You are on page 1of 11

UniverzitetuNovomSadu

Fakultettehnikihnauka

Departmanzaarhitekturuiurbanizam

DASScenskidizajn2014/2015

Tema:DramskouraduIvanaGeneralia

Student:SanjaMaljkovi

Profesor:DrIrinaSuboti,profesoremiratus

Predmet:LikovnaumetnostuJugoslaviji19181990odabranapoglavlja

Sadraj:

1. Uvod
2. Dramskoupozorituislikarstvu
3. Analizaslika
3.1. ZimauHlebinama,1931.
3.2. enasakravom,1973.
3.3. Odlazakupolje,1973.
3.4. Viriusovasmrt,1959.
3.5. Martinje,1971.
3.6. Strailo,1964.
3.7. Bolesnodete,1970.
4. Zakljuak
5. Spisakliteratureiinternetizvora

1. Uvod

UraduemopokuatidarazumemonakojinainslikarIvanGeneralipostiedoivljajuposmatrau
koristeipravilakojavaezadramskuumetnost.Iakopercepcijapozorinepredstavatrajeimenjase
(elementiinjihovodnos)uvremenu,aslikajezamrznuta,obamedijamogufunkcionisatipo
dramskomprincipu,jerononezahtevanunoprotokvremena,vesamosukob.Umetnostza
zadatakimadainspirie,isprovociraposmatraanarazmiljanjedazauzmeaktivnuulogu.
Elementikojeumetnikkoristizaviseodvrsteumetnosti,aliciljostajeisti:daizstvarnostikoju
razumemo,odabereelementeipredstavljajuiihnaodreennainidovodeiihuodreenodnos
prenesedogaajkojieposmatradoivetikaovaanikojieiniciratipromenuunjemu.Ova
promena,saznanje,unekomsluajukatarza,dolazikaorazreenjesukobaelemenatakojiinedelo
itojeprincipdramskog.

2. Dramskoupozorituislikarstvu

Pojamdramskogjedefinisanuteorijipozoritanajboljekrozporeenjesanarativnim.Udramskoj
umetnostinemaprie:unjojseiskljuivonetodogaa.1Ukinutjepripoveda,kojiposreduje
izmeudogaajaisluaoca,akadaseposrednikukine,pravilasemenjaju.Prednamasu
neposrednilikovi2izijegdelanjamitrebadashvatimonekupriu.3Svaki(lik)jemoraodadeluje
igovoriiskljuivousvojeime.Moralisudasesukobe,kakobiiztogsukobaproizalosaznanjeo
izvesnojprii.4Takoe,rezultatsukoba(scenskogdogaaja)trebadavodikajednomirem
sudbinskomkontekstu5itoinioddramskogmiljenjazasebnu,celovituijedinstvenuumetniku
vrstu.6Iztogasledidadramskaradnjazarediteljajeste:sukobijiobrativodeneoekivanom
konanomrazreenjuimesamdogaajzadobijaizvestansudbinskismisao7irezultatkojisedobija
ureakcijipublikejeoekivanoilineoekivanoiznenaenje.

Postojepravilazapostizanjedramskog.Pozorinirediteljzastvaranjescenskogdogaajakoristi:
namerelikova,prepreketimnameramakojeizazivajusukob,neoekivanesituacijekaoposledicetih
sukobaisudbinskorazreenjepojedinanihsukoba.Iciljje,poDuanuSabu,dasepronauto
jednostavnijescenskeradnjezaizraavanjetosloenijihznaenja.8Takoe,vanojedasedaza
pravosvimsvojimjunacima.Jer,ivotprikazujeondakadasvedovodiuravnoteu,kadasvima
dajezapravo.Uspehjeupostizanjuparadoksalnogprincipa:nalaenjatojednostavnijihscenskih
radnjizaizraavanjetosloenijihznaenja9.Rediteljusvomradudefinietemu,kojomusmerava
radcelogtimakojigradielementekojiinepozorinupredstavu,ikojatrebadabuderazumljivaili
doivljenaodstranepublikenakonodgledanogrezultatazajednikogradaumetnikogtima.

Ukolikoovapravilapokuamodaprimenimonaslikarstvouvideemodajetomogue.Slikartakoe
naraspolaganjuimalikoveikontekst,tj.mogunostdakreiradogaajdakreirasukobkojie

1
Sabo,Duan,Jezikpozorinereije(NoviSad:Prometej,2009),35.
2
Moemoposmatratisvescenskeelementekaolikove.
3
Sabo,Duan,Jezikpozorinereije,36.
4
Sabo,Duan,Jezikpozorinereije,36.
5
Sabo,Duan,Jezikpozorinereije,37.
6
Sabo,Duan,Jezikpozorinereije,37.
7
Sabo,Duan,Jezikpozorinereije,38.
8
Sabo,Duan,Jezikpozorinereije,44.
9
Sabo,Duan,Jezikpozorinereije,44.
svesnoilinesvesnobitipercipiranodstraneposmatraa,kojieunjemustvoritiiznenaenjeisvest
oiremsudbinskomsmislu.

DramskojekarakteristinozaradslikaraIvanaGeneralia,ikrozanalizunjegovihslikapo
kriterijumimazapostizanjedramskogupozoritu,pokuaemodatoipotvrdimo.

3. Analizaslika

3.1. ZimauHlebinama,1931.

IvanGeneralijeusvomraduinspiracijuuveknalaziousvomseluHlebinama.Voleojezimu,delom
jerjetobioperiodkadajevievremenamogaodaposvetisvojojstrastislikarstvu,delomjerzima
jegodinjedobakadprirodamiruje.Samkae:Tajsneg,tomranonebokrozkojeretkokadsunce
prodire,imajuusebineegtajanstvenog,tomenidajenekospokojstvo,modaveenegodrugo
godinjedoba.10


Slikabr1ZimauHlebinama,IvanGenerali

10
Tomaevi,Neboja,MaginisvetIvanaGeneralia(Beograd:Jugoslovenskarevija,1982),71.
Utajambijent,miranispokojan,gdeneoekujemodaseitadeava,GeneraliusvojojsliciZimau
Hlebinama,postavljalikovekojiobavljajuodreenesvakodnevneradnje,vrlofokusiranoijasno.
Sukobpostie,osimkrozodnosradnjilikovaizimskog,uspavanogambijenta,ikoloritomkoristei
crvenunalikovima,onnaglaavakontrast.Osvruisekasnijenasvojrad,kae:Jedinomisad
smetatonijeivljihbojanegomiseinisvatmurnakaodasamjeradio,moda,kadnisambio
naroitozadovoljaniveseo.Jedinosamnapraviocrvenutorbujednompastirukojidribi.Tafigura
miseinajviedopada.11Postieuposmatrauoseajdaivotide,nastavljase,opstajeiporedtoga
tojeokolinauspavanaitupronalazimosudbinskikontekst.UGeneralievomomiljenomliku
saslikeprepoznajemoiposmatraaprikazanesituacije,kojijeuistovremeiakter.Njegovaradnjau
dramskommoglabibitidavrisvojusvakodnevnuradnjugonisvinjesvojimbiem,aliuistovreme
dapojasnifokusnapukotinuusnegu,kojamoedadovededoneoekivanogishoda,tj.iznenaenja.

3.2. enasakravom,1973.

UslicienasakravomGeneralikoristisliansukobkaousliciZimauHlebinama,aliuvodijo
jedanelemenat:tragoveusnegu.Uzimski,umireniseoskipejzapostavljaenusacrvenomkravom
kojanekudide.Isprediizanjeneputanjejemnotvotragovausnegu,toupuujeilinaponavljanje
kretanjailidasuprenje,istimputem,dozavejanogbunara,prolimnogi.Samoovimgestom,
postiedoivljajprisutnostikolektivnogivotakojisenasavljaiutim,naizgled,uspavanim
okolnostima.

3.3. Odlazakupolje,1973.

SliansudbinskidoivljajpostieusliciOdlazakupolje,gdesadkaoelemente,umestozime,koristi
igrusvetlaisenke,suncaitmurnog.Kaoiuslicienasakravompojavljujesejedanakterovek
kojisakoijamakojevuebelikonjide,verovatnoupolje,daradi.Velikideoslikejeusenci,touz
elementtmurnihoblaka,slutinanevreme.Njegovdomjeobasjansuncem.Akterjepoluobasjan
suncem,poluusenci.Vidimosituacijuukojojseakterodluuje,iporednepovoljnihokolnosti,da
istrajeusvojimobavezama,umestodaostanesiguranispokojanusvomosunanomdomu.

3.4. Viriusovasmrt,1959.

MirkoViriusbiojeGeneralievprijatelj.ZajednosuzapoelikarijeruizlagajuinaizlobiZemlja,
ijijeciljbiodaumetnostkojajezbogiracionalnostiidekompozicijepostajalasvenerazumljivija,
opetpribliinarodu12,gdeseistaklahrabrostautoradasebavetemamakojesetiupoloaja
seljakadvadesetihgodina.Svovremesusaraivali,podravaliseiumetnikiserazvijalizajedno,dok
Viriusnijeizgubioivot1942.ukoncentracionomlogoruuZemunu.Generalije17godinakasnije
naslikaoslikukojomjeeleodaseoduisvomprijatelju,damunapravispomenik.

11
Tomaevi,Neboja,MaginisvetIvanaGeneralia,117.
12
Bihalji,MerinOto,UmetnostnaivnihuJugoslaviji(Beograd:Jugoslavija,1962),15.

Slikabr2Viriusovasmrt,IvanGenerali

Liksvojprijateljapostavljadaleiutravi,okruensveamailogoraimakojigaoplakuju.Dramsko
postiepostavljajuipetlauznjegakaoprijatelja.Tojenjegovpetaokojijedoaoovamodamuse
pokloni,prignuojeglavukaodamunetogovori.Kaodamuodajezahvalnosttogajebrinobranio
ipazio.Sdrugestrane,tajpetaogovorilepombojomkojamijebilapotrebna.13Generalisvog
prijateljapostavljauprirodu.PotojetajlogorublizinirekeSave,napraviosamivoduigrmlje.14
Meutim,kaosukobtojprirodi,postavljabodljikavuicukojaodreujeteritorijulogora.Timgestom
postieda,naokoprirodnaimirnasmrtViriusa,dobijejezivkontekst.Sudbinskorazreenje
doivljavamokrozsvestovrednostiivotakojinestajeujezivimdrutvenimkatastrofama.
Iznenaenismotosmrtipaktretiramoljudski,percipirajuiprijateljskiodnoskojiopstaje.

13
Tomaevi,Neboja,MaginisvetIvanaGeneralia,149.
14
Tomaevi,Neboja,MaginisvetIvanaGeneralia,149.
3.5. Martinje,1971.

UsliciMartinjeGeneraliprikazujesvetkovinuposveenusvetomMartinu,praznikkadseljudi
oputaju,pijuiuivaju.SvetiMartinsimboliesaoseanjekaslabima,pomoiveruuoporavak.
Generaliuveseojesenjipejza,postavljagozbuukojojuestvujujedanstarijiovekimladadevojka
kojajemalopopila.Kae:Starijiuvijeksanjareodevojkama,naroitokadmalopopiju,pasamito
naslikao.15


Slikabr3Martinje,IvanGenerali

Postavljanatrpezu,umestopeeneguskesirovu,kojaleinaveselomplavomstolnjaku.Akterisu
oputeniuizraavanjusvojihstanja:devojkauiva,astaracsanjarioneemu,verovatnoonjoj.Ovu
veselukompoziciju,okupanuarenimbojama,razbijamrtva,nejestivatrpezakaodaupozorava,na
moguudramukojamoedovestidoopasnihposledicapriraskalanomkonzumiranjusvihari
lepotaivota.

15
Tomaevi,Neboja,MaginisvetIvanaGeneralia,202.
3.6. Strailo,1964.

UsliciStrailoprikazanjepetaokojijeuPodraviniosnovnaivotnanamirnica,stalnosvuda
prisutan,gotovoistokaotojeikamilaupustinji.16Onjeumojojslicilepeboje;iznadnjega,na
jednojplahti,ispisaosamsvojeimeigodinu.17


Slikabr4Strailo,IvanGenerali

16
Tomaevi,Neboja,MaginisvetIvanaGeneralia,162.
17
Tomaevi,Neboja,MaginisvetIvanaGeneralia,162.

OvajpetaojepostavljentakodadirektnoasociranarazapetogIsusa.Postavljenjeuplodnompolju
iznadkojegsusenadvilitekioblacipoputstrailakojeplaipticekojejeduito.Oblacislutena
nesreu,apoljenaivot,rad,borbu,iuovomodnosusejavljatenzijadvemogunostiizmeukojih
Generalipostavljavidnotekoizmuenogpetlanamablisku,domauivotinju,naslikanutoplim,
veselimbojama.Predstavljanjeneegpoznatogibliskogprodubljujepostavljajuiinatpissasvojim
inicijalimaigodinom,imenasiiznenauje.Ovostrailokojetrebadaoteraopasnostkojapretije
samautor,nekonamablizak,misami?Otvarasesudbinskopitanjeodgovornostiiveiteborbeza
ouvanjeneegtojevredno.Vrednosti.

3.7. Bolesnodete,1970.

UsliciBolesnodeteGeneralipostavljaenudeteuposteljinadkojomsenaginjestaracije
prisustvonamnaglaavavremekojemoebitiispredbolesnemladeosobe.Krevetokruuje
nadrealnimsvetomkojiineigrakeprijatelji(unekimdrugimslikamaovufunkcijudajedomaim
ivotinjama),priroda,paakiIsus.Nadkrevetomjeisat,kojipojaavapitanjevremena.Iznenaenje
postiepostavljanjemunutranjostimora/rekenaprozoru,aprimeujemodasemotivribe
pojavljujekaodekoracijanakrevetu.Pojavljujesesudbinskatemaneobjanivesnagezakojuse
nadamodaepobeditibolestsmrt.Odakleonapotie?Dalijeobjanjiva?


Slikabr5Bolesnodete,IvanGenerali

4. Zakljuak

UvidelismodajemogueprimenitimetoddramskogmiljenjaprianaliziGeneralievihslika,koji
nammoeposluitiikaokljuzarazumevanje.Sdrugestrane,nijenamciljdatvrdimokakosu
prepoznatetemezaistaonotojeautoreleodanamsaopti,jerisam,kadsugapitalizasimboliku
slikaznaojedaodgovori:Ima,apsolutnoima.Samojatonemogurei.Topreputamvamakoji
gledatemojeslike.Sveonotogodvividitieuutombiku,tompijetlu,tomdeakusalicitarskim
srcemtojeto.Atosamjaproivljavaldoksamtonaslikal,nijasamneznam.18Ovajumetnikov
stavnamdajekredibilitetdauslikamapronaemoonotosmatramovanim.

GeneralijesvojsvetinspiracijeograniionaseloHlebine,auspevaojedakontantnostvarajui
(preko800slika)ostanesveioriginalandanasiznenadioriginalnimjednostavnimreenjemkojim
uspevadaprenesesloenaznaenja.Poredimolitosapozoritem,setiemosePiteraBrukai
njegovograzmiljanja:Unekomivomteatrusvakibismodanpristupiliprobamaproveravajui
jueranjaotrkia,spremipoverovatidanamjeponovopromaklaonapravaigra.Alimrtvakiteatar
pristupaklasicimasastanovitadajenekadnekopronaaoiodrediokakoihtrebaigrati.19

OtometamujetoomoguavalogovorisamGenerali:

Jasmatramdasvudagdeovekivi,postojineogranienalepota.Nijeistinadajenetouivotu
dosadno,anetozanimljivo.Prirodajeuvekbogataipuna,bezobziradalijetoravnicailibreg.
Prirodanemoebitisiromana,aliovekmoebitisiromaan.Imaljudikojiprolazekrajdivnih
stabalasnegompokrivenih,alitastablanevide.Onividedrvokaodrvo,alinevidetojezimadodala
timgranama,nevidedivnebojetihvrba,nevideteudesnepromeneuprirodi:prolee,leto,zimu,
jesen.Imaljudikojinevidetajdivni,bajnisvet.Zameneutojprirodipostojimnogopria,mnogo
pesmica,tojematerijalnesamozamenenegoizadrugekojiznajuslikati,kojiznajuopisatitu
prirodu.Alisvejetouzaludakoovekpriroduneznaosetititusvojojdui.(...)Svakabiljkaseboriza
opstanakiivot,svakanasvojnaindajeplod,mnoiseiumire.Kadtosvevidim,jasvetovolim,
stvarnovolim.(...)Sanjarimimislimkakojedivanovajsvet,aimaljudikojiseutakvojdivnojprirodi
koljuiubijaju,ikojisedosaujuidosaujubeskonano.Zartonijeudno?20

Zanjegajeuspehakoslikapromeniposmatraa:Jersmatramakomojaslikatolikodelujenaljudsko
okoisrcedajuovekponeseusvojivotiivisanjomvelikinizgodina,ondajetaslikauspela.21

Dakle,daostanesveioriginalanomoguavalesumuzainteresovanostzasvetokonjega,potreba
dazaistarazume,doiviipodelitosanama.

18
Tomaevi,Neboja,Naivciosebi(Beograd:Revija,1973),94.
19
Bruk,Piter,Prazanprostor(Beograd:Lapis,1995)
20
Tomaevi,Neboja,MaginisvetIvanaGeneralia,162.
21
Tomaevi,Neboja,Naivciosebi,94.

5. Spisakliteratureiinternetizvora:

Literatura:

1. Sabo,Duan.Jezikpozorinereije.NoviSad:Prometej,2009.
2. Tomaevi,Neboja.MaginisvetIvanaGeneralia.Beograd:Jugoslovenskarevija,1982.
3. Bihalji,MerinOto.UmetnostnaivnihuJugoslaviji.Beograd:Jugoslavija,1962.
4. Tomaevi,Neboja.Naivciosebi.Beograd:Revija,1973.
5. Generali,Ivan.IvanGenerali.Beograd:Kultura,1962.
6. Bihalji,MerinOto.Naivniumjetnicisvijeta.Zagreb:Mladost,1972.
7. IvanGeneraliiDragoZduni.IvanGenerali.Zagreb:Spektar,1973.
8. Denegri,Jerko.Srpskaumetnost19502000.Pedesete.Beograd:OrionArt,2013.
9. Kelemen,Boris.NaivnoslikarstvoJugoslavije.Zagreb:GalerijagradaZagreba,1969.
10. Dimitrijevi,Kosta.NaivauJugoslaviji.Beograd:BIGZ,1979.
11. Bruk,Piter.Prazanprostor.Beograd:Lapis,1995.

Internetizvori:

http://uploads8.wikiart.org/images/ivangeneralic/thedeceaseofmirkomirius1959.jpg

http://uploads7.wikiart.org/images/ivangeneralic/lunchinvineyard1971.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3531/3462369213_2ce63bb239.jpg

http://hlebinskaskola.com/images/nabrazdiHmnu0004.jpg