You are on page 1of 11

PHIU AN TOA N HA CHT

Sn phm: CHAIN OIL EP 100

S CAS: Cha c thng tin.

S UN: Cha c thng tin.

S ng k EC: Cha c thng tin.

I. NHN DANG HOA CHT

Ten sn phm: CHAIN OIL EP 100


Ma s: PAH-00012

ng dung sn phm: du bi trn v lm mt bnh rng v hp s cng nghip.

Nh cung cp: Cng ty C phn Du nht v Ha cht Min Nam, L F6, ng s


4, KCN Thnh Pht, p 3, Xa Lng Bnh, Huyn Bn Lc, Tnh Long An, Vit
Nam.

THONG TIN CP NG CU: +84933809226

II. THONG TIN V THANH PHN CAC CHT

Cng thc ha Hm lng (%


Tn thnh phn nguy him S CAS
hc theo trng lng)
Hydrocarbon
Du gc lc t du th bng
64742-54-7 >98.8
chng ct v kh hydro C20 C50
Phu gia tnh nng Hn hp Hn hp < 1.2

III. NHN DANG C TI NH NGUY HIM CU A HOA CHT

1. Mc xp loi cnh bo Cha c thng tin


2. Cnh bo nguy him:
Hnh cnh bo:
T canh bao: C hi cho mi trng nc
3. Cac ng tip xc v triu chng
ng mt: Cha c thng tin
ng th: Cha c thng tin
ng da: Cha c thng tin
ng tiu ha: Cha c thng tin
ng tit sa: Cha c thng tin

IV. BIN PHAP SO CU V Y T

1. Trng hp tai nn tip xc theo ng mt:

Ne u tie p xuc, dung nhiu nc ra mt ngay t nht trong 15 phut. Cc


m mt phi c tch khoi nhan cu bo m cho vi c lau ra . Kie m tra
v tho bo knh st trong. Nh nhan vien y te cham soc.

2. Trng hp tay nn tip xc trn da

Ra sa ch da b ng xa phong va nu c hoc dung nhng ch t lam sa ch da


a u c cong nhn. Ci qu n ao va giay dep bi nhiem. Git qu n ao truc khi
s du ng la i . Ra giay th t ky truc khi mang la i . Phi c chm sc y t nu
xu t hin triu chng.

3. Trng hp tay nn tip xc theo ng h hp

Ne u hit phai , ua ra ngoai ch thoang gio . Phi c chm sc y t nu


xu t hin triu chng.

4. Trng hp tay nn theo ng tiu ha

Khng c gy i tr khi nhn vien y t a cho ch th . Phi c chm


sc y t nu xut hin triu chng

5. Lu i vi bac s iu tr

Ni chung iu tr cn hng vo tri u chng va nh m vao vi c giam


nhe mi tc ng.

V. BIN PHAP X LY KHI CO HOA HOAN

1. Xp loi v tnh chy:


Cht d chy nu tip xc trc tip vi ngn la, kh chy iu kin
bo qun thng thng.

2. Sn phm to ra khi b chy

Cc sn phm t chy c th bao gm nhng cht sau: carbon dioxit


(CO2), carbon monoxit (CO).

3. Cc tc nhn gy chy, n:

Bao gm: tia la hoc tip xc trc tip vi ngn la.

4. Phng tin, trang phc bo h cn thit khi cha chy:

Lnh cu hoa phi mang thit b th t hnh p sut dng (SCBA) v


nghe y u.

5. Cac lu c bit v chy n:

Trong trung h p xay ra cha y, s du ng voi nuc phun suong , bnh


cha chay da ng bo t, ha cht kh hoc cacbon ioxit. ng dung tia nc.

VI. BIN PHAP PHONG NGA, NG PH KHI C S C

1. Khi trn , r g mc nh:

Bt ch ro r nu khng nguy hi m. Di chuye n cac ng khoi khu


vc co ch t . Hut bng cht tr ri cho vo bnh cha cht thi thch hp .
X ly thong qua nha th u x ly ch t thai co phep.

2. Khi trn , r r ln din rng:

Bt ch ro r nu kh ng nguy hie m . Di chuye n cac ng khoi khu


vc co ch t . Ngn khng cho chy vo ng cng, u ng nuc, khu h m
hoc khu vc bi quay kin . H t va do n ch b ng ch t khong chay n , th m
th u, v du, ct, t, t cat hay t mun r i cho vao bin h cha e x ly theo
ung qui inh cua ia phu ong . X ly thong qua nha th u x ly ch t thai co
phep.

VII. YU CU V CT GI
1. B in phap iu kin cn p dng khi s dng, thao tc vi ha cht:

Trang bi cac du ng cu bao h c nhn thch hp: xem thm VIII.2


C m khong u c an, u ng va hut thu c trong khu vc x ly , tr va che
bie n ch t nay . Ra tht ky sau khi x ly . Ci bo qu n ao o nhiem va
trang b bo h r i mi i vao cac khu vc an u ng. Xem them VIII.4

2. Bin php cn p dng khi bo qun:

C t gi theo ung quy inh cua ia phuong . Bo qun trong thung


cha ban u ta i khu vc kho , mt v thng thong tt , trnh nh sang
mt tri trc tie p , trnh cc v t liu khong tuong thic h (xem Ph n 10)
v thc phm v ung . y tht cht cac ng va bao la i cho
n khi mang ra dung. Ch ct gi v s dung trong thit b/thung cha
u c thie t ke rieng cho san ph m nay. Cc ng a m ra phi c
ong la i c n th n va e dng ng , cho khoi ro ri . ng cha ng
trong bin h khong dan nhan hi u. Dung bin phap ngan cach thic h h p
trnh nhim mi trng.
Khng thch hp phoi nhiem lau vi nhit tng cao.

VIII. TAC NG LEN NGU I VA YEU CU V THIT BI BAO V CA


NHN

1. Cc bin php hn ch tip xc cn thit:

Ne u san ph m nay co nhng ch t co gii han v phi nhim, c th cn


theo doi ca nhan, khng kh ni lm vic hay sinh ho c e xac inh hiu
qu vic thong gio hay cac bi n phap kie m soat khac va /hay nhu c u
c n dung thie t bi bao v h hp. C n tham khao cc tieu chun theo doi
phu hp. Cung cn phi tham kho cc hng dn cua quc gia v cc
phng php xc nh nhng cht nguy him.
T t ca cac hoa t ng lien quan e n hoa ch t phai u c anh gia ve
mc rui ro i vi sc khoe, m bo rng vic phoi nhiem u c
kie m soat ung mc. Thie t bi bao h c nhn ch c xem xet sau khi
cc bin phap kie m soat khac (nghia l kim sot v ky thu t) a u c
anh gia thic h h p. Thie t bi ba
o h c nhn cn phi theo tieu chun
phu hp, phu hp cho vic s du ng, gi gin va bao quan t t . Nh cung
c p thie t bi bao h c nhn cn t vn c li khuyen v vi c cho n
la va tieu chu n phu hp. e bie t them thong tin , hay lien h vi t
chc tieu chu n ta i qu c gia ba n .
Cung c p h th ng thong gio hay thie t bi kie m soat khac e gi n ng
khng kh lien quan di gii han c ha i nghe nghip tng ng.
La cho n cu i cung ve thie t bi bao h se phu thu c vao mc anh
gi rui ro . ie u quan tro ng la phai am bao r ng t t ca cac ha ng mu c
thie t bi ba
o h cc nhn u phi phu hp.
Phi kim tra kh t hi t ng thng gi hay thit b dy chuyn lm
vic e bao am chung tuan thu yeu c u lu t l bo v mi trng .
Trong mt s trung h p, c n co b lc khi, mng lc hay iu chnh
c kh i vi thit b tr ong day chuye n e giam khi thai ti mc ch p
nhn u c.

2. Cac phng tin bo h c nhn khi lm vic

Bo v mt: Knh bo h c ming che hai ben


Bo v tay: Hay eo gng tay bo h nu c kh nng tip xc ko di
hoc thng xuyen. Hay eo gng tay bo h chng ho cht. Khuyn
ngh: Gng tay nitril. S la chn ung gng tay bo h phu thuc vo
cc cht ha hc c x l, iu kin lm vic v s dung, v tnh
trang cua gng tay (thm ch gng tay chng cht ha hc tt nht se b
rch sau s phi nhim ha hc lin tuc). Hu ht cc gng tay ch c
tc dung bo v trong mt thi gian ngn v phi c huy bo v thay
th kp thi. Do cc mi trng lm vic cu th v thc t thao tc vi
vt liu thay i, cc quy trnh an ton cn c xy dng cho mi ng
dung a nh. V th, gng tay cn c chn vi s t vn cua nh
cung cp/nh sn xut v vi s nh gi y u v cc iu kin lm
vic.
Bo v thn th: S dung qun o bo h l thc hnh cng nghip
tt. Qun o bo h lao ng lm bng bng hoc polyeste/bng se ch
cung cp bo v chng lai s nhim bn nhe trn b mt v khng
thm xuyn qua da. Cn thng xuyn git qun o bo h lao ng.
Khi c rui ro phi nhim da cao ( v du khi dn sach sn phm b trn
hoc khi c rui ro b vng vo), cn mang tap d hoc qun o
chng ho cht v mang giy ng. Phi chn thit b bo h c nhn
cho c th da vo nhim vu ang thi hnh v nguy c gn lin v phi
c chuyn gia chp thun trc khi x l sn phm ny.
Bo v chn: Giy dp ph hp v mi bin php bo v thm cho da
phi c chn theo cng vic se thc hin cung cc nguy c gn lin
vi cng vic v phi c mt chuyn gia ph chun cho s dung
trc khi thao tc vi sn phm ny.
Bo v h hp: Trong trng hp thiu thng gi, mang thit b th
thch hp. S la chn ung n vic bo v ng h hp ty thuc
vo loai ho cht c s dung, iu kin lm vic v s dung, v iu
kin cua thit b h hp. Cc quy trnh an ton cn c xy dng cho
mi ng dung a nh. Do vy, thit b bo v h hp nen c chn
la vi s t vn cua nh cung cp/ nh sn xut cng vi s nh gi
y u v cc iu kin lm vic.

3. Phng tin bo h trong trng hp x l s c: Cha c thng tin


4. Cc bin php v sinh:

Ra bn tay , cnh tay , v m t cho tht sa ch sau khi lam vi c vi hoa ch t ,


trc khi n ung , hut thuc v dung nh v sinh va vao luc cu i gi lam .
Phi s dung ky thu t thich h p e l t bo qu n ao co the a bi nhie m. Git
sach trang phuc c dnh cht c truc khi dung la i . C n t nhng tra m ra
m t va phong t m bao an toan g n ia ie m lam vic.

IX. C TI NH LY, HA CUA HA CHT

Trang thi vt l Ch t long

Mu s c Vng cam m, trong sut

Mi C mui hi hc

pH Cha c thng tin

ie m nng chay Max -12 C

ie m chp chy Min 220 C

Nhit si thc Cha c thng tin

Kh nng chy (ch t r n, kh) Cha c thng tin

Gii ha n n (b c chy) di v Cha c thng tin


trn

p su t ha hi Cha c thng tin

T trng hi Cha c thng tin

T trng 860 - 880 kg/m3 15C

Tnh ha tan Khng tan trong nc

He s phn chia nc/ Octanol Cha c thng tin

Nhiet t chy - Nhiet phn Cha c thng tin


huy

nht ng hc: 95- 105 mm2/s (95 - 105 on


v cSt) 40C

X. MC ON INH
VA KHA NANG HOA T NG CU A HOA CHT

1. Tnh n nh: Sn phm n nh


2. Kh nng phn ng:

Kh nng phn ng: Khng c d liu th nghim cu the nao cho san
ph m nay.
Kh nng gy cac phn ng nguy hi: Trong ie u ki n bao quan va
s du ng thong thung , cc phn ng gy nguy him se khng xy ra .
Di tnh trang lu tr v s dung bnh thng , polyme hoa nguy ha i
se khng xy ra.
Tinh trng cn tranh : Trnh gn nhng ni c th kch hoa (tia
la hoc ngo n la). Phn ng hay khng tng thch vi cc cht sau :
cc cht xy ho.
Cac v t liu khong tu o ng thich : Trong cac ie u kin luu tr va s
dung thng thng , cc sn phm phn hu nguy hai se khng pht
sinh.
Nhng san ph m phan huy nguy ha i : Khng c d li u th nghi m
cu th no cho sn phm ny.

XI. THONG TIN V C TI NH


Loi ng Sinh vt
Tn thnh phn Kt qu
ngng tip xc th
Du gc lc t du th bng Cha c Cha c Cha c Cha c
chng ct v kh hydro thng tin thng tin thng tin thng tin
Cha c Cha c Cha c Cha c
Phu gia tnh nng
thng tin thng tin thng tin thng tin

1. Cc nh hng mn tnh vi con ngi:

Cha bit cc hu qu nghim trng hay cc


Tng qut
mi nguy tai hai no
Cha bit cc hu qu nghim trng hay cc
Tnh gy ung th
mi nguy tai hai no
Cha bit cc hu qu nghim trng hay cc
Tnh t bin
mi nguy tai hai no
Cha bit cc hu qu nghim trng hay cc
c tnh gy qui thai
mi nguy tai hai no
Cc nh hng v pht trin c Cha bit cc hu qu nghim trng hay cc
th mi nguy tai hai no
Cha bit cc hu qu nghim trng hay cc
nh hng kh nng sinh sn
mi nguy tai hai no

2. Cc nh hng c khc:

Cha bit cc hu qu nghim trng hay cc


Tip xc mt
mi nguy tai hai no
Vic ht phi hi nc trong mi trng xung
Ht phi quanh thng khng phi l vn do p sut
hi nc thp
Kh m di da. C th gy kh da v kch
Tip xc ngoi da
ng
Nguy hai cho ng h hp nu nut phi --
Nut pha
c hai

XII. THONG TIN V SINH THAI

1. c tnh vi sinh vt:


Chu k nh
Tn thnh phn Loi sinh vt Kt qu
hng
Du gc lc t du th bng Cha c Cha c thng Cha c thng
chng ct v kh hydro thng tin tin tin
Cha c Cha c thng Cha c thng
Phu gia tnh nng
thng tin tin tin

2. Tac ng trong mi trng:

Tc hi mi trng: Cha bit cc hu qua nghiem trng hay cc mi


nguy tai ha i no.
bn v kh nng phn hy: c cho l c kh nng phn huy
bng vi sinh
Kh nng tn lu: Sn phm ny khng c cho l tch luy sinh hc
qua chui thc an trong moi tru ng.
Kh nng phn tan qua t: Sn phm c kh nng phn tn trong
mi trng t, c kh nng thm vo t gy nhim nc ngm.
Thng tin sinh thi khc: Lng b ra c th hnh thnh mng tren
cc b mt nuc gay t n ha i ve mt vt ly i vi sinh vt. Vic truye n
xy cung c th b suy yu.

XIII. YU CU TRONG VIC THAI BO

1. Thng tin quy nh thiu hy (thng tin v lut php)

Cn c theo qui nh hin hnh Lut Ha Cht s 06/2007/QH12 ngy


21 thng 11 nm 2007 v cc vn bn hng dn.

2. Xp loi nguy him ca cht thi:

Cha c thng tin

3. Bin php tiu hy:

Cc s lng ng k cua cn d sn phm thi khng c thi bo qua


ng cng rnh m phi c x l trong mt tram x l nc thi thch hp. Chi
do cc nh thu c c php x l cc sn phm tha hay cc sn phm khng ti
ch c x l cht thi. Bt c lc no, vic thi bo sn phm, dung dch hoc sn
phm phu phi ph hp vi cc yu cu cua c quan bo v mi trng, lut l x
l cht thi, v quy nh cua chnh quyn a phng hay khu vc. Bao b ng
cht thi phi c thu hi ti ch. Ch nn xem xt thc hin vic t chy hoc
chn lp khi vic thu hi ti ch l khng th thc hin c. Cht ny v bnh cha
cn phi c x l theo cch an ton. Cn phi cn thn khi lm vic vi cc dung
cu ng rng cha c lm sach hoc ra sach. Bnh rng hay cc lp lt c th
gi lai cn sn phm. Trnh lm ly lan nhng ch vt liu b tro, v khng cho
chng thot ra v tip xc vi t, dong nc, khu vc thot nc v cng rnh.

4. Sn phm ca qu trnh tiu hy, bin php x l: Cha c thng tin

XIV. YU CU TRONG VN CHUYN

Tn Loi
Quy
vn nhm Nhn Thng
cch
Tn quy nh S UN chuyn hng vn tin b
ng
ng nguy chuyn sung
gi
bin him
Quy nh v vn chuyn
hng nguy him cua vit
nam:
- Ngh nh s
104/2009/N-CP ngy
09/11/2009 cua Chnh phu
quy inh danh muc hng
nguy him v vn chuyn
hng nguy him bng Cha Chain
Cha Cha
phng tin giao thng c c oil EP
c c
gii ng b; thng thng thng
100
tin tin tin
- Ngh nh s
29/2005/N-CP ngy
10/03/2005 cua Chnh
phu quy nh danh muc
hng ha nguy him v
vic vn ti hng ha nguy
him tren ng thuy ni
a
Cha Cha Cha
Quy inh v vn chuyn Chain
c c c
hng nguy him quc t oil EP
thng thng thng
cua EU,USA... 100
tin tin tin

XV. QUY CHUN KY THUT VA QUY INH PHAP LUT PHAI TUAN
THU

1. Tinh trng khai bao, ng k cac quc gia khu vc trn th gii ( lit
ke cc danh muc quc gia a tin hnh khai bo, tnh trang khai bo)
2. Phn loi nguy him theo quc gia khai bao, ng k
3. Quy chun k thut tun th
Tieu chun Vit Nam : TCVN 5507:2002
Ngh nh s 104/2009/N-CP ngy 09/11/2009 cua CP quy nh Danh muc
hng nguy him v vn chuyn hng nguy him bng phng tin giao thng
c gii ng b;
Thng t 28/2010/TT-BTC ngy 28/06/2010 cua B Cng Thng quy nh
cu th mt s iu cua Lut Ha Cht v Ngh nh 108/2008/N-CP.
Thng t 04/2012/TT-BCT ngy 13/02/2012 cua B Cng Thng quy nh
v phn lai v ghi nhan ha cht.

XVI. THONG TIN CN THIT KHAC

Ngy thng bin son Phiu: 31/10/2017


Ngy thng sa i, b sung gn nht: 31/10/2017
Tn t chc, c nhn son tho:

Cng ty C phn Du nht v Ha cht Min Nam

Lu ngi c:

Nhng thng tin trong Phiu an ton ha cht ny c bin soan da


trn cc kin thc hp l v mi nht v ha cht nguy him v phi c s
dung thc hin cc bin php ngn nga rui ro, tai nan.

Ha cht nguy him trong Phiu ny c th c nhng tnh cht nguy


him khc tuy theo hon cnh s dung v tip xuc.