You are on page 1of 1

Tulburări de prostată și urinare Prostate and urinary disorders

Tulburările de prostată sunt destul de frecvente
printre bărbații în vârstă. Peste 90% dintre Prostate disorders are quite common among
aceștia suferă de probleme precum prostatita, elderly men. Over 90% of them suffer from
mărirea prostatei și cancerul de prostată. such problems as prostatitis, prostate
Simptomele frecvente includ urinare frecventă, enlargement and prostate cancer. Common
urgentă și incompletă, durere și umflături la symptoms include frequent, urgent and
nivelul locului și zonei mari. Multe femei, incomplete urination, local and large-area pain
după naștere, suferă de incontinență urinară și and swelling. Many women, after childbirth,
uretrita. Tulburările urinare atât la bărbați cât și suffer from urinary incontinence and urethritis.
la femei duc la vizite frecvente la toaletă pe Urinary disorders in both men and women lead
timp de noapte. to frequent toilet visits at night.
Recomandarea noastră: Our recommendation:
Urmați recomandarea noastră pentru bolile Follow our recommendation for self healing
cronice de auto-vindecare. Concentrați-vă mai chronic diseases. And focus more on slapping
mult pe lovirea părților interioare ale the inner sides of the legs, the groins, the lower
picioarelor, a călcâiului, a abdomenului abdomen and the buttocks. When the condition
inferior și a feselor. Când starea se improves, gradually slap along the four limbs
îmbunătățește, trageți treptat de-a lungul celor to thoroughly detoxify.
patru membre pentru a detoxifica complet. Stretch 1-3 times a day, and gradually extend
Întindeți 1-3 ori pe zi și extindeți treptat durata the duration up to 30min per leg. Add sandbags
până la 30 de minute pe picior. Adăugați saci weighing 3-15kg on each leg.
de saci de 3-15 kg pe fiecare picior. We have had countless testimonials and
Am avut nenumărate mărturii și înregistrări ale records of patients with prostate disorders who
pacienților cu tulburări de prostată care au have self healed with PaidaLajin. The most
auto-vindecat cu PaidaLajin. Cel mai critic caz critical case is an 86-year-old patient with
este un pacient de 86 de ani, cu cancer de advanced prostate cancer. He has been cured of
prostată avansat. El a fost vindecat de cancer, the cancer thanks to his daughter’s high-power
grație fiicei puternice a fiicei sale. Câteodată, slapping on him. Sometimes, she would slap
își dădea un picior timp de 4,5 ore. Deși one of his legs for 4.5 hours. Although the
pacientul a țipat din durere pe parcursul patient yelled out of pain during the entire
întregului proces, rezultatul "torturii" este că process, the result of the “torture” is that the
cancerul este vindecat și multe alte boli sunt cancer is cured, and a lot of other diseases are
vindecate. also cured.