1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
APARE DE LA DATA DE 7 OCTOMBRIE 1995
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

Anatol
BASARAB:
“ÎN FIECARE ZI
ÎMI SÃRUT
SOÞIA,
MÃCAR PENTRU
SÃPTÃMÂNAL CULTURAL, SOCIAL-POLITIC ªI ECONOMIC A FI SIGUR
ÎN LIMBA ROMÂNÃ CÃ AM FOST
Anul 22. Nr. 44 (1.128) Vineri, 10 noiembrie 2017 Difuzare prin abonament PRIMUL”.
Caleidoscop informativ Carte frumoasã, cinste cui te-a scris!
A MAI RÃMAS UN SINGUR AN Mirela AMARIE
S-au împlinit 99 de ani de la Vecea Popularã

„COMORILE CREDINÞEI”
Ucraineanã, convocatã la Cernãuþi pe 3 noiembrie
1918. Cu acest prilej la filarmonica regionalã a avut
loc o adunare festivã la care au participat oficialitãþile

LA BIBLIOTECA DIN HERÞA
regiunii ºi lideri ai partidelor politice ºi au fost
înmânate distincþii ºi premii.
Festivitãþile au fost mult mai modeste decât
În prima zi a lunii noiembrie, la Biblioteca „Gheorghe Dorim sã menþionãm faptul cã placheta „Comorile
altãdatã, doar 99 de ani nu-s 100.
Asachi” din centrul raional Herþa a avut loc un eveniment Credinþei” a putut vedea lumina tiparului datoritã
BUCURIA E SORà CU JALEA deosebit – lansarea plachetei de versuri „Comorile sponsorizãrii din partea dlor Gheorghe Grib, Gheorghe
Potrivit estimãrilor Bãncii Naþionale a Ucrainei, Credinþei”, editatã de cãtre preacucernicul pãrinte Mihail Gologan, Angelica Toderean, Tatiana Andrus, Irina
majorarea pensiilor are un efect negativ asupra Pãduraru. Kazanovska, Elena Aºtefãnoaie, Costantin Apetri,
creºterii preþurilor ºi stimuleazã inflaþia. Numai în Primul adjunct al Dumitru Ivaºcu, Andrei Chiþan ºi Petru Gheorghiu.
ultimul trimestru al anului curent pentru majorarea ºefului Administraþiei Printre cei prezenþi la eveniment s-a aflat ºi primarul
pensiilor vor fi necesare 20 de miliarde de grivne. raionale de stat Her- satului Culiceni, dl Gheorghe Gologan, care ºi-a
Banii vor fi pur ºi simplu tipãriþi. þa, dna Tatiana Hlibo- împãrtãºit celor prezenþi gândurile sale frumoase despre
Cine azi se bucurã când îºi ia pensia, mâine se ceanu, ºi preºedin- carte ºi autorul ei.
va întrista când va vedea preþurile. tele Consiliului
PRIMUL ÎN TOATÃ UCRAINA raional, dl Victor
Cernãuþii au devenit primul oraº din Ucraina în Ciuclea, au adresat
care locurile de parcare pentru invalizi sunt marcate cuvinte de laudã ºi
cu o culoare specialã, ca în toatã Europa. Pânã la de mulþumire pãrin-
1.700 de grivne au crescut amenzile pentru cetãþenii telui Mihail.
care îºi parcheazã neregulamentar maºinile pe La rândul lor, dl
locurile destinate persoanelor cu handicap. Vasile Bâcu, coordonator de proiect, ºi dna Elena
În lipsa altora mai impresionante, o fi ºi aceasta Apetri, redactorul cãrþii, au mulþumit autorului ºi ºi-au
o mare realizare! exprimat satisfacþia pentru posibilitatea de a colabora
cu pãrintele. Afarã de cuvintele sincere de apreciere,
SUNT TROLEE, NU-S ªOFERI rostite de cãtre cei prezenþi în salã, audienþa a fost
La ora actualã în Cernãuþi muncesc circa 100 încântatã de Ana Onofrei, membrã a Corului „Osana”
de ºoferi de troleibuz, dintre care 30% sunt femei. de la Biserica Sf. Spiridon din Herþa, care a interpretat
Direcþia de troleibuze ar mai avea nevoie de încã cu multã inspiraþie melodii creºtine a ºi recitat câteva
vreo 50 de ºoferi, dar nu se prea gãsesc doritori, poezii din creaþia preacucernicului pãrinte Mihail.
deºi propune salarii lunare de 8-10 mii de grivne ºi
locuri la cãmin pentru nefamiliºti.
Lumea s-a boierit. Puþini vor sã se culce seara ABONAREA-2018 Premierã absolutã
târziu ºi sã se scoale cu noaptea-n cap.
DECÂT O GÂLCEAVÃ MARE, de film românesc la Cernãuþi!
A RUGINIT ÞEAVA DE GAZE
În centrul istoric al Cernãuþiului, pe o lungime MAI BINE O CONCORDIE MICà „PORTRETE ÎN PÃDURE”
de circa 1,2 km, contaminarea cu gaze a solului se Stimaþi prieteni! Vã aºteaptã o
ridicã la 90%. Conductele sunt atât de ruginite încât A început abonarea la presa periodicã pe anul întâlnire de neuitat
scurgerile de gaze pun în pericol exploatarea lor. 2018. Dintre toate ziarele ºi revistele care apar în cu regizorul filmului
La un moment dat peste 2.000 de consumatori se Ucraina Concordia este unul dintre cele mai – Dinu Tãnase,
pot pomeni fãrã gaze în locuinþe. accesibile. Sãptãmânalul figureazã în Catalogul interpretul rolului
Costul gazelor ce scurg în atmosferã este inclus ediþiilor periodice locale ºi Catalogul presei din principal – Dan
în facturile care se scumpesc mereu. Ucraina, care poate fi consultat la orice oficiu Condurache, pro-
DEZERTARE DE LA OASTE poºtal din þarã, unde vã puteþi abona pe anul 2018. ducãtorul de film
Un abonament n-o sã vã spargã bugetul familiei, românesc Dumitru
La trei ani cu suspendare a fost condamnat un
mai ales cã vã puteþi abona numai pe jumãtate de Pohuºi (Bucureºti).
tânãr din raionul Hliboca pentru cã a pãrãsit unitatea
an sau chiar pe trei luni. Comparaþi preþurile la Pelicula a fost fil-
militarã fãrã voia superiorilor. Având gradul de sergent
celelalte ziare ºi grãbiþi-vã la oficiile poºtale, ca sã matã cu cinci ani, în
major, el îºi fãcea serviciul militar în termen la o
vã faceþi la timp abonamentul! 2012, dar din motive
unitate militarã dislocatã în Cernãuþi, dar nu a mai
Preþul de abonament la Concordia s-a modificat subiective ºi obiective
apucat sã termine armata.
puþin de tot. Pentru regiunea Cernãuþi (indice de deopotrivã ºi-a gãsit
Potrivit unor surse neconfirmate oficial, numãrul
abonament 86087) un abonament costã: calea spre publicul
dezertorilor din armatã se apropie de 5,5 mii.
1 lun㠖 6,14 grn.; 3 luni – 18,42 grn.; larg abia recent. Chiar ºi aºa, subiectul ºi întâmplãrile
GRIJà MARE LA BUZUNARE 6 luni – 36,84 grn.; 1 an – 73,68 grn. par încã actuale ºi plauzibile în realitatea de zi cu zi, iar
În primele zece luni ale anului curent în regiunea pentru alte regiuni (indice de abonament 33914): actorii par sã nu fi îmbãtrânit deloc în cei cinci ani.
Cernãuþi au fost înregistrate peste o sutã de atentate 1 lun㠖 7,77 grn.; 3 luni – 23,31 grn.; Premiera va avea loc duminicã, 12 noiembrie,
la buzunarele cetãþenilor. Dupã cum susþin organele 6 luni – 46,62 grn.; 1 an – 93,24 grn. în sala Palatului Academic al Universitãþii
de poliþie, numãrul hoþilor de buzunare autohtoni nu Poºta mai percepe o micã taxã suplimentarã Bucovinene de Medicinã din Cernãuþi (str F.
e chiar mare, însã le vin în ajutor colegii lor de breaslã pentru completarea chitanþelor, care variazã în Schiller, 11), cu începere la ora 13.00. Filmul este
din alte regiuni ale Ucrainei. funcþie de termenul pentru care vã abonaþi. subtitrat în limba englezã.
Hainele de iarnã au mai multe buzunare ºi hoþilor Nu ne uitaþi ºi nu vã vom uita! Intrarea – liberã!
le este mai uºor sã ne buzunãreacã.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
LA IZVOARE
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Viaþa ºcolii
Eleonora SCHIPOR,
profesoarã

O SEARÃ DE NEUITAT,
SAU REVEDERE DUPÃ 40 DE ANI
...Parcã ºi astãzi vãd primul ghiozdan ºi cum Le-am mulþumit ºi ne-am bucurat cã au fost alãturi de
mãmica mã scoalã mai devreme. E prima zi ºi primul noi în aceastã searã cu adevãrat a amintirilor.
meu an de ºcoalã. Înainte mã aºteptau atâþia ani... Au vorbit ºi câþiva colegi, amintindu-ºi crâmpeie
Aºa spunea cineva frumos despre anii sãi de din anii de ºcoalã. Am închinat câte un pahar de vin
ºcoalã. Neuitaþii ani de ºcoalã. Anume ei, acei 10 sau rubiniu, am gustat din bucatele pregãtite cu multã
8 pentru unii, petrecuþi pe bãncile ºcolii satului natal mãiestrie culinarã de stãpâna localului “Prestigiu” din
Pãtrãuþii de Jos, ne-au adunat la finele lunii octombrie Pãtrãuþii de Jos, doamna Maria Gavrilovici, ajutatã de
pe elevii care cu 50 de ani în urmã pãºeam pentru fiica Mariana ºi soþul Ilie, care s-au strãduit sã facã sã
prima datã pragul ºcolii. Era un septembrie frumos al ne simþim bine pe parcursul serii.
anului 1967. ªi iatã cã toamnã dupã toamnã au trecut Am dansat, ne-am veselit, am discutat, ne-am
de atunci 50 de ani, iar de la absolvirea ºcolii 40. amintit... Seara a trecut repede, ne-am întors la casele
Deoarece în luna octombrie se sãrbãtoreºte ºi Ziua noastrã învãþãtoare, doamna Ecaterina Bogdaniuc, noastre ºi la grijile cotidiene, dar amintirea acestei
Profesorului, am reuºit sã-i aducem acasã pe mai mulþi prima noastrã dirigintã din clasa 1 pânã în clasa a 8- revederi va dãinui peste ani.
absolvenþi ai celei de-a patra promoþii a ºcolii medii a, doamna Ecaterina Neborac, diriginta clasei a 10-a Sã dea bunul Dumnezeu sã ne mai putem revedea
din Pãtrãuþii de Jos. Au venit foºti colegi din satul natal, “A”, doamna Viorica ªvabiuc, fostele profesoare de ºi sã-i avem alãturi ºi pe bunii noºtri dascãli!
satele vecine, din alte raioane ale regiunii, din alte limba rusã Viorica Piþu ºi Polina Bahnean. Din motive
regiuni ale þãrii ºi chiar din alte þãri. Aºa e soarta obiective (locuieºte acum în alt raion), n-a putut fi
omului. Cu 40 de ani în urmã nici nu visam cã destinul prezent domnul Eugen Robu, dirigintele clasei a 10-a
ne va lega pe unii de baºtinã, pe alþii îi va duce la sute “B”, dar ne-a transmis un mesaj de mulþumire pentru
ºi mii de kilometri. Dar am revenit, ºi într-o searã deºi invitaþie ºi de felicitare pentru noi toþi.
cam rãcoroasã, dar atât de caldã ºi dragã pentru noi, Un moment de reculegere am pãstrat în memoria
ne-am revãzut din nou. Timp de câteva ore ne-am acelor profesori, dar ºi colegi, care nu mai sunt printre
simþit din nou copii aºa ca atunci, demult, în draga noi. Sã le fie þãrâna uºoarã ºi amintirea luminoasã!
noastrã copilãrie. Ninºi de acum cu flori albe în pãr, Am recitat versuri, am interpretat cântece, am
am revenit, ne-am revãzut. Unii au venit singuri, alþi cu depãnat amintiri, am glumit, am râs, am vãrsat chiar
soþii sau soþiile. ºi câte o lacrimã de dor ºi drag pentru anii ce nu se
Alãturi de noi au împãrtãºit bucuria revederii ºi vor mai întoarce, dar care îºi au locul ºi rolul lor în
reîntâlnirii cu copilãria, cu frumoasele amintiri din anii viaþa ºi inima noastrã.
de ºcoalã ºi câþiva din bunii, neutaþii noºtri dascãli. Au Am ascultat cu drag amintirile ºi mulþumirile
fost alãturi de noi în acea searã de neuitat prima profesorilor de ieri, azi aflaþi la odihna binemeritatã.

Golgota neamului românesc
Ilie POPESCU,
doctor în filologie, docent universitar

TRISTE AMINTIRI
(Despre destinul tragic al românului Vasile Grijincu al lui Ion
din localitatea Pãtrãuþii de Jos, judeþul Storojineþ, sub ocupaþia sovieticã)
(Sfârºit). Aurora, Dragoº, Mircea, Ilie ºi Costicã aveau sã fie „Golota româneascã”. Mãrturiile bucovinenilor
Tot timpul eram obsedat de gândul sã aflu adevãrul reabilitaþi la 30 mai 1991, prin „Adeverinþa” nr. 13/2239- deportaþi în Siberia. Texte culese de Dumitru
despre suferinþele ºi destinul tatei. ªi acea zi a sosit 1089. Abia la 30 mai 1992 „Comisia de reabilitare” a Covalciuc, Editura VESTALIA, Bucureºti, 2009.
când m-am hotãrât sã mã adresez Moscovei cu o raionului Storojineþ a decis sã ne întoarcã 37,222 de Petru Grior, Cartea durerii, Partea a cincea,
scrisoare oficialã. În scrisoarea din 29 decembrie 1988, cupoane pentru averea confiscatã (Ibidem, p. 7-8). A Cernãuþi, DrukArt, 2016.
adresatã lui Mihail Gorbaciov, am cerut printre altele: fost o sumã pe departe nerealã... Vasile Ilica, Martiri ºi mãrturii din nordul
„Motivul ºi locul deportãrii tatei nu le cunoaºtem. Nici *** Bucovinei (Fântâna Albã–Suceveni–Lunca–
unde a fost înmormântat (îngropat – n.a.). De aceea Nu o datã o întrebam pe mama de ce tãtuca nu Crasna–Igeºti), Editura Imprimeriei de Vest, Oradea,
ne adresãm Dvs. cu rugãmintea de a ne arãta motivul vine acasã. Când eram mai mic îmi spunea cã-i dus 2003.
deportãrii familiei noastre. Totodatã cerem reabilitarea la lucru departe de casã ca sã câºtige bani. Numai sã Petro Krystiuk, ªumiati smereky nad
tuturor membrilor familiei„ (Popescu, Drumul..., p. 7). avem rãbdare, cã el va veni degrabã. Trecea un timp krestamy..., Glyboka, 2006.
La 5 ianuarie 1990 am primit de la Procuratura ºi eu îi puneam aceeaºi întrebare. Pânã la urmã (când Petro Krystiuk, Zakryvavleni pidsnejnyky –
Regionalã din Cernãuþi o „Adeverinþ㔠(nr. 13/285-89, am început sã înþeleg cã s-a întâmplat ceva rãu, cã Ghiocei însângeraþi, Glyboka, 2009.
semnatã de V.M. Kupþov, consilier al justiþiei de stat, tãtuca nu vine acasã), mama mi-a spus cu lacrimi în Aurora Opaiþ, Aºa mi-a fost destinul, Storojineþ,
clasa a III-a, prin care am fost înºtiinþaþi c㠄în baza ochi cã l-au luat ruºii ºi l-au dus, dar nu ºtie unde. 2014.
Decretului Preºedintelui Sovietului Suprem al URSS La ºcoala din centrul satului natal nr. 1 adesea Ilie Popescu, Calvarul românilor nevinovaþi din
din 16 ianuarie 1989 „Cu privire la mãsurile supli- venea taþii colegilor de clasã. ªi ei se aruncau în braþele nordul Bucovinei în GULAG-urile regimului
mentare de restabilire a dreptãþii faþã de victimele lor ºi-i sãrutau. Le mulþumeau pentru bomboanele totalitar sovietic, în „Experimentul Piteºti – Reeducare
represiunilor din perioada anilor 30-40 ºi la începutul dãruite. Eu stãteam de o parte ºi plângeam de dorul prin torturã”, Fundaþia Cultural㠄Memoria”, Filiala
anilor 50, Grijincu Vasile al lui Ion, care a fost acuzat tatei. Vroiam sã vinã ºi tãtuca al meu mult dorit de Argeº, 2015.
în 1941 de crimã contrarevoluþionarã, este reabilitat. atâþia ani. La unchiul Grinjincu Lazãr s-a pãstrat o Ilie Popescu, Ion Cozmei, Drumul spre Golgota,
Averea confiscatã i se restituie” (Ibidem, p. 7). fotografie a tãtucãi din anii 1937-1939, pe care mama Editura „Moldova”, Iaºi, 1994.
În cea de-a doua „Adeverinþ㔠(nr. 13/2239-89), a adus-o acasã. Eu mã uitam la ea cu multã nostalgie. Ilie Popescu, Originea ºi evoluþia semanticã a
având aceeaºi introducere, se precizeazã: „Deportaþi O sãrutam ºi o strângeam la piept cu multã cãldurã. numeralelor din limba românã, Cernãuþi, „Ruta”,
în septembrie 1945 (corect – 1946 n.a.) pe 5 ani în Visam la o minune, când tãtuca al meu va intra pe 2005.
locurile îndepãrtate ale URSS, Grijincu (atuci avea uºã ºi m-a lua în braþe, sãrutându-mã cu multã Ilie Popescu. Pãtrãuþii pe Siret. Pagini de istorie
numele juridic de Popescu) Veronica Todorovna, dragoste. De fiecare datã rãmâneam numai cu visul. Îi ºi contemporaneitate. Editura „Muºatinii”, Suceava,
Griºincu Toader Vasilievici (mort în 1945) ºi Grijincu duc dorul pânã azi... 2001.
Ivan Vasilievici sunt reabilitaþi de cãtre Procuratura Din bibliografie Ilie Popescu, Steaua vieþii (de la necredinþã la
Regionalã din Cernãuþi. Averea confiscatã li se Fântâna Alb㠖 un ecou al durerii ce dãinuie credinþa creºtinã adevãratã), Herþa, 2012.
restituie”. Ceilalþi 6 copii deportaþi (afarã de Petrea, peste vremuri, Ediþie pregãtitã, redactatã ºi îngrijitã Ilie Popescu, Suferinþele pãtrãucenilor sub
netrecut în documente, dar ºi el deportat): Aurel, de prof. Eleonora Schipor, Storijineþ, 2011. regimul totalitar sovietic, Storojineþ, 2014.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
 CONCORDIA 10 noiembrie 2017
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TELESÃPTÃMÂNA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TVU-1 16.45. Generaþia Z. 17.50., Ancheta. Info. 15.15. Amur- mate. 6.30., 7.10, 8.05, 9.10.
LUNI, 13 NOIEMBRIE 1.10. Noutãþi de pretu- guri. Destine. 17.50., 1.10. Buna dimineaþa, Ucraina! Litera legii
6.00. Desene animate. tindeni. 18.20., 21.30., 1.25., Noutãþi de pretutindeni. 7.00., 8.00., 9.00., 21.00.,
6.35., 7.05, 8.05, 9.05. Buna
dimineaþa, Ucraina! 9.30.,
2.35. Tema zilei. 18.35., 1.40.
Noutãþi din culturã. 19.00.
18.20., 21.30, 1.25., 2.35.
Tema zilei. 18.35., 1.40.
1.10. Noutãþi. 10.30. Gene-
raþia Z. 11.00. Muzicã folk.
Ludmila PYLYPIV,
22.50., 23.30., 0.55., 2.55., Mai bine-n satul tãu fruntaº. Noutãþi din culturã. 19.00., 11.50. Divertisment. 12.05. specialist principal
3.55., 4.55. Documentare. 20.25. Banii noºtri. 19.25., 23.30., 22.50., 3.10., Cine e stãpân în casã. la Direcþia teritorialã principalã
11.05. T/s “Epoca dem- MIERCURI, 15 NOIEMBRIE 5.00. Documentare. 20.25. 12.55. F.a. “Secretul copi- de justiþie în regiunea Cernãuþi
nitãþii”. 13.10., 14.30. Radio. 6.00. Desene animate. 6.35., Scheme. 21.50., 2.20. Nou- lului”. 15.00., 15.30., 23.30.,
Ziua. 13.55. Prima paginã.
15.15. Istoria desecretizatã.
7.05, 8.05, 9.05. Buna dimi- tãþi. 2.30., 3.25., 4.05. Docu- REMUNERAREA
neaþa, Ucraina! 9.30. T/s VINERI, 17 NOIEMBRIE mentare. 20.25. Vestiarul.
16.45. Cine e stãpân în
casã? 17.20., 3.00. Fereas-
“Bodo”. 11.05. T/s “Epoca
demnitãþii”. 13.10. Radio.
6.00., 16.45. Desene ani-
mate. 6.35., 7.05, 8.05, 9.05.
21.35. Istoria desecretizatã.
22.35. Rãzboi ºi pace.
PARTICIPANÞILOR
trã spre America. 17.50.,
1.10. Noutãþi de pretu-
Ziua. 13.55. Banii noºtri.
14.30. Divertisment. 15.15.
Buna dimineaþa, Ucraina!
9.30. T/s “Bodo”. 11.05. T/s
DUMINICÃ, 19 NOIEMBRIE
6.00. Desene animate.
LA OAT
tindeni. 18.20., 21.30., 1.25., La treabã. 15.50. Casa ta. “Epoca demnitãþii”. 13.10., 6.30., 7.10., 8.05, 9.10. Buna Ministerul Apãrãrii al Ucrainei a emis ordonanþa
2.45. Tema zilei. 18.35., 1.40. 17.50., 1.10. Noutãþi de 14.30. Radio. Ziua. 13.55. dimineaþa, Ucraina! 7.00., nr. 467 din 06.09.2017. cu privire la remunerarea
Noutãþi din culturã. 19.00. La pretutindeni. 18.20., 21.30., Scheme. 15.15. Luminã. 8.00., 9.00., 21.00., 1.10. militarilor Forþelor Armate ucrainene care participã
treabã. 19.30. Emisiune cu 1.25., 2.35. Tema zilei. 17.50., 1.10. Noutãþi de Noutãþi. 9.30., 13.00., nemijlocit la acþiunile de luptã ºi operaþiunile
M. ªciur. 20.15. Rãzboi ºi 18.35., 1.40. Noutãþi din pretutindeni. 18.20., 21.30., 16.05., 0.40., 3.20., 4.10. antiteroriste.
pace. 22.15. Vestiarul. culturã. 19.00., 23.30. Afiº 1.55., 3.10. Tema zilei. Documentare. 10.50. F.a. Astfel, pe perioada mobilizãrii, pentru parti-
MARÞI, 14 NOIEMBRIE cultural. 19.25., 0.00., 2.25., 18.35., 2.10. Noutãþi din “Secretul copiilor”. 13.30., ciparea nemijlocitã la lupte, îndeplinirea misiunilor
6.00. Desene animate. 3.55. Documentare. 20.25. culturã. 19.00. Casa ta. 14.25. Muzicã folk. 15.30. de luptã pe teritoriul adversarului, precum ºi pentru
6.35., 7.05, 8.05, 9.05. Buna Ancheta. Info. 19.25., 4.15. 4.55., 5.25. Mai bine-n satul tãu fruntaº! participarea la apãrarea obiectivelor importante ºi
dimineaþa, Ucraina! 9.40., JOI, 16 NOIEMBRIE Documentare. 20.25. Prima 17.55. T/s “Universuri noi”. la eliberarea lor militarii vor primi pânã la 10 mii de
22.50., 23.30., 0.55., 2.55., 6.00., 16.45., Desene ani- paginã. 22.15. Divertisment. 21.35. Emisiune cu M. ªciur.
3.55., 4.55. Documentare. grivne lunar (anterior – 7,5 mii de grivne). Pentru
mate. 6.35., 7.05, 8.05, 9.05. 22.50. Cum se priveºte un 22.15. Divertisment. 22.40.
11.05. T/s “Epoca demni- participarea în cadrul OAT în alte locuri soldaþii vor
Buna dimineaþa, Ucraina! film. 23.15. F.a. “Blajina”. Emisiune distractivã. 22.50.
tãþii”. 13.10., 14.30. Radio. 9.30. T/s “Bodo”. 11.05. T/s 3.25. Istoria desecretizatã. Cartea.ua. 23.30. Jocurile
primi pânã la 4,5 mii de grivne faþã de 3,5 mii de
Ziua. 13.55., 22.15. Discuþie “Epoca demnitãþii”. 13.10., SÂMBÃTÃ, 18 NOIEMBRIE voinicilor. 0.15. Vestiarul. grivne anterior.
dificilã. 15.15. Muzicã folk. 14.30. Radio. Ziua. 13.55. 6.00., 9.40. Desene ani- 1.35. Istoria desecretizatã. În cazul stãrii de rãzboi, pentru participarea
nemijlocitã la acþiunile de luptã recompensele au
fost majorate pânã la 11 mii de grivne (faþã de 8,5
CANAL “1+1” goste nesfârºitã”. 20.20. T/ 11.00., 12.20. Schimb de SÂMBÃTÃ, 18 NOIEMBRIE mii), iar pentru participarea la misiuni speciale –
LUNI, 13 NOIEMBRIE s “Sluga poporului”. 22.00. soþii. 13.00., 20.45. T/s 6.00., 19.30. TSN. 6.50. Banii. pânã la 5 mii de grivne lunar (faþã de 4 mii de grivne
6.30., 7.10., 8.10., 9.10. Modelul XL. 23.45., 0.10. F.a. “Cuscrii”. 14.00. T/s “Un 8.00. Dejunul în week-end. anterior).
Dejunul cu “1+1”. 7.00., “Trei nãtãrãi”. 1.50. T/s “Lu- secol mãreþ. Roxolana”. 9.45., 10.55., 23.10. Viaþa
8.00., 9.00., 12.00., 16.45., cia cea durdulie”. 4.35. T/s 17.10. T/s “Dragoste nes- mondenã. 11.45. Vocea co- Curiozitãþi
19.30., 0.00., 5.30. TSN. “Taina codurilor rezistente”. fârºitã”. 20.20. T/s “Sluga piilor. 14.15. T/s “Sluga
9.30. Patru nunþi. 11.00.,
12.20. Schimb de soþii.
MIERCURI, 15 NOIEMBRIE
6.30., 7.10., 8.10., 9.10.
poporului”. 22.00. Lumea
vãzutã ºi nevãzutã. 23.00.
poporului”. 16.35., 21.15.
Cartierul de Searã. 18.30. CE VEDE OMUL
CÂND MOARE?
12.20., 13.35., 20.45. T/s Dejunul cu “1+1”. 7.00., Dreptul la putere. 0.40. F.a. Faceþi sã râdã comicul.
“Cuscrii”. 14.40 T/s “Un 8.00., 9.00., 12.00., 16.45., “Munþii verzi”. 4.35. T/s “Tai- 20.15. Senzaþii ucrainene.
secol mãreþ. Roxolana”. 19.30., 0.00., 5.30. TSN. na codurilor rezistente” 0.10. Modelul XL. 2.00. Kievul
Sasha Eliasson, în vârstã de 22 de ani, este un
17.10. T/s “Dragoste nesfâr- 9.30., 10.55. Patru nunþi. VINERI, 17 NOIEMBRIE în fapt de searã. 5.00. Jocul
utilizator al platformei Reddit, unde a povestit cã,
ºitã”. 20.20. T/s “Sluga 11.00., 12.20., 22.00., 6.30., 7.10., 8.10., 9.10. pãcãlelilor. prima oarã când a murit, s-a întâmplat din cauza
poporului”. 22.00. Banii. 23.35., 0.10. Schimb de Dejunul cu “1+1”. 7.00., DUMINICÃ, 19 NOIEMBRIErãnilor foarte grave cu care s-a ales în urma unui
23.15., 0.10. Vocea copiilor. soþii. 12.50., 20.45. T/s 8.00., 9.00., 12.00., 16.45., 6.05. TSN. 7.00. Senzaþii
accident de motocicletã, iar a doua oarã când a
2.05. T/s “Lucia cea dur- “Cuscrii”. 13.55. T/s “Un 19.30., 0.00., 5.30. TSN. ucrainene. 8.00. Dejunul în
primit, post chirurgical, foarte multe medicamente.
dulie”. secol mãreþ. Roxolana”. 9.30., 10.50. Patru nunþi. week-end. 9.00. Loto. 9.40. Tânãrul a declarat cã nu ºi-ar fi dat seama de
MARÞI, 14 NOIEMBRIE 17.10. T/s “Dragoste nes- 11.00., 12.20. Schimb de Desene animate. 10.00.
moartea sa pentru câteva minute, dacã nu i-ar fi
6.30., 7.10., 8.10., 9.10. fârºitã”. 20.20. T/s “Sluga soþii. 13.00., 20.45. T/s Faceþi sã râdã comicul.
spus medicii... Deºi este ateu, experienþa aceasta
Dejunul cu “1+1”. 7.00., poporului”. 4.35. T/s “Taina “Cuscrii”. 14.00. T/s “Un secol 11.10. Lumea vãzutã ºi
mãreþ. Roxolana”. 17.10. T/s
nu l-a fãcut sã-i fie fricã de moarte.
8.00., 9.00., 12.00., 16.45., codurilor rezistente”. nevãzutã. 13.30., 14.30.,
“Dragoste nesfârºitã”. 20.15. 15.50. T/s “Cuscrii”. 16.50.Medicii i-au spus bãrbatului cã fost gãsit fãrã
19.30., 0.00., 5.30. TSN. JOI, 16 NOIEMBRIE
6.30., 7.10., 8.10., 9.10. Liga umorului. 22.40. “Jocul semne de viaþã ºi au crezut cã a decedat, scrie
Liga umorului. 19.30., 5.00.
9.30. Patru nunþi. 11.00.,
12.20. Schimb de soþii. Dejunul cu “1+1”. 7.00., pãcãlelilor”. 23.40. Kievul în TSN-Sãptãmâna. 21.00. efemeride.ro. Al doilea episod s-a desfãºurat în
13.00., 20.45. T/s “Cuscrii”. 8.00., 9.00., 12.00., 16.45., fapt de searã. 1.40. F.a. “Munþii timpul unei intervenþii chirurgicale la câteva luni de
Vocea copiilor. 23.20. F.a.
13.55. T/s “Un secol mãreþ. 19.30., 0.00., 5.30. TSN. verzi”. 4.35. Duminica cu acelaºi accident. Ambele episoade au durat circa
“Toþi sunt încântaþi de Mary”.
Roxolana”. 17.10. T/s “Dra- 9.30., 10.50. Patru nunþi. Cartierul. 1.35. Argument cinema. douã minute, timp în care medicii au reuºit sã-l
readucã la viaþã.
Bãrbatul a povestit cã, în acel timp, a fost ca
INTER 4.30. Îl priveºte pe fiecare. 7.10., 8.10., 9.20. Dimineaþa pe aici nu umblã”. 4.50 într-un somn fãrã vise în care totul era negru ºi cã
LUNI, 13 NOIEMBRIE 20.00., 2.15., 5.15. Amã- cu “Inter”. 10.30., 12.25., Aºteaptã-mã. nu a vãzut lumea de apoi aºa cum se spune.
5.35. Desene animate. nunte. 0.30. T/s “O romanþã 20.40. T/s “Lasã lumea sã SÂMBÃTÃ, 18 NOIEMBRIE „Aº vrea sã spun cã da, dar adevãrul este cã în
6.20., 22.45. “Au anchetat...” ruralã”. 2.55. Scepticul. 3.25. vorbeascã”. 13.00., 14.00. 6.20. Desene animate. ambele dãþi nu am fost acolo. Totul era întunecat.
cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., Un proiect reuºit. 3.50. Sã Viaþa la limitã. 14.50., 15.50., 7.00. Fimul artistic “Cei doi Aº spune cã a fost ca atunci când tragi un pui de
9.00., 12.00., 17.40. Noutãþi. gãtim împreunã. 16.45. Probe materiale. cãpitani”. 16.00 Fimul ar- somn, fãrã sã visezi. Te trezeºti ºi ai impresia cã ai
7.10., 8.10., 9.20. Dimineaþa MIERCURI, 15 NOIEMBRIE 18.00., 19.00., 4.25. Îl pri- tistic “Rãzbunãtorii incaptu- dormit foarte mult timp, dar, de fapt, au trecut doar
cu “Inter”. 10.30. F.a. “Îm- 5.55. Desene animate. veºte pe fiecare. 20.00., rabili”. 17.40., 20.30. T/s 15 minute. De asemenea, a fost foarte epuizant sã
blânzirea scorpionului”. 6.20., 22.45. “Au anchetat...” 2.15., 5.10. Amãnunte. 0.30. “Sorþii destinului”. 20.00.,
revin la viaþã. M-am simþit de parcã mi-aº fi folosit
13.00. F.a. “Garã pentru doi”. cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., Fimul artistic “Doi Ivani”. 2.25 Amãnunte. 0.00. F.a.
toatã energia din corp”, a declarat tânãrul.
16.00. Aºteaptã-mã. 18.00., 9.00., 12.00., 17.40. Noutãþi. 2.55. Scepticul. 3.25. Un “Arlington Road”. 2.55 Fimul
19.00., 4.25. Îl priveºte pe 7.10., 8.10., 9.20. Dimineaþa
Studiile spun cã 50% din oameni simt prezenþa
proiect reuºit. 3.45. Sã gãtim artistic “Periculos pentru
fiecare. 20.00., 2.15., 5.10. cu “Inter”. 10.15., 12.25. T/s împreunã. viaþã”. 4.20 Fimul artistic apropiaþilor decedaþi, fie în momentul morþii, fie mai
Amãnunte. 20.40. T/s “Dâra “Dâra de luminã”. 13.00., VINERI, 17 NOIEMBRIE “Înãlþimea”. târziu, lucru pe care l-a experimentat ºi jurnalista
de luminã”. 0.30. T/s “O 14.00. Viaþa la limitã. 14.50., 5.50. Desene animate. DUMINICÃ, 19 NOIEMBRIE Patricia Pearson.
romanþã ruralã”. 2.55. Scep- 15.50., 16.45. Probe ma- 6.20. “Au anchetat...” cu L. 5.50. Desene animate. „S-a întâmplat ºi în familia mea. Tatãl meu a
ticul. 3.25. Un proiect reuºit. teriale. 18.00., 19.00., 4.30. Kanevski. 7.00., 8.00., 9.00., 6.20. Fimul artistic “Rãz- murit brusc, fãrã a fi bolnav, într-o noapte din 2008.
3.45. Sã gãtim împreunã. Îl priveºte pe fiecare. 20.00., 12.00., 17.40. Noutãþi. 7.10., bunãtorii incapturabili”. Sora mea, Katharine, se afla la 160 de kilometri
MARÞI, 14 NOIEMBRIE 2.30., 5.15. Amãnunte. 0.40. 8.10., 9.20. Dimineaþa cu 8.00. Un proiect reuºit. 9.00. distanþã, în dormitorul sãu, când a simþit o prezenþã,
5.50. Desene animate. T/s “Lasã lumea sã vor- “Inter”. 10.30., 12.25. T/s Sã gãtim împreunã. 10.00., o mângâiere pe cap. S-a simþit fericitã ºi mulþumitã
6.20., 22.45. “Au anchetat...” beascã”. 0.30 F.a “Doi Ivani”. “Lasã lumea sã vorbeascã”. 11.00 Capul ºi Pajura. ºi i-a povestit aceastã experienþã ciudatã fiului sãu,
cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., 2.55. Scepticul. 3.25. Un 13.00., 14.00. Viaþa la limitã. 12.00, 14.15, 2.00, 3.45 înainte sã afle cã tata murise”, ºi-a amintit jurnalista.
9.00., 12.00., 17.40. Noutãþi. proiect reuºit. 3.45. Sã gãtim 14.50., 15.50., 16.45. Probe Fimul artistic “Boom”.16.20 Deºi fenomenul este recunoscut de medicii
7.10., 8.10., 9.20. Dimineaþa împreunã. materiale. 18.00. Îl priveºte Locul întâlnirii. 18.10, 20.30 psihiatri, care cred cã el se explicã prin halucinaþii
cu “Inter”. 10.15., 12.25., JOI, 16 NOIEMBRIE pe fiecare. 20.00., 3.10. Fimul artistic “O idilã la provocate de durerea pierderii, nimeni nu poate
20.40. T/s “Dâra de luminã”. 5.55. Desene animate. Amãnuntele sãptãmânii. serviciu”. 20.00., 1.30, 5.25 explica faptul cã, uneori, aceste halucinaþii apar chiar
13.00., 14.00. Viaþa la limitã. 6.20., 22.45. “Au anchetat...” 22.00. T/s “Germania 83”. Amãnunte. 22.00. Tele- dacã persoana nu a aflat de decesul apropiatului a
14.50., 15.50., 16.45. Probe cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., 0.00. Fimul artistic “Gamer”. serialul “Mulgãtoarea din cãrui prezenþã a putut-o simþi.
materiale. 18.00., 19.00., 9.00., 12.00., 17.40. Noutãþi. 1.55. Fimul artistic “Strãinii Haþapetovka”.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
10 noiembrie 20 17 CONCORDIA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Ž
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TELESÃPTÃMÂNA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
BUCOVINA Documentare. 10.00. Nou- vânt despre coleg. 15.20. despre lucruri sacre. 20.45. Temerarii. 23.00. Docu- searã. 23.45. Eroii. 0.30.
LUNI, 13 NOIEMBRIE tãþi. 10.25., 4.30. Adevãruri “La mijloc”. 15.30. Stricã Basmul de searã. 22.25. mentar. 23.50. Cãlãtorii TV. Clubul femeilor. 1.30. Istorii
6.00., 9.30., 13.20., 3.10. veºnice (în limba românã). bun ºi face rãu. 16.35. Þara “Viaþa aºa cum este ea. 0.05. Film artistic. 2.40. adevãrate. 3.30. Apãrãtorul
Teritoriul muzicii. 6.30., 11.00. Pe valurile muzicii. talentelor. 17.00. Micii bu- 22.45. Oameni ºi destine. Lecþii pentru pãrinþi. 3.40. þãrii.
12.30., 13.50. Desene ani- 11.30., 17.00., 2.10. Micii covineni. 17.30. Off-line. 23.00. Documentar. 0.10. Istorii adevãrate. DUMINICÃ,
mate. 7.00. Dimineaþa ta. bucovineni. 14.00., 2.10. 18.00., 21.00. Studioul A-3. Film artistic. 2.10. Paleta. SÂMBÃTÃ, 18 NOIEMBRIE 19 NOIEMBRIE
9.00., 12.00., 23.00., 0.10. Paleta. 14.30., 22.45. Con- 19.30. Formula succesului. 2.40. Ritmul afacerilor. 3.40. 6.00., 12.25., 16.30., 19.30., 6.00. Lãcaºurile sfinte ale
Documentare. 10.24. Bunã fluenþe. 15.15. Oraºul meu. 20.45. Basmul de searã. Istorii adevãrate. 4.30. “La 23.35. Gânduri despre luc- Bucovinei. 6.30., 13.00.,
dimineaþa, Bucovina! 11.25. 15.30. Lecþie pentru pãrinþi. 22.30. Apãrãtorul þãrii. 23.00. noi în Bucovina” (în limba ruri sacre. 6.30., 13.00., 3.00. Teritoriul muzicii. 7.05.,
Lumea verde. 14.00. Mini- 16.35. Þara talentelor. Documentare. 0.10. Film românã). 0.10., 3.00. Teritoriul muzicii. 15.00., 20.30., 0.10. 1.10.,
mix. 15.00., 1.40. Rãsunã 17.00. Divertisment pentru artistic. VINERI, 17 NOIEMBRIE 7.05., 9.00. 15.00., 4.00. Rã- 5.30. Rãsunã muzica. 7.30.,
muzica. 15.20. Farmacia tineret. 17.30., 5.30. Accen- JOI, 16 NOIEMBRIE 6.00., 9.30., 13.20., 3.10. sunã muzica. 7.30., 15.25. 15.25. Desene animate.
verde. 15.30., 4.30. Singur te. 18.00., 21.00. Studioul A- 6.00., 9.30., 13.20., 3.10. Te- Teritoriul muzicii. 6.30., Desene animate. 8.00. Cu- 8.00. Însemnãri pe glob.
sieºi gospodar. 16.20. 3. 19.30. Emisiune distrac- ritoriul muzicii. 6.30., 12.30., 12.30., 13.50. Desene ani- linãrie de la Andrei. 8.20. 8.20. Farmacia verde. 8.30.
Vreau sã fiu. 16.40. Þara tivã. 20.45. Basmul de sea- 13.50. Desene animate. mate. 7.00. Dimineaþa ta. Farmacia verde. 8.30. Ade- La noi în Bucovina (în limba
talentelor. 17.05., 20.20. rã. 22.30. Viaþa aºa cum 7.00. Dimineaþa ta. 9.00., 9.00., 12.00. Cronica þinu- vãruri veºnice (în limba românã). 9.00., 22.00. Re-
Paleta. 17.45., 20.30. Sport- este. 22.45. Temerarii. 0.05. 12.00. Cronica þinutului. tului. 10.25. Lãcaºurile sfin- românã). 9.00. Pe valurile zonanþa. 10.00. Bunã dimi-
taime. 18.00., 21.00. Stu- F.a. “Frãþia”. 2.40. Timpul 10.25. La noi în Bucovina (în te ale Bucovinei. 11.00., muzicii. 9.30. Opinie. 10.00., neaþa, Bucovinã! 11.20.
dioul de searã (în limba schimbãrilor. 3.40. Istorii limba românã). 11.05. 5.30. Off-line. 11.30. Pe 16.30. Paleta. 10.30., 16.00. Face-control. 12.00. Lumea
românã). 19.30. Accente. adevãrate. Sport-drive. 11.30. Þara ta- valurile muzicii. 14.00. Emi- Þara talentelor. 11.00. Mini- verde. 12.30. Istorii adevã-
20.00. “1001 de cãlãtorii”. MIERCURI, 15 NOIEMBRIE lentelor. 14.00. Podiumul siune de divertisment. mix. 12.00. Lumea verde. rate. 13.30. Clubul femeilor.
20.45. Basmul de searã. 6.00., 9.30., 13.20., 3.10. vieþii ei. 14.50., 16.35., 15.20. Farmacia verde. 12.30. Istorii adevãrate. 14.05., 17.45. Podiumul
22.30. Viaþa aºa cum este Teritoriul muzicii. 6.30., 20.35., 23.45. Cuvânt des- 15.30. 1001 de cãlãtorii. 13.30., 3.30. Apãrãtorul þãrii. vieþii ei. 16.00. Mini-mix.
ea. 22.45. Temerarii. 00.10. 12.30., 13.50. Desene ani- pre coleg. 15.15. Oraºul 16.20. Vreau sã fiu. 16.40. 14.05. Podiumul vieþii ei. 17.00., 23.00., 2.00., 5.00.
Film artistic “Frãþia”. mate. 7.00. Dimineaþa ta. meu. 15.30. Paleta. 16.20. Þara talentelor. 17.05. Co- 15.25. Desene animate. Documentar. 17.30. Pro
MARÞI, 14 NOIEMBRIE 9.00., 12.00., 23.00., 0.05. Noutãþi (în limba românã). ºul cu idei minunate. 17.45. 16.00. Face-control. 16.30. reforme. 18.40., 1.25. Pale-
6.00., 9.30., 13.20., 3.10. Documentare 10.25., 5.30. 16.45. “4+1”. 17.00. Diver- “Pro reforma”. 18.00., 21.00. Cum adicã? 16.55., 2.00. ta. 19.30. Realitãþi. 20.45.
Teritoriul muzicii. 6.30., Memorie. 10.55. “Pro refor- tisment pentru tineret. Studioul A-3. 19.30. Opinie. Documentare. 17.30., 22.00. Basmul de searã. 21.00.
12.30., 13.50. Desene ani- me”. 11.10. Face-control. 17.30., 5.30. Opinia. 18.00., 20.00. Paleta. 20.45. Bas- Rezonanþa. 18.30., 21.00. Concert. 22.00. Rezonanþa.
mate. 7.00. Dimineaþa ta. 14.00. Podiumul vieþii ei. 21.00. Studioul A-3. 19.30. mul de searã. 22.30. Viaþa Realitãþi. 19.30. Mâine va fi 23.00. Documentar despre
9.00., 12.00., 23.00., 0.05. 14.50., 20.20., 23.45. Cu- Memorie. 20.00. Gânduri aºa cum este ea. 22.45. mâine. 20.45. Basmul de P. Zagrebelnyi.

TVR-1 13.00., 16.00., 18.30. Perfect 16.00., 20.00., 3.10. Tele- mare. 18.00., 2.20. M.A.I. 0.30. Profesioniºtii. 1.30. moralã. 0.35. Poveste dupã
LUNI, 13 NOIEMBRIE imperfect. 12.00. Tribuna jurnal. 14.55., 3.45. Vorbeºte aproape de tine. 18.30., Politicã ºi delicateþuri. 2.20. poveste. 1.00. Tezaur fol-
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. partidelor parlamentare. corect! 15.00., 16.05. Con- 19.35., 2.50., 4.45. Pulsul Exclusiv în România. 3.40. cloric. 2.00. Zona @. 2.25. În
9.45., 11.45., 12.30. Tele- 13.00. Aici, acum. 14.00., vieþuiri. 16.55., 19.55. Starea zilei. 21.00., 21.55., 0.25., Tezaur folcloric. grãdina Danei.
shopping. 10.00., 11.00. 16.00., 17.00., 20.00., 2.00. zilei. 17.30., 2.50. Interes 1.20. România 9. 22.30. SÂMBÃTÃ, 18 NOIEMBRIE DUMINICÃ,
Perfect imperfect. 12.00. Telejurnal. 14.55., 0.25., general. 18.30. Documentar Starea naþiei. 23.30. Ora de 7.00. Întrebãri ºi rãspunderi. 19 NOIEMBRIE
Tribuna partidelor parla- 3.45. Vorbeºte corect! 15.00., despre oraºul Braºov. 19.55. ºtiri. 1.50. Pro patria. 2.45. 8.00, 2.50. Vreau sã fiu 7.00. Teleenciclopedia. 8.10.,
mentare. 13.00. Aici, acum. 16.05. Maghiara de pe unu. Starea zilei. 21.00., 22.00., Oameni ca noi. 3.50. Tezaur sãnãtos! 8.30. Lumea azi. 3.55. Universul credinþei.
14.00., 16.00., 17.00., 16.55., 19.55., 22.30. Starea 0.30., 1.20. România 9. folcloric. 9.00. Oameni ca noi. 9.30. 9.30., 3.45. Pro Patria. 10.00.
20.00., 3.10. Telejurnal. zilei. 17.30. Europa mea. 22.30. Starea naþiei. 23.00. VINERI, 17 NOIEMBRIE M.A.I. aproape de tine. 10.00., În grãdina Danei. 10.35.,
14.55., 0.25., 4.40. Vorbeºte 18.30., 19.35., 2.50., 4.40. Ora de ºtiri. 1.50. Adevãruri 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 1.45. Zona @. 10.30. Banii 12.00., 3.50. Viaþa satului.
corect! 15.00., 16.05. Ma- Pulsul zilei. 19.55. Starea despre trecut. 2.20. Interes 9.45., 11.45., 12.30. Tele- tãi. 11.00. Cooltura. 12.00. 13.00. Tezaur folcloric.
ghiara de pe unu. 17.00., zilei. 21.00., 22.00., 24.00., general. 3.50. Ora regelui. shopping. 10.00., 11.00. Starea naþiei. 13.00. Creativ. 14.00., 20.00., 3.05. Tele-
19.55., 22.30. Starea zilei. 0.30., 1.20. România 9. JOI, 16 NOIEMBRIE Perfect imperfect. 12.00. 13.30. Poveste dupã po- jurnal. 14.30. Ultima ediþie.
17.30., 2.20. Întrebãri ºi 22.30. Starea naþiei. 23.00. 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. Parlamentul României. veste. 14.00., 20.00., 3.00. 15.30., 23.00. Politicã ºi
rãspunderi. 18.30., 19.35., Ora de ºtiri. 1.50. Creativ. 9.45., 11.45., 12.30. Tele- 13.00. Aici, acum. 14.00., Telejurnal. 14.30., 3.30., delicateþuri. 16.30. Handbal.
2.50., 4.45. Pulsul zilei. 2.20. Europa mea. 3.50. shopping. 10.00., 11.00., 16.00., 17.00., 20.00., 3.10. 6.60. Adevãruri despre tre- 18.10. Lozul cel mare.
21.00., 22.00., 0.30., 1.20. Garantat 100%. 13.00., 16.00., 18.30. Perfect Telejurnal. 14.55., 0.25., cut. 15.00. Ora regelui. 16.00. 18.40., 2.50. România în
România 9. 23.30. Ora de MIERCURI, 15 NOIEMBRIE imperfect. 12.00. Parla- 3.50. Vorbeºte corect! 15.00. Vedeta popularã. 18.00., versiune francezã. 19.00.
ºtiri. F.a. “Anchetele comisa- 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. mentul României. 13.00. Fãrã etichetã. 16.05. Euro 1.35. Exclusiv în România. Documentar. 20.00. Tele-
rului Antonescu”. 3.50. Pro- 9.45., 11.45., 12.30. Tele- Aici, acum. 14.00., 16.00., polis. 17.30., 4.10. Cooltura. 18.50. Teleenciclopedia. jurnal. 21.00. Vedeta popu-
fesioniºtii. shopping. 10.00., 11.00., 17.00., 20.00., 2.00. Tele- 18.30., 19.35., 2.50., 3.50. 19.45. Vorbeºte corect. larã. 23.00. Garantat 100%.
MARÞI, 14 NOIEMBRIE 13.00., 16.00., 18.30. Perfect jurnal. 14.55., 0.25., 2.50. Pulsul zilei. 21.00. Lumea 21.00. Dosar România. 24.00. Banii tãi. 0.35. Dosar
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. imperfect. 12.00. Tribuna Vorbeºte corect! 15.00., azi. 21.35. Documentar. 22.00. Profesioniºtii. 23.00. România. 1.30. Poveste
9.45., 11.45., 12.30. Tele- partidelor parlamentare. 16.05. Akzente. 16.55., 19.55. 22.30. Banii tãi. 23.00. Anchetele comisarului Anto- dupã poveste. 1.00. Ultima
shopping. 10.00., 11.00., 13.00. Aici, acum. 14.00., Starea zilei. 17.30. Lozul cel Creativ. 23.30. Ora de ºtiri. nescu. 23.35. Recurs la ediþie. 2.00. Cooltura.

TVR-2 mentare. 8.00., 20.00., 23.50. dragonilor”. 10.10., 16.40., 22.50., 2.30., 4.20. Poate nu cã... 15.50., 4.10. Ieri, Azi, pianelor. 22.10., 1.30. Fimul
LUNI, 13 NOIEMBRIE Câºtigã România! 9.00., 2.30., 4.30. Femei de 10, ºtiai. 13.00., 19.00., 3.10. Mâine. 18.50. E vremea ta! artistic “Onoare ºi respect”.
7.00., 4.20. 5 minute de 17.40. T/s “Legendele drago- bãrbaþi de 10. 11.00. Pescar Telejurnal. 13.40. Cultura 20.00. Gala umorului. 21.10., 0.10. T/s “Managerul de
istorie. 7.10. F.a. “Misterele nilor”. 10.10., 16.40., 2.30., hoinar. 11.30. Teleshop- minoritãþilor. 14.10., 0.50. Se 2.00. Fimul artistic “Arn, noapte”. 4.20. 5 minute de
din Glenwood: Strãlucire 4.30. Femei de 10, bãrbaþi de ping. 12.50., 16.40., 21.10., zice cã... 15.40. Starea naþiei. cavalerul templier”. 23.10. istorie.
înºelãtoare”. 8.00. D-ale lu- 10. 11.00. Plimbaþi ºi mân- 1.50., 3.20. 4.20. Poate nu 18.50. E vremea ta! 21.10., Teleserialul “Managerul de DUMINICÃ,
Miticã. 9.00., 17.40. T/s caþi. 11.30. Teleshopping. ºtiai. 13.00., 19.00., 3.30. 3.30. Filmul artisitc “Arn, noapte”. 0.10., 3.40. Fimul 19 NOIEMBRIE
“Legendele dragonilor”. 12.50., 21.10., 2.20., 3.20. Telejurnal. 13.40. Cultura cavalerul templier”. 23.00. artistic “Culmea furiei”. 5.30. 7.00., 14.50. 5 minute de
10.10., 4.30. Gala umorului. 4.20. Poate nu ºtiai. 13.00., minoritãþilor. 14.10., 0.50. Se Teleserialul “Anatomia lui Pescar hoinar. istorie. 7.10., 18.00. “Mis-
11.00., 21.00. MotorVlog. 19.00., 3.30. Telejurnal. zice cã... 15.40. Starea naþiei. Grey”. 5.05. Mic dejun cu un SÂMBÃTÃ, 18 NOIEMBRIE terele din Glenwood: ca-
11.30. Teleshopping. 11.50. 13.40. Cultura minoritãþilor. 18.50. E vremea ta! 21.10. campion. 7.00. Documentar. 8.00. mera morþii”. 8.00. Desene
Documentar. 12.50., 3.20. 14.10., 0.50., 2.10. Se zice Telecinemateca. 22.40., VINERI, 17 NOIEMBRIE Desene animate. 9.00. T/s. animate. 9.00., 5.25. Ferma.
Poate nu ºtiai. 13.00., cã... 15.40. Starea naþiei. 4.20. 5 minute de istorie. 7.00., 11.50., 22.10. Docu- “Safari”. 9.50. Poate nu ºtiai. 10.00. Pescar hoinar.
19.00., 3.30. Telejurnal. 18.50. E vremea ta! 20.00., 23.00. T/s “Anatomia lui mentare. 8.00., 20.00., 9.00. T/s “Safari”. 10.00., 10.30., 13.00., 4.30. Naturã
13.40. Cultura minoritãþilor. 23.50. Câºtigã România! Grey”. 4.40. Memorialul 23.50. Câºtigã România! 3.30. Mic dejun cu un cam- ºi aventurã. 11.00. Handbal.
14.10., 1.10. Se zice cã... 21.00., 4.30. Destine ca-n Durerii. 9.00., 17.40. T/s “Legendele pion. 11.00., 16.00. Hand- 12.30. Sãnãtate cu de toate.
15.40. Starea naþiei. 16.40., filme. 22.00. D-ale lu-Miticã. JOI, 16 NOIEMBRIE dragonilor”. 10.10., 16.40., bal. 12.30. Gala umorului. 13.10., 0.20. F.a. “Ochi de
2.30. Femei de 10, bãrbaþi 23.00., 3.30. T/s “Anatomia 7.00., 11.50., 22.10. Docu- 2.20., 4.30. Femei de 10, 13.30., 1.00. MotorVlog. urs”. 14.50. Poate nu ºtiai.
de 10. 18.50. E vremea ta! lui Grey”. 0.50. Se zice cã... mentare. 8.00., 20.00., bãrbaþi de 10. 11.00. Azi 14.00., 3.20. Memorialul 15.00, 16.00. Duelul pia-
20.00., 23.50. Câºtigã Ro- 4.20. 5 minute de istorie. 23.50. Câºtigã România! despre mâine. 11.30. Tele- Durerii. 15.00. Cap Com- nelor. 17.00. D-ale lu-Miticã.
mânia! 21.10. Teatrul Naþio- 4.30. Destine ca-n filme. 9.00., 17.40. T/s “Legendele shopping. 12.50., 15.40., pas. 15.30., 4.30. Plimbaþi 18.50. E vremea ta. 19.00.,
nal de Televiziune. 22.30. MIERCURI, 15 NOIEMBRIE dragonilor”. 10.10., 16.40., 21.10., 1.50., 3.20. 4.20. ºi mâncaþi. 17.30., 18.50., 3.30. Telejurnal. 20.10. F.a.
Euromaxx. 23.20. T/s “Anato- 7.00., 11.50., 22.10. Docu- 2.20., 4.30. Femei de 10, Poate nu ºtiai. 13.00., 3.05. E vremea ta! 18.00. F.a. “Sexy Harem Ada-Kaleh”
mia lui Grey”. mentare. 8.00., 20.00., bãrbaþi de 10. 11.00. Euro- 19.00., 3.45. Telejurnal. “Misterele din Glenwood: 22.10., 4.15. Filmul de artã.
MARÞI, 14 NOIEMBRIE 23.50. Câºtigã România! maxx. 11.30. Teleshopping. 13.40. Cultura minoritãþilor. camera morþii”. 19.00., 3.30. 2.00. 5 minute de istorie.
7.00., 11.50., 22.10. Docu- 9.00., 17.40. T/s “Legendele 12.50., 16.40., 21.10., 14.10., 0.50., 2.25. Se zice Telejurnal. 20.00. Duelul 2.10. Teatrul Naþional de TV.

CONCORDIA – ziar al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina Colegiul de redacþie aduce la
FONDATORI: Ministerul Culturii al Ucrainei; Întreprinderea colectiv㠓Redacþia ziarului minoritãþii naþionale cunoºtinþa tuturor cã rãspun-
româneºti din Ucraina Concordia”. derea pentru veridicitatea fap-
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ: ̳í³ñòåðñòâî êóëüòóðè Óêðà¿íè; Êîëåêòèâíå ï³äïðèºìñòâî “Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè ðóìóíñüêî¿ telor ºi datelor publicate în ziar
íàö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè Óêðà¿íè Êîíêîðä³ÿ”. o poartã autorul materialului.
Redactor-ºef: Doina STARIC Punctul nostru de vedere nu
concordia.ziar@gmail.com întotdeauna poate sã coincidã
Adresa redacþiei: str. O. Kobyleanska, 13 (et. 2), Cernãuþi–58000, Ucraina. Tel./fax: (0038-0372) 52-50-34. cu punctul de vedere al semna-
Cont bancar: Êîä 21434406 ×Ô "Ïðèâàòáàíê", ð/ð 26002051607984, ì. ×åðí³âö³, ÌÔÎ 356282. tarului, deoarece vom respecta
Apare sãptãmânal. INDICE 33914. Certificatul înregistrãrii de stat: Seria KB, nr. 19246-9046 ÏÐ. Tiraj: 1.000. principiul democratic al plura-
Imprimare: IP Kliuciuk S.M. CUI 2272500317 Cernãuþi, str. Zavodska, 37. lismului de opinii.