You are on page 1of 4

Exercicios de ecuacins matriciais

1. Acha, se existe, unha matriz X que verifique a ecuacin : B2X BX + X = B, sendo


2 1
B=
0 3
1 2 5
2. Dadas as matrices A= e B= , acha unha matriz X tal que AX + B = O
2 1 5

3.Resolve a ecuacin matricial AX + C = B , sendo


4 1 1 2 0 1 0 1 2 1
A , B , C
1 0 2 1 1 0 1 0 3 0

0 0 1

4. Calcula a matriz X que verifica X A = B, sendo A 1 0 0 , B 0 1 1 .
0 1 0

1 0
5. Calcula a matriz Y que verifica MY + M-1 Y = I, sendo M= , I=matriz identidade
1 1
de orde 2

1 0 0

6. Dada a matriz A= 0 0 1 , calcula a matriz X que verifica XA + A = 2 I , sendo I a
0 1 0

matriz unidade de orde 3

2 1 0

7. Dada a matriz A= 0 0 1 , calcula a matriz X que verifica XA + X - 2A = O
1 1 0

1 0 1

8. Dada a matriz M= 1 0 0 , resolve a ecuacin matricial MX = 3At , sendo
2 1 1

A= ( 1 0 1 ).
1 1 0 0
9. Dada a matriz A= , resolve a ecuacin matricial AAt X = B, sendo B=
1 0 1 3
0 1 1
10. Resolve a ecuacin matricial A2X = B, sendo A= e B=
2 1 0
1 1 0

11. Dada a matriz A= 0 1 0 calcula a matriz X tal que XA + At = 2X
0 1 1

1 2 1
12. Dada a matriz B= , calcula unha matriz X tal que BXB B = B-1
2 2 0
SOLUCINS: ecuacins matriciais