You are on page 1of 90

corpus hermeticum

AUSTIN OSMAN SPARE

KSIGA ROZKOSZY
(MIOCI WASNEJ)

PSYCHOLOGIA EKSTAZY

w przekadzie Krzysztofa Azarewicza

Warszawa 2005
Austin Osman Spare
The Book of Pleasure (Self-love). Psychology of Ecstasy
Copyright Kenneth Grant

Who ever thought thus?


Copyright Gavin W. Semple 2004

We would like to extend our thanks to Kenneth Grant, AOS literary executor,
for his kind permission to publish this book in Poland;
and to Gavin Semple and Robert Ansellfrom Fulgurfor their continued encouragement and support.

przekad
Krzysztof Azarewicz

redakcja stylistyczna
Dariusz Misiuna

redakcja artystyczna
Wojciech Benicewicz

skad i amanie
Joanna John

Copyright for the Polish dition


by Okultura, Warszawa 2005

Wydanie I
ISBN 83-88922-09-2

Wydawnictwo Okultura
skr. poczt. 435, 00-950 Warszawa 1
www.okultura.pl

druk i oprawa
Podlaska Spdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usugowa
Biaystok, ul. 27 Lipca 40/3, tel/fax 675-48-02
www.podlaska.com.pl
K T O MIA ODWAG TO WYMYLI ?

irzymacie oto w rku jeden z trzech podstawowych dokumentw, ktre uksztatoway


wspczesn praktyk magiczn, jej system wierze oraz etos. Od lat siedemdziesitych ubiegego wieku
oddziaywuj one na wiat anglojzycznych magw z Europy i Ameryki, a dziki mozolnej pracy takich
tumaczy jak Dariusz Misiuna i Krzysztof Azarewicz subtelny jad wolnociowej myli i wizjonerskiej
praktyki dociera do ludzkich serc i umysw w innych, mniej zanglicyzowanych rejonach wiata.

M o i m s k r o m n y m z d a n i e m Ksiga rozkoszy to j e d n o z trzech dzie odgrywajcych


decydujc rol w rozwoju wspczesnej magii. Pozostae to, rzecz jasna, Ksiga Prawa Aleistera
Crowleya oraz Ksiga cieni Geralda G a r d n e r a . Jednak w ich towarzystwie ksika S p a r e a zajmuje
miejsce wyjtkowe. Ksig Prawa podyktowaa Crowleyowi podczas trzech kwietniowych d n i
roku 1904 istota, ktr on s a m uwaa nie tylko za swego witego Anioa Stra, ale i archonta
obecnego Eonu, rozpocztego z chwil jej o t r z y m a n i a . Ksig cieni G a r d n e r skonstruowa
w oparciu o r y t u a masoski i s t r u k t u r magii ceremonialnej, nie szczdzc zapoycze z dzie
innych autorw. Ostateczn posta n a d a a jej Doreen Valiente, ktra zadbaa o jej uniwersalizm,
dziki czemu m o g y swobodnie stosowa j gardneriaskie koweny czarownic rozsiane po c a y m
wiecie. Obie te ksigi s k a m i e n i a m i wgielnymi nowych kultw religijnych zapocztkowanych
przez ich autorw. Ksiga Prawa p e n i tak funkcj w p r z y p a d k u thelemy, Ksiga cieni dla wicca
i jej odamw. Jedna i d r u g a roszcz sobie pretensje do statusu witych tekstw" - Ksiga Prawa
z racji swego objawionego charakteru, Ksiga cieni z racji rzekomej staroytnoci przekazu,
majcego swe rdo w religii pierwotnych ludw Europy.

Z u p e n i e inaczej rzecz si ma z Ksiga rozkoszy. Nie pretenduje ona do bycia czym


i n n y m ni jest, czyli dzieem artysty yjcego i pracujcego w Anglii na pocztku epoki
nowoczesnej. Nie napisano jej dla potrzeb kultu religijnego. Przeciwnie, zachca czytelnikw do
samodzielnego mylenia, do n i e u s t a n n e g o sprawdzania wartoci wasnych p r z e k o n a , wierze,
d o k t r y n i m e t o d , przyznajc e nie dostarcza jakichkolwiek prostych odpowiedzi, poniewa te
m o n a o d k r y jedynie s a m e m u . Nie pretenduje do m i a n a tekstu objawionego, a jeli ju, jest
to objawienie geniuszu twrczego, wiadectwo tego, co m o n a osign poprzez indywidualn
prac n a d rozwojem wizji u m y s u . I jak na ksik, ktra co i rusz odstrasza potencjalnych
naladowcw, cieszy si zaskakujco pokan i gwatownie rozwijajc si rzesz wielbicieli.

Wypada wic rzec sowo na temat tego, k i m by autor i ilustrator tego wyjtkowego dziea?
Austin O s m a n Spare urodzi si 30 grudnia 1886 roku jako syn londyskiego policjanta. Wychowywa
si w typowo pnowiktoriaskiej rodzinie zamieszkujcej d o m w p o u d n i o w y m Londynie.

Gavin Semple jest wybitnym znawc ycia i dziea Austina Osmana Sparea, autorem jego nieocenionej ideografii, Zos-Kia, a take staym
wsppracownikiem angielskiego wydawnictwa Fulgur, zajmujcego si badaniem i publikowaniem jego twrczoci. Niniejsza przedmowa
zostaa napisana specjalnie z myl o polskiej edycji Ksigi rozkoszy, ktr wydawnictwo Fulgur wsparo grafikami ze swych archiww.

5
H> PRZEDMOWA ^>

Ju w wieku czterech lat jego pasj stao si rysowanie. Oddawa si jej namitnie, przy wydatnym
wsparciu rodzicw usiujcych p o m c mu w karierze. Jako trzynastolatek Spare zacz osiga
pierwsze sukcesy zawodowe - w 1901 roku opuci szko i rozpocz prac w fabryce plakatw,
by szybko przenie si do warsztatw szka malowanego. Wieczorami uczszcza do City a n d
Guilds School w Kennington, gdzie uczy si swego fachu, a w 1902 roku otrzyma stypendium
prestiowego Royal College of Arts. Byo to wielkie wydarzenie, poniewa tak kosztowna edukacja
wymagaa wsparcia finansowego. Po ukoczeniu trzyletniego studium w 1904 roku Spare wystawi
jeden z rysunkw podczas dorocznej wystawy w Akademii Krlewskiej, co przysporzyo mu
sporo chway i patronw gotowych wspiera jego twrczo. W t y m s a m y m czasie stworzy swoj
pierwsz ksik, Earth: Inferno', zoon z szeregu rysunkw, k t r y m towarzyszyy aforyzmy
pochodzce z dzie jego ulubionych autorw: O m a r a Khayyama, Dantego i Objawienia w. Jana.
Cao, wzbogacona jego uwagami, przedstawiaa metaforyczny, ale zjadliwie krytyczny komentarz
na temat stanu wspczesnego spoeczestwa. Spare opublikowa j w lutym 1905 roku.

W p a d z i e r n i k u 1907 roku miaa miejsce jego pierwsza wystawa i n d y w i d u a l n a na


l o n d y s k i m West Endzie, w odwiecznej k u n i brytyjskiego wiata artystycznego. W Bruton
Gallery p o k a z a n o sto czternacie jego dzie wykonanych tuszem, owkiem i akwarel, co
przysporzyo mu nie lada rozgosu i sprawio, e we wpywowych m a g a z y n a c h artystycznych
u k a z a y si o n i m p o w a n e a r t y k u y pira Ralpha Strausa i R.E.D. Sketchleya. Jego nazwisko nagle
stao si dobrze znane, doceniono jego talent, cho wielu k r y t y k w utyskiwao na wyzywajcy
charakter jego prac. Niemniej taka bya ich estetyka, czca pynn, mia i wyrafinowan
kresk z groteskow tematyk obrazw. Sztuka S p a r e a bya bezwstydnie transgresyjna. Kada
nacisk na ekspresj i bezkompromisow krytyk. Ten krytyczny w y m i a r sztuki szczeglnie
akcentowaa jego d r u g a ksika, A Book of Satyrs z 1907 roku, zoona z rysunkw, ktrych t y t u y
(np. Polityka", Koci", Moda" czy Koneser") byy zjadliwymi k o m e n t a r z a m i spoecznymi.

W t y m czasie Spare interesowa si ju cakiem powanie okultyzmem, wic


n i e u c h r o n n i e spotka na swojej d r o d z e najwikszego maga wczesnej epoki, Aleistera Crowleya.
Jak pniej w s p o m i n a , Crowley przyszed na jego wernisa w 1907 roku, chcc zapozna si
z m o d z i e c e m sprawiajcym na n i m wraenie bratniej duszy w krainie mrocznych misteriw. Od
tej chwili a do w y d a n i a pierwszego n u m e r u crowleyowskiego m a g a z y n u The Equinox, bdcego
oficjalnym o r g a n e m jego zakonu A.'.A.'. (Argentum A s t r u m ) , obaj panowie utrzymywali ze
sob sporadyczny kontakt. Spare naszkicowa cztery r y s u n k i do drugiego n u m e r u The Equinox
(wrzesie 1909), a 10 lipca 1909 roku podpisa lubowanie P r o b a n t a A.'.A... Nie u d a o mu si
wszake sprosta rygorom inicjacyjnym i po roku nie dopuszczono go do zakonu. Jego kontakt

W polskim wydaniu Pieko na ziemi w przekadzie Krzysztofa Azarewicza, opublikowane w 2005 roku nakadem podziemnej oficyny
LAShTAL Press.
K T O MIA ODWAG TO WYMYLI ?

z Crowleyem w y r a n i e osab. Wola zgbia a r k a n a magii w pojedynk, czemu d a pikny w y r a z


w opublikowanej po wielu latach Ksidze rozkoszy. M i m o to nie bdzie przesad twierdzenie,
e pierwotny impet n a d a t y m p o s z u k i w a n i o m wanie Crowley, poniewa z a r w n o pierwszy
projekt tej ksigi jak i niektre r y s u n k i p o c h o d z i y z okresu ich przyjani.

Drugie wydanie A Book of Satyrs opublikowa w 1909 roku s y n n y wydawca John


Lane, dla ktrego Aubrey Beardsley zredagowa tzw. The Yellow Book - antologi najbardziej
wpywowych artystw i pisarzy z lat dziewidziesitych XIX wieku. Mniej wicej w t y m s a m y m
czasie Spare opuci swj d o m r o d z i n n y i zamieszka w Londynie, gdzie zakocha si w Eily Shaw,
tancerce i piosenkarce teatralnej, z ktr oeni si 4 wrzenia 1911 roku. W cigu kolejnych dwch
lat m i a y miejsce dwie wystawy jego dzie w londyskich galeriach Baillie i Ryder. Nie o d n i o s y
one wielkiego sukcesu, poniewa w midzyczasie na r y n k u sztuki europejskiej pojawiy si
nowe awangardowe n u r t y i trendy, takie jak k u b i z m B r a u e a i Picassa, przy ktrych styl S p a r e a
musia wydawa si archaiczny. Wikszo k r y t y k w przestaa si n i m interesowa. Jego wystawa
w galerii Ryder przesza bez echa. Od tej chwili Spare by z m u s z o n y polega na mecenasach
sztuki, takich jak Pickford Waller, k t r y nie ustawa w k u p o w a n i u jego dzie. Niemniej gwiazda
S p a r e a jako modego geniusza" zacza gwatownie blakn na nieboskonie sztuki.

W 1913 roku AOS powrci do prac n a d publikacj grimuaru", ktrego wiksza cz


powstaa w latach 1909-1910. Ju we wrzeniu ksika znalaza si w d r u k a r n i . Pocztkowo m i a
j sfinansowa John Lane, ale Spare nie przysta na jego w a r u n k i i wola s a m pokry koszty
produkcji. P r a w d o p o d o b n i e to wanie z tej racji znalaza si w niej uwaga, e opublikowano
jedynie jej skondensowan wersj. Spare liczy, e dziki t e m u zwikszy jej sprzeda, poniewa
ludzie bd oczekiwali jej kontynuacji. Jak si pniej okazao, srodze si przeliczy. Jej n a k a d
nie sprzeda si nawet po dwudziestu latach. Niektrzy badacze prbowali odnale brakujce"
fragmenty tego dziea, j e d n a k nie znaleli adnych d o w o d w na to, by kiedykolwiek istniay.
Z kolei bibliofil-wydawca Robert Ansell oszacowa na podstawie zapiskw S p a r e a na szkicu
jednej z ilustracji, e opublikowano jedynie 350 egzemplarzy tego dziea. M o n a wic m n i e m a ,
e jest to b a r d z o rzadka ksika, cho na szczcie w y d r u k o w a n o j na wysokiej klasy j a p o s k i m
papierze welinowym, zapewniajcym jej dugotrwao. Ilustracje zamieszczone w niniejszym,
polskim w y d a n i u pochodz wanie z tej pierwszej publikacji.

Chocia Ksiga rozkoszy jest stosunkowo k r t k i m dzieem, nie naley do najatwiejszych


i aby j zrozumie, trzeba powici troch czasu jej drobiazgowym studiom. Kopoty z jej lektur
maj nawet czytelnicy anglojzyczni, poniewa Spare pisze w jzyku wielce retorycznym, ktry
s w y m stylem p r z y p o m i n a Bibli oraz dramaturgiczny ton Szekspira i innych angielskich poetw.
Styl to zaiste majestatyczny, m i m o i z b r a k u porzdnego wyksztacenia i z racji pospiesznego

7
PRZEDMOWA

przelewania idei na papier zdarzaj si mu cudaczne bdy gramatyczne. Podczas lektury


wypadaj niektre sowa, a i n n e zamieniaj si p o p r a w n y m i miejscami w szyku. Rezultat bywa
zdumiewajcy. Niczego nie m o n a by p e w n y m i kto wie, czy polski przekad Sparea nie czyta
si lepiej od oryginau. Na dodatek Spare czsto si powtarza, uywajc troch zmienionych
sw, co wywouje uczucie deja vu i skania do szukania odnonikw, ktre gdzie umykaj do
czasu, kiedy p o n o w n i e wemie si do rk t ksik. Niemniej j e d n a k to poczucie dezorientacji
znakomicie pasuje do efektw, jakie wywouj jego rysunki oraz do wykadanej w tej ksidze
koncepcji transcendentalnego czarostwa, tak wymienitej, e zasugujcej na liczne powtrzenia.
Ksiga rozkoszy towarzyszy mi od lat dwudziestu i ilekro do niej wracam, m a m wraenie, e
znajduj co, czego wczeniej nie czytaem. Oby rwnie owocna i pobudzajca bya dla was!

Filozofia przedstawiona w Ksidze rozkoszy skada si z piciu gwnych skadnikw,


ktre wyznaczaj u n i k a l n y wkad Spare'a w sztuk magiczn. W k a d y m z tych p r z y p a d k w
Spare opiera si na wczeniejszych tradycjach okultystycznych Europy i O r i e n t u po to tylko,
by w y o d r b n i i wysubtelni najistotniejsze ich idee i stworzy cakowicie wasny system. Te
elementy to: mistycyzm Kia, praktyka magiczna pozycji mierci", sztuka sigili, psychologia
wiary oraz koncepcja mioci wasnej".

Zacznijmy od omwienia d o k t r y n y Kia, stanowicej temat przewodni niniejszego


dziea. Spare wyraa tutaj koncepcj, ktra pojawia si b a r d z o rzadko w z a c h o d n i m okultyzmie, za
to stanowi f u n d a m e n t kilku dyscyplin orientalnych, takich jak taoizm i b u d d y z m c z a n w Chinach,
pniejsze ich ewolucje w postaci japoskiego zenu, oraz tantryczny b u d d y z m tybetaski
wadrajany, gdzie wystpuje pod nazw unjaty, czyli doktryny o pustoci". Najwyraniej Spare
czerpa inspiracj od legendarnego mistrza taoizmu, Lao Tsy wiadczy o t y m list napisany
w latach pidziesitych do jego przyjaciela, Franka Letchforda, w k t r y m Spare przyznaje si do
tego, e najwikszy w p y w na jego myl mieli Lao Tsy i Platon. Wida to w s a m y m tekcie Ksigi
rozkoszy, obficie czerpicym z Tao Te Cing. Sparebwskie Kia, podobnie jak Tao, jest ostateczn
rzeczywistoci, ktrej natur jest pustka, nie istniejce rdo wszelkich zjawisk. Celem tych
wszystkich szk orientalnych jest urzeczywistnienie tej pustki, by dziki temu umys mg zacz
spoczywa w stanie bez myli, oddajc si bogoci wiecznego samadhi. Pozostaje j e d n a k pytanie,
w jaki sposb dostpi tej nicoci, ktra jest rdem wszystkiego? Spare stwierdza, e n a t u r y
Kia nie sposb uchwyci ludzkim umysem, poniewa zawsze idzie ona pod p r d " naszych
wyobrae. Zakadajc nawet, e nie jestecie osobami religijnymi, posiadajcymi dziecinne wizje
Nieba i Pieka, czy wyobraacie sobie, jak to jest by m a r t w y m ? Czy potraficie sobie p r z y p o m n i e ,
jakie byo wasze istnienie z a n i m was poczto? Jak wyobraacie sobie siebie, kiedy picie, ale nie
macie snw? Czy podczas tych wszystkich stanw istnieje cokolwiek lub ktokolwiek?

8
K T O MIA ODWAG TO WYMYLI ?

Spare sugeruje dwie m e t o d y u w i a d a m i a n i a sobie pierwotnego stanu Kia. Pierwsza


z nich obejmuje praktyk rytualn t z w pozycji mierci" i jest przedstawiona w rozdziale p o d
t sam nazw. Pozycja mierci" obejmuje nastpujce elementy: w p a t r y w a n i e we wasny obraz
w lustrze, hiperwentylacj i dobrowolne o d d a n i e si w y w o a n e m u przez ni zawrotowi myli.
Tego rodzaju p r o c e d u r a projekcji astralnej w pustce nie-mylenia najwyraniej suya Sparebwi,
ktry najprawdopodobniej przej j z jogi, a k o n k r e t n i e z tzw. pozycji trupa", czyli avasany.
Na p e w n o te m i a spor praktyk z zakresu w p a t r y w a n i a si w zwierciado, poniewa t e c h n i k i
tej uywa rysujc autoportrety i zajmujc si a u t o m a t y c z n y m rysunkiem. M o n a w ten sposb
atwo rozwin swoj percepcj, a w konsekwencji poszerzy granice ego. Wystarczy w c i e m n y m
pokoju spojrze w lustro, zapali jedn lub dwie wiece i skupi swj wzrok na p u n k c i e p o o o n y m
dziesi c e n t y m e t r w za oczami swego sobowtra, nastpnie za uwiadomi sobie swoj wizj
peryferyjn, czyli to, kogo lub co widzimy manifestujcego si za n a m i , p o n a d n a m i i dookoa nas.
W dawnych czasach przed tego rodzaju zabawami rodzice przestrzegali swe dzieci, groc im, e
m o e pokaza si im diabe. Ale przecie dla magw wszystko, co uchodzi za niebezpieczne",
posiada magnetyczn m o c przycigania, poniewa dobrze wiedz, e n o r m a l n y u m y s obawia
si tych miejsc, gdzie czaj si u k r y t e moliwoci i nowa wiedza.

Na przestrzeni lat pozycj mierci" zdyo ju wyprbowa wielu m a g w i nie sposb


o d m w i jej skutecznoci, m i m o i jest to do kopotliwa m e t o d a pracy z ciaem i umysem.
Niektrzy z nich doszli do wniosku, e pozycja mierci" jest raczej w y w o a n y m s t a n e m
m e n t a l n y m , kiedy to tymczasowemu zniesieniu ulega ego czy te osobowo praktykujcego,
ni wiczeniem, czego owocem byy liczne modyfikacje tej praktyki. Sprzyja o n a a k t y w n e m u
podejciu do magii, co stanowi z n a k o m i t e a n t i d o t u m na n a d m i e r n e czytanie i mylenie.

D r u g a z sugerowanych przez S p a r e a m e t o d to rodzaj spekulacji mistycznej, gdzie


przeciwstawne emocje zamienia si miejscami: mio i nienawi, czer i biel, ycie i mier,
ciebie i m n i e , jaw i sen itd. Pomidzy t y m i b i e g u n a m i musi znajdowa si p u n k t nie bdcy a n i
j e d n y m ani d r u g i m . Spare radzi wyobrazi sobie ten p u n k t ani", a nastpnie zastosowa postaw
a n i " do tego ani". Dziki t e m u zabiegowi m o n a ujrze Kia w caej swej istocie, albowiem jest o n o
p u n k t e m ani-ani". Koncepcj t t r u d n o wyoy, natomiast stosunkowo atwo urzeczywistni,
co jest p a r a d o k s e m charakterystycznym dla m e t o d y Spare'a (ktry w pniejszym okresie nazywa
p u n k t ani-ani" stanem pomidzy", wyraajc natur niewysowionego Kia).Widzimy ju, e ten
rodzaj czarw obejmuje przezwycianie ogranicze myli poprzez mylenie o tym, czego nie da si
pomyle. Wielu adeptw magii dostrzega, e kontemplacja ani-ani" czasami zdarza si samoistnie
w chwilach przebudzenia lub zasypiania. W tych ulotnych momentach, kiedy nie pi si ani nie
jest si p r z y t o m n y m pojawia si rwnowaga umysu, a wtedy to zwyczajnie jestemy, cieszc si
swobodnym przepywem wiadomoci, niezakconym adnymi prbami utosamiania si z t y m

9
I PRZEDMOWA

i owym. Co ciekawe, niewielu ludzi zwraca na to uwag, chocia zdarza si to n a m przynajmniej


dwa razy dziennie. Tymczasem dla maga wszystkie te mroczne zakamarki wiadomoci stanowi
skarbnic, z ktrej m o n a czerpa zasoby wiedzy o nas samych i poszerza map naszej jani.

Trzeci u n i k a l n y element metody Sparea obejmuje posugiwanie si projektami


graficznymi jako r o d k a m i transferu magicznego. Te konstrukcje skadaj si z poczonych liter
rzymskich i s nazywane sigilami". Spare uwanie studiowa zawarto starych ksig magicznych,
grimuarw, a przede wszystkim pospiesznie krelone pieczcie duchw i talizmany magiczne,
dziki czemu doszed do przekonania, e p o d stert stereotypowych projektw, znieksztaconych
w toku nieustannego powtarzania, kryje si skuteczna m e t o d a k o m u n i k o w a n i a si z m o c a m i
podwiadomoci. W ksigach tych znajdoway si zaklcia kierowane p o d adresem licznych m o c y
duchowych - chrzecijaskiego boga i jego hierarchii aniow, d e m o n w i witych. Naleay
one do kulturowego systemu wierze, ktry p r z e m i n d a w n o temu. Wierzenia te przemawiay
do siedemnasto- i osiemnastowiecznych magw, ale jakeby miay trafia do czowieka ery
postindustrialnej? Spare susznie uzna, e bardziej skutecznym od zaklinania tych przebrzmiaych
m o c y bdzie docieranie do ich istoty w naszym wasnym umyle, w naszej jani.

Jego wiara w ja - t e r m i n zapoyczony z teozofii - dotyczya najwyszej duchowej


potencji, czyli boga. Aby p o r o z u m i e w a si z ni, wymyli system sigili, ktrych funkcj
byo t u m a c z e n i e pragnie z jzyka zwyczajnej wiadomoci na jzyk przemawiajcy do
podwiadomoci. Zamiast skomplikowanej hierarchii duchowej wystpuje w n i m szereg
k r o k w dysocjacyjnych majcych na celu w y r w a n i e danego pragnienia z twardej, codziennej
rzeczywistoci i skierowanie go w realia elastycznej, zmiennej formy gbokiego umysu. Pierwszy
k r o k to jak najbardziej klarowne spisanie pragnienia, np.: Pragn nauczy si Ksigi rozkoszy".
Jest to podstawa do stworzenia zaklcia. D r u g i k r o k polega na usuniciu powtarzajcych si
w t y m z d a n i u liter (to s a m o m o n a uczyni z samogoskami) i sprowadzeniu caoci do pozornie
bezsensownej sekwencji liter:" PRGNCZSK, z ktrych nastpnie tworzy si projekt graficzny
zadawalajcy nas p o d wzgldem estetycznym.

Najwaniejsze to przeoy znaczenie na czyst/ormf tak, by kocowy efekt w niczym


nie sugerowa wiadomoci pierwotnego pragnienia. W e d u g S p a r e a rnica midzy sigilem
a symbolem polega na t y m , e ten pierwszy nie posiada znaczenia dla wiadomoci, podczas
gdy symbol m o e by natychmiast przez ni odczytany. Sigil p o w i n i e n by prosty i atwy do
zapamitania. Spare sugeruje wizualizowanie go w chwilach wielkiej troski, niepokoju, strachu,
wtpliwoci, godu, zmczenia, rozczarowania, wyczerpania, kiedy to p o d w i a d o m o jest

W przypadku polskich znakw bierze si pod uwag ich warto fonetyczn, ktra w przytoczonym zdaniu bdzie brzmiaa: Pragn
nauczyci sie Ksiengi rozkoszy". - przyp. red.

10
K T O MIA ODWAG TO WYMYLI ?

wystarczajco wraliwa, by przyj jego k o m u n i k a t . W ten oto sposb wszystkie uczucia i myli
stanowice przeszkod na d r o d z e realizacji naszych p r a g n i e s przeksztacane i modyfikowane
za p o r e d n i c t w e m sigila w posta, ktra umoliwi n a m realizacj naszych celw.

Dziki swej prostocie magia sigili cieszy si wielk popularnoci. Pisze si o niej
w ksikach nie majcych adnego zwizku ze Sparem, ktrych autorzy nawet o n i m nie syszeli,
bd te wol o n i m nie w s p o m i n a . Wystarczy o d r o b i n a eksperymentw, aby m c d o d a do
niej troch swoich elementw, czynic z niej cakowicie wasn metod. Spare by rysownikiem,
nic wic dziwnego, e wybra projekty graficzne jako narzdzia do swych czarw. Jednak k a d a
kreacja m o e z r w n y m p o w o d z e n i e m wyraa wity alfabet naszych wewntrznych misteriw,
gramatyk komunikacji m i d z y naszym ja" a ukryt jani, ktra d o m a g a si eksploracji
w wiecie m a r z e i fantazji po to, by ujrze wiato dzienne w wiecie ludzi. Z a s t a n w m y si
przez chwil, jak mogyby brzmie dwiki sigili? Jak pozycj przyjmowayby one w tacu? Jaki
ksztat w rzebach? Jakie powizania b a r w i t o n w mogyby wyrazi s p e k t r u m ich odczu.

Potencja sigili jest nieograniczony. Gboki umys potrafi dokona wszystkiego,


jeli tylko pragnienia wspbrzmi z jego wasnymi p o t r z e b a m i , z prawdziw wol", jakby
powiedzia to Crowley. C z a s a m i wszake potrzeba kilku wciele, by m o g y si speni. Bardzo
czsto zsigilizowane pragnienie pojawia si we snach. Spare by w t y m mistrzem. Ale przede
wszystkim j e d n a regua rzdzi magi sigili: Nasze pragnienia nigdy nie speniaj si w taki
sposb jakbymy tego oczekiwali! Pod wzgldem logicznym jest to oczywiste, p o n i e w a
p o d w i a d o m o dysponuje wiksz moc, a wic i wiksz inteligencj od naszej wiadomoci.
Wynikaj z tego b a r d z o powane konsekwencje dla naszych w y b o r w yciowych, poniewa za
k a d y m razem, gdy decydujemy si na stworzenie sigila, m u s i m y zastanowi si nad b r z e m i e n i e m
odpowiedzialnoci, jakie przyjmujemy na siebie. M u s i m y przemyle, czy rzeczywicie chcemy,
by nasze pragnienie spenio si za dwadziecia, trzydzieci lat albo w n a s t p n y m yciu? Z tej
wanie przyczyny inteligentni adepci tej sztuki sporzdzaj sigile z myl o wyszych celach
ni zauroczenie kogo, zdobycie pienidzy czy zaczarowanie czyich zwierzt domowych.
Na cae szczcie dziki szczodrobliwoci S p a r e a dysponujemy cakiem s p o r y m polem do
eksperymentw. Jego dzieo nie jest zakoczone, a liczne jego aspekty czekaj na rozwinicie
w r a m a c h naszych indywidualnych mitologii.

Czwartym znaczcym skadnikiem Ksigi rozkoszy jest psychologia wiary".


W rzeczywistoci jest to kluczowy element filozofii Spare'a, niestety rzadko doceniany we
wspczesnej praktyce magicznej. Rzecz jasna, nie ma w t y m nic dziwnego, poniewa niemal
k a d a d o k t r y n a magiczna i religijna w y m a g a od swych zwolennikw lepej wiary w to,
e posiada m o n o p o l na Prawd. Std te bior si liczne schizmy i konflikty w zakonach
okultystycznych oraz walki p o m i d z y poszczeglnymi frakcjami i osobistociami. Sam Spare

11
PRZEDMOWA

d a si zapa w t puapk i po rozstaniu z Crowleyem powici mu kilka zoliwych uwag na


stronach Ksigi rozkoszy. Niewykluczone rwnie, e to wanie problemy z Crowleyem skoniy
go do wyjtkowych rozwaa na temat n a t u r y wiary". Cokolwiek to byo, przyczynio si do
u n i k a l n y c h obserwacji w dziejach literatury magicznej.

Spare wyranie rozrnia dwa elementy uprawomocniajce wierzenia. Jego z d a n i e m


zawsze m a m y do czynienia z wierzeniem", czyli czym, w co si wierzy, oraz procesem wiary".
Dlatego wanie odpowied na pytanie, jak to si dzieje, e wierzymy, jest stosunkowo prosta
- poprzez wyobraenia zachodzce w umyle. Spare byskotliwie twierdzi, e wierzenia s
czym cakowicie dowolnym. M o e m y wierzy w to czy t a m t o , traci t wiar i nagle uwierzy
w co zgoa innego. G d y uwaamy, e wierzenia naszych rodzicw s ze, zaczynamy wierzy
w co przeciwstawnego, co wcale nie oznacza, e z czasem nie w r c i m y do wiary naszych ojcw.
I chocia zmienia si nasza wiara, r z a d k o zmieniaj si jej schematy wyobrae. Przypominaj
one puchar, do ktrego nalewa si wiar, substancj ze swej n a t u r y p y n n i zmienn. W celu
lepszego zrozumienia, o czym traktuje Ksiga rozkoszy, najlepiej s a m e m u sprawdzi, jak wygldaj
nasze schematy wyobrae. Pozwlcie udzieli sobie kilku wskazwek w t y m zakresie:

Kady zna swoje nazwisko. Jest to nasz osobisty stygmat, nasz znak rozpoznawczy
i wywoawczy. Prawda, w ktr stale wierzymy. Wyobracie sobie zatem swoje zdjcie podpisane
waszym nazwiskiem - przyjrzyjcie si mu uwanie, przeczytajcie na gos swoje nazwisko
i wsuchajcie si w jego brzmienie. Czy wszystko jest na swoim miejscu? Nastpnie wyobracie
sobie swoje zdjcie p o d p i s a n e nazwiskiem kogo innego - przeczytajcie na gos to nazwisko
i wsuchajcie si w jego brzmienie. Czy wszystko jest na swoim miejscu? Porwnajcie ze sob
te dwa obrazki. Co si dziao, gdy wizualizowalicie drugi obrazek? Czy by rwnie wyrany,
b a r w n y i owietlony jak pierwszy? Czy nazwisko p o d n i m byo napisane tak s a m o d u y m i
literami? Byo w y r a n e czy z a m a z a n e ? Jak b r z m i a gos, ktry m w i drugie nazwisko? Czy
by jakby cichszy i nieobecny? Co czulicie, gdy pytalicie, czy wszystko jest na swoim miejscu?
Towarzyszyy w a m jakie dodatkowe wraenia, uczucie relaksu lub napicia? W jakiej czci
ciaa je czulicie? Ludzie rni si reakcjami na z m i a n wyuczonych wyobrae, ale nigdy nie
przechodz wobec nich obojtnie.

Nasze wierzenia strukturyzuj nasz rzeczywisto, n i e u s t a n n i e obiektywizuj nasz


niewiadomo, rzutujc j na to, co uznajemy za wiat zewntrzny, ustalajc granice tego, co
jest i tego, co nie jest dla nas moliwe. Dlatego te umiejtno przeksztacania wierze musi by
g w n y m n a r z d z i e m czarownika. M o c w p y w a n i a na s t r u k t u r tzw. rzeczywistoci - z a r w n o
wewntrznej jak i zewntrznej - opiera si cakowicie na umiejtnociach przeksztacania
wierze zgodnie ze sw wol.

12
K T O MIA ODWAG TO WYMYLI ?

W literaturze magicznej rzadko znajduje si rozrnienie m i d z y treci a procesem


wierzenia. Stosowa je Crowley w takich dzieach jak Liber Astarte, ale nie u d a o mu si wyjani
na czym ono polega. Ostatnio du uwag przykadaj do tych procesw John G r i n d e r i Richard
Bandler, posugujcy si n i m i w swoim systemie neurolingwistycznego p r o g r a m o w a n i a . Ich
dziea, jakkolwiek osadzone w kontekcie psychoterapeutycznym, mog stanowi ciekaw
lektur dla osb powanie zainteresowanych myl Spare'a, poniewa w duej mierze stanowi jej
rozwinicie. Idea ta znalaza te ciekawe zastosowanie w ksikach znakomitego wspczesnego
maga, Jana Friesa: Visual Magick, Seidways i wielu innych.

Na zakoczenie naszego krtkiego omwienia podstawowych elementw myli


Spare'a zajmiemy si mioci wasn". O co chodzi w t y m podtytule? W psychologii Spare'a
ja", czyli istot kadego czowieka, traktuje si jako posiadajc t sam n a t u r co pustka,
czyli Kia (Bg" systemu Spare'a). Kia manifestuje si bezustannie, przyjmujc rnorakie formy
i tworzc wszelkie moliwe zjawiska. Dziki projektowaniu siebie na zewntrz - i n n e istoty,
formy, myli - uzyskuje s a m o w i a d o m o i kreuje dualistyczny wiat. W systemie Spare'a proces
ten tkwi u p o d o a powstania wiata, a zarazem dzieje si w kadej chwili, majc rwnoczenie
charakter kosmogoniczny jak i psychologiczny. Oznacza to, e kady w pewnej mierze, choby
niewiadomie uczestniczy w procesie tworzenia, m o d e l o w a n i a i niszczenia zamieszkiwanego
przez nas wiata. Ale dopiero uwiadomienie sobie tego procesu stanowi pierwszy k r o k ku
wyzwoleniu z zakltego k r g u stawania si. Wystarczy u a m e k sekundy, by zrozumie, e Ty
jeste Tym", postrzegajcym i postrzeganym, sob i i n n y m , graczem i granym... a take n i k i m
z nich. Celem tej cieki magicznej jest p e n e dowiadczenie tych przeciwstawnych stanw
wiadomoci i zjednoczenie ich w jani oraz jej polu dziaania. Rozpoznanie siebie we wszystkim
i wszystkiego w sobie, p e n e rozkoszy zjednoczenie tego, co miertelne z Absolutem, oraz
p a m i t a n i e o tym, e stanowi on podstaw i wieczysty f u n d a m e n t naszego istnienia - oto n a t u r a
sparebwskiej mioci wasnej" i istota jego psychologii rozkoszy.

Kiedy pisz te sowa, mija dziewidziesit lat od pierwszej publikacji Ksigi rozkoszy,
j e d n a k dopiero od niedawna zaczyna si ona cieszy zasuon uwag. Austin O s m a n Spare
w y d a wikszo swych ksiek n a k a d e m wasnym, w zwizku z czym byy one m a o z n a n e
w krgach okultystycznych, a do lat siedemdziesitych, kiedy to K e n n e t h G r a n t zacz rozwija
i propagowa d o k t r y n Zos-Kia oraz system sigili w swych trylogiach tyfonicznych", poczwszy
od The Magical Revival z 1972 roku. K e n n e t h i Steffi G r a n t przyjanili si ze Sparem w latach
pidziesitych, a w 1952 roku zaoyli z n i m Zos Kia Cultus jako k o m r k Loy Nu-Isis O r d o
Templi Orientis. Miaa ona peni funkcj i n s t r u m e n t u sucego rozwojowi d o k t r y n i celw
nakrelonych przez Spare'a w Ksidze rozkoszy. Pod koniec lat siedemdziesitych jego magi

13
PRZEDMOWA

sigili i koncepcj Kia-pustki przejli a n i m a t o r z y tzw. magii chaosu, tworzc system wicze
syntetyzujcy metafizyk Sparea i magi ceremonialn Crowleya. N u r t ten m o n a wszake
krytykowa za niemal cakowite pominicie estetycznego w y m i a r u kreatywnoci magicznej,
stanowicego f u n d a m e n t dziea S p a r e a oraz sprowadzenie magii sigili do p o z i o m u prostackich,
materialistycznych czarw poprzez k o n c e n t r o w a n i e si na magii rezultatu".

W m i n i o n y c h latach zainteresowanie myl i twrczoci Sparea zatoczyo szersze


krgi, obejmujc nie tylko adeptw magii, ale i radykalnych mylicieli oraz pisarzy, m u z y k w
i artystw zaangaowanych w k o n t r k u l t u r . Dziki t e m u speniy si jego marzenia, poniewa
Spare nie chcia tworzy kultu wok swej osoby, a jedynie poszerzy pole dziaania wyobrani,
seksualnoci i aktywnoci na przekr wadzy, politycznym i spoecznym konwencjom oraz
n o r m a l n e j " moralnoci. Kiedy z tego p u n k t u widzenia postrzega si Ksig rozkoszy, staje si
ona manifestem na rzecz indywidualnego geniuszu i wolnoci, p o t n y m wezwaniem do udziau
w niewidzialnej rewolucji ducha.

Oxford, UK
Listopad 2003

przeoy z jzyka angielskiego


Dariusz Misiuna

14
AUSTIN OSMAN SPARE

KSIGA ROZKOSZY
(MIOCI WASNE!)
PSYCHOLOGIA EKSTAZY

Londyn 1909-1913
WSTP

Dzieo sztuki, ktre darzymy najwikszym uwielbieniem, cechuje powalajca nieuchwytno".

Powysze sowa wypowiedziaa bohaterka ksiki Mereditha, p a n i M o u n t s t u a r t .


Dzie sztuki, o ktrych tu mowa, nie sposb p o d d a drobiazgowej analizie. Nie m o n a dowierza
jakimkolwiek ich interpretacjom i przyczepianym etykietkom. W a r t o te, kiedy m i n i e pierwszy
zachwyt, przyjrze si celom i m e t o d o m ich twrcy, poniewa tylko wtedy bdzie moliwe
uchwycenie przywiecajcej im myli przewodniej.

Pierwsza publikacja prac graficznych Austina Osmana Sparea, pena chaosu


i cudownoci ksiga p o d t y t u e m Earth Inferno (1905), p o m a g a n a m w z r o z u m i e n i u dzie tego
artysty. I chocia zawarte w niej k o m e n t a r z e niekoniecznie zwikszaj rozkosz obcowania
z s a m y m i r y s u n k a m i , t r u d n o traktowa je jako co oddzielnego. Jedno jest pewne, rozbudzaj
one nasze zainteresowanie osobowoci tego artysty. D r u g a ksika, A Book of Satyrs (1907),
posiada s t r u k t u r piktograficzn i chocia wida tu w y r a n y postp techniczny, oraz godn
p o d z i w u n a t u r a l n o kompozycji, dzieo to pozostawia pewien niedosyt. Od czasw publikacji
tych ksiek k u n s z t S p a r e a znacznie si rozwin, co wida po znakomitej grafice Pozycja
mierci" na stronie tytuowej niniejszego dziea. W t y m kontekcie w a r t o przytoczy niektre
z uwag, ktre p o c z y n i e m podczas jednej z najwikszych ostatnich wystaw prac Sparea.* Miaa
ona miejsce p o d koniec 1911 roku w londyskiej Bailie Gallery na Bruton Street.

Czowiek, ktry nadaje form nieuchwytnoci naszym mylom i chce wyrazi jzykiem obrazw
pewne abstrakcyjne idee, musi by do tego zadania doskonale przygotowany. W przeciwnym
razie, ju na pocztku, spotka go niepowodzenie. I jeli przygldajc si niektrym z grafik Sparea
czujemy oburzenie na widok pozornie bezadnej, lekkomylnej i gwatownej formy, wystarczy e
skupimy si na wykonanej tuszem grafice Psychologia ekstazy",** a ujrzymy kompletne dzieo,
w ktrym nie ma miejsca na adn przypadkowo. Wyania si z niego niemal namacalna
witalno, ktra nas zadawala, nawet jeli jestemy skonfundowani jej znaczeniem. Wystarczy
jednak, e poddamy jego inne dziea dokadniejszej analizie, a ju wkrtce zaczn one odkrywa
przed nami swe sekrety. A wtedy bdziemy odczuwa rado z moliwoci podgldania tego, jak
rodz si piktograficzne idee i rozkoszowa si formami wyaniajcymi si z innych form, kresk,
ktra szaleje niczym pomie trawicy papier."

Sparebwi mona zarzuci jedno: zaoferowa n a m zbyt duo na raz, abymy mogli to wszystko
przetrawi. I oto teraz, w prezentowanej tu magicznej ksidze przedstawia kolejne grafiki, ktre mog
posuy za interpretacje tekstu - jego creda. Niektrych z nas zaciekawi gwnie objawienia dotyczce

Zamieciem je w pimie The Art News" z 15 listopada 1911 roku.

** Tutaj na frontyspisie jako Pozycja mierci".

17
WSTP

zawiych cieek artystycznych jego myli. Inni poznaj dziki temu lepiej siebie i pokusz si o to, by
ruszy ciek Sparea. Droga ta prowadzi ku bardziej radosnemu yciu, ku tytuowej Rozkoszy (Mioci
Wasnej), ktr mona interpretowa jako ekstaz totalnej samorealizacji.
C h c i a b y m w t y m miejscu podzikowa autorowi-artycie za dan mi tu sposobno
napisania tego krtkiego wprowadzenia, majc nadziej, e ksika ta stanie si przyczynkiem
do wikszego zainteresowania jego dzieem.

Ernest H. R.Collings
Wrzesie, 1913 rok

* *
[UWAGA - Podczas prac n a d publikacj tej ksiki dosownie w ostatniej chwili
okazao si konieczne w p r o w a d z e n i e kilku zmian. P o m i n i t o wstp i p o r t r e t Daniela Phaera.
Zrezygnowano rwnie z nastpujcych rozdziaw i towarzyszcych im ilustracji oraz
emblematycznych p o r t r e t w Ernesta H. R. Collingsa: Uczta ponadzmysowcw", M o d u s
O p e r a n d i podczas radosnej wiecznej uczty", Proroctwo, omeny, itp.", Ksiga objawie",
Definicje", Sny", Stany m e n t a l n e p o d w p y w e m sugestii", Opis w r a e i uczu", Kontrola
ywiow", Czarna magia z zabezpieczeniem", Czarna msza", Wampiryzm", Czary",
Wyrocznie, itp.", Zabobony", Miosne podniecenie, itp." O stosowaniu czarw i inkantacji na
innych ludziach, zwierztach, i t p " , O inwokowaniu y wioakw i n a t u r z e d u c h w przynoszcych
chwa i m o c , itp." By moe, uka si one kiedy w peniejszym wydaniu. Chciabym wyrazi
rwnie moje podzikowania Ernestowi H. R. Collingsowi za p o m o c w korekcie i p r z y p o m n i e ,
e n a d a l dostpnych jest kilka egzemplarzy Earth Inferno (1905) i A Book oj Satyrs (1907). -
A.O.S., wrzesie, 1913.]

18
Frontyspis

POZYCJA MIERCI
DEFINICJE

i
'akie sowa jak bg, religia, m o r a l n o , kobieta i t y m p o d o b n e (formy wiary), su
ekspresji rozmaitych rodkw" kontrolowania i w y r a a n i a pragnienia; stanowi
jwyobraenie jednoci osiganej si strachu i przyjmujcej rozmaite formy,
przede wszystkim j e d n a k zniewalajcej wyobrani n a r z u c a n y m i przez siebie ograniczeniami
i wspomaganej przez nauk, ktra buduje coraz wiksze konstrukcje w naszej d r o d z e ku
wysokociom: nic wicej.

KIA: Wolno absolutna, ktra cieszc si sta swobod, jest na tyle potna, by sta si
rzeczywistoci", a jednoczenie nigdy nie traci wolnoci. Nie stanowi zatem potencjau i nie
manifestuje si (za wyjtkiem jej biecej moliwoci) za porednictwem wyobrae na temat
wolnoci, czyli wspomnianych przez nas rodkw", ale poprzez Ego, ktre je otrzymuje, kiedy jest
wolne od wszelkich poj i wiary. Im mniej bdziemy mwi o Kia, t y m mniej bdzie niezrozumiae.
Zapamitajmy sobie, i ewolucja udziela n a m lekcji dziki przeraajcym k a r o m - e koncepcja
stanowi ostateczn rzeczywisto, ale nie uwalnia nas ostatecznie z kajdan ewolucji.

CNOTA: Czysta Sztuka.

WYSTPEK: Strach, wiara, kontrola, n a u k a i t y m p o d o b n e .

MIO WASNA: Stan umysu, nastrj bd w a r u n k i w y w o a n e miechem, stanowice


zasad, dziki ktrej Ego m o e osign zrozumienie b d uniwersalne skojarzenie pozwalajce
mu na dokonywanie wtrtw przed pojawieniem si jakichkolwiek koncepcji.

WYCZERPANIE: Stan prni w y t w o r z o n y dziki wyczerpaniu si pragnienia; te za nastpuje


dziki rozproszeniu, kiedy to d a n y nastrj koresponduje z natur pragnienia, tj. kiedy u m y s
m a r t w i si z p o w o d u niespenienia pragnienia i poszukuje ulgi. Kiedy uchwycimy w nastrj
i pozostaniemy w n i m , w y n i k a w ten sposb prnia przeradza si w niezwyk wraliwo,
szczeglnie p o d a t n na oddziaywanie sigili.

21
R N E RELIGIE I DOKTRYNY JAKO SPOSOBY OSIGANIA ROZKOSZY,
W O L N O C I I MOCY

co m o n a wierzy, jak nie w Ja? Ja jest zaprzeczeniem skoczonoci rzeczywistoci.


N i k t nigdy nie widzia jani. Jestemy tym, w co wierzymy i tym, jak poprzez czas
przejawia si nasza wiara; kreacja w y n i k a z przywizania do tej formuy.

Kade dziaanie stanowi ekspresj idei zwizanych z wiar. Z racji ich w r o d z o n e g o


c h a r a k t e r u s one niejasne, nie w i a d o m o ktrdy prowadz ich cieki, z atwoci zwodz
wszelk introspekcj. Istniej dwa owoce dziaa, Niebo i Pieko, ich Jedno bd Nico
(Czyciec bd Obojtno). W Niebie istnieje pragnienie posiadania Kobiety, Pieko pragnienie
to intensyfikuje. Czyciec to o p n i o n e oczekiwanie, Obojtno - niezadowolenie czekajce
na uzdrowienie. Zaprawd, wszystkie te stany s j e d n y m . M d r a , poszukujca rozkoszy osoba,
zrozumie, i stanowi one n i e p o d a n e rne stopnie pragnienia" i wkrtce porzuci z a r w n o
Cnot, jak i Wystpek, stajc si Kiaist. Ujedajc rekina pragnie, przebdzie ocean dualnych
zasad i zatopi si w mioci wasnej.

Religie stanowi projekcje niemocy, s wyobraeniem strachu, nawarstwiajcym si


zabobonem, p a r a d o k s e m prawdy' Czstokro s jeno ornamentyk, ktr zakrywa si gupot.
Towarzyszy w a m idea maksymalizowania rozkoszy t a n i m kosztem. Odpuszczacie i folgujecie
swoim grzechom - t y m s a m y m ceremonialnie potwierdzacie, e jestecie m a r i o n e t k a m i , k t r y m i
wada strach. Tak! To, co wywicilicie w swej pobonoci, yje jedynie w c h m u r a c h waszych
myli! Widoki na przyszo wcale nie musz by tak rozkoszne, jak nawzajem o t y m siebie
przekonujecie. Nie potraficie uwolni si od tych idei, ktre przeeraj wasze zmysy a do koci.

Niektrzy wychwalaj ide Wiary. Wiara w to, e s oni Bogami (lub czymkolwiek
innym) oznacza, i faktycznie si n i m i staj. Kiedy poczn dowodzi o tym, i stali si Bogami,
potwierdz jedynie, e przepenia ich niewiara. Lepiej ju przyzna si do wasnej niemocy
i maoci nili wzmacnia si dziki aktom wiary. Powierzchowna warstwa ochronna" nie jest
w stanie zmieni samego ycia. Porzu zatem t pierwsz na rzecz drugiego. Wiara to oszustwo,
a ci, ktrzy za ni podaj, daj si sob mami. Wiara neguje ich cele. Wiara to wyrzeczenie, to
metafora idiotyzmu. Zawsze czeka j upadek. Jej wizy staj si mocniejsze, gdy rzdy wpychaj
religie wprost do garde niewolnikw. Zawsze osigaj sukces. Wyjtek stanowi ci, ktrzy uciekli
przed tym. Och, jake wspaniae jest ich poczucie honoru! Kiedy wiara sabnie, Ja" dochodzi do
siebie samej. Co mniej gupi ludzie przeczuwaj, i Bg stanowi tak sam koncepcj jak oni sami,
przeto wic rwnie podlega prawom. Czy zatem ambicje, jakimi kieruje si wierzcy s w ogle
czegokolwiek warte? Osobicie, nie spotkaem jeszcze Czowieka, ktry nie byby Bogiem.

w paradoks mwi n a m o tym, i przebywajcy w Niebie niepojty, wszechmocny Bg, emanuje swe koncepcje bd manifestuje negacj
siebie, na przykad wwczas, gdy kto popenia samobjstwo, itd.
ROZDZIA 1

Nikt, nawet ten o wyjtkowej wiedzy, nie jest w stanie d o k a d n i e powiedzie, czym
jest wiara" ani wyjani, jak m o n a wierzy w co, co przeczy n a t u r a l n y m p r a w o m i istniejcym
faktom. Z pewnoci nie wystarczy zwyczajnie powiedzie wierz"; tak wiar utracilimy dawno
temu. Ludzie pozwalajcy sobie na takie twierdzenia s jeszcze bardziej p o d a t n i na oszoomienie,
a wwczas natychmiast otwieraj swe usta i zaczynaj si spiera. Pozbawieni mocy, nieszczliwi,
gosz obdne teorie. Aby przekona samych siebie co do ich prawdziwoci, musz przyj
d o g m a t y i m a n i e r y wykluczajce jakiekolwiek inne moliwoci... Wiedza, ktr posiadaj, owieca
ich i t y m s a m y m sprawia, i zaczynaj psu si w poczuciu spenienia. Ile to razy obserwowalimy
ich upadek wprost proporcjonalny do goszonych przez nich nauk? Zaprawd, czowiek nie moe
wierzy posiadajc jedynie ufno i oddanie. Nie moe take wyjani posiadanej przez siebie
wiedzy, pki nie powstan nowe, tumaczce j prawa. Skoro jestemy wszystkim, to dlaczego
istnieje w nas jaki p r z y m u s , aby myle inaczej? Stacie si mistykami.

S wszake tacy, ktrzy wierz w m o c modlitwy... czy jeszcze nie nauczylicie si, e
proba wie si z o d m o w ? Niech te sowa stan si istot waszej Ewangelii. Och, wy, ktrzy
yjecie yciem innych ludzi! Wasze pragnienia nie mog si speni pki s niewiadome,
a ju na p e w n o nie w t y m yciu. Zaprawd, sen jest lepszy od modlitwy. Spokj jest u k r y t y m
pragnieniem, form nie proszenia". To za jej pomoc kobieta zyskuje tak wiele od mczyzny.
Wykorzystaj modlitw (jeli ju musisz si modli) jako rodek, k t r y prowadzi do wyczerpania.
W ten sposb osigniesz cel swego pragnienia.

Niektrzy ludzie poczynili wiele, by wykaza p o d o b i e s t w o wystpujce p o m i d z y


wszystkimi religiami. O t o najlepszy d o w d na istnienie f u n d a m e n t a l n e g o zudzenia. Ludzie ci
nigdy nie zdaj sobie sprawy z istnienia pewnych nakazw, ktre skazuj ich na pomiewisko.
Jake godni s poaowania! Cierpi i przeywaj wicej konfliktw nili nie owieceni. Prawd
nazywaj to, co jest z u d z e n i e m i strachem. Nie dostrzegaj wcale podobiestw ani kwintesencji
wszelkich religii. Nie widz, e im ubosza jest ich wyobrania, t y m obfitsze usprawiedliwienia
dla zasadnoci ich wiary. Ju lepiej wykaza istotne rnice m i d z y religiami. Czy m i m o
wszelkich rnic w rodkach, j a k i m i dysponuj, ich celem nie jest zwodzenie i rzdzenie? Tam,
gdzie chcemy dostpi transcendencji, nie ma miejsca na Boga ani religi.

S rwnie tacy, ktrzy wychwalaj jedynie tak zwan prawd. Posiada ona j e d n a k e
rne opakowania. Wykazujc jej rnorakie zwizki i paradoksalno, zapominaj, e jest
wzgldn pieni o dowiadczeniach i zudzeniach. Paradoks nie jest rwnoznaczny z prawd".
Wskazuje jedynie na to, i wszystko m o e by prawdziwe. Podstaw mych n a u k niech bdzie to,
co przeczy paradoksowi i jego implikacjom (nie-koniecznoci"). Pozwlmy sobie stwierdzi, e
prawda" jest niepodzielna. Nie m o n a zaprzeczy tylko j e d n e m u : Mioci Wasnej, poniewa

24
R N E RELIGIE I DOKTRYNY JAKO SPOSOBY OSIGANIA ROZKOSZY
W O L N O C I I MOCY

paradoksalnie znajduje si ona p o d w p y w e m wszystkich u w a r u n k o w a i dlatego wanie


stanowi prawd. Nie potrzebuje adnych zbdnych upiksze.

I n n i z kolei wychwalaj magi ceremonialn, dziki ktrej maj rzekomo przeywa


sporo Ekstazy! Peno takich ludzi w d o m a c h dla psychicznie chorych. A brak miejsca! Czy to
dziki temu, e potrafimy symbolizowa s a m i jestemy symbolizowani? Czy zostabym krlem,
jelibym si n i m ogosi? Ju raczej p o w i n i e n e m sta si wwczas obiektem wstrtu bd litoci.
Ci magowie, ktrych warstw o c h r o n n jest nieszczero, s jedynie b e z r o b o t n y m i piknisiami
z burdeli. Magia to n a t u r a l n a zdolno do przycigania pewnych rzeczy bez proszenia o nie;
ceremonia to jej niespenienie. D o k t r y n e r s t w o natomiast jest zaprzeczeniem tych umiejtnoci.
Z n a m dobrze tych m a g w i ich creda uczce, jak ba si wasnego wiata. Przypominaj oni
powabne niczym wszy wampiry, z luboci popisujce si swymi n i e u d a c z n y m i p r a k t y k a m i .
Nie posiadaj w sobie nic z magii, ktra mogaby spotgowa n o r m a l n o , przywoa rado
dziecka, przynie zdrowie i n n y m ludziom. Nie potrafi take pozyska rozkoszy i m d r o c i
dla samych siebie, poniewa ich m e t o d y wyaniaj si z prawdziwych bagien wyobrani i chaosu
u w a r u n k o w a . Wiedz zdobywaj z mniejsz skromnoci nili hiena szukajca poywienia.
Rzek wam, i s oni mniej wolni i nie osigaj satysfakcji wikszej od tej, ktr posiadaj
najndzniejsze ze zwierzt. Sami skazuj siebie na ohydny proces obrastania w tuszcz, na brak
mocy. Brakuje im nawet magii osobistego u r o k u i pikna. Maj nieprzyzwoicie zy smak, zatracaj
si w samo-reklamie. Swobody energii nie sposb uzyska dziki jej zniewoleniu. Tak s a m o nie
posidziemy wielkiej m o c y poprzez jej rozproszenie. Czy nie dzieje si tak, poniewa nasza
energia (i zawarto umysu) ze swej istoty jest ju ograniczona i podzielona, przez co n o s i m y
pitno niemocy, nie mwic ju o tym, e nie m a m y si na adn magi?

Niektrzy wierz, e k a d a rzecz co symbolizuje, e m o n a dokona jej transkrypcji


i wyjani to, co w sobie kryje. Nie maj o t y m j e d n a k adnego pojcia. (Czy s to owe wielkie
prawdy duchowe?) Tak oto dowd staje si metafor, ktra delikatnie poczyna miesza to, co
oczywiste, a co do tej p o r y rozwijao w sobie i skrywao prawdziw cnot. Czy nie jest ohydn
n a d m i e r n a otyo? I nie ma tu wcale znaczenia to, jak b a r d z o jest okazaa. (So jest wielki
i b a r d z o silny. Natomiast winia, cho d a r z o n a wstrtem, posiada miso, ktrego s m a k i e m
nie pogardzamy.) Jeli jaki czowiek nie jest b o h a t e r e m w oczach swego sugi, t y m bardziej
w oczach ciekawskich nie bdzie a d n y m mistykiem. Podobiestwo sprzyja naladownictwu.
Kiedy wykazae si ju sw prawoci, podkrelasz wwczas znaczenie samego siebie w zupenie
niewaciwy (w danych okolicznociach) sposb. Prawda, niezalenie jak prosta, nie potrzebuje
adnych przemawiajcych za ni argumentw, ktre wprowadzaj jedynie z a m t i niezrozumienie.
Czysty symbolizm zawiera w sobie wszystkie moliwoci ukadajce si w mistyczny wzr. Sta
po stronie zdrowego rozsdku, a wwczas poznasz prawd, ktra nigdy nie bdzie k a m s t w e m .

25
ROZDZIA 1

Jeszcze nigdy nie zdarzyo si, by jakikolwiek a r g u m e n t osign absolutne zwycistwo. Doskonae
proporcje oznaczaj, i p r z e m i a n a jest niemoliwa, a bezuyteczne rzeczy ulegaj zepsuciu.

Wielu ludzi o d r z u c a n o w o y t n y symbolizm* i szybko przekracza granice absurdu.


Nie bierze p o d uwag, e znaczenie symbolu jest z m i e n n e w czasie," t a k s a m o jak (niekiedy)
nie dostrzega jego arbitralnej natury. Igranie z symbolami moe oznacza szalestwo. Ludzie
ci adoptuj wic tradycyjne symbole i nie posiadajc na ich temat adnej wiedzy, odczytuj je
jedynie w kontekcie teraniejszoci. Tego rodzaju symbolika staje si chaotyczna i pozbawiona
znaczenia. Bez znajomoci wczeniejszej interpretacji staroytnych symboli miesza si je ze
sob i wystawia si na pomiewisko. Ju znacznie mdrzej postpuj dzieci. Czy cay ten zbytek
p o k r y t y c h k u r z e m staroci, g r o m a d z o n y wskutek choroby zwanej chciwoci m o e przynie
co dobrego? Zapomnij o tandetnych ideach i naucz si tworzy wasn tradycj na podstawie
bezstronnych obserwacji swoich p o c z y n a oraz tego, co dzieje si we wspczesnym wiecie.
Niektrzy wychwalaj wiar w d o k t r y n y m o r a l n e , ktre sami n i e u s t a n n i e przekraczaj. D o k t r y n y
te nigdy nie speniaj swego celu. Jednakowo n i e k t r y m ludziom, o b d a r z o n y m hojnie przez
n a t u r , udaje si osign sukces. S zdrowi, trzewi i zadowoleni. Tym niemniej ich poczynania
stanowi zaprzeczenie mojej doktryny, albowiem osigaj satysfakcj, ktr m o n a nazwa
wystarczajc, podczas gdy moja jest totaln. Ten, kto nie jest wystarczajco silny, by podj si
wielkiego dziea, niech lepiej wcale go nie rozpoczyna. Moe bowiem zatraci si w wolnoci.
A zatem niech p o k o r n i nieustraszenie przystroj swe skrzyda p i r a m i !

I n n i powiadaj, e wieczna jest tylko wiedza. Ta j e d n a k stanowi jedynie wieczn iluzj


przypominajc n a m o pobieranych przez nas n a u k a c h . U k a z uczenia si tego, co ju doskonale
znamy. Zapytajmy samych siebie wprost: skd" si bierze gupota? Czy bez tej koncepcji
mielibymy cokolwiek do nauki? Jeszcze i n n i opowiadaj si za koncentracj, lecz i ona was nie
uwolni. Zniewolony jest ten umys, ktry wyobraa sobie p e w n e prawa. Kiedy j osigniecie,
w n e t zapragniecie dekoncentracji. Rezygnacja ze wszystkich idei za wyjtkiem jednej nie oznacza
wyzwolenia, tylko o d d a n i e si m a r z e n i o m bd procesowi gwatownej kreacj i. Powiada si rwnie,
e wszystkie rzeczy to emanacje Boskiego D u c h a i e przypominaj promienie Soca. Skd zatem
bierze si pragnienie emancypacji? Zaprawd, to mylenie k o n c e p t u a l n e i wiara tworzkonieczno
rzeczy. Zniszczmy zatem bd z m i e m y nasze koncepcje i oprnijmy wiar z wszelkich dodatkw.

Wszelkie rodki lokomocji, maszyneria, rzdy, instytucje, wszystko co istnieje w wiecie wspczesnym, stanowi witalny symbolizm, kt
ry wskazuje na to, jak dziaaj nasze umysy itd.

Z n a n y Rzymianom symbol sprawiedliwoci wcale nie musi by symbolem boskoci. Przynajmniej niekoniecznie. Woda, cho symboli
zuje witalno, nie jest z ni tosama, podobnie jak my nie jestemy drzewami, ktre czasami nas przypominaj. Przyzna jednak trzeba,
e w dzisiejszych czasach niektrzy z nas zupenie przypadkowo i niewiadomie zachowuj si jak one.

26
R N E RELIGIE I DOKTRYNY JAKO SPOSOBY OSIGANIA ROZKOSZY
WOLNOCI I MOCY

Te wszystkie doktryny, jak i liczne pozostae, jawi si mi jako uwieczniajce grzech


i iluzj. A k a d a z nich opiera si na pltaninie wnioskw. Wyoniy si z dualnej wiadomoci
dla wasnej uciechy. Gdyby j e d n a k e d a n e im byo zobaczy owoce wasnych dziaa i rozkoszy,
z przeraenia wymiotowayby krwi. Tak oto wiara w rne doktryny, stanowice w y t w r
dualnej zasady, tworzy konieczno, w ktrej j e d n a koncepcja pasoytuje na drugiej. Podobnie
jak leki i skalpele potrafi wycznie zniweczy, a w najlepszym razie cakowicie u s u n efekt,
nie zmieniaj j e d n a k fundamentalnej przyczyny (prawa). Och, Boe, jake ospay!". Wszystko
to j e d n o wielkie oszustwo: Religie, ktrych istnienie uzalenione jest od wasnego u p a d k u ,
skazane s na bied i pomieszanie. R o z m n o y y mas wypeniajcych je uzasadnie, a przez to
stay si z g r u n t u ze i z b r u k a n e nieistotnoci. Nie mog znie tych doktryn, gdy wyjaawiaj
one wszelk swobodn rozkosz. Niechaj sczezn ich kryteria radoci! Lepiej by czowiek wyrzek
si ich wszystkich i zaj realizacj wasnego, niezniszczalnego celu. W istocie nie m o e zrobi
niczego wicej i std te jedynie taka droga prowadzi do wyzwolenia. Tylko dziki niej osignie
tak satysfakcj i rozkosz, jakiej sobie yczy.

27

DRUGA POZYCJA MIERCI
WZNOSZENIE SI EGO OD EKSTAZY DO EKSTAZY
4> NISZCZYCIEL RELIGII

KIA W SWEJ TRANSCENDENTALNEJ


A TAKE WYOBRAONEJ MANIFESTACJI

ie m a m odwagi, by nazwa jani to, co nie posiada imienia. Dlatego n a z y w a m to


Kia. Kia, ktre wyraa si za pomoc moliwych do pomylenia idei, przestaje
by wiecznym, niszczcym wszelk wiar Kia. Przemienia si w archetyp jani",
niewolnika miertelnoci. Prbujc je" opisa, z a c z y n a m tworzy co, co moe, cho nie
jest to regu, sta si ksig kamstw".* Kia, poczte w nieortodoksyjny sposb, stanowice
nieuchwytny cel", daje do zrozumienia, e cakiem p r z y p a d k o w o zaistniaa gdzie p e w n a
prawda. Kia, ktrego nie m o n a wyrazi sowami, staje si Ani-Ani", staje si Ja" nie
podlegajcym z m i a n o m . Tworzy wraenie wszechobecnoci, stanowi iluminacj. Zapisano je
take p o d postaci symbolu w witym alfabecie, o k t r y m napisz nieco pniej. Jego emanacje
s rwne jego intensywnoci. Jako e nie powoduje n i m adna konieczno, istniao zawsze
i tako bdzie istnie. Stanowi dziewicz jako, ktr stworzylimy poprzez n a d a n i e jej bujnego
kolorytu. Kto si odway rzec, jak, dlaczego i z czym jest powizane? Czas sprawia, e k t o wtpi
w Kia, ten staje si winiem wasnych ogranicze. Kia tworzy wszelkie rzeczy, lecz z adn nie
jest zwizane. Tym s a m y m wymyka si konceptualizacji. Jest kwintesencj koncepcji, a jego
znaczenie przenika rozkosz. Powstawszy z a n i m zaistniay Niebo i Ziemia, przewysza je, ale nie
posiada r o z u m u . M o n a nazwa je pierwotn zasad seksualn, ide rozkoszy w mioci wasnej.
Jedynie ten, kto przyj pozycj mierci, m o e doceni t now seksualno i jej wszechpotne
miosne spenienie.** Ten za, kto przywizuje si do wiary i pta pragnieniem, utosamia si
z n i m i nie dostrzega niczego innego poza nieskoczenie pitrzcym si niezadowoleniem.
Seksualno, o ktrej tu mwi, stworzya sam siebie i wszystkie rzeczy, cho nie p r z y p o m i n a
adnej z nich. W swej pierwotnej prostocie p o c h a n i a nieskoczono. N a z y w a m j now",
poniewa czas nie zmieni jej od pocztkw jej istnienia. Ta staroytna zasada seksualna
w r a z z ide jani stanowi t sam nieskoczon moliwo, pierwotn dualno, tajemnic
tajemnic. S niczym znajdujcy si u b r a m duchowoci Sfinks. Wszystkie wyobraalne idee, od
pocztku a do koca, wydaj si b a h o s t k a m i w p o r w n a n i u z t emocj, ekstaz wywoan
pojawieniem si idei jani. Wszelkie wiaty wyaniaj si z tej wanie idei zjednoczenia poprzez
ja, z rzeczywistoci pojmowanej jako konieczna trwao. Kiedy jednia pocza dualno, ta
zrodzia trjc, ktra przerodzia si w t e t r a g r a m m a t o n . D u a l n o jako jednia to czas, zoono
poczcia, wieczna refluktuacja ku pierwotnej, rzeczywistoci wolnoci. Trjca jako d u a l n o to
sze zmysw, pi faset seksu. Dokonuj one wasnej projekcji i tworz otoczenie po to, by
d o k o n a ponownej asymilacji poprzez swe zaprzeczenie, identyczne z seksualnym spenieniem.

* Opisujc Ja". Wszelka koncepcja opiera si na dualnej zasadzie, gdzie prawo tworzy uwarunkowania.

** Niezmieniona zasada seksualna, przechodzc przez pryzmat dualnej zasady, wydziela z siebie nieskoczone formy emocji i seksu, ktre

mona nazwa jej odgazieniami. Symbolizowane KIA, Ani-Ani, czyli niezmieniona seksualno. -* Dualna Zasada . - -|ZQj Modyfikacje.

31
ROZDZIA 2

T e t r a g r a m m a t o n dualnoci posiada dwunastodzieln n a t u r . Przedstawia ludzk zoono.


Std m o n a go nazwa d w u n a s t o m a p r z y k a z a n i a m i wierzcego. Wyobraa wiekuisty system
dziesitny, jego wielokrotno obejmujc sob wieczno. Z niego to wyaniaj si rnorakie
formy konstytuujce egzystencj. ycie, oywione o d d e c h e m mioci wasnej, staje si wiadome
tylko jednej rzeczy. Ja, bdca przeciwstawn mu si, znajduje si na p r z e m i a n w konflikcie,
h a r m o n i i , w stanie ycia i mierci. Cztery przedstawione tu zasady stanowi jedn i t sam
koncepcj postrzegan jako ja" czyli wiadomo. M o n a z nich wyekstrahowa jedni
i przedstawi p o d postaci symbolu . Jedna forma jest stworzona przez dwie inne. Tym s a m y m
posiada troist n a t u r i cztery kierunki.

TRANSCENDENTALNE PRAWO,
PRAWO I TESTAMENT TEGO, CO N O W E "

Prawo Kia jest jego wasnym, pozbawionym wszelkiej koniecznoci sdzi. Kto zatem
m o e uchwyci b e z i m i e n n e Kia? Oczywiste lecz niezrozumiae, nie posiada formy, cho jego
wzr jest doskonay. Jego yczeniem jest nadmiar. Kto zatem m o e mwi o jego tajemniczych
celach? Nasza wiedza sprawia, i staje si jeszcze mniej z n a n e i bardziej odlege. Nasza wiara
tworzy jego nieprzejrzysto. Nie posiada adnych waciwoci, dlatego nie potrafi n a d a mu
imienia. Nie pragnie wolnoci, wic jest cudownie wolne! (Krlestwa ograbiaj same siebie.) Nie
p o c h o d z i znikd, kto zatem odway si mwi o jego zwizkach? Nie posiada cnoty, jake zatem
musi rozkoszowa si moralnoci mioci wasnej! Jake jest potne w twierdzeniu, i M e
ma potrzeby - Nie ma znaczenia"] Mio wasna suy w s p a n i a y m celom osigania ekstazy.
Rwnowag zapewnia jej najwiksza bogo, ktra u p o d a b n i a si do swego przeciwiestwa.
Nie czuje adnego blu, nie wie co to wysiek. Czy Kia nie przyciga s a m o siebie? Czy nie
jest niezalene? Z pewnoci Kia nie jest rwnowag. Jeli tylko moglibymy naladowa jego
prawo, wwczas wszelkie stworzenie osignoby stan jednoci i suyo n a m w deniu do
rozkoszy i h a r m o n i i . Kia przekracza nasze zdolnoci pojmowania. Nie podlega zmianie ani
wyczerpaniu. By zobaczy Kia wcale nie trzeba dowiadczy owiecenia. Jeli rozdziawimy
nasze usta i zaczniemy o n i m opowiada, okae si, e nie rozprawiamy wcale o pozostajcym
w swej pierwotnej prostocie Kia, lecz o naszych dualizmach! Nie wyobraone Kia przejawia si
niespodziewanie w peni kreacji. Kiedy przestaniemy d u m a o istnieniu tej potnej energii,
natychmiast zamanifestuje ona sw m o c w wiecie rzeczy. M o e m y posi j wcale o to nie
proszc. O n a za nadal pozostanie swobodna, gdy jako jedyna jest wolna. Nie czyni rnicy
p o m i d z y a d n y m i rzeczami, nie posiada zatem swych ulubiecw. Potrafi doskonale dba sama
o siebie. Lka si jej wszelkie stworzenie. Wszyscy s k a d a m y jej hod, cho nie wychwalamy jej
cnt m o r a l n y c h i dlatego niszczejemy. Kiedy mylimy o niej, n a p e n i a m y si moc. Zachowuje

32
NISZCZYCIEL RELIGII

si jak mistrz,* a nie jak rdo wyzwolenia. Dlatego wanie to z jani" modeluj Kia, nie
osigajc przy t y m adnego podobiestwa, ale za to dostpujc n a m i a s t k i prawdy. Z takiego
to wgldu tworz si wszelkie wizy. Inteligencja nie jest w stanie nas z nich wyzwoli. Prawo
Kia jest jego pierwotnym, nie z d e t e r m i n o w a n y m celem, jego emanacje nie podlegaj a d n y m
z m i a n o m . Materializuj si i tworz dualno dziki naszym koncepcjom. I to z tej wanie
dualnoci, z tego wanie z a a m a n i a czowiek tworzy wasne prawa, idee, ca rzeczywisto.
C z y m rwnoway swoj ekstaz? I n t e n s y w n y m blem, s m u t k i e m i nieszczciami. Co za co!
C z y m rwnoway bunt? Koniecznoci zniewoleniem! D u a l n o staje si prawem, a cierpienie
wie si z k r t k o t r w a y m spenieniem. T r u d n o osign ekstaz, ktra by trwaa duej. Trzeba
ciko o ni walczy. Rne nieszczcia pojawiaj si na p r z e m i a n z w y b u c h a m i radoci i mniej
niepokojcymi emocjami. Wszystko to wydaje si by w a r u n k i e m istnienia wiadomoci i caej
egzystencji. D u a l n o w tej czy innej formie jest wiadomoci istnienia. Stanowi zudzenie czasu,
wielkoci, bytu i t y m podobnych ogranicze naszego wiata. Zasada dualna jest kwintesencj
wszelkich dowiadcze. a d n e jej p o c h o d n e nie zmieniaj jej pierwotnej prostoty, ktra jest
p o w t a r z a n a , modyfikowana i tworzona na nowo. Nie m o e ewoluowa. Nie m o e wykroczy
poza dowiadczenia jani, przeto powraca do swego p u n k t u wyjcia. Jednoczy si z n i m
p o n o w n i e i spotyka j wieczne rozczarowanie. Jej ewolucja to cigy powrt do swej pierwotnej
prostoty. Czyni to za pomoc nieskoczonego komplikowania rzeczy. Nikt nie jest w stanie
zrozumie dlaczego". Wiedz, i stanowi ona iluzj pochaniajc wszelk wiedz o egzystencji.
Za matczyne r d o wszystkich rzeczy m o n a uzna to, co najstarsze i najmdrzejsze. Wiedz
zatem, i wszelkie dowiadczenie jest iluzj oraz przejawem prawa dualnoci. I p o d o b n i e jak
przestrze przenika d a n y p r z e d m i o t oraz wypenia jego otoczenie, t a k te i wewntrz oraz poza
t y m nieustannie si zmieniajcym wszechwiatem wystpuje ta jedyna zasada.

* Nasza ja" ksztatuje si na drodze licznych wciele i skada si z atrybutw, ktrymi obdarzamy naszego Boga, abstrakcyjne Ego, bd
ce rdem pniejszych koncepcji. Ale kada koncepcja przeczy Kia, dlatego jestemy jego przeciwiestwem, naszym wasnym zem. Sami
jestemy rdem naszych nierozwizywalnych konfliktw, jednoczenie przeczc i schlebiajc istnieniu Kia. Najwyraniej nie posiadamy
wpywu na nasz wybr, poniewa jest on zdeterminowany przez ciao, ktre zamieszkujemy.

OKO EKSTAZY
EMANACJE EGO
M O N O L O G NA TEMAT BOSKOCI

KTO MIA ODWAG TO WYMYLI?

o sprawia Bl, co wywouje Udrk: czy nie stwarza ich utajona Idea Najwspanialszej
Bogoci? To wieczne oczekiwanie, tuszowanie u p a d k u , wiecznie ywa myl... Czy
w obliczu mierci wszystko jest jedynie p r z y p a d k i e m i d a r e m n o c i ? Och, plugawa
myli, p o c h o d z c a z najbardziej chorego splinu, jake mog ci p o c h o n i strzec p r z e d tob
sw Dusz? Sysz: Z naleny mi h o d . Lekarz jest P a n e m wszelkiego istnienia!" Czy w
zabobon m e d y c y n y nie jest s a m y m s e d n e m tchrzostwa? Czy nie jest on agentem mierci?

To dziwne, e nikt nie pamita swojej mierci. Czy kiedykolwiek widziae Soce? - Jeli
tak, nigdy nie widziae niczego martwego - chocia twa wiara mwi ci co innego! Kto jest bardziej
martwy? Ty" czy zwoki? Ktry z was posiada wiksz wiadomo? Osdmy jedynie za pomoc
wyrazu twarzy... ktry z was bardziej raduje si yciem? Wiara" w mier moe by wol", ktra
prbuje umrze" jedynie dla twej satysfakcji. Nie oferuje tobie j e d n a k niczego wicej poza snem,
rozkadem, zmian - piekem. w trway s o m n a m b u l i z m nie dostarcza ani ladu zaspokojenia.

Czy przestaniesz wierzy w D u c h y i Boga tylko dlatego, e ich nie widziae?


Co? Czyby nigdy nie widzia d u c h w drwicych z twych wierze? Czy nie sysza wirw
namiewajcych si z twej pokory i M a m o n a - twych groteskowych wyobrae Jani"?
Zaprawd masz p r z y t o m n y umys, a t w y m i najodwaniejszymi k a m s t w a m i s twoi bokowie!
Kt jest zabjc twych bokw jak nie s a m Bg?

Nie ma dowodu na to, e istniae wczeniej? Co za w y m w k a ! Nikt stamtd nie


powrci, by da n a m wiadectwo? Co za k o s z m a r n a obrona! Jeste t y m k i m bye w p o p r z e d n i c h
wcieleniach, ale jako przemieniony? Czyby s a m by d o w o d e m na to, e m o n a wcieli si prawie
we wszystko? O t to prawie" jest moliwe! Potrafisz zachowywa si inaczej ni zazwyczaj?
Nigdy nie p o p r z e s t a n ci zapewnia, e stale t a k si dzieje!

C z y m jest gorszca brzydota"? Czy t y m mglistym przekonaniem, ktre nakazuje ci co


rusz zmienia swe zdanie - n i e u s t a n n y m rozedrganiem? Zawsze pamitasz to, co zapomniae. Ale
w kadej chwili moe ci si przydarzy sdny dzie, kiedy bdziesz musia uwierzy w to, w co nie
wierzye. Jeeli zatem na przekr wszelkim p o z o r o m dzi staje si d n i e m wczorajszym, wtedy to
jutro staje si d n i e m dzisiejszym - d n i e m zepsucia! Wszechwiat u m i e r a codziennie. Tylko dziki
temu posiadamy wiadomo. Nie ma ycia i mierci? Zaprawd mieszne s te wyobraenia.

37
ROZDZIA 3 ^

CZYBY DUALNO N I E ISTNIAA?

Jeste w i a d o m istnienia b a r w n e g o motyla, ktrego wanie obserwujesz. Jeste


w i a d o m siebie", t a k s a m o jak m o t y l jest w i a d o m wasnego ja". Jego w i a d o m o jest t a k
s a m o d o b r a jak twoja. Czyby poczucie ja", k t r e oboje posiadacie, byo t y m s a m y m ja"? Jeeli
tak, jestecie t y m s a m y m - tajemnic tajemnic, a j e d n o c z e n i e t y m , co najatwiej z r o z u m i e
w t y m wiecie! Jak m o e s z by w i a d o m tego, czym nie jeste? Upierasz si, e t a k nie jest, e
moesz wierzy w co innego. Jeli zranisz motyla, zranisz siebie. Jednak twa wiara w to, e nie
moesz siebie skrzywdzi, powstrzymuje ci przed z r a n i e n i e m . Tylko na chwil! W i a r a ma to
do siebie, e szybko ulega zmczeniu, a w t e d y n i e u c h r o n n i e pojawia si bl. C z y wedle swej
woli - wiara jest zawsze w e w n t r z n i e sprzeczna. P r a g n i e n i e obejmuje wszystko, std - jeli
w ogle w co wierzysz - musisz wierzy we wszystko! Wydaje si, e w wierze nie ma miejsca
na z d r o w y rozsdek.

Nie ma wtpliwoci co do tego, i wiadomo Ja" i Ty" to niemile widziany, cho


wszechobecny kat. Jednak nie ma takiej p o t r z e b y " ! Czy to nie kwestia strachu? Boisz si podej
do legowiska tygrysw? ( Z a p e w n i a m ci, e to kwestia li tylko prawoci - wrodzonej bd
narzuconej przez k u l t u r - czy wstpisz t a m dobrowolnie, czy kto ci t a m cinie, czy wyjdziesz
z tego ywy.) A j e d n a k codziennie wstpujesz bez lku w jaskinie zamieszkane przez znacznie
bardziej przeraajce potwory ni tygrysy, wychodzc z nich bez szwanku. Dlaczego?

ALEGORIA

Wielcy naukowcy odkryli, e pewne bakterie posiadaj waciwoci mogce zniszczy


nasze organizmy. A poniewa dostaj si do naszego o r g a n i z m u podczas oddychania, ju d a w n o
p o w i n n i m y by m a r t w i . Czemu wic yjemy? Miej wiar! Prawa naukowe s cakiem p o p r a w n e ;
z pewnoci nas nie zawiod! Nasza najwiksza pasja - impuls poznawczy" - sprowadzi na nas
chorob i mier! W z a m i a n za to o b d a r z y nas m o c a m i niszczenia. Zniszczenia? Kogo? Wszystko
osignie swj stan rwnowagi. Czy na t y m wanie polega warto woli? Czy jest ni wola
m o c y " - ta wola, ktra troszczy si o nasze przetrwanie? O konsekwentne rnicowanie? Jak
m i o ! Szlachetni eksploratorzy! Naukowcy! Dalej! Zapucie si gboko do Bezdennej O t c h a n i !
Upoilicie si swoj nauk! I co teraz? Czy rozpocznie si taniec morderczych byskawic? Czy
pojawi si nowa nadzieja? A m o e powstan nowe zwierzta, ktre zasil nasz ludzki cyrk?
Koncepcja boskoci musi osign taki stan bezwadu, ktry umoliwi jej przeobraenie si
w swe wasne przeciwiestwo, poniewa jest o n o ju w niej zawarte.

38
M=> M O N O L O G NA TEMAT BOSKOCI 4>

Czy mistrz musi pobiera bolesne n a u k i udzielane mu przez jego wasn gupot?
Wyobraenie Boga zawsze wie si z b r a k i e m (zapomnieniem) relacji p o m i d z y tym,
co najwysze a pobonoci. Czyby w y p a r j strach?

Czyby nie byo ateistw? Nikt nie jest wolny od pisania swej autobiografii. Czy nie
ma w ogle nieustraszonych czcicieli przyjemnoci?

Koncepcja oznacza brak istnienia niezaprzeczalnej rzeczywistoci, czyli istnienie


rzeczywistoci wewntrznej! Jeli koncepcja staje si p o m n i k i e m zapomnienia, czy m o e to
oznacza, e kady z nas ma szans posiada wasn rzeczywisto? Kiedy modlitwa (a ty zawsze
si modlisz) przeobraa si w blunierstwo, jedynie wwczas stajesz si wystarczajco atrakcyjny,
by kto ci wysucha. Twe pragnienie zostaje spenione! Co za p r z e w r o t n a pokora!

Bez wzgldu na to, czy Bg jest n a s z y m p a n e m jako projekcja naszych lkw, czy te
zamieszkuje w nas dziki naszej mioci, poniewa sami jestemy bogami, bosko jest wci tu
obecna. Jej t r w a y m a k t e m podzenia, odwlekan wiecznoci jest ycie. Ta zazdro o Mistrza
i Stwrc, pokusa by by t a k i m jak on, jest rwnie przyczyn istnienia i utraty ycia"!

Nie istnieje nic takiego jak fakt naukowy, jest tylko fakt", ktry wskazuje na swe
przeciwiestwo. Po co zatem wysila si, by cokolwiek u d o w a d n i a jako fakt? Ta p r n a
nadzieja na odnalezienie ostatecznego d o w o d u jest rwnoznaczna mierci. Po co oszukiwa
pragnienie"? Za p o m o c m a t e m a t y k i u d o w o d n i o n o ju, e Soce jest odlege od nas o tysice
kilometrw. I co teraz? Zaczniemy szuka d o w o d w na jego dziaanie? N a t u r a - w impuls do
przeczenia t w y m prawdom, wkrtce u d o w o d n i (za pomoc m a t e m a t y k i bd czegokolwiek,
co tylko sobie zayczysz), e Soce w ogle nie istnieje! Albo, jeli tego chcesz, stwierdzi, i
znajduje si miliony kilometrw bliej bd dalej ni do tej p o r y uwaae. Mj ty niesamowity
mylicielu! Te wszystkie fakty z n a n e s motylom, wszom, o w a d o m i p e w n i e te tobie s a m e m u .
Czyje zmysy s prawdziwsze? Twoje czy muchy? Czy jeli przejmiesz jej wizj, m d r o i myl,
bdzie to oznaczao, e bye kiedy much? Ju ni jeste, cho jeszcze nie rozbudzie w sobie
tego uczucia! Co za postp! Jake wspaniaa, niemiosierna n a g r o d a ! Naley bacznie przyjrze
si postpowi i temu, co uzyskao si przy p o m o c y praw nauki.

W y p a d a tu rzec jeszcze swko dla uzyskania lepszej perspektywy. Zawsze jeste swoim
najskrytszym yczeniem - przyszoci! Twoje pragnienie yje dziki pragnieniu by y i dobrze
o t y m wiesz. Najszlachetniejszy sentyment! N i m wanie jeste. Zaspokojony", pozbawiony
pragnienia", realny". Upajasz si t y m i sowami!

39
ROZDZIA 3

Nie istnieje nic takiego jak iluzja. Jest tylko wiadomo! Ta wiadomo to radosny
p o m n i k upamitniajcy, czy kiedykolwiek naprawd cieszye si yciem"!

Bg Woli" to dowdca, ktremu trzeba by posusznym. Kady obawia si jego


sprawiedliwoci. To miecz. Twoja nagroda za posuszestwo! Wola" to nakaz, by wierzy. Twoja
wola jest tym, w co wierzye, a k t y w n y m stworzycielem woli wiary! Mylisz jedynie wtedy,
gdy to", w co wierzysz, zaczyna czego pragn! Wola" to pogmatwanie, rodek do tworzenia
V rodkw. Nazywaj j woln bd nie - wiedz jednak, e Mio Wasna znajduje si poza wol
N
i wiar. Nie z n a m lepszego okrelenia tego stanu. Moe wierzy w to, czego pragnie. Ty take jeste
O wolny i moesz wierzy we wszystko, co nie jest zwizane z wiar. atwo zrozumie prawd".
N Nie posiada ona woli, a wola nie posiada prawdy! By moe"? O nie! To pewne! Czy Sfinks
O
uczy nas wartoci woli czegokolwiek"? Nie ma zatem wikszego ryzyka p o n a d to, ktre wie
<
LLC
si z Wiedz Absolutn. Jeli jej niebezpieczestwo u z n a m y za niewielkie, to co w t a k i m razie
!/\ m o e m y powiedzie o Wszechwiedzy? Wszechpotna m o c nie potrzebuje adnych akcesoriw!

N a u k a to przeklte zwtpienie w to, co moliwe, we wszystko, co istnieje. Nie moesz

LU
wyobrazi sobie niemoliwego. Nie ma niemoliwej rzeczy. Ty jeste niemoliwy! Zwtpienie to
zwoka - w czasie - ale i kara. Nic nie jest prawdziwsze od czegokolwiek innego. Zdarzyo ci si
kiedykolwiek z ca pewnoci odpowiedzie sobie na pytanie, czym nie jeste?

z
<
Sam jeste dla siebie tyranem. Stale zapominasz o tym, co wiedziae. Opierasz si

O zmysom i wierzc w co, bd nie wierzc, przeciwstawiasz si ich potencjaowi. Moliwoci te s


z tak liczne jak atomy, ktrych nigdy nie widziae. S tak samo bezkresne jak liczba jeden. Mona je
h oywi za pomoc woli. Wykorzystujesz kilka z nich rwnoczenie. Z ich pomoc uzyskae wiedz,
D o ktrej rozprawiasz. Pojmujesz jedynie wasn gramatyk i ignorujesz prawa tych, ktrzy nie
<
mwi goniej od ciebie! W takich przypadkach lepiej nie wierzy w mdro Wszechmocnego.

Wiara wystawia na pokuszenie sam siebie; pragniemy wierzy w rne rzeczy. Czyby
nie mg uwierzy w wolno, a mg uwolni si od wiary? Tak samo nie moesz wierzy w prawd",
a z drugiej strony nie chcesz i na aden kompromis. ycie nie istnieje dziki" tym doktrynom, nawet
jeli moje doktryny pozwalaj przynajmniej kademu samozwaczemu dewocie odrzuci me cele.
Chciabym si z tego powodu zarumieni! Nauczycielem jest czowiek smutkw! Gdybym naucza, czy
mgbym nauczy czego siebie samego bd ciebie? Nie, za adne skarby Nieba! Mistrzostwo oznacza
cige uczenie si - oznacza cige od-uczanie! Wszechpotny jest ten, kto nigdy niczego si nie uczy.
Niemowl obdarzone jest wielk moc, albowiem jedynie ono posiada wasno przyswajania.

4 0
M O N O L O G NA TEMAT BOSKOCI

Gupiec popeniajcy najwicej gaf pyta: Jak m o n a u n i k n n i e u c h r o n n e g o rozwoju


koncepcji? Przecie wci snujemy wyobraenia?" Moja odpowied bdzie przyzwoleniem dla
wszystkich ludzi, wszystkich rodkw i w a r u n k w : Suchaj, Boe, ktry jest tym, co m o e
sta si Bogiem. M o n a tego u n i k n , kiedy umys nie kopocze si p r b a m i p o z n a n i a tego, co
niemoliwe, a dziki prostocie uzyskanej w stanie Ani-Ani" Ego staje si cichym obserwatorem
i poznaje wszystko! Dlaczego" i Jak" pragnienia zawiera si w mistycznym stanie Ani-Ani".
Z d r o w y rozsdek podpowiada, i stan ten to najdoskonalszy i najpoywniejszy z p o k a r m w .
Moe robi z siebie bazna, lecz wszystkie moje (moich przyjaci, a nawet twoje) idee wywodz si
wanie z niego. A gdyby kiedykolwiek trawio m n i e lenistwo, stabym si s t a r y m grzesznikiem,
ktry postrzega innych jako znacznie potniejszych od siebie samego.

41
POZYCJA MIERCI
POZYCJA MIERCI

ie m o n a umierci tych idei dotyczcych Jani, ktre znajduj si ze sob w konflikcie.


S one tak wytrzymae i oporne, i staj si rzeczywistoci. Nie zniszczy ich adna
mier ani spryt. Moe co najwyej wzmocni ich energi. Zmare wci si odradzaj
i spoczywaj w onie sumienia. Pozwoli im dojrzewa to dopuci do upadku. Jedynie brak o p o r u
wobec idei sprzyja powrotowi do wczesnej prostoty, do tego, co pierwotne, jedyne i pozbawione
wszelkich idei. Formua braku oporu sprowadza si zatem do konstatacji: Nic nie ma znaczenia
- zadawalaj samego siebie".

Kada koncepcja niebycia wie si z koncepcj bycia. Dzieje si tak z p o w o d u praw


gramatyki. W t y m wiecie p e n y m s m u t k u jest to t a k s a m o pewne jak to, e dzie nastpuje po
nocy, za bl wi si z rozkosz. To samo dotyczy wszystkich idei. Pamitaj o tej dwoistoci.
Cay czas si miej i nie dawaj niczemu oporu. W ten sposb zaniknie wszelki konflikt, uczucie
nieprzystosowania i p r z y m u s u .

Z M I E N I A N I E KONCEPCJI ZA POMOC W I A D O M E G O SYMBOLIZMU

Idea Mczyzny implikuje ide Kobiety. P r z e k r a c z a m je dziki idei Hermafrodyty, ktry


z kolei implikuje istnienie Eunucha.* Wychodz poza wszystkie tego rodzaju u w a r u n k o w a n i a przy
p o m o c y zasady Ani". N a t u r a tej zasady jest nieokrelona; j e d n a k e moliwo jej wyobraenia
sankcjonuje jej oczywisty byt, ktry z kolei implikuje kolejne Ani".**

Powstaa w ten sposb zasada Ani-Ani" kreuje stan u m y s u wykraczajcy poza


wszelk konceptualizacj. Nie podlega ju a d n y m prawom rwnowagi, albowiem wskazuje
jedynie sam na siebie. Zasada Ja" osiga stan nie ma potrzeby - nie ma znaczenia". Przestaje
wiza si z jakkolwiek form. Znajdujc si daleko od niej, staje si jedynym, k o m p l e t n y m
i wiecznym bytem. Nie podlega zniszczeniu, cho sama posiada m o c niszczenia. Stanowi
prawdziw wolno. Jest d u c h e m ekstazy, poniewa bdc w t y m stanie uwalnia si od wszelkiego
smutku. Nie uznawaj niczego. Znajd schronienie w t a k i m stanie. Jest on z pewnoci przystani
Kia. Kiedy cho raz (i to nawet symbolicznie) osigniemy w stan, wwczas b e z w a r u n k o w o
uwolnimy si od dualnoci oraz czasu. Uwierz, e jest to prawd. Wiara, wyzwolona z wszelkich
idei za wyjtkiem rozkoszy, owa zwizana z prawem (niezadowolenia) k a r m a , szybko osiga stan
wyczerpania. I to wanie w t y m momencie, znajdujcym si poza koncepcj czasu, moe nasta
nowe prawo, w k t r y m nie ma m o w y o smutku. Tutaj speniaj si wszelkie yczenia. Prawo to
zadowala jego stwrc.***

Bezptciowo.

Nabieraj one dwoistoci, przez co przypominaj wystpujce w naturze wczesne zasady seksualne. S one zbyt zawile, by wyjani je za
pomoc zwykych stw i gramatyki, dlatego przedstawiem je dalej w witym alfabecie.

' Czyli Ego".

43
ROZDZIA 4

P o w i n n o wic stanowi prawdziwe a r k a n u m mistycznego niezrwnowaenia: nie ma potrzeby


- nie ma znaczenia", w k t r y m nie istnieje a d n a konieczno. Jego credo b r z m i : zadawalaj
samego siebie".*

Kiedy tak si staje, sowa zaczynaj posiada znaczenie. To, w co zapragniesz wierzy,
bez p r o b l e m u staje si prawd. To wanie dziki t e m u O n o " " odczuwa rozkosz. Prawd t
wyjawiy mi wszystkie istniejce sposoby p a n o w a n i a . O n o j e d n a k e znajduje si poza jakkolwiek
wadz; staje si Kia, najwysz bogoci. O t o wspaniaa n a u k a zadawalania siebie poprzez
nowe p o r o z u m i e n i e . O t o sztuka mioci wasnej poprzez poznawanie. O t o psychologia ekstazy
osiganej poprzez b r a k o p o r u .

RYTUA I DOKTRYNA

Kiedy leniwie leysz na plecach, cae ciao ziewa i umiecha si. O t o doskonaa pozycja.
Zapomnij o czasie i o wszystkim, co si z n i m wie. O t y m wszystkim, co wydaje si istotne, a t y m
s a m y m odzwierciedla swj bezsens. Ta doskonaa chwila, tu i teraz, znajduje si poza czasem.

Sta na czubkach palcw. R a m i o n a sztywno wycignij do gry, d o n i e sple ze sob


i napnij do kresu moliwoci. Szyj rwnie napr - oddychaj gboko i spazmatycznie, pki nie
pojawi si zawroty gowy i gwatowny poryw, dziki k t r e m u poczujesz wyczerpanie.

Przygldaj si swemu lustrzanemu odbiciu, pki nie zacznie migota i przestaniesz


rozpoznawa wasne ksztaty. Zamknij wwczas oczy (zazwyczaj dzieje si to spontanicznie) i dokonaj
wizualizacji. Skoncentruj si na postrzeganiu wiata (zawsze przyjmujcego posta rozmaitych
ewoluujcych X), pki cakowicie nie zapomnisz o swym wysiku. Wtedy pojawi si uczucie
nieograniczonego bezmiaru (ktry symbolizuje niewielka forma (p ). wicz si w tej pozycji a
osigniesz jakie postpy. Pojawiajce si podczas niej uczucie podpowie ci, czemu masz tak czyni.

W ten sposb osigniesz pozycj mierci. Dziki niej pozbdziesz si nieustannie


towarzyszcych ci zahamowa. Albowiem jej przyjcie powoduje, i Ego zostaje zdmuchnite niczym
li przez gwatowny poryw wiatru. W nieodcznie pojawiajcym si wwczas uczuciu przelotnego
nieokrelenia objawia si prawda. Rzeczy staj si oczywiste i przestaj by niezrozumiae. Dziki swej
woli doznajesz uczucia przyjemnoci, a to, czego dowiadczasz i przeywasz, staje si zaprzeczeniem
wiary. wiadomo przestaje by rozdwojona. Pojawia si wwczas pozytywny stan mierci. Wszystko
inne to jedynie sen, czysta negacja. Wszystkie nasze wierzenia sprowadzaj si do wiary w martwe ciao.
Czas obudzi tego trupa. Ego, kiedy jest posuszne prawu, szuka inercji we nie i mierci.

Wiara zawsze dy do zaprzeczenia. Uwolni si od tego mona jedynie dziki peni pojmowanej jako rni.

* Ono", tj. Ego, ktre staje si teraz Absolutem.

4 4
POZYCJA MIERCI

Naucz si pozycji mierci i jej realnoci znoszcej to prawo - wyjcia poza rozdwojenie.
W d n i u tego pozbawionego ez l a m e n t u cay wszechwiat obrci si w py... Ty j e d n a k u n i k n i e s z
sdu! O, mj najbardziej nieszczsny czowiecze, c j e d n a k stanie si z t w y m Ja"? Czowiek
wolny nie zna adnej koniecznoci. C mog powiedzie wicej? Wol popeni wicej grzechw
nili siebie skompromitowa. Istnieje wiele wstpnych praktyk, co najmniej tyle co grzechw.
Same w sobie s one powierzchowne, ale wi si z najbardziej subtelnymi r o d k a m i . Pozycja
mierci oznacza sprowadzenie wszystkich koncepcji (grzechw) do stanu Ani-Ani", w k t r y m
spenia si pragnienie majce na celu twe zadowolenie. Tylko wtedy wiara osiga stan bezwadu;
powraca nowa seksualno. Tylko wtedy osign m o n a wiecznie pierwotn i woln mio
wasn. Pierwotnej prni (wiary) nie sposb osign poprzez skupianie u m y s u na negacji
wszelkich wyobraanych rzeczy, identycznoci j e d n i i dualnoci, chaosu oraz ujednolicenia, itd.
Osigamy j prdzej dziki czynom, ktre maj miejsce tu i teraz", a nie kiedy mylimy o j a k i m
celu". Postrzegaj i odczuwaj bez odwoywania si do jakichkolwiek przeciwiestw, tylko do
wzgldnoci. Dostrzegaj wiato, jego barw, a nie rzucany przeze cie. Przywouj miech
w stanie ekstazy zjednoczenia. Prbuj wyzwala w sobie to uczucie a zacznie pojawia si atwo
i subtelnie. Prawo reakcji m o n a p o k o n a przez asymilacj. Nawet jeli p r a k t y k a n t dowiadcza
setek rozkoszy w t y m s a m y m czasie, a jego ekstaza przyjmuje potn posta, nie m o e w t y m
stanie niczego utraci. Niechaj dowiadcza jej codziennie z coraz wikszym nateniem, d o p k i
nie odkryje rda swych pragnie. Albowiem stanie si odzwierciedleniem wielkiego celu.
Wszelkie emocje w trakcie wyaniania si w i n n y znale sw przeciwwag a stan si jednoci.
Dziki p o w s t r z y m a n i u wiary i nasienia przed zapodnieniem, nabieraj prostoty i uniwersalizmu.
Nie ma niczego takiego, czego nie m o n a by wyjani dziki osignitej w ten sposb iluminacji.
0 tak, zaspokojenie odnajduj w ekstazie. Wyjawi ci teraz pewien niezwykej wagi sekret, ktry
p o z n a e m w dziecistwie, e nawet jeli dzielnie bdziesz zmierza do wykazania prnoci
wszelkiej wiary, twa n a t u r a jest wystarczajco wielka, by zamieszka w gbiach innych istot
1 radowa si ich istnieniem. Niewielu ludzi jest wiadomych swoich wierze oraz pragnie.
G d y tylko zaczn, bd n a m i e r z a swe wierzenia a dostrzeg wasn wol. C h o posiadaj
one dwojak posta, zawsze odnajduj spoisto w pragnieniu. Jednak dziki tej dualnoci nie
sposb ich kontrolowa. Wola i wiara zawsze bd si od siebie rni i wpywa j e d n a na drug.
W k o c u a d n a z nich nie p o k o n a drugiej, albowiem rado skrywa si pod postaci s m u t k u .
Zjednocz ze sob te uczucia.

45
PROJEKCJA
JANI WIZJA OWIECENIA
M T N I W R O G O W I E ZRODZENI Z PENE) BEZWADU A U T O H I P N O Z Y

,ntuicja to n a t u r a l n a wiara, ktra dziki d o w i a d c z a n y m reakcjom dominuje i zniewala


wszelkie pozostae wierzenia. Wszystko odnajduje swoje miejsce w n a t u r a l n y m biegu
zdarze p o d w p y w e m konkretnej emocji wywoywanej przez swe podobiestwo.
Kada nieharmonijna rzecz traci sw m o c i staje si zawalidrog. Tak oto z racji swych postpkw
wiara przyjmuje ograniczon, z gry dan posta. Wikszo naszych czynw pochodzi
z p o d w i a d o m e g o pragnienia - pragnienia wolnoci, znajdujcego si w konflikcie z nawykiem,
posuszestwem wobec lepego fatalizmu, ktry kurczowo t r z y m a si dobrych i zych" czynw
popenianych przez nas (w p o p r z e d n i m istnieniu) na konserwatywnej moralnoci." Pragnienie
to, w zalenoci od sytuacji, sprawia wraenie spontanicznego, nieumylnego, autonomicznego,
rozwanego itd... Caa reszta w y p y w a z konfliktowej, tradycyjnej d o k t r y n y moralnej, ktra
staje si narzdziem wzorcotwrczym (czciowo przystosowanym do sterowania reakcjami).
W s w y m p i e r w o t n y m znaczeniu idea dobra i za miaa suy m a k s y m a l i z o w a n i u rozkoszy
dziki k o m p r o m i s o w i p o m i d z y p o w s t r z y m y w a n i e m i egzekwowaniem pragnienia, k t r e m u
towarzyszy lk. Zasady przyswojone poprzez kamliwe przyznanie im boskiego p o c h o d z e n i a
wi si z n a g r a d z a n i e m posusznych i k a r a n i e m tych, ktrzy dokonuj transgresji. Mwi te
o wiecznej dobroci (na t y m i na t a m t y m wiecie). Ten kodeks m o r a l n y to d r a m a t y c z n a farsa
na temat umiejtnoci pojmowania. Zawsze brakuje mu doskonaoci lub prostoty, by mg
pozwoli sobie na swobodne zmiany. Jest przeto oderwany od praw ewolucji i traci wszelk
uyteczno, a potrzeba jego zachowania rodzi jedynie sprzecznoci i komplikuje wszelkie
zwizki. Przezwycienie jego przykaza ukazuje n a m jego nikczemno, staje si naszym
usprawiedliwieniem. Dostarcza n a m te w y m w k i dla p o p e n i a n y c h przez nas grzechw,
kiedy znieksztacamy i tak wewntrznie niespjny kodeks m o r a l n y (Zazwyczaj t y m sposobem
zachowuje si wiele niewybaczalnych grzechw oraz praw niepisanych.) Negatywne wyznanie
grzechw wymylono cakiem sensownie po to, by m c wybacza na chybi trafi... O t o proces
s a m o z a k a m a n i a majcy na celu d o r a n e zadowolenie i wmwienie sobie swojej prawoci. Czy
cokolwiek poza mioci wasn m o e nas usprawiedliwia? Nie tworzymy ani te nie wyznajemy
wygodnej moralnoci. Rozwija si ona raczej i zarazem zachowuje prostot, ktra pozwala na
transgresj bez adnego wybaczania i karania. M d r z e byoby stworzy taki kod. Wwczas
kierowaby si z d r o w y m rozsdkiem bez wzgldu na stan twego umysu. N a t u r a ostatecznie
zaprzecza temu, co afirmuje: poprzez stae przywizanie do tego samego k o d u m o r a l n e g o
wspieramy pragnienie jego transgresji. Wypierasz si niektrych pragnie. Im bardziej siebie
ograniczasz, t y m wicej grzeszysz. Pragnienie dy do zachowania i n s t y n k t u moralnego, a t y m
s a m y m znajduje si w konflikcie z s a m y m sob (jest na dodatek wystarczajco sabe). Nie miej
w sobie lku. Ziemski Byk nie ma ju nic wsplnego z tw nieczyst wiadomoci, t w y m i
b e z w a d n y m i w y o b r a e n i a m i na temat moralnoci. Nawet m i k r o b nie lka si niczego!

* Mowa tu o zasadniczej moralnoci czyli strachu przed niezadowoleniem.

49
ROZDZIA 5

Z o o n o wiary (Poznaj siebie samego). N a t u r a wiary r w n a si wszystkim


moliwociom, ktre staj si prawdziwe dziki zakorzenieniu w danej k u l t u r z e i epoce. To, co
nie na czasie, traci status prawdy stajc si prognoz. Myl o jednej rzeczy implikuje moliwo
innej, przeciwnej, cho nie oddzielnej idei. W i a r a czyni ktr z nich bardziej przekonywujc.
Jej k a d a manifestacja oznacza zaprzeczenie bd ograniczenie witalnoci. Wierzy w co to
osiga taki p o z i o m skupienia, ktry wyklucza p e w n e idee przy p o m o c y hipotezy czyli aktu
wiary. Dziki n i e m u dokonujemy projekcji przyjemnych n a m idei i oszukaczo racjonalizujemy
potrzeb o d r z u c e n i a innych. Prawda nie jest tosama ze swoj definicj.

Rdzeniem wiary jest mio do siebie samego, projekcja rodowiska, ktre zapewnia
n a m spenienie oraz znieksztacanie go w celu osignicia efektu samozaprzeczenia", dziki
czemu m o n a si oszukiwa, e w naszej wierze chodzi o co wicej nili o wasne pragnienie.
Ale nie sposb dotrze dalej ni do swego wntrza, w zwizku z czym kady powiela si (poprzez
wierzenia), byle uciec od wiadomoci tego f u n d a m e n t u swego istnienia. O t o wic s a m o
zaprzeczenie swego wierzenia stanowi podstawowy w a r u n e k dla kadego, kto w jakimkolwiek
stopniu posuguje si p r a g n i e n i a m i . Z a k o c h a n y czowiek z koniecznoci staje si kamc;
poddaje si autohipnozie za pomoc swej chorej o r n a m e n t y k i . Kady widzi jakie s tego
wyniki. Naprawd wierzy" m o n a tylko w jedn rzecz, ale pogrenie si w niej ma b a r d z o
istotne znaczenie, poniewa wprawia ca wyobrani w drenie (gdy prawda potrafi zabija).*
Wszelkie wyobraenia m n o si w nieskoczono. Wyobrania wie, e k a d a idea przynosi jej
zniewolenie. Trzeba przekroczy to rozpknicie, jeli si chce odnale przyczyn wiary (a take
przyczyn czegokolwiek). A m o n a to uczyni, uwiadamiajc sobie cieki janiowej mioci.
Nie jest to wszake takie proste, albowiem w naszej wierze wzorujemy si na prawie dualnoci.
Kto przezwyciy prawo koncepcji? Kto nie czuje strachu? A jednak, to dziki istnieniu grzechu
rodzi si nauka, ktra determinuje schetyka. W chwili wyaniania si pragnienia m o e m y
cakiem wdzicznie wymusi na sobie niezadowolenie. To doskonay sposb na jego oszukanie.
W t y m stanie wiadomo otwiera si na moliwo pozyskania informacji. Poza t y m s t a n e m
wszystko jest arbitralne; wszystko jest wypadkow praw i w a h a , rodzc z r o z u m u " przeklte
skutki. R o z u m to wiara, wiara za to strach przed wasnymi moliwociami, przekonanie, e nie
jestemy c u d e m stworzenia ani t y m bardziej jego twrc. Wiara to powstrzymanie...

Nic wic dziwnego, e wiara zasuya sobie na przeraajc nienawi ze strony


witalnoci. W i a r a nie ma nic wsplnego z wolnoci. W i a r a stwarza p o t r z e b n e jej dowiadczenie,
rozwj oznaczajcy regresj. Z a m y j e d n a k istnienie czego takiego jak rzeczywisto, a w t e d y
nasza wiara m o e okaza si zbyt ograniczona, by m c w p e n i j obj. Och, wy, ktrzy macie
w sobie tyle wiary w Boga, zjednoczcie si w n i m oddajc cze jani! Ach, gupcze, czcij to, co

I faktycznie obala, jeli tylko zaczniemy si jej obawia.

5 0
M T N I W R O G O W I E ZRODZENI Z PENEJ BEZWADU A U T O H I P N O Z Y

wspaniae i ciesz si wolnoci. Co stanie si wwczas, gdy mier zajrzy w twarz twej wierze
w Boga, a nie zbawi ci pragnienie kobiety? Na c to wszystko skoro widnie, ulega rozkadowi,
a ciao staje si obiektem odrazy? Na c wszelka wiedza i miosierdzie, kiedy wiadomo czym
jest rzeczywisto? Wycignij miecz jani; idee zwizane z tym, co Wszechpotne naley stale
umierca. Nieustannie szukaj prawoci.

Ktokolwiek cho troch przyoy si do studiw nad sw prawdziw natur, ten zacznie
odkrywa ja" w najbardziej niezwyky sposb. Taki czowiek z atwoci moe zniewala rne
istniejce w n i m rzeczy. Tendencja do najwikszej dzy ustaje w obliczu wiadkw i mierci. Podobnie
wierzenia i moralno zanikaj w stanie doskonaej bogoci. Wgld w prawd rodzi si z czystoci
zwizanej z mioci: dokadnie wtedy, gdy pragnienie pozbawione jest lku, gdy nie rozpala go dza
posiadania. Kiedy myl wypenia wizja. Kiedy na rozkaz woli uwalnia si ogie wszystkich rozkoszy, jego
pan staje si czystym urokiem, wodzirejem kobiet. A kiedy wszelkie procesy zwizane z wiar pozbawione
s wierze, kiedy s jaowe niczym idee dotyczce Boga, nabiera on niezniszczalnoci. Dzieje si tak tylko
pod nieobecno jakiegokolwiek strachu. Tylko wtedy nastpuje realizacja i zjednoczenie tosamoci
z rzeczywistoci (wolnoci). A wwczas nie ma ju miejsca na lekkomylno i dyskryminacj,
poniewa lk istnieje tylko dla tego, kogo wiadomo skupia si na rnicach pomidzy rzeczami.
Tak dugo, jak towarzyszy n a m percepcja zwizana z samopognbieniem i wyrzutami sumienia, jej
owocem jest bl: nie ma tu adnej wolnoci. Grzesznikiem jest ten, kto wierzy w to, co postrzega lub sobie
wyobraa. Z kolei ten, kto wierzy bez trwogi, zapomina o podziale na to, co zewntrzne i wewntrzne,
i osiga wszystko w obrbie swej jani. Jego wiadomo przyjmuje wszystko bez oporu i nie ma przed
sob adnego rozcigajcego si horyzontu: wreszcie staje si wolna. Kiedy widzisz gwiadziste oczy
i rowe usta, piersi i ona piknych kobiet, mog ci one cudnie zwie, lecz jeli jest w tobie strach,
pamitaj o tym, e s one po prostu twym ciaem i komi, ktre spalono po dugich torturach. Oto
przestrze pomidzy wiecznoci a jani". Czy nie wyznacza ona doktryny moralnej? Dziki
niewierze zaczyna si naprawd wierzy. Wyprnia si wtedy z uczucia jakiegokolwiek niepokoju
(dziki zasadzie Ani-Ani"), a wszystko staje si proste i kosmiczne. Z atwoci obejmuje si to, czego
zawsze si pragno. Bez problemu zaczyna si wierzy w to, co kiedy byo niemoliwe. Pragnienie to
jest potne. Nigdy nie pyta o adne pozwolenie, nie dba o konsekwencje, jedynie o ekstaz. Nic nie
moe go przezwyciy. Ponie jak wrzucony do paleniska celuloid. Gupot jest obiecywa co w imi
czego wydumanego, czego innego. Wolno, Niebo, Droga, Prawda i wiato znajduj si w zasigu
naszych rk. Nikt nie odway si rzec takich sw poza mn samym. Poza mn, ktry staje si Jani"
w Prawdzie. Moja wola nie posiada adnych uwarunkowa. Jej natura jest magiczna. Ci, ktrzy yj
w zgodzie z wasn natur, dostpi nieraz tego wraenia, jakkolwiek moe by ono sabe.

51
WIZJA POPRZEZ ZMYS DOTYKU
W P R O W A D Z E N I E DO MIOCI WASNEJ

dmy szczerzy! Ty s a m jeste Tym", najbardziej podan, doskona wolnoci.


Kim kto znajduje si poza wszelkim pragnieniem. Nie tyka ci szeciu ogupiaczy.
Twa seksualno pracuje z m o z o e m , by mier moga zbiera swe niwa. I cho
nieuchwytne kaprysy zmysw stanowi dla ciebie pewne zagroenie, dzieje si tak, poniewa
prawo nauczya ci je kontrolowa. O t o zapony ognie piekielne, poniewa zacze snu
pojcia. Przestan sprawia ci bl, kiedy tylko w stanie Ani-Ani" utosamisz Ego z c a y m
potencjaem jego cech. Jeste ogniem - jeste n i m trawiony. Skoro za wiara (nie wane jaka)
pojawia si na twe wasne yczenie, jej cykl trwa nieprzerwanie. Pewnego d n i a zaczniesz wierzy
w i n n y sposb i ogie przestanie ci rani. Czy wtenczas bdziesz bezpieczny? Czy m o e istniej
i n n e sposoby, dziki k t r y m m o n a by ci skrzywdzi?

W t y m stanie, ktry nie jest stanem, nie istnieje co takiego jak wiadomo bycia
Tym" (Kia), d o s k o n a y m i wymykajcym si wszelkim definicjom. Nie istnieje te adna pokusa
wolnoci, poniewa To" nie stanowi przyczyny ewolucji. Tak oto to" wykracza poza czas, poza
wiadomo i niewiadomo, poza wszystko i nic, itd. U d a o mi si wejrze w to przy p o m o c y
stanu Ani-Ani", ktry s a m w sobie znajduje si poza wszelk konceptualizacj i jest zawsze
wolny w jakimkolwiek znaczeniu tego sowa. By m o e owo to" da si nie zaciemnia dziki
t r w a y m rozmylaniom lub delikatnym m u n i c i o m d o n i niewinnoci. Ale czy ktokolwiek jest
w stanie poj tak prostot? Nie m o n a tego" spostrzec; jest niedostrzegaln ekstaz A n i - A n i " -
wiecznie o b e c n y m acz u k r y t y m s t a n e m wyczerpania p o d w p y w e m cyklicznego Zjednoczenia.
Pewno wiadomoci oznacza zawsze niepewno postrzeganego bd dowiadczanego bez
wzgldu na to, w j a k i m by nie znajdowa si w stanie. Towarzyszy mu wieczna wtpliwo, strach,
bl, zepsucie i im p o d o b n e - oto przyczyna ewolucji, oto wiekuista niepeno.

Niech usucha mnie pragnienie! Pod wzgldem zjadliwoci dza ducha potrafi zebra rwnie
miertelny plon jak zmysowo. A kade nasze staranie by dotrze do najwyszego" jawi si niczym
sie martwych pragnie. Wypenia j tchrzostwo. Oto bowiem pewna niespeniona wiedza oczekuje
zgbienia jej po to, by moga dozna cierpienia z powodu dokonujcej si wtenczas ewolucji. Nie istnieje
nic takiego jak mdro ostateczna - nie istnieje nic takiego jak pragnienie ostateczne. Jakeby cokolwiek
mogo mie swj kres? Czy Dzi kiedykolwiek si skoczyo? Wszystko jest nieskoczonoci!

Czowiek pragnie rzeczy tego wiata - ale czym to si rni od pragnienia Najwyszej
Bogoci"? Ktre z nich cechuje wikszy egoizm? Ktre jest tobie blisze? Ktre zadawala bardziej
Stwrc?, Czy jeste pewien woli Stwrcy? Czy jeste pewien wasnego pragnienia? Czy jeste
faktycznym Stwrc czy te po prostu sob snujcym sodkie wyobraenia na temat tego, co
skada si na twoj istot?

53
ROZDZIA 6

By moe, pewnego dnia obleczesz w ciao te wszystkie pragnienia i potraktujesz


niczym fotografi. W istocie, rzeczy te ju istniej. A ju niedugo pojawi si na wiecie duchowe
(autentyczne) fotografie. Nie wykonaj ich j e d n a k znane obecnie aparaty. Kady pionier jest starym
gupcem. Pamitaj tylko o tym, e pewne duchy zostay ju sfotografowane - s to mikroby.

Czy jeste zawsze wolny od dezyderatu? W i a r a to odwieczne pragnienie!


Pragnienie stanowi swe wasne okruciestwo, kajdany uniemoliwiajce prac w j a k i m
n i e z n a n y m wiecie. Nic nie jest m a r t w e . a d n a myl nie umiera. Mistrz staje si niewolnikiem
- ta pozycja cigle si zmienia. Od dawna w to wierzye, poniewa taka jest m d r o pokole
yjcych p o d bacznym okiem najokrutniejszego Sdziego! Dlatego lepiej gardzi wszystkimi
swymi reformami bd wywraca do gry n o g a m i wszelkie wartoci!

Ta n i e u s t a n n a kltwa bd blunierstwo - czy m o n a znale wiksz ulg w wiedzy


o r o d z c y m si bezlitosnym nadzorcy? Czy nasze ciaa nie s p o m a z a n e jego krwi? Czy wiat
nie spywa kiedy czerwon posok? Czy nasze rozkosze nie polegaj na piciu k r w i pochodzcej
z uboju? Och, zaprzysieni kamcy, nie wiecie, e cho kamiecie, wszystko m o e by Prawd!

Ego to pragnienie. A zatem nie ma takiej rzeczy, ktra by nie bya p o d a n a lub
n i e p o d a n a . Jednak k a d e pragnienie pociga za sob o k r o p n e niespenienie, ktre skrywa si
w jego wiecznej prnoci. Milenia przychodz i odchodz. Czowiek staje si potniejszy nili
wszyscy wymyleni przez niego bogowie. To tylko zwiksza jego niezaspokojenie. Zawsze jeste
tym, k i m bye. Pamitaj jednak, e moesz przyj inn posta.

Kada osoba lub nacja, bez wzgldu na stopie swego zaspokojenia, szybko p o p a d a
w n i e z n a n e i n i e u c h r o n n e pragnienia, ktre pochaniaj j kawaek po kawaku i to niezalenie
od okolicznoci!

Umys staje si n i e z m i e n n y w pragnieniu. Staje si mu wierny. Ale kiedy wreszcie


udaje mu si je urzeczywistni, czy t a k naprawd jest o n o warte wieczystego podania? (Czy te
nawet takiego, ktre t r w a milion lat.) Niebo spta twoje stopy! Porzu zatem mylenie o czystoci
bd nieczystoci pragnienia. Przesta d u m a o jego spenieniu. Dokonaj tego dziki postawie
Ani-Ani". Nawet jeli w ten sposb zamierzasz wyczerpa pragnienie, n a d a l jest to pragnienie

- p r o d u k t swej niedokoczonej ewolucji. Porzu zatem pragnienie za p o m o c postawy Ani-


Ani". Porzu zudzenie, e jest co takiego jak duchowo i nie duchowo (przecie ta idea nigdy
nie przyniosa ci jakichkolwiek korzyci). Porzu wszelkie koncepcje.

54
W P R O W A D Z E N I E DO MIOCI WASNEJ

D o p k i bdziemy myle, e w t y m wiecie bd w naszych snach istniej jakie


przymusowe wizy", tak dugo bd one trwa. Porzu mylenie o wolnoci lub zniewoleniu
w t y m lub i n n y m ze wiatw. Uczy to medytujc o wolnoci bdc wolnym poprzez przyjcie
postawy Ani-Ani".

W a m p i r y z m ? Przecie doskonale wiemy o jego istnieniu. I kiedy tylko widzimy, e


kto zosta poksany, podejrzewamy e d o k o n a tego wampir. Jedynie nietoperze nie s wolne
od tego przypuszczenia, a to dziki boskiej bd ludzkiej interwencji.

Dokonaj zatem kiaizacji pragnienia poprzez przyjcie postawy Ani-Ani", tej najdoskonalszej
formuy i jake dalekiej od wszelkiego zadowolenia; tej prni pochaniajcej wszystko, redukujcej
wszystko" do zdrowego rozsdku. Na niej to bowiem opiera si Wszechwiat.

Dlatego bd konsekwentny w postawie Ani-Ani" i nie wierz w nic co napisano w tej


Ksidze. A take rozpd koncepcj Ani-Ani" przy pomocy Ani-Ani". Pamitaj o tym, e jest ona
nie-konieczna" lub te e jest ostatecznym wynikiem zadowolenia z samego siebie, poniewa w tym
przypadku nie ma potrzeby - nie ma znaczenia".

Niektrzy bd wierzy w to przez cay czas" jak w prawd pync z samej woli",
a nie w co, co jest p r z e d m i o t e m wiary. A przecie poszukiwanie rodkw do osignicia danego
celu ma w p y w na nieskoczon ewolucj kolejnych rodkw.

Skoro w tej najcudowniejszej prostocie nie ma pocztku ni koca jakiejkolwiek


mdroci czy czemukolwiek i n n e m u , jake m o n a j wiza z n a m y s e m lub r o z u m e m ?
KCIUKOWA POZYCJA RKI
M I O WASNA JAKO DOKTRYNA MORALNA I CNOTA

ryterium dziaania to swoboda ruchu, odpowiednia ekspresja i zadowolenie.


Warto d o k t r y n y moralnej m o n a oceni po tym, jak zachca ona do transgresji.
Za najdoskonalsz postaw u w a a m prostot. Czy na t y m wiecie proste rzeczy
nie s najdoskonalsze? S one czyste, n i e w i n n e i posiadaj c u d o w n e waciwoci. Tu spoczywa
rdo mdroci. M d r o za to szczcie. Mio, w ktrej sprawiam sobie s a m e m u rozkosz,
nie potrzebuje adnych wyjanie. Czy nie jest doskonaa? Gdyby nasze dziaania byy zgodne
z wielkim celem, wwczas jawiyby si n a m jako niezgbione i niezrozumiae. Jedynie nieliczni
mog dostpi takiego stanu. Kto nie ma wsobie wstydu? Ekstaza i zaspokojenie to oznaki wielkiego
celu. Dymy do ostatecznego uwolnienia z koniecznoci istnienia prawa i realizacji ycze. Jedno
prawo zaley od dwch; dwa za to ju stosunek zachodzcy w przestrzeni, miliony praw... Prawo
to komplikacja. To drugie nie porusza, pierwsze nie okrela; nie zostao te ani n a r z u c o n e ani
zaproponowane. Szansa dotyczca wygranej w jakiej konkurencji wcale nie oznacza proroctwa;
za p o m o c takiego przewidywania osigamy skuteczno, ktra wystarczy n a m do okrelenia
tego, kto zwyciy... Przygotuj si na Wieczno, p o w r do prostoty, a natychmiast staniesz
si wolny. Jaki czowiek moe da cokolwiek z siebie bez adnego impulsu? Moe to uczyni
jedynie ten, kto posiada pen seksualno. Najwysz dobro stanowi samowystarczalno.
Co m o e m y wliczy w nasz ja? Doskonae miosierdzie wymaga czynienia pewnych rzeczy,
std wie si z korzyciami osiganymi poprzez akt nie dawania. Jaki czowiek m o e wierzy
nie posiadajc w sobie strachu? Jedynie ten, kto nie ma do wykonania adnych obowizkw.
Kiedy ginie wiara, sabnie rwnie nasz obowizek wobec d o k t r y n moralnych. Nie czujemy
w sobie grzechu. Oddajemy si w p e n i przepastnej mioci. Jaki czowiek m o e wiedzie
0 czym z cakowit pewnoci? Jedynie ten, kto nie posiada w sobie p r z y m u s u n a u k i . Po co
n a m nauka, kiedy nie ma ju nieomylnych nauczycieli? M d r c y nie prowadz adnych sporw
1 nie objaniaj adnych dogmatw... s tak samo cisi jak ssce pier niemowlta. Jaki nauczyciel
jest w stanie ujawni rdo swej mdroci? Ja s a m nie m a m takich problemw, poniewa
czerpi j bez n a u k i i mog przekazywa j w p o d o b n y sposb. Wiedza to ledwie ekskrement
dowiadczenia: dowiadczenie oznacza cige p o w t a r z a n i e w r a m a c h tego samego schematu.
Prawdziwy nauczyciel nie zaszczepia adnej wiedzy, lecz wykazuje sw prawdziw wielko.
Stara si zachowa czysto wizji studenta i prowadzi go niczym dziecko ku temu, co naprawd
istotne. Ukazawszy mu rdo mdroci, o d m a w i a przyjcia oznak jakiejkolwiek wdzicznoci
lub wytworzenia midzy n i m a s t u d e n t e m sentymentalnej wizi. Pozostawia go s a m e m u sobie,
by m g on zapodni swj umys wedle wasnego yczenia. Czy droga ta nie prowadzi do Nieba?
Ten, kto ufa w swj wasny p r z y r o d z o n y geniusz, nie posiada wiedzy dotyczcej jego zasigu
i z jego pomoc bez problemu osiga dosownie wszystko. Niebawem j e d n a k e poczyna wtpi
w wiele spraw i m o e sta si tak, e opta go ignorancja. Wtpliwo uynia dziewicz gleb.
Czowiek taki nie jest nieustraszony. Staje si tchrzem w konfrontacji z p r o b l e m a m i . Jedyn

57
ROZDZIA 7

pozyskan przeze lekcj jest strach. Rnic p o m i d z y geniuszem a ignorancj wyznacza


stopie bojani. Zaczynem m d r o c i jest strach przed przezornoci - przewidywanie wiedzy
w procesie n a u k i . Dzieci wtpi, a lekcje darz odraz. Dlaczego nawet przywizanie do odwagi
koczy si chytroci? Rnica p o m i d z y d o b r e m a ziem to kwestia gbi. Co jest blisze tobie?
Mio wasna i jej niemiertelno czy te mio z jej wszystkimi m o r a a m i ? G d y nie mylimy

0 pustyni, tej towarzyszce Nieba oraz jestemy szczliwi w mdroci, k i e r u n e k jest dla nas
jasny. W a s n e uwielbienie i samo-egzaltacja prowadzi nas ku niepokojcemu lkowi: omiesza
1 niszczy pokor, a p o t e m topi nas w alu. Mio wasna" nic nie daje, lecz jest szczliwa, gdy
N sama otrzymuje. Dziki niej moliwe jest wyzwolenie si z chciwoci i z wojowniczych rozrywek
0 samego Nieba. Ten, kto podporzdkowuje r o z u m o w i zwierzce instynkty, szybko traci n a d n i m i
N kontrol. Czy zwierzta, ktre m o e m y oglda w cyrku, nie zostay wytresowane za pomoc
0
CL tortur? Zwierzta h o d o w a n e z mioci nie umierc swego mistrza. M d r z e c ogarnia i k a r m i
< wszystko, lecz nie postpuje jak mistrz. N a m i t n o c i s tylko wtedy niebezpieczne, kiedy rzdzi
lu- n i m i obce otoczenie. Prawdziwa kontrola oznacza pozostawienie rzeczy s a m y m sobie. Niech
v\
V pracuj n a d wasnym zbawieniem. Kiedy tylko zaczniemy ingerowa, u t o s a m i m y si z n i m i
i zaczniemy podlega t y m s a m y m p r a g n i e n i o m co one. Kiedy Ego postrzega mio wasn,
wtedy jest spokj. Ego staje si jasnowidzce. Kiedy zaczynamy pragn, natychmiast wszystko
$
tracimy. Jestemy" t y m , czego pragniemy. Nasze pragnienia s nieosigalne. Przesta pragn,
LU
CL
a nie bdzie takiej rzeczy, ktrej nie mgby osign. Pragnienie to skoczono, to w r o d z o n e
<
Cl
poczucie, i kryje si za n i m wszelkie szczcie", m d r o i trwaa h a r m o n i a . Kiedy tylko
zaczynamy wierzy, stajemy si k a m c a m i . Przenika nas bl, chocia bl i przyjemno stanowi
Z
jedno. Przesta wierzy, a powrcisz do takiej prostoty, jakiej nie zaznae nawet podczas
<
swego dziecistwa. Gupiec pyta jak t o ? " - przecie m u s i m y wierzy w bl i przyjemno.
Gdybymy mogli dowiadczy ich n a r a z i stosowali si do pewnej naczelnej zasady, nasze Ego
o
z mogoby wzbija si p o n a d n i m i . Czy nie d a n a n a m bdzie w ten sposb ekstaza? O t o miejsce

h wiary zajmie Ego", cho nadal bdzie rni si od Nieba, tak jak twe ciao rni si od innego...

D Ego staje si zatem wolne, gdy powraca do stanu wiary b r a k koniecznoci". miech m o e nas
< wyczerpa. Stwrzmy zatem z tej emocji stan m e n t a l n y " w chwili zjednoczenia,* kiedy bl czy
si z przyjemnoci. Przeywajmy rwnoczenie oba te uczucia, a poprzez brak koniecznoci"
naszej wiary nasze koncepcje dokonaj transcendencji tego wiata i osign absolutn ekstaz,
w ktrej nie bdzie ju miejsca na bl i mier.

Idea Boga to grzech pierworodny. Wszystkie religie s zem. Mio wasna to


jedyne prawo, ktre m o n a bezkarnie ama. To jedyna nie zniewolona energia, ktra suy
s w y m wiecznie s p e n i a n y m celom. Czyby naprawd bya wolna? Zaprawd, to jedyna rzecz,

Seksualnego, czyli tak naprawd, zjednoczenia wszystkich rzeczy.

58
M I O WASNA JAKO DOKTRYNA MORALNA I C N O T A

ktrej o d w a a m y si by wiadomi. Ten, kto potrafi zaspokoi siebie, nie posiada adnych cnt
i zadawala wszystkich n a p o t k a n y c h ludzi. Nienawi, zazdro, m o r d e r s t w a to w a r u n k i mioci,
tak s a m o jak cnota, chciwo, egoizm, samobjstwo s w a r u n k a m i osigania i nie osigania
samozadowolenia. Nie ma bardziej nieprawego grzechu nili mio, albowiem jest o n a r d e m
zawici, matk wszystkich grzechw. To dlatego posiada tylu o d d a n y c h sobie ludzi. Jedynie
mio wasna jest czysta i nie potrzebuje adnych z g r o m a d z e parafialnych.

Ten, kto w p e n i kocha siebie, h o u b i jedynie mio wasn. Jest w niej nieugity i nie
grzeszy tak jak i n n i ludzie. Jednoczy si z wielkim celem. Jego u c z y n k o m nie b r a k niezwykego
sensu, chocia on sam nie posiada wiedzy. Ze za wyciga dobro. Kady respektuje jego wol. O t o
bowiem Niebo i Ziemia jednocz si codziennie w s p o n t a n i c z n y m hodzie s k a d a n y m na rzecz
mioci wasnej. a d e n czowiek nie m o e jej dostpi, jeli nie porzuci wszystkiego, w co wierzy.
Dlaczego u w a a m mio wasn za co tak wspaniaego? Czy nie dzieje si tak dlatego, i mog
by wolny i wierzy w zo, lecz rwnoczenie adna myl nie przynosi mi krzywdy? Wszystko
jest w jakiej mierze mioci wasn, a wszyscy ludzie tego wiata, cho o t y m nie wiedz, s jej
wyznawcami. Moje nowe prawo stanowi klucz do ycia. Gdyby wiat je poj i odrzuci wszelkie
gnijce struktury, ludzie natychmiast podyliby za gosem swych serc i nie ywiliby ju wicej
dzy zjednoczenia... Sprbuj wyobrazi sobie, co to oznacza...

Niechaj sczenie idea Boga, a wraz z ni i idea kobiety; czy to nie one spowodoway,
e wygldam jak bazen? Niechaj nikt wicej si nie myli: czysto i n i e w i n n o to prostota,
szczcie to m d r o . Prostota nie zna rozdwojenia.

59
JA W STANIE EKSTAZY
DOKTRYNA WIECZNEJ MIOCI WASNEJ

jjzas wyjani czym jest mio wasna. Mio wasna to spenienie wiary. Ja" to Ani-
||Ani". Jest nierozerwalna, nic nie pomija, nic nie wyklucza. G d y przy p o m o c y wasnej
((niepokonanej mioci oddzielamy si od koncepcji, stajemy si d e p o z y t a r i u s z a m i
prawdy, bezpieczestwa i wolnoci. Pragnienie, wola i wiara przestaj istnie samodzielnie.
Przyciganie, odpychanie i samokontrola staj si pierwotn jednoci, s t a n e m obojtnoci
w rozkoszy. Nie ma dualnoci. Nie ma pragnienia osignicia jedni. W t y m czasie dualna zasada
spoczywa w stanie nie podlegajcym modyfikacjom. Wiara nie jest ju p o d d a n a koncepcji
imaginujcej ja". I n n y m razem, to* tworzy rodek, staje si te jego rodowiskiem, utosamia
z jego rozgazieniami, stworzon koncepcj; jest p o d d a n e prawu i nienasyconemu pragnieniu
zjednoczenia. Dzieje si tak, gdy jako dualno stao si jedni . Sualczo wzgldem prawa
rwna jest nienawici wzgldem Nieba. Jedynie mio wasna stanowi wieczn wszech-rozkosz.
Medytuj nad t promienist jani, ow mistyczn radoci. A w chwili bogosawiestwa
staniesz si spenieniem swej wyobrani. Bdzie to dzie twej szczliwoci! Dzie namitnej
niewinnoci; nie ma tu grzechu, ni adnego blu. G d y rwnowaysz wszelkie swe uczucia,
refrakcja twej ekstazy jest tym, co skada si na tw wiadomo wiata zewntrznego." Prnia
tworzy podwjn refrakcj.' Twj wasny blask rozwietla si w Ego. Wykraczasz poza wszelkie
prawa i stajesz gociem na uczcie supersensualistw".*"* Posiadasz m o c nad yciem i mierci.****
Dziki temu osigasz zbawienie, chocia nie wykraczasz poza samokrytycyzm. Zaprawd,
rozwizae wszelkie bolczki tego wiata. Umierzye je ogniem byskawicy. Mio wasna
nie dopuszcza do koncentracji; stanowi pozbawion formy tosamo; nie jest myl. Chocia
obcuje z prawem i z e w n t r z n y m i o d d z i a y w a n i a m i , nie maj one na ni adnego w p y w u . Kiedy
wyzbdzie si wszelkich wierze, zacznie odzwierciedla jedynie swe wasne znaczenie. Wtedy
pojawia si czysto wizji, niewinno dotyku, mio wasna. Zaprawd, zaprawd, ludzie rodz
si, yj i umieraj w swej wierze. Ejakulacja to mier. Mio wasna to ycie i przetrwanie.

Aby zgodnie ze swoim wyborem osign rozkosz, czowiek odejmuje od pragnienia.


Uzyskane w ten sposb pragnienie jest ledwie czci Pragnienia. Staje si podzielne (albowiem to, co jest,
znajduje si w konflikcie), a energia nigdy nie osiga swej peni. Nie posiadajc prawdziwie zogniskowanej
mocy, czowiek oszukuje si mylc, i posiada w sobie jakkolwiek si. Ciao podpowiada mu w jaki
sposb ocenia rozkosz. Osiga sukces, lecz skazuje si tym samym na surowe wyroki. Rozkosz staje si
iluzj. Okropna konieczno, rodki", ktrych uywa, przywizuj go do prawa przyczyny i skutku.

8 * To, Ani-Ani", emanuje tetragrammaton wzgldnych. Z nich to, poprzez ich majce ksztat krzya odbicia, wyaniaj si pcie po-
^.^"s- siadajce nieuchwytn identyczno. Ich zespolenie tworzy jedni (dualno), wymg pojawienia si jakiejkolwiek mylowej i sek
ty
& sualnej koncepcji. Akt zapodnienia poprzez podzia sprawia, i obejmuj one ca wieczno. Prawo znajduje si w ich wielorakich
{jf rozgazieniach.
" tj. wiadomo twej tczy.
"" O m i n i t o tu rozdzia o osobistym przyciganiu.
"" M a m y tu do czynienia z pewnym sprawdzianem. Ten, kto wtpi, w naturalny sposb godzi si z samym sob.

61
ROZDZIA 8

O t o holokaust szalejcy na stosie sentymentw. Jedynie miosc wasna jest pena energii, wszystko
i n n e to fasada, pod ktr skrywa si brak satysfakcji; to kamliwa hipoteza pragnienia.
Czowiek pogrony w piekle zudze, peen niespenionych pragnie, wzlatuje ku i n n y m
religiom i d o k t r y n o m . Odnajduje w nich kolejne sposoby na samozakamanie, hipnotyczne
usprawiedliwienia, dziki k t r y m dotykaj go kolejne nieszczcia. rodki, ktre miay go wyleczy,
staj si kolejnymi iluzjami, tworzcymi jeszcze wiksz g m a t w a n i n i stan bezwadu.

Przestudiowawszy wszystkie sposoby i rodki osigania rozkoszy, a take d u g o n a d


n i m i medytujc, o d k r y e m , i mio wasna jest jedyn prawdziwie woln metod, posiadajc
zwizek z peni, zdrowiem, czystoci i totalnoci. Nie ma w niej kamstwa; dziki niej kade
dowiadczenie jest poznawalne, wszystko staje si cudownie pikne i niezmiernie wspaniae.
Jak zatem m o n a mwi o koniecznoci istnienia innych rodkw? Podobnie jak alkohol dla
pijaka, wszelka rzecz w i n n a by powicona mioci wasnej. Mianuj j rodkiem do osigania
milionw idei rozkoszy, ktra niekoniecznie musi wiza si z mioci lub jej s y n o n i m a m i :
s a m o - o b w i n i a n i e m si, chorob, staroci i mierci. O t o jest sympozjum jani i mioci. M d r y
Czowieku, Zadawalaj Samego Siebie.

62
KONCENTRACJA KCIUKA
WYKRADAJC OGIE Z NIEBA
KOMPLETNY RYTUA I DOKTRYNA MAGII

EKSTAZA W OBSESJI MIOCI WASNEJ

j najdroszy, wyjani teraz jedyn bezpieczn i prawdziw formu, ktra niszczy


mroki wiata; najwikszy sekret spord wszystkich sekretw. Niech dla tego, kto j
posiad, nadal pozostanie tajemnic. Niech w y p e n i wszelki czas, niech polega na jego
koncepcji. Nie ma w niej miejsca na a d n e kwalifikacje,* r y t u a czy ceremoni. Do osignicia
doskonaoci wystarczy czysta egzystencja. Nie ma w niej m o w y o potrzebie jakiegokolwiek
naladownictwa oraz ndznych imitacjach. Wystarczy ycie!

Magia redukuje pewne waciwoci do stanu cakowitego uproszczenia i sprawia, e


staj si p o d a t n e na zmian. Mona je wwczas wykorzysta w o d p o w i e d n i m celu. Nie rozmywaj
si; przez cay czas rodz owoce. Wiedz, i rozmylanie nad wiadomoci i koncentracj wywouje
opr. Take i schlebianie sobie prowadzi do zidiocenia. Bez wzgldu na to, czy chodzi n a m
o rozkosz czy o m o c , kres n a s z e m u pragnieniu m o e przynie magia. Naley w t y m celu poczeka
na pojawienie si w nas rwnie silnego pragnienia,** ktre powicimy z myl o p i e r w o t n y m
pragnieniu. Dziki t e m u nabierze o n o organicznoci i kwantowoci. Ten, k o m u nigdy nie u d a o
si wyzwoli spod jakiegokolwiek prawa,*** powinien doczeka chwili a rozczaruje si wobec
swych wierze i pozby si ich na d o b r e . " " Zaprawd, niezadowolenie przynosi spore moliwoci.
Owa wyzwolona z wiary istota" i jej pragnienie jednocz si wwczas na s w y m celu przy p o m o c y
sigili lub witych liter. Kiedy dokonasz projekcji wiadomoci w j e d n y m k i e r u n k u , pragnienie
stanie si bardziej intensywne bez ulegania multiplikacjom. Kiedy powstrzymasz si od chci
spenienia pragnienia, natychmiast o n o si speni (osignie swj wasny czas psychologiczny).

Mimowolna myl i czyn, nie znajce oporu, powoduj, i zmartwienie i obawa przed
niespenieniem szybkoprzemijajinieznajdujwaciwegoschronienia.Zaczynamypragndosownie
wszystkiego. Niepokj niszczy cel; zachowuje i ujawnia pragnienie. wiadome pragnienie przestaje by
atrakcyjne. Cichy i skupiony umys, ktrego nie niepokoj adne zewntrzne obrazy, nie znieksztaca
pojawiajcych si wrae (nie mwi tu o halucynacjach; przecie wszystko koczy si fantazyjnym
spenieniem), lecz potguje istniejce pragnienie i potajemnie czy je z przedmiotem podania.

rodki, o ktrych tu mowa, cechuje prostota. Mona zatem samemu tworzy wtasne kwalifikacje, skale trudnoci itd. Pomys z magiczny
mi odosobnieniami to absurd, ktry wskazuje na nieudolno maga. Stanowi zaprzeczenie tego, co chciaby on udowodni. To on tworzy
swe wasne ograniczenia i zniewolenia.

** fest nim naturalne pragnienie.

O t o krtka formua dla tych, ktrzy wierz w prawo i siedz w swych domach speniajc swe pragnienia. Formu t mona stosowa do
osignicia kadego celu.

" ' Moe to dotyczy utraty wiary w przyjaciela lub w zwizek, ktry nie spenia naszych oczekiwa.

65
ROZDZIA 9

R Z U C A N I E CIENIA

Sigila kultywuje si w sobie i poddaje wizualizacjom, dbajc jednoczenie o to, by


nie mylao o n i m nasze Ego. Jest on kielichem, rodkiem, dziki k t r e m u osiga si prni
i inkarnacj. Poprzez medytacj nad analogicznym uczuciem wzgldem pragnienia, znosi
si zwizane z n i m i prawo (reakcja). Wtedy zaczynaj dzia si cuda. Osiga si znan temu
wiatu rwnowag. Wszelka i n n a wiadomo zostanie bezpiecznie usunita. W e h i k u nabiera
wystarczajcej siy, by dozna ekstazy. Stajesz si n i e p o d a t n y na zranienie.

Wyobra sobiewtedy, e dochodzi w tobie do mistycznego zjednoczenia, unii Ego


i Absolutu. Napij si wytoczonego podczas niej n e k t a r u . Pij powoli.* Po t y m n i e z w y k y m
dowiadczeniu twoja n a m i t n o wzronie do nieporwnywalnych rozmiarw. Nie bdzie ju
niczego na t y m wiecie, czego by pragn, pki sam sobie tego nie zayczysz. O t o te powd, dla
ktrego ludzie nie darz m n i e z r o z u m i e n i e m . Trzeba ci bowiem wiedzie, e to uczucie ekstazy
posiada m o c z a p a d n i a n i a wszystkiego. To n e k t a r ycia, m i e t a n k a w y n i k a z poczenia Soca
i Ksiyca. Zaprawd, wykradniesz ogie z Nieba. To najwikszy akt mstwa. Rozmylanie nad
wasnym ego, za wyjtkiem refrakcji w ekstazie," oznacza wystawienie si na pastw mierci.
Czyn ten staje si dominujc obsesj i wszelkie nasze m e c h a n i z m y kontrolne koncentruj si
na p r z e y t y m dowiadczeniu. Umys przestaje by wiadom faktu, i dziki t e m u osiga na
chwil wyzwolenie z kajdan przyrodzonych mu praw. Tym za sposobem stwarza rozdwojon
osobowo (szalestwo).

Przy p o m o c y przytoczonych tu rodkw m o n a wytworzy potne pragnienie, ktre


nie jest zalene od swego urzeczywistnienia, a zarazem potrafi prowadzi do jak najbardziej
niezwykych osigni, wspartych moc swobodnej wiary.*"

Ludzie m a o przedsibiorczy i oddajcy si sabym przyjemnostkom, n i e p o m n i twego


celu, bdni, skpi, grzeszni, nie mogcy y bez kobiety, nie potraficy doznawa rozkoszy bez
blu, przeraajcy, niestali, kalecy, zwidli, zaleni, okrutni, kamliwi s najgorszymi ze wszystkich
ludzi, to kamcy! Och, u m i o w a n y Panie i ma Jani! Wiedzcie, i nie powiedziaem w a m o p e w n y m
sekrecie, ktry kry wrd bywalcw tawern: n a m i t n o zanika, kiedy u m i e r a modo. Tym
niemniej kady czowiek moe spoywa w bogi nektar i doznawa ekstazy bez adnej zapaty.
Albowiem jest to najrozkoszniejszy p o k a r m , ktry n i k o m u nie wyrzdza krzywdy.

Jeli przybiera on fizyczn form, wyobra sobie drugie ciao - w nagej sytuacji wykorzystaj sigil. Chocia nie stanowi ono twego pier
wotnego celu, przyczyni si do wikszej rozkoszy.

** W tym przypadku jest to miech.

'" Jednym ze sposobw jest umiejscowienie pragnienia w w y b r a n y m zmyle. Uywajc tej formuy i na przykad posugujc si uchem
jako jej wehikuem, mona usysze najbardziej transcendentaln i cudown muzyk, zoon z harmonijnych gosw wszelkich moli
wych do pomylenia zwierzt i ludzi. W ten sam sposb mona wykorzysta i inne zmysy.
I
WCIELAJCE SI OBSESJE
M> UWAGA NA TEMAT RNICY ZACHODZCEJ POMIDZY
OBSESJ M A G I C Z N ( G E N I U S Z E M ) A S Z A L E S T W E M

jjagiczna obsesja to taki stan, w k t r y m umys zostaje owiecony przez podwiadom,


wywoan wolicjonalnie aktywno, majc na celu pozyskanie inspiracji. Ewokacji
j|tej dokonuje si za pomoc specjalnych, odpowiadajcych danej chwili formu. O t o
i tajemnica Geniuszu.

Pozostae stany obsesji to chwile, w ktrych lepy prowadzi lepego". Zazwyczaj


wywouje je t e c h n i k a nazywana wyciszeniem oraz m e d i u m i z m e m . Otwiera ona Ego na k o n t a k t
z czym, co bywa okrelane m i a n e m zewntrznych wpyww, ywioakw lub bezcielesnych
energii. P r z e o b r a o n a w ten sposb wiadomo staje si o p o r n a na prawdziwie" podwiadom
aktywno. M a m y wwczas do czynienia z wolicjonalnym szalestwem, lunatycznym Ego nie
posiadajcym adnej formy" ani kontroli n a d s a m y m sob. Std jego emanacje tryskaj gupot
bd przywouj w s p o m n i e n i a z dziecistwa.

Kiedy obsesji towarzyszy szalestwo mamy do czynienia z dowiadczeniem


rozszczepienia osobowoci (Ego), ktre dokonuje si poprzez wyparcie niektrych jej elementw.
Jest ona subkrystaliczna i nie m o e stale wic si z podwiadomoci, nie osignwszy
u p r z e d n i o stanu wyczerpania bd spenienia. W zalenoci od stopnia swej intensywnoci bd
opornoci, Ego m o e posiada lub nie posiada pewnej wiedzy na temat obsesji. Zawsze objawia
si ona niezalenie, poza kontrol osobowoci, poza moc sterowania jej przebiegiem w czasie
i przestrzeni. Koncentracja posiada w p y w na dysocjacj. G d y wykazuje si entuzjazm wzgldem
jakiego celu i usiuje si go dostpi poprzez utosamianie si z n i m , skada si w ofierze pozostae
rzeczy albo po prostu o nich z a p o m i n a . O d s e p a r o w a n i e od Ego (kiedy to entuzjazm staje si
rwny ego, bd przysania pozosta cz wiadomoci, tworzc t y m s a m y m podzia czyli
drug osobowo") nastpuje p o d w p y w e m intensywnoci entuzjazmu albo szoku zwizanego
z oporem, zachodzcym p o m i d z y pragnc czego osob a obiektem jej pragnienia.

W przypadku koncentracji m a m y do czynienia z niezaspokojonym pragnieniem,


nierozwizywalnym konfliktem, powstajcym, kiedy Ego nie zna rodkw dajcych mu spenienie,
w zwizku z czym zaczyna szuka sposobw na odrzucenie, zahamowanie spenienia bd
urzeczywistnienie go w fantazjach tak, by ucicec od zmartwienia. adna z tych metod nie prowadzi do
unicestwienia pragnienia bd obsesji, ale do separacji od pozostaej czci Ego i do jej przedwczesnej
podwiadomej egzystencji. Trwa t a m jedynie wwczas, gdy aktywna jest jaka forma oporu. Kiedy
w opr ulega upieniu, wtenczas kontrol przejmuje obsesja. Nastpuje jest ucielenienie. Zalewa
ona Ego, ktre musi z ni y i istnie w zgodzie z jej emocjonalnym dowiadczeniem. Choroba
i szalestwo (a wszelka choroba jest szalestwem) rozwijaj si wtedy, gdy bezcielesne energie nie
posiadaj adnych funkcji witalnych. Energi t mona posuy si do oywiania sigili.

71
SPENIENIE KARMY
SIGILE

PSYCHOLOGIA W I E R Z E N I A

eli najwysza wiara" pozostaje nieznana, wszelkie wierzenie jest bezowocne. Jeli nie
sposb upewni si co do tej prawdy", bezprzedmiotowe staje si zgbianie jakiejkolwiek
wiedzy. Nawet gdyby byy one" znane, ich studiowanie byoby bezuyteczne. To nie
percepcja sprawia, e jestemy jakim obiektem, ale to, e n i m si stajemy. Na nic si zda zamykanie
wrt zmysw. Zaprawd, powiadam, e ze zdrowego rozsdku uczyni fundament mej nauki.
Jakebym mg inaczej przekaza swj zamys guchemu, wizj lepemu, emocje m a r t w e m u ?
W labiryncie sw i metafor gubi si intuicja. Dlatego wic prawdy o sobie samym trzeba szuka
bez wsparcia z ich strony. Prawdy tej m o n a dowiedzie si od tego, ktry jako jedyny moe o niej
wiedzie... od siebie samego.

Jaki poytek z wiedzy o dziewictwie ma ten, kto zosta zgwacony przez uwodziciela,
ignorancj? Jaki jest poytek z n a u k i czy jakiejkolwiek wiedzy, ktra nie dostarcza leku? Nie
sposb odkry skarbu przy p o m o c y magicznego sowa ani te grzebic rkami w klepisku. Nawet
przy p o m o c y odpowiednich narzdzi i dokadnej wiedzy o d a n y m miejscu m o n a odkry co,
co si ju dawniej posiadao. I wtpliwe jest, czy owo co byo rzeczywicie ukryte, chyba e p o d
stert swych dowiadcze i za otoczk swej wiary.

Jeeli pragniesz posi pewien stopie geniuszu, zacznij zadawa odpowiednie pytania.
A moja odpowied bdzie niczym wspaniay zarodek zgodna ze wiatem, a wic prosta, gboka
i wana, cho przez pewien czas cakowicie niezgodna z t w y m i ideaami dobra i pikna. Suchaj
uwanie, aspirancie. C h o w napiciu informacje, albowiem ucieleniajc sens mej odpowiedzi
naprawd uwolnisz si z kajdan ignorancji. Musisz to przey sam. Nie zrobi tego za ciebie.

G w n y m rdem geniuszu jest urzeczywistnienie Ja" przez emocj umoliwiajc


byskawiczn asymilacj z tym, co jest postrzegane. Emocja ta nie wie si z adn moralnoci,
a zatem pozwala na swobodne kojarzenie wiedzy i obywa si bez wierze. W a r u n k i e m jej
zaistnienia jest wyprnienie formu Ja jestem" i Ja nie jestem" ze znaczenia i nadanie pustej
formuy wierze. Najdoskonalszym tego przejawem jest stan Ani-Ani", przejaw wolnego czyli
atmosferycznego Ja".

Pamitasz jak w swej modoci mylae, e ten wiat to ciekawe miejsce"? Zastanawiae
si wwczas n a d t y m p e n y m emocji p y t a n i e m jak to si dzieje?". I samo ycie wydawao si
wwczas rozsdn odpowiedzi. Jaka bya tego przyczyna? Dlaczego tak szybko zapomniae o tej
odpowiedzi? Chodzi tu o poczucie, e niezwykle dziwne s nawet najpowszedniejsze przedmioty.
O przeczucie istnienia pewnych korelacji p o m i d z y tym, co jest ze sob sprzeczne (wyczerpujca
argumentacja czsto prowadzi do podobnych wnioskw, ale zawsze znajduje jakie w y t u m a c z e n i e

73
ROZDZIA 11

dla tego zjawiska). O t ciekawo i szok, ktrych efektem jest jeszcze peniejsze zjednoczenie
z c u d a m i stworzenia. Co przeszkadza n a m dy ku temu, co zadziwia"? Czemu bardziej
wierzymy w Boga nili we wcieke psy? Dlaczego j e d n a k bardziej boimy si psw ni Boga! Co
rni ciebie, stamszonego przez niepokj i pobono od niewinnego dziecka? Prawdopodobnie
to wanie te pytania zmierzaj do samego sedna przyczyn niewiedzy

W i a r a oznacza upadek i oddalenie si od Absolutu. W co chcesz wierzy? Prawda


potrzebuje wasnego zaprzeczenia. Rne aspekty nie tworz prawdy, nie s te jej potrzebne.
Czy znasz takie jej emanacje, ktre chwyciyby ci za gardo ju u samego pocztku twego
istnienia? yjesz poza prawem? A m o e j e d n a k wierzysz w dobro i zo? Jaka kara skania ci do
tej wiary? Czy jeste w stanie u m k n w e w n t r z n e m u przymusowi? Jak uciec od n u d y niczego
nie zmieniajc? Kto jest s a m o t n y i zadowolony? Znasz kogo tak potnego i wystarczajco
wolnego, by mg obj sw ja"? Twoja wiara jedynie oczernia ludzkie p o c h o d z e n i e . Tw
ambicj jest maostkowo - p o r u s z a n i e si w r a m a c h dobrze znanego ci rodowiska. Pamitaj,
i czas to niezgbione wyobraenie przeytych dowiadcze. W y p e n i a go to, co n a z y w a m y
wczesnymi dowiadczeniami. A zatem nigdy nie ma koca nauki. Nasze jutrzejsze lekcje zale
od naszych p o p r z e d n i c h czynw, czyli wczorajszych lekcji. Nigdy nie u w a a m y za strat czasu
uczenia si tego, co m o e m y zrobi jutro. Jednak to wanie t y m sposobem k r a d n i e m y czas,
zdrowie i m o d o . Dlatego lepiej jak najpniej myle o tym, co potem, a ju na p e w n o nie
przed osigniciem pewnej spontanicznoci, kiedy to szansa przyjmie posta pewnoci. Gonic
za nauk (wierzeniem) m o n a bowiem trafi do groteskowej wylgarni gupoty.

Jeli chcemy naprawd w co wierzy, p o w i n n i m y o d k r y tego zalety. Nie p o s i a d a m y


j e d n a k e wystarczajcej wolnoci, by m c wierzy w ten wanie sposb... Pragniemy wielu rzeczy,
a nasze idee niejednokrotnie s ze sob sprzeczne. Konstruowanie sigili to sztuka wierzenia,
moja inwencja majca na celu stworzenie organicznej, prawdziwej w i a r y

S a m o pragnienie wiary - nie do p o r w n a n i a z istniejc wiar i nie do spenienia


poprzez z a h a m o w a n i e organicznej wiary - stanowi zaprzeczenie pragnienia. Wiara nie porusza
gr a n i nie niszczy samej siebie za pomoc swej mocy. Bo gdybym nawet chia by wielkim
i wierzy w to usilnie, moja wiara nie uczyniaby m n i e wielkim... Taka wiara stanowi jedynie
ceremonialn nieszczero i wskazuje na m nieudolno. Jestem nieudolny za spraw n a t u r y
prawdziwej wiary, nawet tej organicznej. Twierdzenie, e moe by inaczej to czysta poza.
A zatem wyobraenie czyli wiara" w to, e jest si wielkim to nic innego jak zabobon. Za k a d y m
r a z e m dochodzi wtedy do reakcji, ktrej efektem jest przeczenie s a m e m u sobie, spowodowane
przez kopotliwe podniecenie zwizane z organiczn niezdolnoci. O d r z u c e n i e zabobonu bd
wiara w niego nie likwiduje go, a jedynie wzmacnia. A zatem, jeli wiara ma by prawdziwa,

74
SIGILE

musi skrywa si w podwiadomoci. Pragnienie bycia wielkim m o e si speni tylko w chwili


pojawienia si pewnego stanu prni oraz poprzez n a d a n i e pragnieniu konkretnej formy (sigila).
Kiedy w sigil przedostaje si do naszej wiadomoci (zaznaczmy, jakiejkolwiek wiadomoci
poza wiadomoci magiczn), naley go p o s k r o m i i z a p o m n i e o n i m . W ten sposb staje si
a k t y w n y i zaczyna d o m i n o w a na poziomie niewiadomym. Jego forma zaczyna y w a s n y m
yciem, przedostaje si do podwiadomoci. T a m za staje si organiczna, rzeczywista, osiga
swe spenienie. Staj si koncepcj naszej wielkoci.

W i a r a staje si zatem prawdziwa i witalna jedynie wtedy, gdy walczymy z ni na


poziomie wiadomoci i nadajemy jej k o n k r e t n posta. Nie urzeczywistnimy jej, jeli zaczniemy
walczy o w y r a a n e przez ni idee. Wiara wyczerpuje si w chwili w y z n a n i a i w stanie b r a k u
oporu, tj. w wiadomoci. Naucz si wierzy w niewiar, a wnet osigniesz jej spenienie. Oddaj
b i e d n y m jej wszystkie d o r a n e efekty, uzalenione od twej moralnoci. Jest b o w i e m tajemnic,
o ktrej nie wiedz ludzie ambitni, e rwnie ciko sta si niezdolnym do robienia czegokolwiek,
jak sta si wielkim. S to takie same osignicia, przynoszce rwnie d u o satysfakcji.

75
MIESZKACY W R T MILCZCEJ PAMICI
* P O D W I A D O M O

szyscy geniusze posiadaj aktywn podwiadomo, a im mniej s wiadomi tego faktu,


t y m wiksze s ich osignicia. Podwiadomo eksploatowana jest przez docierajce
do niej pragnienie. wiadomo nie p o w i n n a zajmowa si wielkim" pragnieniem,
ktrego spenienia yczy sobie Ego. yczenie to m o e si speni dziki prbie osignicia zupenie
innego celu. Nigdy na odwrt. Gdzie w t y m wszystkim czai si n i e u c h r o n n a kara za tchrzostwo.
I z ca pewnoci nie ma tu miejsca na niezbyt chwalebne oszustwo. Geniusz, podobnie jak
bohaterstwo, jest kwesti odwagi. Moesz zapomnie o wszelkim strachu i nieudolnoci... Jego
ekspresja pojawia si spontanicznie. Z wielk atwoci m o n a odnale w sobie geniusza - s a m
dobrze znasz prowadzce ku temu rodki. Kto podejmuje stanowcze prby jego odkrycia? Kiedy
uczymy si jak?", wiecznie pytamy dlaczego?" i nie znajdujemy odpowiedzi! Geniusz jest
geniuszem, gdy nie wie dlaczego n i m jest ani jak si n i m sta.

MAGAZYN W S P O M N I E Z W I E C Z N I E OTWARTYMI D R Z W I A M I

Wiedz, e p o d w i a d o m o streszcza w sobie wszystkie dowiadczenia, wszelk


m d r o i przesze wcielenia p o d postaci ludzi, zwierzt, ptakw, rolin, itp. Zawiera wszystko,
co istnieje, istniao i bdzie istnie. Kady z tych bytw znajduje si na p e w n y m poziomie
w hierarchii ewolucji. Im gbiej sigamy, docieramy do wczeniejszych form ycia. Ostatni z nich
jest Wszechpotna Prostota. I jeli u d a si n a m je przebudzi, p o z n a m y ich cechy i osigniemy
stosowne do nich spenienie. Te pokady dowiadcze z dalekiej przeszoci naley przywoywa
za pomoc absolutnie mglistych sugestii. M o n a do nich dotrze jedynie wwczas, gdy umys
znajduje si w stanie niezwykego spokoju i wyciszenia. Zagarnicie ich mdroci niekoniecznie
wie si z zawadniciem ich ciaem. Niemniej, nasze ciao m o e ulec p e w n y m modyfikacjom,
zalenie od wykorzystanych rodkw" (przemieszczamy si szybciej od polujcego leoparda,
chocia nie posiadamy jego ciaa). Zauwamy e wystpujce w n a t u r z e wczesne formy ycia
posiadaj idealne cechy, doskona umiejtno adaptacji i niezwyk si. Niektre z nich s
nawet niezniszczalne. Speniaj wszystkie swoje pragnienia. M i k r o b posiada m o c niszczenia
wiata (ktr mgby wykorzysta, gdyby miaby w t y m jaki interes). Sprbuj go podzieli na
czstki, a jego osobne czci natychmiast zaczn si m n o y i rosn. Tak wic poprzez ewokacj,
obsesj i olnienie zwizane z t y m i istotami osigamy ich magiczne cechy bd wiedz na temat
ich samorealizacji. M a m y z t y m do czynienia ju teraz (przecie wszystko dzieje si w t y m
s a m y m czasie), cho w niezbyt z a w r o t n y m tempie. Gdy o d c z u w a m y gd wiedzy, nic n a m z niej
nie wyjdzie. Umys pracuje najlepiej, bdc na skromnej diecie.

KLUCZ DO PROROCTWA

Prawo Ewolucji opiera si na regresji funkcji zwizanych z rozwojem naszych do ko n a .


Oznacza to, e im cudowniejsze s te dokonania, t y m nisz pozycj na skali ycia zajmuje funkcja,

77
R O Z D Z I A 1 2 ^e>

ktra n i m i zarzdza. I tak oto nasza wiedza na temat latania wynika z pragnienia, ktre powoduje
nasz ptasi" aktywno. I n n y m i sowy, wie si z Karm, jeli uda n a m si dotrze do poziomu,
na k t r y m istniej byty potrafice lata bez skrzyde, bdziemy mogli lata" bez p o m o c y naszych
maszyn. Ta p o d w i a d o m a aktywno jest nazywana umiejtnoci" oraz wiedz". Wszystkie
pozostae posiadaj negatywn bd b a r d z o nisk warto. Pobieranie n a u k i i zdobywanie
wiedzy za pomoc zwykych rodkw wie si ze z m a r t w i e n i e m i niezadowoleniem. Czasem
przyjmuj one tak potn posta, e prowadz do wyczerpania, j e d n a k to wanie wtedy
pragnienie m o e dotrze do prawdziwego skarbca wiedzy, czyli podwiadomoci. Dzieje si tak
przez przypadek. Inspiracja pojawia si zawsze w m o m e n c i e pustki. Najwiksze odkrycia maj
charakter przypadkowy. Pojawiaj si zazwyczaj na skutek wyczerpania umysu. Moja formua
i sigile zwizane z podwiadom aktywnoci s r o d k a m i wyzwalajcymi inspiracj, talent
i osobisty geniusz. Su take przypieszeniu ewolucji. To nic innego, jak ekonomia energii
i m e t o d a nauki, ktr czerpiemy dziki naszej radoci. Nietoperz posiada z w i n n e skrzyda, ktre
szybko si rozwijaj, jego pragnienie ich posiadania oraz dza latania maj posta wystarczajco
organiczn, by mogy siga podwiadomoci. Gdyby nietoperz u w i a d a m i a sobie swoje
pragnienie latania, musiaby czeka na jego spenienie przy p o m o c y tych samych metod, jakie
i my wykorzystujemy. M a m tu na myli, rzecz jasna, maszyny. Kady geniusz posiada jak
wasn hipotez (zazwyczaj przyrodzon), przyjmujc posta licznych zainteresowa sucych
o p a n o w a n i u wiadomoci, dziki czemu nie zakca ona spontanicznej ekspresji. Takie wanie
zadanie penia wielka m a t e m a t y k a Leonardo. Nasze ycie pene jest symboli zwizanych
z dominujcymi i kierujcymi n a m i k a r m a m i . Wszelka o r n a m e n t y k a , zbyteczne odzienie i t y m
p o d o b n e sprawy (cieszce ludzi, dziki dostarczaniu im poczucia tosamoci) stanowi wanie
takie symbole i rodki lokalizacji karmy. I tak na przykad symbolika korony krlewskiej oznacza,
e krl jest o d p o w i e d n i k i e m Boga na ziemi, k i m , kto d o t a r do najniszego p o z i o m u swej
wiadomoci (czyli p o z i o m u jednokomrkowca) i dobrze wada jego funkcjami. (Oczywicie, nie
dotyczy to kadego krla; m w i m y tu wszak o nadziejach", a nie rzeczywistoci.)" Std wanie
na koronie znajdujemy m o t y w y rolinne i kamienie szlachetne symbolizujce najistotniejsze
prawa. Prawdziwy krl urzeczywistnia zasad dualn i jej prostot; pierwotne dowiadczenie,
ktre zawiera w sobie wszystkie pozostae dowiadczenia... nie potrzebuje adnej korony ni
krlestw.

Za pomoc sigili i osignitego przez nas stanu pustki m o n a przywoa do


wiadomoci wszelkie przesze wcielenia, dowiadczenia, itp. Moe to mie miejsce take w czasie
snu, gdzie objawiaj si one p o d postaci m a r z e sennych. Ten sposb dostarcza wszake pewnych
t r u d n o c i . ( O m i n i t o tu rozdziay powicone n o c n y m i d z i e n n y m m a r z e n i o m s e n n y m , ktre
stanowi narzdzia do osigania rozkoszy.)

78
PODWIADOMO

Ciko osign stan totalnej pustki, jest on niebezpieczny dla tych ludzi, k t r y m i
wadaj m o r a l n o i kompleksy, nie potraficych czy wiary z mioci wasn. Std wanie
rodzi si potrzeba k o n s t r u o w a n i a sigili.

W a r t o o t y m pamita, e wszelkie rytuay, ceremonie i u w a r u n k o w a n i a maj


charakter arbitralny (sami m u s i m y sprawia sobie rozkosz) i najczciej wprowadzaj zamieszanie.
Pierwotnie stworzono je dla zabawy. Dopiero z czasem zaczto posugiwa si n i m i do oszukiwania
tych, ktrzy chcieli pozna prawd. Stay si narzdziem powszechnej ignorancji. Oczywicie,
najwikszymi ofiarami tego oszustwa byli najwysi kapani. Albowiem ten, kto okamuje innych,
okamuje i siebie. Dlatego te szarlatanw atwo pozna po ich zamiowaniu do bogatych strojw,
ceremonii, rytuaw, odosobnie magicznych, absurdalnych rygorw i innych gupstw, o ktrych
nawet nie w s p o m n z racji ich liczebnoci. Caa ich d o k t r y n a sprowadza si do chepliwego
popisywania si sztuczkami magicznymi, do tchrzliwoci i dzy rozgosu. Goszone przez
nich s t a n d a r d y nie maj najmniejszego znaczenia. M o n a by p e w n y m ich u p a d k u . Osoby
posiadajce p e w n e n a t u r a l n e zdolnoci trac je p o d w p y w e m n a u k takich szarlatanw. Potrafi
jedynie dogmatyzowa, zaszczepia i m n o y przesdy. G d y b y m by nauczycielem, nigdy nie
zachowabym si jak wszechwiedzcy mistrz, dziki czemu moi uczniowie nie uwaaliby si za
uczniw. Przyswajaliby wiedz swobodnie i nie byli wiadomi tego, e si ucz. Tym oto sposobem
nie popenialiby bdw. Nie czuliby w sobie strachu. A dziki temu z atwoci osigaliby swoje
cele. jedyna rozsdna m e t o d a wychowawcza polega na pokazywaniu, jak uczy si s a m e m u ,
korzystajc z wasnej mdroci, niewiedzy i bdw. Nie wolno bowiem zasania wizji i intencji
ucznia jakkolwiek prawoci.

79
MANIFESTACJA KARMY
SIGILE. W I A R A Z ZABEZPIECZENIEM -e>

MAGICZNA OBSESJA

bjani teraz, jak tworzy si i uywa sigile. Nie ma w t y m nic trudnego. Sztuka ta jest
absolutnie jasna i klarowna.* O d k r y e m j z mioci do mych gupich czcicieli. Dziki
sigilom m o n a urzeczywistni wszystkie pragnienia zwizane z rozkosz, wiedz
bd moc, ktre nie potrafi znale naturalnego" ujcia. Pod w p y w e m tej formuy staje si
moliwe ich spenienie. Sigile stanowi rodek umoliwiajcy jednoczenie czciowo wolnej
wiary** z organicznym pragnieniem. Sigile troszcz si o pragnienia, by m o g y one zagoci
w podwiadomoci i dokonay wcielenia w Ego. Z ich pomoc m o n a wyrazi we waciwej
relacji kad myl. Sigile s m o n o g r a m a m i myli, su zarzdzaniu energi. Maj bezporedni
zwizek z karm, co m o n a te powiedzie o wszystkich symbolach heraldycznych, kalenicach
i m o n o g r a m a c h , bdcymi rwnie sigilami. Stanowi matematyczne rodki symbolizujce
pragnienie i nadajce mu form posiadajc m o c powstrzymywania n a p o r u myli, dziki czemu
pragnienie u n i k a wykrycia go przez Ego, ktre lubi tworzy ze krtkotrwae obrazy, wspomnienia
i zmartwienia. Pozwalaj natomiast na jego zstpienie do podwiadomoci.

Sigile tworzy si czc ze sob uproszczone litery alfabetu. Za przykad*** niech


posuy sowo kobieta" [ang. woman], ktre m o e przyj posta nastpujcego sigila: X$0(,
V
W " lub ^. Sigil sowa tygrys" [ang. tiger] bdzie wyglda nastpujco: TrT lub X Z kolei
kapelusz" [ang. hat] to rfl, przyj" [ang. come] to M, ksiyc" [ang. moon] to I nawet
sowo to" [ang. it ] posiada swj sigilowy odpowiednik: T lub TT. Cay pomys polega na t y m ,
by sign po prost form graficzn, atw do zwizualizowania za pomoc woli i nie posiadajc
zbyt wielu piktograficznych odniesie do danego pragnienia. M e t o d a ta posiada w sobie pewn
niezwyk m o c , ktrej nie sposb pokrtce wyjani. Wie si z tajemnym myloksztatem,
pewn sugestywnoci i tym, co kryje si w jego imieniu. Wiemy ju zatem, jak tworzy si sigile
i jaka jest ich m o c . Zaprawd, jeli czowiek wierzy w co, co zostao przedstawione z ich pomoc,
wiara ta jest zawsze prawdziwa i osiga swe spenienie. W a r t o zaj si t y m systemem jako czystym
hobby w chwili, gdy o d c z u w a m y wielkie niezadowolenie albo smutek. Dziki sigilom udawao
mi si gupcw napeni mdroci, chorych wyleczy, m d r c w ogupi, osabi siaczy, itd.

Dziki temu systemowi dowiesz si do czego (wedle twej wiary) powinien odnosi si twj sigil. Jeli uyjesz jakiejkolwiek jego tormy bez
namysu, wyczarujesz" sobie to, czego nie pragne: matk szalestwa lub zwyczajnie nic. Poniewa wszystko wskazuje na to, e jest to
jedyny skuteczny system magiczny, efekty osigane w inny sposb s zupenie przypadkowe. Nie oznacza to jednak, e trzeba ubiera si
w magiczne ciuszki, budowa drogie witynie, poszukiwa dziewiczego, toczy czarn krew z kozy, itp. W systemie tym nie ma adnej te
atralnoci ani oszustw.

Wolnej wiary bd energii, tj. niezaspokojonego pragnienia, ktre nie jest jeszcze obsesj.

*** W ksidze tej wykorzystano sze metod konstruowania sigili. Kada z nich koresponduje z innym poziomem. Pokazany tu sposb sta
nowi fundament, na ktrym mona rozwija pozostae metody. Wszelkie niezbdne ku temu w a r u n k i ujawni si samoistnie w dalszym
toku prac. Posiadanie ograniczonych rodkw wyrazu sprzyja wikszej oryginalnoci i mocy tworzenia.

81
ROZDZIA 1 3

Jeli, na przykad, pragniesz z jakiego p o w o d u posi si tygrysa, u takie zdanie:


Moim yczeniem jest posi si tygrysa" [ang. This my wish to obtain the strenght of a tiger].
yczenie to m o e przyj posta nastpujcych sigili:

This my wish

To obtain

The strenght of a Tiger ^1

Kiedy si je zjednoczy, otrzymaj one tak form lub

Dziki sile sigila m o e m y przesa swoje pragnienie do podwiadomoci (czyli do spichlerza


wszelkiej mocy). Kiedy tak ju si stanie, dojdzie do jego spenienia poprzez manifestacj stosownej
wiedzy albo mocy.

Biorc udzia w tej operacji, trzeba pozby si ze wiadomoci wszystkiego za


wyjtkiem sigila. Nie naley tego myli z osiganiem stanu skupienia. Po prostu w y o b r a a m y
sobie sigila, kiedy tylko zaczynamy o n i m myle. Stan pustki* osiga si za pomoc wyczerpania
u m y s u bd ciaa. W t y m celu stosuje si rne metody. Opieraj si one na osobistych
dowiadczeniach bd tradycji. Kada z nich m o e si wietnie sprawdza w praktyce, a ich
wybr zaley od t e m p e r a m e n t u . Wybierz najprzyjemniejsz dla ciebie metod. Do szczeglnie
interesujcych nale: m a n t r o w a n i e i przyjmowanie specyficznych pozycji ciaa, obcowanie
z kobietami i picie wina, gra w tenisa i p r a k t y k a cierpliwoci, spacer i koncentracja na sigilu, itd.
Nie bd one p o t r z e b n e dla tego, kto cho na chwil (i to nawet symbolicznie) przezwyciy
d u a l i z m (koncepcj) poprzez przyjcie postawy Ani-Ani". Jego Ego uwolnio si bowiem od
wszelkiego przycigania ziemskiego. Jeeli za p o d w p y w e m cigego rozmylania n a d form
sigila sta si on nasz obsesj, wwczas nasze yczenie m o e si speni p o d postaci natchnienia.
D o c h o d z i to tego wtedy, gdy totalnie strapiony umys powraca do rozmyla o sigilu, a m o m e n t
wyczerpania rwna si chwili spenienia. W t y m stanie prni, stanie wyczerpania, skup si na
wizualizacji formy sigila. A w k o c u stanie si ona mglista i zniknie. Nie trzeba bdzie czeka
d u g o na oznaki sukcesu. Kiedy u m y s postrzega jedynie sigila i nie jest w stanie skupi si na
czymkolwiek i n n y m , wwczas caa energia ogniskuje si w jego formie. Utosamienie si z n i m
w p r o w a d z a sigila do stosownych p o z i o m w podwiadomoci, do jego miejsca przeznaczenia.
Sigil jako w e h i k u ma za zadanie chroni wiadomo przed bezporedni manifestacj

Nie chodzi tu o charakterystyczn dla m e d i u m i z m u bierno, otwierajc umys na zewntrzne wpywy lub bezcielesne energie, ktre za
zwyczaj nie maj nic lepszego do roboty od pukania w st. Istnieje wiele sposobw na osiganie stanu pustki. W s p o m i n a m tu o najprost
szych. Nie trzeba wcale si ukrzyowa. Na nic si zdadz narkotyki. A palenie i lenistwo to zbyteczny trud..

82
SIGILE. W I A R A Z ZABEZPIECZENIEM

(wiadomie niedocenianej) obsesji. U n i k a m y dziki n i e m u konfliktu p o m i d z y niezgodnymi


ze sob ideami, przez co zapobiegamy pojawieniu si oddzielnej osobowoci. Obsesj m o n a
stopniowo asymilowa, a t y m s a m y m uczyni j organiczn. Moe te ona wrci do swej
pierwotnej siedziby. W obu p r z y p a d k a c h sprzyja owieceniu. Dlatego te umys, w zalenoci od
intensywnoci pragnienia, dziki zastosowaniu sigili staje si owiecony bd dowiadcza obsesji
(na p u n k c i e wiedzy lub mocy) zwizanej z dan k a r m (czyli z pewn podwiadom warstw,
jak szczegln egzystencj i osignit przez ni wiedz). K a r m a ta, oczywicie, wie si
z d a n y m pragnieniem, j e d n a k nie pochodzi z pamici bd przeytego n i e d a w n o dowiadczenia.
Albowiem wiedz osiga si na podstawie pewnego wraenia, wynikajcego z jednoci k a r m y
i pragnienia. Natomiast m o c poprzez faktyczne" oywienie i zmartwychwstanie owych
szczeglnych rewirw podwiadomoci.

Wiedza ta pozwala d a n e m u poziomowi podwiadomoci na p o w r t do Ego wraz


z konkretn energi i pragnieniem. U n i k a odrzucenia przez Ego poprzez asymilacj z z a w a r t y m i
w umyle p o d o b n y m i wyobraeniami, w s p o m n i e n i a m i bd dowiadczeniami (przeytymi
w t y m yciu), ktre umys krystalizuje przy p o m o c y ich symboliki. To wanie dlatego najwiksze
owiecenie przyjmuje posta symboli i nie m o e by z r o z u m i a n e , jeli nie bdzie o d p o w i e d n i o
przetumaczone.

83
4> SYMBOLIKA 4>

ymbole to rodki, przy p o m o c y ktrych kondensuje si wiedz w podwiadomoci.*


Dziki n i m m o n a posi m d r o ujawniajc si podczas odnajdywania analogii
^zachodzcych pomidzy wszystkimi dowiadczeniami. Oznacza to, e symbol
funkcjonuje w wiadomoci" i t a m te o d k r y w a przed n a m i sw wiedz, natomiast sigil dziaa
na poziomie podwiadomym". Sigile indukuj swego rodzaju ignorancj Ego, jednoczenie
zalewajc je czyst, pen symboli wiedz. Uzyskana dziki n i m wiedza musi by obleczona
w czyst symbolik, poniewa tylko w ten sposb o t r z y m a k o n k r e t n y ksztat sprzyjajcy
rozwojowi mdroci. Symbolika przypiesza te pojawienie si pewnych yciowych dowiadcze.
Nie t u m i wiary, lecz sprzyja jej wyborowi. Wydobywa j spod presji koniecznoci." Symbolika
stanowi atwy, peen ycia sposb wyraania znajdujcej si w podwiadomoci wiedzy, wizji bd
wraenia, ktrych nie m o n a wyrazi sowami. Ze swej istoty ma charakter arbitralny albo te jest
prawdziwym przedstawieniem konkretnej rzeczy, sprowadzonym do postaci prostego obrazu.

P o k u m y si o przykad: Mczyzna" [ang. man], symbolizowany za pomoc


m e t o d y arbitralnej, mgby posiada nastpujce bd p o d o b n e wyobraenie: >J . Metoda ta
ma charakter czysto fikcyjny i nie suy a d n e m u celowi poza lepszym z a p a m i t a n i e m danej
rzeczy, j e d n a k dziki swej prostocie osiga prawdziwe wyobraenie symbolizowanej rzeczy. To
kwestia czystej ekonomii, ktra sprawia, e symbol staje si coraz bardziej uyteczny. Dlatego
przeksztaca si w a nastpnie w ^ . Stosujc nieco inn m e t o d , mczyzn" m o n a
przedstawi w ten oto sposb: ^ " J lub prociej , , /\^. jego czysto falliczna posta
/
mogaby wyglda nastpujco: UP , *- "* lub L , . A zatem obie m e t o d y prowadz do takich
samych symboli. Jeli zaley n a m na t y m , aby przedstawi bardziej abstrakcyjne sformuowania,
jak na przykad: N a m i t n o c i najlepiej okiezna przy p o m o c y niewinnoci (braku oporu)",
wwczas s z u k a m y akceptowalnych przez nas analogii. W t a k i m ukadzie n a m i t n o c i " m o n a
by przedstawi p o d postaci tygrysa, a n i e w i n n o " jako dziecko. A wtedy otrzymalibymy
symbol przedstawiajcy dziecko ujedajce tygrysa. Dziki zastosowaniu tak prostego
klucza tradycyjna symbolika staje si niezwykle atwa do odczytania. M o n a te rwnie
atwo wyraa obecn wiedz. Za p o r e d n i c t w e m symboliki m o n a te pobudzi wyobrani
innych ludzi, kiedy ju naucz si posugiwa t metod. Albowiem kada symbolika ujawnia
jak podwiadom wiedz. To, czy j zechcemy pozna, zaley od okolicznoci. Klasyczny
przykad cywilizacji, ktra opieraa si na podwiadomoci, stanowi staroytni Egipcjanie.
Sztuka penia u nich podobn funkcj jak u nas nauka. Dla Egipcjan teoria D a r w i n a

Konkretnie, w pamici bd podwiadomej czci wiadomoci.

** Wszelkie zakamanie, samobiczowanie i skadanie ofiar to nic innego jak prba ucieczki przed prawem reakcji czyli karm. Ludzie,
poprzez symboliczne odczytywanie tego rodzaju praw, maj nadziej czerpa moc z Natury. Niemal archetypowy przykad tego rodzaju
postpowania prezentuj fakirzy i ebracy, ktrych uczynki nie maj wiele wsplnego z osiganiem rozkoszy (stanowi natomiast
swego rodzaju kar). Jednak taki wanie jest ich wybr. Nie ulegaj oni koniecznoci, tylko wierz, e dziki tym uczynkom unikn za
w przyszych wcieleniach. Dlatego te maj peen czci i oddania stosunek do swych przeszych czynw.

85
ROZDZIA 14

nie byaby czym n o w y m . Posiadali bowiem witaln" wiedz o t y m , e czowiek rozwin si


ze zwierzt, z niszych form ycia. Przedstawili j p o d postaci wspaniaego symbolu Sfinksa
(std wanie jego znaczenie), przedstawiajcego czowieka wyaniajcego si ze zwierzcej
egzystencji. Liczni egipscy bogowie, u k a z y w a n i w p-ludzkiej, p-zwierzcej formie wiadczyli
jedynie o gbokim zakorzenieniu tej wiedzy. Jednake Egipcjanie nie uwaali, aby konieczne
byo rozwijanie jej w j a k i m k o n k r e t n y m k i e r u n k u , jak czyni to wspczeni ludzie. Posiedli
bowiem istotn i f u n d a m e n t a l n dla nich wiedz, co w zupenoci im wystarczao. Egipska
kosmogonia oraz bstwa stanowi d o s k o n a y d o w d na rozpowszechnion wrd staroytnych
Egipcjan znajomo ewolucyjnego porzdku i skomplikowanych procesw zachodzcych
w prostych organizmach. Dowodz rwnie ich wiedzy na temat planet i atomw. W rzeczywistoci,
filozofia egipska zawieraa w sobie cay potencja, z ktrego czerpie dzisiejsza n a u k a . Sami za
Egipcjanie mieli wiadomo r o z m i a r u swej wiedzy na t e m a t egzystencji i mogli j dziki t e m u
czciowo kontrolowa. Dlatego ich przesze k a r m y stay si bogami, d o b r y m i i zymi m o c a m i ,
ktre naleao zaspakaja. Z tej wanie tradycji wyoniy si wszelkie d o k t r y n y m o r a l n e . Wszyscy
bogowie yli kiedy na ziemi, a gdy umarli, ich dowiadczenie, czyli k a r m a , do p e w n e g o stopnia
zacza kierowa n a s z y m i czynami. Pod t y m wzgldem p o d l e g a m y ich woli. Teoria ta wyjania
istot fatalizmu. O t o jest klucz do tajemnicy Sfinksa.

Sztuka dostarcza wszelkich surowcw, k t r y m i posuguje si n a u k a . Kada teoria


stanowi nastpstwo inspiracji.

CIAO-MYL I J E G O SIGIL

86
POZYCJA MIERCI W DZIAANIU
RYSUNEK AUTOMATYCZNY JAKO SPOSB NA SZTUK

SZTUKA JAKO Y W O T N A RELIGIA - C O CO N I E Z N A P R Z Y M U S U

rawdziw cnot sztuki jest to, e m o e si ona przeciwstawi nauce ( k a d e m u jej prawu).
Co, co jest sztuk, niekoniecznie musi by prawd w ujciu n a u k o w y m . Sztuka uczy
zasad kompozycji, rwnowagi i proporcji. M o n a je uzyska za pomoc jakichkolwiek
technik. Z a k a d a zatem istnienie pewnej swobody.

Gdybymy mieli powiedzie, e p e w n e zasady nie sprawdzaj si w sztuce (pod wzgldem


kompozycji czy kolorystyki), stworzylibymy jedynie szans dla zaistnienia doprawdy oryginalnej
sztuki, posugujcej si zakazanymi lub u z n a n y m i za ze reguami. Jedynym prawem dotyczcym
sztuki jest to, ktre nakazuje jej spontaniczno. Ta za wie si z rozkosz i wolnoci. Och, jake
czyste, proste i mistyczne s jej zaoenia! Nie posiada adnej idei potencjalnej boskoci. Jej credo
to dekoracja, a wiar witalna alegoria. I nie ma w sobie grzechu, poniewa jest woln moralnoci".
A zatem sztuk jest to wszystko", co m o e m y swobodnie wyrazi bez adnego tumaczenia.
Z kolei to, co nie jest sztuk, bywa nauk bd fotografi moraln. (Prawdziwa) sztuka, jako rdo
inspiracji, jest zatem (symbolicznym) wzorem nauki, cho nie jest przez ni dopuszczana.

Z racji swej sugestywnoci sztuka jest najlepszym m e d i u m do wyraania mdroci. Jej


sugestywno rwna si wolnoci. Sztuka to pikno, ktre moe narodzi si dosownie z wszystkiego,
ale nie z idei nakazujcej zachowanie rwnowagi i odpowiednio piknych proporcji. Formua ta nie
pozwala przecie na zaistnienie brzydoty. A pikno bez przeobraajcej si poprzez swj nadmiar
brzydoty zwyczajnie nie istnieje.

Sztuka to i n s t y n k t o w n e zastosowanie (w praktyce obserwacji bd odczuwania)


wiedzy, ktra skrywa si w podwiadomoci.

Za sztuka (fundamentalnie saba w kompozycji itd.) pojawia si wwczas, gdy prawo,


kod bd maniery (czyli zawsze co wyuczonego) stoi na przeszkodzie spontanicznoci (albowiem
zapominamy o koniecznoci istnienia pewnego rodzaju niedbalstwa). Jedynie sztuka jest Wieczn
Mdroci; reszta szybko przemija. Sztuka to podwiadoma mio do wszystkich rzeczy. Przestaniemy
si uczy i poznamy rzeczywisto dopiero wtedy, gdy odkryjemy, i kady czowiek jest artyst.

RYSUNEK AUTOMATYCZNY

Rysunek automatyczny stanowi witalny rodek dla ujawniania si tego, co ley upione
wewntrz twojego umysu (w nicym czowieku).* To take szybki sposb na osignicie
penej odwagi oryginalnoci. Ostatecznie przyjmuje posta podanej spontanicznej ekspresji,
zapewniajcej pojawienie si wszechwiedzy.

Mieszkacy Progu podwiadomoci, z racji nagromadzonego w sobie cierpienia, s naszym prawdziwym sumieniem bd yw moral
no. Dlatego rysunki automatyczne na pocztku bywaj chore bd sentymentalne. Nie naley ba si ich wiarygodnoci. W przeciwnym
razie nie sposb wyrazi nic poza wasnym brakiem satysfakcji.

89
ROZDZIA 15

Rysunek automatyczny otrzymuje si za pomoc uproszczonego wzoru sigila


(najpierw j e d n a k nasze pragnienie rysowania musi sta si organiczne"). Dziki n i e m u m o n a
przeoy na jzyk obrazu p o d w i a d o m e treci. M a m y tu zatem do czynienia z najatwiejszym
do osignicia zjawiskiem parapsychicznym, jeeli j e d n a k chcemy opanowa t umiejtno,
m u s i m y odzwyczai d o od danej kreski. Niech pracuje swobodnie i bezwiednie. D o b r y m na to
sposobem jest dugie i szybkie rysowanie takich prostych form jak nastpujce:

Niech posiadaj ca r n o r o d n o k i e r u n k w i ksztatw. Praktykuj pki nie


ukoczysz ich bez n a d z o r u wiadomoci. A p o t e m pozwl, by d o zacza rysowa, a waciwie
bazgra' zupenie bezwiednie, bez adnego zastanowienia. W rezultacie nasza b a z g r a n i n a
rozwinie swoisty styl, form i znaczenie. Kiedy umys stanie si jej niepomny, wszystko skoczy
si sukcesem. Bdziesz m g wtedy przyglda si swemu kciukowi w wietle p r o m i e n i ksiyca,
a zacznie on wieci i sugerowa fantastyczne odbicie twej wasnej postaci. To take doskonay
sposb na osiganie doskonaoci. Zastosuj go, a osigniesz niezwyke wyniki.

Sens tych rysunkw, a take ich mdro, maj charakter symboliczny. Gdy zamierzamy
narysowa co szczeglnego, na przykad k a r m bd wyobraenie wierzchowca, krelimy stosowny
sigil i zachowujemy go w umyle.

Za pomoc tych rodkw m o n a wyrazi wszystkie przesze wcielenia. Nie trzeba daleko
wdrowa, by ujrze wszelkie stworzenia.

Dziki r y s u n k o m automatycznym moliwe jest symboliczne wizualizowanie wrae.


Wikszo zawartych w tej ksidze prac posiada taki wanie charakter, a moje pierwsze wysiki
zmierzajce do osignicia tego celu sigaj roku 1900.

Niechaj to bd cige, stale ewoluujce linie, ktre nigdy nie powracaj do swego pocztku. Naley przy tym zawsze pamita o nadawa
niu dalszego kierunku ruchu tak, aby kreska pulsowaa w nieustannym tacu.

Nie ma to nic wsplnego z dziecicym sprzeciwem wobec nauki, ktry objawia si niczym m a n t r a albo bekot.

9 0
RYSUNEK AUTOMATYCZNY JAKO SPOSB NA SZTUK

Dziea te pomagaj take przepowiada przyszo, dzikidedukcji na podstawie przeszych


wydarze. (Ominito tu rozdziay dotyczce omenw, przepowiadania przyszoci oraz proroctw.)

Rysunek automatyczny jest lekiem na szalestwo, poniewa ujawnia, gdzie znajduje


si zraniony sentyment, umoliwiajc tym samym wiadomoci rozpoznanie obsesji i odwieenie
rozumu (odzyskanie kontroli).

UWAGA NA TEMAT WITYCH LITER

wite Litery c h r o n i w i a r p r z e d Ego. Z ich p o m o c w i a r a stale p o w r a c a do


podwiadomoci i jest w stanie przebi si przez jakikolwiek n a p o t k a n y opr. Intelekt nie odkryje
ich znaczenia. M o n a je poj jedynie dziki uczuciom.

Kada litera p o d wzgldem piktograficznym o d n o s i si do zasady seksualnej w r a z


z jej modyfikacjami oznaczajcymi spenienie.

Istniej dwadziecia dwie wite litery, ktre wi si z pierwsz przyczyn. Kada


z nich jest analogiczna wzgldem idei pragnienia. Litery te posiadaj take sw symboliczn
kosmogoni. I tak oto trzecia litera to Reprezentuje ona bowiem zasad dualn, czyli
zdolno do tworzenia wyobrae.

Jeli posiadasz wiedz na temat pierwszej litery, masz klucz do z r o z u m i e n i a caego


alfabetu oraz tysicy innych implikowanych przeze rzeczy. Litery te dostarczaj n a m wiedzy
na temat pragnienia. Tworz rwny system gramatyczny, pozwalajcy na atwe, bezkonfliktowe
w y r a a n i e i odczytywanie t r u d n y c h , zoonych zasad; idei, ktre umykaj jakiejkolwiek
konceptualizacji.

91
EKSTAZA Z PTASIEJ KARMY
POZYCJA MIERCI: SYMBOLIZACJA POCZTKOWYCH WRAE
O SOBIE SAMYM

a m e wyobraenia nie wiadcz o yciu. Nie ma bowiem takich wartoci, ktre w a r t o by


sobie przypisa, ktre w a r t o by sobie zatrzyma. Nic takiego nie daje n a m spenienia,
iia co najwyej urzeczywistnia wszelkie nasze ograniczenia! Rzeczywisto zdaje si
rwna wtedy samozniszczeniu, jake pust jest ta ja! jake p o d n jej niekompletno! Im
bardziej prbujemy naladowa rzeczywisto, t y m chtniej przeczymy sobie... przyczyniajc si
do tworzenia coraz to liczniejszych fenomenw - ich rodzicami s wstrtne m g y iluzji. Std
wanie bierze si nienawi niebios. Dlatego wol nie wierzy w Boga. Nie jest m y m celem
uzalenianie si od jego wadzy, przez ktr wyobraenie Jani przestaje rwna si swobodzie
mioci! Kto wie, m o e Wszechpotnym jest ten, kto nie jest wiadom idei Boga? A zatem
niech gwatowno mego zjednoczenia stanie si Twoim" milczeniem. Niechaj oznacza dla
m n i e wyzwolenie z p y t a i wysikw zmierzajcych do rozwiania mych wtpliwoci. Bo
przecie ludzko cigle p o g r o n a jest w zwtpieniu, w odwiecznych gierkach, ktrych cen
jest wszelka rozkosz, a nagrod spienienie. A im wikszy jest ten dobytek, t y m surowsza kara.
O t o rdo lku! Ten, kto bogaty, posany w nieczystoci, okamuje wasne sumienie, udajc
e jest peen pokory. Okrelajc si m i a n e m biedaka", posiadane rzeczy nazywa ciarem"
bd skromn iloci"! Co m o e nas pocieszy i stanowi prawd w tych czasach penych
wyczekiwania i utrapienia, w tych czasach nieustannej walki, kajdan, zniszczenia, strachu
przed niewyobraalnymi m c z a r n i a m i ? Kiedy ludzko przywyknie do tego wszystkiego, utraci
sw rzeczywisto, tworzc now, a wraz z ni kolejne nieszczcia. Och, gupcy tego wiata!
Wyprzyjcie si swej wiary! Wyrzeknijcie si swego dziercego krwaw kos Boga! Kres tego
szalestwa oznacza pocztek dziecistwa. Nigdy nie jest za p n o na jakkolwiek nauk. Jedynie
ten, kto bdzi, m o e odnale prost ciek. Osobicie, nie zdarzyo mi si jeszcze zaprze swych
niezwycionych ideaw. Milczcy obserwatorze, bezsenne oko wszechwiata, strze mych idei.
Nadal nie wida koca nieszcz tego wiata. I cho znajduj si w s a m y m jego rodku, potrafi
mia si jak niemowl. Jestem nieczuy w swej czystoci (mioci wasnej). A j e d n a k b r a k mi
tupetu, byjej suy! M y m wiecznym p r a g n i e n i e m jest urzeczywistnienie. I nawet jeli n i e k t r y m
z was mog wydawa si biedny, moje zadowolenie i tak przekracza wasze m o c e rozumienia.
Nigdy nie wdaj si te w sprzeczki ani te nie chodz na k o m p r o m i s y poprzez wiar we wasne
doktryny... niechaj broni si one s a m e ! Wiedza czsto bywa z w y k y m okropiestwem. Niech
zatem moja wiara zmierza do pustki. O tak, do czystej niewiedzy! Kiedy odwa si wierzy
w religie, d o k t r y n y i creda, odnajd klejnot prawdy. Moje czyny s tak ostrone, e zdarza mi si
przeczy temu, co p o t w i e r d z a m . T r z y m a m si zasady nie-koniecznoci", u y w a m paradoksw.
Nie kierowany u p r z e d z e n i a m i spontanicznie w r a c a m do Absolutu, obserwujc swe upojenie
i kontrolujc reakcje karmy. Niezwykle prosta jest to cieka, cho nie w y p a d a o niej mwi,
poniewa trzeba by wypowiedzie to, co niewysowione. Niechaj sw, ktrych uywam, bdzie
niewiele, ale spowoduj, i zaczniesz o nich myle. Prna idea Boga nie osigna jeszcze

95
ROZDZIA 16

kresu. Wszyscy k a m l i w i ludzie wci zdaj ku szalestwu. T a m wanie osignie ona swj
szczyt. Tymczasem ja, cho przedwczenie podstarzay, bd si cieszy d o s k o n a y m zdrowiem
i cudown niewinnoci, zrzucajc r o z u m z t r o n u . Nie wierz bowiem w adn m o r a l n o ani
sumienie, poniewa jestem niepokalany niczym dziewica w swej jedni ze swym celem.

96
SPIS TRECI

PRZEDMOWA 5

WSTP 17

DEFINICJE 21

RNE RELIGIE I DOKTRYNY JAKO SPOSOBY OSIGANIA

ROZKOSZY, WOLNOCI I MOCY 23

NISZCZYCIEL RELIGII 31

MONOLOG NA TEMAT BOSKOCI 37

POYCIA MIERCI 43

MTNI WROGOWIE ZRODZENI Z PENEI BEZWADU AUTOHIPNOZY 49

WPROWADZENIE DO MIOCI WASNEJ 53

MIO WASNA JAKO DOKTRYNA MORALNA I CNOTA 57

DOKTRYNA WIECZNEI MIOCI WASNEJ 61

KOMPLETNY RYTUA I DOKTRYNA MAGII 65

UWAGA NA TEMAT RNICY ZACHODZCEJ POMIDZY


MAGICZN OBSESI (GENIUSZEM) A SZALESTWEM 71

SIGILE 73

PODWIADOMO 77

SIGILE. WIARA Z ZABEZPIECZENIEM 81

SYMBOLIKA 85

RYSUNEK AUTOMATYCZNY JAKO SPOSB NA SZTUK 89

O SOBIE SAMYM 95