You are on page 1of 3

( ( Додаток З

до Порядку складання бюджетної зв ітності
розпорядниками» та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового державного
соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м),
за III квартал 2017 р.
Коди
Установа КЗ ЛОР "Навчально-реабілітаційний центр "Левеня"____________________________________________ __________________________________________________ за ЄДРПОУ 20833854
Територія Франківский район м. Львова___________________________________________________________________ за КОАТУУ 4610136900
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)_____________________________________________________________ за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган освіти і науки___________________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
1011070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами,
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн. коп.

З а л и ш о к н а к ін е ц ь з в іт н о г о п е р іо д у
З а л и ш о к н а п о ч а т о к з в іт н о г о р о к у К а с о в і за з в іт н и й п е р іо д (р ік )
(р о к у )
КЕКВ
Код З атв ерд ж ен о П ерераховано
Н а д ій ш л о ----------------- 3|
Показники та /а б о
залиш ок
к о ш т ів з а з в іт н и й у том у числі
рядка н а з в іт н и й р ік у том у числі на у то м у числі на
ККК п е р іо д (р ік ) пер ер ах о вані з
у с ь о го у* рахунках в у с ь о го у с ь о го рахунках в
рахунків в
установах банків установах банків
установах б а н к ів

1 І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Надходження коштів - усього X 010 1 0 4 6 3 9 ,7 8 7 9 4 3 ,1 3
V . 9 9 7 7 1 ,6 5 X X 8 7 4 3 ,1 3 -

Від отриманих благодійних внесків, грантів та
дарунків X 020 96 696,65 ^ X X X 99 771,65 X X X X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від
інших бюджетних установ для виконання цільових
заходів, у тому числі заходів з відчуження для
суспільних потреб земельних ділянок та
розміщення на них інших об'єктів нерухомого
майна, що перебувають у приватній власності
фізичних або юридичних осіб
X 030 X X X X X X X

Вищих та професійно-технічних навчальних
закладів від розміщення на депозитах тимчасово
вільних бюджетних коштів, отриманих за надання
платних послуг, якщо таким закладам законом
надано відповідне право; кошти, що отримують
державні і комунальні вищі навчальні заклади,
державні наукові установи, державні і комунальні
заклади культури як відсотки, нараховані на
залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у
банках державного сектору для розміщення
власних надходжень, отриманих як плата за
послуги, що надаються ними згідно з основною
діяльністю, благодійні внески та гранти
І х 040 X X X X . __ -X,_____ _______ --------

УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ О т К В Р
УКРАЇНИ У ФРАНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
М. ЛЬВОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2 С
П родовж ення додатка З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за
бюджетні кошти за державним замовленням або
на умовах фінансової підтримки
X 050 X X X X X X X
Фінансування X X X X X X
X 060 7 943,13 X
Видатки та надання кредитів - усього X 1 0 4 6 3 9 ,7 8 \/ X X X X 9 8 9 7 1 ,6 5 . X X
070

у тому числі :

Поточні видатки 2000 2 5 4 1 2 ,1 3 X X X X 1 9 7 4 4 ,0 0 . X X
080

Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2100 090 X X X X . . X X
О плат а праці . X X X X - - X X
2110 1 00
Заробітна плата 2111 110 . X X X X - - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців
2112 120 X X X X X X
Н арахування на оплат у праці 2120 130 _ X X X X - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 2 5 4 1 2 ,1 3 X X X X 19 7 4 4 ,0 0 - X X

П р е д м е т и , м а т е р іа л и , о б л а д н а н н я т а ін в е н т а р
2210 150 2 5 4 1 2 ,1 3 ч/ X X X X 19 7 4 4 ,0 0 X X

М е д и к а м е н т и т а п е р е в 'я з у в а л ь н і м а т е р іа л и 2220 160 . X X X X - - X X

П родукт и харчування
2230 170 _ X X X X . . X I X
*
О п л а т а п о с л у г (к р ім ко м у н а л ь н и х ) 2240 18 0 _ X X X X - - X X
В и д а т к и н а в ід р я д ж е н н я 2250 19 0 . X X X X - - X X

В и д а т к и т а з а х о д и с п е ц іа л ь н о г о п р и з н а ч е н н я
2260 200 X X X X X X

О п л а т а к о м у н а л ь н и х п о с л у г т а е н е р г о н о с іїв
2270 210 _ X X X X - - X X

Оплата теплопостачання 2271 220 _ X X X X . _ X І х
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 _ X X X X - . X X
Оплата електроенергії 2273 240 . X X X X . . X X
Оплата природного газу 2274 250 _ X X X X . . X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 _ X X X X . . X X
Оплата енергосервісу 2276 270 _ X X X X . X X
Д о с л ід ж е н н я і р о з р о б к и , о к р е м і з а х о д и п о
р е а л із а ц ії' д е р ж а в н и х (р е г іо н а л ь н и х ) п р о г р а м 2280 280 X X X X X X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку
по реалізації державних(регіональних) програм
2281 290 X X X X X X
Окремі заходи по реалізації
державних(регіональних) програм ,не віднесені до
заходів розвитку 2282 300 X X X X X X
Обслуговування боргових зобов'язаннь 2400 310 . X X X X . X X
О б с л у г о в у в а н н я в н у т р іш н іх б о р г о в и х
з о б о в 'я з а н н ь 2410 320 X X X X X X
О б с л у г о в у в а н н я з о в н іш н іх б о р г о в и х зо б о в 'я з а н н ь
2420 330 X X X X X X

Поточні трансферти 2600 340 . X X X X . . X X

С у б с и д ії та пот очні т рансф ерт и
п ід п р и є м с т в а м ( у с т а н о в а м , о р г а н із а ц ія м ) 2610 350 X X X X X___________

П от о чні т ран сф е р т и органам держ авного іЛ іН Н Я
УПРА | и !
у п р а в л ін н я ін ш и х р ів н ів 2620 360 X X X X м іг й Г Ь Ш Оіи —1 і X

І
' №
Н А в Н О І К п -м -
>

| У К Р ‘А Ї Н И
.
УФРАН1
о Г їП Д ПЫ
* !В С Ь К О М У £ ^ И1

і ^
( (
з
П род овж ен ня д о д а тка З
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
{П о т о ч н і т р а н с ф е р т и у р я д а м ін о з е м н и х д е р ж а в
Іт а м іж н а р о д н и м о р г а н із а ц ія м 2630 370 X X X X X X
[Соціальне забезпечення 2700 380 X X X X - - X X
ІВиплата п е н с ій і допомоги 2710 390 X X X X - - X X
!С т и п е н д ії 2720 400 . X X X X - - X X
ІІн ш і в и п л а т и н а с е л е н н ю 2730 410 . X X X X - - X X
[Інші поточні видатки 2800 420 X X X X . X X
Капітальні видатки 3000 430 79 227,65 X X X X 79 227,65 X X
ІПридбання основного капіталу 3100 440 79 227,65 X X X X 79 227,65 - X X
{П р и д б а н н я о б л а д н а н н я і п р е д м е т ів
{д о в г о с т р о к о в о г о к о р и с т у в а н н я 3110 450 79 2 2 7 ,6 5
V X X X X 79 2 2 7 ,6 5 X X
ІК а п іт а л ь н е б у д ів н и ц т в о (п р и д б а н н я ) 3120 460 _ X X X X . - X X
І Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 . X X X X - - X X
| Капітальне будівництво (придбання) інших
[об'єктів 3122 480 X X X X X X
|К а п іт а л ь н и й р е м о н т 3130 490 _ X X X X - - X X
| Капітальний ремонт житлового фонду
І(приміщень) 3131 500 X X X X . . X X
| Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 510 X X X X - X X
|Р е к о н с т р у к ц ія т а р е с т а в р а ц ія 3140 520 _ X X X X - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 . X X X X - - X X
І Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 540 . X X X X - - X А X
Реставрація пам'яток культури, історії та
[архітектури 3143 550 X ч* х X X X X
С т в о р е н н я д е р ж а в н и х з а п а с ів і р е з е р в ів 3150 560 - 1 X X X - - X X
П р и д б а н н я з е м л і т а н е м а т е р іа л ь н и х а к т и в ів 3160 570 . X X X X - - X X
Капітальні трансферти 3200 І 580 . X X X X - X X
К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и п ід п р и є м с т в а м
{(у с т а н о в а м , о р г а н із а ц ія м ) 3210 І 590 X X X X X X
|К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и органам держ авного
|у п р а в л ін н я ін ш и х р ів н ів 3220 І 600 X X X X X X
{К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и у р я д а м ін о з е м н и х
{д е р ж а в т а м іж н а р о д н и м о р г а н із а ц ія м 3230 І 610 X X X X X X
{К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и н а с е л е н н ю
3240 1 620 _ X X X X . . X X
Внутрішнє кредитування 4100 І 630 - X X X X - - X X
|Надання в н у т р іш н іх к р е д и т ів 4110 1 640 - X X X X - - X X
| Надання кредитів органам державного
[управління інших рівнів 4111 1 650 X X X X X X
| Надання кредитів підприємствам, установам,
[організаціям 4112 1 660 X X X X X X
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 1 670 . X X X X - - X X
Зовнішнє кредитування 4200 І 680 . X X X X . - X X
ІНадання з о в н іш н іх к р е д и т ів 4210 1 690 */ 1 ^-> X X X X - - X X
■ ------ -------- ------ — —- =!

Керівник В.Ркмажевська
(ініціали, прізвище)

№ 20833с
Головний бухгалтер І.Р ІЗ Н И Ч О К

УПРАВЛІННЯ
"05"10 2017 року ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАІНИУФРАНК!ВСЬКОМУ РАЙОНІ