You are on page 1of 2

Advekcija prijenos nekog atmosferskog svojstva a (npr.

temperature, vlanosti,
vrtlonosti) samo gibanjem mase, dakle poljem vjetra. Advekciju moemo
prikazati vektorski kao

G a a a
v a = ( u + v + w ),
x y z
G
gdje je v vektor brzine s komponentama u, v i w, a a je gradijent promatranog
svojstva:

a a a
a = + +
x y z

Valja naglasiti da i promatrano svojsvto a moe biti vektorsko polje.

U meteorologiji nas esto zanima samo horizontalna advekcija

G a a
v h a = ( u + v ),
x y

gdje su u i v horizontalne komponente brzine

ili advekcija du izobarne plohe

G a a
v p a = ( u +v ),
x y

gdje su u i v komponente brzine na izobarnoj plohi.

Na donjoj slici je ilustriran jedan primjer horizontalne advekcije temperature.


T
d no
h la
u
T+2
h
T
v
v

T+4
y
toplo
x

G
Vektor horizontalne brzine v ima komponente u i v, a horizontalni gradijent
T T
temperature hT ima komponente i . Kako o ovom primjeru zrak struji od
x y
hladnijeg prema toplijem podruju, radi se o hladnoj advekciji:

G T T
vh T = ( u +v )< 0.
x y