You are on page 1of 2

Lesson 4 YRngcAn

1. TIngshuO xiD ge xIngqI yQu HDnyW bKsDi.

2. XiDnzDi lJ KAizhAijiF hBi yQu HrshJ tiAn.

3. JIchCng hGn yuCn, nK yDo kAichE ma?

4. QIngzhEn cAnguCn lJ zhHli bV tDi jLn.

5. CPng zhHr zQu dDo yIyuDn yDo duOjiW?

6. NK yDo zuR fEijI hBishi zuR bAshL?

7. ND shL wQmen cAnguCn de xIn fVwXyuBn.

8. JIntiAn yJgRng yQu jiW ge rFn lBi miDnshL.

9. WQ yDo diCn ZhOngguP chB, nK ne?

10. ZhH bGn shU wQ yDo sRng gGi tA.

By Nina -1-
Lesson 4 YRngcAn

11. ND jiDn hPngsH de yIfu fEichBng piDoliang.

12. ZhH ge diDnyKng nK kDn le jK cL?

13. QX JJlPngpO de fEijI piDo yL bCi yuBn.

14. WQ de nYFr zhK yQu sAnshJ gOngjIn.

15. TA qX shAngdiDn mCi le liCng zhAng zhuOzi.

By Nina -2-