You are on page 1of 4

Kata sendinama

di Merekaberkelahdi pantai.

ke Diapergikesekolah.

Anginbertiupkeselatan.

Merekabelajardaripagihinggakepetang.

daripada Diamenerimasuratitudaripadakawannya.

Pencapaiannyaialahhasildaripadausahagigihnya.

Alatitudiperbuatdaripadalogam.

Adiklebihrajindaripadasaya.

Dua per tigadaripadapenduduktamanitubekerja
di kilang.

dari PelancongitudariHong Kong.

Diabelajardaripagihinggakepetang.

Anginbertiupdariarahtimur.


kepada Sayamemberikanhadiahitukepadaadiknya.

Sayamemberikanseekorikankepadakucingsaya.

Pertandinganitudibahagikankepadaempatkategori.

pada Merekaakanbertolakpadapukul 4 petang.. Diamenggantungkangambarkeluarganyapadadinding.

Bukuceritasayaadapadaabang.
ada


tentang Merekasedangberbincangtentangmasalahdisiplinpelajar.

akan Diasayangakananakbongsunya.

hingga / Bayiitutidurdari8: 00 malamhingga
sampai 8: 00 pagi.

sejak / Diatelahberpindahkebandarsejaklima tahundahulu.
semenjak

untuk Rumahitudibinauntukpekerjapekerjakilangnya.

Bajuituuntukbapa.

demi Kita perluberusahademimasadepankita.

dalam Beritaitudisiarkandalamakhbartempatan.antara Ada banyakperbezaanantarakeduadua orang
kembaritu.