You are on page 1of 10

Opi podaci o obrtu:

Naziv obrta: OBI - obrt za poslovno savjetovanje


Vlasnik: vl. Marta Marti
Adresa: Slavonska Avenija bb, 10000 Zagreb
OIB: 22222228888
IBAN: HR55236000031111111
Banka: Zagrebaka banka d.d.
Telefon: 099-222-33-44
Djelatnost: Poslovno savjetovanje

Pojanjenje sadraja pojedinog lista:


Baza faktura - odnosi se na upis svih podataka o fakturama. Fakture se kasnije automatski :-) generiraju u listu 'Faktura' odabirom broj fakture na naranastom polju.
Faktura - obrazac fakture koji se kao takav moe ispisati na obinom papiru i poslati klijentu.
Faktura MEMO - obrazac fakture namijenjen za ispis na memorandum.
Knjiga prometa - obvezna evidencija svih primitaka.
PO-SD - obvezna godinja prijava u koju treba unijeti sumu primitaka te uplaenih poreza i prireza.
naranastom polju.
Kupac naziv

Direktor

Adresa
Broj

1 2 3 4

1-1-1 ABCDE d.o.o. Ana Ani, direktorica Ilica bb


2-1-1 Business Advices d.o.o. Pero Peri, direktor Ulica grada Vukovara bb
3-1-1 Business Advices d.o.o. Pero Peri, direktor Ulica grada Vukovara bb

4-1-1 ABCDE d.o.o. Ana Ani, direktorica Ilica bb


OIB kupca

Nadnevak

Koliina
Usluga
Mjesto

Cijena
5 6 7 8 9 10

10000 Zagreb 12345678900 2/3/2014 Usluge temeljem Ugovora od 21.12.2013.g. 14 500


10000 Zagreb 55555566666 2/5/2014 Usluge temeljem Ugovora od 21.12.2013.g. 1 3500
10000 Zagreb 55555566666 2/5/2014 Usluge temeljem Ugovora od 21.12.2013.g. 10 500

10000 Zagreb 12345678900 2/25/2014 Usluge temeljem Ugovora od 21.12.2013.g. 18 500


Napomena
Iznos text
Rabat %

Iznos

11 12 13
Usluge poslovnog savjetovanja menadmenta - priprema
10 6300 esttisuatristokuna modela za izvjetavanje menadmenta.
3500 tritisuepetstotinakuna Izrada modela financijskog izvjetavanja (50% avans).
5000 pettisuakuna Izvjetavanje menadmenta za razdoblje 02.2014.g.
Usluge poslovnog savjetovanja menadmenta. Priprema
menadmenta za prezentaciju vlasniku (rezultat drutva,
odstupanje od plana, priprema za poslovni plan). Priprema za
Q&A s vlasnikom. Usluga pruena tijekom razdoblja
9000 devettisuakuna 02.2014.g.
Datum naplate

Broj izvoda

2/5/2014 15
2/10/2014 18
2/12/2014 19
OBI - obrt za poslovno savjetovanje
vl. Marta Marti
LOGO OBRTA Slavonska Avenija bb, 10000 Zagreb
OIB: 22222228888
IBAN: HR55236000031111111
Telefon: 099-222-33-44

RAUN OIB kupca: 12345678900

BROJ: 1-1-1 ABCDE d.o.o.


Ana Ani, direktorica
Ilica bb
10000 Zagreb

Nadnevak: 2/3/2014
Vrijeme izrade: 2/3/2014 12:15:08
Dospijeva: 2/3/2014
Stranica: 1
Rb. Trgovaki naziv dobra - usluge JM. Koliina Cijena Rabat % Iznos
1. 0001 Usluge temeljem Ugovora od 21.12.2013.g. Usl 14 500 10 7,000.00

Obrt nije u sustavu PDVa. Iznos: 7,000.00


Rabat: 700.00
Netto: 6,300.00
PDV: 0.00
UKUPNO KN : 6,300.00
Napomena: esttisuatristokuna
Usluge poslovnog savjetovanja menadmenta - priprema modela za izvjetavanje menadmenta.

Operater: TR
Nain plaanja: transakcijski raun M.P. (potpis odgovorne osobe)

OBI - obrt za poslovno savjetovanje vl. Marta Marti Slavonska Avenija bb, 10000 Zagreb OIB: 22222228888 IBAN:
HR55236000031111111 otvoren u banci: Zagrebaka banka d.d. Kontakt telefon: 099-222-33-44
OBI - obrt za poslovno savjetovanje
vl. Marta Marti
Slavonska Avenija bb, 10000 Zagreb
OIB: 22222228888
IBAN: HR55236000031111111
Telefon: 099-222-33-44

RAUN OIB kupca: 12345678900

BROJ: 1-1-1 ABCDE d.o.o.


Ana Ani, direktorica
Ilica bb
10000 Zagreb

Nadnevak: 2/3/2014
Vrijeme izrade: 2/3/2014 10:05:44
Dospijeva: 2/3/2014
Stranica: 1
Rb. Trgovaki naziv dobra - usluge JM. Koliina Cijena Rabat Iznos
1. 0001 Usluge temeljem Ugovora od 21.12.2013.g. Usl 14 500 10 7,000.00

Obrt nije u sustavu PDVa. Iznos: 7,000.00


Rabat: 700.00
Netto: 6,300.00
PDV: 0.00
UKUPNO KN : 6,300.00
Napomena: esttisuatristokuna
Usluge poslovnog savjetovanja menadmenta - priprema modela za izvjetavanje menadmenta.

Operater: bb
Nain plaanja: transakcijski raun M.P. (potpis odgovorne osobe)
KNJIGA PROMETA Obrazac - KPR

I. OPI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU


1. NAZIV DJELATNOSTI: Poslovno savjetovanje
2. IME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIKE DJELATNOSTI: vl. Marta Marti
3. ADRESA PREBIVALITA/UOPBIAJENOG BORAVITA: Slavonska Avenija bb, 10000 Zagreb
4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIKE DJELATNOSTI: 22222228888
II. PODACI O POSLOVNOJ JEDINICI
1. NAZIV: OBI - obrt za poslovno savjetovanje
2. ADRESA: Slavonska Avenija bb, 10000 Zagreb

OPIS ISPRAVA O IZNOS


BROJ ISPRAVE PROMETA NAPLAEN U IZNOS NAPLAEN UKUPNO NAPLAEN
Red. Broj NADNEVAK PRIMICIMA
(broj izvoda) (broj rauna) GOTOVINI I VIRMANSKI IZNOS
EKOVIMA
1 2 3 4 5 6 7(5+6)
1. 2/3/2014 15 1-1-1 0.00 6,300.00 6,300.00
2. 2/5/2014 18 2-1-1 0.00 3,500.00 3,500.00
3. 2/5/2014 19 3-1-1 0.00 5,000.00 5,000.00
4. 0.00 0.00
5. 0.00 0.00
6. 0.00 0.00
7. 0.00 0.00
8. 0.00 0.00
9. 0.00 0.00
10. 0.00 0.00
11. 0.00 0.00
12. 0.00 0.00
13. 0.00 0.00
14. 0.00 0.00
15. 0.00 0.00
UKUPNO - - - - 14,800.00 14,800.00
Obrazac PO-SD

IZVJEE O PAUALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAENOM PAUALNOM POREZU NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA
DOHODAK U 2014. GODINI

I. PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU/NOSITELJU ZAJEDNIKE DJELATNOSTI


IME I PREZIME OIB ADRESA PREBIVALITA/ UOBIAJENOG BORAVITA
vl. Marta Marti 22222228888 Slavonska Avenija bb, 10000 Zagreb

II. PODACI O DJELATNOSTI


1. NAZIV I VRSTA DJELATNOSTI OBI - obrt za poslovno savjetovanje Poslovno savjetovanje
2. BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.

III. PODACI O OSTVARENIM PRIMICIMA I UPLAENOM PAUALNOM POREZU NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK

POREZNO RAZDOBLJE BROJ PRIMICI NAPLAENI U PRIMICI NAPLAENI UKUPNO NAPLAENI UPLAENI POREZ NA DOHODAK I
(KVARTALI) ZAPOSLENIH GOTOVINI VIRMANSKI PRIMICI PRIREZ POREZU NA DOHODAK
1 2 3 4 5 (3+4) 6
1.1.-31.3. - 0 14,800.00 14,800.00
1.4.-30.6. - 0 0.00
1.7.-30.9. - 0 0.00
1.10.-31.12. - 0 0.00
UKUPNO 0 0.00 14,800.00 14,800.00 0.00

M.P.