You are on page 1of 74

MIRJANA DETELI

E P S A H I D R O N I M I J A

XIX-XX


2 009

,
, . XIX-XX
Academic serbe des sciences et des arts
Classe de langue et de litterature, Commission pour I'onomastique
Contributions onomatologiques, XIX-XX

MIRJANA DETELI

EPSKA HIDRONIMIJA

Ekscerpcija epskih hidronima, koji se ovde prikazuju, vrena je na korpusu


sastavljenom od sledeih tampanih zbirki srpsko-hrvatske hrianske i musliman-
ske deseterake epike:
, , II-IV,
1864-1964 -
1787-1987, , 1986-1988 (skraenica
Vuk II-IV);
1-9, By . ,
, 1899-1902 (skraenica Vuk VI-IX);
' . -
, II-IV, , -
, 1974 (skraenica SANU II-IV);
, ,
, , 1990 [ -
, . ,
, 1837] (skraenica SM);
Hrvatske narodne pjesme, skupila i izdala Matica hrvatska. Odio prvi. Ju-
nake pjesme, 1/1-6, Zagreb 1890-1940 (skraenica MH I-VIil);
Narodne pjesme muslimana Bosni i Hercegovini, sabrao Kosta Hormann
1888-1889, knjiga III, drugo izdanje, Sarajevo 1933 (skraenica KH III);
Narodne pjesme muslimana Bosni i Hercegovini, Iz rukopisne ostavtine
Koste , redakcija, uvod i komentari enana Buturovi, Sarajevo 1966
(skraenica KH III);
Muslimanske narodne junake pjesme, sakupio Esad Hadiomerspahi, u
Banjoj Luci 1909 (skraenica EH).
Iza ovih osam naslova stoji 21 torn sa ukupno 1258 epskih pesama kojima je
zajedniko:
da su sve sakupljene do kraja prve decenije XX veka (najveim delom to-
kom druge polovine XIX veka), odnosno u poslednjim trenucima velikog romanti-
arskog talasa popularnosti narodne poezije i njenog zapisivanja;
da imaju ujednaenu vrednost (koliko je mogue oekivati u uslovima za-
pisivanja na terenu i nemogunosti kontrole nad zapisivacevim redakcijama);

__ 1 _
450 Mirjana Deteli

da daju (bar u sluaju hrianske epike) relativno dobro stratifikovan uzo-


rak jer, uz antologijske, pruaju na uvid i odbaene", neredigovane pesme (Vuko-
va zaostavtina, varijante u Matici hrvatskoj).1
Rezultati ekscerpcije prikazani su u vidu tri tabele:
Tabela 1: Spisak epskih hidronima
Tabela 2: Epski hidronimi sa atribucijom
Tabela 3: Atribucija uz epske hidronime
Spisak epskih hidronirna je dat abecednim redom, a u Tabeli 2 njemu su dodati
i podaci atribuciji uz hidronime. Tabela 3 prikazuje iste podatke sredene prema
atributima, sa dodatnim podacima frekventnosti. Atribucijom se ovde smatra jedna
ili vie rei koje blie odreuju hidronim uz koji stoje, a odgovaraju na pitanja: ta je
(imenica), kakavliji (pridev) i gdejc (predloka konstrukcija) dotini hidronim.

Pri ekscerpciji, uzimani su u obzir samo imeniki oblici hidronima, bez pri-
devskih (most na Kusidi da, most kusidski ne) i apelativnih (Babin bunar da, bunar
ne). Kod apelativa koji dobijaju funkciju hidronima (Jezero, Studenac, Starac Bu-
nar, atrnja), primenjen je isti princip imenikim i pridevskim oblicima.
Kako je za epiku vrlo vana atribucija uz onime jer se jedino otud moe re-
konstruisati epska predstava njima (pa prema tome i vodama) kao geografskoj i
empirijskoj injenici, u ekscerpciju su bili ukljueni i atributi uz vode i to ime-
niki, pridevski i kombinovani (predloko-padene konstrukcije). Veliki broj hi-
dronima javlja se sa jednim ili vise atributa (71 od 168), to se lako moe proveriti
pregledom priloenih tabela. Nasuprot tome, bez ikakve atribucije javlja se samo
31 hidronim: Babin bunar, Babura, Begaja, Buna, Cijevna, Crno more, Crnje, Cr-
vanj, Crvljevica, Detinja, Ibar, Jablanac, Kolubara, Krka, Mali Izvori, Medved po-
toci, Morava Binca, Moravica, More crveno, Petrovo vrilo, Poljanica, Presjek, Ra-
mov bunar, Skuta, Spreca, Starac Bunar, Studenac, Tami, Vuka, Zeleno Jezero,
eljava. Sve ostalo (65) vezuje uz sebe i (+) i (-) atribuciju.
Najei atribut uz epske hidronime je imenica voda (114), sa varijantom vo-
dica (5) i u razliitim kombinacijama: voda studena (30), ladna (10), hladna (10),
ledena (3), lepa ladna (3) i valovita ladna (1); vodica studena (6), ladna (3) i hlad-
na (1); voda valovita (4) i ostalo (voda velika, debela, begova,pusta ... ukupno
10). Ostali imeniki atributi su: vrelo/vrilo (studeno, ledeno, lijepo), rika (voda), ri~
jeka (studena, krvava), potok (duboki), bara (zelena), bunar (ledeni).
Predloko-padene konstrukcije (kojima se blie odreuje ubikacija hidroni-
ma) javljaju se samo tri puta: nie Biograda (Dunav), na Bojanu (Blato) i vise Pod-
gorice (Zlatica).
1
Iz ovog korpusa izostavljeni su Erlangenski rukopis (priredlo Gerhard Gezeman, SKA, Sremski
Karlovci 1925) i Bugartice Valtazara Bogiia ( N a r o d n e pjesme iz starijih, najvie primorskih zapisa.
Knjiga prva. Beograd 1878). Erlangenski rukopis nije samo stara zbirka sakupljena u XVIII veku (neke
od pesama u zbirkama Matice hrvatske jos su i starije od toga), ve ima i nesreenu grafiju koje se
jo uvek iome kopija (kako itati neke znake u Gezemanovom izdanju; da li ili ne koristiti crnogorsko
populamo izdanje koje su prirediii Radosav Medenica i Dobrilo Aranitovi 1987; prema kom od raspo-
loivih izdanja citirati stihove itd.), Sa bugarticama je problem u njihovom dugom stihu koji uslovlja-
va poetiku mnogo drukiju od deseterake. Za ekscerpciju samu po sebi to ne bi moralo imati naroitog
znaaja, all je za tumaenje ekscerpiranog materijala neophodno da poetika konteksta bude ujednaena.

- 1 8 -
Epska hidronimija 451

Iako ih u apsolutnom iznosu ima sedam (voda, reka/rijeka/rika, vrelo/vrilo,


potok, bara, more, jezero), hidro-geografski apelativi u epici pokazuju ekstremno
neujednaenu frekventnost u korist vode. U kombinaciji sa najfrekventnijim pride-
vima hladan/ladan/studen/leden, mutan i valovit/valovan ona formira dramski
korelativ za epsku radnju i u tome je podredena potrebama epske poetike.
Medu pridevskim atributima najbrojniji su oni iz znaenjskog polja hladan
(studen, hladan/ladan, leden), potom valovit, irok, mutan itd. Poseban sluaj je
pridevska grupa tihi/tiji/tio koja se vezuje iskljuivo za Dunav (Dunaj, Dunavo) i
samo jednom za Savu. Takoe poseban sluaj ini i atribut bijeli uz Dunav
(Dunaj), budui da je on u torn sklopu jako redak u srpsko-hrvatskoj epici, a uobi-
ajen u bugarskoj.
Kako se u itavom korpusu javlja samo ovaj jedan put, 2 epitet beli uz hidro-
nim u potpunosti izneverava ocekivanja vezana za njegov izuzetan opti znaaj u
foikloru. Ne samo da se kompozit bel-, u torn irem kontekstu, javlja kao oznaka
za zapad (npr. u slovenskoj i bugarskoj onomastici Beli breg, Beli vetar, Bela
voda, Bela rupa, Beli bunar itd.), za desnu pritoku nasuprot crnom za levu (Be-
li i Crni Drim), 3 ne samo da se vezuje za sjaj, bljesak i belinu bistre tekue vode i
javlja u mnogim ojkonimima (npr. gradovi na vodama Beograd, Biograd na
moru u starini Alba Graeca, Alba Marritima itd.), 4 ve i pored svega toga bela
boja uz vodu, tako upotrebljena i sa tim svojstvima, u srpsko-hrvatskoj epici za-
pravo i ne postoji.
Razlog za to, osim pomenutog dramskog korelativa (dramatini dogadaji u
dramatinom ambijentu), moe biti i prenos koloristike formule na grad, koji se u
epici ubedljivo najee javlja kao beli. Da li ta formula jeste ili nije dobijena re-
flektovanjem bljetave vodene povrine na grad iznad nje, ostaje da se vidi. Ako
jeste, time bi se objasnilo zato se bela voda izgubila iz nae epike, ali bi ostalo ne-
razjanjeno zasto imena novijih gradova podizanih uz vodu (Smederevo i Golubac
na Dunavu, Zaslon dananji abac na Savi, Ravan dananja uprija na Mora-
vi itd.) nisu ni u najdaljoj vezi sa pojmom belo. Takode bi bilo zanimljivo utvrditi
kada je belo kao deo ojkonima prestalo da markira vodu i poelo da se vezuje za
crkvu (Bela Crkva, Beli Manastir, Bela Palanka ...), odnosno da li je u doba pre
hrianstva bilo marker za neke druge sakralne graevine. Ako se poe od negativ-
ne pretpostavke da belo u ojkonimima nije preneseno sa vode, ostaje neobjanje-
no zato epika na tlu ex-Jugoslavije ostaje bez belih voda, a njoj srodna bugarska
epika ne. Dramski korelativ u torn sluaju nije dovoljan razlog.
I pored toga, hladna, mutna i valovna voda jeste epski topos jednako kao i
beli grad i malo selo;5 potpuni i pouzdani zakljuci ulozi i upotrebi ovog toposa
u epici moi e medutim da se donesu tek kada se istraivanja zaokrue eks-
cerpcijom svih epskih toposa.
2
U sluaju Bele Vode i Bjelice radi se belom kao delu hidronima, a ne kao epitetu uz hidro-
nim. Pa i tako, moglo se oekivati da e kompozita bel- biti mnogo vie.
3
1980; Vukovi 1994; 1999.
4
Skok 1934:70; 1999.
5
Prema ekscerpciji istog korpusa, Deteli Iii 2006, 148-149.

3
452 Mirjana Deteli

CITIRANA DELA

M. Deteli, M. lli: Beli grad. Poreklo epske formule i slovenskog toponima, BI SANU 93,
Beograd 2006.
M. Deteli: Epski gradovi, Leksikon, I SANU 84, Beograd 2007.
. : , , ",
", , -
, 1980, 74/3, 199-201.
. : , ", ,
LV/1999, 3-19,
P. Skok: Dolazak Slovena Mediteran, Split, 1934.
P. Skok: Etimologijski rjenik hrvatskoga Hi srpskoga jezika I-311, Zagreb 1971-1973.
G. Vukovi: Simbolika boje u leksici i onomastici", Folklor Vojvodini, Novi Sad 8/3994,
87-90.

Tabela 1: SPISAK EPSKIH HIDRONIMA

1. BABIN BUNAR, Bunar 28. DANICA


2. BABURA 29. DEBELA
3. BAA 30. DRAGALJ
4. BATAR 31. DRAVA
5. BEGAJA 32. DRAICA
6. BEGOVAC 33. DREMICA
7. BELA VODA 34. DR1M
8. BIJELICA, Bjelica 35. DRINA
9. BISTRICA 36. DRINJAA
10. BLATO 37. DUBENICA
11. BOBU 38. DUNAV, Dunaj, Dimava,
12. BO JAN A Dunavo
13. BOSNA 39. ETINJA
14. BOSUT, Bosuta 40. GABAVAC
15. BRESTICA 41. GAICA, Gatica
16. BUKOVICA 42. GLAMO
17. BUNA 43. GLINA, Glinica
18. CETINA, Cetinja, Cetinica 44. GORADA
19. CIJEVNA 45. GRABARSKA
20. CRNO MORE, erno more 46. GRABOVICA
21. CRNJE 47. GRAHOVAC
22. CRVA, Crva, Crvaa, Srva 48. IBAR
23. CRVANJ 49. IBRTICA
24. ATRNJA 50. JABLANAC
25. OBANICA 51. JABUKA
26. IOTINA 52. JADAR
2. DANICA 53. JAHORIKA

62
Epska hidronimija 453

54. JASENICA 90. MORIS


55. JAVORAK 91. MOTANICA
56. JORDAN, Jordana, Jordanija 92. MUKIJE, Mukije
57. JOANICA 93. NERETVA
58. KALADIJNSKA VODA 94. NESRETNICA
59. KLADA 95. NESTER (= Dnjestar)
96. NONICA
60. KOLENICA
97. PARAC
61. KOLUBARA
98. PERUICA
62. KOMARNICA
99. PETROVO VRILO
63. KORANA, Koruna
100. PIVA
64. KORAVA (mogue sinonim 101. PLAVENAC
Koranu)
102. POLJANICA
65. KORITA
103. PRELOG
66. KORJENICA
104. PRESJEK
67. KOSTAJNICA 105. PROMINA
68. KRIVAJA 106. PRUT, Pruta
69. KRKA 107. RABA
70. KRUICA 108. RAMOV BUNAR
71. KUKAVICA 109. RAKA
72. KUPA 110. RATNJA
73. KUSIDA 111. RAVAN
74. LAB 112. RAVANICA
75. LIKA 113. RESAVA
76. LIM 114. RUICA
77. MALDANA 115. SAVA, Sana /verovatno
tamparska greka/
78. MALI IZVORI
116. SAVIN A VODA
79. MANDINA
117. SAZLIJA
80. MARICA
118. SELJANSKA
81. MARULJA 119. SERVANA
82. MEDVED POTOC1 120. SITNICA
83. MILETIN 121. SKAKAVICA
84. MITROVIA VRILO 122. SKUTA
85. MORAA 123. SLATINA
86. MORAVA 124. SOKOLAC
87. MORAVA BIA, Morava 125. SPREA
Bina, Bi Morava 126. STARAC BUNAR
88. MORAVICA 127. STUDENAC
89. MORE CRVENO 128. STUPNICA
454 Mirjana Deteli

129. SUICA 146. TUIMA, Tuina


130. SVETINJA 147. UBAVA
131. ARGANOVO VRELO 148. UNA
132. ARVIZ 149. UVAC
133. ARGIZDA 150. VARDAR
134. ARAC 151. VERUA
135. TIRA 152. VLAHINJA, Lahinja
136. IS 153. VRANJEVAC
137. TARA 154. VRBAS
138. TEFERI 155. VRBOVA
138. TEKIJA 156. VUKA, Vukova
140. TIMOK 157. ZAJOVIA BARA
141. TISA 158. ZELENO JEZERO
142. TOPLICA 159. ZETA
143. TRAVICA 160. ZLATICA
144. TREBINICA 161. ZMAJEVAC
145. TRONOA 162. ZRMANJA
146. TRUTINA 163. ELJAVA

Tabela 2: EPSKI HIDRONIMI SA ATRIBUCIJOM

BABIN BUNAR, Bunar


Babin bunar
bez atribucije: Na Kunaru Babinu bunaru ( II, 40:202)
Bunar
voda: Gonie se do vode Bunara (MH IX, 1: 132)
ladni: Iskraj gore, od ladna Bunara (MH IX, 1: 156)
bez atribucije: Kod Bunara doekae bana (MH IX, 1: 133)
BABURA
bez atribucije: Kad doemo na most na Baburu (SANU III, 66:96)

BAA
voda: Dok na Bai vodi vojska doe (Vuk VIII, 66: 128)

BATAR
voda: Pored Batra vode nek postavi (Vuk IV, 34: 145)
bez atribucije: Iza Batra, sa seta Salaa (Vuk IV, 28:34), Vuk IV, 34
BEGAJA
bez atribucije: Na Begaji Unurovini (MH IV, 50:88), MH IV, 48
BEGOVAC
voda studena: Kod Begovca kod vode studene (Vuk VIII, 39: 24)

- 1 8 -
Epska hidronimija 455

BELA VODA
bez atribucije: Od Bele do Vode debete (SANU II, 30:1010)
BIJELICA, Bjelica
Bijelica
voda: Od Jelice do vode B'jelice (Vuk IV, 46: 131)
bez atribucije: Od B'jelice te do Moravice (Vuk IV, 46:136)
Bjelica
voda: Na Bjelicu vodu naterae (Vuk IV, 45: 328) /takoe i planina i polje
pod istim imenom/
bez atribucije: Niz Bjelicu i niz Moravicu (Vuk II, 31: 45)
BISTRICA 6
voda: Uprimorju kod vode Bistrice (Vuk II, 24: 21), Vuk , 31; Vuk VI,
43; MH III, 12, 13, 18, 19; MH IV, 30, 36, 43
bez atribucije: Pa odoe Hlivnu i Bistrici (MH III, 13:861), MH III, 11, 13,
18, 19; MH IV, 30, 34; EH 12
BLATO
hladno: Kod Lesendre, nasred Blata hladna (SANU IV, 38: 410)
ladno: Sve je Blato ladno pritisnuto (Vuk IX, 25: 529)
iroko: Tinem lae niz Blato iroko (Vuk VIII, 29: 30), Vuk VIII, 58, 62,
71; Vuk IX, 2, 13, 19, 25, 29; SANU II, 91; SANU IV, 18; SM 9, 85
zeleno: Pa uskoi Blatu zelenome (Vuk VIII, 29: 140),
zeleno na Bojanu: I zeleno Blato na Bojanu (SM 163:8)
duboko: / duboku Blatu doerae (Vuk IX, 25: 580)
ravno: I po ravnu Blatu poeramo (Vuk IX, 19: 89)
bez atribucije: Na Blato e doekati Turke (Vuk VIII, 29:76), Vuk IX, 1,
19, 25, 32; SANU IV, 38; SM 15
[u funkciji apelativa: Vuk VI, 44; MH II 8, 26; SM 107]
BOBU
voda: Od Gorice do vode Bobua (SM 85: 7)
BOJANA
voda: Kad je bila na vodu Bojanu (Vuk II, 26: 151), Vuk VII, 10, 21;
SANU II, 15; SANU IV, 16, 25; MH II, 6
voda hladna: Na Bojani, na 'noj vodi hladnoj (MH II, 6: 2)
voda studena: U Bojani vodi studenoj (Vuk VII, 10: 10), MH II, 14
zelena: Kroz nju tee zelena Bojana (Vuk II, 25: 38)
bez atribucije: A kad dode na most na Bojanu (Vuk IV, 4: 111), Vuk II, 25,
26; Vuk IV, 31, 42; Vuk VI, 45; Vuk VII, 10, 21; Vuk VIII, 4, 47, 62,
73; Vuk IX, 1, 4, 25, 29, 30, 32; SM 10, 15, 136, 163, 168; SANU II,
15, 91; SANU III, 17; SANU IV, 15, 16, 25, 26; MH II, 6
BOSNA
voda ladna: Kad dooe Bosni vodi ladnoj (Vuk VII, 33: 54)
6
U muslimanskim pesmama se misli na Bistricu kod Livna, a u hrianskim na onu na Kosovu.
456 Mirjana Deteii

BOSUT, Bosuta
Bosut
voda: Ba na uu kod vode Bosuta (Vuk IV, 30: 120)
Bosuta
voda: Nek te eka na vodi Bosuti (Vuk II, 75: 106)

BRESTICA

voda studena: Na Bresticu, na vodu studenu (SM 175: 27)

BUKOVICA
voda:
[inae Dok dooe
ime za vodiosim
planinu, Bukovici
u SANU(Vuk
IV,VIII, 11:se158)
13 gde javlja kao malo selo"]

BUNA
voda: I Bunu ti vodu pregazila (Vuk IV, 57: 198)
atribucije: Podaj, majko, na Buni upriju (KH III, 9: 533)

CETINA, Cetinja, Cetinica


Cetina
voda: Goniarca do Cetine vode (MH II, 15: 142), MH VIII, 8; MH IX, 13
vodica hladna: Na Cetinu, na vodicu hladnu (MH VIII, 29: 11)
vrelo: Pobjegnue vrelu i Cetini (KH III, 9: 198), KH III, 10
studeno vrelo: Sa studena vrela i Cetine (KH I, 26: 19)
hladna: Kad je doa na Cetinu hladnu (MH II, 15: 143)
bez atribucije: Kada bee na Cetinu pride (MH III, 11: 453), MH IX, 13, 23
Cetinica
studeno vrelo: Od studena vrela s Cetinice (KH , 49: 335)
Cetinja
voda: Od abljaka do vode Cetinje (Vuk II, 89: 373), Vuk III, 76
voda studena: Od studene od vode Cetinje (Vuk II, 89: 547)
voda debela: Na Cetinji na vodi debeloj (Vuk III, 10: 99)
vrelo: Tamo ozdo sa vrela Cetinje (KH III, 9: 984)
bez atribucije: Koji poji konja na Cetinji (Vuk III, 76: 115)
CIJEVNA
bez atribucije: Od Cijevne do vode Morae (Vuk IX, 10: 141)

CRNO MORE, erno more


Crno more
bez atribucije: Do Crnoga mora dolazio (KH III, 4: 413), MH III, 5
erno more
bez atribucije: Svu Krimeju do ernoga mora (Vuk VII, 57: 242)

CRNJEbez atribucije: Na Crnje ga, brao, navozie (SANU IV, 48: 29)

- 14-
Epska hidronimija 457

CRVA, Crva, Crvaa, Srva


Crva
voda: Die etu od vode Crvaa (MH III, 6: 8), MH III, 7, 9, 10, 17, 22;
MH IV, 27, 28, 29, 31, 34, 43
voda begova: Do Crvaa i vode begove (MH IV, 29: 928)
ledeni bunar: Kod Crvaa, ledena bunara (MH IV, 37: 406)
bez atribucije: Dok izjaha bee do Crvaa (MH III, 7: 680), MH III, 8, 11,
17, 20, 22; MH IV, 27, 28, 29, 31, 37, 43
Crva
voda: Pogled' bee, do vode Crvaa (KH II, 60: 29)
bez atribucije: A kad Rade do Crvaa sae (KH II, 60: 135)
Crvaa
voda: Na Krbavu do vode Crvae (KH II, 62: 917)
Srvac
bez atribucije: Kod Srvaa bio ador penje (MH III, 21: 326)
CRVANJ
bez atribucije: Tad namignu Crvanj na Morine (KH I, 7: 168)
ATRNJA
voda: Kada doe na vodu atrnju (Vuk VI, 2: 162), Vuk VI, 53; Vuk VII, 7
voda ladna: Tu ja znadem jednu vodu ladnu, /1 ona se atrnja poziva (Vuk
VI, 53: 97,98)
voda studena: Do atrnje do vode studene (Vuk VII, 1: 86)
bez atribucije: Dok Zvijere do atrnje dode (Vuk VI, 53: 209), Vuk VII, 7
[u funkciji apelativa: Vuk II, 56, 64; Vuk III, 21, 38, 48; Vuk IV, 14; Vuk
VII, 8, 19]
OBANICA
voda: A kad vodi obanici dode (Vuk VII, 36: 4), SANU III, 7
studena voda: Na studenu vodu obanicu (Vuk VII, 36: 3), SANU III, 7
IOTINA
voda: Ukraj vode ukraj Ciotine (Vuk II, 24: 30)
bez atribucije: Jedno Drina, drugo iotina (Vuk III, 89: 55)
DANICA
voda: Poveu ih na vodu Danicu (SM 82: 104)
bez atribucije: to najprije na Danicu dode (SM 82: 108)
DANICA
voda: A kad bio na vodu Danicu (Vuk IV, 43: 55)
DEBELA
voda: Od Bele do vode Debele (SANU II, 30: 1010)
bez atribucije: Od Debele do Vode krvave (SANU II, 30: 1011)
DRAGALJ
voda: Dok dodoe na Dragalj na vodu (Vuk VIII, 55: 70)
[u Vuk IV, 58: zelena planina]

- 1 3 -
458 Mirjana Deteli

DRAVA
voda: I on vodu Dravu prebrodio (SANU II, 56: 188), KH I, 17
voda hladna: Krajem Drave, krajem vode hladne (KH I, 17: 299), KH I, 23
hladna: Pa preosmo preko Drave hladne (MH IV, 45: 121)
ledena: A ledenoj Dravi na obali (MH IV, 47: 132)
studena: A kad doe do studene Drave (Vuk III, 8: 11)
bez atribucije: / naini na Dravi mostove (Vuk III, 8: 15), SANU II, 56;
KH I, 17; KH III, 9; MH IV, 50
DRAICA
voda: Odjaha ga kod vode Draice (MH III, 12: 309)
voda studena: Kod Draice, kod vode studene (MH III, 12: 72)
hladna: Bilom Senju na Draicu hladnu (MH III, 12: 69)
bez atribucije: Na Draicu istira ogata (MH HI, 12: 308), MH III, 9

DREMICA
voda studena: Preko vode studene Dremice (Vuk VI, 29: 32)
bez atribucije: Pro Dremice Devikoj pustinji (Vuk VI, 29: 42)
DRIM
voda: Druga ide preko vode Drima (SM 136: 84)
bez atribucije: Iskraj Drima ljute Arnaute (SM 63: 202)

DRINA
voda: Rau crkvu ukraj vode Drine (Vuk II, 24: 31), Vuk II, 31, 37; Vuk IV,
24, 28, 29, 32, 33, 34, 35; Vuk VII, 45; SM 29; MH I, 36; KH I, 4,15
voda hladna: S one bande Drine vode hladne (SM 29: 42), SM 101; KH I, 4
voda ladna: Ukraj Drine, ukraj vode ladne (Vuk IV, 28: 23), Vuk IV, 33,
34; Vuk VII, 21, 35; SANU II, 63; SANU III, 23, 38
voda pusta plahovita: Pusta Drina voda plahovita (Vuk VIII, 45: 222)
ledena: to s' ozido na Drini ledenoj (MH III, 5: 990)
studena: Ve pobjegoh do studene Drine (Vuk III, 1:41)
studena na valove: U studenu na valove Drinu (KH I, 15: 174)
valovita: Dokle stie Drini valovitoj (Vuk II, 31: 129), Vuk IV, 30, 32, 35,
45; Vuk VII, 35, 45
valovna: Od zapada do valovne Drine (Vuk IV, 62: 126)
mutna: Dok na mutnu Drinu doleee (Vuk VII, 56: 8)
premutna: Pa ti daruj tu premutnu Drinu (KH I, 3: 118)
mutna i pomamna: Doe Drina mutna i pomamna (KH I, 3: 107)
mutna i krvava: Drina dosla mutna i krvava (KH I, 4:247)
bez atribucije: Dok zapalim Racu ukraj Drine (Vuk IV, 24: 311), Vuk III,
89; Vuk IV, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 62; Vuk VII, 35, 45; SM 29, 86,
101; SANU III, 23; MH I, 36; MH III, 5; MH VIII, 18; MH IX, 29; KH
I, 3, 4, 15; KH II, 61, 73
DRINJAA
voda hladna: Kraj Drinjae, krajem vode hladne (KH II, 73: 464)
voda plahovita: U Drinjai, vodi plahovitoj (KH II, 73: 481)

62
Epska hidronimija 459

hladna: Otite ga kraj Drinjae hladne (KH II, 73: 459)


pusta: Dok ti siem do Drinjae puste (KH II, 73: 54)
bez atribucije: Na Drinjai tumbas preturiti (KH II, 73: 55)
DUBENICA
voda epaa: Od epae vode Dubenice (Vuk IX, 32: 1523)
DUNAV, Dunaj, Dunava, Dunavo
Dunav
voda: I sav Banat do vode Dunava (Vuk II, 98: 15), Vuk III, 9; Vuk VII,
57; SANU II, 59; SANU III, 44, 71; MH I, 50; MH II, 21; SM 104,
148; KH I, 2, 21; KH II, 61
ladna voda: Ladni Dunav vodu preplovila (Vuk VII, 57: 154)
voda lepa ladna: Na Dunavu lepoj vodi ladnoj (Vuk II, 82: 45)
voda studena: I do vode studene Dunava (SM 161)
voda tihi: Pokraj vode tihoga Dunava (Vuk II, 80:3)
rijeka studena: Put Dunava rijeke studene (SM 55: 115)
hladan: Da se vrate do Dunava hladna (KH II, 61: 518)
tihi: to podavi tihom Dunavu (Vuk II, 42: 166), Vuk VIII, 48; SANU II,
50; KH I, 21
tiji: Pa otide na tija Dunava (SANU II, 56: 165), SANU III, 71
iroki: Pa iroki Dunav prijedose (Vuk VI, 44:253)
nie Biograda: Na Dunavu nie Biograda (EH 2: 70)
bez atribucije: Da zavati vode na Dunavu (Vuk II, 14: 3), Vuk II, 42, 81,
98; Vuk IV, 24, 46, 60, 62; Vuk VI, 19, 35, 44, 77; Vuk VII, 57; Vuk
VIII, 33, 73; Vuk IX, 23, 32; SANU II, 59, 66; SANU III, 17, 70; SM
55, 101, 144, 148; MH I, 70; MH II, 43, 44; MH IV, 45, 48; KH I, 2,
15, 19, 21; KH II, 61
Dunaj
voda: Pravo zdravo na Dunaj na vodu (MH I, 33: 121), MH I, 55, 61, 65;
MH II, 72
voda hladna: Iz nje tee Dunaj voda hladna (MH I, 45: 270)
voda ladna: Nit tebi Dunaj vode ladne (MH II, 34: 30), MH II, 72
voda studena: UDunajut vodi studenoj (MH II, 20: 381), MH II, 46; MH
IX, 9
vodica studena: U Dunaju, vodici studenoj (MH II, 20: 312)
bijeli: Medver paa od b'jela Dunaja (Vuk VIII, 34: 25)
bez atribucije: Od Dunaja do mora sinjega (Vuk VII, 31: 23), SANU II,
66; SM 55; MH I, 55, 65, 80; MH II, 34, 52; MH IX, 3
Dunava
bez atribucije: Kolika je Sava i Dunava (SANU III, 44: 54)
Dunavo
voda: Otite se niz vodu Dunavo (Vuk II, 101: 52), SM 95, 121, 148
voda studena: Na Dunavo na vodu studenu (Vuk II, 14: 2)
hladno: Valja prei na Dunavo hladno (KH I, 19: 461)
iroko: I prepliv' iroko Dunavo (SM 148: 63)
ravno: Kada dode Dunavo ravno (Vuk VI, 35: 183)

- -
460 Mirjana Deteii

tiho: Da je bad tiho Dunavo (Vuk II, 12: 35), Vuk II, 14, 75; Vuk III, 8;
SANU II, 50
tijo: Putio ih na tijo Dunavo (SM 95: 156)
tio: Ve me nosi niz tio Dunavo (SANU III, 70: 16), SANU II, 50
bez atribucije; Ve naera arca na Dunavo (Vuk II, 42: 97), Vuk II, 75,
94, 97; Vuk IV, 24; SANU III, 70; SM 55, 95, 101; KH I, 2, 15, 19;
MH III, 1; MH IV, 45
ETINJA
bez-atribucije: Uz Detinju munje sijevaju (Vuk IV, 27: 10)
GABAVAC
vrilo studeno: Do Gabavca, vrila studenoga (MH VIII, 28: 41)
GAICA, Gatica
Gaica
voda: Do Otoca. do vode Gaice (KH II, 60: 50), KH II, 62
bez atribucije: Jesi I' reko do Gaice sai (KH II, 62: 630)
Gatica
voda: I Gaticu vodu prometnue (MH III, 9: 439)
hladna: Na upriji na Gatici hladnoj (MH III, 12: 275)
kleta: Koji zgodi Gaticu kletu (MH III, 12: 497)
bez atribucije: On upriju na Gatici pride (MH III, 12: 281), MH III, 9, 13
GLAMO
voda: Glamoc voda i ta je daleko (SANU III, 32: 6)
GUNA, Glinica
Glina
voda: Glinu vodu na brodovim' pros li (KH I, 33: 43)
bez atribucije: Sveputuju Glini na brodove (KH I, 33: 388), MH IV, 36, 40
Glinica
bez atribucije: Gdje Glinicisjedi na obali (MH IV, 36: 688), MH IV, 40
GORADA
voda: Dok na vodu, na Goradu, doe (SM 48: 15)
bez atribucije: I ilje je Vuku na Goradi (SM 48: 105)
[u SANU IV, 39 kao gora zelena i brdo; inae kao naseljeno mesto]
GRABARSKA
voda: Kod Grabarske vode na obali (MH IV, 38:1026)
bez atribucije: Kod Grabarske kulu nainiti (MH IV, 38: 1017)

GRABOVICA
studena voda: Na studenu vodu Grabovicu (SM 50: 21)

GRAHOVAC
studena rijeka: Do studene Grahovca rijeke (Vuk IX, 14: 593)

- 1 4 -
Epska hidronimija 461

IBAR
bez atribucije: / kod Ibra vise Karanovca (Vuk II, 37: 30)
IBRTICA
studena voda: Od studene vode Ibrtice (SM 134: 4)
JABLANAC
bez atribucije: Na Jablancu vodu uzimati (MH VIII, 1: 14)
JABUKAvoda: A kad bio na vodu Jabuku (SM 153: 8)
bez atribucije: A to s' neto zasja Jabuku (SM 153: 9)
JADAR
voda: Pa na Jadar vodu udarie (Vuk IV, 33: 440)
voda ladna: Kade doe Jadru vodi ladnoj (Vuk IV, 29: 44)
bez atribucije: Dok Srbinji Jadar prebrodie (Vuk IV, 33: 441)
[u KA II, 55 Jadar-planina]

JAHORIKA
studena voda: Na studenu vodu Jahoriku (Vuk II, 95: 50)

JASENICA

voda tanka: Iznad vode tanke Jasenice (Vuk IV, 40: 2)


JAVORAK
voda: Na Javorak vodu zapanue (Vuk VII, 49: 48)
voda studena: Na Javorak na vodu studenu (Vuk VII, 49: 33)
bez atribucije: Poveemo ovce na Javorak (Vuk VII, 49: 32)
JORDAN, Jordana, Jordanija
Jordan
voda hladna: Nego sama Jordan voda hladna (MH I, 1: 31)
bez atribucije: Da ugrabi vode iz Jordana (MH I, 1: 45)
Jordana
voda: Podi vilo na vodu Jordanu (MH I, 45: 841)
rijeka: Same vode sa r'jeke Jordane (MH I, 45: 831)
bez atribucije: Da joj nosi vode sa Jordane (MH I, 45: 856)
Jordanija
voda: A od huke vode Jordanije (MH I, 1: 37)
rika voda: Pokraj rike vode Jordanije (MH I, 1:3)
JOANICA
voda: Prijedose vodu Joanicu (Vuk 11, 40: 197)

KALADIJNSKA
voda: Zajmite me vodi Kaladijnskoj (Vuk II, 8: 270)
velika voda: Iz velike vode Kaladijnske (Vuk II, 8: 150)

- 1 3 -
462 Mirjana Deteii

KLADA
voda: Tu dodose na Kladu na vodu (SM 16: 49)

KOLENICA
voda: Sluga doe vodi Kolenici (KH I, 7: 192)
bez atribucije: Do sabaha Kolenici dode (KH I, 7: 271)

KQLUBARA
bez atribucije: Pa ih vodi na most Kolubari (Vuk IV, 24: 411)

KOMARNICA
voda: De provrela voda Komarnica (SANU IV, 32: 2)

KORANA, Koruna
Korana
voda: Kadsu doli do vode Korane (Vuk VIII, 37: 97), SANU III, 74; MH
IV, 37, 40, 41; MH IX, 1
hladna: Sio' Trcu i Korani hladnoj (MH IV, 41: 79)
ladna: Kad doose do Korane ladne (SANU III, 74: 47)
bez atribucije: Pro Korane Turke proerae (SANU III, 74: 23), SM 40;
KH II, 59; MH IV, 30
Koruna
voda: Dovesu ih na vodu Korunu (SANU III, 55: 79), SM 65
voda studena: Na Korunu na vodu studenu (SM 65: 139)
bez atribucije: Na Korunu ador razapelo (SM 65: 150)

KORAVA
voda: Konja nagna na vodu Koravu (SANU III, 65: 46)
bez atribucije: Na sastavak Save i Korave (Vuk III, 37: 37), Vuk VI, 49
[u SANU II, 8 Korava planina]

KORITA
voda: I dodose na vodu Korita (Vuk IX, 2: 194)

KGRJENICA
lijepo vrelo: Kod lijepa vrela Korjenice (Vuk VIII, 40: 2)
[samo ovde, inace oronim]
KOSTAJNICA
voda: Svi ajdemo vodi Kostajnici (SANU III, 11: 38)
[samo ovde, inae ojkonim]

KRIVAJA
voda: I Vazuu kraj vode Krivaje (Vuk II, 24: 33)

KRKA
bez atribucije: Gleda aga Krki na obalu (MH III, 14: 413)

- 1 4 -
Epska hidronimija 463

KRUICA
voda studena: Na Kruicu, na vodu studenu (SM 122: 31)

KUKAVICA
voda: se voda zove Kukavica (MH IV, 31: 151)
ledena voda: Ja ledena vodo Kukavice (MH IV, 31: 201)
KUPA
ledena: Do Karlovca i Kupe ledene (MH III, 25: 533), KH II, 59
bez atribucije: Gdje se Kupa bije i Korana (KH II, 59: 1266), MH IV, 30
KUSIDA
voda; De ja dodoh na vodu Kusidu (Vuk IV, 5: 83)
vodica: Odnese je Kusida vodica (Vuk IV, 5: 86)
studena vodica: Kod Kuside studene vodice (Vuk IV, 5: 62)
bez atribucije: Ugledae vatru kod Kuside (Vuk IV, 5: 136)

LAB
voda: Od Crnoga drenka do vode Laba (SANU II, 30: 1006)
voda ladna: Ukraj Laba ukraj vode ladne (Vuk II, 31: 78)
bez atribucije: Pokraj Laba i vode Sitnice (Vuk II, 44: 102), Vuk II, 50/IV,
52; SANU II, 30

LIKA
iroka: Mru jae uz Liku iroku (MH III, 17: 12)
bez atribucije. U Trnovcu Lici na obali (MH III, 6: 542), MH III, 8, 9, 17,
20; MH IV, 28, 29, 31, 33, 37, 43

LIM
voda: Na nahiju na kraj vode Lima (Vuk IX, 32: 662)
iroki: I svu Pivu do irokog Lima (Vuk VIII, 61: 122), Vuk IX, 32
zeleni: Kreni decu do zelena Lima (Vuk II, 89: 314), SANU IV, 38
bez atribucije: A sa Lima na Carine ravne (SANU IV, 38: 548)

MALDANA
voda: Bas od Save do vode Maldane (SANU III, 76: 9)
MALI IZVORI
bez atribucije: Uz Rudine na Male Izvore (Vuk VIII, 66: 169)
MANDINA

voda: Al' kad dose na vodu Mandinu (Vuk IX, 13: 738)

MARICA
voda: Okree se niz vodu Maricu (Vuk II, 57: 11), SANU II, 33, 38; MH
II, 5
voda ladna: Kraj Marice, kraj vode ladne (SANU II; 38:27)
lepa voda ladna: Kraj Marice, lepe vode ladne (SANU II, 38: 35)
voda studena: Na Marici na vodi studenoj (Vuk II, 57: 50)
- 1 3 -
464 Mirjana Deteii

vodica: Prebrodio vodicu Maricu (SANU II, 33: 109)


vodica ladna: Na Maricu, na vodicu ladnu (MH II, 4: 2)
ladna: On otidje na Maricu ladnu (MH II, 4: 66)
bez atribucije: Na Maricu bijelitiplatno (Vuk II, 57: 3), SANU II, 33; SM 158

MARULJA
voda studena: Do Marulje do vode studene (SM 8: 69)

MEDVED POTOCI
bez atribucije: Tale pao Medved potoke (KH I, 27: 575)

MILETIN
voda: Kada pojdu na Miletin vodu (Vuk III, 84: 19) /blizu Sinja/
MITROVIA VRILO
ledeno: I ledena vrila Mitrovia (MH IV, 32: 171)
studeno: Do studena vrila Mitrovia (MH IV, 29: 1111)
bez atribucije: Pa ih sputi vrilu Mitrovia (MH IV, 32: 179)

MORAA
voda: Dok dodose na vodu Morau (Vuk IV, 49: 66), Vuk VIII, 5, 73; Vuk
IX, 1, 10, 11; SM 42, 50, 85, 134, 174
krvava rijeka: I Morau krvavu rijeku (Vuk VIII, 65: 4)
krvava: Pod njom jeste krvava Moraa (SANU III, 10: 27)
studena: Na obalu studene Morae (Vuk IX, 10: 506)
brza: A Morau brzu preplovie (SM 99: 57)
bez atribucije: Na Morau predvojie Turke (Vuk IV, 49: 71), Vuk VII,
55; Vuk VIII, 5, 52, 73; Vuk IX, 5, 10; SM 47, 99

MORAVA
voda: Odepravo uz vodu Moravu (Vuk II, 31: 53), Vuk II, 32, 82, 84; Vuk
IV, 31, 38, 40, 45, 46; SANU II, 78; MH I, 69
voda valovita: I Morave, vode valovite (Vuk IV, 45: 3)
ladna: Pa udari niz Moravu ladnu (Vuk IV, 31: 286)
mutna: Pa skoie Moravu mutnu (MH I, 69: 128), Vuk II, 84
mutna i krvava: Morava nam mutna i krvava (SANU II, 78: 52)
mala: Ii emo niz malu Moravu (SANU IV, 46: 15)
bez atribucije: Da vidite iu kraj Morave (Vuk II, 37: 29), Vuk II, 84;
Vuk IV, 31, 37, 38, 41, 45, 46; SANU IV, 48; SM 63, 144; MH I, 69;
MH II, 44, 67

MORAVA BIA, Morava Bina, Bi Morava


Morava Bia
bez atribucije: Ajde njome na Moravu Bicu (SM 63: 78)
Morava Bina
bez atribucije: ti ajde na Moravu Binu (Vuk IV, 31:93)
Bi Morava
bez atribucije: Ajde njome na tu Bi-Moravu (SM 63:133)

- 1 4 -
Epska hidronimija 465

MORAVICA
bez atribucije: Niz Bjelicu i niz Moravicu (Vuk II, 31: 45), Vuk III, 53;
Vuk IV, 46; SANU IV, 45
MORE CRVENO
bez atribucije: Dune vetar od Mora crvena (SANU II, 17: 27)
MORI
voda: Ode Jana na vodu Moria (Vuk II, 101: 94)
bez atribucije: Da zaite vode na Morisu (Vuk II, 101: 58)
MOTANICA
voda: Dok dodoe vodi Motanici (SM 135: 204)
MUKIJE, Mukije
Mukije
voda: Dokle vodu Mukijea nades (KH III, 4: 722)
Mukije
studena voda: Kod studene vode Mukijea (KH III, 5: 481)
NERETVA
voda: Bacie ih vodu Neretvu (Vuk VII, 44: 240), Vuk III, 81; MH VIII,
4; MH IX, 13; KH I, 7
voda studena: Kod Neretve kod vode studene (Vuk III, 81: 240), Vuk VII, 44
mutna: Ova knjiga od Neretve mutne (MH IX, 8: 48)
mala: Hajde, brate, uz malu Neretvu (MH VIII, 4: 165)
bez atribucije: Al' j' udrila kroz Mostar Neretva (Vuk VII, 26: 4), Vuk
VII, 44; MH I, 75; MH III, 5; MH IX, 13; KH I, 9
NESRETNICA
voda: se voda zove Nesretnica (SM 169: 238)
NESTER
voda: Da bi N ester vodu preplovili (Vuk VII, 57: 224)
[Epsko ime za Dnjestar]
vodica studena: Kod Nestera vodice studene (Vuk VII, 57: 198)
rijeka: U N ester se rjeku salivae (Vuk VII, 57: 212)
bez atribucije: Suhom vojska kod Nestera dode (Vuk VII, 57: 193)
NONICA
voda: Otle emo niz vodu Nonicu (SANU IV, 45: 29)
PARAC
voda: I na Tami i na Parac vodu (Vuk VIII, 32: 27)
PERUICA
voda: Osvanuo vodi Peruici (Vuk VIII, 73: 1473)
PETROVO VRILO
bez atribucije: Kraj Petrova vrila udario (MH III, 18: 200)

- 1 3 -
466 Mirjana Deteli

PIVA
voda: Preko Five vode preerae (Vuk IX, 19: 49), KH III, 14
voda hladna: A sioe Pivi vodi hladnoj (KH III, 14: 122)
hladna: I pobjegli preko Pive hladne (KH III, 14: 125)
krvava: Brzom Tarom i Pivom Icrvavom (Vuk IX, 31: 120), Vuk IX, 32;
KH III, 14
valovita: Naerae Pivi valovitoj (SANU IV, 38: 387)
bez atribucije: Dola Piva od brda do brda (KH III, 14:167), SANU IV, 38

PLAVENAC
voda: Dok stigoe na vodu Plavenac (KH II, 57: 38)

POLJANICA

bez atribucije: Na Maricu i na Poljanicu (SANU II, 33: 2)

PRELOG
voda: On je Prelog vodu preskoio (MH I, 62: 28)
voda ladna: Tjerae nas Prelog-vodi ladnoj (MH I, 62: 26)
bez atribucije: / on skoi i Prelog preskoi (MH I, 62: 41)
PRESJEK
voda studena: Od Presjeka od vode studene (Vuk IX, 29: 143)
[samo ovde; u svim drugim primerima planina, u SANU IV, 46 brdo
vjetreno"]
PROMINA
voda: Tuc'te Promin kod vode Promine (MH III, 5: 165)
voda ledena: Kod Promine kod vode ledene (MH III, 5: 156)
bez atribucije: Neka Promin biju kod Promine (MH III, 5: 155)

PRUT, Pruta
Prut
rijeka studena: Blizu Pruta rijeke studene (SM 8: 17)
studena rijeka: Blizu Pruta, studene rijeke (SM 4: 123)
bez atribucije: Na Prutu je tumbas naturio (KH I, 20: 208)
Pruta
voda: Na Prutu ih vodu natjerae (KH I, 20: 213)
voda hladna: Pokraj Prute, pokraj vode hladne (KH I, 20: 9)
mutna i krvava: Doe Pruta mutna i krvava (KH I, 20: 179)
RABA
voda: Na Rabu je vodu nagonila (SM 15: 192), MH IV, 46, 47
hladna: A mi hladnu Rabu prigazismo (MH IV, 45: 131)
ladna: Lipo ladnoj Rabi do Klakarskog (MH IV, 45: 718)
ledena: Dokse spusti na Rabu ledenu (MH IV, 46: 288), MH IV, 45, 47
bez atribucije: Spuasmo se Rabi na Klakarsko (MH IV, 45: 125), MH
IV, 46, 47

- 1 8 -
Epska hidronimija 467

RAMOV BUNAR
bez atribucije: Kad su bili Ramovu bunaru (KH II, 48: 26), KH II, 49

RAKA
voda ladna: Vie Rake, vise vode ladne (Vuk II, 40: 127)
ladna: Sopoane navrh Rake ladne (Vuk II, 35: 37)
studena: Od Dunava do Rake studene (Vuk IV, 62: 123)
bez atribucije: Sopoane Raki na izvoru (Vuk II, 37: 31), Vuk II, 40; SM
123

RATNJA
voda: Preko Ratnje vode pobjegoe (Vuk IV, 49: 48), SM 174
voda kamenita: Do na Ratnju vodu kamenitu (Vuk IV, 48: 200)
voda studena: A do Ratnje do vode studene (Vuk IV, 49: 30)
bez atribucije: Preko Ratnje roblje pregonie (Vuk IV, 49: 31)

RAVAN
voda: U Resavi kraj vode Ravana (Vuk II, 35: 57)

RAVANICA
studena rijeka: Na studenoj r'jeci Ravanici (Vuk II, 37: 48)
RESAVA
voda: Na brijegu kraj vode Resave (Vuk VI, 28: 2)
lepa voda ladna: Od Resave lepe vode ladne (Vuk II, 81: 54)
bez atribucije: A pokraj njih Mlavu i Resavu (Vuk IV, 46: 21)
[mace kao zemlja Resava"]
RUICA
voda: Do Dubrave i vode Ruice (KH II, 66: 252)
bez atribucije: A Bosnia se kod Ruice brani (KH II, 66: 333)
SAVA, Sana /verovatno tamparska greka/
Sava
voda : Turi oi uz tu vodu Savu (Vuk II, 93: 52), Vuk III, 10, 53; Vuk IV,
33, 35; Vuk VI, 6; Vuk VII, 2, 30; SANU III, 39; EH 5
voda hladna: Ti e nai Save vode hladne (MH I, 35: 82)
voda ladna: Preko Save preko vode ladne (Vuk III, 68: 3), Vuk IV, 35
voda valovita ladna: Savo vodo valovita, ladna (Vuk IV, 30: 142)
voda valovita: Uza Savu vodu valovitu (Vuk IV, 35: 348)
tiha voda: Dokle dode tihoj vodi Savi (Vuk II, 93: 46)
sestra: Turci viu: Bogom sestro Savo! (Vuk IV, 35: 359)
ladna: On pobjee pokraj Save ladne (SANU III, 73: 129)
valovita: Ve oti'o Savi valovitoj (Vuk IV, 45: 144)
mutna: Mutnu Savu tude prebrodie (KH I, 10: 126)
mutna i krvava: Leti Sava mutna i krvava (MH I, 35: 83)
bez atribucije : Tuna Marko Savu prebrodio (Vuk H, 59: 57), Vuk II, 91,
92, 93; Vuk III, 9, 37, 52, 68; Vuk IV, 25, 30, 35; Vuk VI, 6, 49, 77;

- 6 9 -
468 Mirjana Deteli

Vuk VII, 30; Vuk VIII, 33; SANU II, 66; SANU III, 44, 73, 76; SM
148; MH I, 35; KH I, 10, 32; EH 5
Sana
bez atribucije: Osvojili abac ukraj Sane (Vuk VIII, 38: 9) [verovatno
tamparska greka]
SAVINA VODA
studena vodica: Na studenu Savinu vodicu (SANU IV, 44: 44)

SAZLIJA
voda: Od Kosanice do vode Sazlije (SANU II, 30: 999)
bez atribucije: Od Sazlije do Skoplja grada beloga (SANU II, 30: 1000),
Vuk II, 44, 50
[bara, movara kod Uroevca, Srbija]

SELJANSKA
voda: njima poe na vodu Seljansku (Vuk VIII, 29: 100)
SERVANA

voda: Kad je bio na vodi Servani (Vuk II, 69: 3)

SITNICA
voda: Pokraj Laba i vode Sitnice (Vuk II, 44: 102), Vuk II, 47, 50/V, 58;
Vuk IV, 11; Vuk VI, 12, 15, 29; Vuk VII, 23; Vuk VIII, 63, 65; SANU
II, 30, 69, 74; SANU III, 20, 35; SM 72, 94, 99, 125; MH I, 60; KH I,
17; KH III, 3
voda ladna: Kod Sitnice do te vode ladne (Vuk VIII, 63: 90)
voda studena: Kod Sitince kod vode studene (Vuk II, 45: 191), SM 32, 125
vodica: Da dojdemo do vodice Sitnice (MH II, 8: 151)
vodica ladna: Na Sitnici, na vodici ladnoj (MH II, 8: 93)
ladna: Ma kad doem na Sitnicu ladnu (SANU III, 20: 358)
mutna i povodna: Al' Sitnica mutna i povodna (Vuk H, 47: 128)
bez atribucije: Preko sebe Sitnicu tura (Vuk II, 50/V: 8), Vuk II, 50/IV,
52, 58; Vuk IV, 11; Vuk VII, 23; Vuk VIII, 63; SANU II, 30, 69, 70, 71;
SANU III, 20, 35, 45; SM 72,79, 94,125; MH I, 60; KH I, 17; KH III, 3
SKAKAVICA
vode: Brie sili vodi Skakavici (Vuk VIII, 11: 311)

SKUTA
bez atribucije: Pokraj Skute, ispod Krmeina (MH IV, 49: 361)
SLATINA
voda: Na Slatinu vodu dohodie (Vuk IV, 10: 185), SM 61
bez atribucije: Na Slatini njega nahodie (Vuk IV, 10: 210)
[inae kao ojkonim]
SOKOLAC
studena vodica: Na Sokolac, studenu vodicu (MH VIII, 28: 66)

- 1 8 -
Epska hidronimija 469

SPREA
bez atribucije: Vi' Zvornika Sprei na izvoru (Vuk II, 37: 35)
STARAC BUNAR
bez atribucije: Ma dolaze do Starca bunara (SANU III, 76: 46), MH III,
12, 13

STUDENAC
voda: Tu dooe na vodu Studenac (Vuk VIII, 18: 23)
STUPNICA
voda: A had dode na vodu Stupnicu (Vuk II, 97: 46)
bez atribucije: Zavat'te mi vode sa Stupnice (Vuk II, 97: 53)
SUICA
voda: Od Zagrede do vode Suice (Vuk VIII, 18: 60), SM 84
rijeka: Po brijegu rijeke Suice (Vuk VIII, 58: 126)
pusta: Sam otide Suicu pustu (SM 100: 79)
bez atribucije: Papedesetpolji Suicu (Vuk VIII, 18: 42), Vuk VIII, 58, 73
SVETINJA
hladna: Gospe sae na Svetinju hladnu (MH IV, 32: 203)
bez atibucije: Na Svetinji, Crljenoj jabuci (MH IV, 32:36)
ARGANOVO VRELO
studeno: A studenom vrelu arganovu (KH II, 61: 171)
bez atribucije: I ugleda vrelo Sarganovo (KH II, 61: 219)
ARVIZ
voda: A Dunajem do arviza vode (SANU II, 66: 59)
bez atribucije: A arvizom do sinjega mora (SANU II, 66: 60)
ARGIZDA
voda: Doklen bie na vodu argizdu (Vuk VI, 49: 592)
studena voda: Na studenu na vodu argizdu (Vuk VI, 49: 437)
ARAC
voda ladna: I ustavi arac-vodu ladnu (Vuk III, 12: 54), Vuk IV, 24
TIRA
voda studena: Uza tiru, uz vodu studenu (Vuk IV, 33: 461)
TAMI
bez atribucije: A Tatara na Tami natera (Vuk VIII, 32: 26)
TARA
voda: I Drobnjake sve do vode Tare (Vuk IV, 17: 11), Vuk IX, 16; Vuk
VII, 8
voda ladna: Pa ih nosi voda ladna (Vuk IX, 16: 561), Vuk IX, 33
voda valovita: deri, Taro, vodo valovita (Vuk IX, 16: 563)

21
470 Mirjana Deteli

hladna: Pobjegoe preko Tare hladne (SANU IV, 38: 366)


ladna: Tjerau ga i do Tare ladne (Vuk VII, 8: 91), Vuk IX, 16
valovita: Zamuti se valovita (Vuk IX, 16: 428)
mutna valovita: Mutna tee valovita (Vuk II, 25: 17)
brza: Brzom Tarom i Pivom krvavom (Vuk IX, 31: 120)
bez atribucije: Omer-paa preko Tare krenu (Vuk IX, 32: 528)

TEFERI
studena voda: Kod studene vode Teferica (Vuk IV, 33: 445)
TEKIJA
voda: Kad su doli do vode Tekije (MH VIII, 12: 13)

TIMOK
voda: I Timok su vodu prebrodili (Vuk II, 38: 113), Vuk IV, 62
zlatni potok: Na Timoku zlatnome potoku (Vuk III, 10: 67)
bez atribucije: Dok je meni na Timoku Veljka (Vuk IV, 40: 15), Vuk IV, 62
[za tumaenje Timoka grada" u KH II, 44 vidi Deteli 207 s.v.j
TISA
voda: Poinue na Tisu na vodu (Vuk VI, 8: 62), Vuk VI, 72; Vuk VII, 12, 13
voda ladna: Kad dodose Tisi vodi ladnoj (Vuk VI, 72: 139), Vuk VII, 12, 13
pusta: je pusta Tisa ustanula (Vuk VII, 12: 438)
bez atibucije: Svi svatovi Tisu prebrodili (Vuk VII, 12: 364)
[u Vuk VIII, 26 ~ Tisa planina]

TOPLICA
voda ledena: Od Toplice, od vode ledene (MH IV, 49: 318)
voda studena: Na Toplici na vodi studenoj (Vuk HI, 10: 61)
TRAVICA
voda: Nie kule do vode Travice (KH II, 62: 117)
TREBINICA
voda: S I jeve strane vode Trebinice (Vuk IX, 26: 475)

TRONOA
rijeka: Kod Loznice na rjeci Tronoi (Vuk II, 37: 44)
TRUTINA
voda: Pa poera na vodu Trutinu (Vuk II, 94: 180)
voda studena: Na Trutinu na vodu studenu (Vuk II, 94: 159)
bez atribucije: De je Ivan do'o na Trutinu (Vuk II, 94: 185)
TUIMA, Tuina
TuSima
voda: Pod Malisko kod vode Tuime (Vuk VII, 55: 194)
Tuina
voda: I Tusinu vodu pregazio (Vuk VIII, 11: 94)

- 1 8 -
Epska hidronimija 471

UBAVA
vodica ladna: Od Ubave, od vodice ladne (SANU III, 52: II)
bez atribucije: Mi letimo jutros od Ubave (SANU III, 52: 28)

UNA
hladna: Prenes'te me preko Une hladne (Vuk VIII, 41: 50)
ladna: Vodi vojsku pokraj Une ladne (SANU III, 73: 35)
ledena: Kad ja glemih niz Unit ledenu (MH III, 4: 53), MH IV, 37, 41
studena: I Golubi kod Une studene (MH III, 4: 380), SM 40
bez atribucije: Bainu Unu prebrodie (Vuk VIII, 41: 25), SM 40; KH I,
32; MH III, 4, 18; MH IX, 17

UVAC
voda kalovita: I do Uvea vode kalovite (Vuk IV, 62: 124)
valovni: Pravo bjee Uvcu valovnome (Vuk IV, 62: 58)

VARDAR
voda; Do Veleza i vode Vardara (Vuk II, 30: 4), Vuk VI, 29
[u Vuk IV, 8 Vardar planina]

VERUA
voda: Ajd' izidi na vodu Veruu (SM 28: 7)
[u svim ostalim primerima Verua visoka plaina"]

VLAHINJA, Lahinja
Vlahinja
voda: ekajte ga na vodu Vlahinju (SM 8: 35), SM 99, 140
bez atribucije: Kod Vlahinje trudna poinula (SM 140: 96)
Lahinja
voda: ekajte me na vodu Lahinju (SM 99: 83)

VRANJEVAC
duboki potok: Vi' Vranjevca duboka potoka (Vuk IV, 26: 196)
VRBAS
voda: Sve odake kraj vode Vrbasa (MH VIII, 4: 179)
vodica: Ve se vrati uz Vrbas vodicu (MH VIII, 4: 198)
studeni: Pa eto me uz Vrbas studeni (MH VIII, 4: 184)

VRBOVA
voda: Kad su bili na vodu Vrbovu (Vuk III, 28: 325)
bez atribucije: Pa objesi agu kod Vrbove (Vuk HI, 28: 334)

VUK A, Vukova
Vuka
bez atribucije: Ba na Vuki ispod Vukovara (SANU II; 56: 184)
Vukova
voda: 1 ti sadi na vodu Vukovu (MH I, 53: 128), MH II, 69

21
472 Mirjana Deteli

vodica: Da prepliva vodicu Vukovu (MH I, 53: 292), MH II, 69

ZAJOVIA BARA
zelena: U zelenu baru Zajovia (Vuk IV, 58: 382)

ZELENO JEZERO
bez atribucije: Pa su dosli Zelenu jezeru (MH IX, 24: 10)
[inae svuda apelativ; ovde, prema kontekstu, hidronim]

ZETA
voda: ga voda Zeta unijeia (Vuk IV, 9: 156), Vuk VIII, 28, 73; SANU
IV, 19
voda ladna: Dok dooe Zeti vodi ladnoj (Vuk IV, 9: 104), Vuk IV, 10;
Vuk IX, 4, 10
voda valovita: Krajem Zete vode valovite (Vuk IV, 9: 118), Vuk VIII, 73
rijeka: Od rijeke Zete do Suice (Vuk VIII, 58: 132)
hladna: njim pobjee preko Zete hladne (Vuk IX, 1: 473)
ladna: Prenesoe preko Zete ladne (Vuk VIII, 73: 1807), Vuk IX, 30
studena: I studenu Zetu prijedose (Vuk VIII, 73: 1795)
valovita: Na obalu Zete valovite (Vuk VIII, 58: 212), Vuk VIII, 73
pusta: AV je pusta Zeta ustanula (Vuk IV, 9: 105)
ravna: I Suica ukraj Zete ravne (Vuk VIII, 73: 2198)
velika: Velika je Zeta ustanula (Vuk VIII, 73: 2197)
bez atribucije: Sjutra Zetu prijei ne moe (Vuk VIII, 73: 1789), Vuk
VIII, 74; Vuk IX, 5, 30

ZLATICA
voda: Kad dodoe do vode Zlatice (Vuk IV, 6: 130)
vise Podgorice: Kraj Zlatice vise Podgorice (Vuk IV, 6: 2), Vuk IV, 10, 11
bez atribucije: A kad bie na most od Zlatice (Vuk IV, 6: 135), SANU IV, 34

ZMAJEVAC
voda studena: Od Zmajevca od vode studene (Vuk II, 43: 36)

ZRMANJA
voda: Na Zrmanju vodu doletio (MH IX, 13: 280)
hladna: Jedni idu do Zrmanje hladne (MH III, 11: 100)
bez atribucije: Od Zrmanje pa do Zvonigrada (KH II, 60: 49), MH III, 11
ELJAVA
bez atribucije: Od Klokoa na grlo eljave (MH IX, 1: 96), MH IX, 17
Epska hidronimija 473

Tabela 3: ATRIBUCIJA UZ EPSKE HIDRONIME

I - IMENIKA ATRIBUCIJA

1.1. IMENICA
VODA
ATRIBUT PRIMER LOKACIJA FREKVENCIJA 7
Dok na Bau vodu
Baa voda Vuk VIII, 66: 128
vojska doe
Pored Batra vode nek
Batar voda Vuk IV, 34; 145
postavi
Od Jelice do vode
Bijelica voda Vuk IV, 46: 131
B'jelice
U primorju kod vode
Vuk II, 24: 21
Bistrice
I poao niz vodu
Vuk II, 31: 60
Bistricu
Sedam baci u vodu
Vuk VI, 43: 267
Bistricu
A od Hlivna i vode
MH III, 12: 944
Bistrice
Bistrica voda
MH III, 18: 460 581
Do Bistrice vode na
MH III, 19: 197 200
obatu
Od bila Hlivna i vode
MH IV, 30: 538
Bistrice
MH IV, 43: 464
Od Glinice do vode
MH IV, 36: 174
Bistrice
Na Bjelicu vodu
Bjelica voda Vuk IV, 45: 328
naterae
Od Gorice do vode
Bobu voda SM 85: 7
Bobua
Kad je bila na vodu
Vuk II, 26: 151
Bojanu
Bojana voda
Ona side na vodu
Vuk VII, 10: 3 19, 133
Bojanu

7
Arapska cifra oznaava broj stiha u kojem se primer ponavija.

- 6 9 -
474 Mirjana Deteli

Bojanu vodu
Vuk VII, 21: 162 221
prebrodio
Pa mi pade u vodu
SANU II, 15: 41
Bojanu
Doe Vue na vodu
Bojana voda SANU IV, 16: 99
Bojanu
Jadan Vuko na vodu
SANU IV, 25; 97 104
Bojanu
U Bojanu vodu
MH II, 6; 5 21, 27, 42, 54, 63
zagazila
Ba na uu kod vode
Bosut voda Vuk IV, 30: 120
Bosuta
Nek te eka na vodi
Bosuta voda Vuk II, 75: 106
Bosuti
Dok dodoe vodi
Bukovica voda Vuk VIII, 11: 158
Bukovici
I Bunu ti vodu
Buna voda Vuk IV, 57: 198
pregazila
Gonie se do vode
Bunar voda MH IX, 1: 132
Bunara
Goni arca do Cetine
MH II, 15: 142 156
vode
Kad je doa' na vodu
Cetina voda MH VIII, 8: 74
Cetinu
Na Cetinu vodu
MH IX, 13: 98 214, 254, 265, 301
doletio
Od abljaka do vode
Vuk II, 89: 373 404, 549, 574
Cetinje
Cetinja voda
Pa sioe na vodu
Vuk III, 76: 113
Cetinju
Pogled' bee, do
Crva voda KH II, 60: 29 133, 162
vode Crvaca
Na Krbavu do vode 927, 932, 933, 939,
Crvaa voda KH II, 62: 917
Crvae 940
Die etu od vode
MH III, 6: 8
Crvaa
Svak iziazi do vode
Crva voda MH III, 7: 654
Crvaca
Doceka ih kod vode
MH III, 10: 412 471
Crvaa

- 1 8 -
Epska hidronimija 475

Pred Udbinom kod MH III, 17: 410 417, 435, 735


vode Crvaa MH IV, 27: 679
Vi ostan'te kod vode
MH III, 22: 393 402, 410, 418, 433
Crvaa
Pa nek sadu do vode
MH IV, 28: 224 255, 314
Crvaa

Crva voda Izjaite do vode


MH IV, 29: 763 968
Crvaa
Otiskoe od vode
MH IV, 31: 72
Crvaa
Nek izlazi do vode
MH IV, 34: 210 212, 268, 271, 524
Crvaa
Kad izjaha do vode
MH IV, 43: 248 312
Crvaa
Kada dode na vodu
Vuk VI, 2: 162
atrnju
Pa dodoe na vodu
atrnja voda Vuk VI, 53: 111 146, 151
atrnju
Pa on side na vodu
VukVII, 7: 122
atrnju
A kad vodi obanici
Vuk VII, 36: 4 161, 174
dode
obanica voda
Dokle vodi obanici
SANU III, 7: 5
dode
Ukraj vode ukraj
Ciotina voda Vuk , 24: 30
iotine
Poveu ih na vodu
Danica voda SM 82: 104 135, 146
Danicu
A kad bio na vodu
Danica voda Vuk IV, 43: 55
Danicu
Od Bele do vode
Debela voda SANU 11, 30: 1010
Debele
Dok dooe na
Dragalj voda Vuk VIII, 55: 70
Dragalj na vodu
I on vodu Dravu
SANU II, 56: 188
prebrodio
Drava voda
Pa je Dravu vodu 364, 369, 370, 378,
KH I, 17: 216
navratio 737
Odjaha ga kod vode
Draica voda MH III, 12: 389
Draice

- 6 9 -
476 Mirjana Deteli

Druga ide preko vode


Drim voda SM 136: 84
Drima
Rau crkvu ukraj
Vuk II, 24: 31
vode Drine
Zdravo Drinu vodu
Vuk II, 31:130
prebrodio
Kod Sokoia ukraj
Vuk II, 37: 42
vode Drine
Od Vidina do
Vuk IV, 28: 622 625
vode Drine
S vojskom ode uz tu
Vuk IV, 29: 43
vodu Drinu
Srpska vojska Drinu
Vuk IV, 32: 16
vodu pree
Prelijeu preko vode 95, 130, 470, 619,
Drina voda Vuk IV, 33: 90
Drine 626
Ali-paa Drini vodi 48, 133, 149, 178,
Vuk IV, 34: 2
doe 356
to eta Drini
Vuk VII, 45: 191 208, 242
vodi sila
Da na Drinu vodu
SM 29: 40 43, 45
zapanemo
Kad je doo nasred
MH I, 36: 21 33
vode Drine
Kud god ide, Drini
KH I, 4: 248
vodi side
Pa ondalen preko
KH I, 15: 35 112
vode Drine
Dubenica voda Od epae vode
Vuk IX, 32: 1523
epaa Dubenice
Pravo zdravo na
MH I, 33: 121
Dunaj na vodu
Udri konja na Dunaj
MH 1, 55: 387 403
na vodu
Dunaj voda
Zagazila u Dunaj u
MH I, 61: 10 22
vodu
Saerae u Dunaj u
MH I, 65: 489 506, 519
vodu
I sav Banat do vode
Vuk II, 98: 15
Dunava
Dunav voda
Preko Save i vode
Vuk III, 9: 22
Dunava
Epska hidronimija 477

S vojskom pode put


Vuk VII, 57; 149 243
vode Dunava
Na brijegu spram
vode Dunava SANU II, 59: 3

Dodoe na vodu
SANU III, 44; 51
Dunavu
Da me prate do vode
SANU III, 71: 93 98
Dunava
01 me baci u vodu
MH I, 50: 223
Dunavu
Da je Dunav ne
Dunav voda MH II, 21: 50 53
odnese voda
Bjesmo jednom na
SM 104: 36
Dunav na vodu
Na obali te vode
SM 148: 24 44
Dunava
Zdravo Dunav vodu
KH I, 2: 1223
prelazili
Ravnim poljem kraj
KH I, 21: 190
vode Dunava
Niz Dunav se vodu
KH II, 61: 513
otisnuti
Otite se niz vodu
Vuk II, 101: 52
Dunavo
Dok odemo na vodu
SM 95: 146 161, 163, 170, 171
Dunavo
Dunavo voda
Doturi ga u vodu
SM 121: 33
Dunavo
njim odlazi uz
SM 148: 32
vodu Dunavo
Do Otoca, do vode
KH II, 60: 50
Gaice
371, 376, 871, 1035,
Gaica voda 1036, 1093, 1106,
Niz Vrhove do vode
KH II, 62: 66 1145, 1245, 1250,
Gaice
1261, 1346, 1359,
1539
I Gaticu vodu
Gatica voda MH III, 9: 430 610
prometnue
Glamo voda i ta je
Glamo voda SANU III, 32: 6
daleko
478 Mirjana Deteli

Glinu vodu na
Glina voda KH 1, 33: 43
brodovim' proli
Dok na vodu, na
Gorada voda SM 48: 15 105
Goradu, doe
Kod Grabarske vode
Grabarska voda MH IV, 38: 1026
na obali
A kad bio na vodu
Jabuka voda SM 153: 9 54
Jabuku
Pa na Jadar vodu
Jadar voda Vuk IV, 33: 440
udarie
Na Javorak vodu
Javorak voda Vuk VII, 49: 48
zapanue
Poi vilo na vodu
Jordana voda MH I, 45: 841 846
Jordami
A od huke vode
Jordanija voda MH I, 1: 37
Jordanije
Prijeoe vodu
Joanica Vuk II, 40: 197
Joanicu
Zajmite rne vodi
Kaladijnska voda Vuk II, 8: 270 278, 282, 289, 295
Kaladijnskoj
Tu dooe na Kladu
Klada voda SM 16: 49
na vodu
Sluga doe vodi
Kolenica voda KH I, 7: 192 209
Kolenici
e provrela voda
Komarnica voda SANU IV, 32: 2 18
Komamica
Kad su doli do vode
Vuk VIII, 37: 98 100, 112
Korane
Turci idu kraj vode
SANU III, 74: 68
Korane
A od gore do vode
Korana voda MH IV, 40: 1053
Korane
Pa Koranu vodu
MH IV, 41: 80
pregazie
Koranu vodu
MH IX, 1: 127
pregazie
Konja nagna na vodu
Korava voda SANU III, 65: 46
Koravu
I dooe na vodu
Korita voda Vuk IX, 2: 194
Korita

-18-
Epska hidronimija 479

Dovesu ih na vodu
Korunu SANU HI, 55: 79 108, 114, 127, 177
[misli se na Koranu]
Koruna voda
Sustie ga na vodu
Korunu SM 65: 51 68, 75, 130, 148, 150
[misli se na Koranu]
Svi ajdemo vodi
Kostajnica voda SANU III, 11: 38 71
Kostajnici
I Vazuu kraj vode
Krivaja voda Vuk II, 24: 33
Krivaje
se voda zove
Kukavica voda MH IV, 31: 151 173, 178, 182
Kukavica
e ja dooh na vodu
Kusida voda Vuk IV, 5: 83 158, 183
Kusidu
Od Cmoga drenka do
Lab voda SANU II, 30: 1006
vode Laba
ekajte me na vodu
Lahinja voda Lahinju SM 99: 83
[vide: Vlahinja]
Na nahiju na kraj
Lim voda Vuk IX, 32: 662 668
vode Lima
Ba od Save do vode
Maldana voda SANU III, 76: 9
Maldane
kad doe na vodu
Mandina voda Vuk IX, 13: 738
Mandinu
Okree se niz vodu
Vuk II, 57: 16, 60
Maricu
Odi, Stevo, na vodu 67, 81, 89, 98, 114,
SANU II, 33: 15
Maricu 162
Marica voda
Pa je baci u vodu
SANU , 38: 104
Maricu
Pa je baca u vodu
MH , 5: 122
Maricu
Kada pojdu na 18, 31, 47, 49, 56,
Miletin voda Vuk III, 84: 19
Miletin vodu 69, 79
Dok dooe na vodu
Vuk IV, 49: 66
Morau
Pade Ture u vodu
Moraa voda Vuk VIII, 5: 53
Morau
I Morau vodu
Vuk VIII, 73: 2726 2756
prelazie
480 Mirjana Deteli

A Moraa voda
Vuk IX, 1: 335
uspljuskuje
Od Cijevne do vode 554, 587
Vuk IX, 10: 141
Morae
Hajde s vojskom na 157, 163, 251
Vuk IX, 11:102
vodu Morau
A kad dode na vodu
SM 42: 90
Morau
Od Morae do vode
Moraa voda SM 49: 25
Ribnice
Slomie ih do vode
SM 50: 67
Morae
Zgnae Turke na
SM 85: 100
vodu Morau
Pa Morau vodu
SM 134: 47 64
prijedoe
Bacio ga u vodu 65, 75, 76
SM 174: 64
Moracu
Ode pravo uz vodu
Vuk II, 31: 53 211
Moravu
U Kruevcu kod vode
Vuk 11, 32: 153
Morave
Otite se niz vodu 80
Vuk II, 82: 40
Moravu
Morava nas voda 105, 106
Vuk II, 84: 104
odranila
Nagone se u vodu
Vuk IV, 31: 365 366
Moravu
Mutaf Lazo od vode
Vuk IV, 38: 22
Morave
Morava voda
I prooe na vodu
Vuk IV, 40: 26
Moravu
Na Moravu vodu
Vuk IV, 45: 197 221, 227, 255, 258
nagazie
Pade Turin u vodu
Vuk IV, 46: 123
Moravu
A kad dode do vode
SANU II, 78: 46
Morave
Kad je doo do vode 24, 28, 87
SANU 11, 78: 10
Morave
Morava nas voda
MH I, 69: 125 126
othranila
Epska hidronimija 481

Ode Jana na vodu


Mori voda Vuk II, 101: 94 133, 135
Moria
Dok dooe vodi
Motanica voda SM 135: 204
Motanici
Dokle vodu Mukijea
Mukije voda KH III, 4: 722
nae
Bacie ih u vodu
Vuk VII, 44: 240
Neretvu
Hajde, sine, uz vodu
MH VIII, 4: 155
Neretvu
Neretva voda
Na Neretvu vodu
MH IX, 13: 119
doletio
U Ulogu kraj vode
KH I, 7: 130 162
Neretve
Do napi se vode
Nesretnica voda SM 169: 223 238
Nesretnice
Otle emo niz vodu
Nonica voda SANU IV, 45: 29
Nonicu
I na Tami i na Parac
Parac voda Vuk VIII, 32: 28
vodu
Osvanuo vodi
Peruica voda Vuk VIII, 73: 1474
Peruici
Preko Pive vode
Vuk IX, 19: 49
proerae
Piva voda
Vise Pive, vile vode
KH III, 14: 155
side
Dok stigoe na vodu
Plavenac voda KH II, 57: 38
Plavenac
On je Prelog vodu
Prelog voda MH I, 62: 28 45
preskoio
480, 481, 575, 582,
Tuc'te Promin kod 621, 675, 721, 739,
Promina voda MH III, 5: 165
vode Promine 745, 759, 764, 776,
862, 864
Na Prutu ih vodu
Pruta voda KH I, 20: 213
natjerae
Na Rabu je vodu
SM 15: 192
nagonila
Odvud Raba voda
Raba voda MH IV, 46: 442
zaklonila
Oni Rabu vodu
MH IV, 47: 188
prebrodie

- 6 9 -
482 Mirjana Deteli

Preko Ratnje vode


Vuk IV, 49: 48
pobjegoe
Ratnja voda
I na Ratnju vodu
SM 174: 60
udario
U Resavi kraj vode
Ravan voda Vuk II, 35: 57
Ravana
Na brijegu kraj vode
Resava voda Vuk VI, 28: 2
Resave
Do Dubrave i vode
Ruica voda KH II, 66: 252
Ruice
Turi oi uz tu vodu
Vuk 11, 93: 52
Savu
Na Pocerju pokraj
Vuk III, 10: 39
vode Save
Ima trave vode 124, 133, 134, 151,
Vuk III, 53: 123
Save? 168
Po Posavlju vode
Vuk IV, 33: 400
Save
je bio pokraj vode
Vuk IV, 35: 163 363
Save
Sava voda
U otoku pokraj vode
Vuk VI, 6: 29
Save
Kada dode ukraj vode
Vuk VII, 2: 67 191, 199, 227, 248
Save
Dok na Savu vodu
Vuk VII, 30: 387 405, 412, 415, 423
dolazili
Kada dode preko
SANU III, 39: 168 188
vode Save
U Gradikom pokraj
EH 5: 1100
vode Save
Od Kosanice do vode
Sazlija voda SANU II, 30: 999
Saziije
njima pode na vodu
Seljanska voda Vuk VIII, 29: 100
Seljansku
Kad je bio na vodi
Servana voda Vuk II, 69: 3
Servani
Pokraj Laba i vode
Vuk II, 44: 102 315, 317, 502
Sitnice
Kad ja dodo na vodu
Sitnica voda Vuk II, 47: 127 133, 159
Sitnicu
I nagoni na vodu
Vuk 11, 50/V: 14
Sitnicu
Epska hidronimija 483

I on pade kraj vode


Vuk 11, 58: 3 30, 77, 87, 102
Sitnice
Sitnica se voda
Vuk IV, 11: 132
premostila
Na Sitnicu vodu
Vuk VI, 12: 99
dolazio
Skakala je po vodi
Vuk VI, 15: 5
Sitnici
Sitnicu je vodu
Vuk VI, 29: 113
prebrodio
Kad su doili na vodu
Vuk VII, 23: 205 215, 287, 296
Sitnicu
Sitnica ih voda
Vuk VIII, 63: 221
obranila
Od Lisice i vode
Vuk VIII, 65: 2
Sitnice
Od Pritinje do vode
SANU II, 30: 1003
Sitnice
otide na vodu
Sitnica voda SANU II, 74: 19
Sitnicu
Kad doemo na vodu
SANU III, 20: 385
Sitnicu
Kad su doli na vodu
SANU III, 35: 5 128, 143
Sitnicu
I pre'o je na vodi 134, 154, 156, 172,
SM 72: 11
Sitnici 181, 186, 262, 293
A kad bio na vodu
SM 94: 85 304
Sitnicu
Na Sitnicu vodu
SM 99: 56
pregazise
Opravi ga na vodu
SM 125: 55 95, 136, 148
Sitnicu
Druga pala kraj vode
KH I, 60: 3 35
Sitnice
Na Muhaa na vodu
KH I, 17: 541
Sitnicu
Goni konja do vode
KH III, 3: 361
Sitnice
Bre sili vodi
Skakavica voda Vuk VIII, 11: 311
Skakavici
Na Slatinu vodu
Slatina voda Vuk IV, 10: 185
dohodie

- 6 9 -
484 Mirjana Deteli

Trei vjetar od vode


Slatina voda SM 61: 26
Slatine
Tu dodoe na vodu
Studenac voda Vuk VIII, 18: 23
Studenac
A kad doe na vodu
Stupnica voda Vuk II, 97: 46 59, 149, 150, 158
Stupnicu
Od Zagrede do vode
Vuk VIII, 18: 60
Suice
Suica voda
Pod Gariu na vodu
SM 84: 9
Suicu
A Dunajem do
arviz voda SANU 11, 66: 59 77
arviza vode
Doklen bie na vodu
argizda voda Vuk VI, 49: 592 613, 619
argizdu
I Drobnjake sve do
Vuk IV, 17: 11
vode Tare
U Banskome blizu
voda Vuk VII, 8: 2
vode Tare
I je vodu
Vuk IX, 16: 288 616, 617
preminula
Kad su doli do vode
Tekija voda MH VIII, 12: 13
Tekije
I Timok su vodu
Vuk II, 38: 114
prebrodili
Timok voda
Od istoka do vode
Vuk IV, 62: 125
Timoka
Poinue na Tisu na
Vuk VI, 8: 62 97
vodu
Dok na Tisu vodu
Vuk VI, 72: 53 54
nagazio
Tisa voda
Tebe Tisa voda
Vuk VII, 12: 365 402, 437, 464, 487
odnijela
I na Tisu vodu
Vuk VII, 13: 189 190, 202, 222, 245
nagazie
Nie kule do vode
Travica voda KH II, 62: 117 399, 541, 661
Travice
S I'jeve strane vode
Trebinica voda Vuk IX, 26: 475
Trebisnice
Pa poera na vodu 195, 200, 212, 216,
Trutina voda Vuk 11, 94: 180
Trutinu 290, 314, 324
Pod Malisko kod
Tuima voda Vuk VIII, 55: 194
vode Tuime

- 1 8 -
Epska hidronimija 485

I Tuinu vodu
Tuina voda Vuk VIII, 11: 94 129
pregazio
Do Veleza i vode
Vuk II, 30: 4
Vardara
Vardar voda
Skoplja i vode
Vuk VI, 29: 77
Vardara
Ajd' izidi na vodu
Verua voda SM 28: 7 34
Veruu
ekajte ga na vodu
Vlahinju
SM 8: 35 87
fisto to i Lahinja,
vide]
iVlahinja voda
Posle njega na vodu
SM 99: 143
Vlahinju
Do Peleah i vode
SM 140: 85 96
Vlahinje
Sve odake kraj vode
Vrbas voda MH VIII, 4: 179 195
Vrbasa
Kad su bili na vodu
Vrbova voda Vuk III, 28: 325
Vrbovu
I ti sadi na vodu
Vukova voda MH I, 53: 128 251, 291, 425
Vukovu
MH II, 69: 128s 251, 291, 425
ga voda Zeta
Vuk IV, 9: 156
unijela
Dok na Zetu vodu
Vuk VIII, 28: 82
dolazie
Zeta voda
I Zetu u vodu
Vuk VIII, 73: 2371 2827
prelaziti
Preko Zete vode
SANU IV, 19: 108
pregazili
Kad dodoe do vode
Zlatica voda Vuk IV, 6: 130 139, 144
Zlatice
Na Zrmanju vodu
Zrmanja voda MH IX, 13: 280 281
doletio

VODICA
Odnese je
J Kustda L, , -
Kusida vodica Vuk IV, 5: 86 5, 91
L vodica '

Pesme MH I, 53 i MH II, 69 su identine - jedna ista pesma u dve zbirka pod dva razlicita
naslova.

- 6 9 -
486 Mirjana Deteli

Prebrodio vodicu
Marica vodica SANU 11, 33: 109
Maricu
Da dojdemo do
Sitnica vodica MH 11, 8: 151
vodice Sitnice
Ve se vrati uz Vrbas
Vrbas vodica MH VIII, 4: 198
vodicu

Da prepliva vodicu MH I, 53: 292


Vukova vodica
Vukovu MH II, 69: 292

VRELO
Pobjegnue vrelu i
Cetina vrelo KH III, 9: 198
Cetini
Tamo ozdo sa vrela
Cetinja vrelo KH HI, 9: 984 97, 948
Cetinje
I ugleda vrelo
arganovo vrelo KH II, 61: 219 414, 736, 747
arganovo

RIJEKA
Same vode sa r'jeke
Jordana rijeka MH I, 45: 831 843, 861
Jordane
U Nester se r'jeku sa-
Nester rijeka Vuk VII, 57: 212 213
Hvae
Po brijegu rijeke
Suica rijeka Vuk VIII, 58: 126
Suice
Kod Loznice na r'jeci
Tronoa rijeka Vuk II, 37: 44
Tronoi
Od rijeke Zete do
Zeta rijeka Vuk VIII, 58: 132 259
Suice

I.2.DVE IMEN1CE
VODA STUDENAC
Od Kotara do vode
Nesretnica voda studenca,
SM 169: 211, 212
studenac to se voda
Nesretnica zvae

VODA RIKA
Pokraj rike vode
Jordanija voda rika MH I, 1: 3
Jordanije

- 1 8 -
Epska hidronimija 487

1.3. IMEN1CA I PRIDEV


VODA LADNA
Kad dooe Bosni
Bosna voda ladna Vuk VII, 33: 54
vodi ladnoj
Tu ja znadem jednu
vodu ladnu,
atrnja voda ladna Vuk VI, 53: 97, 98
I ona se atrnja
poziva
Ukraj Drine, ukraj
Vuk IV, 28: 23
vode ladne
Drini vodi ladnoj na
Vuk IV, 33: 602 605, 620
obalu
Drinu vodu
Vuk IV, 34: 12
prebrodiu ladnu
Iskraj Drine iskraj
Vuk VII, 21: 20
vode ladne
Drina voda ladna
Prijeoe Drinu vodu
Vuk VII, 35: 36
ladnu
I skoiu u
SANU II, 63: 32
Drin'-vodu ladnu
Dok dodoe na
SANU III, 23: 97 117
Drin'-vodu ladnu
1 dooe na
SANU HI, 38: 126 140
Drin'-vodu ladnu
Nit u tebi Dunaj vode
MH II, 34: 30 36, 41
ladne
Dunaj voda ladna
Pa nalazi Dunaj vode
MH II, 72: 16
ladne
Ladni Dunav vodu
Dunav voda ladna Vuk VII, 57: 154
preplovila
Kade dode Jadru vodi
Jadar voda ladna Vuk IV, 24: 44
ladnoj
Ukraj Laba ukraj
Lab voda ladna Vuk II, 31: 78
vode ladne
Kraj Marice, kraj
Marica voda ladna SANU II; 38: 27
vode ladne
Tjerae nas
Prelog voda ladna MH I, 62: 26
Prelog-vodi ladnoj
Vie Rake, vise vode
Raka voda ladna Vuk II, 40: 127 195
ladne
488 Mirjana Deteli

Preko Save preko


Vuk III, 68: 3
vode ladne
Sava voda ladna
Uza Savu, uza vodu
Vuk IV, 35: 238
ladnu
Kod Sitnice do te
Sitnica voda ladna Vuk VIII, 63: 90
vode ladne
I ustavi arac-vodu 73, 94, 110, 129,
Vuk , 12: 54
ladnu 146, 166
arac voda ladna
Ukraj arca, ukraj
Vuk IV, 24: 101
vode ladne
Pa ih nosi voda
Vuk IX, 16: 561
ladna
voda ladna **
Pokraj Tare pokraj
Vuk IX, 33: 17
vode ladne
Kad dooe Tisi vodi
Vuk VI, 72: 138
ladnoj
A kad dode Tisi vodi 363, 401, 405, 411,
Tisa voda ladna Vuk VII, 12: 103
ladnoj 448, 454
Dok dodoe Tisi vodi
Vuk VII, 13: 215
ladnoj
Pred nami Vrbas,
Vrbas voda ladna SANU III, 80: 85
voda ladna
Dok dooe Zeti vodi
Vuk IV, 9: 104
ladnoj
Zetu ladnu vodu
Vuk IV, 10: 184
pregazie
Zeta voda ladna
Kade dode Zeti vodi
Vuk IX, 4: 30
ladnoj
I da minu Zetu vodu
Vuk IX, 10: 68
[ ladnu

VODA HLADNA
Na Bojani, na 'noj
Bojana voda hladna MH II, 6: 2
vodi hladnoj

Krajem Drave, krajem KH I, 17: 299


Drava voda hladna
vode hladne KH I, 23: 408
S one bande Drine
SM 29: 42
vode hladne
Drina voda hladna
Da se vozi Drinom
SM 101: 292
vodom hladnom
Epska hidronimija 489

Preskoie Drinu
Drina voda hiadna KH I, 4; 259 267, 268
vodu hladnu
Kraj Drinjace, krajem
Drinjaa voda hiadna KH II, 73: 464
vode hladne
Iz nje tee Dunaj
Dunaj voda hiadna MH I, 45: 270
voda hiadna
Na Javorje, na tu
Javorje voda hiadna SM 16: 70
vodu hladnu
Nego sama Jordan
Jordan voda hiadna MH I, 1: 31
voda hiadna
A sioe Pivi vodi
Piva voda hiadna KH III, 14: 122 166
hladnoj
Pokraj Prute, pokraj
Pruta voda hiadna KH I, 20: 9
vode hladne
Ti e nai Save vode 97, 116, 122, 150,
Sava voda hiadna MH I, 35: 82
hladne 161, 172

VODA LEDENA
Ja ledena vodo
Kukavica voda ledena MH IV, 31: 201
Kukavice!
Kod Promine kod
Promina voda ledena MH III, 5: 156
vode ledene
Od Toplice, od vode
Toplica voda ledena MH IV, 19: 318 365, 456
ledene

VODA STUDENA
Begovac voda Kod Begovca kod
Vuk VIII, 39: 22
studena vode studene
U Bojani u vodi
Vuk VII, 10: 10
studenoj
Bojana voda studena
Na Bojanu, na vodu
MH II, 14: 109 200
studenu
Na Bresticu, na vodu
Brestica voda studena SM 175: 27
studenu
Od studene od vode
Cetinja voda studena Vuk II, 89: 547
Cetinje
Do atrnje do vode
atrnja voda studena Vuk VII, 1: 86
studene
obanica voda Na studenu vodu
Vuk VII, 36: 3
studena obanicu
490 Mirjana Deteli

Kod Draice, kod


Draca voda studena MH III, 12: 72 95
vode studene
Preko vode studene
Dremica voda studena Vuk VI, 29: 32
Dremice
U Dunaju, vodi u
MH II, 20: 381
studenoj
Dunaj voda studena
Na Dunaju, na vodi MH 11, 46: 68
studenoj MH IX, 9: 148
I do vode studene
Dunav voda studena SM 161
Dunava
Na Dunavo na vodu
Dunavo voda studena Vuk II, 14: 2
studenu
Grabovica voda Na studenu vodu
SM 50: 21
studena Grabovicu
Od studene vode
Ibrtica voda studena SM 134: 4 12, 23, 88
Ibrtice
Na studenu vodu
Jahorika voda studena Vuk II, 95: 50
Jahoriku
Na Javorak na vodu
Javorak voda studena Vuk VII, 49: 33
studenu
Na Korunu na vodu
Koruna voda studena studenu SM 65: 140
[= Korana]
Krucica voda Na Kruicu, na vodu
SM 122: 31
studena studenu
Na Marici na vodi
Marica voda studena Vuk II, 57: 50
studenoj
Marulja voda Do Marulje do vode
SM 8: 69
studena studene
Kod studene vode
Mukije voda studena KH III, 5: 481
Mukijea
Kod Neretve kod
Vuk III, 81: 240
vode studene
Neretva voda studena
Na Neretvi na vodi
Vuk VII, 44: 77 95
studenoj
Od Kotara do vode
Nesretnica voda studenca,
SM 169: 211, 212
studenac to se voda
Nesretnica zvae
Od Presjeka od vode
Presjek voda studena Vuk IX, 29: 143
studene

- 1 8 -
Epska hidronimija 491

A do Ratnje do vode
Ratnja voda studena Vuk IV, 49: 30
studene
Kod Sitnice kod vode
Vuk II, 45: 191
studene
Sitnica voda studena
Na Sitnicu na vodu SM 32: 2
studenu SM 125: 30 48, 67, 87, 127
argizda voda Na studenu na vodu
Vuk VI, 49: 437
studena argizdu
Uza tiru, uz vodu
tira voda studena Vuk IV, 33: 461
studenu
Kod studene vode
Teferi voda studena Vuk IV, 33: 445
Teferia
Na Toplici na vodi
Toplica voda studena Vuk III, 10: 61
studenoj
Na Trutinu na vodu
Trutina voda studena Vuk II, 94: 159 174
studenu
Zmajevac voda Od Zmajevca od vode
Vuk II, 43: 36
studena studene

VODA VALOVITA
1 Morave, vode
Morava voda valovita Vuk IV, 45: 62 3
valovite
Uza Savu vodu
Sava voda valovita Vuk IV, 35: 348 358
valovitu
deri, Taro, vodo
voda valovita Vuk IX, 16: 563
valovita
Krajem Zete vode
Vuk IV, 9: 118
valovite
Zeta voda valovita
deri, Zeto, vodo
Vuk VIII, 73: 2832
valovita

VODA PLAHOVITA
Drinjaa voda U Drinjaci, vodi
KH II, 73: 481
plahovita | plahovitoj

VODA TIHA
, Dokle doe tihojJ vodi
Sava tiha voda L, . Vuk II, 93: 46
Savi
492 Mirjana Deteli

VODA VELIKA
Kaladijnska voda Iz vehke vode L , , .. . . ,r
i-i v 1 ?. - 1 Vuk II, 8: 150 165
ivehka jKaladijnske I I 1

VODA DEBELA
~ .. . , . , , Na Cetinji na vodi
Cetmia
J voda debela , , , . J Vuk III, 10: 99
debeloj

VODA KAMENITA

Ratnja voda kamenita [ D n a , R a t o J U Vodu


Vuk IV, 48: 200 |
j - jkamemtu

VODA KALOVITA
I do Uvea vode
Uvac voda kalovita Vuk IV, 62: 124
kalovite

VODA TANKA

Jasenica voda tanka p z n a d y ode tanke K/uk IV, 40: 2


jjasemce j

VODA BEGOVA
Crvaa 1 vode
Crva voda begova
0 MH IV, 29: 928
j begove

VODICA LADNA
Na Maricu, na vodicu
Marica vodica ladna MH II, 4: 2 37, 125
ladnu
Na Sitnici, na vodici
Sitnica vodica ladna MH II, 8: 93 125, 128, 149
ladnoj
Od Ubave, od vodice
Ubava vodica ladna SANU III, 52: 11 29
ladne

VODICA HLADNA
Na Cetinu, na vodicu
Cetina vodica hladna MH VIII, 2 9 : 1 1
hladnu

VODICA STUDENA

Dunaj vodica studena U Dunaju, vodici M H 2Q;


studenoj j '

-18-
Epska hidronimija 493

Kusida vodica Kod Kuside studene


Vuk IV, 5: 62
studena vodice
Kod Nestera vodice
Nester vodica studena Vuk VII, 57: 198
studene
Na studenu Savinu
Savina vodica studena SANU IV, 44: 44
vodicu
Sokolac vodica Na Sokolac, studenu
MH VIII, 28: 66
studena vodicu

VRELO STUDENO

0 ,. , ^ , Sa studena vrela i
Cetma vrelo studeno L-, . * KH I, 26: 19
Cetme
Cetinica vrelo Od studena vrela s
KH II, 49: 335
studeno Cetinice
arganovo studeno A studenom vrelu
KH II, 61: 171 305
vrelo J arganovu

VRELO LIJEPO
L . . r. , Kod hiepa vrela
Konenica hiepo vrelo L, . . ^ Vuk VIII, 40: 2
\ Korjenice

VRILO STUDENO
Gabavac studeno Do Gabavca, vrila
MH VIII, 28: 41
vrilo J studenoga
Mitrovia studeno Do studena vrila
MH IV, 29: 1111
vrilo 1 Mitrovia

VRILO LEDENO
Mitrovia ledeno I ledena vrila
MH IV, 32: 171 J
[vrilo jMitrovia

RIJEKA STUDENA
Grahovac rijeka Do studene Grahovca
Vuk IX, 14: 593
studena rijeke
Blizu Pruta, studene
SM 4: 123
rijeke
Prut rijeka studena
Blizu Pruta rijeke
SM 8: 17
studene
Ravanica rijeka Na studenoj r'jeci
Vuk II, 37: 48
studena Ravanici
494 Mirjana Deteli

RIJEKA KRVAVA
I Morau krvavu L , . .
Moraa rijeka krvava .. , Vuk VIII, 65: 4
rijeku

POTOK PUBOKI
Vranjevac duboki Vi' Vranjevca Vuk IV, 26: 196 311
potok auboka potoka j

ZLATNI
Na Timoku zlatnome
Timok zlatan potok Vuk III, 10: 67
potoku

BARA ZELENA
U zelenu baru L . .
Zajovia zelena bara : ry . .. Vuk IV, 58: 382
Zajovica

BUNAR LEDENI

^ , , j ., Kod Crvaca, ledena


Crvac ledeni bunar , MH IV, 37: 406
bunara

1.4. IMENICA I DVA PRIDEVA

VODA LEPA LADNA


Dunav voda lepa Na Dunavu lepoj vodi
Vuk II, 82: 45
ledna ladnoj
Marica voda lepa Kraj Marice, lepe
SANU II, 38: 35
ladna vode iadne
Resava voda lepa Od Resave lepe vode
Vuk , 81: 54
ladna ladne

VODA VALOVITA LADNA


Sava voda valovita Savo vodo valovita. L, , , , . .
, , , , Vuk IV, 30: 142
ladna ladna

VODA PLAHOVITA PUSTA


Drina voda pusta Pusta Drina voda
Vuk VIII, 45: 222 j
plahovita plahovita

62
H*-

Epska hidronimija 495

II - PRIDEVSKA ATRIBUCIJA

ILL JEDAN PRIDEV


LADAN
Sve je Blato ladno
Blato iadno Vuk IX, 25: 529
pritisnuto
Iskraj gore, od ladna
Bunar ladni MH IX, 1: 156
Bunara
Kad dooe do
Korana ladna SANU III, 74: 47
Korane ladne
On otidje na Maricu
Marica ladna MH II, 4: 66
ladnu
Pa udari niz Moravu
Morava ladna Vuk IV, 31: 286 311
ladnu
Lipo ladnoj Rabi do
Raba ladna MH IV, 45: 718
Klakarskog
Sopoane navrh
Raka ladna Vuk II, 35: 37
Rake ladne
On pobjee pokraj
Sava ladna SANU III, 73: 124
Save ladne
Ma kad dodem na
Sitnica ladna SANU , 20: 358
Sitnicu ladnu
Tjerau ga i do Tare
Vuk VII, 8: 91
ladne
ladna
lde vojska kraj em
Vuk IX, 16: 287
Tare ladne
Vodi vojsku pokraj
Una ladna SANU III, 73: 35 53
Une ladne
Prenesoe preko Zete
Vuk VIII, 73: 1807 2318, 2997, 3012
ladne
Zeta ladna
Dokle sade krajem
Vuk IX, 30: 33
Zete ladne

HLADAN
Kod Lesendre, nasred
Blato hladno SANU IV, 38: 410
Blata hladna
Kad je doa na
Cetina hladna MH II, 15: 143 155
Cetinu hladnu
Pa predosmo preko
Drava hladna MH IV, 45: 121
Drave hladne

21
496 Mirjana Deteli

Biiom Senju na
Draica hladna MH HI, 12: 69 307
Draicu hladnu
Otite ga kraj
Drinjaa hladna KH II, 73: 459
Drinjae hladne
Da se vrate do
Dunav hladan KH II, 61: 518
Dunava hladna
Valja prei na
Dunavo hladno KH I, 19: 461
Dunavo hladno
Na upriji na Gatici
Gatica hladna MH III, 12: 275 280, 498, 823, 925
hladnoj
Sio' Trcu i Korani
Korana hladna MH IV, 41: 79
hladnoj
I pobjegli preko Pive
Piva hladna KH III, 14: 125
hladne
Gospe sade na
Svetinja hladna MH IV, 32: 203 336
Svetinju hladnu
Pobjegoe preko Tare
hladna SANU IV, 38: 366
hladne
Prenes'te me preko
Una hladna Vuk VIII, 11: 50
Une hladne
njim pobjee preko
Zeta hladna Vuk IX, 1: 473
Zete hladne
Jedni idu do Zrmanje
Zrmanja hladna MH III, 11: 100
hladne

LEDEN
A ledenoj Dravi na
Drava ledena MH IV, 47: 132
obali
to s' ozido na Drini
Drina ledena MH III, 5: 990 992, 994, 1005, 1023
ledenoj
Do Karlovca i Kupe
MH III, 25: 533
ledene
Kupa ledena
Od Karlovca i Kupe
KH II, 59: 1247
ledene
Dok se spusti na
MH IV, 46: 287 509
Rabu ledenu
Raba ledena
Svi plivaju po Rabi
MH IV, 47: 1109
ledenoj
Kad ja glenuh niz
MH III, 4: 53 155
Unu ledenu
Una ledena
Bilom Biu i Uni
MH IV, 37: 381
ledenoj

- 1 8 -
Epska hidronimija 497

Sletio Biu i Uni


Una ledena MH IV, 41:971
ledenoj

STUDEN
A kad dode do
Drava studena Vuk III, 8: 11
studene Drave
Ve pobjegoh do
Drina studena Vuk III, 1: 41
studene Drine
Na obalu studene
Moraa studena Vuk IX, 10: 506
Morae
Od Dunava do Rake
Raka studena Vuk IV, 62: 123
studene
I Golubi kod Une
MH III, 4: 380
studene
Una studena
Kod studene Une i
SM 40: 110
Korane
Pa eto me uz Vrbas
Vrbas studeni MH VIII, 4: 184
studeni
1 studenu Zetu
Zeta studena Vuk VIII, 73: 1795
prijeoe

VALOVITI
Dokle stie Drini
Vuk II, 31: 129
valovitoj
Valovitu Drinu
Vuk IV, 30: 7
prebrodie
Na Prudove Drini
Vuk IV, 32: 11
valovitoj
Da si brzo Drini
Drina valovita Vuk IV, 35: 100 152
valovitoj
Dok dodoe Drini
Vuk IV, 45: 10 11
valovitoj
Nagna konja Drini
Vuk VII, 45: 241
valovitoj
No sam uo Drinu
Vuk VII, 35: 20 35
valovitu
Naerae Pivi
Piva valovita SANU IV, 38: 387
valovitoj
Ve oti'o Savi
Sava valovita Vuk IV, 45: 144
valovitoj

- 6 9 -
'HP

498 Mirjana Deteli

Zamuti se
valovita Vuk IX, 16: 428 737
valovita
Na obalu Zete
Vuk VHI, 58: 212
valovite
Zeta valovita
Pfegazie Zetu 281, 1788, 2317,
Vuk VIII, 73: 1780
valovitu 2523

VALOVNI
Od zapada do
Drina valovna Vuk IV, 62: 126
valovne Drine
Pravo bjee Uvcu
Uvac valovni Vuk IV, 62: 58
valovnome

SIROK1
Tinem lade niz Blato 68, 75, 96, 103, 109,
Vuk VIII, 29: 30
iroko 117
Naveze je na Blato
Vuk VIII, 58: 80
iroko
iroko Blato
Vuk VIII, 62: 77 84, 86, 366
zatvorie
Uveze se Blatom
Vuk VIII, 71: 718
irokijem
A cetvrti Blatom
Vuk IX, 12: 132 155
irokijem
1 na pogled Blata
Vuk IX, 13: 1181
irokoga
Ter ne budu Blatom
Blato iroko Vuk IX, 19: 122 126, 139, 155
irokijem
Da udari Blatom
Vuk IX, 25: 86 508, 511
irokijem
Zaveu se Blatom
Vuk IX, 24: 116
irokijem
I otide Blatom
SANU 11, 91: 8 25, 46
irokijem
Pa pobjee Blatom
SANU IV, 18: 19
irokijem
idabu Blatom
SM 9: 70
irokijem
Uveze se Biatu
SM 85: 3
irokome

i
:
Epska hidronimija 499

I prepliv'o iroko
Dunavo iroko SM 148: 63
Dunavo
Mru jae uz Liku
iroku,
Lika iroka MH III, 17: 12, 13 123, 428
Uprav mostu goni
bjelajskome
I svu Pivu do irokog
Vuk VIII, 61:122
Lima
Lim iroki
Nasred Hasa kod
Vuk IX, 32:516
irokog Lima

TIHI, TIJO, TIO


to podavi u tihom
Vuk II, 42: 166
Dunavu
to se uje kraj tiha
Vuk VIII, 48: 3
Dunava
I Semendru na tihu
Dunav tihi KH I, 21: 30
Dunavu
On putuje kraj tiha
SANU II, 50: 8 37, 40, 46
Dunava
Pokraj vode tihoga
Vuk II, 80: 3
Dunava
Da je baci u tiho
Vuk 11, 12: 35 48
Dunavo
Ja 1' u skoit' u tiho
Vuk 11, 14: 66 181
Dunavo
Dunavo tiho
Kljue baci u tiho
Vuk 11, 75: 13
Dunavo
I on bjei niz tiho
Vuk HI, 8: 145
Dunavo
Pa otide na tija
SANU 11, 56: 165
Dunava
Da ga nosi niz tija
Dunavo tijo SANU III, 71: 26 46, 100
Dunava
Putio ih na tijo
SM 95: 156
Dunavo
Ve me nosi niz tio
Dunavo tio SANU III, 70: 16 66
Dunavo

MUTAN
~ . , Dok na mutnu Drinu L , , . . . .
Drma mutna , , , .
rir\
^ *
Vuk VII, 56: 80 7
500 Mirjana Deteli

Pa skoie u Moravu
Morava mutna MH I, 69: 128
mutnu
Ova knjiga od
Neretva mutna MH IX, 8: 48 57
Neretve mutne
Mutnu Savu tude
Sava mutna KH I, 10: 126
prebrodie

PREMUTAN
Pa ti daruj tu
Drina premutna KH I, 3: 118 128
premutnu Drinu

KRVAV
Pod njom jeste
Moraa krvava SANU III, 10: 27
krvava Moraa
Brzom Tarom i
Vuk IX, 31: 121
Pivom krvavom
Tare i Pive
Piva krvava Vuk IX, 32: 569
krvave
Krvava se Piva
KH III, 14: 168
zamutila

BRZI
A Morau brzu
Moraa brza SM 99: 57
preplovie
Brzom Tarom i
brza Vuk IX, 31: 121
Pivom krvavom

ZELENI
Pa uskoi Blatu
Vuk VIII, 29: 140
zelenome
Blato zeleno
I zeleno Blato na
SM 163: 8
Bojanu
Kroz nju tee zelena
Bojana zelena Vuk II, 25: 38
Bojana
Kreni decu do zelena
Vuk II, 89: 314 361
Lima
Lim zeleni
S Kolaina na zelena
SANU IV, 38: 547
Lima
Epska hidronimija 501

BIJELI
Medver paa od
Dunaj bijeli Vuk VIII, 34: 25 |
b'jela Dunaja

RAVNI
I po ravnu Blatu
Blato ravno Vuk IX, 19: 89
poeramo
Kada doe u Dunavo
Dunavo ravno Vuk VI, 35: 183
ravno
I Suica ukraj Zete
Zeta ravna Vuk VIII, 73: 2198
ravne

PUSTI
Dok ti sidem do
Drinjaa pusta KH II, 73: 54
Drinjae puste
Sam otide u Suicu
Suica pusta SM 100: 79
pustu
Al' je pusta Tisa
Tisa pusta Vuk VII, 12: 438
ustanula
je pusta Zeta
Zeta pusta Vuk IV, 9: 105
ustanula

VELIKI
Velika je Zeta
Zeta velika Vuk VIII, 73: 2197
ustanula

MALI
Ii emo niz malu
Morava mala SANU IV, 46: 15
Moravu

DUBOKI
I duboku Blatu
Blato duboko Vuk IX, 25: 580
doerae

KLETI
Koji zgodi u Gaticu
Gatica kleta MH III, 12: 497 |
kletu
502 Mirjana Deteli

11.2. DVA PRIDEVA

MUTAN I POMAMAN
Drina mutna i Dode Drina mutna i
KH I, 3: 107
pomamna pomamna

MUTAN I POVODAN
Sitnica mutna i AP Sitnica mutna i
Vuk 11, 47: 128 |
povodna povodna

MUTAN I KRVAV
Morava mutna i Morava nam mutna i
SANU II, 78: 52
krvava krvava
Dode Pruta mutna i
Pruta mutna i krvava KH I, 20: 179
krvava

MUTAN VALOVIT
Mutna tee
valovita mutna Vuk II, 25: 17
valovita

III - PREDLOKO-PADENA KONSTRUKCIJA

NIE BIOGRADA
Na Dunavu nie
Dunav nie Biograda EH 2: 70 183
Biograda

VISE PODGORICE
I Vuk IV, 6: 2
Kraj Zlatice vie
Zlatica vie Podgorice Vuk IV, 10: 169
Podgorice
1 Vuk IV, 11: 34

STUDENA NA VALOVE
Drina studena na U studenu na valove
KH I, 15: 174
valove Drinu
Epska hidronimija 503

IV - HIDRONIMI BEZ ATRIBUCIJE

Na Kunaru Babinu
bunaru,
Babin Bunar KH II, 40: 202-203 236
Tam' imade zeleno
jezero
I zapani na most na
Babura SANU III, 66: 68 73, 96, 127
Babure
Iza Batra, sa sela
Vuk IV, 28: 34
Salaa
Batar
Tvrde strae poktaj
Vuk IV, 34: 154
Batra baci
Gledat' hou sa
pendera svoga
MH IV, 48: 215-216 412, 416, 814
Do Begaje i
aga-uprije
Begaja
uo jesam za dobru 92, 98, 200, 348,
evojku 609, 1055, 1062,
MH IV, 50: 87-88
Na Begaji u 1079, 1090, 1139,
Undurovini 1754
Od Bele do Vode
Bela SANU II, 30: 1010
debele
Ajde njome na tu
Bi Morava SM 63: 133 152, 228
Bi-Moravu
Od B'jelice te do
Bijelica Vuk IV, 46: 136
Moravice
Pa odoe Hlivnu i
MH III, 13: 861
Bistrici
Kraj Bistrice Hiivno 218, 221, 308, 460,
MH III, 18: 65
zapalio 581,662,1010
Pod njim dorat u
MH III, 19: 199 679, 680
Bistrici fri
Bistrica
Knjigu posla Hlivnu i
MH IV, 30: 1082
Bistrici
Nosi knjigu Hlivnu i
MH IV, 34: 117
Bistrici
Da bi mene crko do
EH 12: 277
Bistrice
A uvaj mi devet
vodenica
Bjelica Vuk II, 31: 44-45
Niz Bjelicu i niz
Moravicu
Na Blato e doekati
Blato Vuk VIII, 29: 76 97, 127
Turke
504 Mirjana Deteli

Da uvaju Biato od
Vuk IX, 1: 727
abljaka
69, 77, 85, 89, 107,
Ne smijahu Blatom 111, 112, 118, 122,
Vuk IX, 19: 68
prolaziti 131, 137, 142, 149,
211
Sa kraj Blata opazi je
Blato Vuk IX, 25: 93 572, 686, 688
straa
Vojska turska Blatom
Vuk IX, 32: 1270 1533
zaminula
Sa abljaka Blatom
SANU IV, 38: 551
na Seoca
SehratHju Blatom na
SM 15: 35
Rijeku
ija sjutra na Bojanu
Vuk II, 26: 7 86, 94, 112, 120, 166
dode
A kad dode na most
Vuk IV, 4: 111 121
na Bojanu
Poilje jih Skadru na
Vuk IV, 31: 10 243
Bojanu
Na Bojanu
Vuk IV, 42: 39
Skadarskom veziru
Na Bojanu Skadru
Vuk VI, 45: 162
bijelomu
A kad cura na Bojanu
Vuk VII, 10: 8 82, 165
side
No naera dora na
Vuk VII, 21: 161 224
Bojanu
Bojana
Kad je dola na most
na Bojanu
Vuk VIII, 4: 39-40
Ugleda je paa
Skadranine
Uzdalica Skadar na
Vuk VIII, 47: 14
Bojani
Zatvorie mosta na
Vuk VIII, 62: 88 90, 484, 523
Bojani
Pa u doi Skadru na
Vuk VIII, 73: 291 4, 94, 284, 2917
Bojanu
Sa Bojane Skadra
Vuk IX, 1: 322
bijeloga
Tadar aber na Bojani
Vuk IX, 4: 89 65
sprema
Epska hidronimija 505

Doveu ih tebi na
Vuk IX, 25: 497
Bojanu
Pokupiu Skadar na
Vuk IX, 29: 112 111
Bojanu
A ja Skadru na
Vuk IX, 30: 14
Bojanu pooh
Na tvrdome Skadru
Vuk IX, 32: 521 608, 829
na Bojanu
Dokle na most od
SM 10: 60 2, 69
Bojane dode
njom obrnu Skadru
SM 15: 28
kod Bojane
to su bombe i
lumbarde silne
SM 136: 160-161
Razorile Skadru pri
Bojani
I zeleno Blato na
Bojana SM 163: 8
Bojanu
U bijelu Skadru na
SM 168: 4
Bojanu
Proe Skadar na
SANU II, 15: 2 12
Bojanu grada
Doklen dode Skadru
SANU II, 91: 5
na Bojanu
Otkivane Skadru na
SANU III, 17: 110
Bojanu
Kade na most od
SANU IV, 15: 100
Bojane dode
U Bojanu konja 174
SANU IV, 25: 98
ugonio
Dokle Skadru na 60
SANU IV, 26: 6
Bojanu dode
Iznesi me na kraj od
MH II, 6: 22
Bojane
Podaj, majko, na
Buna KH III, 9: 533
Buni upriju
Kod Bunara docekase
Bunar MH IX, 1: 133
bana
Kada bee na Cetinu
MH , 11: 453
pride
Cetina
Pa potira dom na
MH IX, 13: 251
Cetinu

- 6 9 -
f
I

506 Mirjana Deteli

Od Cetine arac
Cetina MH IX, 23: 19
Mamut-aga
Koji poji konja na
Cetinja Vuk III, 76: 115
Cetinji
Od Cijevne do vode
Cijevna Vuk IX, 10: 141
Morae
Do Crnoga mora
KH , 4: 413
dolazio
more
Od Crnoga on okrenu
MH III, 5: 396
mora
Na Crnjec ga, brao,
Crnjec SANU IV, 48: 29
navozie
A kad Rade do
Crvae KH II, 60: 135 136, 164, 331
Crvaa sade
Dok izjaha bee do
MH III, 7: 680 682
Crvaa
Gdje te vila od
MH III, 8: 26 42
Crvaa vice
Pogledale pobre do
MH III, 11: 411
Crvaa
Eno s' uje kod
MH 111, 17: 612 736, 749, 766, 1254
Crvaa Tale
I izveli ate do Crvaa MH IV, 27: 60 62
Crva I ja u, strina, do
MH IV, 28: 225 328
Crvaa sai
Do Crvaa, pod
MH IV, 29: 896 927, 929
Udbinu bilu
Divno kolo igra kod
MH IV, 31: 17 15, 465
Crvaa
Pa sidoe begu i
MH IV, 37: 592
Crvau
Kazae mu kod
MH IV, 43: 139
Crvaea Turci
Tad namignu Crvanj
Crvanj KH I, 7: 168
na Morine
Dok Zvijere do
Vuk VI, 53: 209
atrnje dode
atrnja
Na atrnji trideset
Vuk VII, 7: 123
robinja
Svu Krimeju do
erno more Vuk VII, 57: 242 244, 282, 285, 293
ernoga mora

62
Epska hidronimija 507

Jedno Drina, drugo


J iotina Vuk III, 89: 55
Ciotina /u Foi/
to najprije na
Danica SM 82: 108
Danicu doe
Od Debele do Vode
Debela SANU II, 30: 10U
krvave
I naini na Dravi
Vuk III, 8: 15
mostove
Ba na Dravi pod
SANU II, 56: 187
gradom Osekom
Krajem Drave, pod
Drava KH I, 17: 654
poljem Podravljem
Pa sam imo na Dravi
KH , 9: 24
upriju
I upriju Dravi
MH IV, 50: 428
prevalio
Na Draicu istira
Draica MH III, 12: 308
ogata
Pro Dremice
Dremica Vuk VI, 29: 42 114
Devikoj pustinji
Iskraj Drima ljute
Drim SM 63: 202
Arnaute
Jedno Drina, drugo
Vuk III, 89: 55
iotina / Foi/
Dok zapalim Rau
Vuk IV, 24: 311 624
ukraj Drine
Daleko je Drini
Vuk IV, 28: 273 399, 400, 402
putovati
Semberiju zemlju pa
Vuk IV, 29: 14 15, 16
do Drine
Ako bude Miio
Vuk IV, 32: 54
Drina pros' Drinu
22, 24, 115, 116,
Pa u ajke spustiti
Vuk IV, 33: 21 117, 119, 387, 624,
niz Drinu
625
Pored Drine razape 5, 41, 72, 77, 80,
Vuk IV, 34: 4
atore 101, 184, 362, 378
Koji znadu staze
Vuk IV, 35: 50 73, 131
preko Drine
Pa se svagda ukraj
Vuk IV, 36: 42 66
Drine nadi

- 6 9 -
508 Mirjana Deteli

Ukraj Drine na
Vuk IV, 62: 97
ravnome Dublju
Pokraj Drine Zvijezdu
Vuk VII, 35: 21
planinu
Put Zvornika s onu 51, 55, 72, 82, 87,
Vuk VII, 45: 21
stranu Drine 238
De nestae niz Drinu
SM 86: 63
Drinjaci
Da nakupi po Drini
SM 101: 293 303
maj store
Hoe gradit na Drini
MH 1, 36: 4 20, 67
cupriju?
882, 886, 955, 966,
973, 979, 998, 1003,
Navadio Drinu 1012, 1017, 1019,
MH III, 5: 513
plivajui 1026, 1033, 1040,
Drina 1041, 1042, 1044,
1048
Da mu dade od Drine
MH VIII, 18: 146 150
vedrine
Da mu dade od Drine
MH IX, 29: 366 370
vedrine
A1 e blago davat
10, 19, 42, 50, 100,
sirotinji,
KH I, 3: 6 105, 110, 112, 115,
A! e blago u Drinu
142, 167
sipati
Kako li u Drinu
KH I, 4: 256
pregaziti?
Ako bi me utopila
KH I, 15: 215 240, 242
Drina
Daj nam Boe od
KH II, 61: 662
Drine vedrine
Krajem Drine, uza
Drina KH II, 73: 61 139
Posavinu
Na Drinjai tumbas 57, 112, 113, 482,
Drinjaa KH 11, 73: 55
preturiti 484
Od Dunaja do mora
Vuk VII, 31: 23
sinjega
A Dunajem do
Dunaj SANU 11, 66: 59
arviza vode
Kutuzova ispreko
SM 55: 361
Dunaja

- 1 8 -
Epska hidronimija 509

Brzo Marko na Dunaj


MH I, 55: 404
dopade
I iznese vilu iz
MH I, 69: 523
Dunaj a
A na ruke bana od 192, 223, 244, 250,
MH I, 80: 190
Dunaj a 253, 258, 289
Na Dunaju devet
Dunaj MH II, 34: 37 42
divojaka
S trece strane Dunaj
MH IX, 3: 225 228, 229
susretio
Kako utva s krilim po
MH II, 52: 149
Dunaju
U Dunaju vodu
MH , 72: 22 24, 34
zamutio
Da zavati vode na
Vuk II, 14: 3 183
Dunavu
Za Dunavora skeia
Vuk II, 42: 94
dogodi se
Na Kovinu Dunav
Vuk , 81: 7
prebrodie
Zagrabie vode iz
Vuk IV, 24: 58
Dunava
Jedne moru, a
Vuk IV, 46: 11
druge Dunavu
Da skupimo svijet do
Vuk IV, 60: 35
Dunava
Od Dunava do Rake
Vuk IV, 62: 123
studene
Dunav
Priekaj me malo kraj
Vuk VI, 19: 112
Dunava
Kada doe u Dunavu
Vuk VI, 35: 150
blizu
Pod Vidinom Dunav '
Vuk VI, 44: 73 253
prijeoe
Voziu se Savom do
Vuk VI, 77: 5 6, 16, 17
Dunava
Turska vojska Dunav
Vuk VII, 57: 166
preplovila
Na Surduku Dunav
Vuk VIII, 33: 20
prebrodio
I bogati Srijem po
Vuk VIII, 73: 15
Dunavu

- 6 1 -
510 Mirjana Deteli

U bogati Srijem kod


Vuk IX, 23: 135
Dunava
I bogati Srijem kod 342
Vuk IX, 32: 53
Dunava
Da se Dunav zubljom
SANU 11, 59: 33 35
pretvorio
Da se vozim Savom
SANU , 66: 58 76
do Dunava
1 Gavrana ispreko
SANU III, 17: 142
Dunava
Ter na Dunav ekajte
SM 55: 420 598, 601
Moskove
Ba da e me u
SM 101: 57 260, 266, 272
Dunav turiti
Jo Gavrana ispreko
SM 144: 158
Dunava
Da on mene do
SM 148: 10 2
Dunava doe
A u Sale Dunav 379
Dunav MH I, 70: 255
preskoio
[tri bila grada] Dva
na moru, trei na MH II, 43: 186 490
Dunavu!
Marko tira cara do
MH II, 44: 286
Dunava
Na Dunavu nie
MH IV, 45: 43
Komorhana
Imam do tri skele na
MH IV, 48: 32
Dunavu
Od Bukrea do
Dunava doi //
KH I, 2: 138 - 139
Na Dunavu tumbas
preturiti
Dok mu ate Dunav
KH I, 19: 707
preplivao
Kraj Dunava na
KH 1, 21: 138
zelenu bau
Ja ti ne u do
KH II, 61: 520
Dunava, Liko
Kolika je Sava i
Dunava SANU III, 44: 54 117
Dunava

62
Epska hidronimija 511

Ve naera arca na
Vuk II, 42: 97
Dunavo
Kako baci kljue u
Vuk II, 75: 14
Dunavo
I Dunavo zdravo
Vuk 11, 94: 142
prebrodie
Otidoe pravo niz
Vuk II, 97: 30
Dunavo
Niz bijelu kulu u
Vuk IV, 24: 73
Dunavo
Otite se lada niz
SANU III, 70: 158 176
Dunavo
Dunavo Silistriji, Dunavo
SM 55: 578 732
prijedi
Kod Vidina prebrodit
KH 1, 2: 1087
Dunavo
Uz Dunavo do
KH I, 15: 27 106
Zemuna doi
127,324,444,511,
Da ja curu u Dunavo
KH 1, 19: 120 534, 658, 660, 666,
bacim
684, 704, 705
Gdje Dunavo u more
MH HI, 1: 325 404, 406, 407
izlie
Eno je, pobro, gori uz
MH IV, 45: 42
Dunavo
Uz etinju munje
etinja Vuk IV, 27: 10 40
sijevaju
594, 656, 895, 1041,
Jesi reko do 1071, 1131, 1252,
Gaica KH II, 62: 630
Gaice sai 1316, 1356, 1359,
1411, 1420, 1431
367, 468, 634, 650,
On upriju na Gatici
281 671, 716, 728, 731,
pride
Gatica 931
Kraj Gatice upravi 228, 271, 496, 521,
MH III, 13: 226
dogata 600, 605
Sve putuju Giini na
brodove KH I, 33: 388 389
/reka Glinica/
Glina
Urodila bilica enica
Pokraj Gline, ispod MH IV, 36: 1-2
Alatue
512 Mirjana Deteli

De pogledaj Glini u
Glina MH IV, 40: 472 480, 696, 703
brodove
Od Glinice do vode
Bistrice MH IV, 36: 274
Glinica [reka Glina]
Pa Glinici dode pod
MH IV, 40: 435 688, 695
Kladuu
Kod Grabarske kulu
Grabarska MH IV, 38: 1017
nainiti
I kod Ibra vie
Ibar Vuk 11, 37: 30
Karanovca
Na Jablancu vodu
Jablanac MH VIII, 1: 14 32
uzimati
A to s' neto zasja u
Jabuka SM 153: 10
Jabuku
Dok Srbinji Jadar
Jadar Vuk IV, 33: 441 443
prebrodie
Do Jezera konja
dogonio
Jezero MH IX, 1: 142
[stvarno ime ove
vode je Jezerina]
Da ugrabi vode iz
Jordan MH I, 1: 45
Jordana
Da joj nosi vode sa
Jordana MH I, 45: 856 867
Jordane
Poveemo ovce na
Javorak Vuk VII, 49: 32
Javorak
Do sabaha Kolenici
Kolenica KH I, 7: 271
dode
Pa ih vodi na most
Kolubara Vuk IV, 24: 411 442
Kolubari
Pro Korane Turke
SANU 111, 74: 23 100
proerae
Neg' udara Una u
SM 40: 114
Koranu
A Korana [ali]
Korana SM 40: 116
Vinjia Jovana
Gdje se Kupa bije i
KH II, 59: 1266
Korana
Gdje se Kupa i
MH IV, 30; 781
Korana mia
Epska hidronimija 513

Pa okrenu Trcu i
Korana MH IV, 37: 75
Korani
Na sastavak Save i
Vuk III, 37: 37
Korave
Korava
Na sastavak Save i
Vuk VI, 49: 40 292, 295, 303
Korave
sidoe dolje na
Korita [misli se na
Korita Vuk IX, 9: 84
Ivan-begova Korita,
vodu]
Da sanose [vino i
Krka MH III, 14: 411 414
rakiju] Krki na obalu
Gdje se Kupa bije i
Korana KH II, 59:
A pod kulom Tvrdan 1266-1267
Kupa kapetana
Gdje se Kupa i
MH IV, 30: 781
Korana mia
Ugledae vatru kod
Kusida Vuk IV, 5: 136 140, 147
Kuside
Pokraj Laba i vode
Vuk II, 44: 102
Sitnice
Uvatio i Lab i Sitnicu Vuk II, 50/IV: 30
Lab Nagonjae u Lab i
Vuk II, 52:44 53, 54
Sitnicu
Od Laba do Velikog
SANU II, 30: 1007
ana
U Trnovcu Lici na
MH HI, 6: 542
obali
Dok beg stie na
MH III, 8: 1043
obalu Lici
Kad on Lici na obalu
MH 111, 9: 421
side
Pogledaju niz Liku
Lika MH HI, 17: 10 768
Vujaku
Neg otie niz Liku
MH III, 20: 310 499, 648
Vujaku
Isputa ga Lici na
MH IV, 28: 726
obalu
Na brodovih Liku
MH IV, 29: 250
prejahae
514 Mirjana Deteli

Otiskoe niz Liku


MH IV, 31: 73
Vujaku
Goni njega niz Liku
MH IV, 33: 104 121, 126
Ribniku
Lika
Pa ih odbi Lici na
MH IV, 37: 1101
obaiu
A ja odoh na obalu
MH IV, 43: 1022
Lici
A sa Lima na Carine
Lim SANU IV, 38: 548
ravne
Uz Rudine na Male
Mali Izvori Vuk VIII, 66: 169
Izvore
Na Maricu bijeliti
Vuk II, 57: 3
platno
Na Maricu i na 2, 57, 68, 77, 82, 90,
Marica SANU II, 33: 16
Poljanicu 256
Na Maricu s Turcim'
SM 158: 9
ratujui
Take pao u Medved
Medved potoci KH I, 27: 575
potoke
Na Morau predvojie
Vuk IV, 49: 71 76
Turke
To je selo do Morae
Vuk VII, 55: 12 44
blizu
Dokle Ture na
Vuk VIII, 5: 40 44, 46
Morau dode
Na Morau broda
Vuk VIII, 52: 26
prebrodila
I da skupi Rovca do
Moraa Vuk VIII, 73: 2333
Morae
premamljuj uz
Vuk IX, 5: 294
Morau Turke
Ti najavi vojsku na
Vuk IX, 10: 568 588
Morau
U Morau ivi Turci
SM 47: 59
skau
Od Morae do mora
SM 99: 8
slanoga
Da vidite iu kraj
Vuk 11, 37: 29
Morave
Morava
Pa s bedena u
Vuk II, 84: 35 36, 43
Moravu gledi

- 1 8 -
Epska hidronimija 515

U Leskovcu na
Vuk IV, 31: 9 47, 145, 448, 462
Moravi gradu
A ne uje jade na
Vuk IV, 37: 34
Moravi
Od Morave i od
Vuk IV, 38: 11
umadije
Nikad neu vojtit'
Vuk IV, 41: 171
na Moravu
Jer je guja pala kraj
Vuk IV, 45: 124 212, 261
Morave
Do Morave i
Morava Vuk IV, 46: 37 98
Morave
Otidoe skeli na
SANU IV, 48: 60 73
Moravu
ekaj mene, pao, na
SM 63: 79 376, 377
Moravi
Po Moravi i
SM 144: 109
Morave
Nek sipaju Turci u
MH I, 69: 59 65, 70, 71, 76, 121
Moravu
Koji ide moru na
MH II, 44: 200 201
Moravu
Ajde njome na
Morava Bia SM 63: 78 141, 174, 214, 222
Moravu Biu
ti ajde na Moravu 94, 149, 181, 228,
Morava Bina Vuk IV, 31: 93
Binu 267
Niz Bjelilcu i niz
Vuk II, 31: 45
Moravicu
U Prilikam' vise
Vuk III, 53: 20
Moravice
Moravica
Od B'jelice te do
Vuk IV, 46: 136 141
Moravice
Dok sidemo do na
SANU IV, 45: 30 67, 153
Moravicu
Dune vetar od Mora
More crveno SANU II, 17: 27
crvena
Da zaite vode na
Mori Vuk H, 101: 58
Moriu
j ' udrila kroz
Vuk VII, 26: 4 8
Mostar Neretva
Neretva
Bacio im u Neretvu
Vuk VII, 44: 248 52
giave

- 6 9 -
516 Mirjana Deteli

tee kroz Mostar


MH I, 75: 3 6
Neretva?
U Mostaru ronei
MH ill, 5: 518 893, 950, 958, 960
Neretvu

Neretva Na Neretvi peru


MH IX, 13: 120
peraice
Jesi uo ondje kraj
Neretve
KH I, 9: 208-209
eher Mostar na
Hercegovini
Suhom vojska kod
Nester Vuk VII, 57: 193
Nestera dode
Kraj Petrova vrila
Petrovo vrilo MH III, 18: 200
udario
Dola Piva od brda
Piva KH III, 14: 167 170, 245
do brda
Na Maricu i na 16, 57, 68, 77, 82,
Poljanica SANU II, 33: 2
Poljanicu 90,110
I on skoi i Prelog
Prelog MH I, 62: 41
preskoi
Doekae u Presjeku
Presjek Vuk IX, 29: 137 199
Turke
Na Prutu je tumbas
Prut KH 1, 20: 208 212
naturio
Spuasmo se Rabi 127, 129, 131, 249,
MH IV, 45: 125
na Klakarsko 256, 585
to uvaju na Rabi
Raba MH IV, 46: 291 434, 483, 800
uprije
Trideset ih u Rabu
MH IV, 47: 1038
skoie
Kad su bili Ramovu
KH , 48: 26 72
bunaru
Ramov bunar
Na Kunaru Ramovu
KH 11, 49: 606
bunaru
Sopoane Raki na
Vuk II, 37: 31
izvoru
Pokraj Rake pod
Raka Vuk 11, 40: 170
Reljine dvore
Sopoana kod istoka
SM 123: 68
Raske
Preko Ratnje roblje
Ratnja Vuk IV, 49: 31
pregonie

- 1 8 -
Epska hidronimija 517

A Bosni se kod
Ruica KH II, 66: 333 364
Ruice brani
Osvojili abac ukraj
Sana Sane [greka, treba: Vuk VIII, 38: 9
Sava]
Tuna Marko Savu
Vuk II, 59: 57
prebrodio
1 bijeli ukraj Save
Vuk II, 91: 101
dvori
Ukraj Save pred
Vuk II, 92:163 186
bijelom kulom
Pa se Pora pokraj
Vuk II, 93: 47 56, 76, 84
Save fula
Preko Save i vode
Vuk III, 9: 22
Dunava
Na sastavak Save i
Vuk III, 37: 37
Korave
U pitomoj pokraj
Vuk 111, 52: 45 134
Save drai
Daieko je od mora do
Vuk III, 68: 72
Save
ispod Save na kasabe
Vuk IV, 25: 85
tvrde
Sava Neto Turak na Savu
Vuk IV, 30: 110 140, 141, 143
udari
175, 217, 218, 244,
I na Savi skele
Vuk IV, 35: 164 247, 267, 279, 355,
Subotita
366, 367, 379
Tjera doga Savi i
Vuk VI, 6: 53 55
otoci
Na sastavke Save i
Vuk VI, 49: 40
Korave
Voziu se Savom do
Vuk VI, 77: 5 16
Dunava
na Savu roblje od
Vuk VII, 30: 388 397, 407
svijeta
Bez skele je Savu
Vuk VIII, 33: 47
prebrodio
Da se vozim Savom i
SANU II, 66: 58 76
Dunavom
Kolika je Sava i
SANU III, 44: 54 118
Dunava

- 6 9 -
518 Mirjana Deteli

Ni u apcu ukraj
SANU III, 73: 34 127
Save gradu
Ba od Save do vode
SANU III, 76: 9
Maldane
Pored Save i krajem
SM 148: 2
Dunava
Leti Sava mutna i
Sava MH I, 35: 83
krvava
Kad stupie Savi na
KH I, 10: 124
obalu
Pa na Savu tumbas
KH I, 32: 153
namjestiti
Preko Save aga
EH 5: 142
prevaiio
Od Sazlije do Skoplja
Sazlija SANU II, 30: 1000
grada beloga
Preko sebe u Sitnicu
Vuk , 50/V: 8
tura
Uvatio i Lab i Sitnicu Vuk 11, 50/IV: 30
Nagonjae u Lab i
Vuk 11, 52: 44 54
Sitnicu
Ja poranih rano na
Vuk II, 58: 61
Sitnicu
Do Sitnice poerae
Vuk IV, 11: 129 131
Turke
Prebrodie na konju 209, 220, 226, 235,
Vuk VII, 23: 208
Sitnicu 304
Na Sitnicu na Marin'
Vuk VIII, 63: 8 122, 136, 232
Sitnica glavicu
Od Sitnice do
SANU II, 30: 1004
Karnena kruga
to tri puta prejazi
SANU II, 69: 37 50, 51
Sitnicu
Na Sitnicu, nadno
SANU 11, 70: 2 3
Kosovoga
e Sitnica dola u
SANU II, 71:64 69
bregove
Kada oni na Sitnicu
SANU 111, 20: 367
Do'e
Da mi sina ne
SANU III, 35: 137 159
prodre Sitnica

- 1 8 -
Epska hidronimija 519

A napajat' vodom sa
Sitnice SANU III, 45: 167

Da uhodi Sitnici
SM 79: 36 45
brodove
Na Sitnicu tridest
SM 94: 86
devojakah
Tekle Ture na Sitnicu 76, 96, 116, 137, 172,
Sitnica SM 125: 56
dode 173, 202, 206
Preko sebe u Sitnicu
MH I, 60: 57 69, 81
baca
Do Sitnice i
KH III, 3: 362
ekmek-uprija
Na Sitnicu na
KH I, 17: 542
upriju
Pokraj Skute, ispod
Skuia MH IV, 49: 361
Krmeina
Na Slatini njega
Slatma Vuk IV, 10: 210
nahodie
Vi' Zvornika Sprei
Sprea Vuk II, 37: 35
na izvoru
Kod Srvaa bio ador
Srva [Crva] MH III, 21: 326
penje
Ma dolaze do Starca
SANU III, 76: 46
bunara
Do Jablana i Starca
Starac bunar MH III, 12: 279 796
bunara
Kod Jablana i Starca
MH III, 13: 224 402, 465, 814
bunara
Zavat'te mi vode sa
Stupnica Vuk II, 97: 53 76
Stupnice
Pa pedeset polji u
Vuk VIII, 18: 42
Suicu
Od rijeke Zete do
Suica Vuk VIII, 58: 132
Susice
1 Suica ukraj Zete
Vuk VIII, 73: 2198 2318,2522
ravne
56, 204, 212, 219,
Na Svetinji, Crljenoj 226, 231, 246, 251,
Svetinja MH IV, 32: 36
jabuci 265, 286, 291, 312,
376
A arvizom do
arviz SANU II, 66: 60 78
sinjega mora

- 6 1 -
520 Mirjana Deteli

A Tatatra na Tami
Tami Vuk VIII, 32: 27
natera
Omer-paa preko
Vuk IX, 32: 528 569
Tare krenu
Dok je meni na
Vuk IV, 40: 15 22
Timoku Veljka
Timok
Kraj Timoka vie
Vuk IV, 62: 112
Gurgusovca
Svi svatovi Tisu 406, 413, 438, 449,
Tisa Vuk VII, 12: 364
prebrodili 459, 470
I na Tkrku [ ]
Tkrka [Krka] SANU 11, 84: 102
ocjek'o mu glavu
De je Ivan do'o na
Trutina Vuk II, 94: 185 297
Trutinu
Bainu Unu
Vuk VIII, 41: 25 39, 55
prebrodie
ali Una Kurtagia
SM 40: 115
Muja
Preko Une vodu
KH I, 32: 604
pregazio
Unu prili nie
Una MH , 3: 133
Golubia
Sjajan misec u Unu 115, 609, 657, 688,
MH III, 4: 78
upade 689, 692, 694
S jedne ga strane Una
MH III, 18: 189 196
zaklonila
Na Krupi je Unu
MH IX, 17: 128
prebrodio
Pa objesi agu kod
Vrbova Vuk III, 28: 334
Vrbove
Ba na Vuki ispod
Vuka SANU II; 56: 184
Vukovara
Pa su doli k Zelenu
Zeleno jezero MH IX, 24: 10
jezeru
2378, 2380, 2527,
Sjutra Zetu prijei ne
Vuk VIII, 73: 1789 2826, 2829, 2833,
moe
3017
Zeta Preko Zete Turke
poerae Vuk VIII, 74:
Hiljadu ih Zeta 385-386
potopila
Epska hidronimija 521

Nek isturi blizu Zete


Vuk IX, 5: 209
vojsku
Zeta
Da na Zetu tunbas
Vuk IX, 30: 35
naturimo
A kad biSe na most
Zlatica Vuk IV, 6: 135 141
od Zlatice
Od Zrmanje pa do
KH II, 60: 49
Zvonigrada
Zrmanja
Do Zrmanje i do
MH III, 11: 101
ibenika
Od Klokoa na grlo
MH IX, 1; 96 97, 104, 105
eljave
eljava
I saoe u grlo
MH IX, 17: 122
eljave

Mirjana Deteli

EPIC HIDRONYMY

Summary

The hydronyms considered here were exceted from a corpus of Serbo-Croatian


Christian and Muslim folk epics made up of 1258 poems, most of them recorded dur-
ing the 19th century and none after 1910, The results of the excerption are presented
tabularly. The first table gives the list of epic hydronyms (Dunav Danube", Sitnica),
the second one lists them together with their adjectival or appositional attributions (e.g.
Dunav figures as tihi still, quiet", iroki broad, wide", beli white", voda (studena)
(cold) water" ), whereas the third table focuses on the attributes themselves, which
prove to be for the most part epic topoi and formulas.

21