Rasionalisme Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.

Lompat ke: pandu arah, gelintar Rasionalisme adalah suatu kaedah penyelidikan dan ujikaji yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Bertentangan dengan empirisisme secara teorinya, ia menafikan pengalamaan pancaindera sebagai sumber pengetahuan. Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran (alasan) untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Rasionalisme mengukur bahawa daya intelek yang wujud secara semulajadi dalam diri manusia mampu mencari dan menanggapi kebenaran. Rasionalisme menganggap akal sebagai sumber tertinggi untuk mendapat kebenaran dan mencapai segala ilmu pengetahuan. Rasionalisme yang berasaskan nilai-nilai saintifik menolak adanya wahyu dan mukjizat keranan dianggap tidak logik. Ukuran sama ada sesuatu itu saintifik atau tidak juga terletak pada sama ada ia logik ataupun tidak. Dari sudut sejarah, perintis awal aliran rasionalisme ialah Heraclitus, yang meyakini akal melebihi pancaindera sebagai sumber ilmu. Menurut beliau akal manusia boleh berhubung dengan akal ketuhanan yang memancarkan sinaran cahaya tuhan dalam diri manusia. Pada zaman pertengahan rasionalisme Yunani berkembang di tangan tokoh-tokoh Socrates, Plato dan Aristotle. Rasionalisme mencapai zaman kemuncaknya pada zaman Aristotle yang berusaha menangkis serangan pemikiran aliran Sufastho’iyyun yang menyebarkan pegangan bahawa ‘Sesuatu perkara itu adalah dianggap baik bila manusia mengira ia adalah baik’, dengan kata lain ‘Manusia adalah kayu pengukur segala perkara’. Hasil dari pengaruh tersebut, Aristotle telah memperkemaskan rasionalisme dengan menyusun kaedah ilmu logik secara sistematik dalam karyanya yang terkenal iaitu Organaon. Rasionalisme telah menguasai tamadun Yunani sehinggalah kepada zaman Helenisme. Di antara aliran moden yang berpaksi kepada rasioanalisme ialah aliran idealisme yang dipelopori oleh Spinoza (1632-1677) dan Leibniz (1646-1716). Tokoh lain yang mengembangkan rasionalisme ialah Descartes (1596-1716). Edward de Bono dalam bukunya, Thinking Course menyatakan bahawa logik ialah satu cara menjana maklumat daripada sesuatu keadaan. Maklumat yang hendak dijana ialah sesuatu yang benar dan diterima akal. Kebiasaannya, tokoh-tokoh yang mengembangkan rasionalisme mereka digelar sebagai seorang idealis. Diambil daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/Rasionalisme"

b. Zaman Rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke XVII sampai akhir abad ke XVIII. Berkat sarjana geniaal Fisika Inggeris ini yaitu menurutnya Fisika itu terdiri dari bagian-bagian kevil (atom) yang berhubungan satu sama lain menurut hukum sebab akibat. G. Nicholas Malerbranche (1638 -1775) 3.RASIONALISME. Tokoh-tokohnya 1. Rasionalisme adalah merupakan faham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan ratio. Ternyata.Selain itu. Baru dalam abad mereka menaikkan obor terang yang menciptakan manusia dan masyarakat modern yang telah dirindukan. tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. ideaidea yang masuk akal. Rene Descartes (1596 -1650) 2. Harus diakui bahwa Newton sendiri memiliki suatu keinsyafan yang mendalam tentang batas akal budi dalam mengejar kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi menampak lagi pada bagian kedua abad ke XVII (abad 17) dan lebih lagi selama abad XVIII (abad 18) antara lain karena pandangan baru terhadap dunia yang diberikan oleh Isaac Newton (1643 -1727). B. Semua gejala alam harus diterangkan menurut jalan mekanis ini. melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Pengertian Pokok.Leibniz (1946-1716) . Pada zaman ini hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi (ratio) untuk menemukan kebenaran. Maka tidak mengherankan bahwa pada abad-abad berikut orang-orang yang terpelajar Makin percaya pada akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia. karena kepercayaan itu pada abad XVIII disebut juga zaman Aufklarung (pencerahan). Berdasarkan kepercayaan yang makin kuat akan kekuasaan akal budi lama kelamaan orang-orang abad itu berpandangan dalam kegelapan. a. De Spinoza (1632 -1677 M) 4.W.

Pada abad pertengahan misalnya dunia Barat didominasi oleh dogmatisme gereja (agama). Di samping menempatkan filsafat sebagai sumber pengetahuan. Kegemaran bangsa Yunani merantau secara tidak langsung menjadi sebab meluasnya tradisi berpikir bebas yang dim iliki bangsa Yunani. Namun selanjutnya. Barat juga menjadikan agama sebagai pedoman hidup. tetapi abad modern seakan terjadi pembalasan Akibatnya. modern dan masa berikutnya. Pemikiran Yunani sebagai embrio filsafat Barat berkembang menjadi titik tolak pemikiran Barat abad pertengahan. Filsafat Yunani Klasik 2. Kebebasan berpikir bangsa Yunani disebabkan di Yunani sebelumnya tidak pernah ada agama . ilmu filsafat dipahami melalui sejarah perkembangan pemikiran filsafat. filsafat Barat bermula di Yunani. Filsafat Abad Pertengahan 4. Filsafat Posmodern • Yunani Kuno Bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akal untuk berpikir. Filsafat Yunani 3. Filsafat Modern 5. Perkembangan pemikiran ini menandai usaha manusia untuk mempergunakan akal dalam memahami segala sesuatu.blogspot.com/2009/04/dualisme-empirisme-rasionalisme. Bangsa Yunani mulai mempergunakan akal ketika mempertanyakan mitos yang berkembang di masyarakat sekitar abad VI SM (6) . Blaise Pascal (1623 -1662 M) http://kuliahfilsafat. Barat mengalami kekeringan spiritualisme.5. Menurut catatan sejarah. perkembangan sejarah filsafat dibagi dalam lima tahap: 1. Barat kembali melirik kepada peranan agama agar kehidupan mereka kembali memiliki makna. Christian Wolff (1679 -1754) 6. Secara garis besar.html Sejarah Filsafat Eropa Sebuah Pengantar Sejarah Singkat Dilihat dari pendekatan historis. meskipun memang harus diakui bahwa hubungan filsafat dan agama mengalami pasang surut.

pendidikan diserahkan pada tokoh-tokoh gereja yang dikenal dengan "The Scholastics". Pada saat itu. Sejak gereja (agama) mendominasi. apa hakikat manusia? Dari mana manusia berasal? Dari pertanyaanpertanyaan tersebut lahirlah suatu jaw aban. salah seorang filsuf yang hidup pada masa itu. akan tetapi juga mulai melihat ke dalam (inside). sehingga periode ini disebut dengan masa skolastik. Mereka mempertanyakan hakikat kehidupan ini. Begitupun para filsuf zaman Yunani klasik ini. Misalnya. gereja telah membelokkan kreatifitas akal dan mengurangi kemampuannya. Secara struktur. Karena. yaitu pada masa Thales (640-545 SM ). Demikian juga Phitagoras (572-500 SM ) belum murni rasional. wahyu menjadi otoritas dalam. Sebagai contoh. Ini berangkat dari kekaguman manusia terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. • Abad Pertengahan Filsafat abad pertengahan lahirnya agama sebagai kekuatan baru. terhadap agama. ketika manusia melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling mereka. tubuh menjadi penjara jiwa. meski harus diakui bahwa agama masih kelihatan memainkan peran. dan India. Manusia terdiri dari forma dan materi. Mereka tidak lagi hanya melihat keluar (oustside). filsafat secara umum sangat dominan. menentukan kebenaran. mendapatkan kesimpulan bahwa penyebab pertama kehidupan adalah air karena ia melihat adanya kehidupan ini karena ada air. Dengan lahirnya agama-agama sebagai kekuatan baru. Thales. peranan akal (filsafat) menjadi sangat kecil. Pada masa Yunani Klasik. • Filsafat Yunani Filsafat zaman Yunani ini diwakili oleh Plato dan Aristoteles. pertanyaanpertanyaan tentang kehidupan mulai berkembang.yang didasarkan pada kitab suci. Hal ini terjadi pada tahap permulaan. Pada zaman ini. muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai segala sesuatu itu. Sementara itu. Sedangkan Livingstone berpendapat bahwa adanya kebebasan berpikir bangsa Yunani dikarenakan kebebasan mereka dari agama dan politik secara bersamaan. jiwa lebih tinggi dari tubuh. Aristoteles mengatakan hakikat manusia tidak terpisah antara tubuh dan jiwa. . Peran agama dimasa modern digantikan ilmu-ilmu positif Pada m asa Yunani kuno. Menurut Plato. Sebagai contoh. Jiwa akan bebas ketika ia lepas dari tubuhnya. Salah satunya adalah jawaban yang muncuk dari Plato bahwa hakikat manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Banyak filsuf yang lahir dari latar belakang rohaniwan. Persoalan tentang manusia mulai dipertanyakan. Persia. Tidak ada yang lebih tinggi secara struktur. Keadaan tersebut jelas berbeda dengan Mesir. pertanyaan-pertanyaan yang berkembang adalah pertanyaan yang berhubungan alam semesta.

karena dengan rasio manusia dapat memperoleh kebenaran. yaitu Tuhan. sebagaimana periode skolastik. dengan pelopor utamanya. Dalam hal ini. yang bermaksud lepas dari dogma-dogma. Ia berpendapat bahwa filsafat harus dipisahkan dari teologi. Aliran Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan dan pengenalan berasal dari . Filsafat ini jelas berbeda dengan sifat filsafat rasional yang lebih mendahulukan pengertian dari pada iman. Kehidupan yang terbaik adalah kehidupan bertapa.Para filosof aliran skolastik menerima doktrin gereja sebagai dasar pandangan filosofisnya. Kemudian muncul aliran Empirisme. Problem utama masa Renaissance. yaitu credo utintelligam (saya percaya agar saya paham). Argumentasi yang dimajukan bertujuan untuk melepaskan dari kungkungan gereja. Kebenaran mutlak ada pada ajaran agama. dibalik keteraturan dan ketertiban alam semesta ini pasti ada yang mengendalikan. yaitu kebenaran akal dan wahyu. akhirnya muncul semangat perubahan dalam kerangka berfikir. Ciri khas filsafat abad pertengahan ini terletak pada rumusan Santo Anselmus (1033--1109). Di antara filosof skolastik yang terkenal adalah Augustinus ( 354-430). tetapi ia menganggap bahwa segala sesuatu yang bercirikan lain dalam teologi hanya dapat diketahui dengan wahyu. adalah sintesa agama dan filsafat dengan arah yang berbeda. karena dianggap mengangkat kembali derajat rasio dan pemikiran sebagai indikasi eksistensi setiap individu. Era Renaissance ditandai dengan tercurahnya perhatian pada berbagai bidang kemanusiaan. Puncak masa Renaissance muncul pada era Rene Descartes (1596-1650) yang dianggap sebagai Bapak Filsafat Modern dan pelopor aliran Rasionalisme. Pernyataan ini sangat terkenal dalam perkembangan pemikiran modern. Meskipun ia meyakini bahwa penalaran dapat menunjukkan Tuhan. filsafat kembali mendapatkan kejayaannya dan mengalahkan peran agama. sedangkan wahyu sepenuhnya bergantung pada penalaran. Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (16321704). Menurutnya. Mereka berupaya memberikan pembenaran apa yang telah diterima dari gereja secara rasional. Salah satu semboyannya "cogito ergo sum" (saya berpikir maka saya ada). Kebenaran berpangkal pada aksioma bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dari yang tidak ada (creatioex nihilo). baik sebagai individu maupun sosial. dan yang terpenting adalah cinta pada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Bacon termasuk orang yang membenarkan konsep kebenaran ganda (double truth). • Filsafat Modern Masa filsafat modern diawali dengan munculnya Renaissance sekitar abad XV dan XVI M. Diantara filosof masa Renaissance adalah Francis Bacon (1561-1626).

dan kebebasnilaian. Dengan demikian. Pada awal abad XX. William James berpendapat bahwa teori adalah alat untuk memecahkan masalah dalam pengalaman hidup m anusia. Tokoh filsuf yang sangat mengagungkan kekuatan akal dan dianggap sebagai Bapak Filsafat Modern adalah Rene Descartes. Dengan demikian. akal terlepas dari kungkungan gereja. Di tengah bergemanya pemikiran rasionalisme dan empirisme. teori dianggap benar. mempunyai arti sebagai perasaan (feelings). Karena itu. menurutnya. kependetaan dan anggapan bahwa kitab suci sebagai satu-satunya sumber pengetahuan diporak-porandakan. Pierce (1839-1914). dapat dikatakan bahwa abad modern merupakan era pembalasan terhadap zaman skolastik yang didominasi gereja. Masa ini dikenal dengan Aufklarung atau Enlightenment atau masa pencerahan sekitar abad XVIII M. jika teori berfungsi bagi kehidupan manusia. yang kemudian berkembang ke Perancis dan akhirnya ke Jerman. kebenaran tunggal. • Posmodernisme Filsafat postmodern ditandai dengan keinginan untuk mendobrak sifat-sifat filsafat modern yang mengagungkan keuniversalitasan. berbeda dengan filsafat modern yang mengagungkan narasi-narasi besar. Karena itu. Oleh karena itu. Filsafat postmodern cenderung lebih beragam dalam hal pemikirian. Aliran ini juga menekankan pengenalan inderawi sebagai bentuk pengenalan yang sempurna. Sedangkan agama. Periode filsafat modern di Barat menunjukkan adanya pergeseran. dan berbagai kepercayaan dapat dibedakan dengan membandingkan kebiasaan yang dihasilkan. keagam aan bersifat unik dan membuat individu menyadari bahwa dunia merupakan bagian dari system spiritual yang dengan sendirinya memberi nilai bagi atau . Menurutnya. Pada abad ini dirumuskan adanya keterpisahan rasio dari agama. kepercayaan menghasilkan kebiasaan. Pada masa Aufklarung ini muncul keinginan manusia modern menyingkap misteri dunia dengan kekuatan akal dan kebebasan berpikir. kepercayaan adalah aturan bertindak. sehingga Voltaire (1694-1778) menyebutnya sebagai the age of reason (zaman penalaran). Pragmatisme awalnya diperkenalkan oleh C. segala bentuk dominasi gereja.S. filsafat postmodern sangat mengagungkan nilai-nilai relativitas dan mininarasi. baik pengalaman batiniah maupun lahiriah. Sebagai salah satu konsekuensinya adalah supremasi rasio berkembang pesat yang pada gilirannya mendorong berkem bangnya filsafat dan sains. di Inggris dan Amerika muncul aliran Pragmatisme yang dipelopori oleh William Jam es (1842-1910). muncul gagasan baru di Inggris. Sebenarnya.pengalaman. tindakan (acts) dan pengalaman individu manusia ketika mencoba memahami hubungan dan posisinya di hadapan apa yang m ereka anggap suci.

Filsafat yunani. sejarah filsafat eropa http://www. Pada abad tersebut juga lahir aliran Eksistensialisme yang dirintis oleh Soren Kierkegaard (1813-1855). Perkembangan Filsafat Ilmu. dalam erti mendewakan akal fikiran dan menjadikannya kayu ukur dalam menilai segala sesuatu. kerana segala sesuatu tidak terbatas bagi akal manusia. ia mempelajari apa yang tampak atau yang menampakkan diri. (4). Aliran rasionalisme tidak terletak pada pengembalian segala sesuatu kepada konsep semata-mata. Agak berbeda dengan William James. juga berkembang aliran Fenomenologi di Jerman yang dipelopori oleh Edmund Husserl (1859-1938).kepadanya. dengan alas an adanya paradoks dan apresiasi terhadap rasio manusia dengan keyakinan adanya kekuatan ghaib yang merupakan cirri keimanan dalam agama. mazhab rasionais boleh muncul dalam wilayah pemikiran keagamaan. Menurutnya. Diposkan oleh Hendri Ansori di 03:24 Label: cabang-cabang filsafat. Filsafat Ilmu. Sejarah. meskipun ada sebahagian yang menolak kemungkinan ini. Oleh yang demikian.html DEFINISI RASIONALISME. untuk mendapatkan pengetahuan yang benar ialah dengan menggunakan intuisi langsung.hendria. Baginya. Rasionalisme. yang menjadi asas peradaban Barat juga dianut oleh golongan modenis dan liberal Muslim. Rasionalisme didefinisikan sebagai aliran ideologi yang meyakini bahawa segala pengetahuan dapat diraih oleh manusia melalui akal fikirannya semata-mata. Rasional adalah suatu kecenderungan pemikiran yang berorientasikan upaya menafsirkan alam dan segala fenomena manusia dan perbuatannya dengan tertumpu pada sejumlah teori. sesuai dengan kaedah-kedah rasional (5) .com/2010/03/sejarah-filsafat-eropa. (3). tokoh Pragmatisme lainnya.baik alam ataupun manusia. filsafat modern. sejarah filsafat. John Dewey (1859-1952) menyatakan bahwa tugas filsafat yang terpenting adalah memberikan pengarahan pada perbuatan manusia dalam praktek hidup yang harus berpijak pada pengalaman. Pada saat yang bersamaan. melainkan pada upaya menafsirkan gejala-gejala. Fenomenologi sebenarnya merupakan teori tentang fenomena. karena dapat dijadikan kriteria terakhir dalam filsafat. perkembangan filsafat. Filsafat.

(7) Oleh yang demikian boleh dikatakan ciri-ciri rasionalisme menjurus kepada aspek penggunaan akal semata-mata dalam menjelaskan kebenaran.my/web/islambest/index. . ia lebih agung dan wujud secara bebas daripada pengalaman pancaindera dan ilmu pengetahuan adalah bersifat a priori . (3)http://ppips.blogdrive.html (5) Dr. (6).Akal pemegang autoriti terakhir bagi penentuan kebenarannya.Rasionalisme menekankan fikiran sebagai sumber utama pengetahuan manusia 2.php? option=com_content&task=view&id=114&Itemid=105 (4) http://ilmiah.Daripada definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahawa rasionalisme adalah penerimaan bahawa fikiran sebagai prinsip yang tertinggi yang merupakan organ ilmu yang menghakimkan segala dan penolakan segala yang mengatasinya seperti wahyu. 2001. Falsafah moden bermula di Barat di Benua Eropah pada abad ke 17 dengan kemunculan aliran rasionalisme. Kemunculan aliran rasionalisme banyak dipengaruhi oleh perkembangan sains dan matematik dengan membawa pendekatan bahawa ketepatan falsafah menyamai ketepatan matematik.Filsafat Etika Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta. nubuwwah. Ahli falsafah rasionalis menyatakan bahawa kebenaran adalah bersumberkan ketaakulan. CIRI-CIRI RASIONALISME. bukan wujud secara khayali semata-mata.utm. Antara ciri-ciri rasionalisme yang dapat dijelaskan iaitu : 1. Mereka memberikan penekanan kepada kesanggupan minda manusia sebagai sumber kebenaran samada berkaitan manusia mahupun dunia. Golongan rasionalis menganggap apa yang difikir oleh akal secara jelas wujud diluar akal mereka.com/archive/51. Ahmad Mahmud Shubhi. Bahkan Descartes dan Leibniz menganggap wujud idea sedia (innate idea) dalam minda manusia.

menerapkan ajaran Kristian dan pemikiran Greek ke dalam pemikiran Islam. Menurut ajaran Rasulullah SAW. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Menurut sejarah kemasukan pemikiran asing dalam Islam berlaku melalui dua saluran iaitu pertama . rasionalisme dan kebendaan dalam kehidupan mereka. Saluran pertama pengaliran pemikiran asing berlaku apabila wilayah-wilayah yang telah begitu lama dipengaruhi oleh tamadun Greek -Rumawi telah ditawan oleh tentera Islam seperti wilayah Syria. kebebasan bertindak dan tentang sifat tuhan. John of Damascus.(10).3. Sejarah Falsafah .Setiap benda hanya boleh dijelaskan melalui satu sistem sahaja iaitu ketaakulan 5.(8). melalui kegiatan penterjemah karyakarya asing dalam bahasa Arab. Maabad al-Juhani mempelajari tentang qadar. Pandangan dunia barat adalah berpaksikan kepada fahaman akal fikiran.Daripada Sausan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Ahmad Sunawari Long. Akal.melalui proses asimilasi bangsa dan kedua.Sikap atau pemikiran yang mempercayai bahawa kepercayaan agama seharusnya ditolak jika ia didirikan tanpa asas rasional.Oleh disebabkan pertembungan budaya perkara ini diketepikan. Masalah besar menunjukkan teologi Islam dipengaruhi pemikiran Greek dan Kristian ialah tentang keqadiman al_quran. (9).Optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan ditunjang oleh kemajuan sains dan teknologi. hlm 93 (7) Ibid hlm hlm 94 Apa yang jelas di sini terdapat perbezaan yang ketara di antara pandangan Islam dan barat. baginda pernah melarang para sahabat membangkitkan persoalan qadar atau takdir Allah SWt kerana kesannya akan mencacatkan dan menggugat keimanan.Sausan (kristian dari Iraq peluk Islam kemudian murtad) memperkataka tentang qadar. perkembangan sains dan ketepatan matematik sebagai rujukan asas dalam kehidupan telah dipisahkan dari sumber wahyu yang akhirnya akan menyebabkan manusia tidak mengenali jalan menuju Tuhannya.2006. 4. . SEJARAH KEMUNCULAN RASIONALISME.

Ans menasihatkan orang ramai memulaukan penganut aliran ini.Muslim Theology: A Study of Origins with Reference to The Church Fathers. Abu Hurairah. Dengan kematian Maabad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi Qadariah tidak terus terhapus..umat Islam terdedah dengan situasi. hlm 46 -47.tentang penafian sifat tuhan.Selepas Maabad aliran Qadariah disebarkan oleh seorang Qibti iaitu Ghailan al-Dimashqi.cit. op. Dalam Tamadun Islam . hlm58-68.1973. 1961. London: Luzac & Co. kerana segala-galanya dibawah kawalan Allah SWT sepenuhnya. Maabad ialah pelopor aliran qadariah menafikan takdir Allah SWT menekan kebebasan manusia bertindak. (9) Morris s. Jabir. The Formative of Islamic Though. Sebaliknya terus hidup dibawah naungan aliran baru Muktazillah. (10) W. (11). Begitu juga kematian Jahmn Ibn Safwan tidak menyebabkan ajaran terhapus. Selepas kewafatan nabi. Aristotle and the Arabs: The Aristotelian Tradition in Islam.hlm 85.Wasil ibn `Ata’ pengasas aliran muktazillah berpendapat orang yang melakukan dosa besar bukan seorang yang kafir atau muslim tetapi terletak diantara kedua-duanya. Ltd.Fahaman ini mengajar bahawa manusia sebenarnya tidak mempunyai sebarang kekuasaan terhadap sesuatu.Seale. New York:New York University Press.Beberapa orang Sahabat Abdullah ibn Abbad.. Seale. Edinburgh: Edinburgh University Press. hlm 4. Rentetan daripada fahaman Qadariah muncullah al-Ja`ad ibn Dirham dan juga Jahmn Ibn Safwan di khurasan mengasaskan fahaman Jabariah. Ijtihad menggunakan logik sebagai pemangkin dan logic banyak . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(11) Morris S.Montgomerry Watt.al-Ja`ad ibn Dirham terima aliran ini daripada Ibban Sam`an dan beliau terima dari Talut ibn A`sam ( seorang Yahudi hidup sezaman dengan Nabi). orang Islam merujuk kepada ajaran Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah.-------------------------------------------------------------------------------------------------------(8) F. Ijtihad ialah satu proses yang dilakukan oleh ulama untuk melakukan sesuatu hukum dengan dilakukan secara bersungguh-sungguh bagi situasi yang tidak wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW. 1968. isu dan kejadian yang baru memerlukan ijtihad bagi menyelesaikan sesuatu perkara dan masalah. Jahmn Ibn Safwan pula terpengaruh dengan John of Damascus.E Peters.

tokoh Muktazillah yang terakhir (dilahirkan di Sepanyol). tuhan tidak mengetahui bahagian sekecil-kecil alam ini. Ianya ditentang kerana logik digunakan untuk berhujah tentang benda ghaib sehingga bertentangan dengan akidah Islam.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(12) Nota Kuliah Falsafah Sains. dan merobek seluruh pemahaman yang songsang dan bercelaru itu. bnu Rusyd.Imam al-Ghazali seorang yang menulis buku yang besar menentang fahaman Muktazillah iaitu Tahafut al-Falasifah (Sanggahan Falsafah). Dalam bukunya tahafut al-falasifah beliau sendiri telah menyanggah pandangan ahli falsafah yang membawa kepada kekufuran yakni hujah alam ini qadim. (13) http://netlog. Al Ghazali tega bangun ditengah-tengah gelanggang falsafah. Beliau menulis buku menjawab buku yang ditukis oleh Imam Al-Ghazali iaitu Tahafut al Tahafut. Gottrfied Wilhelm Leibniz (1646 – 1716 M). (13). (12). Kemunculan aliran rasionalisme di barat dirujuk kepada teori ilmu yang dipegang oleh ahli falsafah utama pada abad 17 dan ke 18 iaitu :(15) 1. Falsafah dan logik merosot dalam tamadun Islam. Rene Descartes ( 1596-1659 M) 2.Golongan Asyariyyah memegang kepada ajaran Islam yang asal.wordpress. Hujah yang terdapat dalam buku karangan beliau itu tidak dapat menangkis hujah Imam Al-Ghazali.Golongan Muktazillah ditentang oleh golongan Asyariyyah terutama Imam Ghazali. . RENE DESCARTES • • Seorang Katolik Roman Perancis Mengkritik falsafah klasik dan berpegang dengan ilmu Matematik yang hanya meyakinkan.digunakan dalam berhujah.Tokoh falsafah banyak menggunakan logik akal ialah golongan Muktazillah. dan ketiadaan kebangkitan jasmani pada hari Qiamat.com/tag/antara-syariat-dan-tasawuf/ (14) Nota Kuliah Falsafah Sains. Baruch Spinoza ( 1632 -1677) 3. (14).

. Dimana pihak gereja mempunyai kuasa pedagogi yang membolehkan menangkap. • Berfahaman humanisme yang menolak autoriti agama bertujuan mencapai ilmu sains dan falsafah. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Methodologi atau kaedah saintifik Descatres membekalkan manusia dengan idea asas bersifat rasional dan logik. 1. Prince of Philosophy (1644) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(15)Ahmad Sunawari Long.Pemikir zaman renaisans mula menentang ajaran Kristian yang mengongkong hidup mereka. (1641) 5. menyeksa dan membunuh sesiapa yang dianggap anasir anti agama . Le Monde ( Sains dan Falsafah) (1634) 3. Rene Descartes 1596. Rules of the Direction of under Standing (1628) 2.2006. • • Akal adalah asas dan panduan bagi mencapai kebenaran Bapa falsafah moden.1650 telah mula menunjukan tentangan secara tersendiri.• Falsafah Descartes dibangunkan berdasarkan suasana Zaman Renaissance dan latar belakang peringkat awal falsafah moden. Descartes menyoal ajaran kristian lama dalam buku 'discourse on the method' mengenai peranan dan kuasa tuhan dalam alam semesta.karya yang dihasilkan oleh Rene Descartes iaitu :(16). Meditations on the First Philosophy. Discourse ( Fizik dan Matematik) (1637) 4. ideaidea dan nilai-nilai lama digantikan dengan idea baru dan nilai baru yang mana membentukan pandangan dunia/pandangan semesta yang baru. Perkembangan ajaran dan aliran ide yang bersifat rasional dan sekular ini menyebabkan perasaan misteri dan ghaib terhadap alam semula jadi mula dihakiskan . Sebagaimana yang kita tahu pada masa itu amat susah untuk menyoal pihak agama dan institusi gereja dengan cara terbuka. Alam dianggap suatu fenomena yang boleh dikaji dan ditakluk untuk kepentingan material dan keduniaan. hlm 94 Semasa revolusi sains berlaku orde lama ditumbang dan digantikan dengan orde baru .Lama kelamaan masyarakat Eropah tidak lagi takut meneroka alam. Sejarah Falsafah . Karya.

com/2009/08/rasionalisme-dan-penjelasan-yang. Mengikut beliau tuhan mungkin tidak jujur . http://jaishun.Descartes menyoal pandangan lama yang mengatakan tuhan menentukan segala fenomena yang wujud mengikut syarat dan hukum tertentu. Descartes bukanlah tidak percaya tuhan malah beliau merupakan penganut khatolik yang kuat cuma beliau cuba merubah paradigma yang salah itu. Bagi beliau manusia dapat hidup dengan bergantung kepada ilmu saintifik yang sistematik.blogspot. Kaedah ini juga dikenali sebagai aruhan akal dimana kejelasan akal itu penting. dan sebagainya. Beliau memetakan masalah supaya dapat diselesaikan secara objektif. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(16) Ibid hlm 95 Beliau meletakan kekuatan akal rasional melalui ideanya 'I think. katanya kita mungkin bermimpi. Langkah pertama yang Descartes lakukan ialah menimbulkan keraguan kepada sebarang pernyataan kecuali disahkan melalui ujian.html . Jelas dapat kita lihat Descartes menghubungkan teori sainsnya yang bersifat empirikal itu kepada pemikiran masyarakat Eropah dimana semua fenomena didunia ini berlaku mengikut hukum matematik yang mana dapat diselesaikan melalui cara tersendiri tidak melalui tuhan atau kuasa ghaib yang mentadbirnya. Tujuan descartes adalah membentuk methodologi baru yang dapat digunakan sebagai alat oleh manusia agar dapat merombak kembali pegangan hidup mereka. therefore I am'. Manusia hanya dapat berpegang pada akal fikirannya sendiri. mabuk.Beliau mementingkan rasionalisme dan menganggap idea rasional dan logikal lebih betul dan tepat dari idea-idea yang diwarisi dari generasi lama serta menganggap urusan dan pergolakan dunia ini berlaku semulajadi tanpa pengaruh atau arahan tuhan. rasionalisme dan sekularisme beliau mementingkan manusia dan manusia diletakan dipusat alam. Jadi baginya bagimana seseorang itu dapat tahu dengan pasti bahawa dia itu sedang mengalami sesuatu pengalaman tertentu. Disebabkan beliau memegang aliran idea humanisme. gila.

namun akhirnya beliau menerima undangan tersebut yang nyata telah menjadi penyebab kematiannya. Beliau telah mengkritik falsafah pra-moden dan beliau hanya mempunyai keyakinan dengan kebenaran ilmu matematik yang akan tetap kekal atau kebenaran yang hakiki walaupun sesorang itu melihat dari sudut metafizika atau dari sudut epistemologinya. di La haye. Pusat pendidikan ini telah berpegang kuat dengan fahaman skolastik. Rene Descartes telah mendapat pendidikan awal di Jesuit College of La Fleche. Perancis. Walaupun pada awalnya Descartes agak keberatan. sebuah Bandar kecil di Touraine. Beliau adalah anak yang ketiga dari keluarga yang amat disegani. Falsafah Descartes telah wujud berdasarkan suasana Zaman Renaissance dan latar belakang peringkat awal falsafah moden. beliau sering dibebani dengan kesangsian dan keraguan yang tidak berkesudahan. Beliau telah diminta untuk memberi tutorial kepada Queen Christina seawal lima pagi. Rene Descartes juga mengalami masalah kesihatan di mana beliau diberi kebebasan dan kelonggaran untuk memiliki masa tidur yang secukupnya dan hanya bangun dari tidur seawal 11 pagi setiap hari. Keadaan ini diburukkan lagi dengan cuaca sejuk di Sweden. Falsafah moden telah bermula di Barat di Benua Eropah pada abad ke-17 dengan munculnya aliran rasionalisme. Walaupun beliau adalah seorang pelajar yang cemerlang di kolej itu. Pada tahun 1649. Rene Descartes telah mendapat pengiktirafan Queen Christina dari Sweden untuk menyertai halaqah perbincangan di Stockholm dan meminta Rene Descartes mengajarnya falsafah.Scrib Rene Descartes (1596-1650) Rene Descartes dilahirkan pada 31 Mac 1596. Jasad Rene Descartes telah dibawa pulang ke Perancis untuk dikebumikan Falsafah Moden Falsafah moden adalah tahap ketiga falsafah Barat yang nyata telah dipelopori oleh Rene Descartes yang merupakan ahli matematik dan juga ahli sains. Beliau telah meninggal dunia pada 11 Februari 1650 akibat menghidap penyakit pneumonia. Falsafah Descartes lebih tertumpu kepada peranan akal dan juga diri seseorang individu itu . Di sini beliau telah menjalani kursus pendidikan selama sembilan tahun. sesuatu perkara yang tidak pernah beliau lakukan selama ini.

Bagi beliau. Rene Descartes juga merupakan seorang yang berfahaman humanisme yang menolak autoriti agama bertujuan untuk mencapai ilmu dan falsafah. Karyakarya lain beliau ialah Meditations on the First Philosophy pada tahun 1641 dan Principles of Philosophy pada tahun 1644. “I think therefore I am!” (Saya berfikir kerana itulah diri saya!). Sebagai seorang ahli falsafah. Walaupun Rene Descartes berpegang kepada mazhab Katholik. Prinsip yang dipegang beliau ialah ‘mengelak sebarang prejudis dan penulisan yang tidak tepat. Beliau telah terlibat secara aktif dalam revolusi sains dan keinginan untuk menaikkan sekali lagi fahaman skeptik Yunani dengan menentang Renaissance.’ Pada peringkat awal. kajiannya hanya terbatas kepada sains dan kemudiannya beliau melibatkan diri dalam bidang metafizik. akal adalah asas dan panduan bagi mencapai kebenaran. beliau banyak terpengaruh dengan cabaran golongan Reformasi dalam menentang pihak gereja terutama cabaran menentang fahaman Aristotelianisme Zaman Pertengahan. Rasionalisme Rasionalisme adalah teori ilmu yang dipegang oleh ahli falsafah pada abad ke 17 dan 18. . Seiringan dengan Plato. Beliau juga telah melakukan reformasi secara radikal dalam bidang intelektual yang menghasilkan perspektif baru dalam falsafah dan akhirnya masyarakat telah menolak aliran skolastikisme. beliau telah menerbitkan Discourse on Method berkenaan subjek fizik dan matematik. Di antara karya beliau yang unggul Ialah Rules for the Direction of the Mind berkenaan metod sains dan falsafah yang ditulis pada tahun 1628 tetapi hanya diterbitkan pada tahun 1701. beliau telah dipengaruhi oleh tradisi rasionalisme Plato. Rene Descartes telah mengemukakan kaedah kesangsian dalam pengasasan epistemologi Barat moden. Kaedah kesangsian ini telah ternyata menjadi asas falsafah ilmu dan perkembangan ilmu Barat sehingga sekarang.sendiri. Descartes telah menolak pandangan golongan skeptik zaman pembaharuan yang menolak dan menafikan bahawa manusia mampu untuk memperolehi pengetahuan. Skeptisisme atau keraguan yang hampir menyerupai falsafah akademik Plato telah banyak mempengaruhi karya dan latar belakang falsafah Descartes. Kemudian pada tahun 1637.

Descartes juga berkata bahawa.Rasionalisme telah mendapat garapan yang lebih mendalam. Kedua. Pendekatan beliau ini dikenali sebagai “Kesangsian Radikal” (Radical Doubt).” menemui bukti yang mencukupi dan perkara tersebut tidak boleh diragui lagi. cara hidup ataupun apa juga pegangan yang dianggap tidak rasional. Aliran ini juga mempercayai bahawa kepercayaan agama seharusnya ditolak jika ia didirikan tanpa asas rasional atau sesuatu komitmen yang kuat kepada ketaakulan dan menentang sebarang bentuk kepercayaan.terdapat dua prinsip utama yang mendasari teori Keraguan Descartes. Descartes juga percaya bahawa penggunaan kebolehan penaakulan yang dikurniakan oleh Tuhan adalah satu-satunya cara manusia mencari kebenaran yang hakiki. Perkataan radikal membawa maksud kesangsian yang asas dan ekstrem kerana bagi Descartes. Pendekatan beliau dalam pemecahan soal bagaimana akal manusia bekerja sebagai alat yang menghasilkan ilmu telah menjadi ikutan sejumlah ahli falsafah ternama. “kita tidak boleh menangani sifat keraguan kerana hanya dengan keraguan kita boleh menghapuskan keraguan. Pada umumnya. sistematis dan utuh di tangan Rene Descartes. Pertama. Keraguan yang munasabah adalah teknik yang digunakan dan keraguan ini hanya terhasil setelah melalui proses pemikiran. kebenaran mestilah sesuatu yang pasti dan tidak goyah. hanya bersedia untuk menerima sesuatu perkara itu sebagai benar jika dapat dibuktikan kebenarannya dan kebenaran yang terhasil tidak mungkin terdedah kepada kesilapan kerana ia berdasarkan rasional seseorang. prejudis. . penggunaan keraguan dilakukan secara berhati-hati. Rene Descartes yang dianggap sebagai pengasas kepada aliran rasionalisme di Barat cuba menggunakan akal semata-mata tanpa mengaitkan peranan pancaindera dalam usahanya untuk membuktikan bahawa ilmu itu hanya terhasil melalui proses taakulan. sesuatu itu bermula dengan pembuktian jelas dan nyata dan dilanjutkan dengan cara yang betul yang mana pada setiap tahap berdasarkan tahap sebelumnya. Rene Descartes telah menjadi penyebab epistemologi atau teori ilmu terangkat menjadi tumpuan kajian ahli falsafah. Aliran rasionalisme mempercayai ketaakulan sahaja yang membolehkan seseorang mencapai ilmu tentang kewujudan atau sesuatu atau setiap benda itu hanya boleh dijelaskan melalui satu sistem sahaja iaitu ketaakulan.

http://www. Beliau juga menganggap sesuatu idea yang rasional dan logikal lebih tepat dan betul dari idea-idea yang diwarisi dari generasi lama. Beliau hanya mempercayai dua bentuk kewujudan iaitu akal fikiran manusia dan dunia fizikal ataupun dua bentuk dunia iaitu minda dan jisim. Kesimpulan Walaupun aliran pemikiran Descartes banyak dipengaruhi oleh tokoh falsafah sebelumnya seperti Aristotle dan Plato tetapi tidak boleh dinafikan lagi Rene Descartes adalah salah seorang ahli falsafah yang teragung dalam sejarah dunia falsafah Barat moden. Berdasarkan falsafah Descartes ini bermakna Tuhan yang selalu dilihat sebagai ‘principle of explaination’ telah diketepikan oleh Descartes.Falsafah rasionalisme Descartes mengimplikasikan kewujudan minda manusia yang mutlak dan mampu untuk menjelaskan kejadian atau fenomena alam. Rene Descartes telah dianggap sebagai bapa falsafah moden kerana usaha dan kesungguhan beliau mencari satu kaedah dalam seluruh cabang penyelidikan mengenai manusia dan usahanya memperkenalkan konsep dan hujah yang boleh dijadikan asas dalam dunia falsafah.com/doc/5372032/Rene-Descartes#open_download . Aliran pemikirannya telah membuka ruang baru kepada ilmu falsafah dan ahliahli falsafah selepas zamannya.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful