You are on page 1of 2

Pangalan:__________________________________________________________________ Antas/Seksyon:_________________

ARALIN 1: KAHULUGAN NG PAGBASA

PAGBASA
- Ayon kina Anderson et. al., ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan mula sa mga
nakasulat na teksto.
- Ayon kina Wixson et.al., ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan sa
pamamagitan ng interaksiyon ng:
a. Imbak o umiiral nang kaalaman ng mambabasa
b. Impormasyong ibinibigay ng tekstong binabasa
c. Konteksto ng kalagayan o sitwasyon sa pagbabasa
- Ang pagbasa ay isang kompleks na kognitibong proseso ng pagtiklas sa kahulugan ng bawat
simbolo upang makakuha at makabuo ng kahulugan.

Dalawang Kategorya ng mapanuring Pagbasa:

1. INTENSIBO
- Pagsusuri sa kaanyuang gramatikal, panandang diskurso at iba pang detalye sa estruktura
upang maunawaan ang literal na kahulugan, implikasyon, at retorikal na ugnayan ng isang
teksto.
2. EKSTENSIBO
- Isinasagawa upang makakuha ng panglkalahatang pag-unawa sa maramihang bilang ng teksto.

Dalawang Estratehiya ng Ekstensibo:

1. SCANNING
- Ay mabilisang pagbasa ng isang teksto na ang pokus ay hanapin ang ispesipikong
impormasyon na itinakda bago bumasa.
2. SKIMMING
- Ay mabilisang pagbasa na ang layunin ay alamin ang kahulugan ng kabuuang teksto.

ANTAS NG PAGBASA

1. Primary
- Pantulong upang makamit ang literasi sa pagbasa.
2. Mapagsiyasat
- Nauunawaan na ng mambabasa ang kabuuang teksto at makapagbigay ng mga hinuha o
impresyon tungkol ditto.
3. Analitikal
- Ginagamit ang mapanuri o kritikal nap ag-iisip upang malalimang maunawaan ang kahulugan
ng teksto at ang layunin o pananaw ng manunulat.
4. Sintopikal
- Pagsusuri o paghahambing sa ibat-ibang teksto.

Katotohanan, Opinyon, Layunin, Pananaw at Damdamin:

KATOTOHONAN- ay mga pahayag na maaring mapatunayan o mapasubalian sa pamamagitan ng


empirical na karanasan, pananaliksik o pangkalahatang kaalaman o impormasyon.

OPINYON- ay mga pahayag na nagpapakita ng preperensiya o ideya batay sa personal na paniniwala


at iniisp ng isang tao.

Pagbasa at Pagsusuri sa Ibat-Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Page 1


Lea Queen M. Tamayao
LAYUNIN- tumutukoy sa nais iparating at motibo ng manunulat sa teksto.

PANANAW- pagtukoy kung ano ang preperensiya ng manunulat sa teksto.

DAMDAMIN- ay ang ipinahihiwatig na pakiramdam ng maunulat sa teksto.

ARALIN 2: TEKSTONG IMPORMATIBO

Pagbasa at Pagsusuri sa Ibat-Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Page 2


Lea Queen M. Tamayao