You are on page 1of 1

Lesson 3 DC DiDnhuD

1. WQ zDi kAichE, bX nFng dC diDnhuD gGi nK.

2. JIntiAn zCoshang mFiyQu rFn liVyBn gGi nK.

3. WQ de HDnyW lCoshI xLng HuBng, nK de ne?

4. BDba yDo nK wCnshang huJdiDn gGi tA.

5. TA mCi le shQujI gGi tA Frzi.

6. XIngqIwW zCoshang nK jK diCn kAishK shDngbAn?

7. NK nFng gGi wQ liCng bGn shU ma?

8. TA shEngbLng le, suQyK tA hGn lHi.

9. JInniBn yKjIng mFiyQu jIhuL qX lYyPu le

10. QKng gGi wQ yJ ge jIhuL zhDogX nK.

11. XIwDng wQmen nFng nWlL xuFxJ nWlL gOngzuR.

12. WFi, mJngtiAn nK xiCng jiArX wQmen ma?

By Nina -1-