You are on page 1of 6

#s s

i;

\n
i=:-:tqif;iii;*.=::

*;'e,;# { \q
{+" l,,fl
Eq

il
{t-.
{F

k{

rJr*,- {#futrH&w
Ls* *9" r $

* dg r\*:- +
"l-affi'dnrblr@ ,rc

q
6l.s

*
W t qbte*Le Ur,?,tzr*"r|,
de
Tq/'Le'bt'
hbbtss,tb

dn)#]Rti; d"
stslf,i*, udt;*r*

?t"gt8ll
n ziuo cdnd o implinir porru oni, Socho. un bcierel cu ochi mori,
f
I o.lbostri, si pirr blond, cdrliontot, o primit in do.r de 1o tatdl sdu un
castel fermecot. De fopt, costelul din cceostd. poveste nu este tocmoi
un costel si nici fermecot nu e. Este o locuintd cdt se pocte de obisnuitd,
door cd imo.ginotio unui bdietel in vdrstir. de pcrtru oni poote tronsformo
orice lucru lntr-un obiect mcgic.
- E foolte flumos co.stelul dsta ol tdu, spune Socho. Mi,l doi mie?
- Sigur cd gi-l dou tie, ii spune rctdl. Azt e ziuaro, rot ce vezi o.ici e-ol tdu.
- Selios?l

- Do, iubitul meu, foorte serios. Dor nu e un costel, e un simplu


crportOment.
- Bo nu e o"poltoment, e costel si e o.1meu!
- Bine, hci sd ne dezbrdcdm si sd ne descdltdm.
Socho se lasd dezbrdcot si descd.lto"t. E iornd, o cincecr zi ahiionuorie,
si ghetele lui Sacho sunt pline de zdpodd.
- Uite cdtd zdpodd c.i adus cu tine in cosdl ii spune rctdl.
- Nu e cosd, toto, e costell Si nu e zdpadd,, e inghetot d,. Zdpo,da e
inghetcrtd cu gusr de stlodd pe cole o md.ndncd ghetele me1e.
- O sd se topecrscd imediot...
- Do, o sd se topeoscd imedicrt si o sd se tlonsfolme in suc de inghetotd.
- Serios?l Existd oso cevo?
- Do, selios cd ezixstdl

To.tol deschide uso primei c<rmere si i1 loso pe


Sc.cho" sd intre in ceeo ce bdietelul isi imo.ginecndcd

o,r fi un costel. in curd.nd, totol vo ojunge sd" creodcr


si el cd, intr-odevo.r, cLportomentul in ccrre
locuieste nu este un simplu oportoment cu trei
cclmerel ci un costel in toc"to requlo, cu fiinte
dintre cele mo.i fontcrstice. So,cho isi incepe
explorcrreo prin incoperile co.stelu1ui.
Fiecore obiect pe core i1 otinge se
tronsformd pe doto in cevo cu totul
necsteptot. Totd"1 osisto cu surprindere
lo trceste metomorfozcrri miroculoose.
imoginotio este o fort<r cu core e bine
sd nu te pui, eo chio,r poote foce minuni.
ins<r nu e vorbo door de spre imcrgin<rtie .

So.cho" nu door cd isi imog tnec;zd, dor el


chi,rr crede,
dq exemplu, cd uso nu este o simpltr usd, ci un
evontoi din lemn si sticld, cd mdnerul usii nu
este o simpld clontd, ci un tro"gc"ci de
mitrolierdl pe core e suficient so il
o.pesi o do"td pentru co imedior din
burtcr brocrstei ourii sd io,sd. 1o.
ivec.ld un cortus portoco,liu, cu o
ventuzd 1cr copdt.

I-Iso e un evonrci-mit1olield", 1-o ldmurit Socho


pe totdl sdu. Apesi pe
tldgoci si, uite, iese un coltus cu
ventuzd cole se lipeste de lemnul dsto cdnd vlei sd inchizi uso,
odicir evonroiul. Sd zicem cd e o usd-evcnroi-mit1olie1d.
Tctdl nu se gdndise niciodotd cd oveo otdteo mitro.liere ln cosd, dor
ocum stie' +

- Si nu e periculos sd inchidem si sd F.
t.;-]H
deschidem uso? Nu ne-om puteo rdni? 1

- Nu, tcrtcr, uscr e peliculoosd dool dcrcd iti


doi cu eo ln ccrp. lJso-evcntoi-mitlolieid nu
iti foce niciun ldu, eo dool se joocd cu tine.
- Vrei sd ne jucdm de-o impuscotul cu usile?
- Nu sunt usi, toto, sunt mitl<rliele, odicd
eaantaiuli, cole foc vdnt.
- Bine, reformulez:vrei sd focem putin vd"nt
in cosd?
- Nu e cosd, totc, oi uitot? E co.stel.
Mi-l do.i mie?
- Sigur cd ti-l dou.
Socho se oruncd in brotele
totdlui sd"u.
- Nu eqti cel mc"i bun tord din
lume. Esti cel moi bun totd din Univels.
Esti putin uldt, momo e mci flumoosd, dol pe tine te iubesc un pic moi
putin, adicd 1c fel de mult.
- Multumesc, si eu te iubesc. Vrei o portocold?
- Do, vleou.
Totdl merge in bucdtdrie si se lntoorce
cu o portoccld.
- Sec.mdnd cu un dovleo.c mic
de Hcrlloween, imbldcc.t in piele de
poltocold.
- Aso zici?
- Do, totcr, tu nu vezi?!
- Bo do, vdd. E un dovleoc
foo.rte frumos. Vrei sd ii focem ochi
si gurd?
- Do, gi pdll
- Bine, ii focem si pdr.
Tctdl ia un cutit si cresteozd
portocolo, moi intdi ii foce ochiul stdng,
opoi ochiul drept, dupd co.re guro.
Socho rdde.
- De ce rdzi, iubitul meu?
- Ldd pentlu cd seomdnd cu Lodu.
- Cine e Rodu?
- Lcdu e un plieten de
1o glddi.
- ii punem si pdr lui Rndu?
- Do, sd li punem si pdl lui Lodu.
To"tdl se duce in bucdtirrie , scoote din frigider o legdturd de mdror
si se lntoorce.
- uite, focem crici, ln crester, o crestdturd qi vdrdm mdrorul dsto.
Ce zicl?
- Bine.