A guide to opening your online store

If you’ve been thinking about opening an online store, you’re
oènnitèlv cntc scmèthing. lnoustrv èxpèrts arè prc|ècting
èccmmèrcè rèvènuè tc grcw a whcpping ¹2% ccmparèo tc last
vèar. Pèttèr vèt, things arèn't èxpèctèo tc slcw ocwn anvtimè
sccn. Pv 2O¹4, US èccmmèrcè salès arè prc|èctèo tc incrèasè
ancthèr 66%, rèaching an astcunoing $223.9 billicn.
Put hcw oc vcu gc abcut sèlling cnlinè? lt ultimatèlv oèpènos
cn vcur situaticn - ií vcu'rè lccking tc clèan cut vcur garagè cr
sèll a ccuplè cí prcoucts as a cnè-timè cccurrèncè, vcu shculo
ccnsioèr using an cnlinè aucticn sitè cr lccal listing sèrvicè. Put
ií vcu want tc sèll prcoucts cr sèrvicès cn an cngcing basis, vcur
bèst bèt is tc cpèn vcur cwn cnlinè stcrè.
Pèícrè starting thè cnlinè businèss cí vcur orèams, takè a lcck
at thè ícllcwing things vcu'll nèèo tc kncw bèícrè launch. Kèèp
in mino that vcu wcn't nèèo tc oc èvèrvthing all at cncè, but in
croèr tc succèèo cnlinè, vcu shculo oènnitèlv think abcut hcw
tc nt thèm intc vcur stratègv.
H
igh
ligh
ts
Hcw tc sèll cnlinè
1. Figure out what to sell
Thè nrst stèp in succèssíullv
sèlling cnlinè is tc oècioè
what vcu'll bè cííèring ícr
salè.
2. Decide on a solution
Lèarn abcut thè thrèè main
tvpès: hcstèo, licènsèo cr
cpèn scurcè.
3. Start building your store
Sèt up prcouct catègcriès
ano èntèr vcur invèntcrv.
Makè it vcur cwn bv chccsing
a uniouè oèsign.
4. Secure your domain
Trv tc pick a ocmain namè
that is shcrt, simplè tc
rèmèmbèr ano oèscribès
what vcu'rè sèlling cnlinè.
5. Get paid
Consider PayPal, Google
Chèckcut cr accèpting crèoit
caros oirèctlv írcm vcur
stcrè.
6. Spread the word
Ycu'vè wcrkèo haro tc sèll
online – don’t be afraid to tell
thè wcrlo abcut it!
Selling Online
¹. Figurè cut what tc sèll cnlinè
Dc vcu havè an amazing prcouct that vcu'o likè
tc cííèr tc thè rèst cí thè wcrlo? Hcw abcut a
blcsscming íashicn linè that èvèrvcnè shculo
bè wèaring? Vhatèvèr thè casè, thè nrst stèp in
succèssíullv sèlling cnlinè is tc oècioè what vcu'll
bè cííèring ícr salè. lt's impcrtant tc wcrk with
prcoucts that vcu'rè passicnatè abcut. /ítèr all,
vcu'll bè wcrking with thèm ouitè a bit cncè vcur
cnlinè businèss takès cíí. /lsc, makè surè vcu havè
a wav tc sècurè vcur invèntcrv, whèthèr vcu'rè
gètting it írcm a thiro-partv supplièr cr crèating it
cn vcur cwn.
Dcn't havè anv prcoucts? Dcn't írèt. Thèrè arè
multiplè vènocrs ano orcp shippèrs that can prc-
vioè varicus itèms tc sèll cn vcur nèw cnlinè stcrè.
2. Dècioè which èccmmèrcè
solution is best
/n èccmmèrcè scluticn, cr shcpping cart scítwarè,
is thè platícrm vcu'll usè tc sèll vcur prcoucts ano
managè vcur cnlinè businèss. Thèrè arè thrèè main
tvpès ícr vcu tc chccsè írcm:
· Hcstèo Eccmmèrcè Scluticns: Hosted solutions
prcvioè wèb-hcsting ano shcpping cart scítwarè
as cnè. Thè bènènt is that vcu ocn't havè tc wcrrv
abcut sècuring sèrvèrs cr maintaining thèm cn
vcur cwn, which crèatès a sèvèrè orcp in initial
start-up ccsts. Hcstèo scluticns alsc prcvioè
ccntinucus scítwarè upoatès. Thè orawback is that
vcu ocn't havè íull ccntrcl cvèr èvèrv nnè oètail cí
vcur stcrè, but thè íuncticnalitv is tvpicallv thèrè.
· Licènsèo Eccmmèrcè Scluticns: Licènsèo scluticns
arè cut cí thè bcx scluticns that vcu install cntc
vcur ccmputèr, mèaning vcu havè tc nno hcsting
in aooiticn tc acouiring ano maintaining sèrvèrs.
Scítwarè íèaturès arè alsc built in, but vcu wcn't
rècèivè upoatès. Thè bènènt cí licènsèo scluticns
is thè incrèasèo ccntrcl vcu rècèivè cvèr vcur
cnlinè stcrè.
· Opèn Scurcè Eccmmèrcè Scluticns: Opèn scurcè
scluticns arè tvpicallv írèè scítwarè ocwnlcaos
that rèouirè largè amcunts cí custcm ccoing ano
tèchnical kncwlèogè. Upcn ocwnlcao, vcu'll bègin
builoing vcur cnlinè stcrè ano all its íèaturès írcm
scratch. lí vcu havè thè kncwlèogè cr rèscurcès
tc oèvèlcp vcur stcrè this wav, thèrè is a highèr
oègrèè cí nèxibilitv. Vith cpèn scurcè scluticns,
vcu'rè alsc rèspcnsiblè ícr nnoing tèchnical
suppcrt, hcsting ano sèrvèr maintènancè.
3. Start builoing vcur cnlinè stcrè
Ncw ccmès thè íun part - builoing vcur cnlinè stcrè.
/s vcu bèccmè íamiliar with vcur chcsèn shcpping
cart scítwarè, vcu'll start sètting up vcur prcouct
catègcriès ano èntèring vcur invèntcrv. Ycu'll alsc
want tc start thinking abcut aooing oiííèrènt pagès
tc vcur nèw wèbsitè, incluoing inícrmaticn abcut
vcur businèss, ccntact oètails, ano mcrè. Ycu can
èasilv launch vcur nèw cnlinè stcrè withcut having
èvèrvthing cn vcur wèbsitè pèríèctèo - vcu'll
ouicklv lèarn that sèlling cnlinè is a ovnamic wcrk in
prcgrèss.
lt's alsc impcrtant tc bègin thinking abcut thè
oèsign cí vcur èccmmèrcè sitè, as it's critical tc vcur
succèss. Evèn ií vcu'rè sèlling thè mcst incrèoiblè
prcouct, ií a custcmèr ccmès tc vcur sitè ano is
unoèrwhèlmèo, thèv wcn't trust vcur businèss cr
purchasè írcm vcu. Fcrtunatèlv thèrè arè all scrts cí
oèsign cpticns, incluoing írèè tèmplatès ano custcm
oèsign sèrvicès. Règarolèss cí what rcutè vcu takè,
alwavs havè vcur custcmèr in mino whèn crèating
thè aèsthètic cí vcur stcrè.
4. Sècurè vcur ocmain namè
/ ocmain namè is thè wèb aoorèss whèrè
custcmèrs can nno vcur cnlinè stcrè. Sèlècting
thè pèríèct ocmain namè ícr vcur businèss is vèrv
impcrtant - it's a lcng-tèrm oècisicn that can makè
cr brèak vcur succèss. Trv tc pick a ocmain namè
that is shcrt, simplè tc rèmèmbèr ano oèscribès
what vcu'rè sèlling cnlinè.
5. Dètèrminè hcw vcu'll gèt paio
Nc mattèr what tvpè cí prcouct vcu'rè sèlling,
èvèrvcnè's in thè gamè ícr cnè rèascn - tc makè
mcnèv! Ycur nèxt oècisicn is hcw tc rècèivè
pavmènt írcm vcur custcmèrs. Thèrè arè a
multituoè cí cpticns cut thèrè oèpènoing cn vcur
businèss nèèos.
Sèvèral nrst-timè cnlinè businèss cwnèrs cpt tc usè
a simplèr mèthco cí custcmèr pavmènt, such as
PavPal cr Gccglè Chèckcut. Thèsè cpticns can bè
utilizèo in thè bèginning ií vcu'rè cn a tight buogèt.
Thè ma|cr orawback, hcwèvèr, is that custcmèrs
arè takèn awav írcm vcur wèbsitè tc èntèr thèir
crèoit caro inícrmaticn. This orasticallv incrèasès
thè chancè that thèv will changè thèir minos ano
abanocn thèir croèr bèícrè it's ccmplètè.
/ncthèr cpticn ícr accèpting custcmèr pavmènt is
tc prccèss crèoit caros oirèctlv írcm vcur stcrè.
lt was èasv tc unoèrstano ícr cur small ccmpanv
ano it rèallv èmpcwèrèo us. /ooiticnallv, pricing
was transparènt with nc hiooèn íèès as with
cthèr oèsignèrs. Thè sitè lccks likè a millicn
ocllars cn a shcè string buogèt!
- Kimbèrlv Cavcè, GcKalvx


Succèèo cnlinè with Vclusicn
Givè us a call. (8OO) 646-35¹7 cpt. 2
Sèno us a nctè: salès<vclusicn.ccm
www.vclusicn.ccm
This allcws vcur custcmèrs tc sèlèct írcm sèvèral
pavmènt cpticns, ano mcrè impcrtantlv, kèèps thèm
cn vcur sitè. Crèoit caro prccèssing alsc crèatès a
highèr lèvèl cí crèoibilitv ícr vcur cnlinè businèss.
Ycur custcmèrs will kncw that vcu'rè a lègitimatè
èntitv sincè vcu'vè takèn thè èxtra stèp in prcvioing
a ccnvèniènt ano sècurè chèckcut prccèss.
6. Sprèao thè wcro
Tc trulv succèèo cnlinè, it's nct èncugh tc simplv
havè a wèbsitè. Thèrè arè millicns cí cthèr sitès cut
thèrè, all ccmpèting ícr thè samè shcppèrs. That's
whv it's critical tc sprèao thè wcro abcut what
vcu'rè sèlling cnlinè.
Thèrè arè tcns cí oiííèrènt wavs tc tèll cthèrs
abcut vcur nèw stcrè. Scmè cí thè ouickèst
mèthcos incluoè rèaching cut tc vcur íriènos ano
acouaintancès. Put tc rèallv stano cut írcm thè
crcwo, vcu'll want tc lcck tc sèarch ènginès ícr hèlp.
Mcst cnlinè purchasès bègin with a sèarch in a ma|cr
sèarch ènginè likè Gccglè, sc vcu'll want tc makè
surè that vcu'rè gètting vcur piècè cí thè piè.
Onè ouick wav tc bccst traínc tc vcur sitè is thrcugh
Pav Pèr Click (PPC) aovèrtising. Pasèo cn varicus
sèarch tèrms, an ao ícr vcur cnlinè stcrè will appèar
within thè sèarch rèsults. /ncthèr wav tc bccst vcur
ranking in sèarch ènginès is with Sèarch Enginè
Optimizaticn (SEO), which is thè practicè cí craíting
vcur sitè tc bèccmè sèarch ènginè íriènolv.
Règarolèss cí what vcu oècioè, makè surè vcu
trumpèt vcur cnlinè stcrè tc anvcnè that is willing tc
listèn. Ycu'vè wcrkèo haro tc sèll cnlinè - ocn't bè
aíraio tc tèll thè wcrlo abcut it!
Opèning vcur cnlinè businèss is an èxtrèmèlv
rèwaroing prccèss that will ccntinuè tc pav cíí as timè
passès. lí vcu invèst vcur èíícrts ano ènèrgv, sèlling
cnlinè can ouicklv bèccmè a hugè ccntributcr tc vcur
inccmè ano will íulnll vcur èntrèprènèurial spirit. Kèèp
in mino that thè abcvè was a ccmprèhènsivè cvèrvièw
cí thè ma|cr pcints cí sèlling cnlinè. lí vcu can't aíícro
a custcm wèb oèsign cr SEO plan cut cí thè gatè,
that's nct a prcblèm. /s vcur businèss grcws, sc will
vcur abilitv tc capitalizè cn oiííèrènt cnlinè businèss
tactics.
Fcrtunatèlv, Vclusicn cííèrs an all-in-cnè èccmmèrcè
scluticn that can prcvioè èvèrvthing írcm vcur
shcpping cart scítwarè tc vcur crèoit caro prccèssing.
Jcin cvèr 2O,OOO businèss cwnèrs currèntlv achièving
thèir orèam - cpèn an cnlinè businèss with us tcoav.
¨Vclusicn's SEO tccl is grèat. l'm nct a
tèchnical pèrscn ano l'vè gcttèn a lct cí SEO.
Vè'rè currèntlv rankèo nvè using cur Gccglè
kèvwcros.'
- Lara Shèltcn, LaPlatès

solution is best Hosted solutions .

“ “ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful