You are on page 1of 2

Vzva na prekladanie ponk v zmysle 117 Zadvanie zkaziek s nzkymi hodnotami zkona 343/2015 o

Verejnom obstarvan a o zmene a doplnen niektorch zkonov.

Obec RAKOVO

Rakovo 8

038 42

VEC: Vzva na predloenie ponuky

Dovoujeme si oslovi Vs touto cestou s vzvou na predloenie ponuky.

Predmetom zkazky je projektov dokumentcia Domu smtku - rekontrukcia, pre Obec RAKOVO,
vrtane obhliadky a zamerania. Verejn obstarvate poaduje obhliadku a projekt m obsahova:

1. asanciu a opravu muriva


2. asanciu a opravu zkladov
3. rekontrukciu strechy
4. opravu omietok a tukatrske prce na ozdobnch prvkoch v interiri a exteriri
5. rekontrukciu prstreku

1. Identifikcia zadvatea:

Obec Rakovo
IO : 00647365
Kontaktn osoba: Patrik Antal
Telefn: 0911 22 89 93
Email: obec@rakovo.sk

2. Vymedzenie predmetu prieskumu:

Vetky ceny iadame uvies vrtane dopravy, obhliadky a zamerania. Projektov dokumentcia
mus minimlne obsahova - asanciu a opravu muriva, asanciu a opravu zkladov, rekontrukciu
strechy, opravu omietok a tukatrske prce na ozdobnch prvkoch v interir a exteriri, rekontrukciu
prstreku a mus obsahova vetky doklady potrebn na stavebn povolenie.

3. Obsah ponuky a spsob doruenia:


Ponuka mus obsahova najm tieto nleitosti:
Vzva na prekladanie ponk v zmysle 117 Zadvanie zkaziek s nzkymi hodnotami zkona 343/2015 o
Verejnom obstarvan a o zmene a doplnen niektorch zkonov.

Nacenen rozpoet s cenou v EUR bez DPH, DPH a celkov cenu s DPH. Projektov
dokumentcia mus minimlne obsahova- asanciu a opravu muriva, asanciu a opravu zkladov,
rekontrukciu strechy, opravu omietok a tukatrske prce na ozdobnch prvkoch v interiri a exteriri,
rekontrukciu prstreku a mus obsahova vetky doklady potrebn na stavebn povolenie.

Potvrdenie o oprvnen podnika v uvedenom obore.

Termn odovzdania ponuky: do 02.11.2017do 12:00hod.

Monosti doruenia ponuky:


- E- mailom, potou, kurirom alebo osobne na adresu:
- Obecn rad, Rakovo 8, 038 42 - podatea (oznaenie- verejn obstarvanie- cenov
ponuka- neotvra)
- e-mailom: s oznaenm VO cenov ponuka

4. Opis predmetu zkazky:

Projektov dokumentcia mus minimlne obsahova- asanciu a opravu muriva, asanciu a opravu
zkladov, rekontrukciu strechy, opravu omietok a tukatrske prce na ozdobnch prvkoch v interiri a
exteriri, rekontrukciu prstreku a mus obsahova vetky doklady potrebn na stavebn povolenie.

5. Spsob vyhodnotenia ponk:

Do vyhodnotenia bud zahrnut len ponuky, ktor bud obsahova poadovan nleitosti a
bud doruen v urenom termne.
Termn vyhodnotenia ponk: do 03.11.2017 do 13:00 hod.
Termn plnovanej realizcie do november - 2017
Teme sa na Vau ponuku a zostvame s pozdravom

Patrik Antal
starosta obce