You are on page 1of 32

ARRIGORRIAGA UGAO

GALDAKAO ZARATAMO
BASAURI HEGO URIBE
HERRI KOMUNIKABIDEA
DOAN | GEURIA.EUS | #034
2017ko AZAROAren 2a

NOR DA XABIER MINA? BI URTE TORONTON


Gerrillari nafarrari buruzko bi liburu NAIARA AMOR BASAURIARRAREN
kaleratu berri ditu Kepa Larrea
idazle eta historialariak 4 12 BIZIPENAK KANADAN4 2

Udalak Basauri osoan jarriko du


martxan bosgarren edukiontzia
BASAURI Hilaren 13tik aurrera banatuko Era berean, urte luzez izoztuta eduki ostean,
dituzte birziklatzeko ontzi eta poltsak. 3.000 hilean bi euro igo du Udalak zarama jasotzeagatik
familiak sisteman parte hartzea da helburua herritarrek ordaindu behar duten tasa 4 7

EGUZKIE GEZURAGA
Gure Esku Dago Galdakao

Argi geneukan
erronka potolo
bat, suspergarri
bat behar genuela
aurrera egiteko

GALDAKAO 4 16

AZAROAK 5 GURE ESKU DAGO


HERRITARREK BOZKA EMATEKO ORDUA
BERBAZ 2 IRITZIAK 4 BASAURI 5 BERBAZ 12 GALDAKAO 14 ARRIGORRIAGA 18 UGAO 20 ZARATAMO 22 SAKONEAN 24 AISIA 26 AGENDA 30 KOMUNITATEA 31 KONTRA 32

UGAO 4 20

Rafa Rueda, Maite Idirin,


Igor Arzuaga eta Mushkum,
Ganbarako igande musikatuetan
Hileko azken igandetan formatu txikiko kontzertuak
eskainiko ditu maiatzera arte iraungo duen zikloak

ARRIGORRIAGA 4 18 ZARATAMO 4 22

Txikon, Torreiro, Urrutikoetxea


Marquinez, Wielicki 4ko finalerdietan
eta Boo, Mendi da, ligaxkako hiru
Astean partidak irabazita
Berbaz
2 GEURIA #034
ELKARRIZKETA
2017ko azaroaren 2a

BASAURI
NAIARA AMOR BASAURIARRA

Kanpoan bizitzeak ematen


dizun anonimatua dut gustuko
Azkenengo bi urteak Toronton (Kanada) eman ditu Naiara Amor basauriarrak. Esperientzia
zoragarria eta aberasgarria izan dela aitortu digu. Halako bizipena opari bat da

testua rra zen. Bi urterako eskaintza izatea izan AIPUAK Zeintzuk dira euren ohiturak?
SARA LAVADO zen gehien motibatu gintuena. Beharrezko Usadioak eguraldiarekin lotuta daude.
guztia eskura jarri ziguten, zaila zen ezetz Elurretara joatea dute gustuko eta Gabo-
Gehiegi pentsatu barik abiatu zen Naiara esatea. nak eta Halloween eguna modu berezian
Amor (Basauri, 1984), bere bikotearekin Supermerkatura joan bizi dituzte. Tenperatura baxuen ondo-
batera, Kanadako Toronto hirira. Sentsa- Nola baloratuko zenuke esperientzia? rioz denbora pilo bat ematen dute merka-
zio eta egoera berri askori aurre egin behar Zoragarria. Aberasgarria da benetan zurea
nintzen aurrenekoan taritza-zentroetan, erosketak egiten edo
izan die eta horri esker bere burua hobeto ez den beste hiri batean bizitzea, ohitura arraroa egin zitzaidan egun-pasan. Negu gorrian desatsegina da
ezagutzen du orain. Motxilan gauza posi- berriak ezagutzea eta barneratzen saia- janariarekin batera kalean egotea eta, horregatik, Toronto er-
tiboak baino ez ditu ekarri eta, nahitaez, tzea. Leku ezberdinetako lagunak egin di- digunea leku batetik bestera ia kalera atera
buruan eta bihotzean betirako izango du tugu, lagun onak, eta despedida gogorra garagardoak edota ardoa gabe joateko prestatuta dago.
Toronto, bertan bere altxorrik preziatuena izan zen. Hala ere, halako bizipena opa- erosi ezin izatea
jaio baitzen. ri bat da. Mundu guztiari gomendatuko Gu baino hobeto bizi dira? Gu baino zo-
nioke denboraldi batez kanpoan bizitzea, riontsuagoak ote dira?
Zergatik joan zinen Torontora? denbora laburrez bada ere, esperientzia Guk baino eskubide gehiago dituzte eta
Nire bikoteari bertan lan egiteko eskaintza abesgarria da oso. horrek askeago bihurtzen ditu. Familiaz
egin zioten eta bi aste alde onak eta txa- Familiaz eta aisiaz eta aisiaz guk baino gehiago disfrutatzen
rrak aztertzen eman eta gero, baiezkoa Nolakoak dira kanadarrak, hemengoe- dute, beraz, bai, zoriontsuagoak direla
eman genuen. Nire enpresa enplegu-erre- kin alderatuta?
guk baino gehiago esatera ausartuko nintzateke. Bizi kalita-
gulazioko espediente batean murgilduta Gu hiriaren erdigunean bizi ginen eta ber- disfrutatzen dute, tea altuagoa da, zalantza barik.
zegoen eta eskaintza, beraz, unerik ego- tan zaila da jatorriz kanadarrak diren lagu- beraz, bai, gu baino
kienean iritsi zen. Giroz aldatzeko eta es- nak topatzea. Gehienak europarrak, he- Ba al dakite Euskal Herria non dagoen
perientzia berri bat bizitzeko abagunetzat goamerikarrak eta asiarrak dira. Gu, batez zoriontsuagoak direla edota euskara zer den?
hartu genuen. ere, portugaldar eta hegoamerikarrekin esango nuke Ez, Toronton behintzat ez. Aurpegi arraroa
egon gara harremanetan. Benetako kana- jartzen ziguten Bilbokoak ginela esaten
Zaila izan zen erabakia hartzea? darrak serioak eta ongi hezitakoak dira, eta genuen bakoitzean. Bartzelona eta Madril
Familia, lagunak eta herria atzean uztea barkatu eta eskerrik asko hitzak behin eta hitzak, ordea, ezagunak egiten zaizkie,
beti da zaila, baina behin-behineko agu- berriro errepikatzen dituzte. futbol taldeengatik batez ere.
Berbaz
3 GEURIA #034
ELKARRIZKETA
2017ko azaroaren 2a

Ezkerrean, Torontoko negu gorriek euren alde xamurra ere badutenaren adierazle diren argazkiak. Goian, Naiara Amor Simpson familiarekin / Utzitakoak

Familiaz aparte, zer bota zenuen faltan? AIPUAK eta erdira dagoelako. Kanadako hainbat
Hemengo giroa batik bat. Kalean lagune- hiritan ere egon gara eta Las Vegas, Chica-
kin geratzea, pintxoak jatea, poteatzea... go, Washington, Philadelphia, New York, GEHIGARRIA
eta baita hemen eskura ditugun hainbat Kuba eta Mexiko bisitatu ditugu. Nire bizi-
elikagai ere. Oliba olioa, esaterako, nahiko
Toronto eta tza osoan baino gehiago mugitu naiz azke-
zaila da Kanadan topatzea. Dietan ahalik
eta aldaketa gutxien egitea zen gure hel-
Basauriartean
aukeratu beharko banu
nengo bi urteetan.
Torontoko
burua eta bertan bizi diren portugaldarrei
esker lortu genuen. Guretzat hain ohikoak
diren produktuak eurek sartzen dituzte
bigarrenarekin geratuko
nintzateke
Zure ingeles maila hobetzeko baliatu
duzu?
Bai, erabat. Bizirauteko ingeles maila nuen
klima
Kanadan. eta hasieran mugikorreko itzultzailea izan KANADA. Kanadako beste hiriekin al-
nuen lagunik onena. Nire mailak hobera deratuta, klima nahiko atsegina du
Zer zailtasun topatu zenituen? egin du nabarmenki eta egun elkarrizketa Torontok. Urtarrila eta otsaila dira hi-
Abantailaz jokatu nuen, nire mutila ni bai- Sei hilabete inguruko bat arazo barik ulertu eta izateko gai naiz. labeterik hotzenak. Tenperaturek ez
dute 0 graduko marka gainditzen eta
no lehenago heldu zelako Torontora eta negu gorria luzeegia Ingelesa ikasteko beharra nuen, ez zegoen
hotz-boladetan normala da zero az-
horrek gauzak erraztu zituelako. Heldu aitzakiarik ezta beste irtenbiderik ere.
nintzenerako ia dena prest zegoen. Dena egiten da pitik 15 edota 20 gradutara jaistea.
den, aurreneko traba, eta garrantzitsuena, Ama izan zinen bertan. Gogorra da etxe- Aldi horretan, dena dela, argitsuak
hizkuntza izan zen. Gure ingeles maila ez tik urrun halako esperientzia bat bizi- izan ohi dira egunak. Inklinazioaren
zen oso ona eta, hasieran, medikuarekin tzea? ondorioz, Ontario lakuan islatzen da
edota bankuko langilearekin elkar ulertzea Las Vegas, Chicago, Ez, erraza eta ederra izan zen. Nire gura- eguzkia eta horrek argitasuna ema-
kostatu egin zitzaigun. Hilabeteek aurrera soak jaiotzaren egunean eta ondorengo ten dio hiriari. Haize bortitzak, ordea,
egin ahala, berriz, hasierako lotsa hori gal-
Philadelphia, New York, asteetan bertan egon ziren, eta ondoren hotz sentsazioa areagotu egiten du.
du eta beharrezkoak dituzun hitzak kontu- Kuba, Mexiko.... nire nire aita-amaginarrebak etorri ziren, be- Elurra, batez ere, urtarrilean botatzen
du baina apirilaren hasierara arte lu-
ratu barik ateratzen dira. Bestalde, egural- bizitzan osoan baino raz, ez ginen une zail eta hunkigarrienetan
zatu daitezke elurteak.
dia ere astun egin zitzaigun denborarekin. bakarrik egon. Nire ginekologoa, gainera,
Aurreneko hilabeteetan nobedadea izan gehiago mugitu naiz argentinarra zen eta horrek bidea erraztu Uda, ostera, beroa da oso: ba-
zen hainbeste elur ikustea eta muturreko azken bi urteoan zuen. Haurdunaldian zehar zalantza pilo tezbesteko tenperatura 25 gradukoa
hotzari aurre egiteko arropa janztea, baina bat sortzen da eta hormonak dantzan ibil- da, baina 40koa izatera irits daiteke.
berehala aspertu ginen. tzen dira. Gure arteko harremana gaztela- Udaberria eta udazkena oso antze-
niaz izateak lasaitasuna eman zidan. koak dira.
Zer da gehien gustatu zaizuna? Eta gu- Behin bidaiatzen
txien? Aukera izatekotan, Toronton biziko zi-
Gutxien negua, sei hilabete inguruko negu hasten zarenean zaila nateke betirako?
hotza luzeegia egiten delako. Ezin duzu da amaiera jartzea Betirako ez, baina bolada batez berriro
terraza batean ezer hartu, parkean paseo itzultzeko asmoa dugu, nire alabak bere
lasai bat eman, hots, hotzak aisia muga- jaioterria ezagutu dezan.
tzen dizu eta nekagarri bihurtzen da. Buel- arraroa egin zitzaidan janariarekin batera
tan ekarri ditudan gauza positiboak, ordea, garagardoak edota ardoa erosi ezin izatea. Toronto edo Basauri?
asko dira: zure herritik kanpo bizitzeak Alkohola likore-dendan baino ez dute sal- Basauri nire herria da, hazi eta hezi naizen
ematen dizun anonimatua, ohitura ezber- tzen. Orain atzera begiratu eta barre egiten herria, eta Toronto urrunegi dago. Aukera-
dinak dituen jendea ezagutzea, Kanadan dut, baina momentuan horrek asko harritu tu beharko banu Basauri esango nuke.
eta AEBetan bidaiatzeko izan dugun auke- ninduen.
ra eta, batez ere, neure burua hobeto uler- Basaurira itzuliko zara?
tu eta ezagutzea. Bidaiatzearena aipatu duzu. Non ibili za- Ez dakit noiz, baina bueltatuko gara. Bitar-
rete bueltaka? tean, unea heldu arte, munduan barrena
Zerk harritu zintuen? Toronto inguruan gehien bisitatzen den jarraituko dugu. Behin bidaiatzen hasten
Supermerkatura joan nintzen aurrenekoan lekua Niagara ur-jauziak dira, autoz ordu zarenean zaila da amaiera jartzea.
Iritziak
GEURIA #034
IRITZIAK
2017ko azaroaren 2a
4
BIDALI ZURE IRITZIA
info@geuria.eus

GUTUNA SEXU KONTSULTA


MUNDUAZ BLAI
elkartea

SAIOA HERNANDEZ

Te bat sexologa

basamortuan Basauriko Sexu Informaziorako Bulegoa


946124106 / 900.101.709
sexune@gmail.com

E lkar ikusten dugun hurrengo aldia


gure etxean izan dadila. Buruan eta
bihotzean grabatutako esaldi gordin
horrek Saharako errefuxiatu kanpamen-
tuetako hormak hausten ditu ipar hemis-
erakundeek apal batean ahaztu zituzten
basamortuko jendearen eskubideak. Azu-
krea behar da hau irensteko.
Moninak bigarren tea prestatu du da-
goeneko. Honako hau maitasuna bezain
ALAIN Nire zakilaren punta oso SUSANA/ 15 URTE Nire lehengusua
handia da, onddo forma du eta bi- gustoko dut eta egun batean liatu
ferioko kontzientzietara heldu nahian. gozoa da. Begietan nekea nabaritzen zaien kotearekin ezin dut sexua egin. Zer ginen. Normala da?
Tatuatutako hitz horiek Saharar herriaren arren, eguzkiak, hareak eta haizeak jotako egin dezakegu?
egunerokotasuna islatzen dute. aurpegi horietan irribarrea da nagusi. Mai- Kaixo Susana logikoa, zentzuzkoa,
Berrogei urte dira teek eguneko erru- tasuna da nagusi beraien artean. Baldin- Kaixo Alain, sexua egin esaten du- ulergarria, bidezkoa eta aldi berean
tina markatzen dutela basamortuan. 40. tzarik txarrenetan komunitate indartsua zunean imajinatzen dut praktika ero- apartekoa edo berezia izaten dira
Haboubek eta Moninak hasiera eman diote bilakatu dira isilean. tikoez hitz egin nahi duzula, eta se- lehengusuen arteko desirak. Sen-
gaur arratsaldeko tearen erritualari. Irriba- guruenik praktika edo jolas erotiko tipen hori berez ez da ez ona ez tza-
rretsu beren jaimako ateak ireki dizkigute zehatz bateez, zakilaren sarketa. Ez rra, harreman horri bide ematea ala
Malkoak begietan eta
Sukaina txikiak, kalean, sua pizten duen ahaztu sexua identitateari egiten dio- ez zure eta zure lehengusuaren esku
bitartean; lurrean eseri gara bata bestearen eztarria handituta bukatu da la erreferentzia, bakoitzak garenari dago, ez zaudete ezer a-normala
ondoan borobil bat sortuz han-hemengo tearen errituala. Hitzik gabe. eta ez praktika erotikoei. edo gaizki egiten ari.
bizipen eta anekdotak ezpainetan ditugula. Hunkituta, elkarri begiratu Bestalde zure zakila oso handia Nire inguruan egon badaude ez-
Badator lehenengo tea. Bizitza bezain esaten duzunean zerekin konpara- kondutako lehengusuak, agian zure
garratza. Inposatutako egoerak bihurtu du diogu tu duzu? Zuen interesa bagina edo inguruan ere eta orain arte ez duzu
beren errutina garratz. Urteak daramatza- uzki sarketa praktikatzea bada zein jakin. Dena den, zuen senideak ez ba-
te dunen artean exiliatuta, haien etxeeta- Azkenik, hemen dago hirugarren tea. izan beharko da zuen erreferentzia? dute ulertzen edo kezkatzen badira,
tik urrun. Bere lurretatik kanpo. Garratza Hau ez da garratza, aurrekoa baino go- Bikoteetan gertatzen diren kontuak pazientzia izan beharko duzue, hel-
da ezpainetan geratzen den zaporea herri zoagoa da. Lo harrapatzen zaituen herio- bikoteen ezaugarriak kontutan hartu duak beti ez dute sexualitate kontue-
baten kausa ahaztuta, zokoratuta eta za- tza bezalakoa. Jaio eta hil da bizitza. Baina behar ditu. Ez dakit zure bikotea nes- tan ondo jokatzen.
palduta geratzen denean. Espainiak eta zer da bizitzea etxetik kanpo basamortuan ka edo mutila den, ezta bere genitale-
Marokok ikusezin bihurtu eta nazioarteko isolatuta? Errefuxiatu jaio, errefuxiatu hil- kin duen ezagupena edo esperientzia.
tzeko. Begietara begira tinko aitortzen Seguruenik zailtasuna gaindituko
dute beren bizia emango luketela hurren- duzue bagina edo uzkia hobeto eza-
Maitasuna da nagusi go tea haien lurraldean edan ahal izateko. gutzen duzuenen, aldi berea kitzika-
beraien artean. Baldintzarik Malkoak begietan eta eztarria handitu- tzeko eta erlaxatzeko gaitasuna bai-
txarrenetan komunitate ta bukatu da tearen errituala. Hitzik gabe. tute eta beraiek barneratuko dutelako
Hunkituta, elkarri begiratu diogu, buruan zakila gozamen momentua heltzera- BIDALI ZURE SEXU KONTSULTA
indartsua bilakatu dira eta bihotzean tatuatuta dauzkagu ostean koan. INFO@GEURIA.EUS EMAILERA
isilean datozen hitzak.
Basauri
GEURIA #034
BASAURI
2017ko azaroaren 2a
5

LABURREAN

Soria, Marquinez, Anda


eta Bilbao Mendi Film,
Baskoniako mendi
jardunaldietan
KIROLA. Azaroan zehar helduko die
Basaurik Mendi Jardunaldiei eta joan
den urteko egitarauari eutsiko diote:
ikus-entzunezkoak eta emanaldi ba-
koitzaren ondoren, solasaldia. Aurten-
go programa honakoa izango da: Carlos
Soria azaroaren 7an -70 urte bete on-
doren, igo dituen mendien ibilbidea es-
kainiko du-, Gerardo Marquinez hilaren
14an -Etiopiako mendien inguruan ariko
da-, Bilbao Mendi Film Festibala azaroa-
ren 21ean, eta Irati Anda azaroaren 28an
-Psicobloc: ur sakonetako bakardadea-.
Pozokoetxeko trenbide multzoa kentzeak auzoa modu zuzenean herriko erdigunearekin lotuko luke / Geuria Emanaldi guztiak 19:30ean izango dira
Ibaigane Kultur Etxean, sarrera doan.

A17an erabakiko dute basauriarrek


Aipatzea aurten ere Bilbao Mendi
Film Festibala Basaurira ekarriko duela
Baskonia Mendi Taldeak. Hilaren 21ean

hirigintza planarekin arre edo so egitea


mundu mailan mendiarekin lotura du-
ten irudi ederrenetakoak ikusgai izango
dira.

Udalbatzak emaitza aintzat hartuko du betiere herritarren %20ak parte hartzen badu,
gutxienez, eta baiezko eta ezezko bozken arteko aldea %5ekoa edo handiagoa bada BAT Ahots-Musika
jaialdiak aurrera darrai
testua JON VILLAPUN bozketarik ez dutenez, parte-hartzea %20 Bizkotxalde ikastetxeetan. Horiek guztiak azaroan beste lau
Basaurik lehen herri-kontsulta hartuko du
ra jaistea erabaki dute.
Herri-galdeketako mahaietan basau-
goizeko 9:00etan ireki eta arratsaldeko
20:00etan itxiko dira.
emanaldirekin
abenduaren 17an, igandez. Iaz epaitegiek riarrak ariko dira ikuskatzaile lanetan eta
gelditu zuten San Fausto, Bidebieta eta Po- bertan parte hartu nahi dutenek hilaren 9a Hauteskunde-kanpaina MUSIKA. Urriaren 21ean eman zioten
zokoetxe inguruko eremua eraberritu ahal baino lehen eman behar dute izena uda- Herri-galdeketa bada ere, ohiko bozken hasiera XLIV. Basauriko Ahots-Musika
izateko herri galdeketa, baina uztailean, letxean. 32 ikuskatzaile eta horien ordez- funtzionamendua izango du. Hala, hau- Topaketari. Iraganean bezala, aurtengo
Ministro Kontseiluak berau burutzeko bai- koak izango diren beste 32 aukeratuko ditu teskunde-kanpainak hasiera eta bukaera edizioak nazioarteko bi abesbatza har-
mena eman zuen, Udalak hala eskatu os- Udalak zozketa bidez, lehentasuna izango izango ditu: abenduaren 1eko 00:00etan tu ditu: Ingalaterrako Camerata Cham-
tean. dute langabezian daudenek eta ikasleek, hasi eta 15eko 24:00etan amaitu. Aben- ber Choir (urriak 22) eta Alemaniako
Galdera ondorengoa izango da: Ados eta 75 euro ordainduko zaizkie lana egitea- duaren 16a, larunbata, gogoeta-eguna Collegium Vocal Hannover (azaroak 4,
zaude San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxen gatik. izango da, eta, beraz, debekatuta egongo 20:00). Gainera, Basauriko Soinu Bidea
hiri-berrikuntzako proiektu hau egitea- Hamasei hautetsontzi jarriko dira bo- da kanpaina-ekitaldiak egitea. (azaroak 5, 19:30), Santanderreko Ars
rekin?. Kontsulta politikoki loteslea izan zak egin ohi diren hamaika hauteslekue- Galdeketa iazko irailean egitekoa ze- Poliphonica (azaroak 10, 20:00) eta to-
dadin, udalbatzak horrela onartu baitu, tan: CIPEB zena, Sofia Taramona, Arizko nez, afera ez da berria alderdi politikoen- paketako antolatzaile den Basauri Koral
biztanleen %20ak hartu beharko du par- Dorretxea, Basozelai ikastetxea, Ibaigane tzat. EH Bilduk, esaterako, herritarrei esan Elkartea (azaroak 11, 20:30) ariko dira.
te, gutxienez, eta gehiengo kalifikatua Kultur Etxea, Udal Euskaltegia, Pozokoe- die bakoitzak bere botoa emateko, izan Datozen emanaldiak San Pedro eli-
lortu beharko du, hau da, proiektuaren txe, Musika Eskola, San Jose, Kareaga eta ere, alderdiak hirigintza proiektuaren al- zan izango dira, sarrera doan, Basauri
aldeko edo kontrako botoen diferentzia- deko eta kontrako argudioak ditu; Basauri Koral Elkartearen emanaldia izan ezik.
lak, gutxienez, %5ekoa izan beharko du. Bai alderdiak, ostera, kontrako botoa es- Hori Social Antzokian izango da (sarre-
Iaz egitekoa zen galdeketan parte-hartzea Ohiko bozken antzera, herri katzen du, euren ustetan, plana ez delako rak 6 euroan salgai). Aurten, Moceda-
%30ean zehaztuta zegoen, Euskadiko galdeketak kanpainaren ekonomikoki bideragarria. Esperotzekoa des-El Consorcio taldearen erreper-
hauteskundeekin batera ospatzekoa zelako hasiera (abenduak 1), bukaera da datozen egunetan gainontzeko alderdi torio oso bat abestuko du Basauri Koral
eta parte hartzea egun horretan handiagoa politikoek euren jarrera jakinaraztea, bai- Elkarteak, 50 urteko ibilbideari ome-
izango zelako, azaldu du Andoni Busquet (15) eta gogoeta-eguna (16) ta zenbait herri eragileek ere euren iritzia naldi originala eta berritzailea egiteko,
alkateak. Aurten, basauriarrek bestelako izango ditu ematea. diote.

Geuriako bideo guztiak


Smart TBetan ikusgai, YouTube bidez
Jaiak - Albisteak - Ekitaldiak

HARPIDETU

Geuria
6 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a

Txandakako aparkalekuak ibilgailuen LABURREAN

errotazioa ahalbidetu du erdigunean Open Rubik txapelketa


ospatuko da Basaurin
azaroaren 11n eta 12an
Aparkalekua doakoa da bi orduz, ezarritako ordutegiaren barruan. Larunbat arratsaldetan
AISIA. Bederatzigarren urtez helduko da
eta igandetan librea da aparkatzea. Udalak ez du aurreikusi TAOa udalerrian jartzerik Basaurira Open Rubik txapelketa. Aza-
roaren 11n eta 12an izango da lehiaketa
Basozelai Gizarte Etxean. Larunbateko
testua MAIDER IBAEZ ro ere aparkatu. horretan, dio herritar batek. zein igandeko jardunaldiak egun oso-
Erabiltzaileak txandakako aparkaleku Iazko abenduan Solobarriatik gertu, koak izango dira, 10:00etatik 20:45era
Urriaren 23an zabaldu zuten Solobarria sistemara ohitu daitezen, azaroaren 22ra Uribarri auzoan, doako aparkalekua zabal- larunbatean, eta 10:00etatik 19:00etara
plaza eta anbulatorio ondoko txandakako bitartean ezarritako zehapenak ez dituz- du zuen Udalak. Guztira, aparkatzeko 83 igandean. 2x2x2, 3x3x3, esku bakarrez,
aparkalekua. Gehienez ere, bi orduz apar- te kobratuko. Ohartarazpena bidaliko du toki gehiago irabazi ditu udalerriak erdigu- itsu-itsuan, mugimendu gutxitan, oi-
katu daiteke ibilgailua, astelehenetik la- Udalak arau-hauslearen bizilekura, baina nean, Uribarriko parking horri esker. nekin, 4x4x4, Pyraminx, Megaminx,
runbatera bitartean: 09:00etatik 13:30era ez du isunik kobratuko. Skewb eta Square-1 kategoriak izan-
eta 16:00etatik 22:00etara astelehenetik Aparkalekuentzako sistema berri ho- TAOrik ez go dira. 30 lagunetik gora daude izena
ostiralera eta 09:00etatik 13:30era larun- nen helburua da ibilgailuen errotazioa lor- 2013ko uztailean Estudio K enpresak, Uda- emanda: gehienak estatukoak dira, bai-
batetan. Hau da, zapatu arratsaldetan eta tzea. Txandakako parkinga ireki dutene- lak kontratatuta, Hiri Antolamendurako na Estatu Batuetatik, Errusiatik, Fran-
igandetan bertan aparkatzea librea da. tik aparkatzeko leku gehiago dago bertan, Plan Orokorrari (HAPO) buruzko diagnos- tziatik eta Kanadatik inskribatu denik
Denbora-tartea kontrolatzeko, txarte- behintzat ezarrita dagoen ordutegiaren ba- tikoa burutu zuen. Analisi horren arabe- ere bada. Oraindik ere izena emateko
la atera beharko du gidariak aparkalekuan rruan. Lehen asteburuan ere plaza hutsak ra, enpresako teknikoek proposatu zuten aukera badago World Cube Association
bertan dagoen makinan. Txartela ibilgai- izan dira anbulatorio ondoko aparkaleku aparkaldi mugatuaren ordenantza (TAO) elkartearen webgunean. Kuota orokorra
luaren barruan sartu behar dute bertan Basaurin ezartzea, aparkalekuen arazoa 10 eurokoa da; Espainiako Rubik Elkar-
aparkatzen dutenek. ekiditeko asmoarekin. Hala ere, udal go- teko kideek 8 euro ordainduko dituzte
Bi orduko epea gainditu eta ibilgailua Hilaren 22ra bitartean bernuak orduan adierazi zuen ez zuela ho- eta Euskal Rubik Elkartekoek ez dute
mugitzen ez duenak zehapena jasoko du, ezarritako izunak ez rrelakorik aurreikusten, eta oraingoan ere kuotarik ordainduko.
Udaltzainen eskutik. Bestetik, aipatutako iritzi bera mantendu dute: Oraindik ere ez
denbora-tartea behin igarota, erabiltzai-
dituztela kobratuko dugu aurreikusten udalerrian TAOrik ezar-
leak ezingo du hurrengo bi orduetan berri- jakinarazi du Udalak tzea, diote udal ordezkariek.

Asiako liztorrak Kareagan


agertu direla salatu du
Gazteen emantzipazioa errazteko diru-laguntzak auzo elkarteak
ezartzea proposatu du Basauriko EH Bilduk GIZARTEA. Kareaga Auzo Elkarteak es-
kaera egin dio Basauriko Udalari bis-
taratu duten azken Asiako liztorraren
Alokairurako laguntzen finantzaketa udal aurrekontuetako errekurtsoak erabiliz habia ken dezan. Ibaizabaleko ibarrean
finantzatzea proposatzen dute Basauriko EH Bilduko zinegotziek habia berria agertu dela salatu dute,
Arratiako tranbia zaharraren eremuan.
Zentzu horretan, eremu hori birgaitze-
ERREDAKZIOA. EH Bildu udal taldeak Gaz- tarako, alokairu erregimenean etxebizitza- Begi bistakoa da, Jaurlaritzako Enplegu ko eskaera egin diete berriro ere udal
teria Batzordean eztabaidatua izateko or- rako sarbidea sustatzea bilatuko litzateke, eta politika sozialen sailak 2015ean eginda- ordezkariei. Asiako liztorraren lehenen-
denantza proposamena egin du. Hain zuzen diote koalizioko zinegotziek. ko gazteriaren emantzipazioaren inguruko go habiak 2015ean agertu ziren auzoan:
ere, herriko gazteek etxebizitzen alokai- Alokairurako laguntzen finantzaketa ikerketak edo 2017an Gazteriaren egoera- zortzi hain zuzen ere, eta horietatik sei
ruari aurre egiteko diru-laguntzak erregu- udal aurrekontuetako errekurtsoak erabi- ren Diagnostikoa bezalako txostenek adie- kendu zituen Udalak. Iaz lau habia azal-
latzeko ordenantza proposatu du urriaren liz finantzatzea proposatzen du Basauriko razten duten moduan, euskal gazteriaren du ziren eta lauak kendu zituzten. Eta
30ean izandako Gazteria Batzordean. Pro- udal taldeak: Eta EH Bilduko zinegotziok gehiengoak lan arloko prekarietate egoe- aurten bi agertu dira: irailean Kareaga
posamen honen helburua gazteen eman- espero dugu errekurtso horiek Basauriko ra, etorkizunen perspektiben falta eta bizi Goikoa ikastetxean eta urrian Arratiako
tzipazio prozesuan eta bizi proiektu propio gazteen beharrei behar bezala aurre egite- proiektu independente bat aurrera erama- tranbiaren eremuan. Eskolakoa dagoe-
baten hastapenean laguntzea da. Horre- ko bezain beste izatea, diote. teko zailtasun itzelak dituela, salatu dute. neko kendu dute.

ARGAZKITIK

Geuriaren Trena gertu


dugunean lana Tokikom
Sarietan finalista izan da
GEURIA. Iazko urrian kaleratutako Tre-
na gertu dugunean erreportajea hiru fi-
nalistetako bat izan da aurtengo Toki-
kom Kazetaritza Sarietan. Sari banaketa
urriaren 27an egin zen Usurbilgo Sutegi
auditorioan. Durangaldeko Anboto eta La-
sarte-Oriako Karkara komunikabideekin
batera, Geuriako lana ere egon da Eduki
onenari saria kategorian finalista moduan.
Anbotoren Martxoak 31 monografikoak
irabazi du saria. Maider Ibaez kazetari
basauriarrak idatzitako Trena gertu dugu-
nean erreportajeari buruz honakoa esan du
epaimahaiak: Arazo orokor bat bertoko
errealitatera ekartzeko ahalegin ederra:
USURBIL ikuspuntu ezberdinen lanketa, elementu
informatiboak grafikoki era berritzailean

TOKIKOM txertatzeko modua, besteak beste. Mai-


la bereko tren pasabideak aztertzen ditu
erreportajeak. 2007tik zortzi ezbehar izan

KAZETARITZA SARIAK
dira eskualdean, azkena, iaz, Arrigorria-
gako neska baten heriotza ekarri zuena
Laudioko tren geltokian.
argazkia TOKIKOM / data 2017.10.27
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a
HERRIAK
BASAURI 7

5. edukiontzia herri osora dator LABURREAN

Raust! basauriarrak eta


Edukiontzi marroia erabiltzeko materiala hilaren 13tik aurrera banatuko dute. Herriko Akabu galdakoztarrak
familien %25ak organikoa birziklatzea da kanpainaren helburua, hau da, 3.022 familiak Banden Lehiako finalean
MUSIKA. Banden Lehia musika txapel-
ketak bederatzigarren edizioa ospatu-
ko du aurten. Euskal musika sustatzen
duen lehiaketa da eta banda amateurrik
onena saritzen dute. Helburua da to-
kiko taldeak ezagutzera ematea, eta
bide batez, euskal musika sarean ere
zabaltzea, diote antolatzaileek. Azkue
Fundazioak antolatzen du lehiaketa.
Final nagusia azaroaren 24an, ostira-
lez, ospatuko da Bilborock aretoan eta
talde hauek ariko dira: Raust! (Basauri),
Aneguria (Bilbo), Azken Trena (Bera)
eta Akabu (Galdakao).
Irailaren 22tik urriaren 22ra bitar-
tean zabalik egon da lehiaketan parte
hartzeko izena emateko epea. Guztira
15 taldek eman dute izena. Euskal He-
Ezkerrean kalean jarriko duten edukiontzia eta, eskuman, etxean edukitzeko kubo txikia / Geuria rriko txoko ezberdinetako taldeek har-
tu dute parte lehiaketan. Gehienak Biz-
kaiko eta Gipuzkoako musikariak diren
testua JON VILLAPUN Egunero 15 tona inguru. Hortaz, materia 700 familiak darabilte arren, Nafarroako talde bat ere badago
hori guztia berreskuratzea oso garrantzi- organikoaren edukiontzia aurten, Berakoa, hain zuzen ere, diote
Pozokoetxen eta San Migelen izan duen tsua da, diote Sagarrak Talde Ekologista- antolatzaileek.
harrera ona ikusita, materia organikoa tik, Udalarekin batera lankidetzan dihar-
Pozokoetxe eta San Migelen. Izena eman duten taldeek www.
biltzeko bosgarren edukiontzia udalerri duen elkartetik. Herri osoan 3.000 familiak bandenlehiaketa.eus webgunean bo-
osora hedatuko du Udalak hilabete hone- erabiltzea da helburua toak jasotzeko aukera izan dute. Boto
tan. Herritarrak informatzeko kanpaina Tasak eta hobariak gehien eskuratu dituen taldea fina-
eta materialaren banaketa martxan jarri- Joan den hileko udalbatzan, herritarrek or- lerako sailkatu da automatikoki, eta
ko ditu azaroaren 13an. Guztira, 70 edu- daindu beharreko zergak %2 igotzea onar- Aldundiari dagokio halako erabakiak har- hori izan da Galdakaoko Akabu taldea,
kiontzi berri jarriko dituzte. Udal ardura- tu zuten alderdi politikoek, tartean, zarama tzea eta ez Udalari. 10.612 boto eskuratu ondoren. Epai-
dunen asmoa da herriko familien %25ak jasotzeagatik ordaindu beharrekoa: horrek Bosgarren edukiontzia ezartze- mahaiak beste hiru taldeak aukeratu
bat egitea kanpainarekin. Modu horretan, hilero bi euro egin du gora. Birziklapena ko 80.000 euroko diru-laguntza jaso du ditu. Ritxi Aizpuruk (musika editore
sisteman alta emango luketen familiak bultzatze aldera, tartean bosgarren edu- Udalak Aldundiaren eskutik. Era berean, eta Baga Biga diskoetxeko arduradu-
3.022 lirateke. Gaur egun 700 familia in- kiontziaren erabilera handitzeko asmoz, Espainiako Nekazaritza, Arrantza, Elika- na), Xabi Hook (Enkore taldeko abes-
guruk gai organikoak birziklatzen dituzte Basauri Bai alderdiak proposatu zuen bir- dura eta Ingurumen Ministerioak 26.446 laria), Maia Muruagak (Euskal Irratiko
Pozokoetxen eta San Migelen. Ekoizten ziklatzen duten herritarrei hobari fiskalak euro eman dizkio Basauriri, Ingurumena kazetari eta esataria) eta Aritz Gonza-
dugun zaborraren %36a organikoa da. eskaintzea. Udal-taldeak azaldu duenez, Sustatzeko Planaren kontura. lezek (Last Tour International) osatu
dute epaimahaia.

Publikoaren laguntza, finalean

Arrutiren banda liburu berria aurkeztuko Raust!, Akabu, Aneguria eta Azken
Trena taldeek 20 minutuko zuzeneko

du Arretxek azaroaren 30ean Ibaiganen


emanaldia eskainiko dute azaroaren
24an (kanta guztiak euskaraz izan-
go dira). Oraingoan ere taldeek publi-
koaren laguntza eta botoak beharko
dituzte finalean. Publikoak zuzenean
Idazle basauriarraren bozkatuko du eta honen emaitza era-
bakiaren %40a izango da; beste %60a
azken nobela Basauriko epaimahaiaren iritzia kontutan hartuta
jaietan, sanfaustoetan, erabakiko da.
Garaile irtengo den taldeak hona-
dago kokatuta. Azaroan ko sariak irabaziko ditu: Baga-Biga dis-
kalean izango da euskarazko koetxearekin disko bat ekoiztea, 2018ko
Bilbao BBK Live jaialdian jotzeko aukera,
bertsioa 2018ko Bartzelonako Euskal Herria Sona
jaialdian jotzea eta aurtengo lehiaketa-
ERREDAKZIOA. Joan den hilabetean aurre- ko disko bilduma oroigarria. Beste hiru
ratu zuen Jon Arretxe idazle basauriarrak talde finalistek ere Banden Lehia 2017ko
nobela berria kaleratuko zuela laster. Aza- parte-hartzearen CD bilduma oroigarria
roan, hain zuzen. Arretxeren liburu berria jasoko dute.
Basaurin bertan dago kokatuta, sanfaus-
toetan alegia. Arrutiren banda da nobelan
berri horren behin behineko titulua eta
azaroaren 30ean, ostegunez, aurkeztuko du
Basaurin, bere sorterrian. Liburuaren aur- Truke azoka eta Ekoazoka
kezpena Ibaigane Kultur Etxeko nagusien
liburutegian izango da, 19:30etik aurrera. Tourren azken nobelaren aurkezpenean, Ibaigane Kultur Etxeko liburutegian / Geuria
izango dira azaroaren
Arretxeren nobela berriari buruzko kontuak 18an eta 19an Solobarrian
idazlearen ahotik bertatik bertara entzun
ahal izango dira azaroko azken egunean. Azaroan euskarazko 1.706 euro jasoko ditu GIZARTEA. Zortzigarren urtea da Truke
Hilabete honetan liburu berriaren euska- azoka eta Ekoazoka antolatuko direna
razko bertsioa egongo da saltokietan, eta
bertsioa kaleratuko Udalak liburu berriak Basaurin, Kontsumo arduratsu eta eral-
gaztelaniazko bertsioa prestatzen ari dira. da; gaztelaniazkoa ere erosteko, Maria Moliner datzailerako kanpainaren barruan. Truke
martxan da saria irabazteagatik azoka azaroaren 18an, larunbatez, izan-
Maria Moliner saria go da 11:00etatik 21:00etara, eta Ekoa-
Basauriko liburutegiek Maria Moliner txa- koen artean sustatzen duten proiektuak 1998. urteaz geroztik irabazi dute Ba- zoka hilaren 19an, igandez, 11:00tatik
pelketako sarietako bat irabazi dute, ha- saritzen ditu. Modu horretan, Kulturako sauriko liburutegiek Maria Moliner saria. 14:30era. Sagarrak, Dorretxea eta Ekolo-
maikagarren urtez. Lehiaketa honek Estatuko Idazkaritzak 1.706 euro emango Horiei esker, liburu berriak sartu ahal izan gistak Martxan elkarteek antolatzen di-
50.000 biztanle baino gutxiago dituzten dizkio Basauriri, liburu berriak erosteko ditugu Liburutegien funtsera, dio Nora tuzte ekimen hauek, Basauriko Udalaren
udalerrietan irakurzaletasuna adin txiki- helburuarekin. Pereda Kultur zinegotziak. laguntzarekin.
8 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a

BASAURI

SANFAUSTOAK
argazkiak GARIKOITZ GRIJALBO / MAIDER IBAEZ / JON VILLAPUN
bilduma GEURIA.EUS / data 2017.10.07-15
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a
HERRIAK
BASAURI 9

BIZILAGUNAK ALDAMENEKO FAMILIA

Peto Lezameta: Herri askotan bizi izan naiz eta


badakit zer den atzerrian eskuzabalik hartua izatea
Hilaren 12an basauriar familiak eta herrian bizi diren atzerrikoak batuko ditu Bizilagunak proiektuak g Peto Lezameta eta
Cristina Horno basauriarrekin eta Iris Prez boliviarrarekin berba egin dugu esperientzia gertutik ezagutzeko asmoz

testua JON VILLAPUN

Bizilagunak-aldameneko familia ekime-


na azaroaren 12an bueltatuko da Basaurira,
bosgarren urtez jarraian. Basaurikoak di-
renak eta bertan bizi baina jatorriz atzerri-
koak diren familiak edota norbanakoak bil-
duko dira mahai baten inguruan elkarrekin
bazkaltzeko. Europa osoan egiten den eki-
mena da Bizilagunak eta hainbat herrialde-
tan antolatuko da une berean, baita Euska-
diko udalerri askotan ere (Bilbo, Donostia,
Gasteiz, Getxo eta Barakaldo).
Basauriko Udalak eta SOS Arrazakeria
erakundeak antolatzen dute ekimena, Zas!
(Zurrumurruen Aurkako Sarea) eta Eusko
Jaurlaritzaren laguntzarekin. Parte hartu
nahi dutenek hiru aukera izango dituzte:
anfitrioi izan, gonbidatu izan edo dinami-
zatzaile izan.

Iris Prez boliviarra basauriar familia batekin bazkaltzen Bizilagunak egitasmoak antolatzen dituen topaketa batean / Utzitakoa

gatik toki askotan bizi izan gara eta bada- Atzerriko ezagunen bat egitasmoan par-
kit zer nolako garrantzia duen toki batean te hartzera animatu al duzu?
ondo hartua izateak. Noski baietz! Bati baino gehiagori aipa-
tu diet eta batzuek badute aurten izena
Nolakoa izan zen esperientzia? emateko asmoa. Beti esaten diet niri asko
Cristina:Boliviako sendi batekin elkartu- lagundu zidala basauriarrak gertutik eza-
ko ginela esan ziguten eta, kasualitatez, gutzen. Nola jaten duten ikasi nuen, nola
gure alaba txikia Bolivian egona zen mu- hitz egiten duten, zein gain interesatzen
sikako klaseak ematen. Hala, bere sena- zaizkien... Aurten ere izena eman dut, eta
PETO LEZAMETA CRISTINA HORNO IRIS PEREZ
rrarekin batera herrialde hartako abestiak eguna iristeko irrikatan nago.
Basauri (Bizkaia) Bilbao (Bizkaia) La Paz (Bolivia), 1992
prestatu zituen, bazkaria girotzeko.
1945 1950 Peto: Uste dut oso positiboa dela eurek he- Orokorrean, Basaurin zer moduzko ha-
mengo jendearekin gauzak konpartitzea. rrera egin dizu jendeak?
Gai hauek oso Azkenean, guztiok helburu bera dugu, Lau hilabete eskas Oso ona. Jende gaztearekin eta adinekoe-
gure familiak aurrera ateratzea; ez dago kin ez dut batere arazorik izaten, behar-
gertukoak egiten zureei jaten emateko ahal duzun guztia neramatzan Basaurin. bada adin ertainekoak dira mesfidantza
zaizkit nire familiaren egitea baino gauza zintzoagorik. Horre- Amak animatu gehien dutenak. Baina orokorrean jendea
gatik, entzuten ditudan zenbait kontuk jakin-mina izaten du Boliviako bizimo-
historia erbesteak amorru handia ematen didate: guri lana ninduen parte duari buruz, eta gauza asko galdetzen di-
markatu zuelako kentzera datozela, medikuarenera asko- hartzera date. Gainera, arin egin dut lagun taldea,
tan joaten direla... Astakeriak! eta bertara egina sentitzen naiz.

Zer esango zeniekete basauriarrei Bizi-


Peto Lezametak (Basauri, 1945) energia lagunak proiektuan parte har dezaten? Iris Prez La Pazen (Bolivia) jaio zen
nuklearreko enpresetan egin duen lanak Cristina: Beste kultura batzuetatik dato- 1992an eta orain urte eta erdi eskas iritsi AIPUAK
munduko toki askotara eraman ditu bera zenek pentsatzeko eta jarduteko duten zen Basaurira bere amarekin eta ahizpa-
eta bere emaztea, Cristina Horno (Bil- modua ikustea oso aberasgarria dela esan- rekin. Handik gutxira Bizilagunak pro-
bo, 1950). Badakite zer den etxetik urrun go nieke. graman izena eman zuen eta lehen espe- Jende gaztearekin
egotea, baita beste kultura batera egiten Peto:Egin behar dute! Eta luzeagoa iza- rientzia hura oso aberasgarria iruditu
saiatzea zer den ere, eta Basaurira urrun- tea gustatuko litzaidake, hau da, egun bat zitzaionez, aurten berriz eman du izena
eta adinekoekin ez
dik datozenei euren laguntza eskaini nahi baino gehiago iraun dezala eta harremana eta hilaren 12an familia basauriar batekin dut batere arazorik
diete. Orain bi urte Bizilagunak proiek- mantentzeko modua izan dezagula. Eta bazkaltzen izango da. izaten, beharbada
tuan hartu zuten parte, eta aurten errepi- ederra litzaidake euren herrira joaten di-
katzera doaz. renean Basaurin zein jatorrak garen esan- Zergatik erabaki zenuen Bizilagunak adin ertainekoak dira
go balute. egitasmoan parte hartzea? mesfidantza gehien
Zerk bultzatu zintuzten Bizilagunak egi- Nire amak azaldu zidan proiektua zertan
tasmoan parte hartzera? zetzan, eta berak animatu ninduen izena
dutenak
Cristina:ideia zoragarria iruditu zitzaigun,
AIPUAK eman nezan. Nik lau hilabete eskas nera-
oso esperientzia polita. Kanpoan bizitzea matzan Basaurin eta basauriarrak gertutik
tokatu baldin bazaizu, guri bezala, herrian ezagutzeko ideia bikaina zela iruditu zi-
besoak zabalik hartzea asko eskertzen da. Zenbait kontuk tzaidan.
Peto:Gai hauek oso gertukoak egiten zaiz- amorru handia ematen Boliviako bizimoduari
kit, komunikabideetan ikusten ditudan
didate: guri lana
Nolakoa izan zen topaketaren eguna? buruz gauza asko
gauzengatik eta nire familiaren historia Oso dibertigarria! Ama-semeek osatuta-
erbesteak markatu zuelako. Nik ez nituen kentzera datozela ko familia zen, eta arroza marinel-erara
galdetzen didate. Arin
nire arrebak ezagutu 12 urte bete nituen
edo medikuarenera eta sekula dastatu gabeak nituen beste jaki egin dut lagun taldea,
arte. Gerratik erbestera joan ziren oso txi-
askotan joaten direla
batzuk prestatu zizkiguten. Erreparoak eta bertara egina
kiak zirela, Errusiara. Hogei urte pasatu nituen janariarekin, baina guztia izugarri
ziren arte ezin izan zuten berriro euren fa- bezalakoak gustatu zitzaidan. Zoriontsu irten ginen sentitzen naiz
miliarekin elkartu. Gainera, lan kontuen- ama, ahizpa eta hirurok.
10 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a

ARGAZKITIK

200 berbalagun euskara


praktikan jartzeko prest
Basaurin eta Galdakaon
EUSKARA. Hamabigarren ikasturtea hasi
du Galdakaoko Berbalagun egitasmoak
eta zazpigarrena Basaurikoak. Aurten 200
berbalagun inguru ari dira, 24 taldetan ba-
natuta: tabernetako taldeak, mendi tal-
dea, jostun taldea, euskal dantza taldea,
txalaparta taldea edota bizkaiera lantze-
ko taldea. Hego Uribeko Berbalagun egi-
tasmoak ikasturte honetako aurkezpen
jaiakiragarri ditu:azaroaren 2an Galda-
kaon, 19:00etan Topa tabernan; eta aza-
roaren 10ean Basaurin, 20:00etan Bonboi
tabernan.
Era berean, lehen hiruhilekoko eus-
BASAURI kararen agendaren berri ere eman dute:
abenduaren 4an Mintzodromoaizango

BERBALAGUNAK MARTXAN!
argazkia MAIDER IBAEZ / data 2017.10.24
da Galdakaoko Torrezabal Kultur Etxean
10:30etik aurrera, eta abenduaren 15ean
Baskot Gauaospatuko dute Basauriko ka-
leetan zehar.

6.470 euro solidario


bildu dituzte aurtengo
sanfaustoetan kuadrillek
ONGINTZA. Basauriko jaietan hamaika
ekintza solidario antolatzen dituzte Herri-
ko Taldeakeko kuadrillek udalerrian lagun-
tza ekonomikoa behar dutenentzat. Aurten
Gaizka Hernandez (Angelman sindromea)
eta Laia Arteaga (West sindromea) umeen-
tzangana bideratu dute jasotako dirua.
Hain zuzen, 6.470 euro bildu dituzte guzti-
ra: 1.032 euro Hauspoakek antolatzen duen
BASAURI
elkartasun azokan, Gaizka Hernandezen-

ANGELMAN ETA
tzat; eta 5.438 euro Laia Arteagarentzat,
ondorengo ekintzetan: Txistorra-jan so-
lidarioa (Aldatxa), Bingo solidarioa (Zigo-

WEST SINDROMEEN
rrak), Txanpi solidarioa (Mozkorrak), Sar-
dina-jan solidarioa (Zoroak), Odoloste-jan
solidarioa (Itsaslapurrak), Pintxo-pote so-

IKERKUNTZARAKO
lidarioa (Urbiko Lagunak), Hirugihar-jan
solidarioa (Ontzak), Sandwich-jan solida-
rioa (Ogeta Bat), Txokolate-jan solidarioa
(Txano Gorritxu) eta 25. urteurreneko jai
argazkia HERRIKO TALDEAK / data 2017.10.15 solidarioa (Basajaunak).

Basaurin Be Bagarako
sorkuntza proiektuaren
erakusketa, Pozokoetxen
ERAKUSKETA. Orain dela bi urte hainbat
lagunek auzolanean jositako piezak har-
tu eta Ixone Palenciak eta Bego Saratxa-
gak sortutako artelan koloretsua aurkeztu
zuen Basaurin Be Bagarak 2015eko azaro-
ko jaian. Oraingoan, sorkuntza-lan horren
inguruko Alez ale, elez ele erakuske-
ta izango da Pozokoetxeko Kultur Etxean
azaroaren 6tik abenduaren 7ra bitartean,
astelehenetik ostiralera, 11:30etik 13:15era
eta 16:30etik 20:15era.
Sorkuntza proiektuan honako hauek
parte hartu zuten: Ixone Palencia, Bego
Saratxaga, Ludi Viguera, Amaia Aurre-
koetxea, Puri del Rincon, Miren Barrios,
Inma Etxebarria, Loli Bados, Naiara Galle-
go, Mari Sanchez, Dunixe Clemente, Etxe
Maitia egoitza, Alai egoitza, Al detalle tai-
ler-denda, Ate Zabalik, Yoli Manupach,
Lolaka, Basauriko Alargunen Elkartea eta
BASAURI Basauriko ikastetxeak

ALEZ ALE, ELEZ ELE


GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a
HERRIAK
BASAURI 11

BASAURI

BIZKAIKO
KANTARIEN
TOPAKETA
argazkiak JON VILLAPUN / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.10.28
Berbaz
12 GEURIA #034
KEPA LARREA
2017ko azaroaren 2a

BASAURI
KEPA LARREA IDAZLEA ETA HISTORIALARIA

Xabier Minaz ahaztu eta Simon


Bolivar goraipatu dugu euskaldunok
Kepa Larrea basauriarrak bi liburu eskaini dizkio Xabier Mina gerrillari nafarrari. Mina edo libertatea! lanean
Minaren biografia jaso du; eta Biba Mina! kontuak eta kantuak izenekoan askatzaile honen inguruko istorio,
kopla eta abestiak bildu ditu. Pamiela etxearekin plazaratu berri ditu

testua eta argazkia


AIPUAK
Oso garrantzitsua izan zen Frantzestadan tatearen alde borrokatzea erabaki zuten
AMAIA GOIKOETXEA Iberiar Penintsulako Gerra edo Espainiako biek, batak Venezuelan eta besteak Me-
Independentzia Gerra bezala ere ezagutua. xikon. Simon Bolivar oso ezaguna da gu-
Bi etsai nagusi izan zituen Xabier Minak: Berak sortu zuen Nafarroako Corso terres- Gaur egun ere retzat; ez, ordea, Xabier Mina. Zergatik
Jose Bonaparte eta Fernando VII.a. Biei au- tre (Lehorreko Korsoa) delakoa, Nafarroa- gertatu da hori?
rre egin zien. Biak saiatu ziren Mina eros- ko gerrillari talderik handiena, eta bera izan hainbatentzat ez dira Bolivarri buruz gauza asko entzun ditugu.
ten, eta biak bidali zituen bueltan etxera. zen horko komandante nagusia. Bai orduan batere gustukoak Bera ez zen Bolibarkoa, bere birraitona-edo
Gazte nafar askorentzat heroia zen Xabier eta bai geroago, Ameriketara joan zenean omen zen hangoa; baina gurean goraipatua
Mina, Ir a Mina! zioten. Mexikoren in- edo Europan egon zenean, beti bere ideiak
Minaren ideiak: izan da, museoa ere badu. Xabier Mina, be-
dependentzian parte-hartze erabakigarria defendatu zituen: Errepublika, Indepen- Errepublika, rriz, hemen jaioa zen, euskalduna zen, bere
izan zuen. Eta euskalduna zen, baina eus- dentzia eta Askatasuna. Askatasuna eta ama hizkuntza euskara zuen, lagunartean
kaldunok ez dugu ia ezagutu ere egiten. ere hala egiten zuen, frantsesa, ingelesa
Kepa Larreak (Basauri, Lapatza, 1956) Xa- Gaur egun oraindik ere Xabier Minaren Independentzia eta gaztelania ere bazekizkien arren. Oso
bier Minari buruz kaleratu berri dituen bi ideiak hainbaten oso gustukoak ez direla pertsona ilustratua zen, baserri bateko se-
liburuak aukera bikaina dira aparteko ge- aipatu duzu. mea izan arren. Bolivarren borrokaren eta
rrillari hau ezagutzeko; baina Minaren his- 200 urte ez dira alferrik pasatu, eta bes- Minaren borrokaren artean ez dago alde-
toria nafarra, euskalduna egiteko dagoela te testuinguru batean gaude. Baina gaur rik: borroka bera zen, libertatearen alde.
dio, eta beharrezkoa dela. egun Minaren ideiak definitzen dituzten Beraz, oso galdera interesgarria da egin di-
hiru hitz horiek batzuentzat ez dira batere
Simon Bolivarren dazun hori: zergatik guk, euskaldunok, go-
Azaroaren 11n 200 urte beteko dira Xa- atseginak: Errepublika bera; Askatasuna, eta Xabier Minaren raipatu dugu hainbeste Simon Bolivar eta
bier Mina hil zutela. Euskaldunok zerga- egotekotan oso debaluatua; eta Indepen- borroken artean ez ez Xabier Mina? Nik uste dut, neurri handi
tik dakigu hain gutxi halako pertsonaia dentzia, zer esanik ez. Beraz, 200 urtetan batean gure kalterako, espainiarren histo-
bati buruz? gauzak aldatu dira, baina oinarri filosofiko dago alderik; baina guk riografia geure egin dugula, eta Espainiako
Pertsonaia ahaztua eta ahantzarazia izan da. eta politiko askok bere horretan jarraitzen lehena goraipatu dugu historiografiaren hainbat mito, beldur eta
Duela 200 urte bere ideiak ez ziren hainba- dute. gezur neurri handi batean geure egin di-
ten gustukoak, boterean zeuden hainbaten
eta bigarrena, ahaztu tugula; batez ere XIX. eta XX. mendeetako
gustukoak, eta gaur egun ere ez dira. Nahi- Xabier Mina Ameriketara joan zenean gertakarien ingurukoak. Uste dut hori gure
ta saiatu dira pertsonaia hau ezkutatzen. Simon Bolivarrekin elkartu zen. Liber- kalterako dela, ez baitugu ezagutzen gure
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a
BERBAZ
KEPA LARREA 13

AIPUAK
arlotan aurrerapauso itzelak eman dira, Hilketek ez daukate justifikaziorik, bai-
baina pertsonetan, izaeran eta jokatzeko na testuinguru horretan nik uste dut az-
GEHIGARRIA
moldeetan, oso gutxi. tertu behar dela.
Nire iritzia da
azkeneko 2000 Espoz y Mina aipatu duzu lehentxeago. Mexikora joan zenean erraz onartu al

urteetan gizakiok oso


Liburua irakurtzen duenak ikusiko duen
moduan, Espozek Xabier Minaren bizkar
zioten buru edo lider izaera hori?
Bai, baina ez guztiek. Hor ere batzuek Juan Zelaia
gutxi eboluzionatu
dugula oinarrizko
eratu zuen bere irudia.
Espoz y Mina lurperatuta dago Irueko ka-
tedralean, eta Xabier Minak kale bat baino
mesfidantzaz ikusten zuten, eta hori
gero islatu da garai hartako historia-
gileetan ere. Onartu dute heroia zela,
sariaren irabazle
jokabideetan ez dauka Noain herrian, kale berri bat, az- baina beti esaten zuten Mina Mexiko-
ken urteotan jarritakoa. Espoz Xabier Mi- ra joan zela Espainiako konstituzioaren BASAURI. 1956an Lapatza auzoan jaioa,
naren hirugarren graduko osaba zen, eta alde borrokatzera. Noski, baieztapen Euskal Filologian lizentziatua eta Geo-
ez zeukan Mina abizenik: Francisco Espoz horrek ez du funtsik, behin ere ez baitu grafia eta Historian doktorea da Kepa
Ilundain zen, baina lapurtu egin zion Mina aipatzen aldarrikapen hori. Errebindi- Larrea Muxika. Irakaskuntzan hasi au-
Xabier Minak erabat abizena eta haren lepotik egin zuen karre- katzen duena libertatea da. Baina uler- rretik bestelako lanak egin ditu, hala
markatu zuen Mexikoko ra. Xabier Minaren guztiz kontrakoa zen: tzen dut mexikarrentzat oso gogorra nola delineatzailea, administraria eta
apenas zekien irakurtzen eta idazten, bere dela askatasuna, euren independentzia itzultzailea. Arrigorriagako Udal Eus-
independentzia biografo guztiek aipatzen dute krudela zela lortzea neurri batean penintsular bati kaltegian aritu ondoren, egun EHUko
gerretan, eta krudelkeria horretan oinarri- esker. Horregatik, mugak jarri dizkio- irakaslea da Hizkuntza eta Literaturaren
tuta lortu zuen agintea, ez besterik. Xabier te heroi figura horri. Bestetik, insur- Didaktikaren Sailean.
Mina espetxean sartu zutenean Espozek jenteen artean baziren apaizak, milita- Argitaratu dituen lanen inguruan,
historia. Xabier Mina pertsonaia nafarra gerrillen buru izatea lortu zuen inguruko rrak..., eta horiek mesfidantzaz ikusten 2011n kaleratu zuen Itzalak harturik az-
da jaiotzez, baina pertsonaia unibertsala guztiak garbitu zituelako, edo preso hartu. zuten Xabier Mina, pertsona prestua eta pimarra genezake, aurreko urteko Juan
da, bere borroka Europan eta Ameriketan Jarrera mafiosoa zuen. Xabier Mina ikasia gerra egiten zekiena izaki, boterea ken- Zelaia Saiakera Saria eman ziona. Nola
eraman baitzuen aurrera. Hortaz, nafarra zen, unibertsitatean ibilitakoa, eta Parisen duko zietela pentsatzen baitzuten. atera EGA euskara jakin gabe liburu eza-
eta unibertsala den neurrian, beharko luke preso egon bitartean Napoleonen sagar us- guna ere berak idatzia da. Oso ondo pa-
historia nafarra eta unibertsala, eta hori teldu guztiekin egon zen, hau da, goi mai- Baina esan al liteke Xabier Minari es- satu nuen liburu hura idazten, gogora-
momentu honetan egin gabe dago. Saiatu lako militarrekin, golpistekin, beste estilo ker lortu zuela Mexikok independen- tu du barre artean.
naiz, baina gauza askoz gehiago egin behar bateko liberalekin eta militarrekin, eta lau tzia?
dira. urte haietan asko ikasi zuen. Gainera, gerra Ez, ezin da; baina markatu zuela, bai. BIBLIOGRAFIA.
egiteko bere moduak gutxi zuen krudelke- Mexikoko independentziak hiru une Nola atera EGA euskara jakin gabe
Zerk eraman zintuen pertsonaia honen- riatik. ditu: hasierakoa 1810. urtea da eta (Likiniano, 2003)
gana? amaierakoa 1821ekoa, independentzia
Ameriketan egondako euskaldunei buruz- Hain zuzen ere, gerrilletan aritu zenean lortzen dutenean. Azken zati horretan Euskalduntzearen atakan
ko erreferentziak bilatzen hasi nintzen, bere etsaien artean izen ona lortu omen sortu zen El Ejrcito Trigarante bezala (Erein, 2005)
eta halako batean honekin egin nuen topo, zuen gerra egiteko zeukan moduagatik. ezagutzen dena. Hasierako eta amaie-
baina hasiera batean ez nion garrantzirik Nolakoa zen modu hori? rako zati horien artean hutsune bat Itzalak harturik
eman. Gainera, ez zen ezaguna. Gero Es- Gerrilletan saiatu zen gerra beste modu dago, eta hutsune hori Xabier Minak (Pamiela, 2011. Juan Zelaia Saria - 2010)
poz y Mina izenaz gogoratu nintzen, eta batez egiten. Garai hartan oso krudelak zi- bete zuen, harekin borrokan arituta-
konturatu nintzen datuak ez zetozela bat: ren gerrak; tira, gerra guztiak dira krude- ko batzuk, bizirik geratu ziren apurrak, Mina edo libertatea!
esaterako, Espoz ez zen sekula Amerike- lak, oraingoak ez baitira gutxiago. Xabier El Ejrcito Trigarante deituriko horretan (Pamiela, 2017)
tan egon eta Xabier Mina, bai. Hasi nin- Mina beste modu batez gerra egiten saiatu sartu baitziren. Une biak lotu zituen zu-
tzen ikertzen eta topatu nuen, batez ere zen, gizatasunez jokatzen. Presoak ez zi- bia izan zela esan liteke, nolabait. Beraz, Biba Mina! Kantuak eta kontuak
Mexiko aldean, material ugari; eta, egia tuen fusilatzen, baizik eta Leridako bilte- erabateko errekonozimendua zor zaio, (Pamiela, 2017)
esan, espero ez nuen pertsonaia bat to- gira, espetxe moduko batera eramaten zi- noski, berari esker jarraitu ahal izan
patu nuen, oso erakargarria, eta zenbat tuen, eta zaurituak artatu ondoren Iruera baitzuen independentziaren aldeko bo-
gehiago ezagutu are eta gehiago erakar- bidaltzen zituen. Onartzen zuen batzuek rrokak; bestela, seguru asko desagertu
tzen ninduena. ohorez borrokatzen zutela eta bizirik uz- egingo zatekeen. Bada kontuan hartu Ignacio Allenderen aita Gordexolakoa zen,
tea merezi zutela. Horrek, halabeharrez, beharreko beste faktore bat, gure his- Juan Aldamarena Okondokoa. Beraz, pentsa-
Zein izan dira zure informazio iturriak? etsaien artean izen ona eman zion, eta ho- toriografian gutxi aipatzen dena. Me- tu behar dugu zer nolako harremanak zeuden
Mexikokoak izan ziren hasieran eta gero, rrela aitortzen dute frantsesek. Mexikon xikoko Independentzia Gerra 1810ean jatorri euskalduneko mexikarren eta euskal-
hemengoak ere bai. Alde batetik, Manuel ere berdin jokatu zuen kasu bakar batean hasi zen, baina aurretik egon ziren mu- dunen artean.
Ortuoren tesia aipatu eta goraipatu behar izan ezik. El Sombreroko fuertea insurjen- gimendu batzuk, eta horietan Hidal-
da, tesiarekin batera beste gauza batzuk teen esku zegoen errealistak sartu zirenean go apaiza eta harekin batera egondako Izan ere, halakorik ez balitz, baten batek
publikatu baitzituen, tartean Minaren es- eta den-denak fusilatu zituzten: emaku- militar batzuk ageri zaizkigu; militar pentsa lezake Xabier Minak zer motibazio
kutitz asko, baita bere inguruan egondako meak, umeak, zaurituak. Handik gutxira, horien artean garrantzitsuenak jatorri zeukan Mexikora gerra egitera joateko.
beste dokumentu batzuk eta berari buruz nik uste erantzun moduan, Xabier Minak euskaldunekoak ziren, Mexikon jaioak Noski. Mexikora joandako familiak ziren,
XIX. mendeko hainbat pertsonaiek idatzi- bere menpe eroritako hainbat soldadu fu- baina guraso euskaldunak zituztenak, baina Euskal Herriarekiko lokarria apurtu ez
tako hainbat testu ere. Horiek oso lagun- silarazi zituen. Baina hori da kasu bakarra. lehenengo belaunaldiko mexikarrak. zutenak. Horien artean aipagarriena Fagoa-
garriak izan ziren. Gero, badira hainbat ga familia da, Errenteriakoa; fagoagatarrek
dokumentu, Mexikoko unibertsitatean diruz finantzatu zuen Minaren espedizioa.
batez ere baina baita Espainiako artxiba- Beraz, pentsatzekoa da Xabier Mina Mexi-
tegietan ere, Mexikon bere kontra egin- kora joan aurretik bazegoela hartu-emana.
dako borrokaz, alegia, Espainiako erre- Nik uste dut eta sentitzen dut mexikarrek
gezaleek Apodaca erregeordeak aurrera kontrakoa esaten badute Mina Ingalaterrara
eramandako borrokaz bera preso hartzeko joan zenean oso garbi zeukala handik Ame-
eta hiltzeko. Horrez gain, XIX. mendeko riketara joan behar zuela. Izan ere, 1815eko
eta aurreko urteetako egunkari gehienak maiatzean heldu zen Mina Ingalaterrara, eta
digitalizatuta daude, eta Mexikoko uni- handik hilabetera badira informeak Mina
bertsitatean zein Espainiakoa artxiba- Ameriketarako espedizioa prestatzen ari zela
tegietan berreskura daitezke. Eta, egian diotenak. Mexikarren bertsioa da Fray Ser-
esan, Xabier Minaren izena oso goiz has- vando apaizak konbentzitu zuela Xabier Mina
ten da agertzen: gerrilletan hasi eta han- Mexikora joateko. Beste gauza batzuetarako
dik gutxira agertzen da, bai josefinoen akaso konbentzituko zuen, baina horretan ez
prentsan Jose Bonaparteren aldekoan, dut uste.
alegia, bai aurkakoenean, eta baita Ca-
racas eta Mexikoko prentsan ere, egiten Libertadoretzat jo genezake Xabier Mina,
zituen balentriekin etab. Dena dela, datu ezta?
horiek ez dira oso fidagarriak, prentsa po- Dudarik gabe. Zenbaiten artean mesfidan-
litikoa baita, eta badakizu Fermin Irigaraik tza sortzen bazuen ere, Xabier Mina heroia
zer zioen: Gerla urte, gezur urte. Badakigu da Mexikon. Hango kongresuan bere izena
zer gertatzen den prentsan, eta zentzu urrezko letretan idatzita dago, hainbat mo-
horretan ere errepika dezakegu gauzak ez numentu ditu, hainbat herrik bere izena da-
direla aldatu 200 urtetan. Egoerak desber- ramate, eta bere errautsak beste askatzaile
dinak dira, baina jokaerek oso antzekoak batzuenekin batera lurperatuta daude Inde-
izaten jarraitzen dute. Nire iritzia da az- MINA EDO LIBERTATEA! BIBA MINA! KONTUAK ETA KANTUAK pendentziaren Monumentuan. Libertadore
keneko 2000 urteetan gizakiok oso gu- Idazlea: Kepa Larrea Idazlea: Kepa Larrea bat zen, bai. Pablo Nerudak Los libertadores
txi eboluzionatu dugula oinarrizko joka- Argitaletxea: Pamiela Argitaletxea: Pamiela poema idatzi zuen, eta Xabier Mina aipatzen
bideetan. Teknologian eta beste hainbat Urtea: 2017 Urtea: 2017 du bertan.
Galdakao
GEURIA #034
GALDAKAO
2017ko azaroaren 2a
14

LABURREAN

Mugikorretarako app
berria sortu du Udalak
GIZARTEA. Galdakaoko Udalak mugi-
korretarako aplikazio propioa sortu du.
Besteak beste, larrialdi baterako hurbi-
len dagoen guardiako farmazia, autobus
-geralekuetako itxaronaldiak edota kul-
tura agenda biltzen ditu app berriak. Era
berean, aukera ematen du agenda kultu-
raleko sarrerak mugikorretatik bertatik
erosteko, kexak edo iradokizunak bidal-
tzeko eta tramiteak egiteko. Aplikazioa
eskuragarri dago Play Storen zein Apple
Storen. Aukera zabala eta interesgarria
eskaintzen du aplikazioak, dena herri-
tarren eskura, galdakoztarren poltsi-
koan, dio Ruben Seoane zinegotziak.

Perretxikoen 1.000
kromo-bilduma banatu
dituzte dagoeneko
Aurten lehen aldiz banatu dira Galdakaon Berditasun sariak / Geuria KULTURA. Jardunaldi Mikologikoen 50.
urteurrenaren markoan, perretxikoen
inguruko kromo-bilduma argitaratu

Emakumeek historian zehar izan duten papera dute. Bizkaian aitzindaria da ekimen hau
eta entretenimendua eta didaktika uztar-

ikustaraztea, Berdintasun Jardunaldien helburua


tzen ditu ikasleek perretxikoen inguruan
ikas dezaten. Urriaren amaieran herriko
ikastetxe guztietan banatu dituzte doan
kromo-bildumak, 1.000 inguru. Gainera,
Historia zelan eta nortzuk idazten duten hausnartuko dute aurten Berdintasun udalerritik kanpo ikasten dutenei ere ba-
Jardunaldietan, hilaren 14an eta 15ean Torrezabal Kultur Etxean natuko dizkiete Esan bulegoan. Bilduma
KromoBil enpresa galdakoztarrak egin
du, Fungipedia elkartearen laguntzaz,
testua MAIDER IBAEZ asmoa. Aurreko edizioekin alderatuta, Emakumeok Antton Irustaren testuekin eta Enrique
aurten nobedade bat izango dute jardu- Morenteren irudiekin.
Berdintasun Jardunaldiak Galdakaora itzu- naldiek: Streaming bidez emango dituzte historian bete dugun
liko dira azaroaren 14an eta 15ean. Aur- jardunaldiak, hain zuzen ere, Youtubeko paper garrantzitsua
tengoa hamahirugarren edizioa izango da kanalaren bitartez.
eta ardatz izango du Emakumeen memoria Berdintasun Jardunaldietan parte har-
ikustarazteko asmoz lan Ander Deunaren jaiak
egingo dugu
historikoa eta kolektiboa berreskuratuz gaia. tzeko izena emateko epea dagoeneko za-
azaroaren 24tik 26ra
Torrezabal Kultur Etxean izango dira jar- balik dago, doan, hilaren 10era arte. Inte- Begoa Ormaetxe
dunaldiak, doan. resdunek Torrezabal Kultur Etxean bertan bitartean, Usansolon
Lan egingo dugu emakumeok histo- eman dezakete izena, baita 944 010 528 te-
rian zehar bete duten paper garrantzitsua lefonoan, Udalaren webgunean (galdakao. JAIAK. Usansoloko jaiak ospatuko dira
ikustarazteko. Izan ere, gizartearen erdia eus), edo galdakoztarrek etxean jaso duten tu historikoak berreraikitzea gura dugu, azaroaren 24tik 26ra bitartean. Bes-
bagara ere, ezezagun edo ahanzturan ge- buletina udaletxeko Berdintasun Arlora emakumeei ahotsa eta protagonismoa teak beste, umeentzako tailerrak, dis-
ratu gara, dio Begoa Ormaetxe Berdin- bidaliz. Iaz 110 partaide inguru izan zituz- emanez. Iruditzen zaigu oso garrantzitsua ko festa, tortilla, indaba eta arroz pas-
tasun arloko zinegotziak: Historia zelan ten jardunaldiek, eta iaz bezala, aurten ere dela historia birkontatzea eta emakumeak tel txapelketak, eskolarteko saskibaloi
idazten den eta nortzuk idazten duten parte-hartze handia espero dute: Azken isiltasunaren zulotik ateratzea, dio Or- partiduak, esku-pilota, euskal dantzen
hausnartzea eta aztertzea da jardunaldien batean, parte hartuko dutenek momen- maetxeak. alardea Arratia-Nerbioi eskualdeko tal-
deekin eta herri bazkaria antolatu ditu
Ujaba Jai Batzordeak. Musika kontzer-
tuei dagokienez, Batek Daki, Koiu eta

Galdakaoko hainbat auzotan berrikuntzak Ilargi Beltza taldeak ariko dira. Jaiak
bukatuta, abenduaren 2an eta 3an he-

egiteko 1,4 milioi euro inbertituko ditu Udalak


rri krosa izango da: larunbatean esko-
lartekoa (11:00), eta igandean nagusien
txanda izango da (10:00).

Aperribai, Urreta, Olabarri, Iturritxu eta Bengoetxe auzoetan hobekuntzak egingo ditu
Udalak. Era berean, udal frontoietan eta zenbait ikastetxetan obrak egingo dituzte Txikon eta Linaza, Mendi
ERREDAKZIOA. Galdakaoko Udalbatzak kina-Meatzeta herri-ikastetxeetan obrak Eliza Katolikoari Santa Maria elizako erretau-
Astean, Usansolon
urriko Osoko Bilkuran 1.400.000 euro- egitea. la konpontzeko (13.915 euro). KIROLA. Hamabosgarren edizioa bete-
ko inbertsio-multzoa onartu du. Besteak Diru-laguntza hauek bloke batean boz- ko dute aurten Galdakaoko eta Usan-
beste, ondoko jarduketa hauek burutuko Aurrekontuan aldaketa katu behar izan dituztela salatu du EH Bildu soloko Mendi Asteek. Ganguren Mendi
dituzte epe laburrean: aireko pasabideak Galdakaoko Udalbatzak aurtengo aurrekon- Galdakaok: Gure taldetik ezin dugu ulertu Taldeak antolatzen dituen jardunaldiak
eraikitzea Aperribai, Urreta eta Olaba- tuan aldaketa bat onetsi du, EAJ eta PSE udal erakunde publiko batek, Galdakaoko Udalak hilaren 8an eta 9an izango dira eta Burto-
rri auzoetan; obrak egitea Aperribain eta taldeek proposatuta: Ongi Etorri Errefuxia- kasu honetan, Eliza katolikoari dirua ema- tza Mendi Taldearenak, berriz, azaroaren
Iturritxun 215.000 euroko zenbatekoa- tuak Galdakao (2.000 euro), Binke aldizka- tea. Elizaren kudeaketa zuzena apezpikutza- 13tik 19ra. Usansolon, hilaren 16an Alex
rekin; hobekuntzak egitea Galdakaoko ria (16.000 euro), Pea Santa Cruz (12.000 ren menpe behar luke, are gehiago onurak Txikon alpinistak Everest Invernal hitzal-
udal pilotalekuetan; ludotekak handitzea euro), Zizpa Gazte Konpartsaren 20. urteu- dituen erakunde ez-publiko bat izanda (ez dia eskainiko du, eta 17an Andoni Lina-
Bengoetxe eta Urreta auzoetan 60.000 rrena (4.000 euro), kirol eta elkarte ezberdi- dute Ondasunen Higiezinen Zerga (IBI) or- za Burtotza Taldeko kideak Kyrgistaneko
euroan; zaintza-radarra jartzea 28.500 eu- nak -CD Galdakao, Mozoilo Triathlon, U113, daintzen, adibidez). Beraz, gure bozkaezez- mendiez berba egingo du. Hitzaldiak Txa-
roko zenbatekoaz; eta Aperribai eta Un- Galdakao Atletismo Taldea (3.600 euro) eta koa izanda, argudiatu dute. pelena Baserrian izango dira 19:30ean.
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a
HERRIAK
GALDAKAO 15

Ongi Etorri Errefuxiatuak mugimendua LABURREAN

martxan da Galdakaon eta Usansolon Booktube lehiaketaren


sari banaketa abenduaren
20an, Galdakaon
Familia errefuxiatuak hartuko dituen zortzi euskal udalerrietako bat da Galdakao g Taldea
KULTURA. Booktube fenomenoa Galda-
ezagutzeko topaketa antolatu dute hilaren 10ean Gandasegiko areto nagusian kaora bueltatuko da hirugarren urtez.
Bengoetxe eta Elexalde eskoletako eta
Eguzkibegi Ikastolako 12 eta 16 urte ar-
testua MAIDER IBAEZ Topaketara joateak teko ikasleei dago zuzenduta lehiaketa.
ez dakar inolako Lanak bidaltzeko epea zabalik dago aza-
Galdakaoko talde bat Ongi Etorri Errefu- roaren 24ra arte. Sari banaketa aben-
xiatuak plataformara atxiki da aurten eta konpromisorik hartzeko duaren 20an izango da, Galdakaho ahoz
herri mailako mugimendua sortu dute. beharrik ahoko azokaren baitan. Iaz 200 ikasle
Hain zuzen, urtarrilean hasi ziren ba- inguruk hartu zuen parte eta azkenean
tzen Galdakaoko eta Usansoloko herrita-
OEE Galdakao / Usansolo lehiaketara 47 lan aurkeztu zituzten.
rrak, pertsona errefuxiatuen inguruan Galdakaoko Udaleko Euskara Zerbi-
sentsibilizatzeko eta biztanleria gero eta tzuak eta Galtzagorri Elkarteak antola-
solidarioagoa sortzeko helburuarekin, bat sortzea, gure burua ezagutzera ema- tzen dute lehiaketa. Ekimena aitzinda-
konpromiso pertsonal eta kolektibo des- teaz gain, errefuxiatu askok gaur egun bizi ria izan da, euskarazko lehen Booktube
berdinetan inplikatuz, diote herri mugi- duten egoera eta gatazka honen kudeaketa lehiaketa sortu zutelako orain dela bi
menduko kideek. azaldu ahal izateko, diote. urte, non eta Galdakaon.
Urte hasieran taldea eratu ondoren, Herri mugimenduko kideek diotenez,
apirilean Ongi Etorri Errefuxiatuak-Biz- topaketa honetara etortzeak ez du tal-
kaia plataformak deitu zuen ekintzarekin dean parte hartzeko inongo konpromiso-
bat egin zuen Galdakaoko taldeak: Gernika rik hartzeko beharrik ekarriko. Era berean, Burning-ek kontzertua
2017. Aurten 80. urteurrena bete da tropa
faxistek Gernika eta beste udalerri batzuk
garrantzitsua da argitzea parte hartzea
informazioaren zabalpenean laguntze-
eskainiko du abenduaren
bonbardatu zituztela. Abuztuan modu ofi- tik, ardatz izango den taldean parte hartze 16an Torrezabalen
zialean jakinarazi zieten Galdakao familia aktiboago batera joan daitekeela, aldizka-
errefuxiatuak hartuko dituen zortzi euskal ko parte hartzetik igaroz. Zentzu honetan MUSIKA. 2015ean Basauriko MAZ jaial-
udalerrietako bat dela. emandako laguntza guztiak ongi etorriak dian izan ondoren, Burning taldea es-
izango dira. Taldearekin harremane- kualdera itzuliko da. Hain zuzen, Gal-
Aurkezpen ofiziala tan jartzeko ongietorrierrefuxiatuakgd- dakaon ariko dira abenduaren 16an,
Ongi Etorri Errefuxiatuak Galdakao taldea ko@gmail.com helbide elektronikoa sortu OEE plataformako kideak / Utzitakoa 21:00etatik aurrera. Talde madrildarrak
ezagutzeko xedearekin, azaroaren 10ean, dute. jo aurretik Bohemian Soul eta Jona Ex-
ostiralez, topaketa antolatu dute Gandase- posito galdakoztarrek joko dute To-
gi eskolako areto nagusian, 19:00etatik au- Eta eskualdean rrezabalen. Sarrerak dagoeneko sal-
rrera. Bertan, mugimendu hau herri mailan Iazko maiatzean -hilaren 9an, Europaren kaia plataforma eratu zen. Arrigorriagan, gai daude 10 euroan Torrezabal Kultur
zelan eratu den azalduko dute. Talde era- Egunean, alegia- Ongi Etorri Errefuxia- Orozkon, Zeberion, Zaratamon eta Arran- Etxeko salmenta-puntuan eta udal
gile honetatik pentsatzen ari garen ekintza tuak Basauri plataforma herrikoia aurkeztu kudiagan bai Bizkaiko, bai auzoko herrie- webgunean. Kontzertuaren egunean
desberdinen artean, lehentasunezkotzat zuten hainbat herritarrek. Aurretik, iazko tako plataformaren aldeko herritarrak ere 12 euroan egongo dira eskura sarrerak,
jotzen dugu herriarekin elkartzeko gune otsailean, Ongi Etorri Errefuxiatuak Biz- badaude. Torrezabaleko txarteldegian.

argazkiak MAIDER IBAEZ / data 2017.10.28

GALDAKAO

MUSIKA BIZIAN

argazkiak AITZOL ZL / data 2017.10.27


16 HERRIAK
GALDAKAO
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a

EGUZKIE GEZURAGA GURE ESKU DAGO GALDAKAO

Noizbait amaituko da Gure Esku Dagoren lana, eta


orduan politikariek hartu beharko lukete lekukoa
Euskal Herri independente bateko herritarra izan gura dozu? galderari erantzungo diote galdakoztarrek azaroaren 5ean
g Eguzkie Gezuraga Galdakaoko Gure Esku Dago taldeko kidearekin berba egin dugu

testua MAIDER IBAEZ

Azaroaren 5ean herri galdeketa egingo


dute Galdakaon, erabakitzeko eskubidea-
ren alde. Ekainaren bukaeran iragarri zuen
Galdakaoko Gure Esku Dago (GED) taldeak
eta urrian galdera zein izango den aurkeztu
zuten: Euskal Herri independente bate-
ko herritarra izan gura dozu?. Galdeketa-
ren egunean 100 boluntario baino gehiago
ariko direla lanean adierazi du Eguzkie
Gezuraga GED Galdakaoko kideak. Aza-
roaren 5ean jaia antolatuko dugu herrian.
Besteak beste, txistulariak, udal musika
banda, Andra Mari Dantza Taldea, txos-
nak, zozketak, emakumeen herri kirolak
eta erromeria izango dira, dio Gezuragak.
Gaueko ekitaldira Gure Esku Dagoko boze-
ramaileak etorriko dira, baita Kataluniako
begiraleak ere.

Hiru egun barru, herri galdeketa egingo Urriaren 1ean galdera zein izango den aurkeztu zuten jendaurrean / Geuria
duzue Galdakaon...
Hala da, azaroaren 5ean erabakitzeko es-
kubidearen aldeko kontsulta egingo dugu botoa lehen aldiz eman genueneko urteu- nagusia bezala, Zamakoa kalean. Ezer es-
Galdakaon. 16 urtetik gorako 20.000 he- rrena. Benetan oso ideia polita iruditu zi- katu barik utzi dizkigute lokal horiek. Era
rritar inguru daude deituta galdeketara. Ar- tzaigun batzorde ezberdinetako kideoi. Eta, berean, Aperribain ere beste bozkaleku bat
gitu beharra dago Usansolotarrek ez dutela EGUZKIE GEZURAGA amaitzeko, galdera zein izango den adostu egongo da, auzo elkartearen lokalean.
A5ean bozkatuko. Gure Esku Dago Galdakao behar zen. Horretarako prozesu parte-har-
tzailea jarri genuen abian irailean. Galdeketa babesten duten elkarteez gal-
Zergatik, bada, hori? detuko banizu...
Ez dakit gurea bezalako beste kasurik ba Herritarren erantzuna zein izan da gal- Asko dira galdeketari babesa erakutsi dio-
ote den. Galdakaon Gure Esku Dago 2013an
Argi geneukan deketarekiko? ten elkarte zein erakundeak. Ezingo niz-
sortu zenetik, bi batzorde egon dira: bat erronka potolo bat, Argi dago galdakoztarrek bozkatu nahi du- kizuke zerrenda batean denak esan, baten
Galdakaon eta bestea Usansolon. Galde- tela eta dugula. Jendea pozik dago, bada- bat ahaztu egingo baitzait, baina asko dira.
ketaren prozesu honi hasiera eman genio-
suspergarri bat behar kielako bozkatu egingo duela. Sinadura bil- Bestetik, alderdi politiko ia guztiekin ere
nean, pentsatu genuen onena izango zela genuela aurrera ketan partaidetza handia lortu genuen eta harremana izan dugu, PPrekin izan ezik, ez
Galdakaok eta Usansolok prozesua elkarre- galdera zein izango den erabakitzerakoan baikintuen hartu. Eta sindikatuek ere bat
kin egitea. Usansoloko batzordekoekin hitz
egiteko ere parte-hartzea handia izan da. Gainera, egingo dute galdeketarekin.
egin genuen, oso harreman ona baitugu botoa emateko nahiaz gain, jendea prest
eurekin, baina beste prozesu batean sartuta agertu da antolaketa lanetan laguntzeko, Eskualdean Arrankudiagan eta Arrigo-
daudenez Usansolo herri bihurtzeko pro- galdeketa egingo genuenik. Galdeketa bat bai boluntario lanetan laguntzeko, kartelak rriagan egin dituzte dagoeneko galdeke-
zesu horretan, hain zuzen, erabaki zuten egiteko prozedura prestatzea adostu ge- jartzeko edota bozkalekuetan egoteko. tak; Galdakao baino txikiagoak dira herri
herri kontsulta bateratuan parte ez hartzea. nuen. Besteak beste, sinadura bilketa. biak. Zelan ikusten duzu parte-hartzea-
Horregatik ez dute oraingoz Gure Esku Da- Zein izango dira bozkalekuak? ren kontua zuenean?
goren galdeketa honetan parte hartuko. Eta, 3.000tik gora sinadura bildu zeni- Saiatu gara herria bere osotasunean har- Kontuan hartuta sinadura bilketa %15aren
tuzten. tzen. Galdakao oso zabala da eta ez genuen inguruan ibili zela, espero dut zifra hori
Azaldu azaroaren 5eko galdeketara hel- Bai. Apirilaren amaieratik ekainaren bu- nahi erdialdera bakarrik mugatu. Gune na- gaindituko dugula. Galdakao bezalako herri
tzeko prozesua zein izan den. kaerara bitartean egin genuen sinadura bil- gusia Iturriondo plaza izango da eta bertan batean herritarrek euren kabuz antolatu-
Euskal Herrian dagoeneko ehunka dira gal- keta. Eta, gure harridurarako, 3.000 sina- bozkatzeko bi mahai egongo dira. Araba tako ekimen batean %15eko parte-hartzea
deketa egin duten udalerriak. Prozesua dura baino gehiago jaso genituen: zehazki, kalean bozkaleku bat egongo da, eta Urre- izateak jada arrakasta suposatzen due-
Galdakaon duela urtebete hasi zen, aurre- 3.323. Egia da herriak beti asko babestu ta auzoan beste bat. Herritarrek utzita- la esango nuke. Hortik gora, gero eta poz
ko ikasturtearen hasieran. Oporren ostean, gaituela eta beti emaitza onak lortu ditu- ko lokalak dira azken horiek, gure egoitza handiagoa!
hasi ginen hausnartzen 2016-2017 ikastur- gula herritarrengandik, baina ez genuen
tean zer egingo genuen, eta argi geneukan horrelako erantzunik espero sinadura bil- Azkenaldian puri-purian dagoen gaia da
erronka potoloa behar genuela, suspergarri ketan. Hala, Bizkaiko egituratik proposatu AIPUAK Kataluniako erreferenduma. Zure ustez,
bat behar genuela aurrera egiteko. Denok zigutenaz gain, sinadura bilketak eta herri- Euskal Herriak lortuko al du noizbait
geneukan buruan galdeketaren gaia, baina tarren nahiak galdeketa egiteko behar ge- erreferenduma egitea?
egia esan, ikaratu egiten du galdeketa anto- nuen bultzada eman ziguten. Kataluniakoa aipatzen duzula, nabarmendu
latzeak. Izan ere, lan handia da, ikusi dugu Emakumeok nahi nuke hango begirale batzuk etorriko di-
inguruan antolatu dituzten herrietan zelan Zein izan dira hurrengo pausoak? lehenengoz 1933ko rela gurera hilaren 5ean, besteak beste, Par-
ibili diren. Gero, oro har, oso emaitza onak Sinadura bilketa eta gero buru-belarri sar- lamenteko kide bat eta alkate bat. Saiatzen
lortu dituzte, baina noski, lan handia egin tu gara galdeketaren beraren antolaketan.
azaroaren 5ean bozkatu ari gara CUPeko begirale bat ere ekartzen.
behar da. Eta, ikusten genuen horrelako Herri askotan dagoeneko kontsultak egin genuen. 84 urteren Eta zure galderari erantzunez, zail ikus-
erronka bati ekiteko lehenengo eta behin dituztenez, Gure Esku Dagok protokolo oso ostean, guk erabaki ten dut epe laburrean erreferenduma Eus-
egin behar genuena zela taldea indartzea. zehatza eta serioa du galdeketak aurrera kal Herrian egitea. Gauza asko aldatu behar
Horretan geundela, Bizkaiko egituratik pro- eramateko. egingo dugu dira horretarako. Momentuz testuinguru
posatu ziguten, zuek zergatik ez? Getxo Datari dagokionez, azaroaren 5a ez ze- bat, oinarri bat sortzen ari gara Gure Esku
dabil hor bero-bero, Leioa eta Erandion.... goen hasieratik finkatuta. Udazkenean Dagoko kideok. Argi dago Gure Esku Da-
Hori izan zen bultzada eman ziguna. gauzatuko genuela bagenekien, baina ez gok noizbait bere lana amaituko duela, eta
zein egunetan. Orduan, Getxok proposa- Zail ikusten dut hori gertatzen denean beste norbaitek har-
Zelan antolatu duzue galdeketa? tu zuen azaroaren 5ean egitea, bi arrazoi epe laburrean tu beharko duela lekuko hori. Nik uste dut
Urtarrilean asanblada bat egin genuen hauengatik: alde batetik bosta Gure Esku politikarien txanda izan behar duela mo-
Gandasegiko eskolan. Jende dezente elkar- Dagoren irudia, sinboloa delako, eta bes-
erreferenduma egitea mentu horrek, eta eurek jakin behar dute
tu ginen, baina ez genuen guztiz erabaki tetik, azaroaren 5ean delako emakumeok Euskal Herrian benetan norantz jarraitu nahi duten.
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a
HERRIAK
PUBLIZITATEA 17

a k a o z u re
Gald
l t s i ko a n !
po
a ko f a r m a zia?
ardi
Zein da gu o a u t o busa?
hurr e n g
Noz dator i n n e i kez?
anak e g
Zelango pl

Galdakaori buruzko
informazio garrantzitsu guztia

DOAKO
APP
BARRIAN
Deskargatu ORAIN!

Informazio gehiago: www.galdakao.eus


DISPONIBLE EN

Disponible en
Arrigorriaga
GEURIA #034
ARRIGORRIAGA
2017ko azaroaren 2a
18

Hamaika langabetu kontratatuko ditu LABURREAN

Udalak azarotik ekainera bitartean Txikon, Torreiro,


Marquinez, Wielicki eta
Boo, Mendi Astean
Kale-altzariak berritzea, udal-dokumentazioan laguntzea eta herri-altzariak geografikoki
KIROLA. Azaroaren 8an hasi eta hilaren
informatizatzea izango dira kontratatuako beharginek egin beharreko lanak 16ra bitartean luzatuko da Arrigorria-
gako Mendi Astea. Aurten bost hitzal-
ERREDAKZIOA. Arratia-Nerbioi eskualde- -bazterketako arriskuan daudenak. Gauzak Kontratu guztiek lau di antolatu ditu Padura Mendi Taldeak:
ko Enplegu Planaren baitan, Arrigorriagako horrela, lau pertsonako lehen taldea kontra- azaroaren 8an, asteazkenez, Gerardo
Udalak 11 pertsona kontratatuko ditu azaro- tatuko dute Arrigorriagan eta asmoa da iaz hilabeteko iraupena Marquinez Annapurna mendiguneaz
tik ekainera bitartean. Horretarako, 130.000 bezala emakumeek osatutako taldea egitea izango dute eta Lanbide ariko da; 10ean Javier Torreiroren txan-
euro bideratuko ditu eskualdeko planak hiri-altzariak eraberritzeko proiekturako. da izango da eta Kaukaso mendikatea
(guztira, Arratia-Nerbioiko Enplegu Planak Lau hilabeteko iraupena izango luke, lanaldi
bidez bideratuko dira izango du hizpide; hilaren 13an Alex
210.000 euro baino gehiagoko kontratazioak osoan. Hura amaitutakoan, lau pertsonako Txikon Padurako ohorezko bazkidea
eragingo ditu). beste talde bat kontratatuko dute proiektu lanaldian. Amaitzeko, bi deniatzaile kon- Everest mendiaren inguruan mintza-
Aurrekoetan bezala, Lanbidek lan-mun- bererako. tratatuko dituzte Udaleko hiri-altzariak tuko da; 14an jardunaldiek nazioarteko
duan txertatzeko zailtasun gehien dutenen Bestetik, Udal-dokumentazioa artxi- informatizatzea informazio geografiko- joera izango dute, izan ere, Krzysztof
hautagai-zerrenda igorri du, hau da, langa- batu, digitalizatu eta kudeatzea izeneko ko sistemaren bidez proiektu berrirako. Wielickialpinista poloniarrak Arrigo-
bezian luzaroan egon direnak, DSBE jaso- proiekturako administrari laguntzaile bat Lau hilabetekoa izango da proiektu hau eta rriaga bisitatuko du; eta, Mendi Asteari
tzen dutenak, 55 urtetik gorakoak eta gizarte laneratuko dute, lau hilabetez eta %90eko %80ko arduraldian. amaiera emateko, Jose Luis Book Acon-
cagua mendiari buruzko hitzaldia eskai-
niko du. Hitzaldi guztiak Lonbo aretoan
izango dira 20:00etan, sarrera doan.

Fatima Sorado: Gizarte bazterketari buruzko


diagnosia burutzen lagunduko dut praktiketan Anari eta Highlights
euskal taldeak ariko dira
Gizarte Langintzako laugarren mailan dabil Laudioko ikaslea, Euskal Herriko Udazkeneko kontzertuetan
Unibertsitatean. 2018ko apirilera arte Udaleko Gizarte Zerbitzuetan ari da praktiketan KULTURA. Udazkeneko kontzertuak fo-
ru-programari hasiera emango diote
Arrigorriagan azaroaren 3an Gala Liri-
testua MAIDER IBAEZ ordutan banatuta. Egun gutxi daramat koarekin: Ana Otxoa sopranoa, Alberto
praktiketan. Hasieran Cristina Molinuevo Numez tenorea eta Itziar Barredo pia-
Fatima Sorado laudioarra Gizarte Langin- Herriguneko Gizarte langilea eta arduradu- no-jolea izango dira Lonbon 20:00eta-
tzako ikaslea da Euskal Herriko Unibertsi- narekin nabil, zer egin behar den ikasten. tik aurrera. Sarrera 9 euroan egongo da
tatean (EHU) eta bere ikasketen laugarren Laster, gizarte bazterketari buruzko diag- salgai. Bigarren kontzertua hilaren 5ean
eta azken urtean dago. Ikasketak amaitu nostikoa egiten hasiko gara, dio Soradok. 12:30ean izango da eta haurrentzako We
aurretik praktikak egiten dabil Arrigorria- Ikasketez eta praktikez galdetuta dio love music musikal didaktikoa eskainiko
gako Udaleko Gizarte Zerbitzuetan, apiri- erabateko zerikusia dutela bai teoriak dute. Haurrek 5 euro ordaindu beharko
lera bitartean. Ikasketen laugarren eta az- bai praktikak: Eskoletan ikasitakoa prak- dituzte eta helduek 7 euro.
kenengo ikasturtean derrigorrezkoak dira tikan jartzea oso garrantzitsua da. Errea- FATIMA SORADO Azaroaren 17an Anari euskal kan-
praktikak, dio Soradok: Unibertsitateak litatearekin aurrez aurre egiten duzu topo Gizarte Langintzako ikaslea tautorearen txanda izango da eta hilaren
zerrenda bat du praktikak non egin daitez- eta horrek gogo gehiagorekin jartzen zai- 18an Highlights talde arrigorriagarrak
keen jakiteko, eta kalifikazioen arabera eta tu, dio Soradok. joko du. Bi kontzertu hauek 20:00etan
plaza libreen arabera, zentro edo enpresa Euskal Herriko Unibertsitatearekin izango dira Lonbon eta sarrerak salgai
bat aukeratu behar dugu ikasleok. Nire ka- 2011ko azaroan sinatutako hezkuntza lan-
Ikasketek eta egongo dira 5 euroan. Musika ziklo honi
suan, Arrigorriaga aukeratu nuen, Laudio- kidetzarako hitzarmenaren barruan ko- praktikek erabateko amaiera emateko, 24an 20:00etan Ez
tik hurbil dagoelako, dio. katzen dira praktikak. Zerbitzuko gizarte dok hiru. Euskal musikaren benetako isto-
Urriaren 10ean hasi zen praktiketan. langileak praktika aldiko ikuskari eta la-
zerikusia dute rioa antzezlana antolatu dute. Sarrerak
Guztira 320 ordu egingo ditu, astero 15 guntzaile gisa arituko dira. salgai daude 9 euroan.

ARGAZKITIK

Agirre Lehendakariaren
parkeko jolas-gunea,
herritarren eskura
GIZARTEA. Agirre Lehendakariaren parke-
ko jolastokia estaltzeko obrak behin ha-
sita, Udalak herritarrek parte har dezaten
inkesta zabaldu du udal webgunean, berta-
ko jolas-parkea diseinatzeko eta jolas-eki-
pamendu berriak aukera ditzaten. Besteak
beste, adin-tarteaz, joko-mota ezberdinez
(parte-hartze indibiduala edo kolektiboa
sustatzeko jokoak) eta jolasguneaz (asko-
tariko joko txikiak, joko handiak eta txikiak
konbinatzea edo kirolgune txikia egitea)
galdetzen dute udal ordezkariek. Inkestan
lortutako emaitzak baloratuko ditu Udalak.
Hala ere, ekarpen gehiago egiteko tailerra
antolatuko dute. Eskolako Gure Magalean
Gurasoen Elkarteko kideek ere inkesta jaso
dute.
Parkea estaltzeko obrak / Geuria
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a
HERRIAK
ARRIGORRIAGA 19

ARRIGORRIAGA

ZUZTARLUZE FINALA
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.10.20
Ugao
GEURIA #034
UGAO
2017ko azaroaren 2a
20

Energia aurrezteko proiektua abian LABURREAN

jarri dute Ugaoko eskolan Rafa Rueda, azaroko


Ganbarako igande
musikatuak zikloan
Aurreztutakoaren %50a ikastetxeari itzuliko zaio, finantza-ordainketaren edo konpentsazio-
MUSIKA. Urriaren 22an hasiera eman
neurrien bidez. Gainerako %50a Udalaren fakturazio energetikoan igarriko da zioten ikasturte berriko Ganbarako
igande musikatuak zikloari. Maria Ri-
vero musikariaren proiektu berria, Kin-
tsukoroi, aurkeztu zuten lehendabiziko
emanaldian. Egitasmo hau urrian hasi
eta maiatzera arte luzatuko da, hilabe-
teko azken igandetan Jane Jauregian.
Azaroaren 26an Rafa Rueda abeslariak
bere disko berria aurkeztuko du, eta
ekarriko dituzten beste batzuen artean
daude: Josu Bergara, Mushkum, Iker
Lauroba, Igor Arzuaga eta Maite Idirin.
Egitasmo honen helburua da for-
matu txikiko kontzertuak antolatzea,
gehienetan akustikoak eta euskaraz,
diote antolatzaileek. Sarea Sound Sys-
tem Ugaoko musikazaleen elkarteak an-
tolatzen du programa hau, Udalaren eta
tabernarien laguntzarekin. Emanaldiak
Jane Jauregiko ganbaran izango dira.

Lau herritar kontratatuko


Ugaoko Leitoki ikastetxea / Geuria
dituzte Ugaon, eskualdeko
Enplegu Planaren baitan
ERREDAKZIOA. Udaltalde 21 Nerbioi-Ibai- biltzaileek energia kudeatzeko prozesuan Erabiltzaileek energia LANA. Hiri-altzarien eta herrigunea-
zabal Jasangarritasun Bulegoak jakinarazi modu aktiboan parte har dezaten lortu ren balorizazio lanetarako bi peoi eta bi
duenez, eskualdeko Haur eta Lehen Hez- nahi da, baita ingurumenarekiko errespe- kudeatzeko prozesuan administrari laguntzaile aldi baterako
kuntzako hiru ikastetxeetan Euronet 50/50 tuzko jarrera izan dezaten ere. Hauek dira modu aktiboan parte kontratatuko dituzte Ugaon, Nerbioi-I-
Max proiektua jarri dute martxan. Horien bederatzi puntuak: talde energetikoa sor- baizabaleko Enplegu Planak kontrata-
artean, Ugaoko eskolan. Proiektuak ikaste- tzea; aurretiko ibilbide energetikoa egitea;
hartzea da helburua ziorako ematen dituen diru-laguntzen
txeetan energia aurreztea du helburu. Ho- ikasleen ezagutza handitzea eta sentsibi- bitartez. Hautaketa prozesua Lanbidek
rretarako, pizgarri ekonomiko bat emango lizatzea; ibilbide energetikoa; datu ener- Europar Batasunetik egingo du azaroan eta, aurreikuspenen
da helburua gauzatzeko. Hau da, ikasleek, getikoak eta inkestako datuak lortzea; es- Euronet 50/50 Max proiektua Europar Ba- arabera, abenduan hasiko dira lanean,
irakasleek eta irakasleak ez diren langileek kolaren ekintza plana egitea; informazio tasunak sustatzen du, Europarentzako sei hilabeteko epean. Hautaketa proze-
energia aurrezteko hartutako neurriei esker, kanpaina abiatzea; inbertsio txikia eska- Energia Adimendua programaren barruan. suari dagokionez, lan-esperientzia, lan-
aurreztutakoaren %50a hezkuntza-zen- tzen duten neurriei buruzko txostena egi- Programa Alemanian jarri zuten abian eta postuarekin lotutako prestakuntza aka-
troari itzuliko zaio, finantza-ordainketaren tea; eta arrakastak eta aurreztutako dirua ondoren beste 13 herrialdetara hedatu dute. demikoa eta egoera soziolaborala zein
edo konpentsazio-neurrien bidez. Gainera- komunikatzea. Bizkaiko Foru Aldundiak ekimena susta- familiarra baloratuko dute. Enplegu Plan
ko %50a Udalaren fakturazio ekonomikoan Proiektua 2017-2018 ikasturtean ga- tu du, eta Bizkairako Energia Iraunkorreko honetan parte hartzeko ezinbestekoa
igarriko da, Udalak berak ordaintzen baititu ratuko da Nerbioi-Ibaizabal eskualdean, Estrategia 2020 markoaren barruan sartu izango da Lanbiden izena emanda ego-
fakturak. Laguntza teknikoa emateko xe- Ugaoko, Zaratamoko eta Etxebarriko ikas- du. Orain arte, Euronet 50/50 Max proiek- tea eta Ugaon erroldatuta egotea gutxie-
dearekin, Galemys S.L. enpresa kontratatu tetxeetan, eta emaitzak 2018ko abenduan tuari esker, energia aurreztea eta CO2 emi- nez sei hilabeteko antzinatasunarekin.
du Udaltalde 21ek. jakinaraziko dituzte. Proiektua zabalik sioak murriztea lortu da, 500 eskola baino
50/50 metodologiak bederatzi pau- egongo da, hurrengo ikasturteetan eskola gehiagotan jokamoldea aldatzeko ekintza
so planteatzen ditu. Horien bitartez, era- gehiagok parte har dezaten. zehatzen bidez.
Imanol Casan piano-jole
ugaotarraren taldearen
Sukaldaritza mikologiko tailerra eta mendi kontzertua azaroaren 11n
irteera, Ugaoko Jardunaldi Mikologikoetan KULTURA. Piano eta kamara-musika
kontzertua antolatu dute hilaren 11n
San Bartolome elizan. Trio Jacob taldeak
eskainiko du emanaldia eta bertako
Historia Ezagutzeko Zentroak Gabonetako otzara bat zozketatuko du pintxoak dastatu, kide da Imanol Casan piano-jole ugao-
argazkiak egin eta Facebookera igotzen dituztenen artean tarra. Berarekin batera taldea osatzen
dute Carla Pea biolontxelo-joleak eta
Asier Merino biolin-joleak. Kontzertua
ERREDAKZIOA. Jardunaldi Mikologikoen azaroaren 12an 11:00etatik 14:00etara bi- ibilbidea egingo da larunbatean eta igan- 20:00etan hasiko da, sarrera doan.
hamahirugarren edizioa ospatuko da aza- tartean perretxikoen erakusketa izango dean. Aker, Anaiak Berri, Berezi, Beti Alai,
roaren 9tik 12ra Ugaon. Jardunaldiak ire- da herriaren enparantzan. Tailerrean eta Kabia, Dorretxea, Gure Etxea, Guria, Lour-
kitzeko sukaldaritza mikologiko eta perre- mendi irteeran parte hartu nahi dutenek des, Massi, Patxi, Uresandi eta Bixak taber- Ostiralero antzerkiarekin
txikoen maridajea eta ardoak dastatzeko
tailerra izango da azaroaren 9an, ostegunez,
izena eman behar dute azaroaren 8a bai-
no lehen Jane Jauregian. Era berean, www.
nek parte hartuko dute.
Historia Ezagutzeko Zentroak Gabone-
bat programaren baitan
18:00etatik 21:00etara. Interesdunek izena ugao-miraballes-museoa.org webgunea, tako otzara bat zozketatuko du, pintxoak hiru antzezlan azaroan
eman behar dute eta 10 euro ordaindu. ugao-miraballes-museo@ortzadar.es hel- dastatu, argazkiak egin eta euren Face-
Azaroaren 11n, larunbatez, mendi irtee- bide elektronikoa eta 946 480 704 telefo- bookeko tabloian eskegitzen dituztenen KULTURA. Jane Jauregiak azaroaren
ra antolatu dute 08:00etan. Mendi irteera no zenbakia herritarren eskura jarri dituzte artean. Jardunaldi Mikologikoak Udalak 10etik aurrera Ostiralero antzerkiarekin
egingo dugu, mota ezberdinetako perre- informazio gehiago jasotzeko. antolatzen ditu, Historia Ezagutzeko Zen- bat kultur-egitaraua ren baitan progra-
txikoak jasotzeko, diote antolatzaileek. troaren, Ugao Mendi Taldearen eta Fun- matu dituen antzezlanen berri eman
Gero, arratsaldean, goizean jasotakoa- Pintxoaren ibilbidea gipedia elkartearen laguntzarekin. Azken du: hilaren 24an euskarazko Morbus
ren sailkapena egingo dute Jane Jauregian. Antolatu dituzten jarduera horiez gain, hauek Galdakaoko Perretxiko Astearen an- operandi eskainiko dute 20:00etan, sa-
Mikologia jardunaldiei amaiera emateko, Ugao-Miraballes mikologia pintxoaren tolakuntzan ere hartu dute parte. rrera doan.
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a
HERRIAK
UGAO 21

UGAO

HAURREN DANTZA TOPAKETA


argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.10.21
Zaratamo
GEURIA #034
ZARATAMO
2017ko azaroaren 2a
22

Eskualdeko Jasangarritasun Bulegoa, LABURREAN

finalista Ekintza Eraldatzailea sarietan Duo Lincontro bikotearen


harpa eta oboe kontzertua,
Elexalde Kultur Etxean
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal osatzen duten hamaika herrietako bat da Zaratamo. Lau
MUSIKA. Zaratamok kontzertu klasikoa
finalisten artean irabazlea nor izango den hilaren 22an emango dute jakitera hartuko du azaroaren 11n, Elexaldeko
Kultur Etxean. Duo Lincontro bikoteak
ERREDAKZIOA. Jasangarritasunaren al- nek. Era berean, Eusko Jaurlaritzaren eta eskainiko du kontzertua eta harpa eta
deko tokiko gobernuen Europako Sareak Aalborg (Danimarka) hiriaren babesa dau-
Talde baten oboea izango dira protagonistak. Tal-
-ICLEIk, alegia- Udaltalde 21 Nerbioi-I- ka sariak. arrakasta erakusten dea Francesca Romana Di Nicola harpa
baizabal eskualdeko Jasangarritasun Bu- Lehen edizio honen irabazlea Eskual- du hautagaitzak, lan -jotzaileak eta Itziar Lujanbio Ernabide
legoa hautatu du eurek aurreneko aldiz deen Batzordean jakinaraziko dute, aza- oboe-jotzaileak osatzen dute. Biek Il
sustatu duten Ekintza Eraldatzailea sari roaren 22an Bruselan (Belgika) egingo den luzearen emaitza Salotto Barocco kontzertua eskainiko
europarreko lau finalisten artean. Eskual- ekitaldian. Epaimahaia honakoek osatuko dute. Emanaldia 19:00etan izango da eta
deko Jasangarritasun Bulegoarekin batera dute: Arantza Acha Unesco Etxeko zuzen- rriei buruzko Europako Konferentziarako Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich
honako ekintza hauek izan dira finalis- daria, Thomas Kastrup-Larsen Aalborgeko doako sarrera eta bertan parte hartzeko Hndel, Georg Philipp Telemann, Anto-
ta: Zaragozako 100ideiaZGZ, Alemaniako alkatea, Wolfgang Teubner ICLEIko Euro- aukera, Hiri Jasangarrien plataforman sar- nio Vivaldi eta Luigi Boccherini konpo-
Mannheim hiria, eta Turkiako Nilfer hi- pako Idazkaritzako eskaldeko zuzendaria, tzea, eta ICLEIren webgunean eta garapen sitoreen lana erakutsiko dute.
ria. Talde baten arrakasta erakusten du eta Cor Lamers Schiedameko (Holanda) al- jasangarriari buruzko beste argitalpen ba-
hautagaitza honek, pertsona eta Udal as- katea eta eskualdeen Europako ENVE ko- tzuetan agertzea.
kok egindako lan luzearen emaitza, ale- misioko presidentea. Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Arrigo-
gia, diote Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizaba- Irabazleak hainbat gauza jasoko ditu: rriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Ur- Donostia protagonista
letik.
Eraldaketa soziokulturala, sozioeko-
garaikur bat, 2017ko Ekintza Eraldatzai-
letzat izendatua izateko eta bere ikonoa
dua, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo
eta Zeberio udalerriek osatzen dute Udal-
duen Kalebegiak, azaroko
nomikoa eta teknologikoa aintzat hartzen euskarri digitaletan erabiltzeko eskubidea, talde 21 Nerbioi-Ibaizabal Jasangarritasun Zineforumean
dituzten ekimenak aitortzen ditu sari ho- sustapen-bideo bat, 2019ko Hiri Jasanga- Bulegoa.
ZINEMA. Zineforumak Kalebegiak filma
ekarriko du azaroaren 18an, larunbatez,
Elexaldeko Kultur Etxera 19:00etatik
aurrera, sarrera doan. Kalebegiak peli-
kula (2016) 12 film laburrez osatuta dago
eta Donostiako hiria du ardatz, hamabi
begiradaren bitartez. Errealizadore os-
petsuek, ibilbide handiko profesionalek
eta hasiberriek parte hartu dute produk-
zioan. Zuzendarien artean nabarmen-
tzekoak dira Asier Altuna, Daniel Car-
parsoro, Borja Cobeaga, Julio Medem,
Gracia Querejeta edo Imanol Uribe, eta
aktore lanetan Ramon Agirre, Marta
Etura, Barbara Goenaga, Kandido Uran-
ga, Nagore Aranburu edota Xabier Peru-
rena.

Txalaparta, txistulariak eta


Zaratamoko abesbatza,
kontzertuan
GIZARTEA. Azaroaren 25ean, larunbatez,
Bengoetxeari irabaziz gero, hilaren 19ko finalean egongo da Urruti / Asegarce txalaparta, txistulariak eta Zaratamoko
abesbatzaren emanaldia izango da Ar-
kotxako elizan. Kontzertua 19:00etan

Urrutikoetxea 4ko txapelketako finalerdietan hasiko da, sarrera doan. Ildo beretik,
Elexaldeko Kultur Etxeak alde batetik

da, ligaxkako hiru partidak irabazi ondoren txalaparta eta perkusio ikastaroa, eta
bestetik dultzaina ikastaroa eskaintzen
ditu, bakoitzean gutxieneko lau partaide
daudelarik.
Azaroaren 5ean jokatuko du zaratamoztarrak finalaurrekoa Bengoetxea VI.aren kontra.
Irabaziz gero, finala jokatuko du azaroaren 19an
Euskararen Eguna
ERREDAKZIOA. Final laurdenetako ligax-
ka behin bukatuta, Lau Terdiko Eusko
Bilboko Bizkaia frontoian. Hirugarren eta
laugarren postuetako partida hilaren 11n
irabazi ditu: Altunaren kontra urriaren 12an
Lekunberrin (22-12), Ezkurdiaren aurka
abenduaren 2ean
Label txapelketako finalerdiak jokatuko izango da (oraindik erabakitzeke dago zein urriaren 21ean Bilbon (22-14) eta Artolaren ospatuko dute Eskolan
dira azaroaren 4an eta 5ean, Iruean eta pilotalekuan jokatuko den). kontra urriaren 27an Balmasedan (22-13).
Logroon. Bertan parte hartuko du Mikel Urrutikoetxea B taldean aritu da final JAIA. Abenduaren 3an ospatzen da Eus-
Urrutikoetxea pilotari zaratamoztarrak, laurdenetako ligaxkan eta hiru partidak Elezkano, kanporatua kararen Nazioarteko Eguna, baina Za-
ligaxkako hiru partidak lasai irabazita. Hi- Zaratamoko beste pilotariak, Danel Elez- ratamoko eskolan aurreratu egingo dira
laren 5ean, igandez, jokatuko du finalerdia kanok, A taldean jokatu du final laurde- eta hilaren 1ean, ostiralez, ospatuko
Zaratamokoak, Oinatz Bengoetxea leitza- Altuna, Ezkurdia eta netako ligaxka. Horren aurretik, final zor- dute. Eskolako umeentzako antzerkia
rraren aurka Adarraga pilotalekuan, Lo- Artola estutasunik tzirenak jokatu behar izan zituen Biriatun antolatu dute Elexaldeko Kultur Etxean
groon, 17:00etatik aurrera. Beste finaler- urriaren 6an eta Retegi Bi mendean hartu 11:00etatik aurrera. OraIndik ere an-
dian Aimar Olaizola eta Jokin Altuna izango
pasatu gabe hartu zuen (15-22). Ligaxkan Victor, Bengoetxea tzezlana zein izango den zehaztu barik
dira nor baino nor, Labrit pilotalekuan.Bi zituen mendean final eta Olaizola pilotarien aurka jokatu du, bai- dago. Era berean, ekintza ezberdinak
partidetako irabazleek Lau Terdiko txapel- laurdenetan na hiru partidak galdu ditu (18-22, 22-21 burutuko dituzte eskolan bertan egu-
ketako finala jokatuko dute azaroaren 19an eta 22-5, hurrenez hurren). nean zehar.
GEURIA #034
2017ko azaroaren 2a
HERRIAK
ZARATAMO 23

ZARATAMO

RAP GUDUA
argazkiak MAIDER IBAEZ/ non ARKOTXA / data 2017.10.28

Utzi hitz politak eta doan harpidetu


geuria.eus/harpidetza

alde, albo
Ni ere euskararen al

HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA GEURIA.EUS


Sakonean
24 GEURIA #034
ELIKAGAIEN BANAKETA
2017ko azaroaren 2a

HEGO URIBE

Elikagaien banaketa,
Basauritik Bizkaira
Bizkaiko Elikagaien Bankuak Basaurin du egoitza. Bizkaiko 35.000 pertsonari
ematen dio zerbitzu. Abenduan bilketa handia egingo dute supermerkatuetan

testua eta argazkia sortu eta berregituratu behar izan dugu Miguel Angel Fernandino presidentea,
MAIDER IBAEZ guk ere, dio Lopez-Tapiak: Erakundea Javier Extremo eta Luis Crovetto lehen-
asko hazi da. Batik bat 2012tik aurrera, dakari ordeak, Jesus Adan idazkaria, Jose
Espainiako Elikagaien Bankuak Adiskide- Luis Novelle diruzaina eta Victoria Arrue,
Orain dela 22 urte sortu zen Bizkaiko Eli- tasunaren Asturiasko Printzea saria esku- Maria Teresa Carranza, Maximiliano Ce-
kagaien Bankua (BEB). Hain zuzen ere, ratu zuenez geroztik. Gizartean argia izan ballos, Nicomedes Charterina, Alberto
1995. urtean hamar lagun inguruko bo- zuen horrek eta ezagutarazteko bidea izan Garai, Jesus Javier Isasi, Patxi Mugika,
luntario talde batek eratu zuen ongintza- zen. Nicolas Palacios eta Luis Enrique Uriarte
ko fundazio hau. Hastapen urte haietan Bizkaiko Elikagaien Bankuak Basau- bokalak.
eskutik eskura banatzen zituzten bolun- rin du egoitza: Biltegi nagusia Cervantes CAYETANA LOPEZ-TAPIA
tarioek elikagaiak, behar zituztenentzat. etorbidean dugu eta Mercabilbaon bilte- biltegiaren sailkapenerako Elikagai xahuketari ez
Irabazi asmorik gabeko erakundea eratu girik ez dugun arren, ofizina txikia badu- arduraduna Elikagaien Bankuko lema argia da: Eli-
zuten hamar lagun inguruk, denak erre- gu, dio Lopez-Tapiak. Elikagaien Bankua kagaiak alferrik galtzeari ez. Zentzu ho-
tiratuak, 65 urtetik gorakoak. Horrega- egunero zabaltzen dute, astelehenetik rretan, elikagai bilketak egiten dituzte.
tik hasiera batean Jubilatuen Elikagaien ostiralera 07:30etik 13:00etara. Bilte- Abenduaren 1ean eta Batik bat jendeak elikagai bilketa han-
Bankua izena jarri zioten erakundeari, gian lanean daudenek hornidura iturrie- diengatik ezagutzen gaitu, baina egia esa-
dio Cayetana Lopez-Tapia Bizkaiko Eli- tatik jasotzen duguna biltegiratzen dute,
2an elikagaien urteko teko, beste hainbat gauza burutzen ditu-
kagaien Bankuko biltegiaren sailkapene- eta egunean bertan banatu egiten dute. bilketa handia izango da gu. Elikagaien Bankuak barneko eta hain
rako arduradunak: Ofizina txiki batean Mercabilbaon egiten dugun funtziona- Bizkaiko udalerrietan ezagunak ez diren beste proiektu batzuk
lan egiten zuen musu-truk talde horrek, menduari dagokionez, saltzen ez dutena ditu, elikagai bilketak bezain garrantzi-
biltegirik gabe. Hasiera hartan elikagaiak biltegira ekarri edo gurekin elkarlanean tsuak edo are garrantzitsuagoak direnak,
biltzen zituzten eta behar zituztenen ar- dabilen txikizkako elkarte bati ematen dio Lopez-Tapiak. Besteak beste, proiek-
tean banatzen zituzten, eskutik eskura. diote (gehienbat, frutak eta barazkiak), 100 instituziorekin lan tu horiek dira: elikagai xahuketaren eta
Gaur egun, 140 langile ditu bere gain egunean bertan ere bana dezaten, dio hurbilen dugun gosearen aurkako borro-
Bizkaiko Elikagaien Bankuak, arlo desber- Lopez-Tapiak.
egiten dugu eta gutxi ka; elikagaiak doan jaso eta doan bana-
dinetan banatuta: gizarte saila, biltegiak, Espainiako Elikagaien Bankuko Fede- gorabehera 35.000 tzea; bidezko banaketaren ziurtasuna on-
eskaerak, garraioa, logistika, idazkaritza, razioa (FESBAL) 1996. urtean eratu zen pertsonari ematen gintzako erakunde homologatuen bidez
komunikazioa, diruzaintza, instalazioak, eta guztira 56 Elikagaien Bankuk osatzen egitea; eta koordinazioa eta kudeaketa
giza baliabideak edota elikagai-bilketa. dute sarea, gutxienez bat probintzia ba- diogu zerbitzua boluntarioen esku uztea.
Langile finkoez gain, hainbat bolunta- koitzeko. FESBALek Elikagaien Banku Erakundearen funtzionamenduari da-
riok laguntza eskaintzen digute. Gehie- guztiak kudeatzen ditu, baina probintzia gokionez, ardatz nagusia elikagaiak bil-
nak Basaurikoak dira, baita Galdakao edo bakoitzak bere autonomia du koordina- tzea da hornidura iturri hauen bitartez:
Arrigorriagakoak ere. Biltegia ondoan iza- tzerako orduan. Euskal Autonomia Er- Iaz 4.065 tona sartu elikagaien enpresek eta banaketa-enpre-
teak inguruko boluntario gehiago hurbil- kidegoan hiru Elikagaien Banku ditugu: ziren Basauriko sek emandakoak; Eusko Jaurlaritzaren eta
tzen ditu gurera, dio Lopez-Tapiak. Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Gure Estatuko Gobernuaren nekazaritza sai-
Gizartearen beharrak handituz joan kasuan, Bizkaian, zuzendaritza batzorde
biltegira, 2015ean lek kudeatutako kanpainen soberakinak;
dira, eskaerek ere gora egin dute eta bir- propioa dugu eta honakoek osatzen dute: baino %13 gehiago Mercabilbaoko handizkako saltzaileen
GEURIA
ELKARRIZKETA 25
Sakonean
25 GEURIA #034
ELIKAGAIEN BANAKETA
2017ko azaroaren 2a

GEHIGARRIA

Hamazazpigarrena Basaurin
Lehoi kalean jarri dute hozkailu solidarioa / Geuria
ELKARTASUNA. Galdakaoko Bolunta- goela, elikagaiak xahutzeari dagokio-
rioen Gizarte Elkarteak (GBGE) hama- nez. Horrela, gainera, benetan beharra
zazpigarren Hozkailu Solidarioa ireki duena ez da estigmatizatua sentituko
eta nekazaritza kooperatiben soberaki- du kontinente osoan, soberan geratu di- berri du. Oraingoan ekimena ez da oso hozkailua erabiltzeagatik, diote sus-
nak; saltoki handietan eta ikastetxeetan ren elikagaiekin. Europako banaketa hau urrutira joan. Izan ere, Basaurin ber- tatzaileek.
egindako aldi bateko kanpainak; Europar ez da Bizkaiko Elikagaien Bankukoare- tan zabaldu dute hozkailu solidarioa. Hozkailua erabiltzeko funtziona-
Batasunetik datozen eta Nekazaritza Ber- narekin osagarria, beraz, norbaitek Eu- Inaugurazio ofiziala urriaren 28an izan menduari dagokionez, kozinatutako
mearen Espainiako Funtsaren (NBEF) bi- ropar Batasunetik elikagaiak jasotzen da eta bertan izan dira: Asier Iragorri produktuek prestatze-data eta osagaiak
dez egindako ekarpenak; eta, herritarrek baditu, hilabete horretan ez du Bizkaiko Basauriko Udaleko Gizarte-politikako jasotzen dituen etiketa izan beharko
dohaintzan ematen dituzten elikagaiak. Elikagaien Bankuko elikagairik jasoko. zinegotzia;lvaro Saiz, Ainhoa Cres- dute; eta elikagai batzuk -arrain gor-
Lopez-Tapiak dioenez, argi dago Hitz gutxitan, ez dugu inoiz banaketa bi- po eta Raul Vallejo Hozkailu Solidarioa dina eta itsaski gordinak bezalakoak-
hornidura iturri nagusiez gain, herritarrek koizten, dio Lopez-Tapiak. Bizkaiko Eli- ekimeneko kideak; eta Itxaso Uriona- ezingo dira hozkailuan utzi. Bizkaiko
ematen duten guztiarekin gure biltegiak kagaien Bankuak 100 instituziorekin lan barrenetxea Gurutze Gorriko Gizarte Gurutze Gorriko boluntario talde bat
betetzen ditugula. Esate baterako, iazko egiten du eta gutxi gorabehera 35.000 Esku-hartzeko eskualdeko arduradu- arduratuko da hozkailua kudeatzeaz eta
balantzeari dagokionez, bilketa handia- pertsonari ematen dio zerbitzua. na. Hiru erakunde hauek sustatu dute garbitzeaz.
ren bitartez 866.291 kilo jaso genituen egitasmoa.
(%21,6), Nekazarien kooperatibek eman- 5 milioi kilo elikagai Ekimen honen helburua da egoe- Sarea hedatzen
dakoaren atzetik (1.020.052 kilo, %25,4). Bizkaiko Elikagaien Bankuak, orain dela ra onean dauden elikagaiak alferrik ez Lehenengo Hozkailu Solidarioa Gal-
Zentzu horretan, abenduaren 1ean eta 22 urte sortu zenetik gaur egunera arte, galtzea eta behar dituzten pertsonen dakaon ezarri zuten GBGE elkarteak
2an elikagaien urteko bilketa handia hazkunde nabaria izan du janari bilketari eskura jartzea.Basauriko hozkailu so- eta Udalak 2015eko apirilaren 29an eta
egingo du Bizkaiko Elikagaien Bankuak. dagokionez. Espainiako enpresarik han- lidarioa Leoi kaleko 3. zenbakian egu- erantzun bikaina izan zuen herrita-
Elikagai bilketa lurraldeko saltoki guz- dienek ere ez dute inoiz horrelako bila- neko 24 orduetan egongo da erabilgarri rren artean. Zehazki, 200 kilo elika-
tietan egingo dugu, baita herri txikiene- kaerarik izan! Jakina, behar sozial baten eta herritarrek aukera izango dute so- gai zabor-edukiontzira botatzea ekidin
tan ere. Gure helburua da, hain zuzen, arrazoiagatik hazi da hainbeste, argitu beran dituzten elikagaiak bertan uzte- zen, diote GBGE elkartetik.Ekimenak
Bizkaiko udalerri guztietara heltzea, dio du Bizkaiko Elikagaien Bankuko biltegia- ko, beste batzuek kontsumitu ditzaten. arrakasta eta ospe handia lortu ditu ha-
Lopez-Tapiak (biltegiaren sailkapenerako ren sailkapenerako arduradunak. Sustatzaileek esan dutenez, egitasmoa rrez geroztik eta hainbat hiritan Hoz-
arduraduna izateaz gain, abenduko bilke- Krisi ekonomikoaren eraginez, azken irekita dago edonorentzako, par- kailu Solidarioaren sarea lau haizeetara
ta koordinatzen dabil). Gutxi gorabehera, hamar urteak eskandalagarrienak izan te-hartzaileen egoera sozioekonomi- zabaldu da: Galdakaon (2), Euskal He-
Bizkaiko 260-280 supermerkatutan gau- dira. Eta, ni Elikagaien Bankuan lanean koa edozein dela ere. rriko Unibertsitateko Leioako kanpu-
zatuko dute elikagai bilketa: Kanpaina nabilenetik orain dela bost urte hasi nin- Pobreziaren estigmatizazioarekin sean, Plentzian, Gasteizen, Donostian,
horretan 5.000 boluntario inguru ariko tzen lanean hirukoiztu egin dugu gure hautsi nahi du Hozkailu Solidarioa eki- Lasarten, Zaragozan, Bartzelonan (2),
dira, Elikagaien Bankuan lanean ari diren ahalmena. Aurten, gaur egunera arte mila menaren filosofiak. Benetan beharrik Santiago de Compostelan, Madrilen,
140 langileez aparte. kilo elikagai inguru jaso ditugu. Urtean, ez duen norbaitek hozkailutik zerbait Toledon, Valentzian, Sevillan, Lleidan
Elikagaien banaketari dagokionez, 5 milioi kilora iristen gara (Espainian 22 hartzen badu ere, hori ona da, esan eta azkena eta hamazazpigarrena, Ba-
Bankuak berak ez du erabakitzen nori milioi elikagai kilo batu zituzten iaz), dio nahi duelako agian kontzientziatua da- saurin.
eman. Cayetana Lopez-Tapiak azaldu Lopez-Tapiak.
duenez, Elikagaien Bankutik institu- Bizkaiko Elikagaien Bankuko iazko
zioetara bidaltzen ditugu elikagaiak. Hala memoriari erreparatuta, 2016an 4.065
nola, gizarte zentroak, behartsuentzako tona sartu ziren Basauriko biltegira, Bankuetatik 62.784 kilo (%1,6), eta eli- behar diegu aurre, dio Lopez-Tapiak.
jantokiak, drogazaleak artatzeko zen- 2015ean baino %13 gehiago. Elikagaien kagai enpresak ez direnetatik 42.856 kilo Bizkaiko Elikagaien Bankuari egiten zaiz-
troak, abegi elkarteak, pertsona ezinduen jatorriari dagokionez, nekazarien koo- (%1,1). kion ekarpenak -dirutan, espezietan edo
zentroak, egoitzak, erakunde erlijiosoak, peratiben bitartez 1.020.052 kilo sartu ekipamenduan direla-, Pertsona Fisikoen
etorkinentzako zentroak, ikastetxeak eta ziren (%25,4), bilketetatik 866.291 kilo 300 bazkide inguru Errentaren gaineko Zergan eta Sozieta-
udalekuak, eta beste elikagaien banku ba- (%21,6), Europar Batasunetik 774.264 Elikagai Bankuaren xedea ez da dirua teen Zergan aringarri dira.
tzuk. Gizarte sailak kudeatzen ditu bidal- kilo (%19,3), Mercabilbaotik 417.911 kilo biltzea, hala ere, bere helburuei heltze- Bizkaiko Elikagaien Bankuak baz-
ketak, udaletxeetako gizarte-langileen (%10,4), bestelako dendetatik 223.294 ko gutxieneko finantziazioa behar du, kideak ditu eta hilero, hiru hilabetero,
laguntzarekin. Gero instituzio bakoitza kilo (%5,6), elikagaien saltokietatik edozein erakundek dituen gastuak kita- urtean bitan edo urtean behin diru-e-
arduratzen da behar dutenen artean eli- 217.570 kilo (%5,4), elikagaien sobe- tzeko. Besteak beste, garraioa, biltegien karpenak egiten dituzte. Gaur egun, 300
kagaiak banatzeaz. rakinetatik 149.278 kilo (%3,7), bilte- ekipamendua, hozkailuak eta bulegoa. bazkide inguru izango ditu Bankuak. Ho-
Bestetik, erakundeak Europar Batasu- giko inbentarioa gaurkotzetik 124.782 Halaber, energia elektrikoa, mantenua, rietatik asko bertako langileak gara. Dirua
na arloa du bere barne. Erakunde euro- kilo (%3,1), ikastetxeetatik 113.226 kilo komunikazioak, aseguruak eta tanke- ematea boluntarioa denez, ez dugu kan-
parrak berak urtean lau banaketa egiten (%2,8), beste probintzietako Elikagaien ra horretako beste gastu batzuei ere egin painarik egiten, dio Lopez-Tapiak.
Aisia
GEURIA #034
AISIA
2017ko azaroaren 2a
26

HITZ GEZIDUNAK HITZ GEZIDUNAK BASAURIKO DANTZA TALDEA SUDOKUA

Amerikakoa Tolosaldeko Faltsuak


herria
Neona
Armiarma- Petatxua Arrisku
sare handiko

*
Izena

Grabatu

Algara,
karkaila

Bakez Ez emea Erreka


bete handiak

Golko
Lantegia Erradiazioa
txikiak SUDOKUA
Musika
estilo

Azkeneko

Limak Kontso-
nantea

Mugarrituak Urrea

Titanioa Guztiz
garbitua

Hitzez Harrapa
adierazia ezan!

Kontso-
Einstenioa nantea

Bokal Kontso-
biribila nantea
SUDOKUA
Ukazioa, Etekina,
ukapena probetxua

v Basauriko dantza taldea HITZ GURUTZATUAK


HITZ GURUTZATUAK KEKRUZ
1 2 3 4 5 6 7 SUDOKUAK
Ezker-eskuma
1 1.- Erabaki. 2.- Zarama,
Ezker-eskuin
Gogoan har ezazu: 1etik 9ra arteko zenbaki guztiek agerizaborra. 3.- errenkada, zutabe eta 3x3 lauki guztietan
behar dute
Marka. Odolean
1.- Erabaki. daramagu.
2.- Zarama, 4.- Gure
zaborra. 3.- Marka.
2 eskualdeko ibaia. 5.- 4.-
Bokala.
GureGor-
Sudoku oso erraza Odolean daramagu. Sudoku erraza
putzeko arteria nagusia. 6.- Orka-
ibaia. 5.- Bokala. Gorputzeko arteria
eskualdeko Sudoku zaila
tilatik belaunera doan zango zatia.
3 nagusia. 6.- 7.- Orkatilatik
Nuke. belaunera doan
zango zatia. 7.- Nuke.
Goitik behera
4 1.- Ezinik. 2.-Goitik
Patxada.behera
Herri hizke-
ran, zer. 3.- Akuran jarri, alokatu.
5 1.- Pluralean,
4.- Ezinik. 2.- ibaietako
Patxada. Herri
arrain hizkeran,
mota. zer.
5.-
3.- Praseodimioa
Akuran jarri,balio du. Uhartea.
alokatu. 4.- Pluralean,
6.- Boluak,arrain
ibaietako eiherak. 7.- Gura,
mota. apeta,
5.- Praseodimioa
6 balio du. Uhartea. irrika. 6.- Boluak, eiherak. KeKruz jolasaren azalpena: Errepikatu barik, 1etik
8rako zenbakiekin bete hamar laukizuzenak eta,
7.- Gura, apeta, irrika.
aldi berean, lerro horizontalak, bertikalak eta dia-
7 gonalak. Javier Oruek egindako denborapasa.

Sudoku zaila Sudoku erraza Sudoku oso erraza

R A U O N O A
probetxua
K U ukapena E K A K U E N
Etekina, Ukazioa,

R nantea
Kontso-
S E biribila
Bokal
N D A A E S
nantea

E B A Z P E N
Einstenioa

U A
Kontso-

T A Z A R I T A L A T Z A
HITZ GURUTZATUAK

ezan! adierazia
Harrapa Hitzez

garbitua
Guztiz Titanioa

A K U I T A R R D Z E A T R O A E
HITZ GEZIDUNAK

R Urrea K K A R R A A KMugarrituak
EMAITZAK

Z A K A R R A
nantea
Kontso- Limak

K A S A
Azkeneko R I K B F A I O I B R E N
estilo
Musika

A K I B A A I Erradiazioa txikiak
Golko
B Lantegia
SUDOKUA
SUDOKUA

SUDOKUA

I R A R I R
handiak
Erreka Ez emea bete
Bakez H R R U K I
KEKRUZ

karkaila
Algara,

I K U R R H
R E R D U E Grabatu
A R R A K A Z
* Izena

U N A A R A M
Z handiko
Arrisku
I Petatxua A sare
Armiarma-
N E P Z A B E
Neona

N E R B I O I
herria
Faltsuak Tolosaldeko Amerikakoa

E A O R T A
7
7.- Gura, apeta, irrika.
balio du. Uhartea. 6.- Boluak, eiherak.
ibaietako arrain mota. 5.- Praseodimioa
6

A Z T A L A
3.- Akuran jarri, alokatu. 4.- Pluralean,
1.- Ezinik. 2.- Patxada. Herri hizkeran, zer. 5
Goitik behera
4

N E U K A K E
zango zatia. 7.- Nuke.
nagusia. 6.- Orkatilatik belaunera doan 3
GEURIA #034
ZUZTARLUZE
2017ko azaroaren 2a
27

Ohitura

Otordua Laurogeita hiruan uragaz

Berriro
Arrigorriaga joan zen itsaso
Oso ondo
Osterabe ondo esanda dago euskal
Baldarra
Txata ura ta sua beti belaunetik
Tantaia

Ederto ertzera batera arabera behera


Sudurra
esakera barrura partera aldera
Usadioa Ederra

eraikina Alamena parajea

eraikina Jaga parajea

Leia eraikina Olabarri parajea


Gorputza arantzaz beterik daukan ugaztun txikia
Eguena eraikina Kareaga parajea

Martitzena eraikina Txopotxueta parajea


Izozturiko ura
Kilima eraikina Muguru parajea

Kirikolatza eraikina Ibaizabal parajea


Txarri-odol egosiari gehigarri batzuk nahasturik
egiten dan hestebetea eraikina Antxubi parajea
Odolberoa

Zuia
Astearen bigarren eguna
Odolostea

EBAZPENAK

KALEKUMEAK BERBALAPIKOAK ZER DA BA

Antxubi Odolostea Ohitura Usadioa Sudurra Txata


Astearen bigarren eguna
Ibaizabal Oso ondo Ederto Berriro Osterabe
Zuia

Muguru Odolberoa nahasturik egiten dan hestebetea


Txopotxueta Txarri-odol egosiari gehigarri batzuk
Kirikolatza
KANTUKE KONTUKE
Kareaga Kilima
Izozturiko ura ura ta sua beti belaunetik
Olabarri Martitzena
ondo esanda dago euskal

Jaga Eguena txikia Arrigorriaga joan zen itsaso

Alamena Gorputza arantzaz beterik daukan ugaztun


Leia Laurogeita hiruan uragaz
Geuriatxiki
GEURIA #034
GEURIA TXIKI
2017ko azaroaren 2a
28
..........................................................................................................................
Zein da zein
1-P 2-J 3-F
4-D 5-I 6-L
7-N 8-A 9-C
10-H 11-M
12-B 13-E
14-K 15-O
16-G
Geuria txiki
2017ko azaroaren 2a
GEURIA #034

EMAITZAK

(Aiurri)
Garbie Ubeda
29

plazanbazan.eus
Joko gehiago
Egilea
Agenda
GEURIA #034
AGENDA
2017ko azaroaren 2a
30

KIROLA
4 AZA / ARRIGORRIAGA
BTT IRTEERA
Padura Mendi Taldea

4 AZA / BASAURI
KUKURRUSTU KIROL KLUBAREN
AURKEZPEN-EKITALDIAK
17:00-20:00 Artunduaga kiroldegia

5 AZA / BASAURI
MENDI IRTEERA HAURRENTZAKO:
PORTUPEKOLEZE, URBASA
Baskonia Mendi Taldea

5 AZA / BASAURI
XXXVIII HERRI KROSA
11:00 Artunduaga kiroldegia

5 AZA / GALDAKAO-USANSOLO
MENDI IRTEERA: LEKANDA (1.309 M)
Burtotza Mendi Taldea

UGAO JANE JAUREGIA | AZAROAK 26 5 AZA / GALDAKAO


MENDI IRTEERA: GALDAKAO-GASTEIZ/

RAFA RUEDA, GANBARAKO


KATADIANO-OTEROS-MONTEVITE
Ganguren Mendi Taldea

12 AZA / ARRIGORRIAGA

IGANDE MUSIKATUETAN
ARRANTZA EGUNA
10:00 Santa Isabel plaza (Abusu)

18-19 AZA / ARRIGORRIAGA


MENDI IRTEERA: ORREAGA-ORBAIZETA-IRATI
// Padura Mendi Taldea

ERAKUSKETAK TAILERRAK ANABASA 19 AZA / BASAURI


MENDI IRTEERA: ARALARRERA ITZULIA:
23 URR - 12 AZA / BASAURI 3-4 AZA / BASAURI 2 AZA / GALDAKAO BETELU-UZTEGI-AZKARATE-AMEZKETA
BOSTEKO 2017 MENDIAN ORIENTATZEN IKASTEKO TAILERRA BERBALAGUN AURKEZPEN JAIA Baskonia Mendi Taldea
Arizko dorretxea Marienea // 3: 17:00-20:30 // 4: 09:00-14:30 19:30 Topa taberna
19 AZA / BASAURI
2-17 AZA / BASAURI 4 + 11 AZA / BASAURI 3 AZA / ARRIGORRIAGA XVIII. X-TREME FINAGA
ROCK&ROSES, UNAI EMENDAO. LANDARE TAILERRA UMEENTZAKO PARKEA, TAILERRAK, JOKOAK 12:00 Arizgoiti plaza
EMAKUMEAK ROCKAREN MUNDUAN 4: 18:00-20:00 Basozelai Gaztegunea ETA IPUIN-KONTAKETA (4-14 URTE)
Taberna Nagusia 11: 18:00-20:00 San Migel Gaztegunea 16:30-19:30 Abusu Zentro Soziokulturala 26 AZA / BASAURI
MENDI IRTEERA: AUTZA MENDILERROA,
2 AZA - 29 ABE / BASAURI 4 + 18 AZA / BASAURI 30 URR - 4 AZA / GALDAKAO NAFARROA // Baskonia Mendi Taldea
LES MUSES, OLGA LUCIA GONZALEZ KUIAZKO BIZKOTXO TAILERRA ZIZPA GAZTE KONPARTSAK 20 URTE
(LUGA AKUARELAK) 4: 18:00-20:00 San Migel Gaztegunea Kontsultatu egitaraua: geuria.eus 2-3 ABE / USANSOLO
Marienea 18: 18:00-20:00 Basozelai Gaztegunea
ANDER DEUNAREN KROSA
8-9 AZA / GALDAKAO Unkina kiroldegia - 2: 11:00 // 3: 10:00
8-29 AZA / ARRIGORRIAGA 11 + 19 AZA / BASAURI XV. MENDI ASTEA
ARRANTZA TALDEAREN ARGAZKIAK EZPAINETAKO KAKAO TAILERRA Ganguren Mendi Taldea
Abusu Zentro Soziokulturala 11: 18:00-20:00 Basozelai Gaztegunea
19: 18:00-20:00 San Migel Gaztegunea 8-16 AZA / ARRIGORRIAGA ANTZERKIA
13-27 AZA / BASAURI MENDI ASTEA
ERTIBIL BIZKAIA 2017 12 AZA / ARRIGORRIAGA 20:00 Lonbo aretoa 4 AZA / GALDAKAO
Arizko dorretxea GOZOKI-TARTA TAILERRA ALIZIA LURRALDE MIRESGARRIAN
18:00-20:00 Gaztegunea 10 AZA / BASAURI 18:00 Torrezabal Kultur Etxea
13 AZA - 1 ABE / GALDAKAO BERBALAGUN AURKEZPEN JAIA
PINTURA ERAKUSKETA, AITOR RENTERIA 17 + 24 AZA / ARRIGORRIAGA 20:00 Bonboi taberna 18 AZA / GALDAKAO
Torrezabal Kultur Etxea MASKULINITATE BERRIAK LOO. TXIKI TXIKI TXIKIA JAIALDIA
18:00-20:00 Gaztegunea 12 AZA / BASAURI 17:00 + 18:30 Torrezabal Kultur Etxea
FINAGAKO SAN MARTIN
11:30 Finaga 19 AZA / BASAURI
MUSIKA ZINEA LOO. TXIKI TXIKI TXIKIA JAIALDIA
3 AZA / ARRIGORRIAGA 13-19 AZA / USANSOLO 17:00 + 18:30 Social Antzokia
18 AZA / ZARATAMO XV. MENDI ASTEA
MUSIKA ASTEAK: GALA LIRIKOA
KALEBEGIAK Burtotza Mendi Taldea 24 AZA / ARRIGORRIAGA
20:00 Lonbo aretoa
19:00 Elexaldeko Kultur Etxea ASIER KIDAM MAGOA: IMAGINE
4-11 AZA / BASAURI 15 AZA / GALDAKAO 18:00 Abusu Zentro Soziokulturala
3-8 AZA / BASAURI MUGIMENDU FEMINISTA: GATAZKAK, BAKE
XLIV. BASAURIKO AHOTS-MUSIKA TOPAKETA
HANDIA PROZESUA ETA MEMORIA HISTORIKOA 24 AZA / ARRIGORRIAGA
Informazio gehiago: geuria.eus
19:00 + 22:00 Social Antzokia 10:15 Torrezabal EZ DOK HIRU.
5 AZA / ARRIGORRIAGA EUSKAL MUSIKAREN BENETAKO ISTORIOA
19 AZA / ARRIGORRIAGA 19 AZA / ARRIGORRIAGA 20:00 Lonbo aretoa
MUSIKA ASTEAK: MUSIKAL DIDAKTIKOA
ZIKOINAK FUTBOLIN TOPAKETA
13:30 Lonbo aretoa
12:30 Lonbo aretoa 18:00-20:00 Gaztegunea 24 AZA / UGAO
15 AZA / BASAURI MORBUS OPERANDI
19 AZA / GALDAKAO 24-26 AZA / USANSOLO 20:00 Jane Jauregia
MUSIKA GERTU: JORGE DA ROCHA
NUR ETA HERENSUGEAREN TENPLUA ANDER DEUNA JAIAK
20:30 Social Antzokia
17:00 Torrezabal Kontsultatu egitaraua: geuria.eus 26 AZA / BASAURI
17 AZA / ARRIGORRIAGA ALIZIA LURRALDE MIRESGARRIAN
MUSIKA ASTEAK: ANARI 25 AZA / HEGO URIBE 12:30 Social Antzokia
LITERATURA EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN
20:00 Lonbo aretoa
AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA
18 AZA / ARRIGORRIAGA 16 AZA / ARRIGORRIAGA
MUSIKA ASTEAK: HIGHLIGHTS IRAKURKETA FAMILIAN 25 AZA / ARRIGORRIAGA
BELDUR BARIK SARI BANAKETA LOKALA
BIDALI ZURE EKITALDIA
20:00 Lonbo aretoa 17:30-18:30 Abusuko liburutegia
19:00 Abusu Zentro Soziokulturala info@geuria.eus
30 AZA / BASAURI Ekitaldi gehienak argitaratze aldera,
26 AZA / UGAO
GANBARAKO IGANDE MUSIKATUAK: ARRUTIREN BANDA: JON ARRETXEREN 30 AZA / BASAURI GEURIAk idatziak laburtuko ditu luzee-
RAFA RUEDA LIBURU BERRIAREN AURKEZPENA IZENA ETA IZANA EZBAIAN giak badira n
19:00 Jane Jauregia 19:30 Ibaigane Kultur Etxeko liburutegia HITZALDI-TAILERRA // 18:00 Marienea
Komunitatea
GEURIA #034
KOMUNITATEA
2017ko azaroaren 2a
31

LANTALDE BILERAK ALE BEREZIA EDUKIEN EPEAK


AZAROAK 8 ASTEAZKENA GEURIA #35 GEURIA #036
19:00 AEK Bolintxu 1937. 80 urte bete dira Hego Uribe eskual- Edukiak bidaltzeko epea: azaroak 23
Solobarria plaza / Arkupeak dean izandako bonbardaketetatik. Ale Inprentara: azaroak 28
Basauri (Bizkaia) bereziko ardatz izango da gaia Argitaratze eta banaketa eguna: azaroak 30

BANAKETA PUNTUAK 256 HARPIDEDUNAK 484 ALEAK 7.000


BASAURI Basozelai-Gaztelu Rte. Petit Komit Ayensa jatetxea El Jaro kiroldegia
Jose Etxegarai Aretxondo jatetxea El Clandestino Cafe Bar Osasun-Zentroa
MERKATARIAK Kareaga Goikoa Eklipse bar caf Mississipi Cafe Bar
Bonboi kafetegia Bizkotxalde Elexalde sagardotegia Arrigorriagako Batzokia
Bai Horixe Sofia Taramona Alai Aldapa Taberna ZARATAMO
Plaza Soloarte ikastetxea Andra Mari Jatetxea Elizondo Taberna
Company by Plaza La Providencia Bizkarra Bar Txistu MERKATARIAK
Baietz Gastropub Kooperatiba Jazz Caf Giroa Caf Coyote Zaharra caf bar
Ezetz Gastropub San Jose ikastetxea Sorgie Y qu? Cafetera Zugasti jatetxea
Zehatza taberna Uribarri Institutua Hamaiketako Arco kioskoa Txoko taberna
Basauriko batzokia Urbi Institutua Edurmendi Niko kioskoa La Bodeguita taberna
Thomas Bidebieta Institutua Estanco Muro
Bananas Heziketa Profesionala HEZIKETA ZENTROAK Cervecera Mendikosolo HEZIKETA ZENTROAK
Kakarraldo Denon eskola Gandasegi ikastetxea Restaurante Poli Zaratamo HLHI
Urdua Behargintza Unkina ikastetxea Pinpilinpauxa
Apolo XII AEK Bolintxu euskaltegia Urreta ikastetxea ZENTRO PUBLIKOAK
Arume Udal Euskaltegia Aperribai ikastetxea ZENTRO PUBLIKOAK Elexalde Kultur Etxea
Otsoaberri Hizkuntz eskola Elexalde BHI Arrigorriagako Udala Arkotxako Kultur Etxea
4 de Azkue Musika Eskola Andra Mari BHI Abusu Zentro Soziokulturala Zaratamoko Udala
La Zona taberna Bengoetxe BHI Lonbo aretoa Moioirdingo Liburutegia
Naia Lua teteria ZENTRO PUBLIKOAK Ostalaritza BHI Arrigorriagako Kultur Etxea Berritzegunea
Isla de Izaro Basauriko Udala Helduentzako Heziketa Gaztegunea / Gaztetxokoa
Anboto taberna Euskara zerbitzua Eguzkibegi Ikastola Udal Kiroldegia
Boxes taberna Marienea Bizkai haurreskola Osasun Zentroa ETXEBARRI
Dafne taberna Basauri Kirolak Katamar haurreskola
Kafe Basoa Urbi kiroldegia Obaba haurreskola HEZIKETA ZENTROAK MERKATARIAK
Garai kafetegia Social Antzokia AEK Euskaltegia Haurreskola Etxebarri cafetera
Alberto kafetegia Ibaigane Kultur Etxea Santamae gaina Elkartea Arrigorriaga HLHI Arkupe
Beitia Zaharra San Miguel Kultur Etxea Maximo Moreno Musika Eskola Arrigorriaga BHI Irudi kafe
Krunch Taberna Mayor Udal Euskaltegia Lehen Hezkuntzako Institutua Ortzi kafe restaurante
Armie hotela Pozokoetxe Kultur Etxea Bihotz HEPR Batzokia
El rincn de Soloarte Arizko dorretxea ZENTRO PUBLIKOAK Udal Euskaltegia Udal Frontoia
Xuroi taberna Basozelai Gizarte Etxea Galdakaoko Udala AEK Batzordea Beliforanos jatetxea
5 estrellas taberna Kareaga Gizarte Etxea Torrezabal Kultur Etxea True Color
Erretoki Arin Basauri-Ariz anbulatorioa Txapelena Baserria Burger Freddy
Pozokoetxe kafetegia San Migel kontsultegia Gorosibaiko Herritar-Etxea Alo taberna
Artunduaga jatetxea Kareaga Osasun Zentroa Bekeako Herritar-Etxea UGAO Ye Olde Tavern
Taboada taberna Indarra Herritar-Etxea El Bosque Asador
Hodei jatetxea Urtebietako Herritar-Etxea MERKATARIAK Etxebarriko Batzokia
Gimnasio Nagusia GALDAKAO Aperribaiko liburutegia Kabia kafetegia Auzoa
Las Boleras Usansoloko liburutegia Patxi jatetxea Big Friend
Haize Barri MERKATARIAK Usansoloko ludoteka Lurdes taberna
Taurino Pea Egunkariak kioskoa Unkinako kiroldegia Guria jatetxea
El taller de Juliet Urki kafea Elexaldeko kiroldegia Bixak HEZIKETA ZENTROAK
La lula Galdakaoko batzokia Urretako kiroldegia Beti Alai taberna Haurreskola-Bekosolo
Urbi 3 On Kafe Zuhatzuko kirolgunea Uresandi taberna Haurreskola-Zintururi
Restaurante Politena Bar Eskuba Kurtzea frontoia Massi jatetxea Kukulluga HLHI
Izarra Berri Haizea Aperribai frontoia Anaiak taberna Etxebarri BHI
Cuerpos Gym Fit Topa jatetxea Galdakaoko anbulatorioa Helduen Hezkuntza
Aztarna Pizzeria Bai Bai HEZIKETA ZENTROAK
Dog & Fox Haurreskola ZENTRO PUBLIKOAK
ESKUZKO BANAKETA Bar Ibiltoki ARRIGORRIAGA Ugao HLHI / Ugaoko Institutua Cime
7:30-9:45 Goiz Argi kafetegia Helduen Hezkuntza Bekosolo liburutegia
Metro Ariz (Nagusia) Ganguren taberna MERKATARIAK Ikasleen Gurasoen Elkartea San Antonio liburutegia
Metro Basauri (Basozelai) New Pakaber caf Museo El Barco Untzigain Mugarri Gazte-Etxea
Olimpia bar An Mari ZENTRO PUBLIKOAK Talka gaztegunea
HEZIKETA ZENTROAK Caf teatro William IV Ugari Bar Ugaoko Udala / Jane Jauregia Udal Kiroldegia
Arizko Ikastola Tartalo jatetxea Panaderia kioskoa Udal liburutegia Etxebarriko Udala

ETXEAN JASO GURA DOZU?


Sartu geuria.eus/harpidetza webgune ZURE DENDAN GEURIA GURA DOZU?
helbidean, galdetegia bete eta Idatzi info@geuria.eus helbidera edo deitu
hilero etxean jasoko duzu 94 440 66 92 telefono zenbakira eta
jarri gurekin harremanetan

HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA GEURIA.EUS


GEURIA #034 | KONTRA | 2017ko azaroaren 2a 32

HALAPORAI! Arkaito Dani Maiz AZAL ILUSTRATUA IRITZIA


KARMELO AIESTA
ingeniaria

Aix no

HEGO
HEGO URIBEKO
URIBEKO HERRI
HERRI KOMUNIKABIDEA
KOMUNIKABIDEA DOAKO
DOAKO HARPIDETZA
HARPIDETZA GEURIA.EUS
GEURIA.EUS 2017
2017 AZAROA#034
IRAILA #032
H iztegiak dio nork bere buruarekiko
errespetua izatea dela duintasuna.
Norberak erakusten du eta norberak
galtzen du duintasuna eguneroko egine-
tan. Galdu daiteke, esate baterako, euskaraz
hitz egiteko gogoa izan arren, eta solaski-
deak euskara ulertu arren, erdarara jotzen
dugunean, aurrean dagoenari gure hizkun-
tza okerreko zulotik sartu zaiolako. Hau
da, besteen oilarkerien aurrean men egiten
dugunean hizkuntza kontuetan.
Duintasuna praktikan zer den Garita-
no entrenatzaileak erakutsi zigun. Alme-
rian, Eibarren aurkako partida galdu osteko
prentsaurrekoan, euskaraz eginiko galdera
bati euskaraz erantzuten ari zela, birritan
protestatu zuten kazetari batzuek. Pasa
algo, o qu bota zien Garitanok eta, pro-
testaren arrazoia euskara erabiltzea zela
ikusita, altxatu eta alde egin zuen. #MilaEs-
kerGaritano idatzita zuen elastikoa erosi
nuen orduan, entrenatzailearen duinta-
sun-irakaspena eskertzeko.
Nire azken hizkuntz super-heroia ka-
talana da. Duela gutxi, diskurtso bat bota
zuen hamaika komunikabideren aurrean,
Felipe VI Espainiako erregeari erantzute-
ko. Diskurtsoa katalanez hasi zuen, eta,
Espainiako hiritarrei hitz egiteko unean,
hizkuntzaz aldatu zuen: Por eso quiero di-
rigirme a los ciudadanos espaoles.... Sarri
egin ditu antzekoak, ingelesa eta frantsesa
erabili ohi ditu nazioarteko komunitatea-
ri hitz egiteko. Horraino ustekaberik ez.
Ezustekoa etorri zen Espainiako erregea-
ri hitz egiteko momentua heldu zitzaio-
nean: Voldria adrear-me directament a
Sa Majestat en la llengua que s que entn,
coneix i parla. Horrelako sarrerarekin, eta
aurretik Espainiako herritarrei gazteleraz
egin ziela jakinda, ziur nengoen gazteleraz
jarraituko zuena, baina ez! Aix no bota
zion Espainiako erregeari eta katalanez ja-
rraitu zuen erregeren diskurtsoaren gaineko
gaitzespena. Batzuetan, hizkuntz hautuak
adierazten ditu gauza gehiago diskurtsoaren
edukiak baino. Aix no. Zaila da bi hitzetan
duintasuna zer den argiago azaltzea. #Mi-
ilustrazioa Eraso sexistei stop laEskerPresident.

Helbidea: Basozelai kalea 11, -3 48970 Basauri (Bizkaia) Koordinatzailea: Jon Villapun - jon@geuria.eus Ale honetan lagun izan ditugu: Amaia Goikoetxea, Sara Lavado, Diseinua: Hopper Ink | Maketazioa: Geuria
Bidalketak: 42 Posta Kutxa 48970 Basauri (Bizkaia) Administrazioa: Ibai Villapun Dani Maiz, IvanPer, Arkaito, Saioa Hernandez, Karmelo Aiesta, Inprenta: BEPSA | Banatzailea: Zarata + Geuria
Kontaktua: 94 440 66 92 info@geuria.eus Erredakzioa eta webgunea: Maider Ibaez Naiara Amor, Kepa Larrea, Eguzkie Gezuraga, Gure Esku Gal- Argitaratzailea: Ameba Kultur Elkartea
LG: BI-1366-2014 ISSN: 2529-9042 Aleak: 7.000 maider@geuria.eus eta Joseba Vegas - info@geuria.eus dakao, Goio Ramos, Fatima Sorado, Herriko Taldeak, Ongi Etorri Edukiak: Creative Commons BY-SA
Publizitatea: German Castaeda - info@geuria.eus Errefuxiatuak Galdakao / Usansolo, Munduaz Blai...

Erakunde laguntzaileak Udal erakunde laguntzaileak Hedabidearen bazkidetza

Toki Komunikabideen
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Arrigorriagako Basauriko Galdakaoko Ugaoko Zaratamoko Bateragunearen bazkide da
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua laguntza jaso du Udala Udala Udala Udala Udala hedabide hau