You are on page 1of 213

Az atlantiszi tarot

A tarot az egyik legősibb játék, melyet ismerünk. Infor­


mációt adhat a s z e m é l y múltjáról, a jelenlegi k ö ­
rülményeiről és a jövőjéről.

A tarot a következőkből áll:

22 „nagy Arkánum" kártyából és


56 „kis Arkánum" kártyából.

Ezek együttese adja a tarotsort.

li kártyajáték legrégebbike a tizenhatodik századból szár­


mazik. Szakemberek még nem ismerik ennek a játéknak az
eredetét. Ismert azonban, hogy a tarot kezdetén adott volt a
kártyák titkos üzenete. Arról beszélnek — és ebből kiindul­
hatunk, hiszen ez igaz —, hogy az egyiptomi, régi memphis-
i templomok falát 22 kép díszítette, melyeket k é s ő b b a nagy
Arkánum mint képeket átvett. De miért csak a templom 22
képét vette át a nagy Arkánum a tarot számára? 'legyünk hát
egy nagy időugrást. A lehető legnagyobbat a Világidőben,
mely a F ö l d b e n é p e s e d é s e óta c s a k l e h e t s é g e s : vissza
Atlantiszra. Itt Atlantiszon megtaláljuk az egyiptomi Memphis-
templomok képeinek, és ezzel a tarotnak az eredetét.

Már az atlantiszi főtemplom is rendelkezett beavatóte-


remmel, melyben a 22 k é p a 22 „papi" beavatási utat szim­
bolizálta. Az akkori apácák illetve papnövendékek, vagyis a

15
papságra jelöltek a Lokansághoz (így nevezték a papnőket)
és a Lokisághoz (így nevezték az akkori papokat) vezető
útjukon megismerkedtek a 22 beavatási úttal, és le kelleti
tenniük a megfelelő beavatási vizsgát. Atlantisz — vagy j o b ­
ban mondva a Karaluanga kontinens, melynek fővárosa volt
Atlantisz — elsüllyedése előtt, ezt a tudást átmentették más
kultúrákba.
P o n t o s a b b magyarázatként szolgálnak a következeik:
Karaluanga jelentése: „Az arany fény birodalma", és ez nem
csak a nap különösen aranyló fényére vezethető vissza. Ere­
dete inkább azon a lenyen alapul, hogy az atlantiszi főtemp­
lom belső szentélyében, a templom középpontjában, maga
az EGY Isten lakolt, ugyanaz az EGY Isten az angyalaival,
akit mi évezredekkel k é s ő b b a zsidóság, és még k é s ő b b a
kereszténység idejében megtalálhatunk. Jelenlétéi arany szí­
nű fény mutatta, mely a belső szentélyből kiindulva az egész
templomot annyira beragyogta, hogy a világítás, vagy fény-
rések szükségtelenek is voltak. Emlékezzünk csak e b b e n az
összefüggésben a Biblia leírására, melyben Isten jelenlétét
mindig egy szokatlan fénnyel jellemzik. Gondoljunk Mózes­
ra és az é g ő csipkebokorra, továbbá az Egyiptomból jövő, a
sivatagon át vándorló zsidók előtti (űzoszlopra.

A Karaluanga kontinensnek meredek partjai voltak, és az


egyetlen, hajóval is megközelíthető terület egy öböl volt. a
földrész délnyugati oldalán, ahol a k o n t i n e n s fővárosa,
Atlantisz létrejött. Nevének a jelentése: „A leghatalmasabb,
a m e l y e n a világ nyugszik". Ennek alapja Isten jelenléte,
melyről az előzőekben szó volt. Atlantisz neve azonban egyi­
dejűleg hangsúlyozta az Isten jelenlétén nyugvó államrend­
szert, az állam 12 papkirályát. Semmi összefüggésben nem

16
volt azonban a mai Atlanti-óceánnal, de utal a görög óriások
mítoszában lévő „Atlaszra", aki a földgolyót hordozza a vál­
lán. Az Atlanti-óceán elnevezés eredeti jelentése: „a leghatal­
masabb tengere", ezt az elnevezést igazolja ennek az óceán­
nak a különösen nagy ereje és vadsága. Az idők során, ami­
kor az idegen országi >k tengerészei kikötöttek Atlantiszé >n, már
csak egyszerűen Atlantiszról beszéltek. A Ka ra lunga név —
mely a legtöbb idegen számára egyébként is kimondhatatlan
volt — feledésbe merült. Bár logikus következtetésnek tűnik,
ha összevetjük az „Atlantisz" és „Atlanti" szavakat, hogy ebből
a kontinens fekvését illetően az Atlanti-óceánra gondolunk,
ám ez mégis téves. De hol terült el akkor mégis Atlantisz?
Minden tudományos és archeológiai kutatástól elrugaszkod­
va vegyünk elő egy világatlaszt, vágjuk ki a kontinenseket, és
rakjuk össze őket újra úgy, hogy illeszkedjenek egymáshoz.
Nem nehéz felismerni, hogy eredetileg ez egy összefüggő föld­
terület kellett hogy legyen, mely valamilyen okból szétrob­
bant. Könnyen megállapítható azonban, hogy egy jókora da­
rab hiányzik oil, ahol a mai Indiai-óceán található. Nem ma­
snii, csakis itt volt Karaluanga, vagyis Atlantisz.

A kontinens egy hatalmas atomrobbanás miatt süllyedt el,


mely a földrészek különválásához, és a Bibliában is megírt
özönvízhez vezetett. Az atomrobbanás adta bolygónknak a
„természetes" radioaktív sugárzását. Einstein relativitáselmé­
lete óta tudjuk, hogy egy ilyen atomrobbanás következté­
ben az atomenergia körbefut földünk körül, és minden kör
után a felére csökken. De ez azt is jelenti, hogy teljesen nem
szűnik meg, és ezért ma is mérhető számunkra, mint „termé­
szetes" sugárzás. Az, hogy még ma is ilyen erős, visszavezethető
az akkori robbanás hatalmas voltára. Hiszen érthető, hogy egy

17
robbanás, amely egy egész kontinenst képes elsüllyeszteni, és
a többit elmozdítani, valószínűleg hatalmas méretű volt.

Atlantisz második korszakában (körülbelül 63.000 évvel


az özönvíz előtt) az úgynevezett technikai korszakban a
fejlődés a tetőfokán állt. Kis kristálymeghajtású g é p e k száll­
tak a föld fölött. Úgy használták őket, mint mi a kis repülő­
gépeinket, de nem volt akkora hangjuk, s égéstermékeikkel
n e m rombolták a környezetet. Az ilyen kis járművektől az
óriás méretű űrhajókikötőkig írásos bizonyítékokat találha­
tunk más kultúrák hagyatékaiban is. Például a pálmalevélre
írt szanszkrit könyvek egy óriási, a föld atmoszférájában tör­
tént űrháborúról tudósítanak, melyben számos űrhajót sugár­
fegyverrel semmisítettek meg. Ezt az eseményt a görög mi­
tológiában, mint a titánok harcát látjuk viszont.
Abban a reményben, hogy újra eljön egy olyan idő, mint
Atlantisz első korszaka — Isten és angyalainak korszaka —,
az akkori főloki, Atlantisz szellemi vezetője kis űrhajókban
papokat és papnőket küldött szerte a világ minden tájára
azzal a feladattal, hogy a papság tudását megmentsék. Ez
úgy történt, hogy a papok és papnők az atlantiszi tudást az
érintett kultúrákkal egyesítették. Az eredményt láthatjuk szin­
te minden kutúra fennmaradt e m l é k e i b e n . Ezek tanúsága
szerint isteni követek, sőt Istenek érkeztek az égből. Gon­
doljunk csak az inkák uralkodóira, akik saját magukat az Iste­
n e k utódainak nevezték. Nevük is ezt jelenti. Inka: a Nap
fia, vagy a Fény fia. Mert a nap az inkáknál a fény szimbólu­
ma is volt. Jézus idejében az esszénusok is ,Jalad"-nak, va­
gyis a „ F é n y g y e r m e k e i n e k " n e v e z t é k magukat. De az
atlantiszi papok is, a Lökik a „Fény fiainak" nevezték önma­
gukat. Egy másik kultúra is, az egyiptomi és az előegyiptomi

18
kultúra fáraó uralkodói is az atlantiszi papság erős befolyása
alá kerültek. A fáraók is Istenként tiszteltették magukat, és
hitük szerint Ra — a Nap Istenének — fiai voltak.
Ebben az összefüggésben érdemes még megemlíteni, hogy
az atlantisziaknak hosszúkás fejük volt. Ez a hosszúkás fej­
forma az akkori e m b e r e k számára kívánatosnak tűnt, mert
amennyire csak lehetett, szerettek volna hasonlítani az Iste­
nekhez, így az egyiptomi fáraók, mint isteni utódok fáraó­
koronát hordtak, mely utánozta a hosszúkás fejformát. A
mayák külön ezért feltaláltak egy fejprést, mely összenyom­
ta a koponyát, és így a fej hosszúkás formát öltött. Mai napig
is az olyan magas rangú személyek, mint a császárok, a kirá­
lyok és pápák ezt a hosszú fejformát viselik a korona által,
vezetői joguk jeleként. Igen, a japán császárt még a mai
időkben is Istenként tisztelik. Úgy mondják, hogy a császár a
napistennő, „Amaterasu" utódja. Ennek a napistennőnek a
n e v é b e n is megtaláljuk „RA"-t, az egyiptomi napistent. Fed­
jük föl ezt a nevet az atlantiszi szellemi ABC szerint. Tehát
megtaláljuk egyszer azt, hogy „AMA", mely azt jelenti: „ÉN
vagyok". Aztán a „TERA", mely azonnal a terra, föld szóra
emlékeztet. És valóban, itt egy összetett jelentésről van szó.
Az egyik jelentés az, hogy „föld", a másik pedig „aktív fény".
Együttesen tehát „aktív fény a Földön". Aztán jön a „SU" szó­
tag. Ez annyit tesz, mint „beteljesedett lélek".Az egész név
körülbelül így hangzik: „Én vagyok az aktív fény a Földön, a
beteljesedett lélekben.". Ez valóban találó leírás egy istennőre,
n e m igaz? Feltűnő azonban, hogy úgy mondják: a Földön. Te­
hát ez egy istennő, aki lejött a mennyből a Földre. Talán egy
utalás japán első istennőjének atlantiszi eredetére?
De ugorjunk vissza egy kicsit Egyiptomba, a piramisok épí­
tésének idejébe. Az e b b ő l a korból származó hieroglifák rend-

19
kívüli képességekkel rendelkező emberekről számolnak be,
akik a Kheopsz piramis építésénél szokatlan módon dolgoz­
tak. De hadd szóljon erről Ahmed-Al-Makrizist müvének, a
„Hitatnak" eredeti szövege:
„írott lapjaik voltak, és ha a követ már kivésték, akkor
rárakták ezeket a lapokat. Meglökték, és így mozgatták őket
száz Sahm-mal előre (1 Sahm = 6 Ellen = kb. 4 m)."

A legújabb tudományos vizsgálatok, melyeket a Kheopsz


piramison végeztek, azt a meglepő tényt mutatják, hogy a
Kheopsz piramis kőtömbjeit kevés kivétellel egy különösen
tartós, stabil betonból öntötték ki. A „Eamina-kő" 6-18 oszlo­
pán felsorolták a betonhoz szükséges alapanyagokat a meg­
találási helyeikkel együtt. A felsorolás szerint a nátront és az
agyagot kiegészítették szilikátokkal és alumíniumtarlalmú ní­
lusi iszappal, melyet arzéntartalmú kőzetekkel és homokkal
kevertek össze. így egy gyorsan száradó cementet készítet­
tek, mely ugyanazokat, a molekuláris tulajdonságokat mutat­
ja, mint a természetes kő. Hadd említsem még meg ehhez
k a p c s o l ó d ó a n azt a felfedezést, melyet Prof. Daviclovits a
Kheopsz piramis kőpróbáinál tett: emberi hajszálnyomokat,
sőt egy 21 cm hosszú hajszálat talált a mintákban. Franciaor­
szágban és az Amerikai Egyesült Államokban betongyárak
bevették ezt a cementet a programjukba, és hamarosan a
Dynamit Nobel Vállalat is követte őket.
A Kheopsz piramis előtt található szobor, a Szfinx bizo­
nyítja, hogy a Keopsz piramis már a Bibliában megírt özön­
víz előtt is létezett. Ez az özönvíz, mely Atlantisz elsüllyedé­
sekor keletkezett (körülbelül 7 0 . 0 0 0 évvel J é z u s születése
előtt), jelentős nyomokat hagyott hátra a Szfinxen. Ezeket a
nyomokat régebben a homokot hordó, erős sivatagi szélnek

20
tulajdonították. Csak a legújabb tudományos kutatások tudták
bebizonyítani ezeknek a nyomoknak az eredetét, az erős sod­
rású víz nyomait. A Keopsz piramis, mint az atlantiszi tudás
„páncélszekrénye" átélte az évezredeket, titka kiderült, hasz­
nálták, és továbbadták az egyiptomi papságon keresztül. így
az atlantiszi papság 22 beavatási útja az egyiptomi Memphis-
lemplomban évezredek múltán is megtalálható.
Mely zseninek lehetett az ötlete ezeket a képeket, és az
ehhez kapcsolódó tudást egy játékba rejteni, máig sem tud­
juk. De ez valóban zseniális tréfa volt, mert azt eredményez­
te, hogy az emberek játékszenvedélyén és kíváncsiságán át
a 22 beavatás atlantiszi tudása a mai napig is megmaradt.

A jelentés

A beavatások jelenlése csak akkor érthető, ha tudjuk, hogy


az atlantiszi papság rendelkezett egy „szellemnyelvi" ABC-
vel, melynek energiájával különböző angyalokat hívhatott
le, koncentrálhatott egy célra, illetve egy cél elérését irá­
nyíthatta, lizeknek az energiáknak a használatát lépésenként,
a beavatáson keresztül sajátíthatták el. Az egyes beavatások
sora az atlantiszi templomtér mintájából indul ki. V:/. ugyanaz
a minta, amelyből a kabbalisztikus életfa ered. Következik
tehát a „beavatás fája".

21
A „beavatás fája"

22
A kártyák jelentése

23
25
Az Isteni

Atlantiszi betűje: A
Atlantiszi számértéke 1
Héber betűje: Aleph
Héber számértéke: 1

Isten felölel mindent. Ő a mindenható és az egyetemes.


Tartalmazza a jót és a gonoszat, és így semleges. Mindennek
Isten az eredete, és akarata mérvadó az egész Univerzum­
ban.

A megfelelő tarotkártya meditativ szimbóluma, mint min­


den kártya szimbóluma egy kör. A kör az isteni szimbólum.
Kezdet és vég nélküli, mint Isten maga. E b b e n a körben ta­
lálható egy szimbólum, mely hasonlít egy négyágú csillag­
hoz, melynek ágai föl és le, jobbra és balra mutatnak. Min­
den sugárban van egy elhatároló vonal. Ez a csillag szimboli­
zálja az „Amint fent, úgy lent, amint kint, úgy bent" kozmi­
kus törvényét. Ez a tökéletes egyensúly, az isteni harmónia
szimbóluma. A csillag ugyanakkor — sugaraival, melyek az
elhatároló vonalon túlra mennek — Isten végtelen voltát is
szimbolizálja.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


az Istennel és az Univerzummal való egység megtalálását,
az Istentől való eredetének felfedezését, azt a célt, hogy Is­
ten része legyen.

26
Ha ez a kártya megjelenik, felhívásról van szó. Tudatosab­
bá kell válni, vállalva hogy az ember, mint Isten egy része
rendelkezik a teremtés képességével. Ez felszólítás a cselek­
vésre, felszólítás a saját szituáció aktív megváltoztatására, az
eredetre való visszaemlékezéssel, de mindenképpen az isteni
akarat alárendeltségének figyelembe vételével:
„Ne az én, h a n e m a Te akaratod legyen meg, Uram".

(Még többet a jelentéséről „a szellem" kártyájánál.)

Jelentése: Isten, isteni eredetű, isteni akarat

Mondanivalója: megváltoztatható szituáció

27
A szeretet

Atlantiszi betűje: B
Atlantiszi számértéke: 2
Héber betűje: Beth
H é b e r számértéke: 2

A szeretet mindent átfogó. Kezdve a virágok iránti szere­


tettől át az állatok iránti szereteten, a partnerkapcsolati sze­
reteten, az embertársi szereteten, a Mindent átfogó isteni sze­
retetig mindent magában hordoz. A szeretet semmit és sen­
kit n e m zár ki, hanem mindent és mindenkit összefog. Már
Pál apostol is így ír első korinthoszi levelében(13. rész 2,8):
„... és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdítha­
tok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.... A sze­
retet soha el n e m múlik."
A valódi szeretet ad, és n e m elvesz. Isteni terv alapján
születik és harmóniához vezet. Isteni feladat, amely megéri,
hogy érleljék. De a szeretet tartalmazza a lehetőséget is, hogy
részt vegyünk az isteni teremtés folyamatában és magunk is
teremtők legyünk, például egy gyermek nemzése által.

A megfelelő tarotkártyán a szimbólum hasonlít egy virág


nyitott szirmaihoz, melyek párban sorakoznak egymás mel­
lett. Kifejezése ez annak, hogy a szeretetnek mindig leg­
alább két pólusúnak kell lennie, tehát b e n n e van a szerető
illetve akit, vagy amit szeretnek. Ugyanakkor a nyitott virág­
szirmok a kezdet érzését, a szeretetből kiinduló gyengéd­
ség és finomság érzését is sugallják, melyeket a nyitott virág

30
közvetít. Egy virág átnyújtása, gondoljunk csak a vörös rózsá­
ra, mindig és minden időben a szeretet jele volt. De az igaz
szeretet határok nélküli. Ezzel kizárja az „én szeretem ezt az
embert, de a másikat nem" hozzáállást.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


hogy az Egész iránti szeretetet, vagyis a Mindent átfogó sze­
retet, mint feladatot elfogadja.

Ha ez a kártya megjelenik, felhívást jelent, hogy a saját,


vagy mások irántunk való szeretetét megfigyeljük. Valóban
önzetlen? Lehetséges-e, mint feladatot magunkra vállalni,
hogy érlelődjünk, készen arra, hogy az isteni tervet véghez
vihess ük?

Jelentése: szeretet, isteni terv, teremtés, feladat­


teremtő feladat is

Mondanivalója: kritikus ellenőrzés

31
33
Az elválás

Atlantiszi betűje: c
Atlantiszi számértéke: -
Héber betűje: Samech
Héber számértéke: 60

Az elválás számunkra általában valami fájdalmas dolgot


jelent — az „elengedés" fájdalmas folyamatát. A búcsú, a
halál fogalmával azonosítjuk, és az ezzel kapcsolatos disz­
harmonikus érzelmi állapottal. Ezért az elválás számunkra
valami negatív dolgot jelent. A szülők ezt a fájdalmat néha
gyermekeik fenyítésére használják, olyan módon, hogy ők
maguk idézik elő az elválást.
Például: Egy gyermeket, aki nem kellőképpen engedel­
mes, büntetésként egy másik helyiségbe zárnak. Hogy az
elválás fájdalmát még tovább erősítsék, ez a helyiség gyak­
ran egy sötét pince. így a kirekesztettség érzéséhez a féle­
lem, az elhagyatottság, az elszakítás érzése is csatlakozik. A
Biblia ezt a kínzó állapotot, mint büntetést, a paradicsomban
elkövetett vétekért való kiűzetésként ábrázolja. A bűntett az
Istentől való elválás büntetését, és az ezzel kapcsolatos, „va­
lódi otthon" utáni vágyódás fájdalommal telített lelkiállapotát
vonja maga után.

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma az elválás


fájdalmát szimbolizálja a négy mozgó sarlóval, melyek olya­
nok, akár egy vágógép négy forgó kése. De e b b e n a szim­
bólumban két egymást keresztező kígyót is láthatunk, és em-

34
lékezhetünk az e b b ő l eredő Istentől való elszakadásra. De a
kígyó a nőiség és az ehhez kapcsolódó termékenység jelképe
is. A kígyó szó héber számértéke 358, és nem véletlen, hogy
ugyanez a számértéke a messiás szónak is. így e n n e k a szim­
bólumnak a két kígyójában a csábítás pólusát találjuk, de a
keresztben, mely a kígyók kereszteződéséből jött létre, ugyan­
akkor az ellenpólust, a megbocsátást is, vagyis a kiegyenlítő­
dést, a jóvátételt.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


hogy törekedjen minden, számára elrendelt elválás fájdal­
mában megtalálni az utat az Istennel való újraegyesüléshez.

Ha ez a kártya megjelenik, felszólít, hogy ellenőrizzük


életutunkat és életcélunkat.

Jelentése: elválás, büntetés, elválás Istentől

Mondanivalója: az elválás fájdalmát feladatként


elfogadni

35
37
Az adottság

Atlantiszi betűje: D
Atlantiszi számértéke: 4
Héber betűje: JOD
Héber számértéke: 10

Egy adottság mindig ajándékot jelent, és persze felelősséget


is. Mégpedig azt a felelősséget, hogy az adottságot jól és meg­
felelő mértékkel használjuk fel. Egy különös adottságot birto­
kolni azt is jelenti, hogy szeretettel támogatunk, segítünk va­
lakit, valamit, vagy foglalkozunk valakivel, valamivel.

Nézzünk erre egy példát a német történelemből: Prof.


Sauerbruch egy különleges adottságokkal megáldott orvos
volt a maga idejében, és bizonyára ma is az lenne. A pontos
diagnózis felállításának különleges képessége számos páci­
ense életét mentette meg. De ez az adottság haszontalan lett
volna, ha az ehhez kapcsolódó, támogatásra, segítésre való
felszólítást — vagyis jelen esetben.az adottságát a páciensek
kezelésénél — nem használta volna fel. Sőt az ő e s e t é b e n
ez a támogatás különösen nagy mértékben megmutatkozott
a páciensei iránt érzett hatalmas szeretetében és jószívűség­
é b e n . Közismert, hogy számos esetben, ha szegény páci­
ensről volt szó, a kezelést ingyenesen is elvégezte.

Tehát egy adottságot kapni illetve birtokolni, mindig össze­


függ az odaadásra való felszólítással is. Minden adottságnak,
melyet felfedezünk magunkban, és fejleszteni tudunk ez az

38
alapja. Már a megtermékenyüléskor megvan, és születésünk­
kor kapjuk meg útravalóként. így tehát minden adottság össze­
függ születésünkkel. Még pontosabban, minden adottság,
amikor felfedezzük önmagunkban, újból megszületik.

A megfelelő tarotkártya meditativ szimbóluma négy tálka­


formájú alakzatból áll. Oltalmazó völgyre, bölcsőre vagy ke-
helyre hasonlítanak, melyekből egy adottság folyik hozzánk.
Gondolhatunk az anyaméhre is, melyből megszületünk. Négy­
szer ismétlődik a szimbólum, a „fent, mint lent" és a „bent,
mint kint" gondolatát jelképezve.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


hogy embertársai támogatásával saját képességeit felfedez­
ze, fejlessze, és odaadással használja fel. Felismeréseit hagyja
nyugodtan érlelődni, és adottságainak adjon időt, hogy ki­
csírázzanak és nőjenek a „szellem termőföldjén".
— A kicsi ez, mely építőköve a nagynak.

Ma ez a kártya megjelenik, egy meglévő adottság fejlesz­


tését vagy felhasználását kéri, vagy valakihez illetve vala­
mihez való odaadásunkra szólít fel. De mutatja azt is, hogy
saját magunk is szeretetre, támogatásra, segítségre, odaadás­
ra vágyunk, vagy egy másik személy ugyanezt várja el tőlünk.
A kérdésfeltevéstől függően megmutatja egy gyermek, egy
szituáció, vagy egy adottság várható születését. Ila „a fény"
kártyával együtt lép működésbe, akkor legtöbbször egy gyer­
mek, vagy egy ötlet születéséről van szó.

39
Jelentése: Adottság, odaadás, támogatás, születés

Mondanivalója: saját képességeinket fejleszteni és


felhasználni

40
41
Az én

Atlantiszi betűje: E
Atlantiszi számértéke: -
Héber betűje: TAW
Héber számértéke: 400

Az „én" a kérdező személyére vonatkozik. Ez az egyes


kártyák egymáshoz való kapcsolódásának az összekötő ré­
sze. Az „én" létünk középpontja. Ezt a középpontot néha
olyan fontosnak találjuk, hogy azt hisszük, hogy az. egész
világ csak körülöttünk forog, és csak miattunk létezik. így
l e s z az „én"-ből „ego". Az az „ego", m e l y a spirituális
fejlődésünkben állandóan utunkat állja. Az „én" mentes ettől
az ö n z ő gondolkodástól és tudatában van isteni létének. Ő
n e m ismeri az „ego" kemény elhatárolódását felebarátainktól,
h a n e m mindent átfogóan néz, mindent „hozzátartozónak"
tekint.

A megfelelő tarotkártya meditativ szimbóluma négy egy­


mással kapcsolódó hurokból áll, melyek mint a „Mindent át­
fogó" szimbólumai állnak. Ezek egyidejűleg egy isteni kört
k é p e z n e k , m e l y b e n a „fent" és a „lent", a „bent" és a „kint"
egymásba ölelkeznek.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


az „Én" mindent átfogó voltának megértését.

42
Ha ez a kártya megjelenik, felszólít: felfogni és megvalósí­
tani a „Minden ami létezik" egységét.

Jelentése: a kérdező

Mondanivalója: felszólítás, hogy emlékezzünk valódi


énünkre

43
A kinyilatkozás

Atlantiszi betűje: F
Atlantiszi számértéke: -
Héber betűje: MEM
Héber számértéke: 40

A k i n y i l a t k o z á s ( „ O f f e n b a r u n g " ) s z ó f e l b o n t h a t ó az
„offen" (nyitva) és a „barung" szavakra. A barung szó a
gebáren (szülni) szóból ered. Ha egy gyermek születik, ah­
hoz a méhszájnak ki kell nyílnia. A születés a kinyílás nélkül
lehetetlen. A szülés végén a gyermeket egy fénysugár vár­
ja, így tehát a kinyilatkozás azt jelenti, hogy valami megnyí­
lik ahhoz, hogy valami új keletkezhessen, vagy hogy meg
kell nyitnunk magunkat, hogy valamit befogadhassunk. Mint
ahogyan a gyermeket a születésnél az első fénysugár várja,
úgy vár minket is egy kinyilatkozás után a megvilágosodás.
Feltéve természetesen, ha nyitottak vagyunk befogadására.
Ez a megvilágosodás Isten végtelenségéből adódik, és így
megfelel egy beavatásnak. A jövőre való nyilatkozatot jós­
lásnak nevezzük.

A megfelelő tarotkártya szimbóluma négy fiókból, vagy


lapátból áll és a „kiöntés" vagy „felemelés" l e h e t ő s é g é t
szimbolizálja. Ez a közlés, az elözönlés és a felfogás szimbó­
luma.

így szimbolizálja ez a kártya az ember felszentelésének


útját, azt, hogy legyünk nyitottak a megvilágosodás, a jövten-

46
dőlés felé, hogy felfogjuk a spirituális beavatást.

Ha ez a kártya megjelenik, akkor egy jövendölés előre­


jelzéséről van szó, de a kérdésfeltevéstől függően a nyitott­
ságra való felszólítás is lehet.

jelentése: kinyilatkozás, jövendölés,


megvilágosodás, beavatás

mondanivalója: a nyíltságra való felszólítás.

47
A szellem

Atlantiszi betűje: G
Atlantiszi számértéke: 3
Héber betűjele: SCHIN
Héber számértéke: 300

Minden lét éltető eleme a szellem. Ez az eredeti energia,


melyből minden létrejött és létrejön. Ez a „valóságos teremt­
mény" az ember magja, és csak ez ad életünknek értelmet.
Minden teremtő tettet átjár a „szellem". Ha megteremtünk
valamit, szükségünk van rá, hogy teremtményünknek életet
adjunk. Isten Szentháromságában ez a harmadik alkotóelem.
Magyarországon ugyan Szentlelket mondunk, de ez a kifeje­
zés alapvetően n e m helyes. A lélek Isten „magja" az ember­
ben. Ebből logikusan következik, hogy Istennek nincsen lel­
ke, hanem Ő maga a Lélek, és a mi lelkünk pedig ennek a
része. Tehát a Szentlélek erő, mely Tőle származik. Szelle­
münket, tudatunkat segítheti, hogy tovább fejlődjön. Ez az
erő azonos Isten női erejével. A továbbiakban a Szentlélek
kifejezést fogjuk használni.

A megfelelő tarotkártya meditativ szimbóluma négy hu­


rokból áll, melyek hirtelen megtörnek, és önmagukba mu­
tatnak vissza. Ezáltal szimbolizálja a tudást, azt, hogy az e m ­
ber önmagában hordozza ezt a szellemet. Ugyanakkor szim­
bolizálja a felhívást is, hogy közelebb kerüljünk ehhez a szel­
lemhez úgy, hogy önmagunkba nézünk.

50
így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,
hogy meditáció által a valódi énjéhez, szelleméhez, és ezáltal
létének értelméhez közeledjen.

Ha ez a kártya megjelenik, egy felszólítást takar: válaszol­


junk meg egy kérdést, találjuk meg önmagunkban egy prob­
léma megoldását. De ez egyidejűleg a tett, az akció kártyája
is. Ez azt jelenti, hogy a megtalált értelmet aktívan használjuk,
s nemzzünk, teremtsünk valamit. Ez a meghatározások, a sza­
badság, a határtalanság kártyája is.

Jelentése: szellem, érzék, lény, tett, nemzés,


beavatás (felszentelés), tartalom

Mondanivalója: tettre való felszólítás az átgondolás


után

51
A lélegzet

Atlantiszi betűjele : H
Atlantiszi számértéke: -
Héber betűjele: DALETH
Héber számértéke: 4

A lélegzés földi létünk éltető része. Légzés nélkül nincs


élet. „És Isten az élet leheletét lehelte orrába" — mondja a
Biblia teremtéstörténete. Ezt az isteni leheletet, mint éltető
elemünket, mint létünk életet adó anyagát fejezi ki ez a kár­
tya.

A megfelelő tarotkártya meditativ szimbóluma két egy­


másba helyezett keresztből áll. A kereszt, mint isteni szim­
bólum nem csak a kereszténység megalakulása j é z u s kereszt­
refeszítése óta létezik, hanem már sokkal régebbi kultúrák­
b a n is megtalálhatjuk. Atlantiszon is az isteniség szimbóluma
volt mint összekötő elem a fent és lent, a bent és kint, az isteni
és anyagi világ között. Egy kisebb kereszt, melynek határai
egy nagyobb keresztben találhatóak, a nagyobb keresztet pe­
dig az isteni kör határolja b e . Az ember, a „kis Isten" szimbó­
luma beágyazva az egy „nagy" Isten hatalmába.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


azt, hogy Isten lehelete által tudatában legyen isteni voltá­
nak, isteni eredetének.

54
Ha ez a kártya megjelenik, felszólít, hogy bízzunk isteni
eredetünkben. „Nézzétek az ég madarait! Ők n e m vetnek, nem
aratnak, és az égi Atya mégis táplálja őket" — mondta Jézus,
és ezzel felszólított az Istenbe vetett abszolút hitre. Ugyanezt a
felszólítást rejti ez a kártya is.

Jelentése: lélegzet, Isten lehelete, élet, hit

Mondanivalója: felszólítás az Istenben való hitre

55
A kezdet

Atlantiszi betűjele I
Atlantiszi számjele 10
Héber betűjele: SAJIN
Héber számjele: 7

A kezdet az eredet az akcióban. Ez azt jelenti, hogy az


eredet önmaga még passzív. Csak ha elkezdek valamit ten­
ni, akkor lesz a passzivitásból aktivitás. „Kezdetben volt a
szellem (a szó)" — mondja a Biblia a teremtések könyvé­
ben, és ezzel azt fejezi ki, hogy mindennek a kezdete először
a szellemi energetikai területen létezik, és csak az aktivitás
által — a kezdet által — lesz a szellemi energiából anyag. Az
e m b e r i s é g k e l e t k e z é s é n e k krónikája azzal a m o n d a t t a l
kezdődik, hogy „Kezdetben volt a tűz...." Tehát egyformá­
nak vesszük a tüzet és a kezdetet. Csak a tűz, a belőle kisu­
gárzó fénykör és m e l e g e által vált lehetségessé, hogy az
e m b e r kiemelkedjen az állatvilágból. Szimbolikus jelzése ez
a fény az isteni fénynek, az ember lelkének. Az emberiség
kezdetét a Biblia Ádám és Éva — Isten kozmikus fia és lánya
— történetével írja le.

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma egy négy­


zet, melynek négy oldala egy-egy vonallal kötődik az isteni
körhöz. A négyzet, mint emberi szimbólum, mint építőkő,
mint alapkő. Alapkő egy anyagi világ építéséhez, de min­
denképp az anyagban az emberi tökéletesség megvalósítá­
sának céljával. így tehát a négyzet minden oldala egy vonal-

58
lal kötődik a „lent"-hez, a „fent"-hez, a „bent"-hez és a „kint"-
hez, és így lesz ez a középpont.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


a tökéletesség által középponttá lenni, kozmikus fiú, illetve
kozmikus leány lenni, egy fény a sötétségben, egy fény az
aktivitásban „a teremtés első napja ma van" alapelvvel.

Ha ez a kártya megjelenik arra szólít fel, hogy merjünk


valami újba belekezdeni, vagy éppen valami újnak a kezde­
tét jövendöli meg.

Jelentése: kezdet, tűz, fény, kozmikus fiú / leány,


középpont

Mondanivalója: hagyni, hogy a fény világítson,


de rombolás is

59
Az út

Atlantiszi Betűjele:J
Atlantiszi számértéke: 10
Héber betűjele: KAF
Héber számértéke: 20

Minden útnak van kezdete és vége. Hogy kiválasszunk


egy utat, ahhoz feltétlen szükséges a cél ismerete. Éppen
úgy szükséges a kezdet, vagyis saját kiindulási pontunk is­
merete, hogy meghatározhassuk e b b ő l a pontból a célhoz
vezető utat. Egy ember, aki nem tudja, hogy hol van és hová
szeretne jutni, olyan, mint egy kitaszított szomjazó a sivatag­
ban. Az sem tudja, hogy hol van, merre van a cél, csak a
hajtóerőt érzi, e b b e n az esetben a víz utáni vágyat, és az
ezzel kapcsolatos felüdülést, mely hajtja előre. Ilyen hajtóerő,
mint motiváció minden emberben megtalálható, mindenki
keresi élete célját és az ehhez vezető utat. Az út a cél, mert
aki az utat megtalálta, már majdhogynem célhoz is ért. Az út,
melyet az ember szellemével keres, tehát a szellem útjának
célja a következő kérdések megválaszolásában rejlik:

Ki vagyok én?
Honnan jövök?
Hová megyek?

A megfelelő tarotkártya meditativ szimbóluma négy vo­


nalból áll, melyek — mint hurkok — önmagukat kereszte­
zik, hogy hirtelen a kör ü r e s s é g é b e n végződjenek. Ez az

62
egyén szimbóluma, aki célját keresi, lent és fent, bent és kint,
s n e m veszi észre, hogy találkozik önmagával. Elmegy saját
maga mellett, s hirtelen a végtelenségbe kerül. Itt, a végtelen­
ségben találja meg kényszerű módon célját.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


figyelmen kívül hagyva saját személyét. A Semmibe, a vég­
telenbe való előrehaladást jelenti, hogy ott megtaláljuk célun­
kat azzal a megállapítással, hogy a cél az eredet, tehát Isten.

Ha ez a kártya megjelenik, felszólít arra, hogy keressünk


egy utat és induljunk el rajta.

Jelentése: út, a szellem útja, merészség,


a cél megtalálása

Mondanivalója: felszólítás az út megtételére,


a haladásra

63
Az erő

Atlantiszi betűjele : K
Atlantiszi számértéke: 20
Héber betűjele: CHETH
Héber számértéke: 8

Az erő semleges energia. Csak az erő akarat általi aktiválá­


sa határozza meg, hogy az erőt pozitív vagy negatív módon
használják. így válhat ebből az erőből erősség vagy gyenge­
ség. Vegyük tipikus példaként az elektromos energiát. Hasz­
nálhatjuk kávéfőzéshez, mikor is a vízből és kávéból számunk­
ra egy frissítő, erősítő italt készítünk. De árammal villamos­
széket is üzemeltethetünk, mint az erő és hatalom eszközét
egy b ű n ö z ő esetében, a társadalom hatalmát az egyén felett.
E b b e n az esetben azonban az erő gyengeséggé változik, mö­
götte a hatalomnélküliség beismerése áll, a hatalom nélküli
esetlenségé. Egy társadalom, mely egy gyilkosságot ellengyil­
kossággal büntet beismeri, hogy nincs abban a helyzetben,
h o g y o l y a n morális a l a p o t h o z z o n létre, mely az ilyen
bűntetteket kizárná. Az erő magában hordozza a szükséges
alázatosság követelményét is, az erő helyes felhasználását. Csak
az kapja meg a hatalom valódi erejét, aki a helyes, szükséges
alázattal rendelkezik.

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma erőteljes


vonalakból áll, hasonlóan a villámokhoz, melyek itt nem csak
a mennyből — az Isteni körből — indulnak ki, hanem vissza
is térnek oda. így tehát ez a szimbólum kifejezi, hogy a-való-

66
di e r ő csak Istentől indulhat ki, és hozzá is tér mindig vissza.
Úgy, mint ahogyan az e m b e r ereje, a lelke Istentől ered, és
hozzá tér vissza.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját:


az alázatosság által megtalálni az erőnket és az erősségünket.

Ha ez a kártya megjelenik, felszólít az alázatosságra, va­


gyis a belső erőre, hogy megoldhassunk problémás szituáció­
kat. Egy japán közmondás szerint: „Egy ág, mely a viharban
nem hajlik meg, eltörik." Ez azt jelenti: csak az erő és az erős­
ség önmagukban is megtörhetik, megbuktathatják az embert.
De párosítva az erőt az alázatossággal, ez az erő olyan erős­
séggé lesz, mely segít, hogy ellenálljunk az ellenünk fordu­
lóknak.

Jelentése: erő, erősség, alázatosság, hajlékonyság

Mondanivalója: felszólítás az engedékenységre,


a kitérésre erőnk tudatában

67
Az angyalok

Atlantiszi betűjele : L
Atlantiszi számértéke 30
Héber betűjele: HE
Héber számértéke: 5

Az angyalok fények, ami azt jelenti, hogy Isten önnálló


tudattal rendelkező erői. Ők isteni fények. Hogy érthetőbbé
tegyük létük módját képzeljük el a következőt: A Nap —
Isten, és a Nap meleget és világosságot adó fénysugarai az
angyalok, akik megérintenek bennünket, mégis eredetük­
kel szorosan kapcsolatban vannak és maradnak. Ezek a su­
garak az angyalok. Az angyalok tehát Isten kivitelező erői,
mint az őrangyalunk is, akinek feladata, hogy vezessen min­
ket. A Biblia, Mózes második könyvében (23,20) a követke­
z ő k é p p e n ír erről: „íme, én angyalt küldök előtted, hogy
megőrizzen az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöl­
tem."

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma mint „a


kezdet" kártyánál, a közepén egy négyszögből áll. „Az an­
gyal" kártyájánál a sugarak n e m középről indulnak, hanem a
négyzet csúcsairól. így keretet képeznek, ahol a négyzet,
mint középpont a sugarak találkozásánál alakul ki. Ez azt je­
lenti, hogy az angyalok számunkra támaszt és keretet adhat­
nak feladatukkal, ha mi elfogadjuk őket.

70
így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,
az angyalok vezetésében való hitet. Ehhez azonban elenged­
hetetlen, hogy őket — vagyis valós létüket — először is elfo­
gadjuk. Az angyalokat egyszer s mindenkorra törölnünk kell a
mesék világából, és meg kell adnunk nekik azt a helyet a mi
valós világunkban, amely megilleti őket. Szükséges továbbá,
hogy újra utat adjunk a kapcsolat, helyesebben a velük való
m e g f e l e l ő k o m m u n i k á c i ó s z á m á r a úgy, mint a h o g y a n
Atlantiszon és k é s ő b b az esszénusoknál is jelen volt.

Ha ez a kártya megjelenik, felszólít, hogy engedjünk vagy


hozzunk fényt magunkba, illetve egy dologba. De ez felszó­
lítás lehet arra is, hogy vezetésünket az angyalokra és saját
intuíciónkra bízzuk.

Jelentése: angyal, isteni fény, intuíció,


megvilágosodás

Mondanivalója: Az intuíciókra és vezetésre való


hagyatkozás.

71
A mérték

Atlantiszi betűjele : M
Atlantiszi számértéke: 40
Héber betűjele: ZADE
H é b e r számértéke: 90

„Megmérettetett és könnyűnek találtatott...". Ki ne ismerné


ezt a kijelentést? A mérték egy behatárolás, de egy érték b e c s ­
lése is. A középkorban, a boszorkányüldözések idején adott
volt egy mérték, mellyel megállapították, hogy egy nő boszor­
kány-e. Megkötözték és lesúlyozva vízbe dobták. Ha fönnma­
radt, bűnös volt, ha megfulladt, ártatlan. Jaj nekünk, e m b e ­
reknek, ha Isten ilyen mértékkel mér majd minket! Egy mér­
ték csak annyira jó, amennyire a használata. A mi emberi ér­
tékviszonyaink a szó szoros értelmében n e m érnek semmit.
Kultúrától, neveléstől, fajtól, országtól és kontinenstől függő­
en döbbenetes módon változnak ezek az értékviszonyok. így
például egy tolvajra nálunk minimális büntetést — pénzbün­
tetést — mérnek, vagy rövidebb szabadságvesztésre ítélik, az
arab országokban ellenben levágják a kezét.

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma egy k e ­


resztből áll, m e l y n e k v é g e i minden e s e t b e n két h e g y b e n
végződnek. Ez a dualitás, a polaritás szimbóluma. Minden­
n e k megvan az ellenpólusa. A „helyes" mérték használatá­
nak kettőssége azon alapul, hogy önmagunk is egy „helyes
mérték" legyünk.

74
így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,
hogy képesek legyünk minden dolog helyes mértékének az
isteni igazságosságot meglátni és felhasználni.

Ha ez a kártya megjelenik, felszólít, hogy egy döntés al­


kalmával ne elégedjünk meg a felületes megfigyeléssel,
h a n e m legyünk mélyrehatóak. Fedezzük fel, figyeljük meg
és értékeljük az „okot".

Jelentése: a mérték, mennyei igazságosság,


megfigyelés, az igazságos ítélet

Mondanivalója: Az igazságosságra való felszólítás

75
A lélek

Atlantiszi betűjele : N
Atlantiszi számértéke: -
Héber betűjele: Resch
Héber számértéke: 200

A lélek az ember „magja". Amikor Isten az e m b e r n e k —


Ádámnak — leheletet adott, egyben egy darabot is adott ön­
magából, és így keltette őt életre. Az élet azonban e b b e n az
értelemben tudatot jelent, és a lehelet az ami akkor is és ma
is — - a lelket jelenti. Az emberiség történelme során viták
adódtak a lélek létezése körül. Kísérleteket végeztek. Hal­
dokló embereket mértek meg röviddel haláluk előtt és után.
Pontosan 200 gramm különbséget tudtak megállapítani. Ez
alapján tehát a lélek 200 gramm súlyú, mivel a halál után
elhagyja a halott testét. K ü l ö n b ö z ő kísérleteket végeztek,
h o g y láthatóvá tegyék a lelket: fényképezték, megmérték
méreteit és súlyát. Amikor feltalálták a röntgenkészüléket,
óriási volt a feszültség. Felfedezhetik talán a testben lakozó
lelket? Nos, minden eddigi kísérlet eredménytelen maradt.
Egy o k o s embert egyszer a lelke felől kérdeztek, és ő így
válaszolt: „Élek, tehát van lelkem!"

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma egy négy­


ágú csillag, melyet négy sugár tart, így lebeg az isteni kör­
ben. De a sugarak nem e b b ő l indulnak ki, hanem úgy tűn­
nek, mintha rotációs mozgást végeznének. Ebben a meditá­
ciós képben a lelket, mint csillagot látjuk. A csillag fényt' su-

78
gároz, és mint ahogyan ma már tudjuk, ez a fény számunkra
akkor is látható, ha a csillag maga már halott. A lelkünk is
állandóan fénylik, még halálunk után is. Ez az állandóság a
végtelenségig megmarad. Fényét a z o n b a n fogva tartja az
anyagi test. A csillag kapcsolatban áll az isteni körrel. Lel­
künk is össze van kötve Istennel.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


hogy felfedezze lelkét és teret adjon számára, valamint meg­
értse otthona, Isten utáni vágyakozását. Ezáltal megtanuljuk
kik vagyunk, honnan jövünk és hová akarunk eljutni, hová
megyünk.

Ha ez a kártya megjelenik, egy lelkiállapotot jelent, lelki


problémát, vagy lelki okot.

Jejentése: lélek, fény, állandóság, folyamat,


végtelenség, szabadság

Mondanivalója: lelkiállapot/ konfliktushelyzet

79
A gyermek

Atlantiszi betűjele : O
Atlantiszi számértéke: 100
Héber betűjele: TETH
Héber számértéke: 9

A gyermek a jövő szimbóluma. Van egy mondás, mely sze­


rint a férfi csak akkor férfi, ha épített házat, ültetett fát, és
nemzett gyermeket. A gyermekben a szülők önmagukat sze­
retnék megvalósítani. így kiindulhatunk abból is, hogy Isten
is egy ilyen önmegvalósításra törekedett általunk. Amint
Á d á m m e g t e r e m t é s é n é l mondotta: „Alkossunk e m b e r t a
képmásunkra, hozzánk hasonlóvá...". Mi, mint Isten gyerme­
kei, olyan világ reményei vagyunk, mely n e m érdemel meg
minket. Nem azért, mintha túl jók, túl isteniek lennénk e vi­
lág számára, hanem mert naponta csalódást okozunk Isten
reményeiben azzal, hogy minden nap súlyos károkat o k o ­
zunk a földön. A gyermek azonban hasonlítható egy majd­
n e m üres edényhez is, mely megtölthető tudással, bölcses­
séggel, szeretettel, kedvességgel, pozitív és negatív érzé­
sekkel is. A gyermek a teremtés és az érlelődés szimbólu­
ma, és némely szülő számára egyidejűleg a türelem mér­
földköve is.

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma az isteni


kör, melyben négy kisebb kör helyezkedik el. Ez az osztódó
sejt szimbóluma. Egy n a g y o b b egészből kialakul négy ki­
s e b b egység. Ez a meditativ szimbólumalak megmutatja az

82
ember leválását isteni eredetéről — a gyermeket, aki az apa
kis „másolata".

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


hogy tudatosuljon b e n n e gyermekkora, hogy ismét egy üres
edény legyen, mely újból megtölthető Isten adományával.
„Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a
kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa" (Máté ev.
19,14.). így fejezte ki Jézus ezt a beavatási utat.

Ha ez a kártya megjelenik, felszólítást jelent: azokat a tulaj­


donságokat újból fölvenni, melyek egy gyermekhez szüksé­
gesek: türelem, finomság, de az elengedhetetlen konzekven­
cia is.

Jelentése: gyermek, befogadónak lenni, öröm,


türelem, érlelődés, finomság,
konzekvencia

Mondanivalója: valakit, vagy valamit elfogadni,


valami örömöt hoz

83
A kiterjedés

Atlantiszi betűjele : P
Atlantiszi számértéke: -
Héber betűjele: LAMED
Héber számértéke: 30

„Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok


meg a földet. Uralkodjatok ... a földön mozgó minden élőlé­
nyen!" (Mózes 1,28.) így hangzik Isten útmutatása az e m b e ­
rek számára a Biblia szerint. Az ember felvállalta ezt a felada­
tot, és elszaporodott a földön. Csak nem jól értette azt, hogy
„Uralkodjatok". Uralkodni, hatalmat gyakorolni ugyanis nem
szolgaságot és rombolást jelent. Hatalmat gyakorolni, össze­
függésben a kiterjedéssel a megismerés, a megértés tanulá­
sát jelenti. így a kiterjedés kéz a kézben kell, hogy járjon a
megértéssel, értelemmel. A megértés nélküli terjeszkedés
káoszhoz és romboláshoz vezet.

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma két egy­


mást keresztező vonalból áll, melynek négy végén kis fél­
körök találhatóak. Ez a szimbólum erősen emlékeztet egy
vízemelő kerékre, mint amilyet például évezredek óta Egyip­
tomban használnak, hogy az élet energiáját, a vizet kimerjék
a Nílusból, és a környező földeket öntözzék vele, hogy ki­
hajtson, nőjön, teremjen a vetés.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


hogy a megértés által növelje látókörét, és gyarapíthassa lél-

86
két. „És lásd, kiöntöm lelkemet..." — mondja Isten, és ennek
a léleknek a fogadásáról szól. Az ember számára ez kihívás,
az isteni lét után való törekvés. Ámde párosítva a szükséges
megértéssel, hogy ezt a törekvést, ne úgy mint Ikarosz, „zu­
hanással" kelljen megfizetnie.

Ha ez a kártya megjelenik, felszólít, hogy tanuljunk meg


valamit megérteni, de ugyanakkor képesek legyünk a meg­
értés érdekében a kockázatot is vállalni.

Jelentése: Kiterjedés, kinyílás, törekvés,


megértés, kockázat

Mondanivalója: értelemmel kockáztatni

87
A harmónia

Atlantiszi betűjele : R
Atlantiszi számértéke: 200
Héber betűjele: WAW
Héber számértéke: 6

A harmónia összekötő kapocs Isten és ember között. A har­


mónia és az egyesülés elválaszthatatlanul összetartoznak. A
harmónia szükséges ahhoz, hogy az ember újból visszatérhes­
sen az Atyához, ahonnan származik. Összefogja a szeretetet és
a megértést, az erőt és bölcsességet. Ahol harmónia uralko­
dik, az ember aláveti magát az isteni vezetésnek, így egy föntről
irányított mozgás alakul ki. Ez egy olyan újra és újra visszatérő
mozgás ritmusa, amely engedi, hogy harmónia áradjon be­
lénk. Gondoljunk a tenger hullámaira, melyek egyenletesen,
állandóan egyforma ritmusban mossák a partot.

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma egy négy­


ágú csillagból áll, melynek sugarai aktivitásban terjednek ki,
tehát mozgást jelképeznek. Ezek a sugarak azonban meg­
hosszabbodnak „a kiteljesedés" kártyából már ismert merí-
tőcsészékkel. Ez a szimbólum így arra utal, hogy a harmónia
e g y egyenletesen irányított mozgást jelenít meg, m e l y n e k
célja, hogy lelkünket időn, téren és karmánkon át az Isten­
nel való egyesülés felé közelítse.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


hogy a harmónián és karmáján keresztül előbbre kerüljön, hogy

90
mindennek a végén megszabadulhasson a karma láncaitól, és
ezáltal elérhesse a tökéletességet.

Ha ez a kártya megjelenik, egy harmonikus szituáció vagy


kapcsolat közeledtét, varasát jelzi. De lehet a harmónia, vagy
egy kapcsolat kialakítására való felszólítás is.

Jelentése: harmónia, irányított mozgás,


kapcsolat, megértés, illeszkedés,
a szerelem — megértés — erő —
bölcsesség e g y s é g e

Mondanivalója: szerencsés kapcsolat

91
Az anyag

Atlantiszi betűjele : S
Atlantiszi számértéke: 300
Héber betűjele: AJIN
H é b e r számértéke: 70

Az anyag n e m más, mint sűrített szellemi energia. E b b e n


a látszólagosan reális világban mozgunk a Paradicsomból való
kiűzetésünk óta. A Sátán által elcsábítva Éva olyan lépést tett,
mely az anyagi világba vezetett. A Tudás fájáról megevett
alma szimbolizálja ezt a lépést a szellemi energiából a durva
anyagú világba. A Tudás fájáról származó alma szimbolizálja
a szaporodást. Ha egy almát félbe vágunk, mindkét felében
megtaláljuk a női nemi szerv szimbólumát, melyek a szapo­
rodást szolgálják.

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma négy kí­


gyóból áll, melyek végei találkoznak és egy négyzetet ké­
peznek. A kígyók által létrehozott négyzet szimbolizálja az
anyagot, és emellett a Sátán, a csábítás jele is.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatási útját, azt,


hogy a szellem legyőzi az anyagot, és ezáltal meg kell tanul­
nunk, hogy az anyag a szellem alárendeltje, és általa kelet­
kezik.

Ha ez a kártya megjelenik, anyagi gyarapodást jelez.

94
Jelentése: anyag, tömeg, idő, tér,
egyedüllét, elördögiesedés,
hamisság

Mondanivalója: anyagi nyereség vagy figyelmeztetés

95
A beteljesedés

Atlantiszi betűjele : T
Atlantiszi számértéke: 400
Héber betűjele: NUN
Héber számértéke: 50

A beteljesedés életünk célja az újjászületések körforgásá­


ban. Újjászületni, élni, tanulni, meghalni ezek egy körforgás
részei, melyek minden alkalommal közelebb visznek a betel-
jesedéshez. Minden beteljesedés a tökéletesség része, melyet
el kell érnünk, hogy visszajuthassunk tökéletes eredetünkhöz.
A tökéletesség azonban az egyetemes, mindent átölelő har­
móniát jelenti. így egy önmagába visszatérő spirálon visszaté­
rünk isteniségünk egyre ritkább magasságába. De a beteljese­
dés előtt még a tett meghatározó, melyet azonban a múlt dol­
gai befolyásolnak.

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma egy négy­


zetből áll, mely négy kisebb négyzetre tagolódik. Itt az em­
ber és az anyag szimbolikus megjelenítéséről van szó. A négy
négyzet a tettet jelöli (négy = c s e l e k v é s ) , és a lélek négy
részére utal, mely két duális lélekből és két ikerlélekből áll,
ezek alkotnak együtt egy lelki egységet. Ezeknek a „lélek-
részeknek" az egésszé való újraegyesülése a beteljesedés.
Négy szabálytalan kör jelöli szimbolikusan e z e k n e k a lelki
részeknek a befejezetlen beteljesedését.

98
így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,
a tetteken át a beteljesedés felé való közeledést.

Ha ez a kártya megjelenik, felszólít valaminek a befeje­


zésére, vagy egy várható befejezésre utal. De utalhat arra is,
hogy egy bizonyos probléma, szituáció vagy viselkedési m ó d
oka a múltban gyökerezik.

Jelentése: beteljesedés, elvégzett mű,


a tett mint beteljesedés, múlt,
megújulás, bevégzés

Mondanivalója: közeli megújulás, valami lezárása

99
Az ego

Atlantiszi betűjele : U
Atlantiszi számértéke: 100
Héber betűjele: PEH
Héber számértéke: 80

„ Volt egyszer egy ember, akinek sikerült egy jótündért


megszabadítania egy kellemetlen helyzetből. Ajándékként a
jótündér azzal a képességgel áldotta meg, hogy megsokszo­
rozhatja önmagát ahányszor csak akarja. így kedve szerint te­
hette, amit akart, miközben másolatai elvégezték a szükséges
munkákat. Egy napon a halálról gondolkodott. Azt mondta
magában, hogy a halál feladata az ugyan, hogy egy bizonyos
napon, egy bizonyos órában elvigye, de ha megsokszorozó­
dik, a halál befejezetlen dolgot végezne, hiszen n e m tudná,
hogy valójában melyik is az az ember, akit el kell vinnie.
Amikor elérkezett a halál órája, emberünk ki is használta ezt a
lehetőséget, és megsokszorozta magát. Tanácstalanul állt a halál
a sok egyforma ember előtt nem tudva, melyiküket viheti is
el. Dolgavégezetlenül tért hát haza a mennybe és kihallgatást
kért Istentől, melyet rögtön meg is kapott. A kihallgatás után
visszatért a földre. Mindez a másodpercek töredékéig tartott
csupán. Midőn ismét ott állt az egyforma emberek előtt, hoz­
zájuk fordulva így szólt: „Ez n e m segít rajtad, mert elkövettél
egy hibát". Erre a sorból megszólalt az egyik: „Én? Ezt te sem
hiszed el!" Ezt az embert megfogta a halál, és magával vitte."

102
Az egonak ez a nagyképűsége — mely történetünk e m b e ­
rét végül elárulta — az, amely minket fejlődésünkben állan­
dóan gátol. így „az én" és „az ego" kártya egyidejűleg egysé­
get és ellenpólust is képez. Az e g o elválasztja az ént isteni
voltától. Ez egy akadály, melyet le kell küzdenünk. Ez arro­
ganciánk eredete. Ez az egységből való visszahúzódás, belé­
pés az „egyedüllétbe".

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma egy ho­


morú, befelé ívelő oldalú négyszögből áll. Ez jelképezi az
e m b e r akadályoztatását, akinek anyagi jelképe a négyszög.
„Az én" kártyával ellentétben az isteni körhöz négy dupla vo­
nallal, az én polaritásának jelével kapcsolódik. Ez a négy dupla
vonal azonban újból csak egy kereszt, az isteniség szimbólu­
ma, melyben a szabálytalan négyszög a középpontot alkotja.

így szimbolizálja ez a kártya ez ember beavatásának útját,


az e g o miatt Istentől való elkülönültség legyőzését, és így az
e g o é n n é való átalakítását.

Ha ez a kártya megjelenik, előre jelez, vagy jelöl egy aka­


dályt, akadályoztatást, vagy gátlást.

Jelentése: Ego, az én elválasztva Istentől

Mondanivalója: akadályoztatás

103
Az akarat

Atlantiszi betűjele : W
Atlantiszi számértéke-. -
Héber betűjele: KOF
Héber számértéke: 100

Az emberi akarat szükséges feltétele a tapasztalatok b e l s ő


é n ü n k b e való integrációjának. Ez az akarat szadságában tes-
tesítődik meg, mellyel a tanulási folyamatokat elfogadhatjuk
vagy elutasíthatjuk. Ezzel az elfogadással, illetve elutasítással
alakítjuk karmánkat.

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma a kereszt


isteni szimbólumából áll, melynek középpontjában egy négy­
szög található, de csúcsaival a kereszt irányába mutat. A négy­
zet — mint az ember szimbóluma — azért áll a csúcsán, hogy
így jelképezze az akaratszabadságot az ezzel összekapcsolt
lehetőséggel, hogy egy másik irányt választhassunk. Ezzel
„szemléletét" (oldalait) az Istentől e r e d ő energiától, a k e ­
reszt végeitől elfordítja.

így szimbolizálja ez a kártya az e m b e r beavatásának útját,


hogy a szabad akarat alapján szerzett tapasztalatot arra hasz­
nálja, hogy kitáruljon az isteni e r ő előtt, és b e l e e g y e z é s é t
adja az isteni vezetéshez.

Ha ez a kártya megjelenik, előre jelez egy akarati döntést.

106
Jelentése: akarat, beleegyezés,
akaratszabadság

Mondanivalója: döntést kell hozni, vagy


a döntés már meg is született

107
A tökéletesség

Atlantiszi betűjele : nincs betűje, a pont a jele


Atlantiszi számértéke: -
Héber betűjele: GIMMEL
Héber számértéke: 3

Ennél a kártyánál a tökéletesség alatt az elért tökéletessé­


get értjük. Ez az Atya és a Fiú egyesülése önmagunk közép­
pontjában. Ez a legmagasabb cél megvalósítása, egy hegy
csúcsának elérése, a legmagasabb tudat lépcsőfoka, és ezzel
minden karmának a vége. Ez az a cél, mely körül az újjászüle­
tés kereke forog. Ez az ember újraegyesülése isteni eredeté­
vel.

A megfelelő tarot kártya meditativ szimbóluma egy üres­


nek tűnő isteni kör, mely kezdet és vég nélküli. Ez a pont
szimbóluma, melynek középpontjában a fény uralkodik. A
pont tartalmaz minden geometrikus dimenziót, oldalról néz­
ve például egy vonal.

így szimbolizálja ez a kártya az ember beavatásának útját,


mellyel ezt a befejezett tökéletességet érheti el.

Ha ez a kártya megjelenik, jelzi, hogy az éppen elérhetőt


elértük; megtettük, amit lehetett.

110
Jelentése: az elért tökéletesség, a középpont,
a legmagasabb tudat, a csúcs,
a legmagasabb cél, a befejezés

Mondanivalója: valami befejeződik vagy befejeződött

111
Az atlantiszi Életfa
A beavatási utakat az atlantiszi Életfába jelölték b e . Ebből
adódik az egyes beavatások súlya. Következzen tehát az Élet­
fa az egyes beavatási utakkal, és a megfelelő helyen a Király-
angyalokkal.

112
Az atlantiszi Életfa

113
Kirakási módok és értelmezésük
Mivel az atlantiszi tarot kártyák — szimbólumaikkal — a pap­
ság beavatását szolgálták, így a kirakások különös módját kell
használnunk, hogy megfeleljenek spirituális jelentéseiknek.

115
A holografikus pólus-kirakás

Ennél a módszernél egy háromdimenziós kirakásról van


szó, mely figyelembe veszi a három szint pólusát.

Alapvetően minden kirakási módra vonatkozik, hogy a


kártyákat elfogulatlanul, de a szükséges komolysággal kever­
jük meg. Az mindegy, hogy ez bal kézzel vagy j o b b kézzel
történik, de úgy kell keverni, hogy közben a szimbólumok
ne legyenek láthatóak. Semmiféle „mutatványra" nincs szük­
ség, mint némely ezoterikus körökben látható, mint például
gyertyák, beszédek, imák, talizmánok, vagy tömjén használa­
ta.
Ön összekeverte a kártyákat, rakja ki tehát a következő
módon:

Vegye el a csomagból az első kártyát, melynek csak a hát­


oldalát látja. Fordítsa meg, hogy láthassa a szimbólumot, és
rakja le balra föl. Vegye el a következő kártyát, és rakja le az
előző kártya j o b b oldalára. Ezen a módon rakjon ki hét kár­
tyát balról jobbra egy sorban. Ezután rakja ki a második, majd
végül a harmadik sort. Egyetlen kártya maradt, amelyet a felső
sor k ö z é p s ő kártyája fölé kell tenni. Miután elkészült, az aláb­
bi képet mutatja:

1. szint = szellemi/spirituális-szint

2. szint = pszichikai/érzelmi-szint

3. szint = anyagi/testi-szint

118
Ennek a szintbeosztásnak nagy kifejezőereje van, és a leg­
apróbb részletig pontosan differenciált összefüggésben van a
póluskártyákkal. De menjünk lépésről lépésre.

A 22. helyiértékű kártya

Ez a kártya megmutatja, hogy az adott pillanatban a kérde­


ző teljes szituációja milyen aspektusok alatt áll. Ezeknek az
aspektusoknak a figyelembevételével kell a többi kártyát is
megnézni. Az aspektusok útja a racionális oldalon a 3. helyi­
értékű kártyához vezet a szellemi/spirituális-szinten, a 9.
helyiértékű kártyához mint a fizikai/érzelmi-szint másodla­
gos középpontjához, hogy aztán az anyagi/testi-szinten, a 15.
helyiértéken végül a racionális körben megtalálja az ellenpó­
lusát.

Az érzelmi oldalon az aspektusok előjelei az 5. helyiértékű


kártyán a szellemi/spirituális-szinten át a 13. helyiértékű kár­
tyához mint a pszichikai/érzelmi-szint másodlagos középpont-

119
j á h o z vezetnek, h o g y aztán az anyagi/testi-szinten, a 2 1 .
helyiértékű kártyában megtalálják ellentétüket. így a 15.,21.
és 2 2 . helyen lévő kártyák egy háromszöget alkotnak.

A háromszög azonban a Szentháromság jelképe is. Ebben


a Szentháromságban a 22. helyiértékű kártya az Atyai aspek­
tusok alatt, a 2 1 . helyiértékű kártya a Fiúi aspektusok alatt, és
a 15. helyiértékű kártya a Szentlélek-aspektusai alatt áll. Ha
ezt a háromszöget az Atya-háromszögnek nevezzük, úgy alatta
és b e n n e találjuk — a 4., 16. és 20. helyiértékű kártyák által
körülhatárolva — a Fiú-háromszöget.

120
A Fiú-háromszög alatt illetve b e n n e található a Szentlélek-
háromszög a 1 1 . , 17., 19. helyiértékű kártyák felállásában.

11

17 19

Összességében egy olyan helyhozzárendelés adódik, mely


segít minket, hogy az ott található kártyák aspektusait a
megfelelő isteni aspektusok alapján figyelhessük meg. Adjuk
össze az Atya, a Fiú és a Szentlélek által elfoglalt helyek szá­
mait, és képezzük e b b ő l a legkisebb számjegyek összegét,
így az isteni számot, az E G Y e t kapjuk.

J o b b a n megvilágítva:

Az Atya-aspektus = adományozó és tanító aspektus

A Fiú-aspektus = fogadó és tanuló, de szenvedő


aspektus is

A Szentlélek-aspektus = megvilágosító aspektusok

121
A séma alapján a 22. helyiértékű kártya kapcsolatban áll a
16. és 19. helyiértékű Atya - helyen álló kártyákkal, és kiegé­
szül ezek előjeleivel is.

A fenti sémában a 18. helyiértékű kártya a földet, illetve az


anyagot jeleníti meg. Ez a legnagyobb háromszög Fiú-aspek­
tusa és Lélek-aspektusa között, középen helyezkedik el.

122
E b b e n az isteni Szentháromság háromszögében a mi je­
lenlegi szituációnk legerősebb földaspektusait láthatjuk. A 1 6 . ,
17. továbbá a 19. és 20. helyen lévő kártyák kiegészítik a há­
romszög anyagi/testi-szintjét.

|22¡

így ezek összességében mutatják a racionális, illetve érzel-


mi oldal duális aspektusait a Fiú- illetve Lélek-aspektusok
között, és a középpontot, a legerősebb földaspektust, a 18.
helyiértékű kártyát. A duális aspektusok e b b e n az összefüg­
g é s b e n az anyagi/testi-szint fény és árnyoldalát mutatják,
melyeket mi úgy a racionális, mint az emocionális oldalról is
magunkban hordozunk.

123
Képzeljünk el magunknak egy kártyát, amely n e m szere­
pel a játékban, és tegyük a 22. helyiértékű kártya ellenpólu­
saként a 18. helyiértékű kártya alá — ez az elképzelt kártya
jelenít meg minket összességünkben. Nevezzük el az É n / E g o
- kártyának. Ezek után kiegészíthetjük isteni háromszögün­
ket a földi háromszöggel, és így adódik az ellenpólusokat tar­
talmazó hexagramm:

A 22. helyiértékű kártya

az É n / E g o direkt ellenpólusa, az anyagi/testi-szint 15. és


2 1 . helyiértékű kártyáinak indirekt ellenpólusa

Az Én/Ego hely (fiktív) kártyája

direkt ellenpólusa a 22. helyiértékű kártyának, a szellemi/


spirituális-szint 1. és 7. helyiértékű kártyáinak indirekt ellen­
pólusa

124
Az 1. helyiértékű kártya

a 7. helyiértékű kártya direkt ellenpólusa, az anyagi/testi­


szinten a 2 1 . helyiértékű kártya indirekt ellenpólusa

A 7. helyiértékű kártya

az 1. helyiértékű kártya direkt ellenpólusa, indirekt ellen­


pólusa az anyagi/testi - szinten a 15. helyiértékű kártyának

A 15. helyiértékű kártya

direkt ellenpólusa a 2 1 . helyiértékű kártyának, indirekt el­


lenpólusa a szellemi/spirituális-szint 7. helyiértékű kártyájá­
nak

A 21. helyiértékű kártya

direkt ellenpólusa a 15. helyiértékű kártyának, indirekt el­


lenpólusa a szellemi/spirituális-szint 1. helyiértékű kártyájá­
nak

A 11. helyiértékű kártya

Ez n e m csak középpontja az adott kártyaképnek, hanem


elsőrangú középpontja is a kérdező személy jelenlegi szituá­
ciójának. Megmutatja, hogy mi körül is forog jelen pillanat-

125
ban minden. Az a hely, amelyen ez a kártya elhelyezkedik, az
isteni szellem helye Clásd a 22. helyiértékű kártyát). Mint kö­
zéppont, nincs ellenpólusa, de kapcsolatban áll az isteni Lé­
lek (Szentlélek) másik két helyével, a 15. és 20. helyiértékű
kártyával. Ezekkel együtt mutatja a kérdező személy pillanat­
nyi helyzetének isteni lelki-aspektusát.

A 4. helyiértékű kártya

Ez a kártya megmutatja, milyen „uralom" alatt található a


kérdező személy a k ö z é p s ő aspektusaival. Itt egy önkéntes
alárendeltségről van szó. Ugyanakkor a 4. helyiértékű kártya
a szellemi/spirituális-szint középpontja is, és így megmutatja
középső aspektusunkat, középpontunkat ezen a területen. Ezt
az aspektust az isteni Fiú aspektusa alatt kell figyelni, mert a
4. helyiértékű kártya ezen a helyen van (lásd a 22. helyiértékű
kártyát). Ez a Fiú többi helyével kapcsolatban áll, és kiegé­
szül aspektusaival. Ezeket a helyeket a 17. és 2 1 . kártyák fog­
lalják el.

A 18. helyiértékű kártya

Ez a 4. helyiértékű kártya ellenpólusa. Mint ahogyan a 4. a


szellemi/spirituális-szinten a középpontot jelöli, úgy mutatja
nekünk ez az anyagi/testi-szinten a középső aspektusokat.
Ahogyan a l l . helyiértékű kártya önszántából alárendeli ma­
gát a 4. helyiértékű kártyának, úgy sorolja be magát a 18.
helyiértékű kártya a 1 1 . alá. Ezek az alárendeltségek csupán
szubjektívak, és n e m kell a valóságban megnyilvánulniuk."Az

126
isteni sémában (lásd a 22. helyiértékű kártyát) a föld illetve az
anyag helyét veszi fel. Ugyanakkor ennek a kártyának a leg­
nagyobb a realitásvonzata.

Utalás:

A 4., 1 1 . és 18. helyiértékű kártyák kirakásunk középpont­


jai, vagy választóvonalai. Az 1.,2.,3.,8.,9.,10.,15.,16. és 17.
helyiértékű kártyák — tehát előttünk a bal oldalon -— a há­
rom szint racionális aspektusaira mutatnak, miközben az 5.,
6., 7., 12., 13., 14., 19., 20. és 2 1 . helyiértékű kártyák a három
szint érzelmi aspektusaira utalnak.

A 3. helyiértékű kártya

Ez a szellemi/spirituális-szint középpontja; a 4. helyiértékű


kártya valós oldalán áll. Tehát úgymond támogatja a szellemi/
spirituális-szint középpontját az ésszerű aspektusaival. Direkt
ellenpólusa a szellemi/spirituális-szint érzelmi oldalán az 5.
helyiértékű kártya, és a szellemi/spirituális-szint racionális
oldalán az 1. helyiértékű kártya. Indirekt ellenpólusát az anya­
gi/testi-szinten a racionális oldalon a 15. helyiértékű, az ér­
zelmi oldalon pedig a 19. helyiértékű kártyában találjuk. Mind­
két kártya isteni aspektusok helyén van. A 15. helyiértékű
kártya a Lélek, a 19. helyiértékű kártya pedig az Atya helyén.
Ha a 3- helyiértékű kártya helyét összekötjük az indirekt ellen­
pólusokkal, újra egy háromszöget kapunk. Ha a 3. helyiértékű
kártya helyét még ezek után direkt módon összekötjük a di­
rekt ellenpólusai helyeivel, akkor is egy háromszöget kapunk,

127
melynek felső csücskén egy mérleg karjai láthatóak. Ebből
adódik, hogy a 3- helyiértékű kártya az igazságosság helyén
fekszik. Ez alatt természetesen az isteni igazságosság értendő.
Ennek az isteni igazságosságnak az aspektusait a mérleg kar­
jainak a végén is megtaláljuk, a direkt ellenpólusok helyén,
az 1. és az 5. helyiértéken. Az isteni igazságosság újabb helye
a 7. helyiértékű kártya. De ez csak az 5. helyiértékű kártyánál
adódik, az ellenpólusaival.

Az 5. helyiértékű kártya

Ez a kártya a szellemi/spirituális szinten a 3. helyiértékű


kártya ellenpólusa. Ez támogatja érzelmi befolyásával ennek
a szintnek a középső aspektusát. Az érzelmi területen direkt
ellenpólusát a 7. helyiértékű kártya adja. Indirekt ellenpólu­
sait az anyagi/testi-szinten a 17. helyen levő kártyában talál­
juk annak isteni Fiú-aspektusával, és a 2 1 . helyen egy további
isteni Fiú-aspektusban. Kössük össze — mint ahogyan már a
3. helyiértékű kártya esetében megtettük — az 5. helyet a di­
rekt illetve indirekt ellenpólusaival, és ismét az isteni mérleg
képét kapjuk, melyben az 5., a 3- és 7. helyiértékek az isteni
igazságosságot jelenítik meg.

A 10. helyiértékű kártya

A 10. helyiértékű kártya aspektusit tekintve értelemszerű­


en megfelel a 3. helyiértékű kártyának. Ez támogatja értelmi
oldalról a pszichikai/érzelmi-szint elsőrendű középpontját a
11. helyen.

128
A 1 2 . helyiértékű kártya

Ez a 10. hely ellenpólusa. Támogatja az elsődleges közép­


pontot, 11. helyiértékű kártyát az érzelmi oldaláról. A pszi­
chikai/érzelmi-szinten ugyanazt a helyet foglalja el, mint az
5. hely a szellemi/spirituális-szinten.

A 17. helyiértékű kártya

A 18. hely kártyáját támogatja az értelmi oldalról az anya­


gi/testi-szinten, tehát ugyanazt a pozíciót foglalja el, mint a 3.
és 10. helyiértékű kártyák. Az isteni vázlatban az isteni Fiú­
aspektus helyét foglalja el, mint a kártyák a 4. és 2 1 . helyen,
így áll kapcsolatban velük.

A 19- helyiértékű kártya

Ez az ellenpólusa a 17. helyiértékű kártyának, és támogat­


ja a 18. helyiértékű kártyát az anyagi/testi-szint érzelmi olda­
láról. Az isteni vázlatban az Atya-aspektus helyét foglalja el,
mint a 22. és 16. helyiértékű kártyák, és így kapcsolatban áll
velük.

A 3. 5. 17. és 1 9 . helyiértékű kártyák

az elsődleges középpont, a l l . helyiértékű kártya diago-


nális (átlós) pólusai. Közlik velünk, hogy a szellemi/spirituá­
lis-szinten és az anyagi/testi szinten mi szól a középpont mel-

129
lett vagy ellene a kártyák mondanivalója szerint. Ennél a pont­
nál ügyelni kell az isteni séma szerint a 17. és 19- helyiértékű
kártyákra (lásd a 22. helyen lévő kártyát).

A 9- helyiértékű kártya

Ez a másodlagos középpontja az egész racionális oldal­


nak. Leírja azokat az aspektusokat, amelyek szinte mindent
meghatároznak az értelmi oldalon. Ez az a kártya is, mely as­
pektusaival a többi kártya számára az értelmi oldalon az össze­
tartást adja. Átlós ellenpólusai az 1., 3-, 15. és 17. helyen lévő
kártyák, melyek a szellemi/spirituális-szint és az anyagi/testi­
szint pro és kontráját adó másodlagos középpontjára, a 9.
helyiértékű kártyára mutatnak.

A 13. helyiértékű kártya

Ez a 9. hely ellenpólusa, az érzelmi oldal másodlagos kö­


zéppontja. Ennek diagonális ellenpólusai az 5., 7., 19. és 2 1 .
helyen lévő kártyák, melyek a másik két szint pozitív és nega­
tív aspektusait mutatják fel. A 13. helyiértékű kártya megmu­
tatja, hogy mi mozgatja jelen lelki állapotunkat. Kifejezi pszi­
chikai élményvilágunk félelmeit, kívánságait, akadályait és
gátlásait.

130
Az 1. helyiértékű kártya

Ezt kártyát rakjuk ki először, s ezért azokat az aspektuso­


kat mutatja meg, amelyek jelenlegi helyzetünkéit felelősek,
illetve jelen szituációnk kezdetének alapját mutatják meg. El­
lenpólusa, a 3. helyiértékű kártya által az isteni igazságosság
egyik helyét tölti be. Direkt ellenpólusa a racionális területen
a 3- helyiértékű kártyában, az érzelmi területen a 7. helyiértékű
kártyában van. Indirekt ellenpólusát az anyagi/testi szint ra­
cionális oldalán a 17. helyen lévő kártyában találjuk meg.

A 7. helyiértékű kártya

Ez a kártya aspektusaival a szellemi/spirituális-szint lezá­


rója, és így megmutatja lelki-spirituális álláspontunkat, me­
lyet az akkor uralkodó szituációban képesek vagyunk befo­
gadni. Ezzel megmutatja azt is, hogy jelen pillanatban e kö­
rülmény miatt hol határolódunk el, illetve hol akadályoz va­
lami bennünket a szellemi-spirituális területen.

A 2. helyiértékű kártya

Ez a kártya aspektusaival összeköti vagy elválasztja, mon­


danivalója szerint az 1. és 3- helyen lévő kártyákat. Direkt el­
lenpólusa a 6. helyiértékű kártya a szellemi/spirituális-szint
érzelmi oldalán. Indirekt ellenpólusa az anyag kártyájában a
18. helyen található. Ez a középpontja a szellemi/spirituális -
szint racionális oldalának.

131
A 6. helyiértékű kártya

Ugyanaz a feladata, mint direkt ellenpólusának, a 2. helyi­


értékű kártyának. Aspektusaival össszeköti vagy szétválasztja
az 5. és 7. helyen lévő kártyákat. A 2. helyiértékű kártyával
együtt a 18. helyiértékű kártya az indirekt ellenpólusa. Ez a
középpontja a szellemi/spirituális szint érzelmi oldalának.

A 8. helyiértékű kártya

Ennek a kártyának aspektusai támogatják a racionális ol­


dal másodlagos középpontját. Direkt ellenpólusa az érzelmi
oldalon a 14. helyiértékű kártya. Nincsen indirekt ellenpólu­
sa, de felmutatja a racionális — tehát megfogható — aspektu­
sokat, melyekkel a pszichikai/érzelmi-szint kezdődik. így vi­
lágosan utal lelkünk gátlásaira, melyek felelősek jelenlegi kö­
rülményeinkért, vagy korai gyermekkorunk és fiatalkorunk
aspektusaira, melyek negatív módon gátolnak, vagy pozitív
módon segítenek, ugyanis n e m mindenkit értek negatív ha­
tások e b b e n az időben.

A 14. helyiértékű kártya

Direkt ellenpólusa a 8. helyiértékű kártya. Aspektusaival a


13- helyen lévő kártyát — az érzelmi oldal másodlagos kö­
zéppontját — támogatja. Ennek a kártyának sincs indirekt el­
lenpólusa. Ez a pszichikai/érzelmi-szint végpontja, és ehhez
rendelhető állapotunkat mutatja meg. Aspektusai számunkra
csak érezhetőek, de racionálisan n e m magyarázhatőak.

132
A 15- helyiértékű kártya

Aspektusaival támogatja a 16. helyiértékű kártyát. Ez az


anyagi/testi-szint kezdete. Direkt ellenpólusa a 21. helyiértékű
kártya. Indirekt ellenpólusa a 3- hely kártyája. Az isteni sémá­
ban a 15. hely az isteni szellem helye, amely közvetlen kap­
csolatban áll az érzelmi oldal 20. helyével, valamint a primer
középponttal, a 11. hellyel, melyek éppúgy az isteni szellem
helyei.

A 16. helyiértékű kártya

Az isteni sémában ez egy isteni Atya-aspektus helye. így a


19- és 22. számú helyekkel közvetlen kapcsolatban áll. Direkt
ellenpólusa a 20. hely kártyája. Indirekt ellenpólusa a 4. he­
lyen lévő kártya. Aspektusaival összeköti a 15. és 17. helyi­
értékű kártyákat. Középpontja az anyagi/testi-szint racionális
oldalának, és így e szint racionális oldalának a legerősebb
aspektusait hordozza magában.

A 20. helyiértékű kártya

Ez a/, anyagi/testi szint érzelmi oldalának középpontja. As­


pektusaival összeköti vagy elválasztja a 19- és 21. hely kártyá­
it. Direkt ellenpólusa a racionális oldal 16. helyiértékű kártyá­
ja, mely a 4. kártyával együtt az indirekt ellenpólusa. Az iste­
ni aspektusok sémájában a szellem helyét foglalja el. Ebből
eredően tehát közvetlen kapcsolatban áll a 15. számú hellyel
és a másodlagos középponttal, a 11. helyiértékű kártyával.

133
A 21. helyiértékű kártya

Műveletünkben ez az utolsó helyen álló kártya. Direkt el­


lenpólusa a 15. helyiértékű kártya. Ez nemcsak a kirakás utol­
só kártyája, h a n e m egyidejűleg az anyagi/testi-szint adott
időpontbeli jegyeit is viseli az érzelmi oldalon. A 4. és 17.
helyiértékű kártyákkal közvetlen kapcsolatban áll, mert ezek
hasonlóan a 2 1 . helyiértékű kártyához, egy isteni Fiú-aspek­
tus helyét foglalják el az isteni sémában. Indirekt ellenpólu­
sát az 5. helyen lévő kártyában találjuk. Aspektusaival azon­
ban éppenúgy ellenpólust képez az 1. helyiértékű kártyával,
mert a kártyák kirakása azzal k e z d ő d i k , és ezzel, a 2 1 .
helyiértékű kártyával végződik. Aspektusaival újból alátá­
masztja a kirakás teljes mondanivalóját.

134
Az élet kirakása

E
bből a kirakási módból megtudhatjuk, hogy milyen
életfeladatot tűztünk ki magunk elé születésünk előtt,
mit valósítottunk meg belőle a mai napig, milyen vál­
toztatásokat tervezünk élettervünkben és végül, mit akarunk
még megvalósítani.

FIGYELEM!

Mielőtt ezt kiraknák, szeretném figyelmeztetni Önöket,


hogy a következőkben leírt első kirakást, tehát életünk kiin­
dulási pozíciójának kirakását, az első sort, csak egyszer lehet
megcsinálni. Ez NEM ismételhető meg! Ezért az eredményt
feltétlenül érdemes írásban rögzíteni. A másik két kirakásra,
sorra ez a tilalom n e m vonatkozik. A felragasztható kártyákat
megtalálja mellékletként, hogy az eredményt e b b e n a könyv­
b e n rögzíthesse.

A következő kirakási módot használjuk:

A leírt m ó d o n megkeveri a kártyákat, a hátoldalával fölfe­


lé lévő pakliból leemel egy kártyát, és lerakja maga elé balra.
Elvesz egy következő kártyát, és leteszi az első mellé jobbra.
Annyi kártyát vesz el, ahány betűből áll a keresztneve.

135
Példa:
Kérdező személyünket Christine Sophie Schmitt-nek hív­
ják. Keresztneve Christine, és ő maga is csak ezt használja. Ő
tehát, a keresztnevének megfelelően 9 kártyát húz és balról
jobbra lerakja.

A kérdező személy neve Kai Uwe Schmidt. Valójában Kai­


nak hívják, de ő maga állandóan a Kai-Uwe nevet használja.
E b b e n az esetben 6 kártyát húz és kirakja azokat.

Ezek a kártyák megmutatják nekünk egyszeri alkalommal,


milyen életfeladatot is állított fel számunkra lelkünk a fogan­
tatás előtt.

Megismételjük ezt a kirakást ugyanezen a módon, és meg­


tudjuk az első kirakással összehasonlítva, mely feladatokat
teljesítettük már — ezt ugyanazok a kártyák mutatják —, és
melyeket nem teljesítünk, hanem új feladatokkal pótolunk.

136
Egy további kirakás — a hamadik sor — megmutatja to­
vábbi élettervünk jövőbeli aspektusait.

Példa egy kirakásra

Szeretnék itt egy rövid példát bemutatni egy kirakás értel­


mezésére. Rolf kirakta az életét. Az eredmény a következő
lett:

Az első kártya „az isteni". Rolf tehát azzal a céllal született,


hogy egységét Istennel és a „Mindennel-ami-van" e b b e n az
életében felismerje. A második kártya, „az erő" alátámasztja,
hogy Rolfnak az ereje is megvan, hogy e b b e n az életben meg­
érthesse ezt az egységet. Ugyanakkor figyelmezteti arra, hogy
e n n e k az egységnek a felismeréséhez az alázatosság útján kell
járnia. Harmadik kártyaként „az elválás" felvilágosítja, hogy
az ismétlődő elválások fájdalma segítheti ezt az egységet meg­
találni. Hiszen legelőször nem Istenhez fordulunk, ha olyan
e m b e r e k e t veszítünk el, akiket szeretünk? „Az angyalok" kár­
tya megmutatja Rolfnak, hogy abban a helyzetben van, hogy
képes megtanulni beszélgetni az angyalokkal, és ezen az úton
ismereteket kapni életfeladataihoz. Tehát mindent egybevet-

137
ve Rolf képes a számára nagyon fájdalmas elválásokat —
melyek életét kísérik — végre megérteni. Ő most a „gyógyí­
tó" útját akarja járni, hogy segíthessen embertársain.
A válaszrakás

E zzel a kirakási móddal egy konkrét kérdésre kapunk


választ. Kérdését a lehető legprecízebben fogalmazza
meg. Minél pontosabb a kérdése, annál egyértelműbb a vá­
lasz.

Keverje meg a kártyákat, ahogyan eddig is. A színével le­


felé fordított kártyacsomóból egymás után 5 kártyát vegyen
el. Rakja ki a kártyákat a következő séma szerint:

139
Az 1. helyiértékű kártya

közli a választ a kérdésünkre. A többi kártya kiegészítő'


közléseket tartalmaz az alábbi minta szerint:

A 2. helyiértékű kártya

aspektusaival kiegészíti a közlést a szellemi szint értelmi


területén. Ellenpólusa a 3. helyiértékű kártya.

A 3- helyiértékű kártya

apektusaival kiegészíti a közlést az érzelmi terület anyagi


szintjén. Ellenpólusa a 2. helyiértékű kártya.

140
A 4. helyiértékű kártya

aspektusaival kiegészíti a közlést a szellemi szint érzelmi


területén. Ellenpólusa az 5- helyiértékű kártya.

Az 5- helyiértékű kártya

kiegészíti aspektusaival a közlést az anyagi szint értelmi


területén. Ellenpólusa a 4. helyiértékű kártya.

Befejezésképpen

Ne felejtse el a kirakási módoknál a beavatási utak értel­


mét is figyelembe venni! így lehetősége adódik az ezoterika
és a spiritualitás mélyére hatolni.

141
Közbülső epilógus

A táj megváltozik, és az aranyló atlantiszi napból átsik-


lok egy ködös tájba. Ősz van. A fák levelei elveszítet­
ték zöld színüket. A leszálló ködön át kísértetiesek a fák és
bokrok körvonalai. Borzongató rezgések érintenek, felkapasz­
kodnak rajtam és körbefonnak hálóikkal. Sötét korszaka egy
országnak, melynek neve k é s ő b b „Nagy-Britannia" lesz.
Midőn kilépek az erdőből egy dombot látok, mely körül
egy út kanyarodik föl a tetejéig. Fönn, a domb legmagasabb
pontján aranysárga színben pompázik egy királyi építmény.
Camelot vára az. Őrtornyain látom az őröket páncélruhájuk­
ban. A kapu fölötti átjárón is őrök vigyázzák a távolt, készen
arra, hogy fanfárjaik hangjával minden érkezőt jelentsenek.
Továbbsiklok északra. Hamarosan egy nagy töltéshez érke­
zek, amely gyűrűformában fog közre egy lapos területet. Óri­
ási kövek vannak ezen a területen. Óriási kövek gyűrűformá­
ban elhelyezve, és középütt egy nagy, de szolid ház áll szür­
ke terméskőből.
Ahogyan belépek a kövek közé hatalmas méretű energiák
ölelnek át. Egy alak jön ki a házból és egy kőülőkéhez lépve
helyet foglal azon. Felismerem ezt az embert, akinek világos
öltözékén a friss méz árnyalata játszik. Ezüstfehér szakálla le­
omlik drágakövekkel kirakott csatban végződő arany övére,
mely összefogja köntösét. Világos haja vállára hull. Fejét be­
árnyékolja egy ezüstös lemez, melynek vége orrnyergéig ér,
átíveli homlokát és füleit kihagyva — mint egy sisak — a tar­
kóját is beborítja. Puhának és selymesnek tűnnek alóla kiöm­
lő fürtjei. A férfi bal k e z é b e n egy sötét színű fából készült
botot tart, melynek faragott, titokzatos jelei különlegességéről

143
árulkodnak. A bot végén felismerem egy ezüst sárkány mes­
terien elkészített képét, melynek farka a bot körül a földig
tekeredik. A férfi arca ellentétes érzelmeket kelt b e n n e m :
meleget és szeretetet érzek, de félelmet is. Megpróbálom
megérteni érzelmeimet és nemsokára fel is fogom, hogy amit
ez az ember kisugároz, a természetes tekintély, párosulva a
hatalom rezgésével, ami engem borzongásra késztet. Felis­
merem azonban énjének belsejében a kedvességet c^s jóságot
is. A férfi a zsebébe nyúl és elővesz onnan egy ökölnagyságú
golyót. Violaszínéről felismerem az ametisztet. B e l e n é z a go­
lyóba, és én is elmerülök annak képeiben. Merlin, a druidák
feje és én egyek leszünk, miközben a történelmet figyeljük.

144
Merlin és Stonehenge titka

V ibrációk vesznek körül, áthatolnak testemen és rez­


g é s b e h o z n a k . N e m spirituális e n e r g i a , h a n e m a
dübörgő légpárnás hajó energiája az, mely mozgásba hoz, és
ezt a szó szoros értelmében a legotrombább módon teszi.
Nekem már néhány perc után hányingerem van. Mivel olyan
utazáson veszek részt, mely a kelták és druidáik múltjába ve­
zet, n e m is tudom, hogy keresztény istenemhez, vagy Cernu-
noshoz, a kelták szarvasistenéhez szóljak-e segítséget kérve.
Mivel nem tudok dönteni, a zsebembe nyúlok, hogy elővegyek
egy tablettát. Tudom, hogy ez néhány percen belül nemcsak
megnyugtatja, hanem átmenetileg meg is bénítja gyomromat,
és ezzel megakadályozza, hogy az elfogyasztott reggeli egy
új inkarnációs úton induljon el. Bár remegő térdekkel, de há­
lásan szállok be 40 perc után újra autómba, melynek megszo­
kott ülésén otthonosan érzem magam, és elindulok a vám­
hoz. Miután a vámos hölgy útlevelemet megtekintve átenged,
befordulok a főutcára és még éppen idejében jut eszembe,
hogy itt a bal oldalon kell közlekednem. így természetesen
szükségem van még vagy fél órára, mire megszokom az an­
gol forgalmi rendet.

Úton vagyok egy titokzatossággal övezett hely felé, mely­


nek értelmét és hasznát tudósok, archeológusok, parapszi-
chológusok és laikusok egyaránt megpróbálták már feltárni
vagy bizonyítani. Egy régi k ő k o r romjairól van szó,
Stonehenge-ről. Ahogyan besötétedik, megpróbálok valami
éjjeli szálláshelyet találni, és rátalálok egy csodálatosan szép

145
parkban egy hotelre, melynek „szerény" méretei majdnem a
Buckingham palotára emlékeztetnek. Egy vörös, bársonyhoz
hasonló szőnyegen át egy fényesen kivilágított fogadóterem­
be lépek, és egyenesen a recepció felé indulok. Az idősödő
hölgy előkelő tweed-kosztümjében, kissé szkeptikusan figyeli
lezser külsőmet. Azt a benyomást keltem benne, hogy „nem
idevaló" vagyok. Minden pillanatban várom, hogy felvilágo­
sít, hol is található a legközelebbi diákszálló. Ehelyett azon­
ban savanyú mosollyal megkérdezi, mit is óhajtok. Kérdésem­
re, hogy mennyibe kerül itt egy szoba, külsőmre vetett szána­
kozó pillantása közben megtudom, hogy átszámítva 250,- DM
-t kell a ház, ah bocsánat, a hotel asztalára letennem. Kissé
sokkolva, tanácstalanul álldogálok, és azon gondolkodom,
hogy megér-e nekem egy hónapi zsebpénzt ez az előkelő hely,
és hogy ezért az árért vajon az ezüstkanalat is magammal vi-
hetem-e. Egy nagyon dinamikusnak ható sötétöltönyös úr,
aki egész idő alatt a recepció mellett álldogált, néhány szót
vált az idősödő hölggyel, odajön hozzám, és megkérdezi, hogy
szeretnék-e megtekinteni egy szobát. Pusztán a kíváncsiság
miatt, mit is adnak 250 márkáért, igent mondok. Néhány kul­
csot vesz magához, és megkér, hogy kövessem, amit meg is
teszek. Majdnem együtt — ő mindig egy lépéssel előttem jár­
va —, fokról fokra megmásszuk a széles lépcsőt, mely egy
hollywoodi showműsornak is díszére válna. Meglep a kelle­
mes atmoszférája és komfortja a két s z o b á n a k , melyet a
manager — mert ő az úriember a fekete öltönyben — meg­
mutat nekem. Midőn érzékeli a még mindig b e n n e m bujkáló
határozatlanságot egyenesen megkérdezi, melyik szoba tet­
szik n e k e m jobban, és miért nem tudok dönteni valamelyik
mellett. Épp ilyen nyíltan adom tudtára, hogy egyedül az ára
határozatlanságom alapja. Erre nevetve megkérdezi, hojlan-

146
dó vagyok-e 100 márkát fizetni a szobáért. Mikor igent mon­
dok, átnyújtja a kulcsot, és mosolyogva mondja: „ez az Ön
szobája". Csodálkozva használom ki a lehetőséget és átve­
szem a kulcsot, miközben biztosítom róla, hogy a bejelentő­
lapot mindjárt ki is töltöm a recepciónál. Csodálatom hirtelen
óriásira növekszik az angol managment iránt, mely igazolja a
kínai mondást: J o b b egy kis üzlet kis nyereséggel, mint egy
nagy üzlet nagy veszteséggel".

Egy kellemes éjszaka után, melyet egy hatalmas angol reg­


geli követett, újra útra kelek, természetesen az ezüstkanál nél­
kül. Dél körül elérem utam fő célját, Stonehenge-t. Amikor
megérkezem Anglia égboltja, rá oly jellemzően, könnyeit hul­
latja — esik. Már távolról felismerem az energetikai kisugár­
zást, mely, mint egy világító ujj az ég felé mutat. Az energia­
mező karjaiba vesz még mielőtt Stonehenge-t magát láthat­
nám. Ex erős rezgés, de mégis szunnyadó karaktere van. Meg­
lep állandó finomsága. Ellenben nem tesz rám jó benyomást
a „Stonehenge -értékesítés", mellyel a turistákat célozzák meg.
A kerítés, az elárusító kioszk giccses, műanyag Merlin-figurá-
ival — mindez kellemetlen, szorongó érzéseket hoz felszínre
bennem.

Miután belépőjegyet váltottam, az e s ő is eláll, és én elin­


dulok a híres kőkor romjai felé. Valószínűleg a rossz idő miatt
szinte teljesen egyedül vagyok, és senki nem zavar megfigye­
léseimben, így tehát azoknak a bizonyítékoknak a keresésé­
re indulok itt helyben, melyeket az Akasha-krónikában lát­
tam.

147
ANNO DOMINI?
Egy kis faluban fiú születik, és szüleitől a Kevin nevet kap­
ja. Pontosan harminc évvel k é s ő b b Kevin népének leghatal­
masabb papi tisztjét tölti be. Tudata újra és újra egy előző
élet, egy elmúlt idő emlékeibe viszi vissza vágyakat és bizo­
nyosságot ébresztve benne. Kevin tudja, hogy egy bizonyos
feladatot kell elvégeznie. Feladatot, mely a múltból ered, és
fontos a jövő számára. Kevin azt is tudja, hogy e b b e n az éle­
tében ezt a feladatot nem tudja befejezni. Egy távoli időben
jelen tetteinek helyére tér vissza, s bár másik ember lesz, egy
másik lény, de lelke és tudata ugyanaz lesz. így hát kiadja
n é p é n e k a feladatot egy építmény elkészítésére. Legidősebb
papjai átveszik a kötelezettséget és esküt tesznek, hogy ezt a
feladatot generációról generációra továbbadják; továbbadják,
míg Kevin egy nap vissza nem tér, hogy birtokába vegye és
befejezze az építményt. Halála után n é p e legendát mesél majd
a visszatérő Kevinről, generációkon keresztül az építményen
munkálkodva, kötve magukat az eskühöz, melyet apáiknak
tettek.

Bretagne, ANNO DOMINI?


Egy faluban, a mai Locmine k ö z e l é b e n , északnyugatra
Vannes-től egy viharos éjjelen, egy várban újból világra jön
Kevin. Szülei őt, elsőszülött fiukat Merlinnek nevezik el. Kirá­
lyi szüleit már fiatal hercegként ámulatba ejti Merlin különle­
ges képességeivel. Ezért úgy döntenek, hogy nevelését a dru­
ida papokra bízzák. Egy druida pap, költő, filozófus, asztro­
lógus, tanult mágus, látó és orvos is egy személyben. Gyűlé-

148
seken a király vagy a vezér jobbján ül. A druidának megenge­
dik, hogy őket megelőzve beszéljen, és igazságot tegyen. Dön­
tését senki nem vonhatja kétségbe. Amennyiben hibás dön­
tést hozna, különleges helyzete folytán maguk az istenek bün­
tetnék meg. Amennyiben az elítélt nem fogadná el a döntést,
úgy a druida az istentiszteletek látogatásának lehetőségéből
kizárná, úgy büntetné. Ez azonban egyenlő a szociális halál­
ítéletével, így tehát a druida határtalan szellemi és politikai
hatalommal rendelkezik.
A hivatalban lévő fődruida nemsokára el van ragadtatva
attól a könnyedségtől, mellyel Merlin a spirituális kiképzést
viseli. Ugy tűnik, mintha egy mély, eltemetett, titkos tudás
nyugodna benne, és csak egy lökésre van szükség, hogy ez
megtalálja útját Merlin tudatalattijából jelen tudatába. Egy nap
a druidák feje megkéri a királyt és feleségét, hogy engedjék
Merlint utódjának. A király beleegyezik, egy feltétellel: ha
Merlin 16 éves korában maga is egyetért vele, a királyi trónus
és a papság egyesülhet.
16 éves koráig még két további ö c c s e és három húga jön
világra Merlinnek. Születésnapján ezután Merlint, miután
egyetértését fejezte ki, felszentelték papnak. Ez nagyon szo­
katlan. Egyébként 20 év tanulási és kiképzési időre van szük­
ség ahhoz, hogy valaki druida legyen. 25 éves korában egye­
dül kel útra Britanniába a druida papsághoz, hogy ott az el­
hunyt fődruida helyét átvegye. Ebben az életében először ve­
zetik Merlint — a valamikori Kevint — a Beltaine-ünnep, a
papság ünnepe alkalmából Stonehenge szent kerületébe és
b e l é p a Cromlechbe. Ez a holdciklus hatodik napja, és a kel­
ták legnagyobb ünnepnapja.
Merlin tudatában van előző életeinek mint Kevin és mint
atlantiszi arkloki. Azonnal előveszi emlékezetéből a terveket,

149
és kiadja a megbízást a kőkor befejezésére. Egyidejűleg to­
vábbi kőköröket építtet az országban. Legidősebb húgával,
Viviane-nel — akit magához rendel — k é s ő b b beköltözik egy
ilyen kőkor közepére építtetett új házba, a fődruida lakhelyé­
re. Viviane nem sokkal k é s ő b b átveszi a legfőbb papnő tiszt­
ségét. Már két évvel később, tehát huszonhét évesen Merlin
Uther-Pendragon király tanácsadója lesz. Egy márciusi éjje­
len Merlin sajátkezűleg kovácsolja ki, régi atlantiszi recept sze­
rint a hatalom kardját — az „Excaliburt". Egy olyan időben,
amikor a fegyverek és harci felszerelések vasból voltak, egy
acélból készült kard a vashoz viszonyított erőssége miatt cso­
da lett volna. Merlin azonban az Excaliburt nem csak egysze­
rű acélból készítette, hanem olyan anyagot alkotott atlantiszi
tudása alapján, mely hasonló formában kelt életre később, és
mint „damaszkuszi -acél" vált ismertté. Ez az anyag egyesíti
magában az acél keménységét a vas hajlékonyságával, és így
tökéletes kompzíciót alkot. A damaszkuszi acélból készüli
kardot szinte lehetetlen eltörni vagy elhajlítani. Ellenben egy
acélból készült kard könnyen eltörik, és egy vasból készült
kard igen könnyen deformálódik. A damaszkuszi acélból ké­
szült kard megtartja az élét, mely olyan, mint egy borotváé. A
japán szamurájok k é s ő b b damaszkuszi acélból készítik kard­
jaikat, és az a mondás járja, miszerint egy úszó falevelet a víz­
be lógatott kardjuk éle kettévág. Ezek a tulajdonságok emel­
ték az Excaliburt minden fegyver és harci eszköz fölé. A pán­
célt úgy vágta ketté, mint kés a vajat. A vaskardot egyetlen
suhintással eltörte. Ez volt a hatalom valódi kardja!
Arthur k é s ő b b az Excaliburral veszi át a királyi hatalmat,
és egyesíti az országot. Számára építi fel a nép Camelot királyi
várát egy mesterséges dombon, melynek elkészítésére egy­
kor Kevin adott parancsot.

150
ANNO DOMINI 1991
-Tények és bizonyítékok-
iránytűvel és térképpel felfegyverkezve kerekedek fel, hogy
bizonyítékok után kutassak, melyek alátámasztanák azokat a
tényeket, melyekről az Akasha-krónikában szereztem tudo­
mást. Azon gondolkodom, mely bizonyítékok is lehetnének
ezek, és milyen tényeket is szeretnék bizonyítani.

Az alábbi eredményre jutok:


1.) Merlin, Arthur király és a lovagi kör valójában létezett.
2.) Merlin egy atlantiszi arkloki volt.
3.) Merlin tudott erről az előző életéről, és hozzáfért
az atlantiszi tudáshoz.
4.) Merlin ennek a tudásnak egy részéi beépítette
Stonehenge-be.
5.) Az Excalibur — a hatalom kardja — atlantiszi recept
szerint készült, és anyaga damaszkuszi acél volt.

Vajon megtalálom ezeket a bizonyítékokat? Ott helyben


keresem, és meg is találom őket!

Bizonyítékok:
Legelőször is Stonehenge maga. Mint ahogyan már beszél­
tem is róla, sokan megpróbálták megtalálni a titkát. Egyetlen
bizonyítható tény maradt: Stonehenge titka valamilyen mó­
don a csillagokkal függ össze. A tudósok és archeológusok
számára ez éppen elég alap ahhoz, hogy bebizonyítsák, itt
egy korabeli obszervatóriumról van szó. Én a bizonyítékaim

151
Nagygöncöl

152
megtalálásához áttöröm ezt a szűklátókörűséget, és visszaté­
rek az atlantisziak vezérszavához: a részlet az semmi, az egész
a minden. Ezt az egészben való gondolkodásmódot haszná­
lom Stonehenge-nél, és a Nagy-Britannia térképemen mind­
azokat a kelta szent helyeket — vagyis kőköröket — megje­
l ö l ö m , m e l y e k u g y a n a b b a n az i d ő b e n jöttek létre, mint
Stonehenge. Egyenes vonalakkal kötöm össze őket, és így
m e g l e p ő közlésekkel teli rajzot kapok. Először is szemeim
előtt kirajzolódik a Nagygöncöl csillagkép.

Ezen a rajzon Stonehenge azt a helyet foglalja el, mint a


csillagképben a Phekcla bolygó. Erről a bolygóról azt mondja
az Akasha-krónika, hogy az atlantisziak oda indultak el a ka­
tasztrófa előtt, hogy ott lehetőséget találjanak egy kolónia ala­
pítására megmentésük érdekében. Az atlantiszi papság szel­
lemnyelvi ABC-je szerint a Phekda név jelentése: az élet kiter­
jesztése a válás után a megújulás érdekében, Isten akarata
szerint. Ugyan van -e találóbb leírása annak a helynek, ahová
az e m b e r ki szeretne vándorolni? Magáról Phekdáról nagyon
kevés ismeretünk van. Ez egy úgynevezett navigációs csillag,
és semmi e g y é b képünk nincs róla, mint egy fénylő pont a
Nagygöncöl csillagképben. A Földtől való távolsága túl nagy
ahhoz, hogy megbízható képeket kapjunk róla.

Hivatalos adatok a Phekda-ról:

Neve: Phekda
Eredeti neve: Al Fahda (arab)
Jelentése: a nőstény tigris

153
Csillag a nagygöncöl csillagképben

Helye az égen Alfa 11 óra 51,2 perc-


Delta 53 fok 58 perc-

Távolsága: 24 paralaxismásoclperc - ami azt jelenti:


78,24 fényév vagy körülbelül 740,228 bil­
lió km

Spektruma: AO - enyhe emissziós vonalak

Fényessége: körülbelül 54 x fényesebb napunknál

Becsült hőmérséklete: 10.000 Celzius fok.

Nem ismert, hogy a Phekdának vannak -c olyan holdjai,


melyeken az élet lehetséges volna.

Az év egy bizonyos napján a Nagygöncöl rúdja pontosan


abba az irányba mutat Stonehenge lelett, ahol egyszer az el­
süllyedt kontinens feküdt az Indiai Óceánban. Fx december
24-e. Az a nap, amelyen a kelták szerint olyan erős energia éri
el a Földet, amely lehetővé teszi az életet. A téli napforduló
napján, december 22-én indul útnak ez az energia, és két nap
pal később éri el a mi bolygónkat, lízek alakítják ki azokat a
feltevéseket, hogy tavasszal új élet kezdődhet.
Összekötve bizonyos szentélyeket egymással, egy hexa-
gramm, vagy egy hatágú csillag keletkezik, amely az atlantiszi
f ő t e m p l o m e l ő t e r é n volt. A h e x a g r a m m m e g t a l á l h a t ó a
kabalisztikus Életfában, a hatágú Dávid csillagban és a Krisz­
tus-monogramban is.

154
Krisztus-monogramm

155
Életfa a kereszttel
Ha az életfában a keresztezési pontokat összekötjük, meg
kapjuk a keresztet. Azt a keresztet, mely Jézus győzelmi jele
ként vált ismertté a világon.

156
így k ö z e l e b b kerülünk ahhoz a feltevéshez, hogy Dávid
családja, az atlantisziak egyenes ági leszármazottja. Ezért volt
Jézus, a messiás, az izraeli trón jogos örököse? A Bibliában
ezzel összefüggésben valami nagyon érdekes dolog áll. Máté
evangéliumának 24. rész 30. b e k e z d é s é b e n a következőkép­
pen válaszol Jézus a visszatérésével kapcsolatos kérdésre:

„És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen."

Amikor a Viking nevű Marsszonda képüzenete eljutott a


Földre, nagy meglepetést okozott. Egyes k é p e k e n piramisok
voltak felismerhetőek a Mars felszínén, más k é p e k e n pedig
egy e m b e r n e k az arca. 1990-ben meglepő felismerésre jutot­
tak. Az anyagok számítógépes feldolgozása során kiderült,
hogy a Mars felszínéről készült kép emberi arcmása digitális
struktúrájában megegyezik a keresztre feszített Jézus képé­
vel, amely a Torinói Leplen látható. (Itt most n e m szeretnék
belemerülni a Torinói Lepel témájába, lásd k é s ő b b ezt a kü­
lön fejezetben. A szerző megjegyzése.) Az Új Testamentum­
ban az áll továbbá, hogy J é z u s önmagát Hajnalcsillagnak ne­
vezi. Mit is jelent az állandóan hasonlatokban beszélő Jézus
ezen kijelentése?
Keleten a hajnalcsillagot Jézus idejében Lucifernek nevez­
ték. Mindenki tudja, hogy Lucifer az ördög. Talán Jézus ön­
magát ördögnek nevezte? — Nem. Lucifer neve, ha lefordít­
juk, Fényhozót jelent. Ó igen, ez már jobban illik hozzá, ugye?
De lehet, hogy Jézus itt valami egészen másra gondol?
A hajnalcsillag a Vénusz. A Vénusznak saját pályája van.
J é z u s születése idején a Vénusz az egyenlítőtől délre állt. Ha
követjük ezt az irányt, úgy eljutunk az Indiai Ó c e á n h o z —
Atlantiszhoz.

157
A következő képen a kialakult rajz a Keopsz piramis képét
mutatja, mégpedig több szinten tükrözve. Ebben a rajzban be
vannak jelölve — bármennyire hihetetlennek tűnik is — a
piramis valódi, eredeti bejáratának adatai, és egy további be­
járat a piramison kívül, melynek összekötő folyosói vannak
az előzőekben említett bejáratokhoz.

A szentély rajza

158
Az eredeti bejárat egy felfedezett tény, és így bárki meg­
győződhet a mondottak valóságáról. A második bejárat léte­
zését a piramison kívül az összekötőfolyósóval (Mely ugyan
hová is vezethet? Esetleg a titkos tudás kamráiba, melyeket
keresnek, mert gyanítják, hogy a piramisban vannak?) nem
t u d o m bebizonyítani. Az egyiptomi k o r m á n y k e m é n y e n
visszautasítja a további ásatások iránti kérelmeket. Talán egy
napon sikerül majd egy befolyásosabb embernek megkapni
az engedélyt, és a kutatások során sikerül majd bizonyítéko­
kat találni az én állításomra.
De hogyan mutathat fel a rajzom ilyen tényeket, ha a
Stonehenge-i és egyéb kőkörök építőinek n e m volt lehetősé­
gük e n n e k a tudásnak a direkt birtoklására? Könyvemben, az
„Atlantisz a n g y a l a i " - b a n b e s z á m o l o k t ö b b e k k ö z ö t t a z
atlantiszi főtemplomról, melynek belső szentélyében 144 an­
gyalt tiszteltek, és minden angyal számára egy kör formájú
elrendezésben egy félember magasságú kristály állt.

144 angyal — 144 kristály — 144 kő!

Stonehenge kövekben, illetve kövekben és lyukakban pon­


tosan a 144-es számot mutatja fel. Véletlen? Vagy a tervező
előző, atlantiszi életének emléke jelenik meg benne?

Ha valóban Merlin volt Stonehenge építője/tervezője, ak­


kor meg kell, hogy találjam a „Stonehenge-rajz" segítségével
a kőkört, mely egykoron a druidák fejének otthont adott, és
Camelotnak is látható nyomokat kellett hagynia. Vajon meg­
találom-e őket? Megtalálom-e Avalont, a szigetet, melyen
Arthurt feleségével együtt eltemették?
Követem rajzomat és megtalálom — mint ahogyan gyaní-

159
tottam — a földdombot a kőkörrel, mely Merlinnek lakóhe­
lyül és rezidenciául szolgált. Nem messze fekszik Stonehenge-
től, és „Avebury-kör"-ként vált ismertté. Ez Anglia legnagyobb
megalit temploma, mely egy 15 méter mély gödörből áll, mely­
nek területe 11,3 hektár. E b b e n több, mint 100 kő (talán 144?)
állt. Logikus, hogy a druidák fejének lakhelyeként csak a leg­
nagyobb és legpompásabb rezidencia vagyis kőkor jöhetett
szóba. A királyok sem elégedtek meg egy házacskával, ha­
nem a legnagyobb palotát lakták.

Megtalálom a dombot is, mely körülbelül 50 millió kosár


föld összehordásával készült, amelyen egyszer Camelot vára
állt, és „Silsbury-HiU" néven ismert. Ez a domb 40 m magas
és 2 hektár területen fekszik. Építésének idejét tudósok Krisz­
tus előtt 2 7 5 0 évre becsülik. (Mikor élt Kevin?) Először azt
feltételezték, hogy valami sírhelyről van szó. A vizsgálatok
után ez a feltételezés már nem állta meg a helyét. Miért építet­
ték? Ez titok maradt számukra. Van-e valami értelme egy ilyen
hatalmas erőfeszítésnek csak úgy kedvtelésből? Hiszen 500
munkást 15 évig kellene foglalkoztatni, hogy összehordják
ezt a dombot. Mi rejtőzik tehát mögötte? Egy ilyen d o m b sem
védelmi célokat, sem más megmagyarázható hasznos célt nem
szolgálhatott. De ha ez a domb valamikor Camelot várát hor­
dozta, hol vannak a vár nyomai? Egy út látható még ma is,
mely a d o m b o n körben a csúcsig kanyarog fel, és amely egy­
kor Camelot várához vezetett. Camelot vára a legendák által
az e m b e r e k képzeletében bizonyára óriási nagy volt. A való­
ságban azonban csak a lovagi kör összejöveteleinek helyéül
szolgált. A lovagok és kísérőik a Camelot várát hordozó domb
lábánál, sátrakban táboroztak. Még a korai védőbástyák he­
lyének a nyomai is fellelhetőek.

160
De hol vannak a kastély, az alapok nyomai? Nos, az Akasha-
krónika úgy meséli, hogy Merlin a kastélyt az alapokkal együtt
a király halála után elvitette és leromboltatta. Ezt n e m tudom
bebizonyítani, mivel már semmiféle nyom nem található, de
n e m ez lenne az egyetlen logikus következtetés? Nem lenné­
nek-e egyébként nyomok föllelhetőek, melyek Camelot léte­
zését bizonyítanák?

Utamról Németországba visszatérve specialistákkal beszél­


getek a damaszkuszi acélról. Ez az acél nevét Damaszkusz
városáról kapta, mely valamikor ennek az acélnak a kereske­
delmi fellegvára volt. Közelebbi megvilágításként nézzük meg
ennek az acélnak az előállítási módját:

A kovács a várható kész darab kívánt nagyságának megfe­


lelően acélból és vasból lapokat készít. Az acél- és a vaslapok
előállításának receptje családi titok volt, amelyet soha nem
árultak el.
Négy lapot váltakozva egymásra raktak, tehát: vas, acél,
vas, acél, és ezt egy csomaggá drótozták össze. A kovácstűz-
b e n ezt a csomagot felhevítették, és ezután egy kovácskala­
páccsal úgy kalapálták, hogy a lemezek egymással összeko-
vácsolódjanak. Ezt a munkamenetet speciálisan „kovácshe­
gesztésnek" nevezik. Ezután ezt a csomagot hosszában ketté­
szelték, és az így kapott részeket az előzőekben leírt módon
újra összehegesztették egymással. A lemezek és a szeletelési-
és h e g e s z t é s i e l j á r á s o k számától függően k e l e t k e z i k egy
megfelelő számú „réteg". Minél magasabb a rétegek száma,
annál értékesebb az e b b ő l kovácsolt fegyver is, mert a flexi­
bilitása és éltartóssága e n n e k megfelelően emelkedik.
Az egyszerű damaszkuszi acél általában 7 rétegből áll, az

161
értékesebbek azonban általában 512 rétegűek. De ismerünk
14 milliós rétegű fegyvert is, japán kovácsok életművét, a
szamurájkardok anyagát. Nem is olyan régen bizonyították
be, hogy már az ősidőkben volt damaszkuszi acél. Egy allgaui
nemes sírjában egy kést találtak. Ennek a késnek kerámia­
pengéje volt, amely Claytis Multible Allgauensis-ből, az aligaiu
többrétegű agyagból állt, és leírhatatlanul szép Moiree - min­
tákkal volt díszítve. A nagyértékű damaszkuszi acélból ké­
szült fegyverek a nagy munkaigény miatt nagyon drágák.
Miután a hegesztés befejeződött, az utolsó csomagot pál­
cikákra hasogatják, melyeket felhevítenek és egymással össze­
tekernek, hogy ezután újra összehegeszthessék. Ezután a cso­
magot formára vágják és kovácsolják, aztán az utolsó munka­
menetben kapja meg a hullámos mintát. A fegyvert, így már
végső formájára kovácsolva legutoljára még egyszer megedzik,
majd polírozzák és kiélezik.

Atlantiszon a „Világ-egység" jele a fény és Árnyék egye­


sülése volt. így keletkezett például az atlantiszi mesterjáték a
SHAH-RONG (lásd a szótárban). Ennek segítségével megta­
nulta az ember, hogyan alkosson egységet ellenfelével, és a
két fél árnyékoldalának a fénnyel való összekapcsolását is. A
damaszkuszi acél éppen ennek az egységnek, a fény és ár­
nyék egységének a kifejezését szolgálta.
Az atlantiszi mesterek a megfelelő meditációra egy drága­
követ, az úgynevezett „Sha-Rong-It"-ot használták. Ez a kő
viola és fehér színű, mely színek rétegenként váltakozva egy
hullámformájú mintában egyesülnek. Egy idő óla a drágakö­
vek ásványpiacán felbukkannak ilyen drágakövek Cha roit
néven. Ezek a volt Szovjetunióból származnak, kisebb lelő­
helyekről.

162
Charoit
A damaszkuszi-acél atlantiszi receptjét odaadom egy né­
met kovácsnak, és e recept szerint elkészíttetek egy darabot
az elméletem igazának bizonyítására. A damaszkuszi acél szak­
értői igazolják, hogy az előállítás receptje valóban szokatlan,
mert e b b e n egy fontos alkotórész, egy bizonyos ásvány kerül
bedolgozásra. Izgalommal várom, hogy a kísérlet sikerül-e.

Anglia ANNO DOMINI 1991


Miután megtaláltam ezeket a bizonyítékokat, útra kelek,
hogy rajzom alapján megtaláljam a helyet, melyet az iroda­
lom és a legenda Arthur király sírhelyének nevez — az Avalon
szigetet.
Bizonyos szent helyeket úgy kötök össze egyenes vona­
lakkal, hogy egy hexagramm körvonalát adják. A csillag egyik
csúcsán megtalálom Avalont. Ez a mai Glastonbury. A törté­
nészek leírásai szerint itt Krisztus előtt 1184-ben a szerzete­
sek a kolostor területén egy sírra leltek. 2 méter mélységben
találtak egy keresztet a következő felirattal:

„hic iacet sepultus inclitus rex


arturius in insulana avalonia."

Körülbelül 2,70 méter mélységben a szerzetesek egy ko­


porsóra, egy üreges fatörzsre bukkantak. Ebben megtalálták
egy körülbelül 2,40 m magas férfi csontvázát, melynek k o p o ­
nyáján sérülések voltak. Mellette egy asszony csontváza fe­
küdt, akinek még látható volt szőke haja. Guinevere királynő,
Arthur király feleségének csontváza volt. Véletlen, vagy Merlin

164
The King Arthur Cross

The leaden plate in the form of a Cross


found in King Arthur's grave at Glastonbury
Abbey in the reign of King Henry II.
The inscription reads: Hie jacet sepultus
inclytus Rex Arthurus in Insula Avalonia
(" Here lies interred in the Isle of Avalon
the renowned King Arthur.")

165
érthető utalása? Avalon nem sziget volt? De a felirat maga
mondja: „insula avalonia". Am Glastonbury egy hegyen fek­
szik...

Nos, még ma is látható, hogy Glastonburyt valamikor ten­


ger vette körül, mely a Mendip- és a Quantock-dombok kö­
zött az egész Sommerset Levels síkságot betakarta, 'léhát mégis
sziget! De n e m csak az! Glastonbury körül kialakul egy rajz,
ha az ember a legendákbeli mélységeket, magasságokat, vo­
nalakat, folyókat, utakat, sírokat, sáncokat és a helyiségneve­
ket egymással összekapcsolja. Ez a vízöntő figurája, és ezt a
részt még ma is mint a „Glastonbury Temple of the Stars"-t
(csillagok Glastonbury-i templomát) csodálják, melyet
Katharine Maltwood 1929-ben fedezett fel újra.
Arthur k i r á l y n a k és f e l e s é g é n e k sírja j e l e n l e g is a
Glastonbury-i régi apátság területén található.

Morgaine és a tó királynője
Morgaine, Arthur király féltestvére, aki boszorkány volt meg
akarta tudni Merlintől az abszolút hatalom titkát. De Merlin
— n e m a legendák, hanem az Akasha-krónika szerint — egy
barlangba vitte, és kővé változtatta. Rajzom megmutatja a bar­
lang helyét, és meg is találom ott őt. Ezt a helyet „Wookey-
LIole"-nak nevezik, és a látogatónak megmutatják a követ,
mely úgy néz ki, mint egy boszorkány. A kutyáját is látni le­
het mellette.
Rajzom megmutatja a tó helyét is, melynél a „Tó királynője",
az akkori papság főpapnője élt és működött. Arthur idejében
Viviane, Merlin húga volt a főpapnő — mondja az Akasha-

166
krónika. Pontosan azon a helyen, ahol rajzom a tavat mutatja,
meg is találom a csodálatos királynő tavát. Nem szeretném
most a helyzetét és helyneveket megnevezni, mivel itt még
más titok is felfedezésre vár.

Németország ANNO DOMINI 1991


Tgen, a kísérlet sikerült. Az Excalibur damaszkuszi-acélból
volt. Azon gondolkodom, hogy megadjam-e itt a receptet.
Nem, ezt a titkot szeretném megtartani magamnak. Talán egy
napon ismét lehet majd e recept szerint készült kést és kardot
vásárolni, ha lesz valaki, aki kész arra, hogy elkészítse.

A nagy titok
Aki a hatalom kardját szeretné megtalálni, megoldhatja ezt
a titkol. Hiszen n e m a legenda meséli, hogy az Excalibur egy
napon föltűnik, és Britannia új királyt kap? Én megoldottam
az Excalibur rejtélyét, és tudom, hol található. De nem szom­
jazom hatalomra és dicsőségre, ezért nem fedem fel azt. Ha
valaki tudni akarja, hol található, és szeretné megfejteni a tit­
kot, akkor álljon itt számára egy kiindulási pont:

„A titok a keresztbe van rejtve, melyet Merlin Arthur mellé


tett a sírba!"

167
Damaszkuszi-kés
Stonehenge:
A világ energiaközpontja?
Nyomozásaim során újabb tényekre b u k k a n o k . Stone­
henge kövein át összekötővonalak húzhatóak földünk min­
den szellemi spirituális szentélyéhez. Talán földünk minden
energiavonala itt találkozik? Talán emiatt olyan dús ott az ener­
gia? Stonehenge a világ energetikai köldöke?
Próbálja meg saját maga is! Kösse össze világunk szent
helyeit Stonehenge-dzsel, és hasonlítsa össze a kövek hely­
zetét. Kz földünk leggigantikusabb energetikai iránymérő­
állomása!

169
170
Közbülső epilógus II.

A kerekasztal lovagjainak világából, üstököshöz hason­


lóan siklok át az univerzumba. Úgy tűnik, csillagok
húznak el mellettem. A sebesség őrült gyorsaságba megy át.
Egy másik tudatszintre kerülök. Körbenézve egy vörös felü­
letet fedezek fel, melynek színe a vörös homoktól ered, mely­
b e n lábaim gázolnak. Nemsokára elérek néhány csillogó pon­
tot, melyek — mint kiderül — óriási tükrök. Rövidesen itt
állok közöttük, és tekintetem újabb és újabb képeket lát, és
értelmem fölfogja ezeket.

171
Ének és játék

M i n d e n k i n e k , aki valaha részt vett é n e k o k t a t á s b a n ,


g y ö t r ő d n i e kellett a skála b e g y a k o r l á s á v a l : - D O
- RE - MI - FA - SO - LA - TI - DO -. De m e l y i k „művész"
g o n d o l n á , h o g y ez az egyszerű énekgyakorlat atlantiszi tu­
dást hordoz magában? E gyakorlat egy ezoterikus kulcsot rejt
az e m b e r legdrágább kincséhez, az egészséghez. Most bizto­
san minden zenész és zenetanár ráncolja a homlokát, néhány
ezoterikával foglalkozó személy pedig nevetve legyint. Az
előzőek n e m hihetik el, az ezoterikusok pedig azt gondolják,
hogy mindent tudnak. De itt n e m a hangok régóta közismert
hatásáról beszélek. Szeretnék bemutatni egy diagnosztikai és
gyógyító rendszert Atlantiszról, az elsüllyedt kontinensről,
mely az atlantiszi papság, a Lökik (papok) és Lokanok (pap
nők) zseniális ötlete, amely más kultúrákban úgy rögzült, hogy
az ott élő emberek — anélkül, hogy fogalmuk, vagy bármifé­
le tudomásuk lett volna jelenségéről —, ezt az elfátyolozott
titkot továbbadták gyermekeiknek és unokáiknak. Az ének­
lés e m e nagy titka összefonódik egy játék ezoterikus rejtélyé­
vel. Ezt a játékot legtöbben „Tic-Tac-Toe" néven ismerik. A
játék valamilyen más néven majdnem minden kultúrában meg­
található. Miként a skála, ez is az atlantiszi papságtól ered.
Induljunk hát el lélekben egy kalandos utazásra. Olyan uta­
zásra, melyben tán értékes kincsre fogunk lelni.

173
„ Tic - Tac - Toe
A „Tic-Tac-Toe" játékot a következőképpen játszák: két já­
tékos egy háromszor hármas játékmezőt azaz kilenc négyze­
tet, és két jelet — X-et és O-t — használ. Az egyik játékosé az
X, a másiké az O. Ezeket a szimbólumokat a játékosok fel­
váltva írják be a rácsokba, miután — például kockával — ki­
sorsolták, hogy ki kezd. A játék célja: az győz, aki egy sort
vízszintesen, függőlegesen, vagy átlósan ki tud tölteni saját
jeleivel. Aki valaha már játszotta ezt a játékot, tudja, hogy ha
az ellenfél csak egy picit is figyel, akkor egészen egyszerűen
lehetetlen nyerni. És talán éppen emiatt—amellett, hogy ilyen
egyszerű — ennyire elterjedt és kedvelt ez a játék. A játék
vonzereje abban áll, hogy a látszólag megoldhatatlan és ti­
tokzatos dolgokkal versenyzünk. Nos, én állítom, hogy a „Tic-
Tac-Toe" a skálával közvetlen összefüggésben a legmagasabb
szintű ezoterikus tudást tárja fel.
Vizsgáljuk meg először a „Tic-Tac-Toe" jeleit, hogy meg­
értsük ezoterikus jelentésüket. Itt van először is a játékmező,
mely kilenc négyzetből áll. A négyzet az anyag szimbóluma.
A kilences — kilenc négyzetről van szó — a Krisztus-szám, a
beteljesülés száma. A kilenc négyzetet fentről két függőleges
egyenes alkotja, melyeket két vízszintes vonal keresztez, és
ezeket egy négyzet, vagy egy 4 vonalból álló keret határol.
Két vonal föntről, két vonal vízszintesen — a kettő a Fiú szá­
ma — 2 + 2 = 4, ez a tett, az aktivitás. Az aktivitás azonban
elevenséget jelent, és az elevenség isteniséget. Az aktivitás és
az isteniség egymással elválaszthatatlanul összefonódnak. A
két föntről induló vonal — ha külön-külön nézzük — csator­
nát képeznek a Fent és a Lent között, így a Fent és a Lent
egymással összeköttetésben áll. A csatorna, melyet a vízszin-

174
tes vonalak képeznek, összeköti a Belsőt és a Külsőt. így
megkaptuk Hermes Trismegistos törvényét:

„Amint fent, úgy lent, amint kint, úgy bent."

A kilenc négyzet meghatároz egy tizediket. A 10 ismét egy


isteni szám, amely az 1-ből, az Atya számából és az isteni szim­
bólumból, a körből áll. A kör kezdet és vég nélküli, mint Is­
ten maga; pontokból jön létre, közepét fény tölti ki. E b b e n az
összefüggésben vizsgáljuk meg a játék két jelét: megtalálhat­
juk az isteni kört, és az X-et. Az X a kör rejtett megjelenítése, s
így szintén egy isteni szimbólum. A római számsorban az X = 1 0 ,
tehát ismét 1 és 0.
Immár körvonalazódik, hogy e b b e n a játékban két isteni
elem birkózik egymással, melyek erejükben és jelentésükben
egyformák, külsejük azonban különböző. Már említettem,
hogy a játékot valójában n e m lehet megnyerni. Ez azt jelenti,
hogy a két isteni erő egyensúlyban van. Ezeknél az energiák­
nál Isten vevő és adó (negatív és pozitív), női és férfi erejéről
van szó. Figyeljük meg az X-et: a kereszteződő vonalak Isten
e két erejét ábrázolják. Ott, ahol ez a két erő egyesül egymás­
sal, létrejön a harmadik erő -— a Fiú.
Nyugati kultúránkban Isten férfiúi erejét erősen túlhang­
súlyozva tisztelik, s ez jelentősen hozzájárult a férfiközpontú
társadalmi formák kialakulásához, melyekben éltünk, és az
e r ő s ö d ő női e m a n c i p á c i ó e l l e n é r e még ma is élünk. Az
őskereszténység azonban a női erőt éppúgy tisztelte, mint a
férfiúit. A kereszténység eredete a zsidóság tanain alapszik,
hiszen J é z u s is zsidó volt, és — bizonyíthatóan — esszénus
mester. A zsidóságnál megtaláljuk Sehinát is; róla, mint Isten
női erejéről írnak. Ő az, aki szüntelenül bolyong a földön, és

175
helyet keres magának, mert otthonát, a jeruzsálemi templom
belső szentélyét lerombolták.
A Fiú ereje Isten férfiúi és női erejének harmonikus kap­
csolatát képviseli. A Fiú megnevezés abból adódik, hogy J é ­
zus önmagát Fiúnak nevezte. Az atlantiszi nyelvben az „ASEL"
fogalom gyermeket jelent, azonban fiú és lánygyermeket is,
nyelvi elkülönítés erre a fogalomra nem volt. Ezt először az új
értékrendek megállapítása után, Atlantisz műszaki korszaká­
ban vezették be, ahol egy határozottan férfialapú társadalom
alakult ki. Olvasóim bocsássanak meg és engedjék meg, hogy
a Krisztus-erőt továbbra is a „Fiú" név alatt használjam. Mivel
megemlítettem, szeretném itt röviden az „ASEL" fogalom je­
lentését megmagyarázni. A szellemnyelvi ABC szerint ASEL
jelentése: isteni fény az egoval az anyagban, Isten akarata sze­
rint. Egy megnevezés, mely könnyen felismerhetővé teszi,
hogy ez mindkettőre, leány- és fiúgyermekre is vonatkozik.

De hol van itt a kapcsolat a skálával? Atlantiszon a játék­


mezőn lévő kilenc négyzet „az isteni háló" nevet viselte. Ez
ábrázolta az ember három szintjét, és kapcsolatát az anyagi és
isteni szinttel. Az első négyzetben a mennyei Atya fogalma
állt, és az isteni hálóban a „DO" -val jelölték. A második négy­
zet a Fiú helye volt a „MI" megnevezéssel, míg a harmadik
négyzetben az mennyei Szellem (lásd „a szellem" kártyánál)
állt a „SOL" megjelöléssel. „DO" - „MI" - „SOL"-t újból meg­
találjuk tehát a DO - RE - MI - FA - SOL - LA - TI - DO skálában.
Ez a skála az úgynevezett hexakordon alapszik, amelyet a
kínaiak, japánok, egyiptomiak, görögök, perzsák és arabok
egyaránt használtak. A megnevezéseket 1026 - ban Guido von
Arezzo vezette be, melyeket egy Jánoshimnusz félsoros be­
kezdéseihez használta. Eredetileg ez a hanglétra UT - RE - MI

176
- FA - SOL - LA volt. K é s ő b b az „UT'-ot kicserélték „DO"-ra,
és bővítették egy 7. hanggal a „SI"-vei, mely azonban a mai
használatban már „TI". így segítették a hajdani Atlantisz szel­
lemi tudását átörökíteni a mába. Hogy miért is lett ott a „DO",
„MI", „SOL" elrejtve, arról még a későbbiekben beszélek.

Az isteni háló alsó sorában a 7. négyzetben az anyaföld


található, a 8. négyzetben a gyermek, és a 9. négyzetben az
élet. A k ö z é p s ő sor az embert és jellemzőit — az embert, az
egoját és a lelkét — mutatja. Ezen alkotórészek besorolása a
k ö z é p s ő sorba minden atlantiszi alaptudásához tartozott.
Atlantiszon köztudott volt, hogy e három alkotórész rossz b e ­
sorolása az oka, hogy a lélek és a szellem megbetegszik. Mit
is jelent ez valójában?

Ha az e m b e r magát, mint „Embert", a „Lélek" és „Élet"


közé sorolja be, akkor az energiák harmóniájában zavar ke­
letkezik. A sorrend helyesen: a 4. négyzet — az „Ember" —
az „Atya" és az „Anya" között, az 5. négyzet — a „Lélek" —
a „Fiú" és „Gyermek" között, és a 6. négyzet — az „Ego" —
a „Szellem" és „Élet" között helyezkednek el.

Atya - Fiú - Szellem


Ember- Lélek - Ego
Anya - Gyermek - Élet

Ennek az egyensúlynak a diagnózisát az Isteni szint „DO"-


„MI"-„SOL"-ja alapján végezték. Ha a fogalmakat hamisan
sorolták b e , úgy az atlantisziak abból indultak ki, hogy túl
sok energia van az „Atya", a „Fiú" vagy a „Szellem" terüle­
tén, mely más energiákat elnyom. Ez az egyenlőtlen arány

177
vezet a betegséghez, mint az Atya, a Fiú vagy a Szellem isteni
energiák zavart viszonyának testi kifejeződéséhez. Tehát ezt
az egyensúlyeltolódást állapították meg, vagyis diagnosztizál­
ták az általunk a skálából ismert DO - Mi - SOL által.
A diagnózis a következőképpen történik, és mondandóm
valóságának bizonyításaképpen felkérek minden olvasót,
hogy saját maga is próbálja ki!

1. A páciens leül egy székre, és a gyógyító m ö g é áll.

2. A páciens kinyitja a koronacsakráját azáltal, hogy egy­


szer gondolatban mélyen felfelé kilélegzik.

3- A gyógyító j o b b kezét vízszintesen körülbelül 3-5 cm


távolságban a páciens koronacsakrája fölé tartja.

4. A páciens a kilégzés közben hangosan vibrálva mondja


a „DO" szótagot emelkedő - süllyedő hangnemben: D O -
o_0-o_0-

5. A gyógyító megjegyzi magának a koronacsakra érezhe­


tő hullámzásának erősségét.

6. Ezután ugyanez a gyakorlat megismétlődik a „MI"- vei


és a „SOL"-lal.

Az egészséges páciensnél mindhárom rezgés egyforma


erősséggel érezhető, míg a beteg ember esetén egy erősebb,
egy közepesen erős és egy gyenge érték állapítható meg. A
j o b b érthetőség érdekében állítsuk az értékeket egy mérleg­
re:

178
DO MI SOL
1

így a szó szoros értelmében egy egyensúlynélküli állapo­


tot láthatunk. Mégis, ennél a gyakorlatnál az adja az alapot,
hogy a gyógyító ismeri a rezgéseket, és gyakorlott azok felis­
merésében. De általában még a laikusoknak is sikerül felis­
merni ezeket a rezgéskülönbségeket.
Ezután elvégezhető egy kezelés is. Ez úgy történik, hogy a
gyógyító a bal kezét a páciens bal vállára helyezi. A páciens
pedig azt a szótagot vibrálja, melynek energiarezgését előzőleg
a leggyengébben lehetett érezni. A gyógyító bal keze eköz­
b e n addig csúszik be a páciens torka elé, mígnem biztosan
érzi ezt a vibrálást a kezével. Ezután a j o b b kezét a fejtetőcsakra
fölé tartja. A gyógyító alkalmazkodik a páciens légzésritmu­
sához, és vibrálni kezdi ugyananazt a szótagot, ugyanabban
a ritmusban, miközben elképzeli, hogy lélegzetével a szótag
isteni energiája a j o b b kezének kézcsakráján át a páciens nyi­
tott koronacsakráján keresztül beáramlik, hogy ott megerő­
síthesse ezt az energiát.

Legkésőbb Newton óta tudjuk, hogy a rezgések állandóan


igyekeznek kiegyenlítődni. A mi atlantiszi módszerünknél ezt
a törvényszerűséget használjuk fel. Nagyon fontos, hogy a
pácienst ne gyengítsük azzal, hogy a legerősebb energiájából
elvonunk, hanem erősítsük azt az energiát, amely gyenge. A
mai orvosi gyakorlatban is például az ásványi anyagok vagy
vitaminok hiánya esetén a megfelelő anyagokat adjuk, hogy
szervezetünkben a hiányosan jelenlevő „építőköveket" pó­
toljuk, vagy erősítsük. Meggyőződhet tehát az olvasó önma­
ga is e n n e k az atlantiszi gyógyítómódnak a hatékonyságáról.

179
De forduljunk még egyszer az isteni hálóhoz. Az isteni háló
kilenc négyzetébe besorolható a kilenc Kuen, vagyis a kilenc
isteni ujjszimbólum. Ezeket az ujjszimbólumokat használják
a japán harcosok bizonyos célok elérése érdekében. Követ­
kezzenek tehát a Kuen-ek leírásai, és besorolásuk az isteni
hálóba:

RIN - PYO - TOH


SHA - KAI - JIN
RETSU - ZAI - ZEN

180
RIN
az erő, a hatalom és az aktivitás szimbóluma.
PYO
az isteni tudat kinyilatkoztatása

182
TOH
a szellem ereje

183
SHA
az öngyógyítás képessége

184
185
JIN
az extázis

186
RETSU
az idő és a tér leküzdése

187
ZAI
az öt elem kontrollja
ZEN
a láthatatlan és a kozmosz védelme
A kilenc négyzetből álló isteni rács szimbólumára rátalá­
lunk a keltáknál is, ahova a druidák legendákkal övezett fő­
vezére, Merlin vezette b e . Felbukkan az úgynevezett Ogham
ABC-nél is mint „A tenger". „A tenger" a druidák számára,
annak végtelen és megfoghatatlan volta miatt isteni szimbó­
lum volt.
Ha megszámoljuk az isteni rács egyes oldalait, vagyis össze­
adjuk az egyes négyzetek vonalait, akkor 24-et kapunk. Ez a
szám feltűnik még ennek a könyvnek más részeiben is, de
már itt szeretném megemlíteni, hogy ez a szám az isteni Életet
jelenti. Az ember kromoszómáinak számában is találkozunk
vele, ahol 22 autoszoma és egy X és Y kromoszóm van.

A 22 Autoszoma - a 22 Beavatási út.


Egy X vagy Y-kromoszóma = imaginális Én / E g o - kártya.

Az atlantiszi papság szellemnyelvi ABC-jében a „DO"-t az


A betű, a „MI"-t az M betű, a „SOL"-t pedig az N betű jelölte.
E z e k a betűk kaptak k é s ő b b helyet a zsidóság idején az
„Amen" szóban. Ezeket az atlantiszi papok a Kis Angyalritu­
álé során használták.

Azok az olvasók, akik olvasták az „Atlantisz angyalai" című


könyvemet, talán e m l é k e z n e k még rá, hogy az atlantiszi
Arkloki a gyűlésnapokon a Nagy Angyalrituálét végezte el a
144 atlantiszi angyallal a templom főterén. A mindennapi hasz­
nálatra azonban rendelkezésükre állt a Kis Angyalrituálé, me­
lyet az itt következőkben le is írok:

4 személy egymással átellenben, keresztformában áll föl.


Minden személy egy angyalt helyettesít, mégpedig a Levegő,

190
a Föld, a Nap és a Víz angyalait. Elrendezésük az égtájak sze­
rint a következő:

Kelet - Nap, Nyugat - Föld


Észak- Levegő, Dél - Víz

A négy személy, az angyaloknak megfelelően a következő


elemeket tartja a kezében — egy pohár vizet, egy kristályt,
egy gyertyát. A levegő számára természetesen semmit.

Középen áll az atlantiszi mester, aki előtt a páciens ül. A


mester kezeit a páciens vállára helyezi. Ezután váltakozva
mondják szövegüket az angyalok és a mester.

A Levegő angyala
Tiszteljük a szent lélegzetet, mely minden teremtett dolog fö­
lött áll; és tiszteljük a legnagyobb bölcsességet.

A mester
Levegő angyala, áradj tüdejébe, és add az élet levegőjét egész
testének!

A Föld angyala
Hívjuk a gazdag földet, mely rendelkezik az egészséggel és
szerencsével, és hatalmasabb, mint bármely teremtménye.

A mester
Föld angyala, küldd el erődet, és keltsd új életre egész testét!

A Nap angyala
Föl! Kelj föl és mozogj! Te a Nap halhatatlan, világító Angyala!

191
A hegyek fölé! És teremts fényt a világban!

A mester
Nap angyala, áradj napcentrumába, és add az élet tüzét egész
testének!

A Víz angyala
Az égi tengerből, a soha el n e m apadó forrásokból folynak a
vizek.

A mester
Víz angyala, menj be vérébe, és add egész testének az élet
vizét!

A mester
Élet angyala, áradj végtagjaiba, és adj erőt egész testének! Örök­
élet angyala, szállj alá benne, és adj lelkének örök életet!

Aki egyszer nézője vagy netán részese lehet ennek a szer­


tartásnak, megállapíthatja, milyen hatalmas energiát áraszt ez
a kis gyógyító szertartás is. Milyen nagy erőt is adhatott akkor
a nagy gyógyító szertartás a 144 angyallal az Arklokinak.

Én személy szerint csodálom az atlantiszi papság lelemé­


nyességét, ahogyan évezredek távolába átmenekítették ezt a
titkos atlantiszi tudást, hogy gyökeret verhessen az elkövet­
k e z ő kultúrákban. Ének és játék, melyek generációról gene­
rációra „öröklődnek" — találhatnánk-e j o b b búvóhelyet?
Mégis, ugyan ki veszi a fáradtságot, hogy ezeket a titkokat
felfedezze?

192
193
194
J é z u s szavaival zárom szellemi kalandozásainkat, miután
az é n e k b ő l és játékból kiemeltük az atlantiszi értékeket:
„Akinek szeme van a látásra, az lássa, akinek füle van a
hallásra, az hallja".

195
„Network" -
a lelkek hálózata

T anfolyamaimon újra és újra megkérdezik tőlem: hogyan


is van a duális lelkekkel? Újra és újra elmagyarázom. S
ők újra és újra megkérdezik. Számunkra, e m b e r e k számára
bizonyára nehéz ezeket az összefüggéseket megérteni, mert
ennek előfeltétele a képszerű képzeleti megjelenítés, és az
első lépések a multidimenzionális gondolkodás terén.
Alapjában véve az emberi lélek önmagában egy egység.
Elfoglal egy testet, és élővé teszi azt. Ám mégis, csak egy ré­
sze egy nagyobb egésznek. És ehhez a nagyobb egészhez
több fogalom is kapcsolódik: lélek, duális lélek, ikerlélek, lelki
egység. Lélekkomplexum, tudattalan lélekrész, tudatos lélek-
rész, aktív lélekrész, inaktív-magasabb lélekrész. Most már el­
mondhatjuk, hogy jó zavaros ez az egész „lélek dolog". Pró­
báljuk hát a legelejéről kezdeni.

Egy gyermek megfogan és megszületik. A lélek már a fo­


gantatással beköltözhet a megtermékenyített petesejtbe, de
ez n e m kötelező. A megszületés időpontjában azonban leg­
alább a lélek egy része, az úgynevezett tudattalan lélekrész
jelen kell hogy legyen. Körülbelül a 4. életévig a tudatos lé-
lekrésznek is be kell kerülnie a gyermek testébe. A tudat em­
l é k e z ő k é p e s s é g e is csak ekkor jön létre. Ha ma megpróbá­
lunk visszaemlékezni, akkor csak körülbelül 3- életévünkig
visszamenőleg vagyunk erre képesek. Pontosan az e l ő b b el­
mondott o k b ó l . A tudattalan és tudatos lélekrészek össze-

197
kapcsolódásával teljes az aktív lélekrész. Ezt azért nevezik így,
mert ezzel megkezdődik az egyéni elöntésszabadság. Egész
életünk során van egy aktív - magasabb lélekrészünk is. Miért
is van ez? Mondhatnánk, hogy ez lelkünk egy része, mely még
az isteni szinten lakozik. Az ezoterikában erről, mint a „fel­
sőbbrendű énről" beszélünk. De nevezzük most az egyszer
az egészet léleknek. De ez a lélek nem minden. Ez újból csak
az egésznek, a lélekegységnek egy része. A lélekegység duá­
lis- és ikerlelkekből áll. Ebből kettő-kettő alkotja a lélek né­
gyes-egységét. Nézzük meg pontosabban.

Induljunk ki abból, hogy én Dl vagyok, így D2 az én duá­


lis lelkem, én pedig, mint D l , D2 duális lelke vagyok. A duá­
lis lelkek alapvetően különbözőek, mégis kettősségükből adó­
dóan szinte mágikusan vonzzák egymást. Együttélésükben,
vagy közös munkájukban kiegészítik egymást, mivel az egyik
rendelkezik azzal, ami a másiknak hiányzik. De a különbö­
zőség feladat is, mellyel fejlődni kell, és ez nem könnyű. Ne­
kem, mint D l - n e k van egy ikerlelkem is, Z l . Ez a legnagyobb
mértékben megegyezik velem. Csodálatosan értjük egymást,
mégis fennáll az unalom és a harag veszélye. Miért harag?
Nos, ugyan ki néz szívesen állandóan a tükörbe, látva saját
hibáit és gyengéit? Úgy, mint n e k e m Zl az ikerlelkem, úgy a
duális lelkemnek, D2-nek Z2 az ikerlelke. Természetesen ez

198
fordítva is igaz. Tehát én vagyok Z2 számára az ikerlélek, mi­
közben Z2, Zl duális lelke. És így tovább....
Mindenesetre a lélek tehát így teljes egész, vagy nem? Nem,
mert még itt van a lélekkomplexum. De e n n e k semmi köze
Freudhoz, vagy Ödipuszhoz, hanem úgy képzelhetjük el, hogy
például én, mint Dl még további lélekegységekhez tartozom.
Mégpedig:

A fenti, minden egyes összetevő természetesen hozzátar­


tozik egy ugyanilyen lélekegységhez, és így jön létre a lélek­
komplexum. Ha most tovább megyünk, akkor az összes egy­
máshoz tartozó lélekkomplexumból áll össze — a hálózat.
Nos, k ö n n y e n felismerhető, hogy minden lélek egymással
összeköttetésben áll. Ez a lelkek multidimenzionalitása. Igen,
és valahol a középpontban, ennek a gigantikus hálózatnak a
középpontjában, ott ül Ő — az egyetlen, Mennyei Atyánk —
Isten maga. Energiája átáramlik, és életben tartja az összekap­
csolódó lelkeknek ezt az óriási hálózatát.
Ha két olyan ember találkozik, akik duális, vagy ikerlel-
kek, megérinti őket a „felismerés" erős érzése. Azonban n e m
feltétlen kell létrejönnie egy ilyen találkozásnak. Alapvetően

199
érvényes: Ha Dl megszületik, belátható időn belül meg kell
születnie D2-nek, vagy Z2-nek is, hogy az egyensúly fennma­
radjon. De ez megtörténhet különböző kontinenseken is. Ha
egy bizonyos X időpontban meg tudnánk határozni a földla­
kók számát, akkor mindig egy páros szám jönne ki az egyen­
súly miatt. Óriási kegy — ha nem is mindig öröm — az iker-
lelkünkkel való találkozás, mert ezáltal lehetőségünk van egy
mélyreható érési folyamatra. Ennek a fejezetnek a végén meg­
említeném még, hogy a lélek száma az isteni 10. Meglepődtek?

200
A kristály

A tlantiszon a kristályokkal való foglalkozás virágkorát


élte. így például az egyetemi könyvtárban könyvek
helyett is kristályok voltak, melyek egy bizonyos szellemi tech­
nikával „írhatóak" és „olvashatóak" voltak. Ennek a munká­
nak az elvégzése — mint minden olyannak, ami a tudással és
a természet erőivel volt kapcsolatos — a papnők, a Lokánák
feladata volt. Magát az egyetemet is egy nő vezette. De voltak
e n n e k a feladatnak férfi képviselői is, a kristálymesterek. A
második korszakban, a technika korában a repülőgépek és
kisebb űrhajók is kristálymeghajtással működtek. Hihetetlen?
Ugyan ki ne ismerné korunk elektromos öngyújtóját? Ez egy
apró kristályt — az úgynevezett piezot — tartalmaz. Nyomás
hatására elektromos feszültség keletkezik benne, mely aztán
egy elektromos kisülés formájában jelentkezik. Lehetlen len­
ne az az elképzelés, hogy vannak technikák, melyeknél na­
gyobi? kristályok nagyobb energiamennyiséget tudnak létre­
hozni?

Az atlantiszi kristályművészet egy csodálatos remeke még


ma is látható. Ez pedig n e m más, mint egy kristálykoponya,
„a szerencsétlenség koponyája". Évszázadunk 20-as éveiben
talált rá Anna Mitchell-Hedges erre a hegyi kristályból készült
emberi koponyára a Brit-Honduras Mayavárosának,
Lubaantumnak romjai között, egy oltár alatt. Frank Dorland,
elismert művészeti restaurátor 6 éven keresztül vizsgálta ezt a
koponyát. Dorland szerint a koponya néha megváltoztatja a
színét, megtöltődik valami vattaszerű köddel, különös illatot

201
áraszt és hegyek, templomok és más dolgok képei láthatóak
b e n n e . Néha robbanásszerűen energia szabadni fel belőle,
mely a környezetében károkat okoz. Megerősítik mindezt azok
az emberek, akik Dorlanddal együtt megfigyelték ezeket a
jelenségeket. Beszámolnak továbbá arról is, hogy ezek az em­
berek felgyorsult pulzussal, a láb- és kézizmok feszülésével,
sőt — mint a transzállapot előtt — a szem furcsa mozgásával
reagáltak. A koponyának mozgatható állkapcsa van, és felü­
lete tökéletesen sima. Még a mai lehetőségeinkkel is aligha
érhető el ilyen sima felület. Úgy tűnik, mintha ez a koponya
csodálatos módon lézersugárral lett volna kivágva egy kris­
tályból. Csak az alsó állkapcson láthatóak szerszámok esetle­
ges nyomai. A koponya ma a Londonban, a Geológiai Múze­
umban látható. A tudósok állítása szerint a korát nem lehet
megállapítani. Az azonban bizonyos, hogy egy ilyen minőségű
munka az akkori amerikai kultúrákban nem volt lehetséges,
tehát a koponya nem mezoamerikai származású.
Ilyen koponyákat Atlantiszon állítottak elő és „írtak meg".
Ezek tudást tartalmaznak, többek között orvosi szaktudást. A
könyvtárban tucatszámra álltak az ilyen koponya „olvasniva­
lók" az egyetemisták számára. Es nem csak koponyák, ha­
n e m kristályok, szinte minden méretben. Az atlantiszi papok
e z e k egy részét „szétosztották" más országok kultúráinak.
Néha-néha találkozom egy ilyen programozott kristállyal, és
mindig élményt jelent számomra ezeknek az olvasása.

202
203
A mesterangyalok

205
Könyvemben, az „Atlantisz agyalai"-ban bemutattam az
atlantiszi angyalokat. Meséltem ott Atlantisz 144 angyaláról.
A leírásban azonban csak 94 angyalt mutattam b e . Azért csak
94-et, mert a többi angyal csak Atlantisz mesterei és főpapjai
számára létezett. A nagy érdeklődés miatt azonban elhatároz­
tam, hogy bemutatom az atlantiszi „mesterangyalokat" is. Vé­
leményem szerint a velük való kommunikáció a mesterek út­
jához tartozik.

206
AB ARIEL
Az isteni szólítás angyala
ABRAEL
Az isteni erő angyala

208
209
AHAMIEL
Az isteni kardok angyala

210
AGIEL
Az isteni szellem angyala
AKHRAZIEL
Isten hírnöke
AMALIEL
A büntetés angyala

213
AMITIEL
Az isteni igazság angyala

214
ARAFIEL
Az isteni szigorúság, erő és fenség angyala,
a 7. mennyország hercege.

215
BARAKIEL
Az isteni világosság angyala

216
BEDALIEL
Az exorcizmus angyala
CHASDIEL
A barátságosság angyala

218
EVEL
Az emberiesség angyala
220
GADIEL
A szentség angyala
GAMALIEL
A megtorlás angyala
GRADIEL
Az isteni hatalom angyala

223
224
HODIEL
Az isteni diadal angyala

225
HOFNIEL
„Isten fiai"-nak leghatalmasabbika,
a hazavezérlés angyala, az Elohim

226
IETUQIEL
A születés angyala

227
IMACHEDEL
A művészetek angyala

228
IOFIEL
Az isteni szépség angyala

229
230
PEDAEL
A felszabadítás angyala

231
RAHTIEL
A konstelláció angyala

232
233
SHOFTIEL
Isten bírája

234
TADHIEL
A becsületesség angyala

235
ZACHARAEL
Az isteni emlékezet angyala

236
ZAHARIEL
Az isteni világosság angyala

238
239
¡ ¡ I

240
A Torinói lepel

A Stonehenge-ről szóló részben említést tettem a Tori­


nói lepelről. Meglehetősen ismert, tehát lemondok ar­
ról, hogy itt bemutassam. Ezt a halotti leplet a keresztre feszí­
tett J é z u s képével 1989-ben a Katolikus egyház hamisnak
minősítette. Egy — a középkorból származó — hamisítvány­
nak nevezték. Mindenesetre — ezt még hozzátették — n e m
magyarázható meg, hogyan, milyen módon került egy e m b e r
képmása a lepelre. Én itt és most szándékos hazugsággal vá­
dolom a katolikus egyházat és ezt be is bizonyítom!
Hogy miért is hirdették ki ezt a hazugságot, annak az oka
a következő:

A halotti lepel bizonyíték arra, hogy Jézus nem a ke­


reszten halt meg!

Erre a katolikus egyháznak magyarázatot kellett volna ad­


nia a politikusoknak, hívőknek és tudósoknak. Két választási
lehetőségük volt:

1. Az egyház kihirdeti, hogy Jézus n e m a kereszten halt


meg, és ezzel az egyház tanításait alapvetően meg kell változ­
tatni.
2. Az egyház kihirdeti, hogy a lepel hamisítvány, és ezzel
kikerüli az 1. számú lehetőséget.

Az egyház — mint ahogyan az várható volt — a második


lehetőséget választotta.

241
Nos, lássuk a tényeket:

Az egyház Messiásnak tekinti Jézust. Ez „dogma" ami azt


jelenti, hogy e b b e n mindenáron hinni kell. Ha egy dogmát
egy hívő nem ismer el, mint abszolút igazat, úgy az egyház
hitegyletéből „exkommunikáció" által kizárhatja. Nos, a Mes­
siást a Próféták előre jelezték. Nézzünk meg most egyet —
Ésaiást.

Ésaiás az 53. részben így szól (Károli Gáspár fordítása):

„Az Úr szolgájának szenvedése és jutalma:


1. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Ur karja kinek jelente­
tett meg?
2. Felnőtt, mint egy vesszőszál Ó előtte, és mint gyökér a
száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk
reá, de n e m vala ábrázata kívánatos.
3. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és
betegség ismerője! mint a ki elől orczánkat elrejtjük, utált volt;
és n e m gondoltunk vele.
4. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat: hordozá,
és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
Istentől!
5. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vét­
keinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebei­
vel gyógyulánk meg.
6. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára
tértünk: de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.
7. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta
meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely
megnémul az őt nyírok előtt; és száját nem nyitotta meg!

242
8. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki
gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy n é p e m
bűnéért lőn rajta vereség?!
9. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé
jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és
álnokság sem találtatott szájában.
10. És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha
önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabítja,
és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.
11. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelég­
szik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkei­
ket ő viseli.
12. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányként
a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bű­
nösök közé számláltatott; pedig O sokak bűnét hordozá, és a
bűnösökért imádkozott!"

Nem é p p e n így, és n e m másképp tanulta minden katoli­


kus J é z u s történetét? Egyetlen különbséggel. Mint minden
próféta, és Ésaiás is azt írja, hogy Jézus n e m meghalni, hanem
csak szenvedni fog. Emlékezzünk csak. Jézust a zsidók n e m
ismerik el Messiásként.

Ennek az oka:

A próféták szerint: „A Messiás n e m fog meghalni."

Az akkori zsidók számára azonban Jézus nyilvánvalóan


mégis halott volt. Tehát Ő n e m lehetett a Messiás. Ebből a
következőek szűrhetők le:

243
1. J é z u s meghalt a kereszten — n e m ő volt a Messiás.

2. Jézus n e m halt meg a kereszten — ő volt a Messiás.

De ez mindenesetre azt jelenti, hogy „felültettek" bennün­


ket egy hamis tanítással! Miért nem ismer be az egyház egy
tévedést, mely döntő lehet abban a hitünkben, hogy Jézus
volt a Messiás?

De nézzük tovább.

A következő tény:
A katolikus egyház egy dogmája az is, hogy a Pápa téved­
h e t e t l e n . Ezt a d o g m á t t ö b b s z ö r is k i h a n g s ú l y o z t á k és
megerősítették.

1. 1934 március 23-án a Torinói lepel imádata alkalmából


XI. Pius Pápa egy gyónási búcsút celebrált, amely máig is ér­
vényben van. Az ide tartozó ima a következőkképpen hang­
zik:

„Ó Uram, te ezen a szent leplen, mellyel tested a kereszt­


ről levétetett és betakartattatott, melyen földi léted nyomait
és a fenntartások nélküli szereteled hátrahagytad, engedd
meg, hogy a szenvedéseid által megérdemelt kegyelemben
részesüljünk mi is a feltámadás napján, melyben te örök
időkön át uralkodni fogsz. Ámen!"

2. XII. Pius Pápa az 1953. szeptemberében, az olaszorszá­


gi Torinóban megrendezett eucharisztikus kongresszuson egy
rádióbeszédében körülbelül 500.000 katolikus hallgató előtt

244
szó szerint így beszélt a lepelről: „melyen mi megrendülve és
vigasszal telve a halott, lélek nélküli Jézus szenvedéssel teli,
isteni orcáját imádhatjuk!"

Tehát két tévedhetetlen Pápa is igazolja a Torinói lepel ere­


detiségét. Nem Jézus maga mondta egyszer: „Egy birodalom,
melyben nincs egység, nem képes fennmaradni"?

A következő tény:
Egy pápai gyűlés, a j . gyűlés megállapította:

1. A lepel minden kétséget kizáróan eredeti.

2. A leplen olyan virágporok nyomai találhatóak, melyek


bizonyíthatóan csak Izraelben és csak Jézus idején léteztek.

Minden nevezett tény egyértelműen bizonyítja a lepel ere­


detiségét. Továbbá nem ismerünk a történelem folyamán senki
mást, csak Jézust, aki egy töviskorona, a kezeken és lábakon
átdöfött szögek, egy dárda, valamint korbács okozta sebek
nyomait viselte volna. Tudomásunk szerint Jézus az egyetlen
olyan keresztrefeszített, akinek a lábait nem törték el a ke­
reszten. A Torinói leplen látható holttest lenyomatai pedig
mindezeket a jegyeket viselik magukon. Ám a lepel még töb­
bet is elárul, mégpedig azt, hogy Jézus még élt!

Bizonyítékok:

1. A leplen több, mint 28 vérzésre utaló nyomot állapítot­


tak meg. Vérzés azonban csak egy működő vérkeringés e s e ­
tén lehetséges.

245
2. A római katona lándzsája sem a szívét, sem a tüdejét,
vagy egyéb létfontosságú szervét n e m érte.

3. Egy keresztrefeszített halála fulladás miatt következik


be a mellkasüregben felgyülemlő folyadék miatt. A római lán-
dzsadöfésé megakadályozta ezt, mert a seben át a folyadék
kiürült.

4. A lándzsadöfésnél — így írja J á n o s apostol — vér és víz


folyt a sebből. Orvosi ismereteink szerint csak műküdő ke­
ringés esetén lehetséges az, hogy elkülönülten vér és víz
follyon.

Ha én most minden bizonyítékot fel akarnék sorolni Jézus


keresztrefeszítése utáni továbbélése mellett, akkor j o b b len­
ne, ha egy külön könyvet írnék róla. Megelégszem ezzel a
kevés, de fontos ténnyel a bizonyosságom megállapításához:

J é z u s a Messiás, Isten Fia!"

Bocsásson meg Isten, az Úr mindazoknak az egyházi em­


bereknek, amikor egy napon majd meg kell jelenniük előtte,
hogy igazolják tetteiket. Mivel fogják az Ő Fiának megtaga­
dását indokolni? Egy azonban egészen bizonyos, hogy a vá­
laszuk n e m lehet az semmiképpen: „Uram mi ezt n e m tud­
tuk."

Készen állok minden laikus és minden egyházi egyén szá­


mára, akik állításaimban n e m hisznek, és az igazságot kere­
sik, további bizonyítékokat felmutatni. írjanak nekem!

246
Vége

A mindenség érzéséből lassan a felszínre kúszik tudatom.


Már lassan érzékelem szobám körvonalait. Egyedül vagyok.
Egy pillantás az órára megmutatja, mennyi is az idő. Éjjel egy
óra van. Talán álmodtam? Nem Uriel arkangyal ült itt még
é p p e n az előbb? Zavarodottan körbenézek. De felfedezem a
b e n n e m élő képeket, és tudom, hogy mindez valóság volt.
Azonkívül, ugyan hogy kerülnék ide a nappaliba, amikor már
az ágyamban szenderegtem? De mégis, az idő megállt. Még
egy perc sem telt el. Újból megértem hát, hogy az idő csak
számunkra létezik. Köszönettel eltelve állok föl és ülök író­
asztalomhoz, toll és papír után nyúlok, és elkezdem írni az ...

„Atlantisz mestertudását"

247
Szótár
Akasha-krónika
Ez alatt a fogalom alatt egy kozmikus emlékezet értendő,
mely mindent tárol ami megtörtént és valós. Ez azt jelenti,
hogy e b b e n egy ember minden elmúlt élete fel van jegyezve.
De nem egy könyvről van itt szó, hanem inkább valamiféle
„filmkönyvtárról". Az Akasha-krónika Uriel arkangyal felügye­
lete alatt áll. O személyesen — ami azt jelenti, látható alakban
— ajándékoz meg embereket azzal, hogy „olvashatnak" e b ­
b e n a krónikában. Ez azt jelenti, hogy az érintett ember bele­
merül a múltban történtekbe, és átéli azokat. Mindent, ami ott
történik néma megfigyelőként él át, sőt ezen túlmenően, érzi
e z e k n e k a múltbeli eseményekben szereplő embereknek a
gondolatait és érzéseit.

Amaterasu

Napistennő, akitől a japán császár származhat.

Angyal
Az isteni s z e l l e m i l é n y e k gyűjtőneve. A m e g n e v e z é s
Atlantiszról ered, mégpedig az Ang-El szóból. Az „Ang" je­
lentése élet, az „El" pedig isteni fényt jelent. Az angyal meg­
nevezés tehát: „Élő isteni fény". Az angyalok hierarchiájában
az angyal a legalacsonyabb rangú. A „rangsor" a következő:
angyal, arkangyal, hatalmak, hercegségek, és így tovább, egé­
szen a Metatronig, addig az angyalig, aki Istenhez a legkö­
z e l e b b „áll".
Arkánum
A tarotjáték egy részének megnevezése. Megkülönbözte­
tünk nagy illetve kis arkánumot, az előbbi 22 kártyából, míg
az utóbbi 56 kártyából áll.

250
Arkangyal
Az angyalok után „következő" magasabb angyalosztály
megnevezése. A legismertebbek Michael, Gabriel, Rafael és
Uriel arkangyalok.

AROLO
Az AROLO megnevezés az ATLANTISZ AROLO TIFAR (rö­
viden A.A.T.) rövidebb formája, mely az atlantiszi mesterek
egyik gyógyító módszere volt. Megkülönböztetünk egy alap­
s z i n t e t , m e l y e t ma R e i k i n e k n e v e z ü n k és a g y ó g y í t á s
„magasfokú művészetét", az AROLO-t.

Atlantisz
Elsüllyedt földrész, melynek fővárosát Atlantisznak nevez­
ték. K é s ő b b így nevezték az egész kontinenst.

Beavatás
Egy személyre egy szertartás során átvitt energia, melynek
célja saját rezgésének megemelése. Általában egy spirituális
tanító által történik, de megteheti egy magasabb rendű szel­
lemi lény, például egy elhunyt spirituális tanár, vagy különle­
ges esetekben egy angyal is.

Cromlech

A szent kőkor druidák álatali megnevezése.

Damaszkuszi acél
Egy speciális acél neve, mely vas és acél alkotórészekből
áll. A neve Damaszkuszra vezethető vissza, mely fénykorá­
ban ennek a speciális fémnek a legnagyobb kereskedelmi köz­
pontja volt.

251
Esszénusok
Egy nagy mértékben elterjedt Jézus korabeli hitirányzat tag­
jainak megnevezése. Szép számmal voltak Izraelben és Egyip­
tomban, de Egyiptomban „therapeutáknak" nevezték őket.
További elterjedési területük volt még Görögország, India és
részben Franciaország és Nagy-Britannia.

Fáraók
Az egyiptomi nép uralkodói.

Hieroglifák
A képírások neve.

Hitat

Egyiptomi könyv a Kheopsz piramis építésének leírásáról.

Inkák
Egy dél-amerikai n é p hercegei. A megjelölés azt jelenti: a
„Nap/a fény fiai".
Jalad
így nevezték magukat az esszénusok. A szó jelentése: a
„fény gyermekei".

Karaluanga

Az atlantiszi kontinens eredeti neve.

Karma
A harmónia visszaállításának kozmikus törvénye. Kelet-
Ázsiában félreérthető módon büntetésként értelmezik.

252
Kheopsz-piramis
Egyiptom legrégibb piramisa, melyet atlantiszi papok ké­
szítettek.

Király angyalok
12 atlantiszi angyal, akik egy-egy királyhoz voltak hozzá­
rendelve.

Kristály energia
Egy kristály közreműködésével nyert energia. Például az
elektromos energia, melyet egy kristályra ható erő által nye­
rünk és szikra formájában sül ki. Ilyen energiát ad többek
között az öngyújtók piezokristálya.

Lokan/ Loki/ Foloki/ Arkloki


Atlantiszi papság. Loki = pap, Főloki = főpap, Arkloki =
vezető főpap; Lokan = papnő, Főlokan = főpapnő. A papnők
is az Arkloki vezetése alatt álltak.

Maya

Dél-amerikai nép.

Meditáció
A testi ellazulás és a szellemi koncentráció tudatosan lét­
rehozott állapota.
Memphisz
Hely Egyiptomban. A memphiszi templom helye, mely­
b e n egykor a Tarot 22 szimbólumát a falakra rajzolták.

253
Novíciák, novíciusok
A papnövendékek, jelöltek eredeti neve. K é s ő b b a vallá­
sos, ezoterikus, mágikus és spirituális beavatások jelöltjeit is
így nevezték.

Őrangyal
Az emberhez legközelebb álló angyal, akinek feladata az
ember védelme és irányítása. Minden ember mellett áll egy
őrangyal.

Papkirályok
Azokat a királyokat nevezték így, akik egyúttal a papság­
hoz is tartoztak.

Sahrn

Régi hosszmérték.

Shah-Rong
Az atlantiszi mesterek táblajátéka, melynek célja a saját ár­
nyékos oldalunk megismerése és integrálása, valamint az el­
lenfél álláspontjának megértése.
Sztélé

Egyiptomi, hieroglifákkal megírt tábla.

Szanszkrit
1. ó-indiai írás, 2. olyan régi könyvek gyűjtőneve, amelye­
ket pálmalevélre írtak szanszkrit nyelven.
Szellemnyelvi ABC
Atlantiszi betű-ABC, amelyben minden betű speciális ener-

254
giához kapcsolódik. Ez az ABC kizárólag csak az atlantiszi
papság számára volt fönntartva, akik speciális szertartások so­
rán a betűk kombinálásával energiákat fontak e g y b e bizo­
nyos célok elérése érdekében.

Tarot
Játék, melynek célja a múlt, a jelen és a jövő rejtelmeinek
megismerése.

Tarotsor

A tarotjáték teljes sorának megnevezése.

TIFAR

A Mester atlantiszi neve

Titánok
Az istenek által a harc megnyerésére teremtett hatalmas
lények. Ezzel a háborúval mindegyik isten szerette volna ma­
gához ragadni a hatalmat. A görög legendák leírása szerint a
titánok harca, a valóságban az atlantisziak óriási űrháborúja.
Trinitás - Szentháromság
Isten Szentháromságának — Atya, Fiú és Szentlélek —
megnevezése.
Uriel
Az arkangyal neve, akihez az Akasha-Krőnika tartozik. Fé­
nyével gyógyítja is a d é m o n o k által megszállottakat.

255