You are on page 1of 27

Region I

Division of La Union
Caba District
SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
FILIPINO IV

Number of
Number of Easy Average Difficult
Learning Competencies Code Teaching
Items 60% 30% 10%
Days
1. Nasasagot ang mga tanong mula sa
1
napakinggang kuwento.
Nagagamit ang mga pamatnubay na
F4PB-11b-5.2 1 1
salita sa diksyunaryo.
2. Nagagamit ang mga magagalang na
pananalita sa ibat-ibang sitwasyon F4PS-11a-12.10 1 1 2
sa paghingi ng pahintulot.
Napagsusunod-sunod ang mga
pangyayari sa kwento sa F4PB-11b-5.2 2 2 3,4
pamamagitan ng tanong.
3. Nagagamit ng wasto ang pang-uri sa
paglalarawan ng tao, lugar, bagay at
F4WG-11a-c-4 2 2 5,6
pangyayari sa sarili at sa mga iba
pang tao sa pamayanan.
4. Nakasusulat ng liham paanyaya F4PU-11j-1 1 3 7,8,9
Nababaybay nang wasto ang mga
F4PU-11j-1 1 1 10
salitang hiram
5. Nakasusunod sa mga nakasulat na
2 1 11
panuto
6. Nabibigyang kahulugan ang salitang
iisa ang baybay ngunit magkaiba ang F4PT-11b-g-4 2 2 12,13
diin.
7. Nahuhulaan ang maaaring mangyari 2 2 14, 15
sa teksto gamit ang dating
kaalaman/karanasan.
8. Naipapahayag ang sariling opinion o
reaksiyon sa napakinggang isyu o F4PS-11b-c-1 1 1 16
usapin.
9. Naisasadula ang nagustuhang bahagi
F4PD-11b-4 1
ng napanood.
10. Natutukoy ang pangngalang
1 2 17,18
pantangi at pambalana sa talata
11. Naisasalaysay ang mga pangyayari
F4PB-11di-6.1 2 1 19
gamit ang pangngalan.
Nasasabi ang sanhi at bunga ng mga
2 2 20,21
binasang teksto
12. Nagagamit ang pandiwa ayon sa
panahunan sa pagsasalaysay ng 2 1 22
nasaksihang pangyayari.
13. Nakasusunod sa nakalimbag na
panuto.
Nailalarawan ang tauhan, tagpuan at
F4PN-11e-12.1 2 1 23
pangyayari sa napakinggang kwento.
Nailalarawan ang tauhan batay sa
ikinilos, sinabi o nadama.
14. Naibibigay ang kahulugan ng salita
sa pamamagitan ng F4PT11e-1.4 1 1 24
kasingkahulugan.
15. Naipapakita ang nakalap na
impormasyon sa pamamagitan ng F4EP-11e-g-8 1 2 25, 26
nakalarawang balangkas.
16. Naibibigay ang sariling wakas sa
F4PN-11g-8.2 2 3 27,28 29
napakinggang teksto.
17. Napagsusunod-sunod ang mga
pangyayari sa napakinggang
3 3 30,31,32
kuwento sa tulong ng mga
pangungusap.
18. Nagagamit ang mga pariralang
1 1 33
pang-abay sa paglalarawan ng kilos.
19. Nagagamit ng wasto ang card F4PT-11i-1.5 1 1 34
catalog
20. Naibibigay nang wasto ang
kasalungat na kahulugan ng salita.
Naibibigay ang sanhi at bunga ng F4PT-11i-18.1 2 2 35, 36
mga pangyayari sa napakinggang
teksto.
21. Natutukoy ang mga bahagi ng liham. 2 1 37
Nagagamit ng wasto ang mga bantas
1 2 38, 39
sa pagsulat ng liham.
22. Nakakasulat ng liham na nagbibigay
F4PU-11h-i-2.3 2 1 40
ng hangarin sa iisang gawain.
TOTAL 42 40 24 12

Recommending Approval: Approved: Prepared by:


GEMMA B. CAMPOS
ANALYN Q. DULNUAN JOAQUIN A. ABELLERA Subject Teacher
Head Teacher III Public Schools District Supervisor
Region I
Division of La Union
Caba District
SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
SCIENCE IV

Number of Number of Easy Average Difficult


Learning Competencies Code
Teaching Days Items 60% 30% 10%
1. Describe the main function of the
S4LT-11a-b-1 4 4 1,2,3,4
major organs.
2. Communicate that the major organs
work together to make the body S4LT-11a-b-2 4 2 5 6
function properly.
3. Identify the causes and treatment of
S4LT-11a-b-3 3 5 7,8,9 10,11
diseases of the major organs.
4. Practice habits to maintain a
S4LT-11a-b-4 1 1 12
healthy body.
5. Infer that body structures help
animals adapt and survive in their S4LT-11c-d-5 1 4 13, 14 15, 16
particular habitat.
6. Compare body movements of
S4LT-11c-d-5 1 2 17 18
animals in their habits.
7. Make a survey of animals found in
the community and their specific S4LT-11c-d-7 2 3 19, 20 21
habitat.
8. Choose which animals to raise in a
S4LT-11c-d-8 2 1 22
particular habitat.
9. Identify the specialized structures
S4LT-11e-f-9 3 3 23, 24 25
of terrestrial and aquatic plants;
10. Conduct investigation on the
S4LT-11e-f-10 3 3 26 27, 28
specialized structures of plants
given in varying environmental
conditions: light, water,
temperature, and soil type;
11. Make a survey of plants found in
the community and their specific S4LT-11e-f-11 2 1 29
habitats;
12. Choose which plants to grow in a
S4LT-11e-f-12 3 1 30
particular habitat;
13. Compare the stages in the life cycle
S4LT-11a-b-13 2 3 31,32,33
of organisms;
14. Describe the effect of the
environment on the life cycle of the S4LT-11g-h-14 2 2 34 35
organisms.
15. Describe some types of beneficial
S4LT-11i-j-15 2 1 36
interactions among living things;
16. Describe certain types of harmful
S4LT-11i-j-16 2 2 37 38
interactions among living things;
17. Conduct investigations to
determine environmental
S4LT-11i-j-17 2 1 39
conditions needed by living things
to survive.
18. Describe the effect of interactions
among organism in their S4LT-11i-j-18 2 1 40
environment.
TOTAL 42 40 24 12 4

Recommending Approval: Prepared by:

GEMMA B. CAMPOS
ANALYN Q. DULNUAN Subject Teacher
Head Teacher III Approved:

JOAQUIN A. ABELLERA
Public Schools District Supervisor
Region I
Division of La Union
Caba District
SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
ENGLISH IV

Number of Number of Easy Average Difficult


Learning Competencies Code
Teaching Days Items 60% 30% 10%
1. Identify the elements of a literary
EN4LC-11a-19,11b-19 3 2 1,2
text listened to:
2. Identify the important story
elements such as setting character ENCRC-11a-1.1, 11b-27 3 3 3 4,5
and plot.
3. Identify the meanings of unfamiliar
words through structural analysis
(e.g. compound words and their EN4V-11a-32,11-b-32 2 2 6,7
components: one word, two word
hyphenated)
4. Classify related words, ideas, and
concept according to certain EN4SS-11a-7,11b-7 2 2 8,9
characteristics and similarities.
5. Identify and use personal pronouns
EN46-11a-4.2.1 1 2 10,11
in sentences.
6. Use courteous expressions EN4G-11b-1.5 1 1 12,13
7. Use the pronoun that agrees in
gender number with the EN4G-11b-37 1 1 14
antecedent.
8. Listen and answer questions about
EN4OL-11-C-12,11d-12 1 2 15,16
a story read/listened to:
9. Identify meanings of unfamiliar EN4VII-C-32 2 2 17,18
words through structural analysis
(words and affixes)
10. Identify and use-s form of verbs EN4G-11c-38 1 2 19,20
11. Infer traits/feelings of characters
based on what they say or do in a EN4LC-11d-20, 11d-29 2 2 21,22
story listened to.
12. Use prefixes and root word
suffixes and root words as clues to EN4 11d-33, EN4V-11f-34 2 2 23,24
get meaning of words.
13. Use the present form of verbs that
EN46-11d3.21 2 2 25,26
agree with the subject.
14. Sequence events in a story read. EN4LC-11e-21,11f-21 1 2 27,28
15. Use possessive pronouns that agree
EN4G-11e-9 1 1 29
with the subject.
16. Predict outcomes of events in the
EN4RC-11f.2,8 2 2 30 31
story.
17. Use correct time expressions to tell
EN4G-11f-10 1 1 32
an action in the present.
18. Give possible ending to a story
EN4LC-11h-22 2 2 33,34
heard/read.
19. Fill out forms following
EN4SS-11f-10 1 1 35
instructions appropriately.
20. Use the past form of regular verbs. EN4LC-11h-22 2 1 36
21. Distinguish reality from fantasy. EN4LC-11h-22,11h-35 2 2 37,38
22. Distinguish fact from opinion in
EN4LC-11-1-23 2 1 39
narrative.
23. Use the past form of regular and
EN4G-11i-12 1 1 40
irregular verbs.
TOTAL 42 40 24 12 4

Recommending Approval: Prepared by:

ANALYN Q. DULNUAN Approved: GEMMA B. CAMPOS


Head Teacher III Subject Teacher
JOAQUIN A. ABELLERA
Public Schools District Supervisor
Region I
Division of La Union
Caba District
SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
MATHEMATICS IV

Number of Number of Easy Average Difficult


Learning Competencies Code
Teaching Days Items 60% 30% 10%
1. Identify factors of a given number
M4NS-11a-64 1 1 1
up to 100.
2. Identifies the multiples of a given
M4NS-11a-64 2 1 2
number up to 100.
3. Differentiates prime from
M4NS-11a-66 1 3 3,4 5
Composite numbers.
4. Writes a given number as a product
M4NS-11b-67 2 1 6
of its prime factors.
5. Finds the common factors and the
greatest common factor (GCF) of
two numbers using the following
M4NS-11c-68.1 3 1 7
methods: listing, prime
factorization, and continuous
division.
6. Finds the common multiples and
least common multiple (LCM) of
two numbers using the following
M4NS-11c-69.1 2 1 8
methods: listing, prime
factorization, and continuous
division.
7. Solves real-life problems involving
GCF and LCM of 2 given M4NS-11d-70.1 2 2 9,10
numbers.
8. Creates problems with reasonable
answers involving GCF and LCM M4NS-11d-71.1 3 1 11
of 2 given numbers.
9. Identifies proper fractions,
improper fractions and mixed M4NS-11e-79.2 1 5 12,13,14,15 16
numbers.
10. Changes improper fraction to
M4NS-11e-79.2 1 2 17 18
mixed numbers and vice-versa.
11. Changes fraction to lowest forms. M4NS-11e-81 2 3 19,20,21
12. Visualizes addition and subtraction
M4NS-11f-82.1 2 2 22,23
of similar fractions.
13. Visualizes subtraction of a fraction
M4NS-11f-82.2 2 1 24
from a whole number.
14. Visualizes addition and subtraction
M4NS-11g-82.3 2 1 25
of dissimilar fractions.
15. Performs addition and subtraction
M4NS-11g-83 3 3 26,27 28
of similar and dissimilar fractions.
16. Solves routine and non-routine
problems involving addition and
/or subtraction of fraction using M4NS-11h-87.1 3 1 29
appropriate problem solving
strategies and tools.
17. Creates problems (with reasonable
answers) involving addition and/or M4NS-11h-88.1 2 1 30
subtraction of fractions.
18. Visualizes decimal numbers using
models like blocks, number lines
M4NS-11i-99.1 1 1 31
and money to show the relationship
to fractions.
19. Rename decimal numbers to
fractions, whose denominators are M4NS-11i-99 1 1 32
factors of 10 and 100 to decimals.
20. Gives the place value and the value
of a digit of a given decimal M4NS-11i-10.1 2 1 33
number through hundredths.
21. Reads and writes decimal numbers
M4NS-11j-102.1 1 2 34,35
through hundredths.
22. Rounds and writes decimal
numbers to the nearest whole M4NS-11j-103.1 2 3 36 37,38
number and tenths.
23. Compares and arrange decimal
M4NS-11j-104.1 1 2 39 40
numbers.
TOTAL 42 40 24 12 4

Recommending Approval: Prepared by:

Approved:
ANALYN Q. DULNUAN GEMMA B. CAMPOS
Head Teacher III JOAQUIN A. ABELLERA Subject Teacher
Public Schools District Supervisor
Region I
Division of La Union
Caba District
SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
MUSIKA IV

Number of Number of Easy Average Difficult


Learning Competencies Code
Teaching Days Items 60% 30% 10%
1. Natutukoy ang daloy ng melody
tulad ng inuulit, pataas na
pahakbang, pababa na pahakbang, M4ME-11d-4 2 4 1,2,3,4
pataas na palaktaw at pababa na
palaktaw.
2. Natutukoy ang mga pitch name ng
mga guhit at puwang ng G-clef M4ME-11a-1 2 4 5,6,7,8
staff.
3. Nakikilala ang G-clef at nasasabi
M4ME-11c-3 2 4 9,10,11,12
ang mga gamit nito.
4. Natutukoy ang pitchname ng
M4ME-11c-2 2 4 17,18 19,20
ledger line ng G-clef staff.
5. Nakikilala ang pinakamataas at
pinakamababang antas ng mga
M4ME-11e-5 3 4 13,14,15,16
note sa musika at nasusukat ang
lawak ng tunog nito.
KABUUAN 11 20 12 6 2

Recommending Approval: Prepared by:

Approved:
ANALYN Q. DULNUAN GEMMA B. CAMPOS
Head Teacher III JOAQUIN A. ABELLERA Subject Teacher
Public Schools District Supervisor
Region I
Division of La Union
Caba District
SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
ART IV

Number of Number of Easy Average Difficult


Learning Competencies Code
Teaching Days Items 60% 30% 10%

1. Natatalakay ang ibat-ibang tanawin


sa pamayanang cultural/naiguguhit
at naipipinta ang tanawin ng A4EL-11a 2 4 1,2,3 4
komunidad ng mga pamayanang
kultural.

2. Natatalakay ang kasuotan at


palamuti ng pangkat-etniko sa isang A4EL-11b 1 2 5,6
pamayanang kultural sa bansa.

3. Natatalakay ang kultura ng mga


pangkat-etniko sa pamayanang A4EL-11c 1 3 14,15,16
kultural sa bansa.

4. Napaghahambing ang ibat-ibang


pagdiriwang sa mga pamayanang A4EL-11f 2 3 17, 18 20
kultural sa bansa.

5. Nakikilala ang pamayanan at


naipagmamalaki ito/nakaguguhit ng
A4EL-11e 2 4 5,6,7 8
isang krokis na nagpapakita ng
kanilang kapaligiran.

6. Natutukoy ang mga kulay na A4EL-11f 1 2 1,2


matingkad at malamlam.

7. Natutukoy ang mga elemento at


A4EL-11g 1 2 3,4
prinsipyo ng sining.

KABUUAN 10 20 12 6 2

Recommending Approval: Prepared by:


Approved:

ANALYN Q. DULNUAN JOAQUIN A. ABELLERA GEMMA B. CAMPOS


Head Teacher III Public Schools District Supervisor Subject Teacher
Region I
Division of La Union
Caba District
SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
PHYSICAL EDUCATION IV

Number of Number of Easy Average Difficult


Learning Competencies Code
Teaching Days Items 60% 30% 10%

1. Natutukoy ang mga gawaing pisikal


na nagdudulot ng muscular strength
at mascular endurance at nasusunod
PE4PF-11a-16 2 3 1,2,3
ang mga gabay sa physical activity
at Pyramid Guide para sa batang
Pilipino.

2. Naipaliliwanag ang pagkakaiba ng


lakas ng kalamnan at tatag ng PE4PF-11a-17 2 4 17,18 19,20
kalamnan.

3. Nabibigyang halaga ang lakas at


tatag ng kalamnan/mga gawaing PE4PF-11b-h-18 1 2 15,16
pisikal na nakapaloob sa aralin.

4. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng


agility (liksi) bilang sangkap ng PE4PF-11a-21
physical fitness.

5. Nakasusunod sa alituntunin ng mga


PE4PF-11b-h-19 1 4 4,5 6,7
laro.

6. Natutukoy ang kahalagahan ng laro PE4PF-11b-h-19 1


sa pagpapaunlad ng mga sangkap
ng Physical Fitness.

7. Nakikilala ang mga larong


lumilinang sa kasanayan ng bilis at PE4PF-11b-h-22 1 2 8,9
liksi.

8. Natatalakay ang larong agawang


baso at natutukoy ang kahalagahan
PE4PF-11b-h-20 2 3 10,11,12
ng laro sa pagpapaunlad ng mga
sangkap ng physical fitness.

9. Natatalakay ang pinanggagalingan


ng larong lawin at sisiw at ang mga PE4-GS-11b-1 1 2 13,14
alituntunin at mga kasanayan nito.

KABUUAN 11 20 12 6 2

Recommending Approval: Prepared by:


Approved:

ANALYN Q. DULNUAN JOAQUIN A. ABELLERA GEMMA B. CAMPOS


Head Teacher III Public Schools District Supervisor Subject Teacher
Region I
Division of La Union
Caba District
SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
HEALTH IV

Number of Number of Easy Average Difficult


Learning Competencies Code
Teaching Days Items 60% 30% 10%
1. Nailalarawan ang mga
H4DD-117 2 4 1,2,3,4
nakahahawang sakit.
2. Naiisa-isa ang ibat-ibang
elemento o sangkap ng chain of H4DD-11cd-10 2 4 5,6,7,8
infection.
3. Nailalarawan kung papaano
naipapasa o naisasalin ang mga
H4DD-11ef-11 2 4 9,10 11,12
nakahahawang sakit mula sa isang
tao sa ibang tao.
4. Nailalarawan ang mga
H4DD-11gh-12 2 4 13,14,15,16
nakahahawang sakit.
5. Naipakikita ang mga pamamaraan
kung papaano mapananatiling
malusog ang katawan at pagsugpo H4DD-11ij-13 2 4 17,18,19,20
sa karaniwang nakahahawang
sakit.
KABUUAN 10 20 12 6 2

Recommending Approval: Prepared by:

ANALYN Q. DULNUAN Approved:


Head Teacher III JOAQUIN A. ABELLERA GEMMA B. CAMPOS
Public Schools District Supervisor Subject Teacher
Region I
Division of La Union
Caba District
SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO IV

Number of Number of Easy Average Difficult


Learning Competencies Code
Teaching Days Items 60% 30% 10%
1. Nakapagpapakita ng
pagkamahinahon sa damdamin at
kilos ng kapwa tulad ng pagtanggap EsP4-11a-c-18 5 3 1,2,3
ng sariling pagkakamali at
pagtutuwid ng bukal sa loob.

2. Nakapagpapakita ng
pagkamahinahon sa damdamin at
kilos ng kapwa tulad ng pagtanggap EsP4P-11a-c-18 3 3 4 5,6
ng puna ng kapwa nang maluwag sa
kalooban.

3. Nakapagpapakita ng
pagkamahinahon sa damdamin at
kilos ng kapwa tulad ng pagpili ng EsP4P-11a-c-18 5 7 7,8,9,10 11,12,13
mga salitang di-nakakasakit ng
damdamin sa pagbibiro.

4. Nakapagbabahagi ng sariling
karanasan o makabuluhang
pangyayaring nagpapakita ng pang- EsP4P-11e-20 5 1 14
unawa sa kalagayan/
pangangailangan ng kapwa.
5. Naisasabuhay ang pagiging bukas-
palad sa mga nangangailangan at sa EsP4P-11f-i-21 5 7 15,16,17 18,19,20 21
panahon ng kalamidad.

6. Nakapagpapakita ng paggalang sa
iba sa oras ng pagpapahinga at sa EsP4P-11f-i-21 5 4 22,23,24 25
mga may sakit.

7. Nakapagpapakita ng paggalang sa
iba kapag may nag-aaral at
EsP4P-11f-i-21 5 6 26,27,28,29,30 31
pakikinig kapag may nagsasalita o
nagpapaliwanag.

8. Nakapagpapakita ng paggalang sa
iba sa pamamagitan ng paggamit ng
pasilidad ng paaralan nang may EsP4P-11f-i-21 5 4 32 33,34,35
kapakanan ng kapwa: (Palikuran,
silid-aklatan at palaruan)

9. Nakapagpapakita ng paggalang sa
iba sa pamamagitan ng
pagpapanatili ng tahimik, malinis at EsP4P-11f-i-21 4 5 36,37,38 39,40
kaaya-ayang kapaligiran bilang
paraan ng pakikipagkapwa-tao.
TOTAL 42 40 24 12 4

Recommending Approval: Prepared by:

GEMMA B. CAMPOS
ANALYN Q. DULNUAN Subject Teacher
Head Teacher III
Approved:

JOAQUIN A. ABELLERA
Public Schools District Supervisor
Region I
Division of La Union
Caba District
SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
ARALING PANLIPUNAN IV

Number of Number of Easy Average Difficult


Learning Competencies Code
Teaching Days Items 60% 30% 10%

1. Nailalarawan ang mga gawaing


pangkabuhayan sa ibat-ibang
AP4LKE-11a-1 1 1 1
lokasyon ng bansa: naiuugnay ang
kapaligiran sa uri ng hanap-buhay.

2. Nailalarawan ang mga gawaing


pangkabuhayan sa ibat-ibang
lokasyon ng bansa: naihahambing
AP4LKE-11a-1 2 3 2,3,4
ang mga produkto at kalakal na
matatagpuan sa ibat-ibang
lokasyon ng bansa.

3. Nailalarawan ang mga gawaing


pangkabuhayan sa ibat-ibang
lokasyon ng bansa: nabibigyang
katwiran ang pang-aangkop na AP4LKE-11a-1 2 1 5
ginawa ng mga tao sa kapaligiran
upang matugunan ang kanilang
pangangailangan.
4. Naipaliliwanag ang ibat-ibang
pakinabang pang-ekonomiko ng AP4LKE-11b-2 2 2 6,7
mga likas-yaman ng bansa.

5. Nasusuri ang kahalagahan ng


matalinong pagpapasya sa
pangangasiwa ng mga likas na AP4LKE-11d-3 2 2 8,9
yaman ng bansa: natatalakay ang
ilang mga isyung pangkapaligiran.

6. Naipaliliwanag ang matalino at di-


matalinong mga paraan ng
AP4LKE-11b-d-3 2 1 10
pangangasiwa ng mga likas na
yaman ng bansa.

7. Naiuugnay ang matalinong


pangngasiwa ng likas na yaman sa AP4LKE-11b-d-3 2 3 11,12,13
pag-unlad ng bansa.

8. Natatalakay ang mga pananagutan


ng bawat kasapi sa pangangasiwa at
AP4LKE-11b-d-3 2 2 14,15
pangangalaga ng pinagkukunang
yaman ng bansa.

9. Nakapagbibigay ng mungkahing
paraan ng wastong pangangasiwa ng AP4LKE-11b-d-3 2 2 16,17
likas na yaman ng bansa.

10. Naiuugnay ang kahalagahan ng


pangtangkilik sa sariling produkto AP4LKE-11b-d-4 2 2 18,19
sa pag-unlad at pagsulong ng bansa.

11. Natatalakay ang mga hamon at


oportunidad sa mga gawaing AP4LKE-11b-d-5 2 1 20
pangkabuhayan ng bansa.
12. Nakalalahok sa mga gawaing
lumilinang sa pangangalaga at
nagsusulong ng likas kayang pag- AP4LKE-11b-e-6 2 2 21 22
unlad (sustainable development) ng
mga likas na yaman ng bansa.

13. Nailalarawan ang mga


pagkakakilanlang kultural ng
Pilipinas; natutukoy ang ilang
halimbawa ng kulturang Pilipino sa
AP4LKE-11e-f-7 4 4 23,24 25,26
ibat-ibang relihiyon ng Pilipinas.(
Mayoryang Pangkat Etniko sa
Luzon, Visayas, Mindanao at iba
pang pangkat etniko).

14. Natatalakay ang kontribusyon ng


mga ibat-ibang pangkat sa
Kulturang Pilipino. (Impluwensiya AP4LKE-11e-f-7 3 3 27 28 29
ng mga Unang Mangangalakal,
impluwensiya ng mga Mananakop.)

15. Natutukoy ang mga pamanang pook


bilang bahagi ng pagkakakilanlang AP4LKE-11e-f-7 2 2 30 31
kulturang Pilipino.

16. Nakagagawa ng mungkahi sa


pagsusulong at pagpapaunlad ng AP4LKE-11e-f-7 2 2 32 33
kulturang Pilipino.

17. Nasusuri ang papel na


ginagampanan ng kultura sa pagbuo AP4LKE-11g-8 2 2 34 35
ng pagkakakilanlang Pilipino.

18. Naipapoakita ang kaugnayan ng AP4LKE-11g-9 2 2 36,37


heograpiya, kultura at
pangkabuhayang gawain sa pagbuo
ng pagkakakilanlang Pilipino.

19. Natatalakay ang kahulugan ng


pambansang awit at watawat bilang AP4LKE-11h-10 2 3 38,39 40
mga sagisag ng bansa.

20. Nakasusulat ng sanaysay na


tumatalakay sa pagpapahalaga at AP4LKE-11j-12 2
pagmamalaki ng kulturang Pilipino.

TOTAL 42 40 24 12 4

Recommending Approval: Prepared by:

Approved:
ANALYN Q. DULNUAN GEMMA B. CAMPOS
Head Teacher III JOAQUIN A. ABELLERA Subject Teacher
Public Schools District Supervisor
Region I
Division of La Union
Caba District
SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN IV

Number of Number of Easy Average Difficult


Learning Competencies Code
Teaching Days Items 60% 30% 10%
1. Naisasagawa ang mga kasanayan at
kaalaman sa pagtatanim ng halamang
EPP4AG-09-1 1
ornamental bilang isang pagkakakitaang
gawain.
2. Natatalakay ang pakinabang sa
pagtatanim ng halamang ornamental EPP4AG-09-2 1 1 1
para sa pamilya at pamayanan.
3. Nagagamit ang teknolohiya/internet sa
pagsagawa ng survey at iba pang
mananaliksik ng wasto at makabagong EPP4AG-ob-3 1 2 2,3
pamamaraan ng pagpapatubo ng
halamang ornamental.
4. Nakapagsasagawa ng survey upang
matukoy ang mga halamang ornamental
ayon sa ikagaganda ng tahanan, gusto ng EPP4AG-oc-4 1 1 4
mamimili, panahon, pangangailangan at
kita ng nagtatanim.
5. Nakapagsagagawa ng survey upang
matukoy ang pagbabago ng kalakaran sa EPP4AG-oc-4 1 1 5
pagpapatubo ng halamang ornamental.
6. Nakapagsasagawa ng survey upang EPP4AG-oc-4 1 1 6
matukoy ang pagbabago ng kalakaran sa
pagpapatubo ng halamang ornamental.
7. Nakapagsasagawa ng survey upang
matukoy ang disenyo o planong
pagtatanim ng pinagsamang halamang EPP4AG-oc-4 1 1 7
ornamental at iba pang mga halamang
angkop dito.
8. Nakapagsasagawa ng survey upang
matukoy ang pagkukunan ng mga
EPP4AG-oc-4 1 1 8
halaman at iba ang kailangan sa
halamang ornamental.
9. Nakagagawa ng disenyo ng halamang
ornamental sa tulong ng basic sketching EPP4AG-oc-5 2 2 9,10
at teknolohiya.
10. Naipakikita ang wastong pamamaraan sa
pagpili ng itatanim na halamang 1 1 11
ornamental.
11. Naipakikita ang wastong pamamaraan sa
EPP4AG-od-6 1 1 12
paggawa/paghahanda ng taniman.
12. Naipakikita ang wastong pamamaraan sa
paghahanda ng mga itatanim o EPP4AG-od-c 1 1 13
patutubuin.
13. Naipakikita ang wastong pamamaraan sa
pagtatanim ayon sa wastong 1 1 14
pamamaraan.
14. Naipaliliwanag ang ilang paraan ng
pagpaparami ng halaman tulad ng EPP4AG-oe-7 2 1 15
pagtatanim sa lata at layering/narcotting.
15. Naipaliliwanag ang pagpaparami ng
halaman tulad ng pagtatanim sa lata 1 2 16 17
tulad ng layering/narcotting.
16. Naisasagawa ang pagpaparami ng EPP4AG-oe-8 2 1 18
halaman sa paraang pagputol.
17. Naisasagawa ang masistemang
pangangalaga ng tanim gaya ng
pagdidilig, pagbubungkal ng lupa, EPP4AG-oe-8 1 1 19
paglalagay ng abono, paggawa ng
abonong organiko at iba pa.
18. Naisasagawa ang masistemang
pangangalaga ng tanim gaya ng EPP4AG-oe-8 2 1 20
paggawa ng abonong organiko.
19. Naisasagawa ang masistemang
pangangalaga ng tanim gaya ng EPP4AG-oe-8 1 1 21
paglalagay ng abono, at iba pa.
20. Naipakikita ang pagkamaparaan sa
paggamit ng materyales, panahon at pera
EPP4AG-oe-9 1 1 22
sa pagpapatubo ng halamang
ornamental.
21. Naisasagawa ang wastong pag-
aani/pagsasapamilihan ng mga EPP4AG-of-10 1 1 23
halamang ornamental.
22. Nakagagawa ng plano sa pagbebenta ng
EPP4AG-og-11 1 1 24
mga halaman.
23. Naisasagawa ang wastong paraan ng
EPP4AG-og-11 1 1 25
pagsasaayos ng paninda.
24. Naisasagawa kung paano akitin ang
EPP4AG-of-11 1 1 26
mamimili.
25. Nakagagawa ng talaan ng puhunan at
EPP4AG-of-11 1 1 27
ginastos.
26. Naisasagawa nang mahusay ang
EPP4AG-og-12 1 1 28
pagbebenta ng halamang Pinatubo.
27. Natutuos ang puhunan, gastos, kita at
EPP4AG-og-13 1 1 29
naiimpok.
28. Nakapagsasagawa ng plano at patuloy EPP4AG-og-14 1 1 30
na pagpapatubo ng halamang
ornamental bilang pagkakakitaang
gawain.
29. Natatalakay ang kabutihang dulot ng
EPP4AG-oh-15 1 1 31
pag-aalaga ng hayop sa tahanan.
30. Naiisa-isa ang wastong pamamaraan sa
pag-aalaga ng hayop gaya ng
EPP4AG-oh-17 1 1 32
pagsasagawa ng maayos na pag-aalaga
ng hayop.
31. Naiisa-isa ang wastong pamamaraan ng
EPP4AG-oh-17 1 1 33
pag-aalaga ng hayop.
32. Naiisa-isa ang wastong pamamaraan sa
pag-aalaga ng hayop gaya ng pagbibigay EPP4AG-oh-17 1 1 34
ng wastong lugar o tirahan.
33. Naiisa-isa ang wastong pamamaraan sa
pag-aalaga ng hayop gaya ng EPP4AG-oh-17 1 1 35
pagpapakain at paglilinis ng tirahan.
34. Nakagagawa ng plano ng pagpaparami
EPP4AG-oi-18 1 1 36
ng alagang hayop upang kumita.
35. Napipili ang pararamihing hayop. EPP4AG-oi-18 1 1 37
36. Nakagagawa ng talatakdaan ng mga
Gawain upang makapagparami ng EPP4AG-oi-18 1 1 38
hayop.
37. Nakagagawa ng iskedyul ng pag-aalaga
EPP4AG-oi-18 1 1 39
ng hayop.
38. Naitatala ang mga pag-iingat na dapat
EPP4AG-oi-18 1 1 40
gawin kung mag-aalaga ng hayop.
TOTAL 42 40 24 12 4

Recommending Approval: Approved: Prepared by:

ANALYN Q. DULNUAN JOAQUIN A. ABELLERA GEMMA B. CAMPOS


Head Teacher III Public Schools District Supervisor Subject Teacher