You are on page 1of 2

EIPHNOaiKEIO A0HNCN

ll.IMIKAIIA TAKTIKH (AN2-11)

TO EIPHNOaiKEIO A0HNCN
Arron:i\o(JI.IEVO arr6 TrJV Mapfa BEpTcrWVI'J, Etpi'JVOOfKil, TllV orroia 6ptcrE ll np6Eopo<; Tou Tpti.JEi\oO<; L:ui.J~ouArou
l!.toiKilCJil<; Tou EtpllVOOIKEfou Kat arr6 TllV rpai.JI.JaTEa MaupOIJIJOTil Etp~VIl.
LUVEOpfacrE OI'JIJOOIO CJTO 0Kpoar~p16 TOU TI'JV 16-5-2017, y1a VO OIKOCJEI TllV UTT66EOI'JIJET0~0:
THI ANAKOnTOYIAI: BAKH AIKATEPINHI rou rEOPriOY, KaToiKou Xai\avopiou, o06<; lj)appwv apt61J. 63, l1
orrofa rrapacrTd61lKE Ola TI'J<; TTAI'JPE~OUCJIO<; OIKI'JYOPOU TI'J<;; NtKOAOKI'J AIKaTEpiVI'J<; (AMt.L:A 035402).
THI KA0HI H ANAKOnH: AVWVUJ.IIl<; Tpan~1Ktl<; Era1pdac; IJE TllV ETTWVUI.Jia "HELLENIC POST CREDIT
A.E.n.n.", IJE topa TI'JV natavia ATTIK~<; (40,20 XAI.I TI'J<; ATTIK~<; OOOU, L:EA 1 MEcroyEiWV), 6TTW<; VOIJIIJO EKTTpOCJWTTEiTOI,
ll orroia rrapacrT061'JKE Old TOU TTAilPE~OUCJIOU OIKilVOPOU Til<; KapaxaAIOU fEwpyiou (AMt.L:A 27165).
H OVOKOTTTOUCJO sllTEi VO yiVEI OEKT~ ll OTT6 30-3-2017 OVOKOTTI'J Til<;, TTOU KOTaTE61lKE IJE ap161.16 rAK: 16527/2017,
EAK:500/2017, rrpocrOtopiOTilKE yta TllV OIKOOIIJO TTOU ava<ptpETOI, O'TI'JV apx~ Til<; rrapoucra<;. Kara TI'J crul;~TriCJil TI'J<;
UTT06ECJEW<;, 01 TTAilPE~OUCJIOI OIKilVOPOI TWV OIOO[KWV, OVETTTU~OV TOU<; ICJXUPIOIJOU<; TOU<; KOI s~TilCJOV va yfVOUV OEKTO
6cra OVOq>EpOVTOI CJTI<;; TTpOTQCJEI<; TOU<;. To f!.IKOCJT~piO a<poO:
MEJ\ETHIE TH 61KOrPACI>IA

IKE<I>0HKE IYMCI>ONA ME TON NOMO

ME TI'JV UTT6 KpfOil OVOKOTT~ Til<; KOI YIO TOU<; Myou<; TTOU OVOTTTUCJCJOVTOI cr' OUT~V ll OVOKOTTTOUCJO l;I'JTEi VO OKUpW6Ei
ll urr' apt81J. 2553/2017 Otaray~ liAr)pWIJ~<; TI'J<; Elpi'JVOO[KOU A61'JVWV, TI'J<; orroia<; OVTiypa<po E~ arroypa<pOU EKTEAEO'TOU
iJE ETTITOV~ rrpo<; TTAI'JPWIJ~ TTOCJOU 15.170,03 ETTI0061'JKE cr' OUT~ TI'JV 22-3-2017, IJETcl TOU UTTOp191J. 3402/2017 KOI
TI'J<; arr6 16-3-2017 Emray~<; rrpo<; TTAilPWIJ~ rrapa rr60ac;; avnypa<pou Tou urr apt61J. 3402/2017 a' arroypa<pou
EKTEAEO'TOU Til<; UTT apt61J. 2553/2017 i5IOTOY~<; TTAI'JPWIJ~<;. H OVOKOTT~ OUT~ IJE apt6J...16 16527/500/2017 KOT06ECJEW<;
OIKOypa<pOU OCJK~61'JKE EJ...ITTpo6tcrJ...IW<;, EiVOI TTapaOEKT~ KOI VOJ...IIIJI'J (KnoM 632 1) KOI TTpETTEI va E~ET00'6Ei TTEPOITEpW
W<; rrpo<; TI'J VOIJIJ...II'J KOI OUCJIOO'TIKti ~OOIJ...IOTilTO TWV Mywv Til<; KOTQ TI'JV TTpOKEIJ...IEVIl OIOOIKOCJia. LUJ...I<pWVO IJE Til OIOTO~r)
TOU ap6pou 368 KnoM, 6TTW<; aUTO EXEI OVTIKOTOCJT06Ei IJE TO ap6po 37 TOU V. 3994/2011 (A' 165/25-7-2011, <I>EK A'
182 19851024/25-7-2011) "1. To l!.tKacrT~pto IJTTOpEi va otopfcrEt tvav ~ TTEptcrcr6TEpou<; rrpay!JaroyvWIJOVE<; av KpiVEI 6Tt
rrp6KEITOI yta srJT~IJOTO TTOU OTTOITOUV yta va yrvouv OVTIAI'JTTTO EIOIKE<; YVWOEI<; ETTICJT~J...I'l<; ~ TEXVIl<;. 2.To l!.tKOCJT~plo
O<pEiAEI Va OIOp[CJEI rrpayJ...IaTOYVWJ...IOVE<; OV TO si'JT~CJEI KOTTOIO<; OIOOIKO<; KOI KpiVEI TTW<; XPEIO!;OVTOI IOtdl;oUCJE<; YVWCJEI<;
ETTICJTtiJ...IIl '1 TEXVIl<;". Arr6 TllV rraparravw OIOTO~I'J TOU KnoM TTpOKUTTTEI OTI, ll OUJ...ITTA~pWCJil TWV OTTOOEi~EWV J...IE Tr)
OIEVEPYEIO TTPOYJ...IOTOYVWIJOOUVI'J<; EVOTTOKEITOI O'TI'JV KUpiOPXIK~ KOI l.lll EAEVXOJ...IEVIl OVOipETIKO KpiCJil TOU l!.IKOCJTilPiOU Til<;
oucria<; (An 2/2006 EAM/VI'J 2006.1 048), TO OTTOlO EAEU6EpW<; EKTIJ...IO TllV OVOYKil TI'J<; XPI'JO'IIJOTTOI~CJEW<; TOU
OTTOOEIKTIKOU OUTOU J...IEOOU, IJE E~afpECJil TllV TTEpiTTTWCJil KOTO TI'JV OTTOia KOTTOIO<; OTTO TOU OIOOiKOU<; SllTtiCJEI Til
OIE~aywy~ TTPOVJ...IOTOYVWJ...IOO'UVI'J<; KOI TO l!.IKOCJT~plo KpiVEI OTI XPEidl;OVTOI OXI OTTAW<; "EIOIKE<;", ai\M "tOtdl;oUCJE<;"
yvwcrEt<; ETTICJT~IJ'l<; ll rtxvi'Jc;;, orr6TE o<pEiA1 va OtopfcrEt rrpay!JaroyvwiJova ll rrpayJ...IaroyvwJ...IOVEc;;, aMwc;; ll arr6ppt4Jil,
PllTW<; '1 CJIWTTI'JPW<;, TOU CJXETIKOU OIT~IJOTO<; Olli.JIOUpyEi Myo OVOipECJEW<; Til<; arro<pdCJEW<; (An 2/2006 O.TT., 525/2000
Ei\At./VI'J 2000.1368). Lr)IJEIWTEOV OE OTI, "IOtdl;OUCJ<;" yVWCJEI<; ETTICJTtii.Jil<; '1 TEXVI'J<; OTTOITOUVTOI, OTOV rrp6KEITOI yta
OVTIKE[IJEVO TOCJO EVTOVO E~EIOIKEUIJEVO, WCJTE J...IOVO OTTO EIOIKO J...ITTOpEi va E~ETOCJ6Ei, EVW OTTAW<; "EIOIKE<;" 6TaV rrp6K1Tal
yta OVTIKElJ...IEVO TTOU, OV KOI I'J EpEUVO TOU OV~KEI KUpiW<; CJ EIOIKOU<; OEV OTTOKAE[ETOI VO Kpt6Ei KOI OTTO J...lll EIOIKO KOI VO
O~IOAOYil60UV TO AOITTQ OTTOOEIKTIKQ J...IEOO KOI KOT <p0pi.JOY~ OKOI.Jil TWV KOVOVWV TI'J KOIV~<; TTEipa<; KOI TI'J<; AOYIK~<;
(E<p.A6 1597/2011 OI'JJ...I. TNn NOMOL:, E<p./\aJ...I. 139/2011 OllJ...I TNn NOMOL:, E<p.9Ecr. 91/2009 E<t>M 2009.1101.
E<p/\ap. 581/2010 EniL:KEMnt. 2010. 1161, E<pntp. 6/2009 ENauTt. 2009.42 OI'JJ...I. TNn NOMOL:, E<pt.wo. 141/2005
OI'JIJ. TNn NOMOL:). Ev n:pOKEIIJEVW y1a TI'JV acr<pa.A~ avri.A'14J'1 TOU ~llT~IJOTO<; Til<; aoptmfa<; ll OXI Kd9E en:[ IJEpouc;
KOVOU.Aiou TOU OOVElOU KOI lll<; XOPI'lVIl9EiOI'J<; an:6 TllV Ka9fi<; O'TI'JV OVOKOTITOUCJO TIIO'TWTIKr'J<; KOpTO<;, OUVOIJEI TOU
on:o(ou E~E0091l ll IJE ap191J6 2553/2017 OIOTayfi TIAfiPWI.Jri<; Til<; l!.tKOO'T~ OUTOU TOU l!.IKOO'TilPlOU, EV 64JEI TC.UV
rrpoT09EVTWV IQ'XUpiO'J...IWV Tfl<; avaK6moucrac;, ElVOI avayKaia KOTO TrlV KplCJil TOU l!.IKOO'TilPlOU ll OIEVEPYEIO .AoyiO'TIKtl<;
TIPOYIJOTOVVWIJOOUVfl<; an:6 .AoytO'Trl TtPOVJ...IOtOVVWIJOVO an:6 TOV KOTa.Aoyo TWV n:pOYIJOTOVVWIJOVWV TIOU TflpEiTOI <JTO
t.tKacrtr1pto au16. En:o!Jtvwc; n:ptn:Et va avaP.A119i 11 EKoocrn optmtKr'J<; an:6<pacrnc; Kat va otawx9ei 11 otEvtpyEta
.AoyiCJTIKfic; TIPOVJ...IOTOVVWIJOO'UVIl<;, KOTO TO EIOIKOTEpa opt~OIJEVO O'TO OIOTOKTIKO.
riA TOYI: AOrOYI: AYTOYI:
AIK0~1 QVTIIJWAia TWV otaoiKWV.

AvaJ3aM1 Tr'JV EKoocr11 optmtK~c; an6cpacr11c;.

AlaTaaa1 Tl") {)lvtpy1a rrpay!JaToyvw!Joauvl")c;, 11 anoia ea otE~axeEi an6 rov ApJ3aviTrt navayniJTrt Tou
ArtiJI')Tpiou, l\.oyrcrT~-<l>opOTEXVIK6, oi56<; ni.ararwv api91J6<; 25, TK 12461' Xaroapr TI')A. 210-5906330 KIV.
6937201058, !Je ETIIIJEAEIO TOU ETII!JeAEO'TEpou TWV otao[KWV.

Alopi~1 rrpayj.laTOVVOOIJOVa an6 TOV KOTOA.oyo TWV npay!JaTOVVW!J6VWV TIOU TtlPEiTat O'TO lltKOO'T~pto OUT6, TOV
avwTtpw ava<pep61Jevo, o onoioc;, a<pou M.>crEt EVT6c; npo9ecr!Jiac; Tptavw (30) ll!Jepwv an6 Ttl v61Jt!Jl1 enioocr11
O'e OUT~, TO V61JI!JO 6pKO TOU npay!JaTOVVW!JOVa O'TO EtptlVOOIKE[O A9!1VWV EVWTIIOV TOU lltKOO'T~ ~ TOU VOIJ[IJOU
avanA.tlPWT~ TOU cre ll!JEpa Kat wpa nou ea opicrEt auT6c; Kat acpou MJ3et un6tfltl Tau w np6crcpopa crTOIXEia Tile;
otKoypa<piac; Kat 6A.a 6cra KpiVEI KaTOAA!lAO, nou eVOEXOIJEVWc; 9a TOU npocrKOIJ[O'OUV 01 OIOOIKOI, va e~ETOO'el Kat
M~et un6tfltl Ta npocrKO!Jt~61JEVa !JE eniKA.tlO'Il tyypa<pa an6 a!J<p6Tepouc; wuc; otaoiKouc; Kat va anocpav9Ei en[
TOU e~~c; epWT~!JaTOc;: a) eni Tile; VOIJIIJ6Tt1Tac;, O'UIJ~aT6TtlTac; Kat aoptm[ac; 11 OXI K69e en[ !JEpouc; KOVOUA[OU TOU
oaveiou Kat Tile; XOPI1Yt19Eicrtlc; an6 TllV Ka9r']c; O'TtlV avaK6moucra mmwnK(Jc; Kapwc;, ouva!JEt Tau onoiou
e~e0691l ll !Je apt91J6 2553/2017 otmay~ TIAilPW!Jr']c; Tile; lltKOO'Ttl OUTOU TOU lltKOO'TilPiOU, EV 6tflel TWV
npoTa9EVTWV IQ'XUpiO'IJWV Tile; avaK6moucrac; Kat EtotK6Tepa Q'XETIKO !Je TO UqJOc; TOU KaTaA.oyt~O!JEVOU ETIITOK[OU
Kat OVaTOKIO'IJOU Tile; Etcr<popac; TOU N.128/1975, WO'Te va otantO'TWO'el !Je tyypa<ptl amoA.oyrl!JEV!l VVW!J006Tt10'1l
TOU, TO ~tlTiliJO Tile; aoptmiac; ll 6Xt TWV ava<pepO!JEVWV O'TtlV EVOIKil avaKOTitl KOVoUA.iWV. TtlV tyypa<ptl OUTtl
atTIOAOYiliJEV!l VVW!J006Tt10'1l l'OU 0 OVWTEpW npaY!JOTOVVWIJWV nptnet va O'UVTO~el Kat va KaT09EO'el O'Til
ypa!J!JaTE[a TOU lltKOO'Tilpiou OUTOU EVT6c; npo9ecr!J[ac; crapaVTa TIEVTE (45) tl!JEPWV an6 TllV 6pKl<Jil TOU.

Kpi91')KE, arro<pacricr9!1K Kat Otl!JOO'lEU91lK a tKTaKTil Oll!J6crta cruvoplacr11, crro aKpoarr']pr6 rou, O'TilV A9r']va,
arr6vrwv rwv oraofKwv Kar rwv TTAilPE~oucrfwv OIK!1V6pwv roue; crnc; O 6 NOE, l017

MA~