You are on page 1of 3

& z00z'rrtrdv )rElrH NYS{II

aas pue dn 4oo1 1
'peaq"tano aueld
E Jo punos aq] JPaq I pue 'Erq
-runlo] aprslno Suruls ru,l
le |eu'reqFtrueqr
'pnol ool ',{es I ,,')O .T,LLL.EOVN
ur,J,, 'slua.red .{ru seLIlEaJ 'Ual
*qa g .{:a11eq ou s€q qllqm '8uru"rotu
yp 3ur1:o,u uaaq lou seq r1frrlm uolEuIa
'auoqd 11a: ,,(ru Jaltsl salnurtu ,lta.+
V'rulq o1 Surs lsEal lE o] palueM qllM Sul
1 'dn rurq >l:ld ol saruol ruoru 3u1pea
,SEIIA 'aIU spunols^E SIr{J 'spuo azrtltsOd
I= -fas JJo lunotr Ilrls saqllB^\ Jno Jno L
zo ,(enr aqt 'op ol '.{es o1 a8euuru 1g}s
z a.tr s8ulql aqJ']I ol punoJp uallo8
f= aret4Jn
o ]ou per{ rnq '.{ep teql ssell aql
Y JoJ sar{oof drq: a}eloroql a{Eq
G
o1 Suruueld uaaq peq aq5 ',{.r:o,rr ueqJn e
ol 'tua-red E aq ol a{II s,ll tEqM
's. es aqs 'spuels:apun aqs 'ller oJoqtJe
],uPl I'NNJ tOu ol sasluoJd aqs '3uru-roru leq]
sI slql 'aIous a:aql auo8 tou perl ]nq sJamo] E AAE
aLI] aas I uaqM aql lo auo ur af,r.+Io ue p?q Jaql
st slqf 'p-nua3 -e3 s,.,(;eq:e7 'auoqd JerI ol auoq
iE
$ puEJ) o] 'uEf, sla8 aqs uaqm aAIIe ure I ruaql
1 su :ey sB ulerl
I'3ur,,(.rr IIa] ol saslruo:d pue;adde:M plV
qEnoJo(
'1ua1rs -pueg 31q e uo Jaqunu ,s1ua:ed
Y Ba{Et1'ure8e ^r(ur u,ta,op salrJm aqs 'arrJJo aLIl ol palu
dn s].rels Xe,uqns aplslno aru saas urou s.,{:eqre7
'auoqd e :o; 8ur>1ool'sJruls umop ureqJn
pue dn 'b^lleq q8norqt ssaulzzlp
Jo {leM paluEIS E >ll"M I 'arE spDI
Jlaqt araq.\\ slua.red 11a1 1 ';1as.{ur ur aJaq
a"re ,{aq1 'ez4d.(u,r.re Sunr8 a-le ua^a ]ou 'auo olr ol .r{es I ,,'pog
,(aql 'NNf uo ouetrlon E ]E aJels qO,, 'r(Ep e lsn( '.{EpqUIq ,SEIIE qflyayey
1sn[ 1p aM'aas o1 Surqlou sr aJaq] lsn[ sert ]l uar{M ol {f,Eq 'ruoJJ
]ng'uorle8a:Buo: pa;n1de:ua aruEf ]r JaAaJaqA\ ol ur )pBq arul] aqt ot p
ue aIII >lool uaaJfs qsnd ot 'uI IlPq s8ulqt qsnd o1
'aas 01 Suyqlou sr araql )ng aq] ]E dn 8ur:els ]lullsur leqt 'qlnolu ar{l Ja^o plaq ureqlna
aldoad aq] IN'Erqrunl puerl IerqJa.no:d leq] qll^\ sra
'uotleB at8uo) palnlde tua -oJ
tE s8urplrnq aqt -.r,ror 8u1geg .;o a8elooJ aqt qllBM
ue a{r[ \ool uaal)s aql ]e JO aUO Ur Uorsrnala] 1 'a8unol s,rar.l)Ba] aqt ul uols
ue
dn Sultels aydoad aql ilV E pul.I I '3u1p1rnq aqt -halal E pulJ I'taarls r{180I ruor.J
ur pa^\ollE sl auo oN uI unr sluared 'lltqr E ra8 1 ',{es TITH TAd
'sJoop aqt 8u1p:en8 I ,,'no.( ol pall auoauros,, 'uo8el
aJE
uauatrIlod o,u,1 'palaf,u?l aJe -uad aql pue ralua] ap€rl plroM alu pu
sassulf,
Jr aas ot a8e11o3 sJaqleaJ aql uo sIfEltE ]noqE atu sllal a
ot oB I 'palp seq luapnts E rel
-y Kep aq] Iooqf,s tE alrl 'aJaqm weq.rn
-.{razra ,r{8:aua sl aJaqJ '9I-C uE ffi*1:trd{M I r(t{M
"' puu olxeu eql pue ,(ep teqt so^rloJ sruuolN asvuc puB sJ
f,upsenl uo "'asnl
s peurnl SBIIEI
uaxH Nvsun aHI 8Z
's sr xaIV'tsulssllu
sr Jaqt€J s.xalv 'JIE aq] uI 8uilu
aldoad 3u11ttus pue 'saJI"J aql lno
Sulttnd aldoad Sutytus q]1m's:a LJ IV H.896
-,trot aw MEJp spH aq] Jo auos outloa-o) tl+"-o ad o1
'Ioorlls o] IlEq oB 1 'XePPg ug 9t9lz
'Mou)l ?aa*+5 ,lllro-J n
,(pea:1e a.,r.t Sulqtaruos Sulrunou
-ue 'a11t,ta5 uI sllaq IeJpaqlEl
aql aIII aJe suaJIS aql puv 'Jau
-.ro:.{-ra,La uo a8egnoruetr ul sJalp
-los aJE araqJ'.,(eP:atsa,( a41 rsnI
']q8y-rq os sI uns aq1 's8oP 8tq 3ut
-{lE,\\ aJE uaN 's?JBf, IIEMapls 1B
qf,unJq Supea a-le a1doa6 ')aa:ls
q]8I ol >llE^{ E a>IBl I 'JeM Jo alu
purruaJ sa:nlrld allqm-Pu€-{lelq
aqJ 'tulq JoJ ll aAES II.l pEC asl
-uo-rd 1'lsod aqr ,{nq I os sau/rJ
llo;. .MaN aql Jo saldo: aJoru ou
aJE aJaql Sutu;oru ]xau aq1,
',{{s aql ssoJle a8pnrus 1u1.td
-smau e sa{Eru }t,,(e,u aq1,'aloius
'3u1
1o ,{rluuut aq} 1e -raPuo,rn 1
-]re,tr sr auoX:azrg 'o] lt aNB ol auo
ou al€q,(aqr Pue 'Poolq SuPeuoP
s1 auo,rira,tE 'op ol Sutqlou aureq
srotlop ar{I ',(tdtua IIE a-Ie sIEl
-1dsoq aq1 ',(e,ue salllu oM] ouef, o = -e;-;;n 1
-lo^ aqt Jo ]uo.IJ ul ]no Padrue:
arE sratroda"r aq1 'lqBIu IIE
uo sXels uolsllalal aql 'anualv
uol8utxa"I umop slsJnq alqlJJal W Q' 4oo2rft vHzoO''rl'rr hA
ur urea:ls ,{aq; 'dors Jalau suaJ bzbo 'ol,v 'ula 'r?,14131ttt?'t^ 1a\\
-IS aqJ 'dn Sueq o] luem ],uop I
-iryolns'r
ilr -ol lvt'w
1nq i(es or Sugqtou s,aJaqJ '{f,eq
auo,{:a.ra IIEI ol qIJoM auoqd aq}
uai{M SlualuoIu aql asn I 'snouI 1'lo'a>
-EJ IaaJ 1 'sa8essau IIEU-atrIoA ){ ?1laal
Xueru os peq Janau aAEq I fr-*) ba
'as1a 3u1qr,fu3r\3 Jo aluaIIS aql PUE Sb fr'r;ra9
suaJrs aql lo aslou aq] 8ul:eaq y6Vlrt
rue I pu" 'NNJ uo 3u1.t,roqs a:.{aq} ?eL FluRI
tBqM pJel\ot 3u111z,lt lue I .n,toN
-rlJv3 .r,a
'Jauurp JoJ las alqEl E 'aaJl sEIu 7ir.rtrt12 53
-]sUrI3 e '.{:pune1 uEall sI aJII ,(N bcr.qtl-ax
'be"r1'erluruos'Elusog sI NN)'af,ua
-r:adxa unro Xru ;o ,{1a;es aq} PUE iz*vs iZui oo],
NN] uo aos I lEQr\\ uaaMlaq salup aNV r{tlr"? ,Gaaltlf r'l?onrr rar{
:rqdo:tseler u1 uope:edas leluaru oS -T3l a*o.) tUtt
3r,u 91:l
-X of,SS:,],J +vtt (:t duYt'wa
}o?,
slql uaaq sXe.nle sEq aJaq] azl
ii;7LiJ|TolrnJ
-do la\{.l-
-[PaJ I puv'atu aJoJaq aJaq'NNJ
uo,,(ep IIB uaas a^eq I ler{} alous ;=I;6]EE r.rurl.-'
aq] ]E dn 3u11oo1 daal I PUV *+tro a7'il\t*-awr:-
'J3]EM pu€ ]sal JoJ apISuI aluotr
o1 aldoad sallnul JooP qf,Jnq:)
z uo u8rs uatll:^\puEq V '8ul
-lEaMS pue ualolq 'aur lsed >1P.tr ;;,;"9.
slaaq ul uauIo^\ puE sall uI ualu
anualv >lled uO 'dn 3u11oo1 dols
6Z z00z lrudv
'tt aaed uo su6aq ,,r(tteT'dn urT, \)8y,,
.,fuo1s asoqu 's1tto14 tgg lo n1r43nep aql sl aqs 'dtae3
sJalIJA ?unotr aln1 aql le f,aururns lsel Jo[asuno) ee Lz-099
:uoneruroJul lallll i
e se,$ aqs'tlD Yto^^4aN uI ,{ltstattun etqun[oJ
So a?a11o3 sJaq)eal aLp 1e iuapnls alenpet? e ueaq !
seq Jaqwalda5 a:urs pue 'o)xalN MaN Jo , ltstatru1 aql (Suesatsatarg sureurtr41)
ruo4 palenpet8 '11y11 pdeq3 u1 dn uat? sltJoN a)e4 qdurnuaSo i
tuog stuurrll [ :]raqnqrs
o ']I JaQuaIUaJ
pue umop tls setlr op plnor I Sulql (gsapo>p11qrepo V) I
z(po aqt puu 'au1t tsJIJ aqt JoJ af,r Jas Parf,BS :qlolfl I
aq,{eu-to 'ure8u Jalo 1E ar.u tlLl tl 'EJlsarlsJO rltr^\
u(epo1lng 'uago ool spJom ^,{ueru 'sndue3 tseg aInC
ool Sulsn 's8ulql ,{ueu ool 3ul I
'untrollpny uL Apleg ur
-tp.n aldoad,r(ueru oo] aJE aJaql rud gg:g ',lery '&prnreg !
',{uoqdo:e: aql ot af,lol Xru pappe
eAEq o] passeJJeqrua aq .{yyen1 i
-uana IIrM I puv '3urq1,(ue a1r"l,n (71-1sa8e.ro3) gE:g
ol sqluou aAr-I alu ,oo, (1 or dn sa8e rog) gg:7
.Ir*, uarPIIIIf, roJ slrsfuoJ o^al
uJn] o] a^eq I pue pasdly:a aABq tuEr{Jnc ur afuarfs PUE
NNI puE aRl ,(ul 'ule8e aluo 'tas aJI'I JO runasntr^{ aql ]E
alloru rgldXp:ode uE s,]l Suquqr
daa4 1 pue 'll Jo ]uorg ul Surpuuts
'LTtdV lepun5
ruE I aJaq asnEf,aq'llB tl a^allaq Jolrnpuo,
Ja^au IIrM I I MoN'lEaJ >lool r".D
| doorlul(l5daupo)y,
-""r
il pue 'slq8noe].{"rB
]ou saop IIIIs^\ou)I I
-uu 'slq8noqt aullpeaq 'slq8noqt ruBrlJnorJo
I I
3tq >lulqr l 'aas ol aruel I leqm aas
,r(1pug I uar{M'8urql,(ue s.,(es auo
op 'a;aq,nrX"rana a8egnourel ur i*i:11".1Pr*i
ualu pue arlyod aJE aJaqJ ']snp "radd3 ar{} uo asnorla:rJ € tV
aq] aplas ot JaIEM rlllm punoJ8 'JalEA\ sa,{a ,,(ru saIeru
aqt s.{Erds {lnJ} V 'qse qllm 1I 'lnoqE {ulr{t t,uBr I Ilaus E
paJanoJ aJE smopurm aql ',{tdura qrl.tr dn sllrJ luatulJede Xru 'uorl
s18uq{ranE '$lle} auo oN '{rlql -laJrp sa8ueq: pur^\ aql uaq6
sr llalus aql 'taarls sraqr.uBq] 's8eg:aded
}e sdots tl uaqM aslou 1n;ured -uorlfnJlsuof, pue 'salonb a:nl
e sa{Eru urEJt aqJ 'uosllv qtl^^ -dlrrs palpdsslu 'sllem uo ua]lrrM
]I aas oB I tq8lu z(epuoyl e u6 suaod'elosauur6 ur s;ape:8 puo
'ualu aq] }P >lool -fas tUoJJ spJEl 'sJaA\o[J 'salpuEr
uef sn Jo auoN '8u1qlXue sXes 's.ralsod aldoad Surssrru
auo oN 'qsP puB ulp uI paJa^of, Jo saurJqs snoauetuods asaq] qllM
uaru Jo 1pg dn slpd 4tn.r1 arl.] V sXep4aa,u. ;no puads oqM sn Jo
'JalsE:I a{rl sllarus tl '{lEMapIS aql asoql Jo sarpoq aql otq pLrE saJE.J
uo Ja^r.r E sa{Eru }l 'paJ aqt JJo pala^Ert seq t?qt Iloqs
'a8uuro '>1urd 'an1q sr Jo {ool }Eql a^Eq spua>laaM uo
'JaleM sa.,b iw saYew lI xEM ar{I 'lleM {trrrq aql ,{1r: aqt ol aruotr,{1uo oqrlr aldoad
'lnoqe \urut J,ue) I ]su1e8e 3u1uea1 tuaqt Jo aqJ 'sJalsod aqt pea: o1 sdols
sa:np1d 0I-Xq-8 paruu4 pmoJf aqJ'alualrs sr a:aql'aluEp
fiaurs e qt{tur dn sy11 aJE aJaqI '3u1ssrtu ->leerq spr>1 q8rq--lorunf aq1 :o
)uauruede .{ut'uorltatrp aJe ruaq] Jo ua^as 'Iurq 'sadrd8eq aqr s,{e1d uetu pauDIS
sa8ueq) putlA aql uaqA }e {ool l.uEl I (('ruaql aqt Jo'urnbauueru aq] qlIM o8ue]
pulJ II,aM'pES {ool }.uoc aqt saluep ,{lyensn uetu uoqs
'uaql pur; euuo8 aJ,aM aql aJaql\'uorlels,,(e,nqns arenb5
'4req Sunuo:1p a:,Xaq1,, 'salpuef salurJ aql ul 'le {ool o} safPJ ou
puE sJaMolJ Jo urElunoru E JJaM alaql UaLIM lalsEJ sEM srq.L
Jo luo4 ur Surpuels pMoJl aqt ol 'uaq] qlIM paralor a;e uo]8uxa1
sXes aq ,,'.(Jl 1,uoq,, 'Jauulp aAEAt uo suEA smau aqJ 'qtooq auoqd
-oJf,Iru E stea ueru E 'aprs lsa6 ,r(ra.r,a
uo dn a:e s;alsod aq1