You are on page 1of 16

SEJARAH TINGKATAN 4 5.

Huraikan kegiatan perdagangan Tamadun Mesopotamia

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Lebihan hasil pertanian didagangkan
TAMADUN MESOPOTAMIA 2 Ramai anggota masyarakat meninggalkan kegiatan
pertanian lalu menjadi peniaga
1. Di manakah terbentuknya Tamadun Mesopotamia ? 3 Perdagangan dengan kawasan luar juga berlaku,
contohnya dengan Lembah Indus
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 4 Terdapat juga pengusaha tekstil, barang tembikar
1 Terletak di Antara Sungai Tigris dan Sungai kemudian didagangkan
Euphrates
2 Dikelilingi oleh pergunungan Zagros di bahagian 6. Huraikan sumbangan tamadun Mesopotamia kepada kehidupan manusia
timur laut
3 Di bahagian selatan terdapat Teluk Parsi Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Memperkenalkan kod undang-undang Hamurabi
2. Huraikan proses pembentukan Tamadun Mesopotamia 2 Mencipta system tulisan
3 Melahirkan system pendidikan dan jurutulis
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 4 Memperkembangkan ilmu astronomi
1 Pertumbuhan tamadun di Mesopotamia bermula di 5 Memajukan ilmu perubatan
bahagian selatan, iaitu Sumer
2 Orang Sumeria berhijrah ke wilayah ini dan 7. Jelaskan berhubung dengan kod undang-undang Hamurabi
membina penempatan
3 Mereka menjalankan kegiatan pertanian Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
4 Maka terbentuklah perkampungan 1 Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi
5 Seterusnya wujudlah bandar 2 Undang-undang ini berasaskan hak rakyat terhadap
6 Diikuti dengan terbentuknya beberapa buah negara keadilan
kota seperti Kish, Nippur 3 Hukuman dan denda mesti setimpal dengan
kesalahan
3. Jelaskan ciri-ciri Tamadun Mesopotamia 4 Undang-undang ini mewujudkan perpaduan
5 Undang-undang ini dapat menyelesaikan masalah
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci di kalangan rakyat pelbagai kaum
1 Setiap Negara Kota Mesopotamia mengandungi
pusat kota, tembok kota dan pelabuhan 8. Nyatakan peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia
2 Setiap negara kota mempunyai pintu gerbang
3 Menggunakan pengangkutan kapal, pedati dan Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
kaldai 1 Raja berperanan mengubal undang-undang
4 Mengamalkan sistem pemerintahan beraja 2 Raja berperananmengujudkan empayar
berbentuk teokrasi 3 Raja terlibat dalam pemerintahan
4 Raja berperanan membentuk masyarakat beretika
4. Huraikan sistem organisasi social Tamadun Mesopotamia
9. Jelaskan kegunaan sistem tulisan kepada masyarakat Mesopotamia
Bil Isi/Huraian Kata Kunci
1 Masyarakat terbahagi kepada golongan pemerintah Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
dan golongan rakyat 1 Dengan adanya sistem tulisan kod undang-undang
2 Golongan pemerintah terdiri daripada raja, pendeta dapat dipahat pada tiang-tiang
dan ketua tentera 2 Berkembangnya sistem pendidikan
3 Golongan rakyat terdiri daripada petani dan hamba 3 Telah melahirnya jurutulis
4 Ada juga hamba terdiri dari tawanan perang 4 Telah melicinkan sistem pentadbiran dan perniagaan
TAMADUN INDUS
10. Apakah kepentingan Kod undang-undang Hamurabi di Mesopotamia
1. Di manakah letaknya tamadun Indus ?
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Menjadi dasar perundangan di Mesopotamia Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
2 Berjaya mengelakkan berlaku permasalahan 1 Terbentuk di lembah Sungai Indus
di Mesopotamia 2 Dikelilingi Banjaran Makran dan Pergunungan
3 Dapat mewujudkan perpaduan Balachistan
4 Dapat mengukuhkan organisasi kehidupan 3 Rajasthan dan Punjab di timur
4 Kathiawan dan Gujerat di tenggara
11. Tamadun Mesopotamia maju kerana memperkenalkan kod undang
undang Hamurabi. 2. Mengapakah tamadun mengalami kemerosotan ?
Pada pendapat, anda apa akan jadi kepada negara kita sekiranya
rakyat negara ini ingkar kepada undang-undang? Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Serangan orang gasar
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 2 Bencana alam/ banjir/ kemarau/ gempa bumi
1 Negara hura-hara
2 Kehidupan rakyat terancam 3. Jelaskan proses pembentukan tamadun Indus ?
3 Rakyat hidup ketakutan
4 Ekonomi negara tak berkembang Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Penduduk nomad membina penempatan kekal
di sepanjang Sungai Indus
2 Kawasan tanahnya subur
3 Sumber bekalan air
4 Menjalankan aktiviti pertanian

4. Terangkan ciri-ciri tamadun Indus.

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci


1 Petempatan kekal pembentukan bandar terancang
2 Organisasi sosial 2 golongan
Golongan atasan pendeta, pedagang
Golongan bawahan petani, buruh
3 Pengkhususan pekerjaan pedagang, petani dan
artisan
4 Sistem kepercayaan memuja dewa Brahma,
Vishnu dan Siva
5 Sistem tulisan - piktograf
5. Huraikan susun lapis masyarakat tamadun Indus. 9. Nyatakan ciri-ciri bandar terancang dalam tamadun Indus.

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Golongan atasan pendeta, pedagang 1 Bandar terbhagi kepada dua bahagian
2 Golongan bawahan petani, bruruh 2 Bahagian utama adalah pusat pentadbiran dan
3 Pendeta memegang tampuk pemerintahan agama
4 Petani menyalur sebahagian hasil kepada kerajaaan 3 Terdapat bangunan pentadbiran, tempat mandi awam
5 Buruh menjaga kebersihan bandar, membina dan tempat penyimpanan hasil pertanian
tembok, benteng dan terusan 4 Bahagian kedua merupakan kawasan perumahan
5 Terbahagi kepada blok-blok berbentuk segi empat
6. Huraikan sumbangan tamadaun Indus kepada peradaban manusia. 6 Setiap blok dipisahkan jalinan jalan raya yang lurus
7 Terdapat sungai sebagai jalan perhubungan utama
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 8 Mempunyai sistem kumbahan yang terancang
1 Keupayaan mengekploitasi Sungai Indus untuk
tujuan pertanian 10. Mengapakah masyarakat tamadun Indus berjaya membina bandar
2 Membentuk bandar terancang terancang?
3 Pengenalan teknologi pengeringan batu-bata
menggunakan suhu yang tinggi Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
4 Kemahiran dalam bidang seni bina 1 Mempunyai kemahiran dalam ilmu matematik dan
5 Menguasai ilmu matematik dan geometri geometri
6 Menjalin hubungan dengan tamadun lain 2 Mempunyai kemahran dalam bidang seni bina/
pembinaan
7. Namakan dua buah bandar terancang daam tamadun Indus. 3 Mempunyai kemahiran dalam teknologi pembakaran
batu-bata menggunakan suhu yang tinggi
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 4 Pertembungan tamadun Indus, Mesopotamia dan
1 Mohenjo Daro Mesir Purba
2 Harappa 5 Mempunyai pemerintah yang berwibawa yang
membawa keamanan dan keharmonian
8. Apakah keistimewaan bandar Mohenjo Daro dan Harappa dalam 6 Sikap keterbukaan masyarakat menerima unsur-
tamadun Indus ? unsur tamadun lain

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 11. Pada pendapat anda, apakah sikap masyarakat yang berjaya
1 Susun atur bangunan yang sistematik mempengaruhi perkembangan tamadun Indus?
2 Seni bina berasaskan ilmu geometri
3 Bandar disusun secara blok berbentuk segi empat Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
4 Setiap blok dipisahkan oleh jalinan jalan raya yang 1 Masyarakat yang mencntai ilmu pengetahuan
lurus matematik, sains, geometri, seni bina
5 Mempunyai sistem kumbahan terancang 2 Masyarakat yang berfikiran terbuka sanggup
6 Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan menerima pengaruh luar
perhubungan 3 Masyarakat yang kreatif dan inovatif
4 Masyarakat yang berkemahiran
5 Masyarakat rajin bekerja dan berusaha untuk maju
6 Masyarakat yang sentiasa taat dan pada pemerintah
12. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan pembinaan bandar TAMADUN HWANG HO
terancang terhadap kehidupan manusia ?
1. Berikan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian.
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Membawa kepada keselesaan hidup Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
2 Menjamin kesihatan rakyat 1 Sistem kawalan banjir diperkenalkan
3 Menjamin keamanan dan keharmonian rakyat 2 Pengenalan teknologi pembajakan
4 Mempunyai sistem jalan raya yang sistematik 3 Penciptaan cangkul dan sabit
5 Mempunyai pelbagai kemudahan asas untuk rakyat 4 Menggunakan batas untuk tujuan penanaman
6 Meningkatkan pembangunan bandar 5 Penggunaan tenggala untuk membuat batas
6 Sistem penanaman secara bergilir
13. Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada
kemajuan dan kecemerlangan tamadun Indus ? 2. Mengapakah masyarakat tamadun Hwang Ho berjaya dalam bidang
pertanian ?
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Memiliki pemimpin yang berwibawa dan bijaksana Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
2 Memastikan sistem pentadbiran negara cekap 1 Membina terusan untuk mengairi kawasan pertanian
3 Sentiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu 2 Sistem pengairan untuk mengelakkan banjir
pengetahuan/ menguasai pelbagai bidang ilmu 3 Kemajuan dalam teknologi pembajakan
4 Mempunyai pelbagai jenis kemahiran 4 Penciptaan cangkul dan sabit
5 Menjalin hubungan baik dengan negara lain di dunia 5 Menggunakan batas untuk penanaman
6 Masyarakat perlu kreatif dan inovatif 6 Raja terlibat dalam membina sistem pengairan

14. Terangkan ciri-ciri bandar moden yang menjadi idaman anda. 3. Apakah iktibar yang dapat dipelajari daripada tamadun Hwang Ho
dalam peningkatkan pengeluaran hasil pertanian di negara kita ?
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Mempunyai petempatan yang tersusun dan Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
sistematik 1 Menggunakan batas untuk tujuan penanaman
2 Mempunyai kemudahan sistem perhubungan 2 Memajukan tanah-tanah terbiar
3 Mempunyai pelbagai kemudahan asas 3 Menggunakan biji benih yang berkualiti
4 Mempunyai kepelbagaian pusat perniagaan 4 Penggunaan baja yang bersesuaian
5 Kemudahan dewan orang ramai dan rekreasi 5 Mendapatkan pasaran pertanian secara meluas
6 Persekitaran yang bersih dan indah 6 Mendapatkan bantuan modal daripada kerajaan

15. Adakah bandar di kawasan tempat tinggal anda dibina secara 4. Sebagai rakyat Malaysia, apakah cadangan anda untuk memajukan
terancang? sektor pertanian ?
Berikan alasan anda.
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 1 Meningkatkan kemahiran
1 Terancang 2 Guna teknologi moden
2 Petempatan yang tersusun 3 Menghasilkan alat pertanian moden
3 Terdapat sistem perhubungan 4 Mengusahakan tanah terbiar
4 Terdapat pelbagai kemudahan asas 5 Menjadikan pertanian sebagai perniagaan
5 Persekitaran yang bersih dan indah 6 Memberi subsidi kepada petani
6 Terdapat pelbagai pusat perniagaan
5. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah usaha yang telah dilaksanakan oleh BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
kerajaan dalam memajukan bidang pertanian di negara kita ?

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 1. Apakah maksud kerajaan maritim ?


1 Dasar Ekonomi Baru
2 Dasar Pembangunan Nasional Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
3 Pembukaan tanah baru untuk pertanian Kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan
4 Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa/ 1
kelautan
RIDA 2 Mempunyai pelabuhan
5 Penubuhan FELDA Terletak di pesisir pantai,lembah sungai dan
6 Mempelbagaikan hasil pertanian seperti getah dan 3
kepulauan
kelapa sawit Contoh, Srivijaya di Sungai Musi,
4
Kedah Tua di Sungai Merbok
6. Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan Malaysia memberi
Tumpuan kepada sektor pertanian ?
2. Jelaskan ciri-ciri kerajaan maritim ?
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Menambah sumber pendapatan negara Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
2 Menampung keperluan makanan penduduk 1 Terletak di pesisir pantai/ kepulauan
3 Menyediakan peluang pekerjaan 2 Mempunyai pelabuhan
4 Mempelbagai sumber eksport negara Kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan
3
5 Menggalakkan pertumbuhan penduduk mahir kelautan
6 Menyumbang modal kepada pembangunan negara Aktiviti lain ialah menangkap ikan dan memungut
4
hasil laut
7. Pada pandangan anda, apakah kepentingan bidang pertanian 5 Masyarakatnya mahir ilmu pelayaran
kepada perkembangan tamadun manusia ? Penduduknya terdiri daripada orang tempatan,orang
6
laut dan pedagang luar
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Menjadi bahan untuk tujuan perdagangan 3. Berikan contoh dan lokasi kerajaan maritim di Asia Tenggara
2 Membolehkan tidak bergantung kepada bekalan
daripada negara luar Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
3 Menjadi sumber pekerjaan penduduk 1 Langkasuka (Sungai Yarang)
4 Menjadi lambang kemegahan sesebuah tamadun 2 Kedah Tua (Sungai Merbok dan Sungai Muda)
5 Membolehkan rakyat menjana pendapatan 3 Chih-tu (Sungai Kelantan)
6 Membolehkan pengkhususan pekerjaan berlaku 4 Srivijaya (Sungai Musi)
5 Peng-keng (Sungai Pekan ,Pahang)
8. Apakah cabaran yang dihadapi negara kita dalam memajukan bidang 6 Tiumah (Pulau Tioman)
pertanian ?
4. Nyatakan jenis pelabuhan yang wujud dalam kerajaan maritim
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Petani kecil tidak menggunakan teknologi moden Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
2 Petani terlalu bergantung kepada subsidi kerajaan 1 Pelabuhan Pembekal
3 Pinjaman/ insentif kepada petani sukar diperoleh 2 Pelabuhan Kerajaan
4 Harga keluaran yang tidak stabil 3 Pelabuhan Entreport
5 Persaingan dengan negara luar
6 Masih mengekalkan pertanian sara diri
5. Jelaskan fungsi pelabuhan pembekal dalam kerajaan maritim ?
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Pelabuhan terawal 1 Kedudukan strategik iaitu di laluan Selat Melaka
2 Mengumpul hasil tempatan Pelabuhannya terlindung daripada monson Barat
2
Peranannya adalah membekalkan bahan tempatan Daya dan Timur Laut
3 seperti emas,bijih timah,hasil hutan dan bekalan Gunung Jerai menjadi panduan kapal dagang keluar
3
makanan masuk ke pelabuhan
4 Kepada pedagang asing dan tempatan Kaya dengan dengan hasil hutan (damar,rotan dan
4
sebagainya)
6. Jelaskan fungsi pelabuhan kerajaan dalam kerajaan maritime ? 5 Kaya dengan sumber bumi seperti bijih timah
Pelabuhannya menjadi pengedar barang dagangan
6
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci luar (kain kapas, sutera dan teh)
Asalnya pelabuhan pembekal tetapi menjadi
1 pelabuhan kerajaan apabila petempatan 10. Mengapakah kerajaan maritim mengamalkan sikap berbaik-baik
berkembang menjadi negeri/ kerajaan Dengan kerajaan agraria ?
2 Pelabuhan ini mengumpul hasil tempatan
3 Membekalkan hasil kepada pedagang tempatan Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Kerajaan maritim hendak mendapatkan beras
7. Jelaskan fungsi pelabuhan entreport dalam kerajaan maritim ? Beras sumber makanan dan bahan pertukaran
2
dalam perdagangan
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 3 Memerlukan bekalan makanan
Berperanan membekal hasil tempatan dan hasil 4 Mendapatkan bekalan hasil hutan
1 5 Mendapatkan gajah
kawasan taklukannya kepada pedagang asing
Pelabuhan ini juga mengedarkan hasil dagangan 6 Mendapatkan khidmat tukang mahir
2
luar kepada pedagang tempatan
11. Mengapakah orang Melayu pada zaman kerajaan awal merupakan
8. Jelaskan faktor yang membantu Srivijaya muncul menjadi kerajaan pelaut, pedagang dan peneroka yang terulung di Asia Tenggara?
maritim yang terulung di Asia Tenggara.
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci Bahasa Melayu sebagai lingua franca memudahkan
Pelabuhannya strategik terletak antara Selat Melaka 1
1 pedagang Melayu berniaga
dan Selat Sunda Pelabuhannya strategik menyebabkan ramai
2 Pelabuhannya terlindung daripada angin yang kuat 2
pedagang asing singgah untuk berdagang
3 Mempunyai tentera yang besar 3 Memiliki semangat ingin meneroka ke dunia luar
Mengawal keselamatan kerajaan dan perdagangan Mahir membuat kapal menyebabkan mereka ada
4 4
Selat Melaka kemudahan berdagang
Pelabuhannya memiliki bekalan barangan yang Kepulauan Melayu kaya dengan sumber dagangan
5
banyak 5 menyebabkan pedagang asing datang untuk
Masyarakatnya mempunyai kemahiran membuat mendapatkannya
6
kapal

9. Mengapakah Kedah Tua berkembang maju sebagai kerajaan maritim 12. Apakah usaha yang perlu dilaksanakan untuk menjadikan sesebuah
di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu abad ke 11 masihi ? kerajaan sebagai kuasa maritim yang hebat ?
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci ISLAM DAN PENYEBARANNYA DI MAKKAH
1 Kerajaan perlu kekalkan kestabilan politik
2 Memastikan keselamatan di pengairan negara 1. Ceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad S.A.W sebelum baginda
3
Menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan dilantik menjadi rasul.
negara laur
4 Menyediakan kemudahan di pelabuhan Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Menyedikan sumber kewangan yang cukup untuk 1 Lahir pada 12 Rabiulawal Tahun Gajah
5
majukan bidang ini 2 Melakukan pelbagai pekerjaan seperti menggembala
Rakyat perlu menyokong dan ada semangat untuk kambing bapa saudara baginda, Abu Talib
6
maju 3 Pengalaman berniaga sejak berusia 12 tahun
4 Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara
13. Apakah manfaat yang diperolehi jika negara kita memberi tumpuan ke Syam
kepada bidang maritim ? 5 Menjalankan perniagaan milik Khadijah binti
Khuwailid
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Kegiatan perdagangan bertambah maju 2. Terangkan keperibadian Nabi Muhammad S.A.W sebagai seorang
2 Kemakmuran ekonomi negara pemimpin yang wajar dicontohi oleh semua pihak
3 Peluang pekerjaan bertambah
4 Industri perkapalan maju Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
5 Industri perikanan maju 1 Berkata benar (siddiq)
6 Pertukaran ilmu dalam bidang pelayaran 2 Boleh dipercayai (amanah)
3 Sifat tabligh (menyampaikan)
4 Bersifat fatonah (bijaksana)
14. Nyatakan ikhtibar yang kita perolehi daripada kemajuan kerajaan 5 Bersifat pengasih
maritim
3. Jelaskan peristiwa Nabi Muhammad S.A.W mengasingkan diri
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci di dalam Gua Hirak.
Bersyukur kerana Allah anugerahkan kedudukan
1
negara kita yang strategik Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
2 Mereka mempunyai semangat meneroka yang tinggi 1 Baginda mengasingkan diri untuk beribadat kepada
3 Mereka menguasai ilmu pelayaran dan perdagangan Allah
4 Kerajaan maritim mempunyai kestabilan politik 2 Keadaan di sini sunyi dan tenang kepada baginda
Mereka menyediakan kemudahan di pelabuhan yang 3 Baginda menyerah diri sepenuhnya kepada Allah
5
lengkap 4 Baginda memikirkan masalah yang dihadapi oleh
Mereka menjalinkan hubungan diplomatik yang baik kaum Quraisy Makkah
6
dengan negara lain 5 Pada 17 Ramadhan, Allah telah menurunkan wahyu
yang pertama kepada Rasulullah melalui Jibril

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN 4. Apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH S.A.W dan apakah isi kandungannya ?
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Wahyu yang pertama ialah surah al-Alaq ayat 1-5 1. Apakah maksud pendidikan tidak formal ?
2 Kandungannya ialah memerintah umat Islam supaya
membaca Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
3 Wahyu menjadi asas perkembangan tamadun 1 Pendidikan awal atau asuhan keluarga
4 Dengan membaca manusia akan mendapat ilmu 2 Berlaku di peringkat institusi keluarga
5 Dengan membaca akan menggalakkan kajian 3 Menekankan pengajaran nilai-nilai moral
6 Dengan berilmu sesuatu bangsa akan mencapai Dipelajari melalui pendengaran, penglihatan dan
4
kejayaan cemerlang pemerhatian

5. Apakah wahyu kedua yang diturunkan dan apakah isi kandungannya ? 2. Nyatakan aspek yang diberi penekanan dalam pendidikan tidak
formal
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Wahyu kedua ialah surah al-Muddasir ayat 1-7 Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
2 Kandungannya merupakan pengisytiharan Nabi 1 Nilai-nilai moral
Muhammad s.a.w sebagai rasul 2 Kemahiran pekerjaan
3 Baginda wajib menyampaikan ajaran Islam 3 Nilai-nilai budaya yang murni
4 Ajaran Islam perlu disebarkan secara bijaksana 4 Pantang larang
5 Baginda merancang untuk mengubah akidah 5 Adat istiadat
6 Baginda menggesa masyarakat meninggalkan
amalan keji seperti membunuh 3. Bagaimanakah pendidikan tidak formal disampaikan dalam masyarakat
Melayu tradisional ?

6. Apakah tingkah laku Nabi Muhammad S.A.W yang boleh kita teladani Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
untuk membentuk masyarakat Malaysia yang gemilang ? Disampaikan melalui pendengaran, penglihatan dan
1
pemerhatian
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 2 Disampaikan melalui teguran secara langsung
1 Bersifat amanah dalam menjalankan tugas 3 Disampaikan melalui kaedah bercerita
2 Sabar dalam menyelesaikan masalah 4 Disampaikan melalui pergaulan sosial
3 Bijaksana dalam membuat keputusan Disampaikan menerusi pantun, peribahasa dan teka
4 Bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan 5
teki

4. Apakah maksud pendidikan formal ?

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci


1 Pembelajaranyang berlaku secara langsung
2 Disampaikan melalui institusi pendidikan tertentu
3 Terdapat guru yang memberikan ilmu

5. Di manakah pendidikan formal dilaksanakan selepas kedatangan Islam ?

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci


1 Istana
2 Masjid / surau
3 Rumah Tok Guru
BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA 4 Pondok
5 Madrasah
6. Pada pandangan anda,mengapakah pendidikan tidak formal perlu 10. Sebutkan pusat pengajian pondok yang muncul di Tanah Melayu
diberi keutamaan seiring dengan pendidikan formal ? selepas kedatangan islam

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Untuk melahirkan insan yang seimbang rohani dan 1 Pondok Pulai Condong di Kelantan
1
jasmani 2 Pondok Kutan di Kelantan
2 Melahirkan masyarakat yang berilmu 3 Pondok Pulau Manis di Terengganu
3 Supaya nilai-nilai masyarakat dapat dikekalkan 4 Pondok Titi Gajah
Supaya masyarakat tidak mudah terpengaruh 5 Pondok Langgar di Kedah
4
dengan budaya asing
Melahirkan masyarakat yang mempunyai minda 11. Jelaskan ciri-ciri pendidikan madrasah
5
kelas pertama @ Mengapakah sistem madrasah dianggap sebagai sistem
pendidikan formal yang paling sistematik
7. Nyatakan peranan istana dalam kerajaan melayu tradisional
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 1 Mempunyai sukatan pelajaran
1 Istana sebagai pusat pengajian agama 2 Dijalankan secara kelas
2 Tempat ulama berbincang hal agama Dilaksanakan mengikut tahap iaitu permulaan,
3 Tempat menyimpan buku-buku hikayat 3
pertengahan dan pengkhususan
4 Tempat mengembangkan ilmu tasawuf 4 Diawasi oleh Mudir (Guru Besar)
5 Tempat mempelajari ilmu politik/pentadbiran Diselia oleh sebuah lembaga, jawatankuasa
5
kewangan dan sebagainya
8. Bagaimanakah pengajian ilmu agama dijalankan dimasjid dan disurau ?
PENGARUH ISLAM TERHADAP POLITIK
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Pada sebelah siang, menjadi tempat kanak-kanak 1. Nyatakan unsur-unsur baru yang diperkenalkan oleh Islam dalam
1
mengaji
bidang pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara.
2 Kanak-kanak mengaji al quran, fikah dan fardu ain
Sebelah malam menjadi tempat orang dewasa
3 Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
mengaji
1 Pemerintah menggunakan gelaran sultan
4 Orang dewasa belajar perkara berkaitan agama
2 Raja menggunakan nama islam
5 Belajar ilmu fekah, usuludin dan hadis
3 Sultan menjadi ketua pemerintah
9. Nyatakan ciri-ciri sistem pendidikan pondok Nasab keturunan sultan dirujuk kepada Iskandar
4
Zulkarnain
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci Konsep daulat menjadi pegangan masyarakat
5
Melayu
1 Menekankan ilmu agama
2 Bertujuan melahirkan guru agama
2. Apakah maksud daulat dalam konteks institusi kesultanan Melayu ?
Bertujuan melahirkan pelajar yang boleh berkhidmat
3
kepada masyarakat
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
4 Tidak mempunyai batasan waktu
Mempunyai kuasa tertentu yang membolehkan
Mengambil masa yang lama untuk menamatkan 1
5 sesiapa yang melanggarnya akan menerima tulah
pengajian
2 Dipegang dan dipercayai kebenarannya
3 Dapat mengikat kesetiaan rakyat kepada pemerintah
4 Mengangkat kedudukan raja ke tahap lebih tinggi
5 Diperkukuh dengan pelbagai adat istiadat
3. Bagaimanakah konsep daulat diperkukuhkan ? BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA
SEBELUM KEDATANGAN BARAT
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Cara berpakaian PENGARUH ISLAM DALAM PERUNDANGAN
2 Jenis pakaian
3 Bahasa dan pengucapan 1. Namakan dua jenis adat yang diamalkan di Tanah Melayu.
4 Tingkah laku
5 Istiadat pertabalan Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Adat Perpatih
2. Mengapakah selepas kedatangan Islam ke Asia Tenggara, pemerintah 2 Adat Temenggung
menggunakan gelaran sultan ?
2. Nyatakan ciri-ciri Adat Perpatih
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
2 Untuk mengukuhkan kewibawaan raja 1 Musyawarah asas pentadbiran
Untuk meletakkan kedudukan raja setaraf dengan 2 Setiap suku dianggap satu keluarga besar
3
pemerintah lain 3 Tidak boleh berkahwin sesama suku
4 Untuk memupuk perpaduan umat islam 4 Mengutamakan jurai keturunan ibu
5 Anak perempuan mewarisi harta pusaka

3. Dalam konteks masyarakat Islam di Malaysia, jihad merupakan usaha


3. Nyatakan ciri-ciri Adat Temenggung
menentang kemiskinan dan mencapai kehidupan yang sempurna.
Pada pandangan anda, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
menyahut seruan tersebut ?. 1 Mementingkan jurai keturunan sebelah bapa
Anak lelaki diutamakan dalam pembahagian harta
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 2
pusaka
1 Membasmi kemiskinan masyarakat luar bandar 3 Bebas memilih pasangan untuk berkahwin
2 Memberi bantuan kepada golongan miskin Diamalkan di negeri-negeri Melayu selain Negeri
3 Menyediakan bantuan modal 4
Sembilan
4 Memperbaiki taraf hidup masyarakat 5 Dipengaruhi agama Islam mazhab Shafie

4. Senaraikan undang-undang bertulis yang terdapat di Tanah Melayu.

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci


1 Hukum Kanum Melaka
2 Undang-Undang Laut Melaka
3 Undang-Undang Pahang
4 Undang-Undang Kedah
5 Undang-Undang Perak
6 Undang-Undang Johor
5. Nyatakan isi kandungan Hukum Kanum Melaka. PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 9. Mengapakah orang Melayu terlibat dalam kegiatan perdagangan
1 Tanggungjawab raja dan pembesar selepas kedatangan Islam di rantau Asia Tenggara ?
2 Pantang larang dikalangan anggota masyarakat
3 Hukuman terhadap kesalahan jenayah Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
4 Undang-undang keluarga 1 Perdagangan dikuasai pedagang Islam.
5 Permasalahan ibadat 2 Perniagaan adalah sumber rezeki yang besar .
6 Jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu 3 Mencontohi amalan Nabi Muhammad s.a.w.
4 Perdagangan menjadi saluran penyebaran Islam
6. Jelaskan ciri undang- undang bertulis sebelum kedatangan Islam. 5 Melaka sebagai pusat perdagangan.

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 10. Jelaskan faktor yang menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat
Menggunakan undang-undang Hindu Buddha yang perdagangan pada abad ke -15
1
disesuaikan dengan undang-undang tempatan.
2 Berpegang kepada Hukum Kanu Manu Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Hukuman berbeza mengikut kelas/ kedudukan 1 Kedudukan yang strategik
3
status seseorang 2 Pentadbiran yang cekap
3 Jawatan Laksamana dan Syahbandar diwujudkan
7. Jelaskan ciri undang- undang bertulis selepas kedatangan Islam. 4 Undang-Undang Laut digubal
5 Sistem sukat dan timbang diperkenalkan
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Menggunakan Undang-undang Islam 11. Senaraikan jenis matawang yang digunakan di negeri- negeri Melayu.
Undang-undang Islam dan adat Melayu dijadikan
2
undang-undang negeri Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
3 Hukuman tidak berdasarkan kelas. 1 Wang Timah Melaka
2 Wang Timah Johor
8. Nyatakan kepentingan undang-undang dalan sesebuah tamadun. 3 Wang Timah Kedah
4 Wang Emas Johor
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 5 Wang Emas Kelantan
1 Mengawal tingkah laku manusia
2 Mengatasi permaslahan dalam masyarakat
12 . Nyatakan ciri Islam pada matawang negeri-negeri Melayu
3 Menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat
4 Digunakan untuk memerintah negara Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
5 Membantu melicinkan pentadbiran 1 Tertulis nama yang memerintah
6 Menjamin pemerintahan yang adil 2 Terdapat tarikh Islam pada mata wang itu
3 Menggunakan tulisan jawi/ arab
4 Tertulis gelaran sultan - khalifatul Mukminin
peratus
4 Beras dan makanan tidak dikenakan cukai
5 Amalan riba tidak dibenarkan
13 . Jelaskan perkembangan penggunaan mata wang di negeri-negeri
Melayu ?
18. Pedagang Islam mengamalkan ciri-ciri positif dalam menjalankan
aktiviti perdagangan. Buktikan
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Di Johor wang timah dikenali sebagai katun
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
2 Wang timah Kedah berbentuk seekor ayam
1 Tidak mengamalkan riba dan penindasan
3 Mata wang emas digunakan di Kedah dan Johor
2 Tidak mengaut keuntungan yang berlebihan
4 Mata wang emas Kelantan dikenali sebagai kijang
3 Mengeluarkan zakat perniagaan
Gelaran Khalifatul Mukminin tertulis pada bahagian
5 4 Jujur dan amanah dalam perniagaan
belakang wang
5 Mengamalkan sikap berjimat cermat

14. Nyatakan jenis cukai yang dilaksanakan di Melaka.


19. Apakah kepentingan cukai kepada sesebuah negara ?
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Cukai Tetap (cukai import)
1 Sumber pendapatan kerajaan
2 Cukai Diraja
2 Untuk pembangunan negara
3 Mempertingkatkan infrastruktur
15 . Jelaskan perlaksanaan Cukai Tetap di Melaka. 4 Membantu golongan yang memerlukan
5 Menjaga kebajikan rakyat
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Di kenakan ke atas barangan import.
2 Jumlah cukai ditetapkan oleh pemerintah 20. Apakah cadangan anda untuk meningkatkan kesedaran masyarakat
untuk membayar cukai ?
Pedagang dari India, Ceylon Siam dan Pegu
3
sebanyak 5%
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Cukai dibayar sebelum urusan perniagaan
4 Mengadakan kempen kepentingan cukai kepada
dilakukan 1
negara
5 Urusan jual beli dilakukan di bazar-bazar
2 Memudahkan prosuder pembayaran cukai
6 Beras dan baran makanan dikecualikan cukai.
3 Memberikan diskaun kepada pembayar cukai
4 Memanjangkan tempoh pembayaran cukai
16. Jelaskan perlaksanaan Cukai Diraja di Melaka. 5 Membuka kaunter 7 hari seminggu
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Dikenakan ke atas orang asing yang menetap
1
di Melaka
2 Orang asing dari kepulauan Melayu sebanyak 3%
3 Orang Asing dari tempat lain sebanyak 6 %

17. Jelaskan sistem percukaian yang diamalkan di Melaka.

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci


1 Cukai dibayar sebelum urusan perniagaan
Pedagang India, Arab, Siam dikenakan cukai 6
2
peratus
3 Pedagang Jepun dan China dikenakan cukai 5
4 Sumber pendapatan penduduk

5. Nyatakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak British untuk


BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP memajukan perusahaan getah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.
EKONOMI NEGARA
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1. Jelaskan sejarah perkembangan getah di Tanah Melayu Memberi galakan dan sokongan kepada pemodal
1
asing
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci 2 Kadar sewa dan tariff cukai yang rendah
Mula diperkenalkan sebagai tanaman komersial 3 Dividen 4 % kepada syarikat perusahaan getah
1
pada awal abad ke-20 4 Pengecualian cukai eksport selama 50 tahun
Ditanam dihalaman kediaman Residen Hugh Low di Pembinaan infrastruktur spt jalan raya dan jalan
2 5
Kuala Kangsar Perak sebagai tanaman hiasan keretapi
3 Usaha diteruskan oleh H.N.Ridley British membawa masuk pekerja asing dari India
4 Beliau meyakinkan peladang agar menanam getah 6
Selatan

2. Terangkan faktor-faktor kemajuan tanaman getah di Tanah Melayu. 6. Bagaimanakah cara pihak British mengatasi masalah kejatuhan harga
getah semasa berlakunya kemelesetan ekonomi dunia ?
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Peranan H.N.Ridley Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Mengadakan pameran tentang kelebihan menanam 1 Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson
2 2 Menahan kejatuhan harga getah
getah
3 Mengagih benih getah secara percuma Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara
3
4 Menemui cara penorehan yang sesuai pengeluar
Perkembangan industri pembuatan barangan Berkuatkuasa antara November 1922 hingga
4
5 pengguna seperti kasut, tayar basikal dan peralatan Oktober 1928
elektrik
6 Kemasukan modal asing 7. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,mengapakah orang Melayu
tidak melibatkan diri dalam penanaman getah secara besar-besaran
3. Apakah usaha yang dilakukan oleh H.N.Ridley untuk pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu ?
mengembangkan perusahaan getah di Tanah Melayu ?
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci Orang Melayu tidak mendapat galakan dalam
1
Mengadakan pameran tentang kelebihan menanam penanaman getah
1 British mahu mengekalkan orang Melayu sebagai
getah 2
2 Mengagihkan benih getah secara percuma golongan petani
3 Menemui cara penorehan getah yang sesuai Bimbang persaingan daripada pekebun kecil akan
3
4 Sistem ibidem/ bentuk tulang ikan hering menjejaskan harga getah
4 Enakmen Tanah Padi 1917
Melarang penanaman getah di kawasan penanaman
4. Pada pendapat anda, mengapakah perusahaan getah penting kepada 5
padi
negara kita ?
Pekebun kecil diberikan kuota pengeluaran getah
6
yang rendah
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Sumber pendapatan negara
2 Peluang pekerjaan penduduk
3 Komoditi eksport utama negara
8. Sejauh manakah pihak British berusaha menyekat orang Melayu PENGANGKUTAN
daripada terlibat dalam perusahaan getah
1. Senaraikan rangkaian jalan kereta api yang dibina di Tanah Melayu
Bil Isi/ Huraian Kata Kunci semasa zaman penjajahan British
1 Meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913
2 Melarang penanaman tanaman komersil Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
3 Enakmen Tanah Padi 1917 1 Dari Taiping ke Port Weld (1885)
4 Melarang penanaman getah di atas tanah padi 2 Dari Kuala Lumpur ke Port Swettenham (1889)
5 Melaksanakan Rancangan Stevenson 1922 3 Dari Seremban ke Port Dickson (1891)
Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah 4 Dari Ipoh ke Tapah Road ke Telok Anson (1895)
6 5 Dari Seberang Perai ke sempadan Siam (1918)
Antarabangsa 1934
6 Dari Tanah Melayu ke Singapura (1923)
9. Seandainya perusahaan getah telah dihentikan ekoran tidak mampu
bersaing diperingkat global, ramalkan apakah yang akan berlaku 2. Jelaskan perkembangan perkhidmatan jalan raya di Tanah Melayu
kepada negara kita ? semasa penjajahan British.

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci Bil Isi/ Huraian Kata Kunci
1 Negara hilang sumber pendapatan 1 Bermula dengan jalan denai dan jalan kereta lembu
2 Penduduk hilang pekerjaan Untuk mengangkut bijih timah dan getah ke
2
3 Penduduk tiada sumber pendapatan pangkalan sungai
4 Pengangguran berleluasa Digantikan dengan jalan raya tanah merah dan
3
5 Ketiadaan sumber komoditi eksport utama negara berturap
6 Menjejaskan ekonomi negara 4 Dibina di kawasan lombong dan ladang
Semakin popular selepas pengenalan kenderaan
5
bermotor
Jalan raya dari Seberang Perai ke Melaka siap dibina
6
pada 1911

3. Huraikan perkembangan sistem pengangkutan kereta api di Tanah


Melayu semasa penjajahan British

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci


Dibina untuk mengangkut bijih timah dari kawasan
1
lombong ke pelabuhan
Dari Taiping ke Port Weld (1885), Dari Kuala Lumpur
2 ke Port Swettenham (1889), Dari Seremban ke Port
Dickson (1891)
Menjelang 1904 semua kawasan lombong
3
mempunyai jalan kereta api
Dibina menghubungkan Tanah Melayu dengan
4
negara jiran
5 Dari Seberang Perai ke sempadan Siam (1918)
Dibina menghubungkan Pantai Barat dengan
6
kawasan Pantai Timur Tanah Melayu
waktu puncak/ musim perayaan
4 Menjana ekonomi dan industri automotif negara
4. Apakah tujuan pembinaan sistem perhubungan dan pengangkutan
di Tanah Melayu ?

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci


Mempercepatkan pengangkutan bijih timah dan getah
1
ke pelabuhan
2 Menghubungkan pantai barat dengan pantai timur
3 Menggalakan pembukaan tanah baru di pedalaman
4 Menghubungkan Tanah Melayu dengan negara jiran
5 Meningkatkan taraf hidup rakyat
6 Menggalakkan pertanian komersial

5. Sejauhmanakah kemajuan bidang pengangkutan dan perhubungan


menyumbang kepada perkembangan bidang ekonomi di negara kita ?

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci


1 Menggalakkan kemasukan pelabur asing
Kegiatan ekonomi negara mudah diketahui oleh
2
negara luar
3 Berlaku kerjasama di peringkat antarabangsa (MITI)
4 Perkembangan sektor pelancongan
5 Meningkatkan peluang perdagangan berjalan lancar
6 Menambahkan pendapatan negara

6. Pada pandangan anda, apakah kesan pertambahan bilangan


kenderaan terhadap kehidupan manusia pada masa akan datang ?

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci


1 Meningkatkan kadar kemalangan jalan raya
2 Pencemaran alam sekitar/ bunyi/ udara/ air
3 Menyebabkan kesesakan lalulintas
4 Sektor pengangkutan awam mengalami kerugian
Berlaku perubahan lanskap akibat pembinaan
5
jaringan sistem pangangkutan

7. Setujukah anda, sekiranya jangka hayat kenderaan dihadkan kepada


10 tahun ? Berikan penjelasan anda.

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci


1 Setuju

Bil Isi/ Huraian Kata Kunci


1 Mengurangkan kadar kemalangan jalan raya
2 Mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar
3 Mengurangkan kesesakan lalulintas terutama pada