You are on page 1of 2

Obec RAKOVO

Rakovo 8

038 42

VEC: Vzva na predloenie ponuky

Dovoujeme si oslovi Vs touto cestou s vzvou na predloenie ponuky v svislosti so zimnou


drbou obce Rakovo na miestnych komunikcich.

Predmetom zkazky je zimn drba miestnych komunikci poas celej zimnej sezny od
11.2017 a 04.2018.

1. Identifikcia zadvatea:

Obec Rakovo
IO : 00647365
Kontaktn osoba: Patrik Antal
Telefn: 0911 22 89 93
Email: obec@rakovo.sk

2. Vymedzenie predmetu prieskumu:

Vetky ceny iadame uvies vrtane prpravy, dopravy na miestne komunikcie a zimnej drby.

3. Obsah ponuky a spsob doruenia:


Ponuka mus obsahova najm tieto nleitosti:
Nacenen ponuku s cenou v EUR bez DPH., DPH a celkov cenu s DPH.
Cena bude stanoven na jednu motohodinu prce stroja aj so strojnkom.
Fakturciu vystavme poda odpracovanho asu motohodn krt sadzba.

Termn odovzdania ponuky: do 06.11.2017do 12:00hod.

Monosti doruenia ponuky:


- E-mailom, potou, kurirom alebo osobne na adresu:
- Obecnho radu, podatea (oznaenie verejn obstarvanie- cenov ponuka- neotvra)
- e-mailom: s oznaenm VO cenov ponuka

4.Opis predmetu zkazky:

prca stroja s pluhom s gumovm britom


nstup stroja so strojnkom najneskr do 120 mint od nahlsenia
flexibilita v zvislosti od poveternostnch podmienok
vedenie zznamovej knihy
zabezpeenie sluby tak, aby komunikcie a spevnen plochy boli do 05:00 hod. spsobil
bezpenej prevdzky poas dlhodobho sneenia
vkon prc vopred konzultova so tatutrom obce

5.Spsob vyhodnotenia ponk:

Do vyhodnotenia bud zahrnut len ponuky, ktor bud obsahova poadovan nleitosti a
bud doruen v urenom termne.
Termn vyhodnotenia ponk: do 07.11.2017 13:00
Termn plnovanej realizcie od 11.2017 a 04.2018
Teme sa na Vau ponuku a zostvame s pozdravom

podpsan
Patrik Antal
starosta obce