You are on page 1of 4

APieMor 8L( b/I :f-

ro EIPHNO.tt.IKEIO A0HNQN

L:uyKpor~SilKE arr6 TllV EIPilVOO[Kil Elp~VIl rEwpyavTOTTOUAou, TllV


orrofa 6pi0 11 np6Eopo<; TOU Tplf.JEAOU<; LUf.J~OuAfou LliOlKr]Oil<; TOU
Elpr]VOOIKEfou A81lVWV KOI Hl rpaf.Jf.JOTEa Eurrpa~fa KupiA~ .
LUVEOpfacr Or]f.JOOIO OTO aKpoar~piO TOU OTI<; 3 Maprfou 2017 y1a va
OIK001 Tr]V UTT08EOil f.JETO~U :
Twv avaKOTTT6vTwv: 1) NiKOAaou ArromoA6rrouAou mu Xp~crmu Kal 2)
EuayyEAfac;; ArrocrToAorrouAou rou Xp~crrou , KarofKwv KaM18ta<; AmK~c;;
(006<; 0r]OEW<; ap. 7 4 ), W<; VOf.Jlf.JWV KAilpOVOf.JWV TOU Xp~OTOU

ATTOOTOMTTouAou TOU NIKOAaou, 01 OTTOlOI rrapaara811KOV 010 TOU


TTAilPE~oumou 01Kr]y6pou roue;; 1\Ewvfoa L:raf.Jou .
Tr]<; Ka8' r]<; r] OVOKOTT~ : AVWVUf.Jil<; TpOTTEsiK~<; ETOipfa<; f.JE Tr]V
ETTWVUf.J[O HELLENIC POST CREDIT AE , TTOU EOpEU1 OTr]V na~avfa
ATTIK~<; (40,2 XAf.J ATTIK~<; Ooou , L:EA 1 MEcroyEfwv) KOI EKTTpOOWTTE[TOI

v6f.JI!JO, ll orrofa CSEv rrapacrra8r]K.


01 avaK6rrrovr<; f.JE Tr]V arr6 23.12.2016 avaKOTT~ roue;;, OIOOIKacrfa<;
TTEpiOUOIOKWV OIOq>OpWV, TTOU KOTOTt8!1KE OTI<; 23.12.2016 f.JE r AK:
57769/2016 KOI EAK: 1320/2016 s~TrjOE 6cra TTEPIEXOVTOI cr' OUT~ .
r1a Til crul;~TrJOil Til<;; avaKorr~c;; opfcrrr]KE ll OIKOOif.JO<;; rrou avacptpEml
crrr]v OP"J<~ Tr]<; arr6q>acrr]<;, Kara TllV orrofa, aq>ou Kq>wv~8r]KE ll urr68Ecrll arr6
TO OIK10 TTIVOKIO KOI KOTQ Tr] OEipO Eyypaq>~<; Tr]<; cr' OUTO, TO iliKOOT~piO

aKoucr 6cra TTEp1txovr01 ora rrpaKTIKO


MEAErrJOE Til OIKoypaq>fa
LKE(j)TilKE OUf.Jq>WVO f.JE TO VOf.JO
-j.

~/t> --
Am5 rrw 572:88/28.12.2016 tK9Wfl c:niooori}<; liOU apiJcDOIOU! OIKaonKo , I'~.IV II ~
\ ' Tf]<; TTEpi:<pcp10<_;
ETTIIJ.lC:t.\ri}Tfl . liOU IE <pEWOU
'Ae 'K
rEWpyiOU
'r'JVWV . ~ ~
W'OTOT110UAOU,.
TFou ETTIKat\ouvTm KOI liT p o oKoiJ f~owv Ol! a.vaK611'T OVTE<;, n poKUUTEI 611! aKpi~E<;;
ETTIKUPWIJEVO amfypa1cp0 Tri}<;; U;TT6: Kpi0:11 OV.aKOTT~:<;, IJ'E npa~tu; KOTCt9EOI1<; IWI
OpiOfJOU OIKQ;O[fJOU Kal KA~<D'fll TTpO<;; GIU~~Tri}<D'fli OUll~<;; VIO Tfl OIKCt:alfJO TTOIU
a.vmptp1!01 Cl'TI1V OP'X~ Tri}<;; Tllapo(Joa<;; a1iT6cpaar]<;; ETTI:009fl)KE VO!J6>TU1ITO: IKOI
E!J1iTp6Bc:ova orrw Ka9' 11<;: 11 avaKon~ . H rc:A.wrraia: 61-Jw<;;: 15v EJ.lqjlavicrTriJKE oCnit
EKnpocrwn~9fl;KE. KOTO OTTOIOVO~non: V6:1Ji!j..JO TfDOliTO aTflV napOTTOVW
OIKCtOIIJO,, Ka.T0. liflV OliTOfa: '11 U1!T06E011 EK~WV~811KE ~:m6 Tfl OEI!pO TO\U OIKEkYI!J
TFIVOKlOUIII\01 , G\U\JETTW<;;, TTfPETT1 VQ: OIKOOiTEf Ep~IJ.li"JV.
ME. Tr]V KpiVO'j..JEVfl av.aKOTT~ KOI yua TO:U<;; 'A6you<; TliOU a;va<pEpOVTOII a'
OUT~jV tlliiOIWKETm V01OK1UpW9:C:i 11 IJE api91J6 12967/20,16 OlaTOYrl TTAri}pWplflc;
Tri}<;; LliiKOOT~I TOU El!pflVOOI'KEiOU A8r:)VWV, ri} O:TTOfb EK009ri}KE 0 j3opo<;; TOt!
Xpf)O:TOIU ATTOOllOAOTTOUi.\OU ~0 OTTOliO<;; aliTo{3ftlilOE CliTl<;; 8. 7.20116 KOI TOl:J OTIOlO.IU
tfvca1 VOIJIIJOII KArJp:ov,61J01') IJ.lE IJ<lof'l lli"JV ava:<pEp6pEVfl a' OIUT~v a:u1J![3aoi"J
XO:Pf:\VI"JO'ril<;; Tlii<D'liWTIIK~<;; KOpta<;;: KOI 1-!E Tri}V. o;uofa, (OIO!TO,Y~ TTAI'lPW:j..Jr'j<;;} 0 Ka81 Ol:J
EKEl.Yifl UliTOJXP~811KE VO Kalia[3aA1, OT.I"JV Ka8' f],<; '1 OVOKO;m"~ TQ! OUVOAIKO TliOO'O
TWV. 4.749!,4.6 wpw, TTiltOV TOKWV KOI E~POWV. IH EV AOio.('W' OVOKOTTr'j EX1
OOKI"J8Ef VO!J6:TU1!TO: Kl Ej..JrTTp68WIJO ~ap9po 632: TliOp. 1 KOI 2 KnoM) , cacpou ri}
TlipOcrj3a'A-l\<61JEV11 01ar.ay~ TTA11PWf:Jrl<;; KOIV.01!T01rl91flKE Olll<;; 9.12.2016 (OTI!W<;;
TllpOKUTTT1 a;rr6 TlflV. ETJii<D'I"JIIJC:fW<D'fll TOU OIKOOTIKOU ETTIIJEAI'JTfli OTO
TlipocrKOIJI~PIJEVO an6 l!Ou~<_;: avaK6nTovrc:<; avriy,pa<po lli"J<; Olmoy,f)<; n'AriJPWIJ~<;

TJiOU TOU<_; EliTI008ri}KE) KOII Jl !( !Jtpou<; TO.U<;; KfPIVOfJEYlll OVOKO!TTfl; EliTI008!lKE


OoTlllV Ka.8 '' rj<;; ll av.aKOTTf), OTI<;; 28.12.2016 (Ont.LJ<;; llTpOKuJTTW OTTO lii"JV W<;; OVW
a.va<pEpOj;.!EVrj EK9EO'I"J ETTlOO<!Jil~: TOU OIKaOTIKOU ETIIIJEAflT~! rc:wpyfm.J
Kwcrr6;uouJ\ou}. Me: aur6 110 rre:pltX0!-ltVO KOI caiTifl!Ja ri} KPNOIJEVI"J avaKon~
nrapaOEKTO KQl ap!J6:010 <pEpETm npo<;; O'l!J~~Tf]Ofl' EVWTTIOV TOIU iliKOati"Jpfou
wumu , we;; Ka8' UAri}V KOI KO<T<i T6nov. apiJ:OOfou, Kma Tl<;; O!m<!l~w,;: rwv
TTEpiOUO:IOKWV OIO<POfPWV KOI tfNOI VOIJIIJ.li"J (<Clp9pa 632 nap. 1 KOI 2, 114 TTO(p.1,
581 , 61-4 ETT. Kno.iill, 6m.cl<;; ama IOXUOUV IJETO Tfl.V TfPOliTo:tlTOii"Jp~ TOIU<;; IJE TO
v.4335/2(!)1:S,, (31\. KOI apBpo 9 neap. 2 KQ:I!3 TOU V. 433:5/20:15 METa~OlliiKE<;; ll\01
6A'AE<;; OIKlHl~EI<;; )..
Kma Tlil OldTO~I"J TOU ap8pOUI 2711 TOl:J KillaM , OTTW~, 01 nap. 1 IKOI 2
OUTOU OVliiiWTOOTCtBii]KaV IJE TI"J,V nap. 2 TOU ap8fPOU OEUTtpOIU TOU ap9pOl!l 1

2
g L( /(f arr6<pao11<; rou E1PllVOOIKiou A811vwv
(.6-taOtKaoia<; rrptouotaKwv ota<popwv - TIJ~IJO AvaKorrwv)

TOU V. 4335/2015 (OI<lTO~r) r) OTTOfo E<pOpf.lO~ETOI KOI OTr) OIOOIKOOJO TWV


TTEpiOUOIOKWV OIO<popwv, KOT' 6p8po 591 rrop. 1 EO. a' KnoA.ll, w<; !Jr)
OVTif3ofvoucro rrpo<; Tl<; EIOIKE<; OIOTQ~1<; Tr)<; OIOOIKOOfo<; OUT~<;) , OV 0
EVOYOf.lEVO<; OEV Mf31 f.lEpO<;; KOVOVIKQ OTr) OlKr), TO OIKOOT~piO E~ETQ~EI
OUTE:rrayyArw<;;, OV 11 oywy~ KOI 11 KA~011 YIO OUs~Tr)Or) ETTI008r)KOV 0 OUTOV
VOf.llf.lO KOI Ef.lTTp68EOf.lO, OTTOTE OU~flTEf HlV UTT09EOfl Ep~f.lflV TOU, OIO<pOpETIKQ
KflpU001 Tfl OU~rlTr)Ofl OTTapaOEKTll LTflV TTEpfTTTWOfl Epr)f.JOOIK[O<;; TOU
EVOYOf.lEVOU , 01 TTEpiEXOf.lEVOI OTtlV aywy~ TTPOYf.lOTIKOf IOXUPIOIJO[ TOU
EVOVOVTO<; 9Wp0UVTOI Of.lOAOVrJf.lEVOI , EKTO<_; OV TTp6KEITOI YIO yEyOVOTO y1a TO
OTTOJO OEV ETTITpETTETOI Of.lOAoyfa, KOI fl aywyfl yfVETOI OEKTfl, E<pOOOV KpiVETOI
VOf.liKO f3001f.lfl KOI OEV UTTOPXEI EVOTOOtl, TTOU E~ET<l~ETOI OUTETTayyArw<;.
2:UVETTW<;;, OTrjV TTpOKElf.lEVfl TTEpfTTTWOfl, A6yw Tr]<; EPflf.lOOIKfa<;; Ttl<; Ka9' r]<;; fl
OVOKOTT~, 01 m:piEXOf.lEVOI OTflV OVOKOTTfl TTPOYIJOTIKOf IOXUPIOf.lOf TWV
OVOKOTTTOVTWV 9WpOUVTOI OIJOAOVfl!JEVOI KOI y1 ' OUTO TO A6yo TTpETT1 , f.lfl
UTTOPXOUOO<; EVOTOOr]<; E~ETO~OIJEVr)<;; OUTETToyyArw<;, VO yfVEI OEKTrl fl UTTO
KpfOr] OVOKOTTfl W<; OUOIOOTIKO f3001f..Jfl KOI VO OKUpW9i fl rrpoaf3aAA61JEVfl
Olorayfl TTAflpWf.lfl<;. TtAo<;, rrptm:1 va op1crn:i rrapaf3oAo EPflf.lOOIKia<; y1a TflV
TTEpfTTTWOfl OOKflOr]<;; OVOKOTTfl<;; EPfl!JOOIKfo<; EK f.lEpou<; Tr)<;; EPtl!JOOIKO~Of.lEVr)<;
Ka9' tl<; t1 OVOKOTTrl (KOT' 6p9po 501 KOI 505 TTOp . 2 KnoALl), TO 0 OIKOOTIKO
E~OOO TWV OVOKOTTTOVTWV, KOTO TO OXETIKO VOf.llj.JO afTr]IJO TOU<;, rrpm:1 VO
ETT1f3t.J"j90UV OE f36po<;; Tf"]<;; Ko9' r]<; TTOU EPfl!JOOIKO~ETOI, A6yw Tf"]<;; ~TTO<; Tf"]<;;
(6p9pa 176, 184, 189 rrap. 1, 191 rrap. 2 KOI 591 rrap.1 KnoM), 6rrw<;
opfsETOI EIOIKOTEpa OTO OIOTOKTIKO.

riA TOYr 1\0 rOYI AYTOYI

LltK6sEt EP~IJI"JV TI"J<; Ka9' I"J<;.


Opf~1 TO rrop6f3oAo EPfl!JOOIKfa<; OTO TT006 TWV OIOKOcrfwv (200,00)
EUpW YIO TflV m:pfTTTWOI"j OOKr)Or)<; OVOKOTTrl<; EPI"Jf.lOOIKfo<; OTTO Tr)V
Epr11JOOIKacr9fcra OIOOIKO Kar6 TI"J<; rrapouoa<; arr6<pacri"J<;.

3
LlEXC:WII TrJiV' 0\I.OKOTT~ .
AKupwvEI lir] !JE afPIS!J6 112967/20:16 0 1a:ray~ TIAflPW!J~~ rqc; lin~a:or~

T0U Elpr]VOO!Ke:liol!J A9f1VW:V.


Emj30AAEI OE. j3apo~ Tf'ls Ko8r Jls TO OIKOOTIKO. t~ooa TWV OVOKO'FfliOVTWV,

TO o ;rroia c::>pi~1 1 0 110 l!TOO'O llWV TplOKOO'fWV. WpW (300,00' ) .


KpfSflK, arrmpaoiarr]w:: KOI Ofl!JOOIEUli flKE OE EKTOKTriJ Oll'll.l601a
0 \!.JVEOpfaOil O'TO O K pOaT~p!6 l!OU.

A8~1va , 29: LTl!TE!Ji3Pfou 2l17.

H EIPHNOAIKHE

EIPIHNH IIE.OPrANTOI:lOYAOY EYnPA=:IA K'ri'IPIAH