You are on page 1of 48

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Cina
Sekolah Kebangsaan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


Bahasa Cina
Sekolah Kebangsaan

Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

TAHUN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum
JULAI 2016
Terbitan 2016

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

.................................................................................................................................................................................................................. v
........................................................................................................................................................................................................ vii
........................................................................................................................................................................................................ ix
........................................................................................................................................................................................................................... xi
........................................................................................................................................................................................................................... 1
...................................................................................................................................................................................................................... 2
.................................................................................................................................................................................................................. 2
.............................................................................................................................................................................................. 2
............................................................................................................................................................................................... 3
.................................................................................................................................................................................................................. 4
21 ........................................................................................................................................................................................................... 5
..................................................................................................................................................................................................... 6
................................................................................................................................................................................................................ 7
........................................................................................................................................................................................................... 10
................................................................................................................................................................................................................ 11
..................................................................................................................................................................................... 15

...................................................................................................................................................................................................... 16
...................................................................................................................................................................................................... 19
...................................................................................................................................................................................................... 21
...................................................................................................................................................................................................... 23
.............................................................................................................................................................................................. 24

...................................................................................................................................................................................................... 25
......................................................................................................................................................................................... 27
.................................................................................................................................................................................... 29
......................................................................................................................................................................................................................... 31
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sainsdan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vi
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusanke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaandan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vii

: 1996 550

viii
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang


termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97]

ix
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

Kata Pengantar DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum Kebangsaan.
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah
dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan

Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT

mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran

Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen dalam abad ke-21.
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak

berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan

sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan

tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Kebangsaan.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

xi
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

1
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

1.

2.
3.


4.
1.
5.
2.
3. 6.

4.

5.
6.

2
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

3
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

4
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

21

21

21


21


21 21
21
1

1 215
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2(KBAT)
2

26
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

7
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

8
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

9
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

(iii)
(iv)

5.


1.
6.


2.
21
3.


7.
4.


8.
(i)(ii)

10
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

9.


10.

11
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

12
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2


1

23456


13
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

14
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

1/2
1/2

15
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2


1.0
1.1 1.1.1


16
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2
1.2 1.2.1


17
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2
1.3 1.3.118
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

2.0
2.1 2.1.1


19
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2
2.2 2.2.1


20
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

3.0
3.1 3.1.1


21
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2
3.2 3.2.1


22
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

4.04.1 4.1.14.2 4.2.1


4.3 4.3.1 4.2.1
4.3.1

23
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

5.05.1 5.1.15.2 5.2.1

5.3 5.3.1

5.4 5.4.1

24
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2
1. aoe

2. yiwuyu
3. babobibu papopipu
4. mamomemimufa fofu
5. dadedidutatetitu
6. naneninunlalelilul

7. gagegukakekuhahehu
8. jiqixijuquxu

9. zazezizucacecicusasesisu

10. zhazhezhizhuchachechichusha
sheshishureriru
11. yayewawoer

25
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

2. enbenpenmenfennengenkenhen
1. aibaipaimaidaitainailaigaikai renzencensenzhenchenshenwen
haizaicaisaichaishaizhai 3. yinbinpinminninlinjinqinxin
2. eibeipeimeifeideineileigeikei 4. wan duan tuan nuan luan guan kuan
heizeizheisheiwei huanruanzuancuansuanzhuanchuan
3. ao bao pao mao dao tao nao lao shuan
gao kao hao rao zao cao sao zhao 5. duntunlungunkunhunrunzuncun
chaoshao sunzhunchunshun
4. oupoumoufoudoutounoulougou 6. yanbianpianmiandiantiannianlian
kou hou rou zou cou sou zhou chou jianqianxian
shou 7. yuanjuanquanxuanyunjunqunxun
5. liajiaqiaxiabiepiemiedietienie 8. angbangpangmangfangdangtang
liejieqiexie nang lang gangkang hang rang zang
6. guakuahuazhuachuashuaduotuo cangsangzhangchangshang
nuoluoguokuohuoruozuocuosuo 9. engbeng pengmengfengdengteng
zhuochuoshuo neng leng geng keng heng reng zeng
7. yaobiaopiaomiaodiaotiaoniaoliao cengsengzhengchengshengweng
jiao qiao xiao you miu diu niu liu jiu 10. yingbingpingmingdingtingningling
qiuxiu jingqingxing
8. waiguaikuaihuaizhuaichuaishuaidui 11. dongtong nonglonggongkonghong
tuiguikuihuizuicuisuizhuichuishui rongzongcongsongzhongchong
rui 12. yangwangniangliangjiangqiangxiang
9. nueluejuequexueyue guang kuang huang zhuang chuang
shuangyongjiongqiongxiong

1. anbanpanmanfandantannanlan
gan kan han ran zan can san zhan
chanshan

26
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2


**

27
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

**/

28
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

M 16
N 13
263 P 5
Q 12
YCT R 3
KSSR S 20
T 10

Q 7

X

21
Y
22

Z 19
263

A 1
:
B 16
2010325-331
C 8
D 14
E 3
F 6
G 13
H 17
J 18
K 8
L 11

29
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

PANEL PENGGUBAL

1. Lim Yock Chong Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Dr. Quek Weng Kim Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Ng Saiw Lan Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Chong Mei Yen Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Seow Hooi Lee Bahagian Pembangunan Kurikulum
6. Ko Lian Kiat Bahagian Buku Teks
7. Ng Phaik Hoon IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis, Pahang
8. Dr. Lin Chia Ying Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak
9. Lau Eng Hee JPN Melaka
10. Liew Jew Kiong JPN Sarawak
11. Teoh Hui Fung SK Bandar Utama Damansara (4)
12. Ng Tzu Yaing SK Bukit Ceraka, Kapar, Selangor
13. Khor Wui Kean SK Convent, Cameron Highlands, Pahang
14. Wong Lick Fong SK Convent Ipoh,Perak
15. Tan Sook Cheng SK Cyberjaya, Cyberjaya
16. Lim Kian Ming SK Methodist (ACS), Kampar, Perak
17. Chong Ming Yee SK Methodist PJ, Selangor
18. Tan Sook Han SK Perempuan Methodist, Ipoh, Perak
1. Lee Swee Chen SK Putrajaya Presint 9 (2), Putrajaya
2. Wong Pi Yue SK Putrajaya Presient 11 (1), Putrajaya
3. Lai Siew Chin SK Seri Anggerik, Kuala Lumpur
4. Ong Li Chin SK Seri Indah, Taman Oversea Union, Kuala Lumpur
5. Melish Ding Theau Feng SK Sri Bayu,Seri Manjung,Perak
6. Lai Yun Ming SK St. Mary, Kuala Lumpur
7. Loy See Min SK(L) Methodist, Kuala Lumpur

31
KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 2

PENGHARGAAN

Penasihat

YBrs. Dr. Sariah Binti Abd. Jalil - Pengarah


En. Shamsuri Bin Sujak - Timbalan Pengarah

YBhg. Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial

YBrs. Dr. Aazmi Bin Shahri - Ketua Sektor


Tn. Haji Naza Idris Bin Saadon - Ketua Sektor
En. Mohamed Zaki Bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Pn. Hajah Chetrilah Binti Othman - Ketua Sektor
Pn. Zaidah Binti Md. Yusof - Ketua Sektor
En. Mohd. Faudzan Bin Hamzah - Ketua Sektor
YBrs. Dr. Rusilawati Binti Othman - Ketua Sektor
En. Mohamed Salim Bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor

32
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8 Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E
62604 Putrajaya
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http://bpk.moe.gov.my/