BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 130 | 10 LISTOPADA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 35 000 EGZ.

|

www.pozatorun.pl

Czernikowo . Gmina Chełmża . Miasto Chełmża . Łubianka . Łysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zławieś Wielka

Przekażmy
Zosi
uśmiech
Dwulatka zmaga się z chorobą. Jaką? Tego nie wiadomo. Lekarze

4
jeszcze nie postawili jasnej diagnozy. Dziewczynka wymaga
jednak całodziennego nadzoru, rehabilitacji i wielokierunkowej
stymulacji. To niestety kosztuje
Gmina Łysomice: Gmina Lubicz: Gmina Chełmża: Chełmża:
Szkółka kolarska, aktywizująca Na terenie Złotorii działa kilkana- Ponad 60 uczniów szkół ponad- Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
dzieci i młodzież, działa przy SP nr ście kół, klubów i stowarzyszeń. Do gimnazjalnych z gminy Chełmża nej dystrybuuje darmowe koper-
1 w Łysomicach aktywności tych motywuje sołtys otrzymało stypendia ty życia

Poza Toruń . 10 listopada 2017
2 FELIETONY
W ydawca „P oza T oruń ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Toruń”
Toruń, Skłodowskiej-Curie 41
redakcja@pozatorun.pl
kandydatami i partiami politycz- ki innych działań stanowią przy- Kontakt do redakcji

Bitwa Warszawska nymi.
Co jest jednak wspólne, to
kład dobrego zarządzania. To na-
leżałoby kontynuować.
GSM 733 842 795
Wydawca
pewna symbolika oraz waga roz- Fundacja MEDIUM
Oczywiście nie będę nawet ka-
Redaktor naczelny
strzygnięcia wyborów na fotel dził, że najbliższy memu sercu, Radosław Rzeszotek
PRZEMYSŁAW TERMIŃSKI prezydenta stolicy. Narracji dla tej choć bardziej mojemu rozumowi, Sekretarz redakcji
Senator RP bitwy samorządowej jest sporo. jest Rafał Trzaskowski. Gość mło- Łukasz Piecyk
Jedni chcą oczyszczenia Warszawy dy, ale z pasją i doświadczeniem. Redaktor wydania
z układu, drudzy niedopuszczenia Rozpierany przez energię i am- Kinga Baranowska
Bitwa Warszawska z sierpnia - w zasadzie już się stała - areną do utraty pozytywnych i rozwojo-
bicję. Widzę, że ma koncept na Dział reportażu i publicystyki
1920 r. przeważyła szalę zwycię- bitwy. Na pewno nie tak znaczą- wych działań podejmowanych od Robert Kamiński
siebie i Warszawę, „czuje” ludzi,
stwa na stronę odradzającego się cej jak ta z 1920 r. Jej wynik będzie kilkunastu z okładem lat. Dział informacyjny
Nie da się ukryć, że chociażby social media totalnie opanował.
państwa polskiego. Zatrzymała jednak symboliczny, a zwycięzcy Choć czasu do najważniejszego Michał Ciechowski,
pochód bolszewików dalej na Za- będą mogli odtrąbić sukces, bo oto w kwestii procesu tzw. reprywa- Katarzyna Ochocka,
tyzacji zadziało się wiele złego rozstrzygnięcia jest sporo, to na
chód i dała jeden z wielu pięknych doprowadzili do wygranej w „per- Piotr Gajdowski
fundamentów, na którym buduje- le korony” Polski samorządnej. i z tym należy się jak najszybciej pewno pierwsze - małe - już wy- Kultura
my naszą współczesną tożsamość. Zaznaczę od razu, że z uwagi na uporać. Druga strona medalu to grał. Mimo niewygodnej politycz- Michał Ciechowski
Za dokładnie rok - prawdo- znajomość historii nie zamierzam niebywały rozmach inwestycyjny nie sytuacji w łonie tzw. opozy- Zdjęcia
podobnie w listopadzie 2018 r. doszukiwać się analogii między Warszawy. Drogi, metro, unowo- cji i totalnego ostrzału ze strony Łukasz Piecyk
- zostaną rozpisane wybory sa- ówczesnymi bolszewikami i pol- cześnianie przestrzeni publicznej, PiS-u utrzymał się na nogach i nie Sport
morządowe. Warszawa stanie się skimi obrońcami a dzisiejszymi tak żeby była przyjazna, i dziesiąt- traci rezonu. Tylko tak dalej. Karol Żebrowski
REKLAMA
Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
Justyna Tobolska
dobrej kartoteki politycznej, ale najwyższe. „Konsumpcja” takie- (GSM 603 285 530)
Na Święto miał to „coś”, tj. charyzmę oraz
zdolność do natychmiastowego
go podejścia nastąpiła po napa- Małgorzata Kramarz
ści niemieckiej w 1939 r., kiedy (GSM 607 908 607),
Niepodległości działania w różnych okoliczno-
ściach. W efekcie powstała Polska,
to wszystkie ugrupowania (poza Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572)
znajdującymi się, podobnie jak
DARIUSZ MELLER II Rzeczpospolita, państwo tar- w 1918 r., na zupełnym margine- reklama@pozatorun.pl

Radny Powiatu Toruńskiego gane wewnętrznymi napięciami, sie komunistami), nawet po po-
Korekta
nie do końca może idealne, ale Piotr Gajdowski
czątkowej krytyce polityki sanacji Skład
autentycznie kochane. W czasie ponownie połączyło umiłowanie
Jutro przypada Narodowe jego krótkiego w sumie istnie- Studio Poza Toruń
wyczuć „dziejowość chwili”. I ci, Ojczyzny. Czy, gdy za rok będzie- Druk
Święto Niepodległości. Za rok zaś którzy jak Roman Dmowski czy nia konflikty wewnętrzne często
będziemy świętować 100. rocznicę przekraczały miarę (teraźniejszą my świętować 100-lecie niepodle- Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
Ignacy Paderewski „urabiali” spra- głości, możliwe jest choćby w czę- ISSN 4008-3456
tego wiekopomnego wydarzenia, wę polską na Zachodzie, jak gen. miarę, bo w skali europejskiej nie
ści podobne zjednoczenie narodu Redakcja nie odpowiada za treść
jakim było odrodzenie państw były niczym wyjątkowym), ale za-
Józef Haller tworzący tam Wojsko polskiego? Biorąc pod uwagę stan ogłoszeń.
polskiego po 123 latach niewoli. wsze i wszędzie, czy to w bójkach ***
Oprócz sprzyjających czynników Polskie (a Zachód to byli zwycięz- ulicznych, w niesprawiedliwym obecnego zacietrzewienia, raczej Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
zewnętrznych fenomen 1918 r. po- cy wielkiej wojny, rozdający karty procesie brzeskim, w bezpod- w to wątpię. Niektórzy zachowują z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
legał na tym, że nasz naród potra- na arenie europejskiej) umieli do- stawnych zesłaniach do Berezy się tak, jakby od 11 listopada waż- i prawach pokrewnych Fundaccja ME-
gadać się z Józefem Piłsudskim, niejsza dla nich była data 14 maja DIUM zastrzega, że dalsze rozpowszech-
fił się zjednoczyć, wznieść ponad Kartuskiej nikt nie zapominał, że
nianie materiałów opublikowanych w “Poza
partyjne i ideologiczne podziały, który jako były socjalista nie miał jest Polakiem i że Polska to dobro (a właściwie 27 kwietnia). Toruń” jest zabronione bez zgody wydawcy.

Poza Toruń . 10 listopada 2017
4 TEMAT NUMERU

Przekażmy Zosi uśmiech
Dwulatka zmaga się z chorobą. Jaką? Nie wiadomo. Lekarze jeszcze nie postawili jasnej diagnozy
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Rehabilitacja, specjalna dieta ruńskiego klubu Gracja Lady Fit-
i trudne próby stawiania na nóżki ness poprowadzi maraton zumby,
to codzienność małej Zosi. Wraz a nasi wolontariusze zbierać będą
z rodzicami jeździ po całej Polsce, do puszek Fundacji Złotowianka
by w końcu móc poznać przyczynę datki dla chorej dziewczynki.
powstania hipotonii mięśniowej, W trakcie tego wydarzenia
czyli obniżonego napięcia mięśni. zorganizowana zostanie również
Walczy, by widzieć uśmiech na loteria fantowa. Jak podkreśla dy-
twarzach najbliższych. rektorka szkoły, kilka osób już za-
deklarowało wsparcie tej inicjaty-
Na świat Zosia Kryszewska wy. Wciąż jednak poszukiwane są
przyszła zgodnie z terminem - kolejne firmy czy przedsiębiorstwa,
w dziewiątym miesiącu ciąży. Od które zechcą okazać swoje wielkie
lekarzy dostała najwięcej - dziesięć serca. Wsparcie finansowe na le-
punktów - w oceniającej stan no- czenie Zosi z pewnością się przyda.
worodka skali Apgar. Komplikacji - Dzieci do trzech lat z progra-
nie zapowiadało nic. Dziecko roz- mu wczesnego wspomagania roz-
wijało się prawidłowo. Niepokojące woju korzystać mogą maksymalnie
objawy rodzice dostrzegli dopiero przez dwie godziny tygodniowo,
w siódmym miesiącu życia. a jest to zdecydowanie za mało
- Córka miała problem z prze- – podkreślają rodzice Zosi. – Do-
kręceniem się na bok – tłumaczy datkowo w Toruniu brak jest inte-
mama Kinga Kryszewska. – Leka- gracyjnego żłobka. Oboje jesteśmy
rze, którzy ją później badali, nic nie musi mieć robione masaże – do- państwo Kryszewscy nie wyklucza- czeń oraz stałej opieki. Próba zdia-
podejrzewali. aktywni zawodowo, a takie miejsce
daje Remigiusz Kryszewski, tata ją poszukiwania pomocy za grani- gnozowania choroby wymaga od choć w pewnym stopniu mogłoby
Dziewczynka, w porównaniu do dziewczynki. – Ponadto ćwiczy na cą. rodziny wielu wyjazdów i licznych
swoich rówieśników, ruchowo nie nas wesprzeć w opiece.
piłce oraz uczy się mówić podczas Mimo wielu przeciwności losu badań, które pochłaniają sporo Dziewczynka wymaga cało-
rozwijała się prawidłowo. Specjali- specjalnych zajęć logopedycznych. Zosia jest radosnym dzieckiem. pieniędzy. A liczy się każdy grosz,
ści jednak zapewniali rodziców, że dziennego nadzoru, rehabilitacji
Co dwie-trzy godziny podajemy Choć nie mówi i sama nie chodzi, dlatego jako sołtys staram się orga- i wielokierunkowej stymulacji.
stopień rozwoju u każdego dziecka jej także specjalnie skomponowane potrafi raczkować i siadać. Skła- nizować wydarzenia, dzięki którym
może się różnić. Odpowiednia terapia może więc
posiłki. dową tego małego zwycięstwa jest ludzie dobrej woli będą mogli wes- dać jej realną szansę na poprawę
Do dziś rodzice dwulatki nie Choroba jednak sprawia, że profesjonalna terapia i wspólne przeć leczenie wnuczki.
znają przyczyny tych zaburzeń. Jeż- stanu zdrowia. Przekazując symbo-
nie przybiera na wadze. Dwulet- ćwiczenia z rodzicami. Wsparcie płynie do rodziny liczną złotówkę, przekażemy Zosi
dżąc od roku po szpitalach, odwie-
dzając specjalistów, za wszelką cenę nia dziś dziewczynka waży osiem - Jak najwięcej staramy się wy- także ze strony dyrektorki Szkoły uśmiech.
próbują je ustalić. Obecnie przeby- kilogramów – tyle, co dziewięcio- konać w formie zabawy – tłumaczy Podstawowej w Cierpicach, która
wają w Uniwersyteckim Centrum miesięczne dziecko. Największym mama dziewczynki. - Zosia bardzo podjęła się zorganizowania na tere- Zosia należy do Fundacji Złotowianka.
Klinicznym w Gdańsku, gdzie Zo- problemem jest brak jasno posta- lubi się huśtać, często więc wycho- nie placówki charytatywnego ma- Dla wpłat z 1% KRS: 0000308316
sia jest diagnozowana. Niedługo wionej diagnozy. Choroba spowo- dzimy z nią na plac zabaw. ratonu zumby.
też będzie uczestniczyła w kolej- dowała hipotonię mięśniową, przez Dużo serca w opiekę nad wnucz- - Serdecznie zapraszamy wszyst- Gdy chcesz wesprzeć Zosię:
nym już obozie rehabilitacyjnym. co dziecko nie może odpowiednio ką wkłada także jej dziadek, sołtys kich chętnych już 9 grudnia na Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrze-
Z nim jednak wiążą się codzienne napinać mięśni. Jaka może być tego Cierpic w gminie Wielka Nieszaw- godz. 17 do wzięcia udziału w wy- wo 25 8944 0003 0002 7430 2000
podróże do Wojewódzkiego Szpita- przyczyna? Jak podkreślają rodzice, ka. jątkowym tanecznym wydarzeniu, 0010
la Dziecięcego w Bydgoszczy. Każ- objawy u dziewczynki jednoznacz- - Zosia jest moim oczkiem w gło- poprzez które chcemy wesprzeć
dego dnia Zosia rehabilitowana jest nie nie sugerują jednej choroby. wie i jestem w stanie zrobić dla niej leczenie dwuletniej Zosi – dodaje W tytule przelewu wpisać należy:
również w domu. Gdy metody badań i konsultacji ze wszystko – mówi Ryszard Kryszew- dyrektorka Ewa Błaszkiewicz. – darowizna dla Zofia Kryszewska
- Kilka razy dziennie córka specjalistami w kraju się wyczerpią, ski. – Potrzebuje jednak dużo ćwi- Paulina Sielska-Kaźmierczak z to- k/211
REKLAMA

Poza Toruń . 10 listopada 2017
6 GĘSINA

Kujawsko-pomorskie, święty Marcin i gęsi
11-12 listopada w Przysieku odbędzie się Festiwal Gęsiny. W programie m.in. prezentacje kulinarne Magdy Gessler
Piotr Gajdowski | fot. Piotr Lampkowski, Łukasz Piecyk
11 listopada kojarzy się w Polsce Gęsina na Świętego Marcina przypo-
z obchodami Narodowego Święta mina, że to tutaj hodowano najwyżej
Niepodległości. Ale w tym dniu cenioną w kraju rasę gęsi.
przypada też międzynarodowe - Region był jednym z ważniej-
święto kulinarne, którego długie szych producentów gęsiny w Niem-
tradycje można odnaleźć także czech i na terenach dzisiejszej Polski
w naszym regionie. pod zaborem pruskim – mówi prof.
Dumanowski. – To nie przypadek,
- Jedzenie gęsiny na św. Marcina że na okładkach niemieckich ksią-
ma długi rodowód. Dawniej dzień żek kucharskich wydawanych w To-
św. Marcina był ostatnią okazją do runiu możemy zobaczyć np. postać
zabawy przed Adwentem, gdy prze- służącej z pieczoną gęsią na półmi-
rywano ostatecznie wszelkie pra- sku. Przepisy na gęsią potrawkę,
ce w gospodarstwie. A skąd w tym pieczoną pierś gęsi w śmietanie lub
wszystkim gęsi? Zgodnie z legendą pomorską czerninę na gęsinie od-
św. Marcin ukrył się, gdy powołano najdziemy w najsłynniejszej książ-
go na biskupa. To gęsi miały go od- ce o kuchni Pomorza i ziemi cheł-
naleźć i tak doprowadziły do objęcia mińskiej. „Martha”, wydana po raz
przezeń tego urzędu – mówi prof. Ja- pierwszy w Grudziądzu w 1866 r.,
rosław Dumanowski, historyk sztuki cieszyła się popularnością w różnych
kulinarnej z UMK. – W tym dniu regionach Niemiec, rozsławiając po-
gospodyni dzieliła gęś między do- morską gęsinę. 20 lat później ukaza-
mowników, co przypominało inną ła się zaś polska książka kucharska,
legendę o św. Marcinie – połowę której autor, Hieronim Derdowski
rozdartego płaszcza miał on oddać (poeta i dziennikarz „Gazety Toruń-
żebrakowi. skiej”, a dziś patron jednej z ulic na wędzoną pierś gęsią, a także zapo- słyną z najlepszych gatunków gęsi. cenioną za walory smakowe i war-
Od ośmiu lat Urząd Marszał- Bydgoskim Przedmieściu), zapisał mniane już raczej gęsią kiszkę i ma- W Kołudzie Wielkiej pod Inowro- tości odżywcze jej mięsa. Zainte-
kowski organizuje akcję promującą m.in. recepturę na popularny dziś na rynatę z gęsiny. cławiem wyhodowano gęś kołudz- resowanie gęsiną rośnie z roku na
mięso z gęsi. Kujawsko-Pomorska Kujawach i Pomorzu półgęsek, czyli Także dziś Kujawy i Pomorze ką, zwaną też owsianą, szczególnie rok, czego wyrazem jest akcja Ku-
REKLAMA

Poza Toruń . 10 listopada 2017
GĘSINA 7

‘‘ Przysiek pod Toruniem na dwa dni sta-
nie się nie tylko gęsinową stolicą Polski, ale
też miejscem, gdzie można interesująco spę-
dzić czas z rodziną i przyjaciółmi.

jawsko-Pomorska Gęsina na Świę- tami dla najmłodszych. Na trasach
tego Marcina. Zwieńczeniem kilku- Bydgoszcz-Przysiek-Bydgoszcz i To-
tygodniowego cyklu imprez będzie ruń-Przysiek-Toruń uruchomimy
Festiwal Gęsiny w Przysieku 11-12 bezpłatne autobusy, które kursować
listopada. Rok temu do Przysieka będą 11 i 12 listopada od godz. 9.30
zjechało aż 20 tys. gości. Tym razem do godz. 17.
może być podobnie, bo w programie Ale regionalne święto gęsiny po-
przewidziano prezentacje kulinarne trwa dłużej niż tylko przez te dwa
gwiazd, m.in. Magdy Gessler i Kata- dni. Na terenie województwa prze-
rzyny Bosackiej. biega Kujawsko-Pomorski Gęsinowy
- Przysiek pod Toruniem na
Szlak Kulinarny – jedyny w Polsce
dwa dni stanie się nie tylko gęsino-
szlak turystyczny poświęcony mię-
wą stolicą Polski, ale też miejscem,
gdzie można interesująco spędzić su gęsi. W kujawsko-pomorskich
czas z rodziną i przyjaciółmi – in- restauracjach gęsinę podaje się se-
formuje Beata Krzemińska, rzecz- zonowo – od dnia św. Marcina do
niczka Urzędu Marszałkowskiego. końca roku. W Toruniu jest wielu
- Zaplanowaliśmy m.in. połączone restauratorów, którzy tworzą Ku-
z degustacją prezentacje kulinarne, jawsko-Pomorski Gęsinowy Szlak
wykwintne dania i przekąski, gęsią Kulinarny – potraw z gęsi można
karczmę z muzyką na żywo, strefę skosztować m.in. w restauracjach
dla dzieci z przedstawieniami te- hoteli Filmar, Heban, 1231, Coperni-
atralnymi i atrakcyjnymi warszta- cus i w browarze Jan Olbracht.
REKLAMA

Poza Toruń . 10 listopada 2017
8 OBROWO

Tęczowe motyle
kiej?
Bardzo im się podobało, kiedy
mogli napisać własną wersję „Ro-
mea i Julii”. Swoim językiem: „Nie
ściemniaj Julka, złaź z tego balko-
„Obrowskiej ziemi nie zamieniłabym na żadną inną. nu”. (śmiech)

Są tu lipy Kochanowskiego i chopinowskie wierzby. Sama napisała pani wiele wierszy.
Do niektórych powstała muzyka.
Jest cisza. Ta ziemia i ten dom są dla mnie wszystkim” Jest pani autorką hymnu szkoły
– mówi Irena Szymecka, emerytowana nauczycielka w Obrowie. Pisząc swoje wiersze,
miała pani świadomość, że powsta-
z Obrowa, w rozmowie z Robertem Kamińskim ną z nich piosenki?
Nie czuję się poetką. Nie traktuję
Zacznijmy od klasyki: Obyś cudze Robiłam im scenki z lektur. Mo- mojej twórczości z pietyzmem. Cie-
dzieci uczył… gli zagrać Zbyszka albo Danuśkę. szę się, gdy napisane przeze mnie
Przepracowałam w szkole w gminie W ten sposób wprowadzałam ich wierszyki sprawią komuś radość.
Obrowo całe swoje zawodowe ży- w ten cudowny świat literatury. To miłe, gdy słyszy się słowa uzna-
cie. I powiem wprost: nie żałuję ani nia, ale przyznaję, że jestem wtedy
jednego dnia. Oczywiście nauczy- A propos. Po co mają czytać? Po co bardziej zawstydzona niż dumna.
cielstwo to nie jest droga usłana ró- komu dziś „Krzyżacy”? Raczej piszę na zamówienia.
żami, ale nie żałuję. To wiedza o świecie. Książki są do-
skonałym jej źródłem. Młody czło- Czyli to Grzegorz Filut zamówił
Zawsze chciała pani zostać nauczy- wiek zawsze znajdzie jakiś punkt u pani piosenkę o Obrowie?
cielką? odniesienia dla siebie. Tak. To był ten impuls, który spo-
Marzyłam o tym od dziecka. wodował, że usiadłam do pisania.
W domu było nas siedmioro. Było I każda lektura ma taki praktyczny Oczywiście tekst by nie powstał,
z kim bawić się w szkołę. wymiar? gdyby nie tkwiło to we mnie. Miesz-
Myślę, że tak. Była kiedyś w spisie kam w Obrowie ponad 30 lat, więc
Ale myśląc o nauczycielstwie na taka lektura – przez delikatność nie wiedziałam, o czym pisać. Jestem
poważnie, wiedziała pani, że przyj- powiem tytułu – do której przymu- zachwycona tym miejscem. Nie
dzie klepać biedę? szanie młodzieży uważałam za nie- zamieniłabym go na żadne inne.
Wtedy na to nie patrzyłam. Miałam porozumienie. Po prostu była nud- Są tu lipy Kochanowskiego i chopi-
w liceum wspaniałą nauczycielkę, na. Ale nawet i w niej uczniowie nowskie wierzby. Mam tu wszystko,
która umiała nas porwać. Chcia- potrafili znaleźć coś wzruszającego. o czym mogłabym tylko zamarzyć.
łam być taka jak ona. Tylko to się
liczyło. Poza tym zawsze lubiłam Co jest w tym zawodzie najtrud- Jest cisza?
czytać. Wszystko co tylko wpadło niejsze? Oczywiście. Cisza jest mi niezbęd-
mi w ręce. Młody człowiek nie uznaje kom- na do życia. Jak powietrze. To po-
promisu. Wszystko jest albo białe, zwala zachować równowagę.
I tą pasją czytania udawało się zara- albo czarne. Innych barw nie ma.
żać młodych ludzi? On chce wiedzieć konkretnie: co No i oczywiście motyle, o których
Młodzież nie garnie się do czytania jest dobre, a co złe. pisze pani w jednym ze swoich
lektur. Ale to nie jest tak, że nie czy- wierszy.
tają wcale. Czytają to, co chcą. I pani im to mówiła? „W tej pięknej krainie, gdzie Wisła
Starałam się. się wije/ na polach i łąkach fruwają
Jeśli chętnie czytają „Harry’ego Pot- motyle/ Wzleciały nad trawy, przy-
tera”, to co zrobić, by równie chęt- Zachęcała ich pani, by sami próbo- siadły nad kwiaty/ przyniosły kolo-
nie sięgnęli po „Krzyżaków”? wali swoich sił w twórczości literac- ry tęczowe, bogate”.

Jedyna taka
Przegląd Chórów i Zespołów Senioralnych to impreza
wyczekiwana przez cały rok
Robert Kamiński | fot. nadesłane
Pod koniec października w Ob- by wymieniać doświadczenia, pod-
rowie odbył się II Przegląd Chó- patrywać twórczość innych. Dzięki
rów i Zespołów Senioralnych. temu każdy z zespołów może zy-
Cel przeglądu został osiągnięty: skać świeże spojrzenie na własną
uczestnicy nie tylko skonfronto- działalność artystyczną.
wali swoje umiejętności, ale mieli Tradycyjnie przegląd otworzył
też okazję do licznych spotkań ar- występ zespołów z Obrowa: Kawę-
tystycznych. Wymiana doświad- czynianek oraz Kapeli Ludowej im.
czeń jak zwykle okazała się bez- Kamińskich. Chór z Klubu Seniora
cenna. „Sami Swoi” z Obrowa wykonał
trzy pieśni do słów Ireny Szymec- Słowa piosenki „Seniorzy, bawcie się” uczestnicy wzięli dosłownie. I o to chodziło.
To doskonała okazja do zapre- kiej z muzyką Grzegorza Filuta:
zentowania dorobku artystyczne- „Jedyna taka”, „Najcenniejsza na nioralnych udział wzięli: duet Eden Każdy z występujących zespo- życzeniami pomyślności.
go lokalnych zespołów, a także do świecie” i „Seniorzy, bawcie się”. z Grębocina, Klub Seniora „Radość łów zaprezentował 15-minutowy - To dla nas największa nagroda
konfrontacji twórczości z innymi Publiczności przypadła do gustu z Czernikowa”, grupa Teraz My repertuar o tematyce dowolnej. – przyznaje Grzegorz Filut. – Cie-
zespołami seniorów. Celem, jaki szczególnie pieśń „Jedyna taka” z Chełmży, Klub Seniora „Złota Je- - Szczególnie podobał się występ szymy się, że wszystko udało się
przyświecał organizatorom, była opiewająca piękno ziemi obrow- sień” z Grębocina, duet My z Uni- recytatora z Izabelina Kazimierza tak doskonale. To tak, jak w naszej
przede wszystkim możliwość ar- skiej. sławia, Klub Seniora „Zgoda” – ze- Radwańskiego – dodaje Grzegorz piosence „Seniorzy, bawcie się”. No
tystyczno-towarzyskiej integracji - Autora zawsze cieszy, kiedy na- spół Nowalijki z Chełmna, zespół Filut. – Zaprosiliśmy go już po raz to bawimy się. Wiadomo, że czło-
Klubów Seniora, pielęgnowanie pisana przez niego pieśń się podoba śpiewaczy Wrzos z Rojewa, Klub drugi i z pewnością nie ostatni. wiekowi samemu jest źle. Po to się
tradycji ludowych oraz podtrzymy- – mówi Irena Szymecka, emeryto- Seniora „Lubiczanie” z Lubicza Przekonanie, z jakim recytował właśnie spotykamy.
wanie działalności zespołów arty- wana polonistka z Obrowa, autor- Górnego, Kazimierz Radwański, wiersze Wisławy Szymborskiej, zo- Wszyscy uczestnicy przeglądu
stycznych. ka słów. – Po występie wiele osób chór Złota Jesień z Mochowa, Klub stały nagrodzone dużymi brawami. otrzymali nagrody: statuetki oraz
- Naszą intencją jest przede prosiło zespół o słowa. Oczywiście Seniora „Arka” z Lubicza, Klub Również wielkie wrażenie wywarł pamiątkowe dyplomy.
wszystkim inspirowanie seniorów ten sukces to nie tylko zasługa sa- Seniora „Wrzosy” z Rypina, kapela na publiczności występ zespołu Tegorocznymi organizatorami
do poszukiwania nowych form wy- mego tekstu, ale przede wszystkim Dolina Drwęcy, zespół muzyczno- Nowalijki z Chełmna. Panie śpie- przeglądu były Klub Seniora „Sami
razu w pracy artystycznej – mówi wspaniałej muzyki, napisanej przez -kabaretowy Kowalewiacy, Klub wają na głosy pięknie zharmonizo- Swoi” z Obrowa oraz Gminny
Grzegorz Filut, przewodniczący Grzegorza Filuta. Seniora „Dolina Drwęcy” z Lubicza wane stare przeboje, np. Abby. Ośrodek Kultury w Obrowie. Pa-
obrowskiego Klubu Seniora, pomy- Prócz zespołów obrowskich w II Górnego, Stowarzyszenie Kultural- Impreza zakończyła się owacją tronat nad imprezą objął wójt gmi-
słodawca imprezy. – Spotykamy się, Przeglądzie Chórów i Zespołów Se- ne „Pokolenie” z Lubicza. na stojąco dla organizatorów oraz ny Obrowo Andrzej Wieczyński.
Poza Toruń . 10 listopada 2017
Listopad 2017

Artystycznie o niepodległości
Uczniowie łysomickich szkół pamiętają o 11 listopada
Michał Ciechowski | fot. nadesłane
Galowe stroje, patriotyczna mu- Sienkiewicz, dyrektor Szkoły Pod-
zyka płynąca z radiowęzłów oraz stawowej w Turznie. – Ważne jest,
wyjątkowe spotkania to od lat tra- aby przekazać go mądrze i dosto-
dycja obchodów święta odzyska- sować do wieku małych odbiorców.
nia przez Polskę niepodległości Dla nas to także święto szkoły, które
w szkołach na terenie gminy Ły- na stałe wpisane jest w kalendarz.
somice. Tegoroczne święto będzie
wyjątkowe – zainauguruje roczne O 11 listopada 1918 r. oraz póź-
obchody stulecia wolnej Polski. niejszych walkach o polską wolność
mówi również Marek Pawłowski,
- Główne uroczystości szkolno- nauczyciel historii ze Szkoły Pod-
-gminne odbywają się w Szkole stawowej w Turznie, współautor
Podstawowej w Łysomicach – in- „Słownika Biograficznego Powiatu
formuje wójt Piotr Kowal, podkre- Toruńskiego”.
ślając, że wydarzenie to rozpoczyna - Mówiąc o niepodległości,
w gminie przygotowania do okrą- trzeba pamiętać, że na ziemi cheł-
głej, setnej rocznicy najważniej- mińskiej odzyskaliśmy ją dopiero
szego dla Polaków wydarzenia. w 1920 r. – relacjonuje. – Warto by
W przeddzień 11 listopada o szcze- więc przybliżyć kilkoro mieszkań-
gólnych chwilach z historii nasze- zentuje stworzony specjalnie na tę nas orkiestra symfoniczna – mówi no klasy młodsze, jak i szósto- oraz ców gminy, którzy szczególnie do
go kraju przypominać będą m.in.
okazję program artystyczny. dyrektorka Szkoły Podstawowej siódmoklasiści zaprezentują pa- jej odzyskania się przyczynili. Dużą
uczniowie łysomickiej placówki.
- Uroczystości rozpoczynamy - Coroczne spotkania za każdym w Ostaszewie Ewa Czarnowska. – triotyczne wiersze oraz obejrzą rolę odegrała m.in. rodzina Czar-
z samego rana – podkreśla Jan Ka- razem są bardzo wzruszające – do- Młodzież recytować będzie wiersze, przedstawienie teatralne związane lińskich z Zakrzewka, wśród któ-
linowski, wicedyrektor Szkoły Pod- daje Jan Kalinowski. – Nasi goście w młodszych klasach zaś nauczy- z polską wolnością – dodaje dyrek- rej był pierwszy starosta w okresie
stawowej w Łysomicach. – Mło- dostrzegają w młodym pokoleniu ciele o niepodległości mówić będą, torka Szkoły Podstawowej w Świer- międzywojennym, czy Felicja Ga-
dzież, ubrana w odświętne stroje, chęć krzewienia wartości związa- wspierając się m.in. historycznymi czynkach Dorota Suchecka. - Na jewska z Turzna, odznaczona póź-
weźmie udział w akademii, później nych z niepodległą Polską, a także grami. galowych ubraniach zaś pojawią się niej Medalem Niepodległości. Na
zaś będzie miała okazję zwiedzić dziękują za pamięć o nich oraz ich W ubiegłym roku w placówce symboliczne kotyliony. Barbarce życie za Polskę zaś stracił
wystawę związaną z postacią Inki, działaniach. Z roku na rok kom- gościł historyk, który opowiedział Pamięć o wydarzeniach sprzed Jan Donimirski z Łysomic. O tych
czyli Danuty Siedzikówny, boha- batantów jest coraz mniej. Dla nas uczniom o dniu odzyskania przez prawie stu lat żywa będzie również
więc te rozmowy są naprawdę wy- Polskę niepodległości w wyjątkowy w Turznie, gdzie uczniowie podsta- postaciach z pewnością w nadcho-
terskiej sanitariuszki. W siedzibie dzącym roku będziemy przypomi-
szkoły, dzięki współpracy z gdań- jątkowe. sposób. wówki od kilkunastu dni przygo-
W piątkowe przedpołudnie po- Dzieci ze szkoły w Świerczyn- towywali okolicznościową gazetkę, nać.
skim Instytutem Pamięci Narodo-
wej, wystawa będzie dostępna dla dobne uroczystości rozpoczną się kach w święto odzyskania niepod- a także artystyczne występy. Od- Niepodległościowe historie upa-
mieszkańców do dnia 17 listopa- także w Ostaszewie. Uczniowie ległości tradycyjnie będą zajadać świętnie ubrani będą przypominać miętnia znajdujący się w łysomic-
da. W piątek uczniowie spotkają w tym dniu będą malować koszul- się słynnymi krówkami. Będzie to młodszym kolegom i koleżankom kim lesie kamień z wyrytą na nim
się także z kombatantami, którzy ki, wykorzystując motywy patrio- nagroda za trud i czas poświęcony o tym szczególnym dniu. datą setnej rocznicy śmierci Tade-
nawiązując do walki o wolność, tyczne. na przygotowanie wyjątkowej ga- - Odzyskanie niepodległości jest usza Kościuszki. I choć właśnie mi-
opowiedzą historię swojego życia. - W ramach uroczystej akade- zetki, a także szkolnej akademii. tematem trudnym, zwłaszcza dla nął kolejny wiek, pamięć o bohate-
W trakcie wizyty młodzież zapre- mii szczególne utwory wykona dla - Na sali gimnastycznej zarów- najmłodszych – tłumaczy Jarosław rach po dziś dzień nie milknie.

Aktywność nagrodzona
Mieszkańcy gminy Łysomice wyjechali do Teatru Muzycznego w Poznaniu
Każdego dnia działają na rzecz - Pogoda sprzyjała, a humor zbliżającego się dnia św. Marcina.
gminy, organizując spotkania, nam dopisywał – wspomina wójt Poznań otworzył się przed nami
imprezy, a także wspierając naj- Piotr Kowal. – Takie podróże to również od strony kulinarnej, dając
młodszych. Za swoje działania doskonała okazja do integracji, możliwość skosztowania tradycyj-
społecznicy z gminy Łysomice a także spotkania z kulturą przez nych dań kuchni wielkopolskiej.
w minioną sobotę wyjechali do naprawdę duże K. Możliwości takie Głównym punktem wyjazdu był
Poznania, aby nie tylko zwiedzić dają przede wszystkim duże miasta, zaś musical „Zakonnica w przebra-
miasto, ale także podziwiać akto- do których mieszkańcy gminy nie niu” stworzony na podstawie kulto-
rów jednego z najlepszych teatrów zawsze mają możliwość wyruszyć. wego filmu z lat 90. Doskonałą grę
w mieście. Wycieczkę jej uczestnicy rozpo- aktorską goście spektaklu nagro-
częli pod Muzeum Narodowym. dzili gromkimi brawami.
Dwa lata temu wyjechali do Stamtąd ruszyli śladami najpięk- - Dziękujemy serdecznie za
Gdańska i Gdyni, w ubiegłym niejszych zabytków miasta – zoba- udział we wspólnym wyjeździe –
roku do Warszawy, a teraz wrócili czyli Farę Poznańską, słynny ratusz podsumowuje wójt Piotr Kowal. –
ze stolicy Wielkopolski. Wszystko czy pomnik legendarnych kozioł- To dzięki państwu nasza gmina tak Oprócz wizyty w teatrze, mieszkańcy mieli okazję poznać zabytki
prężnie się rozwija. I choć wyjazd miasta.
w podziękowaniu za wkład w roz- ków.
wój gminy. Czterema autokarami - W autokarze każdy otrzymał jest jedną z form wdzięczności, po- dziej, a w przyszłości kontynuować – jak dotąd wydające wspaniałe
do Poznania wyjechało 200 osób. świętomarcińskiego rogala, symbol zwala nam poznać się jeszcze bar- te wyjątkowe dla okolicy działania owoce. (MC)
Poza Toruń . 10 listopada 2017
Listopad 2017

Kręcą sportowe marzenia Mustang
zremisował
W niedzielę 5 listopada na sta-
Szkółka kolarska, aktywizująca dzieci i młodzież, działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łysomicach dionie w Ostaszewie zawodnicy
Michał Ciechowski | fot. Piotr Lampkowski Mustanga podjęli piłkarzy dru-
żyny Startu Pruszcz.

Pierwszą bramkę w niedziel-
nym spotkaniu już w 8 minucie
zdobył Maciej Dudek. Ostasze-
wianie długo na kolejną czekać
kibicom nie kazali. Po prostopa-
dłym podaniu do Błażeja Wacha,
w 25 minucie gry, do siatki trafił
Mateusz Dawiec. Bliska zdoby-
cia trzeciej bramki drużyna Mu-
stanga musiała jednak obejść się
smakiem i spróbować zaatako-
wać po raz kolejny.
Goście w pierwszej poło-
wie nie byli w stanie przedrzeć
się przez obrońców, by zagro-
zić bramce Goszki. W ostatniej
minucie pierwszej połowy spo-
tkania wykorzystali jednak rzut
rożny, strzelając bramkę kontak-
Miniony sezon w gminie upłynął pod znakiem rajdów rowerowych. tową.
Po gwizdku rozpoczynającym
Sukcesy Mai Włoszczowskiej, Mi- wają się w każdy poniedziałek na ta sieć dróg pieszo-rowerowych. stunki czy ogniska. kolejne 45 minut boisko ponow-
chała Kwiatkowskiego czy Rafała szkolnej sali sportowej o godz. 18 - Gmina doskonale skomuni- W trakcie drugiego rajdu miesz- nie przejęli zawodnicy Mustan-
Majki dały początek Narodowe- oraz w soboty, w zależności od wa- kowana jest z Ostaszewem, Uni- kańcy mieli okazję poznać uroki ga. Nie przekładało się to jednak
mu Projektowi Rozwoju Kolar- runków atmosferycznych, od godz. sławiem, Grębocinem, Jeziorem gminy, jadąc przez miejsca, w któ- na kolejne gole.
stwa, w którym obrano za cel 10. W okresie wiosenno-letnim Kamionkowskim i wieloma innymi rych znajdują się zabytkowe dworki Start Pruszcz, wykorzystując
upowszechnienie sportu poprzez sportowcy wyruszają ścieżkami ro- miejscami, które można zobaczyć i pałacyki. dośrodkowanie z kolejnego sta-
szkółki kolarskie. Od roku ini- werowymi, by ćwiczyć w pobliskim z perspektywy dwóch kółek – opi- - Ostatni, wieńczący sezon rajd, łego fragmentu gry, w 65 minucie
cjatywę tę podchwyciła również lesie. suje Bożena Stempska, sekretarz odbył się na dystansie 42 km – do- niespodziewanie doprowadził do
gmina Łysomice, która dzięki Zgodnie z przepisami zajęcia Urzędu Gminy. – To daje nam moż- daje Bożena Stempska. – Tuż po remisu.
rozwojowi infrastruktury pieszo- odbywają się w piętnastoosobowej liwość organizowania licznych raj- nim mogliśmy podsumować efek- W szeregi zespołu wkradła
-rowerowej promuje tę dziedzinę grupie, ale - jak podkreślają tre- dów rowerowych, aby aktywizować ty trzech wspomnianych wyjaz- się nerwowość, którą skrzętnie
aktywności wśród mieszkańców. nerzy - jeżeli liczba chętnych się i integrować mieszkańców. dów. Siedem osób wzięło udział wykorzystali zawodnicy Startu,
zwiększy, z pewnością stworzony Do wspólnych wypraw urząd we wszystkich rowerowych spotka- zdobywając w siedemdziesiątej
Program ruszył w 2014 r. i od zostanie dodatkowy zespół. zaprosił w tym roku trzy razy. In- niach, a szesnaście w dwóch. Jak piątej minucie bramkę na 2-3.
tego czasu samorządy gminne de- - Młodzi kolarze nie są nasta- auguracyjny rajd odbył się 1 kwiet- widać, mają więc one swoich miło- Zawodnicy Mustanga podjęli
klarują chęć uczestnictwa w nim. wieni na rywalizację, a współpracę nia. Udział w nim wzięło 125 osób. próbę odrabiania strat, ale dwie
Kilka miesięcy temu na „dwa kół- – tłumaczy Magdalena Kwaśniew- Frekwencja przerosła najśmielsze śników.
Gmina Łysomice małymi krocz- możliwe okazje doskonale wy-
ka” postawił także wójt gminy Ły- ska, inspektor ds. oświaty, sportu oczekiwania inicjatorów przejazdu. bronił bramkarz Startu Pruszcz.
somice Piotr Kowal, który przy i zdrowia z Urzędu Gminy Łyso- - W wydarzenia sportowe orga- kami zachęca swoich mieszkań-
ców do kontynuowania rowerowej Kolejne groźne kontry nie prze-
każdej okazji podkreśla znaczenie mice. – I choć jeszcze nie biorą nizowane w minionym sezonie włą- szkodziły jednak ostaszewianom
sportu w życiu młodych osób. udziału w zawodach, we wrześniu czyli się nie tylko mieszkańcy, ale aktywności. I choć sezon już się uratować remis. Na dwie minuty
- Aktywności rowerowe to uczestniczyli w oficjalnej prezenta- również druhowie Ochotniczych skończył, na mieszkańców czekać przed zakończeniem gry w polu
przede wszystkim dobra zabawa – cji szkółek kolarskich na toruńskiej Straży Pożarnych na terenie gminy, będzie jeszcze mała niespodzianka. karnym sfaulowany został Seba-
podkreśla włodarz. – Właśnie dla- Motoarenie. uczniowie oraz nauczyciele tutej- - Spoglądajmy przez okna i wy- stian Owczarczyk. Sędzia podyk-
tego postanowiliśmy założyć u nas Jak pokazują statystyki i liczba szych szkół, Wojewódzki Ośrodek patrujmy grudniowych Mikołajów tował więc rzut karny, który Ma-
taką szkółkę. Trenująca w niej mło- osób należących do szkółek w wo- Ruchu Drogowego w Toruniu, któ- – zachęca organizator wydarzenia. sato Hayashi zamienił na punkt
dzież nie ponosi żadnych kosztów. jewództwie, kujawsko-pomorskie ry przekazał nam odblaski, a także – Być może zaproszą oni do wspól- dla swojej drużyny. Zmagania na
Zajęcia finansują Polski Związek jest potentatem w promowaniu CPP Toruń-Pacific – wylicza Mag- nego przejazdu również miesz- stadionie w Ostaszewie zakoń-
Kolarski oraz gmina. kolarstwa. Do tego przyczyniają się dalena Kwaśniewska. – Pod koniec kańców? O tym, jak wydarzenie to czyły się remisem 3-3.
Prowadzone przez wykwalifiko- funkcjonujące tu trzy kluby zrze- każdego przejazdu dla sportowców będzie wyglądało, z pewnością do- (oprac. MC)
wanych trenerów spotkania odby- szające cyklistów, a także rozwinię- organizowaliśmy drobne poczę- wiemy się już wkrótce.

Dłonie tworzące piękno
Mieszkanki gminy Łysomice spotkały się na warsztatach rękodzielniczych
Miniony czas odwiedzania gro- się profesjonalnie tworzyć wiązan- spodziewamy się głównie pań, dzie-
bów najbliższych, a także zbliża- ki przy użyciu żywych dodatków, ci oraz młodzieży, choć zachęcam
jące się święta są doskonałą oka- takich jak gałązki świerku czy tui. także panów do spróbowania swo-
zją do wykonania własnoręcznie Mogę śmiało powiedzieć, że na- ich sił w rękodziele.
ozdób. W październiku w Gmin- prawdę te wiązanki wyszły niesa- Warsztaty mają charakter inte-
nej Bibliotece Publicznej w Osta- mowicie. Każdy był bardzo ze swo- gracyjny. Dzieci przygotowujące
szewie zainaugurowany został ich prac zadowolony. ozdoby zazwyczaj przychodzą z ro-
cykl rękodzielniczych warsztatów. Sukces tego spotkania z pewno- dzicami. Ta przedświąteczna zaba-
ścią przełoży się na zorganizowanie wa nie tylko uczy współpracy, ale
Zajęcia z tworzenia wiązanek podobnego wydarzenia w przy- tworzy wyjątkowy klimat.
na groby zorganizowane zostały szłym roku. Tak samo jak odbywa- - Każdego roku powstają in-
w czterech bibliotekach na terenie jące się od ponad 10 lat w gminnych dywidualne dekoracje, najczęściej
gminy w dniach 23-26 października. filiach bibliotecznych warsztaty wy- stroiki na stół czy wianki na drzwi
Tajniki rękodzielniczego kunsztu konywania stroików świątecznych. – wspomina dyrektorka biblioteki. Panie, tworząc stroiki, pracowały w dużym skupieniu.
przed paniami odsłaniała kwiaciar- Pracy z mieszkańcami podejmą się – W tym roku chcemy zapropono-
ka Magdalena Borowska. W warsz- panie ze Stowarzyszenia Odnowy wać wykonanie ozdoby z wykorzy- stopada. W bibliotekach w Ostasze- cie otrzymają one specjalny nożyk,
tatach uczestniczyło 80 osób. Wsi Aktywnej „SOWA” z podto- staniem dużej świecy. wie, Turznie, Kamionkach Dużych który służy do carvingu.
- Zainteresowanie było bardzo ruńskich Tylic. Zajęcia te zostaną poprzedzo- oraz w świetlicy wiejskiej w Papowie - Każdy może spróbować swoich
duże – relacjonuje Agnieszka Ziem- - Zorganizujemy je prawdopo- ne listopadowymi warsztatami Toruńskim poprowadzi je Sylwia
ba, dyrektorka Gminnej Biblioteki dobnie w drugim tygodniu grudnia z carvingu, czyli tajlandzkiej sztuki Wiśniewska. W każdym z czterech sił, serdecznie zapraszam – podsu-
Publicznej w Łysomicach. – Pod w siedmiu bibliotekach – dodaje rzeźbienia w owocach i warzywach, spotkań uczestniczyć będzie mogło mowuje współorganizatorka.
fachowym okiem panie nauczyły Agnieszka Ziemba. – Jak co roku które odbędą się w dniach 20-24 li- maksymalnie 15 osób. A w prezen- (MC)
Poza Toruń . 10 listopada 2017
12 LUBICZ

Wiedzę czerpią z Zachodu
Projekt, do którego przystąpiła gmina Lubicz, rozpoczął się w lipcu i potrwa okrągły rok
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk

Na multimedialnej prezentacji uczestnicy spotkania poznali pierwsze relacje z wyjazdu nauczycieli do Brukseli.

Za nimi Belgia, przed nimi Por- globalne, wykorzystuje je na grun- - W inauguracyjnym wyjeździe poszczególnych działań – zarówno placówek oświatowych zasługuje na
tugalia, Hiszpania i Malta. Dwu- cie lokalnym, a tym samym osiąga udział wzięło sześciu nauczycieli – w ciągu dnia, jak i całego tygodnia wielkie wyróżnienie. Pamiętajmy,
dziestu jeden nauczycieli z trzech duże sukcesy. podkreślają koordynatorki projek- – przypomina Mariola Marcinkow- że gdy ktoś się kształci, zawsze robi
szkół z terenu gminy Lubicz przez - Jesteśmy liderem w kwestii pro- tu. – Mieli okazję bliżej przyjrzeć ska. krok w przód.
rok bierze udział w projekcie „Le- gramowania w szkołach w regionie się metodom pracy tamtejszych Pięciodniowy wyjazd został za- Podobnego zdania jest wiceku-
t's code it! Teacher Hackathon” – podkreśla wójt Marek Olszewski. pedagogów. Było to dla nich kilka kończony uzyskaniem specjalnego rator oświaty Maria Mazurkiewicz.
realizowanym w ramach progra- – Właśnie dlatego to zagadnienie intensywnych dni pracy. Poznali certyfikatu kształcenia. - Dają państwo wspaniały przy-
mu Erasmus+. Jego celem jest jest priorytetem podczas progra- innowacyjne narzędzia i metody Lubiccy pedagodzy już przygo- kład tego, że mniejsze szkoły dziś
podniesienie jakości pracy szkół mu Erasmus+. Cieszę się, że to nasi programowania, które już wkrótce towują się do kolejnego wyjazdu – nie są gorsze od dużych placówek
i wdrożenie nowych rozwiązań nauczyciele dostali możliwość wy- przekażą swoim uczniom, przygo- tym razem poznają metody naucza- miejskich – podkreślała. – Swoim
edukacyjnych. Fundament pro- jazdu, a to, czego się dowiedzą, już towując ich do zawodów przyszło- nia w hiszpańskiej Sewilli. Polecą zaangażowaniem umożliwiają pań-
gramu dla nauczycieli z regionu to niedługo przekażą młodzieży. ści. tam w marcu. stwo dzieciom rozwój, nie tylko
programowanie. Grupa kilkudziesięciu reprezen- Nauczyciele mieli okazję poznać - Bardzo się cieszę, że ta inicja- w sferze edukacji, ale również kul-
tantów trzech szkół podstawowych sposoby tworzenia gier wideo, pre- tywa zaistniała w naszej gminie tury.
W projekcie udział biorą trzy wróciła już z Belgii, gdzie mogła zentacji i animacji, a także aplikacji – mówiła podczas inauguracji pro- Nauczyciele z gminy Lubicz już
szkoły podstawowe: z Młyńca bliżej przyjrzeć się tamtejszym do urządzeń mobilnych. Ponadto jektu Hanna Anzel, przewodniczą- nie raz pokazali swoje zaangażo-
Pierwszego, Złotorii oraz z Lubicza standardom nauczania. O stojącym zwiedzili klasę przyszłości, która ca Rady Gminy. – Motywacja, którą wanie w innowacyjne kształcenie
Dolnego. To właśnie ich nauczy- przed nimi wyzwaniu mówią dyrek- bliska jest prowadzonej w oddziale dziś macie, już wkrótce przyniesie uczniów. Pod koniec tego roku
ciele mają możliwość zwiększenia torzy – Wiesława Geras z SP w Zło- przedszkolnym w Młyńcu Pierw- młodzieży wspaniałe efekty. I chcia- szkolnego z pewnością podsumują
swoich kwalifikacji, by zdobytą torii, Danuta Ferens z SP w Lubiczu szym klasie Daltona. łabym podziękować paniom dyrek- efekty, a wkrótce też nowoczesny-
wiedzę później przekazać uczniom. Dolnym oraz Mariola Marcinkow- - Projekt ten pozwala najmłod- tor za przystąpienie do tego projek- mi metodami pozyskiwania wiedzy
Gmina, otwierając się na sprawy ska z SP w Młyńcu Pierwszym. szym na samodzielne planowanie tu. Tak innowacyjne prowadzenie pochwalą się najmłodsi.

Zawody zrodzone z hobby
Druga edycja „Spotkań z pasją” jest na półmetku. Co jeszcze przed nami?
Michał Ciechowski | fot. nadesłane
W szkołach na terenie gminy Lu- strzostwach Świata w Lekkoatlety- - Była to doskonała okazja do
bicz kontynuowany jest zainaugu- ce Osób Niepełnosprawnych. Nie pokazania, że pochodząc nawet
rowany w ubiegłym roku projekt zabrakło bezpośrednich nawiązań z małej miejscowości, można zrobić
spotkań z wyjątkowymi ludźmi. do radzenia sobie ze swoją niepeł- wielką, światową karierę – dodaje
Do placówek ponownie przyjeż- nosprawnością. przedstawiciel GOPS-u. – W trak-
dżają sportowcy, artyści i podróż- Kolejne wyjątkowe spotkanie cie opowieści o osiągnięciach tan-
nicy. Pierwsze spotkanie odbyło odbyło się w Młyńcu Pierwszym. cerki, jej zawodowej karierze oraz
się 20 listopada w Szkole Podsta- Tego dnia dzieci odwiedził znany prezentacji tańca współczesnego
wowej w Lubiczu Górnym. artysta DJ Funktion, zapraszając uczniowie zadawali mnóstwo py-
do wspólnej zabawy z muzyką. tań. Cieszy nas ich zainteresowanie,
Uczniów odwiedził tam Dariusz Uczniowie, często po raz pierwszy, bo to właśnie pokazuje, jaki odbiór
Osiński, reprezentant paraolim- mogli „miksować” i „skreczować” mają organizowane przez nas spo-
pijskiej kadry narodowej w rzucie na profesjonalnej konsoli. tkania. Będąc na ich półmetku, już
oszczepem. Spotkanie w Lubiczu - Zwieńczeniem tej wizyty była dziś możemy zaprosić na kolejne,
odbyło się w klasach integracyj- minidyskoteka – wspomina Dawid do Szkoły Podstawowej w Grono-
nych. Lewandowski. – Obserwowaliśmy, wie. Z dziećmi i młodzieżą poroz-
- Wśród dzieci również są oso- jak wiele radości sprawia im taka mawia znany żużlowiec – Paweł Kirgistanu, Birmy czy Wietnamu. - Nad planem tego spotkania
by, które - tak jak nasz gość - mają nietypowa, zorganizowana w prak- Przedpełski. W przyszłości planują objechać jeszcze pracujemy – mówi pracow-
problemy ze wzrokiem – tłumaczy tyce, lekcja muzyki. Sportowiec odwiedził już pla- całą kulę ziemską. nik GOPS-u. – Jesteśmy po pierw-
Dawid Lewandowski z Gminnego „Spotkania z pasją” zawitały cówkę w Lubiczu Górnym rok - W Grębocinie spotkają się
szych rozmowach z drużyną, cze-
Ośrodka Pomocy Społecznej. – również do Szkoły Podstawowej temu, podczas pierwszej edycji z gimnazjalistami, by opowiedzieć
Chcieliśmy, aby poznali człowieka, w Lubiczu Dolnym, gdzie swoje akcji. Tym razem z pewnością rów- im o ciekawostkach z krajów, które kamy na ich decyzje. Jeżeli czas im
który tak jak część z nich zmaga się hobby zaprezentowała Agnieszka nież nie zabraknie licznych auto- odwiedzili – tłumaczy Dawid Le- na to pozwoli, z pewnością przyja-
z niepełnosprawnością. Mimo jego Doberska, tancerka, choreografka grafów czy pozowania do zdjęć. wandowski. dą do nas, by porozmawiać z naszy-
słabego wzroku jest sportowcem, i pedagog na poznańskiej Akademii O fotografii wspominać będą Do końca roku odbędzie się mi dzieciakami. Miejmy nadzieję,
który zdobywa medale i osiąga na- Wychowania Fizycznego. Artystka także goście spotkania w Gręboci- jeszcze jedno, ostatnie ze „Spo- że wszystko pójdzie po naszej myśli
prawdę liczne sukcesy. w wieku trzech lat wraz z rodzicami nie. Tam bowiem 24 listopada za- tkań z pasją”. Ich organizatorzy już
i już niedługo oni również opowie-
Podczas spotkania Dariusz zamieszkała w Lubiczu Górnym, wita para podróżników – Zofia Irek prowadzą rozmowy z toruńskimi
Osiński zaprezentował dzieciom tu się uczyła, a później wróciła, by oraz Paweł Gawlik, którzy wspo- sportowcami – drużyną Twardych dzą o swojej pasji, która stała się
m.in. technikę rzutu oszczepem, o swojej pasji i sukcesie opowie- minać będą swoje liczne wyprawy, Pierników. Wydarzenie odbędzie w rezultacie ich wymarzonym za-
a także opowiedział o udziale w Mi- dzieć najmłodszym. m.in. do Australii, na Islandię, do się w szkole w Złotorii. wodem.
Poza Toruń . 10 listopada 2017
LUBICZ 13

Złotoriańska
pasja
Trzy lata temu sołtys podjęła próbę zaktywizowania
mieszkańców. Dziś na terenie Złotorii działa kilkanaście
kół, klubów i stowarzyszeń
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Biegają, grają w tenisa stołowego, i rzucająca się w oczy nazwa przy-
poznają historię wsi i organizują ciągnęła wielu miłośników bie-
wiele innych spotkań – by się in- gania. Spotykamy się regularnie,
tegrować, ale przede wszystkim w każdy czwartek ok. godz. 20 przy
wspólnie realizować swoje hobby. banku w Złotorii. Dla nas nieważny
Pomiędzy Wisłą a Drwęcą miesz- jest wiek, a chęci. Ćwiczymy więc
ka wyjątkowo aktywne społeczeń- nie tylko z zawodowcami, ale także
stwo, w którym iskrę do działania z amatorami, którzy rozpoczynają
rozpaliła sołtys Barbara Kisielew- swoją biegową przygodę.
ska. Zdecydowana większość miesz-
kańców Złotorii to osoby napływo- Już wkrótce to miejsce przejdzie kolejne zmiany. Dziś mieszkańcy Złotorii mogą w lasku korzystać
Jest rodowitą złotorianką. Tu się we, szukające piękna w przyrodzie, m.in. z siłowni zewnętrznej.
urodziła, w miejscowej szkole spę- ciszy i odpoczynku, a nie zawsze
dziła lata własnej edukacji, stawiała znające bogatą historię swojej wsi. wśród młodzieży, przekazując im miłośnik Drwęcy – Damian Tar- czej Straży Pożarnej, a także lokal-
pierwsze kroki w pracy zawodowej - Chcemy upowszechniać histo- najważniejsze informacje o historii czykowski, który lideruje Klubowi nemu klubowi piłkarskiemu Flisak
jako nauczycielka i przez trzydzie- rię naszej miejscowości – podkre- regionu. W tym roku wydało także Morsa. Miłośnicy zimnych kąpieli Złotoria.
ści lat była jej dyrektorem. Dziś śla sołtys. – Dzięki zaangażowaniu kalendarz, zawierający wyjątkowe każdego roku tłumnie zmierzają - Wyraźnie widzę, że po-
sprawuje funkcję włodarza wsi. Jej pasjonatów możemy dziś pochwa- fotografie Złotorii sprzed lat. w stronę najbliższych jezior, by po- dejmowane działania przyno-
atutem jest nie tylko jednanie sobie lić się Kołem Miłośników Historii Tradycyjnie w podtoruńskiej czuć jesienno-zimowe orzeźwienie. szą zamierzony skutek, jesteśmy
ludzi, ale także to, że zna ich od lat. Złotorii z prawdziwego zdarzenia. miejscowości z sukcesami działa - Sportowo spełniają się także środowiskiem coraz bardziej zin-
- Wiele z tych osób to moi Niewiele osób wie, że właśnie ta także Koło Gospodyń Wiejskich cykliści, dzięki Rowerowej Zło- tegrowanym i otwartym na wiele
uczniowie – tłumaczy Barbara niewielka miejscowość pomiędzy „Przebojowe Złotorianki”, któremu torii prowadzonej przez Tomasza działań – dodaje sołtys. – Integracja
Kisielewska. – Działania prospo- Wisłą a Drwęcą w 1411 r. była miej- lideruje Celina Murawska. Niedaw- Wankiewicza – podkreśla Barbara musi mieć również swoje miejsca,
łeczne to chyba domena każdego scem podpisania pierwszego poko- no panie wydały książkę kucharską Kisielewska. – A znających się na stąd podjęte od początku kadencji
nauczyciela. Kiedy mieszkańcy ju toruńskiego. Tu także podziwiać nawiązującą do kulinarnych trady- brydżu zachęcam do zmierzenia się starania o modernizację lasku po-
w marcu 2014 r. poprosili mnie, można ruiny zamku wybudowane- cji wsi. Mogą też pochwalić się wy- z liderką sekcji brydżowej Lucyną między ulicami 8 Marca i Sosno-
abym kandydowała na sołtysa, go w 1343 r. na polecenie króla Ka- piekami przekazanymi na Wigilię Karnowską. wą. Przy współpracy gminy Lubicz
przeanalizowałam, ile jeszcze mogę zimierza Wielkiego. do Watykanu. Również Panowie 30+ mogą z Lasami Państwowymi powstanie
zrobić dla mojej ukochanej wsi. Po- - Ważne, aby naszą historię pod- Tutaj swoją pasję mogą też reali- rozwijać swoją miłość do piłki - li- tam Rodzinny Park Rekreacji i Wy-

‘‘
dejmując się pełnienia tej funkcji, trzymywać i przekazywać dalej – zować stołowi tenisiści. Organizacji der Jakub Pietkiewicz zaprasza na poczynku. Już dziś stoją tam ławki
miałam jasno określony plan dzia- rozgrywki w piłkę nożną, siatkową i zewnętrzna siłownia oraz spacero-
łania. Najważniejszym zadaniem, i koszykówkę. we ścieżki. Systematycznie pracuje-
jakie sobie postawiłam, było zinte- Swojego zadania podjęła się my nad zagospodarowaniem placu
growanie i zaktywizowanie miesz- także sama sołtys - organizuje cykl u zbiegu ulic Leśnej i Lipowej. Cie-
kańców poprzez zaspakajanie ich spotkań „Poznajmy się”, prezentu- szymy się, że również dzięki na-
potrzeb kulturalnych, oświatowych jąc ciekawych mieszkańców okoli- szym staraniom zostały wykupio-
i sportowych, powołanie klubów cy. ne przez gminę grunty pod drogę
i kół zainteresowań, organizację Udało mi się powołać Stowarzyszenie - Mamy tu wyjątkowe osoby prowadzącą do zamku - naszego
spotkań tematycznych i imprez in- – dodaje sołtys. – Chociażby Zbi- najważniejszego zabytku. A przy-
tegracyjnych. „Flisacza Brać” Dla Wsi Złotoria, poprzez które gniewa Szczepańskiego z Towa- szłoroczny budżet sołecki, wyod-
Realizację tego zadania rozpo- rzystwa Promocji Ryb „Pan Karp”. rębniony z budżetu gminy Lubicz,
częła od wystosowania ankiety do możemy pozyskiwać dodatkowe środki na nasze Zorganizował on dla nas warszta- zmieni Złotorię jeszcze bardziej.
mieszkańców, w której pytała, jakie ty kulinarne związane z rybą, jest W działaniach tych Barbarę Ki-
aktywności mogłyby być promowa- działania. autorem wielu książek dla dzieci, sielewską wspiera Rada Sołecka,
ne w Złotorii i czy chcieliby któreś a na podstawie jednej z nich został której członkami są osoby otwarte
poprowadzić. wyreżyserowany spektakl teatral- na sprawy ludzkie, doświadczeni
W styczniu 2015 r. zorganizowała mówi Elżbieta Szczepaniec, liderka treningów i turniejów podjął się ny, który niebawem obejrzą nasze animatorzy życia społecznego.
dla mieszkańców noworoczne spo- koła. – Istniejemy od lutego 2016 Włodzimierz Sąsiadek. Na spotka- dzieci. W przyszłym roku zaś chce- - Obecnie szukamy osoby, któ-
tkanie. Zaprosiła na nie szczególnie r., a spotykamy się przeważnie raz nia dwa razy w tygodniu przycho- my przygotować biesiadę z rybą ra chciałaby poprowadzić zajęcia
tych, którzy mieli jakieś pasje. Na w miesiącu. Członkami tego nie- dzą zarówno młodzi, jak i starsi w tle, a przy okazji wypromować szachowe – podsumowuje sołtys
podstawie materiału z ankiet po- formalnego stowarzyszenia są oso- mieszkańcy wsi, a profesjonalnie naszą piękną rzekę Drwęcę. Złotorii. – Udało mi się powołać
wołano osiem aktywności, na czele by aktywnie poszukujące pamiątek zorganizowany przez lidera Turniej To także ci sami ludzie tworzą tu Stowarzyszenie „Flisacza Brać” Dla
których stanęli liderzy - pasjonaci związanych ze Złotorią. Do wielu, Tenisa Stołowego o Puchar Wój- wyjątkowe wydarzenia – organizu- Wsi Złotoria, poprzez które może-
w danej dziedzinie. którzy już we wsi nie mieszkają, do- ta Gminy zgromadził ponad sie- jąc m.in. Święto Złotorii. W ramach my pozyskiwać dodatkowe środki
Jednym z powstałych zespołów cieramy także dzięki portalom spo- demdziesięciu zawodników z całej integracji społecznej odbywają się na nasze działania. Dzięki temu
był Biegacki Klub Wieśniacki, któ- łecznościowym. Tak udało się nam Polski. Lider postarał się, aby od też liczne warsztaty tematyczne, mamy większą motywację i potra-
rego liderem jest pasjonat biegania nawiązać kontakt m.in. z wnuczką września również młodzież szkolna mikołajki, spotkania złotoriańskich fimy sprostać temu, co najważniej-
Tomasz Wojnar. nauczycielki z tutejszej szkoły, któ- miała możliwość bezpłatnego ko- kobiet oraz charytatywne festyny. sze – oczekiwaniom mieszkańców,
- Zaczęliśmy ponad dwa lata ra straciła życie w 1939 r. rzystania z treningów. Młodzież zaś rozwija swoje zainte- którzy postawili na Złotorię – na
temu – podkreśla. – Chwytliwa Koło aktywnie działa również W Złotorii zamieszkał także resowania również dzięki Ochotni- miejsce, w którym chcą mieszkać.

Grudniowa „halówka”
negatywnym zjawiskom społecz- miejscach. Ponadto zostaną wy-
nym oraz popularyzacja halowej różnieni najlepszy bramkarz, król
piłki nożnej wśród mieszkańców. strzelców i zawodnik, którego gra
Drużyny biorące udział w rywa- reprezentuje zasadę fair play. Tra-
lizacji mogą składać się z zespołów dycyjnie po meczu finałowym bę-
Przed nami XI Mistrzostwa Lubicza w Futsalu od siedmiu do dziesięciu zawod- dzie można spróbować swoich sił
ników, przy czym na boisku mecz w konkursie trików (zapisy w trak-
Hala sportowa Szkoły Podstawo- 9 grudnia. Zgłoszenia przesyłać z dwóch kategorii wiekowych – będzie rozgrywać czterech piłkarzy cie rozgrywek).
wej w Lubiczu Górnym po raz można jeszcze do 17 listopada. roczników 2000-2002 oraz zawod- oraz bramkarz. Pierwsze zebranie dla kapitanów
kolejny będzie gościć najlepszych nicy w wieku 18+. Celem odby- Zgłoszone do turnieju drużyny zgłoszonych zespołów odbędzie się
halowych piłkarzy gminy. Turniej Na boisku w trakcie XI Mi- wającej się każdego roku imprezy powalczą o tytuł Mistrza Lubicza. w poniedziałek 20 listopada o godz.
zostanie zorganizowany w dwie strzostw Lubicza w Futsalu na- jest nie tylko integracja, ale także Nagrody otrzymają zespoły, któ- 17 w świetlicy Szkoły Podstawowej
pierwsze soboty miesiąca – 2 oraz przeciwko siebie staną zawodnicy uświadamianie i przeciwdziałanie re w każdej z kategorii wiekowych w Lubiczu Górnym.
uplasują się na pierwszych trzech (MC)
Poza Toruń . 10 listopada 2017
14 POWIAT

Światłowód dla każdego Partycypuj
2018 r. 80% zgłoszonych do projek-
tu szkół musi być już podłączonych
do sieci – mówi starosta. – Kolejne
20% szkół zostanie podłączonych Każdy pełnoletni mieszkaniec
do lutego 2019 r. Wykonawców powiatu toruńskiego może wziąć
W przyszłym roku 80% szkół w powiecie ma mieć dostęp do światłowodowego goni więc czas. udział w głosowaniu nad budże-
Infrastruktura powstanie w sys- tem obywatelskim. Wskazywać
Internetu temie „projektuj i buduj”, który projekty, które warto zrealizować
pozwala na efektywną realizację za pieniądze powiatu, można do
Piotr Gajdowski inwestycji. 23 listopada.
Już wkrótce 64 szkoły i 6,5 tys. - W latach 2019-20 podłączani
gospodarstw domowych z powia- będą indywidualni użytkownicy, Każdy może zagłosować dwu-
tu toruńskiego zyskają dostęp do o ile wyłoniony zostanie do tego krotnie – raz na zadanie z puli
Internetu w najnowocześniejszej czasu operator telekomunikacyj- powiatowej, raz na zadanie z puli
technologii światłowodowej. Bę- ny tej sieci – informuje Agnieszka gminy, w której mieszka. Głosy
dzie to możliwe dzięki projekto- Niwińska, rzecznik prasowy Sta- oddaje się za pomocą specjalnych
wi z unijnym dofinansowaniem rostwa Powiatowego w Toruniu. kart, które można wydrukować ze
w ramach Programu Operacyj- - Projekt w obecnej formie nie za- strony www.powiattorunski.pl lub
nego Polska Cyfrowa. kłada podłączenia indywidualnych otrzymać w kancelarii Starostwa
gospodarstw domowych, a tylko Powiatowego w Toruniu – tam też
budowę punktów dostępu w sieci została wystawiona urna, do której
Inwestycja ma wyeliminować można wrzucić swój głos. Innym
terytorialne różnice w możliwości światłowodowej.
To wyłoniony operator tele- sposobem udziału w głosowaniu
dostępu do szerokopasmowego jest przesłanie karty pocztą na ad-
komunikacyjny będzie propono-
Internetu i obejmie przede wszyst- wać umowy adresom wskazanym res: Starostwo Powiatowe, ul. Towa-
kim tereny wiejskie, ze szczegól- w projekcie, jak i innym odbior- rowa 4-6, 87-100 Toruń (decyduje
nym uwzględnieniem placówek com indywidualnym i urzędom data stempla pocztowego).
oświatowych. administracji publicznej, jeśli zgo- O tym, które propozycje miesz-
- Urząd Komunikacji Elektro- dzą się na zaproponowane warun- kańców zwyciężą, decyduje oczy-
nicznej zrobił analizę terytorialną Do lutego 2019 roku wszystkie szkoły w powiecie będą połączo- ki. wiście liczba uzyskanych głosów.
tzw. białych plam dostępności do ne siecią światłowodową. - 6 listopada zorganizowałem Ale jest też nowość. Budżet oby-
Internetu – mówi starosta toruński spotkanie z wójtami gmin. Ana- watelski ruszy w danej gminie tyl-
Mirosław Graczyk. - Nim zorgani- są mniej opłacalne, włączono do mum 30 Mb/s w obu kierunkach, lizowaliśmy rolę poszczególnych ko pod warunkiem zaangażowania
zowano konkurs w ramach projek- konkursu z unijnym dofinansowa- a dla szkół co najmniej 100 Mb/s. samorządów w całej inwestycji, mieszkańców w głosowaniu - mini-
tu, zapytano obecnych na polskim niem. Utworzona w ten sposób Ogólno- zwłaszcza w kontekście placówek malna liczba głosów to 3% ogólnej
rynku operatorów o ich własne Inwestycja w całym obszarze polska Sieć Edukacyjna połączy oświatowych – dodaje Mirosław liczby mieszkańców w gminie lub
plany inwestycyjne – które szko- bydgosko-toruńskim obejmie 121 wszystkie szkoły w kraju. Dostęp Graczyk. - Wybór operatora tej powiecie.
ły będą podłączać do sieci o od- szkół, ok. 15 tys. gospodarstw do- do Internetu będzie zapewniany Więcej informacji na temat mi-
sieci zależy jednak nie od nas, tyl- nimalnej liczby głosów i samego
powiednich parametrach w naj- mowych i będzie kosztować blisko przez jednego operatora i przez ko od Urzędu Komunikacji Elek-
pierwsze lata finansowany w cało- głosowania można znaleźć na stro-
bliższym czasie. Obszary mniej 25 mln zł. Zwycięskie konsorcjum tronicznej, więc nie znam konkret- nie internetowej www.powiatto-
atrakcyjne dla rynkowych graczy zbuduje sieć przesyłu internetu ści z budżetu państwa. nego terminu. Ale nie sądzę, by runski.pl w zakładce „Budżet oby-
- trudno dostępne, oddalone od szerokopasmowego dla osób fi- - Ministerstwo Cyfryzacji po- długo z tym zwlekano, gdy infra- watelski - III edycja”.
miast itd., czyli te, gdzie inwestycje zycznym o przepustowości mini- stawiło jeden warunek: do sierpnia struktura będzie gotowa. (PG)
REKLAMA

Poza Toruń . 10 listopada 2017
GMINA CHEŁMŻA 15

Pamięci poległych
rzyszenia Budowy Kopca „Ziemia obławy augustowskiej. W 1945 r.
Polaków”. Obecnie prezesem jest m.in. Armia Czerwona zaatako-
Wojciech Rosiński, wicedyrektor wała na terenach ziem augustow-
Szkoły Podstawowej w Kończewi- skiej, sejneńskiej oraz sokólskiej
cach. To właśnie stąd 5 listopada członków Armii Krajowej oraz in-
wyruszył przemarsz pod miejsce nych żołnierzy walczących o nie-
pamięci.
Uroczyste przekazanie woreczków z ziemią oraz wspólne śpiewanie pieśni patrio- - Mamy moralny obowiązek,
podległość w innych formacjach.
Ciał ofiar nie odnaleziono. Ziemia
tycznych – tak mieszkańcy gminy obchodzili 99. rocznicę odzyskania niepodległości aby tutaj być i wypełniać obowiąz- z tych terenów także trafiła w tym
ki wobec ojczyzny – mówił Jacek roku do Kończewic.
Łukasz Piecyk | fot. autor Czarnecki, wójt gminy Chełmża. W trakcie uroczystości jako
– Poświęcony dzisiaj czas nie jest ostatnia ziemię ofiarowała Barbara
stracony. To miejsce ma szczególny Łaukajtys. Pochodzi ona z grobu
wymiar, bo znajduje się tutaj 180 Jerzego Iwanowa-Szajnowicza, pol-
woreczków z ziemią z miejsc, gdzie skiego harcerza, sportowca, a także
Polacy walczyli o wolność i w walce (w trakcie drugiej wojny światowej)
tej polegli. agenta polskich i brytyjskich służb
W tym roku do Kopca dołożono specjalnych. Był trzykrotnie aresz-
5 woreczków. Pierwszy pochodzi towany przez Gestapo. Dwukrot-
z pochówku konfederatów bar- nie zbiegł, za trzecim razem zginął
skich, którzy polegli w walce z Ro- w Atenach po próbie ucieczki.
sjanami w 1769 r. W Pakości, gdzie W trakcie uroczystości na te-
doszło do walk między wojskami
renie planowanego Kopca Jacek
polskimi Ignacego Malczewskie-
go a Rosjanami pod dowództwem Czarnecki zaprosił zgromadzonych
Jana Drewitza, zginęło 97 konfede- na przyszłoroczne obchody.
ratów. Ziemię ofiarowali Grażyna - Z okazji 100. rocznicy odzy-
i Wojciech Rosińscy. skania niepodległości odsłonimy
Pamiątkę z cmentarza położo- tutaj tablicę, aby następne pokole-
nego w twierdzy Modlin w imie- nia wiedziały, że godnie staraliśmy
niu rodziny Kostrubców przekazał się tę datę obchodzić – dodał wójt
Kazimierz Bober. Na wspomnia- gminy.
nym terenie znajdującym się teraz Po złożeniu kwiatów przez
w Nowym Dworze Mazowieckim obecne delegacje polityków, sa-
pochowani zostali żołnierze pole- morządowców oraz mieszkańców
gli w trakcie Bitwy Warszawskiej wszyscy przeszli do wspomnianej
w 1920 r. oraz 19 lat później po podstawówki. Tam uczniowie za-
obronie twierdzy atakowanej przez prezentowali inscenizację histo-
niemiecki II Korpus Armijny. ryczną pt. „Nie ma zwątpienia,
Z gminy Borne Sulinowo po- dodawał sił wędrówki kres – kart-
chodzi natomiast ziemia z obozu ki z kalendarza”. Nowością w tym
Miejsce pochówku konfederatów żona do Miejsca Pamięci Kopiec Miejsce pamięci u zbiegu drogi oficerskiego Oflag II-D. Jednorazo- roku był przegląd „Śpiewanki pa-
barskich, twierdza Modlin, obóz „Ziemia Polaków”. Darczyńcy krajowej nr 91 i drogi wojewódz- wo przebywało tam 8 tys. jeńców, triotyczne”, w trakcie którego dzie-
dla jeńców Oflag II-D, tereny tradycyjnie przekazali ją w trak- kiej nr 551 to oddolna inicjatywa a w trakcie drugiej wojny światowej ci, młodzież i całe rodziny zachęca-
obławy augustowskiej oraz grób cie gminnego Święta Niepodle- zapoczątkowana przez nieżyjącego więziono tutaj łącznie kilkadziesiąt ły do wspólnego śpiewania pieśni
Jerzego Iwanowa-Szajnowicza – głości w Kończewicach. już Lucjana Bytniewskiego. To on tysięcy osób rożnych narodowości. z okazji rocznicy odzyskania nie-
ziemia z tych miejsc została doło- był pierwszym prezesem Stowa- W lipcu obchodzimy rocznicę podległości.

Ucztowali i pomagali
Za nami IV Bal Sportowca organizowany przez Klub Sportowy „Cyklon”
Przybyli goście nie tylko stworzy- wych drużyn Cyklonu. Rzeczywi- Swoją obecnością zaszczycił także
li świetną atmosferę, ale również ście, Bal Sportowca spełnia swo- wiceprezes Polskiego Związku Bok-
znacznie wsparli młodych piłka- ją rolę, będąc dla nas znacznym serskiego Maciej Demel.
rzy Cyklonu Kończewice. wsparciem, a dodatkowo cieszy się - Różnorodność dyscyplin nie
dużym zainteresowaniem, dlatego była zauważalna na parkiecie.
Śmiało można stwierdzić, że z dużym prawdopodobieństwem Wszyscy bawili się doskonale –
Bal Sportowca na stałe wpisał się będzie jeszcze organizowany przez twierdzi Marek Zając. – Ostatnie
w kalendarz wydarzeń związanych co najmniej kilka najbliższych lat. pary opuszczały nas po czwartej
z klubem. Pierwsza edycja, która Czwarta edycja imprezy zgro- nad ranem. Od razu zapraszaliśmy
odbyła się w 2014 r., została zorga- madziła na sali rekordowe 200 do uczestnictwa w kolejnej edycji
nizowana w restauracji „U Boryny” osób. Wśród gości znalazły się nie Balu Sportowca i wszyscy zgodnie
w Grzywnie i niezmiennie pozosta- tylko osoby związane z Cyklonem, deklarowali przybycie.
je właśnie w tym miejscu. czyli sponsorzy, włodarze, piłkarze Jednym z najważniejszych Na balu dominowały barwy niebiesko-czarne, czyli związane
- Pomysłodawcą Balu Sportowca czy rodzice młodych graczy, ale punktów wydarzenia była licytacja z piłkarskim klubem z Kończewic.
jest członek zarządu Klubu Sporto- także kibice żużlowego KS Toruń, gadżetów związanych z Cyklonem,
wego Gminy Chełmża „Cyklon” hokejowego TKH Toruń, piłkar- takich jak koszulki, szaliki czy cza- śmy bardzo zadowoleni – mówi w nadmorskim Darłowie. Teraz nie
Michał Czarnecki – mówi prezes skich Legii Chełmża, Elany Toruń peczki. prezes. – Dzięki temu będziemy wykluczam obrania odwrotnego
Marek Zając. – Główną ideą, jaka i Powiśla Dzierzgoń, a także tria- - Nie znamy jeszcze dokładnej mogli zorganizować dla naszych kierunku i wyjazdu w góry.
przyświecała tej inicjatywie, jest thloniści, kolarze, sędziowie, pa- kwoty, jaką udało się uzbierać, ale młodych reprezentantów obóz Więcej zdjęć: www.pozatorun.
pomoc finansowa dla młodzieżo- intballiści, „morsy” oraz żeglarze. z samego przebiegu licytacji jeste- wakacyjny. W tym roku byliśmy pl. (KŻ)

Duma gminy
Dnia Edukacji Narodowej 27 paź- rządu. jewicach, otrzymał z rąk marszałka
dziernika w Zelgnie. Gminna gala była także okazją województwa tytuł Kujawsko-Po-
do wyróżnienia przez władze na- morskiego Lidera Edukacji. Nato-
Na stypendia im. Jacka Lunt- uczycieli. W tym roku za zasługi miast 16 października w toruńskim
kowskiego składają się środki bu- dla edukacji samorządowej nagro- ratuszu wręczono złote (Elżbieta
Ponad 60 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gminy dżetu gminy oraz prywatnych fun- dzono Mirosławę Pawlikowską (SP Piotrewicz, Anna Kazaniecka),
datorów. Samorząd wspiera także Kończewice), Annę Pałaszewską srebrne (Danuta Zdrojewska)
Chełmża otrzymało stypendia im. Jacka Luntkowskiego studentów, którzy po raz trzeci (SP Zelgno), Anitę Dundelską (SP oraz brązowe (Iwona Pietrowska,
otrzymują świadczenia. Sławkowo), Hannę Antkowiak (SP Agnieszka Hońdo-Brudz, Maria
w wysokości 1 tys. zł rocznie - Przeznaczone są one dla pięciu Zelgno) i Wojciecha Rosińskiego Więcławska) Medale za Długolet-
osób, które ubiegły rok akademic- (SP Kończewice). nią Służbę.
Samorządowe stypendia eduka- rozdaniu decyzje o świadczeniu ki zakończyły z najwyższą średnią Warto także nadmienić o in- Gminne obchody Dnia Edukacji
cyjne przyznawane są od 2000 r. po raz pierwszy odebrało aż 45 – informuje Katarzyna Orłowska nych sukcesach nauczycieli z gmi- Narodowej uświetnił występ arty-
Powstały one dzięki współpracy uczniów. Uroczyste wręczenie z Urzędu Gminy Chełmża. – Sty- ny. Janusz Iwański, przewodni- sty muzyka i akordeonisty Krzysz-
z Sądecką Fundacją Rozwoju Wsi gratulacji i zaświadczeń odbyło pendium wynosi 250 zł miesięcznie czący Rady Gminy Chełmża oraz tofa Lutrzykowskiego.
i Rolnictwa. W siedemnastym się w trakcie gminnej gali z okazji i pokrywane jest z budżetu samo- dyrektor Zespołu Szkół w Dobrze- (ŁP)
Poza Toruń . 10 listopada 2017
16 MIASTO CHEŁMŻA

Wiadomość ratująca życie Parkowanie po nowemu
Miejski Ośrodek Pomocy Spo- re możemy zamieścić w kopercie na widoku.
W październiku miejscy radni
podjęli uchwałę dotyczącą no-
cimy 1 zł. Jeśli spędzimy w SPP
kolejne 30 minut, to dopłacimy 20
łecznej w Chełmży dystrybuuje życia. Do każdej z nich dołączony MOPS koperty życia póki co wych zasad w strefie płatnego par- groszy. Za drugą i trzecią godzinę
darmowe koperty życia. To ze- jest magnes, którym oznaczamy kieruje do osób objętych usługami kowania. Obszar zostanie rozsze- zapłacimy odpowiednio 1,4 zł i 1,6
staw podstawowych informacji miejsce przechowywania danych. opiekuńczymi, samotnych, prze- rzony, a w przyszłości inkasentów zł. Czwarta i następne kosztują 1,2
o naszym organizmie. W trakcie - Najczęściej jest to lodówka mogą zastąpić parkometry. Poja- zł. Miesięczny abonament wyno-
wlekle chorych i niepełnospraw- wią się także koperty z zastrzeżo-
problemów ze zdrowiem mogą – wyjaśnia Hanna Maciejewska, nych. si 50 zł. Połowę tej kwoty uiszczą
nymi miejscami. mieszkańcy czy prowadzący dzia-
pomóc lekarzowi i ratownikom kierownik Miejskiego Ośrodka - Mamy 250 kopert, ale to temat
medycznym w sprawnym udzie- Pomocy Społecznej. - To łatwo otwarty i w razie potrzeby zwięk- łalność w strefie SPP. Strefa obo-
Od 1 kwietnia 2018 r. SPP bę- wiązuje tylko w dni powszednie od
leniu pomocy. dostępne miejsce. Z naszych roz- szymy ich liczbę – dodaje przed- dzie obejmowała ulice Sikorskiego
mów ze środowiskiem lekarskim (od Mickiewicza do Rynku), Pa- godz. 9 do 17.
stawicielka opieki społecznej. – W uzasadnieniu do uchwały
Grupa krwi, kontakt do najbliż- wynika, że to bardzo dobry po- Pracownicy socjalni, dostarczając derewskiego (od Sikorskiego do
szych, uczulenia czy brane leki – mysł. Nie wszyscy prowadzą tecz- Mickiewicza), Strzelecką (od Sikor- czytamy, że „wprowadzenie syste-
kopertę, pomagają ją wypełnić. mu wnoszenia opłat poprzez par-
to tylko niektóre z informacji, któ- kę z historią choroby i trzymają ją Wtedy mają też okazję porozma- skiego do Kopernika), Kopernika,
Rynek, Rynek Garncarski, Rynek kometry usprawni funkcjonowanie
wiać z naszych podopiecznymi. Bednarski, Wodną, Sądową, Cheł- przedmiotowej strefy”. Czy los in-
Dodatkowe informacje uzyska- mińską (od Rynku do Tumskiej), kasentów jest więc przesądzony?
my pod nr. tel. (56) 675 24 69 lub Tumską i Bł. Juty (od Chełmińskiej - Rozważamy taką opcję, ale
(56) 675 30 18. do Tumskiej). Pięć ostatnich ulic to nie jest ona przesądzona – przy-
(ŁP) nowość w obszarze SPP. znaje Jerzy Czerwiński, burmistrz
Za pierwsze pół godziny zapła- Chełmży. (ŁP)

Praca czeka
układu. Ze względu na brak skarg układ
- Idzie ku lepszemu – mówi Ro- uprawomocnił się na początku li-

[ ]
man Mierzwa, prezes Bioetanolu. stopada.
Przed gorzelnią Bioetanol AEG – Pozostaje nam tylko produkować, Obecnie chełmżyńskie przedsię-
prawdopodobnie ostatnia prosta sprzedawać i spłacać należności biorstwo zatrudnia ponad 60 osób.
na drodze do całkowitej restruk- zgodnie z harmonogramem. Do pełnego rozwinięcia skrzydeł
brakuje jeszcze pracowników.

70
turyzacji. Wierzyciele zgodzili się
na zawarcie układu, a firma szuka - Szukamy wciąż ślusarzy, spa-
pracowników, aby produkować na waczy czy obsługi fermentacji – wy-
pełnych obrotach. ponad mienia Roman Mierzwa. – Brakuje
nam także osób na linię produkcyj-
Głosowanie ponad 70 firm, któ- ną. Tutaj wystarczy dwutygodnio-
re są wierzycielami gorzelni, odby-
firm jest we przeszkolenie, aby podjąć pracę.
ło się pod koniec września. Wtedy wierzycielami Szczegółowe informacje można
tylko jedno przedsiębiorstwo było znaleźć bezpośrednio w siedzibie
przeciwne, dzięki czemu sędzia Bioetanolu firmy lub pod nr. tel. (56) 675 16
komisarz mógł stwierdzić zawarcie 32. (ŁP)

Poza Toruń . 10 listopada 2017
MIASTO CHEŁMŻA 17

Zagranicznie Ostatnia Baśka Rywalizacja przy siatce
podzielono na kilka turniejów.
W pierwszym z nich najlepiej po-
radzili sobie Szymon Kuffel i Mar-
Chełmżyńska Szkoła Muzyczna 12 listopada w Chełmżyńskim cin Grabowski, pokonując w finale
gościła uczniów z Litwy i Biało- Ośrodku Kultury rozegrany zo- duet Wojciech Hapka i Stanisław
rusi. Młodzież z tych krajów przy- stanie Turniej Czarnej Baśki Grabowski. Następna odsłona Ha-
jechała na IV Międzynarodowy o Puchar Kopernika. lowej Ligi Tenisa Ziemnego Par De-
Festiwal Szkół Muzycznych „Inte- blowych przypada na 26 listopada
gracje Muzyczne”, który odbył się Karciane zmagania są ostat-
nim tak dużym wydarzeniem i odbędzie się w hali OSiT-u.
w dniach 25-29 października. Zdecydowanie wcześniej, bo już
w tym roku organizowanym przez
Chełmżyński Klub AS PIK. W ry- w niedzielę 12 listopada, rozpocz-
Szkoły Sztuk Pięknych w Solecz- nie się „Wielki Szlemik”, czyli cykl
nikach i Lidzie oraz Szkoły Mu- walizacji ma wziąć udział blisko
100 osób. czterech turniejów tenisa stołowe-
zyczne w Ejszyszkach i Jaszunach go. Tym razem zmagania przy stole
– uczniowie z tych placówek przy- - Przyjedzie do nas stary skład,
który zazwyczaj jest obecny na będą odbywały się w takiej samej
jechali do Chełmży, aby wspólnie
z polskimi rówieśnikami rywalizo- wszystkich naszych turniejach – formule jak w przypadku tenisi-
wać swoimi umiejętnościami i za- informuje Henryk Zatorski, prezes stów ziemnych, czyli deblowo. Do
cieśniać współpracę. AS PIK. – Będą to reprezentanci gry przystąpi maksymalnie osiem
- Szkoła w Chełmży przy na- okręgu kaszubsko-pomorskiego, par, a końcowi zwycięzcy zosta-
szym współudziale podpisała gdzie czarna baśka jest najbardziej ną wyłonieni w maju 2018 r., gdy
umowy patronackie na wymianę rozpowszechniona. Pojawią się za- zostanie rozegrany ostatni turniej
doświadczeń, np. przez wspólne wodnicy z m.in. Chojnic, Gniewu, z cyklu.
Grudziądza czy Więcborka. Ośrodek Sportu i Turystyki dlatego w naszym harmonogramie Aktualne wyniki wymienionych
warsztaty – tłumaczy Janina Bin- w Chełmży organizuje dla miesz- pojawia się coraz więcej turniejów.
czak z Kujawsko-Pomorskiego Od- Rywalizacja w czwartej edycji rozgrywek można śledzić na profilu
turnieju będzie odbywała się na kańców miasta amatorskie wyda- 1 października w sali gimna- facebookowym „Sportowa Chełm-
działu Stowarzyszenia „Wspólnota rzenia sportowe. Obecnie zostały stycznej SP nr 2 przy ul. Hallera
Polska” w Toruniu. – Dzięki temu dwóch płaszczyznach – indywi- ża” lub poprzez stronę internetową
dualnej i drużynowej. Zawodnicy one zdominowane przez turnieje została zainaugurowana Chełm- osit.chelmza.pl.
po raz czwarty organizujemy festi- rozegrają pięć rund po trzydzieści tenisa, w obu odmianach tej dys- żyńska Liga Tenisa Stołowego. Ry-
wal. (KŻ)
dwa rozdania. cypliny. walizacja będzie obejmowała dzie-
Poza 25 gośćmi z zagranicy - Postaramy się nie być dobry- sięć turniejów, które potrwają aż do
w konkursie wzięło udział także BURMISTRZ CHEŁMŻY
mi gospodarzami. Chcemy, aby - Od czterech lat staram się dość czerwca 2018 r. Za nami już dwie
45 uczniów z Chełmży, Czerniko- nasi reprezentanci wygrali w obu regularnie organizować turnieje te- odsłony ligi. Zarówno pierwsze,
wa, Lipna, Radziejowa, Grudziądza kategoriach – żartobliwie mówi nisowe – mówi Artur Kielak, pra- jak i drugie spotkanie zakończyło informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1
i Inowrocławia. Startowali w trzech Henryk Zatorski. – Dla najlep- cownik OSiT-u w Chełmży. – Gra- się zwycięstwem Artura Brokoppa.
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
kategoriach wiekowych oraz jako darce nieruchomościami (Dz. U. z 2016
szych zawodników i zawodniczek my zarówno latem, kiedy pogoda Kolejne zmagania są przewidywane r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu
zespoły. przygotowaliśmy puchary i nagro- pozwala się mierzyć na dworze, jak na 19 listopada. Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera
Ostatecznie wyłoniono 24 lau- dy rzeczowe. i jesienią czy zimą, gdy korzystamy Swoją ligę rozpoczęli także te- 2 oraz na stronie internetowej urzędu
reatów i wyróżniono 12 uczestni- O tym, czy słowa prezesa AS z sal gimnastycznych. Początkowo nisiści ziemni, którzy mierzą się www.bip.chelmza.pl został wywieszony
ków. Poza dyplomami i puchara- PIK się sprawdzą, przekonamy się tych wydarzeń tenisowych było w parach, tzw. deblach. Oczywiście, na okres 21 dni wykaz nieruchomości
mi wyjątkowym przeżyciem był w niedzielę ok. godz. 18, kiedy ma mniej, gdyż frekwencja wynosiła od przeznaczonej do sprzedaży w trybie
na pewno koncert nagrodzonych ze względu na warunki atmosfe-
odbyć się ceremonia wręczenia na- bezprzetargowym na rzecz najemcy tj.
w Ośrodku Chopinowskim w Sza- 6 do 8 osób. Z roku na rok to zain- ryczne, rywalizują oni w halowej lokal mieszkalny nr 14
gród. Start zmagań jest przewidy- teresowanie jest jednak coraz więk- odmianie tego sportu. Podob-
farni, który zwieńczył festiwal. (ŁP) wany na godz. 13. (KŻ) w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.
sze, poziom również jest wyższy, nie jak w przypadku CHLTS ligę
REKLAMA

Kolejne nabory wniosków
w LGD Ziemia Gotyku
Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku tów lokalnych, a także działania edukacyjne
dysponuje budżetem ok. 14 mln zł ramach podnoszące wiedzę w zakresie środowiska
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016- i klimatu. W przygotowaniu projektów po-
2023. Kwota ta zostanie rozdysponowana magają pracownicy biura LGD w formie
w formie konkursów na różne projekty m.in. bezpłatnego doradztwa oraz spotkań anima-
premie na podejmowanie działalności go- cyjnych.
spodarczej, dotacje na rozwijanie działalno- Na przełomie 2017/2018 planowany jest
ści gospodarczej, dofinansowanie do rozwoju kolejny nabór wniosków na wsparcie lokal-
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, nej przedsiębiorczości. Osoby planujące za-
kulturowej i turystycznej, projekty rewitali- łożenie własnej działalności gospodarczej
zacyjne, projekty z zakresu aktywizacji spo- będą mogły wnioskować o bezzwrotną pre-
łeczno-zawodowej osób zagrożonych ubó- mię w wysokości 50 tys. zł. Natomiast przed-
stwem i wykluczeniem społecznym. siębiorcy, którzy prowadzą już działalność
Aktualnie ogłoszony jest nabór wniosków gospodarczą od co najmniej 365 dni (liczone
o powierzenie grantów pn. „Zachowanie z okresu 3 ostatnich lat) jako mikro lub małe
dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Go- przedsiębiorstwo na obszarze gmin objętych
tyku, w tym szkolenia w zakresie środo- LSR Ziemia Gotyku, mogą wnioskować o do-
wiska naturalnego - projekt grantowy” finansowanie do inwestycji w zakresie roz-
współfinansowanego ze środków Programu woju firmy w wysokości od 25 tys. zł do 120
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- tys. zł w formie refundacji do 60% kosztów
2020. Grantobiorcami mogą być organizacje kwalifikowalnych.
pozarządowe oraz instytucje kultury. Poziom Pracownicy biura LGD świadczą bez-
dofinansowania wynosi do 100%. Łącznie płatne doradztwo w zakresie przygotowania
LGD dysponuje kwotą 100 tys. zł. W ramach wniosków o przyznanie pomocy i wnio-
grantów można uzyskać od 5 do 25 tys. zł sków o płatność. Więcej informacji o moż-
w formie refundacji kosztów na realizację liwościach dofinansowania ze środków LSR
inicjatyw w zakresie lokalnego dziedzictwa Ziemia Gotyku można uzyskać wchodząc
przyrodniczego, kulturowego i historycznego na stronę www.lgd.ziemiagotyku.com lub
oraz innych atrakcji turystycznych i produk- dzwoniąc pod nr tel. 607 745 091.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Artykuł opracowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4.
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poza Toruń . 10 listopada 2017
18 ŁUBIANKA

Szczególny jubileusz
Rzadko która placówka oświatowa może się poszczycić tak długą i nieprzerwaną
działalnością. 14 października odbyły się bowiem uroczyste obchody wyjątkowego
jubileuszu 200-lecia Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Brąchnowie
Urząd Gminy Łubianka | fot. UG
Uroczystości rozpoczęły się od mieli możliwość zwiedzenia pla- karski. - Pani Zofia Blachowska
mszy świętej koncelebrowanej cówki, obejrzenia przygotowanych wspominała czasy przedwojenne,
przez księży z okolicznych para- wystaw i gablot wspomnień, które pan Zdzisław Skiba szkołę w okre-
fii, w której uczestniczyła lokalna zawierały zdjęcia oraz przybory sie okupacji niemieckiej, pani Tere-
społeczność oraz władze gminy. szkolne z różnych okresów histo- sa Lewandowska szkołę w czasach
Słowo Boże wygłosił absolwent rycznych. Można było także doko- PRL-u, a pani Kamila Pierzchalska
szkoły w Brąchnowie ks. Dariusz nać wpisu w księdze pamiątkowej. okres gimnazjum. Była to następna
Przybyszewski. Po zakończeniu W dalszej części uroczysto- lekcja żywej historii przedstawiona
mszy św. goście zebrali się na ści głos zabrał dyrektor Paweł przez osoby w niej bezpośrednio
dziedzińcu szkolnym, gdzie zo- Puczkarski, który przywitał gości uczestniczące. Wspominanie za-
stała odsłonięta tablica pamiąt- i w bardzo ciekawy sposób przed- kończył pan Henryk Lewandowski,
kowa dedykowana „Tym, którzy stawił historię szkoły. W dalszej który opowiadał o dziejach budo-
tworzyli szkołę, pracowali w niej kolejności przemawiali zaproszeni wy nowego obiektu szkolnego.
i tu zdobywali wiedzę”. goście: przewodnicząca Rady Ro- Część oficjalną uroczystości
dziców Zofia Iglewska-Finc, wójt zakończył program artystyczny
Kolejnym punktem było złoże- gminy Łubianka Jerzy Zająkała, w wykonaniu przedszkolaków
nie kapsuły czasu - przesłania do przewodniczący Rady Gminy Bo- i pierwszoklasistów. Następnie
następnych pokoleń, które mają lesław Szczechowski, kujawsko- uczniowie klasy II gimnazjum za-
otworzyć ją w 2067 r. W kapsule -pomorska wicekurator oświaty prezentowali celnie i dowcipnie
umieszczono informacje z życia Maria Mazurkiewicz, sekretarz charakterystyczne cechy eduka- Jubileusz był wyjątkowym wydarzeniem dla gminy.
szkoły, sołectwa oraz gminy Anno województwa Marek Smoczyk, dy- cji na przestrzeni lat. Ceremonię
Domini 2017 oraz charaktery- rektor Wydziału Edukacji w Staro- uświetniły Orkiestra Dęta Gminy podziękowano również sponsorom - Następnie wszyscy goście udali
styczne dla naszej rzeczywistości stwie Powiatowym Jan Krajewski Zławieś Wielka, a także poczty i przyjaciołom placówki. się do klas na spotkania absolwen-
„atrybuty gimnazjalisty”, czyli ta- oraz sołtys Brąchnowa Adam No- sztandarowe szkół z terenu gminy Uroczystości zwieńczył jubi- tów, by przy kawie i cieście powspo-
blet, smartfon, spinner. Ciąg dalszy woracki. Łubianka i OSP Biskupice. W dal- leuszowy tort i poczęstunek dla minać szkolne czasy. W spotka-
uroczystości kontynuowany był - Wzruszających chwil dostar- szej kolejności zostały rozdane na- wszystkich gości. Uczestnicy ob- niach udział brało liczne grono
w murach szkoły. Goście, kierując czyły wspomnienia absolwentów grody w konkursie plastycznym chodów 200-lecia otrzymali oko- absolwentów szkoły w Brąchnowie
się w stronę sali gimnastycznej, - relacjonuje dyrektor Paweł Pucz- „Najlepsza szkoła to moja szkoła”, licznościowe upominki. - dodaje Paweł Puczkarski.

Na wyścigi Kolejne asfalty
cztery osoby i się ścigają. Emocje
są ogromne. W rzeczywistym żuż-
lu bardzo często bieg rozstrzyga
się już na pierwszym okrążeniu.

w gminie
W wirtualnym trwa zacięta walka
do ostatnich metrów. To, że wersja
W gminie Łubianka rozpoczęto przyjmowanie komputerowa jest atrakcyjniejsza –
zapisów chętnych do udziału w III Mistrzostwach dla fanów kresek jest oczywiste.
Są kluby zrzeszające miłośników
Gminy w Kreski tej konkurencji, są poważne zawo-
dy ligowe. Są treningi i starty. Jest
Robert Kamiński | fot. Adam Zakrzewski konkretny, ścisły regulamin. Jest
walka, odpuszczania nie ma. Każdy
zawodnik daje tu z siebie wszystko.
Dwie poprzednie edycje tych
zawodów cieszyły się w Łubiance
dużą popularnością. Z pewnością
nie inaczej będzie i tym razem.
Regulamin zawodów zostanie
ogłoszony już po zamknięciu listy
uczestników (najprawdopodobniej
będzie identyczny z tym, jaki obo-
wiązywał w latach ubiegłych).
W mistrzostwach obowiązywać
będzie odmiana gry „Żużel 2001”,
prędkość 4. (wersja ta jest dostępna
na stronie internetowej www.kre-
ski.liga.torun.pl). Od wielu lat gmina Łubianka westycji na drogach powiatowych.
szybko poprawia stan techniczny W bieżącym roku zostały wyko-
Zawody odbędą się, o ile zgłosi
dróg lokalnych. Rok 2017 przy- nane dwie takie inwestycje realizo-
się do udziału minimum 16 chęt-
nosi kolejne pozytywne zmiany wane w partnerstwie. Są to ul. gen.
nych. Wiek uczestników to mi- w tym zakresie. Łączna długość Andersa w Wybczu i ul. Armii Kra-
Zawody odbędą się 8 grudnia. ści (w pierwotnej wersji nie były to nimum 15 lat. Przyjmowani będą dróg zmodernizowanych na tere- jowej w Wybczyku oraz ul. Zam-
Już teraz przyjmowane są zapi- motory, ale kreski – stąd nazwa). w pierwszej kolejności mieszkańcy nie gminy wyniesie w tym roku kowa i ul. Przedzamcze w Zamku
sy. Miejsce spotkania: świetlica Podobnie jak w prawdziwym żuż- gminy Łubianka. W przypadku je- ok. 8 km. Bierzgłowskim. Aktualnie trwają
w Przecznie (tymczasowa siedzi- lu rywalizuje tu 4 zawodników na śli nie zapisze się ich 16, do grupy prace modernizacyjne na ul. Mig-
ba Gminnej Biblioteki Publicznej dystansie 4 okrążeń. Zwycięzca zostaną dokooptowani mieszkań- - W ostatnim czasie nową, asfal- dałowej w Pigży, a ich zakończenie
w Łubiance). Dokładna godzina otrzymuje 3 pkt., drugi zawodnik 2 cy innych gmin z listy rezerwo- tową nawierzchnię uzyskała m.in. nastąpi jeszcze w listopadzie. W ten
rozpoczęcia zawodów zostanie pkt., trzeci 1 pkt., ostatni zostaje bez wej. Decyduje kolejność zgłoszeń. ul. bp. Jana Chrapka w Warsze- sposób ok. połowa z 170 km dróg
podana w późniejszym terminie punktu. Chętni zobowiązani są podać: imię, wicach – mówi wójt gminy Jerzy gminnych będzie posiadała na-
(będą to godziny przedpołudnio- Wydawałoby się, że to gra dla nazwisko oraz miejsce zameldowa- Zająkała. - Szerokość drogi wraz wierzchnię asfaltową.
we). miłośników żużla. Nic podobnego. nia. Adres składania zgłoszeń: kre- z poboczami wynosi ponad 5 m - Jak widzimy, przed samorzą-
W kreski grają często ci, którzy na ski_lubianka@interia.pl. Termin i zapewnia bezpieczne używanie dem lokalnym wciąż stoją ambit-
Kreski to gra komputerowa imi- prawdziwej żużlowej arenie nawet upływa 15 listopada. Zawody orga- mieszkańcom. ne wyzwania dalszej modernizacji
tująca żużel. Na pokazanym z lotu nie byli. nizuje Gminna Biblioteka Publicz- Gmina Łubianka ma również dróg lokalnych – dodaje Jerzy Za-
ptaka torze ścigają się motocykli- Przed monitorem zasiadają na w Łubiance. swój istotny udział w realizacji in- jąkała.
Poza Toruń . 10 listopada 2017
ZŁAWIEŚ WLK. 19

Poloneza zacząć czas
Śpiewy, skrzypki i harmonie. Wirujące kolorowe suknie. Tu oberek, tam zaś mazur.
Kawał dobrego serca
Idea wolontariatu jest prosta: po prostu pomagać.
Nie oglądając się na zysk. Bo zysku tu nie ma. Czasem
Folklor jak się patrzy tylko czyjeś dobre słowo
Robert Kamiński | fot. nadesłane Statuetki Toruńskich Aniołów W tym roku młodzi ludzie
wręczono już po raz 12. W kate- z Górska mieli możność wykazać
gorii regionalnej otrzymał ją ks. się szczególnie. Gwałtowne wi-
Paweł Nowogórski, dyrektor Cen- chury i ulewy, jakie przeszły nad
trum Edukacji Młodzieży im. ks. naszym województwem w sierp-
Jerzego Popiełuszki w Górsku. niu, otworzyły przed chętnymi do
niesienia pomocy szerokie pole do
Organizatorem festiwalu popisu.
„Anielskie Spotkania w Toruniu” - Po prostu rwali się, by coś
jest Katolickie Stowarzyszenie „Ci- robić – dodaje ks. Nowogórski. –
vitas Christiana”. Organizowane od Czynnie brali udział, pomagając
wielu już lat przedsięwzięcie ma ludności gminy naprawić szkody,
na celu propagowanie idei wolon- jakie wyrządziła natura. Niektórym
tariatu. Idzie o to, by honorować musiałem wręcz uczestnictwa od-
osoby czy organizacje, które bezin- mówić, bo byli zbyt młodzi i sami
teresownie pomagają innym. Tych wymagaliby opieki.
„innych”, potrzebujących wsparcia, Czyli to tradycyjne narzekanie
jest mnóstwo. Wystarczy rozejrzeć na „dzisiejszą młodzież”, jakie od
się dookoła. zawsze jest udziałem starszych,
- Chcemy pokazywać osoby, w tym akurat przypadku nie ma ra-
instytucje, które dzielą się swo- cji bytu?
im sercem z drugim człowiekiem, - Zewsząd słychać, że młodzież
tym najbardziej potrzebującym, współczesna jest zepsuta, nic nie-
Festiwal rozpoczął tradycyjny polski polonez. który czasem nie ma siły poprosić warta – mówi ks. Nowogórski. – Ja
mam zgoła inne doświadczenia. Na

‘‘
o pomoc – mówił w czasie uroczy-
V Wojewódzki Festiwal Zespołów spodynie z Koronowa, Melodia ze z Kaszub. Jego członkowie uczyli stej gali wręczenia To-
Śpiewaczych i Folklorystycznych Złejwsi Małej. Gościnnie wystąpił nas abecadła swojego języka. Moż- ruńskich Aniołów Piotr
odbył się w Gminnym Ośrodku Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” na sobie wówczas uświadomić, jak Hoffmann z Katolickiego
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej z Chełmińskiego Domu Kultury wiele różnorodnych kultur i trady- Stowarzyszenia „Civitas
21 października. w Chełmnie. Zaprezentowały się cji kryje się w tym jednym słowie: Christiana” w Toruniu.
grupy łącznie z trzech powiatów: Polska. Młodzi ludzie z Cen-
Wśród zaproszonych gości byli: bydgoskiego, toruńskiego, cheł- Wszystkie zespoły otrzymały na trum Edukacji Młodzie-
wicestarosta toruński Andrzej Sie- mińskiego. zakończenie pamiątkowe statuetki ży w Górsku zajmują się Z
ewsząd słychać , że
mianowski, wójt gminy Zławieś - Czas płynie nieubłaganie – i dyplomy. wolontariatem od lat.
Wielka Jan Surdyka, zastępca wój- mówi Maria Karpińska, dyrektorka Jak przystało na imprezę ju- Form, w jakich się udzie- młodzież współczesna jest ze -
GOKiS-u w Złejwsi Małej, inicja-
ta Krzysztof Rak, przewodniczący
Rady Gminy Piotr Pawlikowski, torka i pomysłodawczyni imprezy.
bileuszową, rozpoczęła się ona
i zakończyła symbolicznie. Począt-
lają, jest wiele. Pomagają
,
przyjezdnym, którzy nie psuta nic niewarta . Ja mam
– Pamiętam, że niedawno zaczyna-
prezes Stowarzyszenia Zespołu
liśmy organizację pierwszego festi-
kiem był mocny akord w rytmie znają regionu. Oprowa- zgoła inne doświadczenia
dzają po muzeach, poka-
.
Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” poloneza: w pierwszą parę poszli
walu, a tu już pięć lat zleciało. Nie pomysłodawczyni festiwalu Maria zują, opowiadają. Pracu-
Elżbieta Kornaszewska-Rogacka,
wiadomo kiedy. Obchodzimy za- ją także na rzecz swoich
a także Katarzyna i Maciej Juraso- Karpińska z wicestarostą toruń-
tem nasz pierwszy skromny jubile- mieszkańców. W kinie organizują każdym kroku widzę ich szczere
wie z ziemi warmińsko-mazurskiej. usz. Stąd specjalnie przygotowany skim Andrzejem Siemianowskim.
Pomysłodawczynią i inicjatorką Zakończono festiwal wspólnym maratony filmowe, w teatrze przy- zaangażowanie. Chcą się spotykać,
na tę okazję tort. gotowują spektakle. Organizują udzielać. Dawać komuś swój czas.
przedsięwzięcia jest Maria Karpiń- Intencją organizatorów jest róż- pokrojeniem jubileuszowego tortu.
rozgrywki sportowe (w najbliż- Wspierać tych, którzy tego potrze-
ska. To ona przed pięcioma laty norodność. O to dbają szczególnie: - Wszystkim, którzy pomagali
szym czasie, w grudniu, planowany bują. Oni tworzą to niepowtarzalne
powołała do życia festiwal, który aby zapraszać zespoły z różnych i przyczynili się do nadania blasku jest w Górsku kolejny turniej tenisa dzieło. Jestem tą postawą zbudowa-
dziś już obchodzi 5. rocznicę swego części Polski. naszemu festiwalowi, serdecznie stołowego). Widać ich na pikni- ny. Ich bezinteresownością.
istnienia. - Chcemy się przede wszystkim dziękuję – podsumowuje Maria kach rodzinnych. Szklana statuetka anioła stanęła
W tym roku do udziału w fe- poznawać – dodaje Maria Karpiń- Karpińska. – Cieszę się, że mam - Tak pracują od lat – mówi ks. w gablocie w Centrum Edukacji
stiwalu zaproszenie przyjęły nastę- ska. – Różnorodność jest wartością wokół siebie tylu entuzjastycznych Paweł Nowogórski, dyrektor Cen- Młodzieży w Górsku.
pujące zespoły: Jutrzenka z Czer- samą w sobie. Bardzo nas cieszy, że ludzi, którym nie brak zapału i po- trum Edukacji Młodzieży im. ks. - To dowód, że ktoś zauważył
nikowa, Wspomnienie z Małej przyjeżdżają do nas zespoły z róż- mysłów. Wiem, że wartością samą Jerzego Popiełuszki w Górsku. – dobro – podsumowuje ks. Nowo-
Nieszawki, Harmonia z Górska, nych stron i prezentują to, co mają w sobie jest to, że możemy poznać Wyróżnienie tych młodych ludzi, górski. – I tak jest. Czasem odnoszę
Solecczanie z Solca Kujawskiego, do zaoferowania najlepszego. I nie i zaprzyjaźnić się z tymi, którzy po- jak sądzę, było tylko kwestią czasu. wrażenie, że oni są rzeczywiście jak
Łubianioki z Łubianki, Łocho- chodzi wyłącznie o muzykę. W ze- dzielają nasze muzyczne pasje. Do Ta nagroda ze wszech miar im się aniołowie.
wianie z Łochowa, Wesołe Go- szłym roku był na przykład zespół zobaczenia za rok! należała. (RK)
REKLAMA

Poza Toruń . 10 listopada 2017
20 WLK. NIESZAWKA i CZERNIKOWO

Zachwytom nie było końca
Nowoczesne, doskonale wyposażone i przyjazne – takie określenia padały wielokrotnie
w trakcie uroczystego otwarcia nowej placówki edukacyjnej w gminie Wielka Nieszawka
fot. Łukasz Piecyk
Pod koniec października oficjal- okazją do odznaczenia Brązowym
nie otwarto publiczne przedszko- Krzyżem Zasługi za działalność na
le w Małej Nieszawce. Sześciood- rzecz społeczności lokalnej Bro-
działowa placówka dla 150 dzieci nisławy Masłowskiej, wieloletniej
zrobiła wrażenie na uczestnikach dyrektorki Szkoły Podstawowej
uroczystości. w Małej Nieszawce.
- W środowisku szkolnym ce-
Przedszkole funkcjonuje od niona jest za kompetencję, rzetel-
września. To nowoczesny budynek ność, sumienność, lojalność, od-
z węzłem kuchennym warty ponad danie i zaangażowanie – czytamy
4,6 mln zł. w uzasadnieniu wniosku o odzna-
- Oddajemy doskonale wypo- czenie złożonym przez samorząd
sażony i profesjonalnie wykonany gminy Wielka Nieszawka. - Współ-
obiekt – mówił na otwarciu Ka- pracuje z organizacjami i instytu-
zimierz Kaczmarek, wójt gminy cjami działającymi w środowisku
Wielka Nieszawka. – Dołożyliśmy Zanim gospodarze i goście wydarzenia przecięli symboliczną wstęgę, dzieci przedstawiły program lokalnym.
wszelkich starań, aby było to pięk- artystyczny. Treść całego uzasadnienia od-
ne miejsce, gdzie nasze dzieci będą dziękować wszystkim osobom, sko-pomorski. szych etapach edukacji. czytała Agnieszka Gołębiowska,
czuły się bezpiecznie i komforto- dzięki którym mogę pełnić rolę dy- - Widziałem różne obiekty W gminie Wielka Nieszawka sekretarz gminy. Odznaczenie
wo. Wierzę, że przygotowanie naj- rektora w takim pięknym budynku oświatowe, ale ten jest zaprojekto- stopniowo przybywa mieszkańców. w imieniu prezydenta Andrzeja
młodszych mieszkańców gminy do – przyznała. - Ostatnia prosta łatwa wany z wyjątkowym rozmachem Nowe przedszkole to efekt ich ocze- Dudy wręczył Józef Ramlau.
samodzielności będzie odbywało nie była. Zastanawialiśmy się, czy gwarantującym sporą przestrzeń. kiwań. Punktem kulminacyjnym
się z poszanowaniem tradycji i ze dzieci będą czuły się jak w domu Dzieci są największym skarbem, - Mamy nadzieję, że zarówno otwarcia były oczywiście występy
świadomością dziedzictwa, aby wy- i czy przedszkole zadowoli rodzi- a wychowanie przedszkolne jest nie dzieci, jak i ich rodzice będą za- przedszkolaków. Wszystkie grupy
rosły one na dumę naszej społecz- ców. Na sukces musimy jednak do zastąpienia. dowoleni z końcowego rezultatu – przygotowały program artystycz-
ności i ojczyzny. zapracować, ale dzisiaj wiemy, że Głos zabrali m.in. Mirosław dodał Ireneusz Śmiechowski, prze- ny, który zaprezentowały zgroma-
Po swoim przemówieniu wójt będziemy starać się z całych sił, aby Graczyk, starosta toruński, oraz wodniczący Rady Gminy. – Wiele dzonej publiczności. Nie zabrakło
przekazał Barbarze Mrugalskiej, dzieci miały ochotę tutaj przycho- Maria Mazurkiewicz, kujawsko- dyskutowaliśmy na ten temat jesz- oficjalnego przecięcia wstęgi oraz
dyrektorce przedszkola, symbolicz- dzić. -pomorska wicekurator oświaty, cze przed budową, a teraz mamy zwiedzania nowoczesnego przed-
ny klucz. Zachwytu obiektem nie krył Jó- która zwróciła uwagę na dużą rolę piękny efekt tych wszystkich prac. szkola.
- Jest mi niezmiernie miło po- zef Ramlau, wicewojewoda kujaw- wychowania oraz nauki na pierw- Otwarcie przedszkola było także (AS)

Wczesnopiastowska perła Zmagania
rzyszenie „Czyż-nie” postanowiło
zadbać o przywrócenie tego miej-
sca mieszkańcom i to nie tylko

przy stole
jako atrakcji historycznej.
- Nie ulega wątpliwości, że jest
to miejsce szczególne – mówi Da-
Grodzisko Steklin-Niedźwiedź zaczyna powoli wracać do świadomości riusz Chrobak, prezes stowarzy-
mieszkańców powiatu toruńskiego dzięki wysiłkom stowarzyszenia „Czyż-nie” szenia. – Chcemy, aby stało się
atrakcją nie tylko dla archeologów, W niedzielę 19 listopada w sali
Robert Kamiński | fot. nadesłane gimnastycznej Szkoły Podstawo-
ale dla wszystkich.
17 października stowarzyszenie wej w Osówce zostanie rozegrany
turniej tenisa stołowego, który bę-
zorganizowało w grodzisku śre- dzie inauguracją III edycji Grand
dniowieczny festyn. Atrakcji było Prix Osówka.
co niemiara: gry i zabawy ple-
bejskie, pokazy strzelania z łuku, - Rywalizacja zyskała już nie-
warsztaty wiosłowania łodzią Wi- małą renomę– twierdzi Piotr Kali-
kingów. Była również lekcja śre- nowski, organizator. – Przyjeżdżają
dniowiecznej kaligrafii i pisania do nas osoby nie tylko z gminy czy
gęsim piórem. powiatu, ale z całego województwa.
- Podobne wydarzenia organi- Oczywiście, z czego bardzo się cie-
szymy, najbardziej liczna jest grupa
zowaliśmy już wcześniej – dodaje zawodników zamieszkałych w gmi-
Dariusz Chrobak. – Były warsz- nie Czernikowo. W poprzednich
taty malarskie oraz Noc Kupały. latach mieliśmy ok. 40 graczy, teraz
W przyszłym roku zamierzamy spodziewamy się jeszcze większej
stworzyć tu wioskę średniowiecz- frekwencji.
ną, swego rodzaju namiastkę Cykl Grand Prix składa się z sze-
Biskupina. Chcemy także, by za- ściu odsłon, w terminie od listopa-
brzmiała nad jeziorem Steklin mu- da do kwietnia włącznie. W każdym
zyka średniowieczna. Marzy nam z miesięcy zorganizowany zostanie
się, by można było tu pojeździć jeden turniej.
Grodzisko było do tej pory całkowicie zapomniane. - Będziemy grać tzw. systemem
konno lub wziąć udział w warsz- rosyjskim, czyli do trzech wygra-
tatach pisarskich, tkackich, kowal- nych setów – informuje organi-
Jezioro Steklin leży ok. 30 km na mnóstwo tajemnic, które ciągle badań archeologicznych jeziora skich, rękodzielniczych. By każdy zator. – Zapraszamy wszystkich:
południowy wschód od Torunia czekają jeszcze na swoje odkry- udało się odkryć wczesnośrednio- mógł na przykład sprawdzić się kobiety, mężczyzn, oldboyów, a na-
na granicy gmin Czernikowo cie. Wiele z nich pochodzi nawet wieczne umocnienia linii brzego- w konkursie rzutu siekierą. Krótko wet niepełnoletnich, którzy muszą
i Kikół. Nad jego brzegiem leży sprzed tysiąca lat. wej, a także łódź-dłubankę dato- mówiąc, by dawną świetność tego mieć jednak pisemną zgodę od
grodzisko Steklin-Niedźwiedź. O wczesnośredniowiecznym waną na koniec IX w. Znaleziono średniowiecznego zabytku regio- rodziców. Zaletą naszego Grand
Miejsce niemal całkowicie zapo- zespole osadniczym, którego cen- również wiele militariów w po- nu przyswoić mieszkańcom jako Prix jest możliwość uczestniczenia
miejsce historyczno-warsztatowo- w danym turnieju, nawet jeśli nie
mniane, a jednak niezwykle in- trum stanowi gród w Steklinie, staci grotów i toporów z XI-XII występowaliśmy we wcześniejszych
teresujące. Nie tylko dla miłośni- pisano już w XII-wiecznym „Fal- w. Innym spektakularnym odkry- -zabawowe. rywalizacjach.
ków historii średniowiecza. syfikacie mogileńskim”. Gród po- ciem było natrafienie na naczynia Projekt podjęty przez Czerni- Więcej informacji na temat III
chodzi z VII-VIII w. W średnio- ceramiczne pochodzące z przeło- kowskie Stowarzyszenie „Czyż- edycji Grand Prix Osówka moż-
Mowa o obszarze historycznym wieczu był to jeden z najgęściej mu epok brązu i żelaza. A zatem -nie” realizowany jest w ramach na znaleźć na stronie internetowej
ziemi dobrzyńskiej. Sam zbiornik zaludnionych terenów ziemi do- znacznie starszych. powiatowego budżetu obywatel- czernikowo.pl.
jeziora oraz tereny wokół kryją brzyńskiej. W czasie podwodnych Obecnie Czernikowskie Stowa- skiego. (KŻ)
Poza Toruń . 10 listopada 2017
HISTORIA 21

Dawno, dawno temu…
mówi prof. Marcin Wiewióra, kie- zamku czeka jeszcze na odkrycie.
rownik Zakładu Archeologii Ar- - Teren rzeczywiście był nie-
chitektury Instytutu Archeologii wielki, ale z punktu widzenia na-
UMK. – Na pojedyncze znaleziska szego projektu badania dały nam
reliktów kultury łużyckiej natyka- mnóstwo pozytywnych efektów
liśmy się już wcześniej w pobliżu – wyjaśnia prof. Wiewióra. – Po-
Zamek krzyżacki w Zamku Bierzgłowskim to jeden z najlepiej zachowanych śre- samego zamku, w odległości 200- twierdziliśmy istnienie jednego
dniowiecznych obiektów tego typu w Polsce. Ciągle jeszcze kryje w sobie wiele tajem- 500 m od obiektu.
Odkrycie reliktów kultury łu-
skrzydła zamku, którego już nie
ma. Podobnie bardzo dużo wnio-
nic. Niektóre są starsze od samego zamku o tysiące lat życkiej było jednak dla uczonych sły badania rozwarstwienia chro-
dużym zaskoczeniem. Nie tego nologicznego murów. Napotka-
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk bowiem szukali. Projekt dotyczył nie śladów kultury łużyckiej było
odnalezienia najstarszych śladów oczywiście odkryciem znaczącym,
osadnictwa krzyżackiego, a także ale nie oznacza to oczywiście, że
poznania, w jaki sposób powsta- teraz rozkopiemy cały teren zam-
wał sam zamek. Źródła pisane są ku. Od tego się w dzisiejszej ar-
w tym względzie fragmentarycz- cheologii odchodzi. Współczesne
ne i bardzo jednoznaczne. Praw- badania przeprowadzane są w ten
dopodobnie uprzednio w miej- sposób, by działać jak najmniej
scu, w którym wznosi się Zamek inwazyjnie. Stosuje się metody np.
Bierzgłowski, istniał gród pruski. magnetometryczne, by jak naj-
Następnie w jego miejscu wznie- mniej niszczyć łopatą.
siono drewnianą warownię, którą Na tym właśnie polega specy-
rycerze Zakonu Najświętszej Ma- fika pracy w takich miejscach jak
rii Panny zbudowali w początkach Zamek Bierzgłowski, na obiektach
XIII w. I dopiero na jej pozostało- dobrze zachowanych. Inaczej pra-
ściach wybudowano zamek właści- cuje się w ruinach, gdzie można
wy. w każdej chwili dotrzeć dosłownie
- W przypadku Zamku Bierz- wszędzie.
głowskiego jesteśmy w o tyle kom- - Z naukowego punktu widze-
fortowej sytuacji, że doskonały nia to spore zaskoczenie – mówi
stan jego zachowania pozwala ks. Zbigniew Wawrzyniak, dyrek-
nam na prześledzenie etapów jego tor Diecezjalnego Centrum Kul-
budowy – dodaje prof. Wiewióra. tury w Zamku Bierzgłowskim.
– I to się udało. Paradoksem jed- – Niestety nie mogę na ten te-
nak jest to, że w czasie badań nie mat powiedzieć więcej, ponieważ
natknięto się na ślady najstarszej szczegółowy raport w tej sprawie
budowli krzyżackiej – z lat 30. XIII otrzymam dopiero pod koniec li-
w., za to odkryto znacznie starszą stopada.
kulturę łużycką. Projekt, w ramach którego
Odnalezione przez archeolo- prowadzono prace archeologicz-
gów fragmenty ceramiki naczy- no-architektoniczne w Zamku
Naukowcy z Instytutu Arche- na fragment wału ziemnego będą- chodzi od popielnic (urn), w któ- niowej użytku codziennego będą Bierzgłowskim, nosił nazwę „Ca-
ologii UMK w Toruniu dokonali cego elementem obronnym pew- rych składano zwłoki po ciałopa- teraz badane przez ceramologów, stra Terrae Culmensis – na ru-
znaczącego odkrycia: w Zamku nej budowli. Wał nie pochodził leniu. Do kultury łużyckiej zalicza którzy określą, czym dokładnie bieży chrześcijańskiego świata.
Bierzgłowskim natknęli się na jednak, jak początkowo sądzono, się m.in. osada w Biskupinie. one były (talerze, kubki itp.). Jed- Interdyscyplinarne badania nad
ślady grodu należącego do kultu- ze schyłkowej epoki średniowie- W czasie prowadzonych je- nak już na podstawie pobieżnego warownym budownictwem zako-
ry łużyckiej. W październiku ar- cza, ale okazał się znacznie starszy. oglądu można z całą pewnością nu krzyżackiego w świetle źródeł
cheolodzy odsłonili wał ziemny Przynależy do kultury łużyckiej sienią tego roku badań odkryto stwierdzić, że mamy do czynienia archeologiczno-architektonicz-
sprzed ok. 3 tys. lat. (średnia i młodsza epoka brązu fragmenty naczyń ceramicznych z kulturą łużycką. nych, historycznych i przyrodni-
oraz wczesna epoka żelaza). należących właśnie do kultury łu- Prace prowadzone były na nie- czych”. Był to kolejny etap projektu
W czasie badań zamku krzy- Kultura łużycka (1300-400 życkiej. wielkim terenie: na dziedzińcu po zakończeniu prac na zamkach
żackiego w miejscowości Zamek p.n.e.) należy do tzw. kręgu kultur - Były już sygnały, że podobne zamku i między murami a fosą. To krzyżackich w Starogrodzie i Uni-
Bierzgłowski badacze natknęli się pól popielnicowych. Nazwa po- znalezisko może mieć miejsce – może sugerować, że wiele tajemnic sławiu.
REKLAMA

Poza Toruń . 10 listopada 2017
22 REGION

Tak tu pusto i cicho
Plac budowy komisariatu w Dobrzejewicach świeci pustkami. Wykonawca
porzucił inwestycję. Budynek nie zostanie oddany na czas
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk

Inowrocławska firma Inenergia projektu sfinansowało Starostwo wano na koniec października tego w Bydgoszczy. – Prawdę mówiąc, wyłoniony został w drodze proce-
wycofała się z podpisanych wcze- Powiatowe w Toruniu. Była to kwo- roku. nigdy wcześniej nie mieliśmy do dury przetargowej – dodaje Moni-
śniej umów. Rozpoczęła budowę ta w wysokości 72 tys. zł. Pozwole- Nadszedł listopad, a finału robót czynienia z podobną sytuacją. Nie ka Chlebicz. – Z uwagi na zaistniałą
nowego Komisariatu Policji w Do- nie na budowę uzyskano w kwiet- nie widać. I wiadomo już, że nastą- mogliśmy tego oczywiście długo sytuację konieczne było ogłoszenie
brzejewicach, ale jej nie skończy. niu 2015 r. pi to nieprędko. tolerować. Próby skontaktowania nowego zamówienia publicznego
Nie wiadomo z jakich powodów. Komisariat ma objąć swoim - Od pewnego czasu budowa się z firmą nie dały żadnych rezul-
zasięgiem gminy Lubicz, Obrowo stoi w miejscu – mówi Andrzej tatów. Byliśmy zmuszeni wejść na dotyczącego dokończenia tej inwe-
Główny wykonawca inwestycji, i Czernikowo. Wieczyński, wójt gminy Obrowa. teren budowy, zrobić inwentaryza- stycji. Termin składania ofert upły-
firma Inenergia z Inowrocławia, Wartość nowego obiektu to po- – Krążą różne spekulacje na ten te- cję i rozwiązać umowę. nął 9 listopada.
została wyłoniona w toku prze- nad 8,3 mln zł. Koszty pokryć ma mat. Najprawdopodobniej zmieni Nie znamy zatem odpowiedzi Nie ulega zatem wątpliwości,
targu. Umowę na budowę nowe- w całości budżet Policji. się wykonawca. Nic bliższego, poza na pytanie, dlaczego inowrocław- że dzień zakończenia budowy ko-
go komisariatu w Dobrzejewicach Zaplanowano, że w nowym ko- pogłoskami, powiedzieć na ten te- ska firma opuściła plac budowy. mendy w Dobrzejewicach zostanie
podpisano we wrześniu 2015 r. po- misariacie pracować będą policjan- mat w chwili obecnej nie potrafię. Również redakcyjne próby skon- odsunięty w czasie. I póki co nikt
między Komendą Wojewódzką Po- ci z Komisariatu Policji w Lubiczu. W rzeczy samej: od kilku ty- taktowania się z wykonawcą spełzły nie potrafi powiedzieć, kiedy to na-
licji w Bydgoszczy a prezesem firmy Również tam ma zostać przeniesio- godni jedynym pracownikiem na na niczym. Z pytaniem „co dalej” stąpi.
Inenergia. Podpisy złożono w obec- na baza kynologiczna (psów poli- placu budowy jest… listopadowy zwróciliśmy się do Komendy Wo-
ności samorządowców. - Dziś nie jesteśmy w stanie od-
cyjnych) Komendy Miejskiej Policji wiatr. jewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
Gmina Obrowo w 2013 r. prze- w Toruniu. - Pewnego dnia pracownicy po która przeznaczyła przecież na in- powiedzieć na pytanie, kiedy budo-
kazała w postaci darowizny działkę Powierzchnia budynku wyno- prostu przestali przychodzić do westycję ponad 8 mln zł. wa zostanie ukończona, chociażby
wielkości 0,5 ha pod budowę przy- sić ma ponad 1200 m2. Komisariat pracy – wyjaśnia podinsp. Monika - Na początku sierpnia odstą- z uwagi na trwające procedury wy-
szłego komisariatu. Koszty związa- zatrudniać będzie ok. 70 pracow- Chlebicz, rzecznik prasowy Ko- piliśmy od umowy z dotychczaso- łonienia nowego wykonawcy – do-
ne z opracowaniem dokumentacji ników. Zakończenie prac zaplano- mendanta Wojewódzkiego Policji wym wykonawcą budowy, który daje rzecznik policji.
REKLAMA

Wójt Gminy Obrowo
zamieszcza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych
w dzierżawę, w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
będących własnością Gminy Obrowo.

Lp. Obręb Oznaczenie Powierzch- Nr księgi
ewidencyjny geodezyjne nia wieczystej
( numer działki) w ha KW
372/1 6,3113 TO1T/00040599/7
1. Obrowo

126/3 (część) 0,8047 TO1T/00032236/6
2. Skrzypkowo

126/3 (część) 0,1900 TO1T/00032236/6
3. Skrzypkowo

199/1 2,29 TO1T/00036126/0

4. Osiek nad 208/2 TO1T/00036122/2
Wisłą
208/3

110/5 0,0743 TO1T/00035492/9
5. Brzozówka

215/1 0,4800 TO1T/00010518/7
6. Zębówiec

Wysokość czynszu dzierżawnego i wadium będą zamieszczone
w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Obrowie, pok. nr 35, Tel. (56)678 60 22 wew. 162

Poza Toruń . 10 listopada 2017

Related Interests