You are on page 1of 9

PSIHOLOGU LIKUMS

(prejas noteikumi)

Lilita Voitkevia
Kas ir psihologs?
Psihologs persona, kura atbilstoi Psihologu
likum noteiktajam ieguvusi tiesbas veikt
psihologa profesionlo darbbu.

Ir atbilstoa izgltba (bakalaura + maistra diploms


psiholoij (vismaz viens no tiem profesionlais) 200
kredtpunktu apjom)
Reistrts psihologu reistr
Sertifikts noteikt profesionls darbbas jom
Prejas noteikumu 1.punkts
Prejas noteikumu 2.punkts
Prejas noteikumu 3.punkts
Prejas noteikumu 4.punkts
Prejas noteikumu 5.punkts
Ja psihologa izgltba/kvalifikcija
neatbilst Psihologu likuma prasbm

Persona, kura vlas, lai tiktu atzti ts


iepriekj izgltb vai profesionlaj pieredz
sasniegtie studiju rezultti, iesniedz augstskol
iesniegumu par sasniegto studiju rezulttu
atzanu (Ministru kabineta 2012.gada 10.janvra
noteikumi Nr.36 Iepriekj izgltb vai profesionlaj
pieredz sasniegtu studiju rezulttu atzanas noteikumi).
Paldies par uzmanbu!

JAUTJUMI?