You are on page 1of 4

kroz projekat Fors Montenegra

"Let's Grow Together with IPA 2". Iz
sredstava projekta je nabavljeno 130
NEZABORAVNO SPORTSKO-
Poklonjeno 600 knjiga dok su ostale knjige donirali
{tamparija Obodsko slovo i 40 - tak
KULTURNO VE^E U @UPI
gra|ana.
knjiga biblioteci Organizacija @upa u srcu je na @upa je u avgustu imala ve~e za pam}enje. Jedna od najboljih promo-
sve~anosti {koli uru~ila i 9 fudbal- cija @upe ove godine bili su atletska
skih lopti koje je donirao @upljanin trka, ali i nastupi dje~jeg hora O[
Obrad \okovi}. Ovaj zna~ajan pok- ''Du{an Bojovi}'', djece iz KUD ''@u-
lon {koli je do{ao u pravom trenutku pa'', pjeva~a Zorana D`ikni}a, recita-
Organizacija @upa u srcu je za postizanje novih uspjeha. cija pjesme autorke @ane Radulovi} i
po~etkom septembra uru~ila oko 600 Fudbalska lopta je donirana i fudbal- odli~no izvo|enje rok pjesama solista
knjiga prikupljenih u dvomjese~noj skom klubu ''@upa''. Branke Ze~evi} i Nikole Karad`i}a.
akciji ''Svi po knjigu za na{u bib- Organizovanje ovih doga|aja prote-
U ime inicijatora knjige je klo je u najboljem redu zahvaljuju}i
lioteku''. Akcija je dio projekta sve~ano predao Biblioteci ''Dr \uza MZ @upa i organizaciji @upa u srcu.
Bulatovi}'' i {koli ''Du{an Bojovi}'' Atletska trka ''@upa 2017'' na-
Jovo Radulovi}. porima mjesne zajednice postala je
Organizacija @upa u srcu se tradicionalna i ove godine je okupila Detalj sa rok koncerta
zahvaljuje svima koji su u~estvovali skoro sva zna~ajna atleti~arska ime-
u akciji i donirali knjige time prepoz- na Crne Gore. Oko 20-tak atleti~ara
naju}i zna~aj projekta i knjige za se nadmetalo u razli~itim kategorijama. Seniori su tr~ali dva kruga ili oko
8 km, dok su ostali tr~ali 1 krug ili oko 4 km staze koja promovi{e i atletiku
`upsku djecu. Organizacija poziva u Crnoj Gori, ali i @upu.
sve koji jo{ nijesu donirali svoju Nakon takmi~arskog dijela uslijedili su nastupi horova O[ ''Du{an
knjigu da to u~ine u narednom perio- Bojovi}'' i KUD ''@upa'', a ovacije su zaslu`ili i nastupi najmla|ih u KUD
du. Knjige se mogu donijeti direktno ''@upa''. Zvucima narodne muzike prisutne je pozdravio narodni pjeva~ Zo-
600 poklonjenih knjiga u {kolu ili predati organizaciji. ran D`ikni}, dok je mladi guslar Nikola Krulanovi} pokazao svoje umije}e.
Vi{e o akciji na portalu: Na kraju su mladi po~astvovani i koncertom sa rok zvucima u
''Zajedno za budu}nost @upe'' kojeg www.zupa.today izvo|enju solista Branke Ze~evi} i Nikole Karad`i}a. Rok zvuci su se po
ova organizacija sprovodi od maja prvi put na otvorenom {irili prostranom `upskom dolinom {to je davalo
uz finansijsku pomo} Evropske unije posebnu dra` ~itavom doga|aju. Koncert je prire|en zahvaljuju}i projektu
organizacije @upa u srcu ''Zajedno za budu}nost @upe'', kojeg je finansi-
rala Evropska unija kroz projekat Fors Montenegra ''Let's grow together

Talentom u zajedni{tvo with IPA 2''.
Ovo je po rije~ima organizatora motiv vi{e da slede}a godina bude
jo{ uspje{nija u organizaciji ovih doga|aja koji prerastaju u tradicionalne.
www.zupa.today
Sredinom oktobra u O[ ''Du{an Bojovi}'' je uprili~eno uru~ivanje vrijed-
nih nagrada za u~esnike Likovno-
Literarnog konkursa ''Zajedno za budu-
}nost @upe''. Konkurs je u saradnji sa nas- OSNOVAN SAVJET ZA ODR@IVI
tavnicima ove osnovne {kole sprovela
organizacija @upa u srcu preko projekta RAZVOJ @UPE
''Zajedno za budu}nost @upe''’’ uz finansi-
jsku pomo} Evropske unije kroz projekat Nedavno je u prostorijama Doma Carine u @upi odr`an inicijalni sas-
Fors Montenegra "Let's Grow Together tanak Lokalnog savjeta za odr`ivi razvoj @upe koji }e u po~etku
with IPA 2". Organizacija zahvaljuje O[ funkcionisati kao neformalna grupa. Sastanak je organizovan u sklopu pro-
''Du{an Bojovi}'' i nastavnicima na sarad- jekta ''Zajedno za budu}nost @upe'' kojeg @upa u srcu sprovodi od maja uz
nji u sprovo|enju ove aktivnosti. Nagra- finansijsku pomo} Evropske unije kroz projekat Fors Montenegra "Let's
|eno je 12 likovnih i literarnih radova. 12 nagra|enih radova Grow Together with IPA 2"
Vi{e na: www.zupa.today Sastanku su prisustvovali predstavnik kompanije ''Na{e vo}e'' d.o.o.
Milan Golubovi}, predstavnica O[ ''Du{an Bojovi}'' Zorica Ivanovi}
Baleti}, predstavnici Mjesne Zajednice @upa
KONKURS Dragoljub Radulovi} i Radovan Mirkovi},
predstavnik Crkvenog odbora @upe Petko
Bulatovi}, predstavnik NVO Morakovo Veli-
stipendiranje 2 studenta zar Kova~evi}, predstavnica firme Jugopek
d.o.o. Zorica Ze~evi} i predstavnik organi-
MZ @UPA RASPISUJE KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJE zacije @upa u srcu Jovo Radulovi}. Inicijativu
NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2017/2018. GODINU su svojim prisustvom podr`ali Vlastimir
Golubovi} vlasnik firme Veletex koja je kupi-
^lanovi budu’}eg LAG-a @upa la biv{u ZZ @upa i Veselin Garda{evi} ispred
IPC Tehnopolisa.
Pravo na stipendiju imaju dva najbolja redovna studenta fakulteta ili Uvodno predavanje je odr`ao Jovo Radulovi} zahvaliv{i prisutnima
akademije umjetnosti, koji podnesu dokaz o redovnom upisu tre}e i nare- {to svojim prisustvom podr`avaju ovu zna~ajnu aktivnost. Nakon toga je
dnih godina studije, a koji su u prethodnim godinama studija ostvarili pro- predavanje odr`ao Ratko Batakovi} direktor Tehnopolisa i dugogodi{nji
sje~nu ocjenu 9 i vi{e. aktivni u~esnik Mre`e za ruralni razvoj Balkana. On je prisutne upoznao sa
Studentu se ispla}uje studentska stipendija za jednu studijsku godinu, u 9 radom LAG-ova u regionu i Evropskoj uniji i zna~ajem zajedni~kog djelo-
mjese~nih rata, bez obaveze vra}anja i to za mjesece novembar i dece- vanja.
mbar 2017. god., januar, februar, mart, april, maj, jun i septembar 2018. Poruka svih je da slede}i sastanak bude brojniji i obuhvati vi{e sub-
godine. Nov~ani iznos mjese~ne rate je 50 eura. Rok za prijavljivanje na jekata razvoja iz @upe koji budu `eljeli da daju doprinos u radu Savjeta koji
}e vremenom prerasti u Lokalnu akcionu grupu-LAG @upa. Savjet }e se
konkurs je od 15.10.2017 do 15.11.2017.god. sastajati najmanje tri puta godi{nje i za jednu od osnovnih aktivnosti }e
Dodatna obavje{tenja se mogu na}i na sajtu zupa.today, prostorijama imati izradu Strategije razvoja @upe. Budu}im sastancima }e predsjeda-
mjesne zajednice @upa Nik{i}ka ili na mob.tel. 067/656-047. vati Predsjednik MZ @upa Dragoljub Radulovi}.

1
Projekat finansira EU Projekat realizuje
www.zupa.today Bilten broj 2 Oktobar 2017.

Aktivnosti u @upi

Rupa manje Rasvjeta za najposje}enije
Sanirano kliziš{te u Liverovi}æima mjesto u @upi
Poslije nekolike decenije od kada je nastalo u julu je sanirano obezbijedila je MZ @upa pre-
klizi{te na putu ko Op{tine Nik{i}.
Nik{i}-@upa u Na ovaj na~in }e se, ka-
selu Liverovi}i. ko nam je kazao predsjednik
Ovi radovi MZ @upa Dragoljub Radulo-
su samo mali dio vi}, koliko toliko urediti prilaz
onoga {to se na ovoj svetinji, koju posebno u
glavnoj saobra- ljetnjim mjesecima obi|e hilj-
}ajnici mora od- ade vjernika. Pobolj{a}e se i
raditi, poru~io je bezbjednost `upske omladine
predsjednik MZ kojima je navedena ulica omi-
@upa Dragoljub ljeno ve~ernje izleti{te.
Radulovi}, napo- Pogled na dio @upe Kako nam je saop{tio
minju}i da je Se- gospodin Radulovi}, MZ je
kretarijat za in- Na inicijativu Savjeta MZ uputila zahtjev Op{tini Nik{i}
spekcijski nadzor @upa u avgustu su zavr{eni rado- da se postavi rasvjeta na glavnoj
konstatovao da vi na rekonstrukciji rasvjete pre- saobra}ajnici pored Liverovi}kog
Klizi{te u Liverovi’}ima put nije bezb- ma manastiru sv. Luke, koja nije jezera, od Krstova~a do prvih
jedan za sao- bila u funkciji pune dvije decenije. ku}a u Liverovi}ima {to bi do-
bra}aj. Komisija koja je na inicijativu MZ iza{la na teren je u svom Zemljane radove je izveo prinijelo bezbjednosti svih u~e-
izvje{taju konstatovala brojna o{te}enja i kriti~ne ta~ke. Crkveni odbor @upe, a potrebni snika u saobra}aju.
www.zupa.today elektro-materijal i ugradnju istog www.zupa.today

Sanirani asfaltni putevi po `upskim planinama
Na inicijativu Mjesne @upa, Savjet mjesne zajednice je tako|e podnio inicijativu da se
zajednice @upa u avgustu su, po izvr{i asfaltiranje preostalih glavnih dionica prema Lukavici i
prvi put od kada je postavljen u Kapetanovom jezeru i na ovu temu je obavljen razgovor sa ministrom
ovom dijelu planine, sanirana poljoprivrede Milutinom Simovi}em.
o{te}enja na planinskim putevi- Asfaltiranjem ovih dionica u du`ini od oko 5 km zna~ajno bi se
ma prema Lukavici i Barama pobolj{ali uslovi za bavljenje poljoprivredom i sto~arstvom, a to bi
Bojovi}a, gdje ve}ina `upskih doprinijelo i razvoju turizma u ovom kraju.
doma}instava imaju svoja ima- Svi ovi problemi su nagomilani decenijama unazad, pa Savjet
Lak{e do jednog dijela planine nja. mjesne zajednice nastoji da pokrene re{avanje istih, smatra
Po rije~ima Dragoljuba Radulovi}.
Radulovi}a predsjednika MZ www.zupa.today

à ä àä H
àä itni radovi u Zabranu i Ma~ku
RADOVI NA VODOVODU
Na inicijativu mjesne zajednice @upa izvrš{eno je nasipanje puta
Do daljnjeg nerije{šeno pitanje vodosnabdijevanja @Župe koji vodi prema Zabranu Kralja Nikole u du`ini od oko 2km. ñàí Radove
je izvela Op{tina Nik{i}, a dio mehanizacije je ustupila firma Uniprom
metali.
U septembru su po~eli Tako|e je na inicijativu
radovi na `upskom vodovodu
koji bi trebalo poslije ~etrde- mjesne zajednice i mje{tana
set godina da rije{e pitanje sela Kuta po~elo saniranje kori-
vodosnabdijevanja u velikom ta potoka Ma~ak. Ministarstvo
dijelu ovog kraja. Do sada su poljoprivrede i Uprava za vode
izbu{ena dva istra`na bunara su odradili program hitnih mjera
i utvr|en u jednom od njih koje obuhvataju saniranje mosta
dobar kapacitet vodoi- u zaseoku Me|e, izgradnju
zvori{ta. poru{enih kamenih pregrada,
Nakon toga je izbu{en i kao i odvo`enje vi{ka nane{e-
glavni bunar, ali i pored ovih nog materijala. Pogled na Ma~ak
aktivnosti dobar dio @upe jo{ Istra`ni radovi u Zabranu
Na ovaj na~in }e se
nema uredno vodosnabdije-
vanje. www.zupa.today zna~ajno za{tititi imovina mje{tana koja se nalazi uz sami potok koji
je buji~nog karaktera, {to svih godina unazad uzrokuje nano{enje
{tete mje{tanima. Radove izvodi firma Gradnja in`injering, a
gra|evinski radovi treba da se zavr{e do kraja ovog mjeseca.
Arheolo{ko otkri’} e u Voltici
Prona|eno topovsko |ule

U Voltici su dva dje~aka Vuk Pavlovi} i I U 2018. SVI NA EKSKURZIJU
David Mileti} prije izvjesnog vremena prona{li
predmet nalik topovskom zrnu. Ovaj neobi~an Savjet mjesne zajednice @upa je donio odluku da se i ove godine
predmet na sebi ima okrugle izbo~ine, a do krene u prikupljanje nov~anih sredstava kako bi 45 polumaturanata
nekog stru~nog ispitivanja se ne zna koliko je O[ "Du{an Bojovi}" oti{li na polumatursku eêskurziju. Savjet mjesne
star i opasan. Predmet se sada nalazi u ruka- zajednice na ovaj na~in nastavlja pro{logodi{nju uspje{nu aktivnost
ma predstavnika Starog sela Dragana Mi}ko- kada su svi polumaturanti oti{li na eêkskurziju.
vi}a koji nas je informisao o ovom otkri}u. Po Donose}i ovu odluku Savjet mjesne zajednice je imao na umu
njegovim rije~ima ovaj predmet stanovnici te{ku ekonomsku situaciju kod mnogih porodica, pa kroz ovu
Starog sela ne}e predati nikom dok se ne rije{i aktivnost `eli da svu djecu dovede u ravnopravan polo`aj i time im
pitanje propadanja Voltice. Voltica, iako pod bar na neki na~in vrati vjeru u na{e dru{tvo. Ukoliko `elite da
za{titom dr`ave sve vi{e propada, a sa njom donirate novè~
” ana sredstva i podr`žite akciju obratite se mjesnoj
Predmet iz Voltice ide dio tradicije i istorije `upskog naroda. zajednici radi dogovora.

2
Projekat finansira EU Projekat realizuje
www.zupa.today Bilten broj 2 Oktobar 2017.

Aktivnosti u @upi

Viljajin @UPSKE SEOSKE IGRE
most otrgli
od zaborava PROTEKLE USPJE[NO
Prve ''@upske seoske igre'' protekle u zabavi i dru`enju

U takmi~arskoj atmosferi, zabavi i dru`enju veoma zadovoljni odr`anim igrama i odzivom
krajem avgusta su zavr{ene prve ''@upske seoske igra~a i publike. ''Hvala Fondu za aktivno
igre''. Pred vi{e stotina gledalaca ta- gra|anstvo {to je prepoznao zna~aj ove
kmi~ari 11 ekipa su pokazali manifestacije. Hvala i na podr{ci
umje}e, spretnost i `elju da oko organizacije MZ @upa,
budu najbolji. Igre je orga- O[ "Du{an Bojovi}", NVO
nizovala organizacija Morakovo i sudiji Rado-
''@upa u srcu'' u sklo- vanu Mu{iki}u. Trudi-
pu projekta ''Male }emo se da ova ma-
akcije veliki dopri- nifestacija preraste
nos'' koji je finan- u tradicionalnu.''
Viljajin most u novom sjaju poru~uju iz orga-
siran od strane
Zna~aj ''Viljajinog mosta'' je Fonda za aktivno nizacije.
prepoznala grupa mje{tana @upe gra|anstvo. Nakon igara
koja je u septembru zapo~ela akci- Po atmos- organizovano je i
ju ~i{}enja terena oko prvog mosta feri koja je vladala dru`enje uz pri-
koji je povezao dvije obale ~itavim tokom premljenu ve~eru.
Gra~anice - Viljajinog mosta. takmi~enja bilo je Ukupni pobjednik
Organizacija @upa u srcu je iz pro- vidno da su ove igre igara nakon sabira-
jekta ''Male akcije, veliki doprinos'' bile neophodne @upi. nja poena je ekipa @upe
kojeg finansira Fond za aktivno Nainteresantnija i sva- u sastavu: Radoje Ra{ko-
gra|anstvo obezbijedila boju, pa kako najzanimljivija za gle- Brojni posjetioci odu{evljeni vi}, Ivan Ra{kovi}, Bo{ko
su stanovnici Starog sela ofarbali i daoce bila je igra no{enje bale Bulatovi}, Damjan Ma{ni} i
ogradu mosta. Oko mosta je gdje je najve}a spretnost pokazana od Vasilije Vu}i}.
ure|ivan teren i posa|ene sadnice, strane ekipe Staro Selo. Ni{ta manje nezanimljivo Druga u ukupnom plasmanu je bila ekipa
pa je na kraju ovo kulturno dobro je bilo i u povla~enju konopa gdje su na momente Kluba Velika, a tre}a ekipa Carina.
dobilo sasvim druga~iji izgled. takmi~arski duhovi bili naja~i.
Viljajin most je najstariji most u Iz organizacije @upa u srcu poru~uju da su www.zupa.today
@upi sagra|en 1872. godine u
Starom Selu kod Voltice. Sredstva
za izgradnju mosta dao je knjaz
Nikola za du{u svome ocu Mirku.
Most otvoren da spaja @upljaneÌ
Most koji je dugo vremena bio je- ^edov most jo{š od davne 1980. do danas ~ekao izgradnju
dina veza izme|u @upljana dobio
je naziv po Petru Viljaji, koji je po
U srijedu 13. septembra u 15 ~asova sve~ano je otvoren ''^edov most'' za pje{ake na rijeci
predanju `ivio u srednjem vijeku i
u ovim krajevima u`ivao veliki Gra~anici. Organizacija @upa u srcu je kroz projekat Male akcije veliki doprinos, koji je finansiran od
ugled. www.zupa.today strane Fonda za aktivno gra|anstvo, obezbijedila dio sredstava animiraju}i i ostale u zajednici da
pomognu da se vi{edecenijski problem rije{i na adek-
vatan na~in i na zadovoljstvo mje{tana @upe.
Zabava za Na sve~anosti su govorili Dragoljub Radulovi}
predsjednik MZ @upa, Milutin Simovi} potpredsjednik
djecu Vlade Crne Gore i Ministar poljoprivrede i ruralnog
razvoja Crne Gore, Na|a Dragovi} predstavnica Fonda
za aktivno gra|anstvo i mje{tanin ^edo Pavlovi}.
Da veoma malo treba da se
na{a djeca osjete sre}nim pokaza- U izgradnji mosta doprinos su dali Mjesna zajedni-
la je sino} organizovana predstava ca @upa, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
koju je mjesna zajednica @upa Crne Gore, Fond za aktivno gra|anstvo, @upa u srcu,
poklonila svojim mali{anima. Ne- Milisav ]iro ]iprani}, Nik{i}ki mlin A.D. i mje{tani
koliko stotina djece zajedno sa Starog sela, kao i Du{an Janji} koji je zajedno sa firmom
svojim najbli`im u`ivalo u LD Gradnja donirao izvo|a~ki projekat. Ukupna vrijed-
^edov most da spaja @upljane
nost investicije je bila oko 4.500,00 eura. Mje{tani
Starog sela su kao dobri doma}ini organizovali za sve
prisutne i ru~ak u mjesnom domu.

Poezija koja je osvojila @upu Dje~ji kamp
U sklopu projekta ''U samo}i
Ve~e za pamæ}enje suze rastu ja ne volim da sam sam''
[anta Panta sa djecom NVO Morakovo i Crveni Krst Crne
Te{ko je rije~ima opisati i Gore su u Zabranu organizovali
prenijeti utiske sa odr`ane poetske dvodnevni kamp za djecu iz Doma
jedno~asovnoj predstavi svog ve~eri u holu O[ ''Du{an Bojovi}'' u ''Mladost'' iz Bijele i ~lanove izvi-
omiljenog lika [ante Pante. Uz @
“ upi. Ne postoji pero koje mo`e |a~kog odreda Crvenog Krsta Crne
igru i pjesmu poznati dje~ji anima- ispisati lako}u kazivanja stihova i Gore. Projekat je finansiran u 2016.
tor je podigao na noge razdraganu poezije Gordane Sari}, ali i svih godini od strane Komisije za
dje~icu i u~inio da se njihovo raspodjelu dijela prihoda od igara
ostalih u~esnika doga|aja. Poezija i na sre}u.
djetinstvo obogati za jedno nezab- njen do`ivljaj kroz kazivanja Zorice
oravno ve~e. Baleti} Ivanovi} i `upskih pjes-
Zadovoljsto se moglo vidjeti nikinja An|ele Pekovi}, Milene Pokloni za prvake
i na licima starijih, kojima je srce Ve~e poezije u @upi Mu{iki}, @ane Radulovi} i recitacije
bilo puno gledaju}i svoje zado- Anite Peri{i} jedne tople septem- Savjet mjesne zajednice @upa
voljne mali{ane. barske no}i su bile na vrhuncu je po~etkom {kolske godine za 39
Ovo je samo jedan u nizu odr`av{i pa`nju publike sve do samog kraja. Ti{inu koju je uzrokova- u~enika prvog razreda O[ "Du{an
koraka koje mjesna zajednica ~ini lo njihovo kazivanje poezije je na momente prekidao samo gromo- Bojovi}" uru~io prigodne poklone u
kako bi svoje najmla|e stanovnike glasni aplauz vi{e nego zadovoljne publike. vidu {kolskog pribora i slatki{a i na
u~inila sre}nijim. Kako poru~uju iz Besprekorno osmi{ljen program i vo|enje istog od strane Marije taj na~in im po`elio uspje{an po-
MZ @upa to }e nastaviti da rade i Mitrovi} kao da je bio motiv vi{e za pjesnike i za publiku da se ~etak {kolovanja.
u narednom periodu. potrude da ovaj doga|aj ostane uspomena i podstrek za nove i bolje.

3
Projekat finansira EU Projekat realizuje
www.zupa.today Bilten broj 2 Oktobar 2017.

Aktivnosti u @upi

LIVEROVI’] I OSVOJILI TURNIR URE\ENJE TOALETA
Zavr{en turnir u malom fudbalu Male akcije, veliki doprinos.
Poslije mo`da i vi{e od 15 godina u @upi je danas uspje{no U avgustu je u sklopu projekta
organizovan turnir u malom fudbalu. U fer i sportskoj atmosferi se ''Male akcije, veliki doprinos'' kojeg
nadmetalo 7 ekipa. Ekipa koja je ove godine osvojila I mjesto je ekipa sprovodi organizacija @upa u srcu,
Liverovi}i u sastavu: Igor Nikoli}, a finansira Fond za aktivno gra|a-
Ratko Bo{kovi}, Ratko ]iprani}, nstvo o~i{}ena vi{edecenijska depo-
Milun Bo{kovi}, Milo{ Nikoli}, nija kod Doma Carine. U akciji su
Ivan Mili}evi}, Radojica ]iprani} i u~estvovali Dragoljub Radulovi}
Milorad Bulatovi}. Oni su u predsjednik MZ @upa, Milan
lavovskoj borbi u finalu savladali Jovanovi}, Luka Bulatovi} i Jovo
ekipu Boema rezultatom 4:2, dok Radulovi}, a zna~ajan doprinos u
je u borbi za tre}e mjesto ekipa Mijenjajmo stare navike radu i prevozu materijala i {uta dao
Young Boys bila bolja od ekipe je mje{tanin Budo Jovanovi}.
Amatera. Organizacija je iz projekta platila radnika na bageru. Rekonstrukcija
Najefikasniji igra~ turnira je toaleta je pri kraju, pa }e ovaj objekat dobiti novo lice.
Fer plej i kvalitetna igra bio Danko Da~evi} iz ekipe
Boema.
Ekipe Boksita, Peru|e i Lagano su se zadovoljili fer u~e{}em i
nadmetanjem na zadovoljstvo publike koja je pratila me~eve.
Zajedni{tvo za uspje{ne projekte
Organizatorima, Omladinskom pokretu @upa, kojima je ovo bilo U septembru je u prostorija- ''Zajedno za budu}nost @upe''
vatreno kr{tenje ostaje da se slede}e godine potrude da turnir bude ma O[ ''Du{an Bojovi}'' odr`ano kojeg @upa u srcu sprovodi od
na jo{ ve}em nivou. www.zupa.today predavanje za osnovce ove {kole maja uz finansijsku pomo}
Evropske unije kroz projekat
Ambasadori odu{evljeni posjetom Fors Montenegra "Let's Grow
@upu je ljetos u organizaciji Tehnopolisa, NVO Morakovo i MZ Together with IPA 2".
@upa posjetilo 25 predstavnika ambasada koje djeluju u Crnoj Gori. Jovo Radulovi} je prisutne
Ambasadori su najprije imali priliku da obi|u farmu ]iprani} d.o.o. koja upoznao sa samim projektom i
je smje{tena u Dragovolji}ima. Delegacija se zatim uputila u O[ ''Du{an zna~ajem zajedni{tva za {kolu,
Bojovi}'' gdje su ih na ulazu do~ekali direktorica ove ustanove, nastavni- |ake i nastavnike. Predavanje je
ci i |aci ove `upske {kole. potom odr`ao i profesor Uro{
U holu {kole nastavnici su se sa `upskim |acima potrudili da Zajedno na predavanju Stijepovi} iza kojeg stoji bogato
naprave izlo`bu starih predmeta koji iskustvo u pisanju projekata koji
su karakteristi~ni za ovaj kraj koja je na temu zajedni{tva. Predavanju se finansiraju iz sredstava
zajedno sa pripremljenim doma}im su prisustvovali i nastavnici Instrumenta za pretpristupnu
specijalitetima ostavila poseban uti-
engleskog jezika. Predavanje je podr{ku - IPA.
sak na ambasadore.
Poslije {kole delegacija se uputi- organizovano u sklopu projekta
la ka `upskoj planini Lukavica, koja je
kao i za mnoge prije njih priredila
odu{evljenje svojom ljepotom, pa je to
Kutija za sitnice najbolja
bila i prilika za brojne fotografije koje @upa bila dobar doma}in
}e krasiti dru{tvene mre`e i razne saj- Na konkurs za izbor najboljeg
tove. Ambasadori su posjetili i Kapetanovo jezero nakon ~ega je suvenira @upe za 2017. godinu, koji
dru`enje nastavljeno ve~erom u restoranu-konaku Moj San u piperskom je zaklju~en krajem septembra
katunu. pristigla su 2 rada. Ove godine `iri
je odlu~io da najbolji suvenir bude
RO\ENDAN kutija za razne sitnice kojeg je
izradila Marijana [undi}. @iri je
@upa u srcu obilje`ila ro|endan odlu~io da, po{to se ideja kutije
Prije dvije godine na Preobra`enije mala grupa posve}enih ljudi je ponovila od pro{le godine, nagrada
napravila konstitutivnu sjednicu organizacije ''@upa u srcu'' sa nam- ne bude 50 eura kako je bilo plani-
jerom da @upa do`ivi preobra`enje. I promjene su po~ele da se de{avaju. Pobjedni~ki rad rano ve} 30 eura, a da ostatak bude
Ne tako brzo kako smo se nadali, ali se ipak de{avaju. I to zahvaljuju}i prenesen u fond za slede}u godinu.
ne samo na{em radu ve} i radu mjesne zajednice, drugih NVO, ali i dijela
samosvjesnih @upljana kojima je njihov kraj u srcu, a `elja da se stvore
bolji uslovi odlu~uju}a. Istorija }æe pokazati da li smo bili u pravu. @upa u fotografijama
Park zajedni{tva ni~e u @upi U sklopu projekta "Zajedno za budu}nost @upe" koji je finansirala
Evropska unija preko projekta Fors Montenegra "Let's grow together
Organizacija @upa u srcu i Lokalni savjet za odr`ivi razvoj with IPA2" organizacija @upa u srcu organizovala je u subotu 28. okto-
@upe zapo~eli ure|enje prostora kod skretanja ka `upskom manas- bra 2017. godine u 19 ~asova u prostorijama Doma Carine izlo`bu
tiru na kojem je dugo godina odlagan razni otpad. Na ovom prostoru fotografija @upe i @upljana poznatog nik{i}kog fotografa @eljka
je planirana izgradnja ''Parka [apuri}a. Fotografije koje su bile
zajedni{tva''. Aktivnost se real- izlo`ene samo su dio fotografija koje je
izuje u sklopu projekta "Zajedno ovaj umjetnik ''hvatao'' objektivom godi-
za budu}nost @upe" koji je finan- nama unazad, kroz razne doga|aje u
sirala Evropska unija preko pro- @upi.
jekta Fors Montenegra "Let's Uramljene fotografije, njih oko 25
grow together with IPA2". su poklon projekta ''Zajedno za budu-
Organizacija @upa u srcu je }nost @upe'' i ubudu}e }e krasiti pros-
obezbijedila oko 15 m3 zemlje, a toriju Doma za mlade u naselju Carine.
mje{tanin Ilija \urovi} je @eljko [apuri} se fotografijom
donirao razgrtanje zemlje i rav- po~eo baviti kao dvanaestogodi{nji
Prostor oplemenjen sadnicama nanje prostora. Akcija se nas- dje~ak, krajem {ezdesetih godina, kada
tavila par dana kasnije kada je ga je odavnopo~iv{i fotograf Branko
izvr{eno zasa|ivanje oko 40 raznih sadnica. Nakon toga je okolni Vujanovi}, vidjev{i da uporno zuri u izlog
prostor o~i{}en od raznih vrsta otpada. njegove fotografske radnje, koja se
Kompanija Ekoplant je pored sadnica nabavljenih projektom nalazila u Kara|or|evoj ulici, uzeo za
donirala sadnice u vrijednosti od 200 eura na ~emu su im iz organi- ruku, uveo u svoj foto atelje i otvorio
zacije zahvalni na humanom gestu. Vi{e o akciji na www.zupa.today vrata ~udesnog svijeta fotografije.
www.zupa.today
Sadr`aj ovog biltena isklju~iva je odgovornost o
î rganizacije ''@upa u srcu'' i Izdava~: ''@upa u srcu'',çÈ Bilten broj 2, Tira`: 1500 komada
ni na koji se na~in ne mo`e smatrati da odra`ava stavove Evropske unije i Izvr{šni direktor: Jovo Radulovi}
FORS Montenegra.

4
Projekat finansira EU Projekat realizuje