You are on page 1of 3

SAKfNAME

z perevlerde ise birinci hanenin son bir arand anladmaktadr. ran ve Trk ede- iin yazd, yedierbeyitlik yedi bentten
blm -bu blm ilk otuz ikinci zaman- biyatlarnda saklnameler genellikle aruz oluan terciibendi, ikiyle ilgili kavram ve
dan sonra geri kalan on alt zamandr vezninin mtekarib bahrinde "feOin fe- motifleri bir araya toplamas bakmndan
mlazimedir. Fakat farkl ekilde olanlara Oln feuln feOI" veya "feOin feOin fe- bir saklname kabul edilebilir. Bu manzu-
da rastlamak mmkndr. Eski devirler- Gln feuln" kalbyla yazlmtr. menin dili ve konunun ileni biimi Trk
de dier byk usullerin ounda olduu arab ve arap meclislerini rindane ifa- edebiyatnda daha nce bu trde eserler
gibi sakil usul de sonraki zamanlara g- delerle anlatan saklnamelerin yannda bu yazld izlenimi vermektedir. XV. yzylda
re daha sade ve uzun darblar ihtiva eder- konulan tasavvufi olarak ileyenler de var- aatay airi Ali ir Nevai'nin 458 beyitlik
ken zamann ilerleyii ve name fikir ve dr. Bunlarda arap ilahi ak. sarholuk Siikiniime'si trn gei dnemi eserle-
yapsnda meydana gelen deiimlerin de vecd halini temsil eder. ki ve ikiye bal ri arasnda saylr.
tesiriyle bu vurularn bazlar paralara haller evresinde lm hatrlama. t. Sak!name trnn Anadolu'daki yeni bir
ayrlarak velvelelendirilmitir (bunlar e hikmet gibi konularn da ilendii bu eser- hviyete brnm, mstakil bir eser ha-
kil zerinde belirtilmitir). lerde rindane bir eda ile varlk meselesi lini alm ilk baarl rnei Edirneli Reva-
Numan Aa'nn evkefza. Benli Hasan zerinde durulur. Meyhane ihtiraslardan ni'nin (. 930/1524) retniime'sidir. Yavuz
Aa'nn rast. Sadk Aa'nn arazbar pe uzak ak ve evk dolu bir yer olup ak ara Sultan Selim'e sunulan 694 beyitlik bu eser-
revleri; Ebubekir Aa'nn. "em-i siyehin bn sunan pir-i mugan meyhanenin mr- de tevhid. mnacat. na't. sebeb-i te'lif ve
afet-i mekkareliinden" msrayla bala id-i kamilidir. Burada arap (mey), insa- Sultan Selim'e dair iki kasideden sonra asl
yan yegah kar; Hafz Post'un. "Dil verdim nolunu maddi alemin skntlarndan kur- konuya geilir. arabn bulunuu, nitelik-
ol periye nihan grdm gibi" msrayla taran ve onu ebedi varlk makamna ula leri, iki meclislerinin baz unsurlar, ye-
balayan neva. Zekai Dede'nin. "Peyman- tran aktr. Tusavvufi sak!namelerde mey- mekler ve bu meclislerdeki sohbet adabn
dilberana inanmam kefil ile" msrayla ba hane, sarho, sak!, eng. def, ney gibi ke- dan bahsedilir. XVI. yzylda kaleme al
layan uak. Hamparsum Limonciyan'n, limeler yannda airlerin kulland dier nan sak!nameler arasnda Hayret~nin Sii-
"Zlfn perian etmi serv-i revanm ge- kavram ve motiflerin hemen hepsi gr- kiniime'si ( 02 beyit). Fuzuli'nin SJp.nii-
liyor" msrayla balayan rast besteleri bu nen anlamlan dnda tasavvufi bir mana- me (He~-cli.m, 327 beyit. Farsa) iinde yer
usulle llm eserlerden bazlardr. ya brnr. alan sak!name tarz beyitlerle Beng Ba-
BBLYOGRAFYA : Sak!nameler mstakil olarakyazld gi- de (doksan yedi beyit) ve Leylii v Mec-
Tanburi Cemil Bey, Rehber-i Msikf, stanbul bi mesnevi trndeki eserlerin bir bl- m1n'u (krk dokuz beyit), reti Mustafa'- .
1321, s. 103-104; Suphi Ezgi, Nazarf-Amelf Trk m veya divanlar iinde terkibibend, ter- nn terciibendi (elli iki beyit). Fevri'nin di-
Musikisi, stanbul 1935, il, 145-153; smail Hak-
ciibend ve kaside gibi manzumeler eklin vanndaki "Sahbaname"si (elli be beyit).
k zkan, Trk Msikisi Nazariyat ve Usulle-
ri Kudm Velvele/eri, stanbul 2006, s. 779- de de bulunabilir. slam ncesi Arap ede- Talcal Yahya'nn krk sekiz beyitlik mes-
785; Sadettin Heper, "Trk Musikisinde Usul- biyatnda "hamriyyat" adyla anlan ve a nevisi, Bursal Cinani'nin Cilii'l-kul.b',
ler", MM, sy. 347 (1978). s. 14. rab konu alan iirlerin nemli bir yeri var-

i sMAiL HAKc zKAN sa da saklnamelerin mstakil bir tr ola-


rak ortaya k ok sonradan ran'da ger-
r eklemitir. Arap edebiyatnda slfuniyet'in
sAKiNAME arab yasaklayc hkmleri dolaysyla bu
(<1.o~L..) tr ilrlerin yazlmasna uzun sre ara ve- Edirneli Revanrnin retname adl eserinin ilk sayfas
(Sleymaniye Kip., Ali Nihat Tarlan, nr. 69/1)
rilmitir. Fakat Emeviler ve Abbasiler d-
Dou edebiyatlannda
ikili sohbet meclislerini neminde bu manzumelerin yeniden art
ve bunlarla ilgili unsurlan gsterdii bilinmektedir. Arap edebiya-
gerek ve mecazi manasyla tnda bu konuda yazlm en nemli eser,
L anlatan manzume. emseddin Muhammed en-Nevaci'nin (.
859/1455) ran ve Trk edebiyatlarnda bu
Arapa saki ile (iki sunan) Farsa na- sahada birok esere kaynak tekil eden
me (yazl ey, mektup) kelimelerinden olu- lf.albat'l-kmeyt adl kitabdr (bk. NE-
an sakiname divan edebiyatnda iret vAci). Fars edebiyatnda da ok eskiden
meclislerinin adab ile bunlarn unsurlar beri arabn ve arap meclislerinin iirin
olan musiki aletleri. sofra malzemeleri. nemli konularndan olduu grlmekte-
yemekler vb.ni anlatr. Saklnameler ko- dir. Ancak burada da dini endielerle bir
nuyla ilgili folklorik malzemeyi. devrin ah- sre arapla ilgili manzumeler yazlma
lak telakkilerini. deer yarglarn. zevkle- mtr. Acemler, Gazne saraynda yaayan
rini. sanatkarlarn hayat yorumlay bii- airlerin de katksyla ak ve arab ileyen
mini aksettirdikleri gibi airlerin hayat tar- gazel nazm eklini kendi milli zevklerine
z hakknda da bilgi verir. uydurarak gelitirmilerdir.
Saklnamelerden saklliin ok eski bir Trk edebiyatnda saklname trnn
meslek olduu. bezm meclisinde iki sun- ilk rneine Anadolu sahas dnda Hariz-
ma. meclisin adabn dzenleme gibi g- mi'nin Muhabbetniime'sinde rastlanr.
revleri ierdii. ayrca bu meslein gide- Eserde blm sonlarnda ikier beyitle sa-
rek zarafet kazand ve sakilerde zel ye- kiye seslenilir. Ayn dnemde Anadolu sa-
tenekler yannda iir ve musiki bilgisinin hasnda Ahmed-i Dai'nin Emir Sleyman

13
SAKfNAME

Rusuklu eyh Mustafa Beyanl'nin S<lki- Mahmud Paa'nn sak!nameleri bunlardan- Sakinamelerin muhtevasna uygun ya-
name'si, Ali Mustafa Efendi'nin terkibi- dr. Benlizade izzet (Atatrk niversitesi zlm ilk Farsa beyitler Nizami-i Gence-
bendi ve Kalkandelenli Faklri'nin tasavvu- Ktp., M. Seyfettin zege, Agah Sm Levent vl'ye (. 611/1214 l?Jl aittir. Ancak Niza-
fi mahiyetteki 101 beyitlik Sakiname'si Yazmalar, nr. 357), Hznive Sleyman Ce- mi'nin bu beyitleri Fahreddin Es'ad-i Gr-
( Ktp., TY, nr. 4097; Kprl Ktp., Fazl laleddin Molla Bey'in (stanbul 1305) sak!- gani'nin (. 446/1054'ten sonra) sadece iki
Ahmed Paa, nr. 912) saylabilir. Baz ara nameleri ise mesnevi tarzndadr. Hanya- beyti elde kalan bir mesnevisini rnek ala-
trmaclar ise FuzGli'nin bir sak!name a l Nuri (Kastamonu 1325). Selanikli Hami, rak yazd dnlmektedir. lk msta-
iri olduunu ve kendisinden sonraki air Ziver Paa. Trabi ve Ziya Paa'nn terki- kil saklname yazarnn Selman- Saved (.
leri etkilediini sylemektedir. bibendleri; DilsGz Mehmed Emin Tebrizi, 778/1376) olduu gr ise doru deil
XVII. yzylda bu trde yazlm eserle- Keecizade izzet Molla, Namk Kemal ve dir. Hafz-irazi'nin (. 79211390 l?Jl ms-
rin saysnda bir art grlmektedir. Kaf- Bayburtlu Zihni'nin kasideleri ve Nigari'- takil sakiname diye kabul edilen mesnevi-
zade Faizl'nin Sdkindme'si (Sleymaniye nin tasavvufi mahiyetteki sak!namesi yz- si de bu adla anlmam olmaldr. X. (XVI.)
Ktp., Esad Efendi, nr. 3468), Azmizade yln bu trde kayda deer eserleri arasn yzyln balarndan itibaren sakiname t-
Mustafa Hfileti ( Ktp., TY, nr. 4097). Sela- da saylabilir. xx.
yzyln tek sakinamesi
r olgunlam ekliyle daha ok msta-
nikli Esad ve eyh Mehmed Allame Efen- Mehmed Memduh Paa'ya ait olup terki- kil manzumeler olarak yazlmaya balan
di'nin eserleri, Nefl'nin her ikisi de terki- bibend eklindedir. mtr. Bu sebeple mid1-i Razi (. 925/
bibend tarznda Farsa ve Trke iki sa- BBLYOGRAFYA : 15 9) ilk mstakil sak!namenin sahibi ka-
klnamesi, Nevi.zade Atf'nin Aemnma Gibb, HOP, l, 317-346; Browne, LHP, I, 465; bul edilmelidir. rfi-i ira:zl'nin divannda
adyla da bilinen (Sleymaniye Ktp., Fatih, Celiileddin-i Hmayi, Ta.ri/].-i Edebiyyat- ran,
bazlarna gre mstakil bir eser saylan
Tahran 1340, s. 319 vd.; A. Bombaci, Histoire de
nr. 3746) hacimli sak!namesi trn en dik- sak!name vardr. Terciibend veya terkibi-
la litterature turque (trc. 1. Melikoff), Paris 1968,
kate deer rnekleri arasndadr. eyh s. 283; Nihad M. etin, Eski Arap iiri, stanbul bend eklinde olmalarna karlk ayn muh-
lislam Yahya (TSMK. Badat Kk, nr. 1973, s. 86, 91; Abdlkadir Karahan, Eski Trk tevay tadklarndan sakiname kabul edi-
168). Riyazi (Atatrk nive_rsitesi Ktp., M. Edebiyat incelemeleri, stanbul 1980, s. 117-
123; Tunca Kortantamer, Nev'i-zade Atiiyi ve len manzumelerin ilki Fahreddin-i lraki'-
Seyfettin zege, Agah Sm Levent Yazma-
Hamse'si, zmir 1997, s. 154-175; a.mlf., "Sfil<i- ye (. 688/1289) ait olup Vahi-i Bafki'nin
lar, nr. 312), SabGhi (Millet Ktp., Ali Emir!
nfunelerin Ortaya k ve Geliimine Genel Bir "Sak!name" balkl terciibendi eyh Ab-
Efendi, nr. 249), eyhlislam Bahai Meh- Bak'', TDEAD, sy. 2 (1983), s. 81-90; Rdvan
dsselam Peyami-i Kirman! ve birok air
med Efendi, R, Cem'i Mehmed (Ata- Canm, Trk Edebiyatnda Sakiniimeler ve Edir-
neli Revani'nin lretnamesi, Ankara 1998; Ad- tarafndan rnek alnmtr. Peyami-i Kir-
trk niversitesi Ktp., M. Seyfettin ze-
nan Karaismailolu, "ran Edebiyatnda Sfil<inii.- mani'nin terciibendinin vasta beyti, RG-
ge, Agah Srr Levent Yazmalar, nr. 498).
rneler", S Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, sy. hi-i Badadi'nin sakiname zellii tayan
Tffi Ahmed elebi (Sleymaniye Ktp., Ha- 1, Konya 1992, s. 1-9; Ali Osman Cokun, "Sa-
c Mahmud Efendi, nr. 3518), Nazkive TI- klnii.neler ve KafZiide Ffilzi'nin Sfildnfunesi", On-
terkibibendinde ikinci vasta beyti olarak
bi Efendi'nin ( Ktp., TY, nr. 2877) mes- dokuz Mays niversitesi Eitim Fakltesi Der- yer almaktadr.
gisi, sy. 9, Samsun 1994, s. 52-64; Erdoan Ulu- Farsa saklnamelerle ilgili ayrntl bir
nevi tarzndaki saklnameleri, Fehlm-i Ka-
da, "Divan EdebiyatTrlerinden Sfildnfuneler
m'in kasidesi (Beyazt Devlet Ktp., Veliy- alma yapan ve Mey.l].dne isimli bir tez-
ve eyhlislam Bahayi'nin Sfil<infunesi'', Ata-
yddin Efendi, nr. 2673/3), EdirneliAi'nin trk niversitesi Trkiyat Aratrmalan Ensti- kire hazrlayan (telifi: 102811619) Molla
ve Kelim Eyybi'nin terkibibendleri (TSMK. ts Dergisi, sy. 9, Erzurum 1998, s. 49-64; Be- Abdnnebi Fahrzzaman, Nizami-i Gen-
kir nar, "Tfli
Ahmed elebi ve Sfildnfunesi",
Badat Kk, nr. 161) yzyln bu trde- cevl'nin mstakil sakiname sylemedii
Trklk Bilimi Aratrmalan Dergisi, sy. 12,
ki dier rnekleridir. Nide 2002, s. 111-153; J. E. Bencheikh,
ni, kendisinin skendemdme'deki her hi-
XVIll. yzylda sak!name saysnda nem- "Kharnriyya", E/2 (ng.}. v, 998-1009. kayenin sonunda yer alan sak!name muh-
tevasna uygun iki beyti ve baka birka
li lde azalma olmutur. eyhi Mehmed
Efendi'nin mesnevisi yannda (Atatrk ni-
!il RIDVAN CANIM
beyti alarak bir derleme yapp eserine koy-
versitesi Ktp., M. Seyfettin zege, Agah duunu belirtmektedir. Ayn eyi Emir Hs-
Srr Levent Yazmalar. nr. 12) Subhlzade oFARS EDEBYATI. Hamriyyat diye rev-i Dihlevl iin de syleyen ve skender
Feyz~nin sakiname tarznda dzenlenmi adlandrlan arap konulu Arapa ve Fars- ndme'sinden (Ayine-i Skenden) derledii
Mir'dt- Aemnma, Satdndme ve Ik a iirlerin sak!name trne kaynaklk et- beyitleri eserine alan Fahrzzaman, Ha-
name adl eserleri (TSMK, Revan Kk, tii kabul edilmektedir. Ancak sakiname- cG-yi Kirmani'nin Hma v Hmayun
nr. 101). Nevres-i Kam veAyntablAyni' ler hamriyyelerden anlam ve nitelik bak isimli mesnevisinden bir saklname olu
nin sak!nameleri, Yeniehirli Beli ile (S- mndan ayrlr. Daha ok ak konularn i turduunu kaydeder. Fahreddin-i Iraki'-
leymaniye Ktp., Hsrev Paa, nr. 520) eyh leyen hamriyyelere ramen sakinameler nin manzumesini naklederken "o ilahi mey-
Galib'in ( Ktp., TY. nr. 1431) terciibend felsefi, ahlaki ve irfan! tler iermekte- hane sarhounun" sak!name tarznda yaz-
eklindeki manzumeleri trn bu asrda dir. slamiyet'in ran blgesine yaylmasn d terciibendini eref kazandrmas iin
ki belli bal rnekleridir. dan sonra ekillenen yeni Farsa ile iir eserine aldn belirtir, Hafz- irazi'nin
xx. yzylda kaleme alnan sakiname- yazan ilk airlerin rnek ald Arapa man- mesnevisine yer verirken kendi zaman
ler mstakil birer eser olmaktan ziyade zumelerde nemli bir yer tutan a:ap ko- na kadar Hafz'n divannn dnda hibir
genellikle terkibibend veya terciibend tar- nulu iirler Farsa iirde de belirli bir .yere divanda mstakil sakiname grmediini
znda kk manzumelerdir. Hoca Neet sahip olmutur. ran edebiyatnn ilk b- kaydeder ve genellikle onun dneminde
(Atatrk niversitesi Ktp., M. Seyfettin yk airi saylan RGdeki ile (. 329/941) mstakil sak!name yazlmadn, Nizami
zege, Agah Srr Levent Yazmalar, nr. Gazneliler dneminin nde gelen airle ve Hsrev-i Dihlevl gibi davranldn an-
381), Mehmed Dani Bey, Hemdem Meh- rinden MenGihr1 bu alanda isim yapm latr. Ayrca mstakil sakiname syleme-
med Said elebi, Kazm Paa ve Tayyar kiilerdir. nin kendi dneminde yaygn olduunu ve

14
SALA

herkesin silklname sylediini ilave eder. tadr. ada Fars iirinde de birka saki- tirmek, salavat ekmek, sala vermek gi-
Fahrzzaman'a gre Pertev-i irazi (. 928/ name yazlmtr. Hueng-i btihac, Racf-i bi adlarla pek ok sala metni ortaya k
522) en gzel sakinameyi kaleme alan a Azerhal ve Nevzer Pereng silklname ya- mtr. Szleri Arapa olup bir ksm bes-
irdir. En hacimli saklname yazar olarak zan airlerdendir. teyle okunan salalar okunduklar yere ve
anlan Zuhurl-i Trlzl'nin (. 1025/1616) BBLYOGRAFYA : zamana gre sabah salas, cuma ve bay-
eseri 4500 beyittir. Tesbit ve derleme fa- Abdnnebi Fahrzzaman- Kazvini, Meytane ram salas, cenaze salas, salat- mmiyye,
aliyetlerini baka airlerin mesnevilerinde (nr. Ahmed Glin-i Meanl], Tahran 1340 h.; salat selam gibi adlarla anlmtr. 700
de gerekletiren Fahrzzaman bu tavr Mnzelii. Fihrist, iV, 2857-2891; Safa. Edebiy- (1300-1301) ylnda Memlk Sultan el-Me-
yat, 111/1, s. 334-335; Zeynelabidin M'temen. lik'n-Nasr Muhammed b. Kalavun'un ira-
ile adeta saklnameler iin ller belirle-
i'r u Edeb-i Fars!, Tahran 1364 h., s. 235-242; desiyle cuma ezanndan nce, 791 (1389)
mitir. Onun Mey.{dne'sinde elli dokuz Aga Bzrg-i Tahrani, ~-Zen-<a ilfi teanf{i'-f'a,
ylnda el-Melik's-Salih b. Eref Zeynd-
saklname bulunmaktadr. Silklname mec- Tahran 1357 h., XII, 102-119; Ahmed Glin-i
din il. Haccl dneminde akam ezan d
muas oluturma geleneini gnmz Meani. T~kire-i Peymane, Tahran 1368 h., s.
1-17; Adnan Karaismailolu. /ran Edebiyatnda nda btn ezanlarn ardndan sala ver-
aratrmaclarndan Ahmed-i Glln-i Me-
Sakinameler (yksek lisans tezi. 1991 ), Atatrk me usul konulmutur.
anl devam ettirmitir. Meanl'nin Tegki-
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits; a.m!f. "ran Salalar, Trk musikisi literatrnde da-
re-i Peymane adl eserinde farkl airle Edebiyatnda Sfildnameler", S Sosyal Bilimler
re ait altm iki silklname yer almaktadr. ha ok dini musikinin cami musikisi form-
Enstits Dergisi, sy. 1, Konya 1992, s. 1-9;
lar arasnda yer almsa da tekkelerde ve
ran edebiyatnda tesbit edilen 200 civa- a.mlf.. "Sfildnfune Yazma Geleneinin ncs
Genceli Nizfuni", Yediklim, V/41, stanbul 1993, eitli dini-tasavvufi toplantlarda bazan
rndaki saklnameden nazm ekli bilinen-
s. 19-21; Ali Naki Mnzelii, "Sfil5jnameha-yi Jjat- bir kii tarafndan, bazan toplu olarak bir
lerin yzde doksan mesnevi tarznda olup
ti", Neriyye-yi KitabfJane-i Merkezi-i Dani ksm besteyle, bir ksm irticalen okunan
mtekarib bahrinde ve "feOJn feuln fe- gah- Tahran, l, Tahran 1339 h., s. 18-50; Mj-
salalar da epey yekn tutar. Salalar mina-
uln feOJ" veznindedir. Geri kalann byk dehi. "Sa!pname", Ferhengname-i Edeb-i Farsi
(nr. Hasan Ene). Tahran 1381 h., il, 777-
rede sabahleyin ezandan nce, le, ikindi
ounluu ise terciibend ve terkibibend
778; Dihhuda, Lugatname (Muin). v, 11742. ve yatsda ezandan sonra mezzinler ta-
eklinde olup hezec bahrindedir.
rafndan okunur. Dilkehaveran makamn
Saki. arap, kadeh ve ilgili kelimelerle !il ADNAN KARAisMALOGLU da ve belli bestesiyle okunan sabah salas
ilendii iin silklnamelerde elence mec- dndakiler vakit ezannn makamnda ir-
lislerinin, tabiat manzaralarnn tasvirleri r ticar olarak icra edilirdi. Bu salann met-
grlr. Gerekte rezm (sava) ve bezm (e
SALA
(~)
ni yledir: "es-Salat ve's-selam aleyk I
lence) sahnelerinin bir arada sunulduu Aleyke ya seyyidena ya Resflellah il es-Sa-
tarihi, hamasi mesnevilerin vezni ayn za- L Trk dini musikisinde bir form. _J lat ve's-selam aleyk Aleyke ya seyyi-
manda saklnamelerin veznidir. lk saki- dena ya hablbellah il es-Salat ve's-sela-
namelerin derlendii mesneviler esasen Arapa'da "dua" ve "namaz" anlamlar m aleykl Aleyke ya seyyide'I-eweITne ve'l-
bu zellikteki eserlerdir. Saklnamelerde na gelen sala (salat) Hz. Peygamber'e Al- ahirln (ve'l-hamd lillahi rabbiHlemln)." Bu
ayrca vg amal blmler yer almtr, Iah'tan rahmet ve selam temenni eden, sala her beytin ilk msranda makamn ilk
hatta saklnamelerin bir ksm yalnz vg onu metheden, onun efaatini dileyen, aile perdelerini gstermek, ikinci msralarda
amacyla kaleme alnm gibidir. Bunlar- fertlerine ve yaknlarna dua ifadeleri ie- karar namelerini kullanmak suretiyle oku-
da bazan din bykleri anlm, nitelikle- ren, eitli ekillerde tertiplenmi hrmet nurdu. Salalar da ezanlar gibi iki veya da-
ri vlmtr. Pertev-i iraz!, Destgayb- ve dua cmlelerini ihtiva eden, belirli bes- ha fazla mezzin tarafndan verilebilir. ki
irazi, Muhammed Bakr gibi airlerin eser- tesiyle veya serbest ekilde okunan gf- mezzinin karlkl okuduu salaya ifte
leri bu zellie sahiptir. Hafz- iraz!, e telerin genel addr. Kur'an- Kenm'de (el- sala ad verilir; bu durumda ses cinsi, ne-
ref-i Cihan, Kasm- Gunabacf ve dier bir- Ahzab 33/56) ve hadislerde Hz. Peygam- fes miktar ve az birlii nem tar.
ounun saklnamesinde sultan, emir gibi ber'in ad anldnda ona salat selam Camilerde farz namazlarda selam veril-
kiiler vlmektedir. Baz saklnamelerde getirilmesi tavsiye edilmi, bundan dolay dikten sonra tesbihlere gemeden nce
her iki ynde de vg ifadeleri bulunmak- zellikle Osmanl kltrnde salavat ge- bazan imamn tek bana, bazan da ce-
s
maatin itirakiyle okunan ve, "Allahmme

4 l'I'
~ ~ : =
f'I"

Al la hm me
1 ,.

sal il
fJ
a
l E1J4L$f
e Mus ta
o -f'----1'-{'
j+;i: F
fti .......... .
:!':::.
l
salli ala seyyidina Muhammedin salaten
tndna biha min cemi'l-ahvali ve'I-aft"
diye balayan salat-i mnciye ile ekseriya
Ve sal il a ley hl ke ma yen ba i .......... .
teravih namazlarnn sonundaki duaya ge-
meden nce mezzinlerin birlikte okudu-
u, "Allahmme salli ale'l-Mustaf I Be-
Al la hm me sal il a e Mus ta fti .......... . cfi'l-cemali ve bahri'l-vef il Ve salli aley-
ve sal il a ley hl ke ma yen ba i .......... . hi kema yenbal I es-Sadk Muhammed
aleyhisselam il Salaten tedum ve teblu
u ileyh I Mrur'l-leyfili ve devri'z-zaman il
Ve salli aleyhi kema yenbal es-Sadk Mu-
Be di
Es sa hammed aleyhisselam" szlerinden ibaret
olan salat selamdan da sz etmek gere-
Mahur kir. Mahur makamnda okunan bu sala
;;J makamndaki
Be eli il ce ma il ve bah rll ve fti . . . fti .... salat
her msram birer defa tekrar edilmesiyle
Es sa dk Mu ham me da ley his se am . . . lam ... selam icra edilir.

15