Rasionalisme Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.

Lompat ke: pandu arah, gelintar Rasionalisme adalah suatu kaedah penyelidikan dan ujikaji yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Bertentangan dengan empirisisme secara teorinya, ia menafikan pengalamaan pancaindera sebagai sumber pengetahuan. Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran (alasan) untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Rasionalisme mengukur bahawa daya intelek yang wujud secara semulajadi dalam diri manusia mampu mencari dan menanggapi kebenaran. Rasionalisme menganggap akal sebagai sumber tertinggi untuk mendapat kebenaran dan mencapai segala ilmu pengetahuan. Rasionalisme yang berasaskan nilai-nilai saintifik menolak adanya wahyu dan mukjizat keranan dianggap tidak logik. Ukuran sama ada sesuatu itu saintifik atau tidak juga terletak pada sama ada ia logik ataupun tidak. Dari sudut sejarah, perintis awal aliran rasionalisme ialah Heraclitus, yang meyakini akal melebihi pancaindera sebagai sumber ilmu. Menurut beliau akal manusia boleh berhubung dengan akal ketuhanan yang memancarkan sinaran cahaya tuhan dalam diri manusia. Pada zaman pertengahan rasionalisme Yunani berkembang di tangan tokoh-tokoh Socrates, Plato dan Aristotle. Rasionalisme mencapai zaman kemuncaknya pada zaman Aristotle yang berusaha menangkis serangan pemikiran aliran Sufastho’iyyun yang menyebarkan pegangan bahawa ‘Sesuatu perkara itu adalah dianggap baik bila manusia mengira ia adalah baik’, dengan kata lain ‘Manusia adalah kayu pengukur segala perkara’. Hasil dari pengaruh tersebut, Aristotle telah memperkemaskan rasionalisme dengan menyusun kaedah ilmu logik secara sistematik dalam karyanya yang terkenal iaitu Organaon. Rasionalisme telah menguasai tamadun Yunani sehinggalah kepada zaman Helenisme. Di antara aliran moden yang berpaksi kepada rasioanalisme ialah aliran idealisme yang dipelopori oleh Spinoza (1632-1677) dan Leibniz (1646-1716). Tokoh lain yang mengembangkan rasionalisme ialah Descartes (1596-1716). Edward de Bono dalam bukunya, Thinking Course menyatakan bahawa logik ialah satu cara menjana maklumat daripada sesuatu keadaan. Maklumat yang hendak dijana ialah sesuatu yang benar dan diterima akal. Kebiasaannya, tokoh-tokoh yang mengembangkan rasionalisme mereka digelar sebagai seorang idealis. Diambil daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/Rasionalisme"

karena kepercayaan itu pada abad XVIII disebut juga zaman Aufklarung (pencerahan). Rasionalisme adalah merupakan faham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan ratio. Pada zaman ini hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi (ratio) untuk menemukan kebenaran.Selain itu. a. Harus diakui bahwa Newton sendiri memiliki suatu keinsyafan yang mendalam tentang batas akal budi dalam mengejar kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Ternyata. Baru dalam abad mereka menaikkan obor terang yang menciptakan manusia dan masyarakat modern yang telah dirindukan. tidak ada sumber kebenaran yang hakiki.Leibniz (1946-1716) . Semua gejala alam harus diterangkan menurut jalan mekanis ini.RASIONALISME. ideaidea yang masuk akal. Maka tidak mengherankan bahwa pada abad-abad berikut orang-orang yang terpelajar Makin percaya pada akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. B. b. Rene Descartes (1596 -1650) 2. Berdasarkan kepercayaan yang makin kuat akan kekuasaan akal budi lama kelamaan orang-orang abad itu berpandangan dalam kegelapan. Nicholas Malerbranche (1638 -1775) 3. penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia. De Spinoza (1632 -1677 M) 4. Hal ini menjadi menampak lagi pada bagian kedua abad ke XVII (abad 17) dan lebih lagi selama abad XVIII (abad 18) antara lain karena pandangan baru terhadap dunia yang diberikan oleh Isaac Newton (1643 -1727). Tokoh-tokohnya 1. Berkat sarjana geniaal Fisika Inggeris ini yaitu menurutnya Fisika itu terdiri dari bagian-bagian kevil (atom) yang berhubungan satu sama lain menurut hukum sebab akibat. Pengertian Pokok. melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Zaman Rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke XVII sampai akhir abad ke XVIII.W. G.

filsafat Barat bermula di Yunani. Barat juga menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Menurut catatan sejarah. Blaise Pascal (1623 -1662 M) http://kuliahfilsafat. modern dan masa berikutnya. Kegemaran bangsa Yunani merantau secara tidak langsung menjadi sebab meluasnya tradisi berpikir bebas yang dim iliki bangsa Yunani. Pada abad pertengahan misalnya dunia Barat didominasi oleh dogmatisme gereja (agama). perkembangan sejarah filsafat dibagi dalam lima tahap: 1. Filsafat Yunani 3. ilmu filsafat dipahami melalui sejarah perkembangan pemikiran filsafat. meskipun memang harus diakui bahwa hubungan filsafat dan agama mengalami pasang surut. Filsafat Yunani Klasik 2. tetapi abad modern seakan terjadi pembalasan Akibatnya.html Sejarah Filsafat Eropa Sebuah Pengantar Sejarah Singkat Dilihat dari pendekatan historis. Barat kembali melirik kepada peranan agama agar kehidupan mereka kembali memiliki makna. Barat mengalami kekeringan spiritualisme. Pemikiran Yunani sebagai embrio filsafat Barat berkembang menjadi titik tolak pemikiran Barat abad pertengahan. Namun selanjutnya. Bangsa Yunani mulai mempergunakan akal ketika mempertanyakan mitos yang berkembang di masyarakat sekitar abad VI SM (6) .blogspot.5. Perkembangan pemikiran ini menandai usaha manusia untuk mempergunakan akal dalam memahami segala sesuatu. Christian Wolff (1679 -1754) 6. Filsafat Abad Pertengahan 4. Filsafat Posmodern • Yunani Kuno Bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akal untuk berpikir. Kebebasan berpikir bangsa Yunani disebabkan di Yunani sebelumnya tidak pernah ada agama .com/2009/04/dualisme-empirisme-rasionalisme. Filsafat Modern 5. Di samping menempatkan filsafat sebagai sumber pengetahuan. Secara garis besar.

Karena. akan tetapi juga mulai melihat ke dalam (inside). salah seorang filsuf yang hidup pada masa itu. Sebagai contoh. . Banyak filsuf yang lahir dari latar belakang rohaniwan. pertanyaanpertanyaan tentang kehidupan mulai berkembang. Keadaan tersebut jelas berbeda dengan Mesir. Peran agama dimasa modern digantikan ilmu-ilmu positif Pada m asa Yunani kuno. Begitupun para filsuf zaman Yunani klasik ini. sehingga periode ini disebut dengan masa skolastik. peranan akal (filsafat) menjadi sangat kecil. Sedangkan Livingstone berpendapat bahwa adanya kebebasan berpikir bangsa Yunani dikarenakan kebebasan mereka dari agama dan politik secara bersamaan. tubuh menjadi penjara jiwa. meski harus diakui bahwa agama masih kelihatan memainkan peran. Sebagai contoh. Sementara itu. Sejak gereja (agama) mendominasi. ketika manusia melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling mereka. yaitu pada masa Thales (640-545 SM ). Pada masa Yunani Klasik. wahyu menjadi otoritas dalam. filsafat secara umum sangat dominan. Persia. • Filsafat Yunani Filsafat zaman Yunani ini diwakili oleh Plato dan Aristoteles. jiwa lebih tinggi dari tubuh. Thales. Demikian juga Phitagoras (572-500 SM ) belum murni rasional. Menurut Plato. pendidikan diserahkan pada tokoh-tokoh gereja yang dikenal dengan "The Scholastics". • Abad Pertengahan Filsafat abad pertengahan lahirnya agama sebagai kekuatan baru. Manusia terdiri dari forma dan materi. Hal ini terjadi pada tahap permulaan. Mereka tidak lagi hanya melihat keluar (oustside). Misalnya. dan India. menentukan kebenaran. Aristoteles mengatakan hakikat manusia tidak terpisah antara tubuh dan jiwa. Dengan lahirnya agama-agama sebagai kekuatan baru. Pada saat itu. Secara struktur. pertanyaan-pertanyaan yang berkembang adalah pertanyaan yang berhubungan alam semesta. Tidak ada yang lebih tinggi secara struktur. Jiwa akan bebas ketika ia lepas dari tubuhnya. gereja telah membelokkan kreatifitas akal dan mengurangi kemampuannya. apa hakikat manusia? Dari mana manusia berasal? Dari pertanyaanpertanyaan tersebut lahirlah suatu jaw aban. Pada zaman ini. Salah satunya adalah jawaban yang muncuk dari Plato bahwa hakikat manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai segala sesuatu itu. Persoalan tentang manusia mulai dipertanyakan. Mereka mempertanyakan hakikat kehidupan ini. mendapatkan kesimpulan bahwa penyebab pertama kehidupan adalah air karena ia melihat adanya kehidupan ini karena ada air. terhadap agama. Ini berangkat dari kekaguman manusia terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya.yang didasarkan pada kitab suci.

baik sebagai individu maupun sosial. Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (16321704). adalah sintesa agama dan filsafat dengan arah yang berbeda. sedangkan wahyu sepenuhnya bergantung pada penalaran. Mereka berupaya memberikan pembenaran apa yang telah diterima dari gereja secara rasional. yaitu Tuhan. dibalik keteraturan dan ketertiban alam semesta ini pasti ada yang mengendalikan. Menurutnya. Kehidupan yang terbaik adalah kehidupan bertapa. dan yang terpenting adalah cinta pada Tuhan. Pernyataan ini sangat terkenal dalam perkembangan pemikiran modern. Dalam hal ini. Problem utama masa Renaissance. karena dengan rasio manusia dapat memperoleh kebenaran. akhirnya muncul semangat perubahan dalam kerangka berfikir. Filsafat ini jelas berbeda dengan sifat filsafat rasional yang lebih mendahulukan pengertian dari pada iman. • Filsafat Modern Masa filsafat modern diawali dengan munculnya Renaissance sekitar abad XV dan XVI M. dengan pelopor utamanya. Kebenaran berpangkal pada aksioma bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dari yang tidak ada (creatioex nihilo). Diantara filosof masa Renaissance adalah Francis Bacon (1561-1626). Hal ini menunjukkan bahwa Bacon termasuk orang yang membenarkan konsep kebenaran ganda (double truth). Di antara filosof skolastik yang terkenal adalah Augustinus ( 354-430). Kebenaran mutlak ada pada ajaran agama. yaitu credo utintelligam (saya percaya agar saya paham). sebagaimana periode skolastik. Ciri khas filsafat abad pertengahan ini terletak pada rumusan Santo Anselmus (1033--1109). tetapi ia menganggap bahwa segala sesuatu yang bercirikan lain dalam teologi hanya dapat diketahui dengan wahyu. karena dianggap mengangkat kembali derajat rasio dan pemikiran sebagai indikasi eksistensi setiap individu. yaitu kebenaran akal dan wahyu. Aliran Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan dan pengenalan berasal dari . filsafat kembali mendapatkan kejayaannya dan mengalahkan peran agama. Kemudian muncul aliran Empirisme. Argumentasi yang dimajukan bertujuan untuk melepaskan dari kungkungan gereja. Ia berpendapat bahwa filsafat harus dipisahkan dari teologi. Salah satu semboyannya "cogito ergo sum" (saya berpikir maka saya ada). Era Renaissance ditandai dengan tercurahnya perhatian pada berbagai bidang kemanusiaan.Para filosof aliran skolastik menerima doktrin gereja sebagai dasar pandangan filosofisnya. Meskipun ia meyakini bahwa penalaran dapat menunjukkan Tuhan. yang bermaksud lepas dari dogma-dogma. Puncak masa Renaissance muncul pada era Rene Descartes (1596-1650) yang dianggap sebagai Bapak Filsafat Modern dan pelopor aliran Rasionalisme.

sehingga Voltaire (1694-1778) menyebutnya sebagai the age of reason (zaman penalaran). dapat dikatakan bahwa abad modern merupakan era pembalasan terhadap zaman skolastik yang didominasi gereja. keagam aan bersifat unik dan membuat individu menyadari bahwa dunia merupakan bagian dari system spiritual yang dengan sendirinya memberi nilai bagi atau . Sebagai salah satu konsekuensinya adalah supremasi rasio berkembang pesat yang pada gilirannya mendorong berkem bangnya filsafat dan sains. mempunyai arti sebagai perasaan (feelings). Oleh karena itu. akal terlepas dari kungkungan gereja. Dengan demikian. teori dianggap benar. Tokoh filsuf yang sangat mengagungkan kekuatan akal dan dianggap sebagai Bapak Filsafat Modern adalah Rene Descartes.pengalaman. • Posmodernisme Filsafat postmodern ditandai dengan keinginan untuk mendobrak sifat-sifat filsafat modern yang mengagungkan keuniversalitasan. Periode filsafat modern di Barat menunjukkan adanya pergeseran. menurutnya. Pada masa Aufklarung ini muncul keinginan manusia modern menyingkap misteri dunia dengan kekuatan akal dan kebebasan berpikir. Sebenarnya. berbeda dengan filsafat modern yang mengagungkan narasi-narasi besar. Masa ini dikenal dengan Aufklarung atau Enlightenment atau masa pencerahan sekitar abad XVIII M. baik pengalaman batiniah maupun lahiriah. kependetaan dan anggapan bahwa kitab suci sebagai satu-satunya sumber pengetahuan diporak-porandakan. Pragmatisme awalnya diperkenalkan oleh C. yang kemudian berkembang ke Perancis dan akhirnya ke Jerman. jika teori berfungsi bagi kehidupan manusia.S. Filsafat postmodern cenderung lebih beragam dalam hal pemikirian. Di tengah bergemanya pemikiran rasionalisme dan empirisme. Pada abad ini dirumuskan adanya keterpisahan rasio dari agama. Karena itu. kepercayaan adalah aturan bertindak. Pierce (1839-1914). Aliran ini juga menekankan pengenalan inderawi sebagai bentuk pengenalan yang sempurna. filsafat postmodern sangat mengagungkan nilai-nilai relativitas dan mininarasi. Sedangkan agama. Menurutnya. kebenaran tunggal. muncul gagasan baru di Inggris. tindakan (acts) dan pengalaman individu manusia ketika mencoba memahami hubungan dan posisinya di hadapan apa yang m ereka anggap suci. William James berpendapat bahwa teori adalah alat untuk memecahkan masalah dalam pengalaman hidup m anusia. dan kebebasnilaian. di Inggris dan Amerika muncul aliran Pragmatisme yang dipelopori oleh William Jam es (1842-1910). Pada awal abad XX. segala bentuk dominasi gereja. dan berbagai kepercayaan dapat dibedakan dengan membandingkan kebiasaan yang dihasilkan. Dengan demikian. Karena itu. kepercayaan menghasilkan kebiasaan.

baik alam ataupun manusia. dengan alas an adanya paradoks dan apresiasi terhadap rasio manusia dengan keyakinan adanya kekuatan ghaib yang merupakan cirri keimanan dalam agama.com/2010/03/sejarah-filsafat-eropa.html DEFINISI RASIONALISME. (3). Fenomenologi sebenarnya merupakan teori tentang fenomena. melainkan pada upaya menafsirkan gejala-gejala. sejarah filsafat eropa http://www. Filsafat yunani. yang menjadi asas peradaban Barat juga dianut oleh golongan modenis dan liberal Muslim. Perkembangan Filsafat Ilmu. karena dapat dijadikan kriteria terakhir dalam filsafat. untuk mendapatkan pengetahuan yang benar ialah dengan menggunakan intuisi langsung. Rasionalisme. Aliran rasionalisme tidak terletak pada pengembalian segala sesuatu kepada konsep semata-mata. sejarah filsafat. ia mempelajari apa yang tampak atau yang menampakkan diri. tokoh Pragmatisme lainnya. juga berkembang aliran Fenomenologi di Jerman yang dipelopori oleh Edmund Husserl (1859-1938). Diposkan oleh Hendri Ansori di 03:24 Label: cabang-cabang filsafat. kerana segala sesuatu tidak terbatas bagi akal manusia. sesuai dengan kaedah-kedah rasional (5) . Menurutnya. Oleh yang demikian. Filsafat Ilmu. meskipun ada sebahagian yang menolak kemungkinan ini.hendria. Baginya. Sejarah. Rasional adalah suatu kecenderungan pemikiran yang berorientasikan upaya menafsirkan alam dan segala fenomena manusia dan perbuatannya dengan tertumpu pada sejumlah teori. Pada saat yang bersamaan. (4).kepadanya. Agak berbeda dengan William James. John Dewey (1859-1952) menyatakan bahwa tugas filsafat yang terpenting adalah memberikan pengarahan pada perbuatan manusia dalam praktek hidup yang harus berpijak pada pengalaman. mazhab rasionais boleh muncul dalam wilayah pemikiran keagamaan. Rasionalisme didefinisikan sebagai aliran ideologi yang meyakini bahawa segala pengetahuan dapat diraih oleh manusia melalui akal fikirannya semata-mata. perkembangan filsafat. dalam erti mendewakan akal fikiran dan menjadikannya kayu ukur dalam menilai segala sesuatu. Filsafat. filsafat modern. Pada abad tersebut juga lahir aliran Eksistensialisme yang dirintis oleh Soren Kierkegaard (1813-1855).

com/archive/51. Falsafah moden bermula di Barat di Benua Eropah pada abad ke 17 dengan kemunculan aliran rasionalisme. Golongan rasionalis menganggap apa yang difikir oleh akal secara jelas wujud diluar akal mereka.Akal pemegang autoriti terakhir bagi penentuan kebenarannya. (3)http://ppips. Ahli falsafah rasionalis menyatakan bahawa kebenaran adalah bersumberkan ketaakulan.Daripada definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahawa rasionalisme adalah penerimaan bahawa fikiran sebagai prinsip yang tertinggi yang merupakan organ ilmu yang menghakimkan segala dan penolakan segala yang mengatasinya seperti wahyu.blogdrive. .my/web/islambest/index. Bahkan Descartes dan Leibniz menganggap wujud idea sedia (innate idea) dalam minda manusia. (7) Oleh yang demikian boleh dikatakan ciri-ciri rasionalisme menjurus kepada aspek penggunaan akal semata-mata dalam menjelaskan kebenaran.Filsafat Etika Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.php? option=com_content&task=view&id=114&Itemid=105 (4) http://ilmiah. (6). CIRI-CIRI RASIONALISME.html (5) Dr. Mereka memberikan penekanan kepada kesanggupan minda manusia sebagai sumber kebenaran samada berkaitan manusia mahupun dunia.Rasionalisme menekankan fikiran sebagai sumber utama pengetahuan manusia 2.utm. nubuwwah. Ahmad Mahmud Shubhi. ia lebih agung dan wujud secara bebas daripada pengalaman pancaindera dan ilmu pengetahuan adalah bersifat a priori . Antara ciri-ciri rasionalisme yang dapat dijelaskan iaitu : 1. 2001. bukan wujud secara khayali semata-mata. Kemunculan aliran rasionalisme banyak dipengaruhi oleh perkembangan sains dan matematik dengan membawa pendekatan bahawa ketepatan falsafah menyamai ketepatan matematik.

Setiap benda hanya boleh dijelaskan melalui satu sistem sahaja iaitu ketaakulan 5. Akal.Sausan (kristian dari Iraq peluk Islam kemudian murtad) memperkataka tentang qadar.Daripada Sausan. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Maabad al-Juhani mempelajari tentang qadar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Ahmad Sunawari Long. John of Damascus. Pandangan dunia barat adalah berpaksikan kepada fahaman akal fikiran. 4.3. Menurut ajaran Rasulullah SAW.2006.Sikap atau pemikiran yang mempercayai bahawa kepercayaan agama seharusnya ditolak jika ia didirikan tanpa asas rasional.menerapkan ajaran Kristian dan pemikiran Greek ke dalam pemikiran Islam. Masalah besar menunjukkan teologi Islam dipengaruhi pemikiran Greek dan Kristian ialah tentang keqadiman al_quran. .Oleh disebabkan pertembungan budaya perkara ini diketepikan. hlm 93 (7) Ibid hlm hlm 94 Apa yang jelas di sini terdapat perbezaan yang ketara di antara pandangan Islam dan barat. rasionalisme dan kebendaan dalam kehidupan mereka. (9). baginda pernah melarang para sahabat membangkitkan persoalan qadar atau takdir Allah SWt kerana kesannya akan mencacatkan dan menggugat keimanan. melalui kegiatan penterjemah karyakarya asing dalam bahasa Arab.Optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan ditunjang oleh kemajuan sains dan teknologi. Saluran pertama pengaliran pemikiran asing berlaku apabila wilayah-wilayah yang telah begitu lama dipengaruhi oleh tamadun Greek -Rumawi telah ditawan oleh tentera Islam seperti wilayah Syria.(8). Menurut sejarah kemasukan pemikiran asing dalam Islam berlaku melalui dua saluran iaitu pertama . SEJARAH KEMUNCULAN RASIONALISME.melalui proses asimilasi bangsa dan kedua. Sejarah Falsafah .(10). kebebasan bertindak dan tentang sifat tuhan. perkembangan sains dan ketepatan matematik sebagai rujukan asas dalam kehidupan telah dipisahkan dari sumber wahyu yang akhirnya akan menyebabkan manusia tidak mengenali jalan menuju Tuhannya.

.Montgomerry Watt.Beberapa orang Sahabat Abdullah ibn Abbad. 1961.-------------------------------------------------------------------------------------------------------(8) F.tentang penafian sifat tuhan. Ijtihad menggunakan logik sebagai pemangkin dan logic banyak . Dalam Tamadun Islam . hlm 4. Dengan kematian Maabad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi Qadariah tidak terus terhapus.Wasil ibn `Ata’ pengasas aliran muktazillah berpendapat orang yang melakukan dosa besar bukan seorang yang kafir atau muslim tetapi terletak diantara kedua-duanya. (10) W. Seale.Fahaman ini mengajar bahawa manusia sebenarnya tidak mempunyai sebarang kekuasaan terhadap sesuatu. Selepas kewafatan nabi. Jahmn Ibn Safwan pula terpengaruh dengan John of Damascus.. (11).al-Ja`ad ibn Dirham terima aliran ini daripada Ibban Sam`an dan beliau terima dari Talut ibn A`sam ( seorang Yahudi hidup sezaman dengan Nabi). Ijtihad ialah satu proses yang dilakukan oleh ulama untuk melakukan sesuatu hukum dengan dilakukan secara bersungguh-sungguh bagi situasi yang tidak wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(11) Morris S.cit. kerana segala-galanya dibawah kawalan Allah SWT sepenuhnya.Ans menasihatkan orang ramai memulaukan penganut aliran ini. isu dan kejadian yang baru memerlukan ijtihad bagi menyelesaikan sesuatu perkara dan masalah.Seale. New York:New York University Press. Abu Hurairah. hlm58-68. (9) Morris s. Maabad ialah pelopor aliran qadariah menafikan takdir Allah SWT menekan kebebasan manusia bertindak. 1968. Edinburgh: Edinburgh University Press.Muslim Theology: A Study of Origins with Reference to The Church Fathers.Selepas Maabad aliran Qadariah disebarkan oleh seorang Qibti iaitu Ghailan al-Dimashqi.hlm 85. Begitu juga kematian Jahmn Ibn Safwan tidak menyebabkan ajaran terhapus. Jabir. Ltd.E Peters. hlm 46 -47. Aristotle and the Arabs: The Aristotelian Tradition in Islam. The Formative of Islamic Though.umat Islam terdedah dengan situasi. Sebaliknya terus hidup dibawah naungan aliran baru Muktazillah. London: Luzac & Co. op.1973. orang Islam merujuk kepada ajaran Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah. Rentetan daripada fahaman Qadariah muncullah al-Ja`ad ibn Dirham dan juga Jahmn Ibn Safwan di khurasan mengasaskan fahaman Jabariah.

RENE DESCARTES • • Seorang Katolik Roman Perancis Mengkritik falsafah klasik dan berpegang dengan ilmu Matematik yang hanya meyakinkan. Ianya ditentang kerana logik digunakan untuk berhujah tentang benda ghaib sehingga bertentangan dengan akidah Islam. tuhan tidak mengetahui bahagian sekecil-kecil alam ini. . (13). dan merobek seluruh pemahaman yang songsang dan bercelaru itu.Imam al-Ghazali seorang yang menulis buku yang besar menentang fahaman Muktazillah iaitu Tahafut al-Falasifah (Sanggahan Falsafah). Al Ghazali tega bangun ditengah-tengah gelanggang falsafah.Golongan Asyariyyah memegang kepada ajaran Islam yang asal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(12) Nota Kuliah Falsafah Sains. Gottrfied Wilhelm Leibniz (1646 – 1716 M).com/tag/antara-syariat-dan-tasawuf/ (14) Nota Kuliah Falsafah Sains. bnu Rusyd. Beliau menulis buku menjawab buku yang ditukis oleh Imam Al-Ghazali iaitu Tahafut al Tahafut. Falsafah dan logik merosot dalam tamadun Islam. Rene Descartes ( 1596-1659 M) 2. Baruch Spinoza ( 1632 -1677) 3.Golongan Muktazillah ditentang oleh golongan Asyariyyah terutama Imam Ghazali. Hujah yang terdapat dalam buku karangan beliau itu tidak dapat menangkis hujah Imam Al-Ghazali. (13) http://netlog. Kemunculan aliran rasionalisme di barat dirujuk kepada teori ilmu yang dipegang oleh ahli falsafah utama pada abad 17 dan ke 18 iaitu :(15) 1. (14). Dalam bukunya tahafut al-falasifah beliau sendiri telah menyanggah pandangan ahli falsafah yang membawa kepada kekufuran yakni hujah alam ini qadim.digunakan dalam berhujah.Tokoh falsafah banyak menggunakan logik akal ialah golongan Muktazillah. dan ketiadaan kebangkitan jasmani pada hari Qiamat.wordpress.. tokoh Muktazillah yang terakhir (dilahirkan di Sepanyol). (12).

Sebagaimana yang kita tahu pada masa itu amat susah untuk menyoal pihak agama dan institusi gereja dengan cara terbuka. • • Akal adalah asas dan panduan bagi mencapai kebenaran Bapa falsafah moden. Sejarah Falsafah .• Falsafah Descartes dibangunkan berdasarkan suasana Zaman Renaissance dan latar belakang peringkat awal falsafah moden. Perkembangan ajaran dan aliran ide yang bersifat rasional dan sekular ini menyebabkan perasaan misteri dan ghaib terhadap alam semula jadi mula dihakiskan . Rules of the Direction of under Standing (1628) 2.2006. Prince of Philosophy (1644) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(15)Ahmad Sunawari Long. • Berfahaman humanisme yang menolak autoriti agama bertujuan mencapai ilmu sains dan falsafah.1650 telah mula menunjukan tentangan secara tersendiri. Discourse ( Fizik dan Matematik) (1637) 4. (1641) 5. Meditations on the First Philosophy. . Rene Descartes 1596. ideaidea dan nilai-nilai lama digantikan dengan idea baru dan nilai baru yang mana membentukan pandangan dunia/pandangan semesta yang baru.karya yang dihasilkan oleh Rene Descartes iaitu :(16). Descartes menyoal ajaran kristian lama dalam buku 'discourse on the method' mengenai peranan dan kuasa tuhan dalam alam semesta. Dimana pihak gereja mempunyai kuasa pedagogi yang membolehkan menangkap.Lama kelamaan masyarakat Eropah tidak lagi takut meneroka alam. Alam dianggap suatu fenomena yang boleh dikaji dan ditakluk untuk kepentingan material dan keduniaan. Karya. Methodologi atau kaedah saintifik Descatres membekalkan manusia dengan idea asas bersifat rasional dan logik. menyeksa dan membunuh sesiapa yang dianggap anasir anti agama . hlm 94 Semasa revolusi sains berlaku orde lama ditumbang dan digantikan dengan orde baru .Pemikir zaman renaisans mula menentang ajaran Kristian yang mengongkong hidup mereka. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Le Monde ( Sains dan Falsafah) (1634) 3. 1.

Beliau mementingkan rasionalisme dan menganggap idea rasional dan logikal lebih betul dan tepat dari idea-idea yang diwarisi dari generasi lama serta menganggap urusan dan pergolakan dunia ini berlaku semulajadi tanpa pengaruh atau arahan tuhan. http://jaishun. Jadi baginya bagimana seseorang itu dapat tahu dengan pasti bahawa dia itu sedang mengalami sesuatu pengalaman tertentu.html . Manusia hanya dapat berpegang pada akal fikirannya sendiri. Jelas dapat kita lihat Descartes menghubungkan teori sainsnya yang bersifat empirikal itu kepada pemikiran masyarakat Eropah dimana semua fenomena didunia ini berlaku mengikut hukum matematik yang mana dapat diselesaikan melalui cara tersendiri tidak melalui tuhan atau kuasa ghaib yang mentadbirnya. Mengikut beliau tuhan mungkin tidak jujur .Descartes menyoal pandangan lama yang mengatakan tuhan menentukan segala fenomena yang wujud mengikut syarat dan hukum tertentu. Disebabkan beliau memegang aliran idea humanisme. mabuk. katanya kita mungkin bermimpi.blogspot.com/2009/08/rasionalisme-dan-penjelasan-yang. therefore I am'. dan sebagainya. gila. rasionalisme dan sekularisme beliau mementingkan manusia dan manusia diletakan dipusat alam. Beliau memetakan masalah supaya dapat diselesaikan secara objektif. Tujuan descartes adalah membentuk methodologi baru yang dapat digunakan sebagai alat oleh manusia agar dapat merombak kembali pegangan hidup mereka. Bagi beliau manusia dapat hidup dengan bergantung kepada ilmu saintifik yang sistematik. Kaedah ini juga dikenali sebagai aruhan akal dimana kejelasan akal itu penting. Langkah pertama yang Descartes lakukan ialah menimbulkan keraguan kepada sebarang pernyataan kecuali disahkan melalui ujian. Descartes bukanlah tidak percaya tuhan malah beliau merupakan penganut khatolik yang kuat cuma beliau cuba merubah paradigma yang salah itu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(16) Ibid hlm 95 Beliau meletakan kekuatan akal rasional melalui ideanya 'I think.

di La haye. Walaupun pada awalnya Descartes agak keberatan. Pusat pendidikan ini telah berpegang kuat dengan fahaman skolastik. namun akhirnya beliau menerima undangan tersebut yang nyata telah menjadi penyebab kematiannya. sesuatu perkara yang tidak pernah beliau lakukan selama ini. Beliau telah meninggal dunia pada 11 Februari 1650 akibat menghidap penyakit pneumonia. Jasad Rene Descartes telah dibawa pulang ke Perancis untuk dikebumikan Falsafah Moden Falsafah moden adalah tahap ketiga falsafah Barat yang nyata telah dipelopori oleh Rene Descartes yang merupakan ahli matematik dan juga ahli sains. Rene Descartes telah mendapat pengiktirafan Queen Christina dari Sweden untuk menyertai halaqah perbincangan di Stockholm dan meminta Rene Descartes mengajarnya falsafah. Falsafah moden telah bermula di Barat di Benua Eropah pada abad ke-17 dengan munculnya aliran rasionalisme. Rene Descartes juga mengalami masalah kesihatan di mana beliau diberi kebebasan dan kelonggaran untuk memiliki masa tidur yang secukupnya dan hanya bangun dari tidur seawal 11 pagi setiap hari. Keadaan ini diburukkan lagi dengan cuaca sejuk di Sweden. Di sini beliau telah menjalani kursus pendidikan selama sembilan tahun. Falsafah Descartes telah wujud berdasarkan suasana Zaman Renaissance dan latar belakang peringkat awal falsafah moden. sebuah Bandar kecil di Touraine. beliau sering dibebani dengan kesangsian dan keraguan yang tidak berkesudahan. Walaupun beliau adalah seorang pelajar yang cemerlang di kolej itu. Pada tahun 1649. Beliau adalah anak yang ketiga dari keluarga yang amat disegani. Beliau telah diminta untuk memberi tutorial kepada Queen Christina seawal lima pagi. Beliau telah mengkritik falsafah pra-moden dan beliau hanya mempunyai keyakinan dengan kebenaran ilmu matematik yang akan tetap kekal atau kebenaran yang hakiki walaupun sesorang itu melihat dari sudut metafizika atau dari sudut epistemologinya.Scrib Rene Descartes (1596-1650) Rene Descartes dilahirkan pada 31 Mac 1596. Falsafah Descartes lebih tertumpu kepada peranan akal dan juga diri seseorang individu itu . Perancis. Rene Descartes telah mendapat pendidikan awal di Jesuit College of La Fleche.

sendiri. Karyakarya lain beliau ialah Meditations on the First Philosophy pada tahun 1641 dan Principles of Philosophy pada tahun 1644. beliau telah dipengaruhi oleh tradisi rasionalisme Plato. Kemudian pada tahun 1637. Skeptisisme atau keraguan yang hampir menyerupai falsafah akademik Plato telah banyak mempengaruhi karya dan latar belakang falsafah Descartes. Sebagai seorang ahli falsafah. Rasionalisme Rasionalisme adalah teori ilmu yang dipegang oleh ahli falsafah pada abad ke 17 dan 18. “I think therefore I am!” (Saya berfikir kerana itulah diri saya!). . Prinsip yang dipegang beliau ialah ‘mengelak sebarang prejudis dan penulisan yang tidak tepat. Rene Descartes telah mengemukakan kaedah kesangsian dalam pengasasan epistemologi Barat moden. Kaedah kesangsian ini telah ternyata menjadi asas falsafah ilmu dan perkembangan ilmu Barat sehingga sekarang.’ Pada peringkat awal. kajiannya hanya terbatas kepada sains dan kemudiannya beliau melibatkan diri dalam bidang metafizik. beliau telah menerbitkan Discourse on Method berkenaan subjek fizik dan matematik. Di antara karya beliau yang unggul Ialah Rules for the Direction of the Mind berkenaan metod sains dan falsafah yang ditulis pada tahun 1628 tetapi hanya diterbitkan pada tahun 1701. Walaupun Rene Descartes berpegang kepada mazhab Katholik. Rene Descartes juga merupakan seorang yang berfahaman humanisme yang menolak autoriti agama bertujuan untuk mencapai ilmu dan falsafah. Bagi beliau. Seiringan dengan Plato. Beliau juga telah melakukan reformasi secara radikal dalam bidang intelektual yang menghasilkan perspektif baru dalam falsafah dan akhirnya masyarakat telah menolak aliran skolastikisme. beliau banyak terpengaruh dengan cabaran golongan Reformasi dalam menentang pihak gereja terutama cabaran menentang fahaman Aristotelianisme Zaman Pertengahan. akal adalah asas dan panduan bagi mencapai kebenaran. Descartes telah menolak pandangan golongan skeptik zaman pembaharuan yang menolak dan menafikan bahawa manusia mampu untuk memperolehi pengetahuan. Beliau telah terlibat secara aktif dalam revolusi sains dan keinginan untuk menaikkan sekali lagi fahaman skeptik Yunani dengan menentang Renaissance.

prejudis. Aliran rasionalisme mempercayai ketaakulan sahaja yang membolehkan seseorang mencapai ilmu tentang kewujudan atau sesuatu atau setiap benda itu hanya boleh dijelaskan melalui satu sistem sahaja iaitu ketaakulan. kebenaran mestilah sesuatu yang pasti dan tidak goyah. Pendekatan beliau dalam pemecahan soal bagaimana akal manusia bekerja sebagai alat yang menghasilkan ilmu telah menjadi ikutan sejumlah ahli falsafah ternama. Descartes juga berkata bahawa. Pada umumnya. cara hidup ataupun apa juga pegangan yang dianggap tidak rasional. hanya bersedia untuk menerima sesuatu perkara itu sebagai benar jika dapat dibuktikan kebenarannya dan kebenaran yang terhasil tidak mungkin terdedah kepada kesilapan kerana ia berdasarkan rasional seseorang. sistematis dan utuh di tangan Rene Descartes. Keraguan yang munasabah adalah teknik yang digunakan dan keraguan ini hanya terhasil setelah melalui proses pemikiran. Pertama. . Rene Descartes telah menjadi penyebab epistemologi atau teori ilmu terangkat menjadi tumpuan kajian ahli falsafah. Kedua. Perkataan radikal membawa maksud kesangsian yang asas dan ekstrem kerana bagi Descartes. Descartes juga percaya bahawa penggunaan kebolehan penaakulan yang dikurniakan oleh Tuhan adalah satu-satunya cara manusia mencari kebenaran yang hakiki. penggunaan keraguan dilakukan secara berhati-hati. Aliran ini juga mempercayai bahawa kepercayaan agama seharusnya ditolak jika ia didirikan tanpa asas rasional atau sesuatu komitmen yang kuat kepada ketaakulan dan menentang sebarang bentuk kepercayaan. sesuatu itu bermula dengan pembuktian jelas dan nyata dan dilanjutkan dengan cara yang betul yang mana pada setiap tahap berdasarkan tahap sebelumnya. Rene Descartes yang dianggap sebagai pengasas kepada aliran rasionalisme di Barat cuba menggunakan akal semata-mata tanpa mengaitkan peranan pancaindera dalam usahanya untuk membuktikan bahawa ilmu itu hanya terhasil melalui proses taakulan.” menemui bukti yang mencukupi dan perkara tersebut tidak boleh diragui lagi.terdapat dua prinsip utama yang mendasari teori Keraguan Descartes. “kita tidak boleh menangani sifat keraguan kerana hanya dengan keraguan kita boleh menghapuskan keraguan. Pendekatan beliau ini dikenali sebagai “Kesangsian Radikal” (Radical Doubt).Rasionalisme telah mendapat garapan yang lebih mendalam.

Beliau juga menganggap sesuatu idea yang rasional dan logikal lebih tepat dan betul dari idea-idea yang diwarisi dari generasi lama.com/doc/5372032/Rene-Descartes#open_download . Kesimpulan Walaupun aliran pemikiran Descartes banyak dipengaruhi oleh tokoh falsafah sebelumnya seperti Aristotle dan Plato tetapi tidak boleh dinafikan lagi Rene Descartes adalah salah seorang ahli falsafah yang teragung dalam sejarah dunia falsafah Barat moden.scribd. http://www. Aliran pemikirannya telah membuka ruang baru kepada ilmu falsafah dan ahliahli falsafah selepas zamannya. Berdasarkan falsafah Descartes ini bermakna Tuhan yang selalu dilihat sebagai ‘principle of explaination’ telah diketepikan oleh Descartes. Beliau hanya mempercayai dua bentuk kewujudan iaitu akal fikiran manusia dan dunia fizikal ataupun dua bentuk dunia iaitu minda dan jisim.Falsafah rasionalisme Descartes mengimplikasikan kewujudan minda manusia yang mutlak dan mampu untuk menjelaskan kejadian atau fenomena alam. Rene Descartes telah dianggap sebagai bapa falsafah moden kerana usaha dan kesungguhan beliau mencari satu kaedah dalam seluruh cabang penyelidikan mengenai manusia dan usahanya memperkenalkan konsep dan hujah yang boleh dijadikan asas dalam dunia falsafah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful