You are on page 1of 5
_®II a.q. Ѩ\Ïìaè~å"£∞ Ph.D Z"≥∞™È¯

_®II a.q. Ѩ\Ïìaè~å"£∞ Ph.D

Z"≥∞™È¯

J^Œ∞ƒù`« „ѨѨOK«OÖ’ ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

=∂\Ï¡_Õ ^ŒÜ«∞ºO ÖˇHõ¯Å∞ KÕ¿ã ‰õΩHõ¯

. >ˇbѨu – ÉϺO‰õΩ ^ÀÑ≤_ô

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

14

„áê}O fã≤# HõÅ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

k=º ^Œ$+≤ì

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

„Ñ‘=∂x+¨<£ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

J^Œ∞ƒù`« "≥·^ŒºO

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

ã¨Ê~°≈`À ã¨fiã¨÷`«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25

Öˇq>Ë+¨<£

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28

gÅ∞<å=∂ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30

ã¨∂HõΔ‡ â◊s~°O

. J^Œ∞ƒù`« =∞Ç≤Ïà◊ <≥ÖϺ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

33

36

WZã‘Ê– <Õ~° Ѩiâ’^èŒ#

39

ÉèÏ= `«~°OQÍÅ∞

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

42

Ü«¸iÔQÅ¡~ü .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45

P\’ Ô~·\˜OQ∑

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

49

ÉÏÅ "Õ∞^è•=ÙÅ∞

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

52

*Ï˝#∞Å∞ ~å[QÆ∞~°∞=ÙÅ∞

.

.

.

.

.

.

.

.

55

„Ñ‘HÍyfl+¨<£

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

58

r=HÍOu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

61

^ŒÜ«∂ºxfl =keOz# Ãã·O\˜ãπì

.

.

.

.

.

63

^Œ$+≤ì^À+¨O

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

66

>ˇbѨu „ѨÜ≥∂QÍÅ∞

.

.

.

.

.

.

.

.

.

70

. >ˇbѨu Ü«∂^Œ$zÛùHõ=∂?

 

73

~°K«~Ú`« HÍx ~°K«~Ú`«

 

.

.

.

.

.

.

.

.

76

Hõ¡Ü«∞~ü "åÜ«∞<£û

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

79

HõÅÅ „ѨѨOK«O

. JfO„kÜ«∞ q*Ï˝# ™êÇ≤Ï`«ºO

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

82

85

U<£ Ãã·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

87

Ç≤Ï@¡~üx ǨÏ_»ÅQ˘\˜ì# J^Œ∞ƒù`« =ºH˜Î

.

.

90

JfO„kÜ«∞ â◊‰õΩΊѨiâ’^èŒ#

 

93

Ãã·HÀ ÔH·#ã≤ãπ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

=∞~À â◊s~°O

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

98

qz„`« â◊‰õΩÎÅ∞

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

KÕ`«|_ç JO`«∞`ÕÅx J^Œ∞ƒù`« â◊‰õΩÎÅ∞

?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

103

109

_Òã≤OQ∑

.

.

.

.

JfO„kÜ«∞ q*Ï˝#O

.

.

. . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

112

115

Zyˆ~ ѨàϧÅ∂

....

QÍ¡ã¨∞Å∂

.

.

.

.

.

117

~°ëêºÖ’ JfO„kÜ«∞ q*Ï˝#O

.

.

.

.

119

#H˜b â◊‰õΩÎÅ∞

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

122

ÔH¡Ü«∞~ü"åÜ«∞<£û HõÅÅ∞

.

.

.

.

.

.

.

.

125

HÍ~ü¡ xHÀÖˇ·"£

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

128

JO`«∞zHõ¯x J#O`« ~°Ç¨Ï™êºÅ∞

.

.

.

.

.

131

<ÒHõbfl, q=∂<åbfl kQÆq∞OˆQ J^Œ$â◊ºâ◊H˜Î qâßfi™êÅ∞ [|∞ƒÅ#∞ #Ü«∞O KÕ™êÎÜ«∂?

.

.

.

.

.

134

137

HõÅÅ∞ HõÅ¡ÖË<å?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

141

z=iQÍ

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

143

=∂\Ï¡_Õ ^ŒÜ«∞ºO

^ŒÜ«∂ºÅ∞<åflÜ«∂? ...

Jq =∂\Ï¡_»∞`åÜ«∂?

f~°x HÀiHõÅ#∞ f~°∞ÛHÀ\ÏxH˜ |u‰õΩ#fl "åix Ñ‘_ç™êÎÜ«∂? J<Õ q+¨Ü«∞OÃÑ· `«~°˚#Éèí~°˚#Å∞ J<åkQÍ [~°∞QÆ∞`«∂<Õ L<åfl~Ú. WO`«=~°‰õΩ L<åflÜ«∞x K«∂Ñ≤# L^ŒO`åÅhfl L`«∞ÎuÎ Hõ^äŒÅx `ÕeáÈ~ÚOk. J~Ú<å „Ñ¨[Ö’¡ WOHÍ D J#∞=∂#O áÈÖË^Œ∞. L<åflÜ«∞x J#∞‰õΩO@∂, ÖË=x H˘\˜ìѨ_Õã¨∂Î, J@∂, W@∂ `ÕÅ∞ÛHÀÖËx"å~°∞ D ã¨=∂[OÖ’ HÀH˘Å¡Å∞. "åiH˜ D ã¨OѶ¨∞@# Hõ#∞qѨC HõeyOK«QÆÅk.

1762= ã¨O=`«û~°OÖ’ ÅO_»<£ =∞Ǩ#QÆ~°OÖ’x ^•^•Ñ¨Ù „Ѩu Ѩ„uHõ XHõ "å~°Î‰õΩ qâı+¨OQÍ „ѨKå~°O WzÛOk. ÅO_»<£ #QÆ~°OÖ’x HÍH±ÖË<£Ö’ XHõ WO\’¡ ^ŒÜ«∞ºO „Ѩ"ÕtOzO^Œh, P ^ŒÜ«∞ºO =∂\Ï¡_»∞`«∞O^Œh, Z<Àfl qO`«Ñ¨#∞Å∞ KÕã¨∞ÎO^Œh Ѩ„uHõÅ∞ „ѨK«∞iOKå~Ú.

D q+¨Ü«∞O `≥eã≤# "≥O@<Õ H˘O^Œ~°∞ _®Hõì~°∞¡, q=∞~°≈‰õΩÅ∞, ~°K«~Ú`«Å∞ P WO\˜H˜ "≥àϧ~°∞. WO\˜ Ü«∞[=∂x ÔHO\ò "åi`À ''P ^ŒÜ«∞ºO Z=~ÀHÍ^Œh, W\©=Å<Õ =∞~°}˜Oz# `«# Éèψ~º ^ŒÜ«∞º"≥∞ÿ Ñ‘_çã¨∞ÎO^Œh, ã¨iQÍæ ~å„u Zxq∞k QÆO@Å ã¨=∞Ü«∞OÖ’ =zÛ J#~åx =∂@Å∞ JO@∂O——^Œh "≥Ú`«∞ΉõΩ<åfl_»∞.

=∂\Ï¡_Õ ^ŒÜ«∞ºO ^ŒÜ«∂ºÅ∞<åflÜ«∂? ... Jq =∂\Ï¡_»∞`åÜ«∂? f~°x HÀiHõÅ#∞ f~°∞ÛHÀ\ÏxH˜ |u‰õΩ#fl "åix Ñ‘_ç™êÎÜ«∂? J<Õ q+¨Ü«∞OÃÑ· `«~°˚#Éèí~°˚#Å∞ J<åkQÍ

`«~°∞"å`« Ѩ^•flÅ∞ˆQà◊§ XHõ J=∂‡~Úx "åiH˜ ѨiK«Ü«∞O KÕã≤ – ''P"≥∞ `«# ÉèÏ~°º‰õΩ "≥Ú^Œ\˜ Éèí~°Î =Å# Hõey# ã¨O`å#=∞h, P~°∞ <≥ÅÅ „áêÜ«∞OÖ’ LO_»QÍ<Õ D áêѨ (Ze[ɡ`ü) `«#=^ŒÌ‰õΩ =zÛO^Œh, JѨÊ\˜#∞O_ç `å#∞ Hõ#fl‰õÄ`«∞~°∞ÖÏ K«∂ã¨∞‰õΩO@∞<åfl—— #xK≥áêÊ_»∞.

J^Œ∞ƒù`« „ѨѨOK«O–JfO„kÜ«∞â◊‰õΩÎÅ∞

9

ÖˇHõ¯Å∞ KÕ¿ã ‰õΩHõ¯

JfO„kÜ«∞ â◊‰õΩÎÅ∞ =∂#=ÙňH Ѩiq∞`«O J#∞‰õΩO@∞#fl ~ÀAÖ’¡ ~°ëêº ^ÕâßxH˜ K≥Ok# "å¡_çq∞~ü _»∞~À"£ J<Õ Ü«Ú=‰õΩ_»∞ `«# ÃÑOѨÙ_»∞ ‰õΩHõ¯`À J^Œ∞ƒù`«"≥∞ÿ# â◊‰õΩÎÅ#∞ „Ѩ^Œi≈OѨ*Ëã≤ „ѨѨOK« „ѨMϺu K≥O^•_»∞.

_»∞~À"£ |Ü«∂ÅrÖ’ _ç„w á⁄Ok, L^ÀºQÆO HÀã¨O uiy uiy z=~°‰õΩ XHõ ã¨~°¯ãπ HõOÃÑhÖ’ KÕ~å_»∞. JO^Œ∞Ö’ J`«#∞ K≥Ü«∞º=Åã≤# Ѩ#ÖÏ¡ `«sÊù^Œ∞ KÕÜ«∞|_ç# ZÅ∞QÆ∞|O@∞¡, ‰õΩHõ¯Å PÅ<å áêÅ<å K«∂_»@O, „Ѩ^Œ~°≈# ã¨=∞Ü«∞OÖ’ "å\˜x *Ï„QÆ`«ÎQÍ fã¨∞‰õΩ =zÛ ~°OQÆã¨÷ÅO g∞^Œ LO_Õ ''Ux=∞Öò =∂ã¨ì~ü——H˜ JѨÊyOK«_»O. `«#∞ K«kq# K«^Œ∞=ÙH˜, KÕã¨∞Î#fl ѨxH˜ U=∂„`«=¸ ã¨O|O^èŒO ÖËHõáÈ~Ú<å á⁄@ìQÆ_»=\ÏxH˜ D ѨxKÕÜ«∞Hõ `«Ñ¨ÊÖË^Œ∞. ™êѶ‘QÍ áÈ`«∞#fl J`«x rq`«OÖ’ XHõ~ÀA [iy# ǨÏ~îå`«ûOѶ¨∞@# J`«x rq`å<Õfl =∂ˆ~Ûã≤Ok.

XHõ ™êÜ«∞O„`«O =∂=¸Å∞QÍ J`«#∞ XHõ ZÅ∞QÆ∞|O\˜x fã¨∞‰õΩx ~°OQÆã¨÷ÅO g∞^Œ‰õΩ =ã¨∂ÎO_»QÍ, L#fl@∞¡O_ç P ZÅ∞QÆ∞|O\˜ Ѩ@∞ì `«Ñ≤ÊOK«∞‰õΩx, „¿ÑHõΔ‰õΩÅ"≥·Ñ¨Ù ÅOѶ≤∞OK«∞‰õΩOk. Ѩ~°∞ÔQ@∞ì‰õΩO@∂ "≥o§ ^•xfl Ѩ@∞ì‰õΩ<åfl, _»∞~À"£ g∞^Œ u~°QÆ|_ç ~°HõÎO H͈~ÖÏQÍ ~°H˜¯ áêiáÈ™êyOk. J~Ú<å 㨈~, q_»∞=Hõ Xà◊§O`å ~°HõÎO HÍ~°∞`«∞<åfl ZÅ∞QÆ|O\˜x Ѩ@∞ì‰õΩx ^•x EÅ∞#∞ Ô~O_»∞ KÕ`«∞Å`À ayOz Ѩ@∞ì‰õΩx ^•x "≥ÚǨxfl `«#"≥·Ñ¨Ù uѨÙʉõΩ<åfl_»∞. JO`Õ ! UO [iyO^À `≥b^Œ∞. Hõà◊¥§, Hõà◊¥§ HõÅ∞ã¨∞HÀQÍ<Õ JO`«=~°‰õΩ cèHõ~°OQÍ áÈ\Ï¡_ç# ZÅ∞QÆ∞ XHõ¯™êiQÍ `«Å=OK«∞‰õΩx _»∞~À"£x J#∞ã¨iOzOk.

ÖˇHõ¯Å∞ KÕ¿ã ‰õΩHõ¯ JfO„kÜ«∞ â◊‰õΩÎÅ∞ =∂#=ÙňH Ѩiq∞`«O J#∞‰õΩO@∞#fl ~ÀAÖ’¡ ~°ëêº ^ÕâßxH˜ K≥Ok# "å¡_çq∞~ü _»∞~À"£ J<Õ Ü«Ú=‰õΩ_»∞

>ˇbѨu – ÉϺO‰õΩ ^ÀÑ≤_ô

JfO„kÜ«∞ â◊‰õΩÎÅ#∞ QÆ∞iOz Ѩiâ’^èŒ#Å∞ Ô~O_»= „ѨѨOK«Ü«Ú^Œú HÍÅO#∞Oz "ÕQÆO ѨÙOA‰õΩ<åfl~Ú. Jã¨Å∞ JfO„kÜ«∞ â◊‰õΩÎÅ∞ x["≥∂, HÍ^À J<Õ PÖ’K«#Å∞ JO^ŒiH© Hõey#>Ë¡ ™êìe<£ ÖÏO\˜ „Ѩ=ÚY∞ʼnõΩ HõeQÍ~Ú P ~ÀAÖ’¡.

™êìe<£ xi‡ã¨∞Î#fl ~å*ϺOQÆ =º=ã¨÷‰õÄ, JfO„kÜ«∞ q*Ï˝<åxH© ZÖÏO\˜ ã¨O|O^èŒ=¸ ÖËHõáÈ~Ú#ѨÊ\˜H© – x[ x*ÏÅ∞ `≥Å∞ã¨∞HÀ"åÅ<Õ L^ÕÌâ◊ºO`À PÜ«∞# 1940Ö’ ã¨fiÜ«∞OQÍ XHõ ѨsHõΔ [iÑ≤OKå~°∞.

Ô~O_»= „ѨѨOK« Ü«Ú^ŒúHÍÅOÖ’ '>ˇeѨu— „Ѩ^Œi≈Oz# "åiÖ’ "ÀÖòÊù "≥∞ã≤ûOQ∑ „Ѩã≤^Œ∞ú_»∞. PÜ«∞# áÈÖˇO_£ ^Õâ◊ã¨∞÷_≥·#ѨÊ\˜H© „ѨѨOK«=∞O`å PÜ«∞# ¿Ñ~°∞ =∂~°∞„"≥∂yOk. ™êìe<£ PÜ«∞##∞ Ñ≤eKå_»∞. ''Hõ^äŒÅ∞ K≥ѨÊ_»O HÍ^Œ∞, Hõà‹§^Œ∞@ KÕã≤K«∂Ñ≤OK«∞ – #=Ú‡`å#∞—— J<åfl_»∞.

™êìe<£ ã¨"åÅ∞#∞ "≥∞ã≤ûOQ∑ P"≥∂kOKå_»∞. `«# q^Œº#∞ „Ѩ^Œi≈OK«@OÖ’ qѶ¨Å∞_≥·`Õ Ñ¨~°º=™ê#O Uq∞\’ "≥∞ã≤ûOQ∑‰õΩ `≥Å∞ã¨∞. "≥·Ñ¶¨ÅºO ÖË^Œ∞ Hõ#∞Hõ "≥∞ã≤ûOQ∑ ÉèíÜ«∞Ѩ_»ÖË^Œ∞. `«# JfO„kÜ«∞ â◊H˜Î Ѩ@¡ PÜ«∞#HõO`« qâßfiã¨O LOk.

<À~°∞ "≥∞^ŒÑ¨‰õΩO_®, ™œO[˝Å∞ KÕÜ«∞‰õΩO_®, ~åã≤ K«∂Ñ≤OK«‰õΩO_® `«# =∞#ã¨∞Ö’ =zÛ# PÖ’K«#Å#∞ ã¨Ê+¨ìOQÍ Z^Œ∞\˜"å_ç =∞#ã¨∞Ö’ „Ѩ"Õâ◊ ÃÑ@ìQÆÅQÆ@O "≥∞ã≤ûOQ∑‰õΩ

14 a.q.Ѩ\Ïìaè~å"£∞
14
a.q.Ѩ\Ïìaè~å"£∞