You are on page 1of 12

»Nekatere naše najboljše ideje so

se porodile, ker smo svoje inženirje
pustili, da se potepajo tam, kjer se
še angeli bojijo hoditi.«

Henry Ford
Interni časopis družbe Savaprojekt d.d., Krško, številka 37, april 2017

Urban Žigante je v januarju 2017 nastopil Otvoritev prenovljene OŠ Jurija Dalmatina
funkcijo namestnika glavnega direktorja. Za
naš časopis je prvič v svoji novi vlogi sprego- Krško, 7. februar 2017 – V OŠ Jurija Dalmatina Krško so pripravili slovesnost ob
voril nekaj besed. 45-letnici delovanja šole in zaključku njene celovite obnove. V podjetju Sava-
projekt smo izdelali projektno dokumentacijo z namenom obnoviti in celovito
Ali vemo, da je črta ravna, če ne postavimo energetsko sanirati OŠ ter jo funkcionalno, kolikor zasnova dopušča, izboljšati.
zraven nje še ene črte? Ali smo tisto, kar ne- Leta 2010 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in celovito
prestano ponavljamo? energetsko sanacijo objekta. Zaradi visoke vrednosti predvidene investicije se
Menim, da smo. Prav gotovo smo edinstve- je obnova objekta izvajala po fazah več let. Za vnaprej določene faze se je
ni in zelo prepoznavni v slovenskem okolju. izdelala dokumentacija za izvedbo del na določenem segmentu objekta.
Imamo pomlajeno skupino inženirjev, ki lah-
ko skupaj z izkušenejšimi kolegi ustvari močno Več na str. 2
ekipo, s katero se lahko znajdemo na vsa-
kem, domačem ali tujem, trgu.
Generacijske razlike na delovnem mestu
se kažejo predvsem
v različnih pogledih,
vrednotah ter načinu
dela generacij in lahko
predstavljajo oteženo
delo in način komu-
nikacije. Različne ge-
neracije so doživele različne dogodke, ki so
zaznamovali njihova življenja. Vsaka genera-
cija ima različna mnenja in percepcije o dru-
gih generacijah, kar lahko privede do gene-
racijskega konflikta med njimi. Vsa ta dejstva
in mišljenja lahko v nekem podjetju pomenijo
negativni predznak, težave in nepotrebne
konflikte. Vendar ne v Savaprojektu. Menim,
da je ena izmed naših največjih prednosti
ravno koktajl različnih kadrov in znanja, mla-
dostne zagnanosti ter neprecenljivega zna-
nja in izkušenj starejših kolegov.
Ko sem leta 2006 prvič prišel v Savaprojekt
kot štipendist, se nisem povsem zavedal, kaj
Savaprojekt je, kaj predstavlja in kaj dela ter Na sliki: OŠ Jurija Dalmatina Krško
kakšna je njegova vloga v Sloveniji. Skozi leta
dela kot projektant in sedaj kot namestnik V TEJ ŠTEVILKI PREBERITE ...
glavnega direktorja pa Savaprojekt kot druž-
bo spoznavam v povsem drugačni luči. Gre
za zdravo in močno sredino, ki je spoštovana str. 2 str. 4 str. 10 str. 11
s strani družbenega okolja in konkurence. Ta-
kšno okolje si ustvarjamo sami, dragi kolegi,
in vesel sem, da se lahko vanj vračam vsak
dan in želim, da Savaprojekt skupaj z vami
popeljemo do zastavljenih ciljev.

Eden izmed glavnih ciljev letošnjega in priho-
dnjega leta je implementacija nove genera- Dogodki Kaj delamo in Družabna kro- Aktualno
cije projektiranja s tako imenovano tehnolo- kdo smo nika
gijo BIM »Building information modeling«.

Nadaljevanje na str. 2
DOGODKI
Nadaljevanje s 1. strani

Gre za inovativen in moderen način projektiranja, ki je v ostalih delih Evrope, najbolj pa v Veliki Britaniji, močno razširjen in
uporabljen. Po implementaciji bo sprememba velika, primerljiva s tisto, s katero ste se nekateri že soočali pri prehajanju
od risalnih tabel na digitalno projektiranje z računalniško opremo.
Implementacija BIM projektiranja v Savaprojektu je neizogibna in potrebna, pa vendar ne smemo prehitevati sami sebe
in se moramo na evropski vlak nove tehnologije usesti ob pravem času.

Urban Žigante, namestnik glavnega direktorja

Krška osnovna šola po 45 letih v celoti obnovljena
Naše podjetje Savaprojekt je pri šolskih prostorov, kuhinje, jedilnice,
projektu rekonstrukcije in celovite telovadnice in bazena. Zaradi velike-
energetske sanacije največje šole v ga površinskega in finančnega obse-
Krškem sodelovalo v vseh fazah pre- ga se je druga faza predvidenih del
nove, od izdelave celovite projektne razdelila še na dve fazi. Faza I. (2015)
dokumentacije do sodelovanja pri je obsegala dela na osrednjem delu
izvajanju del. (trakt C) in celotni nižji stopnji (trakt B)
Prva faza obnove se je začela izva- v vseh etažah. Z zapiranjem štirih atri-
jati leta 2013 in je bila zaključena leta jev je šola pridobila dodatne uporab-
2014. Izvedena je bila energetska sa- ne površine. Štirje atriji ostajajo odprti
nacija stavbnega ovoja objekta ter in so namenjeni za igro na prostem.
predelana obstoječa kotlovnica. Vsa Faza II. (2016) pa je obsegala dela
okna in vrata so bila zamenjana z no- na višji stopnji (trakt A), stari telova-
vimi kvalitetnimi toplotnoizolacijskimi dnici in kletnem delu z bazenom in
izdelki. Na ovoj stavbe (fasade, stre- obbazenskimi prostori. Po šestih letih Na slovesnosti ob zaključku celovite
ha) je bila dodana toplotna izolacija sodelovanja z investitorjem Občino obnove: izvršni direktor za področje
v debelini 15 cm, na strehi do 25 cm. Krško, predstavniki šole in izvajalci, so projektiranja mag. Vinko Volčanjk, na-
Prav tako so se izvršila vsa dela na zu- se dela na objektu zaključila. mestnik glavnega direktorja Urban Ži-
nanji ureditvi na severnem delu dvo- gante ter vodja projektov Tina Božičnik
rišča. Največji zalogaj je bila obnova Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh. (foto: Posavski obzornik)

Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu
Ljubljana, 26. januar 2017 – Gospo- zapolnila vrzel med izvedbenimi pro- ZSI, Združenja za svetovalni inženiring
darska zbornica Slovenije (Združenje storskimi akti (OPPN, PIP, lokacijska pri GZS, ter prispevek naših sodelav-
za svetovalni inženiring) je organizi- preveritev) in začetkom izdelave pro- cev z naslovom Svetovalni inženiring
rala 2. strokovni posvet z naslovom jekta za pridobitev gradbenega do- – nuja v investicijskem ciklusu, ki ga v
Svetovalni inženiring in njegova vlo- voljenja. Ob tej priložnosti je Združenje tej številki časopisa Sapro objavljamo
ga v investicijskem procesu, ki se za svetovalni inženiring izdalo bilten na str. 11-12.
ga je udeležilo 72 predstavnikov Svetovalni inženiring in njegova vloga
naročnikov, državne administracije, v investicijskem procesu, ki predsta- Zaključki posveta
gradbenih izvajalcev, predstavnikov vlja pomen in vlogo svetovalnega Na strokovnem posvetu so se udele-
izobraževalnih ustanov ter svetoval- inženiringa kot gospodarske panoge. ženci seznanili s povprečnimi rezultati
nih inženiringov, med njimi tudi pred- V biltenu je objavljen tudi daljši inter- družb, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo,
stavniki našega podjetja Savaprojekt. vju z našim glavnim direktorjem, ki je za leto 2015. Veliko neravnotežje na
Znotraj sekcije »Vpliv novih zakonov hkrati tudi član upravnega odbora trgu storitev med ponudbo in pov-
(Gradbeni zakon in Zakon o poo- praševanjem, majhen trg, velik obseg
blaščenih arhitektih in inženirjih) na nelojalne konkurence in dumpinške
dejavnost svetovalnega inženiringa« cene, vključno s kakovostjo storitev in
je naš glavni direktor Peter Žigante zavzemanje državnih institucij za od-
predstavil temo »Gradbeni zakon in pravo vseh regulacij, so za dejavnost
pomen lokacijske odločbe – kraj- lahko usodne. Zato so udeleženci na
ši postopki?« V svojem prispevku je posvetu apelirali, da se sprejme urav-
obravnaval predloga Zakona o ure- notežena gradbena zakonodaja, da
janju prostora in Gradbenega zako- se uveljavi kakovostnejše oddajanje
na, ki uvajata dva nova dokumenta: del in da se nadaljuje z aktivnostmi, ki
lokacijsko preveritev in predodločbo. bodo povečale investijske dejavno-
Predstavil je predlog ponovne uved- Na sliki: glavni direktor Peter Žigante sti tako javnega kot tudi zasebnega
be prostorske dokumentacije, ki bo med svojo predstavitvijo (foto: GZS) sektorja.

2 april‘17
Povečanje digitalne zrelosti in z virtualizacijo do nove generacije

DOGODKI
objektov – uvajanje BIM tehnologije v Savaprojektu
Krško, 13. februar 2017 – V prostorih
naše družbe je potekala seja uprav-
nega odbora GZS Območne zbor-
nice Posavje, v sklopu katere je na-
mestnik glavnega direktorja Urban
Žigante pripravil predstavitev z na-
slovom »Povečanje digitalne zrelosti
in z virtualizacijo do nove generacije
objektov« ter opisal nov način pro-
jektiranja, t.i. BIM metodologijo, ki jo
uvajamo tudi v Savaprojektu.

Digitalizacija je opisovanje objekta, BIM projekti v Savaprojektu: sta-
slike, zvoka, dokumenta ali signala z novanjska hiša in trgovski objekt
binarno kodo, običajno z namenom,
da bi jih shranili oz. elektronsko obde-
lali na računalniku ali drugi elektronski
napravi.
- Ocenjuje se, da je bilo leta 1993 v
digitalni obliki 3 % tehnoloških infor-
macijskih zmogljivosti v svetovnem
merilu.
- V letu 2002 so digitalne informacije
presegle prag 50 % v primerjavi z ana- BIM projekti v Savaprojektu: razširitev in rekonstrukcija sortirnice prtljage na Letali-
lognimi informacijami – leto 2002 velja šču Jožeta Pučnika Ljubljana
za mejnik v digitalni dobi. Kaj pomeni BIM za investitorja
Ocenjuje se: in uporabnika:
- da je bilo v letu 2007 v digitalni obli- - preglednejše nastajanje ide-
ki že 94 % tehnoloških informacijskih Vsi prikazani BIM modeli so bili je,
zmogljivosti v svetovnem merilu; izdelani v Savaprojektu - boljši vpogled v projektne re-
- da je v današnjem času v digitalni šitve,
obliki že 99,9 % tehnoloških informacij- - usklajeno projektno doku-
skih zmogljivosti v svetovnem merilu. mentacijo,
- finančno kontrolo investicije,
Na področju projektiranja in vodenja - spremljanje investicijskega
investicij se v zadnjih letih uveljavlja poteka med gradnjo,
nov standard – BIM (Building infor- - spremljanje stroškov in vzdrže-
mation modeling), informacijsko mo- vanja objekta v času njegove
deliranje gradbenih objektov. Gre za življenjske dobe,
spremembo pristopa k projektiranju, - enostavnejšo oceno stroškov
kjer je 2D risbe zamenjal 3D model. rušenja in odstranitve objekta.
Gradbeni elementi niso več črta na
papirju, ampak modelirani gradniki,
opremljeni z vsemi potrebnimi infor-
macijami, ki jih potrebuje investitor
za vodenje, izvedbo in kontrolo inve-
sticije ter vzdrževanje objekta. Izde-
lava virtualnega modela omogoča
optimizacijo objekta v fazi projektira-
nja, ko so spremembe lažje in manj
boleče. Na podlagi BIM modela je
že v začetnih fazah projektiranja mo-
goča bolj natančna ocena vrednosti
objekta, kar olajša planiranje zago-
tavljanja sredstev za investicijo. BIM
pomeni dodano vrednost (nekoliko BIM projekti v Savaprojektu: objekt za proizvodnjo, vzorčenje in kontrolo novega
večji vložek, a nekajkrat večji izplen). izdelka lastnega razvoja v podjetju Varis v Lendavi

april ‘17
3
Izdelava projektne dokumentacije za trgovske objekte ob obstoječih
KAJ DELAMO IN KDO SMO?

trgovskih centrih Hofer
S koncem preteklega leta se je zaklju- Sam objekt je grajen tipsko,
čila gradnja tretjega v vrsti trgovskih kot preostali, z montažno AB
objektov za naročnika Kering S2 na lo- konstrukcijo s fasado iz plo-
kaciji Ljubljana Brdo, za katerega smo čevinastih toplotnoizolacijskih
v našem podjetju izdelali projektno do- panelov. Gre za objekt veli-
kumentacijo. Za razliko od prvih dveh kosti 1000 m2 z dvema trgo-
objektov (Lendava in Jesenice) je trgo- vskima lokaloma. Trenutno
vski objekt na tej lokaciji zahteval ob- je v gradnji nov objekt na lo-
sežnejša gradbena dela, saj je objekt kaciji Ormož, v letošnjem letu
lociran v brežino relativno strmega po- pa smo že pričeli s pripravo
bočja. Zaradi varovanja brežine je bilo projektne dokumentacije in
potrebno, sprva kot zaščita gradbene prostorskih planov za nove
jame, v končni fazi pa kot zaščita breži- objekte, katerih gradnja je Trgovski objekt na lokaciji Ljubljana Brdo
ne, izvesti pilotno steno v dolžini ca. 45 predvidena v drugi polovici
m, višine do 4,0 m. letošnjega leta. Blaž Šalamon, mag. inž. arh.

Delna obnova in tehnološka preureditev obstoječega potniškega
terminala ter razširitev in rekonstrukcija sortirnice prtljage z etažo za
poslovne prostore na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana
V drugi polovici leta 2016 smo v Sava- obstoječih prostorov ter obnovo dotra- nice prtljage, za katero je bilo potreb-
projektu izdelovali PGD in PZI projektno janih delov terminala. Posegi bi omo- no izdelati tako PGD kot PZI dokumen-
dokumentacijo za preureditev Letali- gočili prilagoditev tehnologije letališča tacijo. Umestitev nove linije sortirnice je
šča Jožeta Pučnika Ljubljana. sodobnim potrebam in povečanje ka- predvidena na ploščad ob terminalu,
Projekt je bil sestavljen iz dveh med pacitet. V sklopu prenove so se pred- zaradi prostorskih zmožnosti je bilo po-
seboj povezujočih se delov – delne videle prelokacije nekaterih progra- trebno prilagoditi tehnologijo in jo izve-
obnove in tehnološke preureditve ob- mov (varnostnih pregledov, check-in sti v dveh etažah. Nov objekt predvide-
stoječega terminala na eni strani, ter pultov, gostinske ponudbe), zamenja- va tudi umestitev dodatnih poslovnih
dozidave in rekonstrukcije sortirnice va dotrajanih elementov in osvežitev prostorov, ki jih letališče potrebuje za
prtljage z dodatno poslovno etažo na vhodne avle ter razširitev komercialne svoje delovanje.
drugi strani. ponudbe.
V sklopu preureditve terminala se je v V eni izmed faz se na projekt prenove
več fazah predvidevalo preureditev naveže tudi razširitev in dozidava sortir- Blaž Šalamon, mag. inž. arh.

Virtualni model preureditve Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, izdelan v Savaprojektu

4 april ‘17
KAJ DELAMO IN KDO SMO?
Bo novi Gradbeni zakon uresničil pričakovanja zakonodajalca?
Mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el., izvršni direktor za področje projektiranja
Mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el., izvršni direktor za področje projektiranja v podjetju Savaprojekt

Država je s sprejetjem Zakona o gra- nega dovoljenja ob sprejetju Zakona redno, ampak je ena pogojena z
ditvi objektov (2002) in z vsemi na- o graditvi objektov (2002) bistveno drugo? Gre namreč tudi za problem
knadnimi spremembami zagovarjala manj nepotrebne vsebine v primer- izdelovalca projektne dokumentaci-
stališče, da bo poenostavila admi- javi z zahtevami današnjih predpisov. je, ki mora običajno pridobiti soglasje,
nistrativne postopke, predvsem pa V dodatne vsebine so bili naknadno sam postopek sklepanja služnostne
skrajšala postopek pridobitve grad- vgrajeni elementi, ki niso bistveni za pogodbe pa je pogosto v domeni in-
benega dovoljenja. Enako je s priča- upravni postopek pridobitve grad- vestitorja. Nevtralni opazovalec lah-
kovanji ob uvedbi novega Gradbe- benega dovoljenja. Upam, da se z ko dobi napačen vtis, da je težava v
nega zakona v letu 2017. Pa bo res novim Gradbenim zakonom zaradi izdelavi projektne dokumentacije. Bo
tako? nedodelane ideje težave ne bodo novi Gradbeni zakon to rešil?
ponovile.
Novi zakon je smiselno sprejeti, če ne- Zanimiv je tudi soroden primer, na
kaj izboljša, skrajša, poenostavi. Stro- Napačno izhodišče pripravljavca za- katerega sem naletel. Investitor dr-
ka se ob prebiranju predloga zakona kona žavna institucija A želi izvesti priklop
vedno bolj sprašuje, ali ne bi bilo bolje Največ gradbenih dovoljenj je izda- na obstoječo infrastrukturo, ki je v lasti
ohraniti obstoječi zakon in poskrbeti, nih za stanovanjske hiše, zato je pri- državne institucije B, to pa upravlja
da ga bodo vsi upoštevali. pravo take dokumentacije država državna institucija C. Lastnik B zahte-
žal vzela za merilo ob pripravi nove va sofinanciranje ali plačilo priklopa,
Država je prvi kršitelj lastne zakono- zakonodaje. upravljalec C mora uskladiti zahteve
daje Je krovno gradbeno zakonodajo smi- (in se ob tem usklajevati z B), vse pa
Državne institucije morajo poskrbeti selno pisati po vzoru sorazmerno pre- mora plačati investitor A. Če ste se že
za enotno, urejeno in usklajeno za- prostih objektov? Bistvo pričakovanj srečali s postopki delovanja državnih
konsko regulativo. Žal priprava zako- investitorjev je ureditev in poenosta- organov, potem vam je jasno, da raz-
nodaje ne poteka na enem skupnem vitev postopkov za zahtevne objekte, rešitev lahko traja več mesecev. Žal
mestu in ni enotno urejena in koordi- ki od okolja terjajo bistveno več in projektant ves ta čas ne more prido-
nirana med slovenskimi ministrstvi. Do- imajo nanj tudi večji vpliv. Jasnega biti potrebnega soglasja, gradbeno
gaja se, da se ministrstva med seboj odgovora, kako bo nova zakonoda- dovoljenje se zdi oddaljeno. Tega
ne usklajujejo in pripravljajo neuskla- ja vplivala na tovrstne postopke, do novi Gradbeni zakon ne bo rešil.
jene zakone in podzakonske akte, ki danes še nimamo.
obravnavajo isto področje. Prvotno Leta 2014 je bila sprejeta Uredba o
dobro zamišljene ideje se tako izgu- Vplivi na upravne postopke, ki niso v posegih v okolje, ki zahteva presojo
bijo ob različnih interesih ministrstev domeni Zakona o graditvi objektov vplivov na okolje. Uvaja nov pred-
in njihovih služb, sploh pa se vsebina Današnji Zakon o graditvi objektov hodni postopek preverjanja vpliva
izgubi ob sprejetju novih predpisov, ki upravnih postopkov ne ovira, težava objekta na okolje. Za postopek mora
izničijo zahteve nosilnega zakona. so neživljenjski birokratski postopki in projektant izdelati posebno doku-
Vprašanje, kako in kdaj bo država zahteve, ki izhajajo iz drugih predpi- mentacijo, poteka pa med proce-
uskladila druge predpise, ki bodo v sov. Če zakonodajalec ne bo vzpo- som pridobivanja projektnih pogojev
nasprotju z novim Gradbenim zako- redno odpravil drugih ovir, ne bo do- in procesom pridobivanja soglasij.
nom, ostaja odprto. Ali bo država segel zastavljenih ciljev. Kot projektant ne razumem, zakaj je
uskladila z lastnimi ministrstvi in agen- to potrebno, in se sprašujem, kako
cijami, da ne bodo sami in za svoje Primer je objekt, za katerega je po- smo uspevali izdelovati dokumenta-
potrebe sprejemali lastnih predpisov trebno urediti tudi komunalno infra- cijo pred sprejetjem uredbe? Kako
z lastnimi bistveno daljšimi roki za izda- strukturo, novi vod pa bo potekal pre- bo to vprašanje rešil (odpravil) novi
jo mnenj (kot je to že danes za izdajo ko zemljišča v lasti Sklada kmetijskih Gradbeni zakon?
pogojev in soglasij)? Na takšna opo- zemljišč. Za pridobitev gradbenega
zorila še nismo prejeli odgovora. dovoljenja je treba s skladom skleniti Tu je še en dokaj zamuden birokratski
Neznana ostaja tudi vsebina pod- služnostno pogodbo. Postopek lahko postopek državnih služb. Zakon o gra-
zakonskih aktov. Je zakon res treba traja tudi nekaj mesecev. Tega novi ditvi objektov ne pozna in ne predvi-
sprejemati hitro in nepremišljeno, brez Gradbeni zakon ne bo rešil. deva postopka za razjasnitev dejstev.
jasnih pravilnikov in brez ustreznega Poziv za razjasnitev dejstev lahko
usklajevanja s strokovno javnostjo? Neživljenjske in vprašljive so tudi zah- sproži državni soglasodajalec (ministr-
teve državnih ustanov, ki izdajo so- stvo) v skladu z Zakonom o upravnem
Vsebina splošnega dela dokumenta- glasja na projektno rešitev pogoju- postopku, denimo za potrebe uskla-
cije jejo s predhodno izdajo služnostne ditev mnenj med ministrstvi in njihovi-
Uvodoma velja omeniti, da je imela pogodbe. Zakaj takšne zahteve, ko mi službami.
prvotno zamišljena sestava vodilne pa gre za dve ločeni zadevi? Zakaj
mape projekta za pridobitev gradbe- se zadevi ne bi mogli reševati vzpo- Nadaljevanje na str. 6.

april‘17
5
KAJ DELAMO IN KDO SMO?

Nadaljevanje s str. 5 ru, da ima lastnik smolo s posegom tehnični pregled. Ta se pogosto razpi-
na takšnem območju, so postopki še tudi z večtedenskim odlogom. To-
Vse to seveda pomeni bistveno po- dokazovanja za pridobitev soglasja rej ima investitor ta čas zgrajen objekt
daljšanje rokov za izdajo gradbene- dolgi in tudi lahko povezani z visokimi (mrtev kapital) ali pa je primoran
ga dovoljenja. Torej, spreminjamo stroški. Tega novi Gradbeni zakon ne skupaj z izvajalci goljufati in prikazo-
ZGO, Zakon o upravnem postopku bo rešil. vati konec gradnje zgolj za potrebe
ostaja. Kako bo to rešil (odpravil) novi vloge. Novi gradbeni zakon s ciljem
Gradbeni zakon? Oglejmo si še zanimiv problem, ko skrajšanja tega dela upravnih po-
gradnja že poteka. V teku je izgra- stopkov predvideva, da bo za manj
Omenimo še nekaj drugih trenutno dnja linijskega voda (npr. voda, ka- zahtevne objekte zgolj izjava nadzor-
veljavnih nesmislov: nalizacija, plin). Dejansko zelo hitro nika o zaključeni gradnji že pomenila
- nujnost pridobitve soglasij za objek- naletimo na neskladje med digitalnim pridobitev uporabnega dovoljenja.
te s strani soglasodajalcev, na čigar katastrskim načrtom in evidentiranim Za zahtevne objekte se torej nič ne
področje gradnja ne vpliva (npr. od stanjem v naravi. Zaradi nepredvi- spreminja, za manj zahtevne pa iz-
Agencije za civilno letalstvo tudi za dene težave na terenu je izvajalec ločamo tehnični pregled kot zadnjo
podzemne objekte kot je komunalna primoran izvesti spremembo, katere neodvisno kontrolo zaključene gra-
infrastruktura, pa za nizke stavbe, ko v posledica je manjši poseg v parcelo, dnje. To je tako, kot bi pri bolniku s
neposredni bližini že stoji stanovanjski ki pa ni bila zavedena v pridoblje- pljučnico zdravili žulj na nogi. Osnutek
blok višine 20 metrov), nem gradbenem dovoljenju. Upravni novega Gradbenega zakona to re-
- nujnost pridobitev soglasij zgolj za- organ za takšen primer zahteva pri- šuje neustrezno!
radi spremembe namembnosti zno- dobitev gradbenega dovoljenja. Ne-
traj objekta, pri čemer se vsi priključki smisel se pojavi, če oz. ko je investitor Kaj nas čaka?
ohranjajo, vplivi na okolje pa ostajajo že sklenil služnostno pogodbo (torej Zakonodajalec se s celovito preno-
nespremenjeni, lastnik dotične parcele soglaša s po- vo zakonodaje spušča v avantu-
- celo v primeru, ko npr. v obstoječi segom). Sploh pa je nesmiselno, če je ro, pri čemer pa še ne vemo, kako
manjši stavbi (hiša) z dostopom z lo- lastnik »nove« parcele sočasno tudi bodo postopki potekali in kaj nas
kalne mestne ulice izvedemo poseg lastnik sosednje parcele, preko kate- čaka. Predvsem obstaja skrb, da bo
v nosilno konstrukcijo mansarde, se re poteka novi vod in če za parcele država kasneje popustila in po spre-
zgolj zaradi lokacije stavbe v vpliv- velja isti prostorski akt. Se temu nesmi- jetju Gradbenega zakona, ki naj bi
nem območju državne ceste pridobi- selnemu postopku res ne da izogniti? zmanjšal obseg dokumentacije in
va soglasje s strani upravljalca ceste. Bo novi Gradbeni zakon to rešil? poenostavil postopke, podlegla priti-
Kako bo tovrstno problematiko uredil skom lastnih ministrstev in agencij ter
novi Gradbeni zakon, predvsem pa, Za konec pa še nesmisel današnje naknadno z uredbami in odločbami
kako bodo ravnale upravne enote? zakonodaje, ki predpisuje, da ima in- zopet nadgrajevala zahteve.
vestitor že zgrajen (zaključen) objekt S sprejetjem Gradbenega zakona
Posebno poglavje so neažurirani ali in že izdelano dokumentacijo izvede- zgodba še ne bo končana, če drža-
neusklajeni podatki o stanju na zemlji- nih del (PID, Dokazilo o zanesljivosti va vzporedno ne uredi ostale rele-
šču (poplavno, erozijsko,...). V prime- objekta) zgolj za potrebe vloge za vantne zakonodaje.

Aktualne naloge
Od izida prejšnje številke se je zvrstilo Objekt: Dograditev optičnega omrež- Vodja tima: Damjana Pirc
nekaj novih nalog ... ja na območju FL Stopiče - GPON Dolž
Vsebina: TOP/IDZ, PZI Naročnik: KERING S2 d.o.o., Ljubljana
Naročnik: Butan plin d.d., Ljubljana Vodja tima: Damjan Mežič Objekt: Trgovski objekt ob obstoječem
Objekt: UZP postaja na lokaciji Benussi objektu HOFER na lokaciji Celje-Teharje
na Rudniku v Ljubljani Naročnik: Esotech d.d., Velenje Vsebina: OPPN
Vsebina: Preverba možnosti umestitve Objekt: Vgradnja in sidranje »rezervo- Vodja tima: Petra Žarn
Vodja tima: Andraž Hribar arja surove vode Jezero« za Vodarno
Jezero Naročnik: KERING S2 d.o.o., Ljubljana
Naročnik: Hidroelektrarne na Spodnji Vsebina: PZI Objekt: Trgovski objekt ob obstoječem
Savi d.o.o., Brežice Vodja tima: Tina Božičnik objektu HOFER na lokaciji Maribor Lin-
Objekt: Mokrišče na območju DPN za hartova
HE Mokrice Naročnik: KERING S2 d.o.o., Ljubljana Vsebina: Spremembe in dopolnitve
Vsebina: Strokovne podlage Objekt: Trgovski objekt ob obstoječem OPPN
Vodja tima: Nuša Vanič objektu HOFER na lokaciji Radlje ob Vodja tima: Silvija Umek
Dravi
Naročnik: GVO, gradnja in vzdrževa- Vsebina: Spremljanje interesa investi- Naročnik: KERING S2 d.o.o., Ljubljana
nje telekomunikacijskih omrežij d.o.o., torja in usklajevanje z izdelovalcem Objekt: Trgovski objekt ob obstoječem
Ljubljana OPPN objektu HOFER na lokaciji Vrhnika

6 april ‘17
KAJ DELAMO IN KDO SMO?
Vsebina: Spremembe in dopolnitve Naročnik: GVO, gradnja in vzdrževa- Objekt: Ureditev prostorov v objektu
OPPN nje telekomunikacijskih omrežij d.o.o., Beethovnova 3, Ljubljana
Vodja tima: Silvija Umek Ljubljana Vsebina: IDZ, PZI, PID
Objekt: Dograditev optičnega omrežja Vodja tima: Tina Božičnik
Naročnik: KERING S2 d.o.o., Ljubljana na območju FL Črnomelj - GPON Lokve
Objekt: Trgovski objekt ob obstoječem Vsebina: TOP/IDZ, PZI Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo
objektu HOFER na lokaciji Celje Me- Vodja tima: Damjan Mežič Objekt: Rekonstrukcija ceste RT
dlog 937/8710 BRESTERNICA-GAJ-JURIJ, od
Vsebina: Spremembe in dopolnitve Naročnik: Občina Brežice KM 0+080 do KM 1+700
OPPN Objekt: Obnova strehe V in S trakta na Vsebina: Dopolnitev PZI dokumentaci-
Vodja tima: Petra Žarn Gradu Brežice je
Vsebina: Popis materialov in del Vodja tima: Luka Gramc
Naročnik: KERING S2 d.o.o.,Ljubljana Vodja tima: Blaž Šalamon
Objekt: Trgovski objekt ob obstoječem Naročnik: CTP Ljubljana, poslovanje z
objektu HOFER na lokaciji Brežice Naročnik: ACRONI d.o.o., Jesenice nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
Vsebina: Spremembe in dopolnitve Objekt: Razširitev zunanje ureditve Vsebina: Svetovanje naročniku v po-
OPPN »AOD« stopku izdelave in sprejemanja pro-
Vodja tima: Blaž Špiler Vsebina: PZI, PID storskih aktov (OPN in OPPN) v občini
Vodja tima: Goran Šalamon Cerklje na Gorenjskem
Naročnik: KERING S2 d.o.o., Ljubljana Vodja tima: Silvija Umek
Objekt: Trgovski objekt ob obstoječem Naročnik: Adriaplin d.o.o. Ljubljana
objektu HOFER na lokaciji Trebnje Objekt: Plinovodno distribucijsko Naročnik: Elektronik Kranjc d.o.o., Bre-
Vsebina: Spremembe in dopolnitve omrežje na območju rekonstrukcije ce- žice
OPN, PIP ste Krški most-Vrbina-Spodnji Stari Grad Objekt: Elektro energetski prostor na
Vodja tima: Blaž Špiler Vsebina: PGD, PZI, pridobitev služno- Gradu Brežice
stnih pogodb ter gradbenega dovolje- Vsebina: PID
Naročnik: Občina Krško nja, projektantski nadzor Vodja tima: Vinko Volčanjk
Objekt: Umirjanje prometa v križišču re- Vodja tima: Manica Kuselj
gionalne ceste R3-677/2202 in Sremiške Naročnik: Občina Logatec
ceste št. 191081 s celovito prometno Naročnik: Orodjarstvo Pečnik d.o.o., Objekt: Ureditev športnega parka Rov-
ureditvijo kolesarjev na Zdolski cesti, Koprivnica te v občini Logatec
vključno z območjem »Cone 30« pri Objekt: Poslovno proizvodni objekt Vsebina: PGD, PZI
osnovni šoli Jurija Dalmatina - II. faza Orodjarstvo Pečnik v Koprivnici Vodja tima: Stanislav Leben
Vsebina: Nadzor nad gradnjo Vsebina: Poplavna študija za potrebe
Vodja tima: Darja Podlipnik OPPN Naročnik: KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Vodja tima: Petra Žarn Novo mesto
Naročnik: STRABAG d.o.o., Ljubljana Objekt: Skladišče nevarnih snovi Krško
Objekt: OŠ Jurija Dalmatina Naročnik: KERING S2 d.o.o., Ljubljana Vsebina: PGD, PZI
Vsebina: Izdelava energetske izkaznice Objekt: Trgovski objekt ob obstoječih Vodja tima: Blaž Šalamon
Vodja tima: Damjan Jurečič objektih HOFER na lokacijah: Ljubljana
-Toplarniška, Ljubljana-Jožeta Jame, Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo
Naročnik: Aerodrom Ljubljana d.o.o. Šempeter, Medvode in Trebnje Objekt: Ureditev križišča Lesično-Pod-
Objekt: Obstoječ del potniškega ter- Vsebina: IDZ, PGD, PZI, PID, svetovalni sreda, ureditev hodnika za pešce
minala na območju letališča Jožeta inženiring, strokovni nadzor Vsebina: Sprememba PZI
Pučnika Vodja tima: Darja Podlipnik Vodja tima: Tatjana Zupančič
Vsebina: Statična presoja
Vodja tima: Blaž Šalamon Naročnik: Terme Krka d.o.o., Novo me- Naročnik: Planinsko društvo Videm Kr-
sto ško
Naročnik: Aerodrom Ljubljana d.o.o. Objekt: Center medicinske rehabilita- Objekt: Legalizacija planinskega
Objekt: Razširjeni del potniškega termi- cije Terme Dolenjske toplice doma na Grmadi
nala na Letališču Jožeta Pučnika Vsebina: Statična presoja Vsebina: IDZ, PGD, PID
Vsebina: Vizualizacija Vodja tima: Goran Šalamon Vodja tima: Blaž Šalamon
Vodja tima: Blaž Šalamon
Naročnik: Občina Krško ... in druge.
Naročnik: OMV Slovenija d.o.o., Koper Objekt: Protipoplavni zid vzdolž starega
Objekt: Obnova instalacij in opreme mestnega jedra Krško Pripravila: Tamara Močnik
tehnologije goriv, pretakališča in teh- Vsebina: Grafične podloge za izvedbo
nološke kanalizacije na BS Ljubljana štukatur
Litijska Vodja tima: Blaž Šalamon
Vsebina: IDZ, PZI
Vodja tima: Andraž Hribar Naročnik: Ministrstvo za javno upravo

april‘17
7
Oživitev mestnega jedra Krško – predstavitev nekaterih celostnih
KAJ DELAMO IN KDO SMO?

prostorskih ureditev na območju mesta Krško z zaledjem
V prostorih Savaprojekta je februarja ciodemografsko analizo, gradbeno- krožišča na Vidmu, ki bi povezal ob-
potekala predstavitev o revitalizaciji tehnični vidik, varstvo kulturne dedi- vozno cesto z mostom čez Savo.
starega mestnega jedra za predstav- ščine ter urbanistično prostorski vidik. Z namenom spodbujanja športa in re-
nike krajevne skupnosti mesta Krško in Po besedah izvršne direktorice za ur- kreacije v procesu oživljanja prebival-
Gora. V uvodnem nagovoru je glavni banizem je omenjena študija, vse do stva je Blaž Špiler opisal problematiko
direktor Savaprojekta Peter Žigante danes, najbolj celostno obravnavala umeščanja bazena v mesto Krško.
opisal problematiko trenutnega sta- oživitev in razvoj meščanskega prebi- Predstavil je vse dosedanje strokovne
nja v starem mestnem jedru. Pouda- valstva. Kasnejši urbanistični načrti so preveritve glede lokacije bazena in
ril je, da za oživitev jedra vsekakor bili izvedbeni akti in bolj segmentarni. podal oceno stroškov investicije kot
ni vzpodbudno, da se iz njega selijo V proces revitalizacije smo v Savapro- tudi obratovalne stroške in oceno pri-
mestoslužne dejavnosti, kot so davč- jektu vključili tudi področje pohodni- hodkov.
na uprava, pošta, policija, glasbena štva in rekreacije. V ta namen je bila Po predstavitvah je sledila razprava s
šola in podobne ustanove. Na drugi pred leti izdelana strokovna podlaga predstavniki obeh krajevnih skupnosti.
strani pa se sprašuje, zakaj se vlaga o ohranitvi in obuditvi pešpoti starega
v obnovo prometnih ureditev, pre- mestnega jedra z Žviko in Trško Goro,
novo Valvasorjeve in Mencingerjeve ki jo je predstavil Andrej Trošt.
hiše ter ostalega stavbnega fonda, Opozoril je, da je bilo v okviru strokov-
ki je prazen in nenaseljen. Tovrstni ne podlage ugotovljeno, da ima me-
način ne bo oživil mestnega jedra
in privabil mladega
prebivalstva. Najprej
bi bilo treba ustvariti
ekonomsko privlač-
no okolje za mlade,
subvencionirati na-
kup stanovanj ter
ponuditi druge stori-
tve, katere si mlado
prebivalstvo želi. Šele
potem bi vzpodbu-
dili priseljevanje v
mestno jedro in vrnili
mestu utrip, je še do-
dal glavni direktor.
Petra Žarn je pou-
darila, da je bistveni
element revitaliza-
cije vizija razvoja mesta Krško. Ob-
razložila je, zakaj je vizija potrebna v
procesu oživitve mestnega jedra ter sto velik potencial v zelenem zaledju, Ugotovili smo, da je nabor dokumen-
nasploh pri urejanju prostora. Pouda- kjer se lahko z minimalnimi ureditvami tacije, ki jo je podjetje Savaprojekt
rila je tudi, da vizija razvoja mesta Kr- vzpostavi mreža pešpoti za namen d.d. v preteklih letih tudi brezplačno
ško, sprejeta februarja 2013, usmerja pohodništva in rekreacije, kot vzgoj- izdelalo z namenom oživitve mesta
razvoj mestnega jedra in Vidma k reki no izobraževalne učne poti, ter razvoj Krško, zelo obsežen. Predvidene ure-
Savi, kot ambientalno privlačnemu turistične ponudbe. ditve povečujejo privlačnost mesta
prostoru za druženje. Najbolj kompleksno področje prome- Krško za bivanje, kar je predpogoj za
V nadaljevanju je izvršna direktorica tne zasnove v mestnem jedru je obra- oživitev mesta Krško, ter hkrati rešujejo
za področje urbanizma Damjana Pirc zložil Blaž Šalamon. Podal je konkretne tudi problematiko dostopa do Gore.
v kontekstu procesa oživljanja me- idejne rešitve s področja prometnega
stnega jedra predstavila urbanistično urejanja na območju Hočevarjevega Srečanje smo zaključili v upanju, da
dokumentacijo, ki jo je v 45 letih delo- trga, uvedbo prometnega režima, bo vsaj del načrtovanih ureditev v
vanja izdelala družba Savaprojekt. Iz- prikazal idejne rešitve pešmostu, pro- mestu Krško tudi realiziranih, ter da
postavila je študijo o revitalizaciji: Prvi- metnega priključka na Goro, uredi- se bodo v staro mestno jedro naselili
ne načrta prenove historičnega jedra tve ob in na protipoplavnem zidu ter mladi prebivalci, ki bodo s svojim utri-
mesta Krško iz leta 1981, kjer so bile druge arhitekturne ureditve. Beseda pom pomagali oživeti mesto.
podrobno obravnavane značilnosti je tekla tudi o prestavitvi magistralne
prostora in zgradb, etnološki vidik s so- ceste z varianto predora ter ureditvijo Andrej Trošt, univ. dipl. geog.

8 april ‘17
Obisk sejma BAU v Münchnu

KAJ DELAMO IN KDO SMO?
V januarju si je devet naših sode- Ovoj stavbe prihodnosti se bo upora- svetloba in začasna poraba elektrike
lavcev ogledalo osrednji sejem bljal kot medij fasade, saj komunicira (npr. za gospodinjske aparate), zara-
gradbeništva v Evropi – sejem BAU z uporabnikom in njegovo mestno di česar bo mogoče doseči optimi-
v Münchnu z namenom, da si raz- okolico in je lahko celo uporabljen zacijo možnosti s stopnjo zahtevnosti.
širijo strokovna obzorja in se se- kot najemni model. V prihodnosti se bo temperatura v
znanijo z novostmi, ki jih bodo prostoru nastavila sama ko se vrneš iz
lahko uporabili pri svojem delu. DIGITALNO NAČRTOVANJE, GRA- dopusta. Vrata se bodo samodejno
DNJA IN UPRAVLJANJE odprla takoj, ko pristopiš, in se spet
Sejem BAU velja za vodilni sve- Digitalno načrtovanje in proizvodni zaklenila, ko zapustiš stanovanje ali
tovni sejem za arhitekturo, gra- procesi omogočajo proizvodnjo v ve- stavbo. Luči se bodo vklopile hitreje
dnjo, materiale in sisteme pri likih serijah, kot tudi manjših. Prilago- kot lahko senzor gibanja reagira, na-
gradnji. Sejem namreč določa stan- jeni gradbeni elementi so sedaj mo- biralnik bo poslal SMS sporočilo, ko
darde in je vodilni dogodek industrije. goči, z vrsto natančnosti in kakovosti pošta prispe in pralni stroj bo upora-
Izjemnosti sejma so, da ga je obi- izdelave. V arhitekturi prihodnosti bo bil najnižjo ceno električne energije.
skalo več kot 250.000 obiskoval- digitalno oblikovanje tehnologije, Če bomo sploh še morali plačati za
cev, prvič 80.000 iz tujine, in da čeprav še vedno ni povsem transpa- električno energijo, saj bo pametna
sodeluje povprečno 2120 razsta- rentno, postavilo nove standarde. zgradba v prihodnosti tudi energet-
vljavcev iz 45 držav. Predstavi- Računalniško podprta proizvodnja sko samozadostna. Stavbe bodo
lo se je tudi 10 slovenskih podjetij. ima ogromen gospodarski potencial postale »Internet stvari«, ki so neneh-
no povezane s stanovalci in svetom.

ŽIVLJENJE IN STAVBE 2020
V prihodnosti bo delo in življenje po-
tekalo vse bolj mrežno, kar bo omo-
gočalo prožnost dela na različnih
lokacijah in konfiguracijah. Danes
začasne ekipe v delovnem prostoru
sodelujejo na projektih z omejenim
trajanjem. V prihodnosti delovna
skupina ne bo več odvisna od tega,
kje se podjetje fizično nahaja. Re-
zultat tega bo, da za delodajalca
ne bo pomembno, kje ljudje živijo.
Kmalu bo v gradbeni industriji mo-
žno izgraditi 400.000 in več stanovanj
na leto. V nekaj letih bo ta ogromen
Na sliki: Savaprojektova ekipa na sejmu gradbeništva BAU v Münchnu obseg gradnje postal integrativni
del proizvodnega mesta, ki omo-
Glavne teme so bile: za gradbeno industrijo in daje načr- goča življenje in delo v 21. stoletju.
tovalcem, lastnikom stavbe in upo-
INTELIGENTNE FASADE rabnikom odličen občutek varnosti. Tako kot na mnogih drugih področjih,
Za optimizirano energetsko učinko- se tudi v gradbeništvu vse bolj pou-
vitost igra glavno vlogo fasada, ki je PAMETNE STAVBE darja pomen digitalizacije in s tem
obogatena z avtomatiziranimi kon- V prihodnosti bo izgradnja nadzornih povezan razvoj pametnih »inteligen-
trolnimi sistemi za dodatno učinkovi- sistemov lahko napovedala obna- tnih« naprav in sistemov. Kako moč-
tost in večje udobje. Trajnost in reci- šanje stanovalcev. Mreženje stano- no bo digitalizacija vplivala na priho-
kliranje sta postala obvezna, kot tudi valcev bo vzpostavilo »profil«, model dnost gradnje, je bilo videti predvsem
uporaba termo aktivnih elementov in objekta, z energetskimi potrebami in pri razstavljavcih, ki so predstavljali
uporaba fotovoltaičnih elementov. splošnimi pogoji, kot so vreme, sončna BIM - Building Information Modeling.

Izvedba postopkov premoženjskopravne in zemljiškoknjižne ureditve
Naše podjetje v imenu investitorja Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, izvaja postopke dokončne
premoženjskopravne in zemljiškoknjižne ureditve različnih, pred leti že rekonstruiranih, državnih cestnih odsekov na ob-
močju celotne severne Slovenije. Aktivnosti, ki jih izvajamo, so: preveritev podatkov iz katastrskih elaboratov, naročanje
cenitev za potrebe dodatnih odkupov zemljišč, priprava pogodb namesto razlastitve ali pa pogodb o uskladitvi zemlji-
škoknjižnega stanja z dejanskim, priprava ugotovitvenih odločb za primere zemljišč, ki so opredeljena kot javno dobro
ali družbena lastnina, komunikacija z lastniki, skrb za potrditev pogodb na pristojnih finančnih organih, skrb za pridobitev
odločb o odobritvi pravnega posla in nato overitev pogodb. Tatjana Vresk, spec. za menedež.

april‘17
9
Letošnja novoletna donacija Savaprojekta namenjena društvom v
Posavju
DRUŽABNA KRONIKA

Podjetje Savaprojekt je letos sredstva projekt d.d. Krško Peter Žigante pred-
za novoletne pozornosti namenil dru- stavnikom društev podelil v mesecu
štvom v Posavju. Z donacijo treh ra- januarju na priložnostnem dogodku
čunalnikov s pripadajočo program- v prostorih Grajskega lutkovnega gle-
sko opremo smo pomagali društvom dališča Sevnica. Slednje je gostom,
upokojencev v občini Brežice pri izva- tudi županu Srečku Ocvirku s sode-
janju projekta Starejši za starejše. Do- lavci, pripravilo kulturni program s
nacijo je predal namestnik glavnega predstavitvijo vseh vrst lutk, ki so v že
direktorja Urban Žigante s sodelavci sedmih letih delovanja gledališča na
na prednovoletnem srečanju pro- Namestnik glavnega direktorja ob pre- sevniškem gradu našle svoje mesto.
stovoljk omenjenega projekta. Kot je daji računalnikov
zapisal župan Ivan Molan, je podje-
tje Savaprojekt d.d. skupaj z Občino Dva računalnika smo podarili tudi
prepoznalo pomen dela na terenu s sevniškima društvoma - Grajskemu
starejšimi, zato so se odločili, da ravno lutkovnemu gledališču Sevnica in
omenjenim društvom namenijo svojo Društvu Univerza za tretje življenjsko
donacijo v podporo nadaljnjim aktiv- obdobje Sevnica. Računalnika bo-
nostim. Računalnike so prevzeli pred- sta veliko pripomogla k njihovemu
sedniki društev upokojencev Brežice, tekočemu, vsakodnevnemu delu.
Bizeljsko in Dobova - Kapele. Donacijo je direktor podjetja Sava- Podelitev donacije na sevniškem gradu

Novi sodelavci Luka Gramc opravil strokovni izpit
Luka Gramc je uspešno
opravil izpit iz odgovornega
projektiranja za gradbeno
stroko, ter se tako pridružil
mlademu kadru Savaprojek-
ta z opravljenimi strokovnimi
izpiti. Iskrene čestitke!

Jurij Šalamon, mag. inž. str. Primož Kavčič, univ. dipl. inž. str. Maškare uspešno priklicale pomad

Klemen Račič, gr. tehnik Mirjam Simončič, dipl. inž. gradb.

Okroglo so se postarali ...
V mesecu februarju so 30 let obeležili trije naši sode-
lavci:

Stanislav Leben, dipl. inž. gradb.

Andrej navijal na Old Traffordu
Andrej Molan si je na slovitem stadionu
Old Trafford (t.i. »Gledališče sanj«) skupaj
s 75.000 navijači ogledal največji angleški
derbi - Manchester United: Liverpool ter
stiskal pesti za domače moštvo. Urban in Mateja Žigante Blažka Smole

10 april ‘17
SVETOVALNI INŽENIRING – nuja v investicijskem ciklusu

AKTUALNO
Andrej Špiler, izvršni direktor za področje inženiringa, Damjana Pirc, izvršna direktorica za področje urbanizma, Tatjana Vresk,
direktorica projektov

V preteklih letih smo bili zaradi splošnih Pri nas je odnos do svetovalnega in- izvedbe, ter manj zgolj in samo ceni
katastrofalnih gospodarskih razmer ženirja bolj mlačen za te storitve. To so v zadnjem letu
v Sloveniji in drugod po svetu priča Ne moremo mimo slabega občut- spoznali tudi nekateri javni naročniki,
velikemu upadu investicij, najprej pri- ka, ki ga je mogoče opaziti pri naših ki v postopkih javnega naročanja (v
vatnih investitorjev, v zadnjih letih pa javnih naročnikih, češ, da uslužbenci skladu z novim Zakonom o javnem
so se zmanjšale tudi javne investicije. sami obvladujejo celoten proces in- naročanju) že vključujejo v točkov-
Če verjamemo nekaterim kazalcem, vesticije, torej je angažiranje doda- anje tudi strokovne kompetence in
bi se znale investicije v prihodnjih letih tnih strokovnjakov pri načrtovanju izkušenost.
ponovno okrepiti. Pojavlja se vpraša- in vodenju investicije povsem nepo- Prav tako vidimo smiselnost zaupanja
nje, ali smo glede na pretekle dogod- trebno. S tem se enostavno ne more- celotnega spektra aktivnosti sveto-
ke sposobni slediti in servisirati nov in- mo strinjati, saj menimo, da je dober valnega inženirja enemu izvajalcu,
vesticijski cikel. nasvet cenejši kot napaka v investicij- saj je namreč le tako možno »dihati«
Stanje na področju gradbeništva v skem ciklu. z investicijo od vsega začetka – od
Sloveniji je s propadom večjih grad- Poznamo ogromno primerov, ko je zamisli o investiciji, pa vse do izvedbe
benikov, ki so imeli razvite tehnologi- bilo že iz same projektne naloge in- in predaje le-te investitorju. Prav tako
je gradnje in utečeno pripravo dela, vestitorja razvidno, da le-ta sploh ne pa na tem mestu ne smemo prezreti
postalo zaskrbljujoče. To prinaša za pozna, kaj naroča oz. kaj bi moral vidika odgovornosti, ki je v primeru,
svetovalne inženirje dodatne aktivno- naročiti, tej neprijetnosti pa se naši da celotno investicijo obvladuje en
sti, saj se morajo ukvarjati tudi z deli, uradniki najlepše (a ne tudi pravno svetovalni inženir, združena na enem
ki so jih včasih obvladovali izvajalci formalno) izognejo z določili, da mora mestu.
sami. izbrani izvajalec opraviti vse aktivno-
sti, ki se tekom izvedbe Svetovalni inženiring je v tujini nekaj
investicije izkažejo za povsem običajnega
potrebne. Pojem svetovalnega inženiringa je v
Zavedati se je potreb- tujini zelo dobro poznan že dalj časa
no, da je vodenje in in se tudi v praksi več ali manj uspe-
spremljanje investicije šno uporablja. Pomeni skupek aktiv-
kompleksen proces, ki nosti, ki so potrebne v fazi načrtova-
zahteva poznavanje nja investicije, do izdelave študij in
različnih področij (urba- nato samega projektiranja, izbora iz-
nizma, gradbeništva, vajalcev, vodenja same gradnje, kot
Svetovalni inženiring v Savaprojektu: GEN Krško strojništva, elektroteh- tudi spremljanje objekta v času obra-
nike, ekologije, prava, tovanja. Za izvedbo vseh teh storitev
V naši državi je že dobro ukoreninjen ekonomije, geodezije), kar je težko tuji investitorji najamejo strokovnja-
pojav slabega načrtovanja in izvaja- pokrivati zgolj z enim ali dvema ka- ke – svetovalne inženirje, ki v imenu
nja investicij, ki sta posledici ločenega droma. in za interese investitorjev opravljajo
izbora izvajalcev (načrtovalcev, pro- svetovalne in izvedbene aktivnosti,
jektantov, nadzornikov in izvajalcev) V podjetju Savaprojekt se te celovi- ki pripeljejo do uspešno izpeljane in-
po najnižji možni ceni – po možnosti tosti in multidisciplinarnosti zaveda- vesticije (zgrajenega objekta). Na te
še dodatno znižani na krogu ali dveh mo že od samega začetka, zato v aktivnosti investitorji ne gledajo kot na
pogajanj. V takšni situaciji je težko za- podjetju zaposlujemo širok spekter nepotreben strošek v fazi načrtovane
gotoviti usklajeno delovanje, saj vsak strokovnjakov, ki pokrivajo celovitost investicije, ki po nepotrebnem bre-
od udeležencev gradnje išče rešitev, svetovalnega inženiringa od podro- meni že tako omejena sredstva, tem-
kako bo svoj del nalog izvedel s čim čja urbanizma, varstva okolja, arhi- več v tem vidijo pomoč oz. podporo,
manjšimi stroški. Izvedba kvalitetne- tekturnega, gradbenega, strojnega ki bo na koncu pripeljala do zastavlje-
ga in cenovno optimalnega objekta in elektro projektiranja, do pravnih in nega cilja – pravočasno izvedene,
pa pade v drugi plan, namesto, da ekonomskih strokovnjakov, ki so prav ekonomsko sprejemljive in kvalitetne
bi bilo to osnovno vodilo vseh udele- tako ključni v doseganju celovitosti. investicije.
žencev gradnje.
Zavedamo se, da je poveritev stori- K dvigu pomena svetovalnega inže-
Vedno znova se načrtovalci in inže- tev svetovalnega inženiringa s strani niringa v procesu načrtovanja in iz-
nirji oglašamo in opozarjamo, da je investitorjev odgovorna in zahtevna vedbe investicij si prizadeva tudi naše
investicijo mogoče ekonomsko ugo- funkcija, zato se vsake naloge loti- podjetje Savaprojekt d.d., ki ima na
dno in učinkovito izpeljati le s skrbnim, mo strokovno in premišljeno. Težimo k tem področju že večletne izkušnje.
strokovnim in premišljenim vodenjem, temu, da bi se pri javnih naročilih da-
skozi celoten cikel le-te. jala prednost kvaliteti in strokovnosti Nadaljevanje na str. 12

april‘17
11
AKTUALNO
Nadaljevanje s str. 11 Dobre prakse je smiselno posnemati kako hitro, učinkovito in brez večjih
Sinergijski učinki svetovalnega inže- zapletov voditi investicije k želenemu
Niti ne preseneča podatek, da tuji in- niringa pri investicijah so veliki – na cilju. Odgovor na to vprašanje ponu-
vestitorji niti ne razmišljajo o tem, da enem mestu so združena znanja ja celovit svetovalni inženiring, katere-
pri izvedbi svoje načrtovane investici- različnih področij, prenos informacij ga sestavni del je, poleg običajnega
je ne bi vključili svetovalnega inženirja znotraj enega tima je bolj obvladljiv, vodenja investicije, tudi pravočasno
kot ključnega akterja v investicijskem osnovna ideja investitorja o investici- vključevanje vseh tistih deležnikov v
procesu. Na svetovalnega inženirja ji dozoreva in se razvija skupaj in ob prostoru, ki lahko s svojim pristopom
tuji investitorji gledajo kot na svojega pomoči svetovalnega inženirja, kar in delom bistveno vplivajo na potek
partnerja, ki lahko pomembno vpliva pomeni, da se osnovni koncept ohra- posameznega projekta. V postop-
na rezultat investicije, in torej ne kot nja, nepredvidljive okoliščine so lažje ke umeščanja in gradnje objektov
na nek dodaten in nepotreben stro- obvladljive, krepi se zaupanje med se posamezne deležnike v prostoru
šek. udeleženci v procesu investicije,.. In načeloma vključuje prepozno, kar
Takšne so bile do sedaj tudi naše iz- ne nazadnje je dokazano, da je in- praviloma pomeni zavlačevanje po-
kušnje s tujimi investitorji, kjer smo v vesticija na koncu ekonomsko spreje- stopkov ter povečevanje stroškov
zadnjih letih uspešno dokončali kar mljivejša in izpeljana kvalitetno. same investicije. V podjetju Savapro-
nekaj investicij, ko so ti investirali v Slo- Dobrih praks s področja vključevanja jekt z ustreznimi strokovnimi podla-
veniji. Vsem je bilo značilno to, da so svetovalnih inženirjev v proces inve- gami (študijami ustreznosti prostora),
nam zaupali vse aktivnosti za izved- sticij je na tujem in tudi pri nas že kar pravilnim svetovanjem naročnikom
bo investicije. Za najpomembnejše nekaj, zato jih je smiselno posnemati. in usklajevanjem različnih interesov
tehnološke odločitve pa so se po- med posameznimi nosilci urejanja
služevali tudi uslug svojih inženirjev, ki Podjetje Savaprojekt s svojo ekipo okolja lahko pripravimo odlično iz-
so, poleg posredovanja tehnoloških strokovnjakov različnih profilov s pozi- hodišče za nadaljevanje projekta. Z
rešitev, izvajali tudi neke vrste kontro- tivnostjo zre v prihodnost in upa, da znanjem, ki ga pridobimo o prostoru
lo nad snovanjem in načrtovanjem se bo dobra praksa uspešno izpelja- in okolju, lahko tudi v postopku pro-
objekta. nih investicij, ki so jih vodili svetovalni jektiranja zagotovimo boljšo usklaje-
inženirji, usidrala tudi v nost in izvedbo projekta ter hitrejše
slovensko prakso in s pridobivanje dovoljenj za naročnika.
tem dala pravi pomen Poznavanje okoljske problematike pa
inženirski stroki. tako začnemo reševati že v samem
Z zaostrovanjem okolj- začetku priprave projekta in s tem
ske zakonodaje in vse preprečimo vračanje v začetne faze
pogostejšimi civilnimi postopkov.
iniciativami, ki so zaradi
napak pri umeščanju in Potrebno je ozavestiti, da prinese sve-
gradnji objektov veliko- tovalni inženiring dodano vrednost k
krat upravičene, se nam investiciji in ga ne dojemati kot le ne-
v podjetju Savaprojekt potrebno delo, ki pomeni le dodaten
Svetovalni inženiring v Savaprojektu: Belimed Grosuplje zastavlja tudi vprašanje, strošek.

Letni občni zbor Rekreativnega društva zaposlenih v Savaprojektu
Dne 28. 3. 2017 je potekal 4. občni zbor Rekreativnega društva zaposlenih iz Savaprojekta, na katerem so bile predstavlje-
ne aktivnosti društva v letu 2016. Poleg stalne aktivnosti igranja odbojke je bilo v prejšnjem letu organizirano enodnevno
smučanje, zipline v Bovcu, udeležba na teku Business Run v Ljubljani, tradicionalno veslanje po reki Krki, in druge. V letu
2017 je predvidena udeležba na Športnih igrah zaposlenih v Brežicah, veslanje po reki Krki, team building na Soči, obisk
adrenalinskega parka, dirka z gokarti, kostanjev piknik, kakšen organiziran pohod ter smu-
čanje v decembru. Nekaj članov društva se bo tudi letos udeležilo kolesarskega maratona je časopis
v Krškem. Aktivnosti društva so namenjene tako članom kot tudi ostalim zaposlenim, ki še družbe Savaprojekt, d.d.
niso včlanjeni, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite. Vse naštete dejavnosti so le okvirne, Izdajatelj: Savaprojekt, d. d.,
saj se lahko njihova vsebina še dopolnjuje in spreminja, zato so zaželeni tudi kakšni predlogi CKŽ 59, 8270 Krško
ali zamisli članov društva. Zaradi premajhnega zanimanja pa od začetka letošnjega leta ni Uredniški odbor: Darja Pod-
več organizirano tedensko igranje odbojke. Vabljeni k čim bolj številčni udeležbi! lipnik, Andrej Trošt, Blaž Šala-
mon, Tamara Močnik, Blažka
Andrej Molan, predsednik društva Smole, Mateja Žigante, Tatja-
na Zupančič

Naklada: 280 izvodov

Tisk: Forma Brežice, d.o.o.

Naslednja številka izide: julij
2017

12 april ‘17