis

L opus alia~, Gregorlus J alias Georgius appella.., tuit fubo.rta, cOlluntia. in. D.almati~ a: .C.,oat~.e I us inv~n,iattlr ,~dem Va{el;ius pontifi,catum_ regno; quippe pars Chrohatorum a tUIS lega..

Georgii, five Gregorii, eidem. fupra diCto an- timis Ep.iJ~opis. ad Ceq,edall)., ~(?ifc0PQm iotto... ,

(ro. '059, IlfExit. Ctterum .. ante 3nnO.5 nuo ita. fum, ~ ,0rlJm.en,titi~m defecit. Ha:c a<l SedeR). ~~t~~p~ paucos . cpj(~opale r'egi~en. fukeperat ) nifi ~ i\poilolic:aIll, d.claJa cum (uH[ent t inl{ful ell. Jo:o Epifeopo . quem alium, Al1tiflitelll inter h_une , ~ Vita- annes Cardinalis anno. drciter 106'4 .. qui in 'srunll Bcd.

, . I b b ' f f ·m· I~' ,,' Ule pa aleD.

Jem Intf:rJil;i,j .ea~. S,U ,initium eJud.em an.requ,entl lmo Cl!rJ pOpu;I'lue conven~u J. na~ jUdicio dOl-

ni, 1059 .. cuT!) c;eteris, pro.vincia.libus £pifcopis nas frau~s., ae mendacil; c.\etcxit , Cededammnauu. Spalacum conveo.it , quo.l\1;:ayoardusLcgatus Ni- analb,emact: c;on6xic , TJlfum. fac:erdodo._ ornni-

(olai II. Po.otifici,s. CO,nci]ium convoca.v.erat t que clericali. h,onore fpoljatum J. & ignPJDinio-

in quo Liturgja: & Pfaltr,lopix Slavonicre tem- fa nou inU.nU.fll perpetuo c:a.rceri.addiX,it., Cum

pfis & facris interdictum etl:, ut docet l~bomas autem. Cedc;da n,Ol\ inflicto. excommunicationis Archidiaconus cap. x.v I. H:1(t. ilaloftit. Futrat vuhlere ~ nop hum.an .. &. divina jufiitiz metu

~1.u;dem temeore Domini Altx.mdri 'Pap~ (N.i-. a,b{lenitt!.s, nihilo. minus fidefltu ,. quam an-

tea ,_

xxv, Theodorus an. 16'6'8. :lC¥VI. Scephanus an. 1684. XXVII. Jialthaf:aran. 1688. XXVIII. Petrus Paullus an. 17 I 3. XXIX. Vinceorius an. I no. xxx. Fridericus ah. 1739.

XXXI. Petru'S Antonjus an, '739..

VITALIS EP. VEG~IENSlS J.

· ~ !, f SP P V l V. t:PL I}:: N S E s

S'" •

tea, auda~erque jus & munus epifcopale ufur'p~rc ptrgc:ret; iIlum f'kxa9dc:r tum in~oinaiu, turn in Spalaterifi, ceterifque Dalrnatire Ecclefiis {ol~mni rita , & nominatim detlara'ri ju$t· ab¥cclefia fegre'gatutn', cjufque congrc:Q:u ~ colloquio'Chdtlianis omnibus int.erGtdum ,etfe', <l!!odrca ~aurelHjus"Arcbic:pi:" Ccopus$palatenfis .t:;o?cilium ;Pfovj~ciaJt 'to,qvccaviranno circirer 1065." in quo '~pitl:opi ~p'r'imores' cleri. eernerar ium .. ~ impiurn G'tqc:dam diris 'omoibus':exc:eratj~ ~na: ornnes voce Iernel ;,ifen~'m, ae t ertio' in eurn anathema' dlxeru~(>. ''r:lC"eirr~ta a~'acbem~a[a .fuer[Jn~ ~ . qu ippe horrro vefa:l,lu~'& Iacrilegus , Del 'ultor~~Haper7 cu'lfus ,~urpil1jmz morcis genete I;lorrendu~ ~~~ modum inier iit . :H-:i!~ omnia, qua: hic!\ricti \11 brevirerque atrigimu~', djfi~ncrjQs ~ fHfius ex,. pofita (Uilt Torno tettio Hlyr, Sac. ill Joan'ne IV. & Laurenrio ' -4r(~lepjfcopi~ Spalaren~ibu~.

Gregcr lus Poll rnttritum~eded.re Gregorius Yegl,ia~ refedtm lua:n verfus ,. Iedem Iuamrecepirannocircirer 1965.

i'(UP'~J.Vl"& 'J: '.,. " ,rl"". . 1 b

'.' tres rere aonoscum 1',ettnUIlJet·, morre u •

" \atU~ 'fuC'ct{fo'rr: vacuath relJquit." \ .. '. .

PETRUS EP. V[GI,.IENSl~ II~.

j . ~i ,

Petrus, l:!p. yalerius a l.'on.te .a~ a~.n,o 10,69' ad, J 994. A~h.COLlI. Epifcoparum Petr'i 'petdufoc ; ejufque OOJll1eO

Provia. Ja~ b l' D I ' . . .' Q. deci .

4ertin~ap. ta ?IS a 'm.atJ~ls a.~no 7,'1.. \.'X 94. un ecrrm 1~,~

probavit. cult cenfectis infcriptum effe alt.' Er at Presby~""'" ttr~tcJefire yeglienfis , ut imel,ligipotelt e'x

to~mll1a Iacrarnenri ; quo Petrus fidem (ualri atque obedient iarn Lltlrentip lYletr()pol.it~ Sp'a~ l~tenfi o'bfirinxi,t'.' E,go p,prus 'Presbyter: 4_ccie/i .. y.~clenfls f:utf!rus Jfpif.copus, abba, bora in

" antea promjtt(J'~cc.lffi~' ~ra,h!til1~ , ¢' 'ti,bi ·])0- mino Laurtn/.iq ~4rchiepilcop,6 ,~uifque. flJccefJo-' iihus tanotiice intrant.ibus 'o{;edienti'am " 6~ Hdelitstem , & auxilium pro meo' pone &.. [ctrc':fe-' cundlltn -ardinem meum. Sic me Deus adjwPet', (" be« f~hl:tl!-' qUdtUO'f f:va,ngelifl. Anno r072. ~aureririus Mer1opo!ffa 1 I;pUCbpH P~rovinci.aljl?U5 convent urn Jadefam edixir", AdfLler\1:ot fa .. JJeRtqiien~f~ , a,tque i'rlttr ~os',l).¥tros Ep'i'fco': pus'Vegliehfis, qui turn decretis'~onCiIH fublcripfit ,.~tum' f01em~e\~ Bafilic3! Marian~ cb.ri;.. (ect:at:io~em'{ua prife'ntHl"e~honel1:avjt ;' tum' derrium dp-I'latidilem Al1d,rtZ'~pifcopi ]adertifli' ;:pt>,ro~vit, \. qui,' ceenobio V,irginurl1 'ladren .. fium' "ab Cifqa '{QrOte Gref1miri ~.egis'Qaud i~a, pridem 'f"vndato', i'jn(ulam S,iIVill1 perpetOO'rof.; ildend~mt,ndidit, ~ p,i\plQmabuj.us drnarionis defcr'iptum' 'eft·il1. A,J)ttruEpifcopo ladte'nli','

AlteriCon. Ne'c 'v~ro dubira'rt. tmten; qiJi,o"cd:arn·j nterfire· ~~~f:~:II. r,it lllfer~ 'qolldljo.,; P~"()~inGiali " quocPGetard~s illterfll.it. Archlep1(copUS . ~fpdntJnus',. & I,.e·gat us Sed.s'

;,'\.,,'" Apofiolic:t Sp,ala~um (onvoeQvft anno '107)" de. quo '. ~i"cb"rd,i~conus' c'ap."xv t: Hie (@rego ... rillS, ·V}I.·) mifit I.,egatumad· partes Da(tnati.~' Penerahi/~m "Virum CirareJum .Arc!,iep;[cop~l1n Si~ pantinum, qui Spai;ttum ace-edell's :cum "m((g~o gaudio ; &, n,(}nare [ufc..eptur eft. M.ifit 'igiuJI',' & 'coflvocavit Suff~ag4neOJ\ S(lionita1tl£ Metl''Gpo, .. ' lis utJil1erfof , qui cum con-vcnilrcnt', (JA.m tis SYlloil.4rn aplld ·Salonam :de~itarnaturitate celc':" bra"Vit·.' lri~erfuerul1t autem illl S:ufJraganei fc .. c1efi£ Spal-attn/is '. 'P,rimfH LatMntiuJ ,.fecundus poli eums'.tcp{Z.1nus Epi[cop. TfZdtenJis , 'joanne's 7)agurien/j:J " r/J.eo4orus, Be(~raeJenfis" Gregorius' C-hroiltenfis" Bafilil;ls ..Ap[atenfif; & alii quidam .' In bac Synodo re/laurae,usefi. Epi/copatus 1X_owel1{i.r &c~ Getera q'u~ ad bane ~yoochlO,l P~{~

ii,. '-f i' > . '. '.

t inent reperi poffuot ex ~Cl:is Laurenrii Metr~ polita! 'Spalatenfis . De: Petro nihil prererea e monurneritis i llorum ~!Dporu~ e!i~i pote~. Sub exiturn hujus f~culi'~ vel Iub Jnirium IeGutmis'e vita dcceqit .' His temporibus cum inftirutus , vel rcftiturus dfet Epifc9pa"tps Senienfis , 9~idf1u~d '~errarum .~ locorum in J~::' pidia veteri , feu Liburnia poflidebat Eccle .. Iia Vc:glienfis, novo-Epifcopo-Senienfi attriburum fUit; & Veglienlis Antifies jurifdicHone~ fp~h1ff'~e' i~~ra~ofdelI1' quibu~ jl"!ful~ dr~~~:"

,tcri'b.itur, fj~escflt?tra,xil.; ..'

yix P,?nti~ea~uT i~ie~at an~o circit. I IqO. {>a!m~ti. c~~ V:eg~la, cftH~q~e jn/ul~ ac civ~raw. Dal- ~bYd~~~. ,maria! Venetum cum Hungar ico dorninatucom- Datu Hun. rnUta~urit ,'O)J,?maous re~ liungarire , amici- s.~r?rd~'. ~ja & focteta~~ violata, q~:i:? cum Veneris erat ,

dum daff.i~ Yemt,orum aberat , in l'al~~j()am'

a~. tacr~~ ~cJlum pryfel1a ,Dalfpa~ia(l\ Vene-

~j"s eripti.i~ , f~c~l~ duo,qecin:l.o 'i,\"l:u\1te • ,Sub ~?'f,in~lli~ .<:;ie(cen,tlo A~(blerlf~opo Spal.a,re.t:lf1 ~,uo (:on- gl~~'~1 d~. crlia pi'ovinciaJla ceJ.e~rat~ jnv,eolO,; unum Ja- p.h.ci Coeder~ ; cujus_ ann'u~ e(\ ig~.otus, a,1tcru m. a nno ~~!~~f~l~;:' I I II. de cujus loco non con(ta.f~. u,rriql,l,e' ~i1 .. ,,' tcrfl.1'i,t ~ (ubfcripfit Dominicus Yeglienfis . Se":

cundum Ipnge auguQiffimllm ac celeber rirnum

fuir , quod, n0t:l. '{ol,um Dalroati:l1, ~ Hungaria: . j:pifcopi-,fed, .~~'f iple Colornanus (ua, 'pr~J~n'; .

tiii (ono,l1e.fiarll,nt. Tr ia pot\itf1i'nll~ in,c,p, c6n-,

{lituta fU,iOe, qu~ ad dd,criptio,nem tij~ccfe.on ,

ad immun'itatcm ccde{iaQjcam, ad djflribl1~io-'

nern decirnarurn perti,~e':'t, ',int,~I);gi, potd,'e,:

d~crerQ ,"oloman,. , .Guod (ecu,ndfJOl Arb~n(cm t,c~lefiarn fed~ ; qtiod. guide!)') decretum , ut,'

cered ·Antif!j~es &P.roc,eres Hi.lOgaria!, tic, eeiarncum Epif~opis 'Qalma~j"re approQa~jt",. f~lU~:'

'lge t:l0,m.en a.df<;ripiit b.or,~b~i.cul Peg/ien/. EpiQ.'

[c'oPJ4S' : ~ I)~ lltr()gol! c'0l1ciJi,o [~,ti~, d.ictllm e~

ill Crefcenr,lo, M.e,t,topolita Spa lacc~ij. Anno VegH.~,\,,\ II I). Ordelaphus Q~IX V~t;I,etorum Jad~r.am, Dal~ah.· itt.'!'I'lque inlulas Sinus Flan,ar,ici,V.eg1ia,m, A~batp, ~~mlV~:;. A. bforum 'j ac re liquas Da I inat,i,;2 ~ivi~,at,es Hun.t~~1I1D f,C-' garisUeptaf' recuperavit ; & quamv!s cereras dur.' urbes I;>ahTr~tire 'ru~(us imperium Hu nga.riCll 01,

[ubier int ; ladera 'raruen xum tribus illjs;rifQ,~'

lis in 6;.de ac : pptellate 'V~iletorum permanlit •

Per e'a tempon,'ut' cc'ter~ infbla: d.itionis Ve ..

netz, {ic etiam Veglia expciGti erat ,rebris incudion'i'bus', injllriifque pira:ta'rum ," e g~ntl; ~ll-rol?at~ca tegiblls l;Juogariz fUQi~a-a, 'qui'

cum (:ep,e infulamdiripuif('Cnt, f~deque'vafta(-'

(.rnc ; :~umvero" urbe(fl ipfam tumuItllario ae r~penrinoagmirie ado'rti domo$ expilarunt, d~

".es nod' paucos 'vel fal,l(;iarunc\".el interfeee-"

rli.ot ,~renlal¥ :rdi6da:' plurim,a: diruerunt • A;tinOil3 3. nt'a;jo're, quam antea\' .11u~·ero !eml}orum'advecH, egrdij'qut,' in terram"opul~tio ..

oes cUOlJacc (~ci{fenc; Veglien(es'Velltt.9rtlm v'all,' Copi,is au~i 'ruperv~niunt. ex' improvHo , • par~ Ve~)j.;~, tern maxlmamcredUQt ',' reliquos captivos ,ab- lIu~ (~c:r,I~,

ducu(lt ,. navigia piratica 'vc:l incendpnt" ~eJ }:~~t!~~

<lemergunt '. ld c um a'cdd!ff~t v L I,dus ~ar-

tias, :hun,c l:rtiffi~um die~, quem qU~Qragin-

ta '~ana:orul1) l\{.(artyrum nomine ~ccle~a confr;cravit,' O,bminicu's ~pjrcopusin f~cris' fifiis adfpibi jumt, <~ Gngulis~n'nis (oJeml1irito cul~

tu~ue celeb"rari ,. Ut Deo pro vi8:ofia' ram in-

figni imqlortal,es ae p'erpeture gratire ~geren.ur:

D~inde ~d rnu,ros urb,is reficiendps; ~ evetfas'

" .' " , . domos .,

, (" \..~"

SUFFRAGANEI :METROPOLIS JADERTINJE. 299

demos re:!dificandas cogtrat iones cureque ci- ICE relHtuit , fimulque Pervichiu rn Icopulum

vium verfe Iunt . Id negorii Dominicus Epi- infule proxirnum eitde m attribuit : Calterum

fcopus cum urbane magiftrattl, cornmittendurn Scbinella ; air Dandulus, & nati quondam Gui-

efre cenfuir Duyrno Cornit i , five Rdtori cjvj~ donis olim CtJmitis regl.e , qui regi Hungaria;

tatis ; eique tr aditum eO: quidquid pecunia! adb4erant, & /I Duce de Comitatu pl'il1ati colledum , arque in hanc potiffimum rem Ie- ersnt ; nunc Venetorum gratiam implorantes be-

pofirum fucrat : qua ex pecunia & urbem .re- nignc in Comitat» , & ceteris honorificentiis

Ilauraret , & impenfas publicas Facerer, & sire- [unt refiituti , Hue reveres veltrn que ditl:a Iune

nam , five exiguum quoddarn , & honorarium In procernio hujus Veglienfis Ecclefiafl ice hi-

t r ibururn Veneth penderet : id ~uod in tabul is fiorire. Nunc diploma utrumque Belz regis, Veglienfibus not arum invenio : ..Anno 1133. die & Raynerii Duds hie Iubjicio , DiplolJla J. 'N.._o11embris, D. Dominicus Yeglienfis Epifco- Bela D. G. Ung. Dal. Cro. !tamal, ser». Gal. Bela: IV. pus in fuo Epifcopali 'Palatio una cum jUdicibus Lodom; Cumanieque 1\ex omnibus Chri{ii fiaelibus ~u~gs~n~~~ civitatis pta Communis ... te reglia: ex una parte, pt efens [criptum injpefluris [alutem in eo per u~bem cs; & D. DuymHs Comes ex altet a convenerunt , ut quem feges regnant & principes teY)'arum re_ll11t1busVe-

I b b t: bon 0 C" 0 0 J!,1Ia: dQU~

Coo ta , 111.e apud Commune erat pro ur e rep a- gz us J 14 1e,,~z : . on"penzt omnium nattonum & Vl~.

randa , & aliis expenfis fiendis, nwnciifque mit- > lingu4rum fibi devoteobfequentium [ervitiis te-

tendis , & Srr(!I.Z Venetis dand a , praidiClo Co- liter provider« , ut alii {uperl1enientes , corum

mit! promittenii lingula exequi , conceD"a fidt exempl« imitati ad /ideliratis opera ardentius ,

¢re. Pofl Dorninicum UOllS aut alter Epifcopus & ferl'enriuf evocmtur , Prointie ad uni11erforum defiderarur ad Ier iern epitcopa lem conrinuan- tam prtefentium , quam futur.orum netitiam ba-

Eccl~t1aVelam. Int erea Eug-nius III. cum Ecclefiarn Ja- rum [erie 110lumus pervenire , quod cum propter "l;~u.'n "U derrinarn Merropolire Spalarenlis jurifdjCtione [celer« omnium bominum in regno nojlr« degen. dHione~- exemptam jure Ole poteltare rnetropolit ica do- tium , irt/tigillite antiquo bumani goeneris inimico AU:chJi~~~ ndfet, e ide m Veglienfem Ecclefiarn , cum Ab- abunda"Vcrant peccat a, & plu/quam arena matis 'adertini Iorenf &. Arbenf , a provincia Spalatcofi di- multi,olictI'Verant, nolens Deus eorum malitiam tr~lliiv;, •

vulfam Iubje cir , . impune ulterius pertranfire, rabiem Ta,taric£

g,entis exeitavit , per quos potentiem JII£ Deita-

lis gent; pro * fide olienderet , & cos de urra " rmfido1 deiere: ) propter quorum etiam pucara " nohis

[uam mifericordiam e!onga11erat , adeo quod per

ip{os Tartaros in campe[tri prelio convitii , {H-

glt prtefidio maritime: adiremus partes, & aqua-

rum latibulit qUaireremus , quia eorum foldiG e;-:lI1"lUS. 'Patel' mifericordisrum , & Deus totiu»

confpl •. uionis , qui confoll!tltr nos in amni tribH-

latione noflr« ,& nobis fontem anim« sperir« dignat/u ell; &' ad confalatidum nos Fredericum ,

& Bartbolo1lZa:um ilIuftres, & /lrenuos ."iros no-

biles 0 dc Vegla quafi de calo projectt, qui ,.obis

in omni eoru,. parentela adherente» , i,ntBr pro,.

mifc.pos aElttr fidelitcr exbibuerunt /amu/atus ,

& non madi(:4m eo rum pccuniam , qu£ ulna .. i-

{{inti milli« matcbsrum trenfcendit, in eipbis ,

~ure;s & argentei» , & cum aliis rebus pretie-

fiI nobis de rebus eorum pr.r!ental1erunt, (!r pr4entaudo donavcrunt; recompen/4ntes efYum

fer vitia , & dona , de confili(J pomina; Mar;. carifJimtt conforti» nofir« • & ·llaro"um noflro-

rum fidelium , quandam ci"llitaum no/tram ~irca

littus maris exifientem t Segniam -vocatam, ctlm omnibus fuis utilitatibus, & pertinentiis uni-

"Verfis) finwl cum tributo feu teloneo ) & aWl circum{iantiis , & in eadem libertate, ficlte no-

bir {er"Vire conjuCl1erat , dedimus , dona~imus , (ontulimus ipfi Frederico , & Barth()tom.eo in

filih fi/iorum perpetuo & irre11o.cabiliter poffi ... dendam . Hoc etiam fpeci/icllndo , quod fi quis

h.erede carerct , blCres alterius finaliter poffidere -Va/eat. Ut igieur buju! no[tral collationis feries. propterea Jirmitate folidetur , prtefentes eif~m conceffimu$ , duplicis figiUi no[tri munimine rQ.-

horatas • Datum per manus difcreti viri Fran ..

que,ii eleai ..Arbenfis ) Aul£ no/lroe 1'. Cancell.

dileCt; & fidelis no{iri .Anno Domini MCC LX.

reglli autem no/lri x.x. Sed pro anno 1260. fubfiituendus en annus 11. 5'5'. 'luocum con-

gru it a.nnus regn; vicefi mus; Rda fiquidem an·

no 12..H. pridie Idus OCl:obris , A Iba: in rede-

Divi Perri, faerum diadema (apid impofitum ,

& cetera infignra regalia fufcepit.

In Cbrifti nomine 4men. . Dccet cuiliber Do .. mi-

Pj\BRO cr. VEGLIENSIS V.

Dabro Ep, Anno I 179. Conr il io III. Lateranenf inrerVegl.n,·If fuit cum duobus Epitc opis jadertine provin ..

Coned. • 0 A dAb {- L idi AbC r.

Lare r anen, (la! nc rea r en 1 " amprl to lorenH,

l!l!efful~. qui nominantur in actis ejuldem Corrcilii , De

Dabrone nihil pra'tcrea licreris traditum inve. nio , HiG rurfus conr inuatio , Ieriefque Anti,.. Iliturn Vq.;lienIJum inrerrumpirur , lacuna eeo~

. . tum cir cirer annorum inrerjefta , quz nomina

Series EPI- & .Q. Oil 'abf b 0 Ad I I

{copalis in- JI_;U I orum a or Uft • ianc acunam

(errupt a , quoquomodo oexplendam duo diplomats inge-

rends cenfeo J alterum Bela! IV. regis Hunga-

• 0 ri z , alrerurn RaYl1erii Zeni Duds Venerorum ,

F'fv'luVs ~ Seculo deci mo tertia ineunre Serratus V ene-

,11 u a . c;- . . 0

~lia trilws {Us urbern $.: infularn Veglia_<, tribus [rat ribus

robi~iflhnis e prj maria nobi I irate Veg~l ie~fi [oanni , Gui-

[r at r ibu s ad' HO• 0 dR' bli 0 •

Veneris rr~. onr , enrrco , egrcgle e cpu rca merit IS ~

~i!~. jure fiduc iario poffidendam dedit. Sed cum an-

no circirer 1243. Barrholomaus & Prider icus Guidonis filii cL\m Jadettinis ad Bdam IV. regem Huogari~ defeciffent , quem ob cladem TartaricamHungaria profugulll ingentis pe~\lnia! fubfidio illv~rant, utrumque & eorum cOQfanguin~os Veneti prindpatu VC!g~ienG mu([arunt; ut fcriptum reliquit Andreas D.lodulus in [tlO Chronico (ub Jacobo Tel.lpolo DUCe :

B.artholotmeu~ Comes Vegl.e cum conJortibus fuis" quij{l,ram~nt9 Jidelitatis Comit4lum a J7enc~is re.,.

o cognofcebant ~ recepto feudo a; rege H.ungarial ei tOlaliter adhtt{mme. Dux autem illos ut r,ebelles ab omni honore pr i"palJit ,&' Laurentiu$ Teu. pr410 ei~$ ( Duc:is ) genttus Wis fubrogatus eft, JteceptlHJ'l feud/1m a re,~e Hung4rilf, de quo Dandulus , aliud effe non patel!; nHi Senta civitas V'eteris Japidi«: , quam illis ClJmitiblls .. emunerationis ergo, non t1:atim ab eorum defeCtio~ ne, Ut videtur exiftimaffe D.1lldulus), fed poO: aliquot annos donavit. Ut hdrenfes primum, fie euam poUea Comites Veglenfes, fupplices veniamque orantes, anoo 11,60. in gratiam Vc~ netorum recepti funt ; & Raynerius Dux VenHiarum tum Wos turn illorum h~redes ae po., neros ino potTerlioogem fiduciariam eju(clem iofn-

EFfSCOPI VEGLfENSES

D~ploma )!i(IJ.ilio~lis Muinhmz amphiii libesaliter (Vel ba Ravneril male inter Ie conncxa . ex quibus perturbat io Ducrs Ven. v bfcuri .. ' r. h d qu, Comi- c.: 0:: ot currtas orattoms . .a;x alltograp 0 ,.quo

t e s Ve~h:E inlpicere non licuit , erneodat ione m adhibere non

In gra[,am ' ) '..' . '/

rec\!pit, III: p0tolmus. peuttones r atton: sus devotorum , cos

ill pt)lfe_l- pr ecipu» adexauditionis ~~r'ltiam, admitten4a~ue :l'~~l~ ~~~S;or; minus rcgnantium l audes , 1tJ£ & eorum ftit urt , commod« &. bonores (Iignolcllritl~r ; binc erf ,

quod nos I\.aYllerio ceno D. G. Veneto &' Dslm, .7f1ue Craati» Dux, Dominus quart.e pa'(t{.f (? ,;imidi,f; t otiu» Imperii I\_ot/Jai1i.e) cum noflris [uaieibus , (9" Sapienlibus noihis de r.naj()ri, & minot] nofiro Confilio , & colleudatione populi ill publica concione , attendentes purem fidem , & red em devotionem , qJ1am e.~re<~ii vir! ]oal1nes , Guido, & Henritus olim Comites Veg/£ , lie ipfol'1lr(1 pr.tdeceDores) ad nos & pr,ue/J,otes r.oliros, ac Commune l!enet. balienus habuerun: , i;[orumCOm(tllm meritis injpiciendo , & bene .. volenti am , 1t14m erga ipforum nobiles noflr» prtf-. daeJ'iorcs pcr wnpus preteritum Q4buffll11t, di.-.: [ponente« eorum heredes oftender: (Jpera per r:,ffe. Uu~, concedimus , & confirmar;Jus, Viris 'N..o.bb. Scbinell.e nato quondam cgregi{ »iri Comitis B.iJrtbolomei Vegl.e, ac ejus fillis , Tet~..g, ScbinelLe , Bartbolon.u;o; e: Frcl/crico, Bartbolomeo , cuidoni filil:s ljuQnd.:;m Comitis cuidonis de Ye,:; /(1, & eoism beredibus rna/cutis in perpetuum, 1(.1 quod (iiJUS alt eri [ucccdas , univerjum comi-. ! .ttum rss!« , & hJ/ulaJ , 0" Pervicbii , cum omnibu» reailibus , i,uribuFqtle ) rationibu« , bonorijieentiis) colledis , (S' i:tg"lij s [ui: ad eum_dem Comit.atum & infulam , Jne inJula$ fpeaall~ tibus ; ut e,1 Qmni.a d~ c.rterQ bsbeant , teneant , & poffideti.llt fine aliqua contrarict ae , [ic«: ipJI Comites ) & eorum pr<rdecefJores per tempus preteritum bsbuerunt , & I t1"'I(,II~ lit , habendo, {icut diflum efi , . diCius Dominus Scbinella Co'mer, & filii, (1" forum b eredes I'llcdietatcn_3_ totius difti Comiuuus ; cr pr,,1ditti Fxidericus , (')' Isartholom eus , & Guido) ae CqrUifJ lierede: .1- ii'1Y11.mediet~te1n; pytp.m:ea qnmes diiium (o.mi~ tatum ~egere e:r<~I4~crnare d.cveanr [eeundum bonas , & antlquas cqn/uetudines ipfius ComitalUS, ac Comitatum mallutencre e:.r de/en/are bolUI fide ad no/trllm , no/fyifque Communis f/ene,l bono rem , excrpta per/ana corOI1at.,a, , c:;~ ip/ius c~crcip~ m.11Iife//r ; nllluios' alltgm noflrps & Communis Yeneti, (Ie g alt.'a~ c> ligna cun'cl/ti;1.., fjl4tC illuc pert.c1tipoT.1 ,'1di.rc umlig{ri& , debe,wc r:ecipere honorifice , & tracl.-m bCIJigne ; inil(ii(OS autem Yenel/ Com1'(llmis !J~ in,in,leos r(pucabunt, amico,S il'erO pro c,!/,.i(is 1)ii!;euil1l(j & JlOII,. jaciult compagniam C 11m 11110 cor/Mio , 17et /0- cietatefO cum aliquibus ex cis contrafJeiK, qui derobaticilWP , pirat,icamquc exerantes, /;on,illcr offendunt, 'lJe( offondere 1l;tcl;C'1!tur,1 /i17e (lli05 UIJdecumqllc, five Venetia.s l>cniCf}tcs, & de Fen::ti/J redelmtes; & ell /(ieudum, quod per di[iam concrfTiolJem ip/ius Comil,lIllJ j()/vi, 6' dqri devc,tril Communi Vcnetoyum Itbr,c nonl'fni£ VenetaJ

, - .. . , . ~.'., I

FJ,rh de qUlb,1I5 llii. 90q. ft/fdI~t.1Ufil }o!v~r,e ,

(~, ((,Ire dcbeant D. ComfS Jchil)(li.z, 0' jilii tin >lC forum h~redcs , (FJib~!J (omeDa tli nle: tiictJS difri Comitatu~, c7' illiam medielatern /elvere , 8' d,ll'C debe.:!;;: pr~di{l; Frider. Ba~tb. & Guido, (5" corM!) bottcdcs, quiblu alia mc~ dictas Comitatus {(n;cc!j:l efl. De quibus ~.,bere t1e!mvus nos V;,X piO 1f1i.lrio noL'ls conccfTo ii/'~as Dec. V~''1. par. (~' /ivr;lS cc. babere deleat 'N,_. V. L,JUlOltilis Teupulo donee l>ixerit ; 0: c.o dcccdcfiJc die., lib.,. (C. in (omml~ne rrenf.r.

debe ant i.bcre dcvenire , 'Pr.rterca qua'ldocumque pro Communi Vena. a.rmauuy/ll!r galc4! , ve! 4 tYl.~illta [uperius , at mari debest una galea per homines ipfills Comitatus , eorum expenJis ; & fi rtJtlgnitudo Venet . exercitus ibit per partitio~ ncri.1 , quod unus ex Comltibw» de domo Vegl~ ibir pcrjQn.Jiirer itt dillo exercit~, e;,- fiabit ) donee alii nobiles de Venetia morabuntur , corum Comitum jumpfihus & expenJis. Item quod in[ra decem annos proxime »enturos debeant , &

t meant ur djfli Comites) tam C01fZes scbinetl« ). cJ~ filii, Q" forUm beredes , quam prediiii frio:' del'. Bartb; & Guido J (:7" eorum beiedcs ponere ill J(encriis in p'QDelJionibus librarum decem millin Venet . p.ar. ponendo videlicet a. qu atuor an~ nis pt oximis ) in antea quolibet auno tafllum, quantum jt!fjldt, pretii pro rata ir) depoli(o pro Ipfi$ pofJeUionibus £oti1par(1)dii~) de quibus meaiet atcm prt{difii Fridericus , Barth. & Guido ~ r'J" eorum bercdes , atia.p medietatem prediilus SLi;indla & filii, & eorum heredes ponere debcant, . Et /i ecciderit quod Comitatus ipje in nO/lis vemaneat per de!c{lum m ajculinorum ) qui » 1I0f! cfJent in domo regt«, difi.;e pofjejjioneli ip/iJ rrm aneant libers , <& eomr;tl b.t:re(tibus, ad jicicndum ex cis pro. anima 3 ¢' corpore quid.'lui1, voluerunt ordinare • Item Cjlla_dQcum'lue nobis, " & rlQfiris IucceDoribus, ~ .... Communi Veneto 11/:ccf}e [ueri» habere, gent em , pro Communi Venetiarum , teneantur dim Comites dum »ixcrint ~ aaJ,e operam , quod i~ in{ula Veg/£ , & Comi ..

t atu , ~c alii] tenis ~ircumfianti4us in'lJ~nj.Ul(Ur' ad,!oldum Communis Venet, ufqlte. centum , "Pel duccntum homines pro tali [oldo , qaaliter dabitur Venetiis ; & quandocumque frumenlum lIalebit in Venetiis triginta [elides p arvorum [u-: perius pro quolibet -fiaro , dabunt operam diEt; Comites bona fide, dum vixetint , .equaliter quod <e C;omi.rat_1l pr.tUi{!o, & ahis zer:r~s circuma4-

j a centibus in majprj qllan._titatc., quam Roterunt, (Q,1lducq;ur l{enctia,s (I.e! 1?et1denqm'f). Et eft [cien-' dum quod d~cedcntiblls ol'(lllibus Comitibus [uprs» dims, ~ beredibus m4c.ulinis, ita quod nultus 1I1.1/culu.1 jitpervi'vat, dj[lu,s C;or,~ilatus cum 0- rrmibus fEffJ,ra conceffis. in nos , (9' Com. Veneto debe.l/. Libere del>eni.re, quem regi, & t~lJere I'acere deQemus !ecund''1rQ banas & antiquas confue~ tudines in ip/a Comita~Zf obtentas. 'N._obis quo~ que Dllei, nOi1.rifqu_e jucceDatihuJ, &. Cotpmuni Veil. tarn ipf; Comi:~J '. qUi nunc .funt,) quam., eorum '~,;('I;cdcs, qU& prQ, terrJpore /uerint , infra." lWZlm. annum) pofiquam per'lJcnerine ad £Iatem, j:',L.cl. mwt, facramtntq aftri,!; i~ perpetuum; &. vflmia, ql4.aJ eontinpllur IUf?erius cum corum bitredibus ip]; C01n.iteJ ~!~bis . fupraiifio puci , &. /utceJJoribus noftris, & Com. Yen~t. {acramentQ a/itiUi Ie objert'aturos p,IJmiferunt , niJi remanferit, per nos , ililt fuc(~fjores 71Oft,ros , 'Vel maJorcm partem no/hi C.onJilii; ita ta1flcn quod non PO/fiI1_t nee debctft/t, eJ}~ ex cli8is Con~itiklls, nifi duo l\.eftorcs, qUibus de h.onorift_:centiis Comitltus erl'cant re/pondere ; e2: fi aliquis ex di[lis Co., mild/us t.erram exicrit, 'Ve.! caIl-! (lhlens /uerit , tmus a/iu;, debeat cDe ltcC/or de Colonello ilIo ,

de quo fJf.erit, qui abJens eriE,; & Ii omnes di~ m Comites eru.n,t extr.1 terr_am, con[iitu{wt unun, 7>el duos ~ao,er , fic'!l tis titihus app,mbit ; & Ii omnia, {IfU! [up~rius continetMr , obfer-. 7>a£4 non fu£rint , P~YS ComitaHls iII;us. , qm comrajccerit, amittatur , cum omnibus [upra, conce/fis; & in alios de'Vwiant, de ~ujus Colonellq.lu~rit oq/er,"(N!UJ_m] qu.'fi fllperilu difl,a {~nt»..

. "once

SUFFRAGANEI METROPOLIS JADERTINiE.

'donee We , qui contrafccerit) ad no/lram & Cow. Yen. gratiam [uerit re/litutus ; ji vero omnes pr~dj{fi Comites, "pel ~orum heredes corm" prtedid« [ecerint , predidus Comitatus in nos ) & Gam. Ven. fum omnibus [upr a l:onceffis de 'Venire debeat , cum omni plenitudine rationis ad lacier). dume~inde quidquid nofirte J rw/trique ('plJ/dii volu1ttatis {utrll i & hcundurn (;onM & anti- 1uas confuetudine's in ipfo Comit am obtentas , 'pfum reg.i, & tenere /acere deheml1s. ¥t [ciendum quod prtedi{ti Comites [unt ~ ~ effe debeant de no/ira mejori Confilio , facra7flcnto aflriai , quando per tempqra renwis erunt ; er ad ma[orem liufU$ rei. jirmit~tem , & el'idfntiatlJ pletlforerJi ) pr/.ffert~ pril'ilegi~'f1,J fieri jufJimus , ¢' per msnum Corradi (:ur. nofira; Cancell, robore'ri, currentc 'lnt)O Domini l.'I1CCLX.

Ego R._aynerius Geno D. G. Dux 1!eli. e», 1igo '[osnne« Q.u,irintH jl'deX .

Ego Joa,nnes cradenicus I udex l

Ego Gibertus. Dandulus Judex.,

fgo Marcus, Totulus ConIiliator ~

Ego Mar/itius Georgii Conliliator ,

Eg.o' Marcus .Au rio Confi.liator.

~go TiJoma/ius Meurocen» Ccn[ifiator. E.go' 'NJco/'llIs' Q!tirinus Contilietor ,

Ego Corr adus Dui alis Aule Veneto Can,el,~ larius his omnibus interfui , & de mandato ipjitls D. Duds [cripfi , complc-oi , ro-

bo.ra~i &~'. '

N"'ta. LII,. Huic Ducali diplomati bane notarn JoanOC$ d\~)~~~~ Lucius [ubjecit: ita Comites J/eg~ie1iJes 'N._obi/es Raynerii (JJem t/eneti J inter Comites Venetos pro Veglia ., DJJ9S \/,0- inter Comites 'Vera Creates pr;o Segnia cet/leba/IIl~i" tllr ; b ic que de c au]« in in'Vc/Utura Vl'gLi~ ex ..

,epta [ui: COR9'1'{.AT.A 'l'ER._S,0'N".A , [cilicct rex Un~~,~ri~, eujus /eudum Segnia,rn pofJidebant : 'l'atrieiat!lmque Vcrmum, [ervarun: etiam eo, tern ... pore, quo Veglia rub dominio I..udo'P.ic~ regis u»g.lri~ reperiebntur , u/que ad annum I 38 r. nam cum adbu« Segnite ex antiqu.o in/litlJto CO'ljllt t/enetus morsretur , 'Vexillumque D. M,arci erig] foteret , utrumque rex »etuit ; in traCtatu itaque. p acis Veneti regis arbitrio petmiferent , ut vel' antiqlt4 ipforuJn jura S,I'gni£ {ervar~ntllr , 'Vel flis ablatis' comites Ve~~litt & S"egni.;e honorlbus; & privilegii« , 1u,1; t/enetiis ha.bebant , pri-oaf..entur , ut Caraldus. refert ,

Illud et iarn an}mad~erti oporrer ex hac gerh te feu familia,) (lua: princip.Hum 10. ur bc & inIula Veglire obt inebat , (ere [emper aliquot fuif .. , fe, quib'us Scb;ilel/~ o.offieo, erole, propriumne" ~n ex communi totius ge,nris cognomi,ne de .. fumptum, m,ihi non liquet. In. antiquis codi~ '.ibus antI: fa:culum <tecimum q,uiotuIT) Comit,es d~ Yeglia , vel de Serda. tognomina,ri folebane. Ex communi hujl1s gends {Jipite (unt; deinde familiarum fach qivonia , & alii Vcglia:, alii Sen;a:, alii in, aJiis Chrobatia: lods 'principaruOl o~Hinllcrllnt; omoes. V<:ro fub. ini-

t,lum {;rculi. dtcimi <jUillti avicum cognomCi\ ap aotiqui(fio;ps Romanis Frangipaniis , und~ eum orlundi profcctigue in VegHam infulam , refuniplerunc, at-que ,damnum retiocQt qlti ex ~a gente fupcrlui1t.

MARINUS EP. VEGLIENSIS VI.

De quo nibil pr:£,tcr nomen,' quod nobis ;0-, notuitex diplomate pontificio , paullo pofl:, defcribendo . His terr:poribus tria crant i.o in~ IIfyrici Saui Tom. 17,.

fula q:cnobia Ordinis Benedici ini , ut colligitur ex tabulis fupremis pia! cujufdam mulieris , coofe(tis a nno q.7 L die 12. Septembris , qua:

C apil ulo ) 'Pri1l1icerio E'ccl,e/iJ: Veg len. , nee non monafieriis $. Mari~ de Ca/lilione, S. Leurmtii , (:7' S. Joannis nonnihil de bonis 4 Deo fib; collati» reliquit • l\1ariolls oQiic an no I ~88. vel f~q!JPlti ~

~AMJ3ER TUS EP. V£GI.-IENSIS VII.

po~ mortem M~rini habita (upe de more co- Dl,loblj$ miria epilccpalia . Canonid inter fe difcordes , I: plfcopis

duafcue j d'll J:J.' I" id ··F ret dllcor-

uaique In pane$ . I rae ... I, a II '1 PI em In . d iam el~.

Joannem de Veg!i~ dHciplina:FranciCcana: alu- <U$,~oft.

1,· 'F Z L' 0 di . D j'abl[IS,

rnnum , a II vero In , •.. acnarram : r II}IS O· NIcolaus

minicani fuffragia contulerunt • Cum neutra J v.F,La!u. pars alteri cederet , & pro eo , quem quzque V;~Ji~n~t deg~rat , Epilcopo obfhnacis animis depugna- hn 4ed1t. leri~ , interregnum epilcopale in alios ex aliis

mentes productum eft. ~ocin;a Nicolaus lV,

Ponrif, Max, veritus ne quid detrirnenri cape.,.

ret Ecclefia V eglienfis fuo Pallore deftitura , prrefer~im cum neuter electus ad jus fuum per-

[e qucndu m , tuendumque Romam accederer s

,\l(ro~ue poU:habito F. Lambert urn ex Or dine Francifcano , virum exirnie doariox ac vireu",

1 is, Epiicopum Veglienlibus dedir anno 1290.

tit docet Lucas VadlOgus Tcmo II. Annal. floc

(l1Jno aliqui Eeclefiarum .Antifiites ex Minoritis

creati , If. Lambertus aDumptus ad Epifcopatum reglenfem in D4lmatia "acantem per mortem Ma-

rini , ad quam eleEli erant duo in difcordia ; unus. Franei!canu's J D01J1i1Jican.ll~ elter ~ En diploma pontificiurn ,

Ven~rabW Fratri Lam.bert~ Epifcopa Veglen.

Vac4nte cludum Veglen. Ecc.lefia per obitum bo- f);?I(}~ .. n<fl memor,ite Marini Pe~l~n .. Epi{copi , du« fue- r\~~ob( runt elef/lo,ncs 4 Ca"omczs tpfius Ecclc/ite , unit

'Videlicet de Fratre 10anm dt Vegla Minorum )

6~ altera de Fratre zilch.tria 'Prtedicatorum Era-

tr..uns ordinum ; in di.[eordia celebrase , Hujufmow

di 'Vera eleiiionum negotio ad sedem .Apoliolicam d,evolut.o ) cum diili eledi infr« temptu a jure jlatut/4m , at:; etiam poft) 4d eamtiem sedem ac-

cedere nsn curarent pro bujufmodi eleUionumJua ..

wm, negotio profeouendo ; 1X..,or ipfos. in. eudien-

t{.l publica cit ari [ecimus >, ut ad. p,rofequendum

jlH , fi quod eis in. buju/modi eleiiionibes compete~a&, certo termino comp arerent ; <6- demum.

cum nullus illorum. ad. h£.c comp atere curaret ,_, prqnullcia:v.imus ipfos a jure ,. ii quod cis com-

l'ete.bat ex eifdem eleCtionibus) cecidiffe. Deinde

'Vero Ill: dj[t,l Eccle/ict ult.eri.lu. "piduitatis incom,.

moda deplor.Het, ei de. 'Pa/tolC idpnco pro,l1idere '1!,olerztes, ad perfonam tuam morurJI bone/late

deeorarn , litte.rarllrtJ./demia pr£,ditam " in /piricu.atjbus p.rovid{1.m, & ill temporalibtH eircum~

fpeflam , ac aijis 'Virtutum donis multip/ieiter,. eommendat4r11 , direx.imus. o'eulos nojlrtIJ., m,entis ,. illam./o're perutilem ad ip/ills Ecclefi.e, regimen. arbit.r.a.ntes... Eapropter te Ordini$ fratrum Mi··

norum profeDum, de f.ratrum no/irorum confilio .,

eidem,. EFcle/i£ in Epifcopum, pr£/ecimus, & 'Pa~

jiat'em, c,ura.m & adminifiratione,m· ipfius Veglen ..

Ecclefitt jpiritualiter .. a(; tempo.raliter c(Jmm.jeten-

do, firm", de te e01lfepta' fiducia , quod dirigen ..

te Domin() aa~s tUl)S , in.ibi CUllUS di"pinus aU-

gcbitur , & eadem Ecc/efia, per tu~, circumfpe-

8io.nis indu/iriam_ in jpiritualibus , e!1; tempora-:.

lihus pro[perc dirigatt:r , & falubria ) donantr:

C c DO .. ,

3C! E PIS 9 0 P I

I?omiflo , /u/cipiet incremem«, I\_e~erenter igit14I' Ju[cip~ jugum Domini, & fU'fvi ejus oneri bumiU!,er colla /leae, manutnque mittens Ifd fortia , ip/ius t/egte», Ecclc{tlt admini[tratio1Jem exequ; fiudeas ditigenter ,& gre,~ i 5 tibi in ea commi/Ji '~fiodia'ffZ profequaris foi{icite ac prudenter , ut l.1udaltili de ipJo in die judicii reddi,a ratione , «n« cum cis regnu~ Pettis etern! , 'a,b origin« mundi prtfparatum eleiiis, meresris accipere; M dile{f'! Domini t abemacul« poffidere. Datum 1\.0- mit apud S. Mariam Majorem v I I I. ldus Mar~ tii anno I I I • idea Il90.

Dernlcl- floc eo¥m anno (ut ~n: apud Vadingurn ) ,1iuUl ~r~~ '[eplia: tr~qjtum efl domiciliurn P~tribus Fran::!~::~~i:- c*aoi~ , ipfomec £ort~lTe Lamberto Epif~qpo !lil'" couiU· hqrtator.~, atque aua:~re, qui Fratrum fuorurn tuw.n, Pl?cram ad v~nc3m, dominicam excolendarn Iibi

fuifque fllc~efTorjbus, neceffariam effc , ~c per-:utilern fore exiIH~~bat • Seprem annes Capitoti~m~ pra:fuit : quem Bonifacius VIII. an no 11.97. v III. K~1. J unii ad Ecclefiarn Aquinatern in regno Neapolirano gubernandam tr an-

Itulit , E, v~ta decelIit an. 1]09. '

~ATTH"£US EP. VEGLlENS~S" VIII.

<l!tem, Bonifacius Papa, huic Ecclefie pra:re~ cit anno circirer 1297., Migravit' e vj[~ anno circirer quarto, poJ~lu(ceptum' Penrificatum ' yileriu5 de Ponte in Catalogo AOlHl,itum Veglienfium , anno J 301. ](lannem nefcio qU~Ql l£pi{~()pum' a~xit , ejufqhe nomen aita,:"! annum eumdem adfcriptum' in tabulis Veglicnfi ..

J .bus repertri • Sed, 'lim Epifccpus , quer» rnox

()'!n"~A·- . "_ ~ - - -

F.;,'(~l)pUS "Iubjiciam , in locum Matthe i' dernortui Cuff.'e-

CJ.pi.J{us.' Bus eire dicatur anno J "02. inter Marrhaurn

, , ,. , . _;),,' , ,

& hujus proximum (uf,:~~(f()rcm. nihil Joei reIjcrum eft Joanllj., F~rtaf1e Mattha;us & JO.annesunu~ idcmque Epifcopus fuir , qui utro q ut: nomine appellaretur ,

1"HqMA~ EI'. V£GLIE~SIS IX.

A;Itcr eft e Francifcana familia, cui Bonifa~jU5 VIII. an. 1302. o,b ejus inf1gnem fapieotiall1 & probirarern Epifcopatum Veglienfem contulir , 'u,t rradie Vadjngu~ Tom.II,I. An!],al. F~Thomas ad ~eglenfem inDslmai« , feu Ifiri» , /ub Arebiepi!cop/J }adrenfi p,er obitutJ'! Mattbe] Epifcopi 'l'acantcm promolletur • Diploma Pootifids E.cclefiam illam conferentis eft hujuf-

modj. ' '

T:hom", eief/o, Veglien.

, ~e~imin( t4ni"Per[alis, Eccieji£, quam~is i."me-,

II EpIR?la; r:iti, di!pouen.te Domino prl£!identes , de uui-ver-, vl,,.t:~d {is orbis Ecdeftfs , jU~tA paJloralis offi~ii debi. T!I~!DalD. tum nos oportet fol~icite cOYl.{ide.rare; Jed ad eas tie 111D. nlifii~um) quas col1fpi~imus palioral( fore folalio

de{Ututas, eo att.enl/oris con{idctalioi'J;s i1Jtuitum retorq,u~~I).us, quoip!te majorib,u$, qute fr,equenter ex "Pdca~ionibZ}s earum pr,olleniunt , incommodis exponuntur; '<t ~¢eo 'I!ra reddimur tnde/en,a lofliciti, ut cis de celer/s & faluhris pro -pi{tonis remedio Iuccurt,mi~ls, ne, quod abfic, carum pr,o"ifrone d(lata, amculantis in circuitu lupi rapaeis anuria, Dominicum gregerfl, p4tore ea~enteTl;l il1- vadat, ove/qltl! rapiilt ac difperdat. 'J\{!4per. (iquidem Veglen. Ecclefia per obitum bonte mtl'l!.ori41 Matl/~tei ~eg/~l/. Epifcopi, qui apud Sedem Apo .. fl.oJicam diem' clau/it extremum 1 ~acante , nos tid -pro"tiiflonem ipfiur, ne 'prolix,1; 'Vacationis. damua [ubi ret , [oUieite intendcntcs, po/f vigil em,

VEG~~ENSE~

quam [uper hoc appoluirrlu$., diligenti~m. ~~"fi~ der atis grfltiarllw virtutibus 4 Domino ti~i daus , ad te QrdiIJe1J} Fratrum MinoYl;lm profef[um ~ f~i litter arum [cimtia , mayurn gravitas , l'ittl munditi a , providentja /piritualium t & circ"mfpc{f io ul;nporatium, proll,t fide dignorum didiei· mus rc/ijmonio, fujfraganwr , ~ireximus oculo$ mentis noflr« , quiblls omnibus, er aliis , qu~ circa pr.emifla co~fi4er~nd~ n(l"Pimus, debit. medit atione pen/atis , de }·ra.trllm no/frqrum eonfi-

lio , & ' .. ;fpa[totic~ plenitudine potefiatis, de • perjon« tu a ip[i. reglen!; Eccle{t41 providemus , ~cq1le ilii prteft'imfl~ in Epifcopum & 'Paftorm~ ; tibi curaVI, ~ ~drtlinifirationem ip!ius in fpiri';' tualibfls, & te'l!1poriJlibus committendo ; in illo , , qui dar grati .. m &largitur prtfwia , confiaen-

te~ ~ quod eadem Veglen; Eccle{ia fu~ tuo lelid regimine t dexJera Domini tiM alfiftente propilq , grata fufciPiat incrementa. Jugum it aque :pomint Le~e.. celtis bumilihus , profl!pra 4e~otio.

;JC /u{cipi'as, & [lJiJ~i cjus oneri reverenter eol-

1,1 [ubmittas "pr.ediBtf t/cglen, Ecc;lefi£ regimen tibi eommiDurn exercens fid~Ut:r f( ,prudenler. ,

ul p~r tUAJ ~jgilq~ti~ jiudium eadem reglen. Eetlcfi4 jugiter pr4~"~elllr a noxiis , & ad falubria, dante DO",!inQ , dirigatur ; tuque proirrae divinam .Apo/to/ietf Sedis , & no/lram gratiam, z4,berius confequi metearis ;'

DatuW Anagni£ Idibus v1ug&l/ii anna Vlll,

id,dt 1302. "

Cum F. GentiJis Cardinalis tiro S. Martini

i,n, Mo~ti~llsa' Clemel,l,te L", egarus i,n, H,' uoga-'

dam, 8< Dalrnatiam fl)if1us , Seniam digreflus

eflet ; Thomas, Epifcopus ejus vifendi ac : Ialu-,

tandi cauffa Seniarn venit anno 1308. & (urn,

~jcol,ao Seni~nfi Epifcopo prafens ) ac tellis,

adt'uit (ente~ti<t: ejuldem Cardinalis ~ Legati, Aporto)id , qui e provenribus terr itor ii Dri-

d ienfis quartam paqe 01 adjudica vit red,i cat ~c-::

drali Tr<lgurienl1 'die 27. Augufii apud t:ivit'.a..

tern Signi« '308 ..•. pr&[enliqus D, Fr. Tbo-

11M Vegtien. Fr .. '1\ic~lao S,ignien. Epi/copis. Dum

Thomas hane E,cJ~{jam gubernabae , Comites V'g!.ie~fes cogiis atque opihus afAue,p,~ht ; &

pra:ter. Seniarn , Tcdattuql, rvtodrulTal!) a liaque

J~pidia! vetcris, 10,a ex dcnat ione regum Hun-

gada: poffidtbant, • .4plld vallem S. Maurieii ill

Gyro ,in dicecef \:,eslienll cccnobium erat mo~ nachorum Carrhuijenfium, flor,~batque in pd.' CocnobiulII, rnis turn vj~ol'e" prim~vo, monachalis difdpli- ~::;'h~~

,I!:E , tum VIi-is eximiz dodriue & faQ8:itatis • dire,cIiVeDpy~u~ CI~mes. V~gHre domo~ ~Q,rum) & :lgros ~i::~; ame1J!Iima 1n:1munn3,te donavlt a.nnp 1308. ut C_omi,rc in luis. adverlariis. ~1~, not,H,um rel_.iquit }031). ;'i:!!'~QI' nt> 1'omcl,l,s l'4arO:lVltloS: Dunnu$. C;om.es Vegllt m!loitlrc libera: Fra,tres dptmu Cartl:ndic1!jium de Gyro a donatum, ti'kbuti fo'utlon~ , tam in Segna , ql~am, in tota

fua pp&e/ia.te. Anno a,utem" 1313. ut, ell in ijf~ ,

d d £'" '. & 'd" 'fi.5z annuli r;m a verrafllS, Dllzmlu, . Pc erlt;us ellIS ,.. provcrni-

Lius Comites T(egltf" VinodQt, (7, Alodr.HfJ~, & 6us IU,lI., ~ivit. 5,egni£ perpClui, Domini, pro f,J/ute fua,

& Domin£ Ur[41 matl'is l)t.-edi£ii Federici , ac

Domina: Eli[abet!ue, uxoris Comitis Federici, do~,

nant perpetua!itcr c artbuJian.is u.nam urnam old

omn; anno , & 40. (taria falis. omni a11nO dt

prop~iis eorum rcditibus, , eofdem liberantes '~,

fobaionc tributi in omni~us dominiis, luis, & difi~if/jbus. Duymus princeps famili:Et ideQ1.

que Comes) feu Dominlls, Veglia:, bellica vir-

tute & gloria darus" infignique rc Iigiooe prre-

dit.us e vita dccdIi,t; quod velwi fiogulari me-

moda dignum Micha Madius in Hifioria de Ce_

, ' ft~

SUFFRAGANEI METROPOLIS Jf\PpRTlN~~

/lis Itom. Imp. & 'Poutil: ca p. x [I. notat u m re:Iiquit : His (Jieh", ( anno Icilicet l3l7.) D. C. Duymuf reglienfi~ nobilis bellator obiit ad Chrifium. Duyrno 10 principarum hujus inlule Iucceflir Federicus filius, qui cum exerciru Caroli regis Huogarie Iuas capias, ad proceres quofdam Chrobarie fubjugaodQs , cunjunxit anna ljz,q. ue docet Micha 1'4adius qp. 28. Dies & annus ernorruahs Thorne Epilcopi ignotu$ dl ~ Ante 31'!OUm undec irnurn huju~ (~cuh v~,. ta funcium efle arbrcror ,

J ACOBU~ EP. VEGLIENSIS X.

la(oQllC Natus eft Venetiis in vico S. Panraleonis ex:

Bertaldns [amil: B' I"d'" ..... 1 di Venerus e rami 1.1 . ,efta a In prlmls inter cives ecun t

magno Can- ord~l1i~ illuftr i & copiola ~ Ad Iummarn magni. ~~~sb;~~r, Cancellar ii dignitatelTl per. ornnes inferiorurn

, mag:firatLJ:um grad us pavena ; qua tponre depotira , & rnundanis honoribus , negoriifque nuncro remrflo , eccletiaftice mil it ie nomen dedu , at que ad CdUegtum Presbyrerorum S.l)JI1taleo.-

d'r:sbyre- O\S aggrtgHi vuluit , Hinc atlurnptus , ad Ec~ol . .EP: v~- c ieuarn Veglienfem regendam accellit • Poflquarn

,ICl.llis. I' . "1' I'

. pef a j'1uot annes virture & Vl~p ant ra lIngu-

Ian , commulo Iibi gregi pr.refuitlet ~ Veneuis diem ohiic tuprernum tercio Nonas Aprrlis ~ anno I ~ I 5.. Epifcoparus Veglienfis J acobi Berraldi non ",liundeO'ihi notus eft, oifi ex. epiraphio, quod, in ;ede S. Panraleonis , e.jus, ~r'!'

C~ iepulchrali infcdptum cit. .

Jacobl~s }Iac jtfC~t VegZ!:n(is IJ.piJcapus, src« Bert aldus ; }"enetu_, quoque C an,cellarius olim ; Presbyter) atl]U.c faHi. etP)o.eu.s 'Pa.nt4teonis. ly1ille tr~centis. CIHrenti.~"u qui.ndccim a.nnis. 'N..uper ex,ewzte die tertio rt~enfis Apr.ilis •

Ad hunc pertinere arbitroj; epi,fiolarn Clementis V. Archiepifcopos & Epjfcopps ad cOo •. cilium VlenneQf~ coo,vo,carl.tis ; dar a fuie an- 00 131 r , & infcripta Artbiepi[eopo Jaflrenfi .' & Epifcapis. &1:. l¥landaml1f quat.enur "pot, A.r~. L'hiePI[COP.e·, & SignienJil. & Yeglienfir Epifc.opi es-c. ubi Ponr ifex Mecropolit.a: lX. provincia Jadren.fi Epitcopum Senienfem per. er.rorem at ..

5<eries P.pi- tribute. ClL!i. poll Berraldum pel: annos amplius f~.)·pali' lCe<entum Iedern Veglienfem tenuerunr ) eozum rum per an·.,lumloa & gella vel incur ia illorum remporul1)

nos Cent U "1]

hw:rrupta. vel jaEtura tabularum pc;>.H:eritati. pf<rripuit •

. . 'Erat ex! ra urb~m perverus cQ!nonilllU Bendi-

ctinum S, LaurentH ; e~ quo, BenediCtus XU. l\lanirlllii'Hfl IUl)[lachum ccenobiarcham dedit (J).Jnachi!t ArSen{ibu~ S. Petri anllO 1 B7. tl.t eft in tlbul!s Avenionenllhus, qU.l! a nDOls. defcriptre ('Jilt in Georgio.Ill. EpHcopo Arbcnli.

. Anno 1,)7. cum Luciovlcus rc;x Hungari;}?,Dal~.

LudpV1CUS. . t·· V· . . rr V l'

Verrliarn . matlarn UfHVcC .. im~netlS erlpUIUf:C, .eg la.

'::Ul~ Oaf- 1110CJue. cum Dynall:is !lC Dominis ejufdem in-

'n.tla Ve- j 1 &. l' J'd' 'd .' (

~etiscri. u;:e a IOr;nTI apt l~ OPP! .arum • In. eJp --:.

puit.. ' clem regis potelbrem conce/fit. Anno. 141.2.. hu.

jus in(ul;e principwun ohrinebac Magnificus ""Vir Dominuf 'NJcol.wr Cames reglidl .. , Segni.e., Ma", dru/Jd!. &c. his (·nim Cltulis afticitur, arque 0(natlH in privilegio Slgifmundi RomlnoruQJ &. Hungari;:e regis, qui irt/uillm. YegJen/em , ci:v.i--: tatem, ca(tra, lJiltas , nemo.\t , portus mariti. mos , falinas , /copulos • lla~atas 1l.idelicet Per"ieb., 'Piafnhh. &c. cum iI/arum pertinentiis. , jura que patrorlatus Ecclefiurum., Iluehl"jtatr: re",. gia ipfi m'lglliJico ."iro Comiti 1{ieoLao pr.edi .. flo , fui!que l?tCredibus. ac htC~edum /uccefJori~us approhavit, rati{ica-vit, & re!iquit pacifier:

I/lym.i S.zcri Torr:. V.

poffidcre • bebere , & tenere pleno jurf! , cum amnt integritatc e», Pat. per. manit! l\;"pcren .. di ip elm/to 1.>ams Domini Eberardi Epi/eopi ~agrabienfis , aulcl noJtr.: maje/tatl$ Conlliiarii fidelis noitri , grati, & tti/eai, anna '412. Ka.,. lendis 'N./!l1Cmbris, regnoru14 4utem n.oltrorurQ 4rmo, Ungarlt# XXn. l\.omanuruffl II!.

NICOLAUS EP. VEGLIENSIS XI,

Hunc elegit N icolaus Frangipanius Comes Veglia'! ; e lectionem coofirmavit Marcinus V. ut v idet ur CQlligi pofle ex 'Tabulis confillorialibus , in quinus ckdus norninatur , & hujus Ecclefire regim,ni a Ponrifice przficuur • 14%. I. V 1 It. Idus OCfobris prol1ifum elt Ecdefitt! Peg/ienf; vacant! per mortem de perfonJ. 'N.!colai eledi , Siquidem Comites Vegli~ JUs norninandi Rectores Ecclefiarurn fu;e dirionis fibi jam. pridem arrogare & ufurpare ea:perant, ut con. fiat ex privilegio SigH mundi Iupra Iaudate , qui Nicolao Corniti ejulque haredibus & Iuccelinr ibus jura p atrcnetus Ecclefiarum J appr.obal1it , ratifie41l.it ere, Cum enim reges Hun .. garix jus nominandi Epilcopos ditiorns Hun .. garica: libi vmdicarent , norninarione m Epl(ca ... pi Veglienfis , Co miribus V(:gli~ ob (illgu.laria illorum erg~ Ie mer ira concetleranr .

Hoc f;rculo primum Comites feu Oynafi:r Nicolaut Vegli;e, Senie , Modrufle &c. antiquo (u,a'! gen- C,;,mel Ve... tis cognomine refumpro , Fran~ipanii appe llari ~~~;c. ~ €~peruf.lt • Nicolaus Comes Veglia: , Seni .. , Chrobati4 Modruffe, idernque Banus Chrobat ie , cum vo- ;~~!~~pa .. t i ac religionis calliTa Rornam Ie cQotqhlfet ; niz gentit Marrinus Ponrifex viri nobilirate m ac piera- ~:=;ti\.:~ tern adrnirarus , fum rna ilIum benignicare ) &

qua di.g.nus. eat). honore excepic, Au.a:orem

eidern fuiffe ajunr , ui quoniam ipfe ab anti-

(j.uitIimis Romanis Frangipaniis ex Anicia ftir-

p.e oriundis, ex quibus tot nobiliffima: familia

in varias ltaLiz 'l ac Germania urbes propa~

gHa: ac pr ofe ruinatre erane , o.rigio,em ducebar , lir.lngjpanii cogoolllen digniratis & gloria: ple-

Dum reciperer ,fimulque iUi Ilernma Frangipa-

nicurn, tr ad.idit , quo impoflerum pro, Iuo ,. ac

Iuorurn haredurn. in(ign~ ureretur s aneea ft.qui..,

dern f"bemma gentilitium. Comirurn V<:glia:, Se ..

nire &c" erant quadarn fielJ:e aurea " campo. "

lJC ajunc ) a.\bo intexc:£,; Frangi.panium. duos

Jeopcs auCC:OS paa~m frangentei cxhibebat. Hu~

jus auum flemmatis ) & cognom,inis ea.uffam

explicat Onuphrius ParlVioius in. luis Carnmen ..

fa.dis MIT. de Gente Frangipanica., quam ex. ve .. tufWIima AAicia. R,omana familia, unde S •.. Gr~.

gorius Magnus ortu,s eO: , progoatam dre aflir ..

mar: Q._uid4.m .Aniciorwm in mlxim4 u.rbis -pe ..

nuria , p.auperihus, l>.e.l peregril1is p-al1em in plu..,

res partes e01lci[um, & /ratll$m, pro. eleemofyJ:l4

di1l.ifit ; a qUD ca[u ipfe pDfic4 , ¢'. ejus. filii Frangepanes.., alias Fr.angentes. panem , a/roque.

enim modo. [criptum reperitur. , dim [unt. Hoc

autem nomen ea ratione exartu.m. fllifJe exi{limo,

le"'Pi alioqui., wrifimili tamen con;ectur4 dttflus ;..

nibil el1im umquam certi rcperire potui de b.ujus

nominis origine, 6"', originis tempore.

Verum ante MartioLlnJ PilntHicem fub ini-. dum il!cuJi decimi quioti Cornices Veglia: • Modru{Le, Seni;:e&c. Erangipa.nios cognominari crepifle declar:ot. diploma confeetum anno 140), '1(0', i.nquillne, 'N.jcolaus , StepbaJilus , BartoIus, Doymius, Mllrtinu.s. Sigi[mundus. if:}" JO.· annes de. Frangepanibru Veglt£, Segn~, MQdru[,

C~ 1., fi~ &c ...

E P IS COP I

3°4- /i.e &c. Comitu figllificamus uT/i~erfis & fingulis ••• promittimus, & promifimus fidelibus ",,/lris fu/xljris regtenfib14s & inJulanis , eos omnes & Jingul.s , i"torum bonis , .0- novi« ac 'l'teeribus u/itatis libertatibus , & confuetudinibs , JHribus & rlltionibHs -' ue per elapfum extitis , regere, gubernare, & manutenere , ac etiam regi, gubernari , & manuteneri Jacm: In eis omnibus, in quibus genitor no/ler, ac no/hi pr.edecej]ores, regere & gubcrn.re cos volui» (:r[ecit , in quorJun fidem, e!r teliimonium pr£[en,es 'fKJ/lrtls Litteras patentes cis dsri juUimus , noflri con/ueti figilli imprelfione tmmitas.

DatHm in cil'it.te n{)/tra f'egl.e, .Anno Domi .. ni millefimo II quadrigeneeJimo quinto.

De Nicolao Epilcopo nihil przter ejus nomen lirreris prodirum reperio, 000 parriam, non genus, non res ab eo geflas. Anno 1135. murre pra:reptus fedem Veglienfern vaeuam Iucceflort reliquit ~

ANGELUS EP. VEGLlENSIS XII,

E.x ordine PP •. Predicaeorurn , cui fonaffis a patria cognomen erat, de Bononia , Hunc Eugenius IV. Epifeopum Veglienlibus dedit anno 1436. v I I I.. Idus Odobns , ut docet epiltola Ponrificia Diletio filio .Arlgelo de Bononi« eletio regie". infcripta , quam ex Torno 3. Bullacii Doarinicani dcfcripram hie fubjicio ,

Eugeni!4sEpifcopus [ervu« [eruorum Dei) di .. lefto /ilio Angelo de Bononi« eleiia Peg len. [11- luum , & apollo/icanJ benetiiaionem • .4d exequ,'Cndum pa/toralis officii dehitum "Vigilantibus /Iud;;:; inter!dentes oc, Dtldum fiquidem. bond! memorie 7:{icolao Epifcopo Peg/elf. regimini f/e~ glen. Ecclefite pr.e/idente., nos. cupientes eidem F.ccleji.e cwm 1facaret, per .Apofioticte Sedis pro"identiam utilem & idoneam pr.e[idere perfoflam &c. pr£[ata Ecclefia. per obitum ipfius 'N.icolai Epifcopi, qui extra l\.~m'&nam curiam diem claufit extremum, Pa/loris fO/Mio. deflitul.1 er«. ad pro'1;fionem ipjius Ec,lefite celerem, & fe .. licem e», paternis , e- foUicitis /ludiis. in tenientes o-«; demum ad te Ordinis Fratrum 'Pr.e .. dicatorl4m profefforem , & in Theologia magi_ /lrHm, cui de religionis zelo ~ litteratum [cientis , "itte munditia, hone/tate motum , [piritu« .. lium pro')1identia, & temporalium circum/peBione , aliifque multiplicium l'irtutum danis apud nos fide digna tefiimonia perhibentur ; direximus eculos no/lr~ mentis &c. teque illi prte{icimus in Epi{copum. & 'Pa/torem , curam , regimen, & admini/irationem ipfius Ecclcfite tibi in /piritu.libus , & tempora/ibus. committendo. In illo. Cre. Datum Bononite .. 4nno Incarnationis Dominic.e 1436. oCfal1o ldus aBobris , 'Pontificatus no/lri .Anno [exto.

De Angelo hane animadverlionem tpifi()f~ Eu .. genian~ pra:po(uic Bremond Tom. III. BulJarii Dominican;. Fr • .Angelus de Bononia EpiJeopus Peglen. feu Peg/anen. & Veglien. "pulgo Veggia" Peg/ia, & Peg/a, Slt'l'is Kirk, in ejufdem no .. minis infula maris .Adriatici, fub Archi1piJcopo J aderenfi· Omittitur a Fonillna, Cal'alerio:, cte· terifque Scriptoribus _ SucceJjit .Angelus naIler cuidam':t{icolao. Hinc dubium fubnaJei potefl , utrum Icilieet regtien[is Epi[copus fuerit Angelus in Apulia , ubi fedcs Vigilienjis , nonnut/is reglienfis , vulgo Bifeglia, & Veglia rub .Archiepi/eopo Tranenji. lbi per id tempus (ediDe 'Njcolaum quemdam docet Ughetlus, & Sarnellius

V:EGLIENSES

in Epifcopis Vigilien, Sed tid annum u[que %442; Epijcopum fuiIJe 'l'{icoJaum autlores funt Scri· prores mox leudet] ,'lui .Angelum de Bononia non narant ; quapropter ipjum Vigilienfes inter Bpi/copas tecenfere non audeo ; & Jure quidem , Dam de Veglicnfi Dalmatico Epifcopatu Angeli omnern dubiearionem adirnit Nicolaus proxirnus ante Angelum Epifcopus Vtglienfis in Dalmatia; cujus ignoratio dubirandi c3u{fam prebuit , cuique Eugenius in Sedem Veglienlem provincia Iaderrine Angelum Iubflituit ~

FRA NCISCUS EP. VEGLlENSIS XIII.

Anno ! 446. huic Ecclefie pfxfidebat , ur

conllat ex epillola Eugenii -IV. inlc r ipra Fr an-

cifco Epifcopo Vfglienfi , hoc ipfo anno da-

ta, de qua in Nicolao Epifcopo Arbenfi . Cum

de decimis Novalie lis eflet inter N icolaurn An.

t ifl itern , & Canonicos Arbenfcs, hi ad Sedern ApoU:olicam appellarunt • Pcntifex cum jus a Capitulo flare cognovi{fet, Epifcopo Vegliecfi

p~r litreras mandavit , ut inculis Novalia! po::-

Dam anathernaris denunriaret , nili partem di-

midiam decirnarum Canonicis Arbenfibus perIolverent • Erat in infula pervetus ccenobiurr, C(Jl!no~iul1l BenediCl:iAum ab S. Maria de CaHillione co- I~:!~~:ft-gnominatum ~ rertio ferrne ab urbe lapide Ii- ri~ de Ca-

tum quod Dominici Abbaris obicu & mona- Itdho.oc

, • •. Frambus

chorum dHcdfu , jarndudum habicaroribus .a- francifca-

cuurn , ac delerrum fuerae , IIIud Martious, & nis Had,. joannes frarres Frangipaoii " & Nicolai filii). tum , Comites Veglia: , ~oja: &c. Por nbus Franci-

Icanis cum tradidiffenr , :Ie donaflenr , r"garunt Nicolaum V. ut hanc donat icnern Apofiol« a! auttoritatis pra;!idio corroboraret , Annuit Pont i-

Iex , datis an. 144S, ad Francifcum Epifcopum

litteris in h:EC verba.

Venereb, Fratri Epifcopo Veglenfi.

Ad decorem [acre ~ligionis , flo/lr.c medits- Quam rr-.. tionis dirigentes intuitum ) "Vol is illis , per qu~ di~iooem mona/leriorum 0" perfonarum in cis deoentium NlcolaUI

. .)., . . ...... V. fuh ad

[fatuI) & indemnit atibus eonfuluur, (Ie l{_etzgzo- FrancifC!i

nis ejufdem propagatifl [equi [peratur , annuimus Epifc. lir-

, < • • l~rll £QU-

gr atio]«, Ja.ne pro parte "dd/arum fil,a.rum no- tirmari jll.

bilium virarum Martini & Joannis di[lorum!,let.

de Frangip(mibus , Comitum de regie, Sene "

& Modruce • nobis nuper exbibira petitio con.

tinebs» , quod olim ip/i recenfentes. quod mona ..

flerium Beat e Marii8 de Ca/WUone t ordinis S. Be-:

nediCli, tue diacefis,_ pofi ohitum quondLlm Do-

minici illius Abbalis , per mu/tos annos, fX&r.1 1\_omanam curiam defunfti, 'l'aeal1crat , & mo-

naehis & per/onis caruc,·at,. ac per laicos dt"-

tentum , ac tie laBo occupatum fuerat , cluos

Fratres ordi1fis Minorum ad illius, ne ad tota..

tem deveniret ruinam , regimen & conferl'atio-

nem deputarunt; & fieuti eadem petitio /ubJun.

gebat, ipfi Comites ajfeltent, quod in diao mo ..

na{ierio , propter ilIius frutluum , & proven.

tuum .••• qui "pig inti quatuor florenarum auri de

camera l1alorem armuum fecundum communcm r2lti~ mationem nOI1 excedunt , S. BenediEli fupprim4,",

tur ~ & de obferl1a,ntia Fratrum Minorum ordo, hujufmodi perpetuo creetur , & erigatur ; pre

parte diBorum Comitum nobis fuit burni/itcr Jilp ..

plieatum , ut Iuper iis opportuna prol'idere de benignitate apo/lo/ica dignarcmur. ':N..os itaque,

qui de prttmifJis. rerttlm notitiam non habemus , Jraternitati tu~ per apo/to/iea /cripta mand4tl1US,

qUtltenus /uper pr£miffis omnibus , & Jingulis ,

eorumque ciycum[tantiis uni"pcr{ts autloritate nQ-

lira.

SUFFRAGANEI METROPOLIS JADERTINJE.

/ira te diligenter informes, & fi per informationem bujufmodi ita eIfe inveneris ; S. Benediiii ordinem in eadem monaiierio , ac itlius Abbatialem dignitesem eadem auftoritate penitus [uppri: mas , & extinguas ; . ac Fr4trum Minorum de obJer"antia hujrl/modi crees , erigas , & iniiituas ; nee non ip/ius mona{ierii bona plus afferenti vel offerentibus) adbibitis debitis circa hoc cautelis & [olemnit aibus , »end«s ; ae propenienti« exinde pretium , & peeunias in )'eparationem & reftaurationem ftruClurarum, & edificiorum Eeclefi.e diai monaflerii , & alias in illius ae l'ra&rum, inibi pro tempore degentium, uti/itacer!' convert as , integre reponas , ac alias facias, di/panas, ordines & exequsris omnia & jingula, qu.e in pr.emijJis , & circa ea necefIaria [uerint , [elf, edam quomodolibct opporwna ; {uper quibZ1s plenam , & liberam tibi tenore pr4C11tir4m concedimus [aeuttatem ; C' infuper ; fi [uppreffionem , extinClioncm , creationem , &' inliitutionem pr.editlas fieri contigerit , ;tni-verJis & /ingulis Fratribus , quos in domo ip/ius mona{lerii pro tempore refidere contigetit , ut cmni ... bus pripilegiis , iudulgtntiii , libert atibur , exemptionibus , gratiis , & indultis ordini prediao t net' non ip/iu s ordinis & ob/erparui.e domibus) locis , & perjonis per [edem pr£diClam , aut alias in genere vet in lpecie qwomodoiibc: conceJjis , ole in polierum [orfan concedendis , 14t;, C" gaudere libere (j" licite »sleaut ; autioritate prtedifla indulgemus pcr pr.eferltes : jure tamen p arocbialis EccLefi.e , ut cujuslibet alee. tius in omnibus [emper [alvo , 7:l(on obftentibw« &c. quibufcumque o-e.

Datum I\_oma: apud S. Petrum anno lncernat, Dominic.e MCCCCXLP'll. Ill. Kat. Martii anna 1. Fortaile Ill. Kat. Maji; narn Nicolaus ante diem Iexram vel quartam Mart ii an. 1447. Pontifex creams non fuit ,

Terspluu: Prancifcus ab r oanne Fraogipanio Cornire ac

SS.Cofm'" D ' V j' . ... . E 1

IS< Damian, omrno eg lie petllt lmpetrav1tque, ut cc e~

ab Joaune iiam SS. Cofma & Damiani Gtam in valle apud ~racnglpli- Befcam , quod oppidum erat Ireq uens ac nobile

nro om te

Veglizim' infu!:£ Veglienfis, cum zdibus J pra:diis, & pro-

~crra~~[ ventibus eidem annexis , perpetuo potIidendam E~:~ci~i~uS craderet Fraeribus Erernitis ordinis S. Paulli paS' P"Il11i. cenris Erernirarum , qui ceenobium incolebanc

S. Salvator is in Liburnia , feu J apidia ve cer i , millia parfuum circiter tria in ortum ab Senia diHans, & mad adjacens; id ra men oneds j mpoGturn illh df: voJuir Joannes Comes, uc ill ius Ecclefta: reparanda::, tucnd:r, ornanaie ac divinis laudibus & oHiciis colendie wram fufcipereoc , fimulque bina & quinquagena finguJis annis. Cacrificia face rent pro conditoribus ejufdem Ecclefia::, & pro expiatione (uorum deliCtorum.

. 'lIZ os J oannes de FranJ{ipanibus, Vegl.e, totiu{-

l.?a~~l~c~. que !njul.e Dom~nus & Comes • .Ad notitiam pr£mitis Fran IentlUm , 6' juturorum ducimus depeniendl4m , &ipi~jj. quod confiderata melioratione J & utilit4te Eccle.

J;,e ss. Co[m.e & Damiani in Valle Befeh.e, at: pro fa/ute no/tra, no{lrorumque fucceflorum, .. ,i[a etiam ip[a Eccle{ia ({ante in maxima nece/fitate, tum conJilio , & per juffionem R._ellerrndi in Chri,qo PaUlS & Domini D. Francifci , Dei & .Apo/toLic.e Sedis gratia digni{s. Veglen. Epi. [copt, 'Patris nobis carilJimi , per nos [ueceDoref que no/hos in perpetuum dedimus , tradidimus, & affigna-vimu$ Venerabitibus I{_eliJ?ioJi s D. D. F. Martino, loco & nomine 'Patris Vicarii ordinis {ui. & F. Vito Picochi S. Sa/patons de pYnpe Segna Ord, S. P,tlflli primi Eremi-

J:ipi£i S.leri Tv!)), V.

tit, "ice & nomine pr.e[at.e Ecclefi£ S. Sal-V4- toris recipientibus , pr£ji.tam Ecelefiam SS. Co[me & Damiani cum omnibusJuis vineis , campis J pofJeffionibus, terris , introitibus uni"erfis , & cum omnibus luis juribus & pro-ventibus ita, & t eliter , quod ex nunc Fr~tres prefet! loci ••• ip/am e.cclefiam cum omnibus juribus, & introitibus [uis ••. perpetuis lemporibus oalean« ip[am Eccle[tam, ac debeant in bona 4difieatione gaudere e: pofJidere Libera & [rsnca , fine ullacontradiiiion: no/ira , no/lrorumque [ucceDorum ••• omni turbat , •. con/lituta nobis, »et [u"eioribus no/iris I eo modo. quo tiber» & firmit!:r ••. "atle Be[ea. Et per hoc pr£!ati Vcnet abiles I\_cligio/i Fratres Martinus, & ritus, nomine prtejati loci S. S elvateris I diehus perpcluis nobis. , • [cisnt ) & {ucceJJoribus no/lris, omni o- (lng"- 10 anna celebrsre in diaa Eccle{la miD{lS par'V4S 52.. pro animabus [undatorum pr.e/at.e Ecele{l£ , ac pro fa lute no{lra, & remiffione no/l.rorum delidorum , Mandantes per nos [ucceflare[que noiiros omnibus offieialibus noftri» p~4entibus , & /uturit , ex mmc in ante« ullo tempore nullo modo molellare , aut inquietare ••• nee pr4umane Fratres [upradiClos pr.e[ati loci S. Salvatotis pro hac Eccle/ia SS. Cojm« , & Damiani, aut pro introitibus , & juribus jui f, Ji gratiam nofiram diligunt, eo quia nos) & per [utceDorcf ncflro« promittimus [upra/criptis Fratri· bus vice totius eorum loci S. Salvetori» pr£diai, hanc concefJionem, & dationen;, & omnia & fingula ili« diebus perpetuis ••• & non contravenire , In quorum fidem, & teftimonium prte[entcs fieri imperavimus , eafque nollri fig i tli penfione communiti msndamus , [jJ.t. Vegl.e , in Jala no/lra die z o. menfis .4ugu[U) anna uomini I H 5. India. tertia -.

E ccenobio Senienfi S. Salvatoris , itemque Iniria CCX!Modruffenfi S. Nicolai , exigua vel uti colonia ~Qbl~ R~Fratrum ejufdern ordinis Befcarn dedud a eft , Icenfis E-u

rermt aru.

qui domicilii ac rempli 5S. Cofmz & Darnia- s, Paulli ,

ni poffetIionem adeunres , ad normam Paullini

inCl:iruti religiofam vitam ac difdp!inam cole-

r e , in eoque templo quot idiarie pfalrnodie ,

re ique divine operam dare cceperunt , Hzc rune

init ia monatierii Befcenfis PauIlinorum, qnibus

Prefes datus efl , quem Priorern vocant s hifque

anno 1574' Pater Roccus de Arbe t & anna

1656, P. Joannes Grifencich pralGdebant , ut

ejufdem crenobii tabuJre doltcnt, eranrque fub-

jecti , vel uti membrum capiei , Coogrt'gationi

Senienfi Paulljn~ S. Salvatoris. Poll Frandfcum regimen hujus Ecclefire (u(cepic

NiCOLAUS II. EP. VEGLIENSIS XIV.

Old anno 1466. rogatu Vicarii provincialis Nicolaus Frat.~um ~reI~litar~m S. P~ulli.' & prrefidis cre- ~~~ ~ed~: 1l0bll SeOlenits S. Salvatorls, ltemque Fratrum micilium crenobii ModruffenGs S. Nicolai, de fententia S&:sD' Co~ma;

C . I' J .., . V I' amllll\! . apHU 1, oanne Franglpanlo ComlCe . eg l:r traditu!n

affentiente) non folum domicilii ac Templi SS. Erc!n.itis

C f & D ' . ·11' ·d" rr IIi PauIIJl'"

o mal amrao1 1 IS tra Itt poue lonem con- fuo diplo-

firmavit, fed edam ob inftgnia eorumdem me. matc. C.O<11·

, & d .. h "b mlltllVIt.

rHa, quo Cum pus co ortatlOOt us , tum

religio(al vita:: exemplis Chrifiianal plcbi proddlenc , agros & vineas , qU;E ad templum & crenobium eorumdem SS. Martyrum percinebanr, ab omni tcibulo J ac dedmarum folutione immunes eae juffic; nih quod 60gulis annis ,fol. lemni ac fcll'_) die Vir?,i;")is D::ipara: in c~lum

C c 3 a!Ium-

El)~SCOPI VEGLIENSES

sffumpre , librarn thuris Iibi at luis Iuccefforibus ~biHjs Fratribus perfolvi voluir , ad Iuarn erga Epifcopos Veglienfes obfervantiam, accepllcJue beneficii memoriam tefijficandam . Extat Nicolai Epifcopi diploma in hec verba •.

Diplem a '1:{os F. 'N..._icoll1us de f/egla divina providen-

~pifcopale. tia, & Sacrofan8.e 1\.omaJltfl Eeel. grati4, Epi[copus Veglen.unil'erjis & fingulis has no!{ras litters» infpeCiuris ad perpetuamrei memoriam, fignifi.camus quatenus religiofi ~iri , Deoque elicuei , Fratres St anisl aus de 'Poloni« , Ord. FF. !!remitarum Ord. S. 'Pauli primi Eremite Vic ariu» provincislis , C1" mona/lerii, feu claufiri glorioji Pant. & Coni: s. 'NJcalai de 1{_emare Moc/rur fen. & Fr. Georgius de Modruj]a eju/dem ordinis & profe/hnis ad prefens 'Priores monafleri! , /UI claufiri S. snloatoris prope Segnam, ad no[tr,Hn pr£[entiam perfonaliter accedent es ,. expofueru»: illuftrem principem , ac magni/icum , e» potentem liominum 'joanhem de Frangepanibus Veg'i~, &: in/uta! Dominum , Segn.e , MadrufJ.eque Cornztem, [uorum pr.edeceJjoium 'Vc/ligia laudabilirer profequentem , . intuitu pietetis , & amore Ctueifixi Domini ~le/u Chri!li , & ob reverenti sm glariofce limperque r- At" & gloria/i T9nti/icis 1ijcolai; e':r in rcmiUio,nem pccc'at?~um [uorum , certam Ecclefia1Jl Iltb titulo SS. Cofm« 1 6"" DsmialZi iedicatam, in Valle Bcfclie diace], nolirtll reg len. po/it am , cum omnibus & [inguUs t erris &c. preditio monaflerio , feu clauiiro s. J'l/vatoris , & Pratribus predilii ordinis pr efemiliu» & ftttltris perpetuo, libere cOlllldifJe , app/haJJe , & dOllaffe , temquam »erum , univerjalcmque Dominum , ac legitimum 'PatralJUm ,p'rout in autenth:is iplius magnifici ComitiJ litteris ple- 1:ius continetur . Idcirco pra>f'ati religiofi »iri I in perfon« [ui , & M1J71ium Frat rum lui ordinis prttfemium , & [uturorum , C7" nomine preditii monafieril S. Sall1atoris, bumilibus precibu!, & (urn aUidlJ;I, inllentia nobis /ufplicarrmt , tit di,gnaremur prefatom Eeciefiam rub tit. ss. Co[mtll , & Damiani dedicatam ) cum omnibusc'" fingulis terris &c. ceniirmare , & diEl£Eale/i.e omnes & fingulas tetras &e. in diti« Vaile Bejch'f! I'o/itasab omni onere, & cen[u decimarum, & otf'I'Vtf, [eptime , &. quut.e pertis perpetuis [uturis temporibus relevare', abfolvere , & indempner cu/iodire. 1Il;_os autem prtediClorum F.!ligioforum in per/ana Jui &c. pura, &- de1>ota lupplicatione audita , & conliderata benigna largitione , & piiffima pr£notati principis & magnijici Comitis eleemo[yna , att,cndentes etiam. &c & habita Io/emni , & matura· deliberatione cum Venertibilibus l'lris Domino '}{icolao quandam J\.ake Archipresbytero, Dom. Matth.eo quand,m Cutel, 'Pdmicerio , Dom. Dominico quondam Mauri ricario ; & a/iis Ca11Onicis' Ecclefi.e no/lr.e Veglen. de 'Voluntate al/tedWi Conziris m~gnifici, & confen/u omnium difto~um 9anonicoTum, pretfatis I\.i:ligiofis &c. pr~latam EccLefidm' rub tit. ss. Cofmtf!, & Dflm'iani dcdicatam, cum omnibus & fingulis terris &c. per nos 6"" JucaJjores I/o,qror confi(mamtts , 0' ratificamus , abfoil'cntcs Co" roborantes ex nunc & [uturis ternporibus ~-c. Cum hoc quad Friltres di£li ordinis pr4cntes 6 .... j'uturi, in fignum recognitionis pree/at£ cOllcc/Hon!s, tene4ntur al1ltuatim in Felto AfJumptionis g[oriof~'C Virgo /lIMi~ unam incenfi libram olj'erre & affign.lrc Epl/copo Veg/en.donee diB.e poJ1effioncs fuerint in ditlorum Fratrum poj]effiorre. Datum Veg!~ in pd/Mio refidentite nofirte /alit.e anno Domini no/tri JeIu Chrifli 1466.

India. XIV. die aut em 18. menfis ..April. 'Ponti:ficat:u ss. 'P. 'Paz/iii Jl. anno a.

Hoc diploma Joannes Comes Frangipanius QlJod(O~.

Dy .. oaRa Yeglienfls, rogarus ab iifdem religio- Jfirmavit

fi .., . habui "1\1, J d F oaenes IS vins raturn la uir : .. ,as oannes. e ran· Cornu

grptmibus Veglite & in/ut.e Dominus , Segn.e ¥~an~lpa. Mudruf1dJque Comes, unil'erfis) & fingulis lIice- Ollfl. comitibus, 'Pote/latibur, l{e8oribus, Judicibus, OJJicialibus , & jubdisis noliris, omnibufque aliis,

[u« quolibet modo intereUe putantibus , lid quo-

rum manus b.e noftr.e pervenerint , [ignificamus

qua/iter l\cligiofur vir Fr. Geor<~iu$ de ModruJja·

ord, FE'. Eremit arum S. 'Pauli primi Eremite ad

pr<t:!ens Prior mona/lerii J feu claulifi S. Sal~a-

toris de pYppe Segnam nomine /UG ; & omnium

Ft atrum pr£diCli ord; pr&[Cl1tiumf5J- [uturorum ,

& nomine I~cclefi£ SS. Cofme & Damiani de-

dicat e in VaILe Befch.e injul« no/lya; Veglie , HO-

bis ex gratia bumilitet [upplicavit , ut dignare-

mur per nos , rlOliro/que heredes & fucec/Tores

ad perpetuem ret' memoriam, infra/criptas titte-

ras ipfis per 1\.. D. Epifcopum civit atis nofir.e

fegli~ conceJJM confirmare, & rati/icare quoad abjolutionem, & retevsticnem ab omni onere &:

cerf«, & o{ltl'Vte, & [eptim«, 6" quartce paro;

tis cett erum ter'rarum & poBeffionum ad predi-

flam Ecclefi.1m SS. Co/rna:, e- Damiani perli-

nentium , ut in ip/is plenius continetur ••••

J}.!"arllm quidem 1\. D. Epi/copi litterarum tenor

[c quitur III bee »erba : 'l'{os Ft. 'l'{icota1ls ere.

l-]ic Iubjecit ipfum diploma epilcopale , quod

v e rb is ampHlIi01is confirrnavic , atque i~. perpe-

tuum valere ' juflit . .

Sub idem Tere tempus [cannes frangipanius l08nne~ Dynafta VeglienGs , filius Nicolai Com-iris J ~rangipi· t urn a perenni contefl araque virtute majorurn rnus lIIte.l1.

, Ius 1'"111-

Iuorurn , tum vero a feiplo , & a prifHna erga bus Fr an-

P atres Francifcanos benevolentia , & beneficen- cifcanu . tia defcivit • Hi duo habebant dornicilia , alre-

rum in urbe , alrerurn rerrio ab urbe lapide ,

[uper ncmorofum coilcm , ur fcripfit Vadingus,

'fui ex amrxni/Jima, & populor'! Valle conjurgit ; ilppellatum S. M4ri.e de Caftillionc , quod jam-

pr idern a 'monachts Beuedid inis de(erttllTl,' an-

te aonos circiter duodevig int i ", idem Comes

Joannes ~ cum Martino Cornice & frarre fuo ,

[5atribus Frandfcaois :mribuerat . Fratres utri-

tirque cre~obji acriter djvexar~ crepit , eorum commodis officere, argue obflare, quominus fuis priviJegiis uti, viramque fU3rp ad normam 10-

llituti Francifcani exigere po{fent . Wi operry

ac pr~fidium Paulli II. implorarunt ; qui lit-

tcris. dads ad, ca::nobi.archam S. Chryfogoni J:l~,

drenGs, huic imperavit , ut no~ine & autto-

ritate Sedis J\po{tolic~ interpofita Joannem ab

omni injuria & molefl:ia Fratribus inferenda 39f1:inere juberet'. Mandatis Pomificiis paruit

quidem Joannes , pro eo ac dtbuit ; fed cum averfiilimo eQet ab illis animo, pra;Gdes, Pa':'

mfque primarios illius Ordinis, qui ad Comi~

lia generalia' conveneraot , per {l1um interntln-

cium rogavit , llt vellenr juberentque duo illa Vcglienfia ca;>.nobia, FratribllS Dalmatinis alia

migrare jUIIls', ad provinciam Venetam , vef

Picenam 3ggregari. Neutrum fieri pofie refpon ..

fum eO: . H~c 1.ucas Vadingus Tomo lV. ae{

an. r 466. In eadem provincia Dalmatilt DO-

minus temporalis reg/enfts Fratres obferl'antes

duorum (onl'entuum, unius intra, nlterius extra

ci'vitatem Veglen. l1ebemc'Ilter perturbabat , non permittens , ut /ecundum fua in/iituta , & pd-

l1ilegia 'Viverent, neque domibus [uis relietis ali€)

, trans. ..

SUFFRAG1)NEI METROPOLIS JAPERTINft:. 307

tranlmi,~rare. Ex iifdem R.._eligiofir , quos "olebat , etism invitis superioribus , in Capellanos afJumcbat, aliafquc injereb«: mcleliiss ; a quibus: ut defifleret juffit 'Ponti/ex , fcriptis liueris ad .Abbatem s. Cbryfogani '[adren, Deinde ad annum 1469. Diximus ad annum 1461. num, 30. Joannem de FrangipJ.nibuJ Comitibus wnum aut alterum conventum in [uo dominic eire. Deinde bos adeo injufiiJ 'VexafJe onctibus , ut pro remcdio ad Sedem Apo/tolicam oportuerit recutrcre , .Atque binc ille commotus decrevit ab illius gen~ tis Fratribus ad t/enetos , vel 1?ieenos canobi« trans!erre. Ut faciliu» obtineret ) mi/it ex fua famiiia gravetn virum , qui rem perageret cum Pssribu, in comltiis ~ener.1Iibu~. At illi re bene perpen]« huju{mactz dederunt Y('[pon{t~m: Ma~ gnifico D. D~ '[oanni de Fr,mgipanibus Segni« , f/egL£) at9zic ModrujJdl Cemiti dignifJimo, /ingu~ lari benejaClori. Data in in/til", Bitcentina laeus Bulleni 1469. 12. J unii , Propter locorum abun¢antiam Venetos , &~ 'f'icCl1tinas ca toea non pofJe edmittere , Dalrnatillos quoque 4ifficiles ad id lo-

re additu» . '

N" ' Cum N ico laus Epifcopus (ibj pra-nornen Fra-

leo aus • • f'\ id 0 d" n Oil F '

Ep.exDo. ttis In CfI);;t,.1 10 icro en 1 urn e Francilca-

DlijnF,cana.' oa, vel Dominicana , five alia reJigiofa rami. ve ranci- to -I l dEl I' {f or tc a n a fami- ra au lane regen am _.cc e lam a umptum [uif-

1il • f~ . Si vitam & pont ificarurn prQrogavit u,fque

a,d annum o'etogelimu rn hujus f:rcl11i , is fuie [lle Epifcopus , gll~m Joanncs Comes Vegli:E Veneri:;, cum uxore & 1l1iis Venetias hoc codern anno .~ l~anne miGt ) ut ab Duce & Senatu au xi l ia pererer , ~7ffi.l:~ quibus Ie , at'1ue inlularn contra Hungaros tUI! ... r erur , R em paullo alt ius rcpeti oporret • Pofl-

guam Veneti Da lrnar iam Sigifmuodo l'egi adel1lpram r ecuperarunr , Comites Veglire perinde Ie gerebal'lt, ac (i eflent domini Icprerni [llius inful~, nullius porefl ari [uper ior] obno x ii ; & folunonern tr ibut i ob fidudariam po1Teffionem Veneris debiram neglexerant , nee vern illam

Io annes Ii. ex:igere Veneris cur e fuit. Tunc Nicolaus te-

ll". NlC;:O-, F o· " V 10

hi Frangi. t IUS ranglpml:l: genns princeps eg Ire , Se-

p~nlj Do- nix, Modru[!'X, & aIiorum locorum pr incipe-

mrnus Ve- f 0' f il .' I HO 0

gl,,';in Ve.tufll CUITI UI~ r atr i )ll~ ODune,n\'. .ic mertens

ll~tOrum plurcs filim r cliqu ir , &: a vit e paterna-que hx.

cl,""tdalll dO '0 0 f 0 J" f

fecontulir. rfl.ltall, 1">rtlOnem tl~m COl(jlle .oannl or-

. raffe natu maximo Veglia infula obvcnit. Hie cum :n.jue fratribus fuis ~ ac VcglicnGbus ob (tlperbo~ & importunos mores odin efr~t , db utri(que libi metuens " in 6dern & c1ientel,;m Venetorurl1 ('e rontulit anno 14P. ut contra utrofque fibi pr:rfidio & 3lqilio t;ffent ; atque ut fibi magis magi(que VtneUllllm gratiani (on. ciliarct , uxorcll;I Venetam du)(it ex pri,mJria nobilitate putrida. Exrat priviJegiurn Duds YCllE:torum in fUa;:il !ide.n ac ClH,elam Joannem

Comit,em I~rai1gipanillm recipientis. '

Oi_p!om., ill Chri/li nomine .Anzen . .Anno 1{ativitatis

'Ducls Vc- 0 ,r 'Il f' 0 l' 0

Dw:ifum ClUJ dem ml e mw, quadrlngente tma, qllinquage-

loann:ffi jtl limo [eetindo , diedecimo nono maillS 'junii , fuam tld.1n d'a V Il' " orr: l' . &' " [t or

ac !utclaDl III I • X. ,Uj,fljJltl'lUS rznccps, Exec erltl).

fe~jpicDris./imus D'o~.Frizncif(us Fo/cari,.Dei gr..uja Dux,

, & l)om!nl!lm Veneto j;;r'IJ.!ta Ji)temnit~te Confi'

" I

liario,yum fuorum, qUi"J ad (alia requi(a_&iilr , ex

una ,'Jayte ; ~ magni;SCtiS & potens f). Cornel Joanries de F~atlgipalliwtf Dominuf ei't!itatis Grrinfu_ld! Veg1 en-. nilfUS qlJQ~dam rna~~l1ifici potentis D. 'NJcal.1i, Comilis Segl',e) Modruffi.4: &c. il1 prt:r[cntia Jilu/trijfimi Dp'l!ini Duris, difluf Dominus per/onaliter eon/titwtus eX a!rcr.l., ad inFra/cripta f can'Ventiortes, cr P:lEi.z libere, [pa'Ytc-:

Ie, &_ ex (efta [cienti.l, ,mimoque d.eliber.!to ,

[olemniter o- concorditer devenerunt : primo namque idem IUu/lriffimus D. Dux) f&' dictum Deminium pro [e & [uccefJoribus [uis , & nomine ip/ius iicminii & Communis t/enaorum accipit , ac.ccptilt ) recipit & admiitit prefatum D. [oannem de Ftangepanibus Comitem , & Dominum civlt atis & injul« 'Peg 11£ in proteiiionem , & recommendationem ipfius Dam. Ducis , & tiominit Veneto prodtCla civit, ¢' injul« t/egle J ut idem magnificus Dominus paffit elevate »exillum & infiZl1ia S. Marci; promittit que idem D. Dux & Dominium , tenere , traflare, & prategere ipfum magnijicum D. J oannem tamquem bonum , e- verum recommendstum [uum , pro ditf.t ci"itate & in/ula 'Pegll£ j & viceverI» prl£jatur D. Joannes rnagnificus Comes pro [e , & bert» eUbus [uis (ponte, libere , & certa [cientia ; animoque deliberata accept at diaam proteClianem , & xecommendaticnem pro (c, 6"" h eredibus fuis) C' interveniente [olemni fiipulatione , [e obligat, cr promiuit eJJe bonus , ile "crus rteom .. mendatws pr£difli Ducis , & [ucceJJorum [uorum') & inclyti Domini; Veneto ac omnia dicere, [acere , & operari , 1uI£ boni & 'Veri adb erentes , & recommendaii [acere tmentur ; fpecialiter (.51' exprefJe promittit pro [e , & httre .. dibur f~;s eIFe "crus amicus «micorum , & inimicas inimicorum Do Dueis , Dam, & Cammunis Ven. & cum ip]« civitete & infula , ejufque [ubditis in orriniulI$ e4/ibus , & ofPortun;tatibus occurrentibus ad Q'l1'mem requi/;tian~", , & voluntetem pr.ediEli indyti Dominii Venetia~ rum, ac terra rum, locorum , & [ubditorum Juo", rum ; qu~ omnia , & [inguta fuprafcripta pr,,-. dift. Iilu/lriffimllS Dam. Dux, & ~ommillm Ye"! net. &c~ & idem /), Comes [oaones fiM in?Ji." cem , & "l1ici/fim una pars alteti , & alser« at. t eri pro [e & jucceDoribus & h.eredibus pro .. mi[erul1t, & promittunt sttendere , adimplere , & ob{er",re) & in nullo contrafacere, ?Jet ."enire , rub obligatione omnium bonorum fuarum , pr4enrium & [ururcrum ; & de pr.edicti$ amb e partes »oluerunt , & ragallerunt fieri debere publicum in/lrume1}.tum , unum & plura in c(;dem tenore /imili.l , ficue fuerit oppowwum , per 1n.e 'N_ atarium il1j'rajcripmm, (:7- hul/" plthnbea py.:ediCli IIlufiri/f. DUcis ) & Jigillo , leu uull.! cerc.l pra:di8i magnifiei Dom. Comitis pen;. dentibus cammuniri . Actum Venetiis in Ducali 'Palacio, in fIt/a. dl!arum ..• pr4entibus egre~ giis & prudentibus "iris J. Hieronymo de 1-{i"piota, / . .Alexandro 4 Fcrnacibus, ,. f. Bel'tuccbio, 1-{igro, r Joanne de I\!'guardatis Due. Secretariis , J~ Tilall/gn.mo de Jufiinapoli familiilri [e. cr{to prd!diEli magnifici D~ comit;s Joannis, 0- aliis tr:/liblls ad bdlC "oeMis , habitis ,. & '1'0- gaiiI &c.

. Ego PI'anci/ell S d,1/la Siega quo l). LaUreTltii, publicus imp~ri,di 411Eloritate 'N.._otariZH, & 'judex ordinariuJ , ae pra:diEli D. Ducis , & Ducalis Dominii C ancellarius prltdi{Jis omnibu ~ & fingulir prtefens fui, eaque rogatus fcrip{i , &. publica";, & tra.didi inFrafcripto Diony/io Flo~ dano , & 1{atario puhlic,o , & Duealis .Au/£ Scrib4_ I & in bane publiearn formam reaigenda commi/i, & in fidem ac te/timanium m~ [ub[crip/i, fignumque meum conru.ctum appo{ui.

Ego Dionyfiur F!oriano qu. Dom. 'Njcolai de Velletiis puhlicus imper. auf/,oritate 'N._otal'ius II & Judex ordinarius, nee non Due .•• ...tullt Pmctus 'N._otarius [crip~a , infr4eripta omnia (:)' finguhl fide titer lumpfi , [c_rip/i", (Y excmpla?Ji,

, cr in

EPISCOPI VEGLIENSES

& in halfc publicam formam redegi , & protocollis, & rogalionibus publici» , & autenticis [upr a/criptum in!lrJ4mentum tlariffimi »iri Dow. Franci!c; datla Siega , digniDinzi Veneta Cancellarii • . . & in fidem pr.emiDorum hie me fub[cripfi , ftgnumque meum appo!ui conjuetum.

loaDDuVe- Anno 1480. Matthias Corvinus rex Hungagli~ Comes rie , cum joannes Frangipanius Comes Vegli<e

CItlODem dmoni N 'd ' r 1 •

Martini a momtus , ut oVIgra 0, cereruque caltel-

harris (ui lis Corn iris Martini fratris (ui fine liberis deO(tUp~VJt. mortui J GUa! in Japidia occupaverar , ~acim

decederet , imperium regis abnuiffet , jullit ilInrn expelli , Iimulque Veglienlis infule pr inciparu fpoliarL Blaiius Dux equeliris milu ia , regia mandata executus coado exercitu , intra paucos dies omnia ilia loca recepit " & Jn3unero e IOU regione abfcedere coegi[. Tum i lle animadverrens fe hofl.iurn numer o ac vir ibus refiflendo non dre). & Veglienfibus erga. fc male ani mat is diflideus , N icolaum Epifcepum civitatis cum uxore & Nicolao filio poflulatum auxilia Venerias mi6t • Dux & Senatus Venetus hominem in fusm clienrelam rcceptum , atque in periculurn Iui dorninatus amitrendi adductum mioime deferendurn puravir , J u(fus ttl; J acobus Venerius Prrefedus Veneta! c1afIi s cu rn aliquot arrnaris rriremibus e idern fubGdio veDire. Interea Blafius, Hunguicis copiis in infulam trajectis , (album Mufclum improvifo adortus acri obfidione cinxerat , quod paucos intra dies in fuam potdlatem rtdegic ; arque in de progrerrus, urbem obtidere atque oppugnare ccepie • Verier ius cum auxilrari is copiis Iuperveniens , ubi anirnos civiurn ab Joanne prorfus averfos , & hotlern admirrere , Guam repellere parar iores df-: comperit ; joanni Comiti auCbor fuit , ut civiratern arque inlulam , quando in fua fide ac poteflate rer inere 000 potent, non externis bo{libus magis, ql1am

V I, Ii domcllicis laborans I ultra Veneris erader er , C!,

e£lel1l- .' & lib . f . ! f d"

bus inviLUI & CODJUgl t I ens ans eperque uppe Ita-

alqueodlo- sum iri , uncle pro generis nobilirare , ac digni-

fus • IlIfll- 1 . r ' U 'I'

lam Vene- tare jaute coplo,cque viverer , tl rora , quam

tis poiliden- gratiora dicenri parendum cenfuit [cannes , &

dam rradr- • fib' Iui V I' Iib bH

cit. peJora I , a UJS eg renu US, quam a" un-

gads metuens , intcgrum plenumque infula: atque urbis dominatum Venerio permiflc ; qui convocato in forum populo denuodavit eos nulli alteri imponerurn domino , nill Dud & Senatui Veneto {ub-jedos fore. Iocredibile diau eft quanta omnes civium orclines Ia:titia , & gaudio affecerit ca vox & denunciatio, quam maxim us omnium plciu(u5 & graculatio excepit. Vexillum S. Marci in medio foro inter faunas acdamationes explicatum en ; primaTes nobilitatis ac plcbis , coram Venerio prrefc8:o clalJis , follemoi facrameoco fidem fuam Dud ac Senatui Venetorum obHl'ioxerunt. Tum VegHenfes depulfo tyrannico, ut vocabaot, dominatu, & 3ccepto Vcnetorum impuio Ired, fumptis armis undique aCcurruot , confcwdllorque in muros ad urbem tueodam t hoHemque repellendum ; pluribus lods cruptione faCta pludmos hofiiul11 credune, vias orones intercluduot, qu.ibus ad canra inimicofllm cornmeatus defer-

HUlIgari ab ri paO-ent - Blafius duCtor cxerdtusnecefi'e ha· infulil ex- buit non lalum copias ab urbis obfidiane, led

pulli, eique, I"d' b 11 1\'1 rId d

Prnor &- tturo prre 1 lum a (auro Jl UIC 0 e ucere ,

Pr",fe~tu.s totaque infula exc(:dere. Ita Veglia omni fidui:~~ii~t. dario dominatu exempta, in pknam integram-

que potenatem Venetorum concelIit. Arcis cunodia: prrefeClus ill1pofitus Andreas Quirinus )

Prater juri dicundo , civirarique regenda da';

rus efi Petrus Marcellus. [oannes Comes cum J"a~l1jCo.

Iib 'V "' . , d mm an-

uxore ac ~ errs enen .. s e recepa , erque e IIUUID lii-

publico a nnuurn Il ipendium decretum eft , ad pendiulII

I t 1 d id ' .a. 1 • ab SeDalia autum ac p en I urn victum ell tu~que ; In- d~cr~t~lIl.

Iuper Veglienlibus imperacum fuit , ut 6ngulis

annis mille argenteos eidern conrrtbuerene , ac

dorern ad filias collocandas affignarenc • Hac

v identur referri poffe ad Epifcopatum Nicolai

II. cum nihil obflet , quo minus ab anna cir-

deer fexagefimo ad annum octogelimum hujus

freculi, ultraque gubernacula Ecclefie Veglicn-

its tenere potuer it • Pr oximus poll Nicolaum Iucceflor mihi ;gnorus ell; ncque ullum habeo

quem huic Iubjiciam ante primordia fa:culi de-

cimi fexri , "

Anne 14£7. Marinus Maurus titulo & irn- I!rtmilz perio Proviforis huic infule prefidebac • Hie ~a!lllini

r: E' P II' d b d icili In unum.

r-ratres .remuas au 100S e uo us ormcrnrs , que '(1;no-

qua: in hac inlula obtinebant , unum SS. Cof- brum exSemx & Damiani prope Befcam , alt erum alia in f:ltt~(C~cfti. loco t per Iummam injuriam ejec it ; eorurnque tUfi. bona intervert ir , ad Ieque rranllulir , Res de-

lata fuil ad Ducern & Senaturn . .Augu/iinus Barbadico Dux Yen. regiis litteris nfcriptis M««

rmo Mauro 'Prollija.ri Vegli.c julIit Iua Fratr ibus

illis dorriicilia , & bona Ilarirn reftitui ; & vi-

r os illos reljgio(os liogufari bonirare & mode-

Ii ia prediros Proviforis tidei, jufiitia: , ac tu-

tda! quam diligenriflirne cornmendavit • Dat;

die ult, Februarii , Indiii, 6. 1487- Hi religio-

1ilIimi Partes acccpt i beneficii rnernores , animo

arque opera graws erga Rempublicam fe pra:~

he re numquam ddHterum; & I~. Mart inus prre-

Ie, ccenobi i 55. Cofrna & Damiani, ex 111ao-

(Lro Senarus in Bolinam profdtus) rem, cu-

}US caulla milTus Iuerat , egrcgie at que utiliter

gdIit. Quamobrcm Petrus Mariperrus Provifor

urbi acque jn(ula: V cglia! prepotitus fidem coe-

nobio pr ivileg i» atque imrnunirares , quibus

gaudebat Iub dorninatu Cornitum genth Frangipanire, confirrnavie , auxitque : In Cbri/Ii no-

wine .Amen. . .AnlJO ejufdem 'N._atillit4tis 15°1.

India. 4. die »ero z r, ] unii , YlhigniJinH , & genero!us Dam. 'Petrus Maripetro pro Jliu/triDz'-

ma Dominie ,Ducall digniffimus 'Provi/or t/eglie ).

exifiens in p alatio t prtf![entibus Bertholemeo Gra-

Ita , & .Andrea Almerigotto It • .At&enta fide .J dev(Jtione, & merilis It D. 'Prioris M.mini gubtrnatoris capell£ Sf. Co!m.e & Damiani de Be!ca

info PegJi£ , JuPpo/it.e mona{ieriQ S. SalvlZtoris,

& ordinis S. Paulli primi Eremit.e , erga Sta-

tum lllu/lriffimi Dominii r1o/lYi; qui F. Mar&iuus

tempore regiminis tjus magnopere operatus fuit

pro Statu, ut arte/lari potefl; & illit in 13o{t ..

1I,lm juxta m.mdata lllti/triffimi Ducalis ))ominii

no/hi; ideo , ut de ejlls labore & fide pr.emia

re/erat, & lit in futurum caufam habeat melius /ei'"'Piendi, & oper.melt in jerlljtiis IlJu/lriffimi

Dominii tJo/lri; & attellto etiam quod tempore

quo"dam Joannis de Frangipanibus al1imatia di.

tlr:e capell.e non •.• /olvcbant pro berbatico,

& etiam qui.x animali'l ip{a [unt Oc. ab!otlli&

'Patres a £frtis officiIS ob meriea prr:ediCla &c.

NATALlS EP. VEGLIENSIS XV.

Ey. aotiquiffima & nobilifIima genre ab Tur. N /.

. , 'I C 'I { ata I, ~

n cognomlnata, 10 p lJrl:5 laml laS, ealque o· TurreEf>i.

rnnes & opibus, & honoribus florentiflimas di- fc,?p, ~e-

'r ... ·1" G . I ghen.llI-

Vila, atque 10 varJls [alia!, ac ermanl:E o· rerfuir

cis late propagata • Sub initium fa:culi dedmi ConciJio (ext i La"raD~u.

SUFFRAGANEI METltOPOLIS JADERTINlE. 309

fexti hsnc Eccleflam gubernandam fufcepit • Anno 15 Ii. Rornam profedus ad Concilium Lateranenfe·, fellioni habire anno 1515. • v, Nonas Manij fub Leone X. inrerfuic ~ ab reliquis ejus nomen abefl , Ne quid detrirnenti res ChrHbana &, f.cclefiaU:ica proprer fuam abfentiam€aperec, fui muneris epifcopalis Vicarium reliquie Donatum a Turre Epifcopum Bofinenfern (rat rem Iuum ; vel rene confaoguineum , ad quem exeat epifiola Francifci Pifaur i Archiepifcopi Jadertini , vd hujus Vicarii , fi nondum ille R oma redierat , inlcripta R._e'Vcr. in cbriflo 'Patri bom. Donato a Turri EpiJcopo Bofnen, & locum tenenti Peglien[is [alutem o», In hac epillola Virgines Veglienfes monafierii SS. Angelorurn ei commendabat j illurnque admonebat , ut interefler earurn comiriis , fed plenun inregramque eligenda AntHlita: libertarern eifdem retinqueree , neve Illarum jura ac privi .. Jegia dirninutum rret : data til: anno 1516. Naralis perrniffu Sedis Apofl:oJicre tria Sacerdoria , qua: ab omni cur atione anirnarum vacabant , cum provenribus obrinebar • Illorurn po!felIionem , ut rata m haberet , Iibique confirrnarcr , a Leone X. pollulavir , Annuit Ponrifex his ad eum Iirrer is dads.

EpiftoL, Leo Epi{copils [ervus [ervorum Dei Ven. pra-

~_eo~lis X. tri '1X_ataii EpliclI'JO Veglen, [stutem , & .Apo-

a4 l'llata- /l ,. b d'a' < a: ium d tid "

lew. 0 teem ene l tonem . .lU"I$ petenttum eJI ems

dignum eft nos [acilem prebere afJen[um, & 'Va· t a , qUtt a t ationi s tr amite non di{eordant, ef .. [eau profequent» complere , Eapropter Pen. Frater tuis iuJ/is pO/lulafionibus grato concurrentes affenfu, S. 'N.__ico/ai de la .•• SanBorum Dona .. ti & 'NJcol4i [upr « Val/em, & S. Marittde Ca/lilio c apcll as Veglenfis dicece[is, qu£ [inc cu .. ra exiliunt , & quat ex dl!penfatio1le sedis Apofiolictt proponis te csnonice «deptum , [icuti eas jldte poffides, & quiete , tibi auiiotit ate .Apo/lolica conf£rmamus , & pl'.e/entis [cripti p atrocinio cammunimus , 'N._ulli ergo &c. tut, l\om.e '1pud S. Petrum almo Int arn, Dom, IQI9. prid .. K.den. [ulii , 'l)ontif~ nollr! anna [eptimo ,

Bccle(j.t. Acerrirnus fuit vindex ac tutor immunitatis

(u.z iura fcclefia(Hc~; ac prefert irn Ecclefie fu:£ jura deruerur ,

Iendit , qua" cum Iibi viderentur per Iuurn ·Mc-

tropolitam irnrninui , coram ejus Vicari.o gene. raJi cauffarn ejufdern Ecclefie ita egic, ur e a m facile obt inuer it ; In Dei nomine, ejujque gio .. rio[iffim.c Matris Mari.e 'Patrontt nofir« , & s. Analiafi·e M.myris : 'N._or Hieronymus cori de senis, Decret. Dofior, Jtev. in Cbriflo 'Patris, & Dam, 'N_o(lri) D. Francifci 'Pifauro ']. U. D •. mi[er.1tione divina .Archiep. Jadren. digniffimi, in {pirit. & temporal. Vicariu! generalis; eomparens coram nobis l\el1. in Chrifia 'Pater , & D. D. 'N,.atalis a Turre Dei & .Apolloliett Sedis gratia Ep. Veglen. {uffraganeur jurifdiClionir. no .. firtt &e.

Cetera mihi defuot i fed ex iis) qtlre appofica (unt ) apparet jus (uum ) & Ecclefiz 'fure obtinuHf¢. In Archivo Epifcopali Veglienfi tum Natalis Epifeopi) [urn Donati ejus Vicarii aCta judicialia ) & qu~dam fapientilftme conlHtuta. reperiuntu;, • In his Donatus vocari folet Epi ... /copus B%nen[is, e' perpetuus Suffraganeus feu ~'icarius Epi[copi T'eglienfis. Dum hie vice Natalis ab(emis fungebatur , multas & graves li .. tes habuit cum Capitulo, iteroque cum paracha cand Verbcnid , qu;£ primurn ad tribunal curi;E Archiepikopalis , delnde ad curiam Romanam delat:c [ucfunt 0 Cum plures ann05.

huic Eeclefiz Iapienter pieque Natalis przfuiffet , earndem perrniffu Clementis VII. Iponte dimific anno 153.8.

EOSEBIUS EP. VEGLIENSIS XVI.

Patricius Venetus ex antiqua & perilIufiri gente Priolorurn i qui in ipfo retatis flare ad lodalitatem Patrum Monachoruai Camaldulenfium Muriani aggregatus cum e(fc:t , mirum quantum & Iitrerfs , & virturibus religiofis profecerit , Aliquot ingenii, doarinre, & eloqnentire fue monumenta reliquir , veluri Orationcm funebrem de laudibus Petri Delphini Abbatis generalis tot ius Ordinis Ca maldulenfis , iremque Commenrarios rerum Camaldulenfium ab eo coofedos ferunt • Abbaris titulum digniraremque adeptus prefuit ceenobio Eftenfi ad Carceres , irernque Mudanenfi S. Michaelis • Virum in ornni genere (apientie ac virturis excellenrem Clemens VII. ad gradum epifccpalern evexit , & Ecclefia Veglienfi prrefecit: 9. OCiob. J p.8. pro'Pidit Eccle{t¢ Veglien[i per cefJionem D. 'N_atali» Epifcopi »ecenti , de perjon« Fratris Ii.ufe. bii de 1{obilib. &c. .Abba tis S. Mickaelis de Mur.1no , cum difpen/atione pro diao Eujebio &c.Anno proximo) & menfe Julio adhuc erat Romas & cum Epifcopo Nepefino manus irnpofuie Defendenri Valvafocio eleccQ lipifeapo jultinopolieano , ad ejufque confecrarioaem Gabrieli Archiepifcopo Dyrrhachienfi operaDl ac minifierium navavit , ut docet Ughellus in Epifcopis [uftinopoliranis . Vegliam cum veniilee , precipuo Iludio curaque ad corrigendos clericorum mores) & difciplinam eccldiail:icam reftituendarn incubuit • Sed vix tertium Epifcoparus annum inierat , cum veneno five per imprudentiam , five per alienam malitiam eporo , mifer abtli genere leri Veneriis defunCtus etl , De quo AuguCl:inus Forrunius in Hilt Camaldulen. parte z. Per ea tempore iIIu/lravit canobium S. Michaelis, & parite» unil1er[um ordinem Eu{ebius 'Priolus, noMlitate generi» , h,nitate , & ingenii [olerti« eon[pieuus. Q__ui ex monacho ftudiofo , & dono ad Epifcopatum Pegienfis Cubedre [ublimatus , dum in reforman~ dis clericorum moribus , ut l1igilantifJimus Papor ineumberet , epoto 'l1eneno) [uhlatus eR e medio.

JOANNES EI> •. VEGLIENSIS XVII.

Poll: obieum-Eufebii Clemens VII. cum Bo- Eccl~aalD

··tr fi I d' Vcghco-

nOOlam ventuet anno 1530. uc augu a e 11- fem Cardi.

dema more majorum, rituque follemni Carolo nali Grt-

V . 'b C' d' I' G . maDO de• Imponeret , 10 ea ur e at Ina I nmano cmam >

Ecddlilm Veglienfem refervavit ae deerevit • Cltmens Sed veritus oe abfentia Cardinalis Epilcopi huic ~:i~' I::;. Ecde{i;£ detrimentum atferrec ; anno proximo n,i Rofz Joannem cognomento Rofam e Scardonenfi ad :t~c~arVeglienfem- Ecclefiam transferendum ccnfuit ,

ipfo confentiente Grimano ) qui tamen jus ad

earn regrediendi poll: decclfurn Joannis, fi lu-

beret, fibi refervatum effe voluit. Hze eX AtHs conGfiorialibus: '1-3 . .Aprilis anna '531. Trlms-

latus fuit Joannes Epifcopus Seardonen[is , 1'rl#-

latus dome/licus, & continuus eommenfalis San-

aif}imi, ad Eccle[iam Veglien{em per ()bitum EIf-

febii l1aca,ntem ; cui translationi con/enfit 1\.el1.

J)om. Grimlwus » cui refer'Patus fuit regrefJus ,

quon.iam ceffit omni juri fibi competenti, ratio-

ne cuju/dam refer'Vlt fibi Bononi,., ,ontefJ~" Jam

inde ab anno tertio, & vicefirno hvjus fa:culi

Scu-

310

EI~lSCOPI VEGLIENSES

~um ,dati. Scardona rub i,qlperiulll Turcarurn ceciderat

S"ill:radtio.lle lraqu.c Joanni adieus ornnis ad [uarn Sedem Epi,

car oneD-. l .'. .' •.

ils ab Tl1r" lcopalem inrerclufus fuerar . Qgocirca Clemens,

cis occupa .. ne mi locus deefi"et. ubi conliftere , & qux U:.' .. [unt E.piJc~pi ~ munia peragere poffet , Scar do-

nenlem cum Veglienfi conjunxir , & hanc Joann; regendarn fie tradidit ; Ut 'quarncurnque polTet; . partem cure & follicicudinis lux pafio,: ralis in HIam quoque der ivaret : 3.1utii 153 I. Sua S anWtar propofuit occupationem E.tc/efite sc ardonenfis lattllm ab infidelibus • in. qua cum aliqui adhuc Chrifii fideles colerent; ne divinis. Sa .. ctamentis c arerent • cum Etc/efia Veglienfi , durante occupati<mr: bujufmodi univit , Quapropt er Ioannes' utramque Ecclefiarn adrniniftravit , al-: rerarn prelens , alreram abfens 5 hanc vero inrerdurn per Ie ipfe , 'identidem per Iuos Vicarios inrervifere Iolebat ; & quibus iodigebat , {ubfidHs' przfidiifque divinis rnuniebat .Vc: [o~nne P. PhHippus Riceputus ~~c breviter de-

. {cripfit ex eabulrs Afcbivi. epifcopahs : Joanne! l\O/ a, ut 'ex '{uadam' cbart a eYJsirur, in qua ut] t,t/tis cit_atur " 'Vi«et!4r /uiJ]e '[adertinu« civis , & adminiftratione.rn Bcclefi« Scardonen{is; quo-

1;ij~!I A,a. ai. ~ixit , retinuit • .Atla ejur mult« [un» , fed til:J dlicreta j'ere omnia "ei corrcf«, 'V,el pene co~f umpl a; fa.

p uruna , . I b IF . . A til' .. tli

,." . tts A ora e a tanta ..n.(,£,orum mu titudin« co l~

gitur. Severum eft in primis, ac rlgaro/um ip/ius decret.um. contra concuhinarias 'Presby teras , quos omnes, in,!uit, cogno-pj, &. a!pexi. Jaderre de(effie anne 1549. Sepultus ell in bafilica S. Cbryfogonf ad. 'Iatus dexrerurn prope "ar arn S. Mauri. Lapis Iepulchralis effigiem epi.fcopalc:m inkulptam exhibet , cui appolica el] ut rjnque ~fa, infignc gen~jIitiurrl ; & pedibus fubjl"tta infcrrpeio: loalini R,p[i£ Eptfcr;po regli~nfi, pierate, religione , &integritate i7lfig~i, M,lttbtefU sarice«» Sororius B. M.T. anno MDXLlX.

ALBER TUS EP. VEGLIENSIS XVIIt

lb .. '.. Patri~ Catharen!i'S, cognoruenro de clirici«,

1\ . emu a .. ' .

Mo({;'l1ffcn- ex: ordine Pat rum Predicarorum , a Paullo III.

ii;I:~.~~~L E:ccle~z !\1odruITeofi przpofitu~ anno. 1)"48• & traMlatus, biennio P9ft ad VegltenJern mrgrare Ju{fus; ut ~(I'am'll1~ 'e{l in Tabulis cQnfiilorialibus: 19. Martii 1).)0,

IJ,l!berI1IVlt. hr.1 . ". Alb E :1: M d /i

""",,.A 16 lltt ,\." v'& ertum PIJcopum 0 ru ten, a

7rinf,ulo &c. & ad E{c/c/iam Peglim. tunc per tJbitum Joannis Ito/a ex.tra Curiam lttJm. defun[ti ~acaniem . tran/tulit, r,eliEla pen/hme ." annua. 2..00. 4ucatorum, fuper {ruaibus menf~ Epi/c. Veglien .. {is. luffus efl' r,etincR adminillrationem EccJeGill quam reliquerat. , p.ropt.erea quod, cum civ:itasilla per Turcas diruta fuifi"et , UQa cum zdibus pont;fi!=iis; Modrulfenfes Epifcopi tem-. paribus. 'ilJis., qQaO'l vis cread tWO ddiedJ1t, tituluOl· t.amen' fere illancm ) at.quf honorarium.

I terfllit ahfent.esfullin.ebanr. Anno t 5.5-1. in.terfuit Con~ ~~'n"<i'fi~ Cilio. Tridenrino. fub Julio III. a.I' vero Triden",~I;e:J\~Otu.m redi~ri~ an. 1562 •. c,tlm ~~Qodum jnter~ HI; ; ... '. mdfun PlUS. IV. re.vo.CQVH, mthl non eO: corn-

. p~rrum .• Loter Panes Trideo~.ioos" EJUqs Paul-' IllS' ill. cruvit EpHcopos., annu.mer.atur .A/bertus, DuirniMS de CliriclS Catharellfis Ordinis Prtt:licfI,torura, Epif copus Peglen{is. A nno I 5-6,. l{JO:rat.ipnem ep.ikopaltm imiixir, Htter.is eocy.clicis ad Par.och.os mitJis; & lull:ra.nd;E djre,dis, ini,t.iu(I1 fecit a. Befca oppid.o maritima Oon ipfrequen.tj, fito in ora, e~trema. infula: ad,

Qleridiem obverfa. .,. .

, In Dei, £terni nomine .• .Amen. Anno a Chri/lo S~r'Vatore no!lro: nato 15"6 I. Indiff.4. die autem,

Lu ilrati()nem'lip.': fcopal¢~ ,

;7. meniis Decembris • Cum p,-c'Vcren(li[s: i1J Chrij$ litterit., 'Paw', & Dom, D . .A/bert:us Duym,iu~ Dei, (2- c,.,!j~i. ' . .ApofloLic~ sedis gratia Ep. Peglien. C! .4dmi- ",d~lt. niftr.ato« Ml)dyujiefJ. pro debit» pa{tora.li's Cljficii

lui, ad quod maxtme tenetur , tot« mentis in.ten ...

tione anim arum providere /a.luti procures , a.~ c.onfidere~ , mente [u a revolvens grave onus bu-

meris luis impofiuufl, & ql/.04 Epifcopus in [u«

cjia:cefi vices Jefu Chri/ti tenet , dehetql,e in 'Vi-

fi:a,tione gregis fibi c.orilmij]i ipf~m imit ari , Il~

[sltem feme! in anno diClam facere 'Pifit.ationem; coniiderero quoque quod annis preteritis , & cari[,ui'Pe ,& p aternc non [emel , led pluries,

etinm jub gravijJimis panis , tam clerum , quam populum admonuer at a,d objer;y.:mdum mandat a

De.i, & bene. b.eateqlu "_·i'l?endum; multi t amm.;

ur accepit ; in reprobum [enfum, abeuntes , pp._ fe1!erarunt in malo ad. damnationem enimarum

!.u,Hu,m , ac in conternptufr' divine majeftatis )

Cl' jultiti~ ;. ne aetem in diJlri{jo jUdicio magni

did" a/) illo ju!iQ judice Cbrifto J ef« , qui uni-

(utque redder. /J4Xta opera. [ua, de neg~igemia d.a~ 'l!Jnet.lq., ct.ecre'Vi,&'Vijitare diocefim jUarYI. :> &;

Deo fa.,.ente illuminare ~ 'lui in tenebris , ~

umbra mortis. [edent , per. debit am correiilonem , inquirereque de "ita & moribus tam clericorum ,

qu.am laicorum, ac uqi opus limit t aliter pro-

»idere , qllod 1!ifitatio fud. hlfJufmo4i fit [elubr« remedium animerum /ubdit.orum {uorum ;. 0"'. Mt

in tali deliberatione Spirit.us $anfli grati« alli-

/iolt, in-uocato S$. Trinitatis nomine, ab/que cu.

JUs. nutu nihil. perducitur ad perfeClionem, die

cr aliini /)(;0 j'a})enee dtcrevit iter tuum Befcam

diri re., & ex. in de infula circumiens diClam,' iifitationem fU!lm profequi ad leudem Dei.

Hac luflrarione perfundus , qua: rei ac piftati ChriJti.ana: ingenres utilicares artulir , duos iere annos fupedles ~ui[.; diem obiit Iuprernurn anno 156+

l?ETRUS U. EP. VEGLtENSIS XIX.

Oriundus e. g.ente Bernba patricia. Veneta, Perr us virorurn ornni laude illuftr iurn feecunda. Huic ~eDl\ts Presbyrerarus ordinern [ampridem adepto Pius gl~n. :d IV. ob inlignem doctrmarn ac virturern anno culcum ~i- 1)64' "IV. Kalend. Novembrts Eccletiam Ve- ;~~i;n~lt¢ gJicnfem, dccrevir . In Iis , qua ad. jus tpifco- dum plupale pertinent, vind;Cand.is ac t.uendi.s acer.riQ.lum ~:hj::~n-. fe pra::buit; neq~)e uHis feu magill:ratuucn ~ leu Jeges conprivatorurn hominum conatibus vel, occl)lris , ftituir .'vel apertis, fuam jlJrifdietionem ae digni~atem labef.aetad, aut. icnmiQ.ui pa{fus ell:. Nihilo le-

gnius in C!_am curam if)cuhuit., ut rite pieque ,

ac {tat,is hods publicx religioois officia quotj~

diana Presbyteri & clerki. perfolvereot . Sunt

in ban.e rem lfge~ prCJclare ab t.O conQ:irur:r.

Ad e;xcit.andam , i.nquit ,&. a14gendam populi ,chrijiiani fidem aC pietatem. & ne quid l.orpo-.

ri s a.r: negligenti£. in, culfum diJJinum obrepat ,

flC'[1f atiqui~: in.de(Ol'M1"I , quod piorum ocu/is ,

aut, a~ribusoffenfio.ni ejJe po[fit; b~c /iatuimus, iTlterdicimus , Jubemtp. I,

I. Ut di"in£ laudes articulatim diflin[fe'iu~ , ""oce. con/on a , lirzgua non b£fit(lllti , aut nimis. pr,uipiti decantentur , ne'Ve rm{lrrJ pi,lImi 'Ver/iculum nondu~n comp1eturr:e a lle I' "1?erficu/14S ex .. : cipiat.

II. 'l'falmodia matutilla tam {erialibus, quam feftis diebus. ante diluculu.m ne in pofierum reci,. tetur.; eique omller. illterfint, quorum nomil1a in, tf/vella fubjeaa dcfcribi ju/fimus.

. . 1II. 'Pre-.

SUFFRAGANEI METROPOLIS JADERT1NiE. 311

Ill. 'Precer hor srie fie difiribui debent " ut 7rima /latim [ub Laudes, Terti",,) $exta, 1{P.na aliqusnto p-o{t pul/ationem tintitmabati ad falemne [acrificitnn.-vocantis ; a prandio -ve[pertilid! hat« conJuelfl. perfolvsntur , Inter pJaltendurrt ~ru~[lJuiJque Ia~ro[anf1a Chri/li patientis m'y/ie~ ria , 'lu£ fingulis bori« re(pondcnt , picrtteditetur •

. IV. ou] cboro pra:/unt , ea , qu£ ~uiquc ob., 'l1enit -;'hebdomada officio [uo per [e ipfe junga~ tur; cuifi .defuerit, & quqtie[cumque de/Herlt,

duqdenjs [olidis mulfletur ~ ..

P~. Commune & publicum [acrificium hors: tertia ~ ide/I. poll abfoluta~ preces horariM m(&tuli~ nes dec antetur ,

. ·PI. 'Pr£j£'{iur [acraril fi ante hor(Zm prefcri« ptam tintinn~bul4 pui[{lri juDeril, ieriaJibus qui"!' dem dieblu triutn., j'e/lis lJero /e~ libellorurIIt mu/aaeione pteClatur ; nift [one «usl/icerius ~ aut vlrchidi4.comu pfalmodiam , &- rem divinam tempori conjueto t juftis de c~4fis) a{iqtumq.o pr,t"ertetldam efle cqn[uerit.

PII. SCCllI1d<,Z fjuaque feria facrum piacu!;ur? fiat pro Chrifiianis pie dejimt1is, cai omncs infer/int ~ quos eboti ell die adeund; obLigatio utget ,

Vlll, 'Nul/us in polietum Ii~e preJbwer, {ille derieu~ e fllneribus , fxequiis , facrifque anni~erf4riis quidqu am emolument; per,ipiat , niJ; omnibus noiiwmis , m atutinis , ac lIcfpertinis illius did precasionib«s interfuerit; [ed qiJid'illid ex illis obvenit lucelli , itemque cexei omues , inter cos, qui adfuerillt, p.ro rata portione divid.mtur.

IX. 'l'{emo Sacerdos e /acrariQ, egrediatur atlte [acriiicium ablolutum in eo altari , alt quod ipfe [acrific.uu,rU$ accedit • Clericus eum prteee~at, candelss , ltI'CCOS, codicem [ecrorum [erens ; & nullus fine clerico qdmini/irD rem divinam [acere aude~t.

. X. 'l'{emo »e! 4ntipbonas precina» '- "pel ea ... pitule & or,1tion~s eane(e im:ipiat , . antequ.un ad exedeam in medio ebcra (o.n!lituta,;1!- p.erlle'fiat; fed Canoniei fe/Us diebus e J~o qui[qu.e

[ubjellio Ijtru.mque p.ree!lare po.terunt ~ .

XI. Omnes tam presbyterj , qiH/.m derici [or« rp.am ritt!mque p/almodi.e ac iiturgi.e pel aget1d~ q.b Itom.al'J..J Ecclefia prtf/Fiftu11/.. ac,uratc. [erv,ent.

XII. 'N::_uilus in~e,r p[allelFtum iQql1<ltllr , nili obiter, perpaucis, ae de rebus neeejJtll:iis ; nul.., lu[que -pel e [lla [eqe, 1?el e cboTa d_IJcedat; ni{i fi qua n~ceffitas ingl'uM.; fed orrmes a_ttel'Jte pieque di-vi'l.is ~alidibl{s. 4(: rebus, Idque a.d fitlcm ope-

tam «are COlJentur. '.

)iJII. 'N.,emo, fi"pe S,acerdos. five clcrieus lintl;.t..

VU /eorjiml,. a.b aliis eXea.t e f4cr.1rio ,.Jed omn.es. {imul eD, quo duet, ordine ad cbarum qccedan&; iJifi iort~ aliquis 4nte,a Wue pl'.wt.ndi e~uff4 Ie ,ontulifJet . ..

XIV. 'N:_emo Jhepcr Ie, [t"pe per ali.uYI'J agr,oI, lilvas, prata , qUd! ad [uum facerdotium pertinent, nifi. ad. (.rcs almos lorare audca,t:. qUlfli;ct locatio diutul'tJiu( c/lo in-ita; & ttque i()c.atori, lltque conduflori de~em libclla.rzmJ muf(la irro<~ e. tur • Si quis -vero. buju[modi bona. ec.cle(ia{tic,J. qut loc.et in perpetuum, injuj}'£ Sedis 4po/ioii-. ,.e, -vel ad t.empus quidem J Jed pa[liolJe ilppofita locatiollis. toties renol'andal. , quoties priori.r locationis tempus ex.ierit ; alIt eadem bona cum, aliis rebusac bonis perrnutat>e.rit, /acerr;fptii [ui privatione mulflabitur; & omnem, bU}!lfmodi La ... cationem , & perrnutationem irritllm /acimus , ac declar:i ilH!S •

XI', Demos Ecclefiir 'Pel f4Jtaribll.s lellamento lrgatM , mulim:ulis prof/iga,.e pudi,il.i.e lo~ari 'Uet4rt1lu, multia [ex libel/arum propo[tta •

XJI/. flir; in primis bone/ti :p nevi, &- prudentes , eb omniqu~ al~4rum lu[u slien! eUtar; .. t'M , qui decimis exigendis, e- [erti« te£lis I.ccLcJiantrp tuendis pr£{int; nifi t(l/(?1 Jue,rint, ;to lorum eleEij() nulL(Z fit J ac pror[11S itrita .

XYJI. 'Prima cuiul menJis hebdDma-daomnesCa .. nonici , curatores animerum , & pre$byferi per pr~c(1)em "pocali , eut per prttlePt1,4m [acr{(rii , ad con[l4(talJdum de re publica Cbriflien« , eEcclefiaftic~ canvenian: ~ con[tdcrent, e: ~ideant num quid 4etf:imenti c(eperit, & quibus 'Pel pr£fidiis , »el rewe(liir il'ldigeat • Singulos Ca,nonicos, alium [e()rfllm lib alio , cQnvotari juhcmus ; ~ Ii qui! -venire 4bnual I {ex Jolidos [ot"at , qUQf in {arta tefl", tlAena.4 edis calbedralis impendi »alumas ; nif; forte excu[l1tionem, quo minus 4deOe potuerit , tegi#1lW'(l. aj{erat.

XVIlI. $; 'luis e C an9nici~<Ht. conventut. eapitularesrite »ocetu« , nolueti» 4c,edere , {ex h,dem jQJidis mulfletur , duobu« »er« {f domi nan effet , cum lntemuncius Capituli lid ellm voc andem l'C(1it; niJi ab[enei£ [u.e ,auDam aut Pi. c a rio no/iro , (lut Arc/;idillcono, aut C~zn{mico J enioy~ prQb;r.verif ~ eamque ;uraru$ ff)nfirma .. verit ,

XIX. Si 'luis Canonicorum confiliu'6 J lIut favorem prttbeat ei , qui~apil.ttlD I "pel 4lic~i C4" nonico de bonis, jW(i[diaionib.u$ J, pri"pilegUs ecclefia/ticis litem i7l11lleTi.t ~ Qa.be4ltJr "elutl/ler. juru.t, ab fJnJnibus de"pitet"', ne,no illum adieu, nemo congreUhme, nemo colloquia dignum pzmt; ni[t ante« errati penitens J Ecc1efi~ & Capitulo [atisj'eccrit, pena.~ tl14t~rp. libell4f 4di cnthcdrtl1i. (lei;! olva.t •

• ' xx. !J...~ilihet clericu« cujulYis (miinis & gra~ dus dilige.nter conficiat cat_logum bonorum omnium ejus." quo preditu: eft , [ecerdoti! ; illum jurejuranc/o confirmattJm , Juaque msn« Jub(criptum in t abuiario S. Mar.c;arit.1: deponat , .

)_(XI. Sf quis; "pel prpbyter , "pel elericus no-verit bon« PJju/que ge~eris, Eccle[ttt, Capitulo" alt aribus aut don at a rDe , aut te[lamfnto. reliClq.; intra dies otto nos , "pet Canonicos legitime congregatos edmoneat : id [acere Ii .Iexerie ), & [r audis. »e! 1')egligentilt conl>i{fut {uerie , de.., an; IibcUarum mul{t4lione puniattlr..

XXII., 'Prtefeuus [4crarii fingul,is diehH.s 11lJtet, referatque in tabellam ad id p4.r.atam nomina. itlarum, qui ab d)oro diviniJque. officiis. a.bfuerint; id 'luatiefcumque pr~termifer.it) Jena! iibelias fib; JQll>cndas eDc n01Jerit , quas. no/tro. arbitratui , & quibilJ tJo.bi.r. 'Vi/um [uerit , diflribuen.dat re ... Je'(l1atr~us •

gr.c amnia 'Volumu$,. , {tatuimus. jubemus ab omnibus & fillgtllir perquam aecur4t.e jenari i ~~ omnes 1I11,J "Voce , .Cr uno animo , am:ni ren~m ter..fen.ttrum. cogitatione €ura.quc abjeCla, mente inc£lum defixa 2 omnipotenti Deo laudes & preces offeramus ad. lIenin.m. nobis., " fa.lue.em: po.puloCbri/tiano impetranaam" pla~andamlfUe di-vinam ;IIdignationem ; quam pro fu.a immen{a mi/ericotdia , & bonitlte a nobis a'Vertat DelU OptimtL~ Maximus, cui hDnor {it , & gloria in [.fcula [.eeutorum • .Amen.

His wnfiit.utis & decretis, qua: nos. ex italko in latin.urn ferrnonem convercimus, Augu£linus Valerius. Epif<;opus Veroncofis" & Vifi .. tat or, Apofiolicus anna I '579., cum, pro munere aC poteflace Gbi tradita V,slicnfcm Ecclc-

fiam

E. P r.s COP I V E G LIE N S E S

flam invifebar , auCl:oriratem &approbationem Iuarn adjunxit , eague in' perpetuum value

juflit • . '

.oiq:ec6m femel arque irerurn luflravie ; extantque aCta & decreta 'luHrationum hujufrnodi epifcoi:ialium) plena prudenua , doarin~ ac rellgionis • Vi~it ~rqlle ad annum 1589.

JOANNES II. ER. VEGJ .. IENSIS XX.

JoanliU al- Hune Bcclefie Veglienfi Epifcopum a lterurn rer e genre dedit vetufiiaima & oobiliffima pens' Turr iaI;:;:.iVt. !.l,a;' quem ex Julia Bernba Veneta, ~natrona filia gliell. 'rratris Petri CardinaUs Bernbi , genuit Hiero-

nymus a Turri , Comes Valcaf1inre , & Villa;; alre , frater Michaelis Cardinal·is & Epifcopi Cenerenfis . joannes parrui J .viri omnium vittuturn ae laudum genere cumularitlirni ) velligia Iecutus, ecc1efialtica: milida: nomen dedit , Juris urriufque Iauream adeptus.~· & in collegium GanqnieorumCenerenfium.· aggregatus , e patrui dodi/iimi' & fanetiilim.i Epifcopi difciplina ita profecie , ut ejuldem vitam, fapie(l~ dam, ac virtures fn (fip[o affi9,t)3 irnitattone exprdTerit. Micha'eli Cardinali e vivis. fublaro, anno 1586;, omnium Cenerenlium .~ta, ~ poaulata in unum Joallnem [.peet,abant ) (iUO digniorem nerninem rcperiri polle cenlebant , & unicum effe exiil:ill},abanc , qui deGderiull! pac trui apud omnu rc:li6i:um'lcl)i.r,et , ejufque 10:' cum renecee , ac rne mor iarn renovaret . Hune {raque a: Sixto V.Epif(opufl) poft.u)ar.unt) fed Pontife~ Ecclefiam 1'1'. Antonio Mauroceno i~~, decreverat ; ne vero nihj l aut precibus Cenerenfium , aut do6i:rina; & virtut,ibu$, Ioannis. de; difle videretur; ilium eCapitliloCen.etenU ad collegium arnpliffimum Ecclefie Paravine tranflulit, & int irni (ui Cubicularii titulo al'lll~ infignibus oroavit . Poft triennium vero }oJnue m , ob ejus exirniarn probitatern ac fapientjam., Epilcopum Eccldiae Veglicnli pra;[ecie \ ut ell: In Tabulis (onfifiorialibus:. 1.589' 2..), Se~ ptembris 'pyo~idh Ecclefi~, Pegl~n. in Dalrrwia dit: Venet~ per o/;jtum 'Petri Betnb~ ultimi BpiJeepi »acanti , de per[ona 1\. D. ']oan~it Co mitis Turriani Pm~. Dq#. in utroque JUTe, eximia probitate , cum -.:etpllionc C"nonicatuJ P4~,avini, quoad Ecclcfi~ pofTelfumem a¢if?i[ca"tur o»: Mul-.

~".lmie de ra font ejus in hanc Eccleliam o?erita; illud fu~. Eccldiain primis perutile ac n~~e{j'arjum, quod catalo-

Iller",)! . . 'b' 1 6 n· f" Q.',

'" .. ', gum onorum ecc e lauICQ,rUID con ent j (.~ J~~

fa, priv,ilegi,a, diploma[3 epifcopal.ia ill unum codic'em coogeiIit , ne dit.p~rra & fejun8,a in~. tercidercn[, ae perirenc. Cecerum pl.ures annos Epifcopatus' fa'ne' d.iuturni Ecclefia fua pr,<>cultranfegit. Cum epirJ), ad res publicas r;ere'n.da~, & ingenio., perfp,icaci , & magna folerti~ pr~ditus en~t , Pantifi-ces Romani pam oo..n funt il1ius opcram, argue indufldam intra.un~us Ec~lefiiE angufi·ias coocludi; fed if.) c,ornl'Qu~cm rei ChriHian:2 utiLitat.em impend~ vollJ.ewnt. l~taque partirn R.omre, par,tim: in, aIiis rtgioni. bus pubh,~rum negotiorum cauiTa ~[atem'fu~1l1 magna ex pJrte cootrivit. Clemens VIII. }{)anneal ad. Rhetos & Helvetios lnternuncium ApoHolicum mifit,; qua in Jegatione aimos ip(os duodecim (omrnoratus lOa" haud ll!inQri Relig,ionis Catholic~ adjumenro'- qua,m rerum (ua-

..\b Rod!!1 rum difpendi.o. Apll.d Kodulp~um H. ~. Matpho ~Mat chiam Imperatores, dum Sedis Apoftoltc:£ oe~hia Imp.:- Clot fa curabat, magnam fibi exillirnation'em &

utoribul ""' ...

I'ootili,cl grad a In cOl)ciliav.it·. U.rerque egre~iis t~J~ ac

tan~i Prafulis virr uribus "aprus , a Paullo V. ("~.~CII' petiit , Iumrneque c onte ndrt , ut j oannem 10 cdatlldl) ul~

II '. . [' A at ina"

co eglum purpufatQrUm Jatrum c ooptaret , n. fierce. " .,

no,6oG5. 1l.Kal,endd~ Marrras Conlules , &Se-

natus Rcrnanus 9D Iniignc:Ul g(;ntri~ nobilita""

tern, &. tiJuHria in rvm publican] Chrifiianam

tliqita t u 01 Joanne m , turn ejus tr at ris filios

civ irate donarunt , iifquc omnibus) quibus' pre-

diri Iunr , c j ves Ole patridi Romani, privile-

gli5, & hc;>nor,ibus cu~ularunt • 1E~~{n .cat~le- Ecclefi.~ dr atem Paravinam , In qua Canonic] dignita- r.t~'ill&~ r ern obrinuerat , Graci & mernoris do.jrni '("auf- R~,hqtil ia , tum aliis Divorum l{,diquiis ex urbe allaris :;:tl::;t~~ lccuplet avir , 'tum ver o inbgne fragmentum e . " ligoo lacrolanCtz Crucis depofuit In Iacvllo Vc-

red, atque a lt ar i , cui ab S. Cruce t it ulu, erar ,

ut declarabat, inlcr ipt io ibidem ad dq£t~ram al r-

lari~ parieti atlixa : Ligni, S. Cn~cis infigne [ru-

jiMn db jO/lnne Comit.eTurriano Yegit£ EpiJiopo

inter alias 1\eLtquias , catbeiratiNcLcji£ dona-

tum, anna 1I§17 .• Vir ornni laude & jmll?or~ali-

tate dignus Paravii a nno 1623. diem obiir Iu-

prcmum ac fepdil i voluic In co dern quod l!lfcriptio:

. _' " , ) ':eplllCl~'

dixi facep~ S .. Crd'I~, CUll1 hac cplgraphe: lis. > ,

10: Epi[c~Veglenfh bumilibu« pre~ibus implor a: u& a religioJo ctero, popuLoque devot a , alJidue ac pie commendetur D..O.M. SacrtJlih, Yirgini,omni~ lill[qjSanCtis,quorum 1\.cliqui.y vcner auoni fideilii bic ip]« colloca "Vie ... -tn. Sal. lvlDCX,X,. .

ALOYSI\JS EP. VEGI..IENSIS XXI.

'.. ,"'_, ,_ . --.

~ens ~ippomal}a, i ntc~ p~t.rjcia.s Ven~t~s cla- AloyfiuJ ra 10 prlmls, & ~qlle c i v il ibus ac bellicis Iau- r.:ppom~. dibus abundans , cum ali is Ecclefijs nobililli_ll.n' <=cno;! nl~$Aotj{lhes. ruulros fingulad5 fapieotiz , & i;~::t. s~" t.ii.cl:ilatis, tum edam Ecclefie Veglieq{i Epi- G;orgiiin '; I . dedi Al r' '.; A,ga,Ept I~ OpUffi . e It 0YHum, (Jon fa m normrns , V e~li~n.'

(juaQ)vHtutum heredern ce leberrin.i Illius Aloy- . .

ttl Vercnenlium , ac ddlJde Bergoru3tum Epi-:

{,opi.) qui tum iHufiribus pro Sc:de Apoftolica

apud l~egem LU'I[ani~, ~ Caroluu; V. Irnpera-

torern Ieg aricnibus obit is , tUm vero biltoria accurariflirna de vir.is ac gdbs Sanctorurn (ex vojurninibus edita , al iiique ingenii) doctdoa:,

l~i~tatis {uz monurnenr is rcli':bs , lui nominis memoriam irnmort alirat i confecravit , Aloyfius

nq_!ter ab aclolekel1:tia rebus hurnauis nunc io r e-

mill0 ) Veneti.i. apud Canonico. Congregatio-,

nj~ S.Gcorgii in Alga, rcligioJ"a! vita! tyrad-

nia poLutt; & ex dlkiplina przclarilIimi ]l!iu~ ioltituti , non minor,ts. in virtutibus quam in: do6hini·§ proceffus fecic . Gr~gorius XV. Epi-, lcop~,tu djgnun{ cenfuir, &. Ecclefiz Vcglicnn, pr~tecit :162,3, x. jl,1.afi provi~i.t 'EcdefiifJ VI!-.,

glien. in.D:zim4!ice provinci~1 7.liu.mti per obitum

jO.:lnnis ultimi cjus ~'piJwpi, de perJon~l 4)oy/i{ Lippamani 'N,.ob. Yen. (OlJgregationis s. Georg ii,

in ./IL..~a. Annas fc:ptemdccim tant1iffime pr~.

fu;·; &. a.nno ~,62,6.di<rcdim univcrfanl lu(!ra-,

v.ir, ubique tum lapiemitftmi,s dtcr~ris ad rdor-

maodos mores, & piceatern ChrHHana; plebis augenda,m) turn exiniiis v.irtutum otl1nium ex-

el1lplis ad 5fl"!iland.uij1 rdiFiis. Anoo 1640. ex-, tina.us) fed~m vaCllam fuccdfori, rcliquit.

CONSTANTIUS EP'. Vr(;LIENSIS XXU~

',...... "'.;, ' " '., '."

Qrtus ex iJ1ufl:d fami!i~ de Rubeis " fraterC;onftalltiu, Joannis de Rubeis Epifcopi Ab(orenfis. Utcr- de _Rubels que; na.ri()ne Gr~CUsf'~ Chio infula maris kga>i ,S;::f~l:.g·

ied·· ..

SUFFRAGANEI METROPOLIS JADERTfNJE.

pri~umCe.re~ ritu Lati~us. J~annes Crefc,cmillsin ep Ii'p~al:znl~ bro , quem infcr iplit , 'Pr4l{idzum @manurn ,

delnde v-. ' fi ' C" & 'F

g!i~ EpiCc. Con annnurn geocre yprlUm,. patrra a-

, maugufiarium flJilfe fcripGt. Ad fodalirarern Pat rum Co'ngregationis Somafche :lggregatus i:uffidfet , in arre oratoria & poerica excelluie . Exrarn ejus parieg'yrice , & faCfa:ConclO. nes , iterrique~oemata (yp S i mpr;:(fa .' Eccldias Ccphal.rilire, & Zacyhth] fi mul iconjunctas all. quot annes prudencer pieque adminittraver at ) cam eurn Urbanus VIlJ.anno 1640. Idibus Augufiiad 'Ecclefiam Veglienfem rriigrari juCfit. Tredecim annes hanc Ecclefiam pr;eclaris infiitllris communivit, ac fuarum virturum ~,,ernplis i'llufl r av it . Vita fundus efleodem anno J 653. quo [cannes ejus Frater Ecclefia Ab«

Iorenfis gUbernacula fufcepit ~ .

CEORGUJS cIt VEGLlENSIS XXllI.

i' . l' ,. .

Georgiua Cognom~~,to Georgjceus , hondlo l~co n~G'eorglCcus tus Sullur at i] • quod dt caftellurn epifcopa!e del1~!la~us- dicecefis Spalatenfis •. poa obitum Sirnonls Di-

Nenentis , hni N' r: E 'r .' h .' d ' C

fed Vegli- P OICI onenuurn pllCOpl 1 ,~"= ecretus lUC-

eQlisfa.!l:ul. rat Iucceflor • Sed nondum conlecratus [uerat ,

, cum eurnTnnocent iusX. ad Ecclefiam Veglien.

Iern rransferendum cenfuit anrio 1653. die 23. Septembris 'l?acalltem per obitum Con/l .. sntini de i\.ubeiS , cum decreio ~ domus epifcopilis repa~ "arioni pro-viribus int:umbat • Vir Iuit excelG animi , navus & indufl:rius , beneficu$ , & liberalis , Anno 1659~ torarn dicecefim 'epilcopali [ull rat'ione peragravit , In templo pritnario callr i Mufcli accurate recenfuit at' recogrwvi[ Reliquias , videlicet tria olIicula S. Clara:! in vafe vitreo, Spinam e Corona D. N. J. Chdfii, duas guuulas concret as , alter a m e [angLline preriolo ejufdem Domini nollri , alreram e' lade BeatitIim:e Virginis Mari~ in altere it idem vitreo vafe; inquadam vero capfula par~ ticulam Virga: Mo(aic~, & Cjuioqueannulos e catena ferrea '5. Petri". Schedula cuique appofi-:

CI admooebat quidern quorum efleru, & ~d' quos Reliquie pertinerenr j fed cum tabuJ~ 'earumderoReliquiarum [elles, , riteobGgnata! (ledTent, ess neque approbareneque removed ve:>luic ; fed veterern illarum culturn pia'! inco larum eredulitad perrnittendum eITe (eofuit • Hac ep i(copali lullrat ione perfun8:us, anno proximo e ylta ~iryravit •. · .' .. ... '.

FRANCISC\JS II, EIf. VEGUE~. XXIV.

Erat Presbyter Ecclefie Spalatenfis, , idem ... que Doctor Sacra: Theologi:E, ex illuO:ri familia de Marchi's, interSpalarenfes valde cooIpicua , Huic Alexander VlI .: Epifceparurn Ve~ glienfemcont u I it: i 660. 11. Jutii providit Ect:le{i~ Veglien, v ac anti perobitum Georgii de perrona ~'I?er. Franci!,i M..zrcbNl, cum referlJatiotie uniur , - feu' pluriu'm p~n[ionl/m ,ufque ad fllmmam Icutorum '300. monette 'J\omanif, fallJa antiqua &c. Anno altero poll lu[ceptumPonrdli:atum djre~e(jrri Ju.lhavit ; & mu'lta pra:ciare confiituit Chrjflian~ pl'eM perutilia) atque ad

, veCcrem di(ciplioam', ole pietatem in clero & populo llacueodam augcndamque peropportuoa. Septimo Epi[copatlls anno vivcre defilt. .

I.'iyrici S.lcri Tom. ;/,

THEODOR.US EP. VEGLIENSIS XXV.

Pa tria V iter inus , cognomento Gennarus J e x Ordine Prancucano Ieverior is difciplina:, vir exirnie pius &. docius , qui cornmenrar ios in Decalogum (cripGt graves in primis & eruditos ) eofque EvangehLb Parzago Archiepifcopo Ja. drenf dedic avir : -4nno 1668. 9. vtprilis pro- 7idit (Clem,ens IX.) EccleJj.e Veglien. 'Vacanti per obltum Franci!ci Msrchii , de perfon« Fr. Theodori a Vincentia ordinis Min. {tri£ltf obferllanti.e. Taxa floren. 96. j'ruflus tuc, Venet : :z. mille. Anno 1677. rota diceccf peragrata Sregem Iuum loftravic , & falutari [acramentorum , ac divin] verbi pabulo recreavir , E~:rrernum diem obiit anno 16~4. .

STEPIiANUS EP. VEGLIENSrS XXVI.

De quo i.n Tabulis conliaorialibus: 1684~ J 9. ] unii providit ( Innocenrius XI. ) Ecclefid! Vegtien{i fer obitum Theodori Gennari "Vacanti de 'per/ona Stephen! David presbyteri. Nondum quadriennium a {uf,epto regimine compleverar ~ (urn e vivis deceflir , .

BALT~ASAR gpo VEGLIENSIS XXVII.

familia Nofadina ob clariearem generis ; 8; illuflr iurn fafiorum gloriam in Annalibus Mar!' chia: Tarvifine fzpiuscum laude com memoratur ~ que anrio 1694.;U5 parririurn civitatis Veneta adepra ell. Hinc ort us-el] B.11tharar ; quem Innocent ius XI. Epifcopum creavit , eique prrefeaur~m atque adminHl:rationerp Ecclefi~ Veglienfis demandavie , ut ell in Tabulis confiO:oria1ibus; .Anno ~688. pro"P,idie Eccle[i.e Jfc-: glien. vac aui per obitum Stephani Da-vid , de. perfon:t Balt,?afaril ~ofadini omni« habentis e», Aol1os quinque &' viginci pr~fuit~,

PE-TitUS PAl,JLLUS EP. VEGL. XXVIII.

.. ~" ,"': .' . .'. ' . . '" ..

Ex iIlufiri & docrilfrma Congregarioae Somafcha , de quo in Hjfioria Ecclefiz Tragurienfis; hanc iiGuidem, Clemente Xl, jubente, cum VeglienG Ecclefia cornmuravit t ..An. 1713-, I i- Febr,ua,rii providit Eccle[i~ Veg lie n, 'Vacanti p.e.,. obitum Baltbafarii ']({ofadini de perfon." Petri 'Paull; calorii translat] Tragul'io , cum re·, [el'lJatione penfionum ufque ad [ummam. 300. feu. torum monet e l\_omanlt pro perfona , feu. perfonit nominsndis , Nihilo carior , & urilior TragurieoCi , quam V~glienCt Ecclefie fuit. Utrumque c1erum J & populum Iurnma charitate complexus, affidua vigilantia , fanctilIimis verbis, exernplis , inflituris, urr ique rnir ifice profuir . Epifcoparus Cui. tempus propernodum requaliter Tragurienllbus, & Veglienfibus diftribuie, narn :l'que in horurn , atque in illorum ChriJlianam in{\itutiooem fere q.uinquennium. haud labodoGus. quam falubrius irnpendit. Uuique opti-: mi AntiLlicis & parends fibi erep~i, aIred quidem translationem, alteri mortem maximc: do· ]uerunr. Extindus eO: anne:> 1717. pridie Kalendas AuguRi. Amplius tres annos Ecclefia Veglienfis, incertulU, quas ob caulfas , paO:.orc;

('a rllit •. .

D d.

VIN-

EPISCOPI VEG~IENS.E$

VINC'ENTIUS E.P. VEGLIENSIS XXIX.

Vincentiul E Corcyra Melama eriundus , cui Leflio co.

Lemus ex f ' . CI XI·:

Arbenfiad gnomen Ult. , emens , . qUI fum ante an.

Vegli~n. nos quinque Ecdt(ire Arbenf przfecerat', an-

Bcclerlam A b t: b' d "V I" '{"

transJatu.,no l730• r fn9 us a emptum, eg ten ibus

Epifcopum dedit : 4nno J 7 ZOo 2. Oflobr . .Ab Bedelia Arben/i tran/fulie Vineentium ad YegJiCn. 'Vat4~ltern !Wf obit-14m 'Petri 'Pauli CalQri ,cu.m penfione jeulQrllm bijeenlum, fall1is "a'!'tiquis pro perjoI'JiJ , feu per/ouiJ nominudis • In' id petiftirnum incubuie , ut rudes clericos bonis Iitrerill~ ac moribus Imbueret , cofq\](~ ad normam ecelefj~{Hcre difciplinz eonformaree, Sed cum jnCQfflmoda urererur valetudine; &bperofis ac ' m'ol(. fiis Iirigiis drflentus & c00AithIU~' Tuerie, OOf} potuit Iuas ornnes ' cogitation'es curafque , ut oprabat , gregi {uo impendete. Anno 17:&9. A rba m cu rn Ie contu~iq-et, ulceris curandicaufla , ibidem vivere' deliitNonis Septempris. Ejus cor .. pus Vtgliam reve8:um ell:" conditumqu~ in ,o~muni fepulcro f:.pif~ofo,um,· , .'

iRIDERICUS EP. VEGLIENSIS XXX.

Originc Venetus ex familia Rofa , honefla

Fridericus d d & h ( d P bvn .~.

-Rofa Ep. a mo um , onoratl 5 c res yter opph-ll

Vcglien. ar-queinfuJa! Bra8:ire ; quippe clero J3ratti~ofi bu~~t~:b~a" tunc adfcriptus fuerar , eurn eju~ p.areria in AIfuifqueprz-ban;a Turcica , nomine I\,JipubJicir Venerorum, ~~~~~su~~d_ Go,,(uU, five ~otern"urlC:H offi_cjo fung(!bat~r • ,-=rfarioa. Aon.o 1730. Vitlcrot~()~c!lio to Sedern VeghC:l1-

fem fuccclftt. Epifc,?pu'um geffit plurlO~j,s & maxhnis meleftiis exercicurn agit:ltufI)'que, Cum ad cortigendos d'pravltos pJeb.is 9hr.Hliaate mores, & quz to elsrum populumque irrepferat'lt, m~l.s toil{~'tudjoes utttp.ndu, rnulra & pr,,clara moUd cBpHfet, in odium offcl'luooernquc multorum incurrit: , qui pet' af'\OOS fere qulllque fanais ejus· co~,atibus aMerJari , eUlTlqlle calumniis appetere , & quibufcumque pote~ant v~'xati.Dibus afRI8art '. numquam de(HtetLitlt • Muftre& 'graves de illo querimonie ad Senatum ddata'qlJ'll) efftnt, Vtn,eth$ accefOra.ls e(l. Criatiri*_iic,ne$ qQidem i.U,taa egrcgie dilui.~; fq.d numqulm oi ngrdfu$ ad E~cl.djalll 'fu~m PQtUlt _ vel faCt}ooe prl:p'o~e~uuq:t, ~dvtrfarior"m reditum ioterdudente, ve1quocl ad quietem &l tranqllillitatem' pt.1blicam iQ~erHaf ~um aberr,; ne fUI pr~f(!ntia" il,lorum I.,imo~ '~'rius ird~~-: n>t; przfertim (uri) vel ill05 pla~aodj , vel. re~ (;. ckliafiicil'!, illis ob6Hcntibus , bene gfund~ nulla fpes etfet. It11quequacuor ipfos aon'~$ ye~, netiis commoratus eft • Abfenl~ Pallore , cura gregis domirlid jis comir:nifia eft , quibus ad', tueodas oves , & lupos arcendGs , contr~ OP(S fldiol'lem,que iniquoflllt) homlnum. QuCtori~'$. acpordlas de4rat. Mirumi§icur quantum de. triml!nti ' per ~os anno! cep.edt reHgio & pi(w us cnrift.iana, urum facurum ign<lJ"lIn.~ia) &: morum (ortup[da' pafIim J & ubi€)uc graffl)~t'(! .

Translatut ¥eglienfiEcclefire gra~iter laborallt. ~tcQllfl.J' • 11: .ad Ec-' leret , fotgue ac tantlS maJis meder(cUI' Clt-

~~~}::~o,mens Xn.~oH Fddfricum !toram an~ InS.

ad Ecttlefiam N()IIW,{em rran6Iarum., aQno proximo virum dottum ifi prirnis, gnavl4m atqu~ indunrjum dd~git, cui ~('gimen &: cluui<lneff\ Ecclcfire V'glienfis commfndavit. '

PETKUS ANTONIUS EP. VEGL. XXXI.

CngO(1)mrmo Zuccherius , natus in oppido s.Pet~uIAa.

V" " 'F . I' 1- R" di r. C tOftlUSZIiCo sp., p~ovlnCla: 010lu .un l~,~" l'.l!,CC,l$ on- chcrilllEp.

COr~lfl)(JS ; quem nihil mmus cOglCan,cm l$l Vcglicn. opranrem Clemens XlI. ob ejus e}umialTl Q(j-

ctrinam , induflrjam , pn,J(ieptiun anno 1739-

VB. Kalendas Pebruarii , in ampli!lirilo P~mHn pu'rpuruofuID Senat~ , .Epifcopum VcgJicflfem nomjo~viu. PpU f\-lfq:pta!p epifcopalem c;ollfc .. cration~~ eedem .~no , menfc Mlijo , poild ...

Iienem Ecddlz {ibi tra~it3: , per c;onUitUtlJlll

a [e prQOwltQfUn' ex formula juris ,dH, ;

meafe ptto~rj Ytgliam appulii I &.: ,,1 I. KIt~

lendas ]aO;u<\di lolJ~mni pompa urbf!ll iogref ..

{us, clero populoque comirante , .qut vementi

obviam proceflerat , ad :rdem' cathedralem ac ..

ctffit , & folium' poptiti~ale confc:cosHt. f~i-

derico Rofz baud magis in Iedern epilcopalem ,

qu~'m in eafdern , qui bus ille 'coofliCtatus fuir , me1dHt$, a[qu~ agitatione, (qceelIic I' eamdero ,

arque ille, proptd jullitiafJ;l 'pertecuuonern paf~,

[us": iQ quod fl-lturul1) JIIi [umrnus Ponrifex prltdixciut. Vineam Dominicarn ob diuturnara patrisf;Jt)lilia$~bf,ntiam, & villicoruia, quibu$ ,ommiffa ft,ltrat ,jmbecilljwem'~ vel inqlriam \

plane Iilvetcenrem ~ vit iorum ve pribus lie ·QY ..

olcris opruram' , ~tq~e ?ppl~£am invenir • Ad

earn putgand~rn' colendamque Huim cogi~ati~-

nis' ornnes & curas ~(}J)¥'ertit ~ Cum ~it.iis, qui- Pro mir. bus nee pauci e cleric;is, & mulri ex laicis h- p~lJdis vi: be r a,bint bellumapert,urn ~.ufcClpit .' ha:e ex ru s ftreuue

, " '". '~'. , ' ' ... Jaborar ,

anirnis hominum ut eve lle ret , ae virtutes ec-' •

clcfJafiit:as & Ch.df1:iaOas iifdern infereret , ni.-

hi! ioduari~ , .~ :lllctoricatis epifcopaJis pr~,:

terrnifit J nunc blanda Iuavique admonlncne

e os alllcrens , nunc peenarum meru JJljdlo de':;

rerrens . Sed quod opiimo Praduli. Iurnrnam o-

r~nium benevclemiam cOllcHiate dei;>I;W8t, fum..'

tnam apud aUquos j,o~ici~ni conflavit; pr;efer-

"lm cum per' qfuriales hdas foUem.fli~ jejuoji

aneo J144. ~ fuggefill in publica ~ pdv~t~ fla-

gi~ia vehemenrius inveheretur , qual? pati pO-,

roerit effff~ara <j1,lOfutJ)dam licefltia, 'liberra{ql;lt

viVC!tl~. ~. q\li {I;li~, opiblls, , fuaque arrogaOlia q~atn ob freti nC,miQem Iuis cllpidjcatit~ll$ obllare , & cauflam 'II quidql;li~ fioebat , 'lkere Cibi v91l;b~nt .' Cum ~::: .. m~:; his focie't4t~m ~(J •. \I~nllH qui., (11 sb ,po vel afpe- ~urrit: ' tius reprehen(os, vel {ev.uiu5 Pl,loit9s do(ebant i

& confiliis inter (e coniuncHs " importunU(ll admonitorem, fuorill:nque' (ce\erum reprehenfll';'

rem oqlni {a[ione per fas l¥' nefa,s,~ver,t,e~e, n~c:

modo faq13, f~d etiam fi res pr9c~d~t, Epirco':

patu fpoUare confiituunr; cumqu'~ ineum odB

fui ~xpr9{liefldi qlia via non fuppeteret', 'ealu-

anpih grdfa'd, ccePH1Hlt • Audada &' in~ligl"!i~

~.a5 eo prQgrc:!laell, ut ~um apl,ld Sedem J\P .....

~oJic~m "c~4f.rtmi ;£31[15 quidcm cd minibus

ad llrlmll 'tkl~tj~, !.,d' qqam rnaxime ad veri, (Jmilit~din~m j~a ~P9fi{tis 1 & c()mpofitis , ut Beoedi~I;lS X, IV. prO (ua gnvit:lt,e &, C.pi.eoti' judicav,rit ddadones ,iUasneglig~oda,s, 'D9n d ..

{e; ~qlJil'!n\QnCl$ d~~llius vita & 1ll0riPllS io ..

!litui ju'fTClri[. Quod (um' Epir~o,Po nUfltia,tum

diet:, nl,lJlammoran~ icHfrpo{uif • quin Ilctim

Romam {e cOllferret, ut,criminationes fib; ab ..

jeCta$ I'tJelle~,r, {eque de quibusaccu(atlJs fue ..

rat legitime p~rgar~t. . Prredaro fu~ c(lnf~ieB-

tire telliQlonio' ffetl,ls Apl,ld judiFes hui~ quit'.

fiioni pr:EpoGtos magnopere infii.tir. utin (ua

diCta, facta, vitamqtic omnem dHigentitlime

, inq~. .

SUFFRAGANEI .METROPOLIS JADERTIN1E.

[nquirereat ~ fi alicujus deliCti, reurn Ie com~ periflene , nullarn [e pren~m r ecufat urum & ,deprccaturum refiatur . Res diut ius , quam oprabat, protrach eO:; demum poft quefliones rite perad as , ejus iotegritas 1 at que innocent ia perlpicue patuit ;~ omni non modo culpa , fed eriam culpa [utpicione liberates (uit . Ac i1le quidern ,Ut er at fugirans Iirium , & ~oncerrarionurn , amans pacis & quiet is , veritus ne Iibi ez dem , & graviores fQrtaffe ab fuis adverfariis, ptop~er ~rri[~s ~eeuf~tiQnes exalperatis, contentiones & molefi~z i mminerent ; V cglieo(cm Ecclefiarn , cui parum prodefle , illis adverfantibus, Ie polfe videbat , dirnitrere rnaluiffer , quam exigua illius militate, & m~gno ineommodo fuo rerinere , Verum Ponrifici pro

Ve&1i.1n poteftare impera,nei parendum fuit, ~ Vegliam llO~~ . reyerflls pon quinquennalem ablentiam , contra re~erf'1'..1 quam fperabat? ingenti omnium lretitia J B,c

aDlmos 'Of- I' f . . 'II·

verfario- gratu anone exceprus 'Ult; rum ex I IS, 'juos

nll~ erga Iofenfos fibi arque inirnicos reliquerar I pler of-

fe ImIllU[a- . , fi'

[oljnvcllit. que luz In cum prava':, IX male ere volunraris

'.,.. . pceniruerat i cereros vero optimi Iui Pafioris

male habiri , & calurnniis iniquorurn circum,en~i , mlferario cum maguQ dolore ceperar , ejufquJ abfentis defiderium incredibile tene~a'.

~terici& Poll rcdirurn in viti is profligandis , &; igno ...

~:~I~m~~' randa p.afert irn clericorurn ablgenda , nihil de lyric:!: I}t- prilhna cura & conrentione remifit , Cum ferterar.lz lin- rna III ydcl1s lirterarius a vulcati plu ri mu m dif.

guz IIlIpe. .. "1 t. . _ ,) I'

mit. ferat, i uid ,errpe recus ~ i.pal1l ab Ita 0 Lati-

p~s ,. & a vulgari Gr:rC1l5' it idem liuerarius i cleric! Illyrici djkeban~ 9ui.:l~(n, & legere{cie~ bane codices divines , & Iiturg icos Illyrice kdp[~s) fed qUe? illis fentenria fljbjet'h db

pcnitus ignorabant; cum liogu~ Hlyrice lineiari~ i otclligeoti J prorfus carerent , Illis iraque hujufmodi f:lcro~ codices litter is noilratibus & Larinis explicaod()s cur avit ; & liogueurriufque Illyrica & Lat in e addifcendz legem impcfuit , N,oo defuerunt quidem ,qui peru.~ili huic con{ilio inventoque obfiflcrent , atGue ilH obrre- 4arent , Cjuod novurn & inufitarum ut riulque linguz percipiende onus clericis imponebae • Obtrect-atoribus filentium indictum; valuic au&~ri~as Epiffopi , ESt pri£c1arum jnrlirutuf\1 te~ ~uit. Ita' eoim· feeumipfe ftatuit n.,u,llis (e vel di~culta~ibus , vel obt~eCtationibus prohiberi pat1uruw, qup mio.~s illa omnia dcceroat. fu{ciptat ,. & pediciat , qu~ ad i!?cremeotuni di'Vioa! gloria:, ad fa!!I(crn anjr.;J,a,~um., ad greg is fib~ concrediti u~iHtatcm pertioeant. Sua· yero: confiari~ia, auctori.rate, & man[uetudine i.d aC{ecutusefl: I u~ plefo(que ex ilfis ,GIlOS 3nte~ fibi pa'rum ;r~uos, vel, 'eciaO? infefios e~percus, fuerac, Dco h~ique conciJiaveri.r,

~. Quirino In ~'de cathednli Vetus aleue' S. <l:!irin,i Epi. alr~r!":::~ feop,i, " l${.. Mar,cyds SiCcia,ni )~,c Patron,i prinioreum (x' ma rll totl us dlO!CeUS , <;um vetuttate ae Gt u firli.,xh. fql1ale,~c~, nee tali ac caQ.to Martyd & P .. mo-

no dignum vid,eretur, fundicus diruie ;. nQVllm ex. mar more " opere orna,~uque el~ganti e)(,trl,lxit ; ei,demque cluas. fiaruas iti.dem marmorras

'appo(ui~, altcnm ad, dcxteram S, Joannis NePf?,muceni, alreram ad liniJlnm S .. AloyfiiGonz.agz. TabulaIl), medi~m egregia manu pingfnd.am curavic, in qua cnm, S, Quirino, effigiem Virginfs Deiparre dolenris,. irelllque S. Franci. fei de l?lula J ~ S. Petri d~ Alcantara appingi juffit . Culcum & patrocinium S.~jrini in hane urbem, arque inftllam inveCl:um fuWe arbirror per Comjt('~ fcu Oy;1lfl.:ls Veglienfts ,

. jIt,,,!,; ,.,'Crt' 'r.{)"'7 ".

.. J > r S "J. -: J;Oj,< ~ ,.

"

quibus confanguiniras , & Imgn~ neceflirudo Cuitus ok inrercr debat cum Comiti.bus Cilid! , q.uz rcgio pa[rso~~~I,-

fl' 1>.J. M direrran. S' I um • ....._~I ..

ell )() .!~onco· e irerraneo , nunc tyna. n rini per.

hac vero rcg~one , quz Slavonie Go.itima tfi Comj[es

{. ' . 1 t... Vegllcn(e,

ab occa u ) magnum erat , & ce ecre inornen illn~uw.

Quirini , & fama illuftrium miraculorurn , &c

auciqua iucolarurn religiene florebat • Cum ira.

que Comites Vegli~ ad vifendos confangulneos

Iuos illuc frequenter it arenr , eorurn animos pia

quedam flJncWIimi hujus , ~ celeberrimi Mar. ..

ryr is colendi , fjufquecult!J~ propagandi cupi-

cuas inceflit • Iraque de communi rorius cleri populrque Vcglienfis [entent.ia , S. ~irinum

urbis arque infule , Ecclefie ac dicecefis Parro-

num adoptarunt , & ccnllituerunt ; ejufque diem

natalem ac feflurn folleroni ritu concelebrandum Auripheeffe decreverune • Luber hie defcribi ex rererr ft~ ;dJt Antiphonario Ecclefie catbedralis Annphonas ri~li 'cel~~' & verficulos , quibus ad pfalmodiam illius did br.!'duQ'

" [' I d 1 V li anuquuus

ex annqua rormu a ptragen am cierus eg rea- ~s\l!ipi~~;

lis urebatur , .

,Antipb~ ad Magnificat in primis pc/peris. Iftam Sanae tuam .Q_uirine protege plebem J corporis atque anime des aliment» fibi, e- munia~ frJ'pefls, & [uper allra [eras.

4d 1'r1atutin. lnvitat,

Sanae Q._uirine M.artyr chri[li ifJter€ede prn nobis. Venire exul16mus (,?'c~

In prim» 'N._otlurno.

supersn; [uperal1it Maximum & pro/lra"pit hie Ma,·tyr con/lantiffimus adjutus 4 Domino.

Ita De'; in/WlIlt mifericordis , ut Imp,eralorum [uperaret /acrilega juDa, & a palma vediret 4:/

gloriam. .. r

'. Tyranlforum pr£cepta damna "PIt , ,,;fionemque cbrilii amal1it bic bellator fortis R...uirinlls , tu gauderet per [ecula ,

celeberiima die» nobis , qua beatu» ~ub,.jnus tranfirdt act uominum , cl4jus !:Janore, ofJiciaper .. [olvimus ; bunc cuniii» conaibus -deprecemur ) ut nobis vit am imploret perpetuam .

Q._uem Chri/lu> ad (e »ocavit , & palma Martyri~ 4otal>it, & c£te{libus beavit gaudiis.

. clQrioJus De; 'Poneifex, & M~Jtyr Q,yirinus ), rno/'l colla Juo ligata,' pl·ltcipitatus in fiu"Pio s.a ... "rariola, diutiuf fupernata"/?it ; [upernatando pie ora,lJ( a,d Dominu,m, ut fi.bi concederet tranfitum.

Q.udd petfit ~mpet~:n,;t, & gloriofe tranfil1it-

il.d Dominum. .

l/le ell Ma~~yr Q..u.irinus nomin.e, mandata ado, impl~Tlda Doml1li , mortem. ,rud~lem paDus cIt ,_ 1ft "J?i~.eret perJ?~tuo.

In [ceunda 'l{oBurno.~

M:zr,tyrium (i,tiens, tyr.annorum libamina fub .. , jannans, Cbr.i/tum '))erum, Deum Q!!,irinus [ortiter

pr.tdjcat. .

Martyr Chrifli inclytut tyranniC4~; minas efi fuperatus.) & in c.tlo collocatur.

Hie nempe 11'!undi gaudia rite ca,duca c1.eputat) in flu'Pio Sal>ariola diutius [upernat~t.

.I?<-. Sacerdos f'.:;-' 'Pontflex fumme , Martyr Cbrj~. /lJ Q._uirine, ora prtJ tuo. grege, ut tua continu.! preee defendatu.ra,b hO/lemaligno.

Ut qui tuam co.limus paffioncm , t.uam adeDe /entiapJfu interce/Jionem.

BeMUS, f2.!tirinur Si[cianur Epilcopus , & Mar~ tyr Cbri/ii inc/ytus in carceris erga/lulo Marcel •. , lum. ejlu pedikru pro/lratum ]Jeo eft lucratus •

D, d z lJie,

.i

3 I 6 E PIS COP I :v- E G L I EN S ES,

" ~.:- :. -1>';" . '. " ' .~, ''t' ~

Die noBuque orationibus vacans Jefu Domino gratia.' "gens. ,,' 'Pr.'/~~us 'Martyr Dei .Q._uirinuJ Pentijex Tytann(Jrilm ga:{4J' "I'cpr'ibulplenai repl!!anJ', vetbt'fydus in fubliine 'tIildil matutinum;quem bo'die .A"gtli' «tquI '.Archat;.feli ;' SanClorum indy-:IUS "b,rtH ,mi..,er!us mtloais 'r.io'ibus IfJj€ipiunt in fi';le/libus. '

Btnl.it/us 'Deus & 'Pater Domini no/hi Jefu

,Chri/ti ; qui 1perantem' in!e nl11'1dejpexit. ;

'In tertia 'N...()ilur~o.

Phudat Pegltf1 citrus tOHts,& fedHla concio tand 'PalTon; _gonem 'Jempe{ I~ra ceJ,bret" . , Junior ilii, 'leni", [snui , & non ,.,illi" jU/lNTlJ dereliauI1J • -:

Yolo 'Paltr tI' ubi ego fum" ibit fit grex cr; ""us.

( S(_ujr;mu preee txorlttus nos ,ransler a« glo-

riam . '" ' , " , "

,', ~. 'Gloriofles Deus in Sanflis [uis , C"jus ineffabllis "altituiio' in' 'nulli/'int/ilfa Um'ilibus; rc:' tti 'jura juditU-difpo'nitUtfi,?'trj'a, cjUJ minipros 'mAguipeat tAll;s dt6oJ'"tbonoribus, ,,.i 'f"1Jir~ eft regn4l'e.

, Beatl:'Q._uirine Marty' Ch,ifii pro plebe tibi conteff" ad. DeumIunde prues: S.Mattyr'in"j:. 'ffiffime ~irine ,"beati!flme 'Protetlornbjirum, & hfugiM.) IJ"i metfliltff)i,.,,,ifiUm ;4I/idu; 'teexotare ,',dejfo/cimfu' pro ntffHs exceJ[z.bus. ','

, Summis c£lorum ci"pibus glomeralU! , jam que alternaimmortalitate indutus ." ,'~

..... '. ., ,.~ ,. , ~

.Ad !audes.

, .. , ' •.

HIlt flied cenc;, gloriam , e- Illudes Dei, 9"; . 6eiftum 'Ji"irill"rw, be.l'it marlyrio'.

" 'l'{omen Chri/l;' confitendo . Pontifex ; & MArty,' i/4I iUMfiritllls ItlJ'e{li 1""&"';4 ~ letu« tran~

li.,it" tJd gl.,ia1fJ • . . " , ,

\ BeaJus,benedicatur ab omni,bus , Ifu; men,data I>omitJiadim,u"Pit, e- dtJnis g6Mdel 'c4k/libNs . . 1..«,;,,,. 1Hm~ M"'Jrem pHeri , & m4jores ,

meritis cujus & preclbus gaudiij Jilf4ll'l,lIr c,tf'f:-

fiibui. ' ,

Vere credentes credimus , Ii te Anti/iitem {ecuti' trimlli tecum, (tim elm/to Domino gaude: ,himus pevpetuo., ,.,"

.,.1d Beneditl,

.Ave M.zrl,yr gloriof« , Q._Zlirine inviaiffi~e , hsnc j'o-ve & piotegi plebem , &- ab omni de':'

j~tlde pei!e lUIS' piis' meritis ; '

Ad Mag~ij. in rec~ndi~ Pe!eer!s.

o Martyr in11iBi/fime, ~ir.ine don/lanti/fime, ' urbis VeglenJis 'Proteuor , "no/iris 'acquiefce pre: cibs» , "& pro /a/J4te omnium [unde preces 4-d Dominurn.. ' ' , <

De, $~nao Qu~rin-p pl~r~ in H.i}1oda Eccle- Pia i'rtfitlP fr;£ S.(csanre ; nunc II1\1C, unde dlgreffi furnus, taPttrl"

hgr~diamur ~ ~uh~ in u~be pr~flantHlimus Fire': :;{f~!~r. [ul , de quo agJrnus, ad relrg ionem augendatln , &, cara l •• ad Deum ,Uivofque colendcs pie inHituit • bl#il.lf. ' Exttemo, &prlmoan~icuju(que die, 'diyinam ~~~!~igi~ Euchariftiam in' fummo altari redis' carhedralis ' I lnfiglli 'apparatu , &' lurninum copia , pubH,. venerarioni exponi 'julIit ac decrevit , ad gra':

tias agendas' pro "bendicHs accepris , 'atq~e ad cldnenHam opernque divinam j:nplo~andam"~

Alias pra::t,c:reain urbera ac 'dkecefim pias con':

Iuetudines invcxit , reque' hO'ri()iriicas Deo&:

Ca:!itibus ,. ut populo Ialutares ; qua utinam perpeuiz '{jnt, atque in ornne' poflerum tempus propageiJtur;Anhum a' ftifcepto Epif,copa~u jam' qU3Hum, '& 'tricefimum agit; & quamvis :rute in feniumdevcxa', ne ulla ramen in re , pa': florali officio ;' &gregi fibi charillimodefit , nullis laboribus , neque Incommedis'parcie , & nihil vehernentius optse ,'quam lit, clero populoque' 'ad' ornnem fa n'etitatcm compofiro , Ecc1,diam Veglienfcm optime confiituram , non halicnteni rugam , neque macuJam fucceIfori rc'; linquar , ' ,,",'

:£CCL~

ILL YRICI ··s A· C R I

TOMUS QUINTUS.

ECCLESIA JADER TIN A

CUM S U F F R .A G .A. N E I S,

ET ECCLESIA ZAGRABIENSIS.

AUCTORE

DANIELE FARLATO

. PRESBTTERO SOCIETATIS JESU.

I <,';'

'VENETIIS, MDCCLXXVA

ApUD 5EBASTIANUM COLETI.

SUPERIORUM' PERMISSU, .AC PRIJ7ILEGIO.