You are on page 1of 5

Zae, 14 listopada 2017 r.

Wojewdzki Sd Administracyjny
w Rzeszowie

35-016 Rzeszw
ul. Kraszewskiego 4a

za porednictwem

Prezydent Miasta Krosna

Skarcy:

{}

adres do korespondencji:

{}

Strona przeciwna:

Prezydent Miasta Krosna


Piotr Przytocki
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

SKARGA
na bezczynno Prezydenta Miasta Krosna
(liczba i tematyka wnioskw o informacj publiczn)

Jako obywatel RP na podstawie art. 3 2 pkt. 8 w zw. z pkt. 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postpowaniu przed sdami administracyjnymi, wnosz skarg na bezczynno Prezydenta Miasta
Krosna Piotra Przytockiego w przedmiocie nieudostpnienia w terminie informacji publicznych,
poprzez naruszenie przepisw:
art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do
informacji publicznej
poprzez nieudostpnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem w okrelonym terminie, tj.:
- liczby wnioskw o udostpnienie informacji publicznej, ktre wpyny do Urzdu Miasta Krosna od
1 stycznia 2014 roku do dnia odpowiedzi na przedmiotowy wniosek
- czego kady z tych wnioskw dotyczy (przedmiot wniosku w telegraficznym skrcie)

1/5
Jednoczenie wnosz o:

1. zobowizanie strony przeciwnej do dokonania czynnoci w zakresie udostpnienia informacji


publicznych zgodnie z moim wnioskiem z dnia 28 padziernika 2017 r.
2. zasdzenie grzywny od Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego z uwagi na zamanie
przez burmistrza przepisw konstytucyjnych oraz ustawowych
3. zasdzenie kosztw postpowania wedug norm przepisanych.

Stan faktyczny

I.
Jako obywatel RP (i jednoczenie redaktor naczelny obywatelskiego portalu internetowego
www.zaleze.com, co jest spraw drugorzdn) wnioskiem z dnia 28 padziernika 2017 roku
wniosem do Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego za pomoc drogi elektronicznej e-mail
zapytanie o udostpnienie informacji publicznej w zakresie okrelonym w petitium skargi.
Pena tre wniosku brzmi:
Szanowni Pastwo
Wnosz o udostpnienie informacji publicznej na ten adres e-mail (w odpowiedzi) odnonie:

1) liczba wnioskw o udostpnienie informacji publicznej, ktre wpyny do Pastwa od 1


stycznia 2014 roku do dnia odpowiedzi na niniejszy wniosek
2) czego kady z tych wnioskw dotyczy (przedmiot wniosku w telegraficznym skrcie)

Zaznaczam, e w Polsce niektre urzdy publikuj list zoonych wnioskw w BIP. Mog by
dla Pastwa dobrym przykadem godnym zastosowania:

Gdask:
http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/informacja-publiczna?archiwum=rw
Olsztyn:
http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/4262/rejestr_wnioskow_o_udostepnienie_informacji_publiczn
ej_2016r_/
Supsk:
http://bip.um.slupsk.pl/udostepnienie_informacji_publicznej/dokumenty/1327.html
Gorzw Wielkopolski:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/293/Rejestr_wnioskow_o_udostepnienie_informacji_p
ublicznej_wraz_z_odpowiedziami/
Godap:
http://bip.goldap.pl/pl/1511/0/rejestr-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html
itd..

II.
Z uwagi na zapisy ustawowe traktujce o bezzwocznoci w udostpnianiu informacji publicznej,
dnia 6 listopada 2017 r. wysaem do Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego pismo drog
elektroniczn o treci:

2/5
W zwizku z brakiem odpowiedzi - ponawiam wniosek.

III.

Organ (Prezydent Miasta Krosna) do dnia dzisiejszego (mino ponad dwa tygodnie od skierowania
wniosku) nie odpowiedzia merytorycznie na mj wniosek z 28 padziernika 2017 r. nie udostp-
ni informacji dotyczcych mojego wniosku.

Stan prawny

Prawo do uzyskiwania informacji o dziaalnoci organw wadzy publicznej (prawo do informacji pu-
blicznej) wynika z art. 61 Konstytucji RP.

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dziaalnoci organw wadzy publicznej oraz osb
penicych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje rwnie uzyskiwanie informacji o dziaalnoci orga-
nw samorzdu gospodarczego i zawodowego, a take innych osb oraz jednostek organizacyjnych w
zakresie, w jakim wykonuj one zadania wadzy publicznej i gospodaruj mieniem komunalnym lub
majtkiem Skarbu Pastwa.

Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostp do dokumentw oraz wstp na posiedzenia kole-
gialnych organw wadzy publicznej pochodzcych z powszechnych wyborw, z moliwoci reje-
stracji dwiku lub obrazu.

Ograniczenie prawa, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, moe nastpi wycznie ze wzgldu na okrelone
w ustawach ochron wolnoci i praw innych osb i podmiotw gospodarczych oraz ochron porzdku
publicznego, bezpieczestwa lub wanego interesu gospodarczego pastwa.

Tryb udzielania informacji, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, okrelaj ustawy, a w odniesieniu do Sejmu
i Senatu ich regulaminy.

Prawo do informacji publicznej wielokrotnie utosamia si wycznie z problemem ustalania jakie in-
formacje znajdujce si w administracji maj charakter informacji publicznej a w zasadzie bdnie
okrela si to uprawnienie jako dostp do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej jest
czci praw i wolnoci wynikajcych z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP (Kademu zapewnia si wolno
wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji), a przede wszyst-
kim prawem czowieka zawartym w art. 10 ust. 1 europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czowieka
i Podstawowych Wolnoci (dalej jako EKPC) (Kady ma prawo do wolnoci wyraania opinii.
Prawo to obejmuje wolno posiadania pogldw oraz otrzymywania i przekazywania informa-
cji i idei bez ingerencji wadz publicznych i bez wzgldu na granice pastwowe. Niniejszy przepis
nie wyklucza prawa Pastw do poddania procedurze zezwole przedsibiorstw radiowych, tele-
wizyjnych lub kinematograficznych).

Europejski Trybuna Praw Czowieka w sprawach TASZ przeciwko Wgrom (nr skargi 37374/05, wy-
rok z 14 kwietnia 2009 r.), Modzieowa Inicjatywa na Rzecz Praw Czowieka przeciwko Serbii (nr
skargi 48135/06, wyrok z 25 czerwca 2013 r.), sterreichische Vereinigung zur Erhaltung, Strkung
und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirt-schaftlichen Grundbesitzes przeciwko
Austrii (nr skargi 39534/07, wyrok 28 listopada 2013 r.) odwoa si do prawa do informacji publicznej
i stwierdzi w wyroku Modzieowa Inicjatywa na Rzecz Praw Czowieka przeciwko Serbii, e Silna
demokracja wymaga transparentnoci, do ktrej prawo maj wszyscy obywatele.

3/5
Rwnie na tle uwag oglnych zaznaczy naley, i transparentno moe podlega w okrelonych
sytuacjach ograniczeniu, ktre musz by uzasadnione.

W kontekcie relacji wyej wskazanych przepisw naley na prawo do informacji publicznej spojrze
jako na prawo do wiedzy o wykonywaniu (albo braku, czy te naruszaniu) obowizkw przez wadze
publiczne, osoby zatrudnione w administracji, podmioty zorganizowane przez wadze publiczne, pod-
mioty wykonujce zadania publiczne, czy tez podmioty, ktrym pastwo przekazao rodki publiczne
do realizacji okrelonych przez pastwo zada. W takim rozumieniu prawo do informacji bdzie do-
tyczyo zarwno faktw, ale te prawa do wiedzy o przyczynach (przesankach) podejmowania okre-
lonych rozstrzygni. Kady ma prawo wiedzie, co robi wadze publiczne i dlaczego. Inaczej idea
demokratycznego pastwa prawa, w ktrym wadza naley do narodu nie moe si zici.

Zaznaczy naley rwnie, i do szerokiego pojcia prawa do informacji publicznej odwouj si cz-
sto sdy rozstrzygajce sprawy dotyczce transparentnoci. W wyroku Wojewdzkiego Sdu Admini-
stracyjnego w Warszawie z 12 padziernika 2010 r., sygn. II SA/Wa 933/10 wskazane zostao: z treci
art. 1 u.d.i.p. jak i art. 61 Konstytucji wynika, e ustawodawca chcia, aby dostp do informacji by jak
najszerszy, dlatego te uwzgldniajc konstrukcj art. 1 ustawy naley uzna, e zasad powinno by
udostpnianie informacji publicznej() Podmiot do ktrego wpyn wniosek o udzielenie informacji
publicznej powinien przede wszystkim dy do tego, aby udzieli informacji. Zwrci rwnie naley
uwag na tezy zawarte w wyroku WSA w Warszawie z 22 sierpnia 2006 r., sygn. II SAB/Wa
193/05: Przy badaniu przepisu art. 61 Konstytucji prawo dostpu do informacji publicznej, a w szcze-
glnoci informacji o funkcjonowaniu organw wadzy publicznej, stanowi bardzo istotny element
realizacji zasady demokratycznego pastwa prawnego, dlatego nie jest dopuszczalne traktowanie wy-
jtkw od wspomnianego prawa w sposb dorozumiany lub rozszerzajcy.

Warto zwrci rwnie uwag na wyroki, ktre pojawiy si na pocztku obowizywania przepisw
dotyczcych transparentnoci. Naczelny Sd Administracyjny w wyroku z 2 lipca 2003 r. sygn. akt II
SA 837/03 stwierdzi: ogln zasad wynikajc z art. 61 Konstytucji RP jest dostp do informacji.
Wszelkie wyjtki od tej zasady winny by formuowane w sposb wyrany, a wtpliwoci winny prze-
mawia na rzecz dostpu. Sd Najwyszy Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpiecze Spoecznych
w wyroku z dnia 1 czerwca 2000 r., sygn. akt III RN 64/00 wskaza: Podobnie jak odmowa udzielenia
informacji, take odmowa udostpnienia prasie akt urzdowych moe nastpi jedynie ze
wzgldu na ochron tajemnicy pastwowej i subowej oraz innej tajemnicy chronionej ustaw
() W interesie Rzeczypospolitej Polskiej ley bowiem gwarantowanie prasie jak najszerszego do-
stpu do informacji, bdcych w posiadaniu organw i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo
do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego, pisemnego czy w innej postaci od zo-
bowizanego organu, lecz take poprzez wgld do akt powstaych w rezultacie jego dziaalnoci. Na-
tomiast wszelkie ustawowe ograniczenia wolnoci prasy, w tym prawa do informacji, nie mog by
interpretowane rozszerzajco, bowiem narusza to take prawo obywateli do rzetelnej informacji i za-
sad jawnoci ycia publicznego.

Natomiast Trybuna Konstytucyjny w wyroku z 13 wrzenia 2000 r., SK 4/00 wskaza: Prawo to obej-
muje rwnie uzyskiwanie informacji o dziaalnoci organw samorzdu gospodarczego i zawodo-
wego, a take innych osb oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj one zadania
wadzy publicznej i gospodaruj mieniem komunalnym lub majtkiem Skarbu Pastwa przyznaje
obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji, a wic take do bycia informowanym. Charakter tego
prawa dowodzi, e najpeniejsza jego realizacja nastpuje za porednictwem rodkw masowego prze-
kazu, w tym oczywicie prasy. Art. 1 ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe stanowi wyranie,
e prasa zgodnie z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z wolnoci wypowiedzi i urze-
czywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawnoci ycia publicznego oraz
kontroli i krytyki spoecznej. Przytoczony przepis stanowi niewtpliwie rozwinicie treci norma-
tywnej art. 61 ust. 1 konstytucji w takim znaczeniu, e zakodowane w nim prawo podmiotowe moe

4/5
obywatel realizowa osobicie, jak te to prawo moe si urzeczywistnia za porednictwem prasy.
Wynika z tego, e skarga konstytucyjna zmierzajca do ochrony prawa do informacji przysuguje za-
rwno kademu obywatelowi, jak te i prasie, a konkretnie odpowiedniemu organowi prasowemu.

---

Za prawidowy wniosek pisemny uznaje si przesanie zapytania poczt elektroniczn i to nawet gdy
do jej autoryzacji nie zostanie uyty podpis elektroniczny1, ani nie zostanie wyranie zawarta podstawa
prawna2.
Do dnia wniesienia skargi nie zosta w ogle wykonany mj wniosek o udostpnienie informacji
publicznej.
W tych okolicznociach skarga jest konieczna i uzasadniona.

{}

1
zob. wyrok NSA z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1277/08, wyrok NSA z dnia 14 wrzenia 2012
roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1013/12, wyrok NSA z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1991/12
2
zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Kr 13/14

5/5