You are on page 1of 31

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRANDOKUMEN STANDARD
KURIKULUM DAN
PENTAKSIRAN

MODUL ELEKTIF

BAHASA CINA
SEKOLAH KEBANGSAAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


Cetakan Pertama 2014
Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

i
i
1
2
2

2
3

1.0 11
2.0 14
3.0 17
4.0 19
5.0 20

21

1

1


23


4
5

6

7
8

3
2 3

5
1. 2011
1

2.

3.


4.1
6

21

1994

9.
5.
10.

6.7.


8.

8


1

23456

10
1.1.2 1.2.14


1.2.15

111.3 1.3.15


1.3.16

1.3.17


1.3.18121.4 1.4.131.4.141.4.15
13
2.2.1 2.1.21


2.1.22

2.1.23


2.1.24

142.2 2.2.6

2.4 2.4.6


152.3 2.3.11

2.5 2.3.12

2.6 2.5.12

2.5.13


2.6.2


16
3.3.1 3.1.8


173.3 3.3.3 ,


3.4 3.4.2 ,

3.5 3.5.6

,

18
4.
4.1 4.1.6

4.2.6
4.2
4.3.6
4.3
4.4.3
4.4
19
5.
5.1 5.1.7
5.2 5.1.8
5.2.4
5.3
5.3.7
5.4 5.3.8

5.5 5.4.2
5.7
5.5.4


5.7.3

20


2 1
3 6
4 7
5 10
6 14
7 15
8
26

9 18
10 18
11 18
12 14
13 13
14 6
15 5
16 3
17 3
177

21