You are on page 1of 111

Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

1
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

KOSZALIN - 2014 r.

2
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

3
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Najcudowniejsze Rodzestwo wiata, kochani Czytelnicy, na samym


pocztku naley si wam kilka zda wyjanienia. W lutym 2013 roku, kiedy pisaem
Traktat o Wzniesieniu na potrzeby trzeciego, a jednoczenie ostatniego rozdziau
zacytowaem fragmenty ksiki spisanej przez ukochanego brata Ramaathis
Mama Kody Si Ciemnoci. Tu pragn wyrazi wdziczno i uznanie dla
Ramaathis Mama za spisanie wyzna Si Ciemnoci. Nie wiem czy potrafibym
zdoby si na mstwo, by wykona tak misj. Ksika ta zafascynowaa mnie i
zgbiajc j bez jakiegokolwiek lku i z mioci do tych specyficznie rezonujcych
istot poczuem, e ich Kody nie pozostan bez odpowiedzi. Pewnej nocy zostaem
obudzony przez Istoty wiata Mioci, nastpnie poinformowany o kosmicznym
wydarzeniu, ktre zostao nakrelone w poniszym przekazie wstpie. Zostaem te
przygotowany do spisywania kontr ksiki do Kodw Si Ciemnoci. Powsta
wwczas nawet tytu ksiki. Kiedy zaczem okoo siedem lat temu wchodzi na
przekazy telepatyczne (channeling) umwiem si z Nauczycielami Mioci, eby nie
budzili mnie w nocy I ten stan istnia do wspomnianego powyej kontaktu. Kiedy
zaczem nieco marudzi usyszaem: My, tak jak Ty, jestemy w bezczasie,
przypominamy Ci, e w wyszych wymiarach, a szczeglnie w planach pomidzy
wymiarami czas nie istnieje. Jest tylko byt (JAM JEST w TU i TERAZ). Uwiadomiem
sobie wwczas jak bardzo znaczca musi by misja, przed ktr zostaem
postawiony. Oddaj jednak gos Hierarchiom Mocy wiata Mioci do ktrych
naley ten wstp, jak i caa ksika:

Witaj was, ukochani, Hierarchie Mocy wiata Mioci. Na pocztku


pierwszego roku Nowej Ziemi odbyo si Midzy-wymiarowe Sympozjum Hierarchii
Duchowych. Uczestniczyo w nim wiele Istot wiata, Posacw i Nauczycieli wiata
Mioci. Podczas tego niezwykego spotkania midzy innymi dokonano wgldu w
procesy Wzniesie planet w ostatnim czasie. Szczeglne miejsce w tym swoistym
raporcie, sprawozdaniu miaa Gaja. Ustalono dalsze prace na poziomie wibracji
Nowej Ziemi i Wzniesionych Istot, a take to co jest najistotniejsze w tym miejscu -
ujawnienie do powszechnej wiadomoci o Matrycach Mocy wiata Mioci. Dlatego
te zwrcilimy si z prob o spisanie naszego wietlistego przesania w wibracji
Mioci. Kade przesanie bdzie stanowio odpowied dla odpowiedniego Kodu Si
Ciemnoci. Proces krystalizacji wyszych wymiarw w miejscu ustpujcego starego,
niszego wymiaru wymaga oczyszczenia energii niepotrzebnych, niepasujcych do
Nowej Rzeczywistoci. Tak jest wszdzie i w przypadku transformacji fizycznej Ziemi w
przewymiarowan Now Ziemi czwartego, pitego i wyszych wymiarw nie ma
odstpstwa. Okres na zharmonizowanie wibracji planety jak i jej mieszkacw jest
relatywnie bardzo krtki, w porwnaniu z dziejami planety 3D, kiedy byo mnstwo

4
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

czasu na manifestowanie si i rozprzestrzenianie Kodw Si Ciemnoci, ktre


intuicyjnie odczuwacie. Na przestrzeni wielu waszych wciele zebralicie
dowiadczenie ich eskalacji. Nie zaprzeczamy, e tak byo, jednak pragniemy
dokona korekty w ich rozumieniu, we waciwym pojmowaniu na polu odczuwania.
Rola Si Ciemnoci i ich Kodw zainstalowanych w wiadomoci mieszkacw Ziemi
bya mocno przesadzona i nad interpretowana. Dlatego nadszed waciwy
moment na nasz odpowied, zarwno indywidualnych Istot wiata jak i naszej
Zbiorowej wiadomoci w wietle Mioci. Pragniemy przez to niejako odczarowa
butny, egoistyczny, perfidny, beznadziejny obraz, jaki roztoczyli przed wami Panowie
Ciemnoci. Jestemy wiadomi, e niezwykle trudno bdzie przekaza sowami istot
i rol Matryc, ktre odgryway na starej ziemi szcztkow rol, lecz ich znaczenie
wzrasta kadego dnia i to rwnie moecie odczu, o ile otworzycie si na t jedynie
waciw obecnie percepcj. Kochamy was, zawsze was kochalimy i nigdy nie
przestaniemy was kocha, dlatego dzielimy si istot egzystencji kadej Manifestacji
wiata, ktr przecie jestecie.

Matryce, ktre zostay zdeponowane w obrbie Ziemi, aby aktywowa si w


obecnych czasach s potnymi skalowalnymi energo-informacyjnymi strukturami, o
wzrastajcym rezonansie i przeogromnym potencjale manifestacji. Matryce
energetyczne przypominaj nieskoczone, midzywymiarowe, wietliste sieci witej
Geometrii. Jednak nie przypominaj w niczym znane przez was do tej pory wietlno-
informacyjne struktury. Oczywicie maj one pewien oddwik zapisywalny, ale znw
z drugiej strony nie s czysto zero-jedynkowe, czy inaczej binarne. I przez to, e
wymykaj si ziemskim koncepcjom, dualnej logice nieatwo je zobrazowa. Te
dziewi matryc ma swoj charakterystyczn i wysok czstotliwo przenoszenia. I
tak mamy kolejno: 1008 Hz, 2016 Hz, 4032 Hz, 8064 Hz aden z Kodw Si Ciemnoci
nie sign nawet pierwszego. Przy dostosowaniu wysokich struktur matrycowych do
czstotliwoci Ziemi oraz jej mieszkacw wyodrbnilimy dla kadej z nich wizk
wiata o niespotykanych kolorach, a take klucze sylabiczne. S one nonikiem
energii tych matryc, tak jak znane wam mantry. Postarajcie si na chwil si wyciszy
i poczujcie: AB LITIK EH, SUNDAA HALON MA. To tylko wybrane klucze zawarte w
Matrycach Mocy wiata Mioci. Mniejsza o ich znaczenie, waniejszy jest rezonans.
Chwilowo to wszystko co chcielibymy przekaza wam o naturze matryc.

Zaczynamy kolejne lekcje, a przedmiot nazywa si: Matryce Mocy wiata


Mioci.

Przytulamy was do braterskich serc i bogosawimy z Mioci, w Mioci i dla Mioci,


ktra niech wiecznie manifestuje si w was i wok was wszystkie poczone rady,
federacje i wietlici wadcy zjednoczeni pod potnym sztandarem wiata Mioci.

5
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

6
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

I. MATRYCA RDLANEJ WIERNOCI W WIETLE MIOCI.

Ukochane, pene Mocy Istoty wywodzce si ze wiata Mioci.


Zwracaj si do was Hierarchie Mocy wiata Mioci, z poziomu pierwszej
wibracji1008 Hz. Kady z was, ktry wchodzi w poziom oddziaywania Matrycy
rdlanej Wiernoci w wiatle Mioci moe odczu ten podniesiony stan
rezonansu. Zanim przejdziemy do istoty pierwszej Matrycy pragniemy
przedstawi nasz punkt widzenia specyficznej energii Kodu Kosmicznego
Buntu. Z naszego poziomu spostrzegania nie jestecie Istotami Buntu jak
twierdz Siy Ciemnoci. Kosmiczny Bunt jest tylko pewnym aspektem wyboru,
z ktrym w obrbie wolnej woli moecie si zmierzy. Wszystko to jest w
naszym polu rozumienia i akceptacji. Z poziomu Najwyszej wiadomoci bunt
jest iluzj, poniewa Siy Ciemnoci pyn w wietle Mioci. Nawet, jeli si z
tym nie zgadzaj nie maj innego wyjcia. Dominujc manifestacj,
emanacj we Wszechwiecie jest wiato, rnie bywa z Mioci, ale cay
czas JEST WIATO. My widzimy je jako energi nieco inaczej rezonujc i
spolaryzowan. To troch jak ze znakiem Jang Jin. Kiedy przyjrzysz si temu
symbolowi rwnowagi zobaczysz dwa tej samej wielkoci pola: biae i czarne
z kontrastujcymi elementami. Jednak przy wnikliwej obserwacji zauwaysz e
optycznie jest wicej koloru biaego on si rozprzestrzenia W symbolu na
biaym polu istnieje czarny punkt, to jest wanie przeciwnie spolaryzowane
wiato. Wic wszystko jest wiatem. Jeeli wejdziesz do pomieszczenia, ktre
jest zupenie ciemne ze rdem wiata na przykad ze wieczk rozwietlasz
to pomieszczenie. Ale jeli jest pomieszczenie wypenione obficie wiatem i
zakadamy e wchodzisz do niego ze rdem ciemnoci. Zakadamy, e jest
to moliwe, to ile by tej ciemnoci nie byo nie jest w stanie usun wiata.
Waciwie to wszystko co moglibymy wam powiedzie, poniewa to co
zostao przed chwil powiedziane jest odpowiedzi na wszystkie Kody Si
Ciemnoci, jednak nie zrobimy wam tego. Tak te jest z Duchowym wiatem
Mioci. Na razie tyle o naturze wiata. Siy Ciemnoci mwi, e materializm,
wygoda, dobrobyt oraz wolno jest wietn alternatyw dla was jako
element dowiadczania i zwizana jest rozwojem technologicznym. Czy tak
rzeczywicie jest? Zobaczmy. Niestety wraz z Kodem Kosmicznego Buntu, jak
innymi zeszo wiele programw. W tym miejscu zdecydowalimy si nawietli
kilka elementw, ktre w znacznym stopniu doprowadziy manipulacji w
kontekcie iluzji. Przedstawiciele bieguna negatywnego nie akceptuj rda

7
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Wszystkiego w takiej manifestacji jak my uznajemy, wic w konsekwencji tego


atwo im byo zakodowa ludzko w nastpujcy sposb:

1- Nie istnieje Stwrca, lub wyobraenie o Nim jest znieksztacone


Najwaniejsza jest moc umysu, a jeli nawet manifestuje si pojcie,
idea, koncepcja Boga to jest ona niejednolita i mocno zafaszowana.

Dla celw tego programu powstao szereg iluzji dotyczcych wiary i religii. Ich
ilo i misterno moe czytelnikw przerazi, ale my, jako Stranicy wiata
Mioci, przedstawiciele bieguna pozytywnego utworzylimy wietliste kontr-
dogmaty. Siy Ciemnoci stwierdziy, e religia bya i nadal nierzadko jest
narzdziem do kontroli i manipulacji, jednak by wymieni faszywe
koncepcje, to niezbyt byli do tego skonni Wyrczymy ich wic i wyoymy
przysowiowe karty na st

iluzja niewidzialnoci (Bg ukrywa si, nie pokazuje si, nie objawia si)
- wszystko jest Bogini/Bogiem,
iluzja niepoznawalnoci (Bg jest niepoznawalny) - wszystko jest
znane, wszystko jest wiedz,
iluzja niesyszalnoci (Bg nie odzywa si, milczy) - wszystko jest gosem
wewntrznym, kadym dwikiem,
iluzja braku komunikacji (Bg nie komunikuje si z czowiekiem) -
wszystko jest rozmow z Bogini/Bogiem,
iluzja podobiestwa (Bg jest podobny do czowieka) - dusza jest
wiern kopi Bogini/Boga,
iluzja Boga osobowego (Bg jest osob) - wszystko jest energi,
iluzja mskoci (Bg jest rodzaju mskiego) - wszystko jest bez
rodzajowe,
iluzja ojca (Bg jest ojcem) - wszystko jest wszystkim i wszdzie,
iluzja patriarchatu (Bg ustanowi dominacj mczyzn) - wszystko jest
nie ustanowione, w trakcie stanowienia,
iluzja odrbnoci (istnieje podzia, oddzielenie od Boga) - wszystko jest
jednoci, jednolite, niepodzielne,
iluzja tosamoci (jestem ciaem) - wszystko jest dusz,
iluzja znaczenia, wartoci (istnieje dobro i zo) - wszystko jest bez
znaczenia, bez wartoci, neutralne,
iluzja grzechu pierworodnego(czowiek jest z natury zy, nikczemny) -
wszystko jest bogosawiestwem pierworodnym,
iluzja upadoci (ludzie to istoty upade) - wszystko jest tworzeniem
najwspanialszej wizji samego siebie,
iluzja niedoskonaoci (Bg wymaga doskonaoci) - wszystko jest
doskonaoci, jest bezbdne,

8
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

iluzja grzechu, uomnoci, skazy (Bg wymaga bezgrzesznoci) -


wszystko jest bezgrzeszne, jest bogoci,
iluzja przykaza (Bg ustanowi zakazy i nakazy) - wszystko jest woln
wol, wol Bogini/Boga,
iluzja wadzy (Bg jest dny wadzy) - wszystko jest wszystkim, ma
wszystko i nie poda niczego,
iluzja podporzdkowania (Bg wymaga podporzdkowania) -
wszystko jest wolnoci, wolna wol, wol istnienia,
iluzja zazdroci (Bg jest zazdrosny) - wszystko jest bez zazdroci,
iluzja istnieje co, co jest Bogu nie mie - wszystko jest Bogini/Bogu
mie,
iluzja upodoba (Bg ma preferencje) - wszystko jest bez upodoba,
bez preferencji,
iluzja niegodziwoci (nie jestem godzien) - wszystko jest godne,
iluzja obrazy (Bg obraa si) - wszystko jest bez obrazy,
iluzja grozy (Bg jest grony, Boga trzeba si ba) - wszystko jest
czuoci, delikatnoci, wraliwoci,
iluzja gniewu (Bg gniewa si) - wszystko jest bez gniewu,
iluzja mciwoci (Bg jest mciwy ju ja ci dopadn) - wszystko jest
wybaczeniem,
iluzja potpienia (Bg potpia) - wszystko jest pochwa ycia,
iluzja nie akceptacji (Bg jest sdzi, osdzi, sd ostateczny) - wszystko
jest akceptacj,
iluzja winy (Bg orzeka o winie, moja wina, moja wina) - wszystko jest
niewinne,
iluzja nagrody i kary (Bg nagradza lub karze) - wszystko jest bezkarne
i bez nagrody,
iluzja wykluczenia (Bg ci odtrci, odrzuci, wypdzi z raju) - wszystko
jest przygarnite, wczone, zaproszone,
iluzja pieka (Bg posya do pieka) - wszystko jest niebem, pieko nie
istnieje,
iluzja okruciestwa (okrutny Bg skazuje na wieczne mki piekielne) -
wszystko jest agodnoci, wielkoduszne, wspaniaomylne,
iluzja zasugi (trzeba zasuy na niebo) - wszystko jest zasuone,
iluzja sita (Bg wpuszcza do nieba tych co go kochaj) - wszystko jest
w niebie,
iluzja suby (Bg domaga si aby mu suy) - wszystko jest
pomaganiem,
iluzja czci (Bg domaga si aby go czci) - wszystko jest czcigodne,
iluzja chway (Bg domaga si uwielbienia, chwalcie pana) - wszystko
jest chwa, uwielbieniem,

9
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

iluzja zadowolenia (Boga trzeba zadowoli) - wszystko jest


zadowoleniem,
iluzja uaskawienia (Bg okazuje ask) - wszystko jest twrc
wszystkiego,
iluzja guchoty (Bg jest guchy na nasze bagania) - wszystko jest
wszechsyszce,
iluzja niewdzicznoci ( Bg nie odpowiada na nasze modlitwy) -
wszystko jest wdzicznoci,
iluzja wyklcia (istnieje ekskomunika) - wszystko jest wite,
iluzja zbawienia (jezus zbawi ludzko, odkupi winy ludzkoci) -
wszystko prowadzi do zbawienia, owiecenia, przebudzenia,
iluzja strachu (istnieje szatan, diabe) - wszystko jest mioci, anioem,
diabe nie istnieje,
iluzja pokusy (diabe kusi nasze dusze) - wszystko jest nie pokuszone,
nie do skuszenia,
iluzja wojny (diabe walczy z Bogiem) - wszystko jest pokojem,
iluzja sprytu (diabe jest sprytniejszy od Boga) - wszystko jest sprytem
(form mdroci, inteligencji),
iluzja wygranej (diabe moe wygra z Bogiem) - wszystko jest
zwycistwem Bogini/Boga,
iluzja - zdolnoci parapsychiczne to konszachty z diabem - wszystko
jest darem Bogini/Boga,
iluzja koza ofiarnego (to nie ja, to diabe jest winny) - wszystko jest
sprawc wszystkiego,
iluzja szkoy (ycie to szkoa, okres prby, sprawdzian) - wszystko jest
procesem twrczym, rozwojem,
iluzja smutku (cierpienie uszlachetnia) - wszystko jest radoci,
iluzja dugu (ycie to spacanie dugu karmicznego) - wszystko jest
stwarzaniem siebie,
iluzja czystoci (powstrzymywania si od seksu) - wszystko jest energi
seksualn, ekstaz,
iluzja prokreacji (celem seksu jest podzenie dzieci) - wszystko jest
dowiadczaniem jednoci,
iluzja niepewnoci (wynik ycia jest niepewny) - wszystko jest pewne,
przesdzone, nieuniknione,
iluzja niebezpieczestwa (istnieje zagroenie ycia) - wszystko jest
bezpieczne,
iluzja jednego ycia - wszystko jest reinkarnacj,
iluzja mierci (istnieje mier) - wszystko jest niemiertelne, wszystko jest
wieczne, wszystko jest yciem,
iluzja wybrania (nard, koci, osoba) - wszystko jest kochane rwno,

10
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

iluzja powoania (ksia s wybrani przez Boga) - wszystko jest


powoane do Boskoci,
iluzja porednika (ksidz to porednik Boga) - wszystko jest
Bogini/Bogiem,
iluzja sakramentw (sakramenty to przepustki do nieba) - wszystko jest
w niebie,
iluzja maestwa (co Bg zczy, czowiek nie rozczy) - wszystko
jest zczone, wsplnot, uni, komuni,
iluzja sekty (kady inny koci ni nasz to sekta) - wszystkie organizacje
hierarchiczne to sekty,
iluzja skoczonoci (istnieje pocztek i koniec wiata) - wszystko jest
nieskoczonoci, pocztek i koniec nie istnieje,
iluzja jedynej prawowitej religii - wszystkie religie to herezje,
iluzja religii jako jedynej prawdziwej drogi - wszystko prowadzi do
boskoci, jednoci, mioci,
iluzja religii jako drogi do zbawienia - religia to droga do zapomnienia
o istocie Bogini/Boga,
iluzja religii jako jedynej drogi do nieba - religia to droga do ,,pieka
jakie istnieje na ziemi,
iluzja religii jako drogi do Boga - religia jest tym, czym Bogini/Bg nie
jest

Najukochasi, przedstawilimy 73 iluzje religii, wiary i tego wszystkiego, co was


zaprogramowao, zakodowao. To tylko jeden z szeciu programw Panw
Ciemnoci. Rozwiniecie pierwszego miao uwiadomi jak bardzo wszystko
byo misternie uoone i rozbudowane. No to kolejny program:

2- rdo nie jest aspektem stwrczym materia jest rdem ycia i


tylko jej badanie zaspakaja wszystkie potrzeby.

Ten program zaprzecza realnoci Ducha i Jego pryncypalnoci nad materi.


Materia manifestuje si jako ycie, lecz sprawc jest rdo. To Najwysza Ja
zaspakaja wszystkie potrzeby (samej siebie). Duch to przyczyna, materia to
skutek!

3- Nie ma Boskiej Obfitoci Najwaniejszy i jedyny jest materialny


dobrobyt (im wicej go, tym lepiej).

Co tu duo mwi, energia materialnego dobrobytu wzgldem rdlanej


Obfitoci ma si tak jak blask ksiyca do potnej emanacji wiata
sonecznego. Jeeli istota oddaje si prowadzeniu przez rdo to
dowiadcza rdlanej Obfitoci, w ktrej zawiera si dobrobyt materialny, lub

11
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

inaczej patrzc efektem ubocznym. Ale Panowie Bieguna Ciemnoci


przygotowali jeszcze co gorszego i gupszego:

4- Nie istnieje Boska Mdro wana jest tylko wiedza materialna i tylko
ona pozwala dowiadcza caego planu ewolucji i rozwoju
technologicznego.

Kolejny mit do obalenia. Manifestacja w materii jest potrzebna na planie


fizycznym, ale blisko jest do materializmu, ktry posiada cisy zwizek z
ego(izmem). To dopiero jest zniewolenie! Jak pokazuje historia niewolnik na
tendencje do buntu! Wiedza, zdolnoci, rozwj technologii w celu uatwienia
ycia istot ma jedynie sens, jeli idzie w parze z Mioci. Jest pewien tekst,
ktry istnieje gboko w wiadomoci zbiorowej ludzkich mieszkacw Ziemi.
Mowa tu o Hymnie o Mioci Pawa z Tarsu (I List do Koryntian). Dwa pierwsze
wersety ujmuj wietnie sedno sprawy, to co chcemy w tym miejscu
przekaza:

Gdybym mwi jzykami ludzi i aniow, a mioci bym nie mia, stabym si
jak mied brzczca albo cymba brzmicy. Gdybym te mia dar
prorokowania i zna wszystkie tajemnice, i posiada wszelk wiedz, i wszelk
moliw wiar, tak ibym gry przenosi, a mioci bym nie mia, bybym
niczym.

5- Bogostan (BOGO-STAN) jest zbdny, dziecinny, nijak ma si do ycia


w wiecie materialnym liczy si tylko nieograniczona przyjemno
(zmysowa).

Jak si to czyta, to a ciarki przechodz po plecach. W Boskim planie nie


istnieje nic co by byo niepotrzebne lub nawet potrzebne to jest rozdzielenie
dualne. Po prostu to JEST. Penia Boskoci to bogostan, rado, przyjemno,
ekstaza, JEDNO

6- Mio nie jest najwaniejsza, chyba e do przyjemnoci, wadzy,


kontroli, manipulacji Tylko wiedza jest potg, bo pozwala y w
dobrobycie, daje nieodgraniczon ekspresj nawet kosztem cierpienia
innych istot.

Odpowied zostaa ju dana w punkcie czwartym, ale jeszcze wrcimy na


chwil do Pawa z Tarsu, poniewa w spisanym w przekazie Hymnie do Mioci
jest ostanie zdanie, ktre warto tu przytoczy: Tak wic trwaj wiara,
nadzieja, mio - te trzy: z nich za najwiksza jest mio.

Ukochani, nadchodzi moment zgbienia si w nasz dar dla wszystkich istot


Matrycy rdlanej Wiernoci w wietle Mioci. Jak uwaasz, czym jest

12
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

wierno i lojalno? Wierno i lojalno to stanie przy drugiej istocie bez


wzgldu na to, co ona dowiadcza, bez wzgldu na to, co si dzieje. Kada
istota posiadajca przebudzona wiadomo wie e: Wszystko mog w Tym,
ktry mnie umacnia., czyli bdc w rdle jestem wszechmocny. Kiedy
decyduj si na komuni, jedno, mio, przyja z inn istot to w
JEDNOCI moemy jeszcze wicej. Niejednokrotnie wasze dowiadczenie
pokazuje, e mio midzy dwiema istotami przemienia si w przyja. Ta
szczeglna relacja charakteryzuje si wiernoci i lojalnoci. Kiedy mio
dojrzewa ulega transformacji w przyja. Piknie manifestujecie przyja
midzy zwierztami, kiedy crka lub syn staj si doroli to wspaniale
przejawiaj relacj przyjacielsk z matk czy ojcem. Najpikniejsz form
przyjani to przyja z Ojcem Matk rdo. Ta Mio przyja daje nam,
ale te wam nieskoczon kreacj, wolno, harmoni, mdro Przyja,
czy waciwie mona powiedzie przy-Ja daje rdlan obecno w
Najwyszej Jani.

Mamy do ciebie te kolejne pytanie: czy jest dla ciebie posuszestwo? Wiele
niewiadomych istot utosamia je ze lepym wykonywaniem polece bez
wzgldu na to czy to, co naley wykona jest waciwe, czy bdzie z
poytkiem dla wykonawcy i dla dobra wszystkich istot. Konsekwencj takiego
dziaanie bdzie prdzej, czy pniej bdzie bunt. adna istota nie chce by
traktowana jak niewolnik, maszyna do bezkrytycznego, bezwolnego i lepego
wykonywania polece. Istnieje Boskie Posuszestwo, ktre ma nastpujce
cechy:

1) Oddanie si prowadzeniu w rdle.

Wola oddania si prowadzeniu nie jest poddastwem, lecz pozwoleniem by


Najwysza Ja, Najwysza Prawda, Najwysze wiato Mioci nas prowadzio
i co istotniejsze manifestowao si przez nas. Ta emanacja jest na tyle
wspaniaa, e bogosawi, uzdrawia, harmonizuje, transformuje i wznosi
wiadomo tych istot, ktre znajduj si w jej zasigu, o ile wyraaj tak
potrzeb i wol. Jak widzicie, ten stan nie tylko daje nieograniczon wolno
(rdo JEST Wolnoci), ale te nieograniczone moliwoci manifestacji
(rdo JEST Nieskoczonoci).

2) Pokadanie ufnoci w rdle, przez to osignicie rdlanego Pokoju.

Najdrosi, prosimy was bycie spojrzeli na rdlan Wierno z perspektywy


pokadania ufnoci, wiary w Doskonao i Nieomylno rda w was, jaki i
wok was. Kiedy obserwujecie cykliczn egzystencj otaczajcej was
przyrody zdajecie sobie spraw nie tylko z pikna, ale te z jej celowoci i
tajemnej, niezwykej Mdroci. Pokadanie ufnoci w rdle to

13
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

zakotwiczenie w Najwyszej Jani, w wietle Mioci. To tak bardzo potrzebny i


upragniony przez was stan, poniewa czujecie wewntrznie, e nie istnieje
sytuacja by Ojciec Stwrca pragn braku bezpieczestwa, zniewolenia,
za dla swoich dzieci (czytaj: dla wasnego przejawienia, dla Siebie). Mimo,
e wrd was funkcjonuje bardzo silnie zakotwiczona iluzja zniszczenia i
mierci, z naszego poziomu spostrzegania to nie istnieje. rdo zgodnie ze
Swoj Natur ma tendencje do Stwarzania, ekspansji a nie zniszczenia siebie.
Dlatego my od eonw jestemy w tym ugruntowani, zakotwiczeni, a teraz
nadesza na was pora

3) Manifestacja w Kosmicznych Prawach Uniwersalnych.

Od zarania dziejw na ziemi byy tworzone przepisy, dekrety, prawa,


kodeksy Ziemska historia odnotowuje wiele tego typu uregulowa ycia
spoeczestw choby Kodeks Bilalamy, Kodeks Hammurabiego, Kodeks
Asioki Mieszkacom niebieskiej planety prawo kojarzy si z obowizkami,
powinnociami, zakazami, czy ogldnie mwic ograniczeniami. Kosmiczne
Prawa Uniwersalne daj nieograniczone moliwoci manifestacji Boskoci.
Stwrca przyj i podporzdkowa si stworzonym przez siebie prawom nie po
to by si ograniczy, lecz wrcz odwrotnie mie wszystkie moliwe aspekty
autokreacji. Chcemy teraz odpowiedzie tym istotom, ktre wierz w
matematyk. No to waciwie ile daje moliwoci praca z Prawami
Uniwersalnymi. Ciko odpowiedzie, lecz pierwszym zapisem matematyki
ziemskiej jaki nam przychodzi wzgldem 33 Praw Uniwersalnych to:

33! = 8.6833176188119E+36 = 8683317618811886495518194401280000000

Jak wida bardzo wiele, nieskoczono Na tym zakoczymy rozwaania


dotyczce pierwszego kodu Si Ciemnoci Kodu Kosmicznego Buntu i Lakam
Nigit Sunai - Matrycy rdlanej Wiernoci w wietle Mioci. Do pewnych
znieksztace na poziomie energetycznym i wiadomoci dokonanych przez
Kod Kosmicznego Buntu jeszcze wrcimy w kolejnych rozdziaach. Poniewa
pierwszy kod Si Ciemnoci jest na tyle kluczowy, e ma zwizek z kolejnymi.
Pozostaa nam jeszcze niewielka duchowa praca, ktra pozwoli wam odczu
synchroniczno z naszym darem - Matryc rdlanej Wiernoci w wietle
Mioci. No to Kochanie Siostry, Kochani Bracia zaczynamy:

Znajd dla siebie najwygodniejsz pozycj. Moesz usi, pooy si grunt


by caa twoja struktura od fizycznej zaczynajc bya zrelaksowana. Odlicz
teraz w mylach od dziesiciu do zera Spokojnie, bez popiechu, w swoim
tempie praca duchowa, medytacja to nie wycigi!

14
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

MEDYTACJA WICZENIE:

Znajdujesz si w wyniku naszego zaproszenia w pewnej przestrzeni


kosmiczno duchowej. Jestemy Opiekunami, Klucznikami i Stranikami tego
wiata. Nie zastanawiaj si ktry to wymiar to nie ma znaczenia. Po prostu
rozkoszuj si wypeniajcym przestrze wiatem Mioci. Ono delikatnie i
subtelnie otacza ciebie, muska twoje ciaa wietliste i przenika. Czujesz spokj,
rado, harmoni, mio, bezpieczestwo i tym jednoczenie emanujesz.
Przed tob pojawia si pole Matrycy w opalizujcym kolorze, a w niej jak
gwiazdy na niebie iskrz si bity srebrzystego wiata. Cala przestrze rezonuje
wysok czstotliwoci drga. Te pole wraz ze swoj natur jest ci doskonale
znane, poniewa ten potencja energetyczno informacyjny zosta
zakodowany w tobie eony temu, kiedy w nieskoczonoci zaistniaa gra
pocztku i rdo zapragno wydzieli siebie na indywidualne czstki
dusze. Zaistniaa struktura, Matryca wiata Mioci zaprasza ciebie do
wstpienia w jej zakres oddziaywania. Kiedy zapragniesz by w jej polu po
prostu wkrocz w nie. Jej wibracja zaczyna wytwarza swoist dwikow fal
stojc, ktra z czasem zmienia si w syszalny i odczuwalny impuls LAKAM
NIGIT SUNAI. Jest to klucz Matrycy rdlanej Wiernoci w wietle Mioci, a
take haso dostpu do wiata i miejsca lokalizacji tej struktury.
Zabezpieczylimy miejsca zoenia matryc by nikt nieautoryzowany nie mia
do nich dostpu. W jednym z odwiecznych wysokowymiarowych jzykw
oznacza w przyblieniu: wietlana i rdlana Wierno.

Prosimy ciebie o wzicie trzech gbokich oddechw a nastpnie powtrz,


zwracajc uwag na przeduone samogoski A oraz I:

LAKM NIGT SUNI, LAKM NIGT SUNI, LAKM NIGT SUNI.

Pozwl, by ta energia spyna na ciebie i zakotwiczya si z twoj pierwotn


Matryc rdlanej Wiernoci. Pozwl by stay si Jednoci: scaliy i
zintegrowany. Proponujemy by wpar ten energetyczny proces kolejnymi
trzema oddechami. Caa matryca z wyodrbnionym kluczem, jak mantr
neutralizujc Kod Kosmicznego Buntu z twojej podwiadomoci i ciaa
przyczynowego, emocjonalnego, mentalnego waciwie wszystkich powok
ciebie, jako Istoty wiata. Energia, ktra spyna bya tak silna, e rozpucia i
wypukaa programy, implanty i kody Si Ciemnoci z zakresu pierwszego ich
kodu. Pozwl sobie na zakoczenie tego wiczenia (medytacji) w swoim
tempie, bez popiechu

Dzikujemy za wysuchanie nas, jestemy szczliwi, e moglimy si podzieli


odwieczn wiedz z wami, ukochani. Widzimy si w kolejnym rozdziale przy
nastpnej Matrycy Mocy wiata Mioci. Do zobaczenia!

15
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

16
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

II. MATRYCA RDLANEJ RZECZYWISTOCI W WIETLE MIOCI

Ukochane, pene Mocy Istoty wywodzce si ze wiata Mioci.


Zwracaj si do was Hierarchie Mocy wiata Mioci, z poziomu pierwszej
wibracji 2016 Hz. Kochane Istoty wiata, my jako wysannicy najwyej
rezonujcego wiata Mioci dokonalimy penetracji waszego wiata
zanim udao si to uczyni przeciwnemu biegunowi. Dziki temu
zakotwiczylimy Matryce rdlanej Rzeczywistoci we wszystkich
przestrzeniach tego wiata: od sekwencji falowych i subatomowych, a po
przestrze wok-planetarn i dalej. Siatka kodw informacyjnych
zwanych przez nas i przez was matryc jest zakotwiczona rwnie w was,
Kochani. Przyjcie bdnych koncepcji rzeczywistoci Kodu
Znieksztacenia Rzeczywistoci jest logiczn konsekwencj zapomnienia o
waszym pierwotnym potencjale, a take o wspomnianej matrycy. Ta
matryca zostaa ukryta i zaszyfrowana tak, aby nie zostaa zakrzywiona lub
zniszczona, dlatego siy ciemnoci wprowadziy swj Kod Znieksztaconej
Rzeczywistoci, ktry sta si tak atrakcyjny dla was. Przekazujemy wam
najistotniejsz wiedz dla was na ten czas, poniewa na planie waszej
ewolucji nie ma miejsca na wiar w silnie zmanipulowan i znieksztacon
rzeczywisto. Jedyn metod dla was na dzie dzisiejszy jest dotarcie i
odkodowanie Matrycy rdlanej Rzeczywistoci w wietle Mioci czyli
samorealizacja. Jak pokazali liczni spord nielicznych jest to moliwe na
Ziemi dziao si to w przeszoci i nadal si dzieje. Dlaczego na przestrzeni
dziejw waszej planety tak niewielu zrealizowao Najwysz Ja? W
interesie si ciemnoci jak sami przyznaj jej przedstawiciele byo
utrzymanie was w przekonaniu o atrakcyjnoci wiata materialnego i
naturalnej potrzebie pozostawania w dominacji ego. Duchowo i
samorealizacja w ich kodzie jest nierealna, nieatrakcyjna, wic co za tym
idzie zbyteczna. Swoistym blokerem dla zrealizowania Najwyszej
Rzeczywistoci stay si nienawi, chciwo, gniew, zazdro, duma,
ambicja i caa rzesza zblionych energetycznie emocji przypisanych
wadzy ego. Powiecie, e rzecz ludzk jest bdzenie tak, zgadza si
tylko w okrelonym niedojrzaym stanie wiadomoci, ale po to dawalimy i
nadal dajemy szans stania si Bogo-ludmi, bycie mogli poegna si z
nisko-wibracyjnymi tendencjami i przestali bdzi.

Krystalizowanie si kadego planu przebiega fazowo. Tak te stao si z


fizycznym wymiarem. Moce wiata Mioci dokonay specyficznego
eksperymentu na wietle. Etapowo zagszczalimy wiato w rnych

17
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

przestrzeniach i planach wnikliwie obserwujc co powstanie w wyniku tego


procesu. Przyznajemy, e w tamtym okresie zdobylimy ogromne, z niczym nie
porwnywalne i nieocenione dowiadczenie na temat ekspansji, modulacji i
Alchemii wiata. Uznane przez was jako mityczne cywilizacje Atlantydy,
Lemurii i Mu s przykadem manifestacji istot w trwajcym jeszcze
zagszczeniu wiata Mioci. Dlatego te przedstawiciele tych cywilizacji
posiadali czciowo fizyczn i czciowo eteryczn form. Mwi si o tym, e
byy to wysoko rozwinite cywilizacje. Wynikao to z opanowania w pewnym
zakresie moliwoci zwizanych ze wiatem, midzy innymi
przewymiarowania i eksploracji wymiarw.

Wracajc jednak do tematu, dokonywanie kalibracji wiata i przez to jego


zagszczenie przycigno istoty z przeciwnego bieguna. Posiadaj oni
przysowiowego nosa do przestrzeni z obnion wibracj. Szanujc Prawa
Uniwersalne zareagowalimy na agresywn ekspansj si inwolucyjnych i
wycofalimy si, ustpujc pola manipulacji rzeczywistoci i dalimy przez to
zgod na naoenie przez siy ciemnoci hologramu wstecznych kodw. W
szybkim tempie dostroiy si do zastanych warunkw. Ciemno, jako
iluzoryczna opozycja do wiata ma t sam cech wysoka adaptacyjno.

Kochani, dochodzimy do bardzo istotnego momentu, poniewa chcemy


pomwi o wiadomoci. Rozmiar manipulacji, jakiemu zdecydowalicie si
podda jest przeogromny. W realiach trzeciego wymiaru ze wszystkich stron
pyna do was lawina kamstw z mediw, bastionw wadzy, ekonomii i religii
utrzymujc was w dowiadczaniu strachu, upokorzenia i niepewnoci o
przyszo. Nie jest dla nas zaskoczeniem, wic i wy si nie dziwcie, e tak
trudno byo odnale Prawd i waciw ciek, ktra prowadzi prosto do
wiata. Bez pomocy z zewntrz nie mielibycie wikszych szans. Zobaczcie
sam, sprzeniewierzylicie si wartociom, ktre i tak byy nadinterpretacj
Praw Uniwersalnych uznajc takie postpowanie za waciwe:

- kamstwo dla dobra drugiej osoby, usprawiedliwione kamstwo, ukulicie


nawet termin biae kamstwo (by nie zrani, nie obrazi, by kto poczu si
lepiej),

- wojna w dobrym celu: o wolno, pokj (Kiedy Cyceron i Augustyn pisali


o wojnie sprawiedliwej (bellum iustum), to nam si wos na gowie jey!),

- torturowanie i zabijanie drugiej istoty dla jej dobra (zbawienie duszy


wite Oficjum i inkwizycja).

Co mamy? Powiemy troch artobliwie, ale tak naprawd nie ma tu nic do


miechu. Pi Wartoci Ludzkich: mio, pokj, prawda, waciwe

18
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

postpowanie i niekrzywdzenie w trzech wymienionych przykadach diabli


wzili. Dochodzimy do wanego wniosku i lekcji dla wszystkich, e
niekoniecznie byt ksztatuje wiadomo, lecz to wiadomo ksztatuje byt.
Oczywicie oba stwierdzenia nie s pozbawione sensu, lecz dla celw tego
rozdziau pierwszestwo przyznajemy temu drugiemu aksjomatowi. Wyobra
sobie, e istnieje spoeczestwo, w ktrym istoty o innym wygldzie, formie s
unicestwiane lub przynajmniej poniane [osoby o innym kolorze skry,
zwierzta?]. Dziecko, ktre si tam rodzi powinno postpowa podobnie,
zgodnie z zasad przykadu i naladowania. I by moe u wikszoci takich
dzieci byt ksztatowaby wiadomo. Kiedy pojawia si istota majca
zmieni wiadomo swojej spoecznoci, a przez to nawyki, wyposaana jest
w rne narzdzia takie jak mdro, wspodczuwanie (empatia
emocjonalna), umiejtno spojrzenia z odmiennej perspektywy na
rzeczywisto (empatia poznawcza), wraliwo, a przede wszystkim otwarcie
na Mio. Jej zachowania, mylenie, decyzje i dziaania odbierane s jako
irracjonalne, ale to ona ma zdemaskowa siy ciemnoci, iluzj i wykaza
irracjonalno zachowania czsto usprawiedliwion przez tradycj
irracjonalno postpowania spoeczestwa. Chcemy przez to powiedzie,
e caa gra, zabawa midzy nami a siami ciemnoci to onglerka
wiadomoci, kodami uwsteczniajcymi (inwolucyjnymi) i matrycami
popychajcymi do przodu (ewolucyjnymi) wiadomo. Warto zanotowa
sobie to stwierdzenie w sercu i umyle (dwa notesy to nie jeden, prawda?),
poniewa przedstawia sens istnienia kadej wyodrbnionej istoty rda
pyncej na Fali Wzrostu, Wzniesienia. Zgodnie z Prawami Uniwersalnymi i
traktatami midzybiegunowymi (tak, tak, mielicie traktaty midzynarodowe,
a my mamy midzybiegunowe) pozwalamy wam wybra rodzaj promocji do
nastpnej klasy w szkole wzrostu wiadomoci. Rnica polega na tym, e siy
ciemnoci jako nauczyciele wstecznych dowiadcze wiadomoci agituj
agresywnie, z wielka pomp, fajerwerkami i wodotryskami. Nasz przekaz jest
subtelny i delikatny, po to, by istoty ktre s gotowe odebray go w swym
wyciszonym sercu i umyle. A co do szkoy, kada wasza manifestacja-
wcielenie jest nauk w klasie o odpowiednim programie nauczania, stopniu
trudnoci oraz oczywicie poza programowo - kolejnych klasowych
przyjaniach i miostkach. Wybieranie programu nauczania oferowanego
przez siy ciemnoci to przykadne powtarzanie tej samej klasy wielokrotnie.
Wielu z was, dziki mnogoci dowiadcze w przepracowanych wcieleniach
pamita kolegw starszych wiekiem, ktrzy powinni by ju na przykad o trzy
klasy wyej Pamitacie jak na takiego ucznia patrzylicie? Oglnie
niezrczna sytuacja dla wszystkich.

Kochani, wanym elementem manipulacji si ciemnoci jest dwik.

19
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Nowoczesna cywilizacja i kierunek postpu technicznego wytworzyy


niskowibracyjn fal dwikow, szum, czy te haas ktry ma niebagatelny i
w peni destrukcyjny wpyw nie tylko na ciao fizyczne, ale te ciaa subtelne.
Jednostki militarne eksperymentuj na potg z dwikami, zakresami fal
niesyszalnych, jako bro dziaajca na serce, ukad krwionony, mzg i ukad
nerwowy - infradwiki. Haas cywilizacyjny jest swoist zapor si ciemnoci
utrudniajc wyciszenie si, wejcie w stan rdlanej Ciszy. Rozwizanie jest
jednak w was, mwimy o manifestacji rda w formie pradwiku - AUM.
Jego intonowanie nie tylko osoni was przed zgubnymi kakofonicznymi,
rozstrajajcymi dwikami, ale pozwoli dokona naprawy wyrzdzonych ju
szkd. Inne rozwizanie zostanie przekazane wam w pracy medytacyjnej na
koniec rozdziau.

Kochani, przeciwny do nas biegun jak zwykle w manipulacyjny sposb stara


si wmwi, e jestecie dziemi ciemnoci o skonnociach do okruciestwa,
podoci i niegodziwoci. Siy inwolucyjne pomniejszaj swoj rol mwic, e
s budowniczymi czego nowego, wspaniaego dajc wam nieskoczone
moliwoci ekspresji, wykorzystujc naturalne uksztatowanie terenu tu:
rzekomo wasze naturalne skonnoci do za. Oczywicie niedopowiedzeniem
jest to, e zakotwiczone kody si ciemnoci maj za zadanie wyuczy,
wytworzy nawyki zainteresowania ciemn stron mocy rozpocierajc przed
wami diabelsko realny hologram atrakcyjnoci takiego wyboru. Czy
syszae kiedy powiedzenie: Zo jest ciekawsze, atrakcyjniejsze? Takie
wanie przewiadczenia kody miay wytworzy jako sprytn puapk: pikna
byskotka, ktra z kolejn otwieran warstw wieci coraz bardziej, lecz jak si
ju dotrze do samego sedna blask ganie, czar pryska i pozostaje tylko pustka,
cierpienie i zniewolenie, a wtedy jest ju za pno. Dlatego jeszcze raz
powtarzamy, e jestemy Heroldami wiata nioscymi wam Dobr Nowin o
istnieniu alternatywnych matryc, ktre posiadaj Najwysz Moc, Moc
Mioci. Pokrywaj one demoniczne kody i przypominaj, e istnieje zupenie
inny kierunek i rodzaj zabawy. Pamitacie jak si do was na pocztku kadej z
naszych opowieci zwracamy? Ukochane, pene Mocy Istoty wywodzce si
ze wiata Mioci! I tego si trzymajmy! Gdybycie rzeczywicie byli dziemi
ciemnoci nie zwracalibymy si do was tak czsto od wiekw, dekad, lat, a o
scenariuszu Wzniesienia nie byoby nawet mowy. Cae to zamieszanie mona
przyrwna do gry komputerowej, do ktrej zdecydowalicie si
doinstalowa nowe dodatki, mapy, misje Jednak te dodatkowe opcje
zamiast dodawa wicej zabawy, jak to byo napisane na opakowaniu
okazay si koniem trojaskim, ktrego nie bardzo wiadomo jak usun No
dobrze skoro mamy wyjanione kwestie pochodzenia, ktre pozwolilimy

20
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

zrobi asekuracyjnie, by wam nic innego nie wpado do gowy. Mamy jeszcze
trzy punkty programu, ktre mamy dla was przygotowane: obiecalimy, e
dokoczymy jeszcze jedno zagadnienie z pierwszego rozdziau, potem nasz
histori rozwietlania znieksztaconej rzeczywistoci w wiecie Nukleos i na
kocu praca, do ktrych to mamy nadziej ju si przyzwyczajacie.

Kochani, chcielibymy zakoczy temat Kodu Kosmicznego Buntu i


wiadomoci istot z dominujcym biegunem negatywnym, jak to okrelili nasi
wibracyjni oponenci. Umieszczamy odpowied na jedenacie cech
wymienionych przez siy ciemnoci w tym miejscu, poniewa s one rwnie
powizane z Kodem Znieksztacenia Rzeczywistoci. Znieksztacenie
spostrzegania Prawdy, jest znieksztaceniem rzeczywistoci.

1. Nie uznanie istnienia Absolutnej Centralnej Mocy, czyli inaczej Boga.

Absolutna Centralna Moc, rdo ISTNIEJE we wszystkim, w kadym Centrum


nadajc mu MOC. W centrum myli, intencji, fali, atomu Nieuznanie
sprawczej manifestacji rda jest ignorancj. Ale tu zaskoczenie, ateizm jest
te religi, poniewa nie jest w stanie udowodni nieistnienia Boga (tak jak
religia nie posiada bezwarunkowych dowodw na Jego istnienie), dlatego
opiera si te na wierze i dogmatach, tylko spolaryzowanych do teologii. Tak
wic dogmatyczna wiara w istnienie, jak i nieistnienie Boga jest
znieksztaceniem rzeczywistoci.

2. Przekonanie, e materia jest rdem ycia i tylko poprzez odkrywanie jej


nieskoczonych moliwoci mona zaspokoi fizyczne, emocjonalne,
umysowe i intelektualne potrzeby.

C, materia jest pikna, pozwalajca modyfikowa si w wielu wariantach,


lecz nie zaspakaja akurat tego, co nie jest najistotniejsze Zrozumiae jest, e
siy ciemnoci nie lubi mwi o rozwoju duchowym, poniewa przy jasno
okrelonej drodze i czystej intencji istota skazana jest na sukces
samorealizacj, a wic uwolnienie od wpywu i manipulacji. Jeeli
zastanawiacie si jeszcze nad tym czy materia jest rdem ycia to cofnijcie
si do przykadu przy poprzednim punkcie. Punkt trzeci jest kolejnym
znieksztaceniem rzeczywistoci, poniewa Duch rzdzi materi i to rdo w
swojej Obfitoci jest w stanie zaspokoi wszystkie potrzeby.

3. Akceptowanie praw wszechwiata, jako niezalenej dynamiki boskiej


mocy i odkrywanie mechanizmw jej dziaania w celu kontrolowania
tej mocy i zaspakajania wasnych ambicji i oczekiwa.

21
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Kochani, chcemy si szczeglnie ustosunkowa do tego punktu, poniewa


prawa wszechwiata znane te jako Prawa Uniwersalne s nam bardzo
drogie. Istoty egzystujce w iluzji nie uznaj tych praw, a jeeli nawet to
interpretuj lub zmieniaj na wasny uytek. Jednak gdy zetkn si z Prawem
Przyczyny, Karmy, Asymilacji, Wyrwnania, Manifestacji, Dualizmu takim
jakim ono jest - doznaj istnego wstrzsu. Nie warto nawet podchodzi do
pokusy wykorzystania praw wszechwiata w egoistycznych celach, poniewa
ich nadrzdny cel to NAJWYSZE DOBRO WSZYSTKICH ISTOT, wic
konsekwencje mog by niewyobraalne Taki zamys to znieksztacenie
rzeczywistoci. Dla Istot wiata natomiast s one legitymacj dziaania.

4. Przekonanie, e istnieje tylko transformacja energii, a ycie nie przejawia


si poza jurysdykcj czasoprzestrzeni, w ktrej yjemy. Rozumienie, e
koncepcja niemiertelnoci stanowi strategi manipulacji ludmi.

A to dopiero niespodzianka! Moecie powiedzie, e nam tylko jedno w


gowierdo. Wedug tego rozumowania Stwrca, to jaki miertelny
alchemik lub kuglarz, ktrego ograniczeniem jest wiat materialny. No i jeszcze
jedna za wiadomo: zostalicie zmanipulowani od pocztku, poniewa
wasz natur jest niemiertelno. Jak wam si to podoba? My po prostu
pokadamy si ze miechu. Kade ograniczenie rda w jakiejkolwiek
manifestacji stanowi znieksztacenie rzeczywistoci.

5. Przyjmowanie koncepcji mwicej, e jestemy wolni, by robi to,


czego pragniemy, poniewa nie ma mocy najwyszej, ktra
osdzaaby nasze dziaania.

Powiemy przekornie, e z tym stwierdzeniem si w 100% zgadzamy. To


przekonanie mwi nieco inaczej: Hulaj dusza, pieka nie ma. Fakt, jestecie
wolni i moecie robi to, czego pragniecie. Wasza manifestacja moe by
nieograniczona nie ma zakazu. Prawd te jest, e nie ma mocy, ktra
osdziaby was za spontaniczn lub nie - ekspresj. Gdyby przyj, e istnieje
sd ostateczny, to Stwrca przejawiajcy si we wszystkim musiaby si sam
osdzi (rachunek sumienia?). Jednake musimy co doda od siebie. Kada
Istota wiata akceptujca swoje dziaanie w wietle Mioci dla dobra
wszystkich istot bdzie miaa na wzgldzie Wartoci Ludzkie i Prawa
Uniwersalne, jako wyznacznik jej wolnoci. Wybr polega na zadeklarowaniu
si czy podam w tym kierunku, czy nie. Nie uwzgldnianie tego wariantu
jest znieksztaceniem rzeczywistoci.

6. Uwaanie, e niemiertelno to rozwj technologiczny i naukowy


sucy zrozumieniu praw transformacji energii i tego, w jaki sposb
zaadoptowa j, by stworzy stae warunki egzystencjalne.

22
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Oczywicie, s istoty, ktre uwaaj, e jak co dokonaj zyskaj


niemiertelno. Problem polega na tym, e pomniki si rozpadaj lub s
obalane, a pami ludzka jest krtka i zawodna. Nie zaprzeczamy, e rozwj
technologiczny i naukowy jest potrzebny do osignicia rwnowagi
egzystencjalnej, jednak przykad wielu cywilizcji pokazuje, e bez
zrwnowaonego rozwoju we wszystkich dziedzinach, w tym duchowoci nie
koczy si za szczliwie stawianie wszystkiego na jedn kart jest
znieksztaceniem rzeczywistoci.

7. Przekonanie, e wszystko co istnieje we wszechwiecie suy odkrywaniu


oraz wykorzystaniu jego rde i nieskoczonych moliwoci.

Takie dowiadczenie zaistniao ju na Ziemi, czego efektem jest zatruta gleba,


woda, powietrze, wycite drzewa i wytrzebiona zwierzyna. Zafundowalicie
sobie tak ilo chorb, jakich nie byo w przeszoci, a DNA przenosi wiele
zdegradowanych, skarowaciaych, niekompletnych kodw informacyjnych.
Takie przekonanie odbio si silnym pitnem na cywilizacji ziemskiej i
oczywicie jest znieksztaceniem rzeczywistoci. Wszystko, co istnieje gotowe
jest do harmonijnej wsppracy i dzielenia si swoimi nieograniczonymi
zasobami, moliwociami.

8. Uwaanie, e kady z nas ma moc stwarzania, stanowic naturaln


konsekwencj naszego istnienia oraz e jestemy jedynymi, ktrzy
nadaj sens yciu.

OK. Tym razem przedstawimy zmodyfikowane przez nas stwierdzenie. Kady z


nas ma moc stwarzania, stanowic naturaln konsekwencj naszego
rdlanego pochodzenia oraz jestemy jedynymi, ktrzy nadaj sens yciu,
poniewa my JESTEMY RDEM. Stwierdzenie przedstawione przez siy
ciemnoci s znieksztaceniem rzeczywistoci, poniewa jest czciowo
prawdziwe z racji niedopowiedzenia. Pene wibrowanie w naszym zdaniu
potrzebuje realizacji Najwyszej Jani.

9. Uznawanie koncepcji mwicej, e Bg to pragnienie stwarzania,


rozwoju i bycia mechanizmem przeduania gatunkw oraz ewolucji,
tworzenia lepszych warunkw ycia speniajcych nasze potrzeby.

Kompletnie znieksztacony obraz Boga, w wiec znieksztacona rzeczywisto.


Bg zosta stworzony, jako istota kierujca si mechanizmami, instynktami
(instynkt zachowania gatunku), a przede wszystkim dla waszego luksusu i
speniania pokornie waszych zachcianek Czy rzeczywicie tak mylicie? A
syszelicie o partnerstwie we wszech-manifestacji? Stwrca manifestuje si w
was, a nie dla was. Jest waszym partnerem, ale wystpuje z najwyszego

23
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

poziomu Ojca Matki rdo. Rozkadanie takiej idei na czynniki pierwsze w


sytuacji, kiedy umys jest rzdzony przez ego i zatopiony w iluzorycznej
dwoistoci jest niezwykle niebezpieczn puapk, w ktrej mona przepa z
kretesem. Koncepcja, ktr zaserwoway wam siy ciemnoci to jakie
szalestwo, ale rdo jest wszystkim, wic i w tym szalestwie jest
metoda. Jednak wymaga to wielkiej dojrzaoci duchowej i nabrania
pewnego rodzaju dystansu. Kluczem do zdystansowania si jest
SAMOREALIZACJA. Nie jest to miejsce na zagbianie si w ten temat.

10. Przekonanie, e egoizm jest sia motywujc, pobudzajc ycie i


dziaanie tych, ktrzy yj tylko dla siebie i ktrzy szukaj wycznie
wasnego dobrobytu, nawet kosztem cierpienia innych.

Brzmi znajomo, nieprawda? Moc motywujc do dziaania jest rdo i


wiato Mioci, a wic to ju wycina takie chwasty jak ego, egoizm,
egocentryzm Zapewniamy was w naszej Mioci, e z t koncepcj nie jest
nam po drodze. Efekty egoizmu, jako siy rzekomo motywujcej wida
Wystpowanie przeciwko Prawom Uniwersalnym, mwimy tu gwnie o
Prawie Mioci i Prawie Miosierdzia (Wspodczuwania) oraz Wartociom
Ludzkim, tu: niekrzywdzeniu miao opakane skutki. Oczywicie przez ego,
egoizm, ambicj i drog po trupach ta koncepcja a krzyczy
znieksztaceniem rzeczywistoci. To bardzo smutne i ponure.

Kochani, przez wieki udao nam si was dobrze pozna i wiemy, e


uwielbiacie histori. Tak wanie opowie mamy teraz dla was. Dziao si to,
kiedy planeta Ziemia ksztatowaa si dopiero na poziomie jej ciaa
przyczynowego. Miejscem wydarze sta si midzywymiarowy plan na
granicy czwartego i pitego wymiaru. Bya to przestrze ciemna i wilgotna
tylko prosimy bez skojarze. Jej mieszkacy nie rnili si zbytnio form
zewntrzn, a ich technologia oparta bya na poczeniu stabilnego deuteru
(izotopu wodoru) z niestabiln antymateri. Cech charakterystyczn tego
zestawienia by ogromny potencja energetyczny, ale te mg spowodowa
nieopisane zniszczenia. O ile na Ziemi nie istniej fizyczne warunki do
poczenia tych dwch potencjaw energetycznych, tam byo to moliwe.
Dlatego te ten wiat zosta nazwany Nukleos. Sta si on miejscem naszej
wnikliwej obserwacji i eksplorowania pogranicznych przestrzeni. wiat ten by
rzdzony przez siy ciemnoci, a dla nas byby doskona przejciow
przestrzeni do przenoszenia wiata, a nastpnie krystalizowania Go w do
trzeciego wymiaru. Istniaa jednak pewna trudno techniczna. Ta przestrze
kosmiczna posiadaa porzdek jak inne wiaty, czyli centralne soce,
astronomiczne ukady i pola energii. Centralne soce nie byo jednak
rdem wiata, lecz czarnej antymaterii, ktra skupiana i magazynowana,

24
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

jako pprodukt bya czona z wyodrbnionym deuterem. Nam nie bya do


niczego potrzebna. Rada Hierarchii Mocy wiata Mioci ustalia, e
bdziemy destabilizowa antymaterialne centralne soce za pomoc
wietlisto jonowej plazmy, ktra spowoduje w rezultacie eksplozj, a potem
wzmocnienie nowopowstaego akceleratora wiata przez skupienie wizek
wiata z innych Centralnych Soc. Byaby to mimo wszystko eksplozja
wiata. Wszechogarniajca antymateria w tym wiecie dokonaa znacznego
znieksztacenia rzeczywistoci, a powstajce wiato w wyniku
bombardowania energi naszej technologii zaczo agodzi formy,
zmienia wiadomo istot zamieszkujcych galaktyki i planety. Nie
spodobao si to siom inwolucyjnym i wypowiedziay nam wojn, jako
agresorom Siy negatywnego bieguna przyjy postaw defensywn
tworzc z antymaterii siowe pole ochronne. Dziaania na paszczynie
biegunowych energii nie przyniosy ostatecznego rozstrzygnicia. W wyniku
negocjacji zrezygnowalimy z tej przestrzeni i przenielimy w inne miejsce, ale
udao si wynegocjowa wan rzecz: mieszkacy wiata Nukleos otrzymali
moliwo wyboru kierunku rozwoju, albo w wietle, albo w cieniu. Wprawdzie
nie zmodyfikowalimy znieksztaconej rzeczywistoci cakowicie, ale pewien
sukces udao si uzyska.

MEDYTACJA WICZENIE:

Znajdujesz si, tak jak poprzednio w wyniku naszego zaproszenia, w


pewnej przestrzeni kosmiczno duchowej. Kolejne wiczenie - medytacja
odbdzie si w przestrzeni zakotwiczenia Matrycy rdlanej Rzeczywistoci w
wietle Mioci. Dominujc kolorystycznie emanacj tego pola pracy jest
kolor zoto-perowy. Skada si ona z trzech okrgw: rdlanej
Rzeczywistoci, rdlanej Prawdy i rdlanego Pikna. Matryca ta jest w ruchu
i obraca si wok wasnej osi. Moesz zauway, e im szybciej obraca si ta
manifestacja witej Geometrii tym bardziej rozwietla iluzj. Tak wic jeste
zaproszony do wewntrz tego pola, by transformowa zbdny Kod
Znieksztacenia Rzeczywistoci. W momencie, kiedy wkraczasz do Matrycy
rdlanej Rzeczywistoci w wietle Mioci zaczyna wibrowa kodem
dwikowym antycznego Jzyka wiata: OLIKAM EHAM N'AT o wysokim,
oczyszczajcym rezonansie 2016 Hz. Niesie ze sob kod w wolnym
tumaczeniu: Najwysza Rzeczywisto Jest Odwieczn Prawd. Kod
dwikowy Matrycy zaprasza Ciebie, by si z nim zintegrowa, dlatego
proponujemy by trzy razy go powtrzy:

OLIKM EHM N'AT, OLIKM EHM N'AT, OLIKM EHM N'AT

25
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Moesz teraz odczu, jak zaczynasz by otulany wiatem Mioci, pojawia si


te odczucie pewnoci, co do twojego Rzeczywistego, rdlanego
Pochodzenia, a take przekonanie, e Najwysza, rdlana Rzeczywisto jest
nadrzdna wobec wszystkich innych. Inne nieskoczone warianty
rzeczywistoci s tylko odbiciem, pochodn od tej wzorcowej Rzeczywistoci
rda. Kada wtpliwo, odczucie lku, paniki, osamotnienia, wtpliwoci
rozpywa si w potnym wietle Matrycy. Nastpuje cakowita transformacja
i dezaktywacja Kodu Znieksztacenia Rzeczywistoci. Jeeli tego potrzebujesz
moesz sobie wyobrazi jak krzywe zwierciado, ktre pojawia si nad tob w
przestrzeni Matrycy rdlanej Rzeczywistoci zaczyna puchn od nasycenia
wiatem Mioci i roztrzaskuje si na drobne kawaeczki. Kiedy poczujesz, e
to wiczenie dobiego koca daj sobie czas na powrt do TU i TERAZ. Daj si
poprowadzi przez rdlan Mdro Matrycy, bowiem Ona pomoe Ci w
harmonijnym powrocie...

26
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

27
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

III. MATRYCA RDLANEJ PRAWDY W WIETLE MIOCI

Ukochane, pene Mocy Istoty wywodzce si ze wiata Mioci.


Zwracaj si do was Hierarchie Mocy wiata Mioci, z poziomu trzeciej
wibracji 3024 Hz. Kochane Istoty wiata Mioci, kolejnym niewtpliwie
istotnym kodem, ktre zainstaloway siy ciemnoci w was i wok was jest Kod
Manipulacji Psychiczno-Emocjonalnej. Synonimami sowa "manipulacja" s:
oszustwo, przekrt, matactwo, kombinacja, intryga, machinacja, gierki, gry,
lawirowanie - tego naley si spodziewa na poziomie waszej
najdelikatniejszej struktury po tym kodzie. Ten kod wraz ze swym przekazem
mocno uderza w wasze ciaa emocjonalne, przyczynowe, umys i serca
zasiewajc strach, zwtpienie i inne, lecz podobne wstrzsy, ktre powoduj
zamieszanie, a co za tym idzie spustoszenie. Jeeli z pewnego dystansu
spojrzycie na swoje ycie i oddziaywujcy na was wiat to jestemy
przekonani, e manipulacyjne impulsy docieraj do was ze wszystkich stron.
Nie ma dziedziny ycia, ktra byaby wolna od takiego oddziaywania.
Jeszcze raz pragniemy przypomnie, e kody nie pojawiy si niedawno, lecz
zostay ujawnione. Wszystko co niesie lk i dysharmoni na polu psychiczno -
emocjonalnym wywodzi si od Kodu Manipulacji Psychiczno-Emocjonalnej.
Przykadem kodu informacyjnego z dziedziny wojskowoci niech bdzie
rzymskie przysowie: Si vis pacem, para bellum = Jeli chcesz pokoju, gotuj si
do wojny. Jaka to pokrtna kombinacja mylowa dotyczca pokoju!
Nietrway, kruchy pokj kosztem ycia z dnia na dzie w strachu. Nie ma to
nic wsplnego z Boskim Pokojem - SATYA. Ale takich niby niepozornych
kodw informacyjnych jest cae mnstwo. Chcemy na pocieszenie
przekaza wam nowin, e w swoim dowiadczaniu nie jestecie
odosobnieni. Istnieje ogromna rzesza Istot stanowica Kolektyw wiata i
znaczny procent z nich zetkn si z podobnym lub identycznym
dowiadczeniem na drodze psychiczno - emocjonalnej i duchowej ewolucji.
Dlatego sigajc do kolektywnej wiadomoci wiata Mioci wszyscy
rozumiemy wasze dowiadczenie i rozterki z nim zwizane. Przekazujemy wam
ogromne wsparcie energetyczne, przez kana empatii i sympatii z pola
wiata Mioci. Siy inwolucyjne przekazuj tylko cz prawdy, dlatego nasza
rada jest taka, bycie traktowali ich przekazy, zwierzenia i deklaracje z
odpowiednim dystansem, jak przystao na Istoty wiata. Jeeli bdziecie je
przefiltrowywa umysem skoczy si to rozchwianiem emocjonalnym i
psychicznym, na co tak bardzo licz. Waszym najwaniejszym Filtrem Prawdy

28
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

jest Boskie, Duchowe Serce i tylko kompatybilno (ktrej brak u wielu w


obecnych czasach), moe by wyznacznikiem Boskiej Rzeczywistoci w
stosunku do "tajemnej" wiedzy si ciemnoci. Niech to co powiedzielimy nie
bdzie goosowne, dlatego uyjemy pewnego podstawowego, wrcz
dziecinnie prostego przykadu. Gwn dziedzin nauki na Ziemi, ktra
zajmuje si skomplikowanym i niezwykle czuym ukadem psychiczno -
emocjonalnym jest psychologia. Eksperci i inny "magicy" tej dziedziny robili
badania dotyczce czstotliwoci mwienia kamstwa niewiadomie, jak i
wiadomie w cigu dnia. Wyniki byy zaskakujce - ponad 200 razy na dzie,
czyli w szesnastogodzinnym okresie aktywnoci osoba krci, konfabuluje
prawie co 5 minut! Tyle na temat czstotliwoci... - imponujcy wynik. Teraz
popatrzmy z perspektywy przeciwnego bieguna. Jeeli kamstwo nie istnieje
tylko jest to prawda przedstawiona w wygodny sposb lub informacja
opisujca prawdopodobn, rwnoleg rzeczywisto? Takie rozmylanie ju
prowadzi do zawrotu gowy... Dochodzi jeszcze jeden czynnik w tym
pokrtnym rozumowaniu - intencja. Czy to szkodzi, czy nie, drugiej istocie do
ktrej skierowana jest informacja. Tak rodz si wtpliwoci etyczne, ktrych
macie bez liku. Duchowe Serce nie ma wtpliwoci i krzyknie: NIE! Granie na
wtpliwociach jest doskona poywk dla si, ktre nie posiadaj dla was
ani wspczucia, ani sympatii. Jak sami przyznaj jestecie dla nich
doskonaymi klientami w biznesie, w ktrym przehandlowuj za niebotyczn
cen bezwartociowy produkt. W waszym jzyku mona powiedzie szmelc,
bubel, tandeta, badziewie? Idziemy dalej. Chcemy zdementowa pewien
kolejny kam. Twierdz oni, e wszystkie drogi prowadz do jednego - i z t
czci si chralnie zgadzamy, ale zobaczmy dalej: na pewno to nie jest
szczcie i przyjemno w rozumieniu si demonicznych. Z tym si nie
identyfikujemy. Nie chodzi tu o ulotne i iluzoryczne szczcie wynikajce z
zaspakajania ego oraz zaspakajania potrzeb, ktrych ukoronowaniem jest
przyjemno zmysowa. My, przedstawiciele Wysokich Hierarchii Mocy wiata
Mioci egzystujemy w innym Szczciu i Wiecznej rdlanej Przyjemnoci -
takiej, o ktrej mwi Kriszna. Zaistnia czas na Ziemi, kiedy w cielesnej
powoce kodowa was t energi. Niewielu z was zostao "oczarowanych", a
wic Wiedza Najbardziej Poufna - jak to okreli - nie pada na podatny grunt.

Kolejnym istotnym tematem, ktry jest bardzo wany, poniewa dotyczy was
jako zbiorowoci i indywidualnie w osobistej intymnej manifestacji, jest relacja
midzy dwiema istotami o biegunowej, spolaryzowanej pci. Zanim
dokonamy eksploracji ciemnych kodw energetycznych zaszczepionych w
was i midzy wami mamy gotowo do wyjanienia istoty dualizmu w tym
temacie, ale te oglnie. Pierwotnym zamiarem rda byo utworzenie
rwnych, ale przeciwnych emanacji Jednoci. Wy, jako wietliste Istoty w

29
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

manifestacji Boga i Bogini wyposaeni w zmysowe fizyczne formy, ale w peni


kontrolujce wszystkie zmysy dowiadczalicie rdlanej Jednoci. Przez
poczenie dwch boskich energii powstawa impuls stwrczy o
gigantycznym potencjale energii. Rnic midzy stanem pierwotnym,
kompatybilnym z matryc rdlanej Intencji, a czasem obecnym tworzy
sowo-klucz: WIADOMO. Cel jaki postawiy sobie siy ciemnoci, czyli
wbicie klina midzy dualne energie, stworzenie iluzorycznego
przewiadczenia o negatywnoci, wrogoci dwch aspektw tego samego
udao im si nad wyraz sprawnie. Std prba dominacji, "walka pci" i tym
podobne. Czas zarzuci bdne idee o pseudo-odmiennoci i do tego
przeznaczona zostaa wanie Matryca rdlanej Prawdy w wietle Mioci.
Faktycznie siy inwolucyjne s mistrzami w manipulacji dualnoci. Poprzez
liczne eksperymenty nie tylko na mieszkacach Ziemi, ale te innych rasach
dostosowali Kod Manipulacji Psychiczno-Emocjonalnej do zastanych
warunkw duchowo - energetycznych, czyli dualnoci. Zadamy pytanie
retoryczne: Czy znacie cho jedn Istot w waszym otoczeniu, ktra nie
byaby sfrustrowana skrajn bied lub gigantycznym bogactwem? Troch z
innej beczki: na Ziemi istoty z zakotwiczonym kodem martwi si o swj
wygld zewntrzny, a bo tego jest za duo, a to jest za mae... Cay czas
porwnuj si z ustalonym "idealnym" wzorcem. Suchajcie, jeeli od jutra
ustalilibymy, e wzorcem pikna czowieka s cztery rce, to zaraz istoty
ludzkie bez duchowej wiadomoci popadyby w cik depresj,
samoocena spadaby na eb, na szyj. Gabinety chirurgiczne zaraz potem
przeyyby istny szturm zdesperowanych ludzi! Celowo wybralimy tak
idiotyczny przykad, poniewa chcielimy pokaza jak omawiany kod si
ciemnoci jest niebezpieczny i dotyczy tego, co nie ma tak naprawd
adnego znaczenia! Zamiast cieszy si wasz Bosk Natur o
niepowtarzanej fizycznej manifestacji i w nie manifestujcej si nigdzie indziej
strukturze psychiczno - emocjonalnej wchodzicie w odmty absurdu.
Struktura, ktr dzisiaj wam oferujemy - Matryca rdlanej Prawdy w wietle
Mioci posiada potencja zmiany i transformacji tego znieksztacenia
rzeczywistoci. Kody si ciemnoci s ze sob powizane i wynikaj jedne z
drugich. Przyjlimy kolejno naszych oponentw w tej caej grze, ale
poniewa siy odwrotnego bieguna dokonay zmasowanego ataku kodami
nie istnieje sytuacja, by wystpoway w odosobnieniu! Na to te znajdzie si
rada. W zakoczeniu, ukochani znajdziecie prac medytacyjn, ktrej
zadaniem bdzie ugruntowanie wszystkich korekcyjnych matryc w formie
Megamatrycy.

Mamy tutaj dla was pewn przestrog. Sama praca nad


przewartociowaniem wiadomoci, zniwelowanie destrukcyjnego wpywu

30
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

kodw si ciemnoci nie wystarcz, jeli nie wyrazicie chci i potrzeby zmian w
waszym yciu, ekonomii, relacjach midzyludzkich, duchowoci, edukacji,
rozwoju technologicznym oraz wielu, wielu innych dziedzinach aktywnoci.
Niech od dzisiaj przywieca wam identyczny cel jaki my mamy: praca,
twrczo, dziaanie dla dobra wszystkich istot. Nawet wzrost wiadomoci
planetarnej, ktra tak nas raduje powinna by oczyszczona od egoistycznych
intencji. Chcemy wam w tym pomc. Nie spodziewajcie si niczego innego
od ego ni kolejnego koowrotu frustracji, lku, niepewnoci o przyszo. Na
fali dziaania w kierunku eko, bio odnajduj swoje miejsce takie struktury i
organizacje, ktre chtnie wypchayby swoje portfele. Prawdziwa ekologia
to:

a) Bezwarunkowa Mio dla wszystkich Istot,


b) Bezwarunkowa praca dla Najwyszego Dobra wszystkich Istot.

Dopiero na tym fundamencie mona budowa harmonijn koegzystencj z


otoczeniem. Jeli zdecydujecie si na ten proponowany kierunek,
dowiadczycie w szybkim tempie zbawiennego rezultatu.

Kiedy dokonujemy wgldu w wasz rozwj cywilizacyjny dochodzimy do


wniosku, e nie wykorzystalicie licznych szans jakie otrzymywalicie od
Gwiezdnej Rodziny. Wybralicie rozwj technologiczny, ktry w konsekwencji
ma spore prawdopodobiestwo destrukcji. Cywilizacyjny postp w obrbie
ostatnich stu lat to symbol archetypowego wa, ktry poyka swj ogon. Siy
ciemnoci podsuny wam pomys wykorzystania technologii nuklearnej,
ktra miaa wam uatwi ycie i spowodowa znaczce obnienie kosztw
produkcji energii. Same korzyci, prawda? Jako tak "przypadkowo
zapomniay" powiedzie, e produktem ubocznym tej energetyki s odpady,
ktre obciaj bardzo mocno wasz planet i jeli nie bd miay
bezporedniego wpywu na was to na pewno na kolejne pokolenia ludzi i
innych wspegzystujcych istot. Nie udostpniy rwnie skutecznej metody
ich rozpadu lub przynajmniej skadowania, gdzie we wspomnianym ju w
poprzednim rozdziale wiat Nukleos nie mia tego problemu - antymateria
zaatwiaa spraw. Rwnie wiedza o waszych poprzednikach zostaa
spreparowana w taki sposb, e tylko nieliczni znaj prawd. Jako umkno
ciemnemu biegunowi z ich "sklerotycznych" gwek, e nie jestecie pierwsz
ras na tej planecie i poprzednicy rwnie borykali si z niewygodn
technologi, czego konsekwencj byo zniszczenie cywilizacji... Ju od
dawna czekamy na wasz odpowied w postaci gotowoci do zmiany.
Galaktyczna Federacja wiata jest od pewnego czasu gotowa, by wspomc
was we wdroeniu alternatywnej i bezpiecznej technologii. W XX wieku

31
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

zaproponowalimy cich i bezpieczn technologi odwrcenia sekwencji


pola grawitacyjnego, czyli prociej zbudowania silnika antygrawitacyjnego w
oparciu o rozwizania Galaktycznej Federacji wiata. Zostaa natychmiast
zebrana grupa ekspertw, ktrzy stwierdzili, e zakci to pole grawitacyjne
Ziemi. Nasza wiedza na ten temat bya zupenie inna, ale trzeba byo znale
byle pretekst, by odrzuci alternatywne rdo energii na rzecz genialnej
propozycji si ciemnoci i balansowania na niebezpiecznej krawdzi. Byy
jednak potrzebne wydarzenia w Czarnobylu, a nastpnie w Fukushimie, aby
ludzko otworzya oczy. Pki co czekamy dalej...

Najdrosi, chcemy odnie si do zdania, ktre jak widzimy wprowadzio lk,


zamieszanie i kryzys emocjonalny: Planeta Ziemia stanie si logistyczn baz
si ciemnoci. Pragniemy w tym miejscu wyjani kilka kwestii. Okres kiedy by
pobierany przekaz od si ciemnoci to moment kiedy biegun negatywny mia
takie zamiary, ale raczej byo to w sferze pobonych ycze ni moliwoci
wykonania tego niecnego planu. Po prostu koncentracja si desantowych
cienia bya dopiero w pocztkowej fazie, innymi sowy chopaki si dopiero
skrzykiwali. Oczywicie istniao pewne niebezpieczestwo przejcia kontroli
nad Ziemi. W 2007 roku siy ciemnoci miay dwukrotnie szans wykorzystujc
emocjonalny zamt i rozpacz: 14 sierpnia - ponad 400 osb ginie w
samobjczych zamachach, a dnia nastpnego 514 osb zgino i 1090
zostao rannych w trzsieniu ziemi w centralnym Peru oraz 15 listopada: 3500
osb ginie w wyniku uderzenia cyklonu Sidr w Bangladeszu. Rok 2008 rwnie
przynis podobne szanse. Mwimy o tych dwch latach z racji powstawania
i ukazania si w tym czasie Kodw Si Ciemnoci spisanych przez ukochanego
Ramaathis Mam'a. Tak si jednak skada, e my Hierarcha Mocy wiata
Mioci czynilimy zaawansowane przygotowania do przesania w kierunku
Ziemi pasa przebudzeniowego jako swoistego zbiorowego zaproszenia dla
Istot, Pracownikw wiata o wsparcie naszych dziaa. Jestemy szczliwi, e
tak wielu z was wykonao odpowiedzialne zadanie, misj dla ktrej
zamanifestowalicie si w fizycznych formach. Wasze zaangaowanie w
prace duchowe odczuwalimy bardzo intensywnie i znaczco podniosy
potencja energetyczny Ziemi rozwietlajc j niespotykanym do tej pory
zakresie. I tego siy ciemnoci si nie spodzieway! Z naszej strony
rozszerzalimy Galaktyczn Federacj wiata, przyjmujc te rasy, ktre
poprzednio suyy mrocznemu biegunowi. To byo bardzo bolesne dla
inwolucyjnych hierarchii! Szukalimy dodatkowo sojuszy w istotach
nastawionych jeszcze neutralnie i udao si. Zainicjowalimy razem z wami
liczne struktury energetyczne, duchowe i wietliste zakotwiczajc je w gbi i
w obrbie planety oraz ukadu sonecznego. Utworzylimy ochronne pasy
fotonowe poczynajc od rwnika, a na biegunach koczc. Sukcesem

32
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

zakoczyy si rwnie instalacje i aktywacje siatek wiadomoci Buddycznej i


wiadomoci Chrystusowej... Osoby sensoryczne mog je widzie w postaci
gstych sieci wietlno - krystalicznych opasajcych planet. Wymieniamy tu
tylko cz dziaa, w ktrych wy rwnie mielicie aktywny udzia, a
zmniejszyy do minimum szanse ekspansji si ciemnoci w tym kwadrancie
galaktyki. wiat duchowy, podobnie jak wiat materialny posiada swoj
fizyk. W swojej naiwnej pewnoci, co do panowania na Ziemi, lub jej
cakowitego przejcia zapominaj, e prawa dotyczce energetycznej
emanacji nie tylko obowizuj ich, ale te nas. Istniej dwie zasady
zachowania energii duchowej. Pierwsza mwi, e warto potencjau
rozprzestrzenienia energii jest rwna wartoci potencjau asymilacji tej energii.
W naszym ujciu mona rozumie nastpujco: im bardziej wysana energia
wiata Mioci rozprzestrzenia si, tym wicej kumuluje jak gbka
nieharmonijnych energii, kodw i przejawie, a nastpnie roztapia je w swej
esencji. Druga zasada zachowania energii duchowej mwi, e raz puszczona
energia w ruch nie zwalnia, nie rozprzestrzenia si jednostajnie, lecz
przyspiesza do nieograniczonej prdkoci. Te dwie zasady wykorzystalimy do
uzyskania przewagi nad siami ciemnoci. Jeeli te dwie zasady przyoymy
jak wzornik do wiadomoci, ktra ma substancj poniekd duchow to
odkryjemy, e wzrostu, rozwoju, rozprzestrzenienia wiadomoci nie mona
zatrzyma. Wzrasta ona w sposb przyspieszony, ale uwaga! Nie podlega
czynnikowi czasoprzestrzeni, poniewa dla wiadomoci ani czas, ani
przestrze nie istnieje. Nie ma wic znaczenia, czy wiadomo wzrasta
podczas jednego ycia, czy tysicy lat. Wzrastajca wiadomo coraz
bardziej zblia si do Prawdy, wic coraz czciej dokonuje waciwego
rozpoznania, co jest realne, a co iluzj (ta umiejtno to viveka). Jeli
natomiast zastosujemy pierwsz zasad wzgldem wiadomoci to okae si,
e im bardziej rozszerza si wiadomo do wiadomoci JAM JEST, tym wicej
obejmuje, asymiluje z poziomu rdlanej Mdroci.

Kochane Dzieci rda, zwracamy si tak do was, poniewa znamy doskonale


was i wasze upodobanie do opowieci. Tym razem mamy histori, ktra nie
jednego z was bdzie trzymaa w ciekawoci od pocztku do koca.

Kochani Towarzysze w wietle Mioci, pragniemy podzieli si naszym


spojrzeniem na II Wojn wiatow, ktr tak chepliwe siy ciemnoci uznaj
za swj 100% sukces. Nie chcemy pozostawia was hojnie obdarowanych
kryzysem psychiczno emocjonalnej manipulacji, ktra do czasw obecnych
przejawia si w postaci narodowych i indywidualnych traum. Do globalnej
ekspresji energetycznej jak bya II Wojna wiatowa przygotowyway si
obydwie strony w sposb precyzyjny, uwany i przemylany. Tendencje
nacjonalistyczne narastay wszdzie na wiecie, a szczeglnie dao si to

33
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

zauway na Starym Kontynencie. W czasach obecnych klasyfikacja ludzi


jest traktowana wstydliwie i wielu chciaoby o tym zapomnie. Na
szczeglnym miejscu znaleli si ydzi, a w szczeglnoci Chasydzi, ktrzy
wczyli samospeniajc si przepowiedni przez artykuowanie lku przed
eksterminacj. Prawa Uniwersalne s nieubagane i dziaaj dla obu
biegunw. Przy silnej, niczym nie zmconej emanacji energii myli
wypywajcej ze wiadomoci zbiorowej narodu ydowskiego znalazy si
wobec tego okolicznoci, motyw i sprawca... Wiele istot kiedy mwi o
Holokaucie doznaje lku i innych zaburze energetycznych w postaci
nieprzyjemnych emocji, wrae. Z ca stanowczoci pragniemy zaznaczy,
e holokaust mia pierwotne znaczenie jako ofiara caopalna, ofiara w
caoci zoona Bogu. Znajc gboki sens energetyczny tego, na co
zdecydowao si tyle dusz odczuwamy wdziczno i podziw. Tak ogromne
bohaterstwo kosztem najistotniejszej na Ziemi wartoci jak jest ycie pozwolio
wprowadzi nam nowe energie, ktre rozkwity w czasie powojennym.
Mwimy tu o braterstwie, mioci, akceptacji, tolerancji, wraliwoci,
wspodczuwaniu, bezinteresownej pomocy, przekroczeniu egoizmu,
dzieleniu si z innymi, powiceniu, docenieniu ycia, mstwie, obronie
sabszych i pokrzywdzonych, pragnieniu wolnoci i umiejtnoci walki z
przejawami niegodziwoci. Zobaczcie sami, ile ludzkich cech zostao
energetycznie zainicjowanych i przejawio si. Dla nas jest cay czas
zadziwiajce, e potrzebne byy naprawd ekstremalne warunki,
okolicznoci, bycie otworzyli si na spontaniczn manifestacj waszej boskiej
natury i zdecydowali si eksplodowa wiatem Mioci. Nawet nie zdajecie
sobie sprawy, jakie to byy znaczce przygotowania waszych
energetycznych, krystalicznych struktur do dalszej transformacji w kierunku
Bogo-ludzi. Zaistniaa zbliona sytuacja szedziesit lat pniej. Mwimy o
zamachu na World Trade Center we wrzeniu 2001 roku, kiedy cay wiat
wstrzyma oddech skupiajc si na tym wydarzeniu, udao si zmieni karm
zbiorow Ziemi, zastpi zapisy apokaliptyczne nowymi wizj programu
Wzniesienia Ziemi i jej mieszkacw na wysze plany wibracyjne. Cierpienie,
rozpacz, ale te usilne pragnienie przeycia otworzyy midzywymiarow
przestrze, przez ktr wprowadzilimy wymienione wyej kody, ale byo ich
jeszcze wicej... Jeeli masz ochot zabawi si w ich znajdowanie przygotuj
sobie kartk papieru i co, czym mona by pisa. Usid, zrelaksuj si i pisz, my
pomoemy... Jeszcze warto co doda do tej naszej historii II Wojny
wiatowej. Zajmiemy si jeszcze tym sawetnym wielkim, super, hiper agentem
si ciemnoci Adolfem Hitlerem. Siy ciemnoci mwi o specyficznej
podmiance, Transferze Dusz jakby si to dzisiaj powiedziao. Tak, taki proces
nastpi, poniewa wyrazi na niego zgod sam Stwrca. Siy ciemnoci
neguj Prawdy pynce ze rda i z racji odmiennej retoryki, mentalnoci i

34
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

spostrzegania rzeczywistoci z pryzmatu osobistych korzyci nie zauwayli, e


podczas zamiany zostay wprowadzone informacyjne kody wiata
dotyczce ostatecznych skutkw caej akcji. Superagent cile wykonywa
zalecenia swoich mocodawcw, lecz wewntrzna wiadomo klski
przejawia si na planie fizycznym urojeniami, najprociej mwic chorob
psychiczn. Siy ciemnoci powiedziay wam o planecie naprawy.
Zacytujemy t wypowied, poniewa bdziemy mieli jeszcze co do dodania:
'Tak, wic wypoyczy nam swoje ciao, w zamian za zaproponowanie mu
wyszej ewolucyjnie sytuacji na innej planecie naprawy, podobnej do waszej'.
Oczywicie planeta zosta przygotowana, lecz w wyniku porozumienia
przedstawicieli dwch przeciwlegych biegunw napraw, czy raczej
uzdrowieniem zajy si Moce wiata Mioci stwarzajc optymalne warunki
dla kogo, kto z woli Ojca Matki rdo by wiadomy zadania, jakie ma do
spenienia zarwno od strony si ciemnoci, jak i Mocy wiata Mioci. Std
podczas rozmw z Bogiem wyniko, e Hitler poszed do nieba. Donald Neale
Walsch sam by zaskoczony. Stwrca na to odpowiedzia:

a) Nie mg pj do pieka, gdy pieko nie istnieje.


b) Jego postpki mona uzna za pomyki - postpki nisko rozwinitej
istoty - a pomyek nie karze si skazujc na potpienie, lecz
zapewniajc moliwo poprawy, dalszego rozwoju.
c) Bdy Hitlera nie wyrzdziy szkody tym, ktrych dotkny bezporednio.
Dusze uwolnione zostay z ziemskiej niewoli, niczym motyle z kokonu...

Ksiki spisywanie przez Donalda Walscha uznajemy jako bardzo istotny


moment w prawdziwej historii Ziemi Historii Wzniesienia. S nadal potnym
impulsem do przebudzenia wielu istot, a take solidnym fundamentem do
przetransformowania, totalnego przewartociowania wiadomoci.

Ukochani tu koczymy nasz opowie o II Wojnie wiatowej, ktrej przewodzi


Prawda i Mio. Tak istotny dla nas to by moment, a dla was bolesny.
Jednak spjrzcie na to wydarzenie w dziejach ludzkoci jako etap, bez
ktrego nie bylibycie obecnie Znany wam Nauczyciel Mioci, ktry by
okoo 2000 lat temu na Ziemi powiedzia: Poznacie Prawd, a Prawda was
wyzwoli. I tego si trzymamy.

MEDYTACJA WICZENIE:

I znowu wyruszamy w pewn przestrze pracy. To wiczenie - medytacja


odbdzie si w przestrzeni zakotwiczenia Matrycy rdlanej Prawdy w wietle
Mioci. Kolor energii dominujcy w tej przestrzeni jest diamentowo
jaspisowy. Matryca skada si z gwnego okrgu jako przestrzeni Stwrcy,
rda. Mniejsze okrgi to dwa bieguny, ktre maj wpyw na sfer

35
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

psychiczno emocjonaln, ale jak mona zauway s zawarte w rdle, a


jednoczenie przecite zdezaktywowane. W geometrii tej matrycy, w
przestrzeni rda zawarte s trzy fale. Fala rdlanego Pokoju, Fala rdlanej
Prawdy i Fala rdlanej Harmonii to trzy filary, na ktrych moesz si wesprze,
lub odda si ich prowadzeniu i popyn z ich Moc. Tak, wic jeste
zaproszony do rodka falujcej, wibrujcej przestrzeni. Kiedy ju w niej jeste
moesz odczu jak przepywa przez ciebie wibracja dwikowa Matrycy
rdlanej Prawdy w wietle Mioci: MAKAM SATYA LIBOS o czstotliwoci 3024
Hz. Znaczenie moe okaza si wam ju blisze, poniewa Satya odnalaza
swj wydwik w sanskrycie, jako to co istnieje poza zudzeniami, prawdziwie
istniejca rzeczywisto, rdlana Prawda. Cao zaczerpnita z Boskich,
kosmicznych Jzykw wiata oznacza: rdlana Prawda Wyzwala od
Dualnoci. Moesz wspomnian manifestacj wibracji dwikowej powtrzy
trzy razy w mylach, lub szeptem:

MAKM SATYA LIBOS, MAKM SATYA LIBOS, MAKM SATYA LIBOS

Postaraj sobie wyobrazi i odczu jak otacza ci Satya, jak uwalnia ciebie od
kryzysu psychiczno emocjonalnego, chaosu i innych podobnych stanw
podarowanych ci w przeszoci przez siy ciemnoci. Przy tobie pojawiaj si
kolejne fale, ktre zapraszaj ciebie, by podda si ich pyniciu: Fala
rdlanego Pokoju i Fala rdlanej Harmonii. Poddanie si prowadzeniu tych
dwch Fal niesie za sob fotonowy skok wiadomoci. W pierwszym etapie:
Wszystko mog w Tym, ktry mnie umacnia, a w kolejnej fazie:

JAM JEST WSZYSTKIM + JAM JEST MOC = JAM JEST WSZECHMOC

W momencie, gdy poczujesz, e twoja energetyka znacznie si podniosa


odnajdziesz t chwil, kiedy bdziesz mg zakoczy prac medytacyjn.
Daj sobie czas na powrt do TU i TERAZ i otwarcie oczu...

36
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

37
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

IV. MATRYCA ROZPROSZENIA EGO W WIETLE MIOCI

Ukochane, pene Mocy Istoty wywodzce si ze wiata Mioci.


Zwracaj si do was Hierarchie Mocy wiata Mioci, z poziomu czwartej
wibracji 4048 Hz. Kochani, nadchodzi czas by rozprawi si z Kodem Korupcji
Ego Si Ciemnoci. Wic czym jest to tajemnicze ego? Nie jest to z pewnoci
nieruchomy punkt lub niezmienny stan. Jest to proces, w ktrego skad
wchodzi spostrzeganie siebie w otaczajcej rzeczywistoci. Z tym, e
otoczenie oddziauje na ego cay czas. Jak czsto liczye si z opini
otaczajcych ciebie istot dotyczcej
wyborw, decyzji, dziaa, marze czy
Cae ycie jeste cakowicie szalony, wygldu? Istniej osoby o tak
poniewa mylisz, e istniejesz "ty" i "inni".
makabrycznie skorumpowanym ego,
Starasz si wyrni z tumu, ale w
rzeczywistoci nie ma ani "ciebie" ani e s uzalenieni od opinii innych!
"innych". Istnieje te inna strona ego: to
galopujcy coraz szybciej ko
Brak jani" (ego) znaczy, e "ja" nie jest
pragnie, zaspakajania zmysw i
oddzielnym podmiotem. Kiedy "ja" nie
jestem oddzielnym podmiotem, wtedy prba dogonienia bezustannie
wypeniam cay wszechwiat. To, e uciekajcego poczucia wasnej
wypeniam cay wszechwiat, jest tym, co wartoci. Kiedy pozwalamy sobie na
mam na myli mwic "wszystkie rzeczy
dotarcie do bieguna doskonaoci,
s prawdziw form".
pozwalamy sobie na zachwyt nad
~ Kd Sawaki (japoski nauczyciel iluzoryczn zewntrzn form, stanem
buddyzmu zen) posiadania lub bycia stajemy si
narcyzami. Oszukujemy si, e to co
posiadamy jest wieczne, e y w
trjwymiarowym wiecie bdziemy wiecznie nigdy nie umrzemy No to
teraz zapytamy si was nieco przewrotnie: czy Bg jest narcyzem? Ale
oczywicie! Po pierwsze wie, e jest DOSKONAY, a po drugie nie ma
momentu, kiedy nie przygldaby si Sobie w zachwycie Jego lustrem jeste
ty, czytelniku, czy my wszyscy jestemy Jego JAM JEST. Dobrze, kolejne
pytanie: czy Bg posiada ego? I tym razem odpowied jest twierdzca. Jak
powiedzielimy ego to proces spostrzegania siebie w otaczajcej
rzeczywistoci. rdo spostrzega siebie we wszystkich manifestacjach, a
przede wszystkim w rdlanej Rzeczywistoci. Ego pobudza do dziaania w
celu osigania pragnie. Stwrca posiada Swoj Wol, pragnie JEDNOCI,
MIOCI, HARMONII, PRAWDY, MOCY, KREACJI tego wszystkiego, czym JEST.
Z ca pewnoci pragnie tego dla swoich wydzielonych manifestacji.

38
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Oczywicie, cae spowodowane zamieszanie mwi tylko o pewnych


znamionach narcyzmu oraz ego w sensie ludzkim. Odpowiedzi, ktra
wskazuje rnic i definitywnie zamyka nasz podchwytliwy temat jest
stwierdzenie: RDLAN RZECZYWISTO CECHUJE BRAK ILUZJI TRZECIEGO
WYMIARU I NIE ISTNIENIE PUAPKI KODU KORUPCJI EGO. W porzdku, mamy
nadziej, e ju wrcie do energetycznej harmonii, poniewa przejdziemy do
korupcji. aciski rdosw korupcji to corruptio zepsucie, a prosto mwic
to naduycie funkcji, stanowiska, moliwoci w celu uzyskania prywatnych
korzyci, niekoniecznie majtkowych mog to by rwnie korzyci
niewymierne. Tak te jest mniej wicej definiowane w prawie
trzeciowymiarowym w kadym zaktku niebieskiej planety. Wasze
spostrzeenia wskazuj, e im wicej niegodziwoci si dzieje w danym
pastwie, gdzie trudno o dobra dla ludzi, a administracja jest niesprawna tam
korupcja jest najwiksza. Jak si przekonacie, to bardzo wane stwierdzenie,
poniewa odnosi si do korupcji ego.

Osoba, ktra rozpoczyna przygod z prac nad sob, rozwojem duchowym


pochania wiedz o ego, kiedy nasucha si o nim nie do koca susznych
opinii, zaczyna demonizowa jego rol. Jeli mwimy o tej formie
wiadomoci nie mwimy w kategoriach dobra czy za, a raczej w kontekcie
przydatnoci czy nieprzydatnoci. Jedna istota rodzi si w zewntrznych
okolicznociach i jest zdeterminowana przez karm w taki sposb, e ego jest
wrcz konieczne do wystartowania na ciece wolnoci, a inna nie posiada
nawet tendencji do zakotwiczenia si w ego. Kiedy istoty ludzkie zadaj nam
pytanie, czym ono jest, to najczciej s przepenieni silnym egotyzmem1. Ci,
ktrzy wznieli si ponad ego dokadnie widz jak ego powstaje i jak zalepia.
Trzeba mie wielki dystans do samego czy samej siebie, aby wznie si
ponad sida egotyzmu, ponad zwiedzenie przez ja, moje i mnie i z
wyszej, wietlanej perspektywy rozumie ego. Cielesno, emocjonalno i
umysowo najbardziej ksztatuj kade ego. W pocztkach pracy
duchowego rozwoju warto pamita, e jeli wicej robi si dla innych ni dla
siebie, to jest to dobry kierunek pracy dla cakiem pocztkujcych na
ciece. Do czego wic jest potrzebne ego, jakie funkcje peni?

Ego do pewnego momentu byo potrzebne, jako czynnik identyfikujcy,


orientujcy w wiecie, w nowej niekoniecznie przyjaznej rzeczywistoci.
Zaoeniem jego istnienia byo pene podporzdkowanie umysowi i
porednio sercu. Ego kontrolowane przez umys penio nastpujce midzy
innymi funkcje:

1 Egotyzm - przesadne kierowanie zarwno wasnej, jak i cudzej uwagi na siebie


samego, nieustanne mylenie o sobie i nadmierne zajmowanie si wasn osob przy
jednoczesnym zajmowaniu swoj osob caego otoczenia.
39
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

a) Identyfikacja istoty w Dharmie (obowizku i waciwym postpowaniu),


b) waciwe rozpoznawanie podstawowych potrzeb wasnych, ale te
innych istot,
c) pilnowanie, by podstawowe potrzeby, ktre utrzymuj i wspieraj ycie
byy zaspakajane.

Ego jest potrzebnym elementem istnienia w trzecim wymiarze do momentu


wzrastania wiadomoci w kierunku JAM JEST. Bdc w wiadomoci
Chrystusowej, Buddycznej czy najwyszej - wiadomoci JAM JEST reszta ulega
rozproszeniu, jako nieistotny element. Nie ma w tym momencie potrzeby
identyfikacji z niszym ja, kiedy jeste Wyszym JA! Twoje potrzeby nie s
zaspakajane w napiciu, czy lku o wystarczalno rodkw, lecz staje si to
procesem naturalnym do tego stopnia, e zanim o tym pomylisz ju to jest,
zaspokojenie potrzeby nastpuje niemal zanim ona powstanie... Dlaczego?
Bdc w Najwyszej Jani automatycznie funkcjonujesz w rdlanej Obfitoci.

Nie ma osoby w wiecie zachodnim, ktra nie zauwayaby przyspieszenia


tempa ycia i pogoni za wszystkim, co ulotne, a jednoczenie tak dla nich
wane. Media ksztatujce wiadomo ycia w ego, ycia konsumpcyjnego
wykreoway wizerunek Homo Perfektus - czowieka doskonaego we
wszystkim, traktujcego ycie w sposb ambitny i zadaniowy. Zaczynajc od
perfekcyjnej sylwetki, przez oszoamiajc karier, a po idealny wizerunek
siebie, rodziny Rozwj osobisty, ale nie rozwj ducha. To dopiero
wierzchoek gry lodowej skonstruowanej przez Kod Korupcji Ego.
Wszechwiat, Ziemia i wszystko zamanifestowane w doskonaym zamyle
Stwrcy jest tak niezwyke, e wystarczy si tym zachwyci. Okazuje si, e jest
to drugorzdne, poniewa lepiej zachwyca si sob, dobrami materialnymi,
ktre posiadacie lub co gorsza, ktre posiadaj wasi bracia, a wy nie - co
prdzej, czy pniej prowadzi do zazdroci. Z tym aspektem Kodu Korupcji
Ego zwizane s pienidze. Ich wprowadzenie do obiegu uatwio wymian,
podnioso poziom ycia. Siy Ciemnoci t neutraln energi wykorzystay
natychmiast do wasnych celw, zaliczajc do arsenau najpotniejszej broni
do korupcji ego. Jak najwiksze ich posiadanie podnosi samoocen,
prawda? Dziki siom inwolucyjnym popadlicie w pokus posiadania ich jak
najwicej. Ingerencja si ciemnoci za pomoc pienidza staa si tak
biegunowo intensywna, e wielu z ludzi stao si jego niewolnikami, a
waciwie ich posiadania. A przecie Rzymianie mwili: Pecunae imperare
non servire oportet Pienidzom naley rozkazywa, a nie suy. Stao si
jednak inaczej.

W tym miejscu w warto zauway jak bardzo rni si podejcie do pienidza


u osoby bdcych w dyktacie ego, a u istoty uwolnionej od tego bagau.

40
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Istota skorumpowana przez ego: Istota uwolniona od ego:


Pienidze s MOJE. Pienidze nale do rda, tylko
nimi dysponuj (zarzdzam).
MAM pienidze i jestem BOGATY. Skoro pienidze nale do
Stwrcy, to wszystko co jest za nie
nabyte te naley do Ojca-Matki
rdo.
Pienidze su zaspakajaniu Pienidze su dla dobra
moich pragnie. wszystkich istot.
Dziki pienidzom jestem Panem JESTEM OBFITOCI STWRCY,
ycia! wic dziel si Ni ze wszystkimi.
Pienidze s czci Boskiej
Obfitoci, wic dziel si te nimi
dla dobra wszystkich istot.
Zdobywam MOJE pienidze bez Pienidze s energi, wic
wzgldu na koszty nawet traktuj je z szacunkiem i mioci.
krzywdzc innych. Zdobywam je uczciwie kierujc
si zasad niekrzywdzenia
(ahimsa).
Gardz tymi, ktrzy nie posiadaj Pienidze nie wiadcz o wartoci
pienidzy. istoty. Kocham wszystkich braci
bez wzgldu na to, czy s bogaci,
czy biedni.

Czy zwrcilicie uwag na kolosaln rnic pomidzy obydwoma


biegunami? Pierwszy z nich pokazuje pienidz, jako warto i energi
kumulowan do wewntrz. Przeciwny biegun jest to emanacja na zewntrz,
pienidz, jako energia jest spoytkowana do BOGOSAWIENIA w polu
Mioci, Akceptacji, Obfitoci, Harmonii, a take MOCY, a nie SIY.

Kolejnym elementem, ktry jest godny uwagi pod ktem Kodu Korupcji Ego
to patriotyzm... Jestecie zaskoczeni? Duma narodowa, my i inni, wojny o
ziemi, niewolnictwo, nasz nard jest waniejszy od ssiadw, gotowo
ponoszenia ofiar za ojczyzn wszystko to jest aspektem ego i faszywego
przekonania, e jeste Polakiem, Niemcem, Francuzem, Anglikiem... a nie
Najwysz wiadomoci bez przywizania, nawet bez dziaania, wiecznie
istniejc i beznamitnie obserwujc Jani. Patriotyzm to wektor
energetyczny Kodu Korupcji Ego si ciemnoci. Siy inwolucyjne bardzo
chtnie wykorzystay tworzc si wiadomo plemienn, a pniej
narodow. Dopki istnieje w wiadomoci przywizanie do kraju, regionu,
jzyka, tradycji, a nawet religii danego kraju, do tego momentu macie
utrudnion sposobno realizacji Najwyszej wiadomoci, a co za tym idzie
nie przestajecie by w krgu zainteresowania si ciemnoci, podsuwajcych
wam wszelkie propozycje korupcyjne wykorzystujc do tego celu ego.

41
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Kod Korupcji Ego jest kodem totalnym, poniewa obj kad dziedzin ycia.
Nie inaczej stao si z wasz intymn ekspresj. Seks sta si narzdziem
zaatwiania rnych rzeczy, sta si uwarunkowanym argumentem w postaci
nagrody lub jego braku, jako kary. Zosta wykorzystany jako metoda
odstresowania si, zaspokojenia zmysw, a nawet w formie gwatu
narzdziem upokorzenia i krzywdzenia, przecie nic nie przeszkadza mi
traktowa partnera z ktrym jestem przedmiotowo. Zapragnlicie
dowiadczy intymnoci we wszystkich aspektach moliwych na Ziemi, w
kadym biegunie. Pozwlcie, e przedstawimy nasz punkt widzenia na t
spraw w energii Mioci i w energii Boskoci.

Aspekt Mioci Stwrcy w intymnoci i relacji Jednoci istnieje i na planie


Ducha tworzy nieopisane pokady energii wiata Mioci. Zblienie was, jako
manifestacji Stwrczej Energii Mskiej i eskiej jest najwspanialsz projekcj
rdlanej Kreacji na Ziemi. Mamy tu na uwadze wzrost energii, ktra przejawia
si w napiciu seksualnym, ale wykluczamy wszystkie nieharmonijne
zachowania, ktrymi rzdzi ego. Seks to wiadoma relacja przepeniona
Mioci, Szacunkiem, Boskoci, Czuoci, Czci wzgldem biegunowych
Boskich manifestacji. Jeli w wyniku zjednoczenia Bogini i Boga nastpuje
stworzenie nowego Boskiego Przejawienia to jest to przepikna, bardzo
odpowiedzialna misja, na ktr decyduj si dwie wiadome istoty. W tym
miejscu ego ustpuje miejsca powiceniu, sewie bezwarunkowej subie w
Mioci. Wspistnienie z dusz, ktra ledwie zstpia na Ziemi, w tward
rzeczywisto trzeciego wymiaru z jej nieograniczon ekspresj i w poczeniu
z umysem, ktry jeszcze nie zosta zadrukowany nakazami oraz wszelkimi
zakazami wymierzonymi w indywidualnie manifestujc si Bosk Ekspresj
wymaga odpowiedzialnoci, mdroci, cierpliwoci, mioci, niejako
bohaterstwa i wycofania swoich potrzeb na rzecz nowego istnienia. Ze
smutkiem obserwujemy jawne zaprzeczenie takiej potrzeby u ojcw, czy
matek nierozumiejcych wagi misji, na ktr si zdecydowali i ich decyzji
opuszczenia duszy, ktra tak bardzo potrzebuje mamusi, czy tatusia. Ten akt
nieodpowiedzialnoci jest rwnie efektem zakotwiczenia Kodu Korupcji Ego.
Od pocztku wcielania si dusz na Ziemi, kada z nich zostaa zaopatrzona
w kody informacyjne rdlanego Macierzystwa i rdlanego Ojcostwa.
Wystarczy zrobi porzdek z EGO, na przykad je rozproszy, roztopi, w
kadym razie spowodowa dezaktywacj jego panowania, a rodzina
zrealizuje si w swej najdoskonalszej formie. Znamy cywilizacje we
wszechwiatach, ktre osigny ten poziom. Teraz jest czas na was.

Od momentu pojawienia si na Ziemi energii nisko-wibracyjnych


korumpujcych ego, wnoszcych egoizm, egocentryzm i egomani, jak to
okrelaj siy ciemnoci, z niepokojem monitorowalimy ten proces.

42
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Zdawalimy sobie spraw, e zmiana statusu Ziemi z planety harmonijnego


wzrostu i ewolucji w wietle Mioci przez was nazywanego RAJEM na
przestrze ekstremalnych dowiadcze z bolesnymi reperkusjami,
wynikajcymi z Prawa Wolnej Woli i Prawa Karmy, przyniesie wiele zawirowa
opniajcych wzrost wiadomoci Istot na niej przebywajcych. Plan rda
uleg zmianie i w zwizku z tym bylimy zmuszeni do ustpstw wzgldem
przeciwnego bieguna. Staralimy si jednak bezustannie kierowa energie,
pola bitw informacji o iluzorycznoci i nietrwaoci ego oraz o moliwociach
uwolnienia si od jego dyktatu. Reprezentantami tych kodw energo
informacyjnych byli Emisariusze, Istoty wiata zstpujce w t przestrze
Laboratorium Dualnoci. Jestemy szczliwi, e wielu z was skorzystao z
nadarzajcej si okazji rozpuszczenia ego. Utworzylimy dla celw misji
hologramy setek przykadw bezwarunkowej suby. Idea bezwarunkowej
suby dla dobra wszystkich istot zakotwiczya si w waszej podwiadomoci,
wiadomoci indywidualnej i zbiorowej, jako miosierdzie, suba oddania,
bezwarunkowa suba dla dobra wszystkich istot (sewa) lub inne podobne
idee i zachowania. Nasi Emisariusze od wiekw powtarzali, e jednym z
najwaniejszych filarw rozwoju duchowego jest bezwarunkowa suba.
Wszyscy na poziomie duszy zaakceptowalicie to jako Dogmat wiata,
jednak zgodnie z wytycznymi Prawa Wolnej Woli pozostawilimy wam wybr
w ekspresji niezliczonych biegunowych, a take porednich wariantw
rzeczywistoci. Praca Istot wiata nie bya atwa, poniewa zakadaa swoist
dywersj z najwyszych planw i poziomw rdlanego wiata Mioci. Wielu
Emisariuszy wiata zgodzio si na ekstremalne dowiadczenie, silne zderzenie
z przeciwnym biegunem w postaci energetycznej, mentalnej i fizycznej,
ponoszc mczesk mier. My peni Wdzicznoci i Mioci dla tych istnie
uznajemy powicenie ciaa fizycznego, mier dla dobra wszystkich istot za
najwysz z moliwych na planie fizycznym bezinteresown sub. Dziki
takiemu dziaaniu, pracy i powiceniu mimo zmiennych kolei zdarze -
pozwolio to przygotowa wasz wiadomo na poziomie indywidualnym,
jak i zbiorowym do kwantowego przypieszenia. Kierunek: Najwysza Ja. Tak
niezwykle trudna praca Emisariuszy wiata bya wspierana potnym
Promieniem Energii rda, ktry emitowany by falow wizk z Centralnego
Galaktycznego Soca. Pozwala On na przygotowanie energetycznych pl
dla zejcia Emisariuszy wiata, a take by impulsem zasilajcym dla
pracujcych Istot wiata. Std pynie do Ciebie, Kochany Czytelniku
zaproszenie, by odrzuci zudne i niedorzeczne czsto kaprysy ego. Pozwl na
rozpuszczenie, rozproszenie czasowej wiadomoci zakotwiczonej w trzecim
wymiarze, do ktrej jeste by moe jeszcze przywizany i przyjcie Najwyszej
Jani, wiecznej, najpotniejszej i najbardziej dla Ciebie naturalnej. Zdecyduj,
czy ego jest ci jeszcze potrzebne, czy odrzucisz je jak dziurawe buty, przez

43
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

ktre leje si woda i jedynie co moesz dziki nim otrzyma to katar.


Ukochani, czas zacz stpa boso, swoimi lotosowymi stopami! Jeeli
dokonasz wyboru, o ktrym mylimy i mwimy zapraszamy do odnowienia
czekajcego na was Kontraktu wiata i wstpienia w szeregi Emisariuszy
wiata. Kiedy przystpicie do wiadomej pracy dla dobra wszystkich istot,
wznoszenia wiadomoci, transformowania nieharmonijnych energii i innych
wietlistych Misji, rwnie bdziecie zasilani Promieniem Energii rda z
Centralnego Galaktycznego Soca.

Ukochani, pozostaje nam przedstawi nasz histori dotyczc kontaktu si


ciemnoci z Jezusem Sanand i prby zawarcia kontraktu, ktry
spowodowaby niepowodzenie misji Mistrza. Oddajemy teraz gos naszemu
bratu - Jezusowi, poniewa jak wiadek najlepiej odda sytuacj, ktra miaa
miejsce podczas spotkania delegacji si ciemnoci i Istot wiata. Nastpnie
zaproponujemy prac-medytacj, podobnie jak w poprzednich rozdziaach.
Inicjacja zakotwiczenia Matrycy Rozproszenia Ego w wietle Mioci pozwoli
wam odetchn od niemal najpotniejszej niewoli, w ktr z wasnej woli si
oddalicie.

Ukochane Siostry i Umiowani Bracia, zwraca si do was Koordynator


Wzniesienia w wietle Mioci, Jezus, Joshua, Sanada. Reprezentuj Hierarchi
Mocy wiata Mioci od eonw, wielokrotnie pojawiajc si na Ziemi i w
innych przestrzeniach tej galaktyki niosc zrozumienie wiata Mioci. Wrd
was jestem znany jako Jezus Chrystus - Zbawiciel. Moj misj byo jednak
przede wszystkim pokazanie, e tak jak ja jestecie dziemi Stwrcy, jestecie
doskonali, jako manifestacja rda. Pokazaem wam, e przez pokor,
Mio, medytacj i modlitw, powicenie oraz bezwarunkow sub
moecie osign moj wiadomo - wiadomo Chrystusow i jak
zobaczylicie na Grze Przemienienia dostpi iluminacji, aktywowa ciaa
wietliste i sta si Bogo Czowiekiem. Wasza inkarnacja w ciele ludzkim ze
wiadomoci Ojca - Matki rda jest kwintesencj tego co nazywamy Bogo
- Czowiekiem. Jestecie w momencie intensywnej transformacji i
podniesienia wiadomoci i wibracji cia, zatem stanie si Bogo- Czowiekiem
jest wasz drog, z ktrej nie ma ju odwrotu. Zreszt nie miaoby sensu
wraca do dowiadcze, ktrych cay wachlarz zaserwoway wam siy
ciemnoci. Jeeli chodzi o moj 'mier', by to zabieg techniczny, ktry
pozwoli wywie w pole siy inwolucyjne. Byem torturowany, straciem
przytomno, ale nie umarem. Trzy dni to by czas konieczny do
'rekonwalescencji' i podniesienia wibracji wszystkich moich cia do takiego
poziomu, e manifestowaem si gwnie w formie wietlistej, duchowej,
eterycznej... Nad tym pracowa cay zesp Istot wiata, Lekarzy
Kosmicznych.

44
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Wrmy jednak do historii spotkania dwch biegunw. By to szczeglny


wieczr, chodny, lecz kumulacja Energii wiata Mioci spowodowaa, e
przenikliwy wiatr nie przeszkadza mi w medytacji. Medytowaem od sidmej
wieczorem. Podczas tej kontemplacji zostaa mi przypomniana waga
wydarzenia, ktre miao nastpi tego wieczoru. Ojciec przypomnia mi to,
co zostao ustalone przed moim zejciem na Ziemi. Wiedziaem, e siy
ciemnoci bd staray si wykorzysta swj perfidny Kod Korupcji Ego i
zaproponowa co w ich gestii, bym odstpi od kontynuowania mojej misji.
Siom inwolucyjnym byo nie w smak, e nastpio powane drgnicie w
wiadomoci ludzi, z ktrymi miaem styczno. Wasza tradycja mwi o
kilkunastu uczniach, dwunastu apostoach, Judaszu i Magdalenie... Tak
naprawd byo ich setki, tysice i towarzyszyli mi w wdrwkach. Niektrzy z
nich zostawali duej, niektrzy krcej jednak zawsze zapada Impuls
wiadomoci w tych duszach tak, e jak wracali do swoich domw mieli wiele
do przemylenia. Nauki, uzdrawianie, wsplne wielbienie Ojca, wsplne
medytacje zainicjoway moj duchow, energetyczn siatk wok Ziemi.
Pole oddziaywania si negatywnego bieguna zostao zagroone. Kiedy
pojawiy si mroczne istoty byy wrcz zalepione ogromem wiata Mioci.
Kochajcy Ojciec nie tylko zesa na mnie ochronny wir energii wiata
Mioci, ale rwnie nie byem sam. Moim wsparciem duchowym byli
Archanioowie Zadkiel i Uriel oraz dwch potnych Kumarw wysanych od
Brata Sanat Kaumary. Moc wiata Mioci jaka zostaa w tym momencie
skumulowana bya miadca w stosunku do energii si ciemnoci i tak silna,
e impuls wiata by zauwaony w wyszych wymiarach. Byem chroniony i
spokojny. Komunikacja przebiega w dyplomatycznej akceptacji, lecz z moc
odmwiem propozycji panowania w innych wiatach na rzecz porzucenia
was, moje Kochane Siostry i Kochani Bracia. Siy ciemnoci ostrzegy mnie
przed konsekwencjami takiej decyzji i odeszy z poczuciem klski, dao si
odczu energi rozczarowania. Miaem jeszcze troch czasu, by
przygotowa si wewntrznie na wydarzenia bdce konsekwencj tego
spotkania. Jestecie tak ukochani przeze mnie, przez rdo, e za nic na
wiecie nie oddam niezastpionego dowiadczenia pracy dla was i z wami...
Opisany fakt jest rwnie lekcj dla was: jeeli jestecie prowadzeni przez
rdo i z ufnoci oddacie si przygotowaniu was przez Ojca do wanych
misji to nic nie moe si sta nieprzewidzianego i takie same, a nawet wiksze
rzeczy bdziecie robi ni ja. Kochani, nadchodzi czas popracowania nad
przywizaniem do dyktatury ego. Potraktujcie to jak rewolucj wolnociow,
ktra ma na celu obalenie tyrana. Musz doda, e Matryca Rozproszenia
Ego w wietle Mioci jest bardzo intensywn, a zarazem pikn struktur
energetyczn. Wiem o czy mwi, poniewa te wraz z innymi Brami z
Hierarchii Mocy wiata Mioci nad ni pracowaem.

45
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

MEDYTACJA WICZENIE:

Zaczynamy prace z wysokowibracyjn Matryc wiata Mioci. Postaraj si w


zwizku z tym przybra jak najwygodniejsz pozycj do tego wiczenia. Miej
rwnie wiadomo, e praca z ego jest istotnym krokiem w rozwoju
duchowym, to otwarcie na nieograniczone moliwoci duchowej ekspresji i
pokady rdlanej, Transcendentalnej Wiedzy Dniany, to ostatecznie
wejcie w stan Najwyszej wiadomoci. Jak sam widzisz rozproszenie ego
bdzie miao bardzo wane skutki dla twojego dalszego ycia. I oto przed
tob w wysokowibracyjnej, rozedrganej przestrzeni kosmicznej, a zarazem
duchowej przygotowane jest pole pracy. Matryca Rozproszenia Ego w wietle
Mioci emanuje amarantowo jaspisowym wiatem, a jej rezonans to 4064
Hz. I nie kada istota jest w stanie przebywa w tym intensywnym
rozwibrowaniu duszy czas. Matryc stanowi okrg, jako symbol ja, ksztat
doskonay, lecz ograniczony przestrzennie. Ten krg tutaj oznacza
wiadomo siebie, jestem najlepszy, jestem doskonay, jestem ograniczony,
waciwie to kim jestem? To programy dotyczce poczucia wasnej wartoci,
samooceny, bardziej lub mniej faszywego spostrzegania siebie jako
jednostki. Z centrum delikatnie emanuje symbol OM, poniewa za
jakimkolwiek przekonaniem stoi niewzruszone i wieczne rdo. Wszystkie
Matryce, w tym take ta s wielowymiarowymi strukturami energetycznymi,
std symbolika maego ja wraz z wielkim JA nie wykluczaj si. Z centrum
okrgu wychodz Wektorowe Energie Rozproszenia Ego. S trzy gwne:
dotyczce ciaa, umysu i psychiki oraz mniejsze dotyczce wszystkich
pozostaych dziedzin ycia, ktrych dotyczy panowanie ego wymagajce
rozproszenia, uwolnienia. Std wszystkie wektory rozchodz si promienicie.
Podobnie jak w poprzednich pracach jeste zaproszony do wejcia w obrb
rozwietlonej i rozwibrowanej Matrycy. Kiedy ju znalaze si w rodku moesz
usysze coraz bardziej narastajc wibracj dwikow: LAMTAM
AHAMKARA QXI. Z tego archaicznego cigu dwikw jednego z wielu
Jzykw wiata moe by znane sowo Ahamkra. Ten dwikowo
wibracyjny ideogram pojawi si w sanskrycie i oznacza EGO. Cao
dwikowego klucza Matrycy Rozproszenia Ego w wietle Mioci mona
przetumaczy jako definitywne rozproszenie ego. Zachcamy ci by
zintegrowa si z tym kluczem i powtrzy w mylach trzy razy:

Lamtm Ahamkra Qxi, Lamtm Ahamkra Qxi, Lamtm Ahamkra Qxi

Pozwl sobie na poprzebywanie w tej wibracji. Jak moesz zobaczy, to


przyjrzyj si swoim dotychczasowym pogldom, przekonaniom, ideom,
zmieniajcemu si wizerunkowi siebie w zalenoci od nastroju, zachciankom i
kaprysom, ktre niejednokrotnie mogy krzywdzi istoty wok ciebie

46
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

wszystkiemu co identyfikuje si z ego jako rozpywajca si, rozpraszajca si


gsta, ciemna, kleista energia w wietle Mioci. Na to miejsce spywa
przepotna, niczym nieograniczona Energia rda, Energia Mocy wiata
Mioci. Zatop si w tym wietle i zobacz jak wiato Mioci zaczyna
transformowa i napenia rdlan Wiedz twj umys Odczuj peen
dostp do Najwyszej wiadomoci i rozkoszuj si zwiastunem wolnoci od
Kodu Korupcji Ego. Nadchodzi czas zakoczenia tego wiczenia i powrotu
do TU i TERAZ. Czas wprowadzi w ycie informacje, ktre spyny wraz z
Matryc Rozproszenia Ego w wietle Mioci. Na nic nie zda si najwspanialsza
wiedza, bez choby odrobiny praktyki. Tylko od was zaley decyzja, czy
zechcecie manifestowa kadego dnia wibracj JAM JEST RDLAN
WOLNOCI OD EGO. Daj sobie czas na powrt, powtarzamy po raz kolejny:
duchowa praktyka, wiczenie energetyczne, medytacja to nie wycigi. Ty, jak
kada z istot jeste dostrajany indywidualnie do energii, ktre s
przygotowywane w takiej formie, by mg je jak najlepiej zasymilowa. Tak
wic zapraszamy raz jeszcze do powrotu

47
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

48
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

V. MATRYCA HARMONII ENERGETYCZNEJ W WIETLE MIOCI

Ukochane, pene Mocy Istoty wywodzce si ze wiata Mioci.


Zwracaj si do was Hierarchie Mocy wiata Mioci, z poziomu pitej
wibracji 5064 Hz. Najukochasze wietliste Siostry i rdlani Bracia, kiedy
idziemy tropem opowieci i dziaania si ciemnoci to widzimy tylko zgliszcza,
tak na poziomie fizycznym jak i duchowym. Jeli chcemy uj motto dziaania
si inwolucyjnych z naszej perspektywy to nasuwa si parafraza tekstu z
pewnego polskiego kabaretu: 'Co by tu jeszcze zepsu, Panowie. Co by tu
jeszcze zepsu.' Ciesz si jak dzieci, a nam pozostaje sprztanie po ich
balu... To taki spontaniczny przekaz zamiast wstpu. Kolejnym kodem si
ciemnoci jest Kod Zmiany Energeryczno-Wibracyjnej. Jest on bardzo wanym
kodem zamanifestowanym na Ziemi, poniewa niejednokrotnie omal nie
doprowadzi do zagady planety. Najmilsi, chcemy zwrci wasz uwag na
fakt, e ten kod zawiera si poprzednich kodw, z rnych wymiarw
dziaania: energetycznego, mentalnego, psychicznego, a w kocu
fizycznego. Dlatego Matryca Harmonii Energetycznej w wietle Mioci
zawiera rdlan Wierno, rdlan Rzeczywisto, rdlan Prawd, Moc
Rozproszenia Ego. Ten kwadrant Galaktyki, w szczeglnoci wasz Ukad
Soneczny, a przede wszystkim Ziemia jako miejsce eksperymentu z Prawami
Uniwersalnymi, dualizmem i ich znieksztacon form podlega oddziaywaniu
energii. Energia ta nie tylko posiada rne natenie, biegunowo, posta,
ale take oddziauje agodnie, nie perswazyjnie lub z naciskiem,
przygniatajco. W tym caym energetycznym tyglu jestecie wy, w wikszoci
kompletnie niewiadomi ich bezporedniego oddziaywania na wasz
indywidualno i otoczenie. Zachwianie energetyczne zawarte w kodzie
powodowao nieodwracalne czsto szkody, 'straty' w rodowisku naturalnym.
Pretekstem by komfort ycia... Podeszlicie jednak do tematu zbyt serio.
Wynalazki i odkrycia naukowe tumaczylicie sobie jako dziaanie dla dobra
ludzkoci Czy tak na pewno byo? Niepohamowana ambicja i punkt
honoru w duej mierze jako efekt dziaania Kodu Korupcji Ego doprowadzi
do nagromadzenia si szczeglnej Karmy, ktrej skutek odczuwany jest
obecnie na fizycznej Ziemi. Ludzko przez rozwj rodkw transportu, denie
do wzrostu technologicznego doprowadzia do szczeglnego stanu upienia.
Siy inwolucyjne przez kody, o ktrych mwilimy, a take przez jeszcze
niewspomniane doprowadziy do oddalenia was od wiadomoci waszej
Prawdziwej Natury i Kreatywnej Energii rda (JAM JEST STWRC W

49
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

DZIAANIU). Zachwianie energetyczne przejawia si rwnie w uzalenieniu


od komunikacji, transportu, generalnie od konsumpcyjnego stylu ycia.
Niewielu z was yjc w wiecie zachodnim potrafi si obej bez samochodu,
telefonu komrkowego, czy Internetu, prawda? Zaburzenie energetyczne
przez Kod Korupcji Ego i Kod Zmiany Energetyczno-Wibracyjnej dokonao si
przez kodowanie dwikowe. Przez ostatnie 200 lat poziom haasu na Ziemi
wzrs blisko trzykrotnie! Od okoo 30 - 40 dB do okoo 90 - 110 dB. Powiecie, e
to cena rozwoju cywilizacyjnego. Doprawdy? Czy tak musi rzeczywicie
wyglda? Notorycznie syszane gone dwiki doprowadziy do tego, e
ludzie funkcjonuj w cigym podenerwowaniu, stresie, a to wyniszcza.
Znacznie atwiej dokona wyboru i pj na koncert rockowy, ktry przez
specyficzne, ostre, drapiene i niskowibracyjnie dwiki rozstraja
energetycznie i rozszarpuje na kawaki aur, ni poprzebywa w Jednoci z
natur i posucha piewu ptakw. Kiedy przebywacie na onie natury to nie
tylko odczuwacie spokj, ale te jestecie otulani energi Mioci, Radoci,
Harmonii. Gdyby zapyta du grup ludzi kiedy ostatnio przebywali w ciszy
lub w stanie wyciszenia, kontemplacji lub medytacji to ciko byoby uzyska
jednoznaczn odpowied czsto wielu nie potrafi wygospodarowa
choby chwili na tak wan cz ycia. Tak wic, by wprowadzi
energetyczn rwnowag i zakotwiczy Matryc Harmonii Energetycznej w
wietle Mioci naley zacz wanie od tego. Poprzebywajcie z wasz
Wewntrzn rdlan Cisz. To takie proste!

Kolejnym polem zachwiania porzdku energetycznego jest grnictwo.


Wydobycie wgla, boksytw i innych skarbw Matki Ziemi na przemysow
skal spowodowao zachwianie uporzdkowanych, naturalnych ruchw
tektonicznych pyt kontynentalnych oraz wzrost czstotliwoci i nasilenia
trzsie Ziemi. A kopalnictwo wgla, gazu ziemnego i ropy naftowej na
zachwianie pola magnetycznego planety. Naturalny ksztat pola
geomagnetycznego i pikno witej Geometrii torus, zacz si w jednym
miejscu rozszerza, a w drugim zwa. Silne znieksztacenia doprowadziy
porednio do zaburze cyklw pr roku i anomalii klimatycznych. Siy
ciemnoci, majc na uwadze wprowadzenie Kodu Zmiany Energetyczno-
Wibracyjnej, poday na tacy cae spektrum moliwoci jakie daje pod ktem
chemicznym ropa naftowa. Obecna cywilizacja moe miao by nazwana
cywilizacj tworzyw sztucznych. Doszo do tego, e toniecie w tworzywach
sztucznych. Oczywicie mona je przetwarza, ale nie da rady tego robi w
nieskoczono. Naturalny rozkad tworzyw sztucznych jest zbytnim
obcieniem dla Matki Ziemi i trwa wielki... Jest to kolejny przykad na
bezkonkurencyjny cynizm si inwolucyjnych.

50
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Dowiadczenie rozwoju cywilizacyjnego, technologicznego zostao


przedstawione jako istne bogosawiestwo, bez pokazania skutkw w
przyszoci. Jest to ekstremalnie cikie dowiadczenie dla Matki Ziemi.
Oczywicie jestemy tego wiadomi, e wybraa tak misj, powicia si dla
dobra wszystkich zamieszkujcych j istot, a take innych wietlanych
wiadomoci poza jej obszarem na innych planetach w innych systemach
planetarnych i wymiarach. Staa si akumulatorem bezcennych informacji i
dowiadcze dla Ojca-Matki rdo. Postanowilicie w wyniku pdu
gospodarczego, gonitwy za luksusem zanieczyci grunty, wod, powietrze...
Waciwie z istniejcych tu na tej planecie ywiow osta si, jako tako,
ogie. Chcemy zapewni was, e Matka Ziemia od zawsze bya gotowa
dzieli si w Obfitoci swoim ciepem przez energi geotermiczn, energi
kumulowan w wodach oraz swoim oddechem - energi wiatrw. Wystarczy
wej na poziom wsppracy z Matk Ziemi i ywioami w ich najczystszej
formie, a energii mielibycie tyle, ile potrzebujecie i co najwaniejsze z
zachowaniem Harmonii i Zasady Niekrzywdzenia. Wiele cywilizacji tak robi i
bya ju taka forma wsppracy na tej planecie, ale wicej opowiemy wam w
naszej historii

Jest jeszcze jeden aspekt Kodu Zmiany Energetyczo-Wibracyjnej. Jestecie


Istotami Mioci, zrodzeni z Mioci, jestecie Mioci. Siy inwolucyjne napisay
w swych wynurzeniach o wypieraniu si przez was Absolutnej Mocy Centralnej
(rda, Stwrcy). I co widzimy? Znieksztacon koncepcj Mioci, jej
poszukiwanie jakby si gdzie ukrya, jej pragnienie jakby bya towarem
deficytowym i niedostpnym dla wszystkich, wykorzystywanie Mioci do
zaspakajania wasnych egoistycznych zachcianek, kupczenie Mioci przez
odarcie z Niej szat Bezwarunkowoci. To si, ukochani, naprawd dzieje! I
najlepsze z tego wszystkiego: Mio jako skryty morderca!2 Okolicznoci
ekstremalnego dowiadczania zdeterminoway powstanie spoeczestwa
mierci - aborcja, eutanazja, rze zwierzt, kult mierci, umierania, zmarych, a
to wszystko jako znieksztacenie wiadomoci byo efektem
zaimplementowania midzy innymi Kodem Zmiany Energetyczno-
Wibracyjnej. A wracajc do tekstu w przypisie Mio zabija powoli to jako
nie czujemy si sztywni, czy martwi, mimo e t Mioci jestemy. Mio jest
Najczystsz Doskonaoci, rdlan Energi Stworzenia, jest pranav OM.
Wy jestecie Mioci, poniewa zrodzeni zostalicie jak zawsze powtarzamy
ze wiata Mioci. Nikt z was nie by nigdy dzieckiem ciemnoci!

2
Na pocztku maja 2013 roku widziaem nastoletni dziewczyn w koszulce, na
ktrej widnia napis: Love kills slowly Mio zabija powoli. (przyp. Karol Jeowicki)
51
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Kochani, na koniec powinnimy odnie si do wypowiedzi si ciemnoci,


ktra sama w sobie niesie potne zachwianie, zmian energetyczno-
wibracyjn. Cytujemy dosowny tekst: 'Era nadesza, chocia w cigu 10 000
lat nastpi ogromna aktywno i duchowe przebudzenie. Ten okres czasowo
wstrzyma nasz ekspansj. W rzeczywistoci jednak przyszo naley do nas, a
nie do kolektywu wiata. Nadejd czasy takiej ciemnoci, e w rezultacie
negatywnych, energetyczno-wibracyjnych zason przykrywajcych Ziemi,
nie bdziecie mogli ujrze Soca. W czasach ery ciemnoci, my, jej Panowie,
bdziemy rzdzi nie tylko wasz nic nieznaczc planet, lecz rwnie
innymi strefami Galaktyki.' Nie bjcie si, niech wiato Mioci rozpuci wasz
lk i zagubienie spowodowane przez t zarozumia deklaracj. Faktycznie,
kiedy siy przeciwnego bieguna wytwarzay swoj deklaracj My, Mistrzowie
wiata rozwijalimy nasz ofensyw w tym kwadrancie Galaktyki ze
szczeglnym uwzgldnieniem tej piknej i bardzo, ale to bardzo istotnej
planety - Ziemi. Przecie jak wielu z was wie Per Galaktyk si stanie.
Pomimo tego, e jeszcze nic nie byo pewne pod ktem duchowym i
energetycznym, jak cae dowiadczenie si zakoczy. Std taka butna
pewno przedstawicieli ciemnoci. Niedugo pniej zwycistwo zaczo
przechyla si na stron wiata. Przyczyniy si do tego strategiczne decyzje
wzgldem mocy i czstotliwoci prac wiatem Mioci i transformacji,
podejmowane przez Ojca Matk rdo poprzez liczne Rady i Hierarchie
Duchowe. Licznie zstpujcy Desant wiata w postaci was Operatorw
wiata i intensywnej pracy dywersyjnej na tyach wroga spowodowa istne
szarpnicie wibracyjne w obrbie planety i wielu jej mieszkacw. Powiedzie
wzrost wibracyjny to wedug nas za mao, kiedy patrzymy na to z
perspektywy przeszoci. Siy ciemnoci funkcjonuj obecnie na coraz
sabszych, rozadowujcych si bateriach, ktre byy naadowane podczas
ich najwikszego nasilenia przez tysice lat, podczas Kali Jugi. Std ich usilne
starania, by jako utrzyma si na powierzchni. Jedn z bardzo wyszukanych
metod jest zasianie zwtpienia u istot pracujcych na Ziemi dla bieguna
wiata, e nic si nie zmienia w kontekcie duchowej przemiany. Dla nas
duchowo-energetyczna rewolucja jest spektakularna. Syszycie o
samobjstwach, zabjstwach, aktach terroru, ale nie naley spoglda na to
w kontekcie za, czy niegodziwoci, lecz oczyszczenia. Siy ciemnoci mwi
o cieraniu si dwch biegunw. Kiedy czstka o biegunie dodatnim zderzy
si z czstk o biegunie ujemnym to a lec iskry... Inaczej mwic dwa
przeciwstawne elementy wytwarzaj ogromny potencja eksplozji
energetycznej, lecz w konsekwencji powstaje PUNKT lub PRZESTRZE ZERO, w
ktry wpywa wiato Mioci. Std cieranie si dwch biegunw na planie
duchowym ma tak 'dramatyczne' odniesienie na planie fizycznym w ruchach
tektonicznych, spoecznych, ekonomicznych... To cudownie, e mieszkacy

52
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Ziemi poznaj prawd, metody manipulacji, zaczynaj dziaa, pracowa,


powica otrzymane 'talenty' i czas dla dobra wszystkich istot,
bezwarunkowo, bezinteresownie, a co najwaniejsze z Mioci. Wic nie
lkajcie si, jak to mwi Jezus Sananda, jestecie w silnym wzmagajcym si
prdzie wzniesienia wiadomoci, wibracji, uwicenia Was, jako Bogo-ludzi i
oczywicie uwicenie Mioci... Jezus bdc na Ziemi jako zwiastun
obecnych chwil, jako zwiastun Bogo-czowieka w najwaniejszej
czasoprzestrzeni swojej misji nie powiedzia 'Boe mj, Boe mj, czemu Mnie
opuci?', lecz 'Ojcze, ale mnie UWICI!'. Oznaczao to symboliczne
podniesienie za spraw Woli i aski Ojca - Matki rda z dramatu
czowieczego do Chway Bogo-czowieka. To wanie Sananda by
chodzc manifestacj Matryc Mocy wiata Mioci i aden kod si
ciemnoci si go nie ima, mimo e tak podkrela si jego ludzkie saboci w
boskoci. Pozostaje wam kocha, dzieli si waszym Wewntrznym
Promieniem, medytowa, dowiadcza spontanicznej ekspansji radoci i
boskoci. Tak czyni Kumar Jezus3, wic NAPRAWD idcie jego ladem!

Ukochane Istoty wiata Mioci, nadchodzi czas zakoczenia naszego


rozdziau, ale zanim przejdziemy do tradycyjnej pracy medytacji dokonamy
wgldu i jeli zaistnieje potrzeba, to skorygujemy opowiadanie si przeciwnego
bieguna. Nim zaczniemy snu nasz opowie wraz z holograficznymi
obrazami z przeszoci Ziemi pragniemy zdementowa stwierdzenie naszych
oponentw. W niezwyky sposb staraj si wykreowa swj obraz, jako
obrocw przed wiatem i nami, jako rzekomo istoty, ktre nie myl o
niczym innym jak o dominacji, zniewoleniu was, stworzeniu nowej rasy, by
kontynuowa ekspansje i dominacj w wymiarach. Czy rzeczywicie
odczuwacie presj z naszej strony? Czy wszyscy z was, ktrzy oddali swoje
ycie Ojcu Stwrcy rzeczywicie czuj, e s manipulowani lub e w
drastyczny sposb obniya si jako waszego ycia, czy te dziki wiatu
Mioci odkrywacie nowe, nieograniczone moliwoci harmonijnej,
spontanicznej ekspansji rdlanej Kreacji, radoci, zdolnoci, talentw,
pokadw uczu gwnie Mioci, bezinteresownoci, wewntrznego
prowadzenia, poczucia bezpieczestwa i przekonania o waciwym
postpowaniu? Jeeli na wszystkie te nasze pytania-podpowiedzi lub choby
cz z nich odpowiecie TAK, to jest dowd na iluzoryczno postawionych
przez siy ciemnoci tez.

W hinduistycznych Puranach Nauczyciele Mioci przekazali opowie o czterech Kumarach


3

zrodzonych z umysu Brahmy: Sanaka, Sanatana, Sanandana i Sanat Kumarze. My siostry i


bracia z Hierarchii Mocy wiata Mioci Sanandana Kumar identyfikujemy, jako Jezusa
Sanand. Zwrcie uwag na podobiestwo: SANANDANA - SANANDA.

53
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Kochani, zapraszamy was do naszego archiwum z sal projekcyjn, w


ktrej wywietlimy obrazy zdarze sprzed trzech i p miliona lat. Zesp nauk
o planecie i jej historii: geografia, geologia, geofizyka, geodezja, a take
archeologia i paleontologia przekazuj tylko cz wiedzy na temat
projektowanej przez nas holograficznie rzeczywistoci. Pozwolono
naukowcom odkry tylko cz zapisw przeszoci, poniewa dua cz z
nich nie ma do koca natury fizykalnej. A jeeli nawet udao si naukowcom
odkry co zupenie niewytumaczalnego, wic zarazem niewygodnego
zgodnie z zasad selekcji na nauk oficjaln i nieoficjaln nie trafio to do
publicznej wiadomoci. A caa zakazana nauka zostaa zbagatelizowana
jako domyy, mity Kady, kto omieli si w swym szalestwie docieka
prawdy lub j publikowa zostawa zepchnity na margines nauki,
omieszony i napitnowany to dziaanie wanie Kodu Zmiany Energetyczno-
Wibracyjnej W tym czasie bya to planeta niezwykej urody z gst i
olbrzymi rolinnoci. Mona przyrwna owe poacie zieleni do
najobfitszych czci Dungli Amazoskiej. Atmosfera bya przepeniona w
znacznie wikszym stopniu pran ni obecnie, z krystalicznym powietrzem. Na
powierzchni planety powietrze byo tak czyste, jak mniej wicej obecnie w
grach, lecz dzisiejszy mieszkaniec Ziemi miaby kopoty z oddychaniem,
wrcz mogyby wystpi objawy hiperwentylacji. Z racji wystpowania
wikszych ni w czasach wspczesnych istot grawitacja bya nieco wiksza.
Dziki obecnoci licznych goci z rnych przestrzeni kosmosu, ras, cywilizacji,
dominujc technologi bya technika wykorzystujca energi
elektromagnetyczn i energi wiata. Znacie na waszej planecie miejsca
zachwiania, zagicia, anomalii energii elektromagnetycznej, czsto w tych
miejscach istniay bazy zewntrznych cywilizacji wraz z generatorami energii,
laboratoriami, urzdzeniami foto- i magnetofuzyjnymi. Pozostaoci po
obecnoci na Ziemi waszych gwiezdnych braci s wychwytywane przez
wasze przyrzdy odchylenia. Celem planety nie tylko byo przygotowanie istot
do ewolucyjnego wzniesienia na kadym poziomie, lecz przez kosmicznych
posacw wysyanych przez rezydentw na Ziemi do innych przestrzeni
wszechwiatw z kodami wiata Mioci i scenariuszami ewolucyjnymi
harmonijnego i zrwnowaonego wzrostu. W pracach projektowych bray
udzia rne i liczne Istoty wiata, ktre znacie obecnie jako Nauczycieli
Wniebowstpionych, Nauczycieli Mioci. Dla wielu z nas by to pierwszy
inkarnacyjny kontakt z Ziemi. Ziemia w tym czasie bya szczeglnym
miejscem harmonijnej wsppracy midzy bratnimi cywilizacjami dla dobra
wszystkich istot. Wysoko rozwinita kultura, sztuka artystyczna, muzyka,
architektura byy istn perek, mozaik z wielu stron kosmosu i wymiarw.
Mona byo dowiadcza licznych wystaw wietlnych, ruchomych obrazw
holograficznych. Takie wietliste dowiadczenia byy nieco zblione do kina

54
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

3D. Dzisiejsze instrumenty dte i szarpane dziaaj na podobnej zasadzie jak


chordofony, w ktrych strunami byy promienie wiata, a zamiast drgajcego
supa powietrza mona byo podziwia wznoszce si wiry rnokolorowego
wiata. Dziki tak licznym energetycznym, duchowym, artystycznym
wraeniom wiele istot wzbogacao si energetycznie, emocjonalnie, a w
szczeglnoci dowiadczao ewolucyjnej ekspresji w otoczeniu wiata
Mioci. Przybliylimy wam t rzeczywisto w sposb bardziej malowniczy, by
niektrzy z was j sobie przypomnieli. By moe te obrazy bd dla ciebie
znajome. Oznacza to, e Ty, jak wiele innych Istot wiata byo w tym wiecie.
Tak doskonale zorganizowany system sta si dla si ciemnoci przysowiow
drzazg w oku. Siy ciemnoci prowadzc do skcenia i konfliktu wewntrz
Hierarchii planety wprowadziy emisariuszy, ktrzy kryjc si przed
zdemaskowaniem i wypdzeniem prowadzili kreci robot. Celem byo
stworzenie rasy zmodyfikowanej genetycznie tak, by speniaa wszystkie
zaoenia agresywnej ekspansji na planecie, w ukadzie sonecznym i
galaktyce. Denia separacyjne doprowadzay w rezultacie do wybuchu
wojny midzy Koalicj wiata, a buntownikami po stronie cienia. Hierarchie
Kosmiczne zdecydoway si zaprowadzi porzdek i wysay ekspedycj
Konfederacji Intergalaktycznej. Szala konfliktu zacza przechyla si na
stron wiata, lecz punktem zwrotnym byo uycie energii nuklearnej na
planecie. Siy inwolucyjne otworzyy portal do wiata Nukleos, a nastpnie
skumulowali nad Ziemi, w bliskim ssiedztwie przejcia ogromny adunek
energetyczny. Zachwianie harmonii energetyczno-wibracyjnej ekosystemw,
atmosfery, a nawet porzdku geologicznego doprowadzio do powolnej
degradacji Ziemi i oczywicie licznych ofiar w istotach zamieszkujcych
planet. Wielu z nas miao pierwszy kontakt z siami ciemnoci, wiatrem
atomowym i ich kodami na planie fizycznym. Wikszo z nas rezydujcych
na planecie: Sananda, Saint Germain, El Morya, Serapis Bey, Sanat Kumara
zdecydowao podnie swoje wibracje i przenie do wyszych wymiarw, a
nastpnie poddalimy si kwarantannie w wietle. Konsekwencj tej decyzji
byo osabienie Koalicji wiata na rzecz koalicji buntownikw i
zmodyfikowanej, znieksztaconej rzeczywistoci. Buntownicy-emisariusze
przeniknli do wszystkich dziedzin ycia: wadzy, kast wojownikw, ekonomii
czy religii wprowadzajc Kod Zmiany Energetyczno-Wibracyjnej. Kod ten nie
mg zaistnie na wysoko wibracyjnej Ziemi i na podwalinach harmonijnej
cywilizacji, wic dokonano jej zniszczenia by budowa na kompletnie innych
zaoeniach i paradygmatach. Na tamten czas nie posiadalimy
wystarczajcych si, moliwoci, a take okolicznoci nie sprzyjay, by
odbudowywa i rozwija Harmonijn Cywilizacj wiata. Dzisiaj jestemy w
innym pooeniu, dziki mobilizacji Mocy wiata Mioci i Istot rezonujcych w
energiach wiata Mioci, licznych Emisariuszy wiata na Ziemi, dziki An

55
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Kana Te moemy powrci do tworzenia jeszcze pikniejszego wiata ni


tego, ktry by wwczas. Czy jestecie gotowi, by podj zadania, prac u
podstaw dla dobra wszystkich istot, dla budowania Cywilizacji Harmonijnego
Wzrostu w wietle Mioci? Mamy nadziej, e odpowiesz twierdzco!
Zapraszamy, wic w nasze Rozwietlone Szeregi!...

MEDYTACJA WICZENIE:

Zapraszamy was, ukochani do pracy-medytacji. Bdzie ona miaa na celu


zneutralizowanie i rozpuszczenie w wietle Mioci Kodu Zmiany Energetyczno-
Wibracyjnej oraz konsekwencji jego zakotwiczenia. Kochana Siostro,
Promyczku wiata Mioci i kochany Bracie, Przejawiajca si wita
Geometrio wiata Mioci, jeste agodnym powiewem energii zaproszona,
zaproszony do pracy z Matryc Harmonii Energetycznej w wietle Mioci
wibrujcej w czstotliwoci 5048 Hz i kolorze turmanlinowo - zotym. Ta
matryca zbudowana jest z dynamicznie rozstawionych wietlistych okrgw
bdcych w rotacji wobec centralnie emanujcej Pranavy OM. Z
wirujcych okrgw wychodz jeszcze dodatkowo spirale witej Geometrii,
ktrych celem jest swoiste zmiecenie zmienionych i znieksztaconych
manifestacji wibracyjno-energetycznych i zawrcenie do Centrum, do
rda, poniewa tylko Ono moe transformowa je w pierwotn, najczystsz
form. I oto matryca zaprasza ciebie do jej przestrzeni, wibrujcej, wirowo
rozkrconej. Kiedy znajdziesz si w rodku, owiewa delikatnie energetycznie i
wibruje kluczem dwikowym: BALAM NIGO OM. W Antycznym wietlistym
Jzyku Kumarw znaczy to mniej wicej Harmonia Energii w rdle. OM
znasz doskonale, jeli nawet nie umysem, pamici, czy skojarzeniem, to na
pewno Wewntrzn Wiedz. Niezaprzeczalnie twoje serce Je doskonale zna,
poniewa samo wibruje, oddycha, kpie si w wibracji rda, w pranavie.
Balam to harmonia, zrwnowaenie - balans. Zachcamy ci, by
zintegrowa si z tym kluczem i powtrzy w mylach trzy razy:

Balam Nigo Om, Balam Nigo Om, Balam Nigo Om

Zachcamy do poprzebywania nieco czasu w tej energetyce i pozwolenia,


by Matryca Harmonii Energetycznej w wietle Mioci wykonaa sw prac.
Moesz poczu zrwnowaenie energetyczne, wibracyjne, wietlne w caym
ciele i poza nim. Nie zdziw si, kiedy odczujesz rozszerzanie si ciebie, ciaa
czy wiadomoci. Kiedy bdziesz mie takie wraenia, oznacza to, e cay
proces przechodzi we waciwym kierunku, jest prawidowy i nie
zablokowany. Brak jakichkolwiek odczu nie jest powodem do niepokoju,
gdy rwnie wszystko jest w porzdku, zapewniamy, e nad wszystkim panuje
Matka Ojciec rdo i Hierarchie Mocy wiata Mioci. Na zakoczenie tego
wiczenia we jeszcze kilka oddechw i pozwl sobie na harmonijny,
56
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

niepieszny powrt do TU i TERAZ, do swojej fizycznej powoki, do fizyczno-


zmysowej wiadomoci.

57
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

58
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

VI. MATRYCA DOSKONALENIA POLA PRZYCZYNOWEGO PLANETY W WIETLE


MIOCI

Ukochane, pene Mocy Istoty wywodzce si ze wiata Mioci.


Zwracaj si do was Hierarchie Mocy wiata Mioci, z poziomu szstej
wibracji 6048 Hz. Ukochani, Boskie Istoty wiata, siy ciemnoci we waciwie
doskonay dla siebie sposb wykorzystay zbieno korelacji przyczynowych
w obrbie pl duchowych, fizycznych Ziemi i waszych myli Intencja Myl
Kreacja Materializacja, Przyczyna Skutek, czy to nie proste? Jednak wielu
z was nie wie zbyt wiele o mocy Prawa Przyczyny, a przecie dowiadczanie
tego prawa w PENEJ WIADOMOCI to kreacja Pikna, Szczcia, Raju
Kady z was zstpi na to szczeglne miejsce, jakim jest Ziemia nie po to, by
dowiadcza cierpienia, blu, lku, zniewolenia... Nic z tych rzeczy! Jeeli
'zadalicie sobie nieco trudu' ,by zapozna si z zasadami i esencj rzdzc
Prawami Uniwersalnymi, a w szczeglnoci Prawem Przyczyny, Prawem
Karmy, Prawem Synchronicznoci to ycie moe by dla was magi
niesamowitego pikna, harmonii, obfitoci, braterstwa, mioci i
dowiadczaniem waszej Prawdziwej, rdlanej Natury w najdoskonalej
przystosowanej do tego przestrzeni. Istnieje bezsporny fakt poczenia pola
przyczynowego Ziemi i waszych cia przyczynowych. To poczenie wynika z
relacji Matka - dziecko i jest niezwykle silne. Podobnie jak na wszystkich
poziomach, a przede wszystkim na poziomie emocjonalnym i mentalnym
poczona jest wasza ziemska Matka z wami. Kreuje to szczeglny kontakt
telepatyczny, uczuciowy midzy wami, prawda? Ciao przyczynowe u was
nazywa si te buddhi, a wic reprezentuje wiadomo Buddyczn w
najwyszym i rdlanym aspekcie. Pierwotnym zaoeniem rozwibrowania,
rozwietlenia w caej okazaoci tego ciaa bya wiadomo, e wszystko
istnieje w braterstwie, w jednym uczuciu - Mioci, bez iluzji oddzielenia, rnicy
czy dualnoci. Kiedy na nowo odzyskujecie dostp do tej wiadomoci,
uwiadamiacie sobie peni zjednoczenia z ludzkoci, a take z siostrami i
brami w innych formach, wszelakich gatunkw - dzieci Matki Ziemi. Ta penia
wiadomej jednoci ze wszystkim naley do sfery atmy lub nirwany. Taka istota
postrzega, e wszyscy s obliczami wikszej wiadomoci; dochodzi ona w
istocie rzeczy do zrozumienia staroytnej formuy: Ty jeste Tym 'tat tvam asi'.
Penia oczyszczenia pola przyczynowego, ciaa buddhi w was, daje poczucie
zjednoczenia nie tylko z otaczajcymi was wspsiostrami i wspbrami na
planie fizycznym, ale te z Mistrzami Mocy Mioci na planie duchowym.
Wasza wiadomo rozwinita do poziomu buddycznego, na planie

59
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

przyczynowym pozwala nam si kontaktowa z wami, ale jest to oczywicie


tylko jeden ze sposobw... Od dawien dawna przekazywane byy techniki
rozwietlania, rozwibrowania cia subtelnych, w tym ciaa przyczynowego, by
speniay w najdoskonalszy sposb swoj duchow funkcj. Podstawow
technik jest oczywicie medytacja. Przypominamy o tym po raz kolejny,
poniewa czas dla wielu ju si zacz, by od nowa zatroszczy si o rozwj
wiadomoci. Generalnie cieki rozwoju wewntrznego bazuj na trzech
podstawowych mechanizmach medytacyjnych:

rozwijanie skupienia i wyrazistoci percepcji, ktre pracuj z wymiarem


mentalnym - umysem,
rozwijanie i dowiadczanie bogoci i mioci, ktre opieraj si na
wymiarze subtelnym -wymiarze duszy,
utrzymywanie bezporedniego wgldu, czyli stanu penej i cakowitej
obecnoci, ktry bazuje na podstawowym wymiarze duchowym -
Duch, Pustka, Dharmakaja, tat tvam asi...

Dodatkowo stosowanie pracy z ciaem i energi yciow stabilizuje zdrowie i


bardzo silnie harmonizuje emocje na przykad hatha-joga w indyjskim
systemie jogi, czy tai chi chuan lub qi-gong - w systemach chiskich.

Przez wieki na Ziemi nastpi nieprzejednany i despotyczny rzd mentalnego


ego, na ktry nie tylko dalicie zgod, ale dziki 'ofertom nie do odrzucenia'
serwowanym przez siy ciemnoci zanurzylicie si w t znieksztacon
rzeczywisto z przekonaniem, e jest to niezwykle atrakcyjne. Zgadzamy si z
siami inwolucyjnymi, e kady z was staje przed opowiedzeniem si, po jakiej
stronie bieguna decyduje si stan. Skakanie midzy impulsami wiata i
ciemnoci nie ma ju sensu, poniewa takie lawirowanie to jest do niczego
nieprowadzca prba pozbycia si odpowiedzialnoci. Nie zmienia to faktu,
e to wy bdziecie musieli dokona wyboru o przyszoci waszego
przejawienia i manifestujcej si rzeczywistoci... Decyzje i dziaania waszych
poprzednikw tysice lat temu miao wpyw na wasz obecn
niewiadomo. Niebagatelny wpyw miay take znieksztacajce filtry
przekona, wartoci, tradycji i dziaa na wasz wielowymiarow struktur,
obficie oferowane przez siy przeciwne do naszego bieguna w postaci Kodw
Si Ciemnoci. Nie traktujcie tego jako kary lub nie powinnicie uala si nad
sob twierdzc, e jestecie ofiarami jakiego spisku, tajnej umowy, czy
czego podobnego. Ego nasycone energi cienia pozwolio wygenerowa
strach, zamieszanie, niepokj, brak poczucia bezpieczestwa i Mioci.
Ponownie chcemy zwrci wasz uwag, e to dowiadczenie nie podlega
ocenie w kategoriach 'dobra', czy 'za, lecz stao si kontrastem do stanu,
ktry jest przez was tak bardzo podany. Pozwala to na wyeksponowanie

60
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Mocy wiata Mioci, Wartoci niesionych przez obecno w rdle specjalnie


dla tych istot, ktre raz je dostrzegszy - nie strac ju nigdy z oczu! Pragniemy
wam zatem pomc, poniewa jak nigdy dotd potrzebujecie rdlanego
Pokoju i Harmonii, std nasz odzew i odpowied na Kody Si Ciemnoci.
Wan wiedz dla was na ten czas jest wiadomo zmiany paradygmatu,
zarwno caej planety, jak i was indywidualnie.

Zajmiemy si w tym miejscu otoczeniem waszej planety. Zakadamy, e


czytajc nasz przekaz znacie poziomy atmosfery ziemskiej: troposfera,
stratosfera, ozonosfera, mezosfera a do egzosfery czyli do wysokoci 2000
kilometrw nad powierzchni paszcza Ziemi. Zatrzymamy si teraz na nieco
dalszej przestrzeni wok Ziemi - magnetosferze. W obszarze ziemskiej
magnetosfery znajduje si strefa nazywana przez was 'Pasem Van Allena'
rozpocierajca si pomidzy 15000 a 20000 kilometrw i penica funkcje
ochronn dla Ziemi. Waciwie wasza planeta posiada kilka takich pasw,
ktre co rusz s odkrywane przez ziemskich naukowcw. W obrbie tego
pasa znajduje si pole morfogenetyczne, stanowice komunikatywn cz
biosfery. To szczeglne miejsce gdzie wszystkie gatunki i rodzaje mieszkacw
planety poczone s sieci komunikacyjn. Jest ona tak doskonaa, e
nastpuje w niej niezakcona wymiana informacji na wszystkich poziomach.
Dziki polu elektromagnetycznemu kada forma czy gatunek pozostaje w
ustawicznym rezonansie ze swoim kolektywnym DNA. Poniewa ziemskie
formy ycia znajduj si na rnych poziomach rozwoju, zrozumiaym jest, e
tylko czowiek, jako istota operujca w wyszym polu rezonansw, moe
wnosi tam swoje projekcje. Pole morfogenetyczne wyposaone jest w
zewntrzne, subtelne membrany, dziki ktrym Ziemia - jako ywa istota Gaja
- moe komunikowa si z tym, co znajduje si na zewntrz niej samej. Tu
dokonuje si wymiana z komunikatywn energi Soca i planet, ktrych
promieniowanie przenika aur solarn. W ten te sposb wytwarza si droga
komunikacyjna ze rdami informacji lecymi poza Ukadem Sonecznym, z
caym Wielkim Kosmosem. Generalnie s to impulsy niesione przez strumienie
energii pochodzce z wymiaru pitego. Wewntrz pasa Van Allena, oprcz
pola morfogenetycznego znajduje si PSI-bank, funkcjonujcy jako
chronosfera - sfera Kronosa, co oznacza, e kady obrt planety wok osi
manifestuje w formie eterycznej okrelon cz fraktalnego aspektu
programu ziemskiego. Wyobramy teraz sobie sytuacj, e siy ciemnoci
dokonuj przerwa, manipulacji lub zniszczenia tego niesamowicie
koronkowego pasa transmisyjno-archiwizujcego. Konsekwencj byoby:

61
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

zachwianie rwnowagi komunikacyjnej midzy istotami, czy waciwie


ich kolektywnymi wiadomociami,
utrata cznoci gatunkw ze rdlanym, kolektywnym DNA, co
doprowadzioby do zdegenerowania przedstawicieli istot na planecie,
uatwienie siom inwolucyjnym dziaa destrukcyjnych na planecie, a
nastpnie ekspansja w obrbie systemu sonecznego, galaktyki,
Wszechwiata...,
'rozmagnesowanie' planety, poniewa magnetosfera jest w cisej
korelacji z magnetycznym jdrem, co w konsekwencji doprowadzioby
do rozpadu planety na pas asteroidw.

Ta ostatnia ewentualno zdarza si niezwykle rzadko, ale jak pokazuje


historia kosmosu i aktywno si ciemnoci, nie jest to odosobniony wypadek.
Tak te si stao z opisywan przez nich planet Traya-Meldek w waszym
ukadzie sonecznym. Okoo 26000 lat temu harmonijne impulsy kosmiczne w
tym kwadrancie Galaktyki zostay podmienione. W polu morfologicznym, w
polu przyczynowym Ziemi zosta wgrany nowy program, ktry miao
nazywamy programem babiloskim. Program babiloski rzutowa
ograniczone trjwymiarowo, materialistyczne NIEBO na Ziemi - np. schemat
pan/niewolnik, czas to pienidz, symbol Kaina, a take niedorzeczne,
spreparowane dane: grzechu pierworodnego i sdu ostatecznego, co byo
cakowicie sprzeczne z wzorcowym programem ewolucji. Elity rzdzce na
Ziemi we wszystkich moliwych szczeblach wraz z asymilowanymi
przedstawicielami si ciemnoci zaanektoway je, by 'roztoczy opiek', a tak
naprawd totalnie kontrolowa i manipulowa. Ten kosmiczny eksperyment
mia swoje odzwierciedlenie nie tylko na poziomie cia subtelnych, ale te w
blokujcej manipulacji na poziomie DNA. Istniejcy przez ca jednostk
kosmicznej fali wzorzec pan/niewolnik przesta istnie, zosta
zdezaktualizowany. Bg, czy te Bogo-czowiek nie moe by niewolnikiem
wobec siebie w nowej rzeczywistoci, na Nowej Ziemi!

Powrmy jednak do specyficznej ekspresji si inwolucyjnych na Ziemi i


zaburze pola przyczynowego waszej planety. Faktem jest, e ycie w
znieksztaconej rzeczywistoci zwizane jest z implementowanym bdem.
Dopki istota nie wyzwoli si z kontroli ego, intelektu - dominacji w obrbie
podstawowego 'paszcza', jak to mwi Wedy - Annamaya Koshy4 czyli
powoki fizycznej, dopty spostrzeganie przyczyny, jak i skutku jest z natury
obcione bdem. Umys, intelekt nawet najbardziej biegy w ziemskich

4Wedyjsk wiedz na temat Pancha Kosha przypomnimy, przybliymy szerzej przy


pracy z Matryc wiata Mioci skonfrontowan z Kodem Dysfunkcji Ciaa Energii,
czyli w rozdziale smym.
62
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

naukach nie jest w stanie obj ogromu, jak i zawioci przyczynowo-


skutkowych. Cae zamieszanie wynika z:

- nieprawdziwej wiedzy pyncej z mirau, iluzji skomponowanej przy pomocy


Kodu Znieksztacenia Rzeczywistoci,

- pragnie pyncych z ego zwiedzionego przez liczne pokusy wspomnianej


iluzji.

Dlatego te to co wydaje si przyczyn w rzeczywistoci jest ktrym z kolei


skutkiem. Std Prawo Przyczyny, Prawo Karmy s tak bardzo 'tajemnicze'.
Nieskoczona ilo kombinacji w obrbie akcja-reakcja wymagaa
powoania waciwej jej Hierarchii Duchowej - Wadcw Karmy. Kiedy masz
czyste serce i jest Ci dane mie czstkowy wgld w Bosk Wiedz, to z aski
Stwrcy moe by Tobie objawiona prawdziwa, rzeczywista przyczyna. Std
tak istotne jest, by podj decyzj o niepowtarzalnej podry od umysu do
serca... Tam bowiem manifestuje si Mio, ale te Prawda. Spostrzeganie
przez pryzmat serca daje wgld w rdlan Wiedz Dan.

Suba si ciemnoci, jako czynnik konieczny do przyjmowania lekcji w


rodowisku dwubiegunowym dla wielu z was dobiega koca. Przeszlicie
liczne, nierzadko dramatyczne cykle ewolucyjne. To wy decydujecie czy
nadal chcecie kreowa kolejny akt dramatycznej sztuki. Od wielu lat
Nauczyciele Mioci, Hierarchie Duchowe, czy te kosmiczni bracia
bezustannie zapewniaj was o innych scenariuszach ekspresji w Wyszej
wiadomoci i wyszym rezonansie od dotychczasowego. Zaburzenia w
harmonijnym rozwoju wiadomoci nastpiy w aktywowanych sekwencjach
Kodw Si Ciemnoci, a duej mierze w Kodzie Znieksztacenia Przyczynowego
Pola Planetarnego, ktry jest katarakt uniemoliwiajc spostrzeganie
Rzeczywistoci takiej, jak ona JEST! Nadszed czas na zmian w waszym yciu
i otoczeniu. Istniej liczne scenariusze pene MIOCI, MOCY, RADOCI,
SZCZCIA, HARMONII i BOSKOCI. To czy pragniecie ich dostpi i zagra w
tej lekkiej sztuce, samemu kreujc akt za aktem zaley tylko od was i tylko wy
moecie odpowiedzie na to pytanie. Nikt za was tego nie zrobi. Wie si to
z wziciem w kocu odpowiedzialnoci za myl, sowa i czyny, czyli narzdzi
kreacji i modyfikacji pola przyczynowego. Rezonowanie w wyszych
oktawach to te uwano i odpowiedzialno w kreacji, w opiece nad
planet i brami, wspmieszkacami, ktrzy potrzebuj i oczekuj tego od
was. Najwyszy czas zdj katarakt i zauway kim si tak naprawd JEST.
Przez Kod Znieksztacenia Planetarnego Pola Przyczynowego obraz jest tak
mocno zamglony, e Rzeczywisto Nowego Czowieka, Nowej Ziemi jest

63
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

spostrzegana jako UTOPIA a ni nie jest! Jestecie peni MOCY, MOCY


WIATA MIOCI. My, Hierarcha Mocy wiata Mioci moemy peni i
penimy rol doradcz, wspomagamy na bardzo subtelnych polach i
kibicujemy wam na drodze rozwoju, powrotu do rda. Dawno ju nasta
czas kreowania Nowego Planetarnego Pola Przyczynowego. Zanim jednak
peni zapau ruszycie do tej znamiennej i kolosalnej pracy, Czcigodni Stwrcy,
naley zharmonizowa ju istniejce Pole Przyczynowe Ziemi, jako
fundamentu NOWEGO. Dokonujemy razem niejako uwsteczniajcego resetu
morfologicznego powrotu do stanu sprzed znieksztacenia pod agresywnym
naciskiem si inwolucyjnych. Pragniemy przypomnie wam, poda prost
prac, metod ktra doskonale sprawdzi si w roli czynnika naprawczego.
Rzecz jasna istnieje wiele bardziej lub mniej prostych technik. Wiele istot o
wietlistej wiadomoci utrzymywao poziom energetyczny waszej planety na
takim poziomie, e Ziemia unikna totalnej, ostatecznej, destrukcyjnej
ingerencji si ciemnoci. Dziki takim bohaterom swoich czasw i miejsc wasza
przepikna planeta ocalaa, nie kopiujc scenariusza rozpadu rwnie
niezwykego ciaa niebieskiego Trayi-Meldek, ktrej pozostaoci jest pas
asteroid w waszym rodzimym Ukadzie Sonecznym.

Uznajemy, e czytajc karty tej ksiki, posiadajc woln wol dokonujesz


wyboru, by pracowa nad przywrceniem rwnowagi w obrbie pola
przyczynowego Ziemi i innych zamieszkujcych t pikn planet istot, jaki i
swojego. Istnieje wiele metod pracy z subtelnymi polami planet.
Najistotniejsza, a zarazem najwaniejsza jest intencja. Istnieje niezwykle prosta
technika, stosowana przez wiadome istoty na Hawajach zwana
Ho'oponopono. Dosownie, ho'o w jzykach polinezyjskich znaczy "rozpocz
dziaanie". Pono okrela si jako: "dobro, sprostowanie, moralno, moralne
wartoci, poprawna lub odpowiednia procedura, doskonao, dobrobyt,
dostatek, pomylno, poytek, naturalny stan rzeczy, powinno (moralna),
stosowno, waciwo, suszno, sprawiedliwo, cnotliwo, zadowolenie,
uczciwo, zbawienie, perfekcyjny porzdek, precyzyjno, dokadno,
poprawno, powinno, konieczno odczucia ulgi, usatysfakcjonowanie".
Ponopono oznacza "uporzdkowanie, sprostowanie, aranowa, ukada,
regulowa, ulepsza, dopasowywa, rewidowa, ustawia". Podstaw do
pracy z t niezwykle atw, a jednoczenie skuteczn metod jest
wiadomo kilku prawd, ktre pojawiaj si w waszym yciu niejako
samoistnie, dochodzicie do nich w zachwycie... Jeeli jeszcze nie miae z nimi
stycznoci przypominamy je poniej:

1. Wszystko jest energi i wszystko jest ze sob powizane.


2. Istnieje Boska Moc, ktra przenika wszystko.

64
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

3. Ty ponosisz stuprocentow odpowiedzialno za siebie i swoje


otoczenie.
4. Pokj, Mio i Przyja rodz si w tobie (Jeste Pokojem, Mioci i
Przyjani).
5. Pena harmonia prowadzi do Uzdrowienia, Pokoju i Szczcia.

S to podstawowe zasady Ho'oponopono. Ziemia jest twoj Matk, a


wszystkie wspegzystujce istoty s twoimi siostrami i brami. Wszyscy i
wszystko jest ze sob poczone na bardzo wysokich poziomach duchowych.
Zgodnie z przekazem Ho'oponopono, z ktrym si w peni zgadzamy - jeeli
rozpoznajesz jakie zachwianie energetyczne, problem i nic z tym nie zrobisz,
to stajesz si czci tego problemu, a z racji mega jednoci jeste
odpowiedzialny za to czy zostanie rozwizany, uzdrowiony, czy te nie.
Metoda, o ktrej mwimy w podstawowej formie to wielokrotne powtarzanie:

Wersja podstawowa: Wersja skrcona: Jeszcze inna wersja:


Przebaczam tobie. Prosz przebacz mi. Kocham ciebie.
Przebaczam sobie. Jest mi bardzo przykro. Prosz wybacz mi.
Jest mi bardzo przykro. Kocham ci. Jest mi bardzo przykro.
Kocham siebie. Dzikuj. Dzikuj.
Kocham ciebie.
Dzikuj.

Stosujc metod uzdrawiania duchowego w kadym aspekcie ycia, czy


sytuacji nie zapominamy o niczym:

Wybaczam - sobie i innym, e mielimy wpyw na zaistnia okoliczno


poprzez niewiedz, zamanie Praw Uniwersalnych, wykonanie dziaania
lub zaniechania aktywnoci.
Wybacz mi - e cokolwiek, ktokolwiek powizany ze mn lub ja sam
jestem sprawc zachwiania energetycznego, dysharmonii, czy twojego
cierpienia.
Kocham ci - poniewa jestemy jednym w rdle, t sam
wiadomoci, wie nas siatka energetycznych, duchowych,
mentalnych, morfologicznych i fizycznych zalenoci.
Dzikuj za dowiadczenia, lekcje i e mogem siebie, ciebie uzdrowi
oraz e na to pozwolie.

I tym sposobem przemycilimy najprostsz z moliwych manifestacji


Hooponopono!
65
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

W Ho'oponopono na wstpie odwoujcie si do rda, poniewa Ojciec-


Matka rdo jest Praprzyczyn wszystkiego, a wic te Przebaczenia, Mioci i
Dzikczynienia... Mona zatem rozpocz od: OM Przebaczam tobie,
przebaczam sobie... Jestemy peni wdzicznoci dla Istot wiata, ktre
zdecydoway si za pomoc tej lub innej metody pracowa indywidualnie,
lub grupowo nad zharmonizowaniem pola przyczynowego Ziemi. Z naszych
przestrzeni, wymiarw, duchowych planw widzimy, jaki ogromny progres
nastpi w scalaniu, wzmacnianiu, uzdrawianiu, transformowaniu i
harmonizowaniu Pola Przyczynowego Ziemi. Przesyamy Moc wiata Mioci i
Bogosawiestwo dla was wszystkich - dzikujemy!

Ukochani, zbliamy si do koca naszego przekazu. Jak zwykle przedstawimy


wam histori zwizan z zachwianiem pola przyczynowego planet.
Pragniemy pomin opowie o Traya-Meldek zainicjowan przez siy
inwolucyjne i skupi si na innej przestrzeni kosmosu. Nastpnie zaprosimy was
do kocowej pracy - medytacji, jak w kadym rozdziale. Zaproponowalimy w
tekcie stosowanie techniki hawajskich kahunw - Ho'oponopono. Tym razem
czeka was przygoda, a zarazem zadanie aktywowania Matrycy Doskonalenia
Pola Przyczynowego Planety w wietle Mioci w was i wok was.

Z radoci otwieramy nasze Archiwum wiata. Dzisiaj pragniemy


opowiedzie histori z bardzo zamierzchych czasw, ktrej akcja dzieje si
na Ramieniu Perseusza Drogi Mlecznej. Na peryferiach tego ramienia, w
ssiedztwie Ramienia Zewntrznego znajduje si ukad trzech planet: Argus I,
Argus II i Argus III. Rotacja tych planet jest do szczeglna, poniewa ta
konstelacja tworzy trjkt, ktry obraca si wok wasnej osi i po elipsie wok
lokalnej gwiazdy. Dwie pierwsze planety zamieszkae s przez inteligentne
rasy. Argus I zamieszkuj humanoidzi, Argus II reptalianie, natomiast Argus III
jest niezamieszkay. Ostatnia planeta nie posiada odpowiedniej mieszanki
gazowej potrzebnej obu rasom do oddychania, za to jest bardzo bogata w
naturalne zasoby, boksyty i mineray bdce podstaw gospodarek oraz
technologii na Argus I i Argus II. Zdarzay si czasami konflikty o zasobne ciao
niebieskie. Jednak obie rasy tworzyy zgrany kolektyw do momentu ingerencji
si ciemnoci. Dla si inwolucyjnych to miejsce w przestrzeni kosmicznej byo
bardzo cenne po wzgldem strategicznym jako baza do eksploracji dalszych
czci przestrzeni kosmicznych i innych galaktyk. Zaczo si jak zazwyczaj:
tajna misja rozpoznawcza, a nastpnie zmiana indywidualnych P
Przyczynowych i wsplnego, Kolektywnego Pola Morfogenetycznego.
Powstaway tak intensywne napicia energetyczne, e planety byy bliskie
rozpadu w momencie kiedy pojawia si decyzja o interwencji Federacji

66
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Galaktycznej. Efektem destrukcyjnych rzdw si negatywnego bieguna w


cigu 1000 - 1500 lat obie rasy stay si niewolnikami. Byo to niewolnictwo
ekonomiczne i kada istota rodzca si na Argusach ju bya zaduona
wgldem elit i cae ycie powicaa na spacanie dugu poprzednikw,
przodkw jednoczenie sama tworzc zobowizanie! Siy uderzeniowe mocy
cienia stacjonoway na Argusie III posiadajc dostp do skadnikw paliwa
napdzajcego ich statki. Ojciec Stwrca zdecydowa zmieni scenariusz tej
czci galaktyki i konstelacji na bardziej wietlisty. W Obozie wiata zostaa
podjta decyzja o interwencji, uwolnieniu dwch spoeczestw, a take
naprawie, zasileniu i zharmonizowaniu p morfogenetycznych Argusw.
Wysalimy pokane floty federacyjne i dziki odseparowaniu ataku
wyprzedzajcego si inwolucyjnych od bazy, szala zwycistwa przechylia si
na stron oddziaw Mocy wiata. Dalej to ju bya precyzyjna praca nad
strukturami energetycznymi pl przyczynowych planet i jednoczenie ciaami
przyczynowymi rodzimych ras. Usunlimy programy dugu, ubstwa, pan-
niewolnik i wiele, wiele innych. Na to miejsce przywrcilimy wiar i ufno w
Kosmiczn Inteligencj Mioci jak nazywali humanoidzi i reptalianie Ojca -
Matk rdo.

MEDYTACJA WICZENIE:

Zapraszamy do pracy z Matryc Doskonalenia Pola Przyczynowego Planety w


wietle Mioci oraz poprzebywania w wysokich oktawach wiata. Jak
zwykle znajd wygodne i ciche miejsce do medytacji. wietnie jakby to byo
jedno miejsce, higieniczne energetycznie. Przyjmij wygodn pozycj, odpr
si i we kilka gbokich oddechw. Podaruj sobie czas na t prac,
poniewa ma moc uzdrawiania i uwalniania ze starych, zmurszaych
programw z planu przyczynowego kadej istoty, ktra wyrazia intencyjnie
gotowo do wzicia w niej udziau. Ziemia i inne potrzebujce planety
wysay ju dawno swj impuls gotowoci. I oto przed wami pojawia si
Matryca Doskonalenia Pola Przyczynowego Planety w wietle Mioci, ktra
manifestuje si w formie witej Geometrii: Kwiatu ycia. Kade dziaanie
stwrcze dokonywane przez kad istot posiada energetyczny wzorzec w
Kwiecie ycia i zapis w polu morfogenetycznym matczynej planety. Pole
pracy utworzone przez Matryc ma siedem barw gwnych, jak czakry i
kada z tych barw niesie za sob naprawcz fal energo-informacyjn. W
czerwonej fali manifestuje si rdlane Bezpieczestwo, pomaraczowa fala
to rdlana Spontaniczno, fala ta niesie rdlan Emocjonalno i
Energi Wewntrznego wiata, zielona fala to rdlana Mio do siebie i
wszystkich istot, bkitna przejawia rdlan Jasno Intencji, szafirowa fala
niesie energetyk rdlanej Synergii i Mdroci oraz ostatnia fala biao-
fioletowa manifestuje rdlan Odpowiedzialno i Inspiracj. Kiedy wstpisz

67
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

w wysoko wibrujc matryc zostan wszystkie ograniczenia, lki, traumy


przetransformowane zgodnie z przedstawion polaryzacj siedmiu
wymienionych fal. Matryca Doskonalenia Pola Przyczynowego Planety ma
swj rezonans Boskiego Porzdku - 6048Hz i tak jak w poprzednich wibracja
podnosi si o 1008Hz. Posiada te klucz dwikowy: HANIM VASUR LAM.
Powtrzcie trzy razy klucz naszej matrycy:

Hanim Vasur Lam, Hanim Vasur Lam, Hanim Vasur Lam

Jego znaczenie w jednym z Jzykw wiata to rdlane Pole Planet, poza


tym dwik Lam jest przypisany waszej pierwszej czakrze, a w polu pracy
odpowiednikiem jest fala czerwona - rdlane Bezpieczestwo, jako
PRAPRZYCZYNA. Transformacja, doskonalenie planetarnego pola
przyczynowego zaczyna si od zaufania Stwrcy i wstpienie w poczucie
rdlanego Bezpieczestwa. Na kad prac - medytacj przychodzi
odpowiedni moment i pojawia si miejsce. Tak te jest miejsce i czas, by
zakoczy to zadanie. Kod Znieksztacenia Planetarnego Pola
Przyczynowego zostaje nakryty paszczem Matrycy i zneutralizowany,
rozbrojony. Niektrzy z was mog odczu ulg, wdziczno i mie wraenie
odetchnicia pen piersi. Dajcie sobie tyle czasu ile potrzeba, by powrci
do TU i TERAZ, spokojnie i rytmicznie zstpujc od fali biao-fioletowej do
czerwonej - jak po drabinie - do swoich obecnych fizycznych przejawie.
Niech Moc wiata Mioci prowadzi was dalej przez kolejne Matryce. Zostao
ich jeszcze trzy, tyle co Kodw Si Ciemnoci. Dlatego zapraszamy do kolejnej
podry, ktr rozpoczniemy w nastpnym rozdziale.

68
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

69
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

VII. MATRYCA RDLANEJ EKSPRESJI I DHARMY W WIETLE MIOCI

Ukochane, pene Mocy Istoty wywodzce si ze wiata Mioci.


Zwracaj si do was Hierarchie Mocy wiata Mioci, z poziomu sidmej
wibracji 7056 Hz. Ukochani wietlici wysannicy na Ziemi z licznych systemw
planetarnych i wszechwiatw. Ten rozdzia nawizuje do Kodu Przemiany
Wzorca Zachowania si ciemnoci. My, Hierarcha wiata Mioci
proponujemy Matryc AB LITIK EH, ktra jest WZORCEM PRZEMIANY
(POPRAWY) ZACHOWANIA. Siy ciemnoci oferuj zawsze atrakcyjnie
zapakowany towar bdcy energetyczn dezintegracj manifestujc si w
postaci pokusy dla zmysw i ego. Sami uznajc za mit istnienie Absolutnej
Centralnej Mocy bdcej Koordynatorem kosmicznych procesw i
cyklicznych ekspresji swoje dziaania opieraj na faszywej ideologii i
wiatopogldzie! Wniosek jest jeden, sami kreuj swj nieprawdziwy, wirtualny
wiat. Nie przeszkadzao to im w zainstalowaniu programu wizji Boga, jako
gronego, karzcego, przeszkadzajcego w rozwoju i cieszeniu si yciem.
Bg, jako mciwe rdo lku sta si istotnym impulsem przemiany wzorcw
zachowania. Taki obraz mocno zakorzeni si i odcisn silne pitno we
wszystkich niemal religiach Ziemi. Iluzoryczny zakres dualnej matrycy rozszerzy
si o wito i potpienie, pobono i grzeszno, raj i pieko, Bg i diabe,
wiara i herezja, wyznawcy i innowiercy (niewierni) Dlatego religia jest te
polem zewntrznej ingerencji i manipulacji si inwolucyjnych. A przecie
Ojciec Matka rdo to Najwspanialsza wiadomo, esencja kosmicznych
energii, bdcych ekspansj nieustannej kreacji. rdo wszelkiego ycia,
urzekajcej, ujmujcej i przenikajcej MIOCI. Stwrca to bezosobowy
impuls ekspresji nowego pikna, jednoczenie manifestujcy si osobowo w
kadej formie. Mona zauway pewn prawidowo, aczkolwiek nie
negujemy wyjtkw: im bardziej istota jest przywizana do religii, tym bardziej
jest ponura, spita i nieszczliwa. Im mniej dogmatw, nakazw i zakazw,
mnstwa skomplikowanych ceremoniaw, tym wicej wolnoci, radoci,
twrczej ekspresji i szczcia. Przekaz si inwolucyjnych co do funkcji wiata
trzeciowymiarowego i laboratorium Ziemi jest jasny: dajemy wam
nieskoczone moliwoci dowiadczania tego matriksa, iluzorycznej baki.

70
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Czycie co wam si ywnie podoba i stacie si wolni oraz zadowoleni z


posiadanych luksusw. My zaprzeczamy prawdziwoci tej wolnoci z racji bez
wtpienia hedonicznych zachowa, czyli inaczej zaspakajania zmysw za
wszelk cen oraz uznanie tego za cel ycia i nakrcania spirali pragnie. Tak
jak w ziemskich naukach ekonomicznych mwi si o spirali zaduenia, tak te
owa rzekoma wolno tworzy spiral zaduenia karmicznego o
niewypowiedzianych konsekwencjach.

Siy ciemnoci ujawniy trzy gwne moce na bazie ktrych dokonano


eksperymentu zmiany zachowania. Jednym z podstawowych symboli jest
rodzina. Od zarania dziejw rodzina stanowia podstaw egzystencji,
ewolucji, nauki mioci i szacunku, gwarant przekazywania wartoci, celw,
zaspakajania potrzeb bytowych jej czonkw na wielu poziomach.
Kontynuacja pokoleniowa jest fundamentalnym celem od pocztku klanw,
plemion, kast, a do wyszych organizacji spoecznych. Kiedy spoeczestwa
rozwinite odday swoje potomstwo systemowi edukacji utraciy peen wpyw
na to, co si dzieje z ich dziemi. Wdrukowywanie stereotypw, trening
ideologiczny, wartociowanie na lepszy i gorszy, stao si nierzadko podstaw
nauczania od czasw niewolnictwa, przez feudalizm, a po komunizm i
faszyzm. Gdyby edukacja bya nastawiona na mio, prawd, pokj,
waciwe postpowanie, niekrzywdzenie zamiast na rywalizacj, ambicj,
chciwo, rozrost ego to dawno poradzilicie sobie z godem, upokarzaniem,
wyzyskiem i konfliktami. Chcemy przypomnie sowa naszego brata i
ziemskiego przywdcy duchowego, Dalaj Lamy: Gdyby kade dziecko w
wieku omiu lat na wiecie nauczyo si medytacji, to wiat poradziby sobie z
wojnami w cigu jednego pokolenia. Edukacja pokole to przede wszystkim
umiejtno odnajdywania si i pojmowania wiata w harmonii, bez
kombinowania, utrudniania, gmatwania i tak nie do koca czytelnej
rzeczywistoci - mai. T rol od zarania dziejw doskonale penili
pradziadkowie, dziadkowie, rodzice... Mamy wieci, ktre s jednym z
paradoksw XXI wieku na Ziemi i zamiast tworzy poczucie bezpieczestwa,
znieksztacaj psychik modych i rozbijaj jedno rodzin. Istniej kraje, w
ktrych dochodzi si do paranoi. Zamiast chroni najmodszych od
molestowania seksualnego wymagane jest od rodzicw pobudzanie intymne
swoich pociech! Jeli rodzice si nie zgodz mog nawet trafi do wizienia!
Oto kolejny przykad dziaania Kodu Przemiany Wzorca Zachowania si
ciemnoci! Jak prosto mona zmanipulowa rodzin i przez promowanie
niewaciwego zachowania, niemoralnoci (adharma), krzywdzenia (himsa),
niepokoju i lku (aanti) - odcign od rodzinnego zintegrowanego systemu
wartoci i ycia. W czasach, w ktrych yjecie bdziecie spotyka si co krok
z nowymi, 'genialnymi' ideami, ktre ciko oceni po ktem wartoci,

71
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

dobra... Jest jednak prosty kompas, ktry wskae wam odpowied - wartoci
ludzkie: mio (prema), pokj (anti), prawda (satya), waciwe
postpowanie (dharma), niekrzywdzenie (ahimsa). Nie musicie przykada
jako szablonu omiorakiej cieki, dziesiciu przykaza, czy nawet trzydziestu
trzech Praw Uniwersalnych, wystarczy zada pytanie: czy przestrzegam
wartoci ludzkich? By moe jest co co nie pasuje, mierzy w Mio, mci
Pokj, ukrywa Prawd, determinuje niewaciwe postpowanie lub po prostu
jawnie i w majestacie prawa w biay dzie krzywdzi!? To moe wam w wielu
sytuacjach pomc dokona wyboru waciwego postepowania i unikn
przemiany wzorca zachowania. Zaproponowany przez Nas kompas ma
rwnie zastosowanie do indywidualnych dowiadcze. Kryterium dziaania
jest bardzo proste. Jeli moje dziaanie nie podwaa wartoci ludzkich to
znaczy, e nie jestem pod wpywem dezintegracyjnego dziaania Kodu, a co
za tym idzie jestem za Mioci w dziaaniu, zachowuj Pokj lub inaczej
Harmoni w manifestacji, moje intencje i zamierzenia s zawsze Prawdziwe,
postpuj waciwie w Dharmie, czyli obowizkach i moralnoci oraz
ostatecznie nie krzywdz adnej istoty, czyli poziom zachowania energii
duchowej jest zachowany. Ta uwaga jest pewnym odstpstwem od jednolitej
treci przekazu, lecz potraktujcie j jako cenn wskazwk uwolnienia si od
ingerencji si ciemnoci w wasze ycie i indywidualnej instalacji Kodu
Przemiany Wzorca Zachowania. Innym elementem zachwiania tak
wydaoby si solidnej budowli, jakim jest rodzina, to poluzowanie wizi midzy
pokoleniami. W cywilizacjach 'rozwinitych' ludzi starszych wyrzuca si na
mietnik historii, pozostawia samych sobie, a najlepiej odda pod opiek
pastwu, domom spokojnej staroci... Mieszkacy Ziemi, ktrzy uznani zostali
za 'ludy prymitywne' potrafili doceni wag starszych i dowiadczonych
pokole w wychowaniu dzieci. Przecie to takie pikne i naturalne! Waciwie
zrobilimy ju wstp do dalszej czci naszej opowieci. My w odpowiedzi na
zmian wzorca zachowania w symbolu rodziny pragniemy pokaza wam
przykad rodziny i relacji w jej obrbie jednej z cywilizacji. Istnieje wiele ras o
zblionym modelu odniesie, jednak dla naszych potrzeb posuymy si ras
humanoidaln Amaltan. Ich planeta posiada struktur plazmatyczn w 60%,
co jednoczenie gwarantuje yzno terenw. Jej cech charakterystyczn
s zorze na caej planecie, bardzo podobne do tych na Ziemi. Rodziny w
spoecznociach lokalnych s wielopokoleniowe, klanowe z jednoczesnym
uznawaniem rdlanego pokrewiestwa innych istot. Edukacj prowadz
starsi i dowiadczeni yciowo czonkowie spoecznoci przekazujc wartoci,
tradycje, legendy, przypowieci, dyskursy i inne umiejtnoci konieczne do
prowadzenia ycia rolniczego, jakie prowadz mieszkacy planety Amalt.
Piknym widokiem s wycieczki pene rozemianych dzieciakw i wesoych
seniorw, ktrzy pokazuj roliny, inne istoty, czy wsplnie, w ciszy zatapiaj si

72
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

w tczow dotykajc gruntu zorz. Pikne s wieczorne spotkania


wszystkich pokole pene radoci, szczcia, czuoci, pieww i taca. Kady
z czonw rodziny i spoecznoci czuje si kochany i potrzebny. Istoty starsze,
ktrym ubywa si, czy raczej wietlistej Mocy, ktr dysponuj s darzone
szacunkiem, wdzicznoci i zawsze mog liczy na pomoc wszystkich. Dziki
temu nie czuj si samotni, a ich wkad w harmoni Amaltan jest nieodzowny.

Kolejnym ujawnionym przez siy inwolucyjne symbolem mocy s pienidze. Na


caej Ziemi stay si uatwieniem w wymianie towarowej w chwili, kiedy
plemiona, szczepy skoncentroway si w siedliskach, wsiach i miastach, a
narody zwikszyy dystans podry i handlu. Bez wzgldu na to, czy byy to
miedziane, srebrne, czy zote krki metalu lub muszli niewtpliwie uatwiy
skok ewolucyjny spoeczestw. Pienidz, jako umowny przedmiot wartoci
posiada ogromny potencja energetyczny, ale wycznie w
trzeciowymiarowej gstoci, std jego iluzoryczny status. Bdc jedn z
najsilniejszych energii przemieniajcych emocje, myli, uczucia i dziaania -
wymaga odpowiedniego traktowania: szacunku, a z drugiej strony dystansu.
Im wikszy dystans pomidzy ego a pienidzem, tym waciwsze spojrzenie na
jego natur. Kiedy spoeczestwo jest w zniewoleniu ego dysponuje
pienidzmi w kady moliwy sposb, lecz efektem tego jest chciwo,
przemoc, wyzysk i niejednokrotnie mier. Ten stan rzeczy obrazuje
stwierdzenie: 'zoto splamione krwi'. Cay obraz zamykaj opiekunowie
pienidzy - bankierzy i ekonomici, ktrzy przez manipulacj tym symbolem
mocy dla zysku zniewalaj ludzkich mieszkacw Ziemi. Utworzyli oni szereg
narzdzi kontroli, nacisku i manipulacji: stopa procentowa, stopa zwrotu,
stopa lombardowa, stopa midzybankowa, spekulacje walutowe,
denominacja, inflacja..., ktre zdeterminoway myli i dziaania drobnych
posiadaczy dbr do nierzadko reakcji obronnych, by jak najmniej straci w
wyniku zachannej dziaalnoci bankw, pastw oraz innych instytucji
finansowych. To, co miao by z zaoenia dobrodziejstwem w wyniku
interwencji si ciemnoci stao si niewolniczym kieratem, ktry mocno uziemia
i przywizuje do materialistycznego stylu ycia w bezwarunkowej wadzy ego.
Obecnie niemal kada istota na tej planecie dysponujca pienidzmi jest
zaduona, a jej starania by wyj z tego stanu koczy si fiaskiem, poniewa
przez zaspakajanie choby podstawowych potrzeb yciowych powiksza
dug, ktry dziki sprytnie skonstruowanym mechanizmom spacayby kolejne
pokolenia. Dlaczego nie 'bd spacay', tylko 'spacayby'? Kod Przemiany
Wzorca Zachowania mona dezaktywowa od strony przyczyny, jak i skutku,
a nastpnie zwieczy Matryc rdlanej Ekspresji i Dharmy w wietle Mioci
AB LITIK E'H.

73
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Wrcimy z powrotem do naszych braci Amaltan, ktrzy wytworzyli sprawny


system produkcyjno-konsumpcyjny pomijajc symbol mocy - pienidz. Jak
pamitacie planeta ma charakter rolniczy, przestrze przeznaczona na
upraw jest ograniczona i przeznaczona do zaspakajania wszystkich potrzeb
mieszkacw. Wielopokoleniowe i liczne klany specjalizuj si w uprawie
jednej roliny jadalnej, a drugiej uytkowej. Podamy teraz przykad ziemski, by
nie wchodzi w botanik planetarn i lepiej wyobrazi sobie ten system. S
cztery rodziny: A, B, C i D. Rodzina A pielgnuje drzewa, ktre przeznaczone
s na budulec i trzonki do narzdzi oraz sadzi ziemniaki. Rodzina B dysponuje
lasem drzew elaznych5, ktrych drewno jest twarde jak stal i wyrabia si z
nich narzdzia rolnicze i uprawia kapust. Rodzina C ma pole lnu na ubrania,
ktre te wytwarza i pole marchwi. Rodzina D uprawia sad owocowy, a wic
dostarcza spoecznoci plony i drewno, ale te specjalizuje si w uzdrawianiu i
zioolecznictwie. Jeeli jedna rodzina zaspakaja 75-100% potrzeb
spoeczestwa w dwch dziedzinach, to przy sprawiedliwym rozdziale dbr
wszyscy maj wszystkiego co potrzebuj pod dostatkiem. Nadwyki
produkcyjne s dobrem podlegajcym wymianie na rynku spoecznoci
lokalnych. Wytwarzanie surowcw, dbr, czy usug nie jest dla Amaltan
prac, lecz sub dla dobrobytu wszystkich mieszkacw. Obywatele
planety Amalt stosujc ten system bez wzgldu na to, czy kto zajmuje si
medytacj, uzdrawianiem, wytwarza ubrania, czy dostarcza owoce,
zapewniaj sobie ycie w obfitoci bez potrzeby krzywdzenia, zachannoci
czy bogacenia si ponad miar. Ziemska ekonomia zna taki 'prymitywny'
system, jako wymiana barterowa. Zmiana na wysublimowan, nowoczesn
ekonomi pienidza tak dalece znieksztacia emocje, myli i czyny w
kierunku manipulacji oraz przemocy, e skutkiem s niezliczone ofiary, gd,
niesprawiedliwa dystrybucja dbr i zasobw planety, a take powtarzajcy
si od 200 lat kryzys. Gospodarka moe doskonale i harmonijnie spenia
swoj rol, o ile istnieje spoeczestwo wysokiej wiadomoci, kierujce si
Prawami Uniwersalnymi, wartociami ludzkimi, stawiajcymi przed dobrem
wasnym, szczcie, obfito i dobro innych istot. Pienidz to bardzo delikatne
narzdzie, o specyficznej energetyce. Mona dysponowa nim tylko wtedy,
gdy pozna si zagroenia i moliwoci, jakie za sob niesie. Innymi sowy
trzeba do niego dorosn... Przedmiot o umownej wartoci, speniajcy rol

Drzewo elazne - nazwa stosowana wobec wielu gatunkw drzew, wyrniajcych si


5

bardzo twardym drewnem. Gatunki te nale do rnych rodzin i rodzajw rolin,


pochodzcych gwnie z tropikalnych i subtropikalnych rejonw Ameryki Poudniowej,
rodkowej i Indii. Zalicza si do nich m.in.: Argania, eukaliptus (Eucalyptus), gwajakowiec
(Guaiacum), jadoszyn (Prosopis), liporzeszik (Sloanea), oliwka (Olea), rozbia (Mesua),
rzewnia (Casuarina), wizowiec (Celtis), wiechotawa (Schleichera), zotorb (Sideroxylon),
zwichrota (Cyrilla), elazownik (Metrosideros). Drewno tych drzew jest trwae i bardzo trudne
w obrbce.

74
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

rodka wymiany jest jak fajerwerki. Fajerwerki s pikne, ale trzeba obchodzi
si z nimi rozsdnie, z wyczuciem i umiejtnie. Bezwarunkowo naley posiada
wiedz (wiadomo) o ich bezpiecznym uyciu. Kady odpowiedzialny
rodzic nie da maemu dziecku do rki zapaek i nie poleci odpalenia tych
niebezpiecznych 'zabawek'. Kada energia bez zakotwiczonego adunku
emocjonalnego i intencji jest neutralna. Jeeli wiato spolaryzujemy w
kierunku Mioci, uzdrawiania, transformacji, takie zadanie speni. Tak samo
jest z pienidzem. Jeli wysoko rozwinita duchowo cywilizacja spolaryzuje
umowny rodek wymiany w wiadomoci czynienia dobra dla wszystkich istot,
to bez perturbacji osignie swj ewolucyjny cel. Dlatego w czasie
przejciowym na wysze sekwencje energetyczne zalecamy odoenie
pienidza, jako energii tymczasowo bezuytecznej.

Dochodzimy do energetycznej interakcji z trzecim ujawnionym symbolem


mocy - konfliktem pci. Jest to swoisty program zwizany z dualnoci i
biegunowoci. Istnieje podanie, e umys, czyli pierwiastek mski i serce,
pierwiastek eski byy jednym. Postanowiy jednak dowiadczy oddzielenia.
Wzajemna tsknota midzy umysem a sercem pcha je do siebie i powstaje
swoisty energetyczny magnetyzm. Kiedy dwa bieguny scalaj si w jedno
tworz przeogromn si. Przez eony wnikliwych bada nad dualnoci
zdobylimy dowiadczenie, ktre mwi, e zespolenie i zestrojenie aspektu
logicznego i intuicyjnego oraz stopniowe podnoszenie ich rezonansu
przyblia do rdlanego Umysu. Std Stwrca ma w JEDNOCI te dwa
aspekty, pierwiastki - OJCIEC-MATKA. Siy inwolucyjne byy wiadome, e tego
zespolonego duetu w harmonijnym zgraniu nie s w stanie pokona.
Zastosoway zasad dziel i rzd. Wystarczyo rozproszy, podzieli i skci
dwa bieguny. Udao si to tak dobrze, e szybko nadbudoway si liczne
przekonania o rnicach... Kobiety z Wenus, a mczyni z Marsa, prawda?
Zwizek to dominacja midzy kobiet i mczyzn. Znacie takie stwierdzenie?
Kiedy zapytacie dzieci: kto rzdzi w domu?, to usyszycie albo tata, albo
mama. Rzadko zdarza si relacja w harmonii, bez potrzeby rzdzenia lub
zdominowania partnera. Jest to efekt Kodu Przemiany Wzorca Zachowania.
Zaobserwowa mona rwnie zagubienie w tosamoci, w roli,
obowizkach. Mczyni w takich wypadkach staj si bardziej emocjonalni,
subtelni, kobiecy. Kobiety natomiast bardziej stanowcze, odwane, twarde i
podejmuj bez wahania decyzje - staj si bardziej mskie. Energia
rwnoway si i dopenia po obu biegunach. Istnieje caa gama przejawie
biegunw, cay wachlarz energetycznych proporcji, ktre w wiecie
trzeciowymiarowym manifestuj si od heteroseksualizmu, a do
transseksualizmu. Kod Przemiany Wzorca Zachowa aktywuje si w
niezadowoleniu z pci, jak posiada tymczasowo dusza. Generalnie mona

75
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

zauway, e kody si ciemnoci instalowane s na poprzednio


przygotowanym gruncie: wyhodowanym niezadowoleniu i dnoci do
dostatku, dobrobytu, a take wygenerowanej potrzebie nieprzemijajcych
przyjemnoci zmysowych. Siy ciemnoci wykorzystuj tendencje do
zachowania, mylenia i czucia u takiego czowieka jak u pci przeciwnej oraz
przywizania do jednego typu ciaa danego w uytkownie przez szereg
ostatnich wciele. Std na przykad transseksualna kobieta czuje si lepiej po
przemianie, poniewa nie akceptuje innego ciaa ni to, ktre byo przez kilka,
kilkanacie, czy kilkadziesit inkarnacji pod rzd. Istnieje sytuacja, kiedy jedna
osoba ma zrwnowaone energie eskie i mskie. Kiedy przekazujemy wam
nasze przesanie nie jest to jeszcze czsto spotykane na Ziemi, lecz kiedy
Energie Wzniesienia zakotwicz si, pod koniec okresu przejciowego ilo
istot zharmonizowanych energetycznie w modelu Shiva-Shakti nie bdzie
niczym szczeglnym. Zwizek pomidzy kobiet i mczyzn moe by
doskonay wtedy, gdy oboje posiadaj zrwnowaone dwa bieguny (jang-
jin) , mog by dopiero wtedy doskona par, Boskimi Partnerami w
rdlanej Jednoci. Przesze dowiadczenia patriarchatu, matriarchatu
przestaj mie w takiej sytuacji znaczenie. Pozostaje tylko Mio. Koczc
rozwaania na temat trzech symboli mocy i tym razem zajrzymy na chwil do
naszych przyjaci, braci Amaltan. Ich cywilizcja wraz z planet dostpia
wzniesienia w okresie kiedy na Ziemi y Budda Siakjamuni. Tak wic ewolucja
wiadomoci od dualizmu do jednoci trwaa wystarczajco dugo. Okres
patriarchalny i matriarchalny dawno ju przemin. Istoty zamieszkujce Amalt
s rwnorzdnymi partnerami obdarzajcymi si rdlan Mioci. Traktuj
siebie po partnersku, starszych od siebie traktuj z naleytym szacunkiem jak
matk lub ojca, bd starsz siostr lub starszego brata. Istoty modsze
traktowane s rwnie z Mioci i szacunkiem jako modsze siostry lub modsi
bracia. Energetyczne warunki na planecie, wzniesiona wibracja pozwala na
zmian pci w dowolnym momencie ycia. Dziki takiemu dowiadczeniu
kady z Amaltan ma moliwo dostrojenia si do pci mskiej, eskiej bez
walki, agresji i dominacji. Takie dowiadczenie pozwolio wytworzy
harmonijny stosunek do biegunw jang i jin. Jeeli tylko zechc mog te by
bezpciowi. Dzieje si tak, kiedy speni ju swoj misj jako istota pci mskiej
lub eskiej.

I oto kochani, zbliamy si do zakoczenia tego rozdziau. Pozostaje nam


wgld w kronik dziaa Oddziaw Mocy wiata Mioci i jak zwykle na
zakoczenie praca-medytacja z zakotwiczeniem Matrycy rdlanej Ekspresji i
Dharmy w wietle Mioci. To kolejna fantastyczna przygoda, do ktrej
uczestnictwa z caego serca zachcamy... Usidcie wygodnie i przyjrzyjcie
si holograficznemu filmowi, ktry wanie mamy zamiar wywietli... Wielu z

76
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

was by moe si w nim odnajdzie, poniewa bdc Nieskoczon, Wieczn


Jani w tych ekscytujcych wydarzeniach uczestniczylicie osobicie.

Kochani, nadchodzi moment, kiedy zaprosimy was do podry z nami do


naszej sali projekcji wydarze i miejsc, na ktre wpyw miay Hierarchie Mocy
wiata Mioci. Zanim jednak to nastpi przypomnimy wam wiedz na temat
wiata Swarga (Swarloka) znan na Ziemi i blisko niej wystpujcej przestrzeni
Aniow. Hinduska wiedza duchowa mwi, e jest siedem planw lub siedem
wiatw: Bhu loka ( Prythiwi Loka, Ziemia), Bhuvar loka, Swarga loka, Mahar
loka, Jana loka, Tapa loka, a najwyszy ze wiatw to Satyaloka
(Brahmaloka). Swarga to wiaty niebiaskie, w ktrym yj istoty przed kolejn
inkarnacj. Tradycja ziemska, a szczeglnie wedyjska mwi, e znajduj si na
i nad wit Gr Meru. W tym szczeglnym miejscu przebywaj dusze, ktre
nagromadziy za ycia w wiatach trzeciowymiarowych, podobnych do Ziemi
liczne zasugi, szlachetne czyny, ale rwnie powstrzymyway si cakowicie
od nieharmonijnej manifestacji. W Swarloka, jako tymczasowym miejscu dusz
obowizuje Prawo Karmy. Istoty bdce 'na wakacjach' od dugiej drogi
ewolucyjnych ekspresji przebywaj w Swarga jedn kalp, co rwna si 4 320
000 000 lat ziemskich, ale spogldaj w kierunku Najwyszej Siedziby Wisznu6,
czyli ich celem jest samorealizacja i osignicie JAM JEST. Stolic Swargi jest
Amarawati, a wejcie do niego jest strzeone przez Airawata - biaego sonia
Indry. Swarga jest zarzdzana przez Indr, krla aniow, deww. Tyle
tymczasem o wiatach Swarga.

Zapraszamy was, kochani w zwizku z tym do stolicy Amarawati, piknego


galaktyczno - wietlistego miasta, ktrego plan oparty jest nie tylko na witej
Geometrii, ale te na innych Porzdkach Kosmicznych z wielu przestrzeni
Wszechwiata wam jeszcze nieznanych. Wielu z nas, Nauczycieli Mioci z
Hierarchii Mocy wiata jest rezydentami Swargi, a w stolicy jestemy
czonkami Najwyszej Rady Trzydziestu Trzech. W zamierzchej
czasoprzestrzeni, o ile da rad si to tak okreli bylimy projektantami i
konstruktorami tych wiatw. Zawsze zapraszamy zasuone istnienia w
trjwymiarowych wiatach ewolucyjnej ekspresji do wsptworzenia
harmonijnych impulsw, manifestacji pokoju, regeneracji, obfitoci w
wiatach Swarga. Mimo, e Swarga jest jakby na uboczu wiatw ewolucji
duchowej, to jednak nie jest odseparowana od stroje przygotowujcych do
zejcia tam, gdzie ma by przeprowadzona szczeglna misja przez dusze,
ktre zebray duy potencja energetyczny dobrej karmy. Przenikamy teraz
wietliste ciany paacu rady: najpierw sala rozpraw, nastpnie sala
audiencyjna i docieramy w kocu do Auli Przekazu Misji. Jestemy wanie

Rig Veda (1.22.20) przekazuje, om tad visnoh paramam padam sada payanti surayah:
6

"Wszystkie sury (devy) patrz w kierunku stp Wisznu, jako na Najwysz Siedzib.

77
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

wiadkami wydarzenia, ktre zapiecztowane jest sygnatur energetyczn


33-11-99. Ot osobicie przedstawiciele Najwyszej Rady Trzydziestu Trzech
przekazuj szczegy misji dla wybranych, najbardziej dowiadczonych 99
czasowych rezydentw Swargi. Ich misja bdzie polegaa na zestpieniu po
dziewiciu na 11 planet w pobliu konstelacji abdzia, by zneutralizowa
agresywn inwigilacj w tym regionie przez siy ciemnoci, ktre utworzyy
swoje bazy wrd rojw meteorw Alfa Cygnidy i Kappa Cygnidy. Ta
strategia pozwala siom inwolucyjnym porusza si w sposb niezauwaony.
Ekspedycja ze Swargi nie tylko ma zaprzepaci plany si przeciwnego
bieguna stworzenia w obrbie pobliskich konstelacji abdzia, Cefeusza,
Smoka i Lutni karnych kolonii pracy dla wielu zniewalanych istnie, lecz take
ma na celu zdobycie wiedzy jak mona unikn, uwolni si, rozproszy lub
rozstroi Kod Przemiany Wzorca Zachowania. Jeli uda si zdoby przez te
dusze dowiadczenie co do innych Kodw Si Ciemnoci bdzie to bezcenne
dowiadczenie dla Planu wiata Mioci. Wszyscy zdaj sobie spraw z
powagi misji i rada odczuwa pojawiajce si zachwianie energetyczne wrd
zgromadzonych w postaci lku, niepewnoci, zmieszania i wewntrznego
sprzeciwu. Te istoty zgaszajce si na ochotnika na tak trudn misj
widocznie nie byy wiadome, na co si porywaj i e zadanie, ktre ich
czeka jest jednym sowem 'karkoomne'! Ten stan przekona nas, e istoty
mocno rozwietlone, ale posiadajce tylko czciowo upione ego i bdce
pod kontrol umysu oraz serca rwnie s podatne na Kod Przemiany
Wzorca Zachowania Si Ciemnoci. Kiedy zrwnowaylimy energi
uwiadomilimy sobie, e nawet na Swardze mog dziaa siy inwolucyjne
swoimi kodami. Po uciszeniu energii, kiedy komandosi Swargi ponownie wrcili
do swojej penej rozwietlonej natury moglimy przekaza warunki
eksperymentu, metody dziaania, natur Kodw Si Ciemnoci i co robi,
kiedy w rnych okolicznociach trzeba bdzie si wycofa - procedury
ewakuacyjne. Waga misji wymagaa zrezygnowania z Inkarnacyjnej Zasony
wiadomoci, lecz rada po zoonym szkoleniu pozostawia aktywne ego z
racji poszanowania Prawa Wolnej Woli.

MEDYTACJA WICZENIE:

Chcielibymy z wami popracowa na Polu Ducha z zakotwiczeniem Matrycy


rdlanej Ekspresji i Dharmy w wietle Mioci. Sidcie, zatem wygodnie,
rozlunijcie si i wecie siedem gbokich oddechw. Weszlimy wsplnie w
amaltask przestrze kosmiczn. W tym kwadrancie w niezbyt dalekiej
odlegoci mieci si i iskrzy ametystowo - amarantowa Matryca rdlanej
Ekspresji i Dharmy w wietle Mioci. Wibruje ona silnie korekcyjn fal energii
o czstotliwoci 7056 Hz. Ksztat tej Matrycy to romb z czterema okrgami na
wierzchokach. Pierwsze trzy krgi przywracaj harmoni w ujawnionych przez

78
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

siy ciemnoci symbolw mocy: rodziny, pienidza i konfliktu pci. Czwarty,


najwyej pooony okrg symbolizuje dostrojenie wzorca zachowania wobec
symbolu mocy, ktry nie zosta ujawniony, gdy stanowi cay czas silny
akcelerator energii odywczej dla si inwolucyjnych: relacji religia - Bg.
Matryca wprowadza wietliste korekcyjne pasmo w emocje, uczucia, myli i
zachowania wzgldem kultu, religii, dogmatu i Boga. Wraz z caym
potencjaem informacyjno - energetycznym pyn z innego poziomu
wibracje Waciwego Odczuwania, Waciwego Mylenia, Waciwej Ekspresji
i Waciwego Postpowania, a wszystko to wyraone w rdle, w wietle
Mioci... Kiedy zaproszeni by wej w Matryc wykonujecie krok naprzd
syszycie wyrazisty odgos klucza dwikowego aktywujcego si w tym
samym momencie: AB LITIK E'H. Tym razem ponownie wraca wtek
mieszkacw planety Amalt. W ich Jzyku wiata oznacza 'wietlista
Najwysza Dharma'. Zwracamy si do was z propozycj bycie trzykrotnie, tak
jak w poprzednich wiczeniach - medytacjach powtrzyli w klucz Matrycy:

Ab Litik E'h, Ab Litik E'h, Ab Litik E'h

Pozwlcie tej dwikowej energetyce zakotwiczy si w was, przepeniajc


wietlist Dharm, Kosmiczn Dharm, rdlan Ekspresj i Dharm...
Matryca powinna by odczuwalna na poziomie czakry serca, a nastpnie
powikszy si tak, by grny okrg wiata umiejscowi si w czakrze korony,
dolny w czakrze podstawy, a dwa po bokach objy wasze ciaa subtelne:
mentalne, emocjonalne, przyczynowe i rwnie wasze anielskie skrzyda.
Pozostawiamy was w tym stanie zapiecztowania wiatem Mioci
geometrycznej formy Matrycy. I tak jak w pozostaych pracach dajcie sobie
czas na powrt do TU i TERAZ, do waszych fizycznych skafandrw... O pikne
Istoty zrodzone ze wiata Mioci!

79
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

80
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

VIII. MATRYCA PERFEKCJI CIAA ENERGII W WIETLE MIOCI

Ukochane, pene Mocy Istoty wywodzce si ze wiata Mioci.


Zwracaj si do was Hierarchie Mocy wiata Mioci, z poziomu smej
wibracji 8064 Hz. Ukochani, rozpoczynamy bardzo wany rozdzia. Dotyczy on
misternie zaprojektowanego i konsekwentnie oraz skutecznie zakotwiczonego
przez siy inwolucyjne Kodu Dysfunkcji Ciaa Energii. Jest to bardzo silny kod,
ktry od tysicy lat by wprowadzany w postaci wieloprzestrzennych
hologramw i dotyczy, jak susznie przedstawiaj siy ciemnoci, bardzo wielu
dziedzin ycia ludzkiego. W ramach kodu zaprojektowany zoliwy wirus
zaatakowa nie tylko ciaa duchowe, ale te generatory pulsw energii
zwanych na Ziemi czakrami. Poniej chcemy pokaza wam jak energetycznie
i wietlicie zmieniaa si istota ludzka od poziomu Bogo-czowieka do czasw
wspczesnych. Przyjrzyjcie si poniszym ilustracjom i sami poczujcie rnic.
Ostatnia posta wraz ze swoj energetyk to naprawd smutny widok.

1. Pierwsza ilustracja prezentuje Bogo-czowieka, istot ktra posiada


wyrwnane czakry. Wszystkie pracuj w doskonay sposb, lecz
najbardziej rozbudowanymi czakrami s: czakra serca - Anahata

81
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

(mna), czakra trzeciego oka - Ajna (widzca,wiedzca, dowodzca)


i czakra korony - Sahasrara (posiadajca tysic patkw). Pole
energetyczne tej istoty to bardzo rozlega emanacja z polem wiata
wok gowy, zwanym aureol, nimbem i otaczajcym sylwetk
mandorl. Tak by widziany przez osoby jasnowidzce Jezus Sananda w
momencie przebywania na Ziemi. Taka istota posiada wiadomo
Chrystusow, dziaa z poziomu poczenia ze rdem w
Bezwarunkowej Stwrczej Mioci. Ten stan by niczym szczeglnym w
Satya Yudze w Erze Prawdy (boski czas na Ziemi).
2. Druga ilustracja przedstawia czowieka, ktry ma mniejszy energetyczny
nimb, poniewa mniej zajmuje si duchowoci. Ma wiadomo
cznoci ze Stwrc, lecz czakry duchowe nie maj dominujcej
emanacji. S otwarte i dziaaj harmonijnie. Tak posta mona
umieci gdzie pomidzy Treta, a Dwapara Yug okresach, gdy na
Ziemi duchowo w rnym stopniu mieszaa si z materializmem.
Aureola wskazuje na niezatracone do koca zdolnoci duchowe.
3. Osoba oznaczona numerem 3 to czowiek bdcy w dziaaniu Kodu
Dysfunkcji Ciaa Energii. Posiada skurczone czakry wysze, jedynie dwie
podstawowe: czakra podstawy i czakra seksualna s mocno rozwinite,
dominujce. Wszystkie czakry maj jednak dysfunkcj dziaania i
manifestuj si brudnymi barwami. Pole cia subtelnych ma niewielki
zasig i sprawia wraenie zbitego jak filc, a nie lekkiego jak wena.
Ludzie otwarci s tylko na przyjemnoci i wraenia zmysowe, sukces,
dobrobyt finansowy, poczucie bezpieczestwa finansowego, popd
seksualny... Jeli wspomni si im o dobru, piknie, boskoci, wiecznoci
to zazwyczaj reaguj szyderczym miechem i pukaj si w gow.
Zwrcie uwag na ciemne pieczcie pozakadane na gow, serce i
inne czci ciaa. Aura jest poprzerywana, a w tych miejscach znajduj
si ciemne energetyczne podczepienia.

Wybr midzy prowadzeniem si inwolucyjnych, a transformacj duchow,


przebudzeniem i wsparciem Nauczycieli Mioci pokazuje wanie emanacja
1, 2 lub 3 osoby. My, Hierarchia Mocy wiata Mioci pragniemy waszego
szczcia, prawdziwego rdlanego Szczcia, dlatego mamy plan, by
zamieni kolejno. Powrt do waszej Najwyszej wiadomoci i rdlanej
Emanacji nazywamy Planem 3-2-1. Jestecie Bogami Ekspresji Mioci w
waszym Uniwersum i tak was spostrzegamy. Heroiczne starania naszych
wysannikw na t przeliczn planet doprowadziy do licznych przebudze
na duchowych planach wiadomoci wielu istot ludzkich. Mnogo ludzkich
przejawie zadecydowao na poziomie duszy przej z przejawienia 3 na
manifestacj 2. Egzystujemy poza czasem i przestrzeni, poza iluzoryczn

82
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

rzeczywistoci i w zwizku z tym widzimy, e jeszcze troch czasu minie oraz


sporo pracy zostanie wykonanej, by ludzko wkroczya na poziom 1.
W peni wiadomi Praw Uniwersalnych i szanujc woln wol w tej przestrzeni
kosmosu pozostawiamy moliwoci, a take otwarte furtki do mniej lub
bardziej wietlistych przejawie z waszej strony.

Kochani, pragniemy teraz w prosty sposb przekaza wam wiedz, jaki


wpyw na wasze struktury inaczej osony lub powoki - ma jeden z kodw si
ciemnoci Kod Dysfunkcji Ciaa Energii.

Zaczniemy od waszej fizycznoci. Rozumiemy j jako ciao fizyczne (powok)


wraz ze wszystkimi organami, ukadami: krwiononym, oddechowym,
limfatycznym, pokarmowym Do niej zaliczamy rwnie wszystko co
dostarcza energii yciowej (prany): pokarm, pyny i tlen. Zaoeniem rda
byo harmonijne funkcjonowanie waszych fizycznych cia. Byoby tak nadal,
gdyby nie ingerencja si inwolucyjnych w styl ycia, rodowisko, otoczenie i
sposb odywiania. Wrd dziaa uwsteczniajcych by proces
zakodowania umysw pewnej grupy istot owadnitych przez ego na
zatruwanie swych wspbraci dla zysku. ZYSK ZA WSZELK CEN! Jeszcze 20-30
lat temu fluoryzacja zbw u dzieci i te dorosych bya zjawiskiem bardzo
powszechnym. Oficjalna medycyna propagowaa takie akcje dla zdrowia
zbw, ale jako nie dochodziy do opinii publicznej informacje o skutkach
ubocznych. Fluor dostajcy si do organizmu powoduje katastrofalne
spustoszenie dla mzgu i jest rdem raka. Podobnie si ma z chlorowaniem
wody. Chlor odkaa? Tak! Jednoczenie powoduje otpienie, ktre pozwala
kontrolowa masy. Jak mylisz, dlaczego intensywnie chlorowano wod w
radzieckich agrach i nazistowskich obozach koncentracyjnych? Po to, by nie
dochodzio do buntw. Za kolejny przykad niech nam posuy pszenica. W

83
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

staroytnym Egipcie kapani uywali pszenicy jako rodka wywoujcego


halucynacje. Zawarty w niej gluten zabija rocznie wicej ludzi ni kokaina i
heroina razem wzite. U wiadomych istot, ktre odstawiy produkty pszenne
znacznie poprawi si stan zdrowia, midzy innymi cofna si astma,
opuchlizna ng, infekcje zatok, czy uciliwe migreny. Celem Matrycy
Perfekcji Ciaa Energii w wietle Mioci jest nawietlenie i transformowanie
zdegenerowanych komrek ciaa fizycznego oraz zmniejszenie na ile si da
skutkw dziaania blokujcego kodu. Aktywujca si Matryca stwarza te
impuls do reakcji ciaa na toksyny, wymuszajc niejako zmiany w
odczuwaniu, myleniu, sposobie ycia, impuls do poszukiwania prawdy i
uwiadamiania innych. To wanie moesz robi, zachcamy Ci serdecznie
do tego.

Kolejnym elementem waszego istnienia jest ciao energetyczne, a w nim


centra energetyczne (czakry) siedem wirw, ktre wpywaj na ciao
fizyczne i rwnie na wasze emocje, przekonania, charakter, a wic
zachowanie.

Pierwsze z nich, to centrum energetyczne


podstawy(czakra korzenia lub te podstawy). Jej
zadaniem jest energetyzowanie koci, krwi, jelita
grubego, u mczyzn prostaty, a take ma wpyw
na temperatur ciaa. Intensywnie pracujce
centrum daje aktywno yciow, ywotno,
odwag, poczucie bezpieczestwa i pewno siebie.
Kod si ciemnoci zaburza wszystkie opisane powyej
funkcje. Matryca natomiast ukorzenia w rdle, jak i w energii Matki Ziemi,
przywraca ch do ycia i wytycza indywidualny wietlany Cel dla istot. Ze
swej strony moecie wspomc j medytacj zakorzenienia w rdle, Matce
Ziemi, prac z czerwonym kolorem lub wiatem.

Kolejne centrum energetyczne to centrum znane


jako czakra sakralna, krzyowa lub seksualna.
Pracujc waciwie daje seksualn witalno ,
podno, otwarto . Siy ciemnoci zaprojektoway
tak cz Kodu Dysfunkcji Ciaa Energii, by wszelkimi
sposobami zaatakowa witalno i podno istot, na
przykad za pomoc odpowiednio spreparowanej
ywnoci. Kod si ciemnoci dziaa na centrum

84
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

energetyczne, wywoujc w efekcie agresj, chwiejno emocjonaln,


poczucie braku spenienia i niepewno. Stajc po drugiej stronie bieguna
widzimy Matryc Perfekcji Ciaa Energii kodujc afirmacj: JAM JEST
STWRC PRZEZ BOSK SEKSUALNO, a co za tym idzie zakotwicza w rdle.
Nie daje pewnoci siebie, lecz UFNO w RDO. Moecie pracowa
medytujc nad Bosk Kreacj, uywa wok siebie wiata lub koloru
pomaraczowego. Penia ksiyca daje dodatkowe energetyczne zasilenie
podczas prac duchowych w tym kontekcie.

Nastpne centrum to czakra splotu sonecznego lub


ppka. To bardzo wane miejsce centrum
energetyczne caego organizmu, suy do kontaktu z
otoczeniem, a wedug Nas istotn funkcj jest bycie
umysem podwiadomym. Siy ciemnoci za
pomoc swojego kodu programuj w kierunku
zaburze osobowoci, stanw lkowych, agresji,
pesymizmu i poczucia bezsilnoci, rwnie utraty
kontaktu z podwiadomoci. Matryca wiata Mioci usuwa stany lkowe,
bezsilno przez impuls JAM JEST UFNOCI W RDLE, JAM JEST BOSK
HARMONI I SPOKOJEM. Wasza wiadoma praca z tym centrum powinna
polega na wizualizacji wiata, koloru tego i medytacji przebudzenia
Wewntrznego Dziecka.

Kolejnym, czwartym z siedmiu wirw energetycznych


jest serce duchowe, czyli czakra serca. Fizycznie
reguluje krenie krwi, odporno i wzmaga
potencja uzdrawiania. To wanie std
przekazywana jest energia Reiki do rk. Dla was, jak i
innych istot wane jest duchowe dziaanie
bezwarunkowa mio i wspodczuwanie, tym
emanuje to miejsce Kod si ciemnoci ma na celu
rozregulowanie centrum tak, by istota nie odczuwaa mioci, a jeli nawet to
warunkow, egoistyczn. Osoby bdce konformistami lub ktre graj na
uczuciach innych w celu uzyskania korzyci maj zainfekowane centrum
serca. Matryca wiata Mioci pokazuje kierunek transformacji serca, kodujc
je JAM JEST BOSK BEZWARUNKOW MIOCI. Praca z kolorem zielonym,
przebywanie wrd natury i medytowanie nad wspczuciem,
wspodczuwaniem w wietle Bezwarunkowej Mioci, to zadania dla was na
ten fragment przejawienia.

85
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Kolejne centrum czakra garda, odpowiada za


ukad oddechowy i gardo. Wasz lk wyraa si przez
brak moliwoci zapania oddechu lub cisk w gardle,
prawda? Wtedy to centrum jest zaatakowane
kodem si ciemnoci. Jak to robi siy inwolucyjne?
Przez stwarzanie przernych sytuacji, w tym
ponienia, pomwienia, odtrcenia i iluzji, e nie
mona sobie z tym poradzi. Fizyczne objawy mog
by widoczne jako zapalenie strun gosowych, rak krtani, tarczycy Matryca
natomiast rozwietla myli, daje impuls do swobodnego wyraania siebie,
rozszerza komrki wiatem zwikszajc w ten sposb ich czstotliwo -
koryguje i uzdrawia. Matryca daje indywidualnej istocie wiadomo JAM JEST
NAJDOSKONALSZYM WYRAENIEM SIEBIE, JAKO MANIFESTACJI RDA.
wiadomie pracuj z tym centrum przez wizualizacj bkitu, wpatrywanie si w
bezchmurne niebo i medytowanie nad swoim Boskim Przejawieniem. To
moesz robi i do tego ciebie z mioci zachcamy.

Przedostatnim centrum energii jest czakra trzeciego


oka. To szczeglne miejsce powyej twoich brwi,
poniewa odpowiada za inteligencj, rozumienie,
uwano, intuicj i wyobrani. Kody si ciemnoci
dziaaj na wielu poziomach, to wiadomo, poniewa
o tym wspominalimy. Dopasowujc si do tego
centrum i powodujc zachwianie jego dziaania
atakuje przysadk i szyszynk. To jest bardzo
powane, gdy hamuje rozwj duchowy szyszynka, jako wasza witynia
wiata jest zacieniona i zamurowana. Pominiemy fakt, e pewne ceremonie
religijne zostay do tego specjalnie stworzone. Na rynek zostay wprowadzone
liczne substancje chemiczne dziaajce na mzg, w tym na wspominane
dwa organy. Leki, pestycydy, barwniki spoywcze, lakiery nie s neutralne
dla waszego centralnego komputera. Centrum energetyczne trzeciego oka
jest bardzo wane, bowiem przez nie mamy moliwo kontaktu z kadym z
was. Biegunowi przeciwnemu nie jest na rk wzrost intuicji, kreatywnoci,
zdolnoci duchowych to oznaczaoby utrat kontroli i minimalizacja
manipulacji. Utrzymywanie lepego i bezrozumnego niewolnika to idealna
sytuacja dla nich. Na pewno doskonale znany jest wam pewien przedmiot,
ktry doskonale spenia si w tej roli TELEWIZOR. Unikajcie ogldania
zawartych w programach przekazw. Macie dostp do wszelkiej wiedzy, wic
propagandowe narzdzie si ciemnoci nie stanowi dla Istot wiata atrakcji.
Nasza Matryca tworzy specjalny kana ochrony i otwarcia. Uzdrawia fizyczny

86
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

mzg i jest kluczem do wiadomoci JAM JEST RDLAN MDROCI I


WIADOMOCI. Duo medytujcie, a kolor indygo przypisany trzeciemu oku
bdzie waszym wsparciem.

Ostatnim centrum subtelnej energii jest czakra korony.


To centrum wysokiej duchowoci, na ktr nie ma
praktycznie wpywu kod si ciemnoci - kod dysfunkcji
ciaa energii.

Ukochani, cay system energetyczny Boskich


Kreatorw by znacznie bardziej rozbudowany ni u
ludzi obecnie. Zostao przepracowanych wiele prac
duchowych pod egid Nauczycieli Mioci, by
przywraca rdlany stan czakr i kanaw energetycznych, jednak jest to
czasochonny proces i wiele bdzie w tej kwestii jeszcze robione. U dawnych
Istot wiata kanay suszumna, ida i pingala byy bardziej rozbudowane. Wedy
mwi o trzech, jednak kiedy byo ich dwanacie, po cztery we wizce. Kod
Dysfunkcji Ciaa Energii dokona regresywnej transformacji w obrbie
kanaw energetycznych, co w fizycznej rzeczywistoci przejawio si
porednio zredukowaniem DNA z dwunastu do dwch helis. Czakry rwnie
wyglday inaczej. Byy one bardziej rozbudowane i wyglday troch jak
wizka wiatowodw. Symboliczna ilo patw czakr w ilustracjach
starohinduskich witych pism obrazuje pomniejsze kanay energetyczne
rozmieszczone promienicie wzgldem gwnej. Ponisza ilustracja ukazuje ten
schemat dla trzech pierwszych czakr: czakry podstawy, czakry sakralnej i
czakry splotu sonecznego.

Na schemacie przedstawione s trzy pierwsze czakry: czakra podstawy,


czakra sakralna i czakra splotu sonecznego. Ten rozlegy punkt w naszym
mniemaniu mia na celu zogniskowa wasz uwag na dwie rzeczy.

87
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

W obecnych czasach wielu z was pracuje z czakrami, rozwija je,


uzdrawia, wic pokazalimy wam jak funkcjonoway u istot
doskonaych, pierwszych Bogo-Ludzi, Boskich Kreatorw, jak mog
wyglda wasze czakry w wyniku waszej pracy.
Macie teraz skal porwnawcz jak bardzo zostay znieksztacone
kanay pod wpywem Kodu Dysfunkcji Ciaa Energii si ciemnoci. Warto
zapozna si z rozdziaem o dysfunkcji cia energii, poniewa tam
pokazana jest destrukcja na poziomie czakr i jej efekt. Takie zestawienie
czakr niezmienionych i znieksztaconych obrazuje zakres regresywny w
obrbie subtelnych struktur istot, dokonany przez siy ciemnoci.

Kolejna cz waszego przejawienia to powoka umysu. Powoka,


ktra zostaa opisana powyej ma cisy i bezporedni wpyw na wasz
umys. Kiedy jestecie pobudzeni, zestresowani lub li - wasz oddech
jest szybki, pytki i nieregularny, prawda? Kiedy jestecie wyciszeni i
spokojni wasz oddech jest odpowiednio lekki, gbszy i regularny. Std
wielu ziemskich nauczycieli wspiera was pokazujc liczne techniki,
ktre pozwalaj si wam wyciszy, odnale wewntrzny spokj, a
umys pod ich wpywem staje si pusty i wydrony. Kolejny punkt
bdzie dotyczy powoki intelektu, ktr tumaczy si te jako ciao
intuicyjne. Umys jest odpowiedzialny za zdolnoci poznawcze,
sigajc po narzdzia w postaci piciu zmysw, komunikuje si z
intelektem i kieruje waszymi dziaaniami, mylami, emocjami,
uczuciami, wspomnieniami, ktre s jego czci. Z racji jego bardzo
wanych funkcji niewtpliwie warto dba o jego zdrowie. W
staroytnych pismach zalecane s trzy podstawowe techniki do
osignicia stanu wyciszenia umysu: praktyka wycofania zmysw,
koncentracja zwizanie wiadomoci z jednym punktem) i
medytacja. Proste? Nie do koca! Wymaga to mimo wszystko
praktyki, lecz aska rda jest nieograniczona. Wspieramy was swoj
wiadomoci, energi, strojeniem i doradztwem Nie ma taryfy
ulgowej dla lenistwa, sami wiecie z dowiadczenia, e trzeba co od
siebie najpierw da, dokona - jakbymy powiedzieli - inwestycji!
Zachcamy do przyjrzenia si ilustracji schematowi powok i powoki
umysu, poniewa pokazana jest tam fascynujca wspinaczka od
umysu wiadomego do super-umysu, nadwiadomoci. Zobaczmy,
jak nabaaganili nasi oponenci stosujc Kod Dysfunkcji Ciaa Energii.
Kiedy funkcjonujecie na poziomie wiadomoci jestecie aktywni
podczas dnia i podczas stanw zogniskowanej uwagi bioelektryczna
czstotliwo pracy waszego mzgu wynosi 14-21 Hz. Jest to
potrzebny stan do integracji wiadomociowej z trzecim wymiarem i

88
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

do wykonywania wielu czynnoci naraz, co jest wymogiem dzisiejszej


gonitwy 'za niczym' w yciu. Siy inwolucyjne wpady na pomys, by za
pomoc swojego kodu-wirusa dopuci do dysfunkcji ciaa
fizycznego w taki sposb, aby trzeba byo bra leki o dziaaniu
przeciwlkowym, uspokajajcym, przeciwdrgawkowym. Siy
inwolucyjne nie s zainteresowane odkrywaniem wyszych stanw
wiadomoci i zmniejszaniem czstotliwoci elektrycznej waszych
mzgw, bo przypadkiem moglibycie wyzwoli si z ich najlepszych
produktw: specjalnie skomponowanych holograficznych wiatw.
Problem niestety z lekami polega na tym, e grupa chemiczna wyej
wymienionych lekw utrzymuje fale mzgowe na poziome beta,
utrudniajc przejcie w stan alfa, theta, nie wspominajc ju o falach
delta. Oczywicie jest to tylko jedna z metod Kolejnym poziomem
umysu jest umys podwiadomy. Kiedy kontaktujecie si z
podwiadomoci na poziomie powoki umysu wasz fizyczny mzg
pracuje na falach alfa 7-14 Hz. Fale alfa pojawiaj si w stanie relaksu,
odprenia, gdy leycie z zamknitymi oczami, przed zaniciem i
rano po przebudzeniu. Dziaanie Kodu Dysfunkcji Ciaa Energii w tej
sferze polega na tworzeniu niespokojnych, natrtnych myli o
problemach dnia codziennego, powodujcych niepokj, lk, itp. Na
diagramie zaznaczony jest gboko podwiadomy umys. Na tym
poziomie poczenia mzg pracuje na czstotliwoci fal theta 4-7 Hz.
Fale theta s najczciej wystpujcymi falami mzgowymi podczas
medytacji, transu, hipnozy, intensywnego marzenia, intensywnych
emocji. wiadomo przy tej czstotliwoci pozwala na kontrolowanie
blu fizycznego, a w skrajnych przypadkach nawet krwawienia. W
kolejnej powoce powoce intelektu, czy intuicji widnieje
Uzdrawianie, co za 'przypadek' prawda? Jeeli chcecie utrzyma jak
najduej stan bytnoci w gbokim podwiadomym umyle po prostu
medytujcie jak najwicej! Wspaniale si pi, a jak jeszcze pamitacie
sny to jest rewelacyjnie, nieprawda? Wirus wprowadza
destabilizujce sekwencje kodw do obrazw holograficznych snw,
a wy wtedy nicie koszmary. Pozostaa ostatnia cz umysu w
obrbie powoki mentalnej to super umys - nadwiadomo.
Czstotliwo fal mzgowych delta wynosi tylko 0-4 Hz. Fale delta
wystpuj w stanie najgbszego snu, podczas gbokiej medytacji,
take u maych dzieci. Pamitacie, co Jezus Sanada mwi o
dzieciach i krlestwie niebieskim? Ten stan wiadomoci na wschodzie
nazywany jest samadhi, czyli to tak jakby trafio si do nieba. Bdc w
tak niskiej czstotliwoci fal jestecie na poziomie rda, JAM JEST,
AUM, czyli Uniwersalnej Unifikacji, Boskiego Zera. W tym stanie istnieje

89
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

moliwo materializacji, czyli pewnego aspektu stwarzania. W


powoce intelektu, czyli kolejnej powoce ktr si zajmiemy widnieje
materializacja. Wielcy Nauczyciele, Mistrzowie, ktrzy dokonywali
takich cudw byli w permanentnym stanie poczenia z super
umysem. Tak wic, jeli kto wam powie, e jestecie zerem to wcale
nie jest powd do obraania si! Oczywicie oddziaywanie wirusa-
kodu si ciemnoci na poziomie fal delta rwnie istnieje. Taki stan
wystpuje w przypadku pewnego rodzaju uszkodze mzgu - lezji. Nie
pozwala cieszy si stanem Jednoci ze rdem, a efektem jest
powolne, lecz systematyczne niszczenie komrek mzgowych.

Kolejn czci istnienia i wiadomoci to powoki intelektu i intuicyjnej


wiedzy, mdroci. Intelekt daje moliwo rozrniania midzy
'dobrem' a 'zem', waciwym i niewaciwym rozumowaniem. Mona
powiedzie, e intelekt skada si z dwch czci: pierwszej -
kontrolowanej przez ego, zasilanej przeszymi wspomnieniami i
wraeniami oraz drugiej - kontrolowanej przez czyst intuicj. Intelekt
kierowany przez ego moe prowadzi do dziaa, ktre powoduj bl
i cierpienie, podczas gdy dziaania pynce z czystej intuicji s
rdem szczcia. Na poziomie tej powoki dziaanie Kodu Dysfunkcji
Ciaa Energii jest tylko czciowe. Dokonuje zmian na poziomie czci
intelektu, lecz w czci intuicji niemal nie dotyka tej powoki. Tam
gdzie istnieje ego, ktre rzdzi, tam atwo o manipulacj. Na
diagramie przedstawione s zdolnoci, moce duchowe, ktre mog
si rozwija w trakcie wzrostu wiadomoci. 'Zwyka intuicja' to by
moe nie do koca trafna nazwa, ale chodzi o przebyski intuicyjne,
takie jakie ma kady z nas bez szczeglnie rozwinitych zdolnoci w
tym kierunku. Dopiero praca nad komunikacj z paszczyzn intuicji
pozwala y w sposb bardziej twrczy, odkrywczy, przewidujcy,
emocjonalny - takie te s poziomy intuicji. Dalej, kiedy otwieracie si
na coraz wiksze przepywy kosmicznej Energii rda dochodzicie do
uzdrawiania i materializacji. Jezus Sananda bdc na Ziemi uzdrawia,
wskrzesza i materializowa bez adnego problemu, poniewa by bliski
Energii Stwrcy. Pokaza wam, e wy, jako Bogo-ludzie, ze
wiadomoci Chrystusow bdziecie zdolni do tego samego.

Kolejn oson jest powoka bogoci, paszczyzna szczcia. Kiedy


potraficie przekroczy poprzednie cztery osony moecie dostpi uczucia
czystej radoci, ktra ostatecznie przekracza waenia zmysowe, jak i
wszystkie wczeniejsze wraenia i dowiadczenia. Ta powoka jest najbliej

90
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

waszego prawdziwego JA, ktre jest zawsze nieskazitelne, czyste i


niezmienne. Moecie osign takie szczcie w wyniku 'samadhi', czyli po
przekroczeniu wszystkich poprzednich powok.

Wrmy jeszcze na chwil do diagramu oson i popatrzmy na ostatni


powok najwyszego szczcia i bogoci. Nieco zostaa zmodyfikowana,
poniewa jak moe w najsubtelniejszej z caej pitki powoce pojawi si
seksualna ekstaza? Jeeli spojrzy si z tego poziomu na poprzednie powoki to
zobaczycie ywio ziemi i wody - elementy zwizane z tworzeniem, take
czakra korzenia i sakralna ma swj sens w tym aspekcie. A w akcie
seksualnym bierze take udzia wiadomy umys z racji zaangaowania
zmysw... Ekstaza seksualna to inaczej nie tylko rozkosz zwizana ze
zblieniem, ale te rdlana Ekstaza i Rado w trakcie stwarzania. Ojciec -
Matka rdo dokona imprintu swojego nieograniczonego szczcia w
postaci ekstazy seksualnej w was! I na tym poziomie moe dokona
dysfunkcyjnych manipulacji Kod Dysfunkcji Ciaa Energii. Jego dziaanie
polega na potrzebie zaspakajania egoistycznych dz i pragnie bez
szacunku dla partnera. Objawia si to przez mechaniczny, 'odczowieczony'
tylko bl i gwat. Kolejnym rdem szczcia jest kreacja i kreatywno.
Ojciec rdo ma nieopisan przyjemno w stwarzaniu. Wy rwnie, kiedy
tworzycie co inspirujco piknego czujecie rado, zachwyt, szczcie... Od
tej paszczyzny Kod Dysfunkcji Ciaa Energii nie ma oddziaywania. Kolejnym
poziomem w powoce szczcia i bogoci jest kreatywno. Kreatywno to
ciga gotowo do tworzenia - kreacji, a poniewa jest to ostatnia powoka
bdca integraln czci zamanifestowanej indywidualnie jednostki,
mwimy tu wycznie o szczciu z posiadanej Boskiej Kreatywnoci. Kady z
was ma zaszczepione poczucie pikna, jako wypadkowa odczuwania dobra.
Zobaczcie, jaki szczliwy jest rzebiarz, kiedy patrzy na ukoczone dzieo.
Rwnie kiedy ugotujecie pyszny posiek, zadbacie o ogrd... chodzi o
prozaiczn czynno, ktrej efektem jest pikno i dobro, odczuwacie
wwczas szczcie, rado. Tak wic, nawizujc do kolejnego, ostatniego
rozdziau ksiki MACIE NATURALN TENDENCJ DO DOBRA. Kolejny poziom to
dowiadczenie wzniesienia i zosta przez nas dodany, poniewa we
wspczesnym znaczeniu nie istnia w zaoeniach najczystszego przekazu o
samorealizacji na Ziemi - Adwajta Wedanty. Dowiadczenie wzniesienia jest
najwspanialsz przygod, ktr w bogostanie przyjmuj planety, cywilizacje
nieustannie. Kiedy czytasz t ksik niewykluczone, e twoi bracia wznosz
si ze swojego wymiaru na poziomie duchowym, wiadomoci, a nierzadko z
ca sw pikn manifestacj na wyszy wymiar ewolucji, rdlanej ekspresji.
Nie potrafimy przekaza ogromu szczcia, jakie te istoty dowiadczaj, to
jest bardzo indywidualne doznanie. Wasza rzeczywisto wymaga wiele

91
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

pracy, przygotowa, transformacji, stroje i tylko Ojciec Stwrca wie czego


jeszcze. Zwizane jest to z kodami si ciemnoci i nasz przekaz rwnie jest
czci wielkiego Planu Stwrcy. Poczytujemy sobie uczestnictwo w nim za
szczcie i mwic waszym jzykiem ego - za 'zaszczyt'. Wzniesienie
wiadomoci niesie wewntrzn mdro. Istota wzniesiona do duchowych
paradygmatw wiata jest zatopiona w Wewntrznej wiedzy o tym, e jest
Stwrc, a waciwie wsp-Stwrc. Kada stwarzana manifestacja jest w
duchowym aspekcie identyfikowana jako byt 'ulepiony' z Jednoci Ojca -
Matki rdo i stworzyciela. Zudna granica midzy Stwrc i mn, jako
Stwrc zanika... Niesie to nieopisane szczcie i rado. Wzniesienie
prowadzi do dwch kolejnych poziomw ostatniej powoki - wiadomoci
bycia wsp-Stwrc (stwrc przebywajcym w ciele, Bogo-czowiekiem)
oraz Absolutnej Bogoci. Jak zauwaycie na diagramie, materalizacja w
powoce intelektu umiejscowiona jest midzy wsp-Stwrc, a Absolutn
Bogoci. Tak te si bdzie dziao w waszym przypadku, kiedy osigniecie
Najwysz wiadomo, ale jeszcze w obrbie diagramu powok. Ten stan jest
przejciowy midzy 'jestem w ciele', a 'jestem wszystkim'. To dryfowanie w
szczciu dowiadczania przejcia z jednej wiadomoci w kolejn.

Istniej jeszcze dwie powoki, ktrych Kod Dysfunkcji Ciaa Energii nie
obejmuje: powoka Boskiej Duchowej Mdroci i stan ostatecznego
poczenia z Nieskoczonym.

Ukochani, wykad ktry zosta wyej przedstawiony to esencja wiedzy


Adwajta Wedanty, tej tkwicej w was - o Niedwoistoci. By moe dla
niektrych by nie do koca zrozumiay, ale my bdc w Wiecznej Mioci
posiadamy najczystsz intencj przekazania, czy waciwie przypomnienia tej
mdroci w kontekcie zainfekowanych cia energii przez wirus Kodu
Dysfunkcji Ciaa Energii w sposb jak najbardziej przystpny. By moe warto
przeczyta go sobie jeszcze raz kiedy, gdy nadejdzie ku temu sposobno
czy impuls. A teraz nadszed czas na stae elementy rozdziaw: obraz z
naszego Archiwum wiata i prac-medytacj.

Kochani, pragniemy przedstawi wam pewien obraz korygowania sekwencji


czasoprzestrzennych w kierunku zjednoczenia we wsplny Hologram wiata,
ktry pozbawiony jest faszywych programw si inwolucyjnych. Wewntrz
kreowanych rzeczywistoci rwnolegych tworzone s swoiste klatki
ograniczone czasem i przestrzeni bdce 'gwarantem' odseparowania ich
mieszkacw od rzeczywistej paszczyzny istnienia. Dodatkowo odpowiednie
spolaryzowanie i zogniskowane energie czwartego, pitego i szstego
wymiaru, a dokadniej mwic ze specyficznie skomponowanych
holograficznych rzeczywistoci, wzmacniaj agresj, wrogo, nienawi, lk,

92
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

poczucie beznadziei i wiele podobnych energii, ktre doskonale znacie w


waszej pseudo-rzeczywistoci. Nie zawsze mona to dobrze zrozumie i naley
wwczas zestroi si z globaln wizj tego ukadu. Prosto i obrazowo mona
przedstawi ten stan rzeczy w postaci prawdziwej drogi, na ktrej postawiono
znak 'droga zamknita - objazd'. Do tej drogi doczepione s hologramy,
mirae innych drg, ktre tak waciwie nie wiadomo, dokd prowadz.

Nasza historia dzieje si w momencie, kiedy na Ziemi trwa epoka zwana przez
was Prekambrem. Znajdujemy si w ssiedztwie waszego Ukadu
Sonecznego na planecie zwanej w Kosmosie pod nazw Qhaab, zaledwie
cztery lata wietlne od Ziemi w ukadzie Alfa Centauri. Jej mieszkacy ju od
dawna dowiadczali Kodu Dysfunkcji Ciaa Energii w sposb drastyczny,
degradacyjny i uwsteczniajcy ich struktur fizyczno - mentalno -
energetyczn. Planeta posiadaa kilka alternatywnych wiatw
zmontowanych tak, by energie z ich planw cisny planet jak imado.
Jednak nadszed czas odnowienia i wzbogacenia energetycznych struktur
planety i mieszkacw o kody wzniesienia. Jednak by mogy dokona si
odpowiednie strojenia naleao odseparowa od siebie holograficzne
zawirusowane wiaty rwnolege. Centralne Galaktyczne Soce wraz z
Galaktyczn Federacj wiata zamkny te przestrzenie w wietlistych
Bakach, co pozwolio rozbroi te plany jak tykajce bomby. Wirus Kodu
Dysfunkcji Ciaa Energii, tak jak fizyczny wirus na Ziemi posiada potencja
modyfikacji. Tak programoway siy ciemnoci, by w chwili zagroenia mg
zmodyfikowa swoje uwsteczniajce sekwencje lub przej w stan
tymczasowego upienia. Ilo skumulowanej Energii wiata Mioci dokonaa
rozpuszczenia struktur i programw blokujcych wzniesienie. Stabilizacja
energetyczna planety pozwolia na upgrade wymiaru, planety i jej
mieszkacw. W waszej galaktyce powsta fizyczny odpowiednik wzniesionej
planety Qhaab. Moecie j oglda za pomoc urzdze astronomicznych.
Znacie to ciao niebieskie, jako martwy twr, poniewa ycie ttni w
przestrzeni niewidzialnej w trzecim wymiarze. Ta kosmiczno - energetyczna
interwencja odbya si nie tak daleko Ziemi i spowodowaa skrcenie
Prekambru oraz przejcie wkrtce w now epok na waszej planecie - Kambr.

MEDYTACJA WICZENIE:

Kochani, nadchodzi czas pracy - medytacji z matryc Perfekcji Ciaa Energii


w wietle Mioci. Postaraj znale si w swojej ulubionej czasoprzestrzeni, w
ktrej zazwyczaj medytujesz lub innym piknym i dogodnym miejscu. I oto
wysyamy dla was zaproszenie do przestrzeni, gdzie mieni si diamentowo
opalizujca matryca. Matryca Perfekcji Ciaa Energii w wietle Mioci wibruje
na wysokich czstotliwociach 8064 Hz. Jej ksztat to trjkt opisany na okrgu

93
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

- symbol Centralnego Galaktycznego Soca i wanie z nim, KROMEM


bdziemy pracowa. W trjkcie zakotwiczona jest MER-KA-BA bdca
Boskim Pojazdem Wzniesienia, a jeszcze gbiej - Kwiat ycia, czyli rdlany
kod wszystkiego, co istnieje, w tym Cia Energii. Matryca, tak jak pozostae
posiada klucz dwikowy: HA ANGA TAT SAT. W sanskrycie Ha Anga oznacza
w przyblieniu Ciao Energii, a Tat oraz Sat to rdo, Bosko, Prawdziwa
Boska Rzeczywisto. I oto kady, kto bierze udzia w tej pracy - medytacji
zaproszony jest, by wstpi w t wibrujc przestrze. Kiedy ju w niej jeste
moesz odczu, e twoje ciao fizyczne i ciaa energii zaczynaj si od siebie
oddziela. Cay twj system powok oson energetycznych jest rozstawiony
w odpowiedniej i indywidualnej dla kadego konfiguracji. Moesz popatrze
na znieksztacone Ciaa Energii ostatni raz, poniewa za chwil zakodowany
w nich wirus zostanie zdezaktywowany i wysany do rda. Centralne
Galaktyczne Soce, KROM wysya wanie Promie Korekcji Energetycznej po
kolei do wszystkich powok , przepeniajc je harmonizujcymi sekwencjami
perfekcji wiata Mioci. Kiedy poczujecie gorco, fale potnej energii w
ciele fizycznym znaczy, e dochodzicie do punktu kulminacyjnego w tej
pracy. Popatrzcie teraz z Mioci na swoj caociow struktur ciaa
fizycznego wraz z przetransformowanymi ciaami energii, zwrcie uwag,
jakie one s teraz pikne, rozwietlone, doskonae i boskie! Niech wysokie
oktawy wiata Mioci emanujce z caego waszego systemu powok i czakr
towarzysz wam kadego dnia, bowiem najwyszy czas sta si Czowiekiem
Nowej Rzeczywistoci, Boskim Kreatorem, Bogo-czowiekiem. Nadszed czas
zakoczenia pracy i powrotu do ciaa fizycznego, pojazdu niezwykej mocy i
urody. Jak zawsze dajcie sobie na powrt czas, a jak tego potrzebujecie
wecie kilka gbokich oddechw lub zaangaujcie wiadomy umys
doliczajc do zera.

94
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

95
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

IX. MATRYCA RDLANEJ TENDENCJI DO DOBRA W WIETLE MIOCI

Ukochane, pene Mocy Istoty wywodzce si ze wiata Mioci.


Zwracaj si do was Hierarchie Mocy wiata Mioci, z poziomu dziewitej
wibracji 9072 Hz. Zanim bdziemy rozlicza si z kolejnym i jednoczenie
ostatnim ujawnionym kodem si ciemnoci - Kodem Instalacji Tendencji do Za
chcemy przeprowadzi pewien test. Popatrzcie teraz na ilustracj poniej.

Teraz postarajcie si zidentyfikowa po ktem myli, emocji, uczu z trzema


wypowiedziami poniej:

A. Jakie s pikne i kochane! Tylko do przytulania i caowania po


pyszczkach!
B. Po prostu psy, s mi obojtne.
C. Gupie szczeniaki po co si one w ogle tak licznie rodz? Ja bym je
wszystkie chtnie (i tu nie dokoczymy, wiadomo, o co chodzi).

Mamy nadziej, e wybrae odpowied A. Wikszo ludzkich istot na Ziemi


wybraoby t opcj. Jest to prosty przykad, ale pokazuje, e wikszo z was
ma tendencj do dobra, ni tendencj do za. I ten fakt raduje nasze serca.
Jeeli kto dokona wyboru B lub C oznacza, e Kod Instalacji Tendencji Do
Za jest zakotwiczony w umyle i sercu takich osb, ich emanacji oraz w ich
caej istocie czowieczej.

96
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

W tej czci przekazu proponujemy dokadniejsze przyjrzenie si fragmentom


ostatniego rozdziau Kodw Si Ciemnoci - Kod Instalacji Tendencji do Za.
Jeeli zaistnieje taka potrzeba dokonamy pewnej rewizji punktu widzenia si
inwolucyjnych.

Kosmiczna maszyneria pracuje o parametry rwnowagi, rozwoju i staej


transformacji. Gdy s zaburzone, wywouje serie reakcji, ktrych celem
jest dostrojenie energii oraz wibracyjnego pulsu wszechwiata. My
mamy wiedz o energii i fizycznym modelu wszechwiata. Wiemy, w jaki
sposb zaburzy go poprzez myli oraz negatywne uczucia. Kiedy
miaa miejsce instalacja naszych sekretnych kodw? Stao si to wtedy,
gdy oddzielilicie si od kosmicznego planu ewolucji i stworzylicie prd
ewolucji rwnolegej, przeciwnej do rzeczywistoci uniwersalnej.
Na pocztku istnienia Wszechwiata manifestowaa si pena Boska
Harmonia. Wszechwiaty w swej dynamicznej ekspresji multiplikoway si
w nieskoczono. Przypominay baki mydlane, ktre dzieliy si jak
przez pczkowanie. Kady Stwrca sw kreatywnoci tworzy kolejne
baki - wiaty. Powstay dywan tworzonych wiatw falowa i stroi na
najwyszych rdlanych oktawach. Siy ciemnoci uznay, e bd one
doskona okazj dla ekspansji dysharmonijnych wariantw ekspresji
energetycznej oraz wiadomoci. Siy ciemnoci zaczy separowa
powstae wszechwiaty ciemn barier energetyczn, a nastpnie w
wyniku infekcji kodami, pomau i konsekwentnie obnia si rezonans
tych przestrzeni, ktre ostatecznie oddzieliy si i stay si niszymi
planami.
Wasze odczucia ograniczenia, frustracji, zamieszania, niepokoju i
strachu stanowi skutek zych tendencji, ktrych funkcj jest odczenie
was od rzeczywistoci. Wasze umysy i emocje stanowi mechanizmy
wyzwalajce tendencje do za i w tym samym czasie deformujce
nisze ciaa. Paradygmaty same w sobie podlegaj sprzeniu
zwrotnemu z waszym biohologramem, a to generuje dysfunkcje w
niszych ciaach poprzez bodce pochodzce z zewntrz.
Postawmy sobie jasno punkt widzenia si inwolucyjnych. Odczucia
ograniczenia, frustracji, zamieszania, niepokoju i strachu nie s wasz
naturaln tendencj, lecz wynikiem infekcji waszych cia
energetycznych, znieksztacenia rzeczywistoci, przemiany wzorca
zachowania oraz innych licznych oraz dogbnych dysfunkcji
dokonanych przez kody si ciemnoci. To nie jest w adnym wypadku
wasza 'wina', ani tendencja do za, ktr opisuje jako powszechn
biegun przeciwny do Nas, albo jak chtnie widziayby religie - grzech.
To warianty wszelkiego dowiadczania niezliczonych wibracji, stroje,

97
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

fal, energii, uczu, emocji, a co za tym idzie stawanie si mistrzami od


Praw Uniwersalnych. Rzecz jasna, im wiksza wiadomo duchowa
tym wiksze mistrzostwo Boskich Praw. Wy, jako Wieczna Ja
zgadzajca si na naoenie powoki zapomnienia wchodzicie w takie
warunki, ktre zawieraj tendencje do za lub nie, po to, by w
najdoskonalszy sposb dla siebie - powrci do siebie. Przyjmujc
zasady dualnej gry zgadzacie si na to, e istnieje co takiego jak
'dobro' i 'zo'. Przez to gra staje si jeszcze bardziej emocjonujca i
ciekawa, prawda? Sprzenie zwrotne w obrbie dziaania kodw si
ciemnoci moe by rne, lecz najsilniejszym z nich jest zabjstwo lub
samobjstwo. To te jest pewna jake dramatyczna lekcja w szkole
Mistrzostwa Praw Uniwersalnych.
Reakcyjne paradygmaty instalowane s jeszcze w czasie ciy.
Skonnoci do za, otrzymujc promieniowanie soneczne, rozwijaj si
w kadej jednostce wchodzc w rne interakcje. W jaki sposb
nastpuje ich uaktywnienie? Poprzez mentalne napicie, fizyczny stres,
emocjonalne wstrzsy i intelektualne zamienia. Mwic prociej,
powoduj degradacj i upadek zasad porozumiewania si,
solidarnoci, braterstwa oraz empatii w stosunku do innych.
Ten fragment ksiki 'Kody Si Ciemnoci' daje nam pewien impuls do
wytumaczenia wam, jak to wyglda z naszej perspektywy. Wprawdzie
zgadzamy si, e uwsteczniajce paradygmaty wchodz w
indywidualn istot podczas ciy, lecz nie s uaktywniane przez
promieniowanie soneczne. Tu tkwi pewien haczyk, ot to nie soce,
ktre zawsze byo wam przychylne instaluje negatywne tendencje i
energie, lecz ksiyc. W odlegych czasach siy inwolucyjne tak
przetransformoway ksiyc, e sta si swoistym spolaryzowanym
pryzmatem dla ciemnych energii. W Indiach istnieje obszerna wiedza
na temat astronomii i sztandarowym zapisem jest trjksig. Pierwsza
cz to wiedza astronomiczna, druga to astrologiczna, a trzecia to
poradnik, co robi, a czego unika podczas zdarze kosmicznych. W
tej ostatniej ksidze napisane jest na przykad, eby kobiety w ciy nie
wychodziy z domw podczas nowiu lub peni. Teraz wiecie, dlaczego?
Okrelenie w powyszym fragmencie KADEJ JEDNOSTCE jest grubo
przesadzone. Podamy prosty przykad. S istoty ludzkie, ktre z
upodobaniem ogldaj boks, kryminay, horrory, westerny, filmy
wojenne, sensacyjne, szpiegowskie i napawaj si widokiem krwi,
cierpienia, blu, strachu. Na pytanie, dlaczego ogldaj takie rzeczy,
odpowiedz nierzadko, e potrzebuj adrenaliny. Adrenalina lub
inaczej epinefryna to hormon zwizany ze stresem. Jego zadaniem jest
dodawanie ekstra-energii w chwili niebezpieczestwa, by mie si do

98
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

walki lub ucieczki. Jednak mona si od niej uzaleni, poniewa


podobnie jak dopamina, endorfiny zmieniaj stan umysu, stan
wiadomoci. Adrenalina suy wtedy nie do obrony ycia, lecz jako
narzdzie do zaspakajania zmysowych kaprysw ego. S rwnie tacy,
co kochaj pikne filmy przyrodnicze, o mioci, familijne, wnoszce
cudowne wartoci... Wielu mczyzn wzrusza si dowiadczajc takich
widokw, ale si do tego gono nie przyzna. Kiedy tacy widzowie s
wiadkami drastycznych scen wspczuj pokrzywdzonym i trzymaj
kciuki za pomylne zakoczenie rozgrywajcej si tragedii. Widzicie, e
te dwie grupy istot funkcjonuj na zupenie rnych, biegunowych
strojeniach. Pierwsza z nich posiada zainstalowany i aktywowany Kod
Instalacji Tendencji Do Za, a druga posiada go nieaktywowanego lub
co bardziej optymistyczne nie jest zainfekowana tym wirusem. Taka
sytuacja moe si odnosi do wszystkich kodw si ciemnoci
wymienionych w poprzednich rozdziaach.
Udao nam si umieci was w ciemnych rejonach rzeczywistoci
wirtualnej zasilanych psychicznym i emocjonalnym znieksztaceniem.
yjecie w energetycznym, mentalnym wizieniu, ktre stworzylicie, by
przekracza prawa ewolucji i ycia. My tylko korzystamy z tej sytuacji,
by promowa ze oblicze znajdujce si w waszym wntrzu, ktrego nie
jestecie w stanie usun.
Znieksztacenie energetyczne powstajcych wiatw zamanifestowao
si przez atawistyczne energie, prymitywne reakcje i impulsy z zewntrz.
Istoty zamieszkujce takie wiaty dziaaj tylko z poziomu instynktu, bez
moliwoci przepuszczenia subtelniejszych, wyraniejszych jednoczenie
energii wiadomoci jak rozumowanie, czy odczuwanie. Ziemia z racji
swojego szczeglnego zadania zostaa poddana oddziaywaniu
uwsteczniajcemu wspomnianych energii. Nie byo ono tak intensywne
jak wzgldem innych wiatw. wiaty, ktre dowiadczyy totalnej
okupacji si inwolucyjnych, wraz z nieograniczon ekspansj i ekspresj
ciemnych energii nazywane s przez was szeolem, hadesem, piekem,
narak... Wasze pierwsze ziemskie manifestacje rozwietlay i
rozwibroway coraz mocniej planet, poniewa bylicie pierwszym
Ludzkim Desantem Istot wiata z pen wiadomoci Mioci, Mocy,
rdlanej Chway. Tych istot byo tak wiele, e nawet, gdy wibracja
Ziemi zacza zmniejsza swoj czstotliwo nie ulega penej regresji
w kierunku destrukcji, a warunki energetyczne pozwoliy na przyjcie w
przyszoci awatarw, mistrzw, Nauczycieli Mioci. Nie zostalicie
bezwolnie rzuceni na nieprzyjazn planet, lecz w znacznym zakresie
mielicie wpyw na wzrost wiadomoci, energetyki wszystkich istot.
Poczynajc od wiata mineraw, a na przyszych pokoleniach istot

99
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

ludzkich koczc. Nieprawd jest, e nie moecie usun 'zego


oblicza' z waszych wntrz. Jestecie istotami penymi MOCY, a nawet,
jeli tego sobie jeszcze nie uwiadamiacie, to My jestemy po to, by
wam przypomnie Odwieczn Najwysz Prawd.
Tendencje do za, psychiczna stagnacja, emocjonalny baagan i
negatywne bodce wytwarzane s w takich ilociach, e osadzaj si
w waszym ciele. By wami manipulowa i instalowa w waszym wiecie
ze tendencje uywamy rodkw masowego przekazu. To wspaniaa
forma przeprogramowania waszej podwiadomoci, a w niej wanie
zgromadzone s kody ewolucji.
Zgadzamy si w peni, e rodki masowego przekazu stanow narzdzie
programowania podwiadomoci. Serwisy informacyjne przesiknite
s niskimi wibracjami agresji, krzywdy, braku szacunku dla praw i wielu
drastycznych obrazw. Podobnie Internet, ktry dodatkowo niesie
wibracje lubienoci, pornografii, braku poszanowania istoty ludzkiej i jej
ciaa oraz nienawici. Oczywicie kady z was ma wybr, jakie treci
chcecie przeglda, ale mamy dla was pewne wiczenie zwizane ze
rodkami masowego przekazu. Wybierzcie sobie dwa serwisy
informacyjne przekazujce przyblione treci w podobny sposb i
trwajce mniej wicej tylko samo. Niech czas pomidzy nimi bdzie
trwa p godziny lub godzin. Obejrzyj pierwszy serwis i po nim daj
sobie czas na zaobserwowanie emocji i myli jakie temu towarzysz.
Teraz poafirmujcie: JAM JEST RDLANYM POKOJEM. JAM JEST
ODWIECZNYM, NIEPORUSZONYM OBSERWATOREM. Powtrzcie to kilka
razy do momentu, kiedy poczujecie, e ju wystarczy. Z tym programem
obejrzyj kolejne wybrane wiadomoci. I jaki jest tego rezultat? Czujecie
rnic w odbiorze? Ten przykad ma wam pokaza jak wan rol
penili tacy Nauczyciele Mioci jak Jezus Sananda, czy Saint Germain
ofiarowujc wam gotowe afirmacje. Nierzadko jest to jedyna metoda,
by wyzwoli si z manipulacji, negatywnych tendencji pchajcych was
poza gwny nurt ewolucji w wietle. Skoro kadego dnia poddajecie
si niewiadomie uwsteczniajcemu kodowaniu podwiadomoci z
doskonaym efektem agresji, leku, apatii, depresji, cierpienia,
marazmu..., to rwnie dobrze moecie podda si wiadomemu
przetransformowaniu podwiadomoci w kierunku Boskoci, Mioci,
Harmonii, Wolnoci, Dostatku, Empatii i Solidarnoci. Temu zadaniu
sprzyjaj afirmacje Zotej Ksigi Saint Germaina. Kiedy dojdziecie do
wprawy sami bdziecie ukada dla siebie i innych potne afirmacje,
deklaracje i stwierdzenia stwarzajce doskona rzeczywisto.
Ekonomiczny postp, ktrym si tak cieszycie, jest niczym wicej jak
zapowiedz waszej destrukcji. Nie zrozumielicie jeszcze, e uywamy tej

100
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

planety i cywilizacji jako narzdzia promujcego otwarcie


podziemnych wiatw i ich ekspansji we wszechwiecie. Kiedy nasz cel
zostanie osignity, wasza planeta bdzie cakowicie zuyta i przemieni
si w miejsce bez ycia, do ktrego wysyani bd wygnacy z innych
wiatw.
Na sowa cytowane powyej mamy jedno do powiedzenia. Nie dajcie
si zastraszy, poniewa wizja destrukcji bya bardziej aktualna w czasie
powstawania Kodw Si Ciemnoci ni teraz. Od tego czasu zostao
zaangaowanych tak duo Istot wiata, wykonanych zostao bardzo
wiele czystych intencyjnie prac duchowych, by mona byo
spodziewa si tak fatalistycznego obrotu sprawy. Wag tych prac
niektrzy znaj. Jedna z takich prac pochona liczne ofiary, a byo to
podczas ataku na World Trade Center. Przygotowanie do otwarcia
portalu duchowego, przeprogramowania uwsteczniajcych wizji
apokaliptycznych na wizj zupenie odmiennego scenariusza trwao
kilka lat, a sam imprint nowej rzeczywistoci odby si zaledwie w kilka
minut. Racja, e postp ekonomiczny pod sztandarem nowoczesnoci i
luksusu jest drog do nikd, lecz nie oznacza zamknicia moliwoci
zmiany wiadomoci w tej dziedzinie waszej ekspresji.
Czarne zoto, majce tak warto na Ziemi, jest archetypem cofania
si i wskazuje jak moc ciemnoci przenika do wszystkich obszarw
waszego ycia oraz systemu spoecznego. Nie jestecie wiadomi tego,
w jakim stopniu podlegacie wpywowi ekonomicznego modelu mocy i
jak bardzo oddziauje on na wasze ycie.
Wspomnielimy niedawno o tym, e wasza cywilizacja dziki przebiegej
manipulacji, wrcz nierzadko presji, posza w niezbyt szczliwym
kierunku. Istniej dwa podstawowe filary dezintegracji planetarnej i
waszej indywidualnej na planie fizycznym - kopaliny i energia
nuklearna. Bez wtpienia uznajemy to za globalny problem. O energii
rozszczepienia atomu ju pisalimy w kontekcie wiata Nukleos, a jak
wyglda kwestia kopalin? Ropa naftowa inaczej nazywana przez was
olejem skalnym lub czarnym zotem to z fizycznej manifestacji gazowe
wglowodory, bitumity, azot, tlen, siarka i ponad 80% wgla. Wiele
gazi przemysu korzysta z tego surowca zaczynajc od
transportowego, gdzie uywa si produktu destylacji frakcyjnej -
benzyny, a po przemys spoywczy i farmaceutyczny. Energetycznie i
magnetycznie ropa naftowa wraz z magm stanowi przez przepyw i
dynamik istotny czynnik porzdku w polu magnetycznym oraz
geomagnetycznym planety. Magnetyzm ziemski by uporzdkowany
zgodnie z kosmicznymi cyklami. Kiedy rozpoczto intensywne
wydobycie wgla i ropy naftowej harmonia zostaa bezpowrotnie

101
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

zakcona. W cigu ostatnich dziesitek, czy setek lat wysyane byy


wiadome dusze niosce odwieajcy, innowacyjny impuls do
holograficznego programu cywilizacji. Generator Nikola Tesli, dziao
orgonowe - chembuster i wiele innych genialnych idei nie tylko
nadaoby inn warto rozwojowi cywilizacyjnemu, ale zniknby
iluzoryczny problem braku ywnoci, wody, energii... Wyobracie sobie
spoecznoci mieszkajce w miejscu gdzie uprawy s liche, nie dosza
elektryfikacja, generalnie yjc na skraju ndzy. Gdyby na ich polach
co mile postawi dziao orgonowe, by mogli kontrolowa opady lub
nasonecznienie przez rozwianie chmur, okoo p mili od siedliska
postawi dwa generatory Tesli, oczywicie wykluczajc dziaanie
uboczne w postaci haasu i ewentualnego promieniowania X, a
dodatkowo nauczy ich techniki ho'oponopono oraz palenia ognia
Agnihotry , ich jako ycia zmienia by si radykalnie. Wracajc do
technologicznych alternatyw dostarczana bya technologia z zewntrz
- cywilizacji spoza Ziemi, przedstawicieli obydwch biegunw. Co z tym
wszystkim si dziao? Bez braku wyszej wiadomoci byo utajniane lub
te testowane przez ziemskie siy zbrojne i ewentualnie potem co nieco
przechodzio do uytku publicznego. Grupa nacisku zwizana z
przemysem naftowym nie dopuszczaa tych rozwiza, ktre
zagroziyby ich potdze i trwaoci. Std zapada decyzja wrd
Hierarchii Mocy wiata Mioci, by alternatywne lub innowacyjne
jeszcze obecnie technologie wprowadzi dopiero od waciwego
poziomu wiadomoci. Ziemia jest ju niemale przygotowana,
dostrojona do Technologii wiata i Prany, jednak ludzko potrzebuje
czasu by zamanifestowa pen gotowo. Zakotwiczenie Nowej Ery
ju si rozpoczo, wic jest to kwestia niezbyt odlegego okresu.
Wasz wiat owadnity jest przez nasze mutujce energetyczne wirusy.
Przemieszczaj si one w eterze planety i przyczepiaj si do waszych
cia. Jeli moglibycie spostrzec plan eteryczny waszego wiata,
bylibycie przeraeni widzc legiony wirusw i istot z piekielnych
wiatw atakujcych was, odywiajcych si wami i niszczcych wasze
ciaa. S one wszdzie, a zwaszcza w miejscach wikszych skupisk
ludzkich, tam gdzie ma miejsce wielka mobilizacja penych dzy
energii, niskich instynktw i konsumpcjonizmu. Jestecie jak zombi,
pozbawione wasnej woli, dziaajce pod wpywem naszej kontroli. To
wasze emocje i myli daj ycie tej wirtualnej utopii, ktrej pozostajecie
winiami. Macie w sobie moc transformacji, jednak nasze kody s tak
skuteczne, e przekonalimy was, i takiej mocy nie posiadacie.
Jest to ostatni fragment ksiki 'Kody Si Ciemnoci', do ktrego
pragniemy si odnie. Wypowied powyej jest przepeniona pych

102
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

i pewnoci o nieograniczonej mocy si inwolucyjnych, i niech was to


nie zwiedzie. Podobnie jak poprzednio chcemy zapewni was, e
wiaty si ciemnoci s holograficzne, a wic nietrwae. Jako Istoty
wiata Mioci obralicie inny scenariusz interakcji z planami
eterycznym i astralnym. Na stray midzy waszym wiatem, a
zdegenerowanymi wiatami duchowymi stoi na stray potna Astrea
wspomagana energetycznym tornadem Gwiazdy Siedmiu Promieni.
Obecnie przemykanie strumieniem istot astralnych i z 'piekielnych
wiatw' nie s obecne a tak intensywne jak miao to miejsce w
staroytnoci, redniowieczu, czy pniejszych epokach. A w kocu
My, Hierarchia Mocy wiata Mioci i znaczny Kolektyw wiata
intensywnym promieniem rozdzielamy istoty ze wiatw przeciwnego
bieguna w kierunku Ziem rwnolegych wiatw. Dzieje si tak dlatego,
e ta planeta ma kluczowe znaczenie we wzniesieniu na wysze oktawy
istnienia i to ona pociga pozostae swoje odpowiedniki z planw
rwnolegych, oczyszczajc, dostrajajc do skorygowanej
czstotliwoci.

Kochani. Pragniemy was teraz zaprosi do naszego archiwum, gdzie


podobnie jak siy inwolucyjne, posiadamy zapiski na temat ropy naftowej
inaczej ni u nich - kodowane bitami wiata. Ropa, jako istotny czynnik
rwnowagi geomagnetyczno-grawitacyjnej w przeszoci miaa inn form.
Jej kolor by bardziej zielony, a struktura z racji wielowymiarowoci kadej
materii bya krystaliczna, plazmatyczna i wietlana. Emanacja fali wietlnej
bya do charakterystyczna, ale penia rol stabilizujc dla zoonego
zadania geo - energo - informacyjnego. Ropa naftowa w tym czasie
gromadzia informacje na temat kosmicznych pulsw docierajcych do
Ziemi, samych pulsw planety i odksztace na poziomie energetycznym,
falowym, matrycowym i geologicznym. Nastpi moment wprowadzenia
genetycznego programu badawczego ujawnionego przez siy inwolucyjne
pod nazw 'Nhem - Yus, jako efekt paktu midzybiegunowego. Praca nad
stworzeniem genetyki najbardziej zestrojonej ze zmieniajc si
uwsteczniajco energetyk waszej planety zostaa zatrzymana i ostatecznie
przerwana. Eksperyment w rezultacie utworzy luki energetyczne i w DNA,
pozwalajce na instalowanie Kodw Si Ciemnoci jako wypenienie
powstaych pustych przestrzeni w spiralnych strukturach. Kody promujce
reaktywne postawy, w tym tendencje do za niosy intensywne i agresywne
strojenia na poziomie pierwiastkw wgla, tlenu i azotu. Z tych pierwiastkw
skada si zarwno ciao fizyczne istot zamieszkujcych Ziemi, jak i ropa
naftowa. Std zaangaowanie istot zainfekowanych Kodami Si Ciemnoci w

103
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

proces wydobycia i przerbki ropy. Fascynacja rop, jako kopalin, ujawnia i


pobudzia uwsteczniajce tendencje egoistyczne, materialistyczne,
konsumpcjonistyczne i hedonistyczne. Dlatego te powstaa i zostaa
zainicjowana duchowa praca, ktra pozwolia stworzy z przestrzeni wyszych
wymiarw Nowe Pierwiastki, w tym Nowy Wgiel. Te zwiastuny, jako gotowe
wzorce naoone s na stare chemiczne struktury neutralizujc Plazmatyczne
Mutanty, przygotowujc pole do dalszych oczyszcze i transformacji. Legiony
wiata dokonay przez ostatnie lata lustracji archetypw uwsteczniajcych,
za, zaburze psychiczno - emocjonalnych i wszystkich narzdzi
wstrzymujcych, blokujcych rozwj ludzkoci w kierunku stania si Bogo-
ludmi, powrotu do Gwnego Kosmicznego Nurtu Ewolucji w wietle.
Zgromadzona wiedza, midzy innymi przez Operatorw wiata pozwolia
przedsiwzi skuteczne rodki i ruszy do kontrofensywy Federacji
Galaktycznej i Legionw Mocy wiata Mioci, do ktrych te naleycie. Nie
lkajcie si podszeptw si inwolucyjnych, nie trwcie si trudnociami,
poniewa biegun do Nas przeciwny bdzie broni si ostatkiem si
wykorzystujc najmocniejszy arsena rodkw, by jak najduej czerpa
energi z pola rozpaczy, lku, zoci, nienawici, konsumpcjonizmu, egoizmu...
Ich status quo jest przesdzony i doskonale o tym wiedz. Przypominaj
toncego, ktry rozpaczliwie apie chaotyczny oddech przed zatoniciem.
Zdajemy sobie spraw, e to co widzicie wok przeczy naszym sowom,
jednak ten stan nie potrwa ju dugo i owiadczamy, e biegun ciemnoci nie
otrzyma promocji do kolejnej klasy w Kosmicznej Szkole Ewolucji. Z t
pewnoci zapraszamy was do ostatniego przewidzianego punktu w tym
rozdziale - tradycyjnej pracy: medytacji - wiczenia.

MEDYTACJA WICZENIE:

Pragniemy was zaprosi do medytacji - pracy tego rozdziau. Nie bdzie ona
jednak ostatnia, poniewa jak obiecalimy czeka was jeszcze jedna duchowa
praca na zakoczenie tej ksiki. Przestrzeni waszej duchowej aktywnoci
bdzie pole Boskiej Matki przepenione energi Mioci, delikatnoci,
powicenia, cierpliwoci, szczcia, obfitoci, niekrzywdzenia, czyli mwic
jednym sowem: dobra. W tej przestrzeni obecny jest rwnie Ojciec - Matka

- rdo i mwi, e stworzeni ze wiata, utuleni rdlan Mioci posiadacie


tylko tendencje do DOBRA, bowiem wasza Mio, wietlisto, agodno,
Wspodczuwanie, Troska, Powicenie, Obrona sabszych, Stwrcza Moc,
Poczucie Sprawiedliwoci, Wewntrzna Mdro wiadcz w waszym imieniu
o tym. Przed wami ukazuje si Brzemienna Boska Matka, tak jak na ilustracji do
tego rozdziau. Manifestuje si rwnie siln wibracj Matryca rdlanej
Tendencji Do Dobra W wietle Mioci. Matryca ta rezonuje najwysz

104
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

dotychczasow czstotliwoci - 9072 Hz. Przejawia si w barwach opalu czy


te kolorach macicy perowej. Macica perowa jest powok peropawu i
stanowi Stwrczy Zwiastun nowej pery, czyli w aspekcie Boskiej Kreacji jest
czym DOBRYM. Matryca skada si z dwch wibrujcych OM, ktre
zakotwiczone s na poziomie brzucha i umysu, a obie pranawy czy spiralny
w. rdo kreacji pynie z Najczystszej Intencji Dobra (umysu), a w efekcie
tego manifestuje si na planie niefizycznym lub fizycznym w postaci nowego
Stwrcy (ciarny brzuch matki). T Matryc Boska Matka projektuje w
postaci portalu, do ktrego zapraszany jest kady z was. Kiedy wchodzicie w
jego przestrze moecie usysze dwikowy klucz Matrycy: SUNDAA HALON
MA. W wietlistym jzyku Hierarchii Mocy wiata Mioci oznacza Odwieczne
rdlane Dobro. Tak jak poprzednio praca z matrycami przebiega w
strojeniach na wielu poziomach i oktawach, dlatego prosimy o powtrzenie
trzykrotnie dwikowego klucza Matrycy rdlanej Tendencji Do Dobra W
wietle Mioci:

Sundaa Halon M, Sundaa Halon M, Sundaa Halon M

Pobdcie jeszcze w tej otulajcej i transformujcej energicznie przestrzeni


wraz z Matryc Sundaa Halon Ma. Przypatrzcie si emocjom, ktre towarzysz
wam w tej pracy... Czy odczuwacie ulg, rado, wewntrzny spokj? O to
wanie chodzio! Dajcie sobie teraz czas na powrt do ciaa fizycznego, by
najefektywniej egzystowa w nim, a przede wszystkim manifestowa si jako
Wcielona Istota wiata, ktr jest kady z was - bez wyjtku! Dajcie sobie tyle
czasu, ile kady z was potrzebuje indywidualnie. Przypominamy po raz kolejny:
praca duchowa, medytacja, strojenie, transformacja to nie wycigi!
Dzikujemy wam nie tylko za t prac, ale za obecno, za wasz wzrost,
wyzwalanie si z iluzji i oczywicie za wasze pragnienie dobra dla wszystkich
istot, co przejawia si w waszej wiadomoci, odczuwaniu, medytacjach... Nie
egnamy si jeszcze, poniewa jak obiecalimy zaprosimy was przy
zakoczeniu do ostatniej podsumowujcej medytacji. Tak wic do
zobaczenia i do usyszenia na kolejnych kartach tej ksiki.

105
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

106
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

Zbliamy si szybkimi krokami do zakoczenia ksiki. Powstaa ona dla


was Kochani i razem z 'Kodami Sil Ciemnoci' Ramaathis - Mam'a, by odkry
natur bieguna przeciwnego do wiata i Mioci. Dysponujecie woln wol,
ktra jest nie tylko darem, moc, ale rwnie odpowiedzialnoci i obecnie
swoist carte blanche, by dokona wiadomego wyboru: jaka forma
kosmicznej ewolucji i ekspresji jest wam najbardziej bliska? Kady rozdzia
niesie skorygowany energetycznie przekaz o siach ciemnoci i ich kodach.
Zestawienie dwch biegunw wraz z ich przesaniami daje caociowy, nie
znieksztacony obraz. Tak jak obiecywaa Hierarchia Mocy wiata Mioci
spisuj niej medytacj, ktra scali wszystkie medytacje, energie i matryce w
Jedno. Nazwijmy j Medytacj Wielkiej Matrycy Mocy wiata Mioci.

Witamy si z wami po raz kolejny. Hierarchia Mocy wiata Mioci


wyraa gotowo energetycznej integracji dziewiciu Matryc Mocy wiata
Mioci z odrbnych przejawie w jedn matryc. W przestrzeni najczystszych
intencji, wiata, Mioci zostao przygotowane pole energetycznej pracy. T
medytacj bdzie koordynowa sam Ojciec - Matka rdo. Jestecie
zaproszeni do piknej przestrzeni kosmosu, gdzie widnieje przygotowany
wietlisty szkielet Wielkiej Matrycy wiata Mioci. Jest to kwadrat skadajcy
si z mniejszych dziewiciu kwadratw uoonych w kosmicznym porzdku
trzy na trzy. I oto pojawia si pierwsza z matryc: Matryca rdlanej Wiernoci
W wietle Mioci. Ze swoim rezonansem 1008 Hz oraz kluczem dwikowym
LAKAM NIGIT SUNAI wypenia pierwszy kwadrat opalizujc energi i
dokacza kodowanie wiernoci Boskiemu Porzdkowi, Prawom
Uniwersalnym. Niesie te rwnoczenie kod energo - informacyjny JAM JEST
BOSKIM PORZDKIEM, JAM JEST BOSK WIERNOCI. Kiedy kody i energie
kocz swoj integracj pojawia si kolejna matryca. Matryca rdlanej
Rzeczywistoci W wietle Mioci pojawia si i zakotwicza w przestrzeni
energetycznej szkieletowej struktury w ssiedztwie matrycy poprzedniej
Matrycy rdlanej Wiernoci W wietle Mioci LAKAM NIGIT SUNAI. Ta
Matryca posiada jeszcze wysz wibracj: 2016 Hz i swoj perowo - zot
barw wypenia przestrze przygotowanego pola. Wraz z zawartymi w sobie
trzema okrgami rdlanej Rzeczywistoci, rdlanej Prawdy i rdlanego
Pikna umiejscawia si w doskonay sposb. Klucz matrycy OLIKM EHM

107
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

N'AT zestraja si z poprzednim kluczem. Jednoczenie dokonuje strojenia w fali


energo - informacyjnej: JAM JEST NAJWYSZ RZECZYWISTOCI, JAM JEST
ODWIECZN PRAWD. Nadchodzi czas na zejcie kolejnej, trzeciej matrycy.
Kolejna matryca, ktra jawi si naszemu duchowemu widzeniu to Matryca
rdlanej Prawdy W wietle Mioci - MAKM SATYA LIBOS. Jej zejcie do
trzeciej przestrzeni szkieletu Wielkiej Matrycy Mocy wiata Mioci schodzi
agodnie i falujco, poniewa w symbolu tej matrycy s trzy fale: Fala
rdlanego Pokoju, Fala rdlanej Prawdy i Fala rdlanej Harmonii, na
ktrych ostatecznie si opiera. Jej wibracja 3024 Hz jeszcze bardziej wzmacnia
potencja wibracyjny powstajcej Nowej Mega-matrycy. Ta przestrze
wypeniana jest diamentowo - jaspisow energi. Kiedy widzicie strojeniowy
przekaz pyncy z trzeciej matrycy: rdlana Prawda Wyzwala od Dualnoci
stajecie w niezachwianym przekonaniu, poniewa zostalicie dostrojeni do
wiadomoci: JAM JEST WSZYSTKIM, JAM JEST MOC, JAM JEST
WSZECHMOC. I oto powstaje kolejny rzd w Wielkiej Matrycy Mocy wiata
Mioci. Kolejn manifestujca si matryc w ssiedztwie MAKM SATYA
LIBOS jest Matryca Rozproszenia Ego W wietle Mioci - LAMTM AHAMKRA
QXI o rozpraszajcej wibracji 4032 Hz i o amarantowo jaspisowym widmie.
Wnosi pikn wibracj oczyszczenia, pogodzenia si z ego i sprowadzenia do
drugorzdnej roli - takiej, jak powinno peni. Waciw Dharm ego jest
suenie umysowi, a nie jego opanowanie. Tak wic, kiedy Matryca
Rozproszenia Ego W wietle Mioci staje si integraln czci nowej wielkiej
matrycy pozostawia lad energetyczny w postaci potnej afirmacji w
wiadomoci: JAM JEST RDLAN WOLNOCI OD EGO. Nadchodzi oto
manifestacja kolejnej matrycy, ktra zakorzeni si w sam rodek
przecudownej formy, ktra wanie powstaje. T energetyczn przestrzeni
jest Matryca Harmonii Energetycznej W wietle Mioci - BALAM NIGO OM. W
samym centrum nowopowstajcej potnej przestrzeni energetycznej
manifestuje si Harmonia i pranava - OM zawarta w kluczu dwikowym
matrycy. Matryca Harmonii Energetycznej W wietle Mioci podwysza
wibracje przestrzeni dziki indywidualnemu rezonansowi tego kawaka
ukadanki - 5040 Hz. Kiedy matryca umiejscawia si i dopasowuje przez
struktury okrgw, ukw, spiral oraz fraktali rozwietla si falowym widmem w
turmalinowo - zotym kolorze. Ostatecznie indukuje transformujcy
wiadomo imprint: JAM JEST HARMONI RDLANEJ ENERGII. Kolejn
struktur energo - informacyjn, ktra wypenia do koca drugi rzd Wielkiej
Matrycy jest Matryca Doskonalenia Pola Przyczynowego Planety W wietle
Mioci - HANIM VASUR LAM. Energetyczno - kolorystyczne spektrum fali
matrycy tworzy tcz, ktra manifestuje rdlane Bezpieczestwo, rdlan
Spontaniczno, rdlan Emocjonalno, rdlan Mio, rdlan Jasno
Intencji, rdlan Synergi i Mdro oraz rdlan Inspiracj. Jej

108
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

czstotliwo to 6048 Hz. Zakotwiczajc si ostatecznie w przestrzeni nowej


uporzdkowanej struktury wprowadza w pole transformowanej wiadomoci
boski impuls JAM JEST RDLANYM POLEM PLANET. Pozosta jeszcze ostatni
rzd, ktry wypeni kolejne matryce. Pojawia si przed nami sidma
struktura: Matryca rdlanej Ekspresji i Dharmy W wietle Mioci - AB LITIK E'H.
Ta matryca o fali energetycznej 7056 Hz rozwietla si ametystowo -
amarantowym wiatem. Graficznie matryca przypomina romb, a na
wierzchokach zakotwiczone s wietliste okrgi, ktre symbolizuj wibracje
Waciwego Odczuwania, Waciwego Mylenia, Waciwej Ekspresji i
Waciwego Postpowania. Jednak, kiedy Matryca rdlanej Ekspresji i
Dharmy W wietle Mioci ukorzenia si ostatecznie w nowej poczonej
Wielkiej Matrycy Mocy wiata Mioci polaryzuje si w kierunku bardzo
potnego impulsu energo - informacyjnego JAM JEST RDLAN EKSPRESJ.
sma matryca, ktra pojawia si w strukturze trzy na trzy to Matryca Perfekcji
Ciaa Energii W wietle Mioci ze swoim potnym rezonansem 8064 Hz
zaczyna stroi si z indywidualnych cia, manifestacji energetycznych do
energii Jednoci w rdle. Ta diamentowo - opalizujca struktura zaczyna si
rozszerza, wibrowa i wirowa porzdkiem witej Geometrii dopasowujc
si do kolejnego pola dla niej przeznaczonego w Caoci... Ostatecznie
matryca HA ANGA TAT SAT daje wzorzec do kolejnej transformacji z JAM JEST
WZORCEM CIA ENERGII do JAM JEST ENERGI RDA, JAM JEST RDEM. I
oto pojawia si ostatnia matryca, ktra wypenia ostatnie pole w prawym
dolnym rogu: Matryca rdlanej Tendencji Do Dobra. Na strojeniach 9072 Hz i
opalizujcych barwach pojawiaj si potne energetyczne fraktale, ktre
nie tylko zakotwiczaj ostatni element, ale te poziomuj wibracyjnie
energetyczn form matrycy SUNDAA HALON MA. I ta dziewita, ostatnia
matryca wzbudza energetyczny wir znoszc pola poprzednich struktur do tak
wysokiej wibracji, e wraz z pyncym wanie promieniem ze rda tworzy si
na nowej matrycy piramida. Tu nie ma ju tendencji do dobra, czy za - jest
nowy Energetyczny Transformator polaryzujcy wszystkie energie, struktury i
wiadomo prosto do rda. Nowa matryca mieni si diamentowym
wiatem - najczystszym z najczystszych. To WIELKA MATRYCA MOCY WIATA
MIOCI - OM TAT SAT!

Lakam Nigit Sunai Olikam Eham N'at Makam Satya Libos

Lamtam Ahamkara Q'xi Balam Nigo Om Hanim Vasur Lam

Ab Litik Eh Ha Anga Tat Sat Sundaa Halon Ma

OM TAT SAT

109
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

W wyniku poczenia i przenikania si dwch energii pyncych


naprzeciwko siebie powsta stabilny filar, ktry wyglda jak energetyczne
DNA, przetworzone i odnowione. Ta struktura jest instalowana w kadej istocie,
ktra zdecydowaa si kroczy drog Nowej Ludzkoci, ale te w tych, ktrzy
do niej docz pniej. To zakotwiczenie moe by odczuwane w rny
sposb, jednak uwolnienie i uzdrowienie ze wszystkich kodw si ciemnoci to
wymagajcy czasu proces. Matryca Mocy wiata Mioci instaluje si w
krgosupie, komrkach, ciaach subtelnych i czakrach... Nastpnie rozwietla
si w kadym z was o nowej zsumowanej fali wszystkich matryc 45360 Hz. Na
kadym poziomie stajecie si niewyobraalnie wysok wibracj, Czystym
wiatem, Najwysz wiadomoci JAM JEST. Oto nadchodzi czas
zakoczenia ostatniej pracy medytacji i czas poegnania. Zapraszamy was
do powrotu do waszych fizycznych cia oraz TU i TERAZ. Jednoczenie
bogosawimy wam, bycie kadego dnia kroczyli w wietle Mioci. Jako
powstajca Nowa Ludzko o Nowej wiadomoci wszyscy stajecie si
yjcymi MATRYCAMI MOCY WIATA MIOCI. Jeszcze raz dzikujemy wam
za t prac i wszystkie poprzednie medytacje. Zapraszamy jednoczenie na
dalsze spotkania w innych rzeczywistociach i czaso przestrzeniach.
Tymczasem PA!

Spisywanie przesania od Hierarchii Mocy wiata Mioci byo dla mnie


niezwykym i wzruszajcym niejednokrotnie dowiadczeniem. Kiedy jestemy
wiadkami coraz szybszego przepywu nie zawsze harmonijnej informacji i
zdobywania ogromnej, ale te czsto chaotycznej wiedzy - strumie Impulsw
wiata przepenionych Mioci i rdlan Mdroci jest jak balsam dla
duszy, serca oraz ostatecznie zmczonego umysu. Nie ma duo czasu, by
ludzko zacza ni nowy sen, pikniejszy, harmonijny i nigdy przedtem nie
wystpujcy. Nowa rzeczywisto ju czeka i zaprasza, ale najpierw naley
pozby si tego, co uwiera, boli, straszy, krzywdzi... - kodw si ciemnoci. T
ksik traktuj, jako rozliczenie, poegnanie z kodami manipulacyjnymi
towarzyszcymi nam na Ziemi od staroytnych kultur: Majw, Sumerw i
wczeniejszych. Interesuj mnie tylko Wzorce wiata. Hierarchia Mocy wiata
Mioci postanowia je nam przypomnie prezentujc Matryce Mocy wiata
Mioci, ktre swoj potg i czystoci pomagaj nam w transformacji,
dezaktywacji tych genetyczno-energetycznych obcie. Jestemy
wiatem, jestemy rdem i tylko potrzebujemy impulsu, by sobie to
przypomnie. Niech ta ksika bdzie inspiracj w podry do przypomnienia
'kim naprawd jestemy?'. Kiedy spisywaem przekazy dotykaem przez
fizyczne dowiadczenie jednego i drugiego bieguna. Uwiadomiem sobie, e
mimo tak wielu duchowych prac, spisywania przekazw, doradzania,
ekspresowego wzrastania w wiadomoci, wci co jest do przepracowania,

110
Hierarchie Mocy wiata Mioci Matryce Mocy wiata Mioci

co zaskakuje, bowiem wyskakuje jak przysowiowy "Filip z konopi".


Zastanawiaem si te, dlaczego kada kolejna wibracja matrycy wzrastaa o
1008 Hz. I doszo do mnie, e liczba 1008 jest Bosk Liczb, Filarem Boskiej
Geometrii, traktuje Kosmiczne Prawa Uniwersalne i jako odmiana Wzorca 108
mocno koreluje z wyswabadzaniem si z iluzji. Lord Shiva jest znany z tego, e
posiada 1008 imion (aspektw), a przecie jedna z Jego najbardziej znanych
form to Shiva Natarada - Krl kosmicznego taca, ktry pokonuje
ignorancj. Tak te kada z Matryc Mocy wiata Mioci przesycona jest
energi Shivy, bowiem niszczy kody si ciemnoci bdce ignorancj i iluzj.
Kochani, nadszed czas poegnania z mojej strony. Kocz zapiski
przepeniony ulg, wdzicznoci, mioci dla Nauczycieli, a przede
wszystkim wzruszeniem - dlatego zamilkn i pozostawiam was w piknych
wibracjach, energiach i strojeniach.

Karol Jeowicki

Koszalin, sierpie 2014 r.

111