You are on page 1of 2

1. Dat je trougao kao na slici, .

Taka se
nalazi na stranici takva da je Taka se nalazi na
produetku stranice preko takva da je . Dokazati da
je .

2.
a) Svaka cifra prirodnog broja je 3 ili 4, a broj je djeljiv sa 3 i sa 4. Koji
je najmanji takav broj?
b) Svaka cifra prirodnog broja je 1,2 ili 3 i pritom svaka od 1,2,3 se
pojavljuje barem 2 puta. Nai najmanji takav broj koji nije djeljiv sa
2 ni sa 3.
3. Voke su zasaene po komada u redu. Da je u vonjaku zasaeno
reda manje i da u svakom redu ima po komada, bilo bi voki vie.
Koliko je redova voki zasaeno?
4. Date su kovanice od 5,10,20 i 50 feninga i od 1 i 2 marke.
a) Koji je najmanji broj kovanica sa kojim moemo dobiti 12,95 KM i
koje su to?
b) Nai barem jedan nain da dobijemo 12,95 KM sa tano 12
kovanica.
5. Nai najvei broj figura koje moemo staviti na plou dimenzija 8x8 tako
da se figure ne smiju meusobno preklapati, dok je rotacija figura
dozvoljena (tabela ne mora biti u cjelosti poploana). Izgled figure je
sljedei:

6. Dat je trapez u kome je paralelno sa i .


Nai
7. U jednom redu se nalazi stolica. Odreeni broj njih je zauzet tako da
kad bi neko doao, na koju god slobodnu stolicu sjedne, sjest e pored
neke zauzete stolice. Koliko najmanje stolica mora biti zauzeto da bi se
ovo moglo desiti?
8. U jednoj kutiji se nalazi , a u drugoj kuglica. Dozvoljene su
dvije operacije
a) Uzeti po jednu kuglicu iz obe kutije.
b) U jednoj od te dvije kutije pomnoiti broj kuglica sa .

Dokazati da je mogue primjenom ove dvije operacije isprazniti obe


kutije. Da li je to uvijek mogue uraditi (koliko god bilo kuglica u
kutijama)?