You are on page 1of 13
http://portal ust.ro/32/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=279000000000794208id_inst=32 |} CURTEA DE APEL BACAU DECIZIA PENALA DEFINITIVA DE ACHITARE nr. 1208 din 7 noiembrie 2017 Nr. unic (nr. format " 5310/279/2014 vechi); Data inregistrarii 12.07.2017 Data ultimei modificari: 08.11.2017 Sectie: ‘Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie Mater: Penal Obiect: exercitarea fir drept a unei profesii (art. 281 C.p.) Stadiu procesual: Apel Parti Nume Calitate parte PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA PIATRA NEAMT Apelant SINDICATUL INDEPENDENT AL JURISTILOT DIN ROMANIA Apelant MARIAN MIHAELA Apelant Inculpat BORULEA CAMELIA Apelant Inculpat Sedinte 07.11.2017 Ora estimata: 8:30 Complet: A 2 aménari Tip solutie: Nefondat Solutia pe scurt: DECIZIA NR. 1208 fn temeiul art.421 pet. lit.b Cod proceduri penala respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lang’ Judecatoria Piatra Neamt gi inc. Borulea Camelia si Marian Mihaela impotriva sentintei penale nr. 4 din 05.01.2017 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt in dosarul nr. 5310/279/2014. Conform art.275 al.2 din C.pp. obligd apelantele Borulea Camelia si Marian Mihaela la plata sumei de 900 lei fiecare, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. in temeiul art.421 pet.I lita Cod procedura penala respinge ca inadmisibil apelul declarat de Sindicatul Independent al Juristilor din Roménia impotriva aceleiasi sentinte . in temeiul art.275 al.2 din C.p.p. din C.p.p. obliga apelanta Sindicatul Independent al Juristilor din Roménia la plata sumei de 900 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitiva. Pronuntata in sedinja publica azi , 07.11.2017. Document: Hotarare 1208/2017 07.11.2017 1017:003.000004 Cod ECL] BCLI:RO:IDPNT! ~ Legea nr. §1/1995 - Dosar nr, $310/279/2014 Cod operator 3101 ROMANIA JUDECATORIA PIATRA NEAMT SUDETUL NEAMT SENTINTA PENALA NR. 4 ‘Sedinta publica din data de 05.01.2017 Instanta constituiti din: Presedinte ~ Mihaela Maria Bumbu Grefier — Carmen Hilindut Ministerul Public a fost reprezentat de doamna Teona Sava ~ procuror in cadrul Parchetului de pe ling Judecatoria Piatra Neamt Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpata Marian Mihaela trimisé in judecaté pentru sivargirea infractiunilor de exercitare fard drept a profesiei de avocat, previzut’ de art. 281 Cod penal din anul 1968 raportat la art. 26 din Legea nr. 51/1995 republicata, folosirea far drept a denumirilor ,,Barou", ,, Uniunea National a Barourilor din Romania", a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum $i folosirea insemnelor specifice profesiei si purtarea robei de avocat, fapta previzutt de art. 60 alin. 6 din Legea 51/1995 republicatd, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal din anul 1968, si pe inculpata Borulea Camelia trimisa in judecata pentru sévarsirea infractiunii de folosirea fara drept a denumirilor ,,Barou", ,,Uniunea Najionalé a Barourilor din Romania", a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea insemnelor specifice profesiei $i purtarea robei de avocat, fapti previzzutd de art. 60 alin. 6 din Legea nr. 51/1995 republicatl. Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 07.12.2016 gi au fost consemnate in incheierea de sedint& din aceeasi zi, care face parte integrant& din prezenta, cAnd, instan{a, avand nevoie de timp pentru deliberare, a aménat pronunjarea hotrarii pentru data de 21.12.2016, iar ulterior pentru data de 29.12.2016 si pentru azi, 05.01.2017. INSTANTA, Deliberdnd asupra cauzei penale de faté, constati urmétoarele: Prin Rechizitoriul nr. 584/P/2013 din data de 30.05.2014 al Parchetului de pe Langa Tribunalul Neamp, inregistrat pe rolul Judecdtoriei Piatra Neamt sub nr. 5310/279/2014, au fost trimise in judecata, in stare de libertate, inculpatele: = Marian Mihaela, pentru sévarsirea infractiunilor de exercitare fard drept a profesiei de avocat, prevazuta de art. 281 Cod penal din 1968 raportat la art. 26 din Legea nr. 51/1995, si de folosire fard drept a denumirilor ,,Barou”, ,, Uniunea National a Barourilor din Romania”, a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum $i folosirea insemnelor specifice profesiei si purtarea robei de avocat, prevazuta de art. 60 alin. 6 din Legea nr. 51/1995, ambele cu aplicarea art. 33 litera a Cod penal din 1968; ~ Borulea Camelia, pentru sivarsirea infractiunii de folosire fard drept a denumirilor ,,Barou”. ,,Uniunea National a Barourilor din Romania”, precum si folosirea insemnelor specifice profesiei, prevazut8 de art. 60 alin. 6 din Legea nr. 51/1995. Jn cuprinsul actului de sesizare s-au refinut, in esenta, urmdtoarele: AROS) La deta de 10.09.2010, inculpate Marian Mihaela a depus Ja Iudecitoria Piae 4087 “amt, in numele numitilor Trifan Ovidiu Vasile, Cueu Constantin, Croitors Daniel loan, Neitotams Constantin $i Ciubotara Petru Alex, o cerere de chemare in judecatd @ S.C. Ardaf ‘asigurdti §.A. ~ Sucursala Piatra Neamt si a pardtului Stinoi Tudor solicitand ca acestia din eigen fie obligafi, in solidar, 1a plata unor sume de bani cu tity de despigubiri civile vJeavete din producerea unui eveniment rtir pe raza localititit Trifesti, judet ‘Neamt, ry ercegtora Piatra Neamt a inregistrat dosarul civil sub mumrul 8482/279/20) 0, avind ca obiect pretengii. De asemenca, inculpata a depus le dosarul eauzes 5! © adres’ arrtaté in calitate de avocat, cltre S.C. Ardaf Asigurdri S.A. - Sucursala Near, datata 16.06.2010, prin care solicita, in numele reclamantilor mentionati, plata unor despagubiri ca soos a evenimentului uti din data d¢ 20.07.2009, produs pe DN1SD, io afer Tocalit ‘Trifesti, judetul Neamt, soldat cu vtimarea conporala a celor de mat sus 5: cu distrugerea autoturismului proprictatea lui Trifan Ovidiu Vasile. te rath a depus gi doua copii de pe imputernicirile avocatile cu nr. 31 $132 din data de 30.05.2010, pentra reclamantii Croitoru Daniel Ioan si Ciubotara Constant Cererea ser nemare ty judecata, adresa precum si imputemicirile avocatiale depuse la doserul cauzei se act cemnaie de inculpata Marian Mihaela in calitate de evocat le rubrics _semnnatura ae goat", De asemenea, incuipata a aplicat pe documentele de mai sus, si céte © stampila ce ontine urmétoarele mentiuni: ,Uniunes Nationalé a Barourilor din Romania ~ Baroul Neamt = Cabinet de avocat Mihaela Marian". La data de 15.06.2011, Judec&toria Piatra Neamt a inaintat 0 adres Baroului Neamt, prin care solicita si se comunice dack Marian Mihaela face parte Gin Baroul Neamt, iar prin Adresa ar, 551/23.06.2011, Baroul Neamt « comunicat cf inculpate mi figureaza in. | Tabloul avocatilor din Baroul Neamt" soaeia de 20.09.2011, inculpata Marian Mihaela 2 depus Ja dosarul civil ne 4428/279/2010 0 cerere prin care face mentiunea c& face dovada calititit de mandatar al areetului semnatar al cereri de chemare in judecata" prin aceea cf la dosarul cauze) ist copii de pe imputernicirile avocatiale pentru reclamanti" si, cu aceast& ocazie. 2 4 depuna imputernicirile avocatiale, in original. sve data de 26.10.2011, inculpata a depus la dosarul civil o alt cerere prin c&ft solicit in calitate de avocat al reclamanfior,continuarea judecati im contyadicto™ parata oe Generals Roménia Asigurare - Reasigurare S.A. - Sucursala Suecava, Prin acecest SEC ineulpata face dovada calif de avocat prin anexarea la dosara) cauzei a Adresei nr. re tg 2011 Uniunii Nationale a Barourilor din Romania - Baroul Neamt = numitl saoeeae structura Bota", a Decizie nr. 38 din data de 27.02.2006, precum si ¢ wel fotocopii a legitimatiet - carte de identitate nr. 38. (2a de 30.11.2011, Judecktoria Piatra Neamt 2 inaintat Baroului Neamt din cadral UN.BR. - traditionald o adresé prin care se solicité punerea le dispozité © Deciziei nr. Sf din 27 02.2006, prin care Marian Mihaela a fost inscrisé in ,Tabloul avocatilor" - Baroul Neamt, Prin Adresa nr. 910/11.11.2011, Baroul Neamt a comunicat Judecstorie! Piatra Neamt {ais mentine punctul de vedere anterior exprimat, atfel cf na poate elibera 0 copie ® deciziet solicitate, fn uma cercetirilor efectuate, s-a stabilit c& Marian Mihaela a absolvit cursurile Facultitii de Drept ale Universiti Mail Kogiiniceanu din Tesi tn febratis 1998, avand Diploma de licent& nr, 1273/18.11,1999, elveratd de Universitatea V.xtieh Blaga din Sibiu Tneuipaia este posesoarea legitimatiei nr. 38 eliberat de Uniunea Nationalé a Barourilor din Roménia - structura Bota, Baroul Neamt, eu CLF, 16804427 =) of sediul in Piatra Neamt, str. Cuejdi, nr. 6, devenind membré a acestei organizati, ‘profesionale prin Decizia nr. 38/27.02.2006, in urma depunerii jurdmantulut si sustinent vaut examen, la aceeasi data. Sa arftat cll accastii organizatie profesionala este subordonat Uniunii National Barourilor din Roménia cu C.LF. 20626000, cu sediul in municipiul Bucuresti, ‘Academiei, nr. 4-6, ap. 31, cunoscuta sub denumirea neoficiala de UN.BR. - Structura Bota. Tnoulpata detine, dela data de 01.01.2007, un cabinet de avocat in municipil Patra Neat crea Pecembrie 1918, nr, 23, bl. B3, se. B, ap. 6, judet Neamt, care este inregistrat fiscal, avand C.LF. 21292277. Procurorul a arétat in continuare c& modul in care se organizeazii si se exercita profesia de avocat este reglementat prin Legea nr. 51/1995, act normativ care & abrogat Deoretul nr. 281/21.07,1954 pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Republice Popularé Romania, care fusese modificat prin Deoretul- Lege nr. 9028,02.1990 privind unele tndeuri pentru organizarea gi exercitarea avocaturi in Roménia, atfelo& at. 3 avea urmtorul contimut: ,Avocatura este organizata si functioneazd in baza principiului autonomiei profesiei. Uniunea avocasilor din Romdnia este formata din oti avocatitinserisi i barow aeete dial tn Bucuresti. Baroul este constitult pe judef sau municipiul Bucuresti $i are sediul tn ovasul de resedinga al judefulu, respectiv Bucuresti. Organele avocaturit sunt Congresul Gvocagilor din Romania, Comisia permanent a uniuni, Presedintele wniunil, Adimarea general a baroului, Consiliul baroului si Decanul baroului, Uniunea avocaplor din Roménia si barourile au personalitate juridicd. ‘La intrarea in vigoare a Legii nr. 51/1995, articolu! 1 avea urmatorul cuprins: Profesia de avocat este liberd s1 independenté, cu organizare si funcfionare autonome, in Conditile presente legi si ale siatutului profesiei. Profesia de avocat se exercita mumai de snombrii. barourilor.” Legea nr. 51/1995 a fost modificata succesiv, iar prin Legea nr. 359/16.06.2004, art. 1a primit urmitorul confinut: ,,Profesia de avocat este liberd $i independent, cu organizare si functionare autonome, in condisile prezentei legi si ale Sanundu’ profesies. Profesia de avocat se exercitd numai de avocati inscrisi in tabelul baroulu’ din care fac parte, barou component al Uniunii Nationale a Barowrilor din Romania, denumitd in continuare U.N.B.R. Constituirea si functionarea de barouri in afara UN.B.R. sunt interzise. Actele de constituire si de inregistrare ale acestora sunt nule de drept." De asemenea, art. 82 din aceeasi lege, asa cum a fost modificat prin art. 68 din Legea nr, 255/2004, prevede urmitoarele : ,la data intrdrii in vigoare a prezentei legi, ‘persoanele fice sau juridice care au fost autorizate in baza altor acte normative sau care als Jost infiinjate in baza unor hotdrdri judecitoresti 23 desfésoare activités! de consulianta de reprezentare sau de asistentiijuridicd in orice domeniu, isi inceteazd de drept activitalea Continuarea unor asemenea activitii constituie infractiune si se pedepseste conform legit penale. Cu aceeasi data inceteazd de drept efectele oricarui act normativ, adminitratiy sau Jurisdictional, prin care au fost recunoscute orl incuvlingate activitayi de consultanga, ‘reprezentare si asisten{a juridied contrare prezentei legi". S-a mai refinut in actul de sesizare c, din Adresa nr. 477/23.09.2013 a Baroulu Neamf, a rezultat cd inculpata Borulea Camelia mu face parte din Baroul Neamt, al citei decan este avocat Joan Chelaru si c& aceasta nu ate dreptul s& utilizeze stampila cu mentiunea “Unjunea Nationala a Barourilor din Romania - Baroul Neam{" si nici ,Barou" sau SUNBR." Cu privire la legalitatea constituirii barourilor si cabinetelor individuale de avocaturd din cadrul U.N.B.R. - Structure Bota, s-au constatat urmBtoarele: in perioada 2002 - 2003, din initiativa numitului Bota Pompiliu, au fost create trei entititi, toate dobindind personalitate juridicd prin inscriere in registre ale asociatiilor si fundatillor: Asociatia de binefacere ,Bonis Potra", inregistraté la JudecStoria Deva; Asociatia Figaro Potra’, inregistrata la Judecétoria Alba-lulia, gi o filial a Asociatiei Figaro Potra” inregistrat& la Judecttoria Tazgu-Jiu, Cele trei entititi au avut mentionat in actele constitutive, ca obiect de Ge AR tate, printre altele, gi ,,infiintarea de barouri ca respectarea prevederilor Constitutiei S84 OF 4 DfRoméniei si a pactelor si tratatelor intemationale privitoare la drepturile omului, ratificate de Statul Roman ". In temeiul hot&rarilor judecdtoresti, Bota Pompiliu a trecut la infiintarea de barouri prin insorisuri sub semnatura privati intitulate ,hotirari" ale asociatiilor infiintate, in cuprinsul acestora mentionand drept temei de infiintare a barourilor ~ hotlrarile judecitoresti de infiintare a asociatiilor si prevederile art. 37 alin. 1 din Constitutia Roméniei si art. 11 din Conventia europeand a drepturilor omului si a libertétilor fundamentale. Mai mult decat atat, dupd infiinfarea de barouri, tot prin inscrisuri sub semnaturd privat, a infiinfat cabinete individuale de avocatur, fird a lua in considerare prevederile art. 14 din O.G. nr. 26/2000 si prevederile Legii nr. 51/1995, in vigoare la vremea respectiva, care reglemeniau functionarea asociatiilor si conditiile privind exercitarea profesiei de avocat. De asemenea, ulterior infiintirii cabinetelor individuale de avocaturé, Bota Pompiliu si-a luat dreptul de a desfigura activititi specifice profesiei de avocat Procurorul a fut trimitere la Rechizitoriul nz. 1108/P/2006, prin care Parchetul de pe ling inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus trimiterea in judecatd a inculpatului Bota Pompiliu, sub aspectul s&vargirii infractiunii prevazute de art. 281 Cod penal din anul 1968 raportat la art. 26 din Legea nr. 51/1995, si la Sentinta penal nr. $38/05,04.2012, prin care Judecdtoria Deva a hotiirét condamnarea aceluiasi inculpat pentru sivarsirea infractiunii mentionate, recursul inculpatului Bota Pompiliu fiind ulterior respins, ca nefondat. Bota Pompiliu a inaintat o cerere la Curtea Europeand a Drepturilor Omului, prin care reclama nerespectarea dreptului la liber asociere, fiind obligat sé fie membru al UN.B.R, - traditionald, pentru a-5i putea exercita profesia de avocat. La data de 12.10.2004, Curtea Europeand a Drepturilor Omului a respins cererea numitului Bota Pompiliu gi a statvat c&: Uniunea National a Barourilor din Romania a fost instituita prin Legea nr. 51/1995 si unméreste un scop de interes general, respectiv promovarea unei asistente juridice adecvate, $i implicit promovarea justitiei insasi. Curtea a mentionat cd membrii ..Asociatiei Bonis Potra" pot exercita profesia de avocat, cu conditia indeplinirii exigentelor prevazute de Leges nr. 51/1995. Sub aspectul ingerintei in libertatea de asociere, Curtea Europeand a statuat cl aceasta este prevazuté de legea interna si vizeaz& un scop legitim, prezervarea calitatii actului de justitie, prezervarea ordinii publice si protectia drepturilor si libertitilor altuia. Cu privire la necesitatea misurii intr-o societate democraticS, Curtea a considerat c& o asociatie care are ca obiect de activitate ,,crearea de barouri", in conditiile in care, potrivit legii avocaturii, exist o singurd structurd care poate crea barouri, constituie 0 asociatie cu scop ilicit, astfel incat masura dizolvarii este necesard intr-o societate democratic& pentru atingerea scopurilor vizate. Sub aspectul obligativititii inscrierii in barou, Curtea a considerat cA ordinele nationale ale avocatilor nu sunt asociatii in sensul art. 11 din Conventie referitor la libertatea de asociere, intrucat sunt reglementate de dreptul public gi vizeazd interese de ordin general in urma promovérii de citre Parchetul de pe angi inalta Curte de Casatie si Justitie a cai de atac a recursului in anulare impotriva incheierii nr. 31/A din data de 05.08,2002 a Judecdtoriei Deva privind infiintarea Asociatiei de binefacere ,.Bonis Potra", inalta Curte de Casatie si Justifie - Sectia Civild si de Proprictate Intelectuala @ pronuntat Decizia nr. 6618/26.11.2004, in dosarul nr. $324/2002, prin care a admis recursul in anulare si a casat incheierea, respingand pe fond cererea de inregistrare a persoanei juridice in registrul asociafiilor si fundatiilor al Judecitoriei Deva, decizia fiind irevocabilA. Aceeasi solutie s-a pronuntat si in privinta Asociatiei ,.Figaro Potra’ nr, 6619/26.11.2004 in dosarul nr. 5325/2002, decizie irevocabilA. Ambele decizii eu fost pronuntate cu participarea numitului Bota Pompiliu la dezbateri si au avut ca motivare de bazii ,incdlcarea esentiala de etre cele doua instante de prin Decizia Ma freee. fond a prevederilor 0.G. nr. 26/2000 gi a celor ale Legii nr. 51/1995 cu privire la organi oro si exercitarea profesici de avocat, iar prin pronuntarea celor dou decizii menfionate mai sus, au fost desfiintate implicit si aya-zisele barouri infiintate de numitul Bota Pompiliu. De asemenea, s-2 aratat c&, prin Deciziile nr. 233/2004, nr. 234/204 gi nr. 321/204, Curtea Constitutionala a respins exceptiile de neconstitutionalitate invocate de Bota Pompiliu, privind prevederile art. 48 si 57 din Legea nr. 51/1995, care reglementeazi, in esen{a, modul de constituire si functionare a barourilor din Romania si a Uniunii Nationale a Barowrilor din Romania, precum si interdictia de constituire de barouri de avocati in afara UNBR Curtea a retinut c& avocatura este un serviciu public, care este organizat si functioneaz& pe baza unci legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitatd de un corp profesional selectat si functionand dupa reguli stabilite de lege. Statutul profesiei de avocat a fost adoptat de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Rominia, fri ca aceasta si contravind prevederilor constitutionale invocate. Aceasta optiune a legiuitorului nu poate fi consideratd ca neconstitutionala, avand in vedere c& scopul ci este asigurarea unei asistente juridice calificate, iar normele in baza c&rora functioneazi nu contravin principiilor constitutionale. Faptul c& accesul la profesia de avocat este conditionat de satisfacerea anumitor cerinte nu poate fi privit ca o ingradire a dreptului la muncé sau a alegerii libere a profesiei. Normele in baza c&rora functioneazi Uniunea National a Barourilor din Roménia ‘nu contravin principiilor constitutionale, cei care dorese s practice aceasta profesie fiind datori si respecte legea si si accepie regulile impuse de aceasta. Cu acelasi prilej, Curtea a retinut cf, desi avocatura este 0 profesie liberald si independenté, exercitarea sa trebuie s& se desfasoare intr-un cadru organizat, in conformitate cu reguli prestabilite, a c&ror respectare trebuie asigurati inclusiv prin aplicarea unor misuri coercitive, ratiuni care au impus constituirea unor structuri organizatorice unitare si prohibirea ‘constituiri iin paralel a altor structuri destinate practicarii aceleiasi activititi, fara suport legal. O atare solutie legislativa nu poate fi calificati ins ca venind in contradietie cu dreptal de asociere, Cu toate acestea si, in contradictoriu cu cele de mai sus, U.N.B.R. - Baroul Neamt ~ Structura Bota, a comunicat, prin Adresa nr. 16/22.02.2012, cA Marian Mihaela este membri a Baroului Neamt - U.N.BR. in calitate de avocat definitiv incepand cu data de 27.02.2006, fiind fnscrisd in Tabloul avocatilor definitivi ai acestui barou in acceasi calitate, conform Deciziei Consiliului Baroului Neamt -U.N.B.R. nr. 38/27.02.2006, procesului verbal de admiteré in avocaturé, precum si procesului verbal de depunere a jurdmantului, a legitimatiei de avocat nr. 38/27.02.2006, avand C.LF. 21292277. Situatia de fapt refinut& in rechizitoriu se probeaz prin intermediul urmatoarelor mijloace de probit: Adresa Judecatoriei Piatra Neamt din data de 21.12.2001, Sentinta civila nr. 6323/30.1 1.2012, pronunfati de Judecdtoria Piatra Neamt in dosarul civil nr. 8428/279/2012; Fotocopia cererii de chemare fn judecaté semmati de inculpata Mérian Mihaela in calitate de avocat al numitilor Trifan Ovidiu Vasile, Cucu Constantin, Croitoru Daniel Ioan, Ciubotaru Constantin si Ciubotara Petru Alex; Fotocopia adreselor depuse la Judecdtoria Piatra Neamt de numita Marian Mihaela; Fotocopiile imputernicirilor avocatiale nr. 31/30.05.2010 i 32/30.05.2010; Fotocopiile adreselor nr. 551/23.06.2011 si 910/11.11.2011 ale Baroului Neamt - traditional; Adresa nr. 16/22.02.2012 a Baroului Neamt ~ Structura Bota; Fotocopia sentinfei nr. 538/05.04.2012 a Judecitoriei Deva, in dosarul penal nr, 2147/221/2007 (inculpat Bota Pompiliu); Adresa nr. 477/23.09.2013 a Baroului Neamt (traditional); Declaratii martori Trifan Rodica, Cucu Constantin, Croitora Daniel Joan si Ciubotaru Petru-Alex si declaratiile inculpatelor Mérian Mihaela si Borulea Camelia. Prin Incheierea din camera de consiliu din data de 12.08.2014, judecdtorul de camera preliminara a respins, ca nefondate, cererile si exceptiile invocate de inculpatele no Crea SE aPel eT e KO RY’ Grdan Mihaela si Borulea Camelia, a constatat legalitatea sesizitii instantei, a administririt £4 DF srObelor gi a efectuirii actelor de urmarire penalé, dispundnd inceperea judecétii. In faza cercetérii judecitoresti, s-a procedat la audierea inculpatelor Marian Mihaela si Borulea Camelia, care nu au recunoscut sévargirea infractiunilor rofinute in sarcina lor, si a fost administrati proba cu fnscrisuri. In privinta probei testimoniale administrate in faze de urméire penal, instanta a valorificat dispozitiile art. 374 alin. 7 Cod procedura penal, observand cf aceasta prob nu a fost contestatd. Prin Encheierea din data de 25.05.2016, instanta a respins, ca nefondatd, cererea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru pronuntarea unei hotarari preliminare vizdnd interpretarea art. 50 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, cerere formulati de inculpata Borulea Camelia. Ulterior, prin incheierea din data de 16.12.2016, instanta a admis cererea de sesicare a Curtii Constitupionale in vederea solutionérii exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 6 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, prin raportare la prevederile art. 1 alin. 5, art. 16, art. 20, art. 21 alin. 3, art. 23 alin. 12, art, 52 si art. 124 alin, 3 din Constitutia Roménei, cerere formulaté de inculpata Borulea Camelia. Inculpatele Borulea Cametia si Mérian Mikaela nu au fost asistate de apérator $i au invocat exceptia autoritdsli de lucru judecat, asupra c&teia instanfa urmeaza a se pronunta cu prioritate. Analizand coroborat materialul probator administrat tn caucé, prin raportare la dispozitiile legale incidente, instanta retine urmatoarele: in fapt, inculpata Mdrian Mihaela a fost trimisd in judecatA pentru savarsirea infractiunilor de exercitare fara drept a profesiei de avocat, previzutd de art. 281 Cod penal din 1968 raportat la art. 26 din Legea nr. 51/1995, gi de folasire fara drept a denumirilor ..Barou”, ,,Uniunea Nationala a Barourilor din Romania”, a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum $i folosirea insemnelor specifice profesiei si purtarea robei de avocat, prevazuta de art. 60 alin. 6 din Legea nr. 51:1995, fapte comise in cadrul solutionarii dosarului civil nr. 8428/279/2010 al Judecdtoriei Piatra Neamt. paralel, in sarcina inculpetei Borulea Camelia s-2 retinut, in esentd, cd, la solicitarea instangei investite cu solutionarea dosarului civil nr. 8428/279/2010 al Judecdtoriei Piatra Neamt si, ulterior, a organelor de cercetare penal, a emis doua adrese in numele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania ~ Baroul Neamt, pe care le-a semnat in calitate de decan al beroului si a aplicat stampila cu mentiunile ,Uniunea National 2 Barourilor din Roménia — Baroul Neamt”, folosind astfel fra drept denumirile anterior ardtate, Nu sunt in divergent’, in spetd, elementele de fapt expuse pe larg in rechizitoriu, astfel incét instanja nu consider necesar a relua baza factuala care sti la baza invinuirii, aceasta fiind corect si complet prezentat’ in actul de sesizare. Inculpatele Marian Mihaela si Borulea Camelia nici nu au contestat, de altfel, cf au intreprins actiunile descrise de acuzare (constind in depunerea unor documente la un dosar civil, in calitate de avocat al reclamantilor, respectiv in emiterea unor adrese folosind denumirea de Uniunea Nationali a Barourilor din Roménia - Baroul Neamt), apérarea exercitati in cauzi de acestea centrandu-se pe lipsa caracterului infractional al activitétilor efectuate. in esenti, au insistat inculpatele pe argumentele ci actele in baza carora isi exercita profesia de avocat sunt legale, iar Baroul Neamt — traditional este, in realitate, entitatea lipsiti de legitimitate si de suport legal. Desi s-au depus la dosar numeroase rezolutii de netrimitere in judecata si sentinte penale pronuntate incepind cu anul 2012, vizind fapte de aceeasi naturd, considera judecitorul ci nu este vorba, in spefa, de existenta autoritiii de lucru judecat, in sensul att. 16 alin. | litera i Cod procedura penalé, intrucat una dintre conditille care trebuie indeplinite rm cumulativ pentru a putea refine autoritatea de lucru judecat este existenta unei hot judecdtoresti definitive de condamnare, de achitare sau de incetare a procesului penal. Principiul non bis in idem, desi nu este expres consacrat in Codul de procedura ~ penal, este un principiu cu caracter general, regisit atat in tratate si conventii internationale, cat si in jurisprudena Curfii Europene a Drepturilor Omului, si impiedicd examinarea unei cauze dacd ea este in mod esential acceasi (dac& are aceleasi piri si vizeazi acelasi obiect) cu © cerere analizata anterior de o instant, dac nu au aparut fapte noi. Cu alte cuvinte, in baza acestui principiv, orice stat este pus in imposibilitatea de a judeca 0 persoand de doua ori pentru aceeasi sau aceleasi fapte, sau de a obliga 0 persoand sé execute de doui oi o sanctitne pentru aceeasi fat Pentru aplicabilitatea principiului non bis in idem se impune ca faptele materiale si inculpatul si fie aceleasi in ambele proceduri desfagurate in fata ambelor instante (C.E.J., Cauza C-467/04), in hotérarea Van Esbroeck statuandu-se cf, in cea ce priveste coincidenta faptelor, aceasta trebuie infeleasa ca un ansamblu nediferentiat de circumstante, independent de incadrarea lor juridica. Asadar, principiul analizat isi glseste, in mod obignuit, aplicarea, in cazul existentei unei hotirari anterioare de condamnare, achitare, incetare a procesului penal (find privit ca un efect negativ al autorititii de lucru judecat), ceea ce nu este cazul in spetd, deoarece inscrisurile depuse in apérare de cele dou persoane trimise in judecatd atest cA acestea au fost anterior cercetate pentru fapte cArora li s-a atribuit aceeasi incadrare juridict, {ns actele materiale deduse judecatii sunt diferite, sunt svarsite la date diferite, prin actiuni distincte, fara legaturd cu cele care au format anterior obiectul analizei unui magistrat. Se impune, in aceste conditii, a constata ci exceptia autoritatii de lucru judecat este nefondatd, urménd a fi respinsé in consecinté. Procedénd ta o analizé detaliaté a fondului problemei supuse analiz prezenta cauzé, instanta observa, in primul rand, c4 organizarea si exercitarea profesiei de avocat (profesie a cérei legala exercitare de cAtre cele doua inculpate din prezenta cauzi este centrul disputei intre acuzare si aprare) este reglementata prin dispozitiile Legii nr. 51/1995, act pormativ modificat succesiv pana la data savarsirii actelor materiale deduse judecati. Dispozitiile art. 26 din actul normativ evocat previd c& exercitarea oricdrei activitafi de asistensa juridicd specified profesiei de avocat, de cdtre o persoand fizica sau Juridica care nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou $i pe tabloul avocatilor acelui ‘barou, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale. Aceasta norma de trimitere se coreleaz cu prevederile art. 281 Cod penal din 1968, care incriminau infractiunea de exercitare feird drept a unei profesii (aceeasi infractiune se regaseste, in prezent, in confinutul art. 348 din Noul Cod penal). Cu toate cd in cuprinsul art. 17 din Legea nr. 51/1995, chiar in forma initiald a legii, se mentiona faptul ci 0 persoani poate deveni avocat doar in baza unui examen organizat de Uniunea Nationald a Barourilor din Romania, potrivit legii si statutului profesici, in perioada 2002 - 2003, din initiativa lui Bota Pompiliu, au fost create trei entitati (Asociatia de binefacere Bonis Potra, fnregistrati la Judecttoria Deva, Asociatia Figaro Potra, inregistrata la Judecatoria Alba Iulia si o filial a Asociatiei Figaro Potra, inregistrati la Judecitoria Targu-Jiu), care au dobfindit personalitate juridica prin inscriere in registre ale asociatiilor si fundatiilor si in ale caror acte constitutive s-a mentionat, ca obiect de activitate, infiinjarea de barouri, cu respectarea prevederilor Constitutiei Roméniei si a pactelor si tratatelor internationale privitoare la drepturile omului, ratificate de Staful Roman’, in temeiul hotarérilor judecitoresti, Bota Pompiliu a procedat la infiintarea unor barouri, prin inscrisuri sub semnatur& privata intitulate hotarari ale asociatiilor infiintate, iar ulterior, tot prin inscrisuri sub semnaturd privati, a infiintat cabinete individuale de avocatura (in amul 2006, inculpata Marian Mihaela a devenit membra a organizatici profesionale 2 Sy, S| ea National a Barourilor din Romania — Structura Bota, in urma sustinerii unui examen 5 se ey ARI os r ma a ei tat yunerii jurimAntului, iar inculpata Borulea Camelia in anul anterior, conform aceleiasi proceduri, ambele fnfiintandu-si cabinete de avocatura). Pentru a contracara aceast initiativa, legiuitorul a adoptat Legea nr. 255/2004 (na vigoare de la data de 26.06.2004), prin care a adus modificdri de substanté dispozitillor Legii nr, 51/1995. In concreto, in urma modificirii continutului art. 82 din Legea nr. 51/1995, legiuitorul a dispus ca persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate in baza altor acte normative sau care au fost infiintate in baza unor hotiriri judecitoresti si desfagoare activitati de consultan{a, reprezentare sau asistenti juridicd in orice domenii si igi inceteze de drept activitatea. De asemenca, s-a stabilit of, incepénd cu data intrarii in vigoare a legii de modificare, inceteazi de drept efectele orictirui act nommativ administrativ sau jurisdictional prin care au fost recunoscute sau incuviintate activititile de consultant, reprezentare sau asistent& juridicd contrare dispozitiilor legit, Modificdrile legislative aduse prin Legea nr, 255/2004 nu au condus ins la unificarea practicii judiciare in domeniu, astfel cd, atat persoanele care au calitatea de inculpate in prezenta cauzi, cAt gi alte persoane aflate in situatii similare, au continuat sa igi desfuigoare activitatea in cadrul cabinctelor individuale de avocatura, atét dupa intrarea in vigoare a actulsi normativ mentionat, cét si dupa desflinjarea hotirarilor judecatoresti prin care au fost infiintate cele trei entititi juridice constituite de Bota Pompiliu. A fost necesarii in consecinfa, in anul 2015, interventia fnaltei Curti de Casatie si Justitie, care a pronuntat fn recursul legii Decizia nr. 15/21.09.2015, intrucét examenul jurisprudential a relevat, 1a nivel national, doud orientari referitoare la aplicarea dispozitiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al att. 281 din Codul penal anterior), in ipoteza exercitirii activititilor specifice profesiei de avocat de catre persoane care nu fac parte din formele de organizare profesionali recunoscute de Legea nr. 51/1995, republicata. cu modificatile ulterioare, ‘S-a observat cf, intr-o primd orientare, instantele au considerat cd persoanele care nu fac parte din formele de organizare profesional consacrate prin Legea nr. 51/1995, republicaté, cu modificdrile ulterioare, si isi desfigoari activitatea in cadrul unor structurl constituite in temeiul unor hotarari judecatoresti, savargesc infractiunea previzuti de art. 348 din Codul penal (art. 281 din Codul penal anterior). in acest sens, s-a ardtat od faptele acestor persoane; skvarsite in cxercitarca profesici de avocat, constituie inftactiunea de exercitare Sard drept a unei profesii sau activitdti, find indeplinita conditia laturii obiective a acesteia, iar in plan subiectiv sunt comise cu forma de vinovatie impusé de lege. Intr-o a doua orientare a practicii, alte instante au considerat cf persoanele care isi desfisoari activitatea in cadrul unor structuri constituite in temejul unor hotiréri judecatoresti nu pot fi trase la raspundere penal pentru comiterea infractiunii de exercitare flrd drept a unei profesit sau activitati, motivat de lipsa formei de vinovatie prevazute de lege, respectiv a intentiei. Aceasta concluzie a fost fundamentati pe faptul ci ,barourile” din care fac parte aceste persoane au fost constituite prin intermediul unor asociatii a cdror personalitate juridicd a fost recunoscuta prin hotiréri judecitoresti si care aveau printre obiectele de activitate si finfiinfarea de barouri”. fnalta Curte de Casatie si Justitie a observat cA. aspectele care au condus la jurisprudenta neunitar’ au vizat, pe de o parte, latura obiectivi a infractiunii, cu referire la conditia sivérsirii faptei ,,fard drept”, iar, pe de alta parte, latura subiectiva’ a acestoia, cu referire la forma de vinovatie cu care au actionat persoanele cercetate pentr comiterea acestei infractiuni. A analizat instanta suprema modul in care au fost gi sunt reglementate organizal si exercitarea profesiei de avocat in Romania, concluzionénd cf in Roménia a existat Wf continuitate a organizarii si exercitarii profesiei de avocat, iar infiintarea persoanelor juridice suceesoare s-a ficut direct in temeiul legii, fra nicio alt formalitete ulterioard, astfel ci Legea nr. 51/1995, republicatd, cu modificarile ulterioare, reglementeazi forme unice gi exclusive de organizare profesionala a avocatilor in Romania, in sensul c& aceast’ profesie poate fi exercitat numai de avocafi inscrigi in berou (céte un singur barou in ficcare judet), component al Uniunii Nationale a Barourilor din Romfnia (U.N.B.R), ca nici structuri national a ordinului profesionat al avocatilor din Romania, Aceasta conditie nu este indeplinité, potrivit argumentelor insusite de completul competent s solutioneze recursul in interesul legii, in cazul persoanelor care exerciti activitii specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati paralele cu cele care fiinteaza in mod legal si sunt succesoare in drepturi ale cclor existente anterior, chiar daci aceste entitati ar utiliza, contrar dispozitiilor legale exprese, denumiri identice. intr-o asemenea ipoteza, este indeplinita cerinta exercitirii,,ffra drept” a activitatilor specifice profesici de avocat, esentiala pentru existenfa laturii obiective a infractiunii prevazute de art. 348 din Codul penal, Sub aspectul laturii subjective, s-a retinut c& infractiunea de exercitare fira drept a unei profesii se comite cu intentie directa sau indirecti, iar Legea nr. 51/1995, republicat, cu modificarile ulterioare, reglementeazi in mod explicit conditiile pe care trebuie sa le indeplineasc& 0 persoana pentru a profesa avocatura in Romania, iar prin modificdrile aduse dat cu intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2004 a fost instituité in mod expres interdictia ve a se constitui si de a functiona barouri in afara Uniunii Nationale a Barourilor din Roménia. Prin urmare, Inalta Curte de Casatic si Justitie a retinut c& persoanele care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor barouri paralele cu cele care fiinteaz in temeiul legii, indiferent dacé acestea au fost'vor fi (fost) constituite dup& intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2004 ori au existat si anterior, dar gi-au continuat activitatea ulterior acestei date, au reprezentarea subiectiva a faptului cd actioneazi dincolo de cadrul legal in vigoare, caci avesta are suficienta precizie si claritate pentru a permite destinatarilor ei sii fl inteleaga si si- 5i conformeze conduita dispozitiilor sale, fiind astfel exclusi posibilitatea invocérii erorii, cao cauza de neimputabilitate prevazuté de art. 30 din Codul penal. Aceasti dezlegare dati problemei de drept supuse analizei este obligatorie de la data publicdrii deciziei in Monitorul Oficial al Roménici, Partea 1, in conformitate cu dispozitiile art. 474 alin. 4 Cod procedurd penali, astfel 4, in oc priveste faptele siivarsite anterior, se impune a analiza in ce misuri inculpatele au avut reprezentarea cl exercitarea profesiei de avocat in cadrul baroului paralel din care fac parte reprezintd o conduitd iliciti care se circumscrie dispozitiilor art. 281 Cod penal din 1968 (art. 348 Noul Cod penal). Instanta nu poaie ignora, in cadrul propriei analize, imprejurarea certé c, anterior pronunfarii deciziei in interesul legii evocate si prezentate, sintetizat, in paragrafele anterioare, Jurisprudenta in materie, la nivel national, a fost contradictorie (motiv pentru care inalta Curte de Casatie si Justitie a declarat admisibilé cererea de recurs in interesul legii, conform art. 472 Cod procedura penala), iar, in particular, od plingerile penale formulate anterior impotriva inculpatelor Marian Mihaela si Borulea Camelia mx au avut ca efect adopterea vreunei solufii de trimitere in judeceta, desi actele materiale care li s-au imputat au fost similare, sivarsite insé la date diferite, Spre exemplu, prin Rezolutia nr. 413/P/2006 a Parchetului de pe lang Judecdtoria Piatra Neamt, procurorul a confirmat propunerea organelor de cercetare penali de a nu se incepe urmirirea penal fata de Borulea Camelia, pentru sivarsirea infractiunii previzute de art. 25 din Legea nr. 255/2004 raportat la art. 281 Cod penal, apreciind c& nu sunt fntrunite clementele constitutive ale infractiunii. Solutia a fost mentinuta atat prin Rezolutia nr. 335/TI- 2/2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langi Judec&toria Piatra Neamt, cat si prin SP4 PEL <5 Cay, ARS . NG Be Seniinta penal nr. 948/16.10.2008 a Judecstorie Piatra Neamt (filele 48-51 volum IL dosar =" instant’). In acelasi sens a opinat procurorul si prin Rezolutia de neincepere a urméririi penale nr. 1069/P/2009 a Parchetului de pe lang Judecdtoria Piatra Neamt, solutia fiind, de asemenea, supusi controlului instantei, care a apreciat cd in mod corect s-a dispus netrimiterea in judecatd a fiptuitoarei Borulea Camelia, in ce priveste infractiunea prevazuté de art. 281 Cod penal, intrucdt nu sunt intrunite elementele constitutive, sub aspectul laturii subiective (Sentinta penala nr, 417/05.07.2010 a Judecitoriei Piatra Neamt, pronuntata in