You are on page 1of 45

Num. 7482 / 10.03.

2015 6781

Conselleria d'Educaci, Cultura i Esport Consellera de Educacin, Cultura y Deporte

ORDE 14/2015, de 5 de mar, de la Conselleria d'Educa- ORDEN 14/2015, de 5 de marzo, de la Consellera de


ci, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comu- Educacin, Cultura y Deporte, por la que se establece
nitat Valenciana el currculum del cicle formatiu de grau para la Comunitat Valenciana el currculo del ciclo for-
superior corresponent al ttol de Tcnic Superior en Ges- mativo de grado superior correspondiente al ttulo de Tc-
ti Forestal i del Medi Natural. [2015/2100] nico Superior en Gestin Forestal y del Medio Natural.
[2015/2100]

NDEX NDICE

Prembul Prembulo
Article 1. Objecte i mbit daplicaci Artculo 1. Objeto y mbito de aplicacin
Article 2. Currculum Artculo 2. Currculo
Article 3. Organitzaci i distribuci horria Artculo 3. Organizacin y distribucin horaria
Article 4. Mduls professionals: formaci en centres de treball i Artculo 4. Mdulos profesionales: Formacin en Centros de Traba-
projecte de gesti forestal i conservaci del medi jo y Proyecto de Gestin Forestal y Conservacin del Medio.
Article 5. Espais i equipament Artculo 5. Espacios y equipamiento
Article 6. Professorat Artculo 6. Profesorado
Article 7. Docncia en angls Artculo 7. Docencia en ingls
Article 8. Autonomia dels centres Artculo 8. Autonoma de los centros
Article 9. Requisits dels centres per a impartir estes ensenyances Artculo 9. Requisitos de los centros para impartir estas enseanzas
Article 10. Avaluaci, promoci i acreditaci Artculo 10. Evaluacin, promocin y acreditacin
Article 11. Adaptaci als distints tipus i destinataris de loferta edu- Artculo 11. Adaptacin a los distintos tipos y destinatarios de la
cativa oferta educativa
Disposicions addicionals Disposiciones adicionales
Primera. Calendari dimplantaci Primera. Calendario de implantacin
Segona. Autoritzaci de centres docents Segunda. Autorizacin de centros docentes
Tercera. Requisits del professorat de centres privats o de centres Tercera. Requisitos del profesorado de centros privados o pblicos
pblics de titularitat diferent de ladministraci educativa de titularidad diferente a la administracin educativa
Quarta. Incidncia en les dotacions de gasto Cuarta. Incidencia en las dotaciones de gasto
Disposici transitria. Procs de transici i drets de lalumnat que Disposicin transitoria. Proceso de transicin y derechos del alum-
curse el cicle formatiu establit per a lobtenci del ttol de Tcnic Supe- nado que est cursando el ciclo formativo establecido para la obtencin
rior Gesti i Organitzaci dels Recursos Naturals i Paisatgstics emparat del ttulo de Tcnico Superior Gestin y Organizacin de los Recursos
per la Llei Orgnica 1/1990, de 3 doctubre, dOrdenaci General del Naturales y Paisajsticos amparado por la Ley Orgnica 1/1990, de 3 de
Sistema Educatiu octubre, de Ordenacin General del Sistema Educativo
Disposici derogatria. Derogaci normativa Disposicin derogatoria. Derogacin normativa
Disposicions finals Disposiciones finales
Primera. Habilitaci reglamentria Primera. Habilitacin reglamentaria
Segona. Entrada en vigor Segunda. Entrada en vigor
Annex I. Mduls professionals Anexo I Mdulos profesionales
Annex II. Seqenciaci i distribuci horria dels mduls professi- Anexo II Secuenciacin y distribucin horaria de los mdulos pro-
onals fesionales
Annex III. Professorat Anexo III Profesorado
Annex IV. Currculum mduls professionals: Angls Tcnic IS i II-S Anexo IV. Currculo mdulos profesionales: ingls tcnico I-S y II-S
Annex V. Espais mnims Anexo V. Espacios mnimos
Annex VI. Titulacions acadmiques requerides per a la impartici Anexo VI. Titulaciones acadmicas requeridas para la imparticin
dels mduls professionals que conformen el cicle formatiu en centres de de los mdulos profesionales que conforman el ciclo formativo en cen-
titularitat privada, o dadministracions diferents de leducativa tros de titularidad privada, o de otras administraciones distintas de la
educativa.

PREMBUL PREMBULO

LEstatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana, establix en lar- El Estatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana, establece en su
ticle 53 que s competncia exclusiva de la Generalitat la regulaci i artculo 53 que es de competencia exclusiva de la Generalitat la regu-
ladministraci de lensenyana en tota la seua extensi, nivells i graus, lacin y administracin de la enseanza en toda su extensin, niveles y
modalitats i especialitats, en lmbit de les seues competncies, sense grados, modalidades y especialidades, en el mbito de sus competen-
perju del que disposen larticle 27 de la Constituci i les lleis orgni- cias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 27 de la Constitucin
ques que, dacord amb lapartat 1 de larticle 81, la despleguen. y en las leyes orgnicas que, conforme al apartado 1 de su artculo 81,
la desarrollen.
Una vegada aprovat i publicat en el Boletn Oficial del Estado el Una vez aprobado y publicado en el Boletn Oficial del Estado el
Reial Decret 260/2011, de 28 de febrer, pel qual sestablix el ttol de Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el ttulo
Tcnic Superior en Gesti Forestal i del Medi Natural i sen fixen les de Tcnico Superior en Gestin Forestal y del Medio Natural y se fijan
ensenyances mnimes els continguts bsics de les quals representen el sus enseanzas mnimas, cuyos contenidos bsicos representan el 55 por
55 per cent de la duraci total del currculum deste cicle formatiu, esta- ciento de la duracin total del currculo de este ciclo formativo, estable-
blida en 2.000 hores, en virtut del que es disposa en larticle 10, apartats cida en 2000 horas, en virtud de lo dispuesto en el artculo 10 apartados
1 i 2 de la Llei Orgnica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions 1 y 2 de la Ley Orgnica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
i de la Formaci Professional; en els articles 6.2, 6.3, 39.4 i 39.6 de la y de la Formacin Profesional, en los artculos 6.2 6.3, 39. 4 y 39.6 de
Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, i en el captol I del la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, y en el capitulo
Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual sestablix lordenaci I del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
Num. 7482 / 10.03.2015 6782

de la formaci professional del sistema educatiu, s procedent, tenint en ordenacin de la formacin profesional del sistema educativo, procede,
compte els aspectes definits en la normativa anteriorment esmentada, teniendo en cuenta los aspectos definidos en la normativa anteriormente
establir el currculum complet destes noves ensenyances de Forma- citada, establecer el currculo completo de estas nuevas enseanzas de
ci Professional inicial vinculades al ttol mencionat en lmbit des- Formacin Profesional Inicial vinculadas al titulo mencionado en el
ta comunitat autnoma, i ampliar i contextualitzar els continguts dels mbito de esta comunidad autnoma, ampliando y contextualizando los
mduls professionals, respectant-ne el perfil professional. contenidos de los mdulos profesionales, respetando el perfil profesio-
nal del mismo.
En la definici deste currculum shan tingut en compte les caracte- En la definicin de este currculo se han tenido en cuenta las carac-
rstiques educatives, socioproductives i laborals de la Comunitat Valen- tersticas educativas, as como las socio-productivas y laborales, de
ciana a fi de donar resposta a les necessitats generals de qualificaci la Comunitat Valenciana con el fin de dar respuesta a las necesidades
dels recursos humans per a la incorporaci a lestructura productiva de generales de cualificacin de los recursos humanos para su incorpo-
la Comunitat Valenciana, sense cap perju per a la mobilitat de lalum- racin a la estructura productiva de la Comunitat Valenciana, sin per-
nat. Per aix, sha considerat la implantaci deste cicle formatiu a lany juicio alguno a la movilidad del alumnado, por ello se ha considerado
acadmic 2012-2013, com permet la disposici final segona del menci- la implantacin de este ciclo formativo al ao acadmico 2012-2013,
onat Reial Decret 260/2011, de 28 de febrer. como permite la disposicin final segunda del mencionado Real Decreto
260/2011, de 28 de febrero.
Sha prestat especial atenci a les rees prioritries definides per Se ha prestado especial atencin a las reas prioritarias definidas
la disposici addicional tercera de la Llei Orgnica 5/2002, de 19 de por la Disposicin Adicional Tercera de la Ley Orgnica 5/2002, de 19
juny, de les Qualificacions i de la Formaci Professional, per mitj de de junio, de las Cualificaciones y de la Formacin Profesional median-
la definici de continguts de prevenci de riscos laborals, que permeten te la definicin de contenidos de prevencin de riesgos laborales, que
que tot lalumnat puga obtindre el certificat de Tcnic en Prevenci de permitan que todo el alumnado pueda obtener el certificado de Tcnico
Riscos Laborals, nivell bsic, expedit dacord amb el que disposa el en Prevencin de Riesgos Laborales, nivel bsico, expedido de acuerdo
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual saprova el Reglament con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
dels Servicis de Prevenci, i sha incorporat en el currculum formaci se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin, e incorpo-
en la llengua anglesa per a facilitar la seua mobilitat professional a qual- rando en el currculo formacin en la lengua inglesa para facilitar su
sevol pas europeu. movilidad profesional a cualquier pas europeo.
Este currculum requerix una concreci posterior en les programa- Este currculo requiere una posterior concrecin en las programa-
cions que lequip docent ha delaborar, les quals han dincorporar el ciones que el equipo docente ha de elaborar, las cuales han de incorpo-
disseny dactivitats daprenentatge i el desenrotllament dactuacions rar el diseo de actividades de aprendizaje y el desarrollo de actuaciones
flexibles que, en el marc de la normativa que regula lorganitzaci dels flexibles que, en el marco de la normativa que regula la organizacin
centres, possibiliten adequacions particulars del currculum en cada de los centros, posibiliten adecuaciones particulares del currculo en
centre docent dacord amb els recursos disponibles, sense que en cap cada centro docente de acuerdo con los recursos disponibles, sin que en
cas supose la supressi dobjectius que afecten la competncia general ningn caso suponga la supresin de objetivos que afecten a la compe-
del ttol. tencia general del ttulo.
En virtut del que sha exposat anteriorment, en lexercici de les En virtud de lo anteriormente expuesto, en el ejercicio de las com-
competncies que em conferix larticle 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 petencias que me confiere el artculo 28.e de la Ley 5/1983, de 30 de
de desembre, del Consell, i vista la proposta del director general de diciembre, del Consell, y vista la propuesta del director general de
Formaci Professional i Ensenyances de Rgim Especial de 18 de febrer Formacin Profesional y Enseanzas de Rgimen Especial de 18 de
de 2015, amb un informe previ del Consell Valenci de la Formaci febrero de 2015, previo informe del Consejo Valenciano de la Forma-
Professional, conforme el Consell Jurdic Consultiu de la Comunitat cin Profesional, conforme el Consell Jurdic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, Valenciana,

ORDENE ORDENO

Article 1. Objecte i mbit daplicaci Artculo 1. Objeto y mbito de aplicacin


1. Esta orde t per objecte establir el currculum del cicle formatiu 1. La presente orden tiene por objeto establecer el currculo del ciclo
de grau superior vinculat al ttol de Tcnic Superior en Gesti Forestal formativo de grado superior vinculado al ttulo de Tcnico Superior en
i del Medi Natural, tenint en compte les caracterstiques socioproducti- Gestin Forestal y del Medio Natural, teniendo en cuenta las caracters-
ves, laborals i educatives de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, la ticas socio-productivas, laborales y educativas de la Comunitat Valen-
identificaci del ttol, el perfil professional que sexpressa per la com- ciana. A estos efectos, la identificacin del ttulo, el perfil profesional
petncia general, les competncies professionals, personals i socials i la que viene expresado por la competencia general, las competencias pro-
relaci de qualificacions i, si s el cas, les unitats de competncia del fesionales, personales y sociales y la relacin de cualificaciones y, en su
Catleg Nacional de Qualificacions Professionals, aix com lentorn caso, las unidades de competencia del Catlogo Nacional de Cualifica-
professional i la prospectiva del ttol en el sector o sectors sn els que ciones Profesionales, as como el entorno profesional y la prospectiva
es definixen en el ttol de Tcnic Superior en Gesti Forestal i del Medi del ttulo en el sector o sectores son los que se definen en el ttulo de
Natural determinat en el Reial Decret 260/2011, de 28 de febrer, pel Tcnico Superior en Gestin Forestal y del Medio Natural determinado
qual sestablix el ttol esmentat i les seues ensenyances mnimes. en el Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero, por el que se establece
el mencionado ttulo y sus enseanzas mnimas.
2. El que disposa esta orde ser aplicable als centres docents que 2. Lo dispuesto en esta orden ser de aplicacin en los centros
desenrotllen les ensenyances del cicle formatiu de grau superior de docentes que desarrollen las enseanzas del ciclo formativo de grado
Gesti Forestal i del Medi Natural ubicats en lmbit territorial de la superior de Gestin Forestal y del Medio Natural ubicados en el mbito
Comunitat Valenciana. territorial de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Currculum Artculo 2. Currculo


1. La duraci total del currculum deste cicle formatiu, incloent-hi 1. La duracin total del currculo de este ciclo formativo, incluida
tant la crrega lectiva dels mduls professionals com la crrega lectiva tanto la carga lectiva de sus mdulos profesionales como la carga lectiva
reservada per a la docncia en angls, s de 2.000 hores. reservada para la docencia en ingls, es de 2.000 horas.
2. Els objectius generals, els mduls professionals i els objectius 2. Sus objetivos generales, los mdulos profesionales y los objetivos
dels dits mduls professionals, expressats en termes de resultats dapre- de dichos mdulos profesionales, expresados en trminos de resultados
nentatge, i els criteris davaluaci, aix com les orientacions pedaggi- de aprendizaje y sus criterios de evaluacin, as como las orientaciones
Num. 7482 / 10.03.2015 6783

ques, sn els que sestablixen per a cada un en el Reial Decret 260/2011, pedaggicas, son los que se establecen para cada uno de ellos en el Real
de 28 de febrer, Decreto 260/2011, de 28 de febrero,
3. Els continguts i la crrega lectiva completa destos mduls pro- 3. Los contenidos y la carga lectiva completa de estos mdulos pro-
fessionals sestablixen en lannex I desta orde. fesionales se establecen en el anexo I de la presente orden.

Article 3. Organitzaci i distribuci horria Artculo 3. Organizacin y distribucin horaria


La impartici dels mduls professionals deste cicle formatiu, quan La imparticin de los mdulos profesionales de este ciclo formati-
soferisca en rgim presencial ordinari, sorganitzar en dos cursos vo, cuando se oferte en rgimen presencial ordinario, se organizar en
acadmics. La seqenciaci en cada curs acadmic, la crrega lectiva dos cursos acadmicos. La secuenciacin en cada curso acadmico, su
completa i la distribuci horria setmanal es concreten en lannex II carga lectiva completa y la distribucin horaria semanal se concretan en
desta orde. el anexo II de la presente orden.

Article 4. Mduls professionals: Formaci en Centres de Treball i Artculo 4. Mdulos profesionales: Formacin en Centros de Trabajo
Projecte de Gesti Forestal i Conservaci del Medi y Proyecto de Gestin Forestal y del Medio Natural
1. El mdul professional de Formaci en Centres de Treball es far, 1. El mdulo profesional de Formacin en Centros de Trabajo se
amb carcter general, en el tercer trimestre del segon curs. realizar, con carcter general, en el tercer trimestre del segundo curso.
2. El mdul professional de Projecte de Gesti Forestal i Conser- 2. El mdulo profesional de Proyecto de de Gestin Forestal y con-
vaci del Medi consistir en la realitzaci individual dun projecte de servacin del medio, consistir en la realizacin individual de un pro-
carcter integrador i complementari de la resta dels mduls professio- yecto de carcter integrador y complementario del resto de los mdulos
nals que componen el cicle formatiu, que es presentar i es defendr profesionales que componen el ciclo formativo, que se presentara y
davant dun tribunal format per professorat de lequip docent del cicle defender, ante un tribunal formado por profesorado del equipo docen-
formatiu. Es desenrotllar, amb carcter general, durant lltim trimestre te del ciclo formativo. Se desarrollar con carcter general, durante el
del segon curs, i podr coincidir amb la realitzaci del mdul professi- ltimo trimestre del segundo curso, pudiendo coincidir con la realiza-
onal de Formaci en centres de treball. El desenrotllament i seguiment cin del mdulo profesional de Formacin en Centros de Trabajo. El
deste mdul haur de compaginar la tutoria individual i collectiva, i desarrollo y seguimiento de este mdulo deber compaginar la tutora
la seua avaluaci, per ser de carcter integrador i complementari de la individual y colectiva y su evaluacin, por ser de carcter integrador y
resta dels mduls que componen el cicle formatiu, quedar condiciona- complementario del resto de los mdulos que componen el ciclo forma-
da a lavaluaci positiva destos. tivo, quedar condicionada a la evaluacin positiva de estos.

Article 5. Espais i equipament Artculo 5. Espacios y equipamiento


1. Els espais i lequipament mnims que han de reunir els centres 1. Los espacios y equipamiento mnimos que deben reunir los cen-
educatius per a permetre el desenrotllament de les ensenyances deste tros educativos para permitir el desarrollo de las enseanzas de este
cicle formatiu, complint la normativa sobre prevenci de riscos laborals, ciclo formativo, cumpliendo con la normativa sobre prevencin de
aix com la normativa sobre seguretat i salut en el lloc de treball, sn els riesgos laborales, as como la normativa sobre seguridad y salud en
que sestablixen en lannex V desta orde. el puesto de trabajo son los establecidos en el anexo V de esta orden.
2. Els espais formatius establits poden ser ocupats per diferents 2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por
grups dalumnat que cursen el mateix o altres cicles formatius, o eta- diferentes grupos de alumnado que cursen el mismo u otros ciclos for-
pes educatives, i no necessriament han de diferenciar-se per mitj de mativos, o etapas educativas, y no necesariamente deben diferenciarse
tancaments. mediante cerramientos.
3. Lequipament, a ms de ser el necessari i suficient per a garantir 3. El equipamiento, adems de ser el necesario y suficiente para
ladquisici dels resultats daprenentatge i la qualitat de lensenyana garantizar la adquisicin de los resultados de aprendizaje y la calidad de
a lalumnat segons el sistema de qualitat adoptat, haur de complir les la enseanza al alumnado segn el sistema de calidad adoptado, deber
condicions segents: cumplir las siguientes condiciones:
3a. Els equips, mquines, etc. han de disposar de la installaci 3a. Los equipos, mquinas, etc. dispondrn de la instalacin nece-
necessria perqu funcionen correctament i hauran de complir les nor- saria para su correcto funcionamiento y cumplirn con las normas de
mes de seguretat i de prevenci de riscos i totes les altres que siguen seguridad y prevencin de riesgos y con cuantas otras sean de aplica-
aplicables. cin.
3b. La quantitat i les caracterstiques hauran destar dacord amb el 3b. La cantidad y caractersticas deber estar en funcin del nmero
nombre dalumnes i han de permetre ladquisici dels resultats dapre- de alumnos/as y permitir la adquisicin de los resultados de aprendizaje,
nentatge, tenint en compte els criteris davaluaci i els continguts que teniendo en cuenta los criterios de evaluacin y los contenidos que se
sinclouen en cada un dels mduls professionals que simpartisquen en incluyen en cada uno de los mdulos profesionales que se impartan en
els espais mencionats. los referidos espacios.

Article 6. Professorat Artculo 6. Profesorado


1. Els aspectes referents a les especialitats del professorat amb atri- 1 Los aspectos referentes a las especialidades del profesorado con
buci docent en els mduls professionals del cicle formatiu de Gesti atribucin docente en los mdulos profesionales del ciclo formativo de
Forestal i del Medi Natural indicats en el punt 2 de larticle 2 desta Gestin Forestal y del Medio Natural indicados en el punto 2 del art-
orde, segons el que preveu la normativa estatal de carcter bsic, sn culo 2 de la presente orden segn lo previsto en la normativa estatal de
els establits actualment en lannex III.A del Reial Decret 260/2011, de carcter bsico, son los establecidos actualmente en el anexo III A) del
28 de febrer, i en lannex III desta orde es determinen les especialitats Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero, y en el anexo III de la presente
i, si s el cas, els requisits de formaci inicial del professorat amb atri- orden se determinan las especialidades y, en su caso, los requisitos de
buci docent en els mduls professionals dAngls Tcnic inclosos en formacin inicial del profesorado con atribucin docente en los mdulos
larticle 7. profesionales de Ingls Tcnico incluidos en el artculo 7.
2. A fi de garantir la qualitat destes ensenyances, per a poder impar- 2. Con el fin de garantizar la calidad de estas enseanzas, para poder
tir els mduls professionals que conformen el cicle formatiu, el profes- impartir los mdulos profesionales que conforman el ciclo formativo,
sorat dels centres docents no pertanyents a ladministraci educativa, el profesorado de los centros docentes no pertenecientes a la adminis-
ubicats en lmbit territorial de la Comunitat Valenciana, hauran de tracin educativa, ubicados en el mbito territorial de la Comunitat
tindre la corresponent titulaci acadmica que es concreta en lannex Valenciana, debern poseer la correspondiente titulacin acadmica
VI desta orde, i, a ms, caldr que acredite la formaci pedaggica que se concreta en el anexo VI de la presente orden y adems acreditar
i didctica a qu fa referncia larticle 100.2 de la LOE. La titulaci la formacin pedaggica y didctica a la que hace referencia el artculo
Num. 7482 / 10.03.2015 6784

acadmica universitria requerida sadaptar a la seua equivalncia de 100.2 de la LOE. La titulacin acadmica universitaria requerida se
grau/mster universitari. adaptar a su equivalencia de grado/master universitario.

Article 7. Docncia en angls Artculo 7. Docencia en ingls


1. A fi que lalumnat conega la llengua anglesa, en els vessants oral 1. Con el fin de que el alumnado conozca la lengua inglesa, en
i escrit, que li permeta resoldre situacions que impliquen la producci i sus vertientes oral y escrita, que le permita resolver situaciones que
comprensi de textos relacionats amb la professi; conixer els avanos impliquen la produccin y comprensin de textos relacionados con la
duns altres pasos; fer propostes dinnovaci en el seu mbit professi- profesin, conocer los avances de otros pases, realizar propuestas de
onal i facilitar la seua mobilitat a qualsevol pas europeu, el currculum innovacin en su mbito profesional y facilitar su movilidad a cualquier
deste cicle formatiu la incorpora de manera integrada en dos mduls pas europeo, el currculo de este ciclo formativo incorpora la lengua
professionals entre els que componen la totalitat del cicle formatiu. inglesa de forma integrada en dos mdulos profesionales de entre los
2. Estos mduls seran impartits de manera voluntria pel professorat que componen la totalidad del ciclo formativo.
que hi tinga atribuci docent que, a ms, tinga lhabilitaci lingstica 2. Estos mdulos se impartirn de forma voluntaria por el profe-
en angls dacord amb la normativa aplicable a la Comunitat Valencia- sorado con atribucin docente en los mismos que, adems, posea la
na. A fi de garantir que lensenyana en angls simpartisca en els dos habilitacin lingstica en ingls de acuerdo con la normativa aplicable
cursos acadmics del cicle formatiu de manera continuada, es triaran en la Comunitat Valenciana. Al objeto de garantizar que la enseanza en
mduls professionals dambds cursos. Els mduls susceptibles de ser ingls se imparta en los dos cursos acadmicos del ciclo formativo de
impartits en llengua anglesa sn els relacionats amb les unitats de com- forma continuada se elegirn mdulos profesionales de ambos cursos.
petncia incloses en el ttol. Los mdulos susceptibles de ser impartidos en lengua inglesa son los
3. Com a conseqncia de la major complexitat que suposa la trans- relacionados con las unidades de competencia incluidas en el titulo.
missi i recepci densenyances en una llengua diferent de la materna, 3. Como consecuencia de la mayor complejidad que supone la trans-
els mduls professionals impartits en llengua anglesa incrementaran misin y recepcin de enseanzas en una lengua diferente a la materna,
la seua crrega horria lectiva en tres hores setmanals per al mdul los mdulos profesionales impartidos en lengua inglesa incrementarn
que simpartisca en el primer curs i dos hores per al que es desenrot- su carga horaria lectiva, en tres horas semanales para el mdulo que se
lle durant el segon curs. A ms, el professorat que impartisca els dits imparta en el primer curso y dos horas para el que se desarrolle durante
mduls professionals tindr assignades en el seu horari individual tres el segundo curso. Adems, el profesorado que imparta dichos mdulos
hores setmanals de les complementries al servici del centre per a la profesionales tendr asignadas en su horario individual tres horas sema-
seua preparaci. nales de las complementarias al servicio del centro para su preparacin.
4. Si no es complixen les condicions indicades, amb carcter excep- 4. Si no se cumplen las condiciones indicadas, con carcter excep-
cional i de manera transitria, els centres autoritzats per a impartir el cional y de forma transitoria, los centros autorizados para impartir el
cicle formatiu, en el marc general del seu projecte educatiu, concretaran ciclo formativo, en el marco general de su proyecto educativo, con-
i desenrotllaran el currculum del cicle formatiu, incloent-hi un mdul cretarn y desarrollarn el currculo del ciclo formativo incluyendo un
dAngls Tcnic en cada curs acadmic, la llengua vehicular del qual mdulo de ingls tcnico en cada curso acadmico, cuya lengua vehi-
ser langls, amb una crrega horria de tres hores setmanals en el pri- cular ser el ingls, con una carga horaria de tres horas semanales en el
mer curs i dos hores setmanals en el segon curs. El currculum destos primer curso y dos horas semanales en el segundo curso. El currculo de
mduls dAngls Tcnic es concreta en lannex IV. estos mdulos de ingles tcnico se concreta en el anexo IV.

Article 8. Autonomia dels centres Artculo 8. Autonoma de los centros


Els centres educatius disposaran, de conformitat amb la normativa Los centros educativos dispondrn, de acuerdo con la legislacin
aplicable en cada cas, de lautonomia pedaggica, dorganitzaci i de aplicable en cada caso, de la necesaria autonoma pedaggica, de orga-
gesti econmica necessries per al desenrotllament de les ensenyances nizacin y de gestin econmica para el desarrollo de las enseanzas y
i la seua adaptaci a les caracterstiques concretes de lentorn socioeco- su adaptacin a las caractersticas concretas del entorno socioeconmi-
nmic, cultural i professional. co, cultural y profesional.
En el marc general del projecte educatiu i segons les caracterstiques En el marco general del proyecto educativo y en funcin de las
del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el cicle caractersticas de su entorno productivo, los centros autorizados para
formatiu concretaran i desenrotllaran el currculum per mitj de lela- impartir el ciclo formativo concretarn y desarrollarn el currculo
boraci del projecte curricular del cicle formatiu i de les programacions mediante la elaboracin del proyecto curricular del ciclo formativo y de
didctiques de cada un dels seus mduls professionals, en els termes las programaciones didcticas de cada uno de sus mdulos profesiona-
establits en esta orde, i potenciaran i crearan la cultura de prevenci les, en los trminos establecidos en esta orden, potenciando o creando
de riscos laborals en els espais on simpartisquen els diferents mduls la cultura de prevencin de riesgos laborales en los espacios donde se
professionals, aix com una cultura de respecte ambiental i treball de impartan los diferentes mdulos profesionales, as como una cultura de
qualitat realitzat dacord amb les normes de qualitat, creativitat, inno- respeto ambiental, trabajo de calidad realizado conforme a las normas
vaci i igualtat de gneres. de calidad, creatividad, innovacin e igualdad de gneros.
La conselleria amb competncies en estes ensenyances de Formaci La consellera con competencias en estas enseanzas de Formacin
Professional afavorir lelaboraci de projectes dinnovaci, aix com Profesional favorecer la elaboracin de proyectos de innovacin, as
de models de programaci docent i de materials didctics que faciliten como de modelos de programacin docente y de materiales didcticos,
al professorat el desenrotllament del currculum. que faciliten al profesorado el desarrollo del currculo.
Els centres, en lexercici de la seua autonomia, podran adoptar Los centros, en el ejercicio de su autonoma, podrn adoptar expe-
experimentacions, plans de treball, formes dorganitzaci o ampliaci rimentaciones, planes de trabajo, formas de organizacin o ampliacin
de lhorari escolar en els termes que establisca la conselleria amb com- del horario escolar en los trminos que establezca la consellera con
petncies en estes ensenyances de Formaci Professional, sense que, en competencias en estas enseanzas de Formacin Profesional, sin que,
cap cas, simposen aportacions a lalumnat ni exigncies per a aquella. en ningn caso, se impongan aportaciones al alumnado ni exigencias
para la misma.

Article 9. Requisits dels centres per a impartir estes ensenyances Artculo 9. Requisitos de los centros para impartir estas enseanzas
Tots els centres de titularitat pblica o privada ubicats en lmbit Todos los centros de titularidad pblica o privada ubicados en el
territorial de la Comunitat Valenciana que oferisquen ensenyances con- mbito territorial de la Comunitat Valenciana que ofrezcan enseanzas
duents a lobtenci del ttol de Tcnic Superior en Gesti Forestal i conducentes a la obtencin del ttulo de Tcnico Superior en Gestin
del Medi Natural shauran dajustar al que establixen la Llei Orgnica Forestal y del Medio Natural se ajustarn a lo establecido en la Ley
2/2006, de 3 de maig, dEducaci, i les normes que la despleguen i, en Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, y en las normas que
tot cas, hauran de complir els requisits que sestablixen en larticle 46 la desarrollen y, en todo caso, debern cumplir los requisitos que se
Num. 7482 / 10.03.2015 6785

del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, a ms del que establix el establecen en el artculo 46 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio,
Reial Decret 260/2011, de 28 de febrer, i les normes que el despleguen. adems de lo establecido en el Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero,
y normas que lo desarrollen.
Article 10. Avaluaci, promoci i acreditaci
Per a lavaluaci, promoci i acreditaci de la formaci establida Artculo 10. Evaluacin, promocin y acreditacin
en esta orde, caldr ajustar-se a les normes que expressament dicte la Para la evaluacin, promocin y acreditacin de la formacin esta-
conselleria amb competncies en estes ensenyances de Formaci Pro- blecida en esta orden, se atender a las normas que expresamente dicte
fessional. la consellera con competencias en estas enseanzas de Formacin Pro-
fesional.

Article 11. Adaptaci als distints tipus i destinataris de loferta edu- Artculo 11. Adaptacin a los distintos tipos y destinatarios de la ofer-
cativa ta educativa
La conselleria amb competncies en estes ensenyances de Formaci La consellera con competencias en estas enseanzas de Formacin
Professional podr fer ofertes formatives deste cicle formatiu, adapta- Profesional podr realizar ofertas formativas, de este ciclo formativo,
des a les necessitats especfiques de collectius desfavorits o amb risc adaptadas a las necesidades especficas de colectivos desfavorecidos o
dexclusi social i adequar les ensenyances del cicle a les caractersti- con riesgo de exclusin social y adecuar las enseanzas del mismo a las
ques dels diversos tipus doferta educativa, a fi dadaptar-se a les carac- caractersticas de los distintos tipos de oferta educativa con objeto de
terstiques dels destinataris. adaptarse a las caractersticas de los destinatarios.

DISPOSICIONS ADDICIONALS DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Calendari dimplantaci Primera. Calendario de implantacin


La implantaci del currculum objecte de regulaci desta orde tin- La implantacin del currculo objeto de regulacin de la presente
dr lloc en el curs escolar 2012-2013, per a les ensenyances (mduls orden tendr lugar en el curso escolar 2012-2013, para las enseanzas
professionals) seqenciades en el curs primer de lannex II desta orde, (mdulos profesionales) secuenciadas en el curso primero del anexo II
i lany 2013-2014, per a les ensenyances (mduls professionals) seqen- de la presente orden y en el ao 2013-2014, para las enseanzas (mdu-
ciades en el segon curs de lannex II mencionat. Simultniament, en els los profesionales) secuenciadas en el segundo curso del mencionado
mateixos cursos acadmics, deixaran dimpartir-se les corresponents al anexo II. Simultneamente, en los mismos cursos acadmicos, dejarn
primer i segon cursos de les ensenyances establides per a lobtenci del de impartirse las correspondientes al primer y segundo cursos de las
ttol de Tcnic Superior en Gesti i Organitzaci dels Recursos Naturals enseanzas establecidas para la obtencin del ttulo de Tcnico Superior
i Paisatgstics, emparat per la Llei Orgnica 1/1990, de 3 doctubre, en Gestin y Organizacin de los Recursos Naturales y Paisajsticos,
dOrdenaci General del Sistema Educatiu. amparado por la Ley Orgnica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacin
General del Sistema Educativo.

Segona. Autoritzaci de centres docents Segunda. Autorizacin de centros docentes


Tots els centres de titularitat pblica o privada ubicats en lmbit Todos los centros de titularidad pblica o privada ubicados en el
territorial de la Comunitat Valenciana que en la data dentrada en vigor mbito territorial de la Comunitat Valenciana que, en la fecha de entrada
desta orde tinguen autoritzades ensenyances conduents a lobtenci del en vigor de esta orden, tengan autorizadas enseanzas conducentes a la
ttol de Tcnic Superior en Gesti i Organitzaci dels Recursos Naturals obtencin del ttulo de Tcnico Superior en Gestin y Organizacin de
i Paisatgstics emparat per la LOGSE, queden autoritzats per a impartir los Recursos Naturales y Paisajsticos amparado por la LOGSE, quedan
les ensenyances conduents a lobtenci del ttol de Tcnic Superior en autorizados para impartir las enseanzas conducentes a la obtencin
Gesti Forestal i del Medi Natural emparat per la LOE. del ttulo de Tcnico Superior en Gestin Forestal y del Medio Natural
amparado por la LOE.

Tercera. Requisits del professorat de centres privats o de centres Tercera. Requisitos del profesorado de centros privados o pblicos de
pblics de titularitat diferent de ladministraci educativa titularidad diferente a la administracin educativa
El professorat dels centres de titularitat privada o de titularitat El profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad
pblica duna altra administraci diferent de leducativa que, en la data pblica de otra administracin distinta a la educativa que, en la fecha
dentrada en vigor desta orde, no tinga els requisits acadmics exigits de entrada en vigor de esta orden, carezca de los requisitos acadmicos
en larticle 6 desta orde podr impartir els corresponents mduls pro- exigidos en el artculo 6 de la presente orden podr impartir los corres-
fessionals que conformen este currculum, si es troben en algun dels pondientes mdulos profesionales que conforman el presente currculo
supsits segents: si se encuentran en alguno de los siguientes supuestos:
a) Professorat que haja impartit docncia en els centres especificats a) Profesorado que haya impartido docencia en los centros especifica-
en la disposici addicional segona, sempre que hi dispose dels requisits dos en la disposicin adicional segunda, siempre que dispusiese para ello
acadmics requerits, durant un perode de dos cursos acadmics com- de los requisitos acadmicos requeridos, durante un periodo de dos cursos
plets, o a falta daix, dotze mesos en perodes continus o discontinus, acadmicos completos, o en su defecto doce meses en periodos continuos
dins dels quatre cursos anteriors a lentrada en vigor desta orde, en el o discontinuos, dentro de los cuatro cursos anteriores a la entrada en vigor
mateix mdul professional incls en un cicle formatiu emparat per la de la presente orden, en el mismo mdulo profesional incluido en un ciclo
LOGSE que siga objecte de la convalidaci establida en lannex IV del formativo amparado por la LOGSE que sea objeto de la convalidacin
Reial Decret 260/2011, de 28 de febrer. Lacreditaci docent correspo- establecida en el anexo IV del Real decreto 260/2011, de 28 de febrero.
nent podr sollicitar-se durant un any a lentrada en vigor desta orde. La acreditacin docente correspondiente podr solicitarse durante un ao
a la entrada en vigor de la presente orden.
b) Professorat que dispose duna titulaci acadmica universitria b) Profesorado que dispongan de una titulacin acadmica univer-
i de la formaci pedaggica i didctica requerida i, a ms, acredite una sitaria y de la formacin pedaggica y didctica requerida, y adems
experincia laboral de com a mnim tres anys en el sector vinculat a acredite una experiencia laboral de al menos tres aos en el sector vin-
la famlia professional, realitzant activitats productives o docents en culado a la familia profesional, realizando actividades productivas o
empreses relacionades implcitament amb els resultats daprenentatge docentes en empresas relacionadas implcitamente con los resultados
del mdul professional. de aprendizaje del mdulo profesional.
El procediment que sha de seguir per a obtindre lacreditaci El procedimiento a seguir para obtener la acreditacin docente esta-
docent establida en esta disposici addicional ser el segent: blecida en esta disposicin adicional ser el siguiente:
Num. 7482 / 10.03.2015 6786

El professorat que considere que reunix els requisits necessaris ho El profesorado que considere reunir los requisitos necesarios, lo
sollicitar a la corresponent direcci territorial amb competncies en solicitar a la correspondiente Direccin Territorial con competencias
educaci i haur dadjuntar la documentaci segent: en Educacin, adjuntando la siguiente documentacin:
Fotocpia compulsada del ttol acadmic oficial. Fotocopia compulsada del ttulo acadmico oficial.
Documents justificatius de complir els requisits indicats en els Documentos justificativos de cumplir los requisitos indicados en
apartats a i/o b desta disposici addicional. el apartado a) y/o b) de esta disposicin adicional.
El/la director/a territorial, amb un informe previ del seu Servici El/la director/a territorial, previo informe de su Servicio de Inspec-
dInspecci Educativa, elevar la proposta de resoluci davant de lr- cin Educativa, elevar propuesta de resolucin ante el rgano admi-
gan administratiu competent en matria dordenaci destes ensenyan- nistrativo competente en materia de ordenacin de estas enseanzas de
ces de Formaci Professional de la conselleria amb competncies en Formacin Profesional, de la consellera con competencias en materia
matria deducaci, que dictar una resoluci individualitzada respecte de educacin, que dictar resolucin individualizada al respecto. Contra
daix. Contra la resoluci, la persona interessada podr presentar un la resolucin, el/la interesado/a podr presentar recurso de alzada, en el
recurs dalada, en el termini dun mes des de la notificaci, davant plazo de un mes desde su notificacin, ante la Secretaria Autonmica de
de la secretria autonmica de qui depenga el mencionat rgan admi- la que dependa el mencionado rgano administrativo competente, extre-
nistratiu competent, aspecte este que haur de constar en la resoluci mo que deber constar en la mencionada resolucin. Estas resoluciones
mencionada. Estes resolucions quedaran inscrites en un registre creat quedarn inscritas en un registro creado al efecto.
a este efecte.

Quarta. Incidncia en les dotacions de gasto Cuarta. Incidencia en las dotaciones de gasto
La implementaci i posterior desplegament desta orde haur de ser La implementacin y posterior desarrollo de esta orden deber ser
atesa amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent atendida con los medios personales y materiales de la consellera com-
en estes ensenyances de Formaci Professional, en la quantia que pre- petente en estas enseanzas de Formacin Profesional, en la cuanta que
vegen els corresponents pressupostos anuals. prevean los correspondientes presupuestos anuales.

DISPOSICI TRANSITRIA DISPOSICIN TRANSITORIA

nica. Procs de transici i drets de lalumnat que curse el cicle for- nica. Proceso de transicin y derechos del alumnado que est cur-
matiu establit per a lobtenci del ttol de Tcnic Superior en Gesti sando el ciclo formativo establecido para la obtencin del ttulo de
i Organitzaci dels Recursos Naturals i Paisatgstics emparat per la Tcnico Superior en Gestin y Organizacin de los Recursos Natu-
Llei Orgnica 1/1990, de 3 doctubre, dOrdenaci General del Siste- rales y Paisajsticos amparado por la Ley Orgnica 1/1990, de 3 de
ma Educatiu octubre, de Ordenacin General del Sistema Educativo
1. Lalumnat que, al finalitzar el curs escolar 2011-2012, complisca 1. El alumnado que, al finalizar el curso escolar 2011-2012, cum-
les condicions requerides per a cursar les ensenyances del segon curs pla las condiciones requeridas para cursar las enseanzas del segundo
del ttol de Tcnic Superior en Gesti i Organitzaci dels Recursos curso del ttulo de Tcnico Superior en Gestin y Organizacin de los
Naturals i Paisatgstics emparat per la LOGSE, i que no haja superat Recursos Naturales y Paisajsticos amparado por la LOGSE, y que no
algun dels mduls professionals del primer curs del corresponent cicle haya superado alguno de los mdulos profesionales del primer curso
formatiu, les ensenyances del qual se substituxen dacord amb el que del correspondiente ciclo formativo cuyas enseanzas se sustituyen de
indica la disposici addicional primera desta orde, comptar amb dos acuerdo con lo indicado en la disposicin adicional primera de la pre-
convocatries en cada un dels dos anys successius per a poder superar sente orden, contar con dos convocatorias en cada uno de los dos aos
els dits mduls professionals, sempre amb el lmit mxim de convoca- sucesivos para poder superar dichos mdulos profesionales, siempre con
tries pendents de realitzar per linteressat que establix la normativa el lmite mximo de convocatorias pendientes de realizar por el intere-
vigent en cada un dels rgims dimpartici de les ensenyances de For- sado, que establece la normativa vigente en cada uno de los regmenes
maci Professional. de imparticin de las enseanzas de formacin profesional.
Transcorregut el dit perode, en el curs escolar 2014-2015, se li apli- Transcurrido dicho periodo, en el curso escolar 2014-2015, se le
caran les convalidacions, per als mduls superats, establides en larticle aplicarn las convalidaciones, para los mdulos superados, establecidas
15 del Reial Decret 260/2011, de 28 de febrer, pel qual sestablix el en el artculo 15 del Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero por el
ttol de Tcnic Superior en Gesti Forestal i del Medi Natural, o norma que se establece el ttulo de Tcnico Superior en Gestin Forestal y del
bsica que el substitusca, regulat per la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de Medio Natural, o norma bsica que lo sustituya, regulado por la Ley
maig, dEducaci. Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin.
2. A lalumnat que, al finalitzar el curs escolar 2011-2012, no com- 2. Al alumnado que, al finalizar el curso escolar 2011-2012, no cum-
plisca les condicions requerides per a cursar les ensenyances del segon pla las condiciones requeridas para cursar las enseanzas del segundo
curs del ttol de Tcnic Superior en Gesti i Organitzaci dels Recur- curso del ttulo de Tcnico Superior en Gestin y Organizacin de los
sos Naturals i Paisatgstics emparat per la LOGSE, se li aplicaran les Recursos Naturales y Paisajsticos amparado por la LOGSE, se le apli-
convalidacions establides en larticle 15 del Reial Decret 260/2011, de carn las convalidaciones establecidas en el artculo 15 del Real Decreto
28 de febrer, pel qual sestablix el ttol de Tcnic Superior en Gesti 260/2011, de 28 de febrero por el que se establece el ttulo de Tcnico
Forestal i del Medi Natural, o norma bsica que el substitusca, regulat Superior en Gestin Forestal y del Medio Natural, o norma bsica que
per la LOE. lo sustituya regulado por la LOE.
3. Lalumnat que, al finalitzar el curs escolar 2012-2013, no com- 3. El alumnado que, al finalizar el curso escolar 2012-2013, no
plisca, per no haver superat algun dels mduls professionals del segon cumpla, por no haber superado alguno de los mdulos profesionales
curs, les condicions requerides per a obtindre el ttol de Tcnic Superior del segundo curso, las condiciones requeridas para obtener el ttulo de
en Gesti i Organitzaci dels Recursos Naturals i Paisatgstics empa- Tcnico Superior en Gestin y Organizacin de los Recursos Naturales
rat per la LOGSE, disposar de dos convocatries en cada un dels dos y Paisajsticos amparado por la LOGSE, dispondr de dos convocato-
cursos successius per a poder superar els dits mduls professionals, a rias en cada uno de los dos cursos sucesivos para poder superar dichos
excepci del mdul de Formaci en Centres de Treball per al qual dis- mdulos profesionales, a excepcin del mdulo de formacin en centros
posar dun curs escolar suplementari, sempre amb el lmit mxim de de trabajo para el que dispondr de un curso escolar suplementario,
convocatries pendents de realitzar per linteressat, que establix la nor- siempre con el lmite mximo de convocatorias pendientes de realizar
mativa vigent en cada un dels rgims dimpartici de les ensenyances por el interesado, que establece la normativa vigente en cada uno de
de Formaci Professional. A lalumnat que transcorregut el dit perode los regmenes de imparticin de las enseanzas de formacin profesio-
no haguera obtingut el corresponent ttol, se li aplicaran les convalida- nal. Al alumnado que, transcurrido dicho periodo, no hubiera obtenido
cions per als mduls professionals superats establides en larticle 15 del el correspondiente ttulo, se le aplicarn las convalidaciones, para los
Reial Decret 260/2011, de 28 de febrer, pel qual sestablix el ttol de mdulos profesionales superados, establecidas en el artculo 15 del Real
Num. 7482 / 10.03.2015 6787

Tcnic Superior en Gesti Forestal i del Medi Natural, o norma bsica Decreto 260/2011, de 28de febrero por el que se establece el ttulo de
que el substitusca, regulat per la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, Tcnico Superior en Gestin Forestal y del Medio Natural, o norma
dEducaci. bsica que lo sustituya, regulado por la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educacin.

DISPOSICI DEROGATRIA DISPOSICIN DEROGATORIA

nica. Derogaci normativa nica. Derogacin normativa


Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o dun Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango
rang inferior soposen al que establix esta norma. se opongan a lo establecido en la presente norma.

DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitaci reglamentria Primera. Habilitacin reglamentaria


Sautoritza, en lmbit de les seues competncies, els rgans supe- Se autoriza, en el mbito de sus competencias, a los rganos supe-
riors i centres directius de la conselleria competent en matria deduca- riores y centros directivos de la consellera competente en materia de
ci, per a adoptar les mesures i dictar les instruccions necessries per a educacin, para adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias
laplicaci del que disposa esta orde. para la aplicacin de lo dispuesto en esta orden.

Segona. Entrada en vigor Segunda. Entrada en vigor


Esta orde entrar en vigor lendem de ser publicada en el Diari Esta orden entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en
Oficial de la Comunitat Valenciana. No obstant aix, els seus efectes el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. No obstante, sus efectos se
sentendran referits a partir de linici dels processos descolaritzaci del entendern referidos a partir del inicio de los procesos de escolarizacin
curs 2012-2013. del curso 2012-2013.

Valncia, 5 de mar de 2015 Valencia, 5 de marzo de 2015

La consellera dEducaci, Cultura i Esport, La consellera de Educacin, Cultura y Deporte,


MARA JOS CATAL VERDET MARA JOS CATAL VERDET

ANNEX I ANEXO I
Mduls professionals Mdulos profesionales

Mdul professional: Botnica Agronmica Mdulo profesional: Botnica Agronmica


Codi: 0690 Cdigo: 0690
Duraci: 96 hores Duracin: 96 horas
Continguts: Contenidos:
Identificaci de les plantes: Identificacin de las plantas:
Sistemtica i taxonomia. Nomenclatura. Sistemtica y taxonoma. Nomenclatura.
Principals famlies. Classificaci. Espcies representatives a la Principales familias. Clasificacin. Especies representativas en
CV. la CV.
Recollecci. Materials i mtodes. Recoleccin. Materiales y mtodos.
Aspectes a observar en la identificaci. Carcters morfolgics. Aspectos a observar en la identificacin. Caracteres morfolgicos.
Claus sistemtiques per a la identificaci de plantes. Tipus. Claves sistemticas para la identificacin de plantas. Tipos. Mane-
Maneig. Enquadrament taxonmic. jo. Encuadre taxonmico.
Instrumental i equips ptics utilitzats en la identificaci. Maneig. Instrumental y equipos pticos utilizados en la identificacin.
Manejo.
Condicionament de plantes i parts destes. Conservaci. Elabora- Acondicionamiento de plantas y partes de las mismas. Conser-
ci dherbaris. Paper dels herbaris. Usos de les colleccions. vacin. Elaboracin de herbarios. Papel de los herbarios. Usos de las
colecciones.
Normativa ambiental i de prevenci de riscos laborals. Normativa ambiental y de prevencin de riesgos laborales.
Ubicaci geogrfica de les diferents espcies vegetals: Ubicacin geogrfica de las diferentes especies vegetales:
rees biogeogrfiques. Classificaci. Tipus drees de distribuci. reas biogeogrficas. Clasificacin. Tipos de reas de distribu-
rees cosmopolites i contnues, disjuntes i vicariants. rees endmi- cin. reas cosmopolitas y continuas, disyuntas y vicariantes. reas
ques i relictes. Artificials i naturals. Caracteritzaci biogeogrfica de endmicas y relictas. Artificiales y naturales. Caracterizacin biogeo-
la CV: grfica de la CV.
Factors ecolgics que determinen la configuraci de les rees. Factores ecolgicos que determinan la configuracin de las reas.
rees fitogeogrfiques a Espanya. Regi mediterrnia. Espcies carac- reas fitogeogrficas en Espaa. Regin mediterrnea. Especies carac-
terstiques. Relaci espcie-rea. Plantes invasores. tersticas. Relacin especie-rea. Plantas invasoras.
Fonts dinformaci: dades, cartografia, tecnologies de la informa- Fuentes de informacin: datos, cartografa, tecnologas de la infor-
ci i de la comunicaci i altres. Usos. macin y de la comunicacin y otras. Usos.
Patrons globals i locals de riquesa florstica. Endemismes de la Patrones globales y locales de riqueza florstica. Endemismos de
CV. la CV.
Caracteritzaci de les plantes cultivades: Caracterizacin de las plantas cultivadas:
Domesticaci dels vegetals. Procs. Etnobotnica i conservaci Domesticacin de los vegetales. Proceso. Etnobotnica y conser-
dels recursos fitogentics. vacin de los recursos fitogenticos.
Procedncia de les plantes cultivades. Espcies naturals. Origen. Procedencia de las plantas cultivadas. Especies naturales. Origen.
Aprofitaments de les plantes cultivades. Classificaci. Aprovechamientos de las plantas cultivadas. Clasificacin.
Num. 7482 / 10.03.2015 6788

Aspectes morfolgics i fisiolgics ms rellevants per a la identi- Aspectos morfolgicos y fisiolgicos ms relevantes para la iden-
ficaci del cultiu. tificacin del cultivo.
Principals espcies vegetals cultivades. Descripci. Principales especies vegetales cultivadas. Descripcin.
Biologia de les espcies vegetals cultivades. Diferncies regio- Biologa de las especies vegetales cultivadas. Diferencias regio-
nals. nales.
Varietats i patrons. Hibridaci. Enginyeria gentica. Plantes trans- Variedades y patrones. Hibridacin. Ingeniera gentica. Plantas
gniques. transgnicas.
Caracteritzaci de les plantes de jard: Caracterizacin de las plantas de jardn:
Planta ornamental. Concepte. Orgens. Diversitat. Plantes autc- Planta ornamental. Concepto. Orgenes. Diversidad. Plantas
tones i extiques. autctonas y exticas.
Classificaci de les plantes ornamentals. Arbres, palmeres, arbus- Clasificacin de las plantas ornamentales. rboles, palmeras,
tos, vivaces, enfiladores, de temporada i altres. arbustos, vivaces, trepadoras, de temporada y otras.
Espcies botniques ms freqents utilitzades en jardins. Des- Especies botnicas ms frecuentes utilizadas en jardines. Des-
cripci. cripcin.
Aspectes morfolgics i fisiolgics ms rellevants per a la identifi- Aspectos morfolgicos y fisiolgicos ms relevantes para la iden-
caci de les plantes de jard. tificacin de las plantas de jardn.
Caracterstiques ecolgiques i biogeogrfiques de les plantes Caractersticas ecolgicas y biogeogrficas de las plantas orna-
ornamentals. mentales.
Distribuci. Procedncia i requeriments. Distribucin. Procedencia y requerimientos.
Valor ornamental. Concepte. Espcies. Valor ornamental. Concepto. Especies.
Caracterstiques morfolgiques i de creixement. Forma i grandria Caractersticas morfolgicas y de crecimiento. Forma y tamao
definitives. definitivos.
Espcies autctones. Importncia. Especies autctonas. Importancia.
Identificaci dels carcters culturals de les espcies forestals: Identificacin de los caracteres culturales de las especies forestales:
Factors ecolgics: factors abitics i bitics. Clima, sl, fisiografia Factores ecolgicos: factores abiticos y biticos. Clima, suelo,
i coaccions entre espcies. Altres. fisiografa y coacciones entre especies. Otros.
Habitaci. Concepte. Classificaci despcies forestals segons Habitacin. Concepto. Clasificacin de especies forestales segn
lhabitaci. Aplicaci en ls despcies forestals. la habitacin. Aplicacin en el uso de especies forestales.
Estaci. Qualitat destaci i influncia sobre les espcies forestals. Estacin. Calidad de estacin e influencia sobre las especies
Classificaci estacional. Aplicaci en ls despcies forestals. forestales. Clasificacin estacional. Aplicacin en el uso de especies
forestales.
Temperament de les espcies forestals. Reproducci. Conseqn- Temperamento de las especies forestales. Reproduccin. Conse-
cies sobre la regeneraci, la poda natural i lespessor. Classificacions. cuencias sobre el regenerado, la poda natural y la espesura. Clasifica-
Aplicaci en ls despcies forestals. ciones. Aplicacin en el uso de especies forestales.
Port. Port especfic i port forestal. Diferents tipus de ports. Porte. Porte especfico y porte forestal. Diferentes tipos de portes.
Sistema radical de les espcies forestals. Morfologia. Classificaci Sistema radical de las especies forestales. Morfologa. Clasifica-
de les espcies forestals segons el sistema radical. Aplicaci en ls cin de las especies forestales segn el sistema radical. Aplicacin en el
despcies forestals. uso de especies forestales.
Creixement de les espcies forestals. Classificaci de les esp- Crecimiento de las especies forestales. Clasificacin de las espe-
cies forestals segons el seu creixement. Aplicaci en ls despcies cies forestales segn su crecimiento. Aplicacin en el uso de especies
forestals. forestales.
Longevitat de les espcies forestals. Tipus despcies forestals Longevidad de las especies forestales. Tipos de especies forestales
segons la seua longevitat. Aplicaci en ls despcies forestals. segn su longevidad. Aplicacin en el uso de especies forestales.

Mdul professional: Fitopatologia Mdulo profesional: Fitopatologa


Codi: 0692 Cdigo: 0692
Duraci: 96 hores Duracin: 96 horas
Continguts: Contenidos:
Organitzaci del seguiment de lestat sanitari de les plantes: Organizacin del seguimiento del estado sanitario de las plantas:
Classificaci dagents beneficiosos i perjudicials. Fauna benefici- Clasificacin de agentes beneficiosos y perjudiciales. Fauna bene-
osa i perjudicial. Morfologia i fisiologia dinvertebrats, aus i mamfers. ficiosa y perjudicial. Morfologa y fisiologa de invertebrados, aves y
Agents bitics beneficiosos i perjudicials. Biologia. Agents abitics. mamferos. Agentes biticos beneficiosos y perjudiciales. Biologa.
Agentes abiticos.
Vegetaci espontnia no desitjada. Classificaci. Plantes parsites. Vegetacin espontnea no deseada. Clasificacin. Plantas parsi-
Elaboraci dherbaris. tas. Elaboracin de herbarios.
Concepte de malaltia, plaga i fisiopatia. Malaltia: transmissi, Concepto de enfermedad, plaga y fisiopata. Enfermedad: transmi-
condicions ambientals. Malaltia dorigen bitic: smptomes i danys. sin, condiciones ambientales. Enfermedad de origen bitico: sntomas
Plagues polfagues i especfiques. Classificaci, biologia, smptomes i y daos. Plagas polfagas y especficas; clasificacin, biologa, snto-
danys. Plagues i malalties ms importants a la Comunitat Valenciana en mas y daos. Plagas y enfermedades ms importantes en la Comunitat
agricultura i jardineria. Fisiopatia: smptomes. Valenciana en agricultura y jardinera. Fisiopata: sntomas.
Presa de mostres: representaci en plans i croquis. Procediment. Toma de muestras: representacin en planos y croquis. Procedi-
Materials i mitjans utilitzats. Mtodes de comptatge. Concepte de llin- miento. Materiales y medios utilizados. Mtodos de conteo. Concepto
dar. Tipus. de umbral. Tipos.
Normativa ambiental i de prevenci de riscos laborals. Normativa ambiental y de prevencin de riesgos laborales.
Programaci del control fitosanitari: Programacin del control fitosanitario:
Definici i classificaci dels mtodes de control fitosanitari. Definicin y clasificacin de los mtodos de control fitosanitario.
Mtodes fsics, biolgics i qumics. Mtodes directes i indirectes. Tipus Mtodos fsicos, biolgicos y qumicos. Mtodos directos e indirectos.
i caracterstiques. Trampes, barreres, feromones, desinfecci de sls, Tipos y caractersticas. Trampas, barreras, feromonas, desinfeccin de
solaritzaci. suelos, solarizacin.
Num. 7482 / 10.03.2015 6789

Inters de la producci integrada. Normativa de producci inte- Inters de la produccin integrada. Normativa de produccin
grada en matria de fitosanitaris. Tractaments recomanats i prohibits. integrada en materia de fitosanitarios. Tratamientos recomendados y
prohibidos.
Associacions de producci integrada en agricultura (APRIA) i Asociaciones de Produccin Integrada en Agricultura (APRIAS)
agrupacions de tractaments integrats en agricultura (ATRIA). Lnies y Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS).
dajudes. Factors que shan de tindre en compte en la lluita integrada. Lneas de ayudas. Factores que se deben tener en cuenta en la lucha
Mtodes de control fitosanitari en lluita integrada. integrada. Mtodos de control fitosanitario en lucha integrada.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en la Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
programaci del control fitosanitari. les en la programacin del control fitosanitario.
Accions que reduxen els danys econmics. Nivell de tolerncia. Acciones que reducen los daos econmicos. Nivel de tolerancia.
Llindar econmic. Umbral econmico.
Normativa ambiental, de producci integrada i de prevenci de Normativa ambiental, de produccin integrada y de prevencin
riscos laborals. de riesgos laborales.
Supervisi de lemmagatzematge i manipulaci de productes fito- Supervisin del almacenamiento y manipulacin de productos fito-
sanitaris: sanitarios:
Normativa general de transport de productes fitosanitaris. Normativa general de transporte de productos fitosanitarios.
Manipulaci de productes fitosanitaris. Carnet de manipulador Manipulacin de productos fitosanitarios. Carnet de manipulador
de plaguicides. de plaguicidas.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
lemmagatzematge i la manipulaci de productes fitosanitaris. les en el almacenamiento y manipulacin de productos fitosanitarios.
Caracterstiques tcniques del magatzem. Zones demmagatze- Caractersticas tcnicas del almacn. Zonas de almacenamiento.
matge. Equipament bsic de seguretat. Equipamiento bsico de seguridad.
Normes per a lemmagatzematge de productes fitosanitaris. Normas para el almacenamiento de productos fitosanitarios.
Incompatibilitats. Incompatibilidades.
Transport de productes qumics fitosanitaris. Document. Llibre Transporte de productos qumicos fitosanitarios. Documento.
oficial de moviment. Libro oficial de movimiento.
Normes de retirada de productes fitosanitaris de lexplotaci. Normas de retirada de productos fitosanitarios de la explotacin.
Tractament denvasos utilitzats. Tratamiento de envases utilizados.
Mesures en cas daccident durant el transport i/o emmagatzematge Medidas en caso de accidente durante el transporte y/o almacena-
de productes fitosanitaris. Protocol dactuaci. miento de productos fitosanitarios. Protocolo de actuacin.
Normativa fitosanitria, ambiental i de prevenci de riscos labo- Normativa fitosanitaria, ambiental y de prevencin de riesgos
rals. laborales.
Normativa relativa al transport, lemmagatzematge i la manipula- Normativa relativa al transporte, almacenaje y manipulacin de
ci de productes fitosanitaris. productos fitosanitarios.
Establiment de les mesures de protecci en la preparaci i laplica- Establecimiento de las medidas de proteccin en la preparacin y
ci de productes fitosanitaris: aplicacin de productos fitosanitarios:
Concepte de manipulador i risc. Concepto de manipulador y riesgo.
Factors de risc. Riscos que depenen del producte, del manipula- Factores de riesgo. Riesgos que dependen del producto, del mani-
dor, de lambient de treball, del tipus daplicaci: abans, durant i desprs pulador, del ambiente de trabajo, del tipo de aplicacin: antes, durante
de laplicaci. y despus de la aplicacin.
Riscos a mitj i llarg termini, per a lhome, per a la flora i la fauna Riesgos a medio y largo plazo, para el hombre, para la flora y
(alteracions de lequilibri biolgic, fauna silvestre, fitotoxicitat) i per al fauna (alteraciones del equilibrio biolgico, fauna silvestre, fitotoxi-
medi ambient (contaminaci de laire, del sl i de laigua). Resistncia cidad) y para el medio ambiente (contaminacin del aire, del suelo y
als productes qumics fitosanitaris. Mesures per a disminuir el risc sobre del agua). Resistencia a los productos qumicos fitosanitarios. Medidas
lagricultura, el medi ambient i la salut. para disminuir el riesgo sobre la agricultura, medio ambiente y la salud.
Situaci de la parcella. Cursos daigua, cultius, flora i fauna pr- Situacin de la parcela. Cauces de agua, cultivos, flora y fauna
xima i vivendes contiges. prxima y viviendas colindantes.
Factors que influxen en la toxicitat. Via dentrada de les substn- Factores que influyen en la toxicidad. Va de entrada de las sus-
cies txiques. tancias txicas.
Termini de seguretat. Lmit mxim de residu. Persistncia. Vida Plazo de seguridad. Lmite mximo de residuo. Persistencia. Vida
mitjana residual. media residual.
Tipus dintoxicacions. Primers auxilis en cas dintoxicaci. Tipos de intoxicaciones. Primeros auxilios en caso de intoxica-
cin.
Normativa ambiental, de producci integrada i de prevenci de Normativa ambiental, de produccin integrada y de prevencin
riscos laborals. de riesgos laborales.
Organitzaci i realitzaci de la preparaci i aplicaci del producte Organizacin y realizacin de la preparacin y aplicacin del pro-
fitosanitari: ducto fitosanitario:
Caracteritzaci de producte fitosanitari. Composici. Ingredients Caracterizacin de producto fitosanitario. Composicin. Ingre-
actius i tcnics o matria activa, ingredients inerts, coadjuvants, addi- dientes activo-tcnicos o materia activa, ingredientes inertes, coadyu-
tius. Matries actives permeses. Formulaci: lquids, concentrats per a vantes, aditivos. Materias activa permitidas. Formulacin: lquidos, con-
diluir, slids concentrats per a diluir, slids sense diluir, gasos. Classi- centrados para diluir, slidos concentrados para diluir, slidos sin diluir,
ficaci segons lagent sobre el qual actuen, composici qumica, via gases. Clasificacin segn el agente sobre el que actan, composicin
de penetraci en la planta, duraci de la seua acci, espectre dacci, qumica, va de penetracin en la planta, duracin de su accin, espectro
moment daplicaci. de accin, momento de aplicacin.
Etiquetes i envasos. Interpretaci. Codis de smbols. Etiquetas y envases. Interpretacin. Cdigos de smbolos.
Clcul de la quantitat de producte. Mescles. Clculo de la cantidad de producto. Mezclas.
Condicions climtiques en laplicaci del tractament. Precaucions. Condiciones climticas en la aplicacin del tratamiento. Precau-
ciones.
Criteris per a lelecci del moment oport. Fases sensibles del Criterios para la eleccin del momento oportuno. Fases sensibles
parsit. Localitzaci en la planta. Criteris per a lelecci dun producte del parsito. Localizacin en la planta. Criterios para la eleccin de un
adequat. producto adecuado.
Num. 7482 / 10.03.2015 6790

Interacci entre productes. Incompatibilitats. Tipus de reaccions. Interaccin entre productos. Incompatibilidades. Tipos de reac-
ciones.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en la Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
preparaci i aplicaci del producte fitosanitari. les en la preparacin y aplicacin del producto fitosanitario.
Etapes per a la preparaci del caldo. Precaucions. Etapas para la preparacin del caldo. Precauciones.
Neteja i regulaci dequips. Reducci del volum daplicaci. Limpieza y regulacin de equipos. Reduccin del volumen de
Relaci entre regulaci i dosificaci. Control de cabal dels broquets. aplicacin. Relacin entre regulacin y dosificacin. Control de caudal
de las boquillas.
Normativa ambiental, de producci integrada, de seguretat ali- Normativa ambiental, de produccin integrada, de seguridad ali-
mentria i de prevenci de riscos laborals. mentaria y de prevencin de riesgos laborales.
Coordinaci de la gesti de residus de productes qumics fitosani- Coordinacin de la gestin de residuos de productos qumicos fito-
taris: sanitarios:
Concepte de residu perills. Concepto de residuo peligroso.
Residus qumics fitosanitaris generats en lempresa. Classificaci Residuos qumicos fitosanitarios generados en la empresa. Clasi-
dels residus. Elaboraci de llistat de residus i la seua perillositat: ficacin de los residuos. Elaboracin de listado de residuos y su peli-
grosidad.
Registre de xicotets productors de residus. Inscripci. Documenta- Registro de pequeos productores de residuos. Inscripcin. Docu-
ci a presentar. Elaboraci de la memria. Elaboraci del pla de residus: mentacin a presentar. Elaboracin de la memoria. Elaboracin del plan
de residuos.
Contenidors darreplega de residus. Ubicaci i identificaci. Contenedores de recogida de residuos. Ubicacin e identificacin.
Quadern de control darreplega de residus. Control de residus: Cuaderno control de recogida de residuos. Control de residuos:
administraci i agricultor. administracin y agricultor.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en la Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
gesti de residus. les en la gestin de residuos.
Accions per a reduir els residus. Mesures a adoptar. Acciones para reducir los residuos. Medidas a adoptar.
Eliminaci denvasos. Etapes. Gesti dels envasos buits. SIGFI- Eliminacin de envases. Etapas. Gestin de los envases vacos.
TO agroenvasos. SIGFITO agroenvases.
Organitzaci i realitzaci del maneig sanitari de lagrosistema: Organizacin y realizacin del manejo sanitario del agrosistema:
Rotacions, associacions i policultius. Efecte sobre el control de Rotaciones, asociaciones y policultivos. Efecto sobre el control de
vegetaci espontnia, plagues i malalties en el sistema ecolgic. Biode- vegetacin espontnea, plagas y enfermedades en el sistema ecolgico.
predadors. Vida microbiana: efectes sobre lestat sanitari del sl. Biodepredadores. Vida microbiana: efectos sobre el estado sanitario
del suelo.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y mate-
lorganitzaci i realitzaci del maneig sanitari de lagrosistema. riales en la organizacin y realizacin del manejo sanitario del agro-
sistema.
Infraestructures afavoridores de lequilibri de lagrosistema. Bar- Infraestructuras favorecedoras del equilibrio del agrosistema.
disses, estanys, nius artificials, refugis: disseny, tipus i caracterstiques. Setos, estanques, nidos artificiales, refugios: diseo, tipos y caracte-
rsticas.
Hbitat i dinmica de poblacions dels agents beneficiosos i perju- Hbitat y dinmica de poblaciones de los agentes beneficiosos y
dicials. Maneig de la vegetaci espontnia. Beneficis. Condicions que perjudiciales. Manejo de la vegetacin espontnea. Beneficios. Condi-
incidixen en la presncia dherbes no desitjades. Allelopaties. ciones que inciden en la presencia de hierbas no deseadas. Alelopatas.
Contaminaci encreuada en lemmagatzematge i el transport. Pre- Contaminacin cruzada en el almacenamiento y el transporte.
caucions. Precauciones.
Mtodes de control ecolgic. poques ds. Lluita biolgica. Mtodos de control ecolgico. pocas de empleo. Lucha biolgi-
Aspectes importants en producci ecolgica. ca. Aspectos importantes en produccin ecolgica.
Elecci del tractament ecolgic. Productes fitosanitaris ecolgics. Eleccin del tratamiento ecolgico. Productos fitosanitarios eco-
Substncies dorigen vegetal. Decoccions i maceracions. Productes lgicos. Sustancias de origen vegetal. Decocciones y maceraciones.
minerals, qumics permesos. Tractament: dosi, gasto i procediments Productos minerales, qumicos permitidos. Tratamiento: dosis, gasto y
daplicaci. procedimientos de aplicacin.
Certificaci ecolgica. Procs. Ompliment de documentaci. Certificacin ecolgica. Proceso. Cumplimentacin de documen-
tacin.
Normativa ambiental, ecolgica i de prevenci de riscos laborals. Normativa ambiental, ecolgica y de prevencin de riesgos labo-
rales.

Mdul professional: Topografia Agrria Mdulo profesional: Topografa Agraria


Codi: 0693 Cdigo: 0693
Duraci: 96 hores Duracin: 96 horas
Continguts: Contenidos:
Interpretaci de plans, fotografies aries o mapes: Interpretacin de planos, fotografas areas o mapas:
Definici i objecte de la topografia. Relaci amb altres cincies: Definicin y objeto de la topografa. Relacin con otras ciencias:
cartografia, geodsia, geometria, trigonometria. cartografa, geodesia, geometra, trigonometra
Concepte de mapa i pla. Simbologia i llegendes. Escala: grfica i Concepto de mapa y plano. Simbologa y leyendas. Escala: grfica
numrica. Clculs de corbes de nivell. Caracterstiques. Equidistncia. y numrica. Clculos Curvas de nivel. Caractersticas. Equidistancia.
Cota. Pendent. Desnivell. Cota. Pendiente. Desnivel
Orientaci del pla. Declinaci magntica. Nord magntic i nord Orientacin del plano. Declinacin magntica. Norte magntico y
geogrfic. Rumb. Azimut. Norte geogrfico. Rumbo. Acimut.
Formes elementals del terreny i la seua representaci. Pendents i Formas elementales del terreno y su representacin. Cuestas y
vessants. Ixents i entrants. Tlvegs i divisries. Elevacions i depressi- laderas. Salientes y entrantes. Vaguadas y divisorias. Elevaciones y
ons. Ports o tossals. depresiones. Puertos o collado.
Camins i vies. Interpretaci. Caminos y vas. Interpretacin.
Num. 7482 / 10.03.2015 6791

Unitats de mesura en topografia i sistemes de representaci. Unidades de medida en topografa y sistemas de representacin.
Mesura angular. Distncia natural, geomtrica i reduda. Plans tancats Medida angular. Distancia natural, geomtrica y reducida Planos acota-
i plans amb corbes de nivell. El curvmetre. Aplicacions prctiques. dos y planos con curvas de nivel. El curvmetro. Aplicaciones prcticas.
Agrimensura. Clcul de superfcies: mtodes numrics, grfics i Agrimensura. Clculo de superficies: mtodos numricos, grficos
mecnics. El planmetre. Aplicacions prctiques. y mecnicos. El planmetro. Aplicaciones prcticas.
Nocions de fotogrametria. Elements singulars en fotografia aria. Nociones de fotogrametra. Elementos singulares en fotografa
Estereoscopi. Maneig. Ortofotografia. Aplicacions. area. Estereoscopio. Manejo. Ortofotografa. Aplicaciones.
Projeccions cartogrfiques: sistemes de coordenades geomtriques Proyecciones cartogrficas: Sistemas de coordenadas geomtricas
i UTM. Lectura. Xarxa Geodsica de la Comunitat Valenciana. Institut y UTM. Lectura. Red Geodsica de la Comunitat Valenciana. Instituto
Cartogrfic Valenci. Cartogrfico Valenciano.
Altres tcniques: sistemes de posicionament per satllit (GPS), Otras tcnicas: Sistemas de posicionamiento por satlite (GPS),
principis de teledetecci i fotointerpretaci. Aplicacions a lagricultura. Principios de Teledeteccin y fotointerpretacin. Aplicaciones a la agri-
Introducci als sistemes dinformaci geogrfica (SIG). Aplicacions: cultura Introduccin a los sistemas de informacin geogrfica (SIG).
programes lliures (GVSIG). Aplicaciones: programas libres (GVSIG).
Normativa ambiental i de prevenci de riscos laborals. Normativa ambiental y de prevencin de riesgos laborales.
Organitzaci de larreplega de dades en camp: Organizacin de la recogida de datos en campo:
Reconeixement del terreny. Reconocimiento del terreno.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y mate-
lorganitzaci de larreplega de dades. Llibreta de camp i electrnica. riales en la organizacin de la recogida de datos. Libreta de campo y
electrnica.
Senyalitzaci en el terreny. Croquis, esquemes i dibuixos. Realit- Sealizacin en el terreno. Croquis, esquemas y dibujos. Realiza-
zaci, interpretaci i detecci de fallades. cin, interpretacin y deteccin de fallos.
Equips topogrfics. Tipus. Parts i components. Equipos topogrficos Tipos. Partes y componentes.
Instruments topogrfics: cintes mtriques, distancimetres, teodo- Instrumentos topogrficos: cintas mtricas, distancimetros, teo-
lits i taqumetres, estacions totals, el nivell. Estris de topografia: equips dolitos y taqumetros, estaciones totales, el nivel. tiles de topografa:
de comunicaci, plomades, nivells, escaires, trpodes, mires i reflectors. equipos de comunicacin, plomadas, niveles, escuadras, trpodes, miras
Elements de senyalitzaci. Aparells per a la mesura dangles senzills: y reflectores. Elementos de sealizacin. Aparatos para la medida de
gonimetre. Parts i principis de funcionament. Precisi i aplicaci. ngulos sencillos: gonimetro Partes y principios de funcionamiento.
Precisin y aplicacin.
Normativa ambiental i de prevenci de riscos laborals. Normativa ambiental y de prevencin de riesgos laborales.
Maneig daparells i mitjans topogrfics: Manejo de aparatos y medios topogrficos:
Funcionament daparells i els seus components. Funcionamiento de aparatos y sus componentes.
Manual dinstruccions. Interpretaci. Manual de instrucciones. Interpretacin.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en el Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
maneig daparells i mitjans topogrfics. les en el manejo de aparatos y medios topogrficos.
Estacionament i orientaci. Procediments. Estacionamiento y orientacin. Procedimientos.
Mtodes de mesura. Selecci. Taquimetria. Planimetria: radiaci, Mtodos de medicin. Seleccin. Taquimetra. Planimetra: radia-
itinerari, intersecci. Altimetria: anivellaci. Principis bsics. Mesura cin, itinerario, interseccin. Altimetra: nivelacin. Principios bsicos.
dangles: horitzontals i verticals; i de distncies: mesura directa, indi- Medida de ngulos: horizontales y verticales; y de distancias: medida
recta, estadimetria, distanciometria. Mesura electrnica. Aplicacions directa, indirecta, estadimetra, distanciometra. Medida electrnica.
prctiques. Aplicaciones prcticas.
Normativa ambiental i de prevenci de riscos laborals. Normativa ambiental y de prevencin de riesgos laborales.
Representaci de mapes i plans. Treballs de gabinet. Representacin de mapas y planos. Trabajos de gabinete.
Buidat de dades. Revisi de dades i correcci derrors. Volcado de datos. Revisin de datos y correccin de errores.
Plnol a escala amb simbologia normalitzada. Realitzaci. Uten- Plano a escala con simbologa normalizada. Realizacin. tiles y
silis i tcniques de dibuix. tcnicas de dibujo.
Sistemes de representaci assistits per ordinador. Sistemas de representacin asistidos por ordenador.
Raons trigonomtriques i frmules per a la triangulaci. Angles. Razones trigonomtricas y frmulas para la triangulacin. ngu-
Radiaci per coordenades polars. Clcul. Coordenades polars i cartesi- los. Radiacin por coordenadas polares. Clculo. Coordenadas polares
anes, relatives i absolutes. Quadrants. Signes i orientacions. Transfor- y cartesianas, relativas y absolutas. Cuadrantes. Signos y orientaciones.
maci de coordenades. Transformacin de coordenadas.
Vials. Traat sense superar un determinat pendent. Viales. Trazado sin superar una determinada pendiente.
Perfils longitudinals. Traat. Escales horitzontals i verticals. Sim- Perfiles longitudinales. Trazado. Escalas horizontales y verticales.
bologia i retolaci. Rasant. Simbologa y rotulacin. Rasante.
Lmits de conca hidrogrfica. Lmites de cuenca hidrogrfica.
Normativa ambiental i de prevenci de riscos laborals. Normativa ambiental y de prevencin de riesgos laborales.
Replantejament de punts i figures: Replanteo de puntos y figuras:
Interpretaci del pla topogrfic. Interpretacin del plano topogrfico.
Utilitzaci de mtodes i aparells topogrfics. Tcniques de mesura Utilizacin de mtodos y aparatos topogrficos. Tcnicas de medi-
directa, posicionament per satllit, fotogrametria. da directa, posicionamiento por satlite, fotogrametra.
Replantejament sobre el terreny i assenyalament i amollonament Replanteo sobre el terreno y sealado y amojonado de elementos.
delements. Replantejament de punts, dalineacions rectes paralleles i Replanteo de puntos, de alineaciones rectas paralelas y perpendiculares,
perpendiculars, de corbes. de curvas
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
les operacions topogrfiques. Programaci i seqenciaci del treball. les en las operaciones topogrficas. Programacin del trabajo y secuen-
Aparells i mitjans utilitzats. Comprovacions i correccions ciacin del mismo. Aparatos y medios utilizados. Comprobaciones y
correcciones
Labors de desmunt, terraplenament i anivellaci. Cubicaci. Labores de desmonte, terraplenado y nivelacin. Cubicacin.
Normativa ambiental i de prevenci de riscos laborals. Normativa ambiental y de prevencin de riesgos laborales.
Num. 7482 / 10.03.2015 6792

Mdul professional: Maquinria i Installacions Agroforestals Mdulo profesional: Maquinaria e Instalaciones Agroforestales
Codi: 0694 Cdigo: 0694
Duraci: 160 hores Duracin: 160 horas
Continguts: Contenidos:
Organitzaci de la installaci i gesti del taller agrari: Organizacin de la instalacin y gestin del taller agrario:
Zones i espais del taller agrari. Adequaci de les dimensions a les Zonas y espacios del taller agrario. Adecuacin de las dimensio-
necessitats de lexplotaci. Clcul. Representaci grfica. Aplicacions nes a las necesidades de la explotacin. Clculo. Representacin grfi-
de disseny assistit per ordinador. ca. Aplicaciones de diseo asistido por ordenador.
Equips i ferramentes. Descripci, funcionament, cures i prepara- Equipos y herramientas. Descripcin, funcionamiento, cuidados y
ci. Recanvis i materials del taller. preparacin. Recambios y materiales del taller.
Ubicaci i installaci dequips, ferramentes, recanvis i altres Ubicacin e instalacin de equipos, herramientas, recambios y
materials. Esquema sobre el pla i replantejament. Optimitzaci de otros materiales. Esquema sobre el plano y replanteo. Optimizacin de
temps, espais i desplaaments. Documentaci tcnica per a lorganit- tiempos, espacios y desplazamientos. Documentacin tcnica para la
zaci del taller. Condicions demmagatzematge i conservaci. Registre organizacin del taller. Condiciones de almacenamiento y conservacin.
i comprovaci. Registro y comprobacin.
Importncia de lorde i de la neteja en el taller agrari. Importancia del orden y de la limpieza en el taller agrario.
Necessitats daprovisionament dequips, ferramentes, recanvis i Necesidades de aprovisionamiento de equipos, herramientas,
altres materials del taller: adequaci al pla productiu de lexplotaci. recambios y otros materiales del taller: adecuacin al plan productivo
Clcul. Moment de subministrament. Verificaci destocs. de la explotacin. Clculo. Momento de suministro. Verificacin de
stocks.
Adquisici dequips, ferramentes, recanvis i altres materials. Adquisicin de equipos, herramientas, recambios y otros mate-
Aprovisionament a curt i mitj termini. Trmits. Canals de comercialit- riales. Aprovisionamiento a corto y medio plazo. Trmites. Canales de
zaci. Informaci tcnica de subministraments i provedors: registre i comercializacin. Informacin tcnica de suministros y proveedores:
actualitzaci. Comprovaci del material rebut. registro y actualizacin. Comprobacin del material recibido.
Gesti de residus. Sistemes demmagatzematge i/o eliminaci. Gestin de residuos. Sistemas de almacenamiento y/o eliminacin.
Empreses i entitats encarregades de la recollida selectiva i reciclatge. Empresas y entidades encargadas de la recogida selectiva y reciclaje.
Registre de les operacions fetes en el taller. Llibres de registre. Registro de las operaciones realizadas en el taller. Libros de regis-
Aplicacions informtiques. tro. Aplicaciones informticas.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
els processos dinstallaci i gesti del taller agrari. Organitzaci del les en los procesos de instalacin y gestin del taller agrario. Organiza-
treball: tcniques. cin del trabajo: tcnicas.
Supervisi de les operacions de mecanitzaci bsica i de soldadura: Supervisin de las operaciones de mecanizado bsico y de solda-
dura:
Materials mecanitzables: metalls, plstics i cermics. Semiproduc- Materiales mecanizables: metales, plsticos y cermicos. Semi-
tes. Propietats i caracterstiques. Aptitud per a la mecanitzaci. productos. Propiedades y caractersticas. Aptitud para el mecanizado.
Operacions de mecanitzaci bsica. Mecanitzaci manual: tall, Operaciones de mecanizacin bsica. Mecanizado manual: corte,
entallament, llimadura, esmerilament, roscatge, rectificaci, poliment entallado, limado, esmerilado, roscado, rectificado, pulido y otros.
i altres. Mecanitzaci amb mquines eina especialitzades: tornejament, Mecanizado con mquinas herramientas especializadas: torneado, fre-
fresatge i trepatge. sado y taladrado.
Plans de fabricaci. Interpretaci. Dimensions i geometria de la Planos de fabricacin. Interpretacin. Dimensiones y geometra
pea. Procediments de mesura i traat de peces. Estris i maneig. de la pieza. Procedimientos de medida y trazado de piezas. tiles y
manejo.
Ferramentes per a la mecanitzaci. Selecci. Maneig. Adequaci Herramientas para el mecanizado. Seleccin. Manejo. Adecuacin
al tipus de pea i procs de mecanitzaci. al tipo de pieza y proceso de mecanizado.
Mtodes de soldadura: soldadura trmica per oxigs, amb arc Mtodos de soldadura: soldadura trmica por oxigs, con arco
elctric, amb arc sota gas i altres. Procediment operatiu. elctrico, con arco bajo gas y otras. Procedimiento operativo.
Selecci del tipus de soldadura. Adequaci a les caracterstiques Seleccin del tipo de soldadura. Adecuacin a las caractersticas
dels materials a unir. de los materiales a unir.
Qualitat del producte mecanitzat. Adequaci a les especificacions Calidad del producto mecanizado. Adecuacin a las especificacio-
donades. Estris de mesura: peu de rei, galgues i altres. Maneig. Tolern- nes dadas. tiles de medida: pie de rey, galgas y otros. Manejo. Toleran-
cies geomtriques i superficials. Ajustos. cias geomtricas y superficiales. Ajustes.
Qualitat de les peces soldades: adequaci a les especificacions Calidad de las piezas soldadas: Adecuacin a las especificaciones
donades. dadas.
Dimensions, aspecte superficial, transici amb el metall base, Dimensiones, aspecto superficial, transicin con el metal base,
deformacions i altres. deformaciones y otras.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en els Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
processos de mecanitzaci bsica i soldadura. les en los procesos de mecanizado bsico y soldadura.
Control del funcionament de la maquinria i equips agraris i de jar- Control del funcionamiento de la maquinaria y equipos agrarios y
dineria: de jardinera:
Components del tractor. Bastidor. Transmissi, direcci. Tren de Componentes del tractor. Bastidor. Transmisin, Direccin. Tren
rodatge. Frens. Sistema hidrulic. Elements de treball. Tipus de trans- de rodaje. Frenos. Sistema hidrulico. Elementos de trabajo. Tipos de
missi i altres. transmisin y otros.
Tipologia i classificaci de motors. Components i funcionament. Tipologa y clasificacin de motores. Componentes y funciona-
Comparaci dels cicles de funcionament: Otto, disel, 4 temps, 2 temps. miento. Comparacin de los ciclos de funcionamiento: Otto, Diesel, 4
Elements fonamentals i sistemes auxiliars del motor: sistema de distri- tiempos, 2 tiempos. Elementos fundamentales y sistemas auxiliares del
buci, sistema elctric i altres. motor: sistema de distribucin, sistema elctrico y otros.
Tipus de tractors. Tractors agraris i microtractors, compactes, Tipos de tractores. Tractores agrarios y microtractores, compactos,
vinyaters i fruiters. Tractors de gran potncia, erugues metlliques i de vieros y fruteros. Tractores de gran potencia, orugas metlicos y de
gomes polivalents. Tractors forestals i skidders. gomas polivalentes. Tractores forestales y skidders.
Caracterstiques tcniques: cotes de motor, relaci de compressi, Caractersticas tcnicas: cotas de motor, relacin de compresin,
expressions de potncia, corbes caracterstiques. expresiones de potencia, curvas caractersticas.
Num. 7482 / 10.03.2015 6793

Apers acoblables al tractor. Apers per a conreu, rompuda i pre- Aperos acoplables al tractor. Aperos para laboreo, roturacin y
paraci del sl: subsolador o ripadora, aladre dorell, grada de discos, preparacin del suelo: subsolador o ripper, arado de vertedera, grada
aladre de disc, aladre chisel, cultivador, rotocultor i altres. Accessoris: de discos, arado de disco, arado chisel, cultivador, rotocultor y otros.
pales carregadores, grues i altres. Implementos: palas cargadoras, gras y otros.
Mquines i equips agrcoles. Tipus i caracterstiques tcniques. Mquinas y equipos agrcolas. Tipos y caractersticas tcnicas.
Adobadores. Equips per al maneig del fem. Sembradores. Mquines Abonadoras. Equipos para el manejo del estircol. Sembradoras. Mqui-
plantadores i trasplantadores. Maquinria per a protecci de plantes: nas plantadoras y trasplantadoras. Maquinaria para proteccin de plan-
polvoritzadors hidrulics, hidropneumtics, centrfugs i altres. Segado- tas: pulverizadores hidrulicos, hidroneumticos, centrfugos y otros.
res. Fenificadores. Picadores de farratge i ensitjadores. Embaladores i Segadoras. Henificadoras. Picadoras de forraje y ensiladoras. Empa-
empastilladores. Maquinria per a la recollecci de grans. Maquinria cadoras y empastilladoras. Maquinaria para la recoleccin de granos.
per a la recollecci darrels i tubrculs. Maquinria per a la recollecci Maquinaria para la recoleccin de races y tubrculos. Maquinaria para
de fruites i hortalisses. Maquinria i equips per a crrega, transport i la recoleccin de frutas y hortalizas. Maquinaria y equipos para carga,
conservaci de productes. transporte y conservacin de productos.
Mquines i equips forestals. Tipus i caracterstiques tcniques. Mquinas y equipos forestales. Tipos y caractersticas tcnicas.
Talladores apiladores, processadores, autocarregadors, recollectores Taladoras-apiladoras, procesadoras, autocargadores, cosechadoras-
transportadores de fusta i altres. Maquinria de prevenci, control i transportadoras de madera y otras. Maquinaria de prevencin, control
extinci dincendis. Vehicle tot terreny. Vehicle motobomba. Mitjans y extincin de incendios. Vehculo todoterreno. Vehculo motobomba.
aeris. Helicpters. Avions amfibis. Avions de crrega en terra. Avions Medios areos. Helicpteros. Aviones anfibios. Aviones de carga en
dobservaci. Altres. tierra. Aviones de observacin. Otros.
Motoaixada, desbrossadora, tallagespa, motoserra i altres mqui- Motoazada, motorrozadora, cortacsped, motosierra y otras
nes de motor dexplosi. mquinas a motor de explosin.
Funcionament de la maquinria, apers i equips. Principis bsics. Funcionamiento de la maquinaria, aperos y equipos. Principios
Tracci. Accionament mecnic i hidrulic. Mecanismes i automatismes. bsicos. Traccin. Accionamiento mecnico e hidrulico. Mecanismos
Anomalies: causes principals. Conseqncies. y automatismos. Anomalas: Causas principales. Consecuencias.
Parmetres tcnics i variables de treball de la maquinria en camp. Parmetros tcnicos y variables de trabajo de la maquinaria en
Velocitat, amplria, alria i profunditat de treball. Enganxament i trans- campo. Velocidad, anchura, altura y profundidad de trabajo. Enganche
missi a la presa de fora. Control de crrega. Llastada. Dosificaci i y transmisin a la toma de fuerza. Control de carga. Lastrado. Dosi-
uniformitat en sembradores, adobadora i mquines per a tractament ficacin y uniformidad en sembradoras, abonadora y mquinas para
fitosanitari. tratamiento fitosanitario.
Utilitzaci de la maquinria i els equips: normes bsiques. Siste- Utilizacin de la maquinaria y equipos: normas bsicas. Sistemas
mes i elements de regulaci. Acoblament i desacoblament. Dispositius y elementos de regulacin. Acople y desacople. Dispositivos de seguri-
de seguretat de la maquinria. Riscos comuns i genrics associats al dad de la maquinaria. Riesgos comunes y genricos asociados al manejo
maneig de la maquinria. rees de risc com a les mquines agrcoles, de la maquinaria. reas de riesgo comunes a las mquinas agrcolas,
forestals i de jardineria. forestales y de jardinera.
Requisits de la maquinria que circula per vies pbliques. Llums, Requisitos de la maquinaria que circula por vas pblicas. Luces,
plaques, elements de seguretat i altres. Documentaci de la maquinria. placas, elementos de seguridad y otros. Documentacin de la maquina-
Permisos de circulaci i altres. ria. Permisos de circulacin y otros.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y mate-
el control del funcionament i utilitzaci de la maquinria i els equips. riales en el control del funcionamiento y utilizacin de la maquinaria
Mtodes de programaci i planificaci dels treballs. Aspectes generals y equipos. Mtodos de programacin y planificacin de los trabajos.
de lorganitzaci dels treballs mecanitzats: temps de treball. Capacitat Aspectos generales de la organizacin de los trabajos mecanizados:
de treball: terica i efectiva. Rendiments de treball. Previsi i planifica- tiempos de trabajo. Capacidad de trabajo: terica y efectiva. Rendimien-
ci del transport i logstica de la maquinria i dels treballadors. Reduc- tos de trabajo. Previsin y planificacin del transporte y logstica de la
ci de limpacte en ls de mquines. Comunicats de treball: disseny i maquinaria y de los trabajadores. Reduccin del impacto en el uso de
registre. Tractament informtic. Interpretaci. mquinas. Partes de trabajo: diseo y registro. Tratamiento informtico.
Interpretacin.
Normativa especfica forestal, dagricultura i de jardineria. Normativa especfica forestal, de agricultura y de jardinera.
Programaci del funcionament i manteniment de les installacions: Programacin del funcionamiento y mantenimiento de las instala-
ciones:
Tipus dinstallacions. Caracterstiques. Usos i aplicacions. Tipos de instalaciones. Caractersticas. Usos y aplicaciones:
Installacions per a forat de cultius. Hivernacles: tipus. Estructura Instalaciones para forzado de cultivos. Invernaderos: tipos.
i coberta. Materials utilitzats: vidre, plstics i altres. Propietats: trans- Estructura y cubierta. Materiales empleados: vidrio, plsticos y otros.
parncia, opacitat, rendiment trmic, lleugeresa, flexibilitat, estanquitat, Propiedades: transparencia, opacidad, rendimiento trmico, ligereza,
duraci i altres. Normes de qualitat. Sistemes de calefacci. Necessitats flexibilidad, estanqueidad, duracin y otras. Normas de calidad. Siste-
de calefacci. Estufes. Generadors daire. Aerotermos. Calefacci cen- mas de calefaccin. Necesidades de calefaccin. Estufas. Generadores
tral per aigua calenta i altres. Installacions de ventilaci, climatitzaci de aire. Aerotermos. Calefaccin central por agua caliente y otros. Ins-
i condicionament ambiental. Installacions de gas. Calefactors. Altres. talaciones de ventilacin, climatizacin y acondicionamiento ambiental.
Instalaciones de gas. Calefactores. Otros.
Installacions de reg. Reg localitzat i reg per aspersi. Capal de Instalaciones de riego. Riego localizado y riego por aspersin.
reg, canonades de conducci i distribuci. Filtratge: hidrocicl, filtre Cabezal de riego, tuberas de conduccin y distribucin. Filtrado: hidro-
darena, filtre de malla, filtre danelles, altres. Aparells de maneig, con- cicln, filtro de arena, filtro de malla, filtro de anillas, otros. Aparatos de
trol, mesura i seguretat: manmetre, regulador de pressi, limitadors de manejo, control, medida y seguridad: manmetro, regulador de presin,
cabal, vlvules hidruliques, electrovlvules. Emissors daigua: de baix limitadores de caudal, vlvulas hidrulicas, electrovlvulas. Emisores
cabal: microtub, helicodal, de laberint, dorifici, vrtex, autocompen- de agua: de bajo caudal: microtubo, helicoidal, de laberinto, de orifi-
sadors, mnega, cintes dexsudaci, dalt cabal: microaspersors i difu- cio, vortex, autocompensantes, manguera, cintas de exudacin, de alto
sors. Installacions dabastiment daigua. Captaci, grups de bomba- caudal: microaspersores y difusores. Instalaciones de abastecimiento de
ment. Canonades i conduccions. Materials utilitzats: policlorur de vinil, agua. Captacin, grupos de bombeo. Tuberas y conducciones. Mate-
polietil i altres. Timbratge. Clcul hidrulic en conduccions tancades. riales empleados: policloruro de vinilo, polietileno y otras. Timbrado.
Hidroponia i fertirrigaci. Esquema del procs de fertirrigaci. Capal Clculo hidrulico en conducciones cerradas. Hidropona y fertirriga-
de reg. Filtratge. Injecci de fertilitzants: venturi, tanc de fertilitzaci, cin. Esquema del proceso de fertirrigacin. Cabezal de riego. Filtrado.
bomba dinjecci. Programaci del reg. Elements, mitjans i mtodes. Inyeccin de fertilizantes: venturi, tanque de fertilizacin, bomba de
inyeccin. Programacin del riego. Elementos, medios y mtodos.
Num. 7482 / 10.03.2015 6794

Installacions per al drenatge i sanejament. Instalaciones para el drenaje y saneamiento.


Equips dadobament: adobadora tanc, dosificador elctric, dosi- Equipos de abonado: abonadora tanque, dosificador elctrico,
ficador hidrulic. dosificador hidrulico.
Installacions elctriques: lnies de baixa tensi dilluminaci i Instalaciones elctricas: tendidos de baja tensin de iluminacin
de fora. Elements de protecci i mesura. Generaci autnoma delec- y de fuerza. Elementos de proteccin y medida. Generacin autnoma
tricitat i energia. de electricidad y energa.
Installacions demmagatzematge i conservaci. Graners. Gra- Instalaciones de almacenaje y conservacin. Graneros. Graneros
ners amb murs de gravetat. Sitges metlliques per a gra. Sitges per a con muros de gravedad. Silos metlicos para grano. Silos para forraje.
farratge. Sitja rasa. Sitja trinxera. Sitja torre. Magatzem de maquin- Silo zanja. Silo trinchera. Silo torre. Almacn de maquinaria. Almacn
ria. Magatzem de farratges secs. Cambres frigorfiques de conservaci. de forrajes secos. Cmaras frigorficas de conservacin. Instalaciones
Installacions per a aprofitament de subproductes i eliminaci de resi- para aprovechamiento de subproductos y eliminacin de residuos. Otras
dus. Altres installacions. instalaciones.
Installacions forestals. Instalaciones forestales.
Revisi i diagnosi del funcionament de les installacions. Mante- Revisin y diagnosis del funcionamiento de las instalaciones.
niment i conservaci. Programaci de les operacions. Mantenimiento y conservacin. Programacin de las operaciones.
Diari de manteniment i incidncies. Anotacions. Diario de mantenimiento e incidencias. Anotaciones.
Ferramentes, estris i equips per al manteniment. Tipus. Herramientas, tiles y equipos para el mantenimiento. Tipos.
Materials per a la neteja, desinfecci, desinsectaci i desratitzaci. Materiales para la limpieza, desinfeccin, desinsectacin y desra-
Caracterstiques. Periodicitat. tizacin. Caractersticas. Periodicidad.
Normes bsiques de seguretat en el maneig de les installacions. Normas bsicas de seguridad en el manejo de las instalaciones.
Dispositius de seguretat. Taules i equips de mesura i revisi dinstal- Dispositivos de seguridad. Tablas y equipos de medida y revisin de
lacions. Mecanismes perillosos i zones de precauci. Roba de protecci. instalaciones. Mecanismos peligrosos y zonas de precaucin. Ropa de
proteccin.
Innovacions utilitzables en lexplotaci. Anlisi de nous equips Innovaciones utilizables en la explotacin. Anlisis de nuevos
i materials. equipos y materiales.
Normativa especfica forestal, dagricultura i de jardineria. Normativa especfica forestal, de agricultura y de jardinera.
Avaluaci davaries i supervisi de reparacions i posada al punt Evaluacin de averas y supervisin de reparaciones y puesta a
dinstallacions, maquinria i equips: punto de instalaciones, maquinaria y equipos:
Resposta davant de contingncies o situacions demergncia. Pla Respuesta ante contingencias o situaciones de emergencia. Plan
dactuaci. Valoraci de la situaci. Comunicaci i coordinaci de con- de actuacin. Valoracin de la situacin. Comunicacin y coordinacin
tingncies. de contingencias.
Avaries de lequipament agrari. Freqncia i previsi. Diagnstic. Averas del equipamiento agrario. Frecuencia y previsin. Diag-
Taules de diagnosi. Punts de control. Valoraci del seu abast: determi- nstico. Tablas de diagnosis. Puntos de control. Valoracin de su alcan-
naci i anlisi de danys. Documentaci i altres fonts dinformaci. Ela- ce: determinacin y anlisis de daos. Documentacin y otras fuentes de
boraci dinformes tcnics. Reparacions a fer en el taller especialitzat i informacin. Elaboracin de informes tcnicos. Reparaciones a realizar
en el taller de lexplotaci. en taller especializado y en el taller de la explotacin.
Equips de mesura i prova per al diagnstic i reparaci davaries. Equipos de medida y prueba para el diagnstico y reparacin de
Descripci, funcionament, cures i preparaci. Adequaci a les operaci- averas. Descripcin, funcionamiento, cuidados y preparacin. Adecua-
ons de diagnstic i reparaci davaries. cin a las operaciones de diagnstico y reparacin de averas.
Cost de les reparacions. Clcul. Elaboraci de pressupostos. Orga- Coste de las reparaciones. Clculo. Elaboracin de presupuestos.
nitzaci i registre de la documentaci. Convenincia o no de reparar: Organizacin y registro de la documentacin. Conveniencia o no de
relaci valor de lequipament/cost de la reparaci. reparar: relacin valor del equipamiento / coste de la reparacin.
Verificaci dels treballs de reparaci i/o substituci delements i Verificacin de los trabajos de reparacin y/o sustitucin de ele-
peces avariades. Manuals doperaci. Comprovacions en reparacions mentos y piezas averiadas. Manuales de operacin. Comprobaciones en
acabades. Posada al punt. Parmetres de control. reparaciones acabadas. Puesta a punto. Parmetros de control.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en els Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
processos davaluaci davaries i control de les reparacions i posades al les en los procesos de evaluacin de averas y control de las reparacio-
punt. Procediments, mtodes i temps. Ordes de reparaci i comunicats nes y puestas a punto. Procedimientos, mtodos y tiempos. rdenes de
de treball. reparacin y partes de trabajo.
Programaci i supervisi del manteniment de la maquinria i els Programacin y supervisin del mantenimiento de la maquinaria
equips: y equipos:
Operacions de manteniment. Tipus. Freqncia i periodicitat. Operaciones de mantenimiento. Tipos. Frecuencia y periodicidad.
Manteniment del tractor i equips de tracci. Cures i conserva- Mantenimiento del tractor y equipos de traccin. Cuidados y con-
ci. Manteniment del motor disel. Procediments: reglatges de taquets, servacin. Mantenimiento del motor diesel. Procedimientos: reglajes de
canvi doli i filtres. Neteja del circuit de refrigeraci i elaboraci de taqus, cambio de aceite y filtros. Limpieza del circuito de refrigeracin
mescla danticongelants. Porga del sistema dalimentaci i canvi de y elaboracin de mezcla de anticongelantes. Purga del sistema de ali-
filtres. Neteja de filtres daire. Conservaci i cures de la bateria. Com- mentacin y cambio de filtros. Limpieza de filtros de aire. Conservacin
provaci i verificaci dinjectors. Altres operacions de manteniment. y cuidados de la batera. Comprobacin y tarado de inyectores. Otras
operaciones de mantenimiento.
Sistemes i elements del tractor per a detectar anomalies o avaries. Sistemas y elementos del tractor para detectar anomalas o ave-
Anlisi de funcionament. ras. Anlisis de funcionamiento.
Manteniment dequips, apers, accessoris i ferramentes. Cures i Mantenimiento de equipos, aperos, implementos y herramientas.
conservaci. Procediment. Cuidados y conservacin. Procedimiento.
Manteniment de mquines de motor a explosi. Manteniment Mantenimiento de mquinas de motor a explosin. Mantenimiento
peridic. Revisions. peridico. Revisiones.
Equips, estris i ferramentes per al manteniment. Identificaci. Equipos, tiles y herramientas para el mantenimiento. Identifi-
cacin.
Caracterstiques. Preparaci, maneig i conservaci. Correspon- Caractersticas. Preparacin, manejo y conservacin. Correspon-
dncia amb els manuals de manteniment i instruccions de treball. dencia con los manuales de mantenimiento e instrucciones de trabajo.
Pla de neteja i conservaci. Equip i materials de neteja. Periodi- Plan de limpieza y conservacin. Equipo y materiales de limpieza.
citat. Periodicidad.
Num. 7482 / 10.03.2015 6795

Supervisi dels treballs de manteniment. Temps, mitjans i forma. Supervisin de los trabajos de mantenimiento. Tiempos, medios
Fitxes de treball. y forma. Fichas de trabajo.
Registre de les operacions de manteniment. Comunicats de man- Registro de las operaciones de mantenimiento. Partes de mante-
teniment. nimiento.
Costos de manteniment. Elaboraci dinformes. Mitjans i mto- Costes de mantenimiento. Elaboracin de informes. Medios y
des. Anlisi i avaluaci de resultats. mtodos. Anlisis y evaluacin de resultados.
Programes de manteniment. Elaboraci. Manuals del fabricant i Programas de mantenimiento. Elaboracin. Manuales del fabri-
una altra documentaci tcnica. Coordinaci de les operacions de man- cante y otra documentacin tcnica. Coordinacin de las operaciones
teniment amb la resta de tasques de lexplotaci. Aplicaci en la progra- de mantenimiento con el resto de tareas de la explotacin. Aplicacin
maci i el control del manteniment. en la programacin y control del mantenimiento.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en els Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
processos de manteniment de la maquinria i els equips. les en los procesos de mantenimiento de la maquinaria y equipos.
Obligacions administratives. Documentaci. Revisions. Organis- Obligaciones administrativas. Documentacin. Revisiones. Orga-
mes en institucions implicades. nismos en instituciones implicadas.
Normativa especfica forestal, dagricultura i de jardineria. Normativa especfica forestal, de agricultura y de jardinera.
Elaboraci de plans dadquisici, renovaci o rebuig de maquinria, Elaboracin de planes de adquisicin, renovacin o desecho de
equips, i installacions agrcoles, forestals i de jardineria: maquinaria, equipos, e instalaciones agrcolas, forestales y de jardinera:
Necessitats de mecanitzaci. Parc de maquinria duna empresa Necesidades de mecanizacin. Parque de maquinaria de una
agrcola, forestal o de jardineria. Clcul. Factors dependents del pla de empresa agrcola, forestal o de jardinera. Clculo. Factores dependien-
producci: superfcie cultivada, alternativa de cultius, rotacions, labors, tes del plan de produccin: superficie cultivada, alternativa de cultivos,
volum de producci i altres. Disponibilitat espacial i temporal. Poliva- rotaciones, labores, volumen de produccin y otras. Disponibilidad
lncia de mquines i equips. Mecanitzaci en explotacions dagricultura espacial y temporal. Polivalencia de mquinas y equipos. Mecanizacin
ecolgica. en explotaciones de agricultura ecolgica.
Criteris per a adquirir, renovar o rebutjar mquines i equips. Criterios para adquirir, renovar o desechar mquinas y equipos.
Temps de treball. Capacitat de treball. Anlisi de rendiments. Grau i cost Tiempos de trabajo. Capacidad de trabajo. Anlisis de rendimientos.
dutilitzaci. Costos fixos i variables. Llindars de rendibilitat i subs- Grado y coste de utilizacin. Costes fijos y variables. Umbrales de ren-
tituci. Incidncia en el parc de maquinria i en el cost per unitat de tabilidad y sustitucin. Incidencia en el parque de maquinaria y en el
producci. Contractaci de servicis, arrendament i s com (compartit). coste por unidad de produccin. Contratacin de servicios, arrenda-
Anlisi de la documentaci tcnica. miento y uso comn (compartido). Anlisis de la documentacin tc-
nica.
Registre de consum, incidncies i temps doperaci de la maqui- Registro de consumo, incidencias y tiempo de operacin de la
nria i els equips. Aplicaci prctica. Periodicitat. Mitjans i mtodes. maquinaria y equipos. Aplicacin prctica. Periodicidad. Medios y
Comunicats de treball i incidncies. Aplicacions informtiques. mtodos. Partes de trabajo e incidencias. Aplicaciones informticas.
Installacions agrcoles, forestals i de jardineria: caracterstiques i Instalaciones agrcolas, forestales y de jardinera: caractersticas
dimensions. Clcul. Factors a considerar: volums esperats de producci, y dimensiones. Clculo. Factores a considerar: volmenes esperados de
parmetres tcnics dallotjament i/o emmagatzematge, possibilitats de produccin, parmetros tcnicos de alojamiento y/o almacenamiento,
venda immediata o diferida de la producci, compatibilitat per a diver- posibilidades de venta inmediata o diferida de la produccin, compati-
sos usos i altres. bilidad para diversos usos y otros.
Adaptaci de les installacions ja existents al pla de producci. Adaptacin de las instalaciones ya existentes al plan de produc-
Grau dutilitzaci i rendibilitat. cin. Grado de utilizacin y rentabilidad.
Informes tecnicoeconmics. Apartats: caracterstiques tcniques, Informes tcnico-econmicos. Apartados: caractersticas tcnicas,
rendibilitat de la inversi, finanament i cost de loperaci. Cost dad- rentabilidad de la inversin, financiacin y coste de la operacin. Coste
quisici o installaci i cost de funcionament. Elaboraci. Moment de adquisicin o instalacin y coste de funcionamiento. Elaboracin.
dadquisici, renovaci o rebuig. Aplicacions ofimtiques especfiques. Momento de adquisicin, renovacin o desecho. Aplicaciones ofim-
ticas especficas.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en els Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
processos dadquisici, substituci (renovaci) o rebuig de maquinria, les en los procesos de adquisicin, sustitucin (renovacin) o desecho
equips i installacions agraris i de jardineria. de maquinaria, equipos e instalaciones agrarios y de jardinera.
Normativa de producci ecolgica. Normativa de produccin ecolgica.
Prevenci de riscos laborals i protecci mediambiental: Prevencin de riesgos laborales y proteccin medioambiental:
Identificaci de riscos. Identificacin de riesgos.
Determinaci de les mesures de prevenci de riscos laborals. Determinacin de las medidas de prevencin de riesgos laborales.
Normativa de prevenci de riscos laborals en les operacions de Normativa de prevencin de riesgos laborales en las operaciones
manteniment de vehicles. de mantenimiento de vehculos.
Factors i situacions de risc. Factors fsics de lentorn de treball. Factores y situaciones de riesgo. Factores fsicos del entorno de
Factors qumics de lentorn de treball. Sistemes de seguretat aplicats a trabajo. Factores qumicos del entorno de trabajo. Sistemas de seguridad
les mquines i als equips. Seguretat al taller. aplicados a las mquinas y equipos. Seguridad en el taller.
Mitjans i equips de protecci individual. Medios y equipos de proteccin individual.
Prevenci i protecci collectiva. Prevencin y proteccin colectiva.
Normativa reguladora de la gesti de residus. Normativa reguladora de la gestin de residuos.
Classificaci i emmagatzematge de residus. Clasificacin y almacenamiento de residuos.
Tractament i arreplega de residus. Tratamiento y recogida de residuos.
Compliment de la normativa de prevenci de riscos laborals. Cumplimiento de la normativa de prevencin de riesgos laborales.
Compliment de la normativa de protecci ambiental. Cumplimiento de la normativa de proteccin ambiental.
Mtodes/normes dorde i neteja. Mtodos / normas de orden y limpieza.
Comproms tic amb els valors de conservaci i defensa del patri- Compromiso tico con los valores de conservacin y defensa del
moni ambiental i cultural de la societat. patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.
Gesti ambiental. Gestin ambiental.
Num. 7482 / 10.03.2015 6796

Mdul professional: Tcniques dEducaci Ambiental Mdulo profesional: Tcnicas de Educacin Ambiental
Codi: 0790 Cdigo: 0790
Duraci: 96 hores Duracin: 96 horas
Continguts: Contenidos:
Caracterstiques de leducaci ambiental. Caractersticas de la educacin ambiental.
Principis bsics deducaci ambiental: conceptes bsics i defini- Principios bsicos de educacin ambiental: Conceptos bsicos y
cions. definiciones.
Fins i objectius de leducaci ambiental. Origen i histria de Fines y objetivos de la educacin ambiental. Origen e historia de
leducaci ambiental en el mn. Caracteritzaci de leducaci ambiental la educacin ambiental en el mundo. Caracterizacin de la educacin
a la Comunitat Valenciana. ambiental en la Comunitat Valenciana.
Perfil professional de leducador ambiental. Perfil profesional del educador ambiental.
Leducaci ambiental a Espanya. El llibre blanc i estratgies auto- La educacin ambiental en Espaa. El libro blanco y estrategias
nmiques i locals. autonmicas y locales.
Instruments dintervenci en educaci ambiental: informaci i Instrumentos de intervencin en educacin ambiental: Informa-
comunicaci. Formaci i capacitaci. Participaci. Investigaci i ava- cin y comunicacin. Formacin y capacitacin. Participacin. Inves-
luaci. tigacin y evaluacin.
Marcs dintervenci de leducaci ambiental: comunitat general, Marcos de intervencin de la educacin ambiental: Comunidad
associacions i ciutadania. Administraci. Empreses. Sistema educatiu. general, asociaciones y ciudadana. Administracin. Empresas. Sistema
Educativo.
Recopilaci de documentaci ambiental: Recopilacin de documentacin ambiental:
Centres de recursos dinformaci i documentaci ambiental: fonts Centros de recursos de informacin y documentacin ambiental:
dinformaci i dinmica. Fuentes de informacin y dinmica de los mismos.
Bases de dades de recursos i fons documentals: monografies, Bases de datos de recursos y fondos documentales: Monografas,
revistes i documents audiovisuals. Materials i recursos en Internet. Xar- revistas y documentos audiovisuales. Materiales y recursos en internet.
xes espanyoles i europees dinformaci ambiental: EIONET. Recursos i Redes espaolas y europeas de informacin ambiental: EIONET. Recur-
fons documentals ambientals de la Comunitat Valenciana. sos y fondos documentales ambientales de la Comunitat Valenciana.
Formats de la informaci ambiental en Internet: busca dinforma- Formatos de la informacin ambiental en Internet: Bsqueda de
ci ambiental. Internet i desenrotllament sostenible. directoris i portals informacin ambiental. Internet y desarrollo sostenible. directorios y
virtuals amb contingut ambiental. portales virtuales con contenido ambiental.
Tcniques de recopilaci, sistematitzaci, arxivament i actualitza- Tcnicas de recopilacin, sistematizacin, archivo y actualizacin
ci de la informaci ambiental. de la informacin ambiental.
Ferramentes informtiques aplicades al maneig de documentaci. Herramientas informticas aplicadas al manejo de documentacin.
Tcniques danlisi de la informaci: criteris i estratgies en el Tcnicas de anlisis de la informacin: criterios y estrategias en el
tractament de la informaci. tratamiento de la informacin.
Elaboraci de recursos i materials de difusi ambiental: Elaboracin de recursos y materiales de difusin ambiental:
Materials didacticodivulgatius. Materiales didctico-divulgativos.
Mitjans impresos: fullets, esquemes, lmines i manuals. Medios impresos: folletos, esquemas, lminas y manuales.
Mitjans visuals fixos no projectables: panells informatius, psters, Medios visuales fijos no proyectables: paneles informativos, pos-
fotografies i murals. ters, fotografas y murales.
Mitjans visuals fixos projectats: presentacions i diapositives. Medios visuales fijos proyectados: presentaciones y diapositivas.
Mitjans auditius: programes dudio i CD. Medios auditivos: programas de audio y CD.
Mitjans audiovisuals: vdeo, cine, webs, i CD interactius. Medios audiovisuales: vdeo, cine, webs, y CD interactivos.
Elaboraci de materials dinformaci ambiental: caracterstiques. Elaboracin de materiales de informacin ambiental: caractersti-
Disseny conceptual del missatge. Disseny artstic. cas. Diseo conceptual del mensaje. Diseo artstico.
Elaboraci de documents i manuals de bones prctiques. Elaboracin de documentos y manuales de buenas prcticas.
Disseny i elaboraci de campanyes publicitries. Diseo y elaboracin de campaas publicitarias.
Metodologies i instruments de difusi de la informaci ambiental: Metodologas e instrumentos de difusin de la informacin ambiental.
Concepte dinformaci i comunicaci. Concepto de informacin y comunicacin.
Recursos didctics per a la difusi de la informaci. Recursos didcticos para la difusin de la informacin.
Recursos expressius per a la comunicaci: desenrotllament Recursos expresivos para la comunicacin: desarrollo expresivo y
expressiu i comunicatiu. Tcniques dexpressi oral, escrita i plstica. comunicativo. Tcnicas de expresin oral, escrita y plstica. Talleres de
Tallers dexpressi en els projectes de treball. Organitzaci dels recur- expresin en los proyectos de trabajo. Organizacin de los recursos para
sos per a lexpressi i la comunicaci. Campanyes de sensibilitzaci. la expresin y la comunicacin. Campaas de sensibilizacin.
Participaci: models de participaci ciutadana. Procs de presa de Participacin: modelos de participacin ciudadana. Proceso de
decisions en actuacions dels problemes ambientals. toma de decisiones en actuaciones de los problemas ambientales.
Utilitzaci i valoraci de les tecnologies de la informaci i la Utilizacin y valoracin de las tecnologas de la informacin y la
comunicaci (TIC) com a recurs per a la difusi ambiental. comunicacin (TIC) como recurso para la difusin ambiental.
Difusi de la informaci ambiental a travs de la pgina web. Difusin de la informacin ambiental a travs de la web.
Comunicaci ambiental en Internet. Comunicacin ambiental en Internet.
Caracteritzaci dels procediments dinterpretaci ambiental: Caracterizacin de los procedimientos de interpretacin ambiental:
Concepte dinterpretaci, com a ferramenta deducaci ambiental Concepto de interpretacin, como herramienta de educacin
en el medi visitat. ambiental en el medio visitado.
Caracterstiques de la interpretaci ambiental. Caractersticas de la interpretacin ambiental.
Tipus dinterpretaci: autoguiada i personal o guiada. Tipos de Interpretacin: Auto-guiada y personal o guiada.
Disseny de programes i dexhibicions interpretatives: anlisi de Diseo de programas y de exhibiciones interpretativas: anlisis
lentorn. Objectius. Selecci i preparaci de mitjans. del entorno. Objetivos. Seleccin y preparacin de medios.
Activitats i materials dinterpretaci ambiental: objectius, planifi- Actividades y materiales de interpretacin ambiental: objetivos,
caci, implementaci del programa i avaluaci. planificacin, implementacin del programa y evaluacin.
Mitjans interpretatius: publicacions, itineraris, exposicions i simu- Medios interpretativos: publicaciones, itinerarios, exposiciones
lacions. Dispositius audiovisuals, equipaments especials i observatoris. y simulaciones Dispositivos audiovisuales, equipamientos especiales
y observatorios.
Itineraris dinterpretaci: urbana i rural. Itinerarios de interpretacin: urbana y rural.
Num. 7482 / 10.03.2015 6797

Possibilitats de lentorn: anlisi, valor i punts dinters. Punts Posibilidades del entorno: anlisis, valor y puntos de inters.
dinters relacionats amb el medi fsic. Punts dinters relacionats amb Puntos de inters relacionados con el medio fsico. Puntos de inters
la vegetaci i la fauna. Punts dinters histrics i culturals: intervenci relacionados con la vegetacin y fauna. Puntos de inters histricos y
humana. culturales: intervencin humana.
Equipaments dinterpretaci ambiental: centres dinterpretaci en Equipamientos de interpretacin ambiental: centros de interpreta-
la naturalesa i en el medi urb. Centres de visitants. Aules de la natura- cin en la naturaleza y en el medio urbano. Centros de visitantes. Aulas
lesa i jardins botnics. Centres de recursos ambientals, horts escolars i de la naturaleza y jardines botnicos. Centros de recursos ambientales,
granges escola. huertos escolares y granjas escuelas.
Centres dinterpretaci a la Comunitat Valenciana. Centros de interpretacin en la Comunitat Valenciana.

Mdul professional: Gesti dels Aprofitaments del Medi Forestal Mdulo profesional: Gestin de los Aprovechamientos del Medio
Forestal
Codi: 0810 Cdigo: 0810
Duraci: 128 hores Duracin: 128 horas
Continguts: Contenidos:
Organitzaci dels treballs daprofitament forestal: Organizacin de los trabajos de aprovechamiento forestal:
Interpretaci de projectes i plans tcnics forestals. plecs de con- Interpretacin de proyectos y planes tcnicos forestales. pliegos
dicions tcniques. Pressupostos. Caracterstiques principals dels plans. de condiciones tcnicas. Presupuestos. Caractersticas principales de los
Interpretaci. planos. Interpretacin.
Anlisi de les caracterstiques orogrfiques. Anlisis de las caractersticas orogrficas.
Procs davaluaci dimpacte ambiental. Llicncia ambiental. Proceso de evaluacin de impacto ambiental. Licencia ambiental.
Principals impactes ambientals negatius dels aprofitaments. Mesures Principales impactos ambientales negativos de los aprovechamientos.
preventives i correctores. Medidas preventivas y correctoras.
Organitzaci del treball. Seqncia de tasques. Organizacin del trabajo. Secuencia de tareas.
Selecci de maquinria i equips. Seleccin de maquinaria y equipos.
Gesti de personal. Necessitats de personal. Assignaci de tre- Gestin de personal. Necesidades de personal. Asignacin de tra-
balls. Supervisi i control del treball. bajos. Supervisin y control del trabajo.
Elaboraci dinformes tcnics. Rendiments i rendibilitat. Estima- Elaboracin de informes tcnicos. Rendimientos y rentabilidad.
ci i control de rendiments. Estimacin y control de rendimientos.
Criteris tcnics, econmics, de qualitat i de sostenibilitat. Criterios tcnicos, econmicos, de calidad y de sostenibilidad.
Normativa especfica dels aprofitaments. Aspectes de la legislaci Normativa especfica de los aprovechamientos. Aspectos de la
de les forests, general, nacional i autonmica, que afecta els aprofita- legislacin de montes general, nacional y autonmica, que afectan a los
ments. aprovechamientos.
Gesti dels aprofitaments forestals fusters: Gestin de los aprovechamientos forestales madereros:
Producci de fusta. Tipologia de la indstria fustera i de les Produccin de madera. Tipologa de la industria maderera y de las
empreses daprofitament. empresas de aprovechamiento.
Sistemes dexplotaci fustera. Avaluaci de la sostenibilitat. Sistemas de explotacin maderera. Evaluacin de la sostenibili-
dad.
Selecci i marcatge darbres. Seleccin y marcado de rboles.
Replantejament de les vies dextracci. Replanteo de las vas de saca.
Tallada. Tcniques, equips i mquines especfiques utilitzades. Apeo. Tcnicas, equipos y mquinas especficas empleadas.
Processament darbres. Tcniques, equips i mquines especfiques Procesado de rboles. Tcnicas, equipos y mquinas especficas
utilitzades. Classificaci de trosses. Cubicaci darbres tallats i de piles empleadas. Clasificacin de trozas. Cubicacin de rboles apeados y
de fusta i llenya. Tractament de subproductes del tallament. Apilament de pilas de maderas y leas. Tratamiento de subproductos del apeo.
de fusta i llenya. Apilado de maderas y leas.
Operacions darrossegament, crrega i apilament. Tallada i desem- Operaciones de arrastre, carga y apilado. Saca y desembosque.
boscament. Tcniques, mtodes, equips i mitjans especfics utilitzats. Tcnicas, mtodos, equipos y medios especficos utilizados.
Normativa de certificaci forestal. Associacions de certificaci i Normativa de certificacin forestal. Asociaciones de certificacin
empreses certificadores. y empresas certificadoras.
Gesti de lextracci del suro: Gestin de la extraccin del corcho:
Ecologia de les suredes ibriques: el cas de les suredes valenci- Ecologa de los alcornocales ibricos: el caso de los alcornocales
anes. valencianos.
Selecci i marcatge darbres de pela. Criteris. Sistemes dexplo- Seleccin y marcado de rboles de descorche. Criterios. Sistemas
taci de les suredes. Fases de laprofitament del suro, tcniques i pro- de explotacin de los alcornocales. Fases del aprovechamiento del cor-
cediments: cho, tcnicas y procedimientos.
Determinaci de lextracci del suro. Determinacin de la extraccin del corcho.
Operacions de desbrossament i accs. Operacions de pela. Tcni- Operaciones de desbroce y acceso. Operaciones de descorche.
ques, equips i ferramentes especfiques utilitzades. Clculs i mesures de Tcnicas, equipos y herramientas especficas empleadas. Clculos y
parmetres de pela i de la producci obtinguda. medidas de parmetros de descorche y de la produccin obtenida.
Operacions de desbrossament, apilament, mesurament, desem- Operaciones de clasificacin, apilado, medicin, desembosque y
boscament i transport. transporte.
Parmetres de qualitat. Morfologia i propietats principals del suro. Parmetros de calidad. Morfologa y propiedades principales del
Qualitats, aplicacions i utilitats del suro. Indstria surera. corcho. Calidades, aplicaciones y utilidades del corcho. Industria cor-
chera.
Planificaci de la recollecci daltres productes forestals: Planificacin de la recoleccin de otros productos forestales:
Selecci i marcatge darbres per a resinaci. Ecologia de la pineda Seleccin y marcado de rboles para resinacin. Ecologa del
resinera. pinar resinero.
Determinaci del moment dextracci. Factors. Determinacin del momento de extraccin. Factores.
Operacions per a lobtenci del galipot. Mtodes de resinaci: Operaciones para la obtencin de la miera. Mtodos de resinacin:
tcniques i procediments. Fases del treball de resinaci. Tcniques i tcnicas y procedimientos. Fases del trabajo de resinacin. Tcnicas y
procediments. Mtodes de clcul del galipot extret. Organitzaci de procedimientos. Mtodos de clculo de la miera extrada. Organizacin
Num. 7482 / 10.03.2015 6798

laprofitament de la resina. Ferramentes i equips per a la resinaci: iden- del aprovechamiento de la resina. Herramientas y equipos para la resi-
tificaci, descripci, manteniment i maneig; mecanitzaci de lextra- nacin: identificacin, descripcin, mantenimiento y manejo; mecani-
cci. Indstria resinera; transformaci i derivats del galipot. Qualitat, zacin de la extraccin. Industria resinera; transformacin y derivados
aplicacions i utilitats del galipot. de la miera. Calidad, aplicaciones y utilidades de la miera.
Extracci de fruits i llavors forestals. Ecologia de la pineda pinyo- Extraccin de frutos y semillas forestales. Ecologa del pinar
nera, les deveses dalzina i de castanyar. Mtodes de recollecci. Apro- pionero, las dehesas de encina y del castaar. Mtodos de recoleccin.
fitament de xicotets fruits silvestres; altres espcies eurosiberianes i Aprovechamiento de pequeos frutos silvestres; otras especies eurosibe-
mediterrnies susceptibles daprofitament; comparacions de transforma- rianos y mediterrneas susceptibles de aprovechamiento; comparaciones
ci i productivitat. Sistemes dexplotaci; el cultiu com a alternativa a de transformacin y productividad. Sistemas de explotacin; el cultivo
laprofitament silvestre. Conservaci i transformaci de fruits; indstria como alternativa al aprovechamiento silvestre. Conservacin y transfor-
associada. Comercialitzaci. macin de frutos; industria asociada. Comercializacin.
Recollecci de plantes aromtiques, medicinals o ornamentals. Recoleccin de plantas aromticas, medicinales u ornamentales.
Mtodes de recollecci. Equips i ferramentes per a la recollecci. Mtodos de recoleccin. Equipos y herramientas para la recoleccin.
Fenologia i poca de recollecci de les principals espcies forestals Fenologa y poca de recoleccin de las principales especies forestales
aromtiques comercialitzades. El cultiu com a alternativa a laprofita- aromticas comercializadas. El cultivo como alternativa al aprovecha-
ment silvestre. Usos destes plantes. Processament i transformaci de la miento silvestre. Usos de estas plantas. Procesado y transformacin de
planta; indstria associada. Comercialitzaci. la planta; industria asociada. Comercializacin.
Bolets comestibles. Identificaci i recollecci. Fonaments mico- Hongos comestibles. Identificacin y recoleccin. Fundamentos
lgics. Micorizes: importncia ecolgica, tipus i maneig. Usos dels micolgicos. Micorrizas: importancia ecolgica, tipos y manejo. Usos
bolets. Caracteritzaci de les principals espcies. Tcniques i procedi- de los hongos. Caracterizacin de las principales especies. Tcnicas y
ments utilitzats. Explotaci de zones tofoneres. Conservaci i transfor- procedimientos empleados. Explotacin de zonas truferas. Conserva-
maci de bolets i tfones. Comercialitzaci. cin y transformacin de setas y trufas. Comercializacin.
Producci apcola. Caracteritzaci i usos de la mel i la resta de Produccin apcola. Caracterizacin y usos de la miel y dems
productes del rusc. Maneig de labellar. Tcniques i mitjans dextra- productos de la colmena. Manejo del colmenar. Tcnicas y medios de
cci de productes. Efectes de lactivitat apcola en el medi natural; pol extraccin de productos. Efectos de la actividad apcola en el medio
linitzaci. natural; polinizacin.
Organitzaci del transport de productes forestals. Organizacin del transporte de productos forestales.
Normativa de seguretat alimentria. Normativa de seguridad alimentaria.
Supervisi de laprofitament de pastures naturals i obtenci de bio- Supervisin del aprovechamiento de pastos naturales y obtencin
massa: de biomasa:
Caracteritzaci de pastures i sistemes de pasturatge. Classificaci Caracterizacin de pastos y sistemas de pastoreo. Clasificacin
i distribuci dels principals tipus de pastures naturals extensives. Impor- y distribucin de los principales tipos de pastos naturales extensivos.
tncia econmica, ecolgica i social de les pastures naturals extensives. Importancia econmica, ecolgica y social de los pastos naturales
extensivos.
Anlisi de pastures; estimaci del valor alimentari i rendiments. Anlisis de pastos; estimacin del valor alimenticio y rendimien-
Biologia i ecologia dels pastius naturals. tos. Biologa y ecologa de los pastizales naturales.
Principals races ramaderes autctones. Tipus o sistemes de pas- Principales razas ganaderas autctonas. Tipos o sistemas de pasto-
turatge. Ordenaci de pastures. Capacitat de crrega i indicadors de reo. Ordenacin de pastos. Capacidad de carga e indicadores de sobre-
sobrepasturatge. pastoreo.
Treballs de millora i conservaci de pastius. Tcniques, procedi- Trabajos de mejora y conservacin de pastizales. Tcnicas, proce-
ments i mitjans especfics utilitzats en els treballs de millora de les pas- dimientos y medios especficos empleados en los trabajos de mejora de
tures: repartiment de dejeccions, fertilitzaci, esmenes, desbrossament los pastos: reparto de deyecciones, fertilizacin, enmiendas, desbroce y
i regeneraci de larbratge. regeneracin del arbolado.
Determinaci del material vegetal aprofitable. Biomassa forestal. Determinacin del material vegetal aprovechable. Biomasa fores-
Tipus, productes que sobtenen i caracterstiques. Tractament de la bio- tal. Tipos, productos que se obtienen y caractersticas. Tratamiento de
massa segons la destinaci. la biomasa segn el destino.
Planificaci del tall de biomassa per a s energtic. Desembos- Planificacin del corte de biomasa para uso energtico. Desem-
cament del material vegetal. Tcniques, procediments i mitjans utilit- bosque del material vegetal. Tcnicas, procedimientos y medios emplea-
zats en els treballs daprofitament de la biomassa; ferramentes i equips dos en los trabajos de aprovechamiento de la biomasa; herramientas y
especfics. equipos especficos.
Prevenci de riscos laborals i protecci mediambiental: Prevencin de riesgos laborales y proteccin medioambiental:
Determinaci de les mesures de prevenci de riscos laborals. Determinacin de las medidas de prevencin de riesgos laborales.
Normativa de prevenci de riscos laborals en les operacions Normativa de prevencin de riesgos laborales en las operaciones
daprofitament forestal: aspectes de la llei de prevenci de riscos labo- de aprovechamiento forestal: aspectos de la ley de prevencin de riesgos
rals i convenis collectius del sector (fusta, suro, etc.) que els afecten. laborales y convenios colectivos del sector (madera, corcho, etc.) que
les afectan.
Aspectes de la normativa de protecci ambiental, nacional i auto- Aspectos de la normativa de proteccin ambiental, nacional y
nmica que afecta els aprofitaments. autonmica, que afecta a los aprovechamientos.
Factors i situacions de risc; identificaci. Factores y situaciones de riesgo; identificacin.
Mitjans i equips de protecci individual i collectiva. Medios y equipos de proteccin individual y colectiva.
Normativa reguladora de la gesti de residus. Normativa reguladora de la gestin de residuos.
Classificaci i emmagatzematge de residus. Clasificacin y almacenamiento de residuos.
Tractament i arreplega de residus. Tratamiento y recogida de residuos.
Aprofitaments forestals i desenrotllament sostenible. Biodiversitat Aprovechamientos forestales y desarrollo sostenible. Biodiversi-
mediterrnia enfront de productivitat atlntica en els aprofitaments. dad mediterrnea frente a productividad atlntica en los aprovechamien-
Comproms tic amb els valors de conservaci i defensa del patrimoni tos. Compromiso tico con los valores de conservacin y defensa del
ambiental i cultural de la societat. patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.
Sistemes de gesti ambiental en empreses daprofitaments. Sistemas de Gestin ambiental en empresas de aprovechamientos.
Num. 7482 / 10.03.2015 6799

Mdul professional: Gesti i Organitzaci del Viver Forestal Mdulo profesional: Gestin y Organizacin del Vivero Forestal
Codi: 0811 Cdigo: 0811
Duraci: 96 hores Duracin: 96 horas
Continguts: Contenidos:
Planificaci de la producci del viver forestal: Planificacin de la produccin del vivero forestal.
Recopilaci de dades de la superfcie que cal repoblar. Projecte Recopilacin de datos de la superficie que hay que repoblar. Pro-
de repoblaci. yecto de repoblacin.
Viver forestal. Tipus. Caracterstiques. Factors dimplantaci. Vivero forestal. Tipos. Caractersticas. Factores de implantacin.
Ubicaci, aigua, clima, sl i altres. Vivers forestals a la Comunitat Ubicacin, agua, clima, suelo y otros. Viveros forestales en la Comu-
Valenciana. nitat Valenciana.
Mtodes de producci de planta forestal. Caracterstiques. Criteris Mtodos de produccin de planta forestal. Caractersticas. Crite-
delecci: amb arrel nua, amb pa darrels. rios de eleccin: a raz desnuda, con cepelln.
Zonificaci del viver forestal. Dimensions. Installacions prpies Zonificacin del vivero forestal. Dimensiones. Instalaciones pro-
de cada zona. Zonificaci idnia a la Comunitat Valenciana. pias de cada zona. Zonificacin idnea en la Comunitat Valenciana.
Hort de planter. Concepte. Obtenci de llavor selecta. Cures cul- Huerto semillero. Concepto. Obtencin de semilla selecta. Cuida-
turals a lhort de planter. Establiment dhorts de planters clonals: arbres dos culturales al huerto semillero. Establecimiento de huertos semilleros
plus i empeltats. clonales: rboles plus e injertados.
Clcul de plantes que es produiran. Variables de reposici. Clculo de plantas que se van a producir. Variables de reposicin.
Criteris tcnics, econmics, de qualitat i de sostenibilitat. Criterios tcnicos, econmicos, de calidad y de sostenibilidad.
Normativa ambiental, de producci en viver forestal i de preven- Normativa ambiental, de produccin en vivero forestal y de pre-
ci de riscos laborals. vencin de riesgos laborales.
Organitzaci dels processos dobtenci i preparaci de fruits, lla- Organizacin de los procesos de obtencin y preparacin de frutos,
vors i material vegetal: semillas y material vegetal.
Selecci de rodals i plantes excellents. Criteris. Localitzaci en Seleccin de rodales y plantas sobresalientes. Criterios. Localiza-
muntanya. Selecci de fruits i llavors. Criteris. cin en monte. Seleccin de frutos y semillas. Criterios.
Labors silvcoles de fructificaci. Tipus. Tcniques. Labores selvcolas de fructificacin. Tipos. Tcnicas.
Recollecci de fruits, llavors i material vegetal. Principals po- Recoleccin de frutos, semillas y material vegetal. Principales
ques de recollecci. Mtodes. Tcniques. pocas de recoleccin. Mtodos. Tcnicas.
Manipulaci del fruit i la llavor. Preprocessament. Assecament, Manipulacin del fruto y la semilla. Preprocesado. Secado, des-
despolpament, trilla i desgranatge. Neteja de llavors. Separaci i frac- pulpado, trillado y desgranado. Limpieza de semillas. Separacin y
cionament. Ventament. Garbellament. Material clonal de reproducci. fraccionamiento. Aventado. Cribado. Material clonal de reproduccin.
Selecci. Cures. Aprofitaments. rgans de multiplicaci asexual. Esp- Seleccin. Cuidados. Aprovechamientos. rganos de multiplicacin
cies de multiplicaci vegetativa. asexual. Especies de multiplicacin vegetativa.
Classificaci dels lots de llavors. Regions de procedncia. Clasificacin de los lotes de semillas. Regiones de procedencia.
Emmagatzematge i conservaci de fruits, llavors i material vege- Almacenamiento y conservacin de frutos, semillas y material
tal de propagaci. Tractaments de conservaci. Transport. vegetal de propagacin. Tratamientos de conservacin. Transporte.
Bancs de llavors i germoplasma. Utilitzaci de tcniques in vitro. Bancos de semillas y germoplasma. Utilizacin de tcnicas in
Preservaci de la diversitat a la Comunitat Valenciana. vitro. Preservacin de la diversidad en la Comunitat Valenciana.
Tractaments pregerminatius. Tipus. Letargies i latncies. Mtodes Tratamientos pregerminativos. Tipos. Letargos y latencias. Mto-
i tcniques segons tipus de llavor. dos y tcnicas segn tipo de semilla.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en els Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y mate-
processos dobtenci i preparaci de fruits, llavors i material vegetal. riales en los procesos de obtencin y preparacin de frutos, semillas y
material vegetal.
Maquinria i ferramentes. Selecci. s. Regulaci. Maquinaria y herramientas. Seleccin. Uso. Regulacin.
Normativa ambiental, de qualitat, de producci en viver forestal i Normativa ambiental, de calidad, de produccin en vivero forestal
de prevenci de riscos laborals. y de prevencin de riesgos laborales.
Coordinaci del procs dimplantaci del material vegetal en viver Coordinacin del proceso de implantacin del material vegetal en
forestal: vivero forestal.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en el Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
procs dimplantaci del material vegetal en viver. les en el proceso de implantacin del material vegetal en vivero.
Quantitat de llavor. Clcul. Anlisi de llavors. Cantidad de semilla. Clculo. Anlisis de semillas.
Preparaci del terreny. Condicionament. Preparaci de vivers i Preparacin del terreno. Acondicionamiento. Preparacin de semi-
planters. Tipus. poques de sembra. lleros y planteles. Tipos. pocas de siembra.
Envasos i contenidors forestals. Caracterstiques que influxen en Envases y contenedores forestales. Caractersticas que influyen en
el creixement del plan de llavors. Criteris de selecci. el crecimiento del brinzal. Criterios de seleccin.
Substrats utilitzats en vivers forestals. Propietats. Caracterstiques. Sustratos empleados en viveros forestales. Propiedades. Carac-
Tipus. Mescles. Inoculaci. Micoritzar. Fonament. Mtodes. tersticas. Tipos. Mezclas. Inoculacin. Micorrizacin. Fundamento.
Mtodos.
Tcniques de propagaci vegetativa: estacatge, multiplicaci per Tcnicas de propagacin vegetativa: estaquillado, esquejado, aco-
esqueix, amurgonament, divisi de mata i empeltament. Estimuladors dado, divisin de mata, e injertado. Estimuladores de enraizamiento.
darrelament. Tipus. Caracterstiques. Dosificaci. Tipos. Caractersticas. Dosificacin.
Sembra. Ompliment denvasos. Sembra manual. Sembra mecanit- Siembra. Llenado de envases. Siembra manual. Siembra mecani-
zada. Collocaci de propguls. Tcniques. zada. Colocacin de propgulos. Tcnicas.
Germinaci. Mtodes per a afavorir la germinaci. Condicions Germinacin. Mtodos para favorecer la germinacin. Condicio-
ambientals per al planter. Cambres de germinaci. Cures als vivers/ nes ambientales para el semillero. Cmaras de germinacin. Cuidados
planters. Protecci de sembres, desagermanat, repicada de plntules a los semilleros/planteles. Proteccin de siembras, deshermanado, repi-
darrel nua. cado de plntulas a raz desnuda.
Maquinria, apers i equips. Selecci. s. Regulaci. Maquinaria, aperos y equipos. Seleccin. Uso. Regulacin.
Normativa ambiental, de qualitat, de producci en viver forestal i Normativa ambiental, de calidad, de produccin en vivero forestal
de prevenci de riscos laborals. y de prevencin de riesgos laborales.
Programaci de les operacions de cultiu: Programacin de las operaciones de cultivo.
Num. 7482 / 10.03.2015 6800

Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en les Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
operacions de cultiu. les en las operaciones de cultivo.
Labors culturals sobre la planta en viver forestal. Classificaci. Labores culturales sobre la planta en vivero forestal. Clasifica-
cin.
Repicada. Finalitat. Tipus. Repicado. Finalidad. Tipos.
Parmetres de control ambiental. Programador. Parmetros de control ambiental. Programador.
Control dels elements de la installaci de reg. Programador de Control de los elementos de la instalacin de riego. Programador
reg. Ajustos. de riego. Ajustes.
Clcul de necessitats nutritives de les plantes en viver. Clculo de necesidades nutritivas de las plantas en vivero.
Maquinria, apers i equips. Selecci. s. Regulaci. Maquinaria, aperos y equipos. Seleccin. Uso. Regulacin.
Criteris tcnics, econmics, de qualitat i de sostenibilitat. Criterios tcnicos, econmicos, de calidad y de sostenibilidad.
Normativa ambiental, de producci en viver i de prevenci de Normativa ambiental, de produccin en vivero y de prevencin
riscos laborals. de riesgos laborales.
Coordinaci de les operacions daclimataci de la planta forestal. Coordinacin de las operaciones de aclimatacin de la planta forestal.
Enduriment. Concepte. Mtodes. Criteris de selecci. Criteris de Endurecimiento. Concepto. Mtodos. Criterios de seleccin. Cri-
qualitat en planta forestal. Especificacions per a la Comunitat Valen- terios de calidad en planta forestal. Especificaciones para la Comunitat
ciana. Valenciana.
Protocols de crrega. Preparaci de la planta per a la seua comer- Protocolos de carga. Preparacin de la planta para su comercia-
cialitzaci: escapadures i retalls radiculars, embalatge i organitzaci. lizacin: despuntes y recortes radiculares, embalaje y organizacin.
Passaport fitosanitari. Pasaporte fitosanitario.
Adaptaci de la planta a peu de repoblaci. Tipus. Adaptacin de la planta a pie de repoblacin. Tipos.
Preparaci de plantes per a repoblaci. Condicionament radicular. Preparacin de plantas para repoblacin. Acondicionamiento radi-
cular.
Emmagatzematge de planons de llavor. Cures. Almacenamiento de brinzales. Cuidados.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
laclimataci de la planta forestal. les en la aclimatacin de la planta forestal.
Maquinria, apers i equips. Selecci. s. Regulaci. Maquinaria, aperos y equipos. Seleccin. Uso. Regulacin.
Normativa ambiental, de qualitat, de producci en viver i de pre- Normativa ambiental, de calidad, de produccin en vivero y de
venci de riscos laborals. prevencin de riesgos laborales.

Mdul professional: Gesti Cinegtica Mdulo profesional: Gestin Cinegtica


Codi: 0812 Cdigo: 0812
Duraci: 100 hores Duracin: 100 horas
Continguts: Contenidos:
Realitzaci de censos de fauna: Realizacin de censos de fauna:
Espcies de caa major i menor, competidores, depredadores i Especies de caza mayor y menor, competidoras, depredadoras y
altres. Taxonomia: classificaci i sistemtica. Lnies taxonmiques de otras. Taxonoma: clasificacin y sistemtica. Lneas taxonmicas de
les espcies cinegtiques. Varietats i ecotipus. Denominaci comuna i las especies cinegticas. Variedades y ecotipos. Denominacin comn y
denominacions regionals. Morfologia externa, fanerptica i parmetres denominaciones regionales. Morfologa externa, fanerptica y parme-
corporals. Influncia de lambient. Biologia de les espcies cinegti- tros corporales. Influencia del ambiente. Biologa de las especies cine-
ques. Alimentaci i comportament alimentari. Reproducci: cicle repro- gticas. Alimentacin y comportamiento alimentario. Reproduccin:
ductiu i sistemes daparellament. Parmetres reproductius: percentatge ciclo reproductivo y sistemas de apareamiento. Parmetros reproducti-
de femelles en gestaci, sex-rtio, grandria de ventrada, fenologia de vos: porcentaje de hembras en gestacin, sex-ratio, tamao de camada,
cria i altres. Registre i interpretaci. Hbits de les espcies cinegtiques. fenologa de cra y otros. Registro e interpretacin. Hbitos de las espe-
Ritmes dactivitat. Comportament i organitzaci social. s de lespai: cies cinegticas. Ritmos de actividad. Comportamiento y organizacin
variacions temporals i segons classes de sexe i edat. Gregarisme i terri- social. Uso del espacio: variaciones temporales y segn clases de sexo
torialitat. Materials, empremtes i senyals despcies cinegtiques. y edad. Gregarismo y territorialidad. Materiales, huellas y seales de
especies cinegticas.
Distribuci geogrfica nacional i autonmica. Espcies autctones Distribucin geogrfica nacional y autonmica. Especies autcto-
i allctones, sedentries i migratries. nas y alctonas, sedentarias y migratorias.
Dinmica de poblacions. Grandria i densitat poblacional. Taxa Dinmica de poblaciones. Tamao y densidad poblacional. Tasa
de creixement: taxes de natalitat, mortalitat, emigraci i immigraci. de crecimiento: tasas de natalidad, mortalidad, emigracin e inmigra-
cin.
Velocitat de creixement. Estructura de la poblaci: classes de sexe i Velocidad de crecimiento. Estructura de la poblacin: clases de sexo
edat. Pirmides de poblaci: modelatge segons tcnica de caa. y edad. Pirmides de poblacin: modelado segn tcnica de caza.
Estima de la grandria o densitat poblacional. ndexs dabundn- Estima del tamao o densidad poblacional. ndices de abundancia.
cia. Tcniques de mostreig. Mtodes de cens: directes i indirectes. Cens Tcnicas de muestreo. Mtodos de censo: directos e indirectos. Censo
de poblacions segons el seu patr de distribuci. Protocols dactuaci. de poblaciones segn su patrn de distribucin. Protocolos de actuacin.
Elecci del mtode de cens: adequaci a lhbitat i a la poblaci. Tc- Eleccin del mtodo de censo: adecuacin al hbitat y a la poblacin.
niques i mitjans per a la captura, immobilitzaci, marcatge i seguiment Tcnicas y medios para la captura, inmovilizacin, marcado y segui-
despcies. Problemes en el cens de vertebrats. Detectabilitat i captu- miento de especies. Problemas en el censo de vertebrados. Detectabili-
rabilitat. dad y capturabilidad.
Itineraris, transsectes, rees de mostreig i punts de cens i control. Itinerarios, transectos, reas de muestreo y puntos de censo y con-
Emplaament i localitzaci. Adequaci al mtode de cens. trol. Emplazamiento y localizacin. Adecuacin al mtodo de censo.
Arreplega de dades en camp. Materials, mitjans i equips tcnics. Recogida de datos en campo. Materiales, medios y equipos tcni-
Registre i processament de la informaci. Elaboraci dinformes. Valo- cos. Registro y procesamiento de la informacin. Elaboracin de infor-
raci de resultats. mes. Valoracin de resultados.
Organitzaci de recursos humans i materials per a lelaboraci Organizacin de recursos humanos y materiales para la elabora-
dun cens de fauna. Distribuci de tasques i previsi de mitjans. cin de un censo de fauna. Distribucin de tareas y previsin de medios.
Normativa ambiental, especfica dordenaci de fauna, de benes- Normativa ambiental, especfica de ordenacin de fauna, de bien-
tar animal i de prevenci de riscos laborals. estar animal y de prevencin de riesgos laborales.
Num. 7482 / 10.03.2015 6801

Conservaci i millora de lhbitat de les espcies cinegtiques i Conservacin y mejora del hbitat de las especies cinegticas y aso-
associades: ciadas:
Hbitat de les espcies cinegtiques: elements estructurals i vege- Hbitat de las especies cinegticas: elementos estructurales y
taci. Unitats paisatgstiques. Particularitats dels ecosistemes agrcoles vegetacin. Unidades paisajsticas. Particularidades de los ecosistemas
i forestals. agrcolas y forestales.
Avaluaci de lestat de lhbitat: ndexs i parmetres que cal ava- Evaluacin del estado del hbitat: ndices y parmetros que hay
luar. Mtodes. Proposta de mesures correctores. Registre i anlisi de la que evaluar. Mtodos. Propuesta de medidas correctoras. Registro y
informaci. Elaboraci dinformes. s de les TIC en el tractament de anlisis de la informacin. Elaboracin de informes. Uso de las TIC en
la informaci. el tratamiento de la informacin.
Capacitat dacollida del medi. Conceptes de capacitat de crrega Capacidad de acogida del medio. Conceptos de capacidad de
per a animals silvestres. Estimaci: mtodes directes i indirectes. carga para animales silvestres. Estimacin: mtodos directos e indi-
rectos.
Conservaci i/o millora de lhbitat. Actuacions en agroecosiste- Conservacin y/o mejora del hbitat. Actuaciones en agroecosis-
mes (implantaci o millora de pastius, rotacions i policultius, conserva- temas (implantacin o mejora de pastizales, rotaciones y policultivos,
ci de marges i altres) i en ecosistemes forestals (podes, aclarides, tries, conservacin de mrgenes y otros) y en ecosistemas forestales (podas,
afavoriments vegetals, repoblacions i altres). Treballs requerits segons clareos, entresacas, resalveos, repoblaciones y otros). Trabajos reque-
els objectius previstos. Supervisi. Compatibilitat de les actuacions de ridos segn los objetivos previstos. Supervisin. Compatibilidad de las
conservaci i millora amb la ramaderia, agricultura i altres usos socials actuaciones de conservacin y mejora con la ganadera, agricultura y
del medi. otros usos sociales del medio.
Elements per a afavorir la capacitat dacollida del medi: punts Elementos para favorecer la capacidad de acogida del medio: pun-
daigua, refugis, menjadors i altres. Influncia en alimentaci, recer i tos de agua, refugios, comederos y otros. Influencia en alimentacin,
altres comportaments de les espcies cinegtiques. Clcul de necessi- cobijo y otros comportamientos de las especies cinegticas. Clculo
tats. Criteris per a determinar-ne la ubicaci. Implantaci, manteniment de necesidades. Criterios para determinar su ubicacin. Implantacin,
i conservaci: mantenimiento y conservacin.
Mitjans, equips, mquines i ferramentes utilitzats en els treballs Medios, equipos, mquinas y herramientas utilizados en los tra-
davaluaci, conservaci i millora de lhbitat de les espcies cinegti- bajos de evaluacin, conservacin y mejora del hbitat de las especies
ques. Criteris de selecci. cinegticas. Criterios de seleccin.
Organitzaci de recursos humans i materials en els treballs dava- Organizacin de recursos humanos y materiales en los trabajos de
luaci, conservaci i millora de lhbitat de les espcies cinegtiques. evaluacin, conservacin y mejora del hbitat de las especies cinegti-
Distribuci de tasques i previsi de mitjans. cas. Distribucin de tareas y previsin de medios.
Normativa ambiental, certificaci de qualitat cinegtica, especfi- Normativa ambiental, certificacin de calidad cinegtica, espec-
ca de caa i de prevenci de riscos laborals. fica de caza y de prevencin de riesgos laborales.
Realitzaci de tasques de vigilncia, seguiment i control de les Realizacin de tareas de vigilancia, seguimiento y control de las
poblacions despcies dun espai cinegtic: poblaciones de especies de un espacio cinegtico:
Vigilncia i control dun espai cinegtic. Pla dactuaci. Funcions Vigilancia y control de un espacio cinegtico. Plan de actuacin.
dels agents del medi natural i dels guardes de caa. Guardes honoraris Funciones de los agentes del medio natural y de los guardas de caza.
de caa. Collaboraci amb els cossos i forces de seguretat. Guardas honorarios de caza. Colaboracin con los cuerpos y fuerzas
de seguridad.
Prohibicions, infraccions i sancions en matria de caa. Furtivis- Prohibiciones, infracciones y sanciones en materia de caza. Furti-
me. Arts i tcniques illegals de caa. vismo. Artes y tcnicas ilegales de caza.
Procediment dinspecci, ordenaci, instrucci i resoluci dex- Procedimiento de inspeccin, ordenacin, instruccin y resolucin
pedients sancionadors. Ompliment de la documentaci: de expedientes sancionadores. Cumplimentacin de la documentacin.
Malalties i epizoties ms comunes. Malalties de declaraci obli- Enfermedades y epizootias ms comunes. Enfermedades de decla-
gatria. Mtodes de detecci i control. Presa de mostres. Procediment racin obligatoria. Mtodos de deteccin y control. Toma de muestras.
dinforme els tcnics sanitaris. Procedimiento de informe a los tcnicos sanitarios.
Detecci de presncia i estimaci dabundncia de predadors: Deteccin de presencia y estimacin de abundancia de predado-
observaci directa o localitzaci de nius, caus, empremtes i rastres. res: observacin directa o localizacin de nidos, madrigueras, huellas y
Registre de localitzaci. Elaboraci dinformes. Llindar dactuaci. rastros. Registro de localizacin. Elaboracin de informes. Umbral de
Proposta de control legal. Impacte dels predadors sobre les poblacions actuacin. Propuesta de control legal. Impacto de los predadores sobre
cinegtiques. las poblaciones cinegticas.
Control de predadors. Mtodes: trampes i llaos, substncies Control de predadores. Mtodos: trampas y lazos, sustancias atra-
atraients, armes de foc i altres. Criteris delecci. Quotes, poques i yentes, armas de fuego y otras. Criterios de eleccin. Cupos, pocas y
periodicitat de revisi dels dispositius de captura. Alliberament o sacri- periodicidad de revisin de los dispositivos de captura. Liberacin o
fici desprs de la captura: protocol dactuaci. Arreplega i registre de sacrificio tras captura: protocolo de actuacin. Recogida y registro de
dades: elaboraci dinformes. Adequaci al pla tcnic. Autoritzacions datos: elaboracin de informes. Adecuacin al plan tcnico. Autoriza-
administratives. ciones administrativas.
Mitjans, equips, estris i ferramentes utilitzats en els treballs de Medios, equipos, tiles y herramientas utilizados en los trabajos
vigilncia i control dun espai cinegtic. Selecci, maneig i manteni- de vigilancia y control de un espacio cinegtico. Seleccin, manejo y
ment. SIG: aplicaci en la vigilncia i control dun espai cinegtic. mantenimiento. SIG: aplicacin en la vigilancia y control de un espacio
cinegtico.
Organitzaci de recursos humans i materials en les tasques de Organizacin de recursos humanos y materiales en las tareas de
vigilncia i control dun espai cinegtic. Distribuci de tasques i pre- vigilancia y control de un espacio cinegtico. Distribucin de tareas y
visi de mitjans. previsin de medios.
Normativa ambiental, especfica de caa, de benestar animal i de Normativa ambiental, especfica de caza, de bienestar animal y
prevenci de riscos laborals. Collaboraci en laplicaci de mesures de prevencin de riesgos laborales. Colaboracin en la aplicacin de
profilctiques i/o teraputiques. medidas profilcticas y/o teraputicas.
Organitzaci i supervisi de la producci i repoblaci despcies Organizacin y supervisin de la produccin y repoblacin de espe-
cinegtiques: cies cinegticas:
Explotacions intensives dungulats, aus i lagomorfs amb fins cine- Explotaciones intensivas de ungulados, aves y lagomormos con
gtics. Caracterstiques especfiques. Infraestructures, installacions fines cinegticos. Caractersticas especficas. Infraestructuras, instalacio-
i dependncies. Mitjans, equips, mquines i ferramentes: selecci i nes y dependencias. Medios, equipos, mquinas y herramientas: seleccin
maneig. Inspecci de granges cinegtiques: elaboraci dinformes. y manejo. Inspeccin de granjas cinegticas: elaboracin de informes.
Num. 7482 / 10.03.2015 6802

Recepci i expedici danimals. Protocol dactuaci. Documen- Recepcin y expedicin de animales. Protocolo de actuacin.
taci dorigen i sanitat. Allament i quarantena. Distribuci per lots. Documentacin de origen y sanidad. Aislamiento y cuarentena. Distri-
Maneig danimals silvestres: tcniques. Control de lestrs i evitaci bucin por lotes. Manejo de animales silvestres: tcnicas. Control del
de danys. estrs y evitacin de daos.
Pla dalimentaci: clcul de consum i sistemes de distribuci. Pro- Plan de alimentacin: clculo de consumo y sistemas de dis-
ductes utilitzats en lalimentaci (matries primeres, correctors vita- tribucin. Productos utilizados en la alimentacin (materias primas,
minicominerals i altres). Pla de reproducci i cria: calendari de zels, correctores vitamnico-minerales y otros). Plan de reproduccin y cra:
cobriments, gestacions i parts; programa de cria. Fitxes de control i calendario de celos, cubriciones, gestaciones y partos; programa de cra.
elaboraci dinformes. Fichas de control y elaboracin de informes.
Tcniques de captura i maneig despcies cinegtiques en viu. Tcnicas de captura y manejo de especies cinegticas en vivo.
Xarxes, malles, trampes, capturadors (fixos i eventuals) i altres: rendi- Redes, mallas, trampas, capturaderos (fijos y eventuales) y otros: ren-
ment i selectivitat. Emplaament. Adequaci a les condicions del medi dimiento y selectividad. Emplazamiento. Adecuacin a las condiciones
i a lespcie. Transport despcies cinegtiques: condicions i documen- del medio y a la especie. Transporte de especies cinegticas: condicio-
taci. nes y documentacin.
Introduccions, repoblacions i translocacions: mtodes segons fina- Introducciones, repoblaciones y traslocaciones: mtodos segn
litat perseguida. Autoritzaci administrativa. Determinaci del nom- finalidad perseguida. Autorizacin administrativa. Determinacin del
bre dexemplars, edats i relaci de sexes. Tcniques i poca de solta. nmero de ejemplares, edades y relacin de sexos. Tcnicas y poca
Maneig previ, profilaxi i seguiment. Fitxes de control. Principals causes de suelta. Manejo previo, profilaxis y seguimiento. Fichas de control.
de mortalitat. Soltes per a caa. Principales causas de mortalidad. Sueltas para caza.
Impacte de les repoblacions: contaminaci gentica de les pobla- Impacto de las repoblaciones: contaminacin gentica de las
cions naturals. Impacte sobre la flora i fauna associada. poblaciones naturales. Impacto sobre la flora y fauna asociada.
Organitzaci de recursos humans i materials per a la producci Organizacin de recursos humanos y materiales para la produc-
i repoblaci despcies cinegtiques. Distribuci de tasques i previsi cin y repoblacin de especies cinegticas. Distribucin de tareas y
de mitjans. previsin de medios.
Normativa ambiental, especfica de caa, de benestar animal i de Normativa ambiental, especfica de caza, de bienestar animal y de
prevenci de riscos laborals. prevencin de riesgos laborales.
Planificaci i organitzaci daprofitaments cinegtics: Planificacin y organizacin de aprovechamientos cinegticos:
Plans dordenaci i aprofitament cinegtic. Apartats. Elaboraci. Planes de ordenacin y aprovechamiento cinegtico. Apartados.
Interpretaci i aplicaci. Revisions i actualitzacions. Unitats ecolgi- Elaboracin. Interpretacin y aplicacin. Revisiones y actualizaciones.
ques i unitats de gesti. Unidades ecolgicas y unidades de gestin.
Terrenys daprofitament cinegtic. Concessi administrativa. Terrenos de aprovechamiento cinegtico. Concesin administra-
Registre. Senyalitzaci. Llei de Caa de la Comunitat Valenciana. Orde tiva. Registro. Sealizacin. Ley de caza de la Comunitat Valenciana.
de vedes de la Comunitat Valenciana. Orden de vedas de la Comunitat Valenciana.
Tcniques i modalitats de caa major i menor. Adequaci a lhbi- Tcnicas y modalidades de caza mayor y menor. Adecuacin al
tat, espcies i normativa. Caa selectiva i caa de gesti. Vedes i pero- hbitat, especies y normativa. Caza selectiva y caza de gestin. Vedas y
des hbils. Tipus darmes i de municions. Llicncies i revisions. Moda- periodos hbiles. Tipos de armas y de municiones. Licencias y revisio-
litats tradicionals de caa. Gossos de caa Mitjans, equips, mquines i nes. Modalidades tradicionales de caza. Perros de caza Medios, equipos,
ferramentes utilitzats. Criteris de selecci. mquinas y herramientas utilizados. Criterios de seleccin.
Avaluaci del potencial cinegtic dun hbitat: productivitat sos- Evaluacin del potencial cinegtico de un hbitat: productividad
tenible mxima. Reclutament net. Taxa de recollecci. Estimaci de la sostenible mxima. Reclutamiento neto. Tasa de recoleccin. Estima-
quota de captures: mtodes. Correccions. Taules de caa. cin del cupo de capturas: mtodos. Correcciones. Tablas de caza.
Pla de caa: objectius. Adequaci al potencial cinegtic del ter- Plan de caza: objetivos. Adecuacin al potencial cinegtico del
reny. Seguiment i avaluaci. terreno. Seguimiento y evaluacin.
Valoraci de trofeus. Normes CIC. Valoraci en camp i en m. Valoracin de trofeos. Normas CIC Valoracin en campo y en
Procediment dhomologaci. mano. Procedimiento de homologacin.
Programaci dactivitats cinegtiques. Determinaci de dates i Programacin de actividades cinegticas. Determinacin de fechas
llocs. Procediment administratiu: sollicituds i autoritzacions. y lugares. Procedimiento administrativo: solicitudes y autorizaciones.
Exercici dactivitats cinegtiques. Protocol dactuaci: notificaci Desarrollo de actividades cinegticas. Protocolo de actuacin:
senyalitzaci i seguretat. Assessorament i informaci als participants en notificacin sealizacin y seguridad. Asesoramiento e informacin a
lactivitat. Elaboraci dinformes (modalitat de caa, nombre de caa- los participantes en la actividad. Elaboracin de informes (modalidad
dors, animals abatuts de cada espcie, dades morfomtriques i altres). de caza, nmero de cazadores, animales abatidos de cada especie, datos
Control sanitari, transport i comercialitzaci de les peces de caa. morfomtricos y otros). Control sanitario, transporte y comercializacin
de las piezas de caza.
Coordinaci de recursos humans i materials en la planificaci i Coordinacin de recursos humanos y materiales en la planifi-
organitzaci daprofitaments cinegtics. Distribuci de tasques i pre- cacin y organizacin de aprovechamientos cinegticos. Distribucin
visi de mitjans. Organitzacions professionals de caa (orgniques de de tareas y previsin de medios. Organizaciones profesionales de caza
caa). (orgnicas de caza).
Normativa ambiental, especfica de caa i de prevenci de riscos Normativa ambiental, especfica de caza y de prevencin de ries-
laborals. gos laborales.

Mdul Professional: Gesti de la Pesca Continental Mdulo profesional: Gestin de la Pesca Continental
Codi: 0813 Cdigo: 0813
Duraci: 80 hores Duracin: 80 horas
Continguts: Contenidos:
Organitzaci i supervisi dels treballs de gesti de les comunitats i Organizacin y supervisin de los trabajos de gestin de las comu-
de lhbitat aqcola continental: nidades y del hbitat acucola continental:
Ecosistemes fluvials i lacustres. Tipus. Formacions vegetals ms Ecosistemas fluviales y lacustres. Tipos. Formaciones vegetales
importants dels llits de riu i riberes. Distribuci. Espcies de flora inva- ms importantes de los cauces y riberas. Distribucin. Especies de flora
sora. Ecologia de les aiges continentals. invasora. Ecologa de las aguas continentales.
Peixos i crustacis. Principals espcies aqcoles continentals. Peces y crustceos. Principales especies acucolas continentales.
Classificaci. Morfologia i biologia. Distribuci i repartiment geogrfic. Clasificacin. Morfologa y biologa. Distribucin y reparto geogrfico.
Num. 7482 / 10.03.2015 6803

Altres comunitats animals prpies daiges continentals o associ- Otras comunidades animales propias de aguas continentales o
ades a estes. Fauna predadora de les espcies dinters pisccola i aq- asociadas a ellas. Fauna predadora de las especies de inters pisccola
cola continental. y acucola continental.
Selecci, extracci, marcatge, transport i alliberament de peixos i Seleccin, extraccin, marcaje, transporte y liberacin de peces y
crustacis. Tcniques de mostreig. Pesca elctrica. Fonament. Tcniques crustceos. Tcnicas de muestreo. Pesca elctrica. Fundamento. Tcni-
de captura amb xarxes i trampes. Mostreig amb txics. Tcniques dhi- cas de captura con redes y trampas. Muestreo con txicos. Tcnicas de
droacstica. Enquestes. Marcatges. Inventaris poblacionals. Mtodes de hidroacstica. Encuestas. Marcajes. Inventarios poblacionales. Mtodos
cens. Transport i solta de peixos. Mtodes de transport. de censo. Transporte y suelta de peces. Mtodos de transporte.
Presa de mostres biolgiques. Procediment. Preparaci i envia- Toma de muestras biolgicas. Procedimiento. Preparacin y envo.
ment. Repoblaciones pisccolas: mtodos y procedimientos.
Repoblacions pisccoles: mtodes i procediments.
Aparells, equips, vehicles especials i ferramentes utilitzats en els Aparatos, equipos, vehculos especiales y herramientas utilizados
treballs de gesti de lhbitat aqcola continental. Selecci. s. Regu- en los trabajos de gestin del hbitat acucola continental. Seleccin.
laci. Uso. Regulacin.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que shan de Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van a
fer, la de benestar animal i la de prevenci de riscos laborals. realizar, la de bienestar animal y la de prevencin de riesgos laborales.
Planificaci dels treballs de gesti del llit de riu: Planificacin de los trabajos de gestin del cauce:
Espcies vegetals prpies dels llits de riu. Tipus. Especies vegetales propias de los cauces. Tipos.
Caracterstiques generals dels ecosistemes dolaqcoles. Factors Caractersticas generales de los ecosistemas dulceacucolas. Fac-
que condicionen un tram de riu. Anlisi de les caracterstiques geomor- tores que condicionan un tramo de ro. Anlisis de las caractersticas
folgiques del llit. Caracterstiques fsiques de laigua: temperatura, geomorfolgicas del cauce. Caractersticas fsicas del agua: temperatu-
terbolesa, conductivitat i altres. Caracterstiques qumiques de laigua: ra, turbidez, conductividad y otras. Caractersticas qumicas del agua:
oxigen dissolt, pH, nutrients, compostos nitrogenats i altres. oxgeno disuelto, pH, nutrientes, compuestos nitrogenados y otras.
La fresa o posta. Factors condicionants. Mtodes davaluaci. La freza o desove. Factores condicionantes. Mtodos de evalua-
cin.
Treballs de manteniment en el llit. Tipus dalteracions del medi. Trabajos de mantenimiento en el cauce. Tipos de alteraciones del
Pla de millora. Avaluaci i restauraci de lhbitat aqutic. Obres de medio. Plan de mejora. Evaluacin y restauracin del hbitat acutico.
condicionament i millora. Mesures per a augmentar la cobertura i les- Obras de acondicionamiento y mejora. Medidas para aumentar la cober-
pai vital. Mesures per a millorar la producci daliment. Mesures per a tura y el espacio vital. Medidas para mejorar la produccin de alimento.
millorar la temperatura de les aiges. Medidas para mejorar la temperatura de las aguas.
Construcci dels elements i les infraestructures. Tcniques per a Construccin de los elementos e infraestructuras. Tcnicas para
reduir els impactes. Basses de decantaci. Obstacles a la migraci. Pas- reducir los impactos. Balsas de decantacin. Obstculos a la migracin.
sos i escales de peixos. Implantaci Rescloses. Preses. Rius artificials. Pasos y escalas de peces. Implantacin Esclusas. Represas. Ros artifi-
Comptadors de peixos, reixetes, rastells i altres elements propis de la ciales. Contadores de peces, rejillas, rastrillos y otros elementos propios
gesti de llits de riu. de la gestin de cauces.
Organitzaci de recursos humans i materials necessaris per a fer Organizacin de recursos humanos y materiales necesarios para
els treballs de gesti del llit. realizar los trabajos de gestin del cauce.
Mitjans, equips, mquines i ferramentes. Selecci. s. Regulaci. Medios, equipos, mquinas y herramientas. Seleccin. Uso. Regu-
lacin.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que shan de fer Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van
i la de prevenci de riscos laborals. a realizar y la de prevencin de riesgos laborales.
Organitzaci i supervisi de lexecuci dels treballs de gesti de la Organizacin y supervisin de la ejecucin de los trabajos de ges-
ribera i de les seues installacions: tin de la ribera y de sus instalaciones:
Espcies de la flora de ribera. Tipus. Plantes invasores. Tipus. Especies de la flora de ribera. Tipos. Plantas invasoras. Tipos.
Accs a les zones de pesca. Treballs per a facilitar lacci de Acceso a las zonas de pesca. Trabajos para facilitar la accin de
pesca. pesca.
Elements i infraestructures vinculats a la pesca i seguretat dels Elementos e infraestructuras vinculados a la pesca y seguridad
usuaris. de los usuarios.
Passarelles, ponts suspesos i altres. Caracterstiques. Pasarelas, puentes colgantes y otros. Caractersticas.
Construcci i manteniment delements i infraestructures per a la Construccin y mantenimiento de elementos e infraestructuras
pesca. para la pesca.
Tipus. Materials. Tipos. Materiales.
Senyalitzaci dels trams de pesca. Tipus de senyals. Localitzaci. Sealizacin de los tramos de pesca. Tipos de seales. Localiza-
cin.
Recursos humans i materials. Clcul de necessitats. Recursos humanos y materiales. Clculo de necesidades.
Mitjans, equips, mquines i ferramentes. Selecci. s. Regulaci. Medios, equipos, mquinas y herramientas. Seleccin. Uso. Regu-
lacin.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que shan de fer Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van
i la de prevenci de riscos laborals. a realizar y la de prevencin de riesgos laborales.
Realitzaci dels treballs de gesti de la protecci del medi fluvial Realizacin de los trabajos de gestin de la proteccin del medio
i lacustre: fluvial y lacustre:
El pla dordenaci de recursos pisccoles. Objectius generals. El plan de ordenacin de recursos pisccolas. Objetivos generales.
Plans de gesti. Recopilaci de dades. Seguiment de levoluci Planes de gestin. Recopilacin de datos. Seguimiento de la evo-
de les poblacions. lucin de las poblaciones.
Vigilncia i detecci dimpactes sobre rius i masses daigua. Sis- Vigilancia y deteccin de impactos sobre ros y masas de agua.
temes, tcniques i procediments. Seguiment de levoluci dels rius i Sistemas, tcnicas y procedimientos. Seguimiento de la evolucin de los
masses daigua. Detecci dagressions. Infraccions i denncies. ros y masas de agua. Deteccin de agresiones. Infracciones y denun-
cias.
Control despcies depredadores i competidores. Mtodes. Auto- Control de especies depredadoras y competidoras. Mtodos. Auto-
ritzaci administrativa. rizacin administrativa.
Detecci i control de malalties. Notificaci i elaboraci dinfor- Deteccin y control de enfermedades. Notificacin y elaboracin
mes. de informes.
Num. 7482 / 10.03.2015 6804

Organitzaci de recursos humans i materials utilitzats en la gesti Organizacin de recursos humanos y materiales empleados en la
i protecci del medi fluvial i lacustre. gestin y proteccin del medio fluvial y lacustre.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que shan de fer Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van
i la de prevenci de riscos laborals. a realizar y la de prevencin de riesgos laborales.
Realitzaci del control de laprofitament de les espcies daiges Realizacin del control del aprovechamiento de las especies de
continentals: aguas continentales:
Modalitats i tcniques de pesca. Lequip de pesca i del pescador: Modalidades y tcnicas de pesca. El equipo de pesca y del pesca-
canyes, carrets i altres materials i equipament. Esquers naturals. Esquers dor: caas, carretes y otros materiales y equipamiento. Cebos naturales.
artificials: tipus. Maneig dun peix desprs de la seua captura. Pesca Seuelos artificiales: tipos. Manejo de un pez tras su captura. Pesca
sense mort. Valoraci de les captures. Nocions de fisiografia fluvial sin muerte. Valoracin de las capturas. Nociones de fisiografa fluvial
aplicades a la pesca. Mesures de seguretat en el desplaament pel medi aplicadas a la pesca. Medidas de seguridad en el desplazamiento por el
natural. medio natural.
Espais pisccoles. Classificaci: reglamentaci i consideracions Espacios pisccolas. Clasificacin: reglamentacin y considera-
especfiques segons comunitats autnomes. Trams de pesca. ciones especficas segn comunidades autnomas. Tramos de pesca.
Informaci a lusuari: perodes hbils. Dimensions mnimes. Informacin al usuario: periodos hbiles. Dimensiones mnimas.
Cotes de captura. Esquers autoritzats. Modalitats de pesca. Zones hbils Cotas de captura. Cebos autorizados. Modalidades de pesca. Zonas
per a la pesca i altres. Orde de pesca de la Comunitat Valenciana. hbiles para la pesca y otros. Orden de pesca de la Comunitat Valen-
ciana
Control i seguiment de lactivitat de la pesca. Detecci i control Control y seguimiento de la actividad de la pesca. Deteccin y
del furtivisme i daltres prctiques illegals. Procediment de denncia control del furtivismo y de otras prcticas ilegales. Procedimiento de
i informe. denuncia e informe.
Prohibicions, infraccions, denncies i sancions. Categories. Pro- Prohibiciones, infracciones, denuncias y sanciones. Categoras.
cediment sancionador. Indemnitzacions i comissos. Procedimiento sancionador. Indemnizaciones y decomisos.
Organitzaci de recursos humans i materials en les tasques dapro- Organizacin de recursos humanos y materiales en las tareas de
fitament i control de les espcies daiges continentals. aprovechamiento y control de las especies de aguas continentales.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que shan de fer Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van
i la de prevenci de riscos laborals. a realizar y la de prevencin de riesgos laborales.
Supervisi del funcionament duna piscifactoria i una astacifactoria: Supervisin del funcionamiento de una piscifactora y una astaci-
factora:
Unitats que componen una installaci: unitat de depuraci dai- Unidades que componen una instalacin: unidad de depuracin de
gua. Unitat de filtratge gros i fi. Bassa de decantaci. Unitat de des- agua. Unidad de filtrado grueso y fino. Balsa de decantacin. Unidad
fangament. Unitat desterilitzaci. Unitat dincubaci. Tipus. Unitats de clarificacin. Unidad de esterilizacin. Unidad de incubacin. Tipos.
de repoblament dalevins i engreixament. Tancs per a jvens i adults. Unidades de alevinaje y engorde. Tanques para jvenes y adultos. Tipos.
Tipus. Unitat destabulaci de reproductors. Tipus. Altres elements. Unidad de estabulacin de reproductores. Tipos. Otros elementos.
Laigua com a mitj de vida. Qualitat daigua. Propietats fsiques, El agua como medio de vida. Calidad de agua. Propiedades fsi-
qumiques i biolgiques. Controls de qualitat daigua: pH, oxigen dis- cas, qumicas y biolgicas. Controles de calidad de agua: pH, oxgeno
solt i matries en suspensi en laigua de cultiu. Determinaci destos disuelto y materias en suspensin en el agua de cultivo. Determinacin
parmetres. Factors que intervenen en el consum doxigen. de estos parmetros. Factores que intervienen en el consumo de ox-
geno.
La fecundaci i incubaci. Selecci dels reproductors: criteris i La fecundacin e incubacin. Seleccin de los reproductores: cri-
parmetres. Sincronitzaci de reproductors i posta induda de la femella: terios y parmetros. Sincronizacin de reproductores y desove inducido
extracci del semen i la fresa. Tcnica de la inseminaci artificial. La de la hembra: Extraccin del semen y huevas. Tcnica de la insemina-
fecundaci o inseminaci de la fresa. Incubaci: fases. Comptatge dels cin artificial. La fecundacin o inseminacin de la hueva. Incubacin:
ous. Leclosi o avivament. fases. Conteo de los huevecillos. La eclosin o avivamiento.
Alimentaci i nutrici dels peixos: requeriments nutritius per a Alimentacin y nutricin de los peces: requerimientos nutritivos
alevins, jvens i adults. Particularitats segons lobjectiu productiu. For- para alevines, jvenes y adultos. Particularidades segn objetivo pro-
mulacions i formes de presentaci. Sistemes mecnics i automtics per ductivo. Formulaciones y formas de presentacin. Sistemas mecnicos
a la distribuci daliments: equips. y automticos para la distribucin de alimentos: equipos.
Processos patolgics ms freqents. Detecci: smptomes i lesi- Procesos patolgicos ms frecuentes. Deteccin: sntomas y lesio-
ons. Procediment dinforme. Prevenci i control sanitari. Depredadors: nes. Procedimiento de informe. Prevencin y control sanitario. Depre-
principals espcies. Control. dadores: principales especies. Control.
Agrupament de peixos. Caracterstiques dels lots. Espai i cabals Agrupamiento de peces. Caractersticas de los lotes. Espacio y
segons ledat. Transvasament de peixos entre les piles o els estanys. caudales segn la edad. Trasvase de peces entre las piletas o estanques.
Mitjans, equips, mquines i ferramentes. Selecci. s. Regulaci. Medios, equipos, mquinas y herramientas. Seleccin. Uso. Regu-
lacin.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que shan de fer Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van
i la de prevenci de riscos laborals. a realizar y la de prevencin de riesgos laborales

Mdul Professional: Gesti de Forests Mdulo profesional: Gestin de Montes


Codi: 0814 Cdigo: 0814
Duraci: 160 hores Duracin: 160 horas
Continguts: Contenidos:
Coordinaci i realitzaci de treballs dinventari i de mesurament Coordinacin y realizacin de trabajos de inventario y de medicin
darbres i de masses forestals: de rboles y de masas forestales:
Inventari forestal. Principals tipus dinventaris. Inventari peu a Inventario forestal. Principales tipos de inventarios. Inventario pie
peu. Inventari per mostreig, avantatges i inconvenients de cada un dels a pie. Inventario por muestreo, ventajas e inconvenientes de cada uno de
tipus. La teledetecci i els SIG en linventari forestal. los tipos. La teledeteccin y los SIG en el inventario forestal.
Replantejament de la parcella. Itineraris objecte dinventari. Replanteo de la parcela. Itinerarios objeto de inventario. Materia-
Materials i mtodes. les y mtodos.
Num. 7482 / 10.03.2015 6805

Mesurament de variables dasomtriques. Instruments i aparells de Medicin de variables dasomtricas. Instrumentos y aparatos de
mesurament. Forcpula. Regle de Christen. Clismetre. Dendrmetres. medicin. Forcpula. Regla de Christen. Clismetro. Dendrmetros.
Calibrador descora. Barrina de Pressler. Hipsmetres. Altres. Calibrador de corteza. Barrena de Pressler. Hipsmetros. Otros.
Composici morfolgica de larbre. Definici de les variables Composicin morfolgica del rbol. Definicin de las variables
bsiques mesurades en els arbres: dimetre normal, alria total, alria bsicas medidas en los rboles: dimetro normal, altura total, altura de
de fusta, grossria de corfa. Tipus dendromtrics: quocients de forma, fuste, espesor de corteza. Tipos dendromtricos: cocientes de forma,
coeficients mrfics. coeficientes mrficos.
Dimetres normals i rees basimtriques. Classes diametrals i dis- Dimetros normales y reas basimtricas. Clases diamtricas y
tribuci diametral en masses regulars. Distribuci diametral en masses distribucin diamtrica en masas regulares. Distribucin diamtrica en
irregulars. Dimetres mitjans de massa: dimetre mitj aritmtic, di- masas irregulares. Dimetros medios de masa: dimetro medio aritmti-
metre mitj quadrtic o dimetre de larbre drea basimtrica mitjana, co, dimetro medio cuadrtico o dimetro del rbol de rea basimtrica
dimetre de larbre drea basimtrica mitjana i dimetre de larbre de media, dimetro del rbol de rea basimtrica mediana y dimetro del
volum mitj. Creixements i densitat de les masses forestals. El crei- rbol de volumen medio. Crecimientos y densidad de las masas foresta-
xement en altura. El creixement en dimetre. El creixement en rea les. El crecimiento en altura. El crecimiento en dimetro. El crecimiento
basimtrica. El creixement en volum. Mesures de la densitat de la massa en rea basimtrica. El crecimiento en volumen. Medidas de la densidad
forestal: nombre de peus per unitat de superfcie. rea basimtrica per de la masa forestal: nmero de pies por unidad de superficie. rea basi-
unitat de superfcie. ndex de densitat de la massa. Factor de competn- mtrica por unidad de superficie. ndice de densidad de la masa. Factor
cia de copes. ndex despaiament. Clcul. de competencia de copas. ndice de espaciamiento. Clculo.
Cubicaci terica de larbre. Segons tipus dendromtrics. Equaci- Cubicacin terica del rbol. Segn tipos dendromtricos. Ecua-
ons del perfil i clcul de volums. Cubicaci i pesada de llenya. Biomas- ciones del perfil y clculo de volmenes. Cubicacin y pesada de leas.
ses. Cubicaci descorces. Biomasas. Cubicacin de cortezas.
Cubicaci de la massa. Definici de tarifes i taules de cubicaci. Cubicacin de la masa. Definicin de tarifas y tablas de cubica-
Estimaci per regressi. Taules de cubicaci aries. cin. Estimacin por regresin. Tablas de cubicacin areas.
Organitzaci de recursos humans i materials necessaris per a coor- Organizacin de recursos humanos y materiales necesarios para
dinar i realitzar els treballs dinventari forestal i de mesurament darbres coordinar y realizar los trabajos de inventario forestal y de medicin de
i masses forestals. rboles y masas forestales.
Bases de lordenaci de muntanyes. Generalitats. Principis de Bases de la ordenacin de montes. Generalitates. Principios de la
lordenaci de muntanyes. ordenacin de montes.
Projecte dordenaci de masses forestals. Estructura. Inventari: Proyecto de ordenacin de masas forestales. Estructura. Inven-
estat legal, estat natural, estat forestal i estat econmic. Planificaci: tario: estado legal, estado natural, estado forestal y estado econmico.
pla general i pla especial. Planificacin: plan general y plan especial.
Masses forestals i tipus de forests. Forests, terrenys forestals, bos- Masas forestales y tipos de montes. Montes, terrenos forestales,
cos i sistemes forestals. Classificaci de les masses forestals: segons bosques y sistemas forestales. Clasificacin de las masas forestales:
la seua composici especfica, segons el mode de reproducci, segons segn su composicin especfica, segn su modo de reproduccin,
lestructura i la distribuci dedats. Forest alta i forest baixa. Estaci. segn su estructura y distribucin de edades. Monte alto y monte bajo.
Estacin.
Mtodes de divisi de forests. Quarter. Part. Formaci de parts Mtodos de divisin de montes. Cuartel. Tranzn. Formacin de
segons la qualitat del quarter. Divisi per cabuda. Altres. tranzones segn la calidad del cuartel. Divisin por cabida. Otros.
Instruccions per a lordenaci de forests. Origen i evoluci de les Instrucciones para la ordenacin de montes. Origen y evolucin
instruccions dordenaci. Els objectius de lordenaci de forests segons de las instrucciones de ordenacin. Los objetivos de la ordenacin de
les instruccions de 1970. Instruccions autonmiques. montes segn las instrucciones de 1970. Instrucciones autonmicas.
Mtodes dordenaci de forests. Ordenaci de la forest alta, baixa Mtodos de ordenacin de montes. Ordenacin del monte alto,
i mitjana. Ordenaci de la forest alta regular. Ordenaci de la forest alta bajo y medio. Ordenacin del monte alto regular. Ordenacin del monte
irregular. Mtode de divisi per cabuda, mtode de trams peridics, alto irregular.Mtodo de divisin por cabida, Mtodo de tramos peri-
mtode del tram nic, mtode del tram mbil. Ordenacions especials: dicos, Mtodo del tramo nico, Mtodo del tramo mvil. Ordenaciones
resina, suro i fruits. Altres. especiales: resina, corcho y frutos. Otros.
Normativa ambiental per a la redacci i lexecuci dels projectes Normativa ambiental para la redaccin y ejecucin de los proyec-
dordenaci, lespecfica de les activitats que shan de fer i la de pre- tos de ordenacin, la especfica de las actividades que se van a realizar
venci de riscos laborals. y la de prevencin de riesgos laborales.
Supervisi dels tractaments silvcoles de les masses forestals: Supervisin de los tratamientos selvcolas de las masas forestales:
Bases de la silvicultura. Bases ecolgiques. Principis de la silvi- Bases de la selvicultura. Bases ecolgicas. Principios de la sel-
cultura. vicultura.
Identificaci dels torns de tallada. Dimetres de tallabilitat en Identificacin de los turnos de corta. Dimetros de cortabilidad en
masses regulars i irregulars de distintes espcies. masas regulares e irregulares de distintas especies.
Tractaments silvcoles. Tipus i objectius. Mtodes de benefici. Tratamientos selvcolas. Tipos y objetivos. Mtodos de beneficio.
Tractaments sobre el vol i sobre el sl. Labors culturals. Concreci i Tratamientos sobre el vuelo y sobre el suelo. Labores culturales. Con-
vigilncia. Treballs, esmenes i fertilitzacions. Drenatges. crecin y vigilancia. Laboreos, enmiendas y fertilizaciones. Drenajes.
Treballs de millora. Realitzaci i control. Trabajos de mejora. Realizacin y control.
Desbrossaments selectius. Mtodes. Desbroces selectivos. Mtodos.
Criteris de tallabilitat: fsics, tecnolgics, econmics i silvcoles. Criterios de cortabilidad: fsicos, tecnolgicos, econmicos y sel-
vcolas.
Tallades. Tallades de millora. Tallades de regeneraci. Determi- Cortas. Cortas de mejora. Cortas de regeneracin. Determinacin
naci del moment de tallada en tallades a fet. Aclarida successiva uni- del momento de corta en cortas a hecho. Aclareo sucesivo uniforme.
forme. Marcatge de peus en aclarides i tries. Control de les tallades. Marcado de pies en aclareos, entresacas, claras y clareos. Control de
las cortas.
Recepada i afavoriment vegetal. Objectius. Maneig de ceps joves. Recepe y resalveo. Objetivos. Manejo de chirpiales. Marcado de
Marcatge de ceps joves que shan de tallar. Control. chirpiales que se van a cortar. Control.
La realitzaci i el control de la poda. La realizacin y el control de la poda.
Tractaments silvcoles especfics. Deveses. Sobre sureda per a Tratamientos selvcolas especficos. Dehesas. Sobre alcornocal
producci de suro, pi pinyoner per a producci de pinyes i masses per para produccin de corcho, pino pionero para produccin de pias y
a resinaci. masas para resinacin.
Mitjans, equips, mquines i ferramentes. s. Regulaci. Medios, equipos, mquinas y herramientas. Uso. Regulacin.
Num. 7482 / 10.03.2015 6806

Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que shan de fer Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van
i la de prevenci de riscos laborals. a realizar y la de prevencin de riesgos laborales.
Ajudes pbliques per a la realitzaci de treballs silvcoles. Ayudas pblicas para la realizacin de trabajos selvcolas.
Coordinaci i control dels treballs de reforestaci i aforestaci: Coordinacin y control de los trabajos de reforestacin y foresta-
cin:
Reforestaci i aforestaci. Fases. Concepte. Diferncies. Tipus i Reforestacin y forestacin. Fases. Concepto. Diferencias. Tipos
sistemes de repoblacions forestals. y sistemas de repoblaciones forestales.
Espcies que es repoblaran. Limitacions ambientals determinants Especies que se van a repoblar. Limitaciones ambientales deter-
en lelecci despcies. Condicions edafoclimtiques. Elecci. Per a minantes en la eleccin de especies. Condiciones edafoclimticas. Elec-
obtenci de fusta i altres productes forestals. Per al control de lerosi cin. Para obtencin de madera y otros productos forestales, Para el
hdrica. Per a la fixaci de dunes i terrenys inestables. control de la erosin hdrica. Para la fijacin de dunas y terrenos inesta-
bles.
Preparaci del terreny. Objectiu. Tipus: manual, mecanitzada. Preparacin del terreno. Objetivo. Tipos: Manual. Mecanizada.
Tcniques deliminaci de la vegetaci: desbrossaments, decapatge i Tcnicas de eliminacin de la vegetacin: desbroces, decapado y desto-
arrabassament. Treball del sl. Preparacions puntuals: aclotar, raspar conados. Laboreo del suelo. Preparaciones puntuales: ahoyados, raspas
o casellar, estovar i altres. Preparacions lineals o en rees: subsolar, o casillas, mullidos y otros. Preparaciones lineales o en reas: subsola-
cavallonar i aterrassar. do, acaballonado y aterrazado.
Qualitat de les plantes que es repoblaran. Comprovaci. Tipus de Calidad de las plantas que se van a repoblar. Comprobacin. Tipo
planta: darrel nua i amb pa darrels. Emmagatzematge. Condicions. de planta: a raz desnuda y con cepelln. Almacenamiento. Condiciones.
Distribuci. Distribucin.
Sembra i plantaci. Tcniques i mtodes. Tipus de plantacions. Siembra y plantacin. Tcnicas y mtodos. Tipos de plantaciones.
Planificaci dels treballs: realitzaci i supervisi de la repoblaci i de Planificacin de los trabajos: Realizacin y supervisin de la repobla-
la reposici de marres. Treballs posteriors culturals al de la repoblaci. cin y de la reposicin de marras. Trabajos posteriores culturales a de
la repoblacin.
Protecci de la repoblaci contra la fauna. Protectors. Tanca de Proteccin de la repoblacin contra la fauna. Protectores. Vallado
protecci. de proteccin.
Mitjans, equips, mquines i ferramentes. s. Regulaci. Medios, equipos, mquinas y herramientas. Uso. Regulacin.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que shan de fer Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van
i la de prevenci de riscos laborals. Ajudes pbliques per a la realitzaci a realizar y la de prevencin de riesgos laborales. Ayudas pblicas para
de treballs de reforestaci i aforestaci. la realizacin de trabajos de reforestacin y forestacin.
Establiment i supervisi dels treballs de restauraci hidrologico- Establecimiento y supervisin de los trabajos de restauracin hidro-
forestal: lgico-forestal:
Tcniques de recuperaci de la vegetaci ripria. Reintroducci. Tcnicas de recuperacin de la vegetacin riparia. Reintroduccin.
Millora de les condicions hidrolgiques. Mejora de las condiciones hidrolgicas.
Lerosi del sl. Condicionants. Erosi actual i erosi potencial. La erosin del suelo. Condicionantes. Erosin actual y Erosin
Equaci universal de prdua de sl. USLE. potencial. Ecuacin Universal de prdida de suelo. U.SL.E.
Treballs de control de vegetaci en rees crtiques. Organitzaci Trabajos de control de vegetacin en reas crticas. Organizacin
i control. y control.
Estabilitzaci de llits de riu. Restauraci de la vegetaci. Mtodes Estabilizacin de cauces. Restauracin de la vegetacin. Mtodos
i tcniques. Realitzaci. Organitzaci i supervisi dels treballs. y tcnicas. Realizacin. Organizacin y supervisin de los trabajos.
Prevenci i defensa contra allaus. Desenrotllament de treballs. Prevencin y defensa contra aludes. Desarrollo de trabajos.
Obres transversals per a la correcci de llits de riu. Tipus. Carac- Obras transversales para la correccin de cauces. Tipos. Carac-
terstiques. Avantatges i inconvenients. Obres longitudinals per a la tersticas. Ventajas e inconvenientes. Obras longitudinales para la
correcci de llits. Tipus. Caracterstiques. Avantatges i inconvenients. correccin de cauces. Tipos. Caractersticas. Ventajas e inconvenientes.
Mitjans, equips, mquines i ferramentes. s. Regulaci. Medios, equipos, mquinas y herramientas. Uso. Regulacin.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que shan de fer Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van a
i la de prevenci de riscos laborals. Ajudes pbliques per a la realitzaci realizar y la de prevencin de riesgos laborales. Ayudas pblicas para la
dobres de restauraci hidrologicoforestal. realizacin de obras de restauracin hidrolgica-forestal.
Programaci dels treballs silvcoles, de repoblaci i de restauraci Programacin de los trabajos selvcolas, de repoblacin y de restau-
hidrologicoforestal: racin hidrolgico-forestal:
Parts dun projecte de treballs silvcoles, de repoblaci i de restau- Partes de un proyecto de trabajos selvcolas, de repoblacin y de
raci hidrologicoforestal. Definici. Parts. Caracterstiques. restauracin hidrolgico-forestal. Definicin. Partes. Caractersticas.
plec de condicions tcniques. Interpretaci. Caracterstiques gene- pliego de condiciones tcnicas. Interpretacin. Caractersticas
rals i particulars. generales y particulares.
El pressupost. Unitats dobra. Descompostos. El presupuesto. Unidades de obra. Descompuestos.
Plans. Importncia dels plans en els projectes de treballs silvco- Planos. Importancia de los planos en los proyectos de trabajos
les, de repoblaci i de restauraci hidrologicoforestal. selvcolas, de repoblacin y de restauracin hidrolgica-forestal.
Impacte ambiental. Tipus. Classificaci. Avaluaci. Mesures pre- Impacto ambiental. Tipos. Clasificacin. Evaluacin. Medidas
ventives i correctores. preventivas y correctoras.
Calendari dactuacions. Elaboraci. Calendario de actuaciones. Elaboracin.
Selecci de la maquinria, apers i equips dels diferents treballs. Seleccin de la maquinaria, aperos y equipos de los diferentes
trabajos.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
la programaci dels treballs silvcoles, de repoblaci i de restauraci les en la programacin de los trabajos selvcolas, de repoblacin y de
hidrologicoforestal. restauracin hidrolgico forestal.
Elaboraci dinformes sobre els treballs i els rendiments. Elaboracin de informes sobre los trabajos y los rendimientos.
Criteris tcnics, econmics i de sostenibilitat. Criterios tcnicos, econmicos y de sostenibilidad.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que shan de fer Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van
i la de prevenci de riscos laborals. a realizar y la de prevencin de riesgos laborales.
Coordinaci i control dels treballs dobertura i manteniment de Coordinacin y control de los trabajos de apertura y mantenimiento
camins forestals: de caminos forestales:
Camins. Tipus. Objectius. Parts. Avantatges i inconvenients. Caminos. Tipos. Objetivos. Partes. Ventajas e inconvenientes.
Num. 7482 / 10.03.2015 6807

Fases de construcci. Delimitaci. Eliminaci de la vegetaci. Fases de construccin. Delimitacin. Eliminacin de la vegeta-
Moviment de terres. Tall. Ompliment i terrapl. Perfilament. Base de cin. Movimiento de tierras. Corte. Relleno y terrapln. Perfilado. Base
rodament. Compactaci. Obres de drenatge. Cunetes. de rodamiento. Compactacin. Obras de drenaje. Cunetas.
Plans de camins. Anlisi. Perfils longitudinals. Perfils transver- Planos de caminos. Anlisis. Perfiles longitudinales. Perfiles
sals. transversales.
Organitzaci dels recursos humans i materials en els treballs Organizacin de los recursos humanos y materiales en los trabajos
dobertura i manteniment de camins forestals. de apertura y mantenimiento de caminos forestales.
Realitzaci i supervisi dels treballs de moviment de terres, ani- Realizacin y supervisin de los trabajos de movimiento de tie-
vellaci i compactaci. rras, nivelacin y compactacin.
Manteniment de cunetes. Tipus. Objectiu. Avantatges i inconve- Mantenimiento de cunetas. Tipos. Objetivo. Ventajas e inconve-
nients de cada tipus. nientes de cada tipo.
Mitjans, equips, mquines i ferramentes. s. Regulaci. Medios, equipos, mquinas y herramientas. Uso. Regulacin.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que sha de fer Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van
i la de prevenci de riscos laborals. Ajudes pbliques per a la realitzaci a realizar y la de prevencin de riesgos laborales. Ayudas pblicas para
de camins forestals la realizacin de caminos forestales

Mdul professional: Gesti de la Conservaci del Medi Natural Mdulo profesional: Gestin de la Conservacin del Medio Natural
Codi: 0815 Cdigo: 0815
Duraci: 100 hores Duracin: 100 horas
Continguts: Contenidos:
Control de ls pblic del medi natural: Control del uso pblico del medio natural:
Espais naturals. Caracterstiques dels diferents usos. Tipologia. Espacios naturales. Caractersticas de los diferentes usos. Tipolo-
Espais protegits a escala nacional, autonmica i municipal; xarxa des- ga. Espacios protegidos a nivel nacional, autonmico y municipal; red
pais protegits Natura 2000, zones LIC i ZEPA a la Comunitat Valen- de espacios protegidos Natura 2000, zonas LIC y ZEPA en la Comunitat
ciana. Valenciana.
Instruments de protecci dels espais naturals. Inventari Espanyol Instrumentos de proteccin de los espacios naturales. Inventario
del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, Pla Estratgic Estatal del Espaol del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Plan Estrat-
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, plans dOrdenaci dels Recur- gico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Planes de
sos Naturals (PORN): instruments. Altres instruments: PORN i plans Ordenacin de los Recursos Naturales (PORN): instrumentos. Otros
rectors ds i gesti dels espais protegits valencians. instrumentos: PORNs y planes rectores de uso y gestin de los espacios
protegidos valencianos.
Gesti del flux de visitants. Objectius de planificaci. Objectius Gestin del flujo de visitantes. Objetivos de planificacin. Obje-
per al visitant. Capacitat dacollida. tivos para el visitante. Capacidad de acogida.
Programes ds pblic. s i gaudi, seguretat, vigilncia i altres. Programas de uso pblico. Uso y disfrute, seguridad, vigilancia
Recursos naturals (hbitat, fauna i altres) i culturals. Ubicaci, disseny y otros. Recursos naturales (hbitat, fauna y otros) y culturales. Ubica-
i tipologia. cin, diseo y tipologa.
Informaci i assessorament als visitants. Tcniques de comunica- Informacin y asesoramiento a los visitantes. Tcnicas de comuni-
ci: visual, oral i escrita. Materials grfics i audiovisuals. Equipaments cacin: visual, oral y escrita. Materiales grficos y audiovisuales. Equi-
per al desenrotllament dels programes i la informaci dels visitants. pamientos para el desarrollo de los programas y la informacin de los
Consultes i reclamacions. Registres. visitantes. Consultas y reclamaciones. Registros.
Impactes i danys produts per les activitats dels visitants. Precau- Impactos y daos producidos por las actividades de los visitantes.
cions i mesures que shan dadoptar per a evitar o minimitzar els danys. Precauciones y medidas que se deben adoptar para evitar o minimizar
Correcci de limpacte i dels danys causats. Tcniques. los daos. Correccin del impacto y de los daos causados. Tcnicas.
Normativa ambiental, de forests, de patrimoni i de prevenci de Normativa ambiental, de montes, de patrimonio y de prevencin
riscos laborals: aplicaci als tipus despai pblic destudi. de riesgos laborales: aplicacin a los tipos de espacio pblico de estudio.
Vigilncia del domini pblic: Vigilancia del dominio pblico:
Domini pblic. Concepte. Dominio pblico. Concepto.
Vies pecuries. Caracteritzaci. Tipus. Camins histrics. Vas pecuarias. Caracterizacin. Tipos. Caminos histricos.
Fitaci i delimitaci. Procediment de fitaci, delimitaci i amollo- Apeo y deslinde. Procedimiento de apeo, deslinde y amojona-
nament en el domini pblic. miento en el dominio pblico.
Ocupaci o aprofitament. Ocupacin o aprovechamiento.
Autoritzacions i concessions. Procediments de denncia. Mesures Autorizaciones y concesiones. Procedimientos de denuncia. Medi-
cautelars. das cautelares.
Troballes paleontolgiques i arqueolgiques disperses en el medi Hallazgos paleontolgicos y arqueolgicos dispersos en el medio
natural. Procediment dextracci. Informes. Obligaci de comunicaci natural. Procedimiento de extraccin. Informes. Obligacin de comu-
a ladministraci: procediment de comunicaci i catalogaci. nicacin a la administracin: procedimiento de comunicacin y cata-
logacin.
Pautes per a evitar la recollecci no autoritzada, desubicaci, Pautas para evitar la recoleccin no autorizada, desubicacin,
deteriorament o destrucci destos. deterioro o destruccin de los mismos.
Normativa ambiental, de benestar animal, de forests i de pre- Normativa ambiental, de bienestar animal, de montes y de pre-
venci de riscos laborals: aplicaci al domini pblic i als jaciments vencin de riesgos laborales: aplicacin al dominio pblico y los yaci-
paleontolgics i arqueolgics; normativa autonmica de protecci del mientos paleontolgicos y arqueolgicos; normativa autonmica de
patrimoni. proteccin del patrimonio.
Control de les espcies de flora i fauna del medi natural: Organit- Control de las especies de flora y fauna del medio natural:
zaci de recursos humans i materials necessaris per a fer els treballs de Organizacin de recursos humanos y materiales necesarios para
planificaci i realitzaci de les operacions dinventariament i seguiment realizar los trabajos de planificacin y realizacin de las operaciones de
de lhbitat natural. inventariacin y seguimiento del hbitat natural.
Nivells de protecci de les espcies vegetals i animals. Llistes de Niveles de proteccin de las especies vegetales y animales. Listas
protecci: catlegs de flora i fauna amenaada, nacionals i autonmics. de proteccin: catlogos de flora y fauna amenazada nacionales y auto-
Principals espcies amenaades o protegides. nmicos. Principales especies amenazadas o protegidas.
Num. 7482 / 10.03.2015 6808

Estat sanitari de les espcies animals de lespai natural. Detecci i Estado sanitario de las especies animales del espacio natural.
manipulaci danimals i plantes amb afeccions patolgiques. Informes Deteccin y manipulacin de animales y plantas con afecciones pato-
sobre les diferents espcies i lestat de les seues poblacions. lgicas. Informes sobre las diferentes especies y el estado de sus pobla-
ciones.
Espcies extiques que amenacen les autctones. Catlegs de flora Especies exticas que amenazan las autctonas. Catlogos de
i fauna invasora; identificaci despcies introdudes a la Comunitat flora y fauna invasora; identificacin de especies introducidas en la
Valenciana. Localitzaci i eliminaci: mtodes. La convenci CITES. Comunitat Valenciana. Localizacin y eliminacin: mtodos. La con-
vencin CITES.
Espoli, tinena no autoritzada, recollecci, exposici pblica, Expolio, tenencia no autorizada, recoleccin, exposicin pblica,
naturalitzaci, trfic i comer. Denncia. Mesures cautelars. naturalizacin, trfico y comercio. Denuncia. Medidas cautelares.
Treballs en centres de recuperaci, jardins botnics i centres de Trabajos en centros de recuperacin, jardines botnicos y centros
cria en captivitat. Objectius i aspectes que es treballen; centres a la de cra en cautividad. Objetivos y aspectos que se trabajan; centros en
Comunitat Valenciana: la Comunitat Valenciana.
Normativa ambiental, de benestar animal, de forests i de preven- Normativa ambiental, de bienestar animal, de montes y de preven-
ci de riscos laborals: aplicacions al control despcies. cin de riesgos laborales: aplicaciones al control de especies.
Supervisi de lequipament i de la realitzaci dobres en el medi Supervisin del equipamiento y de la realizacin de obras en el
natural: medio natural:
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en la Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y mate-
supervisi de lequipament i la realitzaci dobres en el medi natural. riales en la supervisin del equipamiento y realizacin de obras en el
medio natural.
Equipament per a la conservaci del medi natural i senyalitzaci- Equipamiento para la conservacin del medio natural y sealiza-
ons. Tipus. Caracterstiques. ciones. Tipos. Caractersticas.
Senyalitzaci i equipament. Collocaci i installaci. Materials i Sealizacin y equipamiento. Colocacin e instalacin. Materiales
elements constructius. Materials rstics tradicionals en la zona. Carac- y elementos constructivos. Materiales rsticos tradicionales en la zona.
terstiques. Traat i senyalitzaci dels itineraris de visita. Caractersticas. Trazado y sealizacin de los itinerarios de visita.
Obres en el medi natural. Tipus. Interpretaci de projectes i plans Obras en el medio natural. Tipos. Interpretacin de proyectos y
de construccions. Preservaci daspectes constructius tradicionals i pai- planos de construcciones. Preservacin de aspectos constructivos tradi-
satgstics. cionales y paisajsticos.
Mitjans per a la realitzaci dobres. Condicions ds correcte. Medios para la realizacin de obras. Condiciones de uso correcto.
Arreplega de materials. Impacte. Accions preventives i correc- Acopio de materiales. Impacto. Acciones preventivas y correc-
tores. toras.
Maquinria, ferramentes i equips. Selecci, s i regulaci. Maquinaria, herramientas y equipos. Seleccin, uso y regulacin.
Normativa ambiental, de forests, dobres i de prevenci de riscos Normativa ambiental, de montes, de obras y de prevencin de
laborals: aplicaci a obres i equipaments en els espais destudi. riesgos laborales: aplicacin a obras y equipamientos en los espacios
de estudio.
Control dels residus i abocaments en el medi natural: Control de los residuos y vertidos en el medio natural:
Fonts de contaminaci. Contaminants en el medi fsic despais Fuentes de contaminacin. Contaminantes en el medio fsico de
naturals. Indicadors generals de contaminaci. espacios naturales. Indicadores generales de contaminacin.
Processos de contaminaci. Alteracions en laigua indicatives de Procesos de contaminacin. Alteraciones en el agua indicativas
contaminaci. Conseqncies per a lequilibri del medi natural. Mesures de contaminacin. Consecuencias para el equilibrio del medio natural.
correctores. Medidas correctoras.
Presa de mostres de residus i/o abocament, sls, de vegetals i Toma de muestras de residuos y/o vertido, suelos, de vegetales y
animals al medi natural. Instruments, metodologia. animales al medio natural. Instrumentos, metodologa.
Identificaci de mostres. Codificaci. Enviament de mostres per Identificacin de muestras. Codificacin. Envo de muestras para
a anlisi. anlisis.
Informes per al control de la gesti de residus. Informes para el control de la gestin de residuos.
Cabal circulant. Clcul. Interpretaci de resultats. Caudal circulante. Clculo. Interpretacin de resultados.
Equips automtics dempreses generadores de residus. Funciona- Equipos automticos de empresas generadoras de residuos. Fun-
ment. Control. cionamiento. Control.
Normativa ambiental, de forests i de prevenci de riscos laborals: Normativa ambiental, de montes y de prevencin de riesgos labo-
aplicaci a abocaments i gesti de residus. rales: aplicacin a vertidos y gestin de residuos.

Mdul professional: Defensa contra Incendis Forestals Mdulo profesional: Defensa Contra Incendios Forestales
Codi: 0816 Cdigo: 0816
Duraci: 60 hores Duracin: 60 horas
Continguts: Contenidos:
Supervisi i organitzaci de la prevenci dincendis forestals: Supervisin y organizacin de la prevencin de incendios forestales:
Incendis forestals. Definici. Elements del foc. El triangle del foc. Incendios forestales. Definicin. Elementos del fuego. El tringu-
Parts i formes dun incendi. Classes dincendis forestals. Causes dels lo del fuego. Partes y formas de un incendio. Clases de incendios fores-
incendis forestals. Determinants ecolgics, socials i econmics. Efectes tales. Causas de los incendios forestales. Determinantes ecolgicos,
dels incendis forestals. Classificaci de les superfcies incendiades. sociales y econmicos. Efectos de los incendios forestales. Clasificacin
de las superficies incendiadas.
Comportament del foc en els incendis forestals. Procs de com- Comportamiento del fuego en los incendios forestales. Proceso
busti. Mecanismes de transmissi del foc. Avaluaci de zones de risc: de combustin. Mecanismos de transmisin del fuego. Evaluacin de
ndexs de perill. Elaboraci i interpretaci de mapes de risc. Factors que zonas de riesgo: ndices de peligro. Elaboracin e interpretacin de
influxen en els incendis forestals. Combustibles forestals. mapas de riesgo. Factores que influyen en los incendios forestales.
Combustibles forestales.
Caracterstiques. Disponibilitat del combustible. Models de com- Caractersticas. Disponibilidad del combustible. Modelos de com-
bustible. Influncia de lorografia i la meteorologia. Conceptes aplicats bustible. Influencia de la orografa y la meteorologa. Conceptos aplica-
de meteorologia. Temperatures. Humitat. Vents locals. Vents regionals. dos de meteorologa. Temperaturas. Humedad. Vientos Locales. Vientos
Vents globals. regionales. Vientos globales.
Num. 7482 / 10.03.2015 6809

Alertes contra incendis forestals. Distribuci i funcions dels mit- Alertas contra incendios forestales. Distribucin y funciones de
jans de prevenci i extinci dincendis forestals. los medios de prevencin i extincin de incendios forestales.
Realitzaci del comunicat meteorolgic en la vigilncia. Per a Realizacin del parte meteorolgico en la vigilancia. Para la
lobtenci del nivell dalerta. Instruments utilitzats. obtencin del nivel de alerta. Instrumentos empleados.
Pla de Prevenci dIncendis Forestals de la Comunitat Valenciana. Plan de Prevencin de Incendios Forestales de la Comunitat
Organitzaci. Mitjans humans i materials. Valenciana. Organizacin. Medios humanos y materiales.
Manteniment de les infraestructures de prevenci dincendis Mantenimiento de las infraestructuras de prevencin de incendios
forestals. Tipus dinfraestructures. Punts daigua. Bases de mitjans aeris: forestales. Tipos de infraestructuras. Puntos de agua. Bases de medios
tipus i caracterstiques. Edificacions utilitzades en la prevenci i extin- areos: tipos y caractersticas. Edificaciones utilizadas en la prevencin
ci dincendis: tipus i caracterstiques. Altres infraestructures. y extincin de incendios: tipos y caractersticas. Otras infraestructuras.
Organitzaci dels recursos humans i materials. Tipus de treballs Organizacin de los recursos humanos y materiales. Tipos de tra-
silvcoles de prevenci. rees, faixes tallafocs i altres sistemes. Cre- bajos selvcolas de prevencin. reas, fajas cortafuegos y otros siste-
mes prescrites. Procediments. Recursos humans. Personal al servici mas. Quemas prescritas. Procedimientos. Recursos humanos. Personal
de lAdministraci de lEstat. Collaboraci amb els servicis forestals al servicio de la administracin estatal. Colaboracin con los servicios
autonmics. Els equips de refor. forestales autonmicos. Los retenes.
Ferramentes, maquinria i equips. Motoserres i desbrossadores. Herramientas, maquinaria y equipos. Motosierras y desbrozado-
Maquinria pesada. Criteris de selecci. Sistemes dorganitzaci i dis- ras. Maquinaria pesada. Criterios de seleccin. Sistemas de organiza-
tribuci dequips. cin y distribucin de equipos.
Campanyes de prevenci i sensibilitzaci sobre ls segur del foc Campaas de prevencin y sensibilizacin sobre el uso seguro
en espais naturals i rurals. Concepte. Tipus: dirigides a excursionistes, del fuego en espacios naturales y rurales. Concepto. Tipos: dirigidas a
agricultors, ramaders i altres. Publicitat. Falques de rdio. Anuncis en excursionistas, agricultores, ganaderos y otros. Publicidad. Cuas de
televisi. Material grfic de premsa i tanques publicitries. Altres cam- radio. Anuncios en televisin. Material grfico de prensa y vallas publi-
panyes. Efectes. citarias. Otras campaas. Efectos.
Documentaci sobre treballs, rendiments i viabilitat legal de les Documentacin sobre trabajos, rendimientos y viabilidad legal de
activitats de prevenci dincendis forestals. Trmits administratius. las actividades de prevencin de incendios forestales. Trmites adminis-
Informes. Plans de prevenci dincendis. Autoritzacions. Manteniment trativos. Informes. Planes de prevencin de incendios. Autorizaciones.
dinfraestructures. Mantenimiento de infraestructuras.
Normativa sobre prevenci dincendis forestals. Normativa sobre prevencin de incendios forestales.
Supervisi i realitzaci de vigilncia i detecci dincendis forestals: Supervisin y realizacin de vigilancia y deteccin de incendios
forestales:
Sistemes de vigilncia preventiva i de detecci dincendis fores- Sistemas de vigilancia preventiva y de deteccin de incendios
tals. Objectius. Caracterstiques. Classificaci: vigilncia terrestre fixa forestales. Objetivos. Caractersticas. Clasificacin: vigilancia terrestre
i mbil, vigilncia aria i altres sistemes. Accions bsiques i fonaments fija y mvil, vigilancia area y otros sistemas. Acciones bsicas y fun-
de la detecci. damentos de la deteccin.
Infraestructures de vigilncia i detecci. Caracterstiques. Impac- Infraestructuras de vigilancia y deteccin. Caractersticas. Impac-
tes ambientals. tos ambientales.
Equips i ferramentes de vigilncia i detecci dun incendi. Mane- Equipos y herramientas de vigilancia y deteccin de un incendio.
res docupaci. Equips de rdio o telefonia mbil. Altres equips. Carto- Modos de empleo. Equipos de radio o telefona mvil. Otros equipos.
grafia utilitzada. Sistema de localitzaci en el terreny del focus del foc i Cartografa empleada. Sistema de localizacin en el terreno del foco del
identificaci aproximada en el mapa. Mtode dobservaci. Classifica- fuego e identificacin aproximada en el mapa. Mtodo de observacin.
ci i identificaci de lalarma pel fum (origen, color i volum). Vehicles Clasificacin e identificacin de la alarma por el humo (origen, color y
de vigilncia i primer atac. Aeronaus de vigilncia i primer atac. volumen). Vehculos de vigilancia y primer ataque. Aeronaves de vigi-
lancia y primer ataque.
Situacions de risc que provoquen incendis forestals. s tradicional Situaciones de riesgo que provocan incendios forestales. Uso tra-
del foc a la Comunitat Valenciana. Pasturatge amb s del foc. Cremes de dicional del fuego en la Comunitat Valenciana. Pastoreo con empleo del
restes agrcoles. Abocadors mantinguts amb foc. s de material pirotc- fuego. Quemas de restos agrcolas. Basureros mantenidos con fuego.
nic en zones forestals. Tempestats elctriques. Altres. Uso de material pirotcnico en zonas forestales. Tormentas elctricas.
Otras.
Informes per al control dautoritzacions, concessions i altres situ- Informes para el control de autorizaciones, concesiones y otras
acions de risc. Ompliment. Normativa relacionada amb les activitats situaciones de riesgo. Cumplimentacin. Normativa relacionada con las
origen dincendis forestals. Autoritzacions i/o concessions i altres situ- actividades origen de incendios forestales. Autorizaciones y/o conce-
acions de risc. Plans locals de crema. Objectiu. Redacci. Eficcia. siones y otras situaciones de riesgo. Planes locales de quema. Objetivo.
Redaccin. Eficacia.
Organitzaci de recursos humans i materials. Equips, condicions Organizacin de recursos humanos y materiales. Equipos, condi-
del personal de vigilncia i formes doperar. Selecci de rutes, equips i ciones del personal de vigilancia y formas de operar. Seleccin de rutas,
formes doperar en la vigilncia terrestre mbil. Establiment de torns. equipos y formas de operar en la vigilancia terrestre mvil. Estableci-
Mtodes, equips i formes doperar en la vigilncia aria. miento de turnos. Mtodos, equipos y formas de operar en la vigilancia
area.
Informes sobre treballs i rendiments de les activitats de vigilncia Informes sobre trabajos y rendimientos de las actividades de vigi-
i detecci dincendis forestals. Llibres de registre dincidncies. Altres lancia y deteccin de incendios forestales. Libros de registro de inciden-
documents. cias. Otros documentos.
Normativa especfica de vigilncia i detecci dincendis forestals. Normativa especfica de vigilancia y deteccin de incendios fores-
Estatal i autonmica. tales. Estatal y autonmica.
Comunicaci de la detecci dun incendi forestal: Comunicacin de la deteccin de un incendio forestal:
Xarxa de comunicacions per a la lluita contra incendis forestals. Red de comunicaciones para la lucha contra incendios forestales.
Objectius. Caracterstiques. Modalitats de transmissi. Composici de Objetivos. Caractersticas. Modalidades de transmisin. Composicin
la xarxa de comunicacions. Tipus dequips de transmissi. de la red de comunicaciones. Tipos de equipos de trasmisin.
Components dun equip de transmissi. Emissor-receptor. Antena. Componentes de un equipo de transmisin. Emisor-receptor.
Lnia de transmissi. Font dalimentaci. Altres. Antena. Lnea de transmisin. Fuente de alimentacin. Otros.
Maneig de lequip de transmissi. Mode ds. Emissi i recepci Manejo del equipo de trasmisin. Modo de empleo. Emisin y
de missatges. Revisions. Manteniment. recepcin de mensajes. Revisiones. Mantenimiento.
Num. 7482 / 10.03.2015 6810

Protocol o disciplina dactuaci davant de la detecci dun incendi Protocolo o disciplina de actuacin ante la deteccin de un incen-
forestal. Emissor del missatge. Contingut del missatge. Estructura del dio forestal. Emisor del mensaje. Contenido del mensaje. Estructura del
missatge. Protocol dactuaci durant lincendi forestal. mensaje. Protocolo de actuacin durante el incendio forestal.
Indicatius i codis de transmissi. Interpretaci. Indicativos y cdigos de transmisin. Interpretacin.
Normativa ambiental i especfica de telecomunicacions. Normativa ambiental y especfica de telecomunicaciones.
Supervisi i organitzaci dels treballs de control i extinci dincen- Supervisin y organizacin de los trabajos de control y extincin de
dis forestals: incendios forestales:
Fases dels treballs de control i extinci dincendis forestals. Prin- Fases de los trabajos de control y extincin de incendios foresta-
cipis bsics de lextinci. Fases: atac, control i extinci. Objectius i les. Principios bsicos de la extincin. Fases: ataque, control y extin-
procediments. Mtodes datac. La lnia de defensa. El contrafoc. cin. Objetivos y procedimientos. Mtodos de ataque. La lnea de
defensa. El contrafuego.
Actuaci davant dun incendi forestal. Actuaci quan es rep lavs. Actuacin ante un incendio forestal. Actuacin cuando se recibe el
Actuaci fins a larribada a lincendi. Accions contra el foc. Actuacions aviso. Actuacin hasta la llegada al incendio. Acciones contra el fuego.
desprs de lincendi. Actuaciones despus del incendio.
s i aplicaci de laigua i productes qumics retardants de la com- Uso y aplicacin del agua y productos qumicos retardantes de la
busti. Tipus de productes retardants. Caracterstiques. Manuals dope- combustin. Tipos de productos retardantes. Caractersticas. Manuales
raci amb retardants. Avantatges i inconvenients. de operacin con retardantes. Ventajas e inconvenientes.
Ferramentes i mitjans terrestres: ferramentes manuals i motobom- Herramientas y medios terrestres: herramientas manuales y moto-
bes (tipus i caracterstiques). Mnegues, llances i peces dadaptaci. bombas (tipos y caractersticas). Mangueras, lanzas y piezas de acopla-
Maquinria pesada: tipus i caracterstiques, apers i accessoris. Proce- miento. Maquinaria pesada: tipos y caractersticas, aperos e implemen-
diments de treball. Vehicles tot terreny. Mitjans aeris: tipus daeronaus tos. Procedimientos de trabajo. Vehculos todoterreno. Medios areos:
i caracterstiques. Altres: manuals de nutrici en extinci dincendis tipos de aeronaves y caractersticas. Otros: manuales de nutricin en
forestals. Bases de dades. Programes de simulaci de focs forestals. extincin de incendios forestales. Bases de datos. Programas de simu-
lacin de fuegos forestales.
Estructura organitzativa de la lluita contra incendis forestals. Estructura organizativa de la lucha contra incendios forestales.
Directrius i acords estatals. Plans autonmics. Una altra normativa Directrices y acuerdos estatales. Planes autonmicos. Otra normativa
relacionada. relacionada.
Actuacions anuals. Actuaciones anuales.
Organitzaci de recursos humans i materials. Categories professi- Organizacin de recursos humanos y materiales. Categoras pro-
onals. Funcions dels distints llocs de treball i categories professionals. fesionales. Funciones de los distintos puestos de trabajo y categoras
Procediments de collaboraci amb un altre personal que collabora en profesionales. Procedimientos de colaboracin con otro personal que
el control i lextinci dincendis forestals. Programaci dactivitats. colabora en el control y extincin de incendios forestales. Programacin
Programaci de torns de treball i de prctiques. Quadrants de treball. de actividades. Programacin de turnos de trabajo y de prcticas. Cua-
Valoraci de les capacitats individuals i collectives dels membres de drantes de trabajo. Valoracin de las capacidades individuales y colec-
la unitat: protocols de proves antropomtriques. Manteniment de la tivas de los miembros de la unidad: protocolos de pruebas antropom-
condici fsica. Registres de dades de les condicions fsiques. Manuals tricas. Mantenimiento de la condicin fsica. Registros de datos de las
de manteniment dequips mecnics, vehicles i ferramentes. Llistats de condiciones fsicas. Manuales de mantenimiento de equipos mecnicos,
comprovaci dels diferents equips. Models dinventari. vehculos y herramientas. Listados de comprobacin de los diferentes
equipos. Modelos de inventario.
Operacions de protecci de les persones implicades en els incen- Operaciones de proteccin de las personas implicadas en los
dis forestals. Senyalitzaci i desenrotllament de les operacions. Normes incendios forestales. Sealizacin y desarrollo de las operaciones. Nor-
i protocols de seguretat aplicats en incendis forestals i altres emergn- mas y protocolos de seguridad aplicados en incendios forestales y otras
cies. Acotament de zones de rescat. Protocols dactuaci. Operacions emergencias. Acotacin de zonas de rescate. Protocolos de actuacin.
dembarcament i desembarcament en helicpters. Operacions de crrega Operaciones de embarque y desembarque en helicpteros. Operaciones
i estiba daeronaus en terra. Protocols de sollicitud davituallament. de carga y estibacin de aeronaves en tierra. Protocolos de solicitud de
Normes de provement de vehicles i aeronaus. Normativa de transport avituallamiento. Normas de repostaje de vehculos y aeronaves. Norma-
de combustibles i de vehicles especials. tiva de transporte de combustibles y de vehculos especiales.
Normativa daplicaci en els treballs de control i extinci din- Normativa de aplicacin en los trabajos de control y extincin de
cendis forestals. incendios forestales.
Collaboraci en les activitats dinvestigaci de les causes dincen- Colaboracin en las actividades de investigacin de las causas de
dis forestals: incendios forestales:
Personal que investiga els incendis forestals. Agents de lautoritat Personal que investiga los incendios forestales. Agentes de la
i altres. autoridad y otros.
Comunicats i quadres resum. Incidncies. Danys. Dades meteoro- Partes y estadillos. Incidencias. Daos. Datos meteorolgicos.
lgiques. s de dades histriques dincendis. Empleo de datos histricos de incendios.
Incendis de xicoteta superfcie. Reconeixement duna zona xico- Incendios de pequea superficie. Reconocimiento de una zona
teta incendiada. Mtode de les evidncies fsiques. Procediments per a pequea incendiada. Mtodo de las evidencias fsicas. Procedimientos
establir sobre el terreny el permetre de la zona de treball. para establecer sobre el terreno el permetro de la zona de trabajo.
Incendis de gran superfcie. Determinaci de la geometria de lin- Incendios de gran superficie. Determinacin de la geometra del
cendi. Models geomtrics de propagaci. incendio. Modelos geomtricos de propagacin.
Vestigis indicadors de la direcci de propagaci de lincendi. Vestigios indicadores de la direccin de propagacin del incendio.
Intensitat calrica. Velocitat davan. Mtodes destimaci. Intensidad calrica. Velocidad de avance. Mtodos de estimacin.
Localitzaci de la zona dinici de lincendi. Proves fsiques per a Localizacin de la zona de inicio del incendio. Pruebas fsicas
determinar el medi i la causa dignici. para determinar el medio y la causa de ignicin.
Elaboraci dinformes de resultats. Documentaci. Elaboracin de informes de resultados. Documentacin.
Prevenci de riscos laborals i protecci ambiental en lmbit dels Prevencin de riesgos laborales y proteccin ambiental en el mbito
treballs de defensa contra incendis forestals: de los trabajos de defensa contra incendios forestales:
Riscos en els treballs de defensa contra incendis forestals. Causes Riesgos en los trabajos de defensa contra incendios forestales.
dels riscos. Nivell de perillositat. Mesures preventives. Causas de los riesgos. Nivel de peligrosidad. Medidas preventivas.
Actuaci en cas de tempestat elctrica. Precaucions de la vigiln- Actuacin en caso de tormenta elctrica. Precauciones de la vigi-
cia fixa i vigilncia mbil. lancia fija y vigilancia mvil.
Num. 7482 / 10.03.2015 6811

Seguretat en les installacions de treball. Orde i neteja. Senyalit- Seguridad en las instalaciones de trabajo. Orden y limpieza. Sea-
zaci dels llocs de treball. Cartells divulgatius. lizacin de los puestos de trabajo. Carteles divulgativos.
Mesures de seguretat i de protecci personal i collectiva en les Medidas de seguridad y de proteccin personal y colectiva en las
operacions de treball. Equips de protecci individual (EPI). Manuals operaciones de trabajo. Equipos de proteccin individual (EPI). Manua-
ds dels EPI. Equips collectius de protecci. Materials, ferramentes les de uso de los EPI. Equipos colectivos de proteccin. Materiales,
i mquines. herramientas y mquinas.
Normalitzaci i homologaci de ferramentes i equips: Normalizacin y homologacin de herramientas y equipos.
Residus generats en els treballs de defensa contra incendis fores- Residuos generados en los trabajos de defensa contra incendios
tals. Classificaci, tractament i arreplega dels residus. forestales. Clasificacin, tratamiento y recogida de los residuos.
Situacions en qu calen primers auxilis. Actuacions bsiques. Situaciones en las que se precisan primeros auxilios. Actuaciones
Fonaments de primers auxilis. Suport vital bsic en els primers auxilis. bsicas. Fundamentos de primeros auxilios. Soporte vital bsico en los
Atenci inicial a emergncies ms freqents. Sistemes darreplega i primeros auxilios. Atencin inicial a emergencias ms frecuentes. Sis-
transport daccidentats. La farmaciola de primers auxilis. Actuacions temas de recogida y transporte de accidentados. El botiqun de primeros
bsiques i procediments de collaboraci amb els servicis demergncia. auxilios. Actuaciones bsicas y procedimientos de colaboracin con los
servicios de emergencia.
Normativa de prevenci de riscos laborals i de protecci mediam- Normativa de prevencin de riesgos laborales y de proteccin
biental en lmbit de la defensa contra incendis forestals. medioambiental en el mbito de la defensa contra incendios forestales.

Mdul professional: Projecte de Gesti Forestal i Conservaci del Mdulo profesional: Proyecto de Gestin Forestal y Conservacin
Medi del Medio
Codi: 0817 Cdigo: 0817
Duraci: 40 hores Duracin: 40 horas
Continguts: Contenidos:
Identificaci de lorganitzaci de lempresa i de les funcions dels Identificacin de la organizacin de la empresa y de las funciones
llocs de treball: de los puestos de trabajo.
Estructura i organitzaci empresarial del sector de la gesti fores- Estructura y organizacin empresarial del sector de la gestin
tal i del medi natural. forestal y del medio natural.
Activitat de lempresa i la seua ubicaci en el sector de la gesti Actividad de la empresa y su ubicacin en el sector de la gestin
forestal i del medi natural. forestal y del medio natural.
Organigrama de lempresa. Relaci funcional entre departaments. Organigrama de la empresa. Relacin funcional entre departa-
mentos.
Tendncies del sector: productives, econmiques, organitzatives, Tendencias del sector: productivas, econmicas, organizativas, de
docupaci i altres. empleo y otras.
Procediments de treball en lmbit de lempresa. Sistemes i mto- Procedimientos de trabajo en el mbito de la empresa. Sistemas
des de treball. y mtodos de trabajo.
Determinaci de les relacions laborals excloses i relacions labo- Determinacin de las relaciones laborales excluidas y relaciones
rals especials. laborales especiales.
Conveni collectiu aplicable a lmbit professional. Convenio colectivo aplicable al mbito profesional.
La cultura de lempresa: imatge corporativa. La cultura de la empresa: imagen corporativa.
Sistemes de qualitat i seguretat aplicables en el sector de la gesti Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector de la ges-
forestal i del medi natural. tin forestal y del medio natural.
Elaboraci davantprojectes relacionats amb el sector de la gesti Elaboracin de anteproyectos relacionados con el sector de la ges-
forestal i del medi natural. tin forestal y del medio natural.
Anlisi de la realitat local, de loferta empresarial del sector en Anlisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en
la zona i del context en qu es desenrotllar el mdul professional de la zona y del contexto en el que se va a desarrollar el mdulo profesio-
Formaci en Centres de Treball. nal de formacin en centros de trabajo.
Recopilaci dinformaci. Recopilacin de informacin.
Estructura general dun projecte. Estructura general de un proyecto.
Elaboraci dun gui de treball. Elaboracin de un guin de trabajo.
Planificaci de lexecuci del projecte: objectius, continguts, Planificacin de la ejecucin del proyecto: objetivos, contenidos,
recursos, metodologia, activitats, temporalitzaci i avaluaci. recursos, metodologa, actividades, temporalizacin y evaluacin.
Viabilitat i oportunitat del projecte. Viabilidad y oportunidad del proyecto.
Revisi de la normativa aplicable. Revisin de la normativa aplicable.
Execuci de projectes: Ejecucin de proyectos.
Seqenciaci dactivitats. Secuenciacin de actividades.
Elaboraci dinstruccions de treball. Elaboracin de instrucciones de trabajo.
Elaboraci dun pla de prevenci de riscos. Elaboracin de un plan de prevencin de riesgos.
Documentaci necessria per a lexecuci del projecte. Documentacin necesaria para la ejecucin del proyecto.
Compliment de normes de seguretat i ambientals. Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.
Indicadors de garantia de la qualitat de projectes. Indicadores de garanta de la calidad de proyectos.
Avaluaci de projectes: Evaluacin de proyectos.
Proposta de solucions als objectius plantejats en el projecte i jus- Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto
tificaci de les seleccionades. y justificacin de las seleccionadas
Definici del procediment davaluaci del projecte. Definicin del procedimiento de evaluacin del proyecto.
Determinaci de les variables susceptibles davaluaci. Determinacin de las variables susceptibles de evaluacin.
Documentaci necessria per a lavaluaci del projecte. Documentacin necesaria para la evaluacin del proyecto.
Control de qualitat de procs i producte final. Control de calidad de proceso y producto final.
Registre de resultats. Registro de resultados.
Num. 7482 / 10.03.2015 6812

Mdul professional: Formaci i Orientaci Laboral Mdulo profesional: Formacin y Orientacin Laboral
Codi: 0818 Cdigo: 0818
Duraci: 96 hores Duracin: 96 horas
Continguts: Contenidos:
Busca activa docupaci: Bsqueda activa de empleo:
Valoraci de la importncia de la formaci permanent per a la Valoracin de la importancia de la formacin permanente para
trajectria laboral i professional del tcnic superior en Gesti Forestal la trayectoria laboral y profesional del Tcnico Superior en Gestin
i del Medi Natural. Forestal y del Medio Natural.
Anlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la Anlisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para
carrera professional. la carrera profesional
Identificaci ditineraris formatius relacionats amb el tcnic supe- Identificacin de itinerarios formativos relacionados con el Tc-
rior en Gesti Forestal i del Medi Natural. nico Superior en Gestin Forestal y del Medio Natural. Definicin y
Definici i anlisi del sector professional del tcnic superior en anlisis del sector profesional del Tcnico Superior en Gestin Forestal
Gesti Forestal i del Medi Natural. y del Medio Natural.
Planificaci de la mateixa carrera: establiment dobjectius a mitj Planificacin de la propia carrera: establecimiento de objetivos a
i llarg termini. medio y largo plazo.
Procs de busca docupaci en empreses del sector. Proceso de bsqueda de empleo en empresas del sector.
Oportunitats daprenentatge i ocupaci a Europa. Europass (ela- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass (ela-
borat en una segona llengua europea), Ploteus, Erasmus. borado en una segunda lengua europea), Ploteus, Erasmus.
Tcniques i instruments de busca docupaci: fonts dinformaci i Tcnicas e instrumentos de bsqueda de empleo: fuentes de infor-
reclutament. Tcniques per a la selecci i organitzaci de la informaci. macin y reclutamiento. Tcnicas para la seleccin y organizacin de
la informacin.
Carta de presentaci. Currculum. Tests psicotcnics. Entrevista Carta de presentacin. Currculum Vitae. Tests psicotcnicos.
de treball. Entrevista de trabajo.
Valoraci daltres possibilitats dinserci: autoocupaci i accs a Valoracin de otras posibilidades de insercin: autoempleo y acce-
la funci pblica. so a la funcin pblica.
El procs de presa de decisions. El proceso de toma de decisiones.
Gesti del conflicte i equips de treball: Gestin del conflicto y equipos de trabajo:
Valoraci dels avantatges i inconvenients del treball en equip per Valoracin de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo
a leficcia de lorganitzaci davant del treball individual. para la eficacia de la organizacin frente al trabajo individual.
Concepte dequip de treball. Concepto de equipo de trabajo.
Tipus dequips en el sector de la gesti forestal i del medi natural Tipos de equipos en el sector de la gestin forestal y del medio
segons les funcions que exercixen. natural segn las funciones que desempean.
Caracterstiques dun equip de treball efica. Caractersticas de un equipo de trabajo eficaz.
La participaci en lequip de treball. Anlisi dels diferents rols La participacin en el equipo de trabajo. Anlisis de los diferentes
dels participants. roles de los participantes.
Etapes de formaci dels equips de treball. Etapas de formacin de los equipos de trabajo.
Tcniques de dinamitzaci de grups. Tcnicas de dinamizacin de grupos.
Definici del conflicte: caracterstiques, fonts i etapes. Definicin del conflicto: caractersticas, fuentes y etapas.
Causes del conflicte en el mn laboral. Causas del conflicto en el mundo laboral.
Mtodes per a la resoluci o supressi del conflicte: negociaci, Mtodos para la resolucin o supresin del conflicto: negociacin;
mediaci, conciliaci i arbitratge. mediacin, conciliacin y arbitraje.
Contracte de treball: Contrato de trabajo:
El dret del treball. Fonts del dret del treball, en especial, el con- El derecho del trabajo. Fuentes del derecho del trabajo, en espe-
veni collectiu. cial, el convenio colectivo.
Anlisi de la relaci laboral individual. Anlisis de la relacin laboral individual.
Relacions laborals excloses i relacions laborals especials. Relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.
Noves formes de regulaci del treball. Nuevas formas de regulacin del trabajo.
Intervenci dels organismes pblics en les relacions laborals. Intervencin de los organismos pblicos en las relaciones labo-
rales.
Drets i deures derivats de la relaci laboral. Derechos y deberes derivados de la relacin laboral.
El contracte de treball: caracterstiques, contingut mnim, forma- El contrato de trabajo: caractersticas, contenido mnimo, forma-
litzaci i perode de prova. lizacin y perodo de prueba.
Modalitats de contractes de treball i mesures de foment de la con- Modalidades de contratos de trabajo y medidas de fomento de la
tractaci. ETT. contratacin. ETT.
Temps de treball: jornada, descans, vacacions, permisos, hores Tiempo de trabajo: jornada, descanso, vacaciones, permisos, horas
extraordinries, festius, horaris, etc. extraordinarias, festivos, horarios...
Condicions de treball relacionades amb la conciliaci de la vida Condiciones de trabajo relacionadas con la conciliacin de la vida
laboral i familiar. laboral y familiar.
Salari: estructura del salari, SMI, FOGASA, rebut de salaris. Salario: estructura del salario, SMI, FOGASA, recibo de salarios.
Modificaci, suspensi i extinci del contracte de treball. Rebut Modificacin, suspensin y extincin del contrato de trabajo.
de liquidaci. Recibo de finiquito.
Representaci dels treballadors: representants unitaris i sindicals. Representacin de los trabajadores: representantes unitarios y
sindicales.
Negociaci collectiva. Negociacin colectiva.
Anlisi dun conveni collectiu aplicable a lmbit professional del Anlisis de un convenio colectivo aplicable al mbito profesional
tcnic superior en Gesti Forestal i del Medi Natural. del Tcnico Superior en Gestin Forestal y del Medio Natural.
Conflictes collectius de treball. Conflictos colectivos de trabajo.
Noves formes dorganitzaci del treball: subcontractaci, tele- Nuevas formas de organizacin del trabajo: subcontratacin, tele-
treball, etc. trabajo...
Beneficis per als treballadors en les noves organitzacions: flexibi- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones:
litat i beneficis socials, entre altres. flexibilidad y beneficios sociales, entre otros.
Num. 7482 / 10.03.2015 6813

Plans digualtat. Planes de Igualdad.


Seguretat Social, ocupaci i desocupaci: Seguridad Social, empleo y desempleo:
El sistema de Seguretat Social com a principi bsic de solidaritat El sistema de Seguridad Social como principio bsico de solida-
social. ridad social.
Estructura del sistema de Seguretat Social: nivells de protecci i Estructura del sistema de Seguridad Social: niveles de proteccin;
rgims especials i general. regmenes especiales y general.
Determinaci de les principals obligacions dels empresaris i els Determinacin de las principales obligaciones de los empresarios
treballadors en matria de Seguretat Social: afiliaci, altes, baixes i y los trabajadores en materia de Seguridad Social: afiliacin, altas, bajas
cotitzaci. y cotizacin.
Lacci protectora de la Seguretat Social: prestacions contributi- La accin protectora de la Seguridad Social: prestaciones contri-
ves i no contributives. butivas y no contributivas.
Concepte i situacions protegibles en la protecci per desocupaci: Concepto y situaciones protegibles en la proteccin por desem-
prestaci de desocupaci, subsidi, renda activa dinserci. pleo: prestacin de desempleo, subsidio, renta activa de insercin.
RETA: obligacions i acci protectora. RETA: obligaciones y accin protectora.
Avaluaci de riscos professionals: Evaluacin de riesgos profesionales:
La cultura preventiva: integraci en lactivitat i organitzaci de La cultura preventiva: integracin en la actividad y organizacin
lempresa. de la empresa.
Valoraci de la relaci entre treball i salut. Normativa reguladora. Valoracin de la relacin entre trabajo y salud. Normativa regu-
ladora.
El risc professional. El riesgo profesional.
El dany laboral: AT, EP, altres patologies. El dao laboral: AT, EP, otras patologas.
Tcniques de prevenci. Tcnicas de prevencin.
Anlisi de factors de risc. Anlisis de factores de riesgo.
Lavaluaci de riscos en lempresa com a element bsic de lacti- La evaluacin de riesgos en la empresa como elemento bsico de
vitat preventiva. Metodologia davaluaci. la actividad preventiva. Metodologa de evaluacin.
Anlisi de riscos lligats a les condicions de seguretat. Anlisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
Anlisi de riscos lligats a les condicions ambientals. Anlisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
Anlisi de riscos lligats a les condicions ergonmiques i psico- Anlisis de riesgos ligados a las condiciones ergonmicas y psi-
socials. cosociales.
Riscos especfics en el sector de la gesti forestal i del medi natu- Riesgos especficos en el sector de la gestin forestal y del medio
ral. natural.
Determinaci dels possibles danys a la salut del treballador que Determinacin de los posibles daos a la salud del trabajador que
poden derivar-se de les situacions de risc detectades. pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.
Planificaci de la prevenci de riscos en lempresa: Planificacin de la prevencin de riesgos en la empresa:
Drets i deures en matria de prevenci de riscos laborals. Derechos y deberes en materia de prevencin de riesgos laborales.
Responsabilitats en matria de prevenci de riscos laborals. Responsabilidades en materia de prevencin de riesgos laborales.
Modalitats dorganitzaci de la prevenci a lempresa. Modalidades de organizacin de la prevencin a la empresa.
Auditories internes i externes. Auditorias internas y externas.
Representaci dels treballadors en matria preventiva. Representacin de los trabajadores en materia preventiva.
Organismes pblics relacionats amb la prevenci de riscos labo- Organismos pblicos relacionados con la prevencin de riesgos
rals: OIT, Agncia Europea de Seguretat i Salut, INSHT, Inspecci de laborales: OIT, Agencia Europea de Seguridad y Salud, INSHT, Inspec-
Treball, INVASSAT, etc. cin de Trabajo, INVASSAT
Gesti de la prevenci en lempresa. Gestin de la prevencin en la empresa.
Planificaci de la prevenci en lempresa. Planificacin de la prevencin en la empresa.
Investigaci, notificaci i registre daccidents de treball. Investigacin, notificacin y registro de accidentes de trabajo.
ndexs de sinistralitat laboral. ndices de siniestralidad laboral.
Plans demergncia i devacuaci en entorns de treball. Planes de emergencia y de evacuacin en entornos de trabajo.
Elaboraci dun pla demergncia en una empresa del sector. Elaboracin de un plan de emergencia en una empresa del sector.
Aplicaci de mesures de prevenci i protecci en lempresa: Aplicacin de medidas de prevencin y proteccin en la empresa:
Determinaci de les mesures de prevenci i protecci individual Determinacin de las medidas de prevencin y proteccin indi-
i collectiva. vidual y colectiva.
Protocol dactuaci davant duna situaci demergncia. Protocolo de actuacin ante una situacin de emergencia.
Primers auxilis: concepte, aplicaci de tcniques de primers auxi- Primeros auxilios: concepto, aplicacin de tcnicas de primeros
lis. auxilios.
Vigilncia de la salut dels treballadors. Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Mdul professional: Empresa i Iniciativa Emprenedora Mdulo profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora
Codi: 0819 Cdigo: 0819
Duraci: 60 hores Duracin: 60 horas
Continguts: Contenidos:
Iniciativa emprenedora: Iniciativa emprendedora:
Innovaci i desenrotllament econmic. Principals caracterstiques Innovacin y desarrollo econmico. Principales caractersticas
de la innovaci en gesti forestal i del medi natural (materials, tecnolo- de la innovacin en Gestin Forestal y del Medio Natural (materiales,
gia, organitzaci de la gesti, etc.). tecnologa, organizacin de la gestin, etc.).
Beneficis socials de la cultura emprenedora. Beneficios sociales de la cultura emprendedora.
El carcter emprenedor. Factors clau dels emprenedors: iniciativa, El carcter emprendedor. Factores claves de los emprendedores:
creativitat i formaci. iniciativa, creatividad y formacin.
Lactuaci dels emprenedors com a empleats duna pime relacio- La actuacin de los emprendedores como empleados de una pyme
nada amb la gesti forestal i del medi natural. relacionada con la gestin forestal y del medio natural.
Lactuaci dels emprenedors com a empresaris en el sector de La actuacin de los emprendedores como empresarios en el sec-
la gesti forestal i del medi natural. El risc en lactivitat emprenedora. tor de la gestin forestal y del medio natural. El riesgo en la actividad
emprendedora.
Num. 7482 / 10.03.2015 6814

Concepte dempresari. Requisits per a lexercici de lactivitat Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la activi-
empresarial. dad empresarial.
Objectius personals versus objectius empresarials. Objetivos personales versus objetivos empresariales.
Pla dempresa: la idea de negoci en lmbit de la gesti forestal i Plan de empresa: la idea de negocio en el mbito de la gestin
del medi natural. forestal y del medio natural.
Bones prctiques de cultura emprenedora en lmbit de la gesti Buenas prcticas de cultura emprendedora en el mbito de la ges-
forestal i del medi natural. tin forestal y del medio natural.
Lempresa i el seu entorn: La empresa y su entorno:
Lempresa com a sistema. La empresa como sistema.
Funcions bsiques de lempresa. Funciones bsicas de la empresa.
Distintes formes dorganitzaci: avantatges i inconvenients. Lor- Distintas formas de organizacin: ventajas e inconvenientes. El
ganigrama. organigrama.
Lentorn general de lempresa: econmic, social, demogrfic, cul- El entorno general de la empresa: econmico, social, demogrfi-
tural i mediambiental. co, cultural y medioambiental.
Lentorn especfic de lempresa: clients, provedors i competncia. El entorno especfico de la empresa: clientes, proveedores y com-
petencia.
Anlisi de lentorn general duna pime relacionada amb la gesti Anlisis del entorno general de una pyme relacionada con la ges-
forestal i del medi natural. tin forestal y del medio natural.
Anlisi de lentorn especfic duna pime relacionada amb la gesti Anlisis del entorno especfico de una pyme relacionada con la
forestal i del medi natural. gestin forestal y del medio natural.
Lestudi de mercat. El estudio de mercado.
Localitzaci de lempresa. Localizacin de la empresa.
Pla de mrqueting. Plan de marketing.
Relacions duna pime relacionada amb la gesti forestal i del medi Relaciones de una pyme relacionada con la gestin forestal y del
natural amb el seu entorn. medio natural con su entorno.
Relacions duna pime relacionada amb la gesti forestal i del medi Relaciones de una pyme relacionada con la gestin forestal y del
natural amb el conjunt de la societat. medio natural con el conjunto de la sociedad.
Contribuci duna pime relacionada amb la gesti forestal i del Contribucin de una de una pyme relacionada con la gestin
medi natural al desenrotllament sostenible. forestal y del medio natural al desarrollo sostenible.
Cultura de lempresa i imatge corporativa. Cultura de la empresa e imagen corporativa
Ltica empresarial i els principis tics dactuaci. La tica empresarial y los principios ticos de actuacin.
La responsabilitat social corporativa. La responsabilidad social corporativa.
El balan social. El balance social.
Responsabilitat social i tica de les empreses de gesti forestal i Responsabilidad social y tica de las empresas de gestin forestal
del medi natural. y del medio natural.
Creaci i posada en marxa duna empresa: Creacin y puesta en marcha de una empresa:
Concepte jurdic dempresa. Concepto jurdico de empresa.
Tipus dempresa i elecci de la forma jurdica: responsabilitat, Tipos de empresa y eleccin de la forma jurdica: responsabilidad,
fiscalitat, capital social, dimensi i nombre de socis. fiscalidad, capital social, dimensin y nmero de socios.
Requisits legals mnims exigits per a la constituci de lempresa, Requisitos legales mnimos exigidos para la constitucin de la
segons la seua forma jurdica. empresa, segn su forma jurdica.
Trmits administratius per a la constituci duna empresa. Trmites administrativos para la constitucin de una empresa.
Vies dassessorament i gesti administrativa externs existents per Vas de asesoramiento y gestin administrativa externos existen-
a posar en marxa una pime. La finestreta nica empresarial. tes para poner en marcha una pyme. La ventanilla nica empresarial.
Concepte dinversi i fonts de finanament. Concepto de inversin y fuentes de financiacin.
Instruments de finanament bancari. Instrumentos de financiacin bancaria.
Ajudes, subvencions i incentius fiscals per a empreses de gesti Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para empresas de ges-
forestal i del medi natural. tin forestal y del medio natural.
Viabilitat econmica i viabilitat financera duna pime relacionada Viabilidad econmica y viabilidad financiera de una pyme rela-
amb la gesti forestal i del medi natural. cionada con la gestin forestal y del medio natural.
Pla dempresa: elecci de la forma jurdica, estudi de viabilitat Plan de empresa: eleccin de la forma jurdica, estudio de via-
econmica i financera, trmits administratius i gesti dajudes i sub- bilidad econmica y financiera, trmites administrativos y gestin de
vencions. ayudas y subvenciones.
Funci administrativa: Funcin administrativa:
Concepte de comptabilitat i nocions bsiques. Concepto de contabilidad y nociones bsicas.
Operacions comptables: registre de la informaci econmica Operaciones contables: registro de la informacin econmica de
duna empresa. una empresa.
La comptabilitat com a imatge fidel de la situaci econmica. La contabilidad como imagen fiel de la situacin econmica.
El balan i el compte de resultats. El Balance y la Cuenta de resultados.
Anlisi de la informaci comptable. Anlisis de la informacin contable.
Llibres i documents obligatoris segons la normativa vigent. Libros y documentos obligatorios segn la normativa vigente
Obligacions fiscals de les empreses. Obligaciones fiscales de las empresas.
Gesti administrativa duna empresa de gesti forestal i del medi Gestin administrativa de una empresa de gestin forestal y del
natural. medio natural.
Documents necessaris per a lexercici de lactivitat econmica: Documentos necesarios para el desarrollo de la actividad econ-
documents de compravenda, mitjans de pagament i altres. mica: documentos de compraventa, medios de pago y otros.
Num. 7482 / 10.03.2015 6815

Mdul professional: Formaci en Centres de Treball Mdulo profesional: Formacin en Centros de Trabajo
Codi: 0820 Cdigo: 0820
Duraci: 400 hores Duracin: 400 horas
Continguts: Contenidos:
Estructura i organitzaci empresarial del sector de la gesti forestal Estructura y organizacin empresarial del sector de la gestin fores-
i del medi natural: tal y del medio natural:
Activitat de lempresa i la seua ubicaci en el sector de gesti Actividad de la empresa y su ubicacin en el sector de gestin
forestal i del medi natural. forestal y del medio natural.
Organigrama de lempresa. Relaci funcional entre departaments. Organigrama de la empresa. Relacin funcional entre departa-
mentos
Organigrama logstic de lempresa. Provedors, clients i canals de Organigrama logstico de la empresa. Proveedores, clientes y
comercialitzaci. canales de comercializacin.
Procediments de treball en lmbit de lempresa. Sistemes i mto- Procedimientos de trabajo en el mbito de la empresa. Sistemas
des de treball. y mtodos de trabajo.
Recursos humans en lempresa: requisits de formaci i de compe- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formacin y de
tncies professionals, personals i socials associades als diferents llocs competencias profesionales, personales y sociales asociadas a los dife-
de treball. rentes puestos de trabajo.
Sistema de qualitat establit en el centre de treball. Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.
Sistema de seguretat establit en el centre de treball. Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.
Aplicaci dhbits tics i laborals: Aplicacin de hbitos ticos y laborales:
Actituds personals: empatia, puntualitat. Actitudes personales: empata, puntualidad.
Actituds professionals: orde, neteja, responsabilitat i seguretat. Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y segu-
ridad.
Actituds davant de la prevenci de riscos laborals i ambientals. Actitudes ante la prevencin de riesgos laborales y ambientales.
Jerarquia en lempresa. Comunicaci amb lequip de treball. Jerarqua en la empresa. Comunicacin con el equipo de trabajo.
Documentaci de les activitats professionals: mtodes de classifi- Documentacin de las actividades profesionales: mtodos de cla-
caci, codificaci, renovaci i eliminaci. sificacin, codificacin, renovacin y eliminacin.
Reconeixement i aplicaci de les normes internes de lempresa. Reconocimiento y aplicacin de las normas internas de la empresa.
Instruccions de treball, procediments normalitzats de treball i Instrucciones de trabajo, procedimientos normalizados de trabajo
altres. y otros.
Organitzaci i realitzaci dels treballs de producci de planta fores- Organizacin y realizacin de los trabajos de produccin de planta
tal: forestal:
Viver forestal. Caracterstiques. Zonificaci del viver forestal. Vivero forestal. Caractersticas. Zonificacin del vivero forestal.
Dimensions. Dimensiones.
Clcul de plantes que es produiran. Clculo de plantas que se van a producir.
Recollecci de fruits, llavors i material vegetal de propagaci. Recoleccin de frutos, semillas y material vegetal de propagacin.
Mtodes. Manipulaci. Mtodos. Manipulacin.
Emmagatzematge i conservaci de fruits, llavors i material vege- Almacenamiento y conservacin de frutos, semillas y material
tal de propagaci. Transport. Substrats. vegetal de propagacin. Transporte. Sustratos
Necessitats nutritives de les plantes en viver. Clcul. Necesidades nutritivas de las plantas en vivero. Clculo.
Control sanitari de les plantes. Tractaments fitosanitaris en viver. Control sanitario de las plantas. Tratamientos fitosanitarios en
vivero.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en els Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
processos de producci de planta forestal. les en los procesos de produccin de planta forestal.
Normativa ambiental, de prevenci de riscos laborals, aix com Normativa ambiental, de prevencin de riesgos laborales, as
lespecfica de viver forestal. como la especfica de vivero forestal.
Realitzaci de les operacions topogrfiques: Realizacin de las operaciones topogrficas:
Interpretaci de plans, fotografies aries i mapes. Orientaci del Interpretacin de planos, fotografas areas y mapas. Orientacin
pla. Simbologia i llegendes. Camins i vies. Corbes de nivell. Cota. Des- del plano. Simbologa y leyendas. Caminos y vas. Curvas de nivel.
nivell. Pendent. Elements singulars en fotografia aria. Sistemes de Cota. Desnivel. Pendiente. Elementos singulares en fotografa area.
coordenades geomtriques i UTM. Lectura. Tlvegs i divisions. Sistemas de coordenadas geomtricas y UTM. Lectura. Vaguadas y
divisiones.
Arreplega de dades en camp. Reconeixement del terreny. Recogida de datos en campo. Reconocimiento del terreno.
Equips topogrfics. Parts i components. Instruments topogrfics. Equipos topogrficos. Partes y componentes. Instrumentos topo-
grficos.
Maneig daparells i mitjans topogrfics. Funcionament daparells Manejo de aparatos y medios topogrficos. Funcionamiento de
i els seus components. aparatos y sus componentes.
Bolcada de dades. Revisi de dades i correcci derrors. Volcado de datos. Revisin de datos y correccin de errores.
Sistemes de representaci assistits per ordinador. Sistemas de representacin asistidos por ordenador.
Croquis de replantejament. Replantejament sobre el terreny. Croquis de replanteo. Replanteo sobre el terreno. Sealizacin y
Senyalitzaci i amollonament delements. amojonado de elementos.
Coordinaci i organitzaci dels recursos humans i materials en les Coordinacin y organizacin de los recursos humanos y materia-
operacions topogrfiques de mesurament. les en las operaciones topogrficas de medicin.
Normativa ambiental i de prevenci de riscos laborals. Normativa ambiental y de prevencin de riesgos laborales.
Coordinaci i supervisi dels treballs de gesti de les masses fores- Coordinacin y supervisin de los trabajos de gestin de las masas
tals: forestales:
Replantejament de parcelles. Replanteo de parcelas.
Mesurament de variables dasomtriques. Instruments i aparells Medicin de variables dasomtricas. Instrumentos y aparatos de
de mesurament. medicin.
Cubicaci terica de larbre. Cubicaci darbres, masses forestals Cubicacin terica del rbol. Cubicacin de rboles, masas fores-
i biomassa. tales y biomasa.
Labors culturals sobre masses forestals. Concreci i vigilncia. Labores culturales sobre masas forestales. Concrecin y vigilancia.
Num. 7482 / 10.03.2015 6816

Preparaci del terreny. Tcniques deliminaci de la vegetaci. Preparacin del terreno. Tcnicas de eliminacin de la vegetacin.
Treballs de sembra i plantaci. Reposici de marres. Trabajos de siembra y plantacin. Reposicin de marras.
Control de vegetaci en rees crtiques. Organitzaci i control. Control de vegetacin en reas crticas. Organizacin y control.
Treballs de manteniment de cunetes, passos daigua i capa de Trabajos de mantenimiento de cunetas, pasos de agua y capa de
redolament de camins forestals. rodadura de caminos forestales.
Installacions, maquinria, equips i ferramentes. s. Regulaci. Instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas. Uso. Regu-
lacin.
Normativa ambiental, lespecfica de treballs forestals i la de pre- Normativa ambiental, la especfica de trabajos forestales y la de
venci de riscos laborals. prevencin de riesgos laborales.
Control i vigilncia del medi natural i del domini pblic: Control y vigilancia del medio natural y del dominio pblico:
Programes ds pblic. s i gaudi. Programas de uso pblico. Uso y disfrute.
Activitats dels visitants. Impactes i danys produts. Correcci de Actividades de los visitantes. Impactos y daos producidos.
limpacte i dels danys causats. Correccin del impacto y de los daos causados.
Domini pblic hidrulic i maritimoterrestre. Ocupaci o aprofita- Dominio pblico hidrulico y martimo-terrestre. Ocupacin o
ment. Autoritzacions i concessions. Procediments de denncia. aprovechamiento. Autorizaciones y concesiones. Procedimientos de
denuncia.
Estat sanitari de les espcies animals de lespai natural. Estado sanitario de las especies animales del espacio natural.
Equipaments per a la conservaci del medi natural. Senyalitza- Equipamientos para la conservacin del medio natural. Sealiza-
cions i equipament. Collocaci i installacions. Traat i senyalitzaci ciones y equipamiento. Colocacin e instalaciones. Trazado y sealiza-
dels itineraris de visita. cin de los itinerarios de visita.
Obres en el medi natural. Interpretaci de projectes i plans de Obras en el medio natural. Interpretacin de proyectos y planos
construccions. de construcciones.
Processos de contaminaci. Alteracions en laigua indicatives de Procesos de contaminacin. Alteraciones en el agua indicativas
contaminaci. de contaminacin.
Equips automtics dempreses generadores de residus. Funcio- Equipos automticos de empresas generadoras de residuos. Fun-
nament. cionamiento.
Normativa ambiental, lespecfica de domini pblic, la de forests, Normativa ambiental, la especfica de dominio pblico, la de
la de patrimoni, la de benestar animal, la de contaminaci en el medi montes, la de patrimonio, la de bienestar animal, la de contaminacin
natural, la dobres i la de prevenci de riscos laborals. en el medio natural, la de obras y la de prevencin de riesgos laborales.
Organitzaci i gesti dels aprofitaments forestals: Organizacin y gestin de los aprovechamientos forestales:
Recursos humans i materials en lorganitzaci dels treballs Recursos humanos y materiales en la organizacin de los trabajos
daprofitament forestal. de aprovechamiento forestal.
Preparaci del terreny per a la tallada. Planificaci de les opera- Preparacin del terreno para el apeo. Planificacin de las opera-
cions. Tallada i processament darbres amb processadora i recollectora ciones. Apeo y procesado de rboles con procesadora y cosechadora
forestal. Elecci de mquines. Reconeixement i preparaci del terreny forestal. Eleccin de mquinas. Reconocimiento y preparacin del terre-
per al desemboscament. Planificaci de les operacions. no para el desembosque. Planificacin de las operaciones.
Treballs de pela. Planificaci de les operacions. Tcniques, equips, Trabajos de descorche. Planificacin de las operaciones. Tcnicas,
ferramentes i estris utilitzats en la pela. equipos, herramientas y tiles empleados en el descorche.
Operacions per a lobtenci del galipot. Operaciones para la obtencin de la miera.
Extracci de fruits i llavors forestals. Extraccin de frutos y semillas forestales.
Recollecci de plantes aromtiques, medicinals i ornamentals. Recoleccin de plantas aromticas, medicinales y ornamentales.
Fongs comestibles. Identificaci i recollecci. Hongos comestibles. Identificacin y recoleccin.
Treballs de millora i conservaci de pastius. Trabajos de mejora y conservacin de pastizales.
Tall de la biomassa. Planificaci. Corte de la biomasa. Planificacin.
Normativa especfica daprofitaments forestals, la de certificaci Normativa especfica de aprovechamientos forestales, la de certi-
forestal i la de prevenci de riscos laborals. ficacin forestal y la de prevencin de riesgos laborales.
Planificaci dels treballs de gesti cinegtica i gesti de la pesca Planificacin de los trabajos de gestin cinegtica y gestin de la
continental: pesca continental:
Hbitat de les espcies cinegtiques. Avaluaci. ndexs i parme- Hbitat de las especies cinegticas. Evaluacin. ndices y parme-
tres que cal avaluar. Mtodes. Elaboraci dinformes. tros que hay que evaluar. Mtodos. Elaboracin de informes.
Realitzaci de censos de fauna. Estimaci de la grandria o den- Realizacin de censos de fauna. Estimacin del tamao o densi-
sitat poblacional. Tcniques de mostreig. Mtodes de cens. Protocols dad poblacional. Tcnicas de muestreo. Mtodos de censo. Protocolos
dactuaci. Tcniques i mitjans per a la captura, immobilitzaci, mar- de actuacin. Tcnicas y medios para la captura, inmovilizacin, mar-
catge i seguiment despcies. cado y seguimiento de especies.
Introduccions, repoblacions, translocacions i soltes. Mtodes. Tc- Introducciones, repoblaciones, traslocaciones y sueltas. Mtodos.
niques i poca de solta. Impacte de les repoblacions. Tcnicas y poca de suelta. Impacto de las repoblaciones.
Programaci dactivitats cinegtiques. Determinaci de dates i Programacin de actividades cinegticas. Determinacin de
llocs. Procediment administratiu. Desenrotllament daccions cinegti- fechas y lugares. Procedimiento administrativo. Desarrollo de acciones
ques. Protocol dactuaci. cinegticas. Protocolo de actuacin.
Selecci, extracci, marcatge, transport i alliberament de peixos. Seleccin, extraccin, marcaje, transporte y liberacin de peces.
Tcniques de mostreig. Mtodes de cens. Marcatges. Transport i solta. Tcnicas de muestreo. Mtodos de censo. Marcajes. Transporte y suelta.
Treballs de manteniment en el llit. Tipus dalteracions del medi. Trabajos de mantenimiento en el cauce. Tipos de alteraciones del
Pla de millora. Avaluaci i restauraci de lhbitat aqutic. medio. Plan de mejora. Evaluacin y restauracin del hbitat acutico.
Vigilncia i detecci dimpactes sobre rius i masses daigua. Vigilancia y deteccin de impactos sobre ros y masas de agua.
Control despcies depredadores i competidores. Mtodes. Control de especies depredadoras y competidoras. Mtodos.
Control i seguiment de lactivitat de la pesca. Detecci i control Control y seguimiento de la actividad de la pesca. Deteccin y
del furtivisme i daltres prctiques illegals. Procediment de denncia control del furtivismo y de otras prcticas ilegales. Procedimiento de
i informe. denuncia e informe.
Supervisi del funcionament duna piscifactoria. Unitats que com- Supervisin del funcionamiento de una piscifactora. Unidades
ponen una installaci. Laigua com a mitj de vida. Qualitat de laigua. que componen una instalacin. El agua como medio de vida. Calidad
La fecundaci i incubaci. Alimentaci i nutrici dels peixos. Processos del agua. La fecundacin e incubacin. Alimentacin y nutricin de los
patolgics. Agrupament de peixos. peces. Procesos patolgicos. Agrupamiento de peces.
Num. 7482 / 10.03.2015 6817

Recursos humans i materials en els treballs de gesti cinegtica i Recursos humanos y materiales en los trabajos de gestin cineg-
gesti de la pesca continental. tica y gestin de la pesca continental.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que shan de Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van a
fer, la de benestar animal i la de prevenci de riscos laborals. realizar, la de bienestar animal y la de prevencin de riesgos laborales.
Organitzaci i realitzaci dels treballs de protecci sanitria de les Organizacin y realizacin de los trabajos de proteccin sanitaria
masses forestals: de las masas forestales:
Procediments de detecci i control fitosanitari. Classificaci dels Procedimientos de deteccin y control fitosanitario. Clasificacin
mtodes de control. de los mtodos de control.
Recursos humans i materials en la programaci i aplicaci del Recursos humanos y materiales en la programacin y aplicacin
control fitosanitari. del control fitosanitario.
Manipulaci de productes fitosanitaris. Protocols dactuaci. Manipulacin de productos fitosanitarios. Protocolos de actua-
cin.
Clcul de la quantitat de producte. Clculo de la cantidad de producto.
Equip daplicaci de tractaments fitosanitaris. Control de funci- Equipo de aplicacin de tratamientos fitosanitarios. Control de
onament. funcionamiento.
Quadern de control darreplega de residus. Cuaderno de control de recogida de residuos.
Riscos a mitj i llarg termini per al ser hum, per a la flora i fauna Riesgos a medio y largo plazo para el ser humano, para la flora y
i per al medi ambient. fauna y para el medio ambiente.
Mtodes fsics i biolgics per a mantindre lequilibri de lagrosis- Mtodos fsicos y biolgicos para mantener el equilibrio del
tema. Rotacions, associacions i policultius. Infraestructures afavorido- agrosistema. Rotaciones, asociaciones y policultivos. Infraestructuras
res de lequilibri de lagrosistema. Maneig de la vegetaci espontnia. favorecedoras del equilibrio del agrosistema. Manejo de la vegetacin
Mtodes de control ecolgic. espontnea. Mtodos de control ecolgico.
Normativa ambiental, de producci integrada, ecolgica, lespec- Normativa ambiental, de produccin integrada, ecolgica, la espe-
fica de les activitats que shan de fer i la de prevenci de riscos laborals. cfica de las actividades que se van a realizar y la de prevencin de
riesgos laborales.
Organitzaci i supervisi dels treballs de prevenci, vigilncia, Organizacin y supervisin de los trabajos de prevencin, vigilan-
detecci i extinci dincendis forestals: cia, deteccin y extincin de incendios forestales:
Documentaci sobre treballs, rendiments i viabilitat legal de les Documentacin sobre trabajos, rendimientos y viabilidad legal de
activitats de prevenci dincendis forestals. Trmits administratius. las actividades de prevencin de incendios forestales. Trmites admi-
Informes. nistrativos. Informes.
Equips i ferramentes de visualitzaci i localitzaci dun incendi. Equipos y herramientas de visualizacin y localizacin de un
Maneig. incendio. Manejo.
Autoritzacions, concessions i altres situacions de risc. Informes de Autorizaciones, concesiones y otras situaciones de riesgo. Infor-
control dactivitats de risc. mes de control de actividades de riesgo.
Components dun equip radiotransmissor. Emissor-receptor. Ante- Componentes de un equipo radiotransmisor. Emisor-receptor.
na. Lnia de transmissi. Font dalimentaci. Antena. Lnea de transmisin. Fuente de alimentacin.
Ferramentes i mitjans terrestres. Ferramentes manuals. Motobom- Herramientas y medios terrestres. Herramientas manuales. Moto-
bes: tipus i caracterstiques. Estesa de mnegues. Llances i peces daco- bombas: tipos y caractersticas. Tendido de mangueras. Lanzas y piezas
blament. Maquinria pesada: tipus i caracterstiques, apers i accessoris. de acoplamiento. Maquinaria pesada: tipos y caractersticas, aperos e
Procediments de treball. Vehicles tot terreny. Mitjans aeris: tipus dae- implementos. Procedimientos de trabajo. Vehculos todoterreno. Medios
ronaus i caracterstiques. areos: tipos de aeronaves y caractersticas.
Investigaci de causes que provoquen els incendis. Ompliment de Investigacin de causas que provocan los incendios. Cumplimen-
comunicats i quadres resum. Incidncies. Danys. Incendis de xicoteta tacin de partes y estadillos. Incidencias. Daos. Incendios de pequea
superfcie i gran superfcie. Determinaci de la geometria de lincendi. superficie y gran superficie. Determinacin de la geometra del incen-
Vestigis indicadors de la direcci de propagaci de lincendi. Elaboraci dio. Vestigios indicadores de la direccin de propagacin del incendio.
dinformes de resultats. Documentaci. Elaboracin de informes de resultados. Documentacin.
Organitzaci de recursos humans i materials. Programaci dac- Organizacin de recursos humanos y materiales. Programacin
tivitats. Programaci de torns de treball i de prctiques. Quadrants de actividades. Programacin de turnos de trabajo y de prcticas. Cua-
de treball. Manteniment de la condici fsica. Registres de dades de drantes de trabajo. Mantenimiento de la condicin fsica. Registros de
les condicions fsiques. Manuals de manteniment dequips mecnics, datos de las condiciones fsicas. Manuales de mantenimiento de equipos
vehicles i ferramentes. Llistats de comprovaci dels diferents equips. mecnicos, vehculos y herramientas. Listados de comprobacin de los
Models dinventari. diferentes equipos. Modelos de inventario.
Mesures de seguretat i de protecci personal i collectiva. Equips Medidas de seguridad y de proteccin personal y colectiva. Equi-
collectius de protecci. Equips de protecci individual (EPI). Manual pos colectivos de proteccin. Equipos de proteccin individual (EPI).
ds dEPI. Manual de uso de EPI.
Normativa ambiental, lespecfica de les activitats que faran i la Normativa ambiental, la especfica de las actividades que se van
de prevenci de riscos laborals. a realizar y la de prevencin de riesgos laborales.

ANNEX II ANEXO II
Seqenciaci i distribuci horria dels mduls professionals Secuenciacin y distribucin horaria de los mdulos profesionales

Cicle formatiu de grau superior en Gesti Forestal i del Medi Natural Ciclo formativo de grado superior en Gestin Forestal y del Medio Natural
Segon curs Segundo curso
Crrega Primer Carga Primer
lectiva curs Dos tri- lectiva curso Dos tri-
Mdul professional Un tri- mdulo profesional Un tri-
completa (hores/ mestres completa (horas/ mestres
mestre mestre
(hores) setmana) (hores/ (horas) semana) (horas/
(hores) (horas)
setmana) semana)
0690. Botnica Agronmica 96 3 0690. Botnica Agronmica 96 3
0693. Topografia Agrria 96 3 0693. Topografa Agraria 96 3
Num. 7482 / 10.03.2015 6818

0694. Maquinria i Instal 0694. Maquinaria e Instalacio-


160 5 160 5
lacions Agroforestals nes Agroforestales
0692. Fitopatologia 96 3 0692. Fitopatologa 96 3
0810. Gesti dels Aprofitaments 0810. Gestin de los Aprove-
128 4 128 4
del Medi forestal chamientos del Medio Forestal
0811. Gesti i Organitzaci del 0811. Gestin y Organizacin
96 3 96 3
Viver Forestal del Vivero Forestal
0790. Tcniques dEducaci 0790. Tcnicas de educacin
96 3 96 3
Ambiental ambiental
0818. Formaci i Orientaci 0818. Formacin y Orientacin
96 3 96 3
Laboral Laboral
CV 0003. Angls Tcnic IS. CV 0003. Ingls Tcnico I-S.
Horari reservat per a la docn- 96 3 Horario reservado para la 96 3
cia en angls docencia en ingls
0812. Gesti Cinegtica 100 5 0812. Gestin Cinegtica 100 5
0816. Defensa contra Incendis 0816. Defensa Contra Incendios
60 3 60 3
forestals Forestales
0813. Gesti de la Pesca Con- 0813. Gestin de la Pesca Con-
80 4 80 4
tinental tinental
0814. Gesti de Forests 160 8 0814. Gestin de Montes 160 8
0815. Gesti de la Conservaci 0815. Gestin de la Conserva-
100 5 100 5
del Medi cin del Medio
0819. Empresa i Iniciativa 0819. Empresa e Iniciativa
60 3 60 3
Emprenedora Emprendedora
CV0004. Angls Tcnic II-S. CV0004. Ingls Tcnico II-S.
Horari reservat per a la docn- 40 2 Horario reservado para la 40 2
cia en angls. docencia en ingls.
0817. Projecte de Gesti Fores- 0817. Proyecto de Gestin Fores-
40 40 40 40
tal i Conservaci del Medi tal y Conservacin del Medio
0820. Formaci en Centres de 0820. Formacin en Centros de
400 400 400 400
Treball Trabajo
Total en el cicle formatiu 2000 30 30 400 Total en el ciclo formativo 2000 30 30 400

ANNEX III ANEXO III


Professorat Profesorado

A) Atribuci docent A) Atribucin docente

Especialitat del Especialidad del


Mduls professionals Cos Mdulos profesionales Cuerpo
professorat profesorado
Catedrtic dEnsenyana Catedrtico de Enseanza
CV0003. Angls Tcnic IS
Angls Secundria CV0003.Ingls Tcnico I-S Ingls Secundaria
Professor dEnsenyana CV0004.Ingls Tcnico II-S Profesor de Enseanza
CV0004. Angls Tcnic II-S
Secundria Secundaria

B) Formaci inicial requerida al professorat de centres docents de b) Formacin inicial requerida al profesorado de centros docentes de
titularitat privada o daltres administracions diferents de leducativa titularidad privada o de otras administraciones distintas de la educativa

Mduls professionals Requisits de formaci inicial Mdulos profesionales Requisitos de formacin inicial
CV0003. Angls Tcnic IS Els indicats per a impartir la matria dangls en CV0003.Ingls Tcnico I-S Los indicados para impartir la materia de
CV0004. Angls Tcnic II-S Educaci Secundria Obligatria o Batxillerat, CV0004.Ingls Tcnico II-S Ingls, en Educacin Secundaria Obligatoria o
segons establix el Reial Decret 860/2010, de 2 Bachillerato, segn establece el Real Decreto
de juliol, pel qual es regulen les condicions de 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las
formaci inicial del professorat dels centres pri- condiciones de formacin inicial del profesora-
vats per a exercir la docncia en les ensenyances do de los centros privados para ejercer la docen-
dEducaci Secundria Obligatria o del Batxi- cia en las enseanzas de educacin secundaria
llerat (BOE 17). obligatoria o del bachillerato (BOE 17)

ANNEX IV ANEXO IV

Mdul professional: Angls Tcnic IS. Mdulo profesional: Ingls Tcnico I-S.
Codi: CV0003 Cdigo: CV0003
Duraci: 96 hores Duracin: 96 horas
Resultats daprenentatge i criteris davaluaci Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacin
1. Reconeix informaci professional i quotidiana continguda en tot 1. Reconoce informacin profesional y cotidiana contenida en todo
tipus de discursos orals emesos per qualsevol mitj de comunicaci en tipo de discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicacin
llengua estndard, i interpreta amb precisi el contingut del missatge. en lengua estndar, interpretando con precisin el contenido del men-
saje.
Num. 7482 / 10.03.2015 6819

Criteris davaluaci: Criterios de evaluacin:


a) Sha identificat la idea principal del missatge. a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
b) Sha reconegut la finalitat de missatges radiofnics i dun altre b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofnicos y de otro
material gravat o retransms pronunciat en llengua estndard i sha material grabado o retransmitido pronunciado en lengua estndar iden-
identificat lestat dnim i el to del parlant. tificando el estado de nimo y el tono del hablante.
c) Sha extret informaci de gravacions en llengua estndard relaci- c) Se ha extrado informacin de grabaciones en lengua estndar
onades amb la vida social, professional o acadmica. relacionadas con la vida social, profesional o acadmica.
d) Shan identificat els punts de vista i les actituds del parlant. d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.
e) Shan identificat les idees principals de declaracions i missatges e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y men-
sobre temes concrets i abstractes, en llengua estndard i amb un ritme sajes sobre temas concretos y abstractos, en lengua estndar y con un
normal. ritmo normal.
f) Sha comprs detalladament el que se li diu en llengua estndard, f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua
incls en un ambient amb soroll de fons. estndar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.
g) Shan extret les idees principals de conferncies, xarrades i infor- g) Se han extrado las ideas principales de conferencias, charlas e
mes, i altres formes de presentaci acadmica i professional lingsti- informes, y otras formas de presentacin acadmica y profesional lin-
cament complexes. gsticamente complejas.
h) Sha pres conscincia de la importncia de comprendre global- h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender glo-
ment un missatge, sense entendre tots i cada un dels seus elements. balmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos
del mismo.
2. Interpreta informaci professional continguda en textos escrits 2. Interpreta informacin profesional contenida en textos escritos
complexos, i analitza de forma comprensiva els seus continguts. complejos, analizando de forma comprensiva sus contenidos.
Criteris davaluaci: Criterios de evaluacin:
a) Sha llegit amb un alt grau dindependncia, adaptant lestil i la a) Se ha ledo con un alto grado de independencia, adaptando el
velocitat de la lectura a distints textos i finalitats i utilitzant fonts de estilo y la velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utili-
referncia apropiades de manera selectiva. zando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva.
b) Sha interpretat la correspondncia relativa a la seua especialitat, b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad,
i sha captat fcilment el significat essencial. captando fcilmente el significado esencial.
c) Shan interpretat, amb tots els detalls, textos extensos i de relativa c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de rela-
complexitat, relacionats o no amb la seua especialitat, sempre que puga tiva complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que
tornar-ne a llegir les seccions difcils. pueda volver a leer las secciones difciles.
d) Sha relacionat el text amb lmbit del sector a qu es referix. d) Se ha relacionado el texto con el mbito del sector a que se refiere.
e) Sha identificat amb rapidesa el contingut i la importncia de e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de
notcies, articles i informes sobre una mplia srie de temes professio- noticias, artculos e informes sobre una amplia serie de temas profesio-
nals i decidix si s oport una anlisi ms profunda. nales y decide si es oportuno un anlisis ms profundo.
f) Shan fet traduccions de textos complexos utilitzant material de f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando
suport en cas necessari. material de apoyo en caso necesario.
g) Shan interpretat missatges tcnics rebuts a travs de suports tele- g) Se han interpretado mensajes tcnicos recibidos a travs de
mtics: correu electrnic, fax. soportes telemticos: correo electrnico, fax.
h) Shan interpretat instruccions extenses i complexes, que estiguen h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estn
dins de la seua especialitat. dentro de su especialidad.
3. Emet missatges orals clars i ben estructurats, analitzant el con- 3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando
tingut de la situaci i adaptant-se al registre lingstic de linterlocutor. el contenido de la situacin y adaptndose al registro lingstico del
interlocutor.
Criteris davaluaci: Criterios de evaluacin:
a) Shan identificat els registres utilitzats per a lemissi del mis- a) Se han identificado los registros utilizados para la emisin del
satge. mensaje.
b) Sha expressat amb fludesa, precisi i eficcia sobre una mplia b) Se ha expresado con fluidez, precisin y eficacia sobre una
srie de temes generals, acadmics, professionals o doci, i ha marcat amplia serie de temas generales, acadmicos, profesionales o de ocio,
amb claredat la relaci entre les idees. marcando con claridad la relacin entre las ideas.
c) Sha comunicat espontniament, adoptant un nivell de formalitat c) Se ha comunicado espontneamente, adoptando un nivel de for-
adequat a les circumstncies. malidad adecuado a las circunstancias.
d) Shan utilitzat normes de protocol en presentacions formals i d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales
informals. e informales.
e) Sha utilitzat correctament la terminologia de la professi. e) Se ha utilizado correctamente la terminologa de la profesin.
f) Shan expressat i defs punts de vista amb claredat, proporcionant f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, pro-
explicacions i arguments adequats. porcionando explicaciones y argumentos adecuados.
g) Sha descrit i seqenciat un procs de treball de la seua compe- g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su com-
tncia. petencia.
h) Sha argumentat, amb tots els detalls, lelecci duna determina- h) Se ha argumentado con todo detalle, la eleccin de una determi-
da opci o procediment de treball triat. nada opcin o procedimiento de trabajo elegido.
i) Sha sollicitat la reformulaci del discurs o part del mateix quan i) Se ha solicitado la reformulacin del discurso o parte del mismo
sha considerat necessari. cuando se ha considerado necesario.
4. Elabora documents i informes propis del sector o de la vida aca- 4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida
dmica i quotidiana, i relaciona els recursos lingstics amb el propsit acadmica y cotidiana, relacionando los recursos lingsticos con el
deste. propsito del mismo.
Criteris davaluaci: Criterios de evaluacin:
a) Shan redactat textos clars i detallats sobre una varietat de temes a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad
relacionats amb la seua especialitat, sintetitzant i avaluant informaci i de temas relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando
arguments procedents dunes quantes fonts. informacin y argumentos procedentes de varias fuentes.
b) Sha organitzat la informaci amb correcci, precisi, cohern- b) Se ha organizado la informacin con correccin, precisin, cohe-
cia i cohesi, sollicitant i/ o facilitant informaci de tipus general o rencia y cohesin, solicitando y/ o facilitando informacin de tipo gene-
detallada. ral o detallada.
Num. 7482 / 10.03.2015 6820

c) Shan redactat informes, destacant els aspectes significatius i ofe- c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos
rint detalls rellevants que servisquen de suport. y ofreciendo detalles relevantes que sirvan de apoyo.
d) Sha omplit documentaci especfica del seu camp professional. d) Se ha cumplimentado documentacin especfica de su campo
profesional.
e) Shan aplicat les frmules establides i el vocabulari especfic en e) Se han aplicado las frmulas establecidas y el vocabulario espe-
lompliment de documents. cfico en la cumplimentacin de documentos.
f) Shan resumits articles, manuals dinstruccions i altres documents f) Se han resumido artculos, manuales de instrucciones y otros
escrits, utilitzant un vocabulari ampli per a evitar la repetici freqent. documentos escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la
repeticin frecuente.
g) Shan utilitzat les frmules de cortesia prpies del document a g) Se han utilizado las frmulas de cortesa propias del documento
elaborar. a elaborar.
5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de 5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones
comunicaci, i descriu les relacions tpiques caracterstiques del pas de de comunicacin, describiendo las relaciones tpicas caractersticas del
la llengua estrangera. pas de la lengua extranjera.
Criteris davaluaci: Criterios de evaluacin:
a) Shan definit els trets ms significatius dels costums i usos de la a) Se han definido los rasgos ms significativos de las costumbres y
comunitat on es parla la llengua estrangera. usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
b) Shan descrit els protocols i les normes de relaci social propis b) Se han descrito los protocolos y normas de relacin social pro-
del pas. pios del pas.
c) Shan identificat els valors i les creences propis de la comunitat c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comuni-
on es parla la llengua estrangera. dad donde se habla la lengua extranjera.
d) Sha identificat els aspectes socioprofessionals propis del sector, d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del
en qualsevol tipus de text. sector, en cualquier tipo de texto.
e) Shan aplicat els protocols i les normes de relaci social propis e) Se han aplicado los protocolos y normas de relacin social pro-
del pas de la llengua estrangera. pios del pas de la lengua extranjera.
Shan reconegut els marcadors lingstics de la procedncia regi- Se han reconocido los marcadores lingsticos de la procedencia
onal. regional.
Continguts: Contenidos:
Anlisi de missatges orals: Anlisis de mensajes orales:
Comprensi de missatges professionals i quotidians. Comprensin de mensajes profesionales y cotidianos.
Missatges directes, telefnics, radiofnics, gravats. Mensajes directos, telefnicos, radiofnicos, grabados.
Terminologia especfica del sector. Terminologa especfica del sector
Idees principals i secundries. Ideas principales y secundarias.
Recursos gramaticals: temps verbals, preposicions, locucions, Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locucio-
expressi de la condici i dubte, s de la veu passiva, oracions de rela- nes, expresin de la condicin y duda, uso de la voz pasiva, oraciones
tiu, estil indirecte, verbs modals, etc. de relativo, estilo indirecto, verbos modales, etc.
Altres recursos lingstics: acords i desacords, hiptesis i especu- Otros recursos lingsticos: acuerdos y desacuerdos, hiptesis y
lacions, opinions i consells, persuasi i advertncia. especulaciones, opiniones y consejos, persuasin y advertencia.
Diferents accents de llengua oral. Diferentes acentos de lengua oral.
Interpretaci de missatges escrits: Interpretacin de mensajes escritos:
Comprensi de missatges, textos, articles bsics professionals i Comprensin de mensajes, textos, artculos bsicos profesionales
quotidians. y cotidianos.
Suports telemtics: fax, correu electrnic i burofax. Soportes telemticos: fax, correo electrnico, burofax.
Terminologia especfica del sector. Terminologa especfica del sector.
Idees principals i idees secundries. Ideas principales e ideas secundarias.
Recursos gramaticals: temps verbals, preposicions, phrasal verbs, Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal
I wish + passat simple o perfecte, I wish + would, If only; s de la veu verbs, I wish + pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de
passiva, oracions de relatiu, estil indirecte, verbs modals, etc. la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales, etc.
Relacions lgiques: oposici, concessi, comparaci, condici, Relaciones lgicas: oposicin, concesin, comparacin, condi-
causa, finalitat i resultat. cin, causa, finalidad, resultado.
Relacions temporals: anterioritat, posterioritat, simultanetat. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
Producci de missatges orals: Produccin de mensajes orales:
Missatges orals: Mensajes orales:
Registres utilitzats en lemissi de missatges orals. Registros utilizados en la emisin de mensajes orales.
Terminologia especfica del sector. Terminologa especfica del sector.
Recursos gramaticals: temps verbals, preposicions, phrasal verbs, Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal
locucions, expressi de la condici i dubte, s de la veu passiva, oraci- verbs, locuciones, expresin de la condicin y duda, uso de la voz pasi-
ons de relatiu, estil indirecte, verbs modals, etc. va, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales, etc.
Altres recursos lingstics: acords i desacords, hiptesis i especu- Otros recursos lingsticos: acuerdos y desacuerdos, hiptesis y
lacions, opinions i consells, persuasi i advertncia. especulaciones, opiniones y consejos, persuasin y advertencia.
Fontica. Sons i fonemes voclics i les seues combinacions i sons Fontica. Sonidos y fonemas voclicos y sus combinaciones y
i fonemes consonntics i les seues agrupacions. sonidos y fonemas consonnticos y sus agrupaciones.
Marcadors lingstics de relacions socials, normes de cortesia i Marcadores lingsticos de relaciones sociales, normas de cortesa
diferncies de registre. y diferencias de registro.
Manteniment i seguiment del discurs oral. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
Presa, manteniment i cessi del torn de paraula. Toma, mantenimiento y cesin del turno de palabra.
Suport, demostraci denteniment, petici daclariment, etc. Apoyo, demostracin de entendimiento, peticin de aclaracin, etc.
Entonaci com a recurs de cohesi del text oral: s dels patrons Entonacin como recurso de cohesin del texto oral: uso de los
dentonaci. patrones de entonacin.
Emissi de textos escrits: Emisin de textos escritos:
Expressi i ompliment de missatges i textos professionals i quo- Expresin y cumplimentacin de mensajes y textos profesionales
tidians. y cotidianos.
Num. 7482 / 10.03.2015 6821

Currculum i suports telemtics: fax, correu electrnic, burofax. Curriculum vitae y soportes telemticos: fax, correo electrnico,
burofax.
Terminologia especfica del sector. Terminologa especfica del sector.
Idea principal i idees secundries. Idea principal y secundarias.
Recursos gramaticals: temps verbals, preposicions, phrasal verbs, Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal
verbs modals, locucions, s de la veu passiva, oracions de relatiu, estil verbs, verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de
indirecte. relativo, estilo indirecto.
Relacions lgiques: oposici, concessi, comparaci, condici, Relaciones lgicas: oposicin, concesin, comparacin, condi-
causa, finalitat, resultat. cin, causa, finalidad, resultado.
Have something done. Have something done.
Nexes: although, even if, in spite of, desxiule, however, in con- Nexos: although, even if, in spite of, despite, however, in con-
trast, etc. trast
Derivaci: sufixos per a formar adjectius i substantius. Derivacin: sufijos para formar adjetivos y sustantivos.
Relacions temporals: anterioritat, posterioritat, simultanetat. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
Coherncia textual: Coherencia textual:
Adequaci del text al context comunicatiu. Adecuacin del texto al contexto comunicativo.
Tipus i formaci de text. Tipo y formato de texto.
Varietat de llengua. Registre. Variedad de lengua. Registro.
Selecci lxica, destructures sintctiques i de contingut rellevant. Seleccin lxica, de estructuras sintcticas y de contenido rele-
vante.
Inici del discurs i introducci del tema. Desenrotllament i expan- Inicio del discurso e introduccin del tema. Desarrollo y expan-
si: exemplificaci, conclusi i resum del discurs. sin: ejemplificacin, conclusin y resumen del discurso.
s dels signes de puntuaci. Uso de los signos de puntuacin.
Identificaci i interpretaci dels elements culturals ms significatius Identificacin e interpretacin de los elementos culturales ms sig-
dels pasos de llengua anglesa: nificativos de los pases de lengua inglesa:
Valoraci de les normes socioculturals i protocollries en les rela- Valoracin de las normas socioculturales y protocolarias en las
cions internacionals. relaciones internacionales.
s dels recursos formals i funcionals en situacions que requerixen Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que
un comportament socioprofessional a fi de projectar una bona imatge requieren un comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar
de lempresa. una buena imagen de la empresa.
Reconeixement de la llengua estrangera per a aprofundir en conei- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en cono-
xements que resulten dinters al llarg de la vida personal i professional. cimientos que resulten de inters a lo largo de la vida personal y pro-
fesional.
s de registres adequats segons el context de la comunicaci, Uso de registros adecuados segn el contexto de la comunicacin,
linterlocutor i la intenci dels interlocutors. el interlocutor y la intencin de los interlocutores.
Orientacions pedaggiques Orientaciones pedaggicas
Este mdul cont la formaci necessria per a lexercici dactivitats Este mdulo contiene la formacin necesaria para el desempeo de
relacionades amb el sector. actividades relacionadas con el sector.
La gesti en el sector inclou el desenrotllament dels processos rela- La gestin en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacio-
cionats i el compliment de processos i protocols de qualitat; tot aix en nados y el cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello
llengua anglesa. en lengua inglesa.
La formaci del mdul contribux a assolir els objectius generals del La formacin del mdulo contribuye a alcanzar los objetivos gene-
cicle formatiu i la competncia general del ttol. rales del ciclo formativo y la competencia general del ttulo.
Les lnies dactuaci en el procs densenyana aprenentatge que Las lneas de actuacin en el proceso de enseanza-aprendizaje que
permeten assolir els objectius del mdul, versaran sobre: permiten alcanzar los objetivos del mdulo, versarn sobre:
La descripci, anlisi i aplicaci dels processos de comunicaci La descripcin, anlisis y aplicacin de los procesos de comuni-
utilitzant langls. cacin utilizando el ingls.
La caracteritzaci dels processos del sector en angls. La caracterizacin de los procesos del sector en ingls.
Els processos de qualitat en lempresa, la seua avaluaci i la iden- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluacin y la iden-
tificaci i formalitzaci de documents associats a la gesti en el sector. tificacin y formalizacin de documentos asociados a la gestin en el
sector.
La identificaci, anlisi i procediments dactuaci davant de situ- La identificacin, anlisis y procedimientos de actuacin ante
acions imprevistes (queixes, reclamacions...), en angls. situaciones imprevistas (quejas, reclamaciones...), en ingls

Mdul professional: Angls Tcnic II S Mdulo profesional Ingls Tcnico II S.


Codi: CV0004 Cdigo: CV0004
Duraci: 40 hores Duracin: 40 horas
Resultats daprenentatge i criteris davaluaci Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacin
1. Produx missatges orals en llengua anglesa, en situacions habitu- 1. Produce mensajes orales en lengua inglesa, en situaciones habi-
als de lmbit social i professional de lempresa reconeixent i aplicant tuales del mbito social y profesional de la empresa reconociendo y
les normes prpies de la llengua anglesa. aplicando las normas propias de la lengua inglesa.
Criteris davaluaci: Criterios de evaluacin:
a) Shan identificat missatges de salutacions, presentaci i acomia- a) Se han identificado mensajes de saludos, presentacin y despedi-
dament, amb el protocol i les pautes de cortesia associades. da, con el protocolo y las pautas de cortesa asociadas.
b) Shan utilitzat amb fludesa missatges proposats en la gesti de b) Se han utilizado con fluidez mensajes propuestos en la gestin
cites. de citas.
c) Shan transms missatges relatius a justificaci de retards, absn- c) Se ha transmitido mensajes relativos a justificacin de retrasos,
cies, o qualsevol altra eventualitat. ausencias, o cualquier otra eventualidad.
d) Shan emprat amb fludesa les expressions habituals per al reque- d) Se han empleado con fluidez las expresiones habituales para el
riment de la identificaci dels interlocutors. requerimiento de la identificacin de los interlocutores.
e) Shan identificat missatges relacionats amb el sector. e) Se han identificado mensajes relacionados con el sector.
Num. 7482 / 10.03.2015 6822

2. Mant conversacions en llengua anglesa de lmbit del sector i 2. Mantiene conversaciones en lengua inglesa, del mbito del sector
interpreta la informaci de partida. interpretando la informacin de partida.
Criteris davaluaci: Criterios de evaluacin:
a) Sha utilitzat un vocabulari tcnic adequat al context de la situ- a) Se ha utilizado un vocabulario tcnico adecuado al contexto de
aci. la situacin.
b) Shan utilitzat els missatges adequats de salutacions, presentaci, b) Se han utilizado los mensajes adecuados de saludos, presenta-
identificaci i altres, amb les pautes de cortesia associades dins del con- cin, identificacin y otros, con las pautas de cortesa asociadas dentro
text de la conversaci. del contexto de la conversacin.
c) Sha ats consultes directes telefnicament amb suposats clients c) Se ha atendido consultas directas telefnicamente con supuestos
i provedors. clientes y proveedores.
d) Sha identificat la informaci facilitada i requeriments realitzats d) Se ha identificado la informacin facilitada y requerimientos rea-
per linterlocutor. lizados por el interlocutor.
e) Shan formulat les preguntes necessries per a afavorir i confir- e) Se han formulado las preguntas necesarias para favorecer y con-
mar la percepci correcta del missatge. firmar la percepcin correcta del mensaje.
f) Shan proporcionat les respostes correctes als requeriments i ins- f) Se han proporcionado las respuestas correctas a los requerimien-
truccions rebuts. tos e instrucciones recibidos.
g) Shan fet les anotacions oportunes en angls en cas de ser neces- g) Se han realizado las anotaciones oportunas en ingls en caso de
sari. ser necesario.
h) Shan utilitzat les frmules comunicatives ms usuals utilitzades h) Se han utilizado las frmulas comunicativas ms usuales utiliza-
en el sector. das en el sector.
i) Shan comprs sense dificultat els punts principals de la infor- i) Se han comprendido sin dificultad los puntos principales de la
maci. informacin.
j) Sha utilitzat un accent adequat en les conversacions en angls. j) Se ha utilizado un acento adecuado en las conversaciones en
ingls.
3. Ompli documents de carcter tcnic en angls reconeixent i apli- 3. Cumplimenta documentos de carcter tcnico en ingls recono-
cant les normes prpies de la llengua anglesa. ciendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa.
Criteris davaluaci: Criterios de evaluacin:
a) Sha identificat un vocabulari ds general en la documentaci a) Se ha identificado un vocabulario de uso general en la documen-
prpia del sector. tacin propia del sector.
b) Sha identificat les caracterstiques i les dades clau del document. b) Se ha identificado las caractersticas y datos clave del documento.
c) Sha analitzat el contingut i la finalitat de distints documents c) Se ha analizado el contenido y finalidad de distintos documentos
tipus daltres pasos en angls. tipo de otros pases en ingls.
d) Shan omplit documents professionals relacionats amb el sector. d) Se han cumplimentado documentos profesionales relacionados
con el sector.
e) Shan redactat cartes dagrament a provedors i clients en angls. e) Se han redactado cartas de agradecimientos a proveedores y
clientes en ingles.
f) Shan omplit documents dincidncies i reclamacions. f) Se han cumplimentado documentos de incidencias y reclama-
ciones.
g) Sha recepcionat i rems correus electrnics i fax en angls amb g) Se ha recepcionado y remitido correos electrnicos y fax en
les expressions correctes de cortesia, salutaci i acomiadament. ingls con las expresiones correctas de cortesa, saludo y despedida.
h) Shan utilitzat les ferramentes informtiques en la redacci i h) Se han utilizado las herramientas informticas en la redaccin y
ompliment dels documents. cumplimentacin de los documentos.
4. Redacta documents de carcter administratiu/laboral on reconeix 4. Redacta documentos de carcter administrativo/laboral recono-
i aplica les normes prpies de la llengua anglesa i del sector. ciendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa y del sector.
Criteris davaluaci: Criterios de evaluacin:
a) Sha identificat un vocabulari ds general en la documentaci a) Se ha identificado un vocabulario de uso general en la documen-
prpia de lmbit laboral. tacin propia del mbito laboral.
b) Sha elaborat un currculum en el model europeu (Europass) o en b) Se ha elaborado un Currculo Vitae en el modelo europeo (Euro-
uns altres propis dels pasos de llengua anglesa. pass) u otros propios de los pases de lengua inglesa.
c) Shan identificat borses docupaci en angls accessibles per mit- c) Se han identificado bolsas de empleo en ingls accesibles por
jans tradicionals i utilitzant les noves tecnologies. medios tradicionales y utilizando las nuevas tecnologas.
d) Shan tradut ofertes docupaci en angls. d) Se han traducido ofertas de empleo en ingls.
e) Sha redactat la carta de presentaci per a una oferta docupaci. e) Se ha redactado la carta de presentacin para una oferta de
empleo.
f) Shan descrit les habilitats personals ms adequades a la sol f) Se han descrito las habilidades personales ms adecuadas a la
licitud duna oferta docupaci. solicitud de una oferta de empleo.
g) Sha inserit un currculum en una borsa de treball en angls. g) Se ha insertado un Currculum Vitae en una bolsa de empleo en
ingls.
h) Shan redactat cartes de citaci, rebuig i selecci per a un procs h) Se han redactado cartas de citacin, rechazo y seleccin para un
de selecci en lempresa. proceso de seleccin en la empresa.
i) Sha desenrotllat una actitud de respecte cap a les distintes formes i) Se ha desarrollado una actitud de respeto haca las distintas for-
destructurar lentorn laboral. mas de estructurar el entorno laboral.
j) Sha valorat la llengua anglesa com a mitj de relaci i enteni- j) Se ha valorado la lengua inglesa como medio de relacin y enten-
ment en el context laboral. dimiento en el contexto laboral.
5. Interpreta textos, documents, conversacions, gravacions o altres 5. Interpreta textos, documentos, conversaciones, grabaciones u
en llengua anglesa relacionats amb la cultura general de negoci i empre- otros en lengua inglesa relacionados con la cultura general de negocio y
sa utilitzant les ferramentes de suport ms adequades. empresa utilizando las herramientas de apoyo ms adecuadas.
Criteris davaluaci: Criterios de evaluacin:
a) Shan identificat les ferramentes de suport ms adequades per a a) Se han identificado las herramientas de apoyo ms adecuadas
la interpretaci i traduccions en angls. para la interpretacin y traducciones en ingls.
b) Sha interpretat informaci sobre lempresa, el producte i el ser- b) Se ha interpretado informacin sobre la empresa, el producto y
vici. el servicio.
Num. 7482 / 10.03.2015 6823

c) Shan interpretat estadstiques i grfics en angls sobre lmbit c) Se han interpretados estadsticas y grficos en ingls sobre el
professional. mbito profesional.
d) Shan aplicat els coneixements de la llengua anglesa a les noves d) Se han aplicado los conocimientos de la lengua inglesa a las nue-
tecnologies de la comunicaci i de la informaci. vas Tecnologas de la Comunicacin y de la Informacin.
e) Sha valorat la dimensi de la llengua anglesa com a mitj de e) Se ha valorado la dimensin de la lengua inglesa como medio
comunicaci base en la relaci empresarial, tant europea com mundial. de comunicacin base en la relacin empresarial, tanto europea como
mundial.
Continguts: Contenidos:
Missatges orals en angls en situacions prpies del sector: Mensajes orales en ingls en situaciones propias del sector:
Recursos, estructures lingstiques, lxic bsic i aspectes fonol- Recursos, estructuras lingsticas, lxico bsico y aspectos fono-
gics sobre: presentaci de persones, salutacions i comiats, tractaments lgicos sobre: Presentacin de personas, saludos y despedidas, trata-
de cortesia, identificaci dels interlocutors, gesti de cites, visites, justi- mientos de cortesa, identificacin de los interlocutores, gestin de citas,
ficaci de retards o absncies, allotjaments, mitjans de transports, hora- visitas, justificacin de retrasos o ausencias, alojamientos, medios de
ris, actes culturals i anlegs. transportes, horarios, actos culturales y anlogos.
Recepci i transmissi de missatges de manera: presencial, tele- Recepcin y transmisin de mensajes de forma: presencial, tele-
fnica o telemtica. fnica o telemtica.
Sollicituds i peticions dinformaci. Solicitudes y peticiones de informacin.
Convencions i pautes de cortesia en les relacions professionals: Convenciones y pautas de cortesa en las relaciones profesionales:
horaris, festes locals i professionals i adequaci al llenguatge no verbal. horarios, fiestas locales y profesionales y adecuacin al lenguaje no
verbal.
Estils comunicatius formals i informals: la recepci i relaci amb Estilos comunicativos formales e informales: la recepcin y rela-
el client. cin con el cliente.
Conversaci en llengua anglesa en lmbit de latenci al client: Conversacin en lengua inglesa en el mbito de la atencin al cliente
Recursos, estructures lingstiques, lxic i aspectes fonolgics Recursos, estructuras lingsticas, lxico y aspectos fonolgicos
relacionats amb la contractaci, latenci al client, queixes i reclamaci- relacionados con la contratacin, la atencin al cliente, quejas y recla-
ons: documents bsics. Formulaci de disculpes en situacions delicades maciones: documentos bsicos. Formulacin de disculpas en situaciones
delicadas
Planificaci dagendes: concert, ajornament i anullaci de cites. Planificacin de agendas: concierto, aplazamiento y anulacin
de citas.
Presentaci de productes/servicis: caracterstiques de productes/ Presentacin de productos/servicios: caractersticas de productos/
servicis, mesures, quantitats, servicis i valors afegits, condicions de servicios, medidas, cantidades, servicios y valores aadidos, condicio-
pagament, etc. nes de pago, etc..
Convencions i pautes de cortesia, relacions i pautes professionals, Convenciones y pautas de cortesa, relaciones y pautas profesio-
usades en latenci al client, extern i intern. nales, usadas en la atencin al cliente, externo e interno.
Ompliment de documentaci administrativa i comercial en angls: Cumplimentacin de documentacin administrativa y comercial
en ingls:
Interpretaci de les condicions dun contracte de compravenda. Interpretacin de las condiciones de un contrato de compraventa.
Ompliment de documentaci comercial bsica: propostes de Cumplimentacin de documentacin comercial bsica: propuestas
comanda, albarans, factures proforma, factures, documents de transport, de pedido, albaranes, facturas proforma, facturas, documentos de trans-
documents de pagament o altres. porte, documentos de pago u otros.
Recursos, estructures lingstiques, i lxic bsic relacionats amb Recursos, estructuras lingsticas, y lxico bsico relacionados
la gesti de comandes, contractaci, intenci i preferncia de compra, con la gestin de pedidos, contratacin, intencin y preferencia de com-
devolucions i descomptes. pra, devoluciones y descuentos.
Redacci de documentaci relacionada amb la gesti laboral en Redaccin de documentacin relacionada con la gestin laboral en
llengua anglesa: lengua inglesa:
Recursos, estructures lingstiques, i lxic bsic relacionats amb Recursos, estructuras lingsticas, y lxico bsico relacionados
lmbit laboral: currculum en distints models. Borses de treball. Ofertes con el mbito laboral: Currculo Vitae en distintos modelos. Bolsas de
docupaci. Cartes de presentaci. empleo. Ofertas de empleo. Cartas de presentacin
La selecci i contractaci del personal: contractes de treball. Car- La seleccin y contratacin del personal: Contratos de trabajo.
tes de citaci, admissi i rebuig en processos de selecci. Cartas de citacin, admisin y rechazo en procesos de seleccin.
Lorganitzaci de lempresa: llocs de treball i funcions. La organizacin de la empresa: puestos de trabajo y funciones
Interpretaci de textos amb ferramentes de suport: Interpretacin de textos con herramientas de apoyo:
s de diccionaris temtics, correctors ortogrfics, programes de Uso de diccionarios temticos, correctores ortogrficos, progra-
traducci automtics aplicats a textos relacionats amb: mas de traduccin automticos aplicados a textos relacionados con:
La cultura dempresa i objectius: distints enfocaments. La cultura de empresa y objetivos: distintos enfoques.
Articles de premsa especfics del sector. Artculos de prensa especficos del sector.
Descripci i comparaci de grfics i estadstica. Compressi dels Descripcin y comparacin de grficos y estadstica. Compresin
indicadors econmics ms habituals. de los indicadores econmicos ms habituales.
Agenda. Documentaci per a lorganitzaci de cites, trobades, i Agenda. Documentacin para la organizacin de citas, encuentros,
reunions. Organitzaci de les tasques diries. y reuniones. Organizacin de las tareas diarias.
Consulta de pgines web amb continguts econmics en angls amb Consulta de pginas webs con contenidos econmicos en ingls con
informaci rellevant per a lempresa. informacin relevante para la empresa.
Orientacions pedaggiques Orientaciones pedaggicas
Este mdul cont la formaci necessria per a lexercici dactivitats Este mdulo contiene la formacin necesaria para el desempeo de
relacionades amb el sector. actividades relacionadas con el sector.
La gesti en el sector inclou el desenrotllament dels processos rela- La gestin en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacio-
cionats i el compliment de processos i protocols de qualitat; tot aix en nados y el cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello
llengua anglesa. en lengua inglesa.
La formaci del mdul contribux a assolir els objectius generals del La formacin del mdulo contribuye a alcanzar los objetivos gene-
cicle formatiu i la competncia general del ttol. rales del ciclo formativo y la competencia general del ttulo.
Les lnies dactuaci en el procs densenyana aprenentatge que Las lneas de actuacin en el proceso de enseanza-aprendizaje que
permeten assolir els objectius del mdul, versaran sobre: permiten alcanzar los objetivos del mdulo, versarn sobre:
Num. 7482 / 10.03.2015 6824

La descripci, anlisi i aplicaci dels processos de comunicaci La descripcin, anlisis y aplicacin de los procesos de comuni-
utilitzant langls. cacin utilizando el ingls.
La caracteritzaci dels processos del sector en angls. La caracterizacin de los procesos del sector en ingls.
Els processos de qualitat en lempresa, la seua avaluaci i la iden- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluacin y la identi-
tificaci i formalitzaci de documents associats a la gesti dallotjament ficacin y formalizacin de documentos asociados a la gestin de alo-
en angls. jamiento en ingls.
La identificaci, anlisi i procediments dactuaci davant de situ- La identificacin, anlisis y procedimientos de actuacin ante
acions imprevistes (queixes, reclamacions...), en angls. situaciones imprevistas (quejas, reclamaciones...), en ingls.

ANNEX V ANEXO V
Espais mnims Espacios mnimos

Superfciem Superfciem Superficiem Superficiem


Espai formatiu Espacio formativo
30 alumnes 20 alumnes 30 alumnos 20 alumnos
Aula polivalent 60 40 Aula polivalente. 60 40
Laboratori 75 60 Laboratorio 75 60
Taller agrcola, forestal i de jardineria 150 120 Taller agrcola, forestal y de jardinera 150 120
Magatzem forestal 120 100 Almacn forestal 120 100
Magatzem de maquinria 250 250 Almacn de maquinaria 250 250
Magatzem de fitosanitaris 20 20 Almacn de fitosanitarios 20 20
Superfcie protegida de viver 300 300 Superficie protegida de vivero 300 300
Superfcie exterior de viver 1000 1000 Superficie exterior de vivero 1000 1000
(*) Finca: superfcie mnima de 5 ha (*) Finca: superficie mnima de 5 Ha.
(*) Granja cinegtica per a aus: rea (*) Granja cinegtica para aves: rea de
dincubaci i naixements (mnim de 50m), incubacin y nacimientos (mnimo de 50m),
sala de cria (1m/20-30 aus) i parc de vol sala de cra (1m/20-30 aves) y parque de
(1-1,5m/au) vuelo (1-1,5m/ave).
(*) Piscifactoria: densitat ptima daigua (*) Piscifactora: densidad ptima de agua
estancada: 15/20 kg de peixos perm daigua, estancada: 15/20 kg de peces porm de agua,
per a truites de 50 g a 10 C de temperatura para truchas de 50 gr. a 10 C de temperatura.

(*) Espai singular no necessriament ubicat al centre de formaci. (*) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de for-
macin.

ANNEX VI ANEXO VI
Titulacions acadmiques requerides per a la impartici dels mduls Titulaciones acadmicas requeridas para la imparticin de los mdulos
professionals que conformen el cicle formatiu als centres de titularitat profesionales que conforman el ciclo formativo en los centros de
privada, o altres administracions diferents de leducativa. titularidad privada, o de otras administraciones distintas de la educativa.

Mduls professionals Titulacions Mdulos profesionales Titulaciones


0690. Botnica Agronmica Enginyer Agrnom 0690. Botnica Agronmica Ingeniero Agrnomo
0692. Fitopatologia Enginyer Forestal 0692. Fitopatologa Ingeniero de Montes
0693. Topografia Agrria Enginyer Tcnic Agrcola, en totes les 0693. Topografa Agraria Ingeniero Tcnico Agrcola, en todas
0812. Gesti Cinegtica seues especialitats 0812. Gestin Cinegtica sus especialidades
0813. Gesti de la Pesca Continental Enginyer Tcnic Forestal, en totes les 0813. Gestin de la Pesca Continental Ingeniero Tcnico Forestal, en todas
0814. Gesti de Forests seues especialitats 0814. Gestin de Montes sus especialidades
0815. Gesti de la Conservaci del 0815. Gestin de la Conservacin del
Medi Medio
0816. Defensa contra Incendis Fores- 0816. Defensa Contra Incendios
tals Forestales
0694. Maquinria i Installacions 0694. Maquinaria e Instalaciones
Agroforestals Agroforestales
0810. Gesti dels Aprofitaments del 0810. Gestin de los Aprovechamien-
Medi Forestal tos del Medio Forestal
0811. Gesti i Organitzaci del Viver 0811. Gestin y Organizacin del
Forestal Vivero Forestal
0790. Tcniques deducaci ambiental 0790. Tcnicas de Educacin Ambiental
0817. Projecte de gesti forestal i con- 0817. Proyecto de Gestin Forestal y
servaci del medi Conservacin del Medio
Num. 7482 / 10.03.2015 6825

0818 Formaci i orientaci laboral Llicenciat en Dret 0818 Formacin y Orientacin Labo- Licenciado en Derecho
Llicenciat en Administraci i Direcci ral Licenciado en Administracin y
0819 Empresa i iniciativa emprene- dEmpreses 0819 Empresa e Iniciativa Emprende- Direccin de Empresas
dora Llicenciat en Cincies Actuarials i dora. Licenciado en Ciencias Actuariales y
Financeres Financieras
Llicenciat en Cincies Poltiques i de Licenciado en Ciencias Polticas y de
lAdministraci la administracin
Llicenciat en Cincies del Treball Licenciado en Ciencias del Trabajo
Llicenciat en Economia Licenciado en Economa
Llicenciat en Psicologia Licenciado en Psicologa
Llicenciat en Sociologia Licenciado en Sociologa
Enginyer en Organitzaci Industrial Ingeniero en Organizacin Industrial
Diplomat en Cincies Empresarials Diplomado en Ciencias Empresariales
Diplomat en Relacions Laborals Diplomado en Relaciones Laborales
Diplomat en Educaci Social Diplomado en Educacin Social
Diplomat en Treball Social Diplomado en Trabajo Social
Diplomat en Gesti i Administraci Diplomado en Gestin y Administra-
Pblica cin Pblica