You are on page 1of 18

ISSN 2065 - 5754

As o ci aţi a
Editorial
pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi
Anul 13, nr. 4, decembrie 2017

Între piscul care înţeapă cerul şi valul aşezat la picioare
Odată Galațiul tăcere schimbarea, câmpia începe
rămas în să-și remoduleze substanța și să
urmă, simți bată în retragere. Intrăm deja în
deja o anumită acea veșnică confruntare a văii și
părere de rău, dealului, pe care o folosea Blaga
te obișnuiești în descrierea sufletului românesc.
atât de mult Șoseaua străbate această câmpie
cu habitatul până la vârfurile cele mari ale
cunoscut, cu locul de muncă, cu Carpaților Meridionali, până la
locuința, cu străzile, cu parcurile care mai e mult de parcurs, dar
și clădirile pe lângă care treci în drumul e bun, și, pentru inspirația
fiecare zi, cu Dunărea, mai ales cu de a nu pleca în călătorie la zi de
Dunărea, semnul nostru suprem de sărbătoare, când toată lumea se
existență, dar și cu oamenii, toți înghesuie, poți primi recompensa
oamenii apropiați, încât, chiar dacă unor benzi rutiere destul de libere
Sumar știi că la capătul drumului pe care și, trebuie să recunoști, în ciuda
ai pornit te așteaptă un binemeritat tuturor cârcotașilor de serviciu,
Editorial
• Între piscul care înţeapă cerul şi
concediu, te încearcă un fel de destul de bine întreținute. Drumul
valul aşezat la picioare / 1 neliniște, un fel de dor nelămurit, devine plăcere, iar Galațiul rămâne
Evenimente
ca și cum ți-ar lipsi ceva foarte departe, tot mai departe...
• Zâmbete, cărţi şi voluntari important, chiar dacă știi sigur că A spune că avem munți de
inimoşi / 3 ai totul. o frumusețe rară, comparabili cu cei
• Dimineţi de lectură - proiect Câmpia îți oferă acea mai falnici din Europa, cu Alpii, în
educaţional pentru copii / 4 perspectivă a infinitului. Nicăieri primul rând, dar și cu masive din
• CoderBVAU - atelier de iniţiere în nu ți se oprește privirea, iar imensul America sau Asia, nu înseamnă
programare pentru cei mici / 5 spațiu dintre banda asfaltică și nimic pe lângă plăcerea neasemuită
• Noaptea în bibliotecă la Galaţi/ 6 necuprinsul orizont se fluidizează de a-i avea deja în față, simboluri
• BiblioNext - Inovaţie. Creativitate. într-o defilare tăcută a lanurilor: aici ale puterii și ale stăpânirii solemne
Leadership. Conferinţa ANBPR / 7 o miriște abia desenată, mai apoi a verticalei, oferindu-ne parcă șansa
• Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor rândurile nesfârșite de porumb, de a ni se uni pașii neînsemnați de la
populare din judeţul Galaţi / 9
dincolo, aliniamentele perfecte de poale cu porțile cerului străpunse de
Memorie locală floarea-soarelui sau vii cu rodul cele mai înalte și îndrăznețe piscuri.
• Aniversările anului 2018 în județul
ascuns sub frunzele răsfățate la Ca și câmpia, muntele are un suflet
Galați : ian. - mart. 2018 / 11
soare. Monotonia drumului oferă al său, greu de aflat și tot la fel de
Din judeţ
o sugestie subtilă a stabilității și a greu de explicat; ești întotdeauna
• Biblioteca Municipală „Ştefan
Petică” - principalul furnizor de
siguranței. Nimic nu poate perturba tentat să afli ce se ascunde dincolo
informaţii şi lectură în Tecuci / 16 liniștea câmpurilor, poate doar o de pădurile de fagi, de stejari și
• Vânători - comună cu oameni invazie zgomotoasă a norilor, cu
harnici şi bibliotecă modernă / 17 Sfântul Ilie trecând în goană în carul
Profesional său de foc peste imensitatea verde și
• Ştiri slobozind binecuvântata ploaie atât
- Biblioteca Naţională a Franţei de mult așteptată de oameni și de
oferă acces la „documentele plante, în egală măsură.
Orientului” / 10 Muntele e cu totul altfel, el
- Ghid de cultura informaţiei / 18 ține să se anunțe pe sine de departe.
- BiblioMagazin nr. 3, 2017 / 18 Când treci de cetatea străveche
- iZiLIT - un demers pentru a Buzăului, linia îndepărtată a
lectură / 18 dealurilor subcarpatice vestește în
2
la nivelul înaltelor exigențe emise de la Cotroceni.
Impresionează abundența de verde și senzația de
îngrijit. Parcurile și aleile au acea atmosferă aproape
sobră a spațiilor verzi englezești, cu gazonul tuns
abia acum câteva ore. Aproape părăginită (problema
fondurilor), bătrână, dar plină de amintiri dintre
cele mai prețioase și de povești demne de a se afla
cuprinse într-o carte, Vila Uniunii Scriitorilor își
desenează conturul discret pe marginea falezei de
sus, dincolo de care începe înșiruirea de blocuri.
Nu e recomandabil însă să înaintezi câțiva pași mai
spre Nord, să intri adică în apropiata stațiune Olimp.
Împrumutând numele muntelui ales ca reședință de
zeii Greciei, Olimpul a fost înainte de 1990 o adevărată
de brazi, păstrându-și fiecare locul, într-o ierarhie splendoare, o coroană sclipitoare a litoralului nostru.
anume care ține de cotă, de concentrația de ozon, Invazia masivă a buruienilor, crăpăturile din căile de
de soare și de umiditate. Plopul simplu și aproape acces, lacătele imense și ruginite de pe ușile altădată
banal al câmpiei pare insignifiant în comparație cu atât de primitoare oferă cea mai sugestivă imagine a
bradul misterios, plin de freamăt subtil, de arome și distrugerii, indolenței, bătăii de joc, la urma urmei.
de maiestate. Când fagii seculari, stejarii umbroși, Încerci să găsești răspunsuri la întrebări care se impun,
toate celelalte forme de vegetație au rămas în urmă cum a fost posibil să se întâmple așa ceva?!, dar, în
și când brazii pun stăpânire pe culmi și poiene, abia fața neputinței de a întreprinde ceva, e preferabil să
atunci te afli cu adevărat în împărăția munților și te întorci spre Neptun, zeul mărilor, care te primește
abia atunci poți trăi din plin sentimentul că te afli pe zâmbitor cu tridentul lui ținut în mâna dreaptă, ca un
acoperișul lumii și că de acolo poți privi, simbolic, simbol al ospitalității și al siguranței de bine și frumos.
desigur, lumea de pe înălțimile în care se avântă Drumul spre casă e plin de reverii și nostalgii.
numai vulturii. Rămân tot mai departe Postăvarul cu vârfurile sale
Poiana Brașov este un fel de oază simbiotică înfipte în eternitate, dar și marea cea mare, în care,
de civilizație și urbanism într-un peisaj montan în cele câteva zile de sejur, am încercat să ghicesc
fascinant, atât de clar conturat de linia brazilor dincolo Dunărea, cel mai iubit dintre fluvii, fără putința
de care se întinde pădurea cu toate misterele ei. Tot ce însă de a găsi nici măcar o picătură pentru că apele
există aici te face să simți mai bine și mai reconfortant sale vin să se ofere nemărginirii mult mai în Nord,
binecuvântarea muntelui, iar cel care se impune ca un iar acolo, după câteva momente de refuz total de
fel de stăpân incontestabil al locului, al pădurii și al a-și pierde propria unitate, păstrând pe o porțiune
cerului în egală măsură este Masivul Postăvarul. Nu întreagă culoarea și consistența sa mâloasă, se lasă
este foarte înalt, cel mai îndrăzneț pisc nu măsoară doborâtă de o identitate cu mult mai importantă
decât 1799 m, dar Postăvarul are măreția sa greu de decât a ei și cu mult mai aproape de marile ape ale
descris și, dacă îl cuprinzi cu privirea dinspre Poiană, lumii, spre care, se știe, orice firicel de râu tinde.
simți un fel de atracție irezistibilă, tentația de a porni La Galați, prioritatea sufletului meu, însă,
spre telecabină sau telescaun pentru a-l escalada Dunărea, parcă și mai vie și mai plină de energie,
și schimba diametral perspectiva, căci de sus, din cu adevărat totemică, mă așteaptă cu aceeași
apropierea norilor, Poiana Brașov pare o bijuterie înțelepciune pe care a avut-o întotdeauna, parcă ar
numai bună de surprins într-o imagine de neuitat, ști că oriunde aș fi plecat și oricât de mult timp aș fi
unică în frumusețe și ospitalitate. zăbovit departe de ea, la întoarcere, dragostea mea
Pornim spre un alt mister al naturii, Marea, cu față de ea e și mai mare, pentru că mereu tot ceea ce
zbuciumul ei și cu acordurile niciodată adormite ale am văzut și am aflat în acele depărtări sie i se cuvin,
nesfârșitelor valuri. „Ce e val ca valul trece”, spunea ca un dar de suflet din partea mea, și iată, acum, îi
Eminescu, sugerând o anumită instabilitate a mării, aduc o imagine mai greu de înțeles pentru un fluviu
dar ea, marea, este la fel de misterioasă și plină de învățat cu câmpia, aceea a Postăvarului, dar și cu un
farmec ca și muntele a cărui imagine ni se estompează salut din partea zeului pe care îl cunoaște pe de rost,
în urmă. Dar, în timp ce muntele ia cu asalt cerul, căci Neptun este la el acasă aici, apare din adâncuri
marea sublimează întinderea și necuprinsul. la orice sărbătoare și patronează cum știe el mai
Dintre toate stațiunile de pe Litoralul bine, întreaga mitologie a acestor binecuvântate ape,
românesc, Neptunul își păstrează în continuare fără de care noi nici nu am putea exista...
aerul de noblețe și oarecum de discreție. Poate Zanfir Ilie,
și pentru că el a rămas reședința de vară a Director/Manager
președintelui României și nu poate să arate decât al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
Decembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
3
Zâmbete, cărţi şi voluntari inimoşi
„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaş cumpănită;
Eşti ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.”
TUDOR ARGHEZI

Cartea, ce dar minunat…! Închide în ea
posibile lumi, emoţii, călătorii şi oameni. Biblioteca,
univers nelimitat, rămâne primul loc al întâlnirii
cu nepreţuitele cărţi. De aceea, în fiecare an, sunt
mult aşteptate manifestările în care cartea, regina
culturii, este sărbătorită.
Succesul înregistrat de ediţiile anterioare ale
Campaniei Internaționale de promovare a lecturii inimoasele doamne profesoare Gabriela Ciubotaru,
„Bookletta - Uită o carte undeva!”, eveniment Oana Ichim și Ramona Boboc-Anton, au fost
desfăşurat şi anul acesta la Biblioteca Judeţeană voluntarii care, citând-o pe Elizabeth Andrew ,„nu
„V.A. Urechia”, în cadrul activităţii „Noaptea în au neapărat timp liber; ei au doar inimă”.
Bibliotecă la Galați”, ediția a VII-a, a demonstrat Pentru a face şi mai palpitantă activitatea,
că merită să fie demarată şi cea de a III-a ediţie, în ploaia a încercat să ia din elanul făptașilor noștri,
acest an. care mai îndârjiţi ca oricând şi-au atins obiectivul,
Minunata campanie este inspirată după promovând lectura în oraşul dunărean. Cu bucuria
ideea franceză „Oublie un livre quelque part”, un specifică vârstei, ei au împărţit cu dărnicie un număr
inedit eveniment de anvergură, pornit în Quebec, impresionant de cărţi din colecţia deţinută de
dar care a avut ecou în lumea toată, fiind considerat biblioteca noastră. Gândurile inimoşilor voluntari,
un fenomen social original, dinamic şi chiar necesar transpuse sub formă de mesaje pe paginile acestor
pentru orice societate. cărţi, se îndreaptă către cei care iubesc lectura şi
Devenită deja tradiţie, această minunată consideră cartea o binecuvântare ce îţi mângâie
acţiune nu putea să aibă loc fără implicarea sufletul.
devotaţilor străjeri ai bogatului tezaur deţinut de Tinerii au povestit că cele mai frumoase
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, bibliotecarii momente au fost acelea când feţele copiilor, adulţilor
Simona Milica, Liana Niculeţ și Cecilia şi ale bunicilor au fost inundate de încântare, atunci
Manolescu. când au citit mesajele şi au strâns la piept cartea, ca
Elevii clasei a X-a A, de la Colegiul Național pe cea mai de preţ „comoară”. Nu întâmplător au
„Vasile Alecsandri”, coordonaţi de un partener de fost alese drept locuri de „uitat” aceste „preţioase
nădejde al bibliotecii, dascălul Mariana Anton și comori” zonele aglomerate din oraş, unde zilnic se
plimbă sau sunt în trecere în graba lor cotidiană,
persoane de toate vârstele şi categoriile sociale.
Impactul pozitiv al campaniei s-a observat încă din
primele clipe şi s-a imprimat în conştiinţa colectivă
a publicului gălăţean.
Pentru ediţiile ce vor urma ne dorim mai
mulţi voluntari, mesageri ai culturii, care să fie
liantul dintre Bibliotecă şi locuitorii urbei noastre.

Cecilia Manolescu,
Bibliotecar,
Filiala Nr. 1 „Costache Negri”

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2017
4
Dimineţi de lectură - proiect educaţional pentru copii, ediţia a III-a
Promovarea serviciilor pentru copii în preșcolari și elevi din cadrul instituțiilor de
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” se realizează învățământ colaboratoare. Încă de la prima ediție
printr-o permanentă colaborare cu celelalte a proiectului copiii și cadrele didactice au fost
instituţii de educaţie şi cultură, prin realizarea unor
activităţi culturale şi de loisir specifice copiilor:
expoziţii şi microexpoziţii pe diverse teme, vizite
de prezentare a Bibliotecii şi a serviciilor acesteia,
lansări de carte, întâlniri cu autori de carte pentru
copii, concursuri, cluburi de vacanţă etc.
Clubul de vacanţă „Clubul Curioşilor” se
desfășoară în timpul vacanței de vară, în fiecare zi
de miercuri, când peste 80 de copii petrec două ore
în aer liber, la Biblioteca Estivală, în Parcul „Mihai
Eminescu” şi participă la activităţi educative şi
recreative.

entuziasmate, au demonstrat interes și preocupare,
motive pentru care ne propunem continuarea
proiectului în perioada noiembrie 2017 – iunie
2018.
Activitățile clubului se vor intitula
„Dimineţi de lectură” și se vor desfășura săptămânal,
vinerea, între orele 10-11, cu grupuri organizate de
maxim 50 de elevi, în cadrul Secției pentru Copii
a Bibliotecii Județene „V.A.Urechia”. Instituțiile
partenere fiind: Liceul Teoretic „Dunărea”, Galați;
Șc. Gim. „Cuvioasa Parascheva”, Smârdan; Șc.
Gim., Cișmele; Liceul Tehnologic „Paul Bujor”,
Pentru a îmbogăţi şi extinde activitatea Berești; Șc. Gim. Nr. 1, Tulucești; Colegiul Tehnic
clubului de vacanță, am gândit un proiect, prin de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc”,
înființarea unui club de lectură în cadrul Secției Galați; Șc. Gim. Nr. 43 „Dan Barbilian”, Galați; Șc.
pentru copii. Proiectul s-a derulat pe o perioadă Gim. „Mihail Sadoveanu”, Galați; Șc. Gim. Nr. 28,
de 3 luni (01 aprilie 2016 – 30 iunie 2016) și 8 luni Galați; Șc. Gim. Nr. 16, Galați; Șc. Gim. „Gheorghe
(11 noiembrie 2016 – 16 iunie 2017), vinerea, între Munteanu”, Galați; Șc. Gim. „Iulia Hașdeu”, Galați;
orele 10-11. Șc. Gim. „Sf. Împărați”, Galați; Șc. Gim. Nr. 33,
Activitățile clubului s-au intitulat „Dimineți Galați și Liceul Sportiv, Galați.
de lectură” și au vizat grupuri organizate de Pe perioada derulării proiectului vom
invita scriitori, actori și voluntarii Bibliotecii
„V.A.Urechia”, astfel încât întâlnirile să fie cât mai
atractive. Vom organiza concursuri interactive,
educative și distractive și expoziții tematice.
Prin acest proiect urmărim atragerea la
lectură a cititorilor de la cea mai fragedă vârstă și
formarea lor ca utilizatori.

Responsabili proiect,
Maricica Târâlă-Sava
Florica Șerban

Decembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
5
CoderBVAU - atelier de iniţiere în programare pentru cei mici
Calculatorul este din ce în ce mai folosit de folosit pentru crearea de animaţii interactive şi jocuri.
copii pentru jocuri, reţele sociale şi multe altele. Tema propusă pentru realizarea animațiilor de către
Chiar și în mediul profesional, acesta a devenit din participanții la atelier este intitulată „Noile basme ale
ce în ce mai utilizat, uşurând copilăriei”.
foarte mult volumul de Grupele intră în sală
muncă. Însă, puțini știu la ora 9, unde petrec
cât de multe poate face un două ore, cu o pauză
calculator și cât de multe intercalată de 20 de
putem realiza cu acesta. minute, studiind
Un grup de studenţi și beneficiind de
de anul 3 de la specializarea atenția mentorilor și
Calculatoare, a Facultăţii de explicațiile lor.
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică şi
Electronică, Universitatea
Dunărea de Jos din Galaţi
și un specialist - test manager, în calitate de voluntari
ai Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”, și-a propus să îi
iniţieze pe copii în tainele programării. Răzvan Adrian
Tudoran, Violeta Cornelia Domniţanu, Alexandra
Voinea și Dănuţ Domniţanu s-au angajat cu pasiune
și responsabilitate să le arate copiilor câte pot face cu
minime cunoştinţe, un pic de creativitate şi puţină
curiozitate. Din partea Bibliotecii, de la elaborare,
până la executare și consiliere metodică, proiectul este
sprijinit de coordonatorul de voluntari, prof. Letiția După un prim atelier realizat în data de
Buruiană. Asistența tehnică este asigurată de personalul 29.10.2017, impresiile participanților au fost destul
Serviciului APIS, șef serviciu Cătălina Ciomaga. de bune. Copiii sunt comunicativi, prind repede
CoderBVAU este un program gratuit și sunt dornici să realizeze mai multe, astfel că
pentru copii, mentorii fiind voluntari. Biblioteca mentorii au rămas surprinși plăcut de entuziasmul
„V.A. Urechia”, în calitate de instituție gazdă, a oferit cursanţilor. Cu un feedback pozitiv din partea
atât spațiul necesar desfășurării activităților, cât și cursanților, mentorii se pregătesc intensiv pentru
dotările proprii din cadrul Centrului de Formare, atelierele următoare încercând să le ofere copiilor
în Sala Biblionet. Aceasta este dotată cu mese, acces cât mai multe exemple distractive și sugestive,
la Wi-Fi şi tablă inteligentă, care va fi folosită pentru abordând învăţarea ca pe o joacă.
a face atelierul mult mai interactiv. Pe 17 decembrie va avea loc ultimul atelier
Atelierul de programare se adresează copiilor care va consta într-o prezentare a elevilor cu ceea
și tinerilor cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani, care îşi ce au reușit să facă în timpul orelor de atelier.
doresc să înveţe bazele programării. Cu o abordare Evenimentul se va termina cu acordarea unor
flexibilă (în lipsa unui curriculum şcolar) şi interactivă, diplome de participare.
mentorii le prezintă şi îi ajută pe copii să descopere Deşi este o activitate de scurtă durată,
cum pot folosi calculatorul pentru a-şi crea propriile organizatorii speră să îi atragă la Bibliotecă pe
aplicaţii. Orele au loc duminica, o dată la 2 săptămâni, copii prin ceva nou, în completare la serviciile
în perioada 29 octombrie – 17 decembrie 2017. Tot sale curente, să le arate universul din spatele
ceea ce îi trebuie elevului este un laptop personal calculatorului, să îi ajute să descopere alte facilităţi
cu care să lucreze şi dorinţa să înveţe ceva nou. pe care le oferă tehnologia şi să le împărtăşească din
Participanții vor învăţa bazele programării Scratch. cunoştinţele dobândite de profesioniști și viitorii
Acest limbaj este uşor de utilizat şi un punct bun de specialiști, într-un mediu propice. Aşa cum spune
pornire pentru cei care sunt pasionaţi de programare, dictonul, „Cunoaşterea înseamnă putere”.
având o interfaţă prietenoasă şi comenzi simple. Este Răzvan Adrian Tudoran

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2017
6
Noaptea în bibliotecă la Galaţi
Noaptea în bibliotecă la Galați a fost marcată de-a doua ediţie, menţinându-se data deschiderii, cu
în cadrul secției Împrumut la Domiciliu pentru prilejul evenimentului Noaptea în bibliotecă la Galaţi,
Adulți printr-un număr impresionant de acțiuni, acesta urmând să se desfăşoare, cu câte două întâlniri
expoziții şi evenimente. pe lună, pe tot parcursul anului.
Expoziția de carte „Nopţi albe”, realizată Atelierul handmade, susţinut de către
în holul principal al bibliotecii, a cuprins romane bibliotecarii din cadrul Secţiei Împrumut la
care au avut ca temă principală - vampirul. Dintre Domiciliu pentru Adulţi, a adunat şi în acest an
autori îi menționăm pe: Cassandra Clare, Stephenie numeroşi participanţi care au confecţionat cu
Meyer, L.J. Smith, Richelle Mead etc. dibăcie şi talent brăţări şi coliere pentru a le dărui
mămicilor, bunicelor şi, de ce nu, domnişoarelor
din breaslă. Acest atelier de creaţie s-a desfăşurat
începând cu ora 16.30 până aproape de ora 18.

Întâlnire surpriză cu o carte, aflată la cea
de-a VI-a ediție, a oferit cititorilor aproximativ 50
de cărți nou intrate în colecțiile secției. Cărțile au La ora 19 a început Noaptea Biblio-
fost frumos împachetate în hârtie, cititorii alegând Detectivilor, concurs luat foarte în serios de tinerii
astfel o carte fără a cunoaște nimic despre ea. Abia participanți. Cele opt echipe formate din opt
după împrumutul şi desfacerea ambalajului au adolescenţi, supravegheate de câte un bibliotecar, au
putut să afle despre ce carte era vorba. Sperăm noi pornit în căutarea de indicii ce aveau să le îndrume
că toate întâlnirile au fost pe pașii spre comoara
măsura așteptărilor. aflată în cadrul
Începând cu orele 15, Secţiei, spre cărţi
în cadrul Secţiei Împrumut la pe care le-au primit
Domiciliu pentru Adulţi, s-a cu toţii în dar din
desfăşurat Clubul de Scrabble partea bibliotecii şi
„Axis Libri”, susţinut de prof. spre dulciuri care
Andrei Alexandrov. Ideea sunt întotdeauna
constituirii unui Club de bucuria copiilor.
Scrabble în cadrul Bibliotecii Pe tot
Judeţene „V.A. Urechia” a apărut parcursul zilei,
încă din vara anului 2015, când cititorii care au
Biblioteca Estivală l-a avut restituit documente
invitat pe profesorul psiholog Andrei Alexandrov, aflate în întârziere, au fost scutiți de plata
jucător de scrabble gălăţean premiat în competiţii penalizărilor şi a cheltuielior de corespondenţă.
naţionale, care consideră că tinerii nu trebuie să se
îndepărteze de lectură, cuvinte, iniţiativă, cunoaştere, Andreea Iorga
tocmai pentru ca aceştia să poată beneficia de o Responsabil
corectă dezvoltare psihică şi comportamentală. Anul Secţie Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi
acesta, Clubul de Scrabble „Axis Libri” s-a aflat la cea

Decembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
7
BIBLIONEXT - INOVAŢIE. CREATIVITATE. LEADERSHIP
Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din
România, 2-4 octombrie 2017, Cluj-Napoca
La începutul lunii • proiectul implementat
octombrie, când „Întârziată fără de Biblioteca Județeană
vreme/ Se plimbă Toamna prin „George Barițiu” din Brașov:
grădini/ Cu faldurii hlamidei iZiLIT – Întâlnire zilnică cu
plini/ De crizanteme”, Asociația LITeratura, o aplicație pentru
Națională a Bibliotecarilor și telefoane smartphone care
Bibliotecilor Publice din România poate fi descărcată gratuit de
a organizat Conferința Națională pe Google Play sau App Store
Biblionext cu tema „Inovație. și care recomandă, în fiecare zi,
Creativitate. Leadership”. Gazda o carte din literatura română
acestui amplu eveniment a fost contemporană;
Biblioteca Județeană „Octavian • proiectul Asociației
Goga” din Cluj Napoca. Biblioteca ActiveWatch implementat cu
Județeană „V.A. Urechia” din biblioteci publice membre
Galați a fost reprezentată de o ANBPR, Părinți reali pentru
delegație formată din: Eftimie copii digitali – ce sprijin ar putea
Geta, director adjunct; Buruiană găsi părinții la biblioteca publică,
Mariana, contabil șef; Dediu proiect care are în centrul atenției
Titina-Maricica, șef Birou Completare. Achiziții. problemele generate de dezvoltarea
Evidența Colecțiilor; Iorga Andreea, șef birou accelerată a tehnologiei informației și
Împrumut la Domiciliu pentru Adulți și Căluian decalajele de competențe între părinți și
Catrina, bibliotecar. copii în navigarea în spaţiul virtual;
Conferința a debutat în seara zilei de • proiectul Fundației Progress, Code Kids –
2 octombrie când, între orele 1800 și 2130, s-au De la coderii micilor sate, la programatorii
desfășurat ședințele Consiliului de conducere și marilor orașe, care urmărește crearea
Biroului executiv ale ANBPR, la care a luat parte unei comunități de copii și bibliotecari cu
și dna Eftimie Geta, membră în Consiliul de activitate în dezvoltarea de competențe
conducere. Următoarele două zile, 3-4 octombrie, de coding pentru rezolvarea unor teme
creative cu utilitate practică prin înființarea
de cluburi de coding în bibliotecile publice;
• Competiția internațională de proiecte
pentru o clădire nouă de bibliotecă în

au fost dedicate înscrierii participanților, deschiderii
oficiale a Conferinței, sesiunilor în plen și atelierelor
profesionale.
Din sesiunile în plen au atras atenția în mod
deosebit:
(continuare în pagina 8)

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2017
8
BIBLIONEXT - INOVAŢIE. CREATIVITATE. LEADERSHIP
(continuare din pagina 7)

Varna, prezentată de invitatul special din
Bulgaria, dna Radka Kalcheva;
• prezentările sponsorilor Conferinței:
Cultware SRL România a prezentat Qulto
Education: învață altfel!, un modul
care oferă posibilitatea creării de lecții
interactive; IME România a vorbit despre
Disponibilizarea resurselor comune de timp
pentru inovație și creativitate prin folosirea
RFID Online din TinRead; Softlink Central

discuțiile profesionale generate
de ateliere și prin prezentarea a
două lucrări:
• în cadrul atelierului Proiecte
inedite în biblioteci a fost
prezentat proiectul implementat
de Biblioteca Județeană „V.A.
Urechia” cofinanțat de AFCN,
Pe aripi de poveste – proiect
cultural-educativ;
Europe SRL a prezentat o soluție de achiziție • în cadrul atelierului Aspecte
și împrumut a cărților electronice pentru profesionale: Comunicare. Informare.
bibliotecile din România, CloudLibrary – Digitizare a fost prezentată lucrarea
Integrarea cu sistemul Liberty5 și sistemele Zona 0 – Zona formei conținutului și a
RFID de bibliotecă; tipului de suport.
• proiectele Asociației Naționale a Un alt atelier interesant a fost cel de
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice Achiziție de carte pe SEAP pentru biblioteci,
din România: CicloBiblio, proiectul care susținut de către un expert în Achiziții publice, la
își propune să promoveze biblioteca și care au participat doamnele Eftimie Geta, Buruiană
rolul ei în actuala societate aflată într-o Mariana, Dediu Titina.
continuă schimbare prin realizarea unui Evenimentele din cele două zile ale
tur ciclist de către bibliotecari; Partnering Conferinței au adus la aceeași masă de discuții
Starter, proiect ce propune un  serviciu specialiști din domeniul biblioteconomiei și al
modern, personalizat, menit să sprijine științei informării, manageri și profesioniști din alte
bibliotecile în activitățile privind facilitarea domenii conexe activității de bibliotecă: scriitori,
parteneriatelor (un serviciu de matching de specialiști în automatizarea bibliotecilor, psihologi,
parteneri); asociații non-guvernamentale etc., accentul fiind
• despre cum ne afectează pachetul de pus pe colaborare, comunicare, întâlnire, schimb de
reformă a dreptului de autor în Uniunea experiență și de idei, educație, lectură, divertisment
Europeană propus de Comisia Europeană. și, nu în ultimul rând, pe inovație și creativitate.
Participarea bibliotecarilor gălățeni la
Conferință a fost una activă prin implicare în Catrina Căluian, bibliotecar
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați

Decembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
9
Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare din judeţul Galaţi
- proiect cultural-educaţional interjudeţean -
Proiectele cultural-educaționale,
implementate tot mai des în bibliotecile
publice, sunt rezultatul firesc al schimbărilor
sociale și economice care au intervenit în
societatea actuală.
Toate aceste schimbări au constituit
o provocare pentru majoritatea instituțiilor
de cultură, care în ultimii ani s-au orientat
către proiecte și acțiuni culturale de calitate,
sustenabile și cu impact asupra comunității.
Biblioteca Județeană ,,V.A. Urechia”
Galați, una dintre cele mai mari şi mai
importante biblioteci publice din țară, a
desfășurat în ultima perioadă o serie de
proiecte de larg interes pentru comunitatea
locală. De această dată, instituția și-a
îndreptat atenția spre valorile reale, autentice,
de neprețuit și de necontestat ale poporului naționale, cea mai reprezentativă piesă a costumului
popular românesc cu o istorie veche care se
împletește cu istoria neamului românesc.
Tradițiile românilor sunt comori ce nu
ar trebui uitate și înlocuite cu alte obiceiuri
importate din alte țări, așa cum se obișnuiește
în ultima perioadă.
De aceea, acest proiect are un scop bine
definit, acela de conștientizare a copiilor,
adolescenților și tinerilor din mediul urban,
și nu numai, despre importanța conservării
și promovării acestor tradiții și obiceiuri
românești.
Din păcate, concomitent cu evoluţia
societăţii contemporane, asistăm la un proces
român: tradițiile și obiceiurile populare. Această real de pierdere a tradiţiei în favoarea modernităţii
moștenire strămoșească trebuie dusă mai departe și constatăm că sunt puțini cei care încearcă să
prin orice mijloace, deoarece nimic altceva
nu poate defini mai bine spiritul unui popor
decât străvechile sale tradiții și obiceiuri.
Prin inițierea și derularea unui nou
proiect cu titlul ,,Promovarea tradițiilor și
obiceiurilor populare din județul Galați”,
Biblioteca Județeană ,,V.A. Urechia”, prin
Filiala Nr. 2 ,,Paul Păltănea”, dorește să scoată
în evidență frumusețea tradițiilor autentice
românești, a cântecului și portului popular
din județul nostru. Așadar, avem nevoie de
tradiții!
Tradiția este cea care păstrează
frumosul autentic, așa cum îl regăsim în
ia românească, acest simbol al identității
(continuare în pagina 10)

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2017
10
Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare din judeţul Galaţi
(continuare din pagina 9)

mai transmită din bogăția culturală și spirituală Cultural ,,Dunărea de Jos”; Inspectoratul Școlar
lăsată de strămoșii noștri. De fapt, acesta este și Județean Galați; comunele: Braniștea, Hanu Conachi,
motivul principal al Scânteiești, Șendreni,
conceperii acestui Rediu, Vânători; Școala
proiect care se Gimnazială Nr. 28;
adresează în special Școala Gimnazială
tinerei generații ce „Gheorghe Munteanu”,
trebuie îndrumată Școala Gimnazială Nr.
spre fondul străbun 33, Școala Gimnazială
de valori artistice și ,,Mihai Viteazul”,
documentare. Școala Gimnazială
În acest ,,Grigore Moisil” și
proiect s-au alăturat Școala Gimnazială
șase instituții de ,,Grigore Teologul”.
învățământ din Aceste instituții au
mediul rural, care răspuns invitației
vor prezenta tradițiile și obiceiurile din fiecare zonă noastre de a se alătura acestui proiect care vizează
elevilor din alte șase instituții de învățământ din conservarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor
mediul urban. Elevii din ciclul primar și gimnazial, populare.
cu vârsta între 7-14 ani, vor avea posibilitatea să Biblioteca rămâne un promotor permanent
descopere tradiții și obiceiuri vechi, prezentate al tradițiilor și obiceiurilor populare autohtone.
de artiști și meșteri populari. Activitățile incluse Cu siguranță, prin participarea la acest proiect,
în cadrul acestui proiect cuprind: ateliere creative dar și prin varietatea tradițiilor prezentate, elevii
interactive, șezători, dansuri populare, mese rotunde, pot să cunoască, să înțeleagă și să prețuiască mai
prezentarea portului popular specific zonei, precum mult trecutul poporului nostru. Vă invităm să ne
și întâlniri cu meșteri populari, artiști sau creatori de fiți alături în acest act cultural-educativ și să ne
artă populară. bucurăm împreună de aceste tradiții minunate!
Pentru buna desfășurare a activităților
cuprinse în acest proiect ne bucurăm de susținerea Bibliotecar,
necondiționată a următorilor parteneri: Centrul Titela Trif

Ştiri despre profesie
Biblioteca Naţională a Franţei oferă acces
gratuit la „documentele Orientului”
Biblioteca Naţională a Franţei, în parteneriat
cu opt instituţii din Orientul Apropiat, a realizat o
platformă on-line care permite accesul gratuit la
aproape 7.000 de documente de patrimoniu, respectiv
la manuscrise, cărţi, fotografii, desene din perioada
1800-1945.
Site-ul oferă acces la informaţie în trei
limbi: franceză, engleză şi arabă, respectiv la şapte
categorii de interes: Intersecţii, Comunităţi, Religii,
Politică, Cunoştinţe, Imaginar şi Personalităţi, sub parcurge aceste documente de excepţie este: http://
deviza „Oglindă a umanităţii noastre, patrimoniul heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/fr.
documentar poartă în el viitorul nostru comun”. Site-ul „Bibliotecile Orientului” face parte
Titlul sub care este disponibilă această din colecţia de patrimonii împărtăşite, care ilustrează
comoară de patrimoniu este extrem de sugestiv: legăturile ce unesc Franţa de restul lumii, prin
„Bibliotecile Orientului”, iar adresa la care puteţi intermediul colecţiilor bibliotecii naţionale.
Decembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
11
Aniversările anului 2018 în județul Galați : ianuarie - martie 2018
Bălăbăneşti Matematicii din Toronto și New York (n. 1 mai
2 martie - 170 de ani de la nașterea, în satul 1901, com. Corod, jud. Galaţi)
Bursucani, com. Bălăbănești, jud. 1 martie - 65 de ani de la nașterea, în Craiova, a
Galați, a doctorului și profesorului scriitoarei Eleonora STAMATE, profesoară de
universitar Aristide PERIDE, limba română şi de limba
întemeietor al învățământului franceză la Şcoala „Dimitrie
românesc superior de anatomie A. Sturdza” din Tecuci,
și al primului muzeu de anatomie colaboratoare la numeroase
din țară (d. 13 mai 1906, Iași) publicaţii gălăţene, redactor-şef
al publicaţiei „Tecuciul literar-
Buciumeni
artistic”, membră fondatoare a
2 februarie - 70 de ani de la
Asociaţiei „Ion Petrovici” din
moartea, în Cluj, a parașutistei
Tecuci şi a Clubului de literatură universală „C. D.
și aviatoarei Smaranda
Zeletin”, distinsă cu Diploma de Onoare din partea
BRĂESCU, prima parașutistă
Casei de Cultură din Tecuci (2015), membră a
cu brevet internațional în
Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România,
România și prima campioană
care a inaugurat în 2010, în satul Cărăpceşti, com.
mondială a României la
Corod, o bibliotecă care îi poartă numele începând
parașutism, care în timpul
din anul 2015
războiului a fost pilot în celebra „Escadrilă Albă” de
avioane sanitare (n. 21 mai 1897, sat Hănţeşti, com. Cudalbi
Buciumeni, jud. Galaţi) 20 februarie - 60 de ani de la moartea, în Roma, Italia,
a profesorului universitar Emil PANAITESCU,
Cavadineşti
arheolog și istoric pasionat
19 martie - 80 de ani de la nașterea, în satul
de vestigiile vechii civilizaţii
Gănești, com. Cavadinești, jud. Galaţi, a doctorului
romane, cu realizări notabile
inginer Vasile BUTUMAN, inginer constructor,
în aceste domenii şi în evoluţia
care a coordonat realizarea unor lucrări complexe
Şcolii Româneşti de la Roma, al
de construcţii - montaj şi instalaţii pe Şantierele
cărui director a fost între 1929 şi
Combinatului Siderurgic (1966-1970), cadru
1940, membru corespondent al
didactic la Facultatea de Construcţii din Timişoara,
Academiei Pontificale din Roma,
autor de brevete de invenţii în domeniu
membru al Institutului Arheologic din Berlin și din
Corod Viena (n. 11 febr. 1885, com. Cudalbi, jud. Galați)
Dată incertă - 75 de ani de la moartea, în Focşani,
Drăguşeni
a farmacistului și scriitorului Ion HUZUM, cu
Dată incertă - 35 de ani de la
studii liceale la Tecuci (1895),
moartea pictorului Dumitru
secretar general al Societății
(Dem) IORDACHE, prezent în
Studenților în Farmacie, autor
selecţiile Societăţii Tinerimea
al unui procedeu original
Română, având la activ
de preparare a extractelor
numeroase expoziţii personale,
din plante medicinale prin
participări şi premii la Saloanele
fermentare (n. 27 nov. 1876,
Oficiale înainte de anul 1944 (n. 9 mai 1905, com.
com. Corod, jud. Galați)
Drăgușeni, jud. Galați)
24 ianuarie - 30 de ani de la moartea, în Bucureşti,
a inginerului, profesorului Fârţăneşti
universitar şi istoric al ştiinţelor 1 februarie - 70 de ani de la
George Şt. ANDONIE, membru naşterea, în com. Fârţăneşti,
în Comitetul de Istorie și jud. Galaţi, a profesorului
Filosofie a Științei al Academiei universitar Victor CRISTEA,
Române, membru în Comitetul doctor în tehnologia produselor
Internațional de Istorie a alimentare şi tehnică piscicolă,

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2017
12
cadru didactic la Universitatea „Dunărea de Jos” 7 ianuarie - 50 de ani de la nașterea, în satul Bucești,
din Galaţi, director al Centrului de Cercetare com. Ivești, jud. Galați, a poetei
Ecologică şi Exploatarea Bioresurselor Acvatice, Luminița MIHAI, absolventă
membru şi preşedinte al Societăţii de Acvacultură a Liceului Pedagogic „Costache
din România, membru al Societăţii de Ihtiologie, al Negri” din Galaţi, colaboratoare
Societăţii de Limnologie şi al Academiei de Ştiinţe la publicaţii precum „Cronica”,
Agricole şi Silvice din România, autor de studii şi „Dominus”, „Convorbiri literare”,
lucrări de specialitate membră a Uniunii Scriitorilor
Folteşti din România, filiala Iași
16 martie - 65 de ani de la 5 februarie - 65 de ani de la moartea, în București, a
nașterea, în satul Stoicani, chimistului și profesorului universitar
com. Foltești, jud. Galaţi, Negoiță DĂNĂILĂ, creatorul
a sculptorului Gheorghe primului institut de specialitate din
NOUR, absolvent al Școlii de țara noastră, membru de onoare al
Arte din Galaţi, specializarea Academiei Române și al Societății
Sculptură, clasa profesorului Române de Științe (n. 17 apr. 1878,
Alexandru Pamfil, cu expoziţii personale şi sat Bucești, com. Ivești, jud. Galați)
participări la expoziţii de grup naţionale şi Jorăşti
internaţionale, cu lucrări în colecţii particulare Dată incertă - 15 ani de la moartea inginerului
din ţară şi străinătate, membru fondator al Uniunii chimist Constantin CARAMAN, profesor
Artiștilor Plastici „Simeza”, activitatea sa fiind universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie
recompensată cu numeroase distincţii şi premii „Grigore T. Popa” din Iaşi, membru
Frumuşiţa al Societăţii de Ştiinţe Medicale -
Dată incertă - 85 de ani de la moartea medicului Filiala Iaşi, al Asociaţiei Oamenilor
Nicolae D. BUŞILĂ, doctor în medicină, președinte de Ştiinţă - Filiala Iaşi şi al Societăţii
al Societății Studenților în Medicină, autor de studii de Ecologie din Moldova, membru
de specialitate (n. 4 apr. 1876, com. Frumușița, jud. fondator al Societăţii Culturale
Galați) „Ginta Latină” (n. 28 dec. 1939, com.
Jorăști, Galați)
Ghidigeni 22 februarie - 115 ani de la naşterea, în com. Jorăști,
3 martie - 80 de ani de la naşterea, în com. Ghidigeni, jud. Galați, a învățătorului și scriitorului B. JORDAN,
jud. Galaţi, a sculptorului pseudonim al lui Iordache Bucă, reprezentant al
Mihail MEIU, care şi-a expus romanului social românesc al secolului al XX-lea,
creaţiile în expoziţii personale, membru al Societăţii Scriitorilor
participant la expoziţii de artă Români, vicepreşedinte al Grupării
naţionale şi internaţionale, Învăţătorilor Scriitori, căruia i-a fost
distins cu Premiul Uniunii decernat Premiul pentru cel mai
Artiştilor Plastici pentru bun roman social al anului 1934
sculptură (1968), cu lucrări în pentru volumul „Pământul ispitelor
colecţii de stat şi particulare din ţară şi străinătate (Delta)” la concursul organizat de
(d. 1 aug. 1989, București) ziarul „Dimineaţa” (d. 30 iun. 1962, Bucureşti)
Iveşti 22 februarie - 45 de ani de la moartea, în Bucureşti,
Dată incertă - 120 de ani de la nașterea, în com. a profesorului de teologie Ioan Gh. SAVIN, doctor
Ivești, jud. Galați, a poetului, în teologie şi filosofie, cadru didactic la Universităţile
prozatorului și traducătorului de Teologie din Chişinău, Iaşi şi
Mihail AXENTE, colaborator Bucureşti, considerat unul dintre
la revistele „Universul literar” şi marii apologeţi români ai secolului
„Cultura Poporului”, director al XX, colaborator la publicaţii
revistei de cultură „Lanuri” (d. 26 precum: „Biserica Ortodoxă
apr. 1969, Mediaș) Română”, „Viitorul”, „Calendarul”,
„Fântâna Darurilor” etc. (n. 18 dec.
1885, com Jorăşti, jud. Galaţi)
Decembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
13
Lieşti din Bucureşti, membru în Baroul Ilfov, senator
5 ianuarie - 125 de ani de la moartea, în Viena, român în legislatura 1990-1992, ministru adjunct
Austria, a judecătorului Alexandru BONACHI, de externe al României, membru al Partidului
doctor în drept la Heidelberg, judecător de instrucţie Naţional Liberal, autor al romanelor „Alarmă la
din 1868, prim-preşedinte al Tribunalului Covurlui biroul 2”, „Cogito”, „Zbor în furtună” (n. 15 mart.
(1869), senator (1888), consilier al Primăriei Lieşti 1919, com. Nicoreşti, jud. Galaţi)
(n. 1844, sat Șerbănești, com. Liești, jud. Galați) 9 martie - 65 de ani de la nașterea, în satul Fântâni,
Măstăcani com. Nicorești, jud. Galaţi, a scriitorului Petre
24 martie - 80 de ani de la naşterea, în Timişoara, a RĂU, unul dintre fondatorii Cenaclului Literar
profesoarei Angela CIOLTAN ZAINEA, absolventă „Noduri şi Semne” (1983) şi
a Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, profesoară în al revistei literare „Boema”
comuna Măstăcani, jud. Galaţi, biolog din Galaţi, director al Editurii
la Direcţia Sanepid Galaţi, biochimist InfoRapArt din Galaţi, creaţia
la Uzina de Apă Galaţi, care a lucrat în sa literară (poezii, proză, eseuri,
cadrul Spitalului de Copii din Galaţi, umor, critică) fiind publicată
a semnat traduceri de versuri, proză şi în periodice precum „Viaţa
dramaturgie, a ilustrat câteva volume, liberă”, „Siderurgistul”, „Dialog sindical”, „Porto-
în special literatură pentru copii, fiind Franco”, „Partener”, „Orientări”, „Noduri şi
inclusă în antologia universală a poeziei româneşti semne”, „Imparţial”, „Antares”, „România liberă”,
contemporane - Meridiane Lirice (d. 1 febr. 2009) „Convorbiri literare”, „Boema”, „Dunărea de Jos”,
„Dominus”, „Oglinda literară”, autor de articole
Munteni ştiinţifice în domeniul matematicii şi informaticii,
3 martie - 25 de ani de la moartea, în București, în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate,
a generalului de aviație Constantin ȘENDREA, fondator și președinte al Asociaţiei Scriitorilor
absolvent al Liceului „Dimitrie A. Sturdza” din pentru Promovarea Realizărilor Artistice, membru
Tecuci (1932), pilot al Flotilei 3 din al Uniunii Scriitorilor din România (2009)
Galaţi, pilot și instructor de zbor
la Școala de Pilotaj din Tecuci, Oancea
comandant al Școlii de Aviație de la 20 ianuarie - 135 de ani de la naşterea, în
Bobocu (Buzău), autor de articole com. Oancea, jud. Galaţi, a
şi studii în publicaţii de specialitate, generalului Gheorghe BUICLIU,
distins pentru activitatea în matematician şi profesor, unul
domeniul aeronauticii şi pentru dintre fondatorii şi conducătorii
meritele în timpul războiului cu ordine militare şi revistei „Gazeta matematică”, care
civile (n. 26 oct. 1913, com. Munteni, jud. Galați) a desfăşurat o bogată activitate
ştiinţifică şi tehnică în calitate de
Nămoloasa specialist militar şi profesor, membru al Academiei
Dată incertă - 40 de ani de la moartea, în Galaţi, de Ştiinţe a României (d. 18 oct. 1966, Bucureşti)
a artistului plastic Constantin MIHALCEA 25 februarie - 90 de ani de la nașterea, în com.
BRAGĂ, care a urmat cursurile Oancea, jud. Galați a aviatorului Dumitru
Academiei de Arte Frumoase din CARAMAN, absolvent al Liceului „Vasile
Bucureşti, avându-i ca profesori Alecsandri” din Galaţi, al Şcolii de Sergenţi Majori
pe Camil Ressu, Costin Petrescu din Tecuci, aviator cu peste 16.000 de ore de zbor
și Dimitrie Paciurea, scenograf și peste 30.000 de aterizări, autorul lucrărilor „Să
la Teatrul Național din București zbori și să nu mori. Dezvăluiri senzaționale despre
(n. 3 aug. 1903, com. Nămoloasa, aviația anilor 1948-1978” și „Decolarea” (d. 2011)
jud. Galați)
Suceveni
Nicoreşti 3 februarie - 80 de ani de la
31 ianuarie - 25 de ani de la nașterea, în com. Suceveni, jud.
moartea, în Paris, Franța, a Galați, a poetei Ana MÂȘLEA,
avocatului, omului politic şi redactor la Studioul Radio Iaşi,
scriitorului Ionel SĂNDULESCU, colaboratoare permanentă a
absolvent al Facultății de Drept publicaţiilor „Cronica”, „Ateneu”,
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2017
14
„Luceafărul”, „Convorbiri literare”, autoare de publicațiile: „Lupta”, „Rampa”, „Adevărul”, „Cuvântul
volume de versuri (d. 30 dec. 1980, Iaşi) liber” şi „Viaţa literară”, care a editat împreună cu
18 februarie - 75 de ani de la nașterea, în com. Suceveni, George Călinescu revista „Tribuna poporului” (n. 8
jud. Galați, a medicului Vasile BURLUI, doctor în ştiinţe sept. 1907, Tecuci, jud. Galaţi)
cu teza „Contribuţii la studiul fiziologiei 13 ianuarie - 40 de ani de la moartea, în București,
ocluzale. Implicaţii fizice şi terapeutice”, a doctorului docent Gheorghe ISTRATI, ilustru
medic primar în specializarea chirurgie cercetător în domeniile imunologiei
maxilo-facială, preşedinte al Uniunii şi epidemiologiei, care a pus la punct
Naţionale a Stomatologilor, profesor un vaccin cu exotoxină pentru
universitar şi preşedinte al Universităţii prevenirea dizenteriei (1940-1944),
„Apollonia” din Iaşi, director al Editurii a îndrumat şi coordonat activitatea
„Apollonia”, vicepreşedinte al colegiului laboratoarelor de microbiologie din
de redacţie al revistei „Convergenţe Spirituale”, membru regiunea Bucureşti (1960-1961),
de onoare al Academiei Europene de Implantologie, distins cu Premiul „Oroveanu” al Academiei Române
membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale pentru metoda de titrare a toxinei Shiga aplicată în
din România, al Academiei Internaţionale pentru toată lumea (n. 2 sept. 1898, Tecuci, jud. Galați)
Stomatologie, al Federaţiei Dentare Internaţionale, 15 ianuarie - 185 de ani de la nașterea, în Tecuci,
distins cu Premiul Special din partea Uniunii Scriitorilor jud. Galați, a istoricului Alexandru PAPADOPOL-
din România, Filiala Iaşi (2015) şi Premiul de Excelenţă CALIMAH,ompolitic,publicist,unul
la Festivalul Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”, ediţia a dintre artizanii Unirii Principatelor
XXIV-a (2016) Române, membru titular al Societății
10 martie - 180 de ani de la nașterea, în satul Academice Române și vicepreședinte
Rogojeni, com. Suceveni, jud. Galaţi, a preotului al Academiei Române, primul editor
Ioan SEVERIN, pedagog, profesor, al operei lui Costache Negri (d. 18
președinte al Consistoriului eparhial, iun. 1898, Tecuci, jud. Galați)
care a condus Protopopia judeţului 20 ianuarie - 45 de ani de la moartea, în București, a
Covurlui, preşedintele comitetului scriitorului, publicistului și chimistului
care s-a ocupat de fondarea unui spital Alexandru MIRONESCU, doctor
pentru tratarea soldaţilor români în ştiinţe fizico-chimice (Sorbona,
răniţi (1877), decorat pentru merite Paris), doctor în filozofie, membru
deosebite în timpul Războiului de corespondent al Academiei de Științe
Independenţă cu Ordinul „Steaua României” în grad din România, colaborator la „Revista
de Cavaler (d. 22 iun. 1917, Galaţi) Fundațiilor Regale” (n. 10 iul. 1903,
Târgu Bujor Tecuci, jud. Galați)
17 ianuarie - 100 de ani de la naşterea, în Târgu Bujor, 11 februarie - 75 de ani de la nașterea, în com. Şuletea,
jud. Galaţi, a compozitorului şi cântăreţului de muzică jud. Vaslui, a arheologului Nicu MIRCEA, absolvent al
uşoară Nicolae GRIGORIU-BUJOR, cu studii muzicale Facultății de Istorie şi Filosofie din cadrul Universității
particulare în Galaţi cu Harry Reininger (vioară) şi Ioan „Al. I. Cuza” din Iaşi, profesor de
Bohociu (teorie-solfegiu, canto), solist vocal de muzică istorie la Matca, arheolog, muzeograf,
uşoară în mai multe restaurante din Bucureşti director al Muzeului Mixt din Tecuci
22 ianuarie - 130 de ani de la în perioada 1991-2005, iniţiator a
naşterea, în Târgu Bujor, jud. numeroase cercetări arheologice pe
Galaţi, a prozatoarei Cora IRINEU, teritoriul judeţului Galaţi, membru
redactor la „Ideea Europeană”, fondator al Ligii Naţionale a Judeţelor
colaboratoare la revistele „Viaţa Abuziv Desfiinţate şi preşedinte al Fundaţiei pentru
românească” și „Cugetul românesc” judeţul Tecuci
(d. 11 febr. 1924, Bucureşti) 15 februarie - 90 de ani de la
naşterea, în com. Fântânele, jud. Iaşi,
Tecuci a magistratului şi poetului George
Dată incertă - 20 de ani de la moartea, în Bucureşti, a BALAN, animator şi preşedinte al
ziaristului şi publicistului A. P. SAMSON, pseudonim Cenaclului „Calistrat Hogaş” din
al lui Samson P. ABRAMOVICI, jurnalist la Tecuci, membru şi preşedinte al

Decembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
15
absolvent al Liceului „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci
Cenaclului literar-artistic al Asociaţiei Juriştilor din
(promoţia 1952) şi a Institutul Politehnic Galaţi,
Galaţi (d. 27 oct. 2010, Bucureşti)
Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare
2 martie - 105 ani de la nașterea, în Tecuci, jud. Galați,
(1957), expert tehnic atestat pentru industria
a artistei decoratoare Valentina ANDREI, care a
alimentară, participând cu lucrări la simpozioane
participat cu exponate, în care a exploatat motivele
de specialitate în ţară şi străinătate, la congrese şi
şi temele folclorice româneşti, la expoziţii de artă
expoziţii peste hotare, autor şi coautor de lucrări
decorativă şi la manifestări internaţionale (Lausanne,
ştiinţifice prezentate la sesiunea ştiinţifică a cadrelor
Viena, Nürnberg, Moscova, Düsseldorf)
didactice din Institutul Politehnic Galaţi, prezent
14 martie - 135 de ani de la nașterea, în satul Hemeiuși,
în „Dicţionarul specialiștilor” editat de Academia
com. Fântânele, jud. Bacău, a profesorului universitar
Română (d. apr. 2017)
Grigore TABACARU, publicist,
absolvent al Facultății de Filozofie Tudor Vladimirescu
din cadrul Universității Bucureşti, 1 ianuarie - 80 de ani de la naşterea,
profesor de filozofie la Tecuci, în com. Tudor Vladimirescu, jud.
doctor în psihologie şi pedagogie, Galaţi, a medicului şi prozatorului
inspector al „Fundaţiei Culturale Adrian BUŞILĂ, absolvent al
Regale”, autor a numeroase lucrări Liceului „Dimitrie Sturdza” din
de filozofie şi pedagogie (d. 9 mart. 1939, Bacău) Tecuci şi al Facultăţii de Medicină
20 martie - 40 de ani de la nașterea, în Tecuci, din Iaşi, şef al Laboratorului Spitalului Judeţean Tulcea
jud. Galați, a istoricului Doru PARASCAN, (1975-1990) și al Laboratorului Policlinicii Industriale
profesor de istorie în comuna Tulcea, care a debutat ca scriitor cu nuvela „Sorţii”
Umbrăreşti din judeţul Galaţi, (1987), membru al Uniunii Scriitorilor din România,
director al Muzeului Mixt din filiala Dobrogea, colaborator la revistele „Tomis”,
Tecuci (2013-2016), membru „Ochean”, „Analele Dobrogei”
al Societăţii de Studii Istorice şi Vârlezi
al Institutului de Genealogie şi Dată incertă - 35 de ani de la moartea preotului
Heraldică „Sever Zotta” din Iaşi, Alexandru CIUHUREANU, doctor în teologie, preot
distins cu Premiul „Ştefan Zeletin” de Fundaţia la Biserica „Sf. Voievozi” din Măstăcani, publicist, autor
Culturală „Magazin istoric”, autor şi coordonator al de lucrări pe teme teologice (n. 3 aug. 1907, sat Crăiești,
unor importante lucrări dedicate istoriei Tecuciului com. Vârlezi, jud. Galați)
23 martie - 10 ani de la moartea, în București, a 17 ianuarie - 190 de ani de la naşterea, în com.
profesoarei Mariana KAHANE, etnomuzicolog, Vârlezi, jud. Galaţi, a generalului de armată
publicist, cercetător la Institutul de Folclor din Bucureşti, Alexandru CERNAT, senator de Covurlui, șef al
autoare de studii de specialitate, care a cules şi a transcris Statului Major General (1881-1882), ministru de
mii de melodii populare, aflate în Arhiva Institutului de război în perioada Războiului de
Folclor, distinsă cu Premiul Uniunii Compozitorilor Independență al României, meritele
şi Premiul Academiei Române, membră a „Society sale fiind recunoscute şi răsplătite
for Ethnomusicology” și a „International Council for cu numeroase medalii, printre
Traditional Music” (n. 22 apr. 1922, Tecuci, jud. Galaţi) care Steaua României, Coroana
27 martie - 125 de ani de la nașterea, în Tecuci, jud. României, Medalia Apărătorilor
Galaţi, a avocatului Vintilă DONGOROZ, doctor în Independenţei, Crucea „Sfântului
știinţe juridice, personalitate marcantă Gheorghe” (d. 20 dec. 1893, Nisa, Franţa)
a ştiinţei juridice româneşti, director
Vlădeşti
al revistei „Jurisprudenţa generală”,
Dată incertă - 160 de ani de la naşterea, în satul
profesor universitar la Şcoala
Roșcani, com. Vlădești, jud. Galați, a preotului Gavriil
Superioară de Ştiinţe Administrative
STĂNCESCU, cu studii primare în Galaţi, absolvent
şi la Institutul de Ştiinţe Penale din
al Seminarului din Ismail, hirotonosit diacon (1 ian.
Bucureşti, cercetător ştiinţific la
1877), preot paroh la Biserica „Sf. Haralambie” din
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei, membru
Galaţi (d. 10 sept. 1931)
al Academiei Române (d. 18 mart. 1976, București)
29 martie - 85 de ani de la nașterea, în Tecuci, jud. Rubrică realizată de
Galaţi, a inginerului economist Vicenţiu GROSU, Tena Bezman și Bianca Mărgărit,
Serviciul Referințe
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2017
16
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” - principalul furnizor
de informaţii şi lectură în Tecuci
Motto: „De la părinți învățăm ce este iubirea și
cum să râdem și cum să punem un picior înaintea
celuilalt. Dar doar deschizând cărțile vom
descoperi că avem aripi.”
(Helen Hayes)
Suntem în momentul de grație al toamnei.
Lumina solară, frigul și brumele dimineții ne
îndeamnă la visare, la nostalgie. Este o perioadă
prielnică pentru depănarea amintirilor, mai
amare sau mai vesele, fără îndoială, încărcate
de semnificație; este vremea bilanțului, dar și a
proiectelor viitoare.
Dincolo de orice metaforă pur decorativă,
cartea este o fereastră spre universul exterior și o
punte inefabilă spre cel interior. Plăcerea lecturii își Tradiție. Continuitate” – proiect inițiat de Colegiul
anulează însă impactul, pierzându-și reverberația Național „Calistrat Hogaș” și „Redăm prezentului
lăuntrică, dacă nu se suprapune dorinței de a trecutul. Conacul Chrissoveloni – patrimoniu
cunoaște, de a descifra alfabetul aspru și inepuizabil național, valori europene” - proiect inițiat de
al vieții. Prin lectură, devenim mai bogați, o bogăție Colegiul Național „Spiru Haret”.
al cărui echivalent nu este acumularea materială, ci Ca în fiecare an, în perioada septembrie –
dobândirea respectului pentru valorile morale etern octombrie, la începutul anului școlar, organizăm
valabile, fascinația pentru frumosul din natură și din „Luna porților deschise”, prin care facem cunoscută
noi înșine. activitatea bibliotecii în instituțiile de învățământ
Biblioteca are o misiune culturală și din municipiu și nu numai.
spirituală deosebită în promovarea și cunoașterea Pe parcursul celor două luni s-au desfășurat
adevăratelor valori în rândul utilizatorilor și nu vizite de prezentare a bibliotecii, s-au înscris
numai. Pentru o reflexie cât mai aprofundată utilizatori, s-au reînnoit parteneriate. Scopul
asupra culturii și pentru a crea un dialog constant acestui demers este acela de a obișnui tânăra
cu utilizatorii, Biblioteca Municipală „Ștefan generație cu atmosfera de studiu, de bibliotecă.
Petică” din Tecuci a organizat numeroase întâlniri Prin frecventarea bibliotecii, copilul va învăța să
la care au participat elevi, persoane de vârsta a treia, prețuiască cartea, își va însuși deprinderile de
prieteni ai bibliotecii. lectură și de informare de care va avea nevoie ca
Biblioteca este partener în cadrul unor adult pe toată perioada studiilor universitare,
proiecte inițiate de două colegii de renume din iar apoi pentru perfecționarea în profesia aleasă.
Tecuci, și anume: „Muzeu tecucean – Unicitate. Din această perspectivă biblioteca este tot atât de

Decembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
17
importantă pentru formarea personalității elevului bibliotecare din bibliotecile comunale și școlare,
de vârstă mică și a adolescentului ca și școala. elevi și profesori. Activitățile au debutat cu lansarea
Generații de cititori au pășit pragul bibliotecii; de volumului „Ștefan Petică - 140 restituiri”, ediție
multe ori se întâmplă ca cititorii copii ajunși adulți îngrijită de Nicoleta Presură Călina, descendentă
să vină la bibliotecă cu proprii copii, pentru a le a poetului Ștefan Petică. Au fost premiați elevii
îndruma primii pași în lumea fascinantă a cărților. câștigători la Concursul „Când vioarele tăcură/
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” a Poezia lui răsună.../”, iar poeta Eleonora Stamate
participat, ca partener, în cadrul primului Festival și-a lansat volumul de poezie „Drumul destinului”.
Internațional al Aforismului, organizat la Tecuci, la Voluntarii, care au fost alături de noi pe perioada
inițiativa prof. Vasile Ghica. verii, au primit adeverințele de voluntariat, iar
În spațiul bibliotecii, unde trăiesc etern, la final ne-am deplasat la bustul poetului Ștefan
într-un echilibru calm și senin, numeroase și Petică, din Grădina Publică, cu flori și un gând pios.
fermecătoare roade ale spiritului omenesc, vineri, Biblioteca este calea de ieșire din această
20 octombrie, am sărbătorit Ziua Bibliotecii lume stresată și grăbită. Ea oferă posibilitatea de a nu
Municipale „Ștefan Petică”. Ne-au fost alături uita valorile culturale cu care am fost binecuvântați.
reprezentanții autorităților locale, dl. Primar, Bibliotecar,
consilieri din Comisia pentru cultură, colege Manuela Cepraga

Vânători, comună cu oameni harnici şi bibliotecă modernă
Comuna Vânători este o comună cu oameni
gospodari, care știu să aprecieze, în aceeași măsură,
şi munca și cultura. Din acest punct de vedere,
Biblioteca este o carte de vizită a comunei.
Pe rafturile noi stau „prietenii noștri reci, dar
siguri” – cărțile, iar pe birouri „mașinăriile” calde
și pline de suflet – calculatoarele. Datorită acestora
și a activităților culturale diverse, biblioteca a
devenit în ultima perioadă neîncăpătoare, iar
deviza programului Biblionet, „Lumea în biblioteca
mea”, s-a transformat în „Biblioteca mea în lume”
Unite ale Americii, vorbea despre importanța
- sintagmă valabilă pentru toţi cei ce păşesc pragul
calculatoarelor în biblioteci, despre revoluția
bibliotecii din Vânători.
digitală care a modificat (în bine) modul de lucru
al bibliotecarului. Pe atunci, eu, gazda întâlnirii
profesionale, mă gândeam că afirmaţiile doamnei
Anghelescu erau doar vise imposibil de realizat.
Şi totuşi, cu pași repezi, grație colectivului
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”, visele au devenit
realitate, nu doar în bibliotecă, ci și în filiala acesteia
din satul component - Odaia Manolache.
Atenția acordată bibliotecii de Consiliul
Local și Primărie, care sunt întotdeauna cu un ochi
către tehnologia de mâine, cheia spre succes, au făcut
posibil ca utilizatorii și bibliotecarul să beneficieze de
sistemul integrat de bibliotecă TinREAD.
Parteneră sau gazdă a multor activități,
biblioteca, „paradisul cu cărți”, cum o mai numesc
elevii, de multe ori puntea dintre casă și școală,
În urmă cu 10 ani, pe 25 octombrie
este astăzi un spațiu plăcut de întâlnire pentru
2007, doamna Hermina G. B. Anghelescu,
comunitate.
conferențiar la Facultatea de Biblioteconomie și
Bibliotecar,
Știința Informării din Detroit, Michigan, Statele
Cornelia Munteanu
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Decembrie 2017
18
Ştiri despre profesie
Ghid de Cultura Informaţiei Nazare, dr. Mihaela Voinicu şi Ioana Crihană,
corectura fiind asigurată de Anca Docolin.
Pentru cei interesaţi Cei care nu au primit acest e-mail se pot abona
de aprofundarea culturii prin înregistrare pe pagina http://anbpr.ro. O noutate
informaţiei, doamna Angela este faptul că în corpul e-mailului sunt accesibile atât
Repanovici a pus la dispoziţie legături dinamice către articolele cuprinse în acest
varianta electronică a lucrării număr, cât şi legături către alte informaţii de interes
„Ghid de Cultura Informației”, profesional sau către articole din numerele precedente,
publicată în anul 2012 de către care îşi mai păstrează încă actualitatea.
Asociaţia Bibliotecarilor din
România cu sprijinul financiar
al Ambasadei SUA în București. Lucrarea se iZiLIT - Un demers pentru lectură
adresează bibliotecarilor, studenților, masteranzilor Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” din
şi celor care vor să își îmbunătățească abilitățile de Braşov a lansat de curând o
căutare, selectare, evaluare și utilizare a informației. aplicaţie pentru telefoanele
Lucrarea este structurată în patru capitole: mobile, care îşi propune să
Concepte de bază în cultura informaţiei, Educarea impulsioneze lectura, nu
utilizatorilor, Managementul informaţiei, doar în sens larg, ci cu o ţintă
Comunicarea informaţiei, beneficiind de o precisă, aceasta fiind literatura
introducere semnată de referentul ştiinţific al română contemporană. În
lucrării, prof. univ. dr. Mircea Regneală. urma descărcării aplicaţiei, disponibilă la adresa
Puteţi accesa volumul la adresa: http://www.abr. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
org.ro/index.php/documente/autori-romani/angela- xfactorapp.izilit&hl=ro, utilizatorii beneficiază zilnic
repanovici/15-ghid-de-cultura-informatiei-pdf/file. de o recomandare de lectură, fiind vizaţi scriitorii
contemporani.
BiblioMagazin nr. 3, 2017 Numele aplicaţiei este un acronim al sintagmei
„O întâlnire zilnică cu literatura”, iar proiectul a fost
Vă semnalăm apariţia dezvoltat de biblioteca braşoveană în parteneriat
unui nou număr al Buletinului cu ANBPR şi Uniunea Editorilor din România,
informativ al ANBPR, respectiv fiind cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural
numărul corespunzător celui Naţional. Grupul ţintă al proiectului este constituit
de-al treilea trimestru al în principal de tineri, care prin intermediului acestui
anului 2017, apărut în luna instrument modern beneficiază de recomandări
septembrie. Semnalarea de lectură sub forma unei notificări care cuprinde
apariţiei buletinului a fost coperta unei cărţi, autorul şi titlul acesteia, data
făcută şi prin intermediului recomandării, o scurtă descriere a volumului şi o
e-mailului, membrii ANBPR primind un mesaj în scurtă notă biografică a autorului cărţii. Notificarea
acest sens din partea redactorului şef al publicaţiei, poate fi distribuită mai departe pe reţelele sociale,
dr. Liviu-Iulian Dediu. Din colectivul de redacţie poate fi salvată ca notiţă, existând şi posibilitatea
al buletinului mai fac parte: Alexandra Stîngă - salvării imaginii copertei şi respectiv posibilitatea
secretar de redacţie şi redactorii: dr. Ruxandra constituirii unei liste de lecturi.
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR: Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR
Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com Director: Zanfir ILIE
Geta Eftimie, vicepreşedinte (Galaţi), egeta_67@yahoo.com Redactor şef: Camelia Toporaş
Camelia Toporaş, resp. activ. edit. (Galaţi), camitoporas@yahoo.com Redactori: Geta Eftimie, Titina Dediu, Manuela Cepraga,
Titina Dediu, secretar (Galaţi), tmdediu@gmail.com Mihaela Gudană, Mihaela Buţurcă
Manuela Cepraga, casier (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Mihaela Gudană, cenzor (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Mihaela Buţurcă, membru (Măstăcani), bcmastacani@gmail.com Machetare: Camelia Toporaş
Membri supleanţi: Cătălina Şoltuz (BVAU), Aneta Apostu (Bereşti), ANBPR. Filiala Galaţi. 800208, Galaţi,
Georgeta Marus (Grivița) Mihai Bravu nr. 16, Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060

Colectivul Redacţiei vă urează „La Mulţi şi Rodnici Ani!”