You are on page 1of 2

Lesson 2 MiDnshL

1. MJngtiAn nK yDo qX xuFxiDo miDnshL ma?

2. QKng zDi zhHr tiBnxiG nK de mJngzi.

3. WQ xiCng mCi liCng fHn HuByW bDozhK.

4. ZhH shL nK pFngyou de biCogF ma?

5. WQmen juFde tA de HDnyW fEichBng liVlL.

6. WQ nFng yRng nK de shQujI ma?

7. WQmen de xIn HDnyW lCoshI lBizL BGijIng.

8. WQ de nY pFngyou hBi mFiyQu bLyH.

9. TA yQu gOngzuR jIngyDn, wQ yG yJyDng.

By Nina -1-
Lesson 2 MiDnshL

10. NK xiCng qX nC ge gOngsI gOngzuR?

11. TA duL kDn diDnyKng hGn yQu xLngqX.

12. WQ xUyDo qX shAngdiDn mCi qIngzhEn shJwX.

13. ShAndL shL yJ ge hGn qJnfHn de xuFsheng.

14. RVguQ yQu shJjiAn, wQ xiCng hF nK yLqK lYyPu.

15. JInniBn nKmen yDo lXyRng jK ge lCoshI?

16. TA qIzi de xInjIn shL liCng qiAn lLngjJ.

17. XIwDng nK yQu hGn duO hCo pFngyou.

18. TA mHimei juFde hPngsH de yIfu gHng hCo.

By Nina -2-