You are on page 1of 3

CONTOH SOALAN.....

Standard 3
1
3.1 Kemahiran Menyediakan Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran
Gagasan : 3.1.1 : Rancangan Pengajaran Tahunan
Soalan : Yang manakah ciri-ciri gagasan 3.1.1 yang anda amalkan dalam melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran?

Ciri-Ciri
Menepati takwim
Lengkap untuk sepanjang tahun/semester
Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) terkini
Berdasarkan Pekeliling yang berkaitan pengajaran dan pembelajaran

Rubrik

1 Satu atau tiada ciri dapat diamalkan

2 Dua ciri dapat diamalkan

3 Tiga ciri dapat diamalkan

4 Kesemua ciri dapat diamalkan

Kerjasama semua guru amat diperlukan


bagi tujuan peningkatan profesionalisme
perguruan ........
.......Terima kasih.......
STANDARD GURU MALAYSIA (SGM)

Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh
guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi
membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Dokumen ini disediakan sebagai
panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam
usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. Dokumen ini akan disemak semula secara
berkala bagi tujuan penambahbaikan berterusan.

Semua guru adalah dikehendaki untuk membuat pengisian untuk Standard Guru Malaysia
( SGM ). Pengisian dibuat melalui laman sesawang apps.moe.gov.my/sgm.
Login id pengguna adalah no.kad pengenalan dan kata laluan adalah 4 angka terakhir.
Contoh : id pengguna ( 821212-13-5612 ) dan kata laluan ( 5612 ).

Semua guru dikehendaki membuat pengisian pada atau sebelum 31 Mac 2012.Sebarang
pertanyaan, sila berjumpa dengan Guru Data ( En.Mohd Norizam b Saari ) atau hubungi
Unit ICT/Maklumat ( u.p : En.Awang Ahmad b. Awang Sadit ) di talian 082-803660 untuk
maklumat lanjut.

TANDARD 1
Soalan Standard 1 Terbahagi kepada 3 Domain iaitu :
1.1 Domain Diri - 14 Soalan
1.2 Domain Profesional - 7 Soalan
1.3 Domain Sosial - 5 Soalan

STANDARD 2
Soalan Standard 2 Terbahagi kepada 8 Domain iaitu :
Falsafah, maklamat, dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran -2 Soalan
Falsafah, maklamat, objektif kurikulum dan kokurikulum, hasil pembelajaran, dan keperluan pengajaran dan pembelajaran bagi
mata pelajaran yang diajarkan - 3 Soalan
Kandungan mata pelajaran yang diajarkan - 2 Soalan
Kandungan Ilmu pendidikan - 7 soalan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), media dan sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum - 1 soalan
Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif - 3 soalan
Kaedah pentaksiran dan penilaian, dan penyelidikan tindakan untuk menambahbaik amalan pengajaran dan pembelajaran - 2 soalan
Potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu - 1 soalan

STANDARD 3
Soalan Standard 3 Terbahagi kepada 4 Kemahiran iaitu :
Kemahiran Menyediakan Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran - 11 Soalan
Kemahiran Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran - 8 Soalan
Kemahiran Memantau, Mentafsir dan Menilai - 2 Soalan
Kemahiran Mengurus Bilik Darjah - 3 soalan