ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΣΡΙΑΡΥΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΥΙΕΠΙ΢ΚΟΠΗ ΚΡΗΣΗ΢

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Με επηηπρία θαη πάλδεκε ζπκκεηνρή πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Κυριακή, 12
Νοεμβρίου 2017, ζηε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, ζην Ζξάθιεην, απφ ηελ Ηεξά
Αξρηεπηζθνπή Κξήηεο, Δπεηεηαθή Δθδήισζε, αυιερωμένη στη ΢μύρνη.
΢ηφ πξψην κέξνο ηεο Δθδήισζεο, ε Χνξσδία ηνπ ΢πιιφγνπ Αιαηζαηηαλψλ Ν.
Ζξαθιείνπ, παξνπζίαζε Παξαδνζηαθά Μηθξαζηαηηθά Σξαγνχδηα ελψ ζην δεχηεξν
κέξνο ηεο, ε Χνξσδία ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ΢πιιφγνπ Ν. Αιηθαξλαζζνχ «Η
ΑΡΣΕΜΙ΢ΙΑ», παξνπζίαζε αλάινγν Παξαδνζηαθφ Πξφγξακκα.
΢ηήλ Δθδήισζε αλαγλψζζεθε νκηιία ηνπ εληηκνι. θ. Ησάλλνπ Σζεξεβειάθε,
θηινιφγνπ - ζενιφγνπ, Άξρνληνο Πξσηνλνηαξίνπ ηεο Α.η.Χ.Μ.Δ., κέ ζέκα «΢μύπνη
λαμπποηάηη και ηων πόλεων καλλίζηη».
΢ηελ Δθδήισζε έιαβαλ κέξνο νη ΢εβ. Αξρηεπίζθνπνο Κξήηεο θ.θ. Δηξελαίνο,
Μεηξνπνιίηεο ΢κχξλεο θ. Βαξζνινκαίνο θαη Μεηξνπνιίηεο Ρεζχκλεο θαη
Απινπνηάκνπ θ. Δπγέληνο, ν θ. Πέηξνο Ηλησηάθεο, Αληηδήκαξρνο Ζξαθιείνπ, ν θ.
Γξεγφξηνο Παζπάηεο, Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ Ζξαθιείνπ, Γεκνηηθνί
θαη Πεξηθεξεηαθνί ΢χκβνπινη, Δθπξφζσπνη ησλ ΢ηξαηησηηθψλ, Πνιηηηθψλ θαη
Δθπαηδεπηηθψλ Αξρψλ ηνπ Σφπνπ, Γηνηθεηηθά ΢πκβνχιηα θαη κέιε ησλ
Μηθξαζηαηηθψλ ΢σκαηείσλ θαη ΢πιιφγσλ, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην
Ζξάθιεην, Κιεξηθνί, Μνλαζηηθέο Αδειθφηεηεο θαη πιήζνο αλζξψπσλ, απφ φιε ηε
Μεγαιφλεζν Κξήηε.
Σελ Δθδήισζε ραηξέηηζε ν Μηθξαζηάηεο εθ παηξφο ΢εβ. Μεηξνπνιίηεο
Ρεζχκλεο θαη Απινπνηάκνπ θ. Δπγέληνο θαη ν ΢εβ. Αξρηεπίζθνπνο Κξήηεο θ.θ.
Δηξελαίνο, ν νπνίνο επραξίζηεζε φινπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αθηεξσκαηηθή
απηή Δθδήισζε θαη ηδηαίηεξα ηνλ, απηνπξνζψπσο παξφληα, ΢εβ. Μεηξνπνιίηε
΢κχξλεο θ. Βαξζνινκαίν, ζηνλ νπνίν έδσζε ηνλ ιφγν.
Ο ΢εβ. Μεηξνπνιίηεο ΢κχξλεο θ. Βαξζνινκαίνο, ραηξεηίδνληαο θαηαιεθηηθψο
ηελ Δθδήισζε εμέθξαζε ηηο βαζχηαηεο επραξηζηίεο ηνπ πξνο ηνλ ΢εβ. Αξρηεπίζθνπν
Κξήηεο θ. Δηξελαίν, γηα ηελ πξφζθιεζή ηνπ ζηνπο ενξηαζκνχο ηνπ Πνιηνχρνπ ηεο
Πφιεσο ηνπ Ζξαθιείνπ, Αγ. Μεγαινκάξηπξνο Μελά, αιιά θαη γηα ηελ δηνξγάλσζε
ηεο αθηεξσκαηηθήο Δθδήισζεο ζηε ΢κχξλε, ηελ Δπαξρία, ηελ νπνία δηαπνηκαίλεη σο
Πνηκελάξρεο.
Ο ΢εβαζκηψηαηνο θ. Βαξζνινκαίνο αλαθέξζεθε κε ζπγθίλεζε ζηελ Ηζηνξηθή
Μεηξφπνιε ηελ νπνία ηνπ εκπηζηεχζεθε ν Θεφο θαη κίιεζε γηα ην έλδνμν παξειζφλ,
αιιά θαη ην ζήκεξα ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο Κνηλφηεηαο ηεο ΢κχξλεο. Με ηδηαίηεξε
ραξά ραηξέηηζε ηε ζπκκεηνρή ησλ Χνξσδηψλ θαη ησλ ΢σκαηείσλ ζηελ Δθδήισζε
απηή, θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη κε αγάπε ζηε ΢κχξλε θαη ηε
Μηθξά Αζία έιαβαλ κέξνο ζηελ Δθδήισζε θαη δηαβεβαίσζε φηη ζα πξνζεχρεηαη κε
αγάπε γηα φινπο.
Σελ Δθδήισζε πιαηζίσζε Έθζεζε Φσηνγξαθίαο κε ηίηιν «Σο Πανόπαμα ηηρ
΢μύπνηρ» ηνπ αεηκλήζηνπ Κ. Αξβαληηάθε.
Δθ ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο

ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΣΡΙΑΡΥΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΥΙΑΚΗ ΢ΤΝΟΔΟ΢
ΣΗ΢ ΕΚΚΛΗ΢ΙΑ΢ ΚΡΗΣΗ΢
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Με επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε, ηελ Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017, ζηε
Γεκνηηθή Αίζνπζα ΑΝΡΟΓΔΩ, ζην Ζξάθιεην, ε ΢πλνδηθή Δζπεξίδα κε ζέκα
«Αναθεώπηζη ηος Ελληνικού Σςνηάγμαηορ ζε ζσέζη ππορ ηην Οπθόδοξη
Εκκληζία», κεηά απφ νκφθσλε Απφθαζε ηεο Ηεξάο Δπαξρηαθήο ΢πλφδνπ ηεο
Δθθιεζίαο Κξήηεο, παξνπζία ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Μεγαινλήζνπ, σο θαη ηνπ
παξεπηδεκνχληνο ζηελ Κξήηε, ΢εβ. Μεηξνπνιίηνπ ΢κχξλεο θ. Βαξζνινκαίνπ.
΢ηφ πξψην κέξνο ηεο Δθδήισζεο, ηελ νπνία ζπληφληζε ν Παλνζηνι. Αξρηκ.
Πξφδξνκνο Ξελάθεο, Αξρηγξακκαηεχο ηεο Ηεξάο ΢πλφδνπ, απεχζελαλ ραηξεηηζκνχο ν
΢εβ. Αξρηεπίζθνπνο Κξήηεο θ.θ. Δηξελαίνο, Πξφεδξνο ηεο Ηεξάο Δπαξρηαθήο ΢πλφδνπ
ηεο Δθθιεζίαο Κξήηεο, ν εληηκ. θ. Δπξηπίδεο Κνπθηαδάθεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο
Ζξαθιείνπ, εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ηνπ Πεξηθεξεηάξρνπ θ. ΢ηαχξνπ
Αξλανπηάθε, ν ειινγ. Καζεγεηήο θ. Μηραήι Σαξνπδάθεο, εθ κέξνπο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ν Αηδεζηκνι. Πξσηνπξ. Αλδξέαο Καιιηνληδάθεο, εθ κέξνπο
ηνπ Γ.΢. ηεο Δλψζεσο ΢πλδέζκσλ Κιεξηθψλ ηεο Δθθιεζίαο Κξήηεο θαί ν ειινγ. θ.
Ησάλλεο Λίιεο, Πξφεδξνο ηνπ Γ.΢. ηνπ Παγθξεηίνπ ΢πλδέζκνπ Θενιφγσλ, εθ κέξνπο
ησλ Θενιφγσλ ηεο Κξήηεο.
Kεληξηθφο νκηιεηήο ήηαλ ν θ. ΢σηήξηνο Ρίδνο, Πξφεδξνο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο ε.η. θαί Γηεπζπληήο ηνπ Ννκηθνχ Γξαθείνπ ηεο Πξνεδξίαο ηεο
Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο κε γιαθπξφ θαί εκπεξηζηαησκέλν ιφγν αλέπηπμε ηφ ζέκα «Οι
ζσέζειρ ηος Κπάηοςρ και ηηρ Εκκληζίαρ ωρ ανηικείμενο πςθμίζεωρ ηος ΢ςνηάγμαηορ και
ηο ππόβλημα ηηρ αποππςθμίζεώρ ηοςρ».
Ο θ. Ρίδνο ζεκείσζε κε ζαθή ηξφπν φηη ε αιιαγή ηνπ ΢πληαγκαηηθνχ Χάξηνπ
δελ ηεθκεξηψλεηαη ζήκεξα ζηε Χψξα καο, δεδνκέλνπ φηη απαηηείηαη επξχηεξε
ζπλαίλεζε πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ ζήκεξα δελ είλαη νξαηή. Παξάιιεια ε
επηρεηξνχκελε απφ θάπνηνπο θχθινπο αλαζεψξεζε ζα νδεγήζεη ζε κηα αληηθεηκεληθή
ζχγθξνπζε θαη δηραζκφ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο κε ην δίιεκκα ζπλαιιειία ή
ρσξηζκφο Κξάηνπο-Δθθιεζίαο.
Με παξξεζία ν πξ. Πξφεδξνο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο επεζήκαλε φηη
παξαβηάδνληαη ζπζηεκαηηθά βαζηθέο θαη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ΢πληάγκαηνο, θαζψο
θαηαθξνλνχληαη απνθάζεηο Γηθαζηεξίσλ, ιφγσ κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ, παξφηη ην
εζληθφ δίθαην ππεξέρεη ηνπ επξσπατθνχ (θνηλνηηθνχ) δηθαίνπ. Δπνκέλσο, ην πξφβιεκα
δελ είλαη αιιαγή ελφο «θαθνχ» ΢πληάγκαηνο, πνπ θάπνηνη θχθινη ππνδαπιίδνπλ γηα
ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο θαη πνιηηηθήο ηδενιεςίαο, παξαγλσξίδνληαο ηα ηζηνξηθά θαη ηα
αξηζκεηηθά δεδνκέλα, αιιά ε κε ηήξεζε ηνπ ζεκεξηλνχ ΢πληάγκαηνο, εμαηηίαο ηνπ
πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Απηέο απνηεινχλ ην
κεγαιχηεξν ερζξφ κηαο επλνκνχκελεο πνιηηείαο, θαζψο ππνλνκεχνπλ ηε ιεηηνπξγία
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηξαπκαηίδνπλ βάλαπζα ηελ απζεληία ηνπ δηθαίνπ, πνπ
απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ θαη δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο
Κξάηνπο Γηθαίνπ.
Ο νκηιεηήο θαηέιεμε ηελ εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζή ηνπ κε ην ζπκπέξαζκα
φηη κηα ελδερφκελε αλαζεψξεζε ηνπ ΢πληάγκαηνο, πνπ πξνυπνζέηεη πςειή πνιηηηθή
θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε, ζα θαηαζηεί εζληθά επηδήκηα, αθνχ ζα νδεγήζεη
ζπγθξνχζεηο θαη πεξαηηέξσ εμαζζέλεζε ηνπ απφ θαηαβνιήο ηνπ αδχλακνπ Διιεληθνχ
Κξάηνπο.
΢ηε ζπλέρεηα ηνλ ιφγν έιαβε ν ΢εβ. Μεηξνπνιίηεο Αξθαινρσξίνπ, Καζηειιίνπ
θαί Βηάλλνπ θ. Αλδξέαο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ, ν νπνίνο αλέπηπμε ηφ ζέκα
«Εκκληζία Κπήηηρ: Ιζηοπική διαμόπθωζη ηηρ ιδιοπποζωπίαρ Σηρ», αλαθεξφκελνο κε
ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη αλαθνξέο, ζηε δηακφξθσζε ηεο ηδηνπξνζσπίαο ηεο Δθθιεζίαο
Κξήηεο.
Σε δεχηεξε εηζήγεζε ηεο Δζπεξίδνο παξνπζίαζε ν εληηκνι. θ. Γεκήηξηνο
Μειαζηαλάθεο, Γηθεγφξνο, Άξρσλ Πξσηέθδηθνο ηεο Α.η.Χ.Μ.Δ., Ννκηθφο ΢χκβνπινο
ηεο Ηεξάο Δπαξρηαθήο ΢πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο Κξήηεο, κε ζέκα «Ο μύθορ ηηρ
θεζμικήρ ςπεποσήρ ηηρ Εκκληζίαρ ζηην Ελληνική έννομη ηάξη», δηεπθξηλίδνληαο ζεκεία
ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζέζεσο ηεο Δθθιεζίαο, πνχ απνηεινχλ ζήκεξα έλα «κχζν» ζην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο Κνηλσλίαο καο.
Καηαιεθηηθψο θαη κεηά απφ εθηελή επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ
νκηιεηψλ θαη ηνπ αθξναηεξίνπ, ν ΢εβ. Αξρηεπίζθνπνο Κξήηεο θ.θ. Δηξελαίνο,
Πξφεδξνο ηεο Ηεξάο ΢πλφδνπ, έιαβε ηνλ ιφγν θαη ηφληζε επηηαθηηθά ηελ αλάγθε λα
είλαη μεθάζαξεο νη δηαζέζεηο φισλ σο πξνο ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ Δθθιεζίαο θαί
Πνιηηείαο, επηζεκαίλνληαο φηη ε Δθθιεζία Κξήηεο δελ ζα δηαπξαγκαηεπζεί ηελ
Δθθιεζηαζηηθή Σεο Σαπηφηεηα θαη ην ηδηαίηεξν Δθθιεζηαζηηθφ Σεο Καζεζηψο, ην
νπνίν δηαζθαιίδεηαη απφ ην ΢χληαγκα. Μάιηζηα, ζεκείσζε φηη ε Δθθιεζία Κξήηεο
είλαη ξεηψο αληίζεηε πξφο ηελ πξνηεηλφκελε αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηζρχνληνο
΢πληάγκαηνο. Δπηπξνζζέησο, ζεκείσζε φηη ν εηιηθξηλήο δεκφζηνο δηάινγνο δχλαηαη λα
ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα εηιηθξηλψλ ζρέζεσλ Δθθιεζίαο θαη Πνιηηείαο θαη λα
δηαθπιάμεη ηφλ Σφπν θαί ηή Χψξα καο, απφ θάζε κνξθήο αιινηψζεηο θαη εθπηψζεηο.
Δθηφο απφ ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζξαθιείνπ. θ. Δπξ. Κνπθηαδάθε θαη ηνλ
Βνπιεπηή Ζξαθιείνπ, θ. Ν. Ζγνπκελίδε, ζηε ΢πλνδηθή Δζπεξίδα παξέζηεζαλ πνιινί
Κιεξηθνί, Μνλαρνί θαη Μνλαρέο, ν Γηνηθεηήο ηεο ΢.Δ.Α.Π. Σαμίαξρνο Κσλζηαληίλνο
Ληφληνο θαη άιινη εθπξφζσπνη ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ ΢σκάησλ Αζθαιείαο,
ν Γελ. Γηεπζπληήο ηεο Οξζνδφμνπ Αθαδεκίαο Κξήηεο, θ. Κσλ. Ενξκπάο, ν ΢ρνιηθφο
΢χκβνπινο Θενιφγσλ, θ. Γ. ΢ηξηιηγθάο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ ΢πιιφγνπ
Λαζηζίνπ, θ. Νηθφιανο Παπαδάθεο, ε πξ. Βνπιεπηήο θ. Μ. ΢θξαθλάθε, ν
Αληηδήκαξρνο Γαδίνπ θ. Αζ. Κχξθνο, ζεκαηηθνί Aληηπεξηθεξεηάξρεο, εθπξφζσπνη ηνπ
λνκηθνχ θαη ζενινγηθνχ θφζκνπ θαη αξθεηνί άλζξσπνη απφ ην Ζξάθιεην.
Αλάινγεο Δθδειψζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ Ηεξά Δπαξρηαθή ΢χλνδν
ηεο Δθθιεζίαο Κξήηεο θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Κξήηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
αλζξψπσλ ζρεηηθά πξνο ην ζέκα απηφ θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελφο γφληκνπ δηαιφγνπ.

Δθ ηεο Ηεξάο Δπαξρηαθήο ΢πλφδνπ
ηεο Δθθιεζίαο Κξήηεο