RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PANITIA BAHASA MELAYU

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 5 Intelek
TARIKH/ HARI 17.2.2017 Jumaat MASA 10.30-11.30

TEMA 2 Kesihatan dan kebersihan UNIT 5 Aktif dan cergas

TAJUK Sihat cergas dengan 10 000 langkah sehari

STANDARD
5.1
KANDUNGAN
STANDARD
5.1.5
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

*Sebaik-baiknya 1 sahaja 1. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 5 kata adjektif dalam petikan.
objektif (terangkan pada
murid objektif yang mahu
dicapai)

AKTIVITI
PENGAJARAN & 1.Mendengar penjelasan guru tentang 9 jenis kata adjektif (imbas kembali isi pelajaran lalu).
PEMBELAJARAN 2. Secara berpasangan, kenalpasti kata adjektif yang terdapat dalam petikan.
(PdP)
3. membina ayat menggunakan kata adjektif yang diperoleh semasa perbincangan berpasangan tadi.

4. semakan hasil kerja murid.
*Sebaik-baiknya aktiviti
banyak sejajar dengan
objektif yang mahu dicapai.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen
BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : Peta Pokok I-Think

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis
KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Bahasa
ELEMEN MERENTASI  Sains & Teknologi  Keusahawanan
 Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme
KURIKULUM (EMK)  TMK  Nilai Murni
 Kesihatan dan kebersihan  Lain-lain:

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR/  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
ABAD 21  Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai
 Komunikasi  kreativiti  Menyelesai isu  Kolaborasi

PENTAKSIRAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan
 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

REFLEKSI

Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan kerana:
 Mesyuarat / Kursus DISEMAK OLEH:

 Program Sekolah  Cuti Bencana / Cuti Khas
CATATAN
 Mengiringi Murid Keluar  Cuti Peristiwa / Cuti Umum

 Cuti Rehat / Cuti Sakit  Aktiviti Luar