Dcnumirca disciplinci: FINANTE PUBLICE FISCALITATE

Specializarca:
CONTABILITATE SI IN-FORMATICA DE GESTIUNE
Anul de studiu: II
Titular disciplina: conf. univ. dr. Grigorie Nicolae
19.1f)· ?"'/)/)!J
G R I L E
Cursul nr. I. ASI)Ccte genera Ie pri\'ind finantcle publice
1. Grila Dr. 1.1.11
Finantele reprezinta:
a) procurarii veniturilor necesare farniliilor a modului de utilizare (cheltuire) a acestora;
b) procurarii veniturilor necesare statului a modului de utilizare (cheltuire) a acestora;
c) procurarii cheltuirii banilor de fiecare persoana fizidi
Raspuns corect: b (1.1.11)
2. Grila Dr. 1.1.12
Finan!ele publice reprezinta:
a) incasarii bani lor publici (de la popula!ie) a cheltuirii acestora in interes public (al tuturor
cetatenilor), pentru realizarea de bunuri publice (in folosul tuturor);
b) incasarii bani lor a cheltuirii acestora in interes personal pentru realizarea de bunuri proprietate
personala;
c) modul in care se folosesc banii de catre Banca Na!ionala.
Raspuns coreet: a (1.1.12)
3. GriJa Dr. 1.1.13
Finantele stabilesc:
a) regulile principiiIe dupa care statui procura, administreaza intrebuinteaza veniturile, banii
publici;
b) regulile principiile dupa care fiecare persoana fizica procura, adrninistreaza intrebuinteazli
venituri1e, banii personali;
c) regulile principiile dupa care fieeare persoana juridica procura, adrninistreaza intrebuinteaza
veniturile, banii publici.
Raspuns coreet: a (1.1.13)
4. Grila Dr. L1.14
Obiectul de studiu al finantelor it constituie, in principal:
a) regulile principiile de obtinere a veniturilor neeesare statului pe calea impozitelor; regulile
principiile de cheltuire in interes public (in folosul tuturor) a bani lor publici, a banilor obtinu!i de la populatie
pe calea impozitelor.
b) veniturile averea persoanelor fizice;
c) veniturile averea persoanelor fizice.
Raspuns coreet: a (1.1.14)
S. Grila Dr. 1.1.15
Bunurile publice sunt acele bunuri care:
a) pot fi dobAndite pe pia!a (se vand, se cumpara se negociaza pe piata);
b) sunt satisIacute pe seama unor activitati/servicii organizate de sectorul privat, contracost;
c) nu pot fi dobandite pe pia!a (nu se vand, nu se cumparii nu se negociazii pe piata); sunt satisIacute pe
seama unor activitati/servicii organizate de stat; consumul acestora este oferit gratuit, individual
neconcurential intregii comunitati, indiferent de dorinta unom de a achizitiona, sau nu, aceste bunuri.
Riispuns coreet: c 0.1.15)
6. Grila Dr. 1.1.133
Contribuabil este:
a) orice persoana fizica saujuridica supusa unui datoreaza un impozit;
b) orice persoana fizica sau juridica; ..
c) orice persoana fizica sau juridica cu datorii la band..
Raspuns corect: a (1.1.133)
7. Grila Dr. 1.1.134
Din momentul in care 0 persoana fizica sau juridica datoreazii un impozit, aceasta persoana capata
calitatea de:
a) persoana majora, care are dreptulla munca;
b) "datornic fata de stat", de "persoana care datoreaza impozit statului", numita in termeni fiscali
"contribuabi I";
c) al statu lui respectiv.
Raspuns corect: b (1.1.134)
8. Grila Dr. 1.1.135
o persoana fizica sau juridica poate sa aiba calitatea de:
a) contribuabil "incasator", contribuabil "creditor", contribuabil "incasator creditor";
b) contribuabil "finanlator", contribuabil "creditor", contribuabil "finanlator creditor".
c) contribuabil "suportiitor", contribuabil "pliUitor", contribuabil "platitor suportator".
Raspuns coreet: c (1.1./35)
9. Grita Dr. 1.1./36
Contribuabil ,,suportiitor" este:
a) persoana care datoreaza impozit statului, dar nu ea este cea care 11 direct personal;
b) persoana care nu datoreaza nu impozit statului;
c) persoana care datoreaza impozit statului, dar pe care nu tl
Raspuns coreet: a (1.1./36)
10. Grita Dr. 1.1.145
Contribuabil ,.pliititor" este:
a) persoana care are obligatia de a calcula de plati creditele la banca;
b) orice persoana care efectueaza plati, clnd vrea, dupa cum vrea catre cine vrea;
c) persoana care are obligatia legala de a calcula, de a reline (in general, prin ,,stopaj fa sursii"), de a
vira (in termenul conditiile prevazute prin lege) impozitele datorate de el, de alte persoane fizice
juridice, sau de el de aite persoane fizice juridice.
Raspuns corect: c (1.1.145)
11. GrUa Dr. 1.1.151
Contribuabil ,.pliititor # suportiitor" este:
a) persoana care are obligatia de a plati creditele la banca de a suporta dobanzile;
b) orice persoanii care efectueaza plati, cand vrea, dupa cum vrea catre cine vrea;
c) persoana care are dubla calitate, atat de contribuabil "suportator", cat de contribuabil "platitor".
Raspuns coreet: c (1.1./51)
12. GrUa Dr. 1.:1, 1./ I
Sarcina de a obtine "veniturile neeesare functionarii statului" revine fmantelor publice prin functia:
a) de a emite legi de catre Parlament;
b) de a cheltui bani de catre Guvern;
c) de constituire (de strangere) a veniturilor bugetului de stat. _
Raspuns corect: c (1.3.1 .! 1) ,.,
13. Grila Dr. 1.3.2.11
Veniturile bugetului de stat (numite resursele financiare publice) se distribuie, se repartizeaza (sub
forma de cheltuieli bugetare) persoanelor fizice juridice in scopul:
a) de a avea din ce trai rara a munci;
b) satisfacerii unor nevoi economice sociale, personale de interes general;
c) indeplinirii sarcinilor primite de la Uniunea Europeana.
Raspuns coreet: b (1.3.2.11)
14. Grila Dr. 1.3.3.11
Redistribuirea inseamna:
a) stimularea in mund!. a celor cu momente geniale de incompetenta;
b) a imparti din nou, a reimparti, intr-un proces continuu, permanent, ceea ce a fost deja repartizat in faza
initiala, respeetiv in procesul de constituire a veniturilor bugetare;
c) impartirea din nou a veniturilor care nu au fost impiirtite, intrucat acestea au fost consumate.
Raspuns coreet: b (1.3.3.11)
15. Grila Dr. 1.4.1.11
Procesul de redistribuire (de reimpartire) a veniturilor averilor trebuie privit ca un proces prin care:
a) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor saraci;
b) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor bogati;
l_.
2
c) se ia din venitul celor bogati pentru a se da celor saraci.
Raspuns corect: c 0.4.1.11)
16. Grila Dr. 1.4.2.11
Prin aplicarea unor masuri rationale de redistribuire se obtin:
a) multiple importante efecte negative, pe plan economic social;
b) multiple importante efecte pozitive, pe plan economic social, precum eIiminarea saraciei;
asigurarea unei armonii, a "pacii sociale" dintre cei bogati cei saraci; infaptuirea statului bunastarii sociale
etc.;
c) deosebit de mari ale inflatiei.
Raspuns corect: b (1.4.2.11)
Cursul nr. 2. Caracterizarea generali a impozitelor
I. Grila or. 2.1.12
Confuziile dintre notiunile de impozit, taxa tarifsunt generate:
a) cruar de prevederile legale in vigoare care nu respecHi sensul continutul real al termenilor
expresiilor folosite;
b) de faptul ca intre aceste notiuni nu exista nici 0 deosebire;
c) de neincasarea veniturilor la bugetul de stat din impozite taxe.
Raspuns corect: a (2.1.12)
2. Grila or. 2.1.112
Elementul esential, decisiv, care face distinctia intre un impozit 0 taxa, it constituie:
a) lipsa sau existenla unui serviciu (a unei contraprestatii) in schimbul obligatiei bugetare pHitite;
b) caracterul benevol, facultativ, in plata impozitelor;
c) impozitele sunt reglementate de Banca Nationala, iar taxele de sindicate.
Raspuns corect: a (2.1.112)
3. Grila or. 2.2.11
intre "impozit" "taxa":
a) nu exista nici un fel de deosebiri;
b) exista deosebiri esentiale, de neconfundat, atat din punct de vedere semantic (al sensurilor cuvintelor),
cat din punct de vedere al continutului lor economic, al interpretarii fiscale.
c) nu sunt cunoscute in fiscalitate asemenea notiuni.
Raspuns corect: b (2.2.11)
4. Grila or. 2.2.12
Impozitul reprezinta:
a) un venit obtinut de cei care nu muncesc;
b) plata obligatorie stabilita prin lege pe care cetatenii, institutiile etc. 0 varsa din veniturile lor la bugetul
statului;
c) plata facultativa, benevola, pe care 0 face fiecare cand sa ajute statuI.
Raspuns corect: b (2.2.12)
5. Grila or. 2.4.1.15
Impozitele au aparut:
a) din dorinta oamenilor de a plati impozite;
b) din necesitatea obtinerii, de ciitre stat, a fondurilor necesare pentru asigurarea bunurilor publice,
precum apilrarea tarii, ordinea publica, educatia, invatamantul, sanatatea, protectia sociala, combaterea
poluarii etc.;
c) din necesitatea societatilor comerciale de spori veniturile.
Raspuns corect: b (2.4.1.15)
6. Grila or. 2.4.2.13
Impozitul reprezinta
a) un venit al persoanelor sarace primit sub forma de ajutoare sociale;
b) plata (1) baneasca, (2) obligatorie, (3) generala, (4) nerambursabila (5) fara obligatia din partea
statului la 0 contraprestatie sau un ecruvalent direct imediat catre persoanele fizice juridice care au·
obIigatia de a efectua plati catre bugetul de stat, in cuantumul la termenele precis stabilite prin lege;
c) plati efectuate de catre persoanele fizice juridice pentru procurarea unor bunuri necesare.
Raspuns corect: b (2.4.2./3)
7. Grila or. 2.4.2.14
Impozitele se stabilesc:
a) de catre Banca Nationala;
3
b) prin licitalie de catre Ministerul Finantelor;
c) in funclie de veniturile obtinute, averea detinuta structura produselor serviciilor consumate.
Raspuns coreet: c (2.4.2.4)
8. Grila nr. 2.5.2.11
Plata impozitelor:
a) se face in functie de cum are bani fieeare;
b) este reglementata prin lege este obligatorie pentru toti ceUitenii;
c) este obligatorie pentru toate persoanele care au un venit mai mare dedit salariul minim pe tara.
Raspuns coreet: b (2.5.2.11)
Cursul nr. 3. Impozitele directe
l. Grila nr. 3.1.11
Impozitul este direct atunci cand:
a) eel care it suporta direct nemijlocit marimea acestuia;
b) eel care it suporta merge direet la organul fiscal pentru a-I plati;
c) se direct de eel care it suporta, spre exemplu, de salariat.
Raspuns coreet: a (3.1.11)
2. Grila nr. 3.1.14.
Denumirea de impozit "direct" vine de la faptul ca un asemenea impozit:
a) duce direct la tinta, de-a dreptulla eel care il datoreaza, lara cei care oblin (sau urmeaza sa
obtina) un venit sau 0 avere dinainte, anticipat, ca datoreaza impozit pe acestea, avand chiar posibilitatea A
(daca se pricep) calculeze singuri impozitul datorat; ­
b) eel care it suporta (spre exemplu, salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati;
c) se direet de eel care it suporta, spre exemplu, de salariat.
Raspuns coreet: a (3.1.14.)
3. Grila nr. 3.1.116.
Notiunea de impozit "di rect" provine de la faptul ca eel ce are de platit un asemenea impozit:
a) ia "direct" din timp (inainte de termenul de plata), de materia impozabila (venitul sau
averea supusa impozitiirii), de cotele de impozit prevazute prin lege, de modul de calcul al impozitului, de
impozitul datorat termenele de plata;
b) eel care it suporta (spre exemplu, salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati;
c) se direct de cel care il suporta, spre exemplu, de sa lariat.
Raspuns corect: a (3.1.116.)
4. Grila nr. 3.3,/1.
Impozitul pe profit
a) dividendele x cota de impozit pe profit;
b) profitul neimpozabil x cota de impozit pe profit;
c) profitul impozabil x cota de impozit pe profit.
Raspuns corect: c (3.3,/1.)
5. Grila nr. 3.3.2.11.
Impozitul pe dividende =
a) profitul impozabil x cota de impozit pe dividende;
b) dividendele brute x cota de impozit pe dividende;
c) dividendele impozitate x cota de impozit pe dividende.
Raspuns corect: b (3.3.2.11.)
6. Grila nr. 3.3.3.11 .
Impozitul pe venit =
a) venitul impozabil x cota de impozit pe profit;
b) venitul impozabil x cota de impozit pe venit;
c) venitul neimpozabil x cota de impozit pe venit.
Raspuns coreet: b (3.;1.3) I .)
Cursul nr. 4. Impozitele indirectc (sau impolitclc pc cheltuicli, pc constlm)
1. Grila nr. 4.1.11
In materie de impozite, prin "indirect" trebuie inteles faptul ca aceste impozite:
a) sunt platite cand vrea, dupa cum vrea in ce suma vrea fiecare;
b) nu exista notiunea de impozite indirecte;
c) afecteaza veniturile populatiei in mod "indirect", pe ocolite, lara a fi vazute, intrucat sunt "invizibile",
sunt ascunse in pretul produselor in tariful serviciilor.
4
L.
I
...
Riispuns coreet: c (4.1.11.).
'1 2. Grila nr. 4. J.13
~
Denumirea de impozite "indirecte" provine de la faptul cii acestea:
~
Ij
a) "sunt nomina Ie", se stabHesc "direct pe persoanii;
,/
b) nu existii notiunea de impozite indireete;
c) "nu sunt nominale", nu se stabilesc "directpe persoana".
Raspuns corect: c (4.1 ./3.).
~
3. Grila nr. G.4.1.15
Impozitele in d ire c t e sunt impozite:
a) nu exista noliunea de impozite indirecte;
b) stabilite pe cheltuieli, pe consum, sunt impozite care se platesc atunci cand banii sunt cheltuiti;
c) pliitite indirect.
Raspuns corect: b (GA. J./5.).
4. Grila nr. GA.I./7
Impozitul pe salarii:
a) se reline din venitul salariatului, care este adevaratul "suportator" (al impozitului), dar plata se face de
angajatorul sau, care are calitatea de "platitor" al impozitului;
b) se reline din venitul angajatorului, care este adevaratul "suportator" (al impozitului), dar plata se face
de salariatii sai, care au calitatea de "platitori" a impozitului;
c) se reline ~ i se p l a t e ~ t e direct de salariat, care are ~ i calitatea de "pliititor" al impozituluL
Raspuns corect: a (GA.l.17.).
5. Grila nr. GA.I.lS
La impozitele indirecte, cei care Ie suportii efectiv ~ i in mod real din veniturile lor sunt:
a) cei care cumpara produsele supuse acestora, adica populatia, cetatenii;
b) cei care vand produsele supuse acestora;
c) cei care oblin venituri neimpozabile.
Raspuns corect: a (GA. 1.18.).
6. Grila nr. GA.2.!1
In fiecare tara, are loc ~ i impozitarea cheltuielilor, a consumului, prin aplicarea de:
a) impozite indirecte;
b) impozite directe;
c) impozite pe venit.
Raspuns corect: a (GA.2.ll.).
7. Grila nr. GA.2.I2
Aplicarea impozitelor indirecte a fost ~ i este impusa de necesitatea:
a) reducerii consumului: de produse ~ i servicii care diiuneazii gray sanam!ii fizice ~ i mintale a
consumatorilor ~ i de vicii ~ i de lux ostentativ; sporirii veniturilor bugetare;
b) reducerii consumului la produse ~ i servicii prea mult consumate de populatie;
c) reducerii veniturilor bugetare.
Raspuns corect: a (GA.2.l2.).
8. Grila nr. 404.113
Impozitele indirecte au un dublu scop:
a) procurarea necesarului de venituri bugetare, care nu pot fi asigurate numai pe calea impozitelor direete;
franarea consumului ~ i a importului unor bunuri ~ i servicii din partea populaliei;
b) sporirea veniturilor populatiei ~ i diversificarea impozitelor;
c) reducerea veniturilor bugetare ~ i sporirea veniturilor populaliei.
Riispuns corect: a (404.113.).
9. Grila nr. 4.5./1
Impozitele indirecte prezinta neajunsul ca:
a) genereaza cote progresive de impunere, afectand mai mult veniturile persoanelor bogate, fata decele
ale persoanelor sarace;
b) genereazii cote regresive de impunere, afectand mai mult veniturile persoanelor sarace, fatii de cele ale
persoanelor bogate;
c) genereazii cotefixe de impunere, afectand mai mult persoanele tara venituri decat pe cele cu venituri.
Rispuns coreet: b (4.5,/1.).
lO. Grila nr. 4.5.12
Procentual, partea din venit preluati la buget pe calea impozitelor indirecte detine 0 pondere:
5
"
a) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor bogate, fala de cele ale persoanelor siirace;
b) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor siirace, falii de cele ale persoanelor bogate;
c) mult mai micii in veniturile totale ale persoanelor sm-ace, fatii de cele ale persoanelor bogate.
Riispuns coreet: b (4.5.12.).
II. Grila nr. 4.5./9.2
Impozitele indireete genereazii cote de impozitare:
a) progresive: pe masurii ce veniturile cresc, cotele de impozit aferente se reduc in masura;
b) regresive: pe masura ce veniturile cresc, cotele de impozit aferente se reduc in masura;
c) fixe: pe masurii ce veniturile creSC' cotele de impozit aferente se reduc in masura.
Raspuns coreet: b (4.5./9.2.).
12. Grila nr. 4.5./9.3
Impozitele indireete (care sunt cuprinse in suma fixa pe unitatea de produs) genereaza:
a) 0 mare eehitate fiscala in randul contribuabililor: cei bogali devin tot mai bogali, iar cei sm-aci ajung tot
mai saraci;
b) veniturilor populatiei;
c) 0 mare ineehitate fiscalii in rimdul contribuabililor: povara fiscala este invers proportionala cu marimea
veniturilor.
Raspuns corect: c (4.5.19.3.).
13. Grila nr. 4.5.110
Impozitele indireete, avind un preponderent caracter regresiv al cotelor de impozitare, conduc la:
a) cele mai mari eehitiifi in randul contribuabililor;
b) cele mai mari satis/aelii in randul contribuabililor;
c) cele mai mari ineehitii,ti in randul contribuabililor.
Raspuns coreet: c (4.5.110.).
Cursul nr. 5. Metode de impunere (I). lmpunerea in cote (sume) fixe
1. Grila nr. 5.2.1.1
Capitatia este:
a) nu existii un impozit cu denumirea de eapitalie ;
b) un impozit stabilit in com procentuala;
c) impozitul in sumii fixa pe 0 persoana sau impozitul pe cap de locuitor.
Raspuns coreet: c (5.2.11.).
2. Grila nr. 5.2.1.2
In literatura de specialitate, capitatia este prezentata:
a) ca sistemul de impozitare eel mai eehitabil deoareee acesta tine seama de miirimea venitului, de
marimea averii, de situatia personalii a contribuabilului;
b) nu exista un impozit cu denumirea de eapitafie;
c) ca sistemul de impozitare eel mai ineehitabil deoarece acesta nu line seama nici de marimea venitului,
nici de marimea averii, nici de situatia personala a contribuabilului. e
Raspuns corect: c (5.2.1.2).
3. Grila nr. 5.3.12
Impunerea in suma fixa pe unitatea de miisurii se eel mai frecvent in cazul:
a) accizelor al impozitelor taxelor locale;
b) impozitului pe salariu;
c) impozitului pe venit.
Raspuns corect: a (5.3.12.).
4. Grila nr. 5.3.1.4
Prin art. 162 din Codul fiscal al Romiiniei se prevede, pentru anii 2009 2010, un nivel al accizei de 750
€ pentru fieeare heetolitru de alcool pur vandut de producatori. Un producator de aleool pur a vandut, in luna
august 2008, cantitatea de 1.000 hi. de alcool pur. Ce accize datoreazA pentru cei 1.000 hI. de alcool pur
vanduti?
a) 1.000 € ;
b) 750 € ;
c) 750.000 € .
Raspuns coreet: c (5.3.1.4).
5. Grila nr. 5.3.1.11
Pentru terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice juridice, se datoreazii:
a) taxa pe teren;
6
b) accize pe teren;
c) impozit pe teren.
Raspuns corect: c (5.3.11 1.).
6. Grila nr. 5.3.112
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adrninistrativ-teritoriale, se
datoreaza:
a) impozit pe teren;
b) accize pe teren;
c) taxa pe teren.
Raspuns coreet: c (5.3.112.).
7. Grila nr. 5.3./17
Pentru anul 2007 s-a prevazut, prin Codul fiscal ca, pentru autoturisme, impozitul se avand in
vedere: a) baza de impozitare: "in leilanJ200 cm
3
sau fractiune"; b) impozitul, in suma!lXa: 7 lei, pentru
fieeare grupa de 200 cm
3
sau fractiune din aceasta. Cat este impozitul pentru un autoturism cu capacitatea
cilindrica de 1.500 cm
3
?
a) 56 lei;
b) 21 lei;
c) 65.
Raspuns coreet: a (5.3.117.).
Cur'sul nr. 6. Metode de implinere (II). Impunerea in cote procentllale
1. Grila or. 6.1.11.
Impunerea in cota procentuala consta in faptul ca.:
a) pentru categorie de venit, toti contribuabilii sunt cu suma fixa, in lei, de impozit;
b) pentru categorie de venit, toti contribuabilii sunt cu cota de impozit;
c) pentru de venit, contribuabilii sunt cu sume diferite, in lei, de impozit.
Raspuns coreet: b (6.1.11.).
2. Grila or. 6.1.19.
In conditiile aplicarii impunerii in cota procentuala, impozitul =
a) venitul impozabil- venitul neimpozabil;
b) venitul impozabil x cota de impozit;
c) venitul impozabil x cota de impozit in lei.
Raspuns corect: b (6.1.19.).
3. Grila or. 6.1.110.
La 0 societate comerciala, profitul impozabil (Pf.iz.) 10.000 euro. Cota de impozit pe profit (C.iz.pf.) =
16 %. Impozitul pe profit (Iz.pf.) =
a) 160 euro;
b) 1.600 euro;
c) nu datoreaza impozit pe profit.
Raspuns coreet: b (6.1.110.).
4. Grila nr. 6.1.11 I.
Valoarea de inventar a unei cIadiri 1.000 euro. Cota de impozit din valoarea cIMirii = 1,5%. Impozitul
pc c1iidiri
a) nu datoreaza impozit;
b) 1.500 euro;
c) 15 .:uro.
Raspuns coreet: c (6.1.11 1.).
5. Grila nr. 6.1,/12.1.
Impunerea in cota procentuala (unica), prezinta neajunsul ca.:
a) toti contribuabilii, indiferent de marimea venitului, indiferent de puterea lor contributiva, sunt obligati
sa plateasca cota de impozit;
b) este greu de aplicat;
c) nu prezinta neajunsuri.
Raspuns coreet: a (6.1 .112.1.)
6. Grila or. 6.1.11.
Impunerea in cote procentuale progresive, sau impozitul procentual progresiv, consta in faptul ca:
a) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane, pe masura ce venitul
b) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane, pe masura ce venitul scade;
7
, • r

c) ia 0 cota mai mica din venitul unei persoane, pe masura ce venitul
RAspuns coreet: a (6.2.11.)
7. Grila nr. 6.2.12.
in cadrul impunerii in cote procentuale progresive procentul de venit, platit sub fOl1llB de impozit:
a) ramane neschimbat pe masura ce venitul;
b) scade pe masura ce venitul;
c) pe masura ce venitu!.
RAspuns coreet: c (6.2.12.)
Cursul or. 7. Cootributiile bugetare salariale datorate de 80gajat
1. Grila nr. 7.1.2.11
Pein Codul fiscal se prevede ca veniturile salariatului folosite pentru plata (1) contributiilor bugetare
obligatorii, (2) minimului mijloacelor de subzistenta necesare lui membrilor sai de familie, tara venituri
cu venituri sub limita prevazuta de lege, exprimat prin notiunea de "deducere personaIa", (3)
contributiilor sociale facultative:
a) se supun impozitului pe venit;
b) se supun impozitului pe profit;
c) nu se supun impozitului pe venit.
Raspuns corect: c (7.1.2.11).
2. Grila nr. 7.1.2.12
Din punct de vedere fiscal (al impozitarii ), notiunea de ,,deductibif' are sensul de:
a) impozit ,,admis la scadere", se pentru impozitele care pot fi scazute din impozitul total in scopul
determinarii impozitului final;
b) venit ,,admis la impozitare", se pentru veniturile scazute din cheltuielile totale in scopul determinari:i
cheltuielilor impozabile, adica a cheltuielilor din care se calculeaza impozitul;
c) venit ,,admis la scadere", se pentru platile I cheltuielile care indeplinesc condipile prevazute prin
Codul fisCal pentru a fi scazute din venitul total in scopul detenninarii venitului impozabil, adica a venitului din care se
calculeaza impozitul.
Raspuns coreet: c (7.1.2.12).
3. Grila nr. 7.1.2.14
Cheltuielile "deductibile" =
a) contributia pentru pensie + contributiile pentru sanatate + contributiile pentru + deducere
personam + cotizatia sindicala + contributia la fondurile de pensii facultative;
b) toate retinerile £acute unui salariat pe de plata;
c) orice cheltuieli efeetuate de salariat pe baza de documente legale.
Raspuns corect: a (7.1.2.14).
4. Grila nr. 7.1.2.16
Venitul impozabil =
a) venitul total- cheltuielile "impozabile";
b) venitul total- cheltuielile "deductibile";
c) venitul neimpozabil- cheltuielile "deductibile".
RAspuns coreet: b (7.1.2.16).
5. Geila nr. 7.2.11
Venitul brut din salarii =
a) salariul de baza - aIte venituri salariale;
b) salariul de baza + alte venituri salariale;
c) salariul de baza + impozitele.
RAspuns corect: b (7.2.11).
6. Grila nr. 7.3.1.13
Baza lunarii de calcul a contributiei pentru pensie, in cazul angajaJilor, 0 constituie:
a) venitul net realizat lunar;
b) venitul brut reaIizat lunar;
c) venitul impozabi/ realizat lunar.
Raspuns coreet: b (7.3.1./3).
7. Grila nr. 7.3.1.14
,,Baza de calcul a unei contributii" reprezinta:
a) ceea ce este scutit de la impozitare;
b) "impozitul din care se calculeaza" acea contributie.;
8
c) "venitul din care se calculeaza" acea contributie.
Raspuns corect: c (7.3.1.14)
8. Grila nr. 7.3.1.15
Pentru angajat, contribulia pentru pensie, se calculeazA din:
a) venitul brut realizat lunar, indiferent de condiliile de munca;
b) venitul impozabi1;
c) venitul net realizat lunar, in funclie de condiliile de muncii.
Raspuns coreet: a (7.3. \./5).
9. Grila nr. 7.4.1.14
Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este:
a) venitul impozabi/ din salarii;
b) venitul net din salarii;
c) venitul brut din salarii.
Raspuns coreet: c (7.4. 1.14).
10. Grila nr. 7.5.1\
Baza de calcul a contribuliei pentru 0 m aj este:
a) venitul impozabi/ din salarii;
b) venitul net din salarii;
c) venitul brut din salarii.
Raspuns corect: c (7.5.11).
12. Grila nr. 7.6.1.11
Deducerea personala reprezintli:
a) acel ,,minim din venitul unui s a I a ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta
necesare lui membrilor sai de familie, lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege";
b) acel ,,minim din venitul unui 0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta
necesare lui membrilor sai de familie, lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege";
c) nu exista 0 asemenea notiune.
Raspuns corect: a (7.6.1.11).
13. Grilanr. 7.6.1.12
Deducerea personala trebuie inteleasa:
a) ca ,,0 facilitate fiscalii", ca ,,0 inlesnire focutii " acordata salariatilor;
b) ca ,,0 povarii fiscalii", ca ,,0 supraimpozitare" aplicatii acelor salariati care consuma tigari alcool;
c) nu exista 0 asemenea notiune.
Raspuns corect: a (7.6.1.12).
14. Grila nr. 7.6.1.13
Deducerea personala se acorda:
a) ca ,,0 miisurii de protec!ie socia Iii" pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege),
pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege;
b) ca ,,0 miisurii de protec!ie socialii" pentru $omeri cu venituri mici pentru membrii lor de familie

c) numai
Raspuns corect: a (7.6.1 ./3).
15. Grila nr. 7.6.1.14
Deducerea personala acordata unui salariat se compune din:
a) deducere personala de bazii deducere personala suplimentarii;
b) impozitul de bazii impozitul suplimentar;
c) toate contributiile impozitele pentru care salariatul este scutit la plata.
Raspuns corect: a (7.6.1,/4).
16. Grilanr. 7.6.1.17
Deducere personalii se acorda lunar:
a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca;
b) pentru orice venit la orice unitate;
c) numai pentru veniturile din salarii, numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului.
Raspuns corect: c (7.6.1,/7).
17. Grila nr. 7.6.1./8
Deducerea personala reprezintli:
a) 0 contribu!ie scutitii de la impozitare, care are sens continut numai in legaturli cu calculul
impozitului pe veniturile din salarii ale
9
b) un venit scutlt de la impozitare, care are sens continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe
veniturile din salarii asimilate salariilor;
c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor, care are sens continut numai in legatura cu calculul
impozitului pe veniturile din pensiL
Raspuns coreet: b (7.6.1.18).
18. Grila nr. 7.6.1.19
Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de:
a) marimea venitului neimpozabil;
b) marimea venitului net lunar numarul persoanelor aflate in intretinerea sa, indiferent de gradul de
rudenie al acestora;
c) marimea venitului brut lunar, gradul de rudenie numarul persoanelor aflate in intretinerea sa.
Raspuns coreet: c (7.6.1 ./9).
19. Grila nr. 7.6.1./10
Persoana in intretinere poate fi:
a) sotullsotia, copiii sau a1ti membri de familie, rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana
la gradul al doilea inclusiv, ale ciiror venituri, impozabile neimpozabile, nu nivelul deducerii
personale a salariatului;
b) toate rudele salariatului, indiferent de grad de rudenie, de numar de marimea veniturilor acestora;
c) orice persoana.
Raspuns coreet: a (7.6.1.110).
20. Grila nr. 7.6.1.111
Deducerea personal a totalii se acordii:
a) oricarei persoane, indiferent de marimea venitului;
b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita
previizutd prin lege (de 1.000 lei inclusiv, in anul 2008), in funetie de numarul persoanelor aflate in
intretinere;
c) nwnai
Raspuns coreet: b (7.6.1.11]) ..
21. Grila nr. 7.6.1.114
Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000,01 lei $i 3.000 lei
inclusiv (in anu12008), deducerile persona Ie sunt:
a) progresive (crese pe masura ce venitul
b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul
c) degresive (se reduc pe masura ee venitul
Riispuns coreet: c (7.6.1 .114).
22. Grila nr. 7.6.1.116
Salariatii - pensionari, indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral, pe perioada
nedeterminata sau determinata:
a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze;
b) nu beneficiaza de drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala);
c) beneficiaza de drepturi ca orice alt salariat, respeetiv de deducere personala.
Raspuns coreet: c (7.6.1.116).
23. Grila nr. 7.7.11
Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de:
a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil;
b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ;
c) nu este reglementata prin Codul fiscal.
Raspuns coreet: a (7.7.11).
24. Grila nr. 7.7.12
Prin Codul fiscal:
a) nu este reglementata cotizatia sindicala;
b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare anuale deductibila la calculul venituIui
impozabil. Ca urmare, cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului
impozabil;
c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare anuale deductibila la calculul venitului
impozabil. Ca urmare, cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului
impozabil.
10
I
Raspuns corect: c (7.7.12).
25. Grila nr. 7.7.13
Reducerea venitului impozabil, cu "contributia sindicala", se acorda:
a) numai 0 singurii dam, numai de catre unitatea la care salariatul deelarat functia de baza;
b) nelimitat la orice unitatea salariatul;
c) numai salariatilor tara carte de munca.
Raspuns coreet: a (7.7./3).
26. Grila nr. 7.7.14
Cotizalia sindicala se poate pliiti:
a) la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii, dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul
impozitului pe venitul din salarii.
b) dupa cum salariatul, fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice
unitate;
c) de dar numai din veniturile din salarii.
Raspuns coreet: a (7.7.14).
27. Grila nr. 7.7.15
Persoanele care nu au camet de muncii:
a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala;
b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii;
c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza.
Raspuns corect: b (7.7.15).
8. Impozitul pe salal'ii
1. Grila nr. 8.1.11
Venitul impozabil, numit "venit baZQ de calcuf', reprezinm:
a) profitul din care se calculeaza impozitul, cu cota de impozit prevazuta prin lege;
b) dividendele din care se calculeazii impozitul;
c) venitul din care se calculeazii impozitul, cu cota de impozit prevazuta prin lege.
Raspuns coreet: c (8.1.11).
2. Grila nr. 8.1.1.11
Venitul impozabil, la unitatea la care salariatul are functia de baza =
a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale;
b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale;
c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale.
Raspuns corect: c (8.1.1.11).
3. Grila nr. 8.1.1.12
Venitul impozabU, la unitatea la care saiariatul are functia de baza ==
a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia
deductibila la fondurile de pensii facultative;
b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia
deductibila la fondurile de pensii facultative;
c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia
deductibila la fondurile de pensii facultative.
Raspuns corect: c (8.1.1.12).
4. Grila nr. 8.1.1.13
Deducerile de venit, din venitul total, in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se
calculeaza impozitu1), includ:
a) de lajocuri1e de noroc;
b) alocatia de stat pentru copii;
c) deducerea personala; cotizatia sindicala; contributia la fondul de pensii facultative.
Raspuns corect: c (8.1.1.13).
5. Grila nr. 8.1.1.14
Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal:
a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii;
b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii;
c) nu este reglementam aceasta contributie.
Riispuns coreet: b (8.1.1.14).
6. Grila nr. 8.1.1.15
11
Pentru cotizatia sindicala lunara:
a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii;
b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii;
c) nu exista reglementm in Codul fiscal.
Raspuns coreet: b (8.1.U5).
7. Grila nr. 8.l.U6
Deducerea personala, cotizatia sindicala ~ i contributia la fondul de pensii facultative se acorda
salariatului:
a) la orice unitate;
b) dupa cum vrea acesta;
c) numai 0 singura data, ~ i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii.
Raspuns coreet: c (8.1.1.16).
8. Grila nr. 8.1.U7
Deducerea personala, cotizatia sindicala ~ i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda, in nici
o conditie ~ i sub nici 0 forma:
a) salariatilor cu un venit brut de peste 3.000 lei;
b) salariatilor care au fost sanctionati;
c) de mai multe ori unui salariat, ~ i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are
carte de munca).
Riispuns coreet: c (8.1.1,/7).
9. Grila nr. 8.1.2.11
Venitul impozabil, la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii =
a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii;
b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii;
c) = venitul brut.
Raspuns coreet: a (8.1.2,/1).
10. Grila nr. 8.1.2.14
La acela$i venit bru t, impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul:
a) nu are functia de bazii;
b) are functia de bazii;
c) lucreaza cujumatate de norma.
Riispuns coreet: b (8.1.2.14).
II. Grila nr. 8.1.2./5
Din punct de vedere fiscal, diferen!a dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza, ~ i 0 unitate la
care nu are functia de baza, consta in faptul eli:
a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile
personale, cotizatia sindicala, ~ i cu contributia la fondurile de pensii facultative;
b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical; _
c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna.
Riispuns coreet: a (8.1.2.15).
12. Grila nr. 8.2.11
Cota de impozit pe salarii se aplica asupra:
a) profitului;
J:» dividendelor;
c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit.
Riispuns corect: c (8.2.11).
13. Grila nr. 8.2.12
Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie:
a) profitul;
b) dividendele;
c) veniturile impozabile din salarii.
Riispuns coreet: c (8.2.12).
14. Grila nr. 8.2./3
Impozitullunar se calculeaza ~ i se reline:
a) prin "stopaj la sursii";
b) de la domiciliul salariatului;
c) dupa cum h o t i i r i i ~ t e organul de control fiscal.
12
Raspuns corect: a (8.2.13).
15. Grila nr. 8.2.1.11
Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra:
a) venitului brut, nurnit ~ i venit total;
b) venitului impozabil, nurnit ~ i venit bazii de calcul;
c) venitului neimpozabil, nurnit ~ i venit nefiscal.
Raspuns corect: b (8.2.1.11).
16. Grila nr. 8.2.1.12
La locul unde se afla funclia de bazii, venitul impozabil =
a) venitul brut + impozitul;
b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +
contributiile la fondurile de pensii facultative;
c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala ­
contributiile la fondurile de pensii facultative.
Raspuns corect: c (8.2.1.12).
17. Grila nr. 8.2.1.14
Impozitul pe salarii =
a) venitul brut x cota de impozit;
b) venitul impozabil x cota de impozit;
c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit.
Raspuns coreet: b (8.2.1.14).
18. Grila nr. 8.2.2.12
La locul unde n u se afla functia de bazii, venitului impozabil =
a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii;
b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +
contributiile la fondurile de pensii facultative;
c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala ­
contributiile la fondurile de pensii facultative.
Raspuns coreet: a (8.2.2.12).
19. Grila nr. 8.2.2.14
La unitatea la care nu se ajlii functia de baza:
a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala, (2) cotizatia
sindicaHi, ~ i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative;
b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza;
c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala, (2) cotizatia
sindicala, ~ i (3) contributia la fondurile de pensii facultative.
Raspuns coreet: c (8.2.2.14).
20. Grila nr. 8.2.2.15
Impozitul este:
a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii, cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza;
b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza;
,
c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza .
.
Raspuns corect: c (8.2.2.15).
21. Grila nr. 8.4.11
Venitul efectiv cuvenit, nurnit ~ i rest de plata =
a) venitul brut - contributia pentru ~ o m a j - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate
cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul;
b) venitul brut deducerea personala;
c) venitul brut -impozitul.
Raspuns corect: a (8.4.11).
Cursul nr. 9, Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator
1. Grila nr. 9.1.12
Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de:
a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi;
b) numarul de saiariati;
c) profitul unitatii.
Raspuns corect: a (9.1 .12).
13
I
2. Grila nr. 9.1.13
Contractul individual de mundi se poate incheia:
a) pe perioada: nedelerminala: nu se prevede perioada de timp pe care se incheie; determinata: de pana la
24 luni; cu timp de munca: integral: de 8 ore pe zi; par!ial: pana in opt ore pe zi;
b) dupa cum vrea patronul unitatii, neexistand reglementan legale pe aceasta linie;
c) dupa cum vrea salariatul, neexistand reglementari legale pe aceasta linie.
Raspuns corect: a (9.1./3).
3. Grila nr. 9.1.14
Angajatorul:
a) nu este obligat, prin lege, sa calculeze, sa retina sa plateasca contributiile bugetare;
b) calculeaza contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta;
c) este obligat, prin lege, sa calculeze, sa retina, prin "stopaj la sursa" sa plateasca lunar contributiile
bugetare.
RAspuns coreet: c (9.1.14).
4. Grila nr. 9.1.112
La caiculul obligatiilor bugetare salariale:
a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu;
b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata, cu limp de
munca integral sau partial;
c) se au in vedere numai salariatii rara copii.
Raspuns coreet: b (9.1.112).
5. Grila nr. 9.2.11
Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru 0 constituie:
a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor;
b) fondul de salarii brute;
c) fondul de salarii nete.
RAspuns coreet: b (9.2.11 ).
6. Grila nr. 9.2.15
Pentru salariatii pensionari:
a) se datoreaza contributia pentru numai de
b) nu se datoreaza contributia pentru nici de salariatul-pensionar, nici de angajatorul sau;
c) se datoreaza contributia pentru numai de angajatoruI sau.
RAspuns coreet: b (9.2.15).
7. Grila nr. 9.3.11
Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie:
a) pensia salariatuIui;
b) fondul de salarii brute;
c) salariul pensionarului.
Raspuns coreet: b ( 9.3.11).
8. Grila nr. 9.4.14
Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie:
a) profitul salariatului;
b) fondul de salarii nete;
c) fondul de salarii brute.
Raspuns corect: c ( 9.4.14).
9. Grila nr. 9.5.111
Baza de cal cui a contributiei pentru concedii indemnizatii 0 constituie:
a) fondul de salarii brute;
b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva;
c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva.
Raspuns coreet: a (9.5.111).
10. Grila nr. 9.6.118
Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca
boli 0 constituie:
a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna;
b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala;
c) suma veniturilorbrute realizate lunar, adicafondul de salarii brute.
14
I
Raspuns coreet: c (G.9.6.11R).
Cursul Dr. 10. Profitu) cootabil brut
1. Grila nr. 10.1.11
Veniturile totale exprima:
a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate;
b) faptul ca aceste venituri sunt brute, adica nu sunt purificate, nu sunt cu.ratate de veniturile
neimpozabile, adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare, care nu se iau in calculla
determinarea profitului impozabil;
c) profitul brut al unitatii.
Raspuns corect: b (10.1.11)
2. Grila nr. 10.2.11
Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee:
a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea pentru ce
b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila;
c) nu sunt cu.ratate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute
din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil.
Raspuns corect: c (10.2.11)
3. Grila nr. 10.3.1.12
Profitul este diferenta pozitiva dintre:
a) dividende impozit;
b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate cheltuielile totale
(brute) aferente acestora.
c) cheltuielile, mai mari, veniturile mai mici.
Raspuns coreet: b (10.3.1.12)
4. Grila nr. 10.3.2.11
Profitul contabil brut, dupa cum it arata denumirea, de brut, exprima acel profit care:
a) nu a fost impozitat;
b) este supus repartizarii pentru dividende;
c) nu a fost prelucrat, care nu a fost cu.ratat de veniturile neimpozabile de cheltuielile nedeductibile.
Raspuns corect: c (10.3.2.11)
5. Grilanr. 10A.l1
in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile
totale, rezultatul brut al exercitiului este:
a) pierdere fiscaUi;
b) pierdere de dividende;
c) pierdere contabil! brut!.
Riispuns corect: c (10.4./1 )
6. Grila nr. 10.5,/1
Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute:
a) obtinute in urmatorii ani, Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare;
b) obtinute in urmatorii ani, fiind limitata la cinci ani;
c) obtinute in urmatorii ani, cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi.
Raspuns coreet: a (I 0.5.11 )
Cursu) Dr. 11. Profitu) impozabil
1. Grila nr. 11.1.11
Veniturile impozabile sunt acele venituri care:
a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil;
b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ;
c) au dimas dupa impozitare.
Raspuns coreet: a (11 .1 .!1 )
2. Grila nr. 11.2.11
Veniturile neimpozabile sunt, dUpa cum Ie arata denumirea de neimpozabile, acele venituri care:
a) sunt supuse impozitarii;
b) sunt incluse in veniturile impozabile.
c) nu sunt impozitate.
Raspuns corect: c (11.2.11)
3. Grila nr. 11.3.11
15
"
Din punct de vedere fiscal, cheltuielile totale includ:
a) venituri neimpozabile ~ i venituri impozabile;
b) cheltuieli neimpozabile;
c) cheltuieli deductibile; cheltuieli nedeductibile, ~ i cheltuieli cu deductibilitate limitata.
Raspuns coreet: c (11.3.11)
4. Grila nr. 11.4.11
Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care:
a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii
profitului impozabil;
b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii
profitului impozabil;
c) nu exista asemenea cheltuieli.
Raspuns coreet: b (11.4.11)
5. Grila nr. 11.5.11
Cheltuielile cu deductibilitate "limitata" sunt acele cheltuieli care:
a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile, in scopul determinarii profitului impozabil, dar
numai pana la limita prevazuta prin lege, adidi numai pana la un anumit nivel (plafon);
b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile, in scopul determinarii profitului impozabiJ, dar
numai pauli la limita stabilita de patron;
c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile, nici total, nici Partial.
Raspuns coreet: a (11.5.11)
6. Grila nr. 11.6.11
Profitul impozabil este profitul:
a) repartizat pentru dividende;
b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul;
c) supus efeetiv impozitului;
Raspuns coreet: c (11.6.11)
Cursul nr. 12. Impozitul pc profit. Pierderea fiscal •.
Profitul contabil net. Pierdere contabiHi. neta
1. Grila nr. 12.1.1.11
Cota de impozit pe profit este stabilita prin:
a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele;
b) Codul familiei.
c) Codul fiscal.
Raspuns coreet: c (12.1.1.11)
2. Grila nr. 12.1.2.11
Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra:
a) profitului contabil brut;
b) profitului contabil net;
c) profitului impozabil.
Raspuns coreet: c (12.1.2.11)
3. Grila nr. 12.2.U3
Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta:
a) un minus de profit impozabil;
b) un minus de venit impozabil;
c) un minus de dividende.
Raspuns corect: a (12.2.1.13)
4. Grila nr. 12.2.1.11
Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea / aanuala se reeupereaza:
a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi;
b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi;
c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori.
Raspuns coreet: a (12.2.2.11)
5. Grila nr. 12.3.1.11
Profitul contabil "net" este:
a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit;
b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit;
16
c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele.
Riispuns corect: b (1 2.3.1 .II )
6. Grila nr. 12.3.2.11
in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta, aceasta se va inregistra cu:
a) pierdere de impozit;
b) pierdere fiscala;
c) pierdere contabila neta.
Raspuns corect: c (12.3.2.11)
7. Grila nr. 12.3.3/1
Repartizarea profitului contabil net se face:
a) dupa incheierea fiedirei luni, pe baza contului de profit pierderi a bilantului contabil anual;
b) numai dupa incheierea anului fiscal, pe baza contului de profit pierderi a bilantului contabil anual;
c) cand adunarea generala a asociatilor/aclionarilor.
Raspuns corect: b (12.3.3./])
Cursul nr. 13, l)ividendele impozitul pc dividende
l. Grila nr. 13.1.12
Dividendele brute reprezintd:
a) profitul fiscal neimpozitat;
b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata
pentru dividende.
c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata
pentru salarii.
Raspuns corect: b (13.1.12)
2. Grila nr. 13.3.11
Impozitul pe dividende este egal cu:
a) dividende brute x cota de impozit pe profit;
b) dividende brute x cota de impozit pe dividende;
c) dividende brute x cota de impozit pe salarii.
Raspuns corect: b (13.3.1 1 )
3. Grila nr. 13.4.11
Dividendele nete sunt egale cu:
a) dividendele brute - impozitul pe profit;
b) dividendele brute - impozitul pe dividende;
c) dividendele brute - impozitul pe salarii.
Raspuns corect: b (13.4.11)
4. Grila nr. 13.5.11
Dividende1e se repartizeaza asociatilor:
a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social, fie in cote diferite, daca prin actul constitutiv
se prevede acest lucru;
b) proportional cu marimea salariilor;
c) fie proportional cu rnarimea salariilor, fie proportional cu rnarimea profitului.
Raspuns corect: a (13.5.11)
Cursul nr. ]4. Taxa pc valoarea adaugatii (I). Sens eontinut. Caraeterul de impozit indirect,
Notiunea de "va]oare adiiugatii", Calculul valorii adiiugate. Mceanismul de functionarc a) t.\'.a
1. Grilanr. 14.1.11
Taxa pe va10area adAugata:
a) este un impozit indirect,stabilit perceput asupra profitului, in fiecare stadiu al circuitului economic (at
productiei distributiei) al unui produs, lucrare serviciu, din cadrul fiecarei unitllfi.;
b) este un impozit direct,stabilit perceput asupra valorii adaugate, in fiecare stadiu al circuitului economic (al
productiei distributiei) al unui produs, lucrare serviciu, din cadrul fiecarei unitlifi.;
c) este un impozit indirect,stabilit perceput asupra valorii adaugate, in fiecare stadiu al circuitului economic
(al producliei distribuliei) al unui produs, lucrare serviciu, din cadrul fieclirei unitati.
Riispuns corect: c (14.1.1 I )
2. Grila nr. 14.1 ./5-8
Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro, prel fiira t.v.a., I-a vandut cu 650 euro, pre! fiirii
t.v.a. Cota de t.v.a. Este de 19%. Valoarea adaugatii =
a) 500 x 19% = 95 euro;
17
,
r::
t:
I

-
b) 650 x 19% =123,50 euro;
c) 150 euro.
Raspuns coreet: c (14. I
3. Grila nr. 14.1.I9
Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca:
a) la plata unei taxe se ofem, pe cat posibil, direct imediat, 0 contraprestatie (un serviciu), pe cand
plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie;
b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu), pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0
contraprestatie;
c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci, pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati.
Raspuns corect: a (14.1.19)
4. Grila nr. 14.1.114
in sensuI LV.a., cAnd se despre pretul de vanzare pretul de cumparare intre persoanele juridice,
trebuie inteles pre!ul:
a) tara t.v.a.;
b) cu t.v.a.;
c) stabilit de stat.
Raspuns corect: a (14.1.114)
5. Gri1a nr. 14.1./16
Legea prevede ca, obligatoriu, in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala, chitanlA fiscala, bon ..
fiscal emis de casa de marcat etc.) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente: _
a) prepd de vanzare cu t.v.a., adica valoarea impura a marfii; taxa pe valoarea adiugata; valoarea total a a
facturii =prepd de V3nzare cu t.v.a. + taxa pe valoarea adiugata;
b) pretul de V3nzare tara t.v.a., adica valoarea pura a marfii; taxa pe valoarea adaugata; valoarea totaUi a
facturii =va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata;
c) taxa pe valoarea adaugata deductibila; taxa pe valoarea adiugata coleetata; taxa pe valoarea adaugata de
incasat.
Raspuns coreet: b ( 14.1./1 6 )
6. Grila nr. 14.2.19
Care este impactul impozitelor direete al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice juridice ?
a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile averea persoanelor fizice juridice, impozitele
indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice respeetiv consumul unor bunuri
servicii;
b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice juridice,
respectiv consumul unor bunuri servicii, impozitele indirecte vizeaza veniturile averea persoanelor
flZice juridice;
c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice, impozitele indirecte vizeaza
numai veniturile persoanelor juridice. ...
Raspuns coreet: a (14.2.19) •
7. Grila nr. 14.3.17
in cadrul fieeirui agent economic, valoarea adaugata, in sensuI taxei pe valoarea adaugata, este
eehivalenta cu:
a) diferenta dintre pretul de cumparare, cu t.v.a., al unui produs pretul de vAnzare, cu t.v.a.
b) diferenta dintre valoarea cumpararilor, cu t.v.a., valoarea vanzarilor, cu t.v.a.;
c) diferenla dintre valoarea vanzarilor, tara t.v.a., valoarea cumparanlor, tara t.v.a., respeetiv dintre
pretul de vanzare, tara t.v.a., pretul de eumparare, lam t.v.a., al unui produs.
Raspuns coreet: c (14.3.17)
8. Grila nr. 14.4./4
o factum de cumparare este coreet intocmita conditiile legale pentru a fi primita
(acceptata) inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3
elemente esentiale, prevazute prin lege, respeetiv:
a) pretul de cumparare, eu t.v.a., adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare; taxa pe
valoarea adaugata coleetata; total pre! de winzare;
b) pretu1 de cumparare, cu t.v.a., adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare, fora t.v.a.,
adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare; taxa pe valoarea adaugata din Jactura de
cumparare; total pre! de cumpiirare; taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare; total pre! de vanzare;
e) pretul de cumparare, tara t.v.a., adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare; taxa pe
valoarea adaugata din faetura de cumparare; total pre! de cumparare.
18
Raspuns corect: c (14.4.14)
9. Grila nr. 14.4.15
o factura de vanzare (F.v.) este coreet intocmita conditiile legale pentru a fi intocmita,
inregistrata in contabilitate emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente
esentiale, prevazute prin lege:
a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = pre!ul de vanzare, lara t.v.a.; taxa pe valoarea
adaugata din factura de vanzare; valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre! de vanzare;
b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = pre!ul de cumptirare, cu t.v.a.; taxa pe valoarea
adaugata din factura de cumptirare; valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de
cumptirare;
c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = pre!ul de vanzare, cu t.v.a. deductibila; taxa pe
valoarea adaugata deductibila; valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre! de vanzare.
Raspuns coreet: a (14.4.15)
10. Grila nr. 14.4.17
Valoarea adaugata din pretul de vanzare = ?
a) pretul de vanzare, cu t.v.a. pretul de cumparare, cu t.v.a.;
b) pretul de vAnzare, rara t.v.a. - pretul de cumparare, rara t.v.a.;
c) pretu1 de cumparare, cu t.v.a. - pretul de cumparare, cu t.v.a ..
Raspuns coreet: b ( 14.4.17)
11. Grila nr. 14.4.18
La nivel de unitate (societate comerciala), valoarea adaugata totala =
a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de
vanzare;
b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de
cumparare;
c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile
neinregistrate in contabilitate.
Raspuns corect: b ( 1 4.4.18)
12. Grila nr. 14.4.19
Din punct de vedere al t.v.a., valoarea adaugata exprima:
a) bazA de calcul a impozitului pe profit, adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit;
b) baza de calcul a impozitului pe salarii, adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii;
c) baza de impozitare, numita bazA de calcul a t.v.a., adica suma din care se calculeaza t.v.a.
Raspuns corect: c (14.4.19)
13. Grila nr. 14.4.110
Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se notiunea de:
a) taxa pe valoarea adaugata de incasat;
b) taxa pe valoarea adaugata coleetata;
c) taxa pe valoarea adaugata deductibila.
Raspuns coreet: c (14.4.110)
14. Grila nr. 14.4.111
Taxa pe valoarea adaugata de due t i b itti =
a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de t.v.a.;
b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de t.v.a.;
c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat.
Raspuns coreet: b (14.4.11 I)
15. Grila nr. 14.4.112
Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se notiunea de:
a) taxa pe valoarea adaugata de incasat;
b) taxa pe valoarea adaugata colectata;
c) taxa pe valoarea adaugata deductibila.
Raspuns coreet: b (14.4 .112)
16. Grila nr. 14.4.113
Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii =
a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de t.v.a.;
, '.
b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de t.v.a.;
c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de t.v.a ..
19
Raspuns corect: b (14.4./13)
17. Grila nr. 14.4.114
in cazul in care t.v.a. Coleetata este mai mare decat t.v.a. deductibila rezulta:
a) t.v.a. de incasat;
b) t.v.a. de plata;
c) t.v.a. de restituit.
Riispuns coreet: b (14.4.114)
18. Grila nr. 14.4.115
Taxa pe valoarea adiiugata de platii =
a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli;
b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat;
c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata.
Rlispuns coreet: a (14.4 .115)
Cursul nr. 15. Taxa pe valoarea adAugati\ (II). Baza de impozitare. Cotcle de taxa
1. Grilanr. 15.l.Il
La calculul t.v.a., baza de impozitare, care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii), 0 constituie:
a) valoarea adaugata, adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati;
b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila;
c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii.
Rlispuns coreet: a (15.1.11 )
2. Grila nr. 15.2.11
Persoana juridicli stabilitii in Romania, a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata, este
inferioaraplafonului stabilit prin lege:
a) este scutita de la plata t.v.a.;
b) este obligata, prin lege, la plata t.v. a.;
c) t.v.a. dupa cum
Raspuns coreet: a (15.1.11)
3. Grita nr. 15.1.12
Pentru unitatile nepllititoare de t.v.a., cifra de afaceri care drept referinta pentru aplicarea
plafonului este constituita din:
a) mlirimea profitului;
b) volumul incasarilor;
c) volumul vanzarilor.
Rlispuns coreet: c (15.2.12)
4. Grila nr. 15.1.13
Persoana juridicli scutita de la plata t.v.a. (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara
plafonului prevazut prin lege:
a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de t.v.a.; ..
b) poate opta pentru a deveni platitoare de t. v.a., dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic; ...
c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de t.v.a.
Raspuns corect: c (15.1./3)
5. Grila nr. 15.2.16
Dupa atingerea sau plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de
LV.a., persoana impozabila:
a) t.v.a. dupli cum
b) poate deveni neplatitoare de t.v.a.;
c) nu mai poate deveni nepllititoare de t.v.a.
Riispuns corect: c (15.1.16)
6. Grila nr. 15.2.18.1
o unitate neplatitoare de t.v.a.:
a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor);;
b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor);
c) deduce t.v.a. dupa cum
Raspuns coreet: b (15.2.18.1.)
7. Grila nr. 15.2.18.2
o unitate neplatitoare de t.v.a.:
a) nu are voie sa mentioneze t.v.a. pe factura sau aIt document;
20
I
!
b) are voie sa mentioneze t.v.a. pe factura sau alt document;
c) inscrie t.v.a. dupa cum
Raspuns coreet: a (15.2.18.2.)
8. Grila nr. 15.2.18.3
o unitate neplatitoare de t.v.a.:
a) poate folosi facturi dupa cum
b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de t.v.a.;
c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de t.v.a.
Raspuns coreet: c (15.2.18.3.)
9. Grila nr. 15.3./3
Pentru importu! de bunuri:
a) cota de t.v.a. este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul;
b) cota de t.v.a. este diferita de cea aplicata in interiorul !arii pentru vAnzarea (Iivrarea) bun;
e) cota de t.v.a. este eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) bun.
Raspuns corect: c (15.3.13)
10. Grila nr. 15.3.18
Unitatile platitoare de t.v.a., opereaza:
a) dupa cum fie cu un pre! de vanzare tara t.v.a., fie cu un prel de vAnzare cu t.v.a.;
b) numai cu un singur pret de vanzare, cel lam t.v.a.;
c) cu doua preturi: un pre! de vanzare lara t.v.a., un prel de vAnzare cu t.v.a.
Raspuns corect: c (15.3.18)
11. Grila nr. 15.3.110
Cand se formeaza pretul de vAnzare cu t.v.a., se
a) de la "valoarea totala a miirfii, incusiv cu t.v.a.", la care se adauga taxa pe valoarea adaugata
coleetata, rezuItand prelul de vanzare cu t.v.a.;
b) de la "valoarea pura a miirfii", la care se adauga taxa pe valoarea adaugata deductibila, rezuItand
pretul de cumplirrare cu t.v.a.;
c) de la "valoarea pura a miirfii", la care se adauga taxa pe valoarea adiiugata coleetata, rezultand pretul
de vanzare cu t.v.a.
Raspuns corect: c (15.3.11 ())
12. Grila nr. 15.3.112
in magazinele de vanzare cu amanuntu!, pentru produsele expuse la vanzare, se
a) un singur prel, respeetiv "prefu! de vanzare cu amanuntu!", care include, obligatoriu, t.v.a.-uI
aferent;
b) doua preturi, respeetiv ''prefU! de vanzare cu amiinuntu!", "prefu! de cumpiirare cu amiinuntu!";
c) nici un pre!.
Raspuns coreet: a (15.3.112)
13. Grila nr. 15.3113
Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii, in factum se inscrie distinct:
a) numai valoarea pura a marfii, tara t.v.a.;
b) valoarea pura a miirfii, lara t.v.a.; t.v.a.lc.; total factura;
c) numai valoarea total a a facturii.
Raspuns coreet: b (15.3.113)
14. Grila nr. 15.4./18.l
in condiliile apliciirii cotei de t.v.a. de 19%, procedeu! sutei miirite se pentru a calcula, cu cota
(universal valabila) de 15,966%, t.v.a.-ul inclus in:
a) valoarea totala a unei facturi, care include t.v.a.;
b) valoarea totala a unei facturi, care nu include t.v.a.;
c) valoarea totala a facturilor de cumparare, de la unitali neplatitoare de t.v. a ..
Raspuns corect: a (15.4,/ 18.1 )
15.Grilanr.15.4.2JIS.2
in conditiile aplidirii cotei de t.v.a. de 19%, procedeu! sute; miirite se pentru a calcula, cu cota
(universal valabila) de 15,966%, t.v.a.-ul inclus in:
a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor lucmrilor, care nu inc1ud t.v.a.;
b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor lucmrilor, care includ t.v.a.;
c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor lucriirilor, care nu includ t.v.a..
Raspuns corect: b (\5.4.:2.1/-;.2.)
21
"
16. Grila nr. 15.4.2.118.3
in conditiile apliciirii cotei de t.v.a. de 19%, procedeul sute; marite se pentru a calcula, cu cota
(universal valabila) de 15,966%, t.v.a.-ul indus in:
a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul, platitoare
de t.v.a.;
b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul, neplatitoare de t.v.a.;
c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul, platitoare de t.v.a.
RAspuns coreet: c (15.4.2.118.3.)
16. Accizele - aspecte generale (I)
l. Grila nr. 16.3.11
Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer! la:
a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al V,E.
trebuie sa conswne produsele supuse accizelor;
b) stabilirea unor reguli proceduri comune (unice) cu privire la: (a) baza de impozitare, (b) nivelul
cotelor de impozitare, (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor, in
special intre statele membre;
c) nu exista asemenea reglementliri.
RAspuns coreet: b (16.3)1)
2. Grila nr. 16.3.14
in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (V.E.), dispozi!iile din legislatia _
comunitara: ...
a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale, in caz de conflict intre acestea
aplicandu-se reglementarile na!ionale;
b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative na!ionale, in caz de conflict intre acestea
aplicandu-se reglementarile comunitare;
c) se aplicii in funclie de interesele statului roman, dupa cum vrea statui roman.
Raspuns corect: b (16.3.14.)
3. Grila nr. 16.3.15
Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a U.E., se aplica:
a) prevederea din legislatia Romaniei;
b) direetiva o.E.;
c) prevederea care este in avantajul statului roman.
Rltspuns corect: b (16.3./5.)
4. Grila nr. 16.3.17
De la data aderlirii la o.E., fieeare tara membra are obligatia:
a) sa aplice reglementarile care ii convin: fie ale Romaniei, fie ale V.E.;
b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor;
c) sa aplice reglementlirile V.E. in domeniul accizelor.
RAspuns coreet: c (16.3.17.)
5. Grila nr. 16.3./8
Prin directive ale o.E. se reglementeazii baza de impozitare, nivelul cotelor de impozitare, modul in care
trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor:
a) armonizate;
b) nearmonizate;
c) nu exista asemenea reglementari.
Raspuns coreet: a (16.3./8.)
6. Grila nr. 16.3.110
Accizele armonizate sunt accizele care:
a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii;
b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei;
c) nu exista nOliunea de accize armonizate.
Raspuns corect: a (16.3)10)
7. Grila nr. 16.3.115
Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care:
a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii;
b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre
tan1e membre;
22
c) nu exista notiunea de accize nearmonizate.
Raspuns coreet: b (16.3.115.)
CUl"Sulllr. 17. Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II)
1. Grila nr. 17.1.12
Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la:
a) stabilirea unor reguli ~ i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa
consume bauturi alcoolice;
b) stabilirea unor reguli ~ i proceduri comune (unice) cu privire la: baza de impozitare; nivelul cotelor de
impozitare; circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre;
c) nu exista asemenea reglementari.
Raspuns coreet: b (1 7.1.12)
2. Grilanr. 17.1./3
Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care:
a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize;
b) nu exista asemenea accize;
c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U. E.; au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U. E.);
trebuie respeetate, obligatoriu, de toate tarile membre.
Raspuns coreet: c (17.1.13)
3. Grila nr. 17.1.16
Accizele n earm 0 n ;z ate sunt accizele care:
a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a U.E.); nu au stabilite nivelurile minime (prin
iegisla!ia U. E.); sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre;
b) nu exista asemenea accize;
c) sunt reglementate de u.E.
Raspuns corect: a (17.1./6)
4. Grila nr. 17.1./9
Pana la 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la U.E., bunurile aduse in tara noastra din tarile membre
ale U.E. era definite ca import de bunuri. Dupa data aderarii Romaniei la U.E., bunurile aduse in tara noastra
din tarile membre ale U.E. sunt definite ca:
a) import de bunuri;
b) export de bunuri;
c) achizitii intracomunitare de bunuri.
Raspuns corect: c (17.1.19)
5. Grila nr. 17.1.110
Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca:
a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia.;
b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia;
c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia.
Raspuns coreet: c (17.1.110)
6. Grila nr. 17.1.111
Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta:
a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a U.E.) de pe teritoriul oricarei
aite tari care este membra a Comunitatii;
b) i e ~ i r e a de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a U.E.) pe teritoriul oricarei
alte tari care este membra a Comunitatii;
c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a U.E.) de pe teritoriul oricarei
alte
.
tan care nu este membra a Comunitatii.
.
Raspuns coreet: c (17.1.111 )
7. Grila nr. 17.1./13
Importul de bunuri in Romania este defmit ca:
a) i e ~ i r e a de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene;
b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene;
c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene.
Raspuns corect: c (17.1.113)
8. Grila nr. 17.1.114
Importul in Romania reprezinta:
a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al U.E.;
23
I
·
"
b} 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al V.E.;
c) nu mai are importuri Romania.
Raspuns coreet: b (17.l.l14)
9. Grila nr. 17.1.115
Dupa data aderarii Romaniei la UE, introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale V.E. nu
mai este considerat import ci:
a} achizilie intracomunitara;
b} export extracomunitar;
c} tot import este considerat.
Raspuns coreet: a (17 .1.115)
10. Grila nr. 17.1.116
Achizitia intracomunitara reprezinta:
a} 0 expeditie de bunuri intr-o tara a V.E. dintr-un alt stat membru al comunitatii;
b} 0 introducere de bunuri intr-o tara a V.E. dintr-un alt stat membru al comunitatii;
c} 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE. dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii.
Raspuns corect: b (17.1.116)
11. Grila nr. 17.1.117
Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta:
a} 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al V.E.;
b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al V.E.;
c} 0 expedi!ie de bunuri intr-o tara a V.E. dintr-un aU stat membru al comunitatii;.
Raspuns coreet: a (17.1.117)
12. Grila nr. 17.1.118
Pana la data aderarii Romaniei la V.E., orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale V.E. era
definit:
a} export;
b} import;
c} achizitie intracomunitarii.
Raspuns corect: a (17 .1.118)
13. Grila nr. 17.1.121
Exportul din Romania reprezinta:
a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al V.E.;
b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al V.E.;
c} 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al V.E..
Raspuns coreet: a (17.1.121)
14. Grila nr. 17.1.122
Dupa data aderarii Romaniei la V.E, livrarea bunurilor din tara noastra pe "piata unica" a V.E., nu mai
este considerat export ci: ...
a} livrare intracomunitara; •
b} import;
c) achiziti intracomunitara.
Riispuns corect: a (17 .1.122)
15. Grila nr. 17.2.132.1
Pentru produsele supuse accizelor ~ i eliberate in consum in alt stat membru, achizitionate de catre
persoane fizice pentru nevoile proprii ~ i transportate de ele insele, accizele se datoreaza:
a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate;
b} in statui membru in care produsele au fost consumate;
c} in statuI membru in care vrea persoana fizica.
Riispuns corect: a (17 .2.132.l.)
24

Din momentul in care 0 persoana fizica sau juridica datoreazii un impozit, aceasta persoana capata calitatea de: a) persoana majora, care are dreptulla munca; b) "datornic fata de stat", de "persoana care datoreaza impozit statului", numita in termeni fiscali "contribuabiI"; c) ceta~ean al statu lui respectiv. Raspuns corect: b (1.1.134) 8. Grila Dr. 1.1.135 o persoana fizica sau juridica poate sa aiba calitatea de:
a) contribuabil "incasator", contribuabil "creditor", contribuabil "incasator ~i creditor";
b) contribuabil "finanlator", contribuabil "creditor", contribuabil "finanlator ~i creditor".
c) contribuabil "suportiitor", contribuabil "pliUitor", contribuabil "platitor ~i suportator".
Raspuns coreet: c (1.1./35)
9. Grita Dr. 1.1./36
Contribuabil ,,suportiitor" este:
a) persoana care datoreaza impozit statului, dar nu ea este cea care 11 plate~te direct ~i personal;
b) persoana care nu datoreaza ~i nu plate~te impozit statului;
c) persoana care datoreaza impozit statului, dar pe care nu tl plate~te.
Raspuns coreet: a (1.1./36)
10. Grita Dr. 1.1.145 Contribuabil ,.pliititor" este: a) persoana care are obligatia de a calcula ~i de a-~i plati creditele la banca; b) orice persoana care efectueaza plati, clnd vrea, dupa cum vrea ~i catre cine vrea; c) persoana care are obligatia legala de a calcula, de a reline (in general, prin ,,stopaj fa sursii"), ~i de a vira (in termenul ~i conditiile prevazute prin lege) impozitele datorate de el, de alte persoane fizice ~i/sau juridice, sau de el ~i de aite persoane fizice ~i/sau juridice. Raspuns corect: c (1.1.145) 11. GrUa Dr. 1.1.151
Contribuabil ,.pliititor # suportiitor" este:
a) persoana care are obligatia de a plati creditele la banca ~i de a suporta dobanzile;
b) orice persoanii care efectueaza plati, cand vrea, dupa cum vrea ~i catre cine vrea;
c) persoana care are dubla calitate, atat de contribuabil "suportator", cat ~i de contribuabil "platitor".
Raspuns coreet: c (1.1./51)
12. GrUa Dr. 1.:1, 1./ I Sarcina de a obtine "veniturile neeesare functionarii statului" revine fmantelor publice prin functia:
a) de a emite legi de catre Parlament;
b) de a cheltui bani de catre Guvern;
c) de constituire (de strangere) a veniturilor bugetului de stat. _
Raspuns corect: c (1.3.1 .! 1) ,.,
13. Grila Dr. 1.3.2.11 Veniturile bugetului de stat (numite ~i resursele financiare publice) se distribuie, se repartizeaza (sub forma de cheltuieli bugetare) persoanelor fizice ~i juridice in scopul: a) de a avea din ce trai rara a munci; b) satisfacerii unor nevoi economice ~i sociale, personale ~i de interes general; c) indeplinirii sarcinilor primite de la Uniunea Europeana. Raspuns coreet: b (1.3.2.11) 14. Grila Dr. 1.3.3.11 Redistribuirea inseamna:
a) stimularea in mund!. a celor cu momente geniale de incompetenta;
b) a imparti din nou, a reimparti, intr-un proces continuu, permanent, ceea ce a fost deja repartizat in faza
initiala, respeetiv in procesul de constituire a veniturilor bugetare; c) impartirea din nou a veniturilor care nu au fost impiirtite, intrucat acestea au fost consumate. Raspuns coreet: b (1.3.3.11) 15. Grila Dr. 1.4.1.11 Procesul de redistribuire (de reimpartire) a veniturilor ~i averilor trebuie privit ca un proces prin care:
a) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor saraci;
b) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor bogati;

2

l_.

Caracterizarea generali a impozitelor I.14 Impozitele se stabilesc: a) de catre Banca Nationala. (3) generala.4. asigurarea unei armonii. sanatatea.11) 4. b) din necesitatea obtinerii. Raspuns corect: b (2.4. Grila or.c) se ia din venitul celor bogati pentru a se da celor saraci. Grila or.11 intre "impozit" ~i "taxa": a) nu exista nici un fel de deosebiri. c) nu sunt cunoscute in fiscalitate asemenea notiuni.112) 3.12) 5.12 Confuziile dintre notiunile de impozit. 1. facultativ. 2. protectia sociala. b) de faptul ca intre aceste notiuni nu exista nici 0 deosebire. c) impozitele sunt reglementate de Banca Nationala.2.1.2. ordinea publica. 2. precum apilrarea tarii. it constituie: a) lipsa sau existenla unui serviciu (a unei contraprestatii) in schimbul obligatiei bugetare pHitite. a fondurilor necesare pentru asigurarea bunurilor publice.4.11 Prin aplicarea unor masuri rationale de redistribuire se obtin: a) multiple ~i importante efecte negative. de ciitre stat. b) exista deosebiri esentiale. Grila or. b) plata obligatorie stabilita prin lege pe care cetatenii. precum eIiminarea saraciei.4. pe plan economic ~i social. 2. 2.1. benevola. care face distinctia intre un impozit ~i 0 taxa. c) plata facultativa. Raspuns corect: b (2.. Grila or.12 Impozitul reprezinta: a) un venit obtinut de cei care nu muncesc. taxa ~i tarifsunt generate: a) cruar de prevederile legale in vigoare care nu respecHi sensul ~i continutul real al termenilor ~i expresiilor folosite.11) 16. c) din necesitatea societatilor comerciale de a-~i spori veniturile.2. (2) obligatorie. Raspuns corect: b (1. Raspuns corect: b (2.13 Impozitul reprezinta a) un venit al persoanelor sarace primit sub forma de ajutoare sociale. cat ~i din punct de vedere al continutului lor economic. 2.1. 3 .12) 2. educatia.. iar taxele de sindicate. pe plan economic ~i social. c) de neincasarea veniturilor la bugetul de stat din impozite ~i taxe. Grila or. 2.4. Raspuns corect: b (2. Raspuns corect: a (2. al interpretarii fiscale.2. c) cre~teri deosebit de mari ale inflatiei.4.1. invatamantul. (4) nerambursabila ~i (5) fara obligatia din partea statului la 0 contraprestatie sau un ecruvalent direct ~i imediat catre persoanele fizice ~i juridice care au· obIigatia de a efectua plati catre bugetul de stat./3) 7. Grila Dr. institutiile etc.2. Raspuns corect: a (2. atat din punct de vedere semantic (al sensurilor cuvintelor). b) multiple ~i importante efecte pozitive.11) Cursul nr.2. a "pacii sociale" dintre cei bogati ~i cei saraci. infaptuirea statului bunastarii sociale etc.1.112 Elementul esential. pe care 0 face fiecare cand dore~te sa ajute statuI. 2.1.2. de neconfundat.15) 6. c) plati efectuate de catre persoanele fizice ~i juridice pentru procurarea unor bunuri necesare. in plata impozitelor. in cuantumul ~i la termenele precis stabilite prin lege.15 Impozitele au aparut: a) din dorinta oamenilor de a plati impozite.4.2.2. Grila or. b) caracterul benevol. decisiv. 2. Grila or. b) plata (1) baneasca.4.1. 0 varsa din veniturile lor la bugetul statului. combaterea poluarii etc. Raspuns corect: c 0.

4.11) Cursul nr. Grila nr.14. dupa cum vrea ~i in ce suma vrea fiecare. b) dividendele brute x cota de impozit pe dividende. . Grila nr. de modul de calcul al impozitului.116.3.1.2. Raspuns corect: a (3. Impozitul pe profit a) dividendele x cota de impozit pe profit. de salariat. Impozitul pe venit = a) venitul impozabil x cota de impozit pe profit. c) se plate~te direet de eel care it suporta. c) venitul neimpozabil x cota de impozit pe venit. Impozitele indirectc (sau impolitclc pc cheltuicli. de salariat. Raspuns coreet: b (2. b) eel care it suporta (spre exemplu.11. spre exemplu.3. c) in funclie de veniturile obtinute.2. prin "indirect" trebuie inteles faptul ca aceste impozite: a) sunt platite cand vrea. b) eel care it suporta merge direet la organul fiscal pentru a-I plati.11) 2. Denumirea de impozit "dire c t" vine de la faptul ca un asemenea impozit: a) duce direct la tinta. Grila nr.11 In materie de impozite.2. lara a fi vazute./1. de impozitul datorat ~i termenele de plata. Raspuns corect: b (3. salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati.4) 8. Grila nr.5. avand chiar posibilitatea (daca se pricep) sa-~i calculeze singuri impozitul datorat. 3. de sa lariat.1. c) se plate~te direct de eel care it suporta. 3. c) este obligatorie pentru toate persoanele care au un venit mai mare dedit salariul minim pe tara.) 4. salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati. c) afecteaza veniturile populatiei in mod "indirect".11 Plata impozitelor: a) se face in functie de cum are bani fieeare. Impozitul pe dividende = a) profitul impozabil x cota de impozit pe dividende. b) profitul neimpozabil x cota de impozit pe profit. c) profitul impozabil x cota de impozit pe profit. pe ocolite. 2. Raspuns coreet: a (3. de materia impozabila (venitul sau averea supusa impozitiirii).2. Grila nr. Impozitele directe l.1.) 5. 3. spre exemplu.2.. Notiunea de impozit "di rect" provine de la faptul ca eel ce are de platit un asemenea impozit: a) ia cuno~tinta "direct" ~i din timp (inainte de termenul de plata). lara ocoli~uri: cei care oblin (sau urmeaza sa obtina) un venit sau 0 avere ~tiu dinainte. intrucat sunt "invizibile". Raspuns coreet: c (2.4. Grila nr.) 3.1. de cotele de impozit prevazute prin lege.b) prin licitalie de catre Ministerul Finantelor. 3. b) eel care it suporta (spre exemplu. Raspuns coreet: b (3.3) I .) Cursul nr.1.1.3.5.1. c) se plat~te direct de cel care il suporta. b) este reglementata prin lege ~i este obligatorie pentru toti ceUitenii. Raspuns corect: c (3.11.116. Grila nr. ca datoreaza impozit pe acestea.14. Raspuns coreet: a (3.11 Impozitul este d ire c t atunci cand: a) eel care it suporta cunoa~te direct ~i nemijlocit marimea acestuia. pc constlm) 1.3. averea detinuta ~i structura produselor ~i serviciilor consumate. 3. anticipat. spre exemplu./1. sunt ascunse in pretul produselor ~i in tariful serviciilor. c) dividendele impozitate x cota de impozit pe dividende. b) venitul impozabil x cota de impozit pe venit. b) nu exista notiunea de impozite indirecte. 3.) 6. 3.11 . ­ A 4 L. de-a dreptulla eel care il datoreaza.3.1. Grila nr.3. 4.

404. Grila nr. 5./1 Impozitele indirecte prezinta neajunsul ca: a) genereaza cote progresive de impunere.). Grila nr. care au calitatea de "platitori" a impozitului.I. Raspuns corect: c (4./3.. partea din venit preluati la buget pe calea impozitelor indirecte detine 0 pondere: '1 ~ Ij . c) reducerea veniturilor bugetare ~i sporirea veniturilor populaliei.113.15 Impozitele in d ire c t e sunt impozite: a) nu exista noliunea de impozite indirecte. adica populatia. 6. franarea consumului ~i a importului unor bunuri ~i servicii din partea populaliei. sunt impozite care se platesc atunci cand banii sunt cheltuiti. c) pliitite indirect. c) reducerii veniturilor bugetare. GA. 8.).).). GA. afectand mai mult persoanele tara venituri decat pe cele cu venituri.ll. c) "nu sunt nominale".17. fatii de cele ale persoanelor bogate. 4. care este adevaratul "suportator" (al impozitului). c) genereazii cotefixe de impunere.113 Impozitele indirecte au un dublu scop: a) procurarea necesarului de venituri bugetare..). J. 7. Raspuns corect: a (GA./5.18. 9. c) impozite pe venit. care are calitatea de "platitor" al impozitului. are loc ~i impozitarea cheltuielilor.5./ ~ 5 . fata decele ale persoanelor sarace. Grila nr.!1 In fiecare tara. Grila nr. nu se stabilesc "directpe persoana". Rispuns coreet: b (4.1. G. a consumului. Grila nr. Grila nr. Grila nr. b) sporirea veniturilor populatiei ~i diversificarea impozitelor.13 Denumirea de impozite "indirecte" provine de la faptul cii acestea: a) "sunt nomina Ie". I ~ Riispuns coreet: c (4. 1. Raspuns corect: b (GA. Raspuns corect: a (GA. c) se reline ~i se plate~te direct de salariat. 2.2. 4. care nu pot fi asigurate numai pe calea impozitelor direete.). sporirii veniturilor bugetare.2. dar plata se face de salariatii sai. b) genereazii cote regresive de impunere. b) stabilite pe cheltuieli. GA. care are ~i calitatea de "pliititor" al impozituluL Raspuns corect: a (GA.). se stabHesc "direct pe persoanii. b) cei care vand produsele supuse acestora. J . b) nu existii notiunea de impozite indireete./7 Impozitul pe salarii: a) se reline din venitul salariatului.12 Procentual.lS La impozitele indirecte.1 . 3. afectand mai mult veniturile persoanelor sarace. GA.5.). Grila nr.2. cei care Ie suportii efectiv ~i in mod real din veniturile lor sunt: a) cei care cumpara produsele supuse acestora. afectand mai mult veniturile persoanelor bogate. dar plata se face de angajatorul sau. b) reducerii consumului la produse ~i servicii prea mult consumate de populatie. 4.4. lO.. care este adevaratul "suportator" (al impozitului)./1. b) impozite directe.l2. Riispuns corect: a (404.1. cetatenii.5. c) cei care oblin venituri neimpozabile.11.I2 Aplicarea impozitelor indirecte a fost ~i este impusa de necesitatea: a) reducerii consumului: de produse ~i servicii care diiuneazii gray sanam!ii fizice ~i mintale a consumatorilor ~i de vicii ~i de lux ostentativ.l.2. Raspuns corect: a (GA.I. prin aplicarea de: a) impozite indirecte.). Grila nr. pe consum. 4. b) se reline din venitul angajatorului.

110.).11 Pentru terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice ~ilsau juridice. b) impozitului pe salariu.2. c) fixe: pe masurii ce veniturile creSC' cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura.1 Capitatia este: a) nu existii un impozit cu denumirea de eapitalie . iar cei sm-aci ajung tot mai saraci.11.5. 2. 5. Ce accize datoreazA pentru cei 1. 5. cotele de impozit aferente se reduc in aceia~i masura.5. fala de cele ale persoanelor siirace.000 . Raspuns corect: c (5. fatii de cele ale persoanelor bogate.3. 162 din Codul fiscal al Romiiniei se prevede.000 hi. c) ca sistemul de impozitare eel mai ineehitabil deoarece acesta nu line seama nici de marimea venitului. Un producator de aleool pur a vandut. Raspuns coreet: c (5.5. 6 . 13. cantitatea de 1.3.000 hI. b) regresive: pe masura ce veniturile cresc./9.4). b) un impozit stabilit in com procentuala.2. 5. conduc la: a) cele mai mari eehitiifi in randul contribuabililor. 4. 5. capitatia este prezentata: a) ca sistemul de impozitare eel mai eehitabil deoareee acesta tine seama de miirimea venitului.12 Impunerea in suma fixa pe unitatea de miisurii se intalne~te eel mai frecvent in cazul: a) accizelor ~i al impozitelor ~i taxelor locale. se datoreazii: a) taxa pe teren. 5.5.1.3.19.).3.). ~i de situatia personalii a contribuabilului. 4.2 In literatura de specialitate. c) mult mai micii in veniturile totale ale persoanelor sm-ace. 4.2. 4./9. Riispuns coreet: b (4. Raspuns coreet: b (4.5.).1. Raspuns corect: c (4.).000 . Grila nr. Cursul nr. Grila nr. lmpunerea in cote (sume) fixe 1.2). € e b) 750 .ti in randul contribuabililor. de alcool pur.5. ~i nici de situatia personala a contribuabilului.2.3 Impozitele indireete (care sunt cuprinse in suma fixa pe unitatea de produs) genereaza: a) 0 mare eehitate fiscala in randul contribuabililor: cei bogali devin tot mai bogali. Grila nr. de alcool pur vanduti ? a) 1. pentru anii 2009 ~i 2010. avind un preponderent caracter regresiv al cotelor de impozitare. de marimea averii.1. 5.2. c) impozitul in sumii fixa pe 0 persoana sau impozitul pe cap de locuitor. b) cele mai mari satis/aelii in randul contribuabililor.).110 Impozitele indireete.3." a) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor bogate. Grila nr. b) cre~terea veniturilor populatiei. II. c) 0 mare ineehitate fiscalii in rimdul contribuabililor: povara fiscala este invers proportionala cu marimea veniturilor.2 Impozitele indireete genereazii cote de impozitare: a) progresive: pe masurii ce veniturile cresc. b) nu exista un impozit cu denumirea de eapitafie. 12. c) cele mai mari ineehitii. falii de cele ale persoanelor bogate. € Raspuns coreet: c (5. 5.12. 3. € c) 750.1. nici de marimea averii. un nivel al accizei de 750 € pentru fieeare heetolitru de alcool pur vandut de producatori. Grila nr.1. Grila nr.1. Raspuns corect: a (5. Metode de impunere (I). Grila nr. Grila nr. b) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor siirace./9. cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura. Raspuns coreet: c (4.5.12. in luna august 2008. c) impozitului pe venit.4 Prin art.3.

11 1. b) 1.3.1.1. In conditiile aplicarii impunerii in cota procentuala. Impozitul pe profit (Iz. indiferent de marimea venitului. 7.500 cm3? a) 56 lei. Raspuns corect: b (6.1. de impozit. 5. 6. toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i cota de impozit.117.1. Raspuns coreet: c (6.110. pe masura ce venitul scade. 6.112. 6.500 euro.: a) pentru aceea~i categorie de venit. b) venitul impozabil x cota de impozit. Raspuns corect: c (5. in suma!lXa: 7 lei. 6.3. b) 1./17 Pentru anul 2007 s-a prevazut.:uro. 6.000 euro. Impunerea in cota procentuala consta in faptul ca. Raspuns coreet: c (5. c) 65.3.) = a) 160 euro. Grila or.000 euro.) 10. b) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane. La 0 societate comerciala.5%. Valoarea de inventar a unei cIadiri 1.pf. Grila or. Metode de implinere (II). consta in faptul ca: a) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane.19.). Cota de impozit din valoarea cIMirii = 1.112 Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adrninistrativ-teritoriale. pentru fieeare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta. Impozitul pc c1iidiri a) nu datoreaza impozit. Impunerea in cote procentllale 1.110.venitul neimpozabil. Grila nr. b) impozitul.).11.1. 5.1 .). impozitul = a) venitul impozabil. 5.1.600 euro. Impunerea in cote procentuale progresive.b) accize pe teren. b) pentru aceea~i categorie de venit. Impunerea in cota procentuala (unica).1. 6. in lei. de impozit.3.19. in lei. impozitul se stabile~te avand in vedere: a) baza de impozitare: "in leilanJ200 cm3 sau fractiune". b) 21 lei. c) pentru acela~i de venit. Grila nr.: a) toti contribuabilii. sunt obligati sa plateasca aceea~i cota de impozit. Raspuns coreet: b (6.iz. contribuabilii sunt impu~i cu sume diferite. profitul impozabil (Pf.). Cur'sul nr. Raspuns coreet: b (6.iz. 6. b) accize pe teren. se datoreaza: a) impozit pe teren. Grila nr. prin Codul fiscal ca. toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i suma fixa. pe masura ce venitul cr~te. Cat este impozitul pentru un autoturism cu capacitatea cilindrica de 1.3.pf. prezinta neajunsul ca. Raspuns coreet: a (6. 2. 7 .).1. sau impozitul procentual progresiv.1. Cota de impozit pe profit (C.112. Grila nr.1.11 I./12. c) venitul impozabil x cota de impozit in lei.11.1.11 1. c) 15 .). c) nu datoreaza impozit pe profit. c) nu prezinta neajunsuri. indiferent de puterea lor contributiva. b) este greu de aplicat. pentru autoturisme. Grila or.11.1.). c) impozit pe teren. Raspuns coreet: a (5.) 6. c) taxa pe teren. 4.) = 16 %. 6. 3. Grila or.

3. 2. b) "impozitul din care se calculeaza" acea contributie.16). 7. 3. 7.12. Raspuns corect: c (7.admis la scadere".16 Venitul impozabil = a) venitul total.3. tara venituri ~ilsau cu venituri sub limita prevazuta de lege.admis la impozitare"..2.13 Baza lunarii de calcul a contributiei pentru pensie..1. 6..2. 5.) 7. c) orice cheltuieli efeetuate de salariat pe baza de documente legale. 8 . adica a venitului din care se calculeaza impozitul.2.cheltuielile "deductibile". ~i se folos~ pentru impozitele care pot fi scazute din impozitul total in scopul determinarii impozitului final.2. Raspuns coreet: c (7. notiunea de . RAspuns coreet: a (6.2. adica a cheltuielilor din care se calculeaza impozitul. b) venitul total.1.14).14 . 7. RAspuns coreet: c (6. 7. 7.Baza de calcul a unei contributii" reprezinta: a) ceea ce este scutit de la impozitare. Grila nr.11 Venitul brut din salarii = a) salariul de baza .cheltuielile "deductibile".2.12).aIte venituri salariale.2.2.1. c) cr~te pe masura ce cre~te venitu!. c) venitul impozabi/ realizat lunar. (2) minimului mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie... platit sub fOl1llB de impozit: a) ramane neschimbat pe masura ce cre~te venitul. in cadrul impunerii in cote procentuale progresive procentul de venit.3. Grila nr. c) venitul neimpozabil. 7.2. Grila nr. Raspuns corect: a (7.12.cheltuielile "impozabile". Grila nr. c) venit . b) se supun impozitului pe profit.1.1. • r I'~ c) ia 0 cota mai mica din venitul unei persoane.1.11). Grila nr.. b) scade pe masura ce cre~te venitul. RAspuns corect: b (7. c) salariul de baza + impozitele. 6. exprimat prin notiunea de "deducere personaIa".1. 7.11.12 Din punct de vedere fiscal (al impozitarii ). Cootributiile bugetare salariale datorate de 80gajat 1.14 Cheltuielile "deductibile" = a) contributia pentru pensie + contributiile pentru sanatate + contributiile pentru ~omaj + deducere personam + cotizatia sindicala + contributia la fondurile de pensii facultative. Grila nr.) Cursul or. pe masura ce venitul cre~te. b) venitul brut reaIizat lunar.admis la scadere".2./3).11 Pein Codul fiscal se prevede ca veniturile salariatului folosite pentru plata (1) contributiilor bugetare obligatorii.. Geila nr. Grila nr. ~i (3) contributiilor sociale facultative: a) se supun impozitului pe venit. 7. c) nu se supun impozitului pe venit. b) toate retinerile £acute unui salariat pe ~tatul de plata.deductibif' are sensul de: a) impozit .2.2.1. RAspuns coreet: b (7. Raspuns coreet: b (7. in cazul angajaJilor.1. 4.1. 0 constituie: a) venitul net realizat lunar. b) salariul de baza + alte venituri salariale.11). ~i se fol~e pentru veniturile scazute din cheltuielile totale in scopul determinari:i cheltuielilor impozabile. b) venit . ~i se fol~ pentru platile I cheltuielile care indeplinesc condipile prevazute prin Codul fisCal pentru a fi scazute din venitul total in scopul detenninarii venitului impozabil. 7.1.2.

4.6. 16. Grila nr.3.12 Deducerea personala trebuie inteleasa: a) ca . Grilanr. lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege".1. Raspuns corect: c (7. Raspuns corect: a (7.14 Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este: a) venitul impozabi/ din salarii.3. Raspuns corect: a (7. 1. Raspuns coreet: a (7.0 miisurii de protec!ie socia Iii" pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege). Grila nr. b) ca ./3). 7. 7.11). 7. c) numai pentru veniturile din salarii. care are sens ~i continut numai in legaturli cu calculul impozitului pe veniturile din salarii ale ~omeri1or. 9. lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege". 7.1.11 Deducerea personala reprezintli: a) acel . Grila nr.1. indiferent de condiliile de munca. c) toate contributiile ~i impozitele pentru care salariatul este scutit la plata.17 Deducere personalii se acorda lunar: a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca.1..0 facilitate fiscalii"..1. ca .minim din venitul unui s a I a ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie.1. Grila nr.. 17. Grilanr. se calculeazA din: a) venitul brut realizat lunar.1. b) venitul impozabi1. Raspuns corect: a (7. b) acel .13 Deducerea personala se acorda: a) ca .0 miisurii de protec!ie socialii" pentru $omeri cu venituri mici ~i pentru membrii lor de familie pensionari-~omeri. c) nu exista 0 asemenea notiune. contribulia pentru pensie. \. 14. ca . Raspuns coreet: c (7. c) numai pensionarilor-~omeri. Grila nr.5. b) impozitul de bazii ~i impozitul suplimentar. 12./4). c) venitul brut din salarii. 7.14 Deducerea personala acordata unui salariat se compune din: a) deducere personala de bazii ~i deducere personala suplimentarii.0 inlesnire focutii " acordata salariatilor.0 supraimpozitare" aplicatii acelor salariati care consuma tigari ~i alcool.14) 8.1./5).1./8 Deducerea personala reprezintli: a) 0 contribu!ie scutitii de la impozitare.c) "venitul din care se calculeaza" acea contributie./7). 10.1 .15 Pentru angajat. 7. b) venitul net din salarii.1.11). b) venitul net din salarii.6..6.0 povarii fiscalii". c) nu exista 0 asemenea notiune.12).6. in funclie de condiliile de muncii. ~i numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului.1\ Baza de calcul a contribuliei pentru ~ 0 m aj este: a) venitul impozabi/ din salarii. 7.6.1. b) ca ..minim din venitul unui ~ 0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie.. 15.6. 9 . c) venitul brut din salarii.3. Grila nr. Grila nr. Raspuns corect: c (7. ~i pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege.6. Raspuns corect: a (7. Raspuns corect: c (7.6.14)..1.6. 7. 7. b) pentru orice venit ~i la orice unitate.6.. 13.6.1. c) venitul net realizat lunar.5.4.

b) un venit scutlt de la impozitare.6. 23. 18. Ca urmare.7.1 .6. 7. Riispuns coreet: c (7.1. 10 I . c) nu este reglementata prin Codul fiscal.01 lei $i 3.1. 7.6. Raspuns coreet: c (7. impozabile ~i neimpozabile. copiii sau a1ti membri de familie.pensionari. 21.114 Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1. Ca urmare. Grila nr.11 Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de: a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil. Grila nr. cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil.000 lei inclusiv. 7.1. care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe veniturile din salarii ~i asimilate salariilor. care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul impozitului pe veniturile din pensiL Raspuns coreet: b (7. deducerile persona Ie sunt: a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te). 7. 22. nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului. c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsau anuale deductibila la calculul venitului impozabil. 7. c) marimea venitului brut lunar..7. b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa. b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~i/sau anuale deductibila la calculul venituIui impozabil.1. Grila nr. Raspuns coreet: c (7. Raspuns coreet: a (7. Grila nr.000. indiferent de gradul de rudenie al acestora. c) nwnai ~omerilor.18).111 Deducerea personal a totalii se acordii: a) oricarei persoane.11]) . b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala). 19. Grila nr. respeetiv de deducere personala. 7.116).1.114)./10 Persoana in intretinere poate fi: a) sotullsotia. 20.110).6. c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te). de numar ~i de marimea veniturilor acestora. gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa.6. b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ. b) toate rudele salariatului. ale ciiror venituri. Raspuns coreet: b (7. Raspuns coreet: a (7.6.1.6.6. Grila nr. c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor. c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat.1 ./9). b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te). in anul 2008).6.1. 24. b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita previizutd prin lege (de 1. c) orice persoana.12 Prin Codul fiscal: a) nu este reglementata cotizatia sindicala. rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.6. pe perioada nedeterminata sau determinata: a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze. cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului impozabil.000 lei inclusiv (in anu12008). indiferent de marimea venitului. Grila nr.6. in funetie de numarul persoanelor aflate in intretinere. indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral.116 Salariatii .19 Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de: a) marimea venitului neimpozabil.1. 7.1.7. indiferent de grad de rudenie.11).

14). Raspuns coreet: a (7. Grila nr. 8. Impozitul pe salal'ii 1.1. c) venitul brut .7.1. b) alocatia de stat pentru copii.1.11). fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice unitate. 7. c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala .1. c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza.1. c) venitul din care se calculeazii impozitul./3). 4.14).7.12).11 Venitul impozabil. cotizatia sindicala. in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se calculeaza impozitu1). includ: a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc. din venitul total.1. Grila nr.15). Grila nr.1. dar numai din veniturile din salarii. 27.13 Reducerea venitului impozabil.1. 7. la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale.11 Venitul impozabil. b) venitul brut + contributiile bugetare . b) dupa cum dore~te salariatul.7. Riispuns coreet: b (8. 26.1.1.deducerile totale. Raspuns corect: c (8.1. Grila nr. 8.7. 8. Raspuns corect: c (8. 8. b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul.14 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal: a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii.1.12). Grila nr. Raspuns corect: b (7.7. Grila nr.contributiile bugetare .13).7.1. c) ~i de ~omeri. b) venitul brut .1.12 Venitul impozabU.deducerile totale. 6.15 11 . b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii.contributia deductibila la fondurile de pensii facultative. Grila nr. la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia deductibila la fondurile de pensii facultative.1. c) nu este reglementam aceasta contributie.1.13 Deducerile de venit. 7. cu cota de impozit prevazuta prin lege.15 Persoanele care nu au camet de muncii: a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala. Raspuns coreet: a (7. b) dividendele din care se calculeazii impozitul. 25.a deelarat functia de baza. 8.7. dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii. c) deducerea personala. cu "contributia sindicala". se acorda: a) numai 0 singurii dam.1. contributia la fondul de pensii facultative. 8. 3. reprezinm: a) profitul din care se calculeaza impozitul. c) numai salariatilor tara carte de munca. Raspuns corect: c (8.14 Cotizalia sindicala se poate pliiti: a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii.Raspuns corect: c (7. Grila nr. b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii. Grila nr.contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia deductibila la fondurile de pensii facultative. Raspuns coreet: c (8. numit ~i "venit baZQ de calcuf'. 5.1. ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~i.1. cu cota de impozit prevazuta prin lege.1. 2.11). 8.

2. Riispuns coreet: a (8. 8. impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul: a) nu are functia de bazii. Riispuns coreet: c (8. 9.U5). b) dupa cum vrea acesta.2.12 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie: a) profitul.2.15). Grila nr. 8.16). c) = venitul brut. Raspuns coreet: c (8. b) are functia de bazii.11 Venitul impozabil. diferen!a dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza.2.1.U7 Deducerea personala. 8. 8.1.1.2. cotizatia sindicala. 13. c) lucreaza cujumatate de norma.000 lei. Raspuns coreet: b (8. 8. ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii. in nici o conditie ~i sub nici 0 forma: a) salariatilor cu un venit brut de peste 3. b) dividendele.1.11). cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda salariatului: a) la orice unitate. b) salariatilor care au fost sanctionati.2.14 La acela$i venit bru t. 10. Grila nr.2. b) de la domiciliul salariatului. c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit. b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii./3 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline: a) prin "stopaj la sursii". Riispuns coreet: c (8. 12 . Grila nr.1. ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative. c) numai 0 singura data. Grila nr.U6 Deducerea personala. J:» dividendelor. II.11 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra: a) profitului. Grila nr. cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda.1. b) = venitul brut + contributiile bugetare obligatorii.l. Grila nr. consta in faptul eli: a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile personale.2. _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna. 8. 7. Grila nr.2. 8./5 Din punct de vedere fiscal.Pentru cotizatia sindicala lunara: a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii. la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii. Riispuns coreet: b (8. Grila nr. c) veniturile impozabile din salarii. 8.14).1./1). 8. 12. 14. Raspuns coreet: a (8.12).1.1.1. c) de mai multe ori unui salariat. b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical. c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal.2.2.1.1. c) nu exista reglementm in Codul fiscal. ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are carte de munca). ~i 0 unitate la care nu are functia de baza./7). Riispuns corect: c (8.

nurnit ~i venit total. Grila nr. Grila nr.12 La locul unde se afla funclia de bazii.14).15). 8.cotizatia sindicala ­ contributiile la fondurile de pensii facultative. b) numarul de saiariati.14).2. Grila nr. b) venitul impozabil x cota de impozit. Raspuns corect: b (8.contributiile bugetare obligatorii .deducerea personaia cotizatia sindicala ­ contributiile la fondurile de pensii facultative.2.2. ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative. Raspuns corect: a (9. 9. .2. 8.2.12).2.12). 8. nurnit ~i venit nefiscal.11).2. Cursul nr. venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii. b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributiile la fondurile de pensii facultative.4. 16. 19. Grila nr. c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit. Raspuns corect: a (8.2. 17.2.14 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza: a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala.deducerea personala . c) venitul brut -impozitul. c) profitul unitatii.15 Impozitul este: a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii.1. Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1. .14 Impozitul pe salarii = a) venitul brut x cota de impozit.1. Raspuns corect: c (8.contributia pentru ~omaj . c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii . 20.11). 8. 13 I .1.contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala .1. 21.1.12 Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de: a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi. nurnit ~i venit bazii de calcul.2. Grila nr. 18. Grila nr.2. nurnit ~i rest de plata = a) venitul brut .2. b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributiile la fondurile de pensii facultative.12 La locul unde n u se afla functia de bazii.2.2. Raspuns coreet: c (8. cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza. c) venitul brut . venitul impozabil = a) venitul brut + impozitul. 8. Grila nr. 15.impozitul.2.4. (2) cotizatia sindicaHi. b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza.13).2.2.11 Venitul efectiv cuvenit.1.1.2. b) venitul brut deducerea personala. 8. c) venitului neimpozabil.contribulia la fondul de pensii facultative . b) venitului impozabil.2. Raspuns corect: c (8. c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza .12).11 Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra: a) venitului brut. c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala. Raspuns coreet: a (8. 9. ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative.1 . 8.Raspuns corect: a (8. (2) cotizatia sindicala. Raspuns coreet: b (8. Grila nr. b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza.

9. c) suma veniturilorbrute realizate lunar. rara 14 I . 9.112). sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare.118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i boli 0 constituie: a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna. prin "stopaj la sursa" ~i sa plateasca lunar contributiile bugetare.14 Angajatorul: a) nu este obligat. b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata. Grila nr. Raspuns coreet: b ( 9. 5. b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva.14). b) dupa cum vrea patronul unitatii.11 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie: a) pensia salariatuIui.111).112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale: a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu. prin lege. b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar. Grila nr. Raspuns corect: c ( 9. Grila nr. 9. c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva. 9. c) salariul pensionarului.13 Contractul individual de mundi se poate incheia: a) pe perioada: nedelerminala: nu se prevede perioada de timp pe care se incheie.5./3).14).2. 4. 10.3. determinata: de pana la 24 luni. 3. Grila nr. Grila nr.6. 9. 8.2.1. Raspuns coreet: a (9.1. 9. cu limp de munca integral sau partial. 9.111 Baza de calcui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie: a) fondul de salarii brute. c) este obligat.2. c) fondul de salarii brute. b) fondul de salarii brute. prin lege.5. 6. c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau. sa retina. RAspuns coreet: b (9.2.1.1.11 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie: a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor. par!ial: pana in opt ore pe zi. RAspuns coreet: c (9. Grila nr. nici de angajatorul sau. sa calculeze. 9. neexistand reglementari legale pe aceasta linie.11 ). Grila nr. cu timp de munca: integral: de 8 ore pe zi. c) fondul de salarii nete. 9.1. c) se au in vedere numai salariatii copii. c) dupa cum vrea salariatul. 7. Raspuns coreet: b (9.4.11).1.3. b) fondul de salarii nete.15 Pentru salariatii pensionari: a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar. sa calculeze. Grila nr. b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta.2. neexistand reglementan legale pe aceasta linie. adicafondul de salarii brute. b) fondul de salarii brute.4. Raspuns corect: a (9. b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala. 9.14 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie: a) profitul salariatului. RAspuns coreet: b (9. Grila nr.15).

Raspuns coreet: b (10.11R).2. b) pierdere de dividende. c) au dimas dupa impozitare. 11. Grila nr. adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare.1 . Raspuns coreet: a (11 . b) faptul ca aceste venituri sunt brute. 11.11 Profitul contabil brut.Raspuns coreet: c (G. de brut. c) obtinute in urmatorii ani.ratate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil.5. Raspuns corect: c (11. c) cheltuielile. care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil.ratat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile. Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare. Grila nr./1 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute: a) obtinute in urmatorii ani. Raspuns coreet: a (I 0. c) nu a fost prelucrat.12) 4. Raspuns corect: c (10. exprima acel profit care: a) nu a fost impozitat.1. 10A. Grila nr. b) obtinute in urmatorii ani.11 Veniturile neimpozabile sunt.12 Profitul este diferenta pozitiva dintre: a) dividende ~i impozit.11) 2. Profitu) impozabil 1. b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale (brute) aferente acestora. b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila. ~i veniturile mai mici. adica nu sunt purificate. 11. 10.l1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile totale. mai mari.11) 3.2. Grila nr. Grila nr.5. 10.3.1. 10.1. acele venituri care: a) sunt supuse impozitarii. rezultatul brut al exercitiului este: a) pierdere fiscaUi. c) nu sunt impozitate. 11. Grila nr. Raspuns corect: c (10.3. Grilanr. b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ. nu sunt cu.ratate de veniturile neimpozabile. c) pierdere contabil! brut!.9.3. c) nu sunt cu.2. b) sunt incluse in veniturile impozabile. 10.4.11 15 .3.2.11 ) Cursu) Dr.11 Veniturile impozabile sunt acele venituri care: a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil. c) profitul brut al unitatii. fiind limitata la cinci ani. cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi.11 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee: a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te. a~ dupa cum it arata ~i denumirea. Grila nr. 10. Cursul Dr. Profitu) cootabil brut 1.2.11 Veniturile totale exprima: a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate.! 1) 2.2.11) 3. a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile.6. 10.11) 5.1./1 ) 6. Riispuns corect: c (10 .1. Grila nr.3. care nu a fost cu. Raspuns corect: b (10. b) este supus repartizarii pentru dividende.

11.2. Raspuns corect: a (12. Profitul contabil net. 12.1. Raspuns coreet: c (11. dar numai pana la limita prevazuta prin lege. in scopul determinarii profitului impozabiJ. b) Codul familiei.11 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea / anuala se reeupereaza: a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi.2.6. b) cheltuieli neimpozabile. cheltuieli nedeductibile.4. Grila nr.1.U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta: a) un minus de profit impozabil. Grila nr.11) 5. Raspuns coreet: a (11. Pierderea fiscal •.11) Cursul nr. Grila nr. 12. b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi.4. ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata. 12.5.11 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra: a) profitului contabil brut.11) 2. Grila nr. c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori.13) 4.1.11) 5.1.2. cheltuielile totale includ: a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile. Raspuns coreet: c (12. c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile.2. adidi numai pana la un anumit nivel (plafon). c) cheltuieli deductibile.2. b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile. dar numai pauli la limita stabilita de patron.11 Cota de impozit pe profit este stabilita prin: a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele.11 Profitul contabil "net" este: a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit. 12.11) 6.2. c) un minus de dividende.1. 12. nici total. a 16 .1. c) Codul fiscal.1. b) profitului contabil net. c) supus efeetiv impozitului. b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul. 11.11 Profitul impozabil este profitul: a) repartizat pentru dividende.1.11) 3. Grila nr. b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil. neta 1. c) profitului impozabil. b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit. Raspuns coreet: b (11.6.1. Grila nr. c) nu exista asemenea cheltuieli. nici Partial. Raspuns coreet: a (12. Raspuns coreet: c (12. 12. Pierdere contabiHi.5.3.2.11 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care: a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil. Impozitul pc profit. b) un minus de venit impozabil." Din punct de vedere fiscal.11) 4. 11.11 Cheltuielile cu deductibilitate "limitata" sunt acele cheltuieli care: a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile. Grila nr. in scopul determinarii profitului impozabil. Grila nr. Raspuns coreet: c (11.3.

3. Grila nr. in fiecare stadiu al circuitului economic (al producliei ~i!sau distribuliei) al unui produs. Cota de t.1 . daca prin actul constitutiv se prevede acest lucru.11) 7.1. c) dividende brute x cota de impozit pe salarii.a. lucrare ~i serviciu.5..4. Grila nr. prel fiira t. Grila nr.stabilit ~i perceput asupra valorii adaugate.3. Raspuns corect: b (13. b) dividendele brute . b) pierdere fiscala. Raspuns corect: a (13.c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele. 14.3/1 Repartizarea profitului contabil net se face: a) dupa incheierea fiedirei luni.11) 4. Valoarea adaugatii = a) 500 x 19% = 95 euro. Notiunea de "va]oare adiiugatii". pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual. in fiecare stadiu al circuitului economic (at productiei ~i/sau distributiei) al unui produs.11 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta. lucrare ~i serviciu.11 Taxa pe va10area adAugata: a) este un impozit indirect. Riispuns corect: b (1 2.impozitul pe salarii.2. din cadrul fieclirei unitati. c) pierdere contabila neta. Raspuns corect: b (13.4.1 I ) 2. Grila nr. l)ividendele ~i impozitul pc dividende l.3.II ) 6. Grila nr. Sens ~i eontinut. 13. Raspuns corect: b (13. Caraeterul de impozit indirect.v. pre! fiirii t.stabilit ~i perceput asupra valorii adaugate.1 .v. din cadrul fiecarei unitllfi. Raspuns corect: c (12.1 1) 3. c) cand hotara~te adunarea generala a asociatilor/aclionarilor.a. c) dividendele brute . ~i I-a vandut cu 650 euro. b) dividende brute x cota de impozit pe dividende. Mceanismul de functionarc a) t. Grila nr.12 Dividendele brute reprezintd: a) profitul fiscal neimpozitat. 17 . b) este un impozit direct.5.3. pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual. Grila nr. in fiecare stadiu al circuitului economic (al productiei ~i/sau distributiei) al unui produs.3. c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata pentru salarii. lucrare ~i serviciu.11) Cursul nr. 14. b) numai dupa incheierea anului fiscal. b) proportional cu marimea salariilor. 13.1. Raspuns corect: b (12.3. fie proportional cu rnarimea profitului.\'.v. 12.3. ]4. b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata pentru dividende.a..11 Dividende1e se repartizeaza asociatilor: a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social. Taxa pc valoarea adaugatii (I).11 Dividendele nete sunt egale cu: a) dividendele brute . c) este un impozit indirect.11 Impozitul pe dividende este egal cu: a) dividende brute x cota de impozit pe profit.2.3.impozitul pe dividende. Grilanr..a 1. 13.1. 13./]) Cursul nr. 13. Calculul valorii adiiugate. 12.12) 2. fie in cote diferite.impozitul pe profit. din cadrul fiecarei unitlifi. c) fie proportional cu rnarimea salariilor. aceasta se va inregistra ~i cu: a) pierdere de impozit./5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro.stabilit ~i perceput asupra profitului. Riispuns corect: c (14. Este de 19%.1.

taxa pe valoarea adiugata coleetata. valoarea totaUi a facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata.a.v. Raspuns corect: a (14. 14.a. c) taxa pe valoarea adaugata deductibila..a.v.. total pre! de vanzare.a. prevazute prin lege. c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci.50 euro. impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice. adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare. ~i valoarea cumparanlor. al unui produs ~i pretul de vAnzare.a. c) stabilit de stat. valoarea adaugata. taxa pe valoarea adaugata coleetata.2. respectiv consumul unor bunuri ~i servicii. + taxa pe valoarea adiugata. pe cat posibil.v. cu t.a. tara t.a. in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala. pe cand plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie. b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu). cu t. fora t.3. Raspuns coreet: a (14. c) diferenla dintre valoarea vanzarilor. adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare. ~i pretul de eumparare. adica valoarea impura a marfii. cu t.1.a.I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca: a) la plata unei taxe se ofem. cu t. al unui produs. Raspuns coreet: c (14. Grila nr. pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0 contraprestatie.2. 14. respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii.1. b) cu t.v. tara t.. pe cand plata imp 0 zit e lor se face de cei bogati. taxa pe valoarea adaugata de incasat.. taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare.v. valoarea total a a facturii = prepd de V3nzare cu t.4.a. este eehivalenta cu: a) diferenta dintre pretul de cumparare. chitanlA fiscala..1.v.19) 7. 14.19 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice ? a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice.. ~i valoarea vanzarilor./4 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita (acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale. tara t.a. 14..1. Raspuns coreet: b ( 14. • 18 . impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice.. b) pretul de V3nzare tara t. adica valoarea pura a marfii. 14. Grila nr. taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare.v. respeetiv: a) pretul de cumparare.17) 8. c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice. Gri1a nr.. 0 contraprestatie (un serviciu)./1 6 ) 6.a.v. I . b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice. total pre! de cumpiirare.v. Grila nr. ~ t: r:: ~ b) 650 x 19% = 123. cu t..1. Raspuns corect: a (14. b) diferenta dintre valoarea cumpararilor.a. c) 150 euro.. direct ~i imediat. adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare. 14.a.v. _ .. total pre! de winzare.114 in sensu I LV.19) 4.17 in cadrul fieeirui agent economic. cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice. lam t.) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente: a) prepd de vanzare cu t.v..v. - I . obligatoriu.v. trebuie inteles pre!ul: a) tara t.a.. impozitele indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice.v.a.a.v. taxa pe valoarea adiugata. eu t... tara t. bon fiscal emis de casa de marcat etc. total pre! de cumparare.. Raspuns coreet: c (14. taxa pe valoarea adaugata.1.114) 5. respeetiv dintre pretul de vanzare. e) pretul de cumparare. Grila nr.l5~8) 3.3. adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare. Grila nr.a.../16 Legea prevede ca.v. b) pretu1 de cumparare. taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare.v.. in sensuI taxei pe valoarea adaugata.a.

4 . taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare.v.a.15 .113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de t. b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = pre!ul de cumptirare.a. taxa pe valoarea adaugata deductibila. cu t.pretul de cumparare. adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit.v. Grila nr.4. rara t.a. lara t. b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de t.112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de: a) taxa pe valoarea adaugata de incasat. 14.110) 14.Raspuns corect: c (14. Grila nr.15) 10. c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = pre!ul de vanzare. c) taxa pe valoarea adaugata deductibila.. cu t. adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii.4.18) 12. c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de t. Grila nr. b) taxa pe valoarea adaugata coleetata. b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de t. valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre! de vanzare.4..4. c) taxa pe valoarea adaugata coleetata . Raspuns coreet: a (14. valoarea totala a mArfii din factura de vanzare = total pre! de vanzare. Grila nr.18 La nivel de unitate (societate comerciala).. valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare . Raspuns coreet: c (14.a.a.. Raspuns corect: b ( 14. cu t.4.valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare.v. 9.valoarea purti a mArfii din facturile neinregistrate in contabilitate. deductibila.a..a. rara t.. prevazute prin lege: a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = pre!ul de vanzare.a. b) taxa pe valoarea adaugata colectata.v.111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b itti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de t.v. c) pretu1 de cumparare.4.. c) taxa pe valoarea adaugata deductibila.a. 14. 19 .19 Din punct de vedere al t.4. 14. '. b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare .4.4. numita ~i bazA de calcul a t.v.) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita. Grila nr.a. cu t. 14.a.v.4. inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale.112) 16. taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare. pretul de cumparare.v. adica suma din care se calculeaza t.a. Raspuns corect: c (14.taxa pe valoarea adaugata de incasat. valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare.11 I) 15.19) 13.a. valoarea adaugata exprima: a) bazA de calcul a impozitului pe profit.14) o factura de vanzare (F. Raspuns coreet: b (14.v.. 14.4.v. c) baza de impozitare.a.110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de: a) taxa pe valoarea adaugata de incasat. cu t. b) baza de calcul a impozitului pe salarii.v. Raspuns coreet: b (14..17 Valoarea adaugata din pretul de vanzare = ? a) pretul de vanzare.4.a.a. 14. 14.4. b) pretul de vAnzare.v.v..v.v. 14. .v. cu t.v.a. Grila nr...v. Raspuns coreet: b ( 14.pretul de cumparare. Grila nr.valoarea purti a mArfii din toate facturile de cumparare. .4. c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate .17) 11.4. Grila nr.

v.v.12) 4.v.v. (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara plafonului prevazut prin lege: a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de t. Grila nr. c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii. 14.a. Grila nr.. c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de t. 0 constituie: a) valoarea adaugata.v.a.1.v.a. de plata.v. Riispuns coreet: b (14.v. c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata.a.4. care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii).a..a.v.l.. Baza de impozitare.a. prin lege./3) 5.2.18.13 Persoana juridicli scutita de la plata t.1 o unitate neplatitoare de t. b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila.a. Grila nr. deductibila rezulta: a) t..v. Taxa pe valoarea adAugati\ (II).v. dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic.a. b) poate opta pentru a deveni platitoare de t.a.1. Rlispuns coreet: c (15. c) pllite~e t.115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli.2.2.v. 15.2. 15. .a. c) deduce t. Coleetata este mai mare decat t.: a) nu are voie sa mentioneze t.Il La calculul t..4.a.16) 6. Cotcle de taxa 1. Riispuns corect: c (15. 15. de restituit. 15.a. b) volumul incasarilor.a. Raspuns corect: c (15..18.Raspuns corect: b (14.v.1.18.v. dupli cum dore~te. 20 I .a.v.4 . la plata t.a.a. c) nu mai poate deveni nepllititoare de t. Grila nr. este inferioaraplafonului stabilit prin lege: a) este scutita de la plata t. 15.4.v. c) t. b) este obligata.1.11 ) 2. adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati. 15.115) Cursul nr. pe factura sau aIt document. Grila nr. Rlispuns coreet: a (15. 15. Rlispuns coreet: a (14.v.a. Grilanr.. baza de impozitare. Raspuns coreet: b (15.2.114) 18. b) poate deveni neplatitoare de t.a.1.1.2. 14. b) t.v.12 Pentru unitatile nepllititoare de t. dupa cum dore~te.1.2 o unitate neplatitoare de t. Raspuns coreet: a (15.) 7.. a. b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata . cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea plafonului este constituita din: a) mlirimea profitului.. persoana impozabila: a) plat~te t. dupa cum dor~te.114 in cazul in care t.11) 3.. de incasat. . Grita nr.: a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor).16 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de LV. Grila nr.a./13) 17.4.11 Persoana juridicli stabilitii in Romania..taxa pe valoarea adiiugata de inca sat. Grila nr..v.a. c) volumul vanzarilor.v. 15.v. b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor). a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata.

v.a.18.2JIS. 15.lc. lara t./ 18. care nu include t.2. b) cota de t. Raspuns corect: a (15.v.2.v.a.:2. opereaza: a) dupa cum dore~te: fie cu un pre! de vanzare tara t. 15.2. in factum se inscrie distinct: a) numai valoarea pura a marfii.3113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii.4.4.a. care includ ~i t. miirite se folose~te pentru a calcula.11 ()) 12..-ul inclus in: a) valoarea totala a unei facturi.v. Grila nr./3 Pentru importu! de bunuri: a) cota de t. ~i un prel de vAnzare cu t.966%. Raspuns coreet: a (15. la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila.a.. Raspuns corect: c (15.v. b) numai cu un singur pret de vanzare. fie cu un prel de vAnzare cu t. b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor. b) de la "valoarea pura a miirfii". c) valoarea totala a facturilor de cumparare.v. t.3.". total factura. incusiv cu t.a.18) 11.3. procedeu! sutei miirite se folos~te pentru a calcula.v.v. de la unitali neplatitoare de t. ~i "prefu! de cumpiirare cu amiinuntu!". este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul.a. care include.v. Raspuns coreet: c (15. procedeu! sute.112 in magazinele de vanzare cu amanuntu!. b) valoarea pura a miirfii. rezuItand pretul de cumplirrare cu t. Raspuns corect: c (15. pe factura sau alt document.966%.) 9.13) 10.v.) 8.2 in conditiile aplidirii cotei de t..a. care include ~i t.a. c) de la "valoarea pura a miirfii". c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de t.a..v. b) valoarea totala a unei facturi.4.v.! b) are voie sa mentioneze t. se afi~eaza: a) un singur prel.a.a.a...v. de 19%. la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata. t. rezuItand prelul de vanzare cu t. Grila nr.-ul inclus in: a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor. a .3.a..a.-uI aferent.3 o unitate neplatitoare de t. este diferita de cea aplicata in interiorul !arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun..: a) poate folosi facturi dupa cum dore~te. b) doua preturi.a..v. rezultand pretul de vanzare cu t. 15.v.15.a. Grila nr.v. 15. de 19%. 15. Raspuns coreet: b (15.Grilanr..v. Grila nr. cu cota (universal valabila) de 15. Raspuns coreet: a (15.. ~i t.18 Unitatile platitoare de t. c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor.a.v..v.a.v.. care nu includ ~i t.2. respeetiv ''prefU! de vanzare cu amiinuntu!". respeetiv "prefu! de vanzare cu amanuntu!".3. Grila nr..l in condiliile apliciirii cotei de t. pentru produsele expuse la vanzare.a. Raspuns corect: b (\5. care nu inc1ud ~i t.v.) 21 ..a.. c) cu doua preturi: un pre! de vanzare lara t.3.v.v. c) inscrie t.v.a.113) 14. 15.110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu t.v.v. cel lam t.1/-. Grila nr.3.v.v.18. Raspuns corect: c (15.3.4.18. e) cota de t.a.a.v.v.3.a. c) nici un pre!.. 15.a.3.v.. b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de t. obligatoriu.a. cu cota (universal valabila) de 15.3.1 ) 15.a.v. t. c) numai valoarea total a a facturii./18.a. dupa cum dore~te.a.a.2. este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun. se porne~te: a) de la "valoarea totala a miirfii. tara t.. la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata coleetata.a.a.v. Grila nr.112) 13.

E. dupa cum vrea statui roman. 16.). c) sa aplice reglementlirile V. 16.) 6. b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul. c) se aplicii in funclie de interesele statului roman.4./5. Grila nr.11 Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer! la: a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al V.17.3 in conditiile apliciirii cotei de t.4. se aplica: a) prevederea din legislatia Romaniei.-ul indus in: a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul. c) nu exista asemenea reglementliri. RAspuns coreet: c (15. b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative na!ionale. nivelul cotelor de impozitare. Grila nr. in caz de conflict intre acestea aplicandu-se reglementarile comunitare. (b) nivelul cotelor de impozitare. Raspuns corect: a (16. procedeul sute. RAspuns coreet: b (16.. 16. se reglementeazii baza de impozitare. b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei. Grila nr.110 Accizele armonizate sunt accizele care: a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii.3)10) 7.3.v.E..E.14. c) nu exista nOliunea de accize armonizate. (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor.14 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (V.E.966%." 16. in caz de conflict intre acestea aplicandu-se reglementarile na!ionale. modul in care trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor: a) armonizate.118. platitoare de t. cu cota (universal valabila) de 15. in domeniul accizelor. b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre tan1e membre. Raspuns corect: b (16. Raspuns coreet: a (16. b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la: (a) baza de impozitare. b) nearmonizate.118.2. 16.a./8 Prin directive ale o.a.. b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor.3.3. Grila nr../8. 16. fieeare tara membra are obligatia: a) sa aplice reglementarile care ii convin: fie ale Romaniei.2.17 De la data aderlirii la o. neplatitoare de t. RAspuns coreet: c (16. Grila nr.3.E..3.a. 15. trebuie sa conswne produsele supuse accizelor.3. Grila nr.a. in special intre statele membre.a.. 16.. fie ale V. a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale.aspecte generale (I) l.3.3)1) 2.v.) 4. c) nu exista asemenea reglementari.) 5.) 3.3. 16. t. Accizele .115 Accizele n ear m 0 n i z ate sunt accizele care: a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii.v. c) prevederea care este in avantajul statului roman. b) direetiva o. c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul. Grila nr.3.3.15 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a U.E. marite se folos~te pentru a calcula.E.v.) 16.E. dispozi!iile din legislatia _ comunitara: ..3. Grila nr. 22 .v. Rltspuns corect: b (16. platitoare de t. de 19%.3.

c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene. Raspuns corect: a (17. nu au stabilite nivelurile minime (prin iegisla!ia U.). circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre. Dupa data aderarii Romaniei la U. 17.E.19) 5. Raspuns coreet: c (17.1.1. au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U.E.) pe teritoriul oricarei alte tari care este membra a Comunitatii. c) sunt reglementate de u. E.E..111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta: a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a U. Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1. Grila nr.114 Importul in Romania reprezinta: a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al U.110) 6. Grila nr. 17. 17. Raspuns coreet: c (17.E.). c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia.E. 17. Grila nr.1. b) export de bunuri.110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca: a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia.E. Grila nr.c) nu exista notiunea de accize nearmonizate.16 Accizele n earm 0 n .E.1. c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U. sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre. de toate tarile membre. 17. Grilanr.) de pe teritoriul oricarei alte tan care nu este membra a Comunitatii. c) achizitii intracomunitare de bunuri./6) 4. c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a U.. b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene. z ate sunt accizele care: a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a U. nivelul cotelor de impozitare. b) nu exista asemenea accize.1./9 Pana la 1 ianuarie 2007. bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale U.1. 17.115. sunt definite ca: a) import de bunuri. c) nu exista asemenea reglementari. Raspuns corect: c (17.) CUl"Sulllr. E.)./3 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care: a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize.12 Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la: a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa consume bauturi alcoolice.1. E. Raspuns coreet: c (17.) de pe teritoriul oricarei aite tari care este membra a Comunitatii. 23 I .1. Grila nr.E. b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la: baza de impozitare. b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a U. bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale U.E. 17. Raspuns coreet: b (16. Grila nr. b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia. Grila nr.3..1. Raspuns corect: c (17.. data aderarii Romaniei la U. .13) 3. b) nu exista asemenea accize. 17.1.111 ) 7. era definite ca import de bunuri.1./13 Importul de bunuri in Romania este defmit ca: a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene.1. Raspuns coreet: b (1 7.1. 17. .12) 2.1. trebuie respeetate..113) 8.E.1. obligatoriu.

117) 12.2..132.. b} import.E..l14) 9. Raspuns corect: a (17 .1. c} 0 expedi!ie de bunuri intr-o tara a V.E.116) 11.1. Grila nr..E. b} 0 introducere de bunuri intr-o tara a V. 17. orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale V. introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale V.132." · b} 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al V.121 Exportul din Romania reprezinta: a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al V.1. • b} import. dintr-un alt stat membru al comunitatii. Raspuns coreet: a (17. c) nu mai are importuri Romania. c} tot import este considerat. c} 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al V.1.1. Raspuns corect: b (17.115) 10. nu mai .l. accizele se datoreaza: a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate.1. c} achizitie intracomunitarii. b} export extracomunitar.1.E.2.1 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru.1. b} in statui membru in care produsele au fost consumate. Raspuns coreet: a (17.E. era definit: a} export.E .E.116 Achizitia intracomunitara reprezinta: a} 0 expeditie de bunuri intr-o tara a V.. este considerat export ci: a} livrare intracomunitara.122 Dupa data aderarii Romaniei la V.E. c} 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE.E.) 24 . dintr-un alt stat membru al comunitatii. c} in statuI membru in care vrea persoana fizica. Riispuns corect: a (17 .1. dintr-un aU stat membru al comunitatii.118 Pana la data aderarii Romaniei la V.l..E.E. 17.1. Grila nr.. dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii.E. 17. Grila nr. livrarea bunurilor din tara noastra pe "piata unica" a V.. b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al V. Riispuns corect: a (17 . achizitionate de catre persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele. Grila nr. Grila nr.118) 13. nu mai este considerat import ci: a} achizilie intracomunitara. b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al V. 17.117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta: a} 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al V. Raspuns coreet: a (17 .. 17..115 Dupa data aderarii Romaniei la UE. Grila nr. 17. 17. Raspuns coreet: b (17.1.122) 15.1. c) achiziti intracomunitara. Grila nr.E..121) 14.E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful