You are on page 1of 3

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
у секторі 101 «Подання фінансової
звітності»

Дата (рік, місяць, число)
КЗ ЛОР "Навчально-
реабілітаційний центр
Установа "Л евеня"_____________________________ заЄДРПОУ
Територія Франківский район м. Львова за КОАТУУ
Організаційно-правова форма Комунальна організація
господарювання (установа, заклад) за КОПФГ
Орган державного управління ______________________________за КОДУ
Вид економічної діяльності ______________________________за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 1 жовтня 2017 року

Форма № 1-дс
Код рядка На початок На кінець
АКТИВ
звітного періоду звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 27 811 554 27 953 269
первісна вартість 1001 38 649 944 38 858 711
знос 1002 10 838 390 10 905 442
Інвестиційна нерухомість: іЬ ю - -

первісна вартість 1011 - -

знос 1012 - -

Нематеріальні активи: 1020 - -

первісна вартість 1021 - -

накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -

Довгострокові біологічні активи: 1040 - -

первісна вартість 1041 - -

знос 1042 - -

Запаси 1050 671 397 661 624
Виробництво 1060 - -

Поточні біологічні активи 1090 - -

Усього за розділом І 1095 28 482 951 28 614 893
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість
1100
Довгострокові фінансові інвестиції 1110 - -

Поточна дебіторська заборгованість:
за розрахунками з бюджетом 1120 -

УПРАВЛІННЯ ~ ]0
ДЕРЖАВНОЇ к а з н а ч е й с ь к о ї с л у ж Щ ^
. КРАЇНИ У Ф РА Н КС ЬКО М У РАЙОНІ
м . ЛЬВОВА ЛЬВІВСЬКОЇ Об ПАП і
2
Продовження додатка 1
за розрахунками за товари,
1125 - -
роботи, послуги
за наданими кредитами 1130 - -

за виданими авансами 1135 - -

за розрахунками із соціального
1140 8 792
страхування
за внутрішніми розрахунками 1145 - -
інша поточна дебіторська заборгованість
1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти
розпорядників бюджетних коштів та
державних цільових фондів у:
національній валюті, у тому числі
1160 8 346 14 721
в:
касі 1161 2
казначействі 1 162 8 344 14 719
установах банків 1163 - -
іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів
на:
єдиному казначейському рахунку 1170 - -
рахунках в установах банків, у -
1175 -

тому числі:
в національній валюті 1176 - -
іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом II 1195 17 138 14 721
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
Ї200 12 242 6 160

БАЛАНС 1300 28 512 331 28 635 774
На початок На кінець
ПАСИВ Код рядка
звітного періоду звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬІГАТ
Внесений капітал 1400 27 811 554 28 057 229
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 691 983 445 353
Капітал у підприємствах 1430 - -

Резерви 1440 - -

Цільове фінансування 1450 - -

Усього за розділом І 1495 28 503 537 28 502 582
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:
за цінними паперами 1500 - -
за кредитами 1510 - -

інші довгострокові зобов'язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими
1530 -
зобов'язаннями

УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУ
УКРАЇНИ У Ф РА Н КС ЬКО М У РАЙ
і м. ЛЬВОВА ЛЬВІВСЬКОЇ
з
Продовження додатка 1
Поточні зобов'язання:
за платежами до бюджету 1540 1 714 -

за розрахунками за товари,
1545 - 133 190
роботи, послуги
за кредитами 1550 - -
за одержаними авансами 1555 - -
за розрахунками з оплати праці 1560 7 078 -

за розрахунками із соціального
1565 - -
страхування
за внутрішніми розрахунками 1570 2 'У

інші поточні зобов'язання 1575 - -
Усього за розділом II 1595 8 794 133 192
НІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -

1700 - -
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
БАЛАНС 1800 28 512 331 28 635 774

Керівник (посадова особа) В.Ремажевська
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст, па якого
покладено виконання обов'язків бухгалтерської
служби) І.РІЗН ИЧОК
(ініціали та прізвище)

V

УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖ
УКРАЇНИ У Ф РА Н КС ЬКО М У '