You are on page 1of 3

A M.

me Marie Pleyel
Nocturne
Frédéric Chopin

Op. 9 N. 2

5
Andante ( =132)

12121

 5
 12 1 Æ 3 3 Æ 2 5 2 Æ 3 2 1 Æ 3 2 Æ
54 4

 Æ
4 1
 8 
1 1 dolce
espress. 
         
      
Piano

  12    
  
 8   
ç.  
ç. ç. ç. ç. ç. ç. ç. ç.
ç. ç. ç.
   3

3 1 2 1 1   Æ
 2 1
 Æ   
5 4 3 4
   
3 3
  Æ     
4 54
   
3 2 4

4 1
 
1f 
             
p

cresc.

          
 
 
ç.
 ç. ç . ç .
ç. ç .
ç. ç. ç.

.

.

.

.

.

ç. ç. ç. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3. ç. ç. 3 4 5 4 3 1 4P 1 3  Æ p P P  1 2 Æ  Æ 2 4 Æ Æ 5 23 Æ Æ 7 1 1       f      p pp                    ç. ç. ç. Æ Æ     Æ ÆÆ ÆÆ         5 4 3 2 1 2 5 3 51 Æ 4 3 2 4 4 5 4 4 4 5 Æ 10 2  1 2 1 3 3 1 2 2     f                            ç. ç.0 . ç. ç. ç. ç. ç. ç. Tempo I. Æ poco ritard. ç. poco rallent.

ç. ç. 3 1 4     2  P P  21          p  sf           ç.        p   sf          ç. ç. P 1 Æ      1 2 3 1 2 1   P  Æ 1 Tempo I. ç. ç. . 2 3 1   Æ P Æ   1   1 2 3 1  1  2 1 Tempo I. ç.         4 Æ 3 1 Æ 18 2 2  2 1 4                  p) f   ( più               ç. ç. ç. 3     P P  2 2 4 1 5 4 3 13   cresc. 3 4 1     Æ    Æ  4Æ 23 4 5 3 4 5  Æ Æ  Æ  3  4   Æ 15 5 4 2 12 3 2 1 1 1 pP P p             p       ( f )               ç. Æ 4 Æ  Æ      Æ 5 2 ÆÆ ÆÆ 5 5 3 poco rall. ç.

.

.

. ç.     1 2 1  Æ p P P  1 2 Æ 1 Æ 1 Coda 1 3 2 Æ 4 5 4 3 3 Æ   Æ 23 5 5 4 3  4  4 1  23      p         ( f )                    ç. ç. ç.

rallent.org/licenses/by-sa/3. 3  5 4 5 5 5        P 4 5 5 4 4 5 5 Æ 4 3 5 5 5 Æ   Æ 4  5 26 2  poco rubato sempre pp dolcissimo pp                          ç. ç. ç. 1       Æ Æ 4 4 3 2 1 2 1 3         Æ 4 2 Æ dimin. ç. ç. 8va Æ 5 4 2 Tempo I. ç. 5 3 4   5 4 5 4 Æ 8va Æ    Æ       Æ         3 29 2 2 1 2 5 4  8 stretto p                con forza             ç. ç. 3  1Æ 2 1 5  3   15 2 ç. MutopiaProject . Reference: Mutopia-2014/12/18-1590 Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3. LilyPond . Copyright © 2014.org • Free to download. for details see: http://creativecommons. ç. Sheet music from www.0 . ç.org by Renato Biolcati Rinaldi . 8va  Æ Æ 3 2 4 1   Æ         Æ 32  ff senza – – tempo  cresc. with the freedom to distribute. smorz. ç. Typeset using www. modify and perform. ç. ç. ç.0 (Unported) License. Æ pp ppp     Æ  Æ Æ  Æ Æ   Æ ç. ç. ç.