You are on page 1of 11

FIRST SUMMATIVE TEST IN

FILIPINO 5

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat bilang. Piliin ang pinakamalapit na sagot at isulat ang
sagot bago ang bilang.

_______1. Matalas ang ulo ng batang si Boyet kaya laging mataas ang markang nakukuha niya. Ano
ang kahulugan ng nasalungguhitan sa pangungusap?
A. Mahusay magkuwenta C. Matalino sa lahat ng aralin
B. Magaling mangatwiran D. Matalim ang ulo
_______2. Hindi makabasag pinggan si Maria Clara. Ang pangngalang pantangi sa pangungusap?
A. Pinggan B. Maria Clara C. makabasag D. Hindi
_______3. Ang pag-iwas sa kaaway ay tunay na katapangan. Alin ang pangngalang pambalana sa
pangungusap?
A. kaaway B. tunay C. katapangan D. pag-iwas
_______4. Ang batalyon, tiklis at bungkos at lipi ay ilan lamang sa halimbawa ng pangngalang
.
_______5. Doon tayo mag-aaral upang lalo tayong maging matalino. Anong uri ng panghalip ang
doon?
A. pananong B. panaklaw C. pamatlig D. panao
_______6. Ang Team Azkals ay nag-eensayo tuwina. Ay mahuhusay na manlalaro. Anong
panghalip ang angkop sa patlang?
A. Siya B. Kami C. Kayo D. Sila
_______7. Mag-eenrol sa isang paaralang elementary si Amanda at sinamahan siya ng kaniyang ina.
Binigyan siya ng pormularyo upang sulatan. Anong impormasyon ang isusulat ni Amanda
sa kasarian?
A. lalaki B. may-asawa C. dalaga D. babae
_______8. Tinugis ng mga sundalo ang mga rebeldeng nagtatago sa kabundukan ng Marawi. Ano ang
tinugis?
A. hinayaan B. pinalaya C. hinabol D. tinulungan
_______9. Nais malaman ni Maicaang orihinal na baybay ng salitang hiram na malnutrisyon. Anong
sanggunian ang gagamitin niya?
A. Atlas B. Diksyunaryo C. Almanac D. Ensayklopedia
_______10. Nakatira si Donya Aurora sa isang malaki at magarbong tahanan. Ano ang kahulugan ng
salitang magarbo?
A. malawak B. mayamang C. maliit D. marangyang
_______11. ___________ ang mangyari basta lagi mong tatandaan na andito lang ako at laging
nakahandang tumulong sa iyo. Anong panghalip na panaklaw ang angkop para sa
pangungusap?
A. Saanman B. Sinuman C. Anuman D. Kailanman
_______12. Ikaw at ako na lamang ang inaasahan ng koponan kaya dapat pagbutihin______ ang
paglalaro. Anong panghalip ang angkop para sa pangungusap?
A. tayo B. ninyo C. atin D. natin
_______13. Ang pilantropo ay nagsilbing liwanag sa dilim sa buhay ng mga mahihirap dahil sa walang
sawa nitong pagtulong sa kanila. Ano ang kahulugan ng naguhitang sawikain sa
pangungusap?
A. ilaw sa dilim B. pag-asa C. katulong D. kapalaran
_______14. Mahal kong Kaibigan ___ anong bantas ang dapat ilagay sa dulo ng bating panimula ng
liham?
A. tuldok B. kuwit C. tutuldok D. tuldok-kuwit
_______15. Nagugulumihanan siya sa problemang dala ng mga anak niya. Ano ang kasalungat ng
nagugulumihanan?
A. naguguluhan B. nalilito C. naliliwanagan D. nahuhulaan
_______16. Alin ang tama ang pagkakasulat ng bating panimula sa liham pangkaibigan?
A. Mahal kong Rachelle, C. Mahal kong Rachelle:
B. Mahal kong Rachelle. D. Mahal kong Rachelle;
Para sa bilang 17-18
Isa sa mga katangiang maipagmamalaki nating mga Pilipino ay ang mabuti nating pagtanggap sa
mga panauhin. Kapag ang isang pamilya ay may inaasahang panauhin, bawat isa ay abala sa
paghahanda. Sila ay naglilinis at nag-aayos ng kabahayan. Nagluluto ang pamilya ng masasarap na
pagkain. Pinagkakaabalahan din nila kung ano ang maiuuwing pasalubong ng panauhin.

_______17. Anong maipagmamalaking katangian ng Pilipino ang binanggit sa teksto?


A. Ang pagiging magalang sa nakatatanda
B. Ang pagiging matulungin sa kapwa
C. Ang mabuting pagtanggap sa panauhin
D. Ang pagiging masunurin sa magulang
_______18. Sa iyong palagay, tama bang gawin ang labis-labis na paghahanda kapag may panauhing
darating?
A. Siguro dahil bahagi ito n gating nakagisnang kultura na dapat nating panatilihin.
B. Oo para hindi ka mapintasan ng iyong mga panauhin sa kaunti mong handa.
C. Kung ano lang ang makakayanan mo ang dapat mong ihanda para sa panauhin,
D. Hindi na dapat ipinaghahanda ang mga panauhin para magdala sila ng sariling pagkain.

Para sa Bilang 19-23


Ang kalesa ay isang uri ng sasakyang hinihila ng kabayo. Ipinakilala ito sa Pilipinas ng mga
Espanyol noong Ika-18 siglo. Mga maharlika at mga opisyal lamang ng pamahalaan ang nakasasakay sa
magarang kalesa noong panahong iyon.
Makakakita tayo ng mga kalesa sa Maynila partikular sa Intramuros at sa paligid ng Chinatown.
Isa ito sa nagsisilbing tagahikayat sa mga turista upang dumayo sa Maynila. Makakasakay din tayo sa
kalesa kapag napunta tayo sa Vigan, Ilocos. Maari kang dalhin ng kalesa saanmang lugar sa lalawigan
ang nais mong pasyalan.
Sa kasalukuyang panahon, may mangilan-ngilan pang kalesa sa ibang lalawigan. Lumiit ang bilang
ng mga ito dahil sa pagdating ng de-makinang sasakyan tulad ng kotse, trak, dyip at traysikel. Marami
na ngayon ang pagpipilian ng mga tao sa alinmang sasakyan nais nilang sakyan upang makarating agad
sa kanilang pupuntahan.
_______19. Ano ang paksa ng talata?
A. Ang sasakyang de kalesa C. Ang mga maharlika at opisyal
B. Ang mga de-makinang sasakyan D. Ang mga pook pasyalan sa Pilipinas
_______20. Sino ang nagpakilala ng sasakyang kalesa sa ating bansa?
A. ang mga Amerikano C. mga Hapon
B. mga Intsik D. mga Espanol
_______21. Bakit lumiit na ang bilang ng sasakyang kalesa sa ating bansa?
A. Dahil wala na ang mga kabayong hihila sa kalesa.
B. Dahil ayaw nang sumakay ang mga tao sa bagal nito.
C. Dahil sa pagdating ng mga de-makinang sasakyan.
D. Dahil wala na ang mga kutserong nagpapatakbo nito.
_______22. Trak, dyip, traysikel, itoy ay mga halimbawa ng pangngalang_____?
A. likas B. tahas C. basal D. ligaw
_______23. Alin sa mga sumusunod ang panghalip na panaklaw?
A. tayo B. ito C. saanman D. mo
Para sa bilang 24-25
Dumalo sa isang pulong ng mga kasapi ng Samahan ng mga Responsableng mag-aaral. Ito ay
gaganapin sa balkonahe ng Sentro ng mga Mag-aaral sa Sabado, Oktubre 28, ika-3 ng hapon.
Ang mga tatalakayin ay ang mga sumusunod:
1. Pagdiriwang ng Linggo ng mga Aklat.
2. Pamamahagi ng Donasyon sa mga taga-Pampanga.
3. Handog-Kaalaman para sa mga kapwa mag-aaral.
_______24. Ang binasang teksto ay isang halimbawa ng ___________
A. Babala B. Patalastas C. Balita D. Paalala
_______25. Anong mahalagang bagay ang ipinababatid nito?
A. Tungkol sa halalan ng mga mamumuno sa Samahan ng mga Responsableng Mag-aaral.
B. Tungkol sa mga nasalanta ng pagputok ng Bulkang Pinatubo sa lalawigan ng
Pampanga.
C. Tungkol sa gaganaping pulong ng mga kasapi ng Samahan ng mga Responsableng
mag-aaral.
D. Tungkol sa pagsali ng mga mag-aaral sa gaganaping pagdiriwang ng Linggo ng mga
Aklat.
SECOND SUMMATIVE TEST IN
FILIPINO 5

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat bilang. Piliin ang pinakamalapit na sagot at isulat ang
sagot bago ang bilang.

Para sa bilang 1 2
May ibong uwak na nakakita ng karne na nakabilad sa araw. Tinangay niya ito at lumipad nang
malayo.
Sa dulo ng sanga ng isang puno, sinimulan niyang kainin ang karne. Ngunit narinig niya ang
malakas na boses ng isang aso na nagsabi: Sa lahat ng ibon ang uwak ang pinakamagaling. Walang
kakumpara.
Natuwa ang uwak at ibinukas ang bibig para humalakhak. Ang nangyari ay nalaglag ang karne
mula sa kaniyang bibig. Nahulog ito sa lupa kung saan agad sinunggaban ng aso. Ngayon alam na natin
na ang papuri ay maaring uri ng panloloko rin.

_______1. Bakit nagawang lokohin ng aso ang ibong uwak?


A. Dahil nainggit siya sa mahusay na paglipad ng ibong uwak.
B. Dahil kaaway niya ang uwak at nais nyang mainis ito.
C. Dahil gusto niyang makuha ang karneng kinakain ng uwak.
D. Dahil gusto niyang sumama kay uwak sa kaniyang paglipad.
_______2. Paano niloko ng aso ang ibong uwak?
A. Sinabi niyang may lason ang karne at kailangang itapon niya ito.
B. Sinabi niyang kaniya ang karne na kinuha ng ibong uwak.
C. Tinakot niyang may naghahanap sa karneng kinakain niya.
D. Pinuri niya at sinabing pinakamagaling sa lahat ng ibon ang uwak.
_______3. Ano ang masasabi mo sa ginawang panloloko ng aso kay ibong uwak?
A. Mahusay ang kaniyang ginawa dahil nautakan niya ang ibong uwak.
B. Tama lamang ang kaniyang ginawa para maagaw ang karne kay uwak.
C. Hindi makatwirang niloko niya ang uwak makamit lamang ang kaniyang nais.
D. Hayaan na lang siya sa ginawa dahil sariling diskarte na lang niya iyon.
_______4. Kung ikaw ang nasa katayuan ng aso, gagawin mo rin ba ang ginawa niya kay Uwak?
A. Hindi, kasi mag-iisip ako ng ibang paraan para maagaw sa kaniya ang karne.
B. Oo, kasi kailangan ko ring mabuhay kaya gagawin ko anumang paraan.
C. Oo, lolokohin ko siya dahil ako lamang ang dapat makinabang sa karneng iyon.
D. Hindi, dahil ang panloloko sa kapwa para sa pansariling kapakanan ay hindi tama.
_______5. Ang uwak ang siyang pinakamagaling. Wala siyang kakumpara. Ano ang kahulugan ng
nasalungguhitang salita sa pangungusap?
A. kahambing B. nag-iisa C. kasama D. kakampi
_______6. Kung isusulat sa balangkas ang mga pangyayari sa binasa, alin ang tamang pagkakasunod-
sunod ng mga ito?
I. Sinunggaban ng aso ang nahulog na karne mula sa bibig ng uwak.
II. Sinabi ng aso na walang kakumpara at pinakamagaling ang uwak.
III. Nang hahalakhak sana ang uwak, nahulog ang karne mula sa kaniyang bibig.
IV. Sinimulang kainin ng uwak sa dulo ng isang puno ang tinangay na karne.
V. Nakakita ng karne na nakabilad sa araw ang ibong uwak at agad tinangay ito.

A. V, II, III, I, IV B. V,IV, II, III, I C. I, III, II, I, IV D. III, I, IV, II, V

Para sa bilang 7-9


Lunes, Marso 9
Eksayted kaming lahat. Ngayon ang simula ng Palarong Pambansa. Pumarada kami sa buong
plasa kasama ang mga manlalaro sa buong Linggo. Nakatutuwa, ang dami kong nakita sa plasa. Ang
lulusog ng mga halaman sa may patio ng simbahan. Nakita ko rin ang paborito naming kainan ni Nanay,
Nagutom tuloy ako.
Ang layo ng nilakad naming pero hindi ako nakaranas ng pagod kasi masaya kaming lahat.

Martes, Marso 10
Unang laro ang basketbol. Ang lakas ng sigawan sa basketbol court. Salamat naman at nanalo
ang aming koponan sa unang paghaharap ng mga magkakatunggali. Ang saya namin. Sa unang araw ay
lalaban ulit ang aming team sa mananalo bukas. Ang tagal naming dumating ng Huwebes.
_______7. Bakit eksayted ang lahat sa unang araw sa talaarawan?
A. Mamamasyal sila sa plasa
B. Makakakain sila sa paborito nilang kainan
C. Makakakilala sila ng mga manlalaro
D. Simula na ng Palarong Pambansa
_______8. Anong mahalagang pangyayari ang naganap sa ikalawang araw na nagpasaya sa lahat?
A. Ang pagkapanalo ng kanilang koponan
B. Ang pag-aabang sa muling paglaban ng koponan
C. Ang unang paghaharap ng magkakatunggali
D. Ang malalakas na sigawan sa basketbol court
_______9. Nanalo ang kanilang koponan sa unang paghaharap ng mga magkakatunggali. Ano ang
kahulugan ng magkakatunggali sa pangungusap?
A. magkakampi B. magkasama C. magkalaban D. magkasundo

Para sa bilang 10-14


Ang kabataan ay may pangarap sa buhay. Nais nilang maipakita ang tapat na pagmamahal sa
bayan. Nais ng kabataan na ang nagpapatupad ng mga batas ng bansa ay mamamayang nagpapanatili ng
katahimikan. Nais nila ang mga tapat na pinuno at mamamayang nagmamahal sa Diyos.
Pangarap ng kabataan ang pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran. Kapaligirang may sariwang
hangin, malinis na tubigan at matabang lupa. Isang magandang kapaligirang walang polusyon. Idagdag
pa rito ang isang tahimik at maunlad na pamayanan.
Hangad din ng kabataan na magkaroon ng tunay na edukasyon,. Gabay nila ang edukasyon para
sa kinabukasan. Ang kaalamang natamo sa mga kursong kanilang pinili ay tulong sa kanila na makakuha
ng trabaho sa tinapos na kurso.
_______10. Alin ang angkop na pamagat ng kuwento?
A. Ang mga tapat na Pinuno ng Bansa. C. Ang mga pangarap ng Kabataan
B. Ang Tahimik at Maunlad na Pamayanan D. Ang Mapagmahal na Kabataan
_______11. Alin sa sumusunod agn hindi kabilang sa mga pangarap ng kabataan?
A. Ang pagkakaroon ng tapat na pinuno ang bansa.
B. Ang pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran.
C. Ang magkaroon ng tunay na edukasyon.
D. Ang mabuhay sa magulong kapaligiran.
_______12. Ano ang paksa ng ikalawang talata?
A. Ang pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran.
B. Ang magkakaroon ng tapat na pinuno ang bansa.
C. Ang magkaroon ng tunay na edukasyon.
D. Ang maipakita ang tapat na pagmamahal sa bayan.
_______13. Bilang isang kabataan, paano ka makatutulong upang makamit ang hangaring magkaroon
ng ligtas na kapaligiran?
A. Ang pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran.
B. Ang pagkakaroon ng tapat na pinuno ng bansa.
C. Ang pagkakaroon ng tunay na edukasyon.
D. Ang maipakita ang tapat na pagmamahal sa bayan.
_______14. Bilang isang kabataan, paano ka makatutulong upang makamit ang hangaring magkaroon
ng ligtas na kapaligiran?
A. Hahayaan ko na ang mga nakatatanda ang magpaganda ng kapaligiran.
B. Wala akong magawang tulong kaya hihintayin ko na lamang ang pamahalaan.
C. Bilang kabataan tutulong ako sa pagpapanatili ng kalinisan sa aking kapaligiran.
D. Bahala na ang mga namumuno sa pagpapatupad ng batas hinggil sa kapaligiran.
Para sa bilang 15-16
Si Buddy Cruz ay kasalukuyang nakatira sa 07 Aurora St. Tayabas, Quezon. Isinilang siya sa
Brgy. Manggahan, Pasig City noong Enero 23, 1999. Ang kaniyang mga magulang ay sina G. Alberto
Cruz at Gng. Letecia Belmonte na parehong guro sa elementarya.
Kung magsasagot ng information card si Buddy, ano ang isusulat niya sa mga sumusunod?
_______15. Lugar ng kapanganakan:__________________________
A. Tayabas, Quezon C. 07 Aurora St. Tayabas, Quezon
B. 07 Aurora St. D. Brgy. Manggahan, Pasig City
_______16. Pagkamamamayan: .
A. Babae B. Lalaki C. Binata D. Pilipino
_______17. Basahin ang panuto: Alin sa ibaba ang nakasunod sa panuto?
A. Gumuhit ng bilog
B. Sa loob ng bilog ay gumuhit ng tatsulok
C. Gumuhit ng bulaklak na may isang dahol sa loob ng tatsulok.
Para sa bilang 18-19
Pinaghahanda na ang publiko sa pagbibigat ng trapiko bukas dahil isasagawa sa buong Metro
Manila ang earthquake drill simula ika-4 ng hapon.
Dagdag pa riyan, saglit ding mawawalan ng kuryente at cellphone signal at panandaliang titigil
sa biyahe ang MRT at LRT.
Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) hindi lalagpas ng 30 minuto ang
buong drill ngunit magkakabuhol-buhol pa rin ang trapiko at sentro nito ang Ortigas Center.
Matatapat ang drill sa kasagsagan ng uwian ng mga estudyante, labasan mula sa mga opisina, at
inaasahang pagdagsa sa mga mall dahil Friday payday.
Sentro ng shake drill ang business establishments, partikular ang kahabaan ng Emerald Avenue
sa Ortigas, gayundin ang mga barangay sa 17 siyudad ng Metro Manila.
_______18. Tungkol saan ang balita?
A. Pagbigat ng trapiko sa buong Metro Manila dahil sa earthquake drill.
B. Ang labasan mula sa opisina at pagdagsa sa Mall dahil sa Friday payday.
C. Ang pagkawala ng kuryente, cellphone signal at pagtigil sa biyahe ng MRT.
D. Ang mga business establishments at mga barangay na sentro ng shake drill.
_______19. Sa pagsulat ng balita, ang pinakamahalagang bahagi ay isinusulat sa ng
balita.
A. gitnang bahagi B. unahang bahagi C. kahit saang bahagi D. huling bahagi
Anekdota sa Buhay ni Jose Rizal
Isang umaga, kaming mag-anak ay nag-aagahan. Si Pepe noon ay may gulang na dalawang taon
lamang. Sinabi niya sa aming ina na nais niyang matutong bumasa ng abakada. Datapuwa't ang tugon ni
Ina'y hindi pa sapat ang taglay niyang gulang upang matupad ang gayong hangarin. Si Pepe'y nagpumilit
kaya't sandal munang ipinakilala sa kaniya ni Ina ang bawat titik. Hindi siya tumigil sa pagkilala sa mga
titik at manaka-naka ay angangailangan siyang magtanong. Pagkatapos ng mga dalawang oras, ang lahat
ng titik ng abakada ay natutuhan niyang basahin. Kaming magkakapatid, pati ng aming mga magulang,
ay labis na namangha sa gayong katalinuhan ni Pepe.
_______20. Ano ang nagging hangarin ni Pepe na natupad sa gulang na dalawang taon lamang?
A. Makipaglaro sa mga kaibigan C. Matutong bumasa ng abakada
B. Magkaroon ng laruan D. Mamasyal kasama ng kaniyang ina
_______21. Anong katangian ni Pepe ang nakatulong upang makamit niya ang kaniyang hangarin?
A. pagiging masipag C. pagiging matiyaga
B. pagiging makulit D. pagiging masunurin

Para sa bilang 22-25. Pag-aralan ang grap, itiman ang bilang na katapat ng tamang sagot sa mga tanong
tungkol dito.

_______22. Tungkol saan ang grap?


A. Mga marka ni Paolo sa unang markahan
B. Bilang ng asignatura ni Paolo sa ikaanim na baitang.
C. Mga asignatura ni Paolo na may matataas na marka.
D. Mga asignatura ni Paolo sa ikaanim na baitang.
_______23. Anong asignatura ang may pinakamababang marka si Paolo?
A. English B. Filipino C. Math D. EPP
_______24. Gaano kalaki ang nagtamo ng parehong marka?
A. 3% B. 8% C. 5% D. 10%
_______25. Anong uri ng grap ito?
A. bar grap B. pie grap C.Line grap D. Pictograp
FIRST SUMMATIVE TEST IN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 5

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat bilang. Piliin ang pinakamalapit na sagot at isulat ang
sagot bago ang bilang.
_______1. Nakita ni Benjie na mas maganda ang cellphone ni Nathan kaysa sa kaniya dahil marami
itong applications na maaring gamitin gaya na lang ng mga games na nakaaaliw at
magandang laruin. Ngunit sa sobrang pagkaaliw ditto ay napapabayaan na niya ang
kaniyang pag-aaral. Anong pagpapahalaga ang DI NAIPAMALAS ni Nathan?
A. Katatagan ng Loob C. Pagkabujas-isipan
B. Mapanuring isip D. Pagkamatapat
_______2. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakitang matatag ang iyong loob dahil sinusunod mo
ang pag-uuri ng MTRCB sa rated PG na palabas sa telebisyon?
A. Nanonood ka nang mag-isa.
B. Nanonood ka nang may patnubay ng magulang.
C. Nanonood ka nang walang pakialam sa MTRCB.
D. Nanonood ka kasama ang mga kaibigan.
_______3. Niyaya ni Allieson si David na manood ng sine dahil ang gaganap ay ang kaniyang
paboritong artista. Kapwa sila nasa ikalimang baitang. Ngunit nang makarating sila sa
sinehan ay nalaman nilang ang kanilang panonoorin ay R-13. O para sa labintatlong (13)
taong gulang pataas.Ano ang dapat nilang gawin?
A. Ituloy ang panonood dahil nabili na nila ang tiket.
B. Ituloy ang panonood ng sine dahil ang paboritong artista ang gaganap.
C. Ituloy ang panonood sa pelikulang angkop sa kanilang edad.
D. Ituloy ang panonood dahil bihira lang silang payagang makalabas upang makapanood
ng sine.
_______4. Anong katangian ang taglay ng isang batang may kagustuhan at pag-uugaling
makapagpalawak ng kaalaman at kakayahan?
A. Pagkamatiyaga C. Pagmamahal sa katotohanan
B. Pagkabukas-isipan D. Mapanuring pag-iisip
_______5. Aling saloobin ang nagpapahayag ng pagkabukas-isipan?
A. Makihalubilo sa mga kamag-aral
B. Umayaw sa pinagkaisahan ng lahat
C. Umupo ng malayo sa iba.
D. Magdahilan kung may lakad ang mga kapwamag-aaral upang makaiwas sa kanila.
_______6. Ano ang katangian ng batang tulad mo upang Di-MADALING magapi ng mga maling
paniniwala?
A. Pagkabukas-isipan C. Pagkamatapat
B. Pagkamahinahon D. Katatagan ng Loob
_______7. Bago sa inyong paaralan si Lerna dahil kalilipat lang nila galing Baguio. Sa
pagkakataong ito, alon sa mga sumusunod ang dapat gawin ng kaniyang mga kamag-aral
upang maipakitang bukas ang kanilang isipan?
A. Manatiling tapat sa kaibigan upang mapanatili ang pagkakaibigan.
B. Iwasan ang pakikipag-usap sa taong di kilala dahil marami ang manloloko.
C. Iwasan ang panghugas sa ibang tao sa una pa lamang na pagkakataon.
D. Sabihan si Lorna na ang klaseng kinabibilangan nila ay sa unang seksiyon at pawang
magagaling lang ang dapat mapabilang dito.
_______8. Si Jan ay nasa ikalimang baitang. Masipag siyang mag-aral at dahil dito tumaas ang
kaniyang grado sa kaniyang mga asignatura. Siya rin ay nagsasanay maglaro ng
volleyball at kumanta upang mapabilang sa mga manlalaro at sa school chair. Ano ang
pagpapahalagang taglay ni Jan?
A. Pagiging mapanuri C. Pagkabukas-isipan
B. Pagiging matatag D. Pagmamahal sa katotohanan
_______9. Alin ang katangian ng isang batang may mapanuring pag-iisip?
A. Nakikinig sa radyo o nanonood ng telebisyon at nagbibigay agad ng reaksyon.
B. Binabasa lahat ng uri ng babasahin.
C. Nababatid na hindi lahat ng nababasa at naririnig ay may katotohanan.
D. Maraming friends sa facebook at sumasang-ayon sa lahat ng mga posts dito.
_______10. Alin ang katangian ng batang naipaliliwanag nang maayos at may kompletong detalye
ang balita ukol sa bagyo?
A. Pagkabukas-isipan C. Pagmamahal sa Katotohanan
B. Katatagan ng Loob D. Mapanuring pag-iisip
_______11. Alin ang dapat isagawa upang magkaroon ng tamang pagpapasya?
A. Maging mapagsiyasat at mapagtimbang sa mga bagay-bagay upang magkaroon ng
tamang pagpapasiya.
B. Pakinggan ang isang panig nang malaman ang totoo at magkaroon ng tamang
pagpapasiya.
C. Magpasiya ayon sa dating nakagawian dahil ito ang nangyayari.
D. Makinig sa sinasabi ng kaibigan upang magkaroon ng tamang pagpapasiya.
_______12. Ano ang dapat gawin sa mga programang napanood sa telebisyon?
A. Gayahin ang mga nakikita sa telebisyon upang Makita ang iyong kakayahan.
B. Makisunod sa uso na ibinibida ng mga artistang iniidolo dahil ang mga ito ay bago.
C. Alamin sa tuwina ang positibong epekto ng napanood.
D. Ibida sa mga kaibigan upang tangkilikin at panoorin din nila ang mga ito.
_______13. Ano ang isang mgandang kaugalian na nakapagpapalawak sa kaalaman ng isang mag-
aaral?
A. Pagtiyaga at pagkawili sa pagbasa C. Pakikihalubilo sa ibang tao
B. Pagsali sa mga organisasyon D. Pagkahilig sa facebook at social media
_______14. Alin sa mga sumusunod na kaisipan ang tama ukol sa pagkamatiyaga?
A. Ang batang matapat sa paggawa ay matiyaga.
B. Ang pagtitiyaga ay laging maganda ang ibinubunga.
C. Ang di-marunong magtiyaga ay laging nandaraya
D. Malayo ang mararating ng isang batang walang tiyaga sa paggawa.
_______15. Ginabi si Jane at Lisa sa paaralan dahil sa proyektong ipapasa kinabukasan.
Kinakailangan na nilang umuwi kaya napagkasunduan nilang ituloy na lamang ito sa
bahay nina Jane dahil magkapitbahay naman sila. Antok na antok na ang dalawang
magkaklase ngunit tinapos nila ang kanilang proyekto. Anong birtud ang taglay ni Jane at
Lisa?
A. Pagkamatapat B. Pagkamatatag C. Pagkamasunurin D. Pagkamatiyaga
_______16. Kailangang makagawa ng video presentation ukol sa mga bisyong nakaaapekto sa mga
kabataan sa kanilang barangay ang grupo nina Pia at Jan. Ngunit sinabihan si Jan na
magdownload na lamang ng video sa internet upang hindi na sila mahirapan. Pero di
sumang-ayon si Pia dahil aniya di nila mapapalabas ang katotohanan kung gagawin ang
payo ni Jan. Anong uri ng bata si Pia?
A. Mapagmahal sa katotohanan C. Matiyaga
B. Mapanuri ang pag-iisip D. Mahinahon
_______17. Alin sa mga ito ang dapat taglayin ng isang bata upang masabing siya ay mapagmahal sa
katotohanan?
A. Hindi mainitin ang ulo at kayang timbangin ang kahihinatnan ng kaniyang kilos kung
ito ba ay makasasama o makabubuti para sa kaniya at sa mga taong nasa paligid niya.
B. Pinipili na magkaroon ng maayos na pakikitungo sa kapwa sapagkat maayos niyang
nahaharap ang isang mahirap na sitwasyon.
C. Nababatid na hindi masama ang sumunod sa daloy ng panahon ng mga pagbabago
huwag lamang maglabis at alam ang limitasyon at tamang paggamit ng mga ito.
D. Tinitingnan ang buong anggulo at walang kinikilingan upang mapalabas ang totoo.
_______18. Sino sa mga sumusunod ang batang mapagmahal sa katotohanan?
A. Si Melvin na pinaniniwalaan agad ang nakapost sa internet.
B. Si Joy na maniniwala lang sa isyu dahil ang nagsabi ay ang kaniyang iniidolong
artista.
C. Si Manilyn na tinatanggap ang katotohanan kahit masakit ito sa kalooban.
D. Si Tina na gumagawa ng Gawain sa pamamagitan ng pagdownload upang may
maipasa sa guro.
_______19. Nakipag-away si Glenn sa mga kamag-aral dahil lagi siyang tinutukso at sinasabihang
siya ay tamad dahil ayaw niyang tumulong sa paggawa ng proyekto ng kanilang pangkat.
Sa halip na tumulong ay mas pinili niyang maglaro ng habulan kaya siya inaway ng
kaniyang kagrupo. Ano ang nararapat gawin ng kanilang guro?
A. Pumagitna at making sa paliwanag ng dalawang panig upang malaman ang totoo.
B. Parusahan si Glenn dahil di niya ginagawa ang tungkulin.
C. Magdesisyon na nagkamali ang pangkat dahil sa pagtukso kay Glenn.
D. Bigyan ng mababang marka ang grupo.
_______20. Nanood ka ng TV. Inutusan ka ng iyong kuya. Ano ang iyong gagawin?
A. Magdadahilan na ikaw ay may sakit.
B. Hindi susunod sa iyong kuya.
C. Susunod sa utos ng iyong kuya.
D. Sabihan ang kuya na siya na lamang ang gumawa.
_______21. Hindi mo nagawa ang iyong takdang aralin. Ano ang dapat mong gawin?
A. Huwag pumasok sa paaralan sa araw na iyon.
B. Sabihin ang totoo sa iyong guro.
C. Magdahilan na naiwan ang iyong takdang aralin.
D. Magkunwaring nawawala ang iyong takdang aralin.
_______22. Nahuli ka ng iyong nakatatandang kapatid na kumukuha ng pera sa pitaka ng iyong nanay
nang hindi nagpapaalam. Pinangaralan ka niya. Ano ang dapat mong gawin?
A. Awayin ang kapatid at pasinungalingan ang sinabi niya.
B. Sabihan siya na huwag na lang magsumbong sa mga magulang niyo.
C. Aminin ang pagkakamali at mangakong hindi na gagawin muli iyon.
D. Tumakbo na lang at iwanan ang kapatid.
_______23. Kailangan ng iyong pangkat ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong aralin. Ano
ang gagawin mo?
A. Magtiyagang magsaliksik sa silid-aklatan upang makuha ang impormasyon.
B. Pabayaang kulang ang impormasyon ng pangkat.
C. Ipasa sa iba ang gawain.
D. Magkunwaring natapos ng maayos ang gawain.
_______24. May nakaaway ka sa paaralan. Pinatatawag ng iyong guro ang iyong Tatay. Ano ang
gagawin mo?
A. Sasabihin ang tunay na dahilan sa iyong Tatay.
B. Magsinungaling sa iyong Tatay.
C. Magdadahilan na lamang sa iyong guro.
D. Magkunwaring may sakit at huwag nang papasok kinabukasan.
_______25. Naitulak ka ng iyong kaklase habang bumibili ng pagkain sa kantina. Ano ang gagawin
mo?
A. Pagsalitaan ng masama ang may kasalanan.
B. Itulak din ang nakagawa ng may kasalanan.
C. Mahinahong tanggapin ang paghingi ng paumanhin ng nakatulak sa iyo.
D. Titigan ng masakit ang nakatulak sa iyo.
SECOND SUMMATIVE TEST IN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 5

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat bilang. Piliin ang pinakamalapit na sagot at isulat ang
sagot bago ang bilang.

_______1. Anong katangian ang taglay ng taong pinipili na magkaroon ng maayos na pakikitungo sa
kapwa sapagkat maayos niyang nahaharap ang isang mahirap na sitwasyon?
A. Pagkamagalang C. Pagkamapagpasensiya
B. Pagkamatapat D. Pagkamasunurin
_______2. Nakita ni Bryan na ginawang bangkang papel ng kaniyang kapatid ang bagong diyaryong
pagkukunan niya ng kaniyang takdang-aralin. Ano ang dapat niyang gawin?
A. Maging mahinahon at pagsabihan ang kapatid na di dapat sayangin ang diyaryo dahil
maaari itong magamit sa pag-aaral.
B. Magalit sa kapatid dahil wala na siyang pagkukuhanan ng kaniyang takdang-aralin.
C. Gumanti at gawing bangkang papel din ang proyekto ng nakababatang kapatid.
D. Isumbong sa nanay ang ginawa upang pagalitan at parusahan ang kaniyang kapatid.
_______3. Ang hirap ng leksyon sa asignaturang ingles ngunit hindi ito tinigilan ni Ramon kahit
maghahatinggabi na at inaantok na siya. Ano ang pag-uugaling taglay ni Ramon?
A. Pagkamapagtiis C. Pagkamahinahon
B. Pagkamatapat D. Pagkamasunurin
_______4. Napabalita sa telebisyon na paparating ang isang malakas na bagyo. Sino sa mga
sumusunod ang nagpapakita ng pagkamahinahon?
A. Si John na inihanda ang lahat at nakinig sa updates ukol sa bagyo.
B. Si Tina na ipinagkibit balikat ang balita.
C. Si Tessie na nagpunta sa kapitbahay upang ipamalita ang bagyong darating.
D. Si Emilia na nagtali ng bubong ng bahay upang di liparin.
_______5. Sino sa mga sumusunod ang batang mapagtiis?
A. Tanggap ni Arlene na mahirap lang sila at hindi na siya kayang pag-aralin ng
kaniyang mga magulang.
B. Napilitang sumagot si Orlando sa kaniyang amang lasing nang pagalitan siya dahil
hindi siya nakauwi ng maaga dahil sa paggawa ng proyekto sa paaralan.
C. Tinatawid ng mga batang taga-Rodriguez, Rizal ang ilog at naglalakad sila ng 7
Kilometro araw-araw upang makatapos ng pag-aaral.
D. Nagrereklamo si Benjie dahil malapit nang mabutas ang kaniyang sapatos sa
paglalaro at di pa siya binibilhan ng kapalit nitong sapatos.
_______6. Araw ng lunes, maagang pumunta si Kardo sa kanilang silid aralan, nakita niyang
binubuksan ng isa sa mga kamag-aral niya ang bag ng kanilang guro at kinuha ang pitaka
ng kanilang guro. Kung ikaw si Kardo, ano ang gagawin mo?
A. Ipagsabi sa iba ang ginawa ng kaklase.
B. Isumbong sa guro ang ginawa ng kaklase.
C. Tumahimik para di madamay sa gulo.
D. Sitahin ang kaklase at sabihan siyang masama ang ginagawa niya.
_______7. Paano naipakikita ng grupong nagkakaisa sa pagtatapos ng gawain ang pagiging
pagkamapagtiis at pagkamapagpasensiya?
A. Kung ang grupo ay iisa lang ang sinusunod at hinahayaang gumawa ang iilan sa mga
kasapi nito.
B. Kung ang grupo ay nagpagawa ng proyekto sa iba at nagkunwaring tulong-tulong
silang gumawa nito.
C. Kung ang bawat grupo ay ginampanan ng mahusay ang gawain kahit gaano kahirap at
sinikap na makitungo ng maayos sa kapwa kahit may pagkakaiba sila.
D. Kung ang grupo ay nagpasa ng hindi tapos na gawain at kulang-kulang ang
impormasyon dahil hindi gumawa ang ibang kasapi nito.
_______8. Sa palaruan ay masayang naglalaro ang mga bata ng habulan. Nakita ni Joshua na
itinulak ni Joseph si John Paul. Kung ikaw si Joshua, isusumbong mo ba si Joseph sa
inyong guro kahit alam mong anak siya ng punong-guro? Bakit?
A. Oo, dahil mali ang ginawa niya.
B. Hindi, dahil away bata lang naman iyong nangyari.
C. Hindi, dahil wala namang grabeng nangyari kay John Paul.
D. Oo, para maparusahan si Joshua.
_______9. Bakit kaakibat ng pagkamapagpasensiya ang pagkamapagtiis?
A. Dahil ang pagkamapagpasensiya at pagkamapagtiis ay pareho ang kahulugan.
B. Dahil ang taong mapagpasensiya ay pinipiling magkaroon ng maayos na pakikitungo
sa kapwa at mapagtiis upang anumang hirap na pagdadaanan niya ay kayang-kaya
niyang dalhin at malampasan.
C. Dahil kailangang magtiis upang matulungan ng iba.
D. Dahil kailangang pasensiyahan ang mga maling ginawa ng iba para walang gulo at
magtiis na lang.
_______10. Kung susuriin ang mga pahayag, alin ang tamang pangungusap ukol sa pagiging
matiyaga?
A. Minsan kailangan mong mahirapan, magtiis at matiyaga upang maiwasan ang
pagsisinungaling o pandaraya, at ang kapalit naman nito ay ang pagtitiwala ng kapwa
tao.
B. Ang pagiging matiyaga ang tanging susi sa magandang kinabukasan.
C. Nakasalalay lang sa pagiging matiyaga upang makatapos ng pag-aaral.
D. Ang pagtitiyaga ang daan upang makuha mo lahat ng gusto mo.
_______11. Bakit mahalaga ang pagiging matiyaga sa lahat ng uri ng pagagwa?
A. Upang malinang ang kakayahan sa paggawa.
B. Upang matapos agad ang gawain.
C. Upang masabing maayos tayo sa paggawa.
D. Upang hindi mapagalitan ng guro.
_______12. Paano mo gagamitin ang Media upang makahikayat ng ibang pumanig sa katotohanan?
A. Maglagay ng mga posts at comments na mga pawing katotohanan lamang at
walang pinapanigan.
B. Ibatay ang pananaw batay sa sariling opinion lamang upang mahikayat ang iba na
maniwala.
C. Ipakita ang larawan ng sikat na artista bilang patunay na sila ay naniniwala din sa
isyu na pinaglalaban.
D. Malaya kang magcomment kung ano ang nasa isipan mo.
_______13. Paano maipakikita ang iyong pagkamahinahon sa paaralan kung tinutukso ka at
sinasabing mahina ka at walang alam?
A. Isumbong sa guro ang ginagawa nila upang itigil nila ang masamang ginagawa.
B. Huwag na lang silang pansinin.
C. Awayin din at sabihang mas masahol pa sila sa iyo.
D. Gumanti sa kanilang ginagawang pambubully sa iyo.
_______14. Makakabuti ba sa iyo kung magkakaroon ka ng bukas na isipan? Bakit?
A. Oo, dahil nakatutulong ito sa pagpapaunlad sa aking sarili.
B. Oo, dahil maari akong magkaroon ng maraming kaibigan at maging kilala ako sa
buong paaralan.
C. Oo, dahil hindi na nila ako sasabihan na makitid utak ko.
D. Oo, dahil ito ang aking gusto.
_______15. Ang makabagong teknolohiya at media ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa
pamilyang Pilipino. Bilang responsableng miyembro ng pamilya, ano ang gagawin mo
upang maipakitang matatag ka sa mga pagbabagong ito?
A. Isangguni sa magulang kung may pag-aalinlangan ukol sa impormasyong nakalap.
B. Limitahan ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya.
C. Makinig sa payo ng mga nakatatanda upang maituwid ang kaisipan ukol sa mga
napapanood.
D. Lahat ng nabanggit.
_______16. Paano mo maipakikita ang iyong pagmamahal sa katotohanan?
A. Nagsasabi ako ng totoo kahit alam kong ako ay mapagagalitan.
B. Ipinapagawa ko ang aking proyekto sa aking kapatid upang mas maging maganda ito
at tataas ang aking marka.
C. Magdadahilan ako kapag akoy inuutusan.
D. Magtuturo ako ng ibang tao bilang may kasalanan upang mailigtas ko ang aking
sarili.
_______17. Narinig ni Mark na may parating na bagyo at sinuspinde na ang klase sa kalapit na lugar.
Paano maipakikita ni Mark na pinahahalagahan niya ang balitang narinig?
A. Tawagan ang mga kamag-aral at sabihan na wala rin silang pasok dahil sa nabagyo
ang kalapit na lugar.
B. Muling matulog dahil wala rin sigurong pasok sa kanilang paaralan.
C. Papasok pa rin sa paaralan dahil hindi naman apektado ang kanilang lugar dahil hindi
sinuspinde ang klase dito.
D. Magdasal na lalong lumakas ang ulan at maapektuhan ang kanilang lugar.
_______18. Naatasan ang inyong pangkat na gumawa ng mga paalala at tuntunin para magabayan ang
mga mag-aaral sa paggamit ng internet. Paano ninyo ito pagpapasyahan?
A. Kumalap muna ng mga impormasyong maaring maging batayan hinggil dito at
maging mapanuri sa mga ito.
B. Hayaang gumawa ng mga tuntunin an glider ng pangkat ng nag-iisa.
C. Maging sunud-sunuran sa mga nakararami.
D. Ipagpilitan ang sariling kaisipan dahil ito ang inaakala mong tama.
_______19. Ang mga kilos, pananamit, at pananalita ng mga kabataan ngayon ay bunga ng mga
napapanood nila sa telebisyon at nababasa sa mga magasin. Paano mo masasabing
matatag ang loob mo sa mga pagbabagong ito?
A. Sumunod sa uso para maging in sa grupo.
B. Di basta-basta napaniniwala sa kung anong bago at uso.
C. Tularan ang ginagawa ng artistang iniidolo kahit mali dahil nakakatuwa.
D. Maglibang lang gamit ang internet dahil mas mainam ito kaysa lumabas at maglibang
sa ibang lugar.
_______20. Paano mo masasabing taglay mo ang pagkabukas-isipan?
A. Ako ay marunong makisama sa kapwa dahil sumasama ako sa lahat ng gimik nila.
B. Mas mahusay ang aking ginagawang pagpapasya dahil bukas ang aking isipan.
C. Alam ko na tama ang aking paghusga sa ibang tao kahit sa una pa lamang na
pagkikita.
D. Palakaibigan ako kaya tanggap ako ng nakararami.
_______21. Mahirap ang itinakdang gawain ng guro sa iyo. Paano mo ito gagawin?
A. Mangopya ng gawain sa iba.
B. Humingi ng tulong sa kaklase.
C. Hayaan ang magulang na gumawa nito.
D. Gawin ang itinakdang gawain ayon sa makakaya.
_______22. Kung ikaw ang magulang, ano ang puwede mong ipayo sa mga batang nag-aaral pa
lamang?
_______23. Maging mapagpasensiya at mapagtiis sa hirap at hamon ng buhay dahil ang kapalit ay
mas maayos na pakikitungo at tagumpay sa pag-aaral.
_______24. Kung ikaw ang magulang, ano ang puwede mong ipayo sa mga batang nag-aaral pa
lamang?
A. Huwag sumuko at harapin ng mag-sa ang hamon sa pag-aaral.
B. Tumayo sa sariling paa at ipaglaban sa kahit anong paraan ang karapatan upang di
maagrabyado sa pag-aaral.
C. Huwag basta-basta magpapatalo at gawin lahat ng paraan upang di maagrabyado sa
pag-aaral.
D. Huwag sumuko at harapin mag-isa ang hamon sa pag-aaral.
_______25. Dahil hindi mo nagawa ang itinakdang gawain para sa iyo, mababa ang nakuhang marka
ng iyong grupo at sinisi ka nila. Paano mo maipakikita ang pagkamahinahon sa
pagkakataong ito?
A. Ibalik ang sisi sa kanila dahil hindi ka nila tinulungan.
B. Humingi ng paumanhin at mangakong babawi sa susunod.
C. Magalit din at ipaliwanag na hindi mo kagustuhan ang nangyari.
D. Awayin at isumbong sa Nanay na pinagkakaisahan ka nila.